Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LẠI
Kính gửi: -Ban Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên (thông qua GVCN) -Ban Kế hoạch Tài chính Tôi tên:……………………………………………………………………………………… Hiện là sinh viên khoá:……………………………………………………………………. Sau khi nghiên cứu kỹ lịch học của các khoá/lớp, nay tôi xin học lại các môn như sau: STT 1 2 3 4 5 6 Tên môn học Số tiết Học cùng với khoá

Kính mong Nhà trường xem xét giải quyết. TP Hồ Chí Minh, ngày……. tháng…… năm……

Ý kiến của GVCN Đồng ý bố trí sinh viên học lại Các môn có STT:………………. Kính chuyển Ban KHTC thu học phí. GVCN

Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn: Sinh viên xem lịch học tại Bảng thông báo trước Ban QLĐT-CTSV để ghi chính xác tên môn học, số tiết và khoá sẽ học cùng, SAU KHI NỘP HỌC PHÍ TẠI BAN KHTC, SINH VIÊN GẶP GVCN ĐỂ NHẬN GIẤY VÀO LỚP