Ma trận trực giao: Ma trận vuông cấp n trên trường K gọi là trực giao nếu nó thỏa một trong

các điều kiện tương đương sau: (i) Các cột là cơ sở trực chuẩn của K n (ii) Các dòng là cơ sở trực chuẩn của K n AT A = AAT = I n (iii) (iv) A−1 = AT Bài 12: Cho A ∈ M n ( K ) . Chứng minh rằng a. A trực giao khi và chỉ AT trực giao b. Nếu A trực giao thì A−1 trực giao c. Nếu A trực giao thì AB trực giao d. Nếu A trực giao thì A = 1 hoặc A = −1 Bài làm a.

( ⇒ ) Giả sử A trực giao, khi đó ( AT )

−1

= ( A−1 ) = AT (do iv)
T

Suy ra AT trực giao. T T ( ⇐ ) Giả sử AT trực giao, ta xét AT A = AT ( AT ) = ( AT ) AT = I n = AAT (do iii) Suy ra A trực giao. b. Nếu A trực giao thì A−1 trực giao

(A )

−1 −1

= ( AT )

−1

= ( A−1 )

T

Suy ra A−1 trực giao. c. Nếu A trực giao thì AB trực giao T ( AB ) ( AB ) = BT AT AB = BT B = I n

( AB ) ( AB ) = ABBT AT = AT A = I n T T ( AB ) ( AB ) = ( AB ) ( AB ) = I n
T

Suy ra AB trực giao d. 2 ( det A) = det ( AT A) = det I n = 1 ⇒ det A = ±1