P. 1
Báo Cáo thực tập nhà máy nhiệt điện Phả Lại- Nguyễn Mạnh

Báo Cáo thực tập nhà máy nhiệt điện Phả Lại- Nguyễn Mạnh

|Views: 2,664|Likes:
Được xuất bản bởiTien Nguyen

More info:

Published by: Tien Nguyen on Nov 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực

Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
BÁO CÁO THỰC TẬP KINH TẾ NHÀ MÁY ĐIỆN
Sinh viên thực hiện: Ng!"n H# M$nh%
&'(: )*+,-n &. N/ng &01ng%
Đ2n v3 thực t4(: C5ng t! C6 (h7n nhiệt 8iện Ph- &$i
N9i )ng Thực T4(:
1. Tìm hiểu công nghệ sản xuất điện, các thông số kỹ thuật của tổ má của !h"
má !hiệt điện #h$ %&i
' (ông nghệ sả n xuất, chủng )*ại tua+in, má ,hát, )- h.i.
' /. đồ nguên )́ !hà má !hiệt điện 0s. đ1 khối, nguên )2 h*&t đ3ng4.
' (ác )*ại công suất, điện n5ng sản xuất, hệ số t6̣ 7ùng, cá c chỉ tiêu 8ề s6̉
7ụng thiết +ị , chi tiết 8ận hành 8à các chỉ tiêu kinh tế k9 thuật.
:. Tìm hiểu 8ề đ5̣c tính n5ng )6.̣ng của cá c thiết +ị chính t;*ng !hà má.
' <5̣c tính n5ng )6.̣ng của tua+in 0nh=ng thông số c. +$n, nguên )2 h*&t
đ3ng, h> thống +$* 8> t? ng@ng,..đ6Ang đBc tCnh tiêu ha* n5ng )6Dng4.
' <5̣c tính n5ng )6.̣ng của )*̀ h.i 0s. đ1 )- má, nh=ng thông số c. +$n,
đBc điEm cFu t&* +$n thE )-, đ6Ang đBc tCnh tiêu ha* n5ng )6Dng4.
' !hiệm 8ụ của !hà má !hiệt điện t;*ng hệ thống.
G. (ác )*&i chi ,hC t;*ng !h" má 0chH số kinh tI4.
' (hi ,hí nhiên )iệu.
' (hi ,hí kh.̉i động .
' (hi ,hí chạ không tải.
' (hi ,hí 8ận hành +ả* 76.9ng 0J K L4.
' (hi ,hC khác.
M. Nận h"nh kinh tI !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i.
' !hiệm 8ụ của !hà má !hiệt điện #h$ %&i t;*ng hệ thống.
' NO t;C của các tổ má t;ên đ1 thO ,hP t$i h> thống đi>n.
' #hân ,hối tối 6u ,hP t$i gi=a các tổ má t;*ng nh" má 0khi các tổ má
)"m 8i>c s*ng s*ng, tổ má )"m 8i>c không đ1ng thAi4.
Q. Nận h"nh kinh tI !h" má !hi>t đi>n t;*ng điRu ki>n thO t;6Ang đi>n.
' TSm hiEu 8ai t;- của !h" má khi 8ận h"nh thO t;6Ang đi>n.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
' LPc tiêu của !h" má t;*ng thO t;6Ang đi>n c&nh t;anh.
' /? sTn s"ng của !h" má đE tham gia gia 8"* thO t;6Ang đi>n.
M: Đ7
<6Dc ,hân công th?c tậ, nhận thUc t&i nh" má nhi>t đi>n #h$ %&i,
t;*ng thAi gian hVc hWi t&i đâ Xm đY tSm hiEu 8" nZm đ6Dc nh=ng điRu c. +$n 8R
h*&t đ3ng của nh" má, t@ [uá t;Snh s$n xuFt đi>n ch* t\i ,hân ,hối đi>n nh6 công
ngh> s$n xuFt đi>n, đBc tCnh n5ng )6Dng của các thiIt +O chCnh t;*ng nh" má, các
)*&i chi ,hC, ].
T;*ng thAi gian th?c tậ, t&i nh" má, đ6Dc s? [uan tâm của các cán
+3 8" nhân 8iên t;*ng nh" má 8" th^ giá* h6\ng 7_n. <In na Xm đY h*"n th"nh
nhi>m 8P th?c tậ, nhận thUc thX* đ`ng êu c^u nh" t;6Ang 8" kh*a đR ;a.
T;*ng +$n +á* cá* n" Xm chH tam tZt, s. )6Dc nh=ng kiIn thUc, hiEu
+iIt của mSnh t;*ng thAi gian hVc tậ, t&i nh" má. b* thAi gian ca h&n nên không
thE t;ánh khWi nh=ng sai sat t;*ng +"i +á* cá* n", ;Ft m*ng đ6Dc s? chH +$* của
các cán +3 nhân 8iên t;*ng nh" má 8" các th^ cô giá* đE +"i +á* cá* n" của Xm
đ6Dc h*"n thi>n.
cm xin t;ân th"nh c$m .nd
e$i b6.ng tháng 11 n5m :f1f
/inh Niên
!gugn e=u L&nh
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
G
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
N;I )<N=:
Ch02ng >: =i'i thiệ v? C5ng t! C6 (h7n nhiệt 8iện Ph- &$i%
Ch02ng *: C5ng nghê@ ABCn DEFt 8iê@nG cHc th5ng AI JK th4t cLB t6 MH! cCB NhN
MH! Nhiê@t 8iê@n Ph- &$i%
h. (ông nghệ sả n xuất, chủng )*ại tua+in, má ,hát, )- h.i.
hh. /. đồ nguên )́ !hà má !hiệt điện 0s. đ1 khối, nguên )2 h*&t đ3ng4.
hhh. (ác )*ại công suất, điện n5ng sản xuất, hệ số t6̣ 7ùng, cá c chỉ tiêu 8ề s6̉ 7ụng
thiết +ị, chi tiết 8ận hành 8à cá c chỉ tiêu kinh tế k9 thuật.
Ch02ng O: Đ/@ c tiFnh n/ng P02@ng cCB cBF c thiêFt Qi@ chiFnh tRSng nhBT MBF!%
h. <5̣c tính n5ng )6.̣ng của tua+in 0nh=ng thông số c. +$n, nguên )2 h*&t
đ3ng, h> thống +$* 8> t? ng@ng,..đ6Ang đBc tCnh tiêu ha* n5ng )6Dng4.
hh. <Bc tính n5ng )6.̣ng của )*̀ h.i 0s. đ1 )- má, nh=ng thông số c. +$n, đBc
điEm cFu t&* +$n thE )-, đ6Ang đBc tCnh tiêu ha* n5ng )6Dng4.
hhh. !hiệm 8ụ của !hà má !hiệt điện t;*ng hệ thống.
Ch02ng U : CHc PS$i chi (hV tRSng NhN MH! WchX AI Jinh tYZ%
h. (hi ,hí nhiên )iệu.
hh. (hi ,hí kh.̉i động.
hhh. (hi ,hí chạ không tải.
hN. (hi ,hí 8ận hành +ả* 76.9ng 0J K L4.
N. (hi ,hC khác.
Ch02ng [: \4n hNnh Jinh tY NhN MH! Nhiệt 8iện tRSng 8i? Jiện th3 tR0]ng
8iện%
h. Nai t;- của !h" má khi 8ận h"nh thO t;6Ang đi>n.
hh. LPc tiêu của !h" má t;*ng thO t;6Ang đi>n c&nh t;anh.
hhh. /? sTn s"ng của !h" má đE tham gia gia 8"* thO t;6Ang đi>n.
CH^_N= `: KẾT &<ẬN%
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
M
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Q
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
Ch02ng >: =i'i thiệ v? C5ng t! C6 (h7n nhiệt 8iện Ph- &$i%
I% =i'i thiệ v? c5ng t! c6 (h7n nhiệt 8iện Ph- &$i%
a. %Och si ,hát t;iEn.
(ông t (ổ ,h^n !hi>t đi>n #h$ %&i ca tiRn thân )" !h" má nhi>t đi>n #h$
%&i, )" m3t (ông t chuên s$n xuFt <i>n n5ng t@ nhiên )i>u than thiên nhiên. (ông
t thu3c đOa ,hận hu>n (hC %inh, tHnh e$i b6.ng, cách thủ đô e" !3i Qjkm 8R
,hCa <ông +Zc, sát gac ,hCa lZc đ6Ang 1m 8" t$ ng&n sông Thái lSnh. !h" má
nhi>t đi>n #h$ %&i đ6Dc th"nh )ậ, thX* n< số :: <%oT((l của l3 <i>n )?c 8"*
ng" :jofMo1pm: )" 7*anh nghi>, h&ch t*án ,hP thu3c công t đi>n )?c 1, sau đa
công t đ6Dc khqi công xâ 7?ng ng" 1r.fQ.1pmf 8\i công suFt MMfLs, g1m M tổ
tua +in má ,hát 8" m )- h.i thX* khối hai )- ' m3t má, mti má 11fLs. (ông t
!hi>t đi>n #h$ %&i ca nh" má đi>n )\n nhFt t;*ng h> thống đi>n miRn lZc )`c +F
giA, ca các chH tiêu kinh tI kỹ thuật ca*. các tổ má của nhi>t đi>n #h$ %&i )^n )6Dt
8"* 8ận h"nh đY đá, Ung kO, thAi tốc đ3 t5ng t;6qng ,hP t$i m&nh t;*ng thậ, ku mf.
T@ n5m 1pmp đIn 1ppG, s$n )6Dng đi>n của nh" má gi$m 7^n 7* các tổ má của
nh" má thuu đi>n e*" lSnh )^n )6Dt h*" 8"* )6\i đi>n miRn lZc. T@ n5m 1ppM,
khi ca đ6Ang 7â QffkN lZc !am, thống nhFt h> thống đi>n t;*ng c$ n6\c, nh"
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
j
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
má nhi>t đi>n #h$ %&i đ6Dc t5ng c6Ang khai thác. kE t@ ng" f1ofMo1ppQ !h" má
)" đ.n 8O th"nh 8iên thu3c Tổng (ông t <i>n )?c Ni>t !am 0thX* nuIt đOnh số
1:1!%oT((l'%< ng" fMofGo1ppQ của l3 !5ng )6Dng4, h&ch t*án ,hP thu3c.
!h" má đi>n #h$ %&i h*&t đ3ng thX* ,há, )uật, thX* điRu )> tổ chUc
8" thX* [u chI [u$n )2 của cN!. viám đốc nh" má )" ng6Ai )Ynh đ&* chOu
t;ách nhi>m 8R mVi mBt t;6\c Tổng (ông t <i>n )?c Ni>t !am 8" ,há, )uật.
!g*"i ;a c-n ca hai #ha giám đốc gi`, 8i>c 8R 8ận h"nh 8" sia ch=a. lên
76\i )" các ,h-ng +an tham m6u, các đ.n 8O t;?c tiI, t;*ng 7â chuRn s$n
xuFt 8" các đ.n 8O ,hP t;D s$n xuFt.
!g" GfofGo:ffQ l3 (ông nghi>, ca nuIt đOnh số 1jo:ffQon<'
l(! chuEn !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i th"nh (ông t !hi>t đi>n #h$ %&i,
h&ch t*án đ3c )ậ, ' thu3c Tổng (ông t <i>n )?c Ni>t !am. !g" 1mofQo:ffQ
Tổng (ông t <i>n )?c Ni>t !am ca 85n +$n số :MGjo(N'cN!'T(kT h6\ng
7_n +"n gia* t"i chCnh khi chuEn các nh" má đi>n th"nh (ông t h&ch t*án
đ3c )ậ,, công t T!ee m3t th"nh 8iên, thX* đa !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i
chCnh thUc chuEn sang h&ch t*án đ3c )ậ, t@ ng" f1ofro:ffQ.
!g" mojo1ppm !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i : đ6Dc khqi công xâ 7?ng
t;ên mBt +wng c-n )&i của !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i. !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i
: ca tổng công suFt jff Ls g1m : tổ má mti tổ ca công suFt Gff Ls, s$n )6Dng
đi>n h"ng n5m G,jm tu kshx )6Dng than tiêu thP 1,j t;i>u tFnon5mx tổ má 1 8ận
h"nh 8"* đ^u n5m :ff1 8" h*"n th"nh công t;Snh 8"* [u2 G n5m :ff1. #h$ %&i : )"
nh" má nhi>t đi>n )\n nhFt Ni>t !am 8\i thiIt +O hi>n đ&i đ6Dc thiIt kI 8" xâ
7?ng đá, Ung tiêu chuyn [uốc tI 8R +$* 8> môi t;6Ang. khi h*"n th"nh, !h" má
!hi>t đi>n #h$ %&i : czng 8\i !h" má !hi>t đi>n #h$ %&i s{ t5ng c6Ang đáng kE
công suFt của h> thống đi>n Ni>t !am đá, Ung nhu c^u đi>n n5ng ng" c"ng t5ng,
đy m&nh ch6.ng t;Snh đi>n khC h*á t*"n [uốc. !g" GfofGo:ffQ l3 (ông nghi>,
ca [uIt đOnh số 1Mo:ffQn<'l(!oT((l chuEn nh" má nhi>t đi>n #h$ %&i th"nh
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
r
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
công t (ổ ,h^n nhi>t đi>n #h$ %&i h&ch t*án đ3c )ậ, thu3c tổng công t đi>n )?c
Ni>t !am. <In ng" :jof1o:ffj chuEn th"nh công t cổ ,h^n nhi>t đi>n #h$ %&i.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
m
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
+. (hUc n5ng, nhi>m 8P của công t
!g"nh nghR kinh 7*anh chCnh của công t )"|
 e*&t đ3ng s$n xuFt, kinh 7*anh đi>n.
 ThC nghi>m, hi>u chHnh các thiIt +O đi>n.
 %ậ, 7? án đ^u t6 xâ 7?ng, [u$n )2 7? án đ^u t6 xâ 7?ng
 T6 8Fn giám sát thi công xâ )Z, các công t;Snh đi>n.
 Lua +án xuFt nhậ, khyu 8ật t6, thiIt +O.
 /$n xuFt, kinh 7*anh 8ật )i>u xâ 7?ng.
 /$n xuFt, chI t&* các thiIt +O, 8ật t6 ,hP tzng c. ' nhi>t đi>n.
 <^u t6 các công t;Snh ngu1n 8" )6\i đi>n.
 nu$n )2, 8ận h"nh, +$* 76}ng, sia ch=a, các công t;Snh nhi>t đi>n, công
t;Snh kiIn t;`c của nh" má đi>n.
 l1i 76}ng cán +3 công nhân 8iên 8R [u$n )2 thiIt +O 8ận h"nh, +$* 76}ng
8" sia ch=a thiIt +O nh" má đi>n.
c. ThAi gian h-a )6\i đi>n [uốc gia các tổ má.
 !g" :mo1fo1pmG, tổ má số 1 8\i công suFt thiIt kI 11f Ls h-a )6\i đi>n
[uốc gia.
 !g" f1ofpo1pmM, tổ má số : 8\i công suFt thiIt kI 11f Ls h-a )6\i đi>n
[uốc gia.
 !g" 1:o1:o1pmQ, tổ má số G 8\i công suFt thiIt kI 11f Ls h-a )6\i đi>n
[uốc gia.
 !g" :po11o1pmj, tổ má số M 8\i công suFt thiIt kI 11f Ls h-a )6\i đi>n
[uốc gia.
 !g" 1po1fo:ff1, tổ má số Q 8\i công suFt thiIt kI Gff Ls h-a )6\i đi>n
[uốc gia.
 !g" 1mofQo:ff:, tổ má số j 8\i công suFt thiIt kI Gff Ls h-a )6\i đi>n
[uốc gia.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
p
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
T;Snh đ3 công ngh> s$n xuFt|
,/y ch!y0n 1:
' %- h.i|
~ kiEu| •k€'::f'11f'1f(
~ !5ng suFt h.i| ::f tFnoh
~ •, )?c h.i| 1ff kgocm
:
~ !hi>t đ3 h.i [uá nhi>t| QMf‚(
~ ei>u suFt thô của )-| mj,fQƒ
~ !6\c s$n xuFt| %iên „ô
' Tua+in|
~ kiEu| k1ff'pf'r
~ (ông suFt đOnh mUc| 1ffLs
~ •, suFt h.i n6\c| mf kgocm
:
~ !hi>t đ3 h.i n6\c| QGQ‚(
~ !6\c s$n xuFt| %iên „ô
' Lá ,hát|
~ kiEu| Tl… 1:f':TG
~ (ông suFt| 1:fLs
~ !6\c s$n xuFt| %iên „ô
Lti tổ má đY đ6Dc đ&i tu M )^n, ;iêng tổ má 1 đY đ6Dc đ&i tu Q )^n.
bâ chuRn :|
(a : tổ má 8\i công suFt mti tổ má )" Gff Ls, đ6Dc thiIt kI 8" )Z, đBt
h> thống điRu khiEn ,hân tán bist;i+utX7 (*nt;*) /stXm 0b(/4 t? đ3ng 1ffƒ. <â
)" m3t công ngh> điRu khiEn m\i ca đ3 tin cậ ca*, tiên tiIn 8" hi>n đ&i. ThiIt +O
chCnh chủ Iu của các n6\c vr.
' %- h.i|
~ kiEu| Than ,hun, ca n!Tv, ngVn )ia ch= s
~ !5ng suFt h.i| mrQ tFnoh
~ •, )?c h.i| 1rM,1 kgocm
:
~ !hi>t đ3 h.i [uá nhi>t| QM1‚(
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1f
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
~ ei>u suFt thô của )-| mm,Qƒ
~ !6\c s$n xuFt| †nh
' Tua+in|
~ kiEu| :rf T'M::oM:G
~ (ông suFt đOnh mUc| GffLs
~ •, suFt h.i n6\c| 1jp kgocm
:
~ !hi>t đ3 h.i n6\c| QGm‚(
~ !6\c s$n xuFt| Lỹ
' Lá ,hát|
~ kiEu| :pfT M::oM:G
~ (ông suFt| GffLs
~ !6\c s$n xuFt| Lỹ
kh$ n5ng ca thE hu đ3ng đ6Dc công suFt tối đa thX* thiIt kI.
Lti tổ má q 7â chuRn 1 g1m| 1 má ,hát đi>n ~ 1 tua+in ~ : )- h.ix c-n
mti tổ má q 7â chuRn : +a* g1m| 1 má ,hát đi>n ~ 1 tua+in ~ 1 )- h.i. b* 8ậ
đối 8\i 7â chuRn 1 khi c$ : )- )"m 8i>c hIt công suFt thS tổ má đ&t công suFt
max ha đ^ t$i 0t@ 1ff đIn 1fQLs4. khi 1 )- +O s? cố thS t$i không [uá Qfƒ.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
11
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
Ch02ng *: C5ng nghê@ ABCn DEFt 8iê@nG cHc th5ng AI JK th4t cLB t6 MH! cCB NhN
MH! Nhiê@t 8iê@n Ph- &$i%
h. (ông nghệ sả n xuất, chủng )*ại tua+in, má ,hát, )- h.i.
Thông số kỹ thuật nh" má nhi>t đi>n #h$ %&i|
THaN= Sb THIẾT KẾ )cY CH<YdN > )cY CH<YdN *
CaN= S<eT THIẾT KẾ UUf Mg `ff Mg
ShN &^iN= ĐIỆN W`j[ff =IklNmMZ *Gn` to Jgh l n/M OG`n to Jgh l n/M
Tp &Ệ ĐIỆN TỰ )qN= >fG>[ r sG* r
HIỆ< S<eT KHt BuI vvG* r vvGsnr
&w H_I kiEu •‡ˆ'::f'1ff'1f( Than ,hun, ca n!Tv,
ngVn )ia hSnh ch= s
!5ng suFt h.i ::f Toh mrQ Toh
•, )?c h.i 1ff kgocm
:
1rM,1 kgocm
:

!hi>t đ3 h.i [uá nhi>t QMf
f
( QM1
f
(
ei>u suFt thô của )- mj,fQ ƒ mm,Qƒ
T<x BIN kiEu k'1ff'pf'r :rfT M::oM:G
(ông suFt đOnh mUc 11fLs Gff Ls
•, suFt h.i n6\c pf kgocm
:
1jp kgocm
:

!hi>t đ3 h.i n6\c QGQ
f
( QGm
f
(
MÁY PHÁT ĐIỆN kiEu ‰Š…'1:f':TG :pfT M::oM:G
(ông suFt 1:f Ls Gff Ls
THxN %6Dng than tiêu thP 1‹Qmj‹fff Ton5m 1‹jMM‹fff Ton5m
!hi>t t;O than Q‹fGQ k(a)okg than Q‹fmf k(a)okg than
/uFt ha* than tiêu
chuyn
MGp goksh M:f goksh
bN= KHyI (a* :ff m :ff m
<6Ang kCnh mi>ng th*át r,: m #h^n +ê tông …1:,rm
Œng th•, ch* mti )-
…M,Q m
/. đ1 công ngh> ,hát đi>n nh" má|
(ông t cổ ,h^n !hi>t đi>n #h$ %&i ca [uá t;Snh s$n xuFt )iên tPc :Mo:M giA, [u
t;Snh công ngh> đ6Dc khái [uát nh6 sau|
' Than đ6Dc đ6a 8R t@ đ6Ang sông 8" đ6Ang sZt, đ6Dc ch* 8"* kh* than
nguên h*Bc chuEn thŽng )ên h> thống nghiRn than +wng h> thống +5ng t$i.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
' Than +3t đ6Dc ,hun 8"* )- h.i czng 8\i 7^u +wng các ống ,hun. T;*ng )-
h.i than 8" 7^u đ6Dc đốt chá )"m n6\c +ốc h.i 8" nâng nhi>t đ3 h.i n6\c )ên nhi>t
đ3 [u đOnh 0h.i [uá nhi>t4, t@ đa h.i [uá nhi>t đ6Dc đ6a sang )"m [ua tua+in 8"
tua+in k•* má ,hát đi>n [ua 8" ,hát ;a đi>n.
' <i>n đ6Dc đ6a 8"* t;&m đi>n 8" h-a 8"* )6\i đi>n nuốc gia.
' Tua+in 8" má ,hát đ6Dc )"m mát +wng h7;*.
' !6\c đ6Dc +.m t@ t;&m +.m tu^n h*"n, m3t ,h^n cung cF, ch* h> thống
xi )2 n6\c 8" h> thống đi>n ,hân, n6\c c-n )&i sau khi )"m mát +Snh ng6ng đ6Dc
đ6a ;a sông +wng kênh th$i.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1G
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
hh. (ác )*ại công suất, điện n5ng sản xuất, hệ số t6̣ 7ùng, cá c chỉ tiêu 8ề s6̉ 7ụng
thiết +ị, chi tiết 8ận hành 8à cá c chỉ tiêu kinh tế k9 thuật.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1M
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng
Lư%ng
(ông suFt tác 7Png c?c tiEu của tổ má
' bâ chuRn 1 Gr Lso1tổ má ' 1)-
' bâ chuRn : ::f Lso1tổ má.
. Tốc đ3 t5ng công suFt tối đa của tổ má
' bâ chuRn 1 G Lso,h`t
' bâ chuRn : G Lso,h`t
. Tốc đ3 gi$m công suFt tối đa của tổ má
' bâ chuRn 1 G Lso,h`t
' bâ chuRn : G Lso,h`t
. ThAi gian ch& má tối thiEu sau khi đY nối )6\i 1:f ,h`t 0: giA4
. ThAi gian ng@ng má tối thiEu sau khi đY ng@ng má MG:f ,h`t 0r: giA4
. ThAi gian khqi đ3ng tổ má thX* t@ng t;&ng thái nang, Fm, ngu3i
• !g@ng h*"n t*"n
' bâ chuRn 1
~ khqi đ3ng khối q t;&ng thái )&nh 0thAi gian ng@ng khối • r: giA4 Gff ,h`t 0Q giA4.
~ khqi đ3ng khối q t;&ng thái ch6a ngu3i hŽn 0thAi gian ng@ng khối
‘ r: giA4 :Mf ,h`t 0M giA.4
~ khqi đ3ng khối q t;&ng thái nang 0thAi gian ng@ng khối ‘ m giA4 1mf ,h`t 0G giA.4
' bâ chuRn :
~ khqi đ3ng khối q t;&ng thái )&nh 0thAi gian ng@ng má • 1:Q giA4 1mmf ,h`t 0Gf giA4.
~ khqi đ3ng khối q t;&ng thái ch6a ngu3i hŽn 0thAi gian ng@ng má
t@ Gj đIn 1:Q giA4 1fmf,h`t 01m giA4.
~ khqi đ3ng khối q t;&ng thái nang 0thAi gian ng@ng má ‘ Gj giA4 r:f ,h`t 01: giA4.
• <ang ch& không t$i
~ bâ chuRn 1 M ,h`t
bâ chuRn :|T;6Ang hD, gi= đ6Dc )- 8" gi= đ6Dc t$i t? 7zng thS thAi gian
c^n thiIt đE h-a )&i )6\i )" 1:f ,h`t 0: giA4, nIu không gi= đ6Dc )- 8" t$i t? 7zng thS
thAi gian c^n thiIt đE khqi đ3ng 8" h-a )6\i )" Mmf ,h`t 0m giA4
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1Q
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng
k’ eJ“(e N”! e•!e Teh’T l– (e—!e !˜L :f11
<.n 8O tCnh| !g"
Tháng
ThiIt +O 1 : G M Q j r m p 1f 11 1:
%- 1† G1 :m :M Gf G1 :G G1 G1 :G G1 Gf :M
%- 1l G1 :m :M Gf G1 :G G1 G1 :G G1 Gf :M
Tua +in 1 G1 :m G1 Gf G1 :G G1 G1 Gf G1 Gf :M
%- :† f f f f f f G1 G1 Gf :M Gf G1
%- :l f f f f f f G1 G1 Gf :M Gf G1
Tua +in : f f f f f f G1 G1 Gf :M Gf G1
%- G† G1 :1 G1 Gf :M Gf G1 :M Gf G1 :G G1
%- Gl G1 :1 G1 Gf :M Gf G1 :M Gf G1 :G G1
Tua +in G G1 :m G1 Gf :M Gf G1 G1 Gf G1 :G G1
%- M† G1 :m :M Gf G1 Gf f G1 Gf :M Gf G1
%- Ml G1 :m :M Gf G1 Gf f G1 Gf :M Gf G1
Tua +in M G1 :m G1 Gf G1 Gf f G1 Gf :M Gf G1
%- Q f :m G1 Gf G1 :f G1 G1 Gf G1 Gf :1
Tua +in Q f :m G1 Gf G1 :f G1 G1 Gf G1 Gf :1
%- j G1 1m G1 Gf G1 Gf G1 f f f Gf G1
Tua +in j G1 1m G1 Gf G1 Gf G1 f f f Gf G1
Tổng số ng" Ne )-
b(1 1mj 1QM 1Qm 1mf 1r: 1jj 1mj :GM ::j ::f ::j :GM Gr.Q
Tổng số ng" Ne )-
b(: G1 Mj j: jf j: Qf j: G1 Gf G1 jf Q:
/% đi>n /„ 0Lsh4 Mf1fQ:.Q MjQGmf.m QrG1:G.j QmGmMm.r Q1prmm.Q :mMr:j.G GjrpQ1.: M1GGfp.m QrprQp.Q M11Qjm.G jG:QQm.j Qmprf:.m Qm::rr1
' bâ chuRn 10Lsh4 :f:pQf.j 1jrjjp.M 1r:rjG.m 1pjMfG.m 11pM:m.r 1jjMrf 1mMjQM :Gff1:.Q :::mMM.G :1jjmm.M :MQ11G.r :QMQmr.Q
' bâ chuRn :0Lsh4 1pm1f1.p :prr11.Q MffGQp.m GmrMMQ MffGQp.m 11m:Qj.G 1mG:pr.: 1mG:pr.: GQjp1Q.G 1pMmrp.p GmrMMQ GGQ11Q.G
(ông suFtTl
)-0Ls4b(1 MQ.mMmpp MQ.mGffp Mj.f1Q1G MQ.mj1pM :p.1pjj M:.1m1jp M1.r1QQr M1.:G1pr M1.Grfmm M1.GGGfM MQ.QfQ1p MQ.jGr:r
(ông suFtTl
)-0Ls4b(: :mf.Gpp :rp.1Mm1 :rj.f1Q :rj.:QG1 :rj.f1Q 1f1.r:Qm 1:j.GjmG :Qp.MMM1 Q::.pQ:m :rQ.mGmQ :rj.:QG1 :rj.mMfM
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1j
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

(hH tiêu kinh tI kỹ thuật nh" má|
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
(hH tiêu
™\c Te
:f1f kI h*&ch n5m :f11 <NtCnh
nuC h nuC hh nuC hhh nuC hN ($ n5m
/$n )6Dng đi>n s$n xuFt jMGQ.rQ 1jjp.rr
1rQ1.:Q
Q
1111.:M
: 1QMQ.1r
jfrr.MG
r t;.ksh
' b(1 :QQj.::1 jjM.jr:p
jm:.QQG
m
QGp.1pr
M
jrM.MQm
p
:Qjf.mm
G t;.ksh
' b(: Gmrp.Q:p 1ffQ.fpr
1fjm.rf
1
Qr:.fMM
r
mrf.r11
Q
GQ1j.QQ
M t;.ksh
/% đi>n +án ch* cN! MMQQ.pjG 1Qf1.1r:
1QrM.jM
r
ppr.Qmj
:
1Gmm.:j
:
QMj1.jj
r t;.ksh
' b(1 1rM:.MMp Qp1.QQmp
jfr.Mr:
p
Mrp.mmQ
r
jff.:jm
M
::rp.1m
j t;.ksh
' b(: :r1G.Q1G pfp.j1:r
pjr.1rM
:
Q1r.rff
Q
rmr.ppG
p
G1m:.Mm
1 t;.ksh
Tu )> đi>n t? 7zng p.1 p.1 p.11 p.1r p.1G p.1: ƒ
' b(1 p.Q p.Q p.Q p.Q p.Q p.Q ƒ
' b(: m.mQ m.mQ m.mQ m.mQ m.mQ m.mQ ƒ
Tổn thFt má +iIn á, f.pm f.pm f.pp 1.fj 1.f: 1.f1 ƒ
' b(1 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q ƒ
' b(: f.jQ f.jQ f.jQ f.jQ f.jQ f.jQ ƒ
/uFt tiêu ha* nhiên )i>u
' b^u šJ tCnh thX* đi>n +án :.1:Q 1.mrpmG1
1.pfffr
r
1.pm1fM
r
1.pG:Gm
m
1.p1rGf
j goksh
~ b(1 G.1QM :.Q :.Q :.Q :.Q :.Q goksh
~ b(: 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q goksh
' Than tiêu chuyn Grm.Q1M Grr.1MQ1
Grp.:1r
r
Gmr.Mp:
Q
Gm:.Q::
Q
Gmf.pmf
G goksh
~ b(1 MMf MMf MMf MMf MMf MMf goksh
~ b(: GGm GGm GGm GGm GGm GGm goksh
khối )6Dng 7^u šJ đốt k›m 1::pM.Mmr :p:r.rf1
:mmQ.fQ
p
1prj.:j
Q
:jm:.jj
:
1fMr1.j
p tFn
' b(1 r1rf.mjM 1Mrm.mpr
1Q1m.jm
:
11pp.r1
M
1Qff.jr
1
Qjpr.pj
Q tFn
' b(: Q1:G.j:G 1MMm.mfM
1Gjj.Gr
j
rrj.QQf
r
11m1.pp
1
MrrG.r:
: tFn
1r
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1m
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

(hH tiêu kI h*&ch n5m <NtCnh
:f1: :f1G :f1M :f1Q ke
/$n )6Dng đi>n s$n
xuFt j1fm.mGm j:GQ.m11
QjpG.m:
:
jfr:.pp
G Gf1mm.p t;.ksh
' b(1 :Gmf.1r :Mrf.Qrr
::rj.:G
:
:j1f.Qr
: 1::pm.MG t;.ksh
' b(: Gr:m.jjr GrjQ.:GG GM1r.Qp
GMj:.M:
1 1rmpf.Mr t;.ksh
/% đi>n +án ch* cN! QMp:.rpj Qjfj.GQ
Q11m.rj
j QMQj.p :r1Gj.Mm t;.ksh
' b(1 :11m.GQ: :1pm.m1M
:f:Q.mM
j
:G:G.Mf
p 1fpMQ.j1 t;.ksh
' b(: GGrM.MMM GMfr.QGj
Gfp:.p1
p
G1GG.Mp
1 1j1pf.mr t;.ksh
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
1p
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

Tu )> đi>n t? 7zng p.1 p.11 p.11 p.1G p.11Mf1G ƒ
' b(1 p.Q p.Q p.Q p.Q p.Q ƒ
' b(: m.mQ m.mQ m.mQ m.mQ m.mQ ƒ
Tổn thFt má +iIn á, f.pm f.pp f.pp 1.f: f.ppmfGM ƒ
' b(1 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q ƒ
' b(: f.jQ f.jQ f.jQ f.jQ f.jQ ƒ
/uFt tiêu ha* nhiên
)i>u
' b^u šJ tCnh thX*
đi>n +án 1.mp 1.mp 1.p 1.pG 1.pfQM:j goksh
~ b(1 :.Q :.Q :.Q :.Q :.Q goksh
~ b(: 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q 1.Q goksh
' Than tiêu chuyn Grr.rM: Grm.M11j
Grm.rrj
m
Gm1.mMj
G Grp.QQ:j goksh
~ b(1 MMf MMf MMf MMf MMf goksh
~ b(: GGm GGm GGm GGm GGm goksh
khối )6Dng 7^u šJ
đốt k›m 1fGQr.QM 1fjfm.GM
prfG.pp
Q
1fQfm.r
j Q1jQf.G: tFn
' b(1 Q:pQ.mrp QMpr.fGM
QfjM.j1
j
Qmfm.Q:
G :rGjM.f: tFn
' b(: Qfj1.jjj Q111.GfM
MjGp.Gr
p
Mrff.:G
r :M:mj.G1 tFn
Ch02ng O: Đ/@ c tiFnh n/ng P02@ng cCB cBF c thiêFt Qi@ chiFnh tRSng nhBT MBF!%
†. bâ chuRn 1
h. &w H_I zK{ +**f+>ff+>fC
:.1.1 Đ2c 34nh 56 3h!ậ3 ch4nh:
LY hi>u| •k€ '::f'1ff'1f(
!.i s$n xuFt| T&i nh" má chI t&* )- h.i •k€ %iên xô cœ
(ông suFt đOnh mUc | ::f Toh
Thông số h.i đOnh mUc | #
[n
• 1ffkvocm
:
, t
[n
•QMf
*
(
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:f
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

Thông số h.i +Y* h*"| #
+h
• 11M kvocm
:
, t
+h
• G1m
f
(
!hi>t đ3 n6\c cF,| t
nc
• :Gf
*
(
N-ng tu^n h*"n | T? nhiên
!hiên )i>u | Than ant;axit
lu1ng )ia | eSnh ch= Π
kCch th6\c +u1ng )ia 0:m,:m xp,Gp xj,rG 4 m 0ca*,;3ng 7"i4
!hi>t đ3 khai th*át| 1GG
f
(
/ố 8-i ,hun, kiEu| M 8-i, t;-n
!hiên )i>u ,hP| b^u šJ
ei>u suFt )- thiIt kI| η
t
• mj,fj ƒ
/ố )6Dng| m )- 0:)- ch* 1 má4
:.1.:. Bao h7i 8à các 3hiế3 9: ph/n ;y h7i<
' la* h*i cža )* h*i •k€ '::f'1ff'1f( cY kŸch thCc
' <6Ang kCnh t;*ng 1jff mm
' (hiRu 7"i ,h^n hSnh t;P 1:rff mm
' (hiRu 7" th"nh +a* h.i mm mm
' (hI t&* t@ th•, ::k.
LUc n6\c t;ung +Snh t;*ng +a* h.i c^n đ6Dc gi= thF, h.n đ6Ang tâm :ffmm
± Qfmm.
<E đ$m +$* sF nang đRu +a* h.i t;*ng khi đốt )- ca tCnh đIn s? sF nang +a*
h.i +wng h.i n6\c t@ ngu1n h.i +Y* h*" q +ên ng*"i 8\i á, suFt 0Mf'11f4kvocm
:
.
la* h.i ca 7Bt m3t ống ,hân chia ,hốt ,hát, hai ống chH thO mUc n6\c. !6\c
cF, tz +3 hâm 8"* +a* h.i +wng 1: ống Φ mG,Qmm. Tz +a* h.i ca 1: đ6Ang ống n6\c
xuống. (a M /ic)*n ng*"i đBt t;ên t;^n +a* h.i Φ M:mx:m chI t&* +wng th•, các +*n.
T@ +a* h.i ca m ống h.i ;a 8"* +3 [uá nhi>t. T;*ng +a* h.i ca Mj „c)*n đE ,hân )i
h.i 8" ca các +3 ,hận| LBt s"n, cia ch\,, mBt s"ng thu h.i. !g*"i ;a c-n ca : đ6Ang
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

h.i đi 8"* +Snh ng6ng ,hP đE )F n6\c ng6ng đi gi$m ôn. L3t đ6Ang tái tu^n h*"n đE
đ6a n6\c t@ +a* h.i đIn đ6Ang 8"* +3 hâm cF, :. (a : đ6Ang n6\c )F t@ : đ^u +a*
h.i đi 8"* : cPm xc)*n ng*"i 8" m3t số đ6Ang )F xung t@ +a* h.i đE đ* )6Ang.
:.1.G. =hin ;ọc 9>i 3?nh @iện
#hin )Vc +Pi kiEu | ¡†'Gm'1:'j'M
kCch th6\c |:M,m x 1G,jG x:f,1m m
bi>n tCch tiIt 7i>n ngang | 1:G m
:
/ố t;6Ang thX* đ6Ang khai | M
/ố đ.n nguên | 1
lR mBt )Zng 0tổng c3ng 4| 1MjjMm
:
(hiRu 7"i đi>n c?c 8^ng [uang 0tổng c3ng 4| GrQQj m.
!hi>t đ3 khai tối đa ch* ,h•, | :Qf
f
(.
!1ng đ3 +Pi t;* t;*ng khai ch* ,h•,| Qfgoem
G
%6u )6Dng khai đi [ua khi tốc đ3 |1mos )" MM:mffm
G
oh
(hiRu ca* đi>n c?c | 1: m.
ei>u suFt khi +Pi| pp,j1ƒ
:.1.M. nu&t khai ' nu&t gia
' nu&t khai| )"m nhi>m 8P h`t khai ;a khWi )- h.i 8" đy khai ;a khC [uEn [ua
ống khai
' nu&t gia| (ung cF, ôx ch* [uá t;Snh đốt chá nhiên )i>u t;*ng )- h.i 0than,
7^u4 sF 8" 8ận chuEn than +3t t;*ng h> thống nghiRn.
• <Bc tCnh kỹ thuật c. +$n của [u&t gia, [u&t khai
TR3 AI
TT Tên g|i cHc 8$i P01ng ,$t Jh}i ,$t gi}
1 kiEu thiIt +O
¢e':j Γ L
¢e':jx:'f,j:
: !5ng suFt 0x1fff m
G
oh4 :jr Gm:
G !hi>t đ3 tCnh t*án 0
f
(4 Gf 1mf
M •, )?c t*"n ,h^n 0 q nhi>t đ3 QQf :pQ
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
::
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

tCnh t*án 8" rjf mm eg4
Q ei>u suFt tối đa 0ƒ4 m: mM
j (ông suFt tiêu thP ks Mpj GmG
r /ố 8-ng [ua 0 No#4 rQf jff
m kiEu đ3ng c. đi>n †'Gf':'1r'MM'mT1 †Gf':'1r'jM'1fT1
p <i>n á, 0 N4 jfff jfff
1f b-ng đi>n 0 †4 rG,Q rr
11 (ông suFt 0 ks4 jGf jGf
1: ei>u suFt c$u đ3ng c. 0ƒ4 pG pM
1G !hi>t đ3 ch* ,h•, tối đa của
cu3n 7â stat* 0
f
(4
1fQ 1fQ
:.1.Q. e> thống nghiRn than|
• !hi>m 8P| !ghiRn than t@ than nguên th"nh than +3t đE ,hun 8"* đốt chá
t;*ng )-.
TT Tên g|i cHc 8$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
> * O U
>
MH! c~( thBn ng!ên CΠ + >>ffl[fff
' !5ng suFt tối đa Toh mf
' #h&m 8i điRu chHnh
~ +wng cách tha đổi tốc đ3 đ3ng c. )^n Q
~ lwng chiRu 7^ )\, than )^n :
' kiEu đ3ng c. 1 chiRu
:Π j::Q'fM
' (ông suFt ks p
' <i>n á, £ ::f
' Tốc đ3 [ua 8o,
Gff÷ 1Qff
*
MH! c~( thBn Q9t: Y• ΠΠ +*
' !5ng suFt Toh
r÷ G,Q
' #h&m 8i điRu chHnh tốc đ3 [ua No,
Gff ÷ 1Qff
' Tu số t;uRn đ3ng của gi$m tốc Mp
' kiEu đ3ng c.
Π +'Q:'T:
' (ông suFt ks 1,p
' <i>n á, £ ::f
O MH! nghi?n thBn €zM Osfln[f
' <6Ang kCnh t;*ng của thzng nghiRn mm Grff
' (hiRu 7"i thzng nghiRn mm mQff
' !5ng suFt tCnh t*án toh GG,1
' <3 mOn +3t than ¤pf ƒ M
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:G
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' Tốc đ3 [ua của thzng nghiRn 8o, 1r,j:
' <6Ang kCnh +i mm Mf
' <3 cUng của +i el Mff
' T$i t;Vng của +i thX* tCnh t*án T jQ.Q
' T$i t;Vng +i tối đa T 1fm
1 : G M
' (Fu t&* ống 7_n than eSnh )-ng máng
' <6Ang kCnh ống 7_n than mm 1QQf
' Tu số t;uRn của +3 t;uRn đ3ng chCnh Q,jr
' <3ng c. má nghiRn (mG':'::'M1'jfl:
' (ông suFt ks 1jff
' Tốc đ3 [ua No, 1ff
' <i>n á, £ jfff
' b-ng kCch thCch † :jQ
' <i>n á, kCch thCch £ 1:j
' ei>u suFt ƒ pG,m
U
PhEn P! th5 CΠ +Us[fl>`ff
<6Ang kCnh mm MrQf
[ PhEn P! thBn M3n H>[+Os[f
<6Ang kCnh mm GrQf
` ,$t nghi?n zM+>nx
' !5ng suFt khi t•rf
f
( m
G
oh 1fmfff
' á, suFt t*"n ,h^n khi nhi>t đ3 môi chFt rf
f
( kgom
:
1fjQ
' !hi>t đ3 ch* ,h•, tối đa của môi chFt
f
( :ff
' <3ng c. [u&t má nghiRn †Gf'1G'Qf'MT:
' (ông suFt ks GpQ
' Tốc đ3 [ua No, jfff
' <i>n á, £ jfff
s B9 tR!?n 89ng (h• cLB MH! nghi?n
' <3ng c. kiEu †fG'G1Q'mTG
' (ông suFt ks rQ
' Tốc đ3 [ua No, rMf
' <i>n á, £ ::foGmf
' kiEu +3 gi$m tốc +ánh 8Ct M:'jff
' Tu số t;uRn +iIn 1Q1r
n Ph" thBn ng!ên
ThE tCch m
G
Gjf
v Ph" thBn Q9t
ThE tCch m
G
:Gf
:.1.j. e> thống th$i t;* xH
-<1<A<1 '43 BC
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:M
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

• !hi>m 8P| NCt xH )"m nhi>m 8P chuEn xH t@ ,hgu )&nh của )- h.i 8"* má đậ, xH
đBt q ng*"i )- t&i đâ xH đ6Dc má đậ, xH đậ, th"nh nh=ng cPc nhW h.n ;1i đ6Dc
các 8-i n6\c tống đy đIn ,hgu thu của +.m th$i xH.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:Q
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

• <Bc tCnh kỹ thuật của 8Ct xH|
' /ố )6Dng| : cái
' b&ng| „*Zn ;u3t g"
' !5ng suFt| Mm
G
oh
' l6\c x*Zn| Qffmm
' <6Ang kCnh| jffmm
' (hiRu 7"i| Qfffmm
-<1<A<- Máy @ập BC:
~ (Fu t&*| %*&i t;Pc ;5ng
~ <Bc tCnh kỹ thuật|
/ố )6Dng| : cái
!5ng suFt| Qm
G
oh
:.1.r. e> thống +.m th$i xH
• !hi>m 8P | e> thống h> thống +.m th$i xH 7zng đE th$i xH kO, thAi 8" )iên tPc
t@ các )- h.i đ6a ;a h1 th$i xH. e> thống +.m th$i xH đ6Dc đBt th"nh 1 t;&m ;iêng
g1m| l.m th$i xH cF, 1, cF, :, +.m ch›n xH.
~ <Bc tCnh kỹ thuật|
-<1<D<1B7E 3h"i BC:
%" )*&i +.m )i tâm, 1 t^ng h`t 1 ,hCa. (a đBc tCnh giống nhau.
' (F, 1| G cái
' (F, :| G cái
k2 hi>u| ΓΠ T 1:Qfor1
!5ng suFt| 1:Qf m
G
oh
(3t á,| r1 m c3t n6\c
(hiRu ca* h`t ch* ,h•, rm c3t n6\c
ei>u suFt +.m| jrƒ
<6Ang kCnh +ánh công tác| r:fmm
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:j
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

<3ng c. +.m| (ông suFt| jGf ks
<i>n á,| jfff N
-<1<D<- B7E chFn BC
* !hi>m 8P| <6a n6\c 8"* ch›n t;Pc của +.m th$i xH, ng5n không ch* xH )"m m-n
tIt ch›n, t;?c +.m 8" ổ đ}.
• <Bc tCnh kỹ thuật
k2 hi>u| ¥e('1fQ'pm
/ố )6Dng| : cái
!5ng suFt| 1fQ m
G
oh
(3t á,| pmm
<3ng c. +.m| †f:'m:':T
(ông suFt| QQ ks
Tốc đ3| :pQf 8-ngo,h`t.
<i>n á,| GmfN
-<1<D<GB7E 3HngI 3ư+i BC<
* !hi>m 8P|
l.m t6\i )"m nhi>m 8P )"m ngu3i xH 8" ch›n kCn ,hgu )&nh
l.m tống xH| )"m nhi>m 8P 8ận chuEn xH t@ má đậ, xH của các )- 8"* hố thu
th$i xH.
J Đ2c 34nh 56 3h!ậ3
l.m tống|
/ố )6Dng| G cái
b&ng ¥eMff'1fQ
!5ng suFt| Mff m
G
oh
(3t á,| 1fQ m c3t n6\c
<6Ang kCnh +ánh công tác| MMQmm
(hiRu ca* h`t ch* ,h•,| j
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:r
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

/ố t^ng| :
<3ng c.|
b&ng | MTG
(ông suFt| :ffks
N-ng [ua| 1Mrf
<i>n á,| Gmfojjf
ei>u suFt| pGƒ
l.m t6\i|
/ố )6Dng| : cái
!5ng suFt| G:f m
G
oh
(3t á,| Qfm c3t n6\c
<3ng c. +.m| †f':'m:
(ông suFt| QQ ks
Tốc đ3| 1Mjf 8-ngo,h`t.
<i>n á,| GmfN
:.1.m e> thống thổi +Pi
• !hi>m 8P của h> thống thổi +Pi gi"n ống sinh h.i 8" +3 [uá nhi>t
<Bc điEm t;* của than g^ Ni>t !am cœng nh6 đBc điEm đốt các )*&i than k•m
h*&t đ3ng đ-i hWi +u1ng đốt ,h$i ca* 7* đa 7g gâ ;a tCch tP t;* xH t;ên +R mBt chOu
nhi>t của +u1ng đốt 8" +u1ng đối )6u. <E )"m s&ch các +R mBt của gi"n ống sinh h.i 8"
+3 [uá nhi>t khWi ch* +Pi +ám 8"* )- h.i đ6Dc t;ang +O h> thống thổi +Pi +wng h.i.
ThX* thiIt kI má JL 0 :f cái đE thổi +Pi gi"n ống sinh h.i4 8" má
JΓ 01f cái4 đE thổi +Pi +R mBt +3 [uá nhi>t. ¤iêng )- h.i 1† tháng 1fo:fff đY
tha các má JL'fGQ +wng má h¤'Gb 8" má JΓ +wng má hk'Q:Q
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:m
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

• <Bc tCnh kỹ thuật thiIt +O thổi +Pi
' %*&i )Z, đBt thX* thiIt kI cœ 01l,:†l, †l, M†l4
TT <&i )6Dng <.n 8O tCnh %*&i má
M+ fG[
Γ
1 •, suFt )"m 8i>c kgocm
:
1 ÷ Mf 1 ÷ Mf
: !hi>t đ3 ch* ,h•,
f
( Mff Mff
%6u )6Dng h.i tối đa kgo,h`t 1Mr mf
M lán kCnh tác 7Png m
:,Q ÷ :,m ≤ 1,f
Q /ố )6Dng 8-i ,hun (ái : :
j <6Ang kCnh 8-i ,hun mm :f 1j
r e"nh t;Snh các đ^u ,hun m f,Q
1 ÷ r,rQ
m Tốc đ3 [ua của đ^u ,hun N-ngo,h`t 1j 1j
p Tốc đ3 tiIn của 8-i ,hun mo,h`t 1,fQ 1,Q:
1f kh*$ng cách ch* ,h•, nhW
nhFt t@ 8-i ,hun đIn +R mBt
thổi
mm
Qf ÷ pf
'
%*&i c$i tiIn 0 %Z, ch* )- 1†' n5m :fff4 ca đBc tCnh kỹ thuật nh6 )*&i cœ, nh=ng
điRu khiEn t? đ3ng +wng kỹ thuật số.
hh. T£† lh!
* <Bc tCnh kỹ thuật chCnh.
k2 hi>u | k '1ff'pf'r.
(ông suFt đOnh mUc | 11f Ls.
Thông số h.i đOnh mUc| #
*
• pf ata
t
*
•QGQ
*
(.
#
k
• f,fj:ata
%6u )6Dng n6\c tu^n h*"n| 1jfffm
G
oh
!hi>t đ3 n6\c tu^n h*"n| :G
f
(
Tua +in ca m cia t;Cch h.i không điRu chHnh đE cF, h.i đi xF n6\c ng6ng 8"
n6\c cF, t;*ng các gia nhi>t h& á,, ca* á, 8" khi khC. Thông số các cia t;Cch h.i Ung
8\i công suFt đOnh mUc sau|
TT cia Tên thiIt +O đ6Dc cF, h.i Thống số h.i t;Cch
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
:p
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

t;Cch •, )?c
kvocm
:
!hi>t đ3
f
(
%6u
)6Dng
Toh
1 v!( G G1,p Mff :f
: v!( : 1p,r GMG :f
G v!(1 11,f :mf 1:
M v!eQ G,1 1rf 1M
Q v!eM 1,: 1:f 1p
j v!eG f,:p pf m
r v!e: f,j rQ r
m v!e1 f,m: Qr j
:.:.1 lSnh ng6ng.
• !hi>m 8P của +Snh ng6ng|
T&* giáng á, t@ đa t&* ;a đ3 chân không t;*ng +Snh ng6ng. !g6ng h.i th"nh
n6\c đE tiI, tPc [ua 8"* )-.
TiI, nhận h.i x$ t@ •#J¦.
TiI, nhận n6\c đVng t@ các +Snh gia nhi>t h& á,.
• <Bc tCnh kỹ thuật
lSnh ng6ng kiEu| k¥('Q† : chBng
bi>n tCch )"m mát | š • mfff m
:
(hiRu 7"i | ) •rQjf mm
<6Ang kCnh ống | φ •::o:f mm
/ố )6Dng ống | 1QMff ống
Nật )i>u Le§L¦ Gf'1'1
<6Ang kCnh ống tu^n h*"n 8"*o;a| 1Mffo1Mff mm
lSnh ng6ng đ6Dc đBt t;ên đI ca )- x* đE đ$m +$* g¨an nq nhi>t, gi=a hai +Snh
ng6ng ca đ6Ang )iên thông h.i .
Thông số )"m nh6 sau|
%6u )6Dng h.i th*át| b
k
• :Qrfff kgoh
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Gf
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

%6u )6Dng n6\c tu^n h*"n 8"* )"m mát s
th
•1jfff m
G
oh
T;q )?c +Snh ng6ng M,Q m c3t n6\c
%6u )6Dng n6\c +ổ sung b
+s
•Qf Toh, nhi>t đ3 76\i Qf
f
(
e"m )6Dng ô x ch* ,h•, J
:
‘:fµ go)Ct
%6u )6Dng không khC )Vt 8"* +Snh ng6ng ch* ,h•, 1Qkgoh
LUc n6\c ng6ng )"m 8i>c +Snh th6Ang e•Gff ± :ff mm
:.:.:. B7E nư+c ngưng<
J NhiệE 8>:
l.m n6\c ng6ng q +Snh ng6ng [ua +Snh gia nhi>t h.i ch›n, c©Xct., các +Snh gia
nhi>t h& 1÷ Q ;1i 8"* khi khC
• <Bc tCnh kỹ thuật chCnh
kiEu k(l'G:f'1jf':TM )" +.m ) tâm đBt đUng ca G t^ng cánh
!5ng suFt | G:f m
G
oh
•, )?c đy| 1jf me
:
J
ei>u suFt +.m | η
+
• rjƒ
<3ng c. k•* +.m kiEu | †l'11G'M
~ <i>n á, | £•j k8
~ (ông suFt | !• :Qf kª
~ Tốc đ3 [ua | n•1Mmf 8o,
:.:.G l.m cF, n6\c
' kiEu « :rf'1Qf'TG':
' !5ng suFt| :rf m
G
oh
' •, suFt 1jQf me
:
J
' !hi>t đ3 n6\c không ca* h.n 1jf
f
(
' •, suFt đ^u h`t r,M kvocm
:
' •, suFt đ^u đy 1Qf kvocm
:
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
G1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' Tốc đ3 [ua :prf 8o,
' (ông suFt tiêu thP đi>n 1r:f ks
' kh*$ng 7a* đ3ng ch* ,h•, của n5ng suFt :Mf' G1f m
G
oh
' ei>u suFt rjƒ
:.:.M. ¬©Xct. chCnh 0 mti khối : cái4
• !hi>m 8P|
e`t không khC 8" các chFt khC không ng6ng tP khác ;a khWi +Snh ng6ng
đ$m +$* [uá t;Snh t;a* đổi nhi>t +Snh th6Ang t;*ng +Snh ng6ng 8" t;*ng các +Snh
gia nhi>t h& á, 1,:,G )"m 8i>c q chI đ3 chân không.
• <Bc tCnh kỹ thuật|
kiEu Π 'G'rQf
•, )?c h.i công tác G,Q kgocm
:
x nhi>t đ3 1Qf ÷ :ff
f
(
%6u )6Dng h.i • rQf kgoh
!5ng suFt của X©Xct. mf kgoh
. CK G cLp 8Mi ph!n:
~ (F, h| φ
1
• 1G,Q mm
~ (F, hh| φ
:
• 11,: mm
~ (F, hhh| φ
G
• 1f mm
!hi>t đ3 n6\c ng6ng ;a| t
ng
--
• Mf,m
f
<^u ;a cF, thU G ca )Z, thiIt +O đ* á, )?c h.i htn hD, không khC 8" h.i. T&i cht
th*át htn hD, ~ không khC ;a ng*"i t;Ai ca )Z, tFm đPc )t đE điRu chHnh )6Dng không
khC th$i ;a 8\i các đ6Ang kCnh )t| φ :j, φ :G, φ 1p, φ 1j, φ 1G, φ p, φ j
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
G:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.:.Q. c©•ct. khqi đ3ng
* !hi>m 8P|
c©Xct. khqi đ3ng 7zng đE nhanh chang h`t 1)6Dng không khC )\n ;a khWi
kh*ang h.i của +Snh ng6ng t&* chân không t;*ng +Snh ng6ng khi khqi đ3ng.
• <Bc tCnh kỹ thuật|
kiEu Π '1'11ff, ca 1 cF, không ca +3 hâm )"m mát
!5ng suFt h`t| 11ff kgoh
•, )?c htn hD, h.i 8" không khC 8"*| 0 Qff ÷ jff 4 mmeg
:.:.j.©Xct. tu^n h*"n|
kiEu Π '1'11ff, ca 1 cF,, không ca +3 ,hận )"m mát
• !hi>m 8P|
c©Xct. tu^n h*"n ca nhi>m 8P h`t không khC t;ên đ6Ang n6\c tu^n h*"n ;a đE
t&* xi ,hông ch* đ6Ang n6\c tu^n h-an.
:.:.r.¬NOc37 hP3 h7i chFn 8à 9Qnh gia nhiệ3 h7i chFn
J NhiệE 8>:
c©Xct. h.i ch›n ca nhi>m 8P h`t 1 )6Dng h.i t@ 8"nh ch›n t;Pc đi 8R ,hCa gối
t;Pc đE t;ánh không ch* )6u )6Dng h.i ná nhigm 8"* 7^u +*i t;.n gối t;Pc
• <Bc tCnh kỹ thuật
~ •, )?c đ^u h`t| f,pQ kgocm
:
~ •, )?c h.i công tácx 0 G,Q ® M 4 kgocm
:
~ lSnh gia nhi>t h.i ch›n| )" +Snh gia nhi>t kiEu +R mBt ca : cF,, n6\c ng6ng đi
[ua các ống x*Zn đBt q t;*ng +Snh đE ng6ng tP h.i ;`t ;a t@ kh*ang ch›n.
:.:.m.e> thống gia nhi>t h& á,.
• !hi>m 8P|
e> thống gia nhi>t h& á, )F h.i t@ các cia t;Cch t6.ng Ung của tua +in 7zng đE
gia nhi>t n6\c ng6ng chCnh đIn nhi>t đ3 ≈ 1GG
f
(. !hwm nâng ca* hi>u suFt của chu
t;Snh nhi>t. e> thống g1m ca các +Snh gia nhi>t h& á, số 1,:,G,M,Q
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
GG
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

• <Bc tCnh kỹ thuật|
' (ác +Snh gia nhi>t h& á, số 1,: đ6Dc +ố t;C nwm t;*ng +Snh ng6ng )" )*&i +Snh
gia nhi>t kiEu +R mBt ca chung đ6Ang n6\c ng6ng chCnh 8" khi c^n thS tách c$ nham.
Lti +Snh g1m nhiRu đ*&n nwm ngang, q các tFm mBt s"ng ca )`c các ống đ1ng hSnh
ch= nhật £ đ6Ang kCnh 1r,M x1,p
' lSnh gia nhi>t số G kiEu Π e':ff'1j'r'h )" )*&i thŽng đUng ca các +3 t;a* đổi
nhi>t kiEu +R mBt, ca các +3 ,hận chCnh sau đâ| Thân h> thống ống, ng5n n6\c ac thE
thá* ;a đ6Dc, các ống t;a* đổi nhi>t hSnh ch= £. lên t;*ng thân +Snh gia nhi>t ca các
8ách ng5n đE chia ;a th"nh nhiRu kh*ang nhA đa n6\c ca thE th?c hi>n đ6Dc M h"nh
t;Snh t;*ng +Snh
(ác đBc tCnh của +Snh gia nhi>t số G,M,Q đ6Dc nêu t;*ng +$ng sau|
Đ2n v3 Ki‚ Qƒnh giB nhiệt
TT Tên g|i 8S
Π H+*ff+>`+v+I Π H+*ff+>`+s+I
1 bi>n tCch t;a* đổi nhi>t m
:
1Gf Gff
: •, )?c )"m 8i>c tối đa của
n6\c t;*ng h> thống ống
ata 1j 1j
G •, )?c )"m 8i>c tối đa t;*ng
thân +Snh gia nhi>t
ata p r
M #hP t$i nhi>t của +Snh gia
nhi>t
kca)ogiA j,G.1j
j
m,m.1f
j
Q !hi>t đ3 ca* nhFt c$u n6\c
ng6ng chCnh
c
( 1jp 1Qp
j !hi>t đ3 ca* nhFt của h.i
f
( Mff :Mf
r %6u )6Dng n6\c ng6ng )"m
mát đOnh mUc
toh :Gf GQf
m T;q )?c thủ )?c q )6u )6Dng
n6\c ng6ng đOnh mUc
me
:
f p r
p ThE tCch h> thống ống )Ct p1r 1QQG
1f ThE tCch thân +Snh gia nhi>t )Ct :1mQ GfMf
:.:.p e> thống gia nhi>t ca* á,
aI NhiệE 8> hệ 3hHng gia nhiệ3 cao áp:
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
GM
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

bzng nhi>t của 7-ng h.i t;Cch t@ các cia t;Cch h.i của tua +in đE sF nang n6\c
cF, sau khi khC t@ nhi>t đ3 1jf
f
( )ên đIn nhi>t đ3 :Gf
f
( )"m t5ng hi>u suFt của chu
t;Snh nhi>t.
+, <Bc tCnh kỹ thuật|
Đ2n v3 Đ„c tVnh
TT Tên g|i tVnh N
>
N
*
N
O
1 bi>n tCch +R mBt chOu nhi>t m
:
:Qf :Qf :Qf
: !hi>t đ3 n6\c cF,
f
( 1mf :fj :Gf
!hi>t đ3 n6\c cF, ch* ,h•, )\n nhFt 0 thX*
tCnh taan4
f
( :Gf :Gf :Gf
G •, )?c h.i t;*ng 8W +Snh
•, )?c h.i 8ận h"nh 0!∋•1ffLs4
kgocm
:
p,m 1r,r :m,G
•, )?c ch* ,h•, )\n nhFt 0 thX* tCnh taan4 kgocm
:
:f :f G:
M •, )?c tCnh taan t;*ng h> thống ống
•, )?c h.i 8ận h"nh 0 !∋•1ffLs4
kgocm
:
1Qf 1Qf 1Qf
•, )?c ch* ,h•, )\n nhFt 0 thX* tCnh t*án4 kgocm
:
1mf 1mf 1mf
Q !hi>t đ3 h.i sF
f
( :Mf GMf Mff
kiEu| lSnh

gia nhi>t ca* á, !
1
8" !
:
| Π l':Qf'1mf':1
lSnh

gia nhi>t ca* á, !
G
| Π l':Qf'1mf'GG
:.1.M.BQnh 5hR 5h4
J NhiệE 8>:
' Tách khC J
:
x (J
:
;a khWi n6\c ng6ng
' via nhi>t ch* n6\c ng6ng
' (F, n6\c ng6ng ch* )-
' %" ngu1n cung cF, h.i ch›n ~ ¬¯•ct. chCnh.
' %" n.i thu n6\c th$i
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
GQ
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

• <Bc tCnh kỹ thuật
lSnh khi khC )" kiEu khi khC 7&ng m"ng| ¢k ' Qff ' L:
' bung tCch c3t khi khC N • m,Qm
G
.
' lE chUa n6\c| N • jQm
G
' á, )?c # • r ata 0)"m 8i>c 8\i # • j atax t
*
• 1Qm
*
( 4
lSnh khi khC đ6Dc đBt t;ên : gối đ}| 1 gối cố đOnh 8" m3t gối 7i đ3ng
• (Fu t&*|
/. đ1 thiIt +O khi khC g1m các +3 ,hận sau|
' (3t khi khC ¢k'Qff'L:
' lE 7? t;= thE tCch| jQ m
G
' (ác

8an an t*"n 0: cái4
' l3 điRu chHnh á, )?c h.i sF.
' l3 điRu chHnh mUc n6\c t;*ng +E.
' l3 điRu chHnh n6\c t;"n.
' (ác 8an 8" các đ6Ang ống
' <1ng h1 kiEm nhi>t
' (ác điEm )F m_u n6\c.
• Lô t$ s. )6Dc c3t khi khC
(3t khi khC ¢k'Qff )" )*&i kiEu m"ng các +3 ,hận chCnh của c3t )"|
' Thân g1m các nia t;ên 8" nia 76\i h"n )&i 8\i nhau.
' ThiIt +O ,hân ,hối n6\c g1m 1rjf )t. q t;ên đa ca gZn 1:1 ống th*át h.i.
' l3 ,hận đE ,hân chia n6\c th"nh m"ng mWng g1m nhiRu thanh th•, hSnh s
7" f,m ÷ 1mm xI, th"nh nhiRu )\, đE t&* th"nh m"ng n6\c. T;ên 8" 76\i các tFm n"
ca )6\i gi= không ch* ch`ng tha đổi 8O t;C.
' ThiIt +O ,hân ,hối h.i )" m3t ống +Ot 1 đ^u t;ên ống đPc nhiRu )t. q ,hCa 76\i
h.i đi [ua các )t đPc t;ên ống đi 8-ng xuống 8" đi )ên.
:.:.Q l.m mát khC
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Gj
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' kiEu k(l ® G:f ® 1jf
' !5ng suFt Mjf m
G
oh
' •, )?c Gf kvocm
:
' Tốc đ3 [ua pQf 8o,
' (ông suFt đ3ng c. rQ ks
:.:.j.B7E 3!Sn hoàn
/ố )6Dng| fM l.m
'%*&i +.m )i tâm t;Pc đUng, ca thE tha đổi )6u )6Dng +wng cách tha đổi gac đ3
cánh đ3ng t@ 'G ° ~p
'kiEu +.m J«l '1f ' 1MQ .
' Tốc đ3 [ua | GjQ 8o,
'%6u )6Dng n6\c [ua +.m G:Mff m
G
oh
'/Uc •, c3t n6\c 1r m e
:
J
'(ông suFt đ3ng c. |! • :Lª
'kiEu đ3ng c.| †l 1ro1p '1j ' kT ' G
'<i>n á, | £ • jkN
'<6Ang kCnh ống b • :jff mm
:.:.r. e> thống các +.m 7^u tua +in
-<-<A<1< B7E TS! 5hUi @Vng 3!a 9in
' kiEu ¢J ® 11Mj T
' !5ng suFt :ff m
G
oh
' •, suFt đ^u đy :1f me
:
J
' /ố 8-ng [ua pQm 8o,
' (ông suFt đ3ng c. 11f ks
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Gr
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

-<-<A<- B7E TS! Tự phMng 3!a 9in
' kiEu
' !5ng suFt 1:Q m
G
oh
' •, suFt đ^u đy Gf me
:
J
' /ố 8-ng [ua 1MQf 8o,
' (ông suFt đ3ng c. :: ks
-<-<A<G B7E TS! Wự cH 3!a 9in
' kiEu ]].jGf'pfa
' !5ng suFt 1fm m
G
oh
' •, suFt đ^u đy :: me
:
J
' /ố 8-ng [ua 1MQf 8o,
' (ông suFt đ3ng c. 1G ks
:.:.m. e> thống 7^u ch›n t;Pc má ,hát
-<-<D<1< B7E TS! chFn Boay chi0! Tự phMng
' kiEu ¥±.(L ® Gm'11f'†T:
' !5ng suFt Gm m
G
oh
' •, suFt đ^u đy 1:f me
:
J
' /ố 8-ng [ua Gfff 8o,
' (ông suFt đ3ng c. Gf ks
-<-<D<-< B7E TS! chFn EV3 chi0! Wự cH
' kiEu ¥±.(L ® Gm'1rj'†T:
' !5ng suFt Gm m
G
oh
' •, suFt đ^u đy 1rj me
:
J
' /ố 8-ng [ua Gfff 8o,
' (ông suFt đ3ng c. :j ks
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Gm
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.:.p. T;&m +.m 7^u šJ đốt )-
-<-<X<1 B7E EaY!3 cLp Z [G chiếc\
' kiEu jek'p„Ja
' !5ng suFt 1:f m
G
oh
' •, )?c j,Q kvocm
:
' /ố 8-ng [ua :pQf 8o,
' (ông suFt đ3ng c. Mf ks
-<-<X<-B7E EaY!3 cLp ZZ [G chiếc\
' kiEu Qe'QxM
' !5ng suFt pf m
G
oh
' •, )?c G: kvocm
:
' /ố 8-ng [ua :pQf 8o,
' (ông suFt đ3ng c. :ff ks
l. bâ chuRn : 0nh" má !hi>t <i>n #h$ %&i :4
' (ông suFt đBt| : tổ x Gff Ls
' /$n )6Dng đi>n ,hát| G,M1M tu ksh
' /ố )6Dng )- h.i| : )- 7* hYng Litsui la+c*ck 0N6.ng [uốc †nh4
' /ố )6Dng tua +in| f: 7* hYng vXnnX;a) c)Xct;ic 0Lỹ4
' /ố )6Dng má ,hát| f: 7* hYng vXnnX;a) c)Xct;ic 0Lỹ4
' ei>u suFt )- h.i| mm,Qƒ
' ei>u suFt tua +in| MQ,1ƒ
' ei>u suFt chung tổ má| Gm,1ƒ
' <i>n t? 7zng| r,:ƒ
' Than tiêu thP| 1,jMM t;i>u tFnon5m
' !hi>t t;O than| !hi>t t;O ca*| Qfmf kca)okg
!hi>t t;O thF,| MpQf kca)okg
' Than si 7Png than †nt;axit t@ mW than h-n gai, (ym #h$.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Gp
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M e> thống thiIt +O c., nhi>t.
:.M.1 %- h.i
%- h.i 7â chuRn : (ông t (ổ ,h^n !hi>t đi>n #h$ %&i thu3c )*&i )- 1 +a*
h.i, tu^n h*"n t? nhiên thông gia cân +wng. %- th$i xH khô, [uá nhi>t t;ung gian m3t
cF,, á, suFt 76\i t\i h&n ,hz hD, ch* 8i>c )Z, đBt ng*"i t;Ai. %- đ6Dc thiIt kI đốt than
+3t 8\i h> thống nghiRn ,hun than t;?c tiI, 0 không ca kh* than +3t t;ung gian 8" các
má cF, than +3t 4.
lu1ng đốt của )- 76Dc t&* )ên t@ các gi"n ống sinh h.i h"n )&i 8\i nhau +wng
các thanh th•, 7²t 7Vc thX* : +ên 8ách ống. (ác gi"n ống sinh h.i t6Ang t;6\c 8" sau q
gi=a t&* th"nh 8ai )-, ,hCa 76\i t&* th"nh ,hgu )&nh. #hCa t;ên +u1ng đốt, các gi"n ống
sinh h.i t6Ang t;6\c 8" sau t&* th"nh ,h^n )1i khC đ3ng. T;ên +R mBt ống sinh h.i t&i
8zng ;3ng của +u1ng đốt t@ ,hgu )&nh đIn 8ai )- đ6Dc gZn g&ch chOu nhi>t t&* th"nh
đai đốt
<E ổn đOnh tu^n h*"n, các gi"n ống sinh h.i đ6Dc chia th"nh :f 8-ng tu^n h*"n
nhW. T@ +a* h.i n6\c thX* M đ6Ang ống n6\c xuống, ,hân chia đi 8"* :f ống ga, 76\i
t;6\c khi đi 8"* các gi"n ống sinh h.i. etn hD, h.i n6\c +ốc )ên t@ các gi"n ống sinh
h.i : t6Ang +ên tậ, t;ung 8"* các ống ga, t;ên q ,hCa +ên s6An )-, của t6Ang t;6\c tậ,
t;ung 8"* các ống ga, t;ên của t6Ang t;6\c, của t6Ang sau tậ, t;ung 8"* các ống ga,
t;ên của t6Ang sau. T@ các ống ga, n", htn hD, h.i n6\c đi 8"* +a* h.i +wng Qf
đ6Ang ống )ên.
ThX* chiRu đi ;a của đ6Ang khai, ,hCa t;ên +u1ng đốt 8" đ6Ang khai nwm ngang
)^n )6Dt +ố t;C các +3 [uá nhi>t cF, :, +3 [uá nhi>t cuối 8" ,h^n sau +3 [uá nhi>t t;ung
gian. #h^n đ6Ang khai đi xuống đ6Dc chia )"m : nia t;6\c 8" sau đ6Dc ,hân cách
+wng t6Ang ,hân chia đ^u 8"* +3 [uá nhi>t cF, 1. !ia t;6\c đBt ,h^n đ^u +3 [uá nhi>t
t;ung gian, nia sau đBt +3 [uá nhi>t cF, 1. %6u )6Dng khai đi 8"* : nia ná ca thE điRu
chHnh đ6Dc nhA các tFm chZn đBt t;ên đ6Ang khai ;a sau +3 hâm n6\c
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Mf
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

#hCa 76\i +3 [uá nhi>t t;ung gian 8" +3 [uá nhi>t cF, 1 )" +3 hâm n6\c, +3 hâm
n6\c thu3c )*&i ch6a sôi, ca cánh t$n nhi>t 8" đ6Dc chia th"nh : ,h^n. L3t ,h^n đBt
76\i +3 [uá nhi>t t;ung gian c-n ,h^n kia đBt 76\i +3 [uá nhi>t cF, 1. ¤a khWi +3 hâm
n6\c, 7-ng khai chia 7Ru th"nh : đ6Ang đi 8"* +3 sF không khC [ua kiEu h1i nhi>t.
e> thống 8-i đốt của )- +a* g1m
' M 8-i 7^u khqi đ3ng +ố t;C q t6Ang t;6\c ,hCa t;ên ,hgu )&nh, các 8-i 7^u n" chi si
7Png khi khqi đ3ng )- t@ t;&ng thái )&nh.
' 1j 8-i 7^u chCnh +ố t;C sXn k{ 8\i các 8-i đốt than +3t đBt t;ên 8ai )-, m 8-i
,hCa t;6\c 8" m 8-i ,hCa sau. (ác 8-i 7^u n" đ6Dc si 7Png khi khqi đông )-, ng@ng )-
8" ht t;D khi )- chá k•m.
' 1j cPm 8-i đốt than +3t )*&i đBt ch`c xuống đ6Dc +ố t;C 7Ru t;ên các 8ai )-
t;6\c 8" sau. (h`ng +a* g1m 1j +3 ,hân ) than kiEu (c)*nX tách htn hD, than'gia
cF, 1. #h^n )\n 7-ng than +3t đ6Dc ,hân ) xuống 76\i t\i G: 8-i đốt chCnh đBt ,hCa
t;*ng 8ai )-, ,h^n c-n )&i g1m gia cF, 1 8" )6Dng than +3t [uá mOn th*át ;a khWi
cc)*nX 7i t\i G: 8-i đốt ,hP 7Bt ,hCa ng*"i 8ai )-.
e> thống nghiRn than của )- +a* g1m M má nghiRn +i )*&i : 7^u k•,, sF 8"
8ận chuEn than +3t +wng gia nang cF, 1. !5ng suFt của má nghiRn đ$m +$* đủ than
+3t ch* )- h.i 8ận h"nh )iên tPc q ,hP t$i c?c đ&i kE c$ t;*ng t;6Ang hD, chH ca G má
nghiRn )"m 8i>c.
%- h.i đ6Dc t;ang +O : +3 sF không khC [ua kiEu h1i nhi>t, : +3 sF không khC
7zng h.i, : [u&t gia chCnh, : [u&t gia cF, 1 8" : [u&t khai. (h`ng đ6Dc +ố t;C thX* s.
đ1 h> thống )"m 8i>c s*ng s*ng, mti thiIt +O ca công suFt )"m 8i>c tối thiEu +wng Qfƒ
công suFt của h> thống.
%- h.i đ6Dc t;ang +O : +3 )Vc +Pi t¨nh đi>n đBt sau +3 sF không khC [ua h1i
nhi>t 8" ,hCa t;6\c [u&t khai. (h`ng )Vc +Pi t;*ng khai đ$m +$* n1ng đ3 +Pi thF, h.n
1ffmgom
G
t;6\c khi th$i ;a môi t;6Ang.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
M1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

/au các [u&t khai, )- h.i đ6Dc )Z, đBt m3t h> thống khi )6u hu³nh t;*ng khai
0švb4. e> thống khi )6u hu³nh ca nhi>m 8P )"m gi$m h"m )6Dng /J
:
t;*ng khai
xuống ‘Qffmgom
G
t;6\c khi th$i ;a môi t;6Ang. L3t đ6Ang khai đi tZt [ua h> thống
khi )6u hznh c- kh$ n5ng ch* đi tZt 1ffƒ )6Dng khai th*át ;a t@ )- h.i, 7$m +$* ch*
)- 8ận h"nh +Snh th6Ang khi h> thống khi )6u hu³nh không )"m 8i>c.
la* h.i của )- thu3c )*&i không ,hân ng5n, đ6Ang kCnh t;*ng )" 1mGfmm, chiRu
7" ,h^n t;P s*ng s*ng )" 1M1ffmm, chiRu 7" t;ung +Snh )" 1mfmm. LUc n6\c t;ung
+Snh s* 8\i t;Pc hSnh hVc của +a* h.i )" Q1mm.
<E ,hân ) h.i, t;*ng +a* h.i )Z, đBt pm cc)*nX th"nh G h"ng, m3t h"ng q ,hCa
t;6\c 8" : h"ng q ,hCa sau. etn hD, h.i n6\c t@ các đ6Ang ống )ên đi 8"* các cc)*nX,
t&i 7â n6\c đ6Dc ,hân ) xuống 76\i 8"* kh*ang n6\c, h.i đ6Dc ,hân ) )ên t;ên 8"*
kh*ang h.i ;1i thX* các đ6Ang ống 7_n h.i +Y* h*" sang +3 [uá nhi>t. <E đ$m +$*
chFt )6Dng h.i +Y* h*" t;6\c khi sang +3 [uá nhi>t, t;*ng +a* h.i t;ang : cF, ;ia h.i,
cF, thU nhFt )" các tFm đPc )t đBt nga ,hCa t;ên các cc)*nX, cF, thU : )" các tFm cia
ch\, đBt t;ên đHnh +a* h.i t;6\c đ^u 8"* các đ6An ống 7_n h.i +Y* h*".
l3 [uá nhi>t của )- thu3c )*&i nia +Uc x&, nia đối )6u, thX* đ6Ang h.i ;a, +3
[uá nhi>t +a* g1m các +R mBt chOu nhi>t sau|
' nuá nhi>t t^n
' nuá nhi>t h3,
' T6Ang ,hân chia đ^u 8"* +3 [uá nhi>t cF, 1
' l3 [uá nhi>t cF, 1
' l3 [uá nhi>t cF, :
' l3 [uá nhi>t cuối
<E điRu chHnh nhi>t đ3 h.i [uá nhi>t, )- si 7Png : +3 gi$m ôn )*&i htn hD,. l3
gi$m ôn cF, 1 đBt gi=a +3 [uá nhi>t cF, 1 8" +3 [uá nhi>t cF, :. +3 gi$m ôn cF, : đBt
gi=a +3 [uá nhi>t cF, : 8" +3 [uá nhi>t cuối czng, n6\c ,hun gi$m ôn đ6Dc )F t@ đ^u
đy của +.m n6\c cF,.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
M:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

<E t5ng nhi>t đ3 h.i t;6\c khi 8"* ,h^n t;ung á, của tua +in, )- )Z, đBt 1 +3 [uá
nhi>t t;ung gian. <E điRu chHnh nhi>t đ3 h.i [uá nhi>t t;ung gian 7zng +3 gi$m ôn kiEu
htn hD, đBt t;ên đ6Ang tái nhi>t )&nh 0<^u 8"* +3 [uá nhi>t t;ung gian4
%- đ6Dc )Z, đBt m3t h> thống th$i xH 7á )- đOnh k³ kiEu 6\t, 7ung tCch thuRn
xH )" rQm
G
chUa đ6Dc xH t;*ng j giA Ung 8\i công suFt c?c đ&i của )- h.i. L3t h> thống
th$i t;* +a +a* g1m các ,hgu t;* +a +3 sF không khC, các ,hgu t;* +a +3 )Vc +Pi
t¨nh đi>n, các +.m h`t chân không 8" các si)ô chUa t;* +a.
<E )"m s&ch các +R mBt t;a* đổi nhi>t, )- )Z, đBt các thiIt +O thổi +Pi nh6 sau|
' <ối 8\i gi"n ống sinh h.i +u1ng )ia 7zng các 8-i thổi +Pi )*&i ngZn +a t;C
xung [uanh )-.
' <ối 8\i các +3 [uá nhi>t, +3 [uá nhi>t t;ung gian, +3 hâm n6\c 7zng các 8-i
thổi +Pi )*&i 7"i +ố t;C q hai t6Ang +ên.
' <ối 8\i +3 sF không khC kiEu [ua 7zng các 8-i thổi +Pi )*&i thu )&i nia
h"nh t;Snh
<E giám sát +u1ng )ia , )- )Z, đBt j +3 cama;a, M +3 q gac )-, : +3 q : t6Ang +ên t;ên
,hgu )&nh.!g*"i ;a c-n +ố t;C các thiIt +O giám sát ngVn )ia t&i các 8-i đốt 8" các cia
th5m xung [uanh )-.
(ác thông số kỹ thuật c. +$n của )- h.i
TT Đ…I &^iN= Đ_N \† T‡† Sb
BMC‡ ‡O
1 %6u )6Dng h.i [uá nhi>t kgos :Qj :MG
: •, suFt h.i +Y* h*" t;*ng
+a* h.i
kgocm
:
1mp,M 1mr,Q
G !hi>t đ3 h.i +Y* h*"
*
( Gjf GQp
M •, suFt h.i [uá nhi>t kgocm
:
1rM,j 1rM,1
Q !hi>t đ3 h.i [uá nhi>t
*
( QM1 QM1
j %6u )6Dng h.i [uá nhi>t
t;ung gian
TFnoh m1M,mj rrj,p
r •, suFt h.i 8"* [uá nhi>t
t;ung gian
kgocm
:
MM,m1 M:,m1
m !hi>t đ3 h.i 8"* +3 [uá
nhi>t t;ung gian
*
( GMm,1 GMM,1
p •, suFt h.i ;a [uá nhi>t
t;ung gian
kgocm
:
M:,r1 Mf,r1
1f !hi>t đ3 h.i ;a +3 [uá nhi>t
t;ung gian
*
( QM1 QM1
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
MG
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

11 •, suFt n6\c cF, 8"* +3
hâm n6\c
kgocm
:
1p:,m 1pf,r
1: !hi>t đ3 n6\c cF, 8"* +3
hâm n6\c
*
( :j: :Qp
1G !hi>t đ3 n6\c cF, ;a khWi
+3 hâm n6\c
*
( :p1 :mm
1M %6Dng tiêu ha* nhiên )iêu kgoh 1G111p 1:Q:Qr
1Q Tổng các tổn thFt ƒ 11,jG 11,Q
1j ei>u suFt )- ƒ mm,Gr mm,Q
:.M.: <Bc tCnh kỹ thuật của +a* h.i
' !h" chI t&*| la+c*ck K si)c*x cs,an*)a
' !.i chI t&*| /,ain
' •, )?c +a* h.i| ThiIt kI| :fr kvocm
:

%"m 8i>c| 1mp,M kvocm
:
' !hi>t đ3 +a* h.i| ThiIt kI| Gjr
f
(

%"m 8i>c| Gjf
f
(
' <6Ang kCnh t;*ng +a* h.i| 1mGfmm
' <3 7^ 1m:mm
' (hiRu 7"i 0,h^n oo4 1M1ffmm
' !guên tZc ,hân ) h.i| (c)*nX
:.M.G. <Bc tCnh kỹ thuật của than
Than 7zng ch* )- h.i 7â chuRn : (ông t (# !hi>t đi>n #h$ )&i )" than
†nt;axitX đ6Dc khai thác t@ Q mW khác nhau ,ha t;3n thX* tu )>| Than (ym #h$ ~ e-n
gai )" Mfƒ, Than L&* khê ~ T;"ng l&ch )" Mfƒ, Than N"ng ¤anh )" :fƒ. ThX* thiIt
kI )- ca thE gi$m t\i jfƒ ,hP t$i c?c đ&i m" không ,h$i k›m 7^u.
TT Đ…I &^iN= Kˆ HIỆ< T‡† Sb
1 <3 ym )"m 8i>c s
)8

: (hFt +ốc )"m 8i>c N
)8
M,mƒ
G <3 t;* )"m 8i>c †
)8
Gf,G:ƒ
M (ác +*n cố đOnh (

QQ,Qmƒ
Q <3 ym t;*ng s
t
1,pƒ
j (ác +*n )"m 8i>c (
)8
Qj,Qƒ
r eđ;* )"m 8i>c e
)8
1,M1Qƒ
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
MM
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

m !i t. )"m 8i>c !
)8
f,Qmƒ
p %6u hu³nh )"m 8i>c /
)8
f,Qƒ
1f Jx )"m 8i>c J
)8
1,jpƒ
11 !hi>t t;O ca* n
c
Qfmfkca)okg
1: !hi>t t;O thF, )"m 8i>c n
t
)8
MpQfkca)okg
1G e> số nghiRn evh jj
:.M.M <Bc tCnh kỹ thuật của 7^u šJ
b^u šJ đ6Dc 7zng đE đốt khi khqi đ3ng )-, ng@ng )-, gi= ch* )- ổn đOnh khi
chá k•m
TT Đ…I &^iN= Đ_N \† T‡† Sb
1 !hi>t t;O ca* kca)okg 1ffff'1fjff
: Tu t;Vng t&i 1Q
*
( TFno)Ct f,pj'f,pr
G <3 nh\t t&i 1ff
*
( cst Q':f
M !hi>t đ3 ch\, chá
*
( jj
Q !hi>t đ3 đông đBc
*
( ':f đIn ~:j
j e"m )6Dng )6u hu³nh ƒ f,G'f,Q
r e"m )6Dng nit. ƒ
m e"m )6Dng các +*n ƒ mj'pf
p e"m )6Dng eđ;* ƒ 1f'1:
1f e"m )6Dng n6\c ƒ f,fQ':
11 e"m )6Dng t;* ƒ f,f1'f,1
:.M.Q Œng )- h.i
Thành phSn hoá học
†:fpT1a ´:1f( †:1GT1: †:1GT:: †:1GTp1 †Gf:l
C f.1Q'f.:Q Lax|
f.GQ
f.fQ'f.1Q f.fQ'f.1Q f.fm'f.1: Lax| f.:Q
Mn f.Gf'f.mf f.:p'1.fj f.G'f.j1 f.Gf'f.jf f.Gf'f.jf 1.fr'1.j:
MS f.MM'f.jQ f.MM'f.jQ f.mr'1.1G f.mQ'1.fQ f.M1'f.jM
\ f.1m'f.:Q
CR f.mf'1.:Q 1.pf':.jf m.ff'p.Qf
CQ f.fj'f.1f
N f.fG'f.fr
Ni Lax| f.Mf
xP Lax| f.fM
P Lax| Lax| Lax| Lax| Lax| Lax| f.fGQ
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
MQ
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

f.f:Q f.fGQ f.f:Q f.f:Q f.f:f
S Lax|
f.f:Q
Lax|
f.fGQ
Lax|
f.f:Q
Lax|
f.f:Q
Lax|
f.f1f
Lax| f.fGQ
Si f.1'f.Qf Lin| f.1f Lax| f.Qf Lax| f.Qf f.:f'f.Qf f.1G'f.MQ
kCch th6\c ống
S‰ctiSn MBt‰Ri
BP
O) Thic
J
NS SŠ
‹P‰M‰n
tA
NS SŠ
TQ‰Al
‹P‰M‰n
tA
CRSA
A
(itc
h
BBc
J
(itc
h
H‰Bti
ng
ARŠBc

‹cSn ‡H
SiŒ‰
*>fC On%
>
O%` nv v*%f
n
Onff
SH
SiŒ‰
*>fC On%
>
O%` nv v*%f
n
Onff
>%in S‰c x*fvT>
B
[s [%` >`` * >>[ sv *Un`
> R!
SH
*%S‰c%S
‰c
c*>OT>
*
[> [%* >`` * >>[ s>%> O>Os
O%St%S‰
c
c*>OT>
*
[> [%n nO U *Of s>%> sUs
PPBt‰
n SH
>%inP‰t x*>OT*
*
On `%[ *f *[ v*f U*%[ s`>%O
U
*%StP‰t x*>OTv
>
On `%[ *f *[ v*f U*%[ s`>%O
U
•inBP
SH
>%InP‰t x*>OT*
*
UU%
[
n%U O* >[ U`f `*%O `v[
*%OtP‰
t
x*>OTv
>
UU%
[
n%U O* >[ v*f `*%O `v[
>%&SŽ
H
x*fvT>
B
`O%
[
U%O >`` O >>[ ns%O >s*O
*%<( H x*>OT>
*
`f%
O
U%O >`` O >>[ n*%v Of**
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Mj
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

‡H O%\•H x*>OT*
*
Un%
O
U%O nO ` *Of `s UUs
U%Ot > x*>OTv
>
Un%
O
U%O nO ` *Of `s%` sf`
[Ot * x*>OTv
>
Un%
O
U%O nO ` *Of `s%` s>`
S‰ctiSn MBt‰RiBP O) ThicJ NS SŠ
tQ‰A
(itch TStBP
RBŒiBnt
ARŠBc‰
•RSnt x*fvT>B ``%s `%` *fv v*
gg ‡‰BR x*fvT>B ``%s `%` *fv v* U*Uf
SiŒ‰ x*fvT>B ``%s `%` sn v*
•c‰ ‡SSŠ c*>OT>* `O%[ `%U >`n >>[
•RSnt x*fvT>B UU%[ U%` >`v >>[
•R ScM x*fvT>B UU%[ U%`ls%f *DnO•> *Of
CBg‰ g ‡SSŠGR‰BR x*fvT>B UU%[ U%` >`n >>[
SiŒ‰ x*fvT>B `O%[ `%` `v•`v >>[
)iviAiSn x*fvT>B `O%[ `%` >`s >>[
)iv% ScM x*fvT>B `O%[ `%v *DnO•> *Of
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Mr
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M.Q.1Œng n6\c xuống| fM ống
' <6Ang kCnh ng*"i ống| Mfj,Mmm
' <6Ang kCnh ng*"i ống| G:m,Mmm
' <3 7^| Gpmm
' •, )?c thiIt kI| :fp,: kvocm
:
' !hi>t đ3 thiIt kI| Gjm,G
f
(
:.M.Q.:.<6Ang ống h.i +Y* h*"| 1: Œng
' !h" chI t&*| T.l.(
' !.i chI t&*| £k
' <6Ang kCnh ng*"i ống| 1jm,Gmm
' <6Ang kCnh ng*"i ống| 1G:,Gmm
' •, )?c thiIt kI| :fr kvocm
:
' !hi>t đ3 thiIt kI| Gjr
f
(
:.M.Q.G. l3 [uá nhi>t| G cF,
' !h" chI t&*| Llc%
' !.i chI t&*| £k
' # thiIt kI| :fr kvocm
:
' # h.i ;a khWi +3 [uá nhi>t| 1rM,1 kvocm
:
' T
f
h.i ;a khWi +3 [uá nhi>t| QM1
f
(
:.M.Q.M. l3 [uá nhi>t t;ung gian| 1 cF,
' !h" chI t&*| Llc%
' !.i chI t&*| £k
' # thiIt kI| Q: kvocm
:
' # h.i 8"*| MG,M kvocm
:
' # h.i ;a| Gp,r kvocm
:
' T
f
h.i 8"*| GMQ
f
(
' T
f
h.i ;a| QM1
f
(
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Mm
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M.Q.Q. l3 hâm n6\c| 1 cF,, )*&i ca cánh t$n nhi>t
' !h" chI t&*| Tch v;XXns
' !.i chI t&*| £k
' <6Ang kCnh ng*"i ống| Gmmm
' # thiIt kI| :1f,Q kvocm
:
' T
f
thiIt kI| Gr1
f
(
' T
f
n6\c ;a| :mr
f
(
:.M.Q.j. N-i thổi +Pi| G )*&i
Loại Tài: ZK ]^]
' !h" chI t&*| <iam*n #*ªX; ® eu+Xi LachinX (*.%t7
' !.i chI t&*| (hina
' /ố )6Dng| :mo)-
' # h.i thổi +Pi| 1M.M' 1m.r kvocm
:
' Tiêu ha* h.i| Gjff' mjMf kgoh
Loại ng_n: Z`.G,
' !h" chI t&*| <iam*n #*ªX; ® eu+Xi LachinX (*.%t7
' !.i chI t&*| (hina
' /ố )6Dng| :fo)-
' # h.i thổi +Pi| 1M.G kvocm
:
' Tiêu ha* h.i| Gpjf kgoh
%*&i ch* +3 sF không khC hk'†e
' !h" chI t&*| <iam*n #*ªX; ® eu+Xi LachinX (*.%t7
' !.i chI t&*| (hina
' /ố )6Dng| :o)-
' # h.i thổi +Pi| 1Q.G kvocm
:
' Tiêu ha* h.i| QfMf kgoh
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Mp
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M.Q.r. l3 sF không khC| kiEu h1i nhi>t G ng5n
' !h" chI t&*| †ll †i; #;XhXatX; hnc ® £/†
' /ố )6Dng| f: +3
' %6u )6Dng khai 8"*| 0: +34 11QfQjM kgoh
' %6u )6Dng gia ;a 0: +34| 1fG1jGf kgoh
' !hi>t đ3 khai 8"*| Gp1
f
(
' !hi>t đ3 khai ;a| 11r
f
(0/†4x Gm
f
( 0#†4
' !hi>t đ3 gia 8"*| :r
f
( 0/†4x Gm
f
( 0#†4
' !hi>t đ3 gia ;a| GGp
f
( 0/†4x Gjj
f
( 0#†4
' <3 )Vt gia )\n nhFt| jrrp: kgoh
:.M.j l$ng đBc tCnh kỹ thuật các thiIt +O t;*ng h> thống nghiRn than
<B"ng @2c 34nh 56 3h!ậ3 9V ph/n ;y 3han 3ha
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
!h" s$n xuFt /8X7a)a
/ố )6Dng ,hân ) thôomá nghiRn (ái :
%*&i eSnh côn, cánh k•, kiEu t¨nh01m cánh4
khối )6Dng tFno+3 1r,M
<6Ang kCnh mm :rMG
(hiRu ca* mm Gr:Q
Nật )i>u Th•, tFm
l3 ,hân ) cc)*nX
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
!h" s$n xuFt šishX; k)*stX;man inc
!.i chI t&* Ni>t !am
%*&i (c)*nX
/ố )6Dngo má nghiRn (ái M
khối )6Dng kg MrrQ
kCch th6\c
~ <6Ang kCnh
~ (hiRu ca*
~ <3 7"
mm
mm
mm
p1M
GrmQ
1f
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Qf
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

ei>u suFt ƒ •pQ
Tuổi thV của các chi tiIt chOu m"i
m-n
n5m .Q

(ia cF, than ;a khWi +un kX
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
!h" s$n xuFt /t*ck c[ui,t (*
!.i chI t&* Lỹ
%*&i vui))*tinX
/ố )6Dngomá nghiRn (ái :
<6Ang kCnh ống 8"* mm 1:1p
<6Ang kCnh ống ;a mm 1fjr
Nật )i>u /ostXX)
khối )6Dng kg 1GMf
%*&i 7_n đ3ng <3ng c.
Lá cF, than nguên
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
!h" s$n xuFt /t*ck c[ui,t (*
!.i chI t&* Lỹ
%*&i l5ng t;*ng )6Dng
/ố )6Dngomá nghiRn (ái :
<6Ang kCnh ống 8"* ;a mm jffoMQf
(ông suFt
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Q1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

~ <Onh mUc
~ (?c đ&i
~ !hW nhFt
tFnoh
tFnoh
tFnoh
Mj
Mm,m
r,r
khối )6Dng kg GMff
<3ng c.
~ !h" s$n xuFt
~ (ông suFt
~ /ố 8-ng [ua
~ %*&i
~ (ách đi>n

8o,
†ll
:,:
1MQQ
†(o/[ui;;X) cagX
š

(ác 8-i đốt than
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
!h" s$n xuFt Llc%
!.i chI t&* †nh
%*&i khX h²,
Tốc đ3 )\n nhFt của htn hD,
than gia t&i đ^u 8-i đốt
mos 1f
!hi>t đ3 htn hD,
*
( 1jf
Tu )> than gia thX* khối )6Dng f,j:Q
%6u )6Dng than )\n nhFt ch*
mti 8-i đốt
tFnoh M,G
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Q:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

<6Ang ống than +3t
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
<6Ang kCnh mm rffoQff
Tổng chiRu 7"i m Qm1
<3 7" nhW nhFt mm p,:Q
kiEu nối lZt +Cch
Tốc đ3 htn hD, t&i ,hP
t$ilL(¤
mos :m
Tổng khối )6Dng kg 1QGfff
lun kX than nguên
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
%*ai !an cPt
/ố )6Dngo)- (ái m
Nật )i>u 8W LostXX)
Nật )i>u tFm chOu m"i m-n /ostXX)
<3 7" của tFm chOu m"i m-n mm •j
ThE tCch m
G
:p:
vac nghiêng của +un kX
*
rf
vac nghiêng của đá
*
rf
ThiIt +O giám sát ngVn )ia
Đ$i P01ng Đ2n v3 TR3 AI
!h" s$n xuFt c)sXc la)X ea;tman K l;aun
!.i chI t&* hT†%¦
/ố )6Dngo)- G:
nu&t gia cF, 1
!h" s$n xuFt †ll /*)8Xnt'NXntXc
%*aO b%s T/h( 1p: GT/m† kiEu ) tâm
/ố )6Dngo)- :
%*&i 7iRu chHnh <iRu chHnh cánh h6\ng đ^u 8"*
Lôi chFt không khC
!hi>t đ3 không khC đ^u 8"* )\n nhFt 1fQ
*~
c
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
QG
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

!hi>t đ3 8W 1GQ
*~
c
TiIt 7i>n ống đ^u 8"* :,pQm
:
TiIt đi>n ống đ^u ;a G,jm
:
%6u )6Dng [u&t Qf,Mm
G
os
!hi>t đ3 đ^u 8"* thiIt kI MM
*
c
(ông suFt đi>n tiêu thP rmmkª
/ố 8-ng [ua 1Mpf8o,
ei>u suFt mm,:ƒ
<3ng c. hc('GM'1
!h" s$n xuFt †ll hn7ust;iXs š;ancX
kiEu T!(( MQf %(fM lGl¤
(ông suFt mrjkª
<i>n á, jjffk8
(6Ang đ3 7-ng đi>n p1
e> số c*sµ f,mm
/ố 8-ng [ua 1Mmj
(F, cách đi>n š
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
QM
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

Quạt gió chèn máy nghiền
!h" s$n xuFt †))7as ,Xac*ckK (* %t7
%*&i %*&i rb:
/ố )6Dng [u&to)- :
kh$ n5ng )"m 8i>c 1ffƒ
Lôi chFt không khC
/ố 8-ng [ua :pjf8o,
!5ng suFt r,Qpm
G
os
T`i )Vc đ^u h`t
~ %*&i
~ kCch th6\c
~ L*7X)
()Xan ,ak
Qp:xQp:xjff
(#Q':M%'j
<3ng c. hc(GM
kiEu r'b/G1Q/v
(ông suFt 1G:kª
/ố 8-ng [ua :pQj8o,
<i>n á, MffN
(6Ang đ3 7-ng đi>n ::p†
T^n số Qfe¯
e> số c*sµ f,p
(F, cách đi>n š
:.M.r Tu;+in
+ /ố hi>u tua +in| :rfTM:: ch* tổ má số Q
' /ố hi>u tua +in| :rfTM:G ch* tổ má số j
' (ông suFt đOnh mUc| ! • Gff Ls
' /ố 8-ng [ua| n • Gfff 8-ngo,h`t
' ei>u suFt tua +in| MQ,1ƒ
' •, suFt h.i m\i| ,
*
• 1jm kgo cm
:
' !hi>t đ3 h.i m\i| t
*
• QGm
*
(
' %6u )6Dng h.i b
*
• p:1 Toh
' •, suFt h.i 8"* Tl t;ung á,| ,‹
*
• MG kgocm
:
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
QQ
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' !hi>t đ3 h.i 8"* Tl t;ung á,| t‹
*
• QGm
*
(
' •, suFt h.i th*át| ,
k
• Q1 mmeg
' !hi>t đ3 h.i th*át| t
k
• Gm
*
(
' /ố t^ng cánh| :1 t^ng
~ m t^ng cánh ch* ,h^n ca* á, 0e#4
~ r t^ng cánh ch* ,h^n t;ung á, 0h#4
~ j t^ng cánh ch* ,h^n h& á, 0%#4
' Tua+in số Q đ6a 8"* )"m 8i>c t@ tháng 1f n5m :ff1.
' Tua+in số j đ6a 8"* )"m 8i>c t@ tháng fM n5m :ff:
• ThiIt +O ,hP t;D Tu;+in
:.M.r.1 Thông số kỹ thuật của +Snh ng6ng| 1(!L ' (b!1|
' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| 1:.fmp m
:
.
' •, suFt h.i th*át| Q1,G mmeg .
' %6u )6Dng h.i th*át| QmG.MG kgoh.
' %6u )6Dng n6\c tu^n h*"n| GM.frM m
G
oh .
' !hi>t đ3 h.i th*át| Gm,j
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c tu^n h*"n 8"*o;a| :GoG:
*
(.
' Tốc đ3 n6\c tu^n h*"n đi t;*ng ống| : mos.
' Tổng số ống t;*ng +Snh ng6ng| 1j.:Q: ống.
' <6Ang kCnh ống| :m,j mm.
' (hiRu 7"i ống| m.Gm: m.
' lR 7" ống| f,r1 mm.
' <3 7" 8W +Snh| 1p,fQ mm.
' <3 7" mBt s"ng n`c ống| G1,rQ mm.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Qj
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M..r.: Thông số kỹ thuật c©Xct*; chCnh| 1†¤( ' ¶1†ol|
' %*&i t^ng k•,.
' !5ng suFt h`t khC 0q đ3 (k đm4| Gf,j kgoh.
' %6u )6Dng h.i| Gmf kgoh.
' •, suFt h.i| p,Q kgocm
:
.
:.M.r.G Thông số kỹ thuật của c©Xct*; khqi đ3ng| 1†¤( ' ¶1|
' %*&i t^ng đ.n.
' <3 chân không đ&t đ6Dc| Q1f mmeg.
' %6u )6Dng h.i| :1pf kgoh.
' •, suFt h.i| p,Q kgocm
:
.
:.M.r.MThông số kỹ thuật +Snh khi khC| 1(!L'b†1
' eYng chI t&*| k(b
' %*&i | T;a
' •, suFt 8ận h"nh| j,mp +a;.
' !hi>t đ3 8ận h"nh| 1rf
*
(.
' %6u )6Dng h.i 0Lax4| jQ.jmm kgoh.
' ThE tCch +Snh chUa| :1Q m
G
.
:.M.r.Q Thông số kỹ thuật +Snh gia nhi>t ca* á, số Q| 1šs/'cQ
' %6u )6Dng h.i| 1r,j1 kgos.
' •, suFt h.i| :f,f: kgocm
:
.
' !hi>t đ3 h.i| :rp,G
*
(.
' %6u )6Dng n6\c cF,| :Gp,r: kgos.
' •, suFt n6\c cF,| ::m kgocm
:
.
' !hi>t đ3 n6\c cF, 8"*| 1r:,::
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c cF, ;a| :1:,Qj
*
(.
' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| 1GGp,G m
:
.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Qr
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' /ố )6Dng ống| 11pM ống.
' <6Ang kCnh ống 0ng*"i4| 1Q,mrQ mm.
' <3 7" ống| 1,jrj mm.
' (hiRu 7"i ống| 11,:M m.
' l6\c ống| :1,MG mm.
' <6Ang kCnh ng*"i 8W +Snh 0Lax4| 1M:p mm.
' <6Ang kCnh t;*ng +Snh| 1Gpf mm.
' <3 7" 8W +Snh| 1p,fQ mm.
:.M.r.j Thông số kỹ thuật +Snh gia nhi>t ca* á, số j| 1šs/'cj.
' %6u )6Dng h.i| :f,mr kgos.
' •, suFt h.i| M:,pM kgocm
:
.
' !hi>t đ3 h.i| GM:
*
(.
' %6u )6Dng n6\c cF,| :Gp,r: kgos.
' •, suFt n6\c cF,| ::m kgocm
:
.
' !hi>t đ3 n6\c cF, 8"*| :1:,Qj
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c cF, ;a| :QG,Gp
*
(.
' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| mp1,p m
:
.
' /ố )6Dng ống| 1:rf ống.
' <6Ang kCnh ống 0ng*"i4| 1Q,mrQ mm.
' <3 7" ống| 1,jrj mm.
' (hiRu 7"i ống| r,jQ m.
' l6\c ống| :1,MG mm
' <6Ang kCnh ng*"i 8W +Snh 0Lax4| 1Mjr mm.
' <6Ang kCnh t;*ng +Snh| 1Gpr mm.
' <3 7" 8W +Snh| G1,rQ mm.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Qm
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
Qp
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M.r.r Thông số kỹ thuật +Snh gia nhi>t ca* á, số r| 1šs/'cr.
' %6u )6Dng h.i| 1r,jQ kgos.
' •, suFt h.i| :f,jM kgocm
:
.
' !hi>t đ3 h.i| MGm,:G
*
(.
' %6u )6Dng n6\c cF,| jM,r: kgos.
' •, suFt n6\c cF,| ::m kgocm
:
.
' !hi>t đ3 n6\c cF, 8"*| :QG,Gp
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c cF, ;a| :rG,j
*
(.
' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| :Mm,: m
:
.
' /ố )6Dng ống| MrQ ống.
' <6Ang kCnh ống 0ng*"i4| 1Q,mrQ mm.
' <3 7" ống| 1,jrj mm.
' (hiRu 7"i ống| Q,fp m.
' l6\c ống| :j,pp mm.
' <6Ang kCnh ng*"i 8W +Snh 0Lax4| 1Gr: mm.
' <6Ang kCnh t;*ng +Snh| 1GGM mm.
' <3 7" 8W +Snh| 1p,fQ mm.
:.M.r.m thông số kỹ thuật của +.m n6\c ng6ng| 1(!L'#1†ol.
• ĐVng c7 @iện: G ,ha kiEu )1ng sac.
' (ông suFt| rff ks.
' <i>n á,| jfff N.
' (6Ang đ3 7-ng đi>n| rQ †.
' /ố 8-ng [ua| 1Mpf 8-ngo,h`t.
' ei>u suFt| pj,M ƒ.
• BV WLy @Vng c7:
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jf
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' (ông suFt| :mm ' GMG s.
' <i>n á,| ::f ' :Mf N.
• B7E nư+c ngưng: Q t^ng cánh, t;Pc đUng.
' !5ng suFt| m:f m
G
oh 0min| :Qf m
G
oh4.
' •, suFt đ^u đy| Gf +a;.
' <3 chênh c3t á,| ::f me
:
J.
' /ố 8-ng [ua| 1Mmj 8-ngo,h`t.
:.M.r.p Thông số kỹ thuật +Snh gia nhi>t h& á, số 1| 1(!L'c1.
' %6u )6Dng h.i| 1G,G kgos.
' %6u )6Dng n6\c ng6ng| 1pj,MM kgos.
' •, suFt h.i| f,j kgocm
:
.
' !hi>t đ3 h.i| mM,Q
*
(.
' •, suFt n6\c ng6ng| Gf kgocm
:
.
' !hi>t đ3 n6\c ng6ng 8"*| MG,p
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c ng6ng ;a| m:,j
*
(.
' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| Qjf m
:
.
' /ố )6Dng ống| Mmj ống.
' <6Ang kCnh ống 0ng*"i4| 1Q,mrQ mm.
' <3 7" ống| f,mmp mm.
' (hiRu 7"i ống| 1f,pr m.
' l6\c ống| :f,jG mm.
' <6Ang kCnh 8W ng*"i 0Lax4| 1fjr mm.
' <6Ang kCnh t;*ng| 1fMm mm.
' <3 7" 8W| 1:,r mm.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
j1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

:.M.r.1f Thông số kỹ thuật +Snh gia nhi>t h& á, số :| 1(!L'c:.
' %6u )6Dng h.i| j,rMM kgos.
' %6u )6Dng n6\c ng6ng| 1pj,MM kgos.
' •, suFt h.i| 1,:rG kgocm
:
.
' !hi>t đ3 h.i| 1:M
*
(.
' •, suFt n6\c ng6ng| Gf kgocm
:
.
' !hi>t đ3 n6\c ng6ng 8"*| m:,j
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c ng6ng ;a| 1fG,:
*
(.
' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| Gjp,: m
:
.
' /ố )6Dng ống| Mmj ống.
' <6Ang kCnh ống 0ng*"i4| 1Q,mrQ mm.
' <3 7" ống| f,mmp mm.
' (hiRu 7"i ống| p,11M m.
' l6\c ống| :f,jG mm.
' <6Ang kCnh 8W ng*"i 0Lax4| 1fjr mm.
' <6Ang kCnh t;*ng| 1fMm mm.
' <3 7" 8W| 1:,r mm.
:.M.r.11 Thông số kỹ thuật +Snh gia nhi>t h& á, số G| 1(!L'cG.
' %6u )6Dng h.i| 1G,G kgos.
' %6u )6Dng n6\c ng6ng| 1pj,MM kgos.
' •, suFt h.i| M,GQ kgocm
:
.
' !hi>t đ3 h.i| :MM,j
*
(.
' •, suFt n6\c ng6ng| Gf kgocm
:
.
' !hi>t đ3 n6\c ng6ng 8"*| 1fG,:
*
(.
' !hi>t đ3 n6\c ng6ng ;a| 1MG,1
*
(.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
j:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' bi>n tCch t;a* đổi nhi>t| Mp1 m
:
.
' /ố )6Dng ống| Mmj ống.
' <6Ang kCnh ống 0ng*"i4| 1Q,mrQ mm.
' <3 7" ống| f,mmp mm.
' (hiRu 7"i ống| 1f,pr m.
' l6\c ống| :f,jG mm.
' <6Ang kCnh 8W ng*"i 0Lax4| 1fjr mm.
' <6Ang kCnh t;*ng| 1fMm mm.
' <3 7" 8W| 1:,r mm.
:.M.r.1: Thông số kỹ thuật +.m tái tu^n h*"n +Snh khi khC| 1(!L'#:.
' !5ng suFt| 1rf m
G
oh
' •, suFt đ^u đy| f,m kvo(m
:
.
' <3 chênh c3t á,| m,f me
:
J.
' /ố 8-ng [ua| 1Mrf 8-ngo,h`t.
:.M.m Thông số kỹ thuật h> thống n6\c tu^n h*"n
e> thống n" cung cF, n6\c )"m mát +Snh ng6ng 8" các nhu c^u khác 8\i tổng
)6u )6Dng )" rrMr:m
G
oh, đ6Dc 7_n +wng hai đ6Ang ống s*ng s*ng 8\i đ6Ang kCnh )"
:,G m.
' eYng chI t&*| sXi ,um, 0†nh4
' /ố )6Dng +.m| Q cái
' !5ng suFt| 1pGjmm
G
oho+.m
' Tốc đ3 [ua| Mmj 8o,
' (3t á,| e • 1r,: m
' (ông suFt tiêu thP| 1f:f ks
' !hi>t đ3 n6\c đ^u h`t| T • Q ' GQ
*
(
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jG
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

' ei>u suFt| η • mpƒ
' %*&i +.m| T;Pc đUng, ) tâm htn hD,
:.M.p #hin )Vc +Pi t¨nh đi>n
ThE tCch 8ận h"nh N
,.t.·
•pGrf1f m
G
oh
!hi>t đ3 khai t•1:1
*
c
e"m )6Dng (J
:

c*:
•1Q,:mƒ
•, suFt khai ,
st
• '1r,Qm +a;
<iEm đVng s6.ng t •Gf,:
*
(
%6Dng +Pi t;*ng khai thô (
;*h,n 7;
• Gm,j:gom
G
%6Dng +Pi t;*ng kha`iau khi )Vc (
;Xin,n 7;
• ‘f,1gom
G
ei>u suFt ¸ • pp,rMƒ
/ố t;6Ang )Zng t¨nh đi>n ¯ • M
ThiIt kI )Zng l/ pGf
Nật )i>u 8W | Th•,
Nật )i>u +ên t;*ng| th•,
/ố t;6Ang ,hang t¨nh đi>n € •M
(hiRu ca* t;@.ng ,hang t¨nh đi>n h• 1Q,MQm
(hiRu 7"i t;6Ang ,hang t¨nh đi>n )• M,G:m
/ố đi>n c?c nối tiI, nhau t;*ng m3t t;6Ang €
st
• p
/ố đ*&n của mti c?c )Zng €
v
• Gf
(hiRu ;3ng của đ*&n a• Mffmm
/ố ,hgu của )Vc +Pi | €
a
• m
hhh. Nai t;- của (ông t cổ ,h^n !hi>t đi>n #h$ )&i|
b* đBc điEm thuu 85n của sông n6\c ta nên đi>n n5ng ,hát ;a của các nh" má
thuu đi>n nh6 sau|
T;*ng Q tháng mza m6a )6Dng đi>n ,hát ca*. T;*ng các tháng mza khô công
suFt ,hát t;ung +Snh chH đ&t Gf ÷ GQ ƒ công suFt đBt của nh" má. N"* các tháng cuối
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jM
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

mza khô, đ^u mza )œ công suFt kh$ 7Png của nh" má +O gi$m nhiRu 7* mUc n6\c h1
gi$m thF,.
NS 8ậ hi>n na h> thống đi>n Ni>t nam th6Ang xy ;a tSnh t;&ng thiIu đi>n 8"*
các tháng tháng mza khô 8" thiIu công suFt 8"* các tháng đ^u mza )œ. LBt khác các
nh" má đi>n m\i đang xâ 7?ng h^u hIt đRu chậm tiIn đ3 t;*ng khi đa các h3 tiêu thP
đi>n ng" c"ng nhiRu. b* đa !h" má đi>n #h$ %&i 8_n gi= 8ai t;- [uan t;Vng t;*ng h>
thống đi>n miRn lZc nai ;iêng 8" h> thống đi>n t*"n [uốc nai chung.
ei>n na (ông t cổ ,h^n nhi>t đi>n #h$ %&i 8_n )" ngu1n đi>n chCnh q khu 8?c
,hCa lZc đE hu đ3ng công suFt 8"* mza khô 8" nh=ng n5m thiIu n6\c.
Ch02ng U : CHc PS$i chi (hV tRSng NhN MH! WchX AI Jinh tYZ%
CHI PH‘ CHO CÁC T‡…N= THÁI KH’I Đ;N=
NmM *f>>+ NmM *f>[
T
T
TR$ng thHi Jh:i 89ng
SI gi]

Wgi]Z
SI P01ng
Œ7
•OWt~nZ
=iH Œ7
•OW8lt~nZ
Điện Jh:i
89ng >
gi]
WJghZ
Đ2n giH 8iện
Jh:i
89ngW8lJghZ
Chi (hV Jh:i 89ng
W8lP7nZ
1 Dây chuyền 1 >G`sfG>*>Gvf>%O[
1 )- ~ 1má t@ t;&ng thái )&nh Q Gf 1G,fjp,fff G,GG:.QG mpQ.ff Mfj,pmG,fr1.rQ
1 )- ~ 1má t@ t;&ng thái Fm M :Q 1G,fjp,fff G,GG:.QG mpQ.ff GGm,jQQ,MQr.Mf
1 )- ~ 1má t@ t;&ng thái nang G :f 1G,fjp,fff G,GG:.QG mpQ.ff :rf,G:r,mMG.fQ
1 )- t@ t;&ng thái )&nh M :f 1G,fjp,fff G,GG:.QG mpQ.ff :rG,G1f,MQr.Mf
1 )- t@ t;&ng thái Fm G 1j 1G,fjp,fff G,GG:.QG mpQ.ff :1m,fQ1,mMG.fQ
1 )- t@ t;&ng thái nang : 1: 1G,fjp,fff G,GG:.QG mpQ.ff 1j:,rpG,::m.rf
2 Dây chuyền 2 sGs`OGv[sG*>[%ff
T;&ng thái )&nh Gf :jm 1G,fjp,fff 1M,Grj.pQ mpQ.ff G,mmm,Q1G,1fr.Qf
T;&ng thái Fm 1m 1jf 1G,fjp,fff 1M,Grj.pQ mpQ.ff :,G::,jQ:,jjM.Qf
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jQ
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

T;&ng thái nang 1: 1fr 1G,fjp,fff 1M,Grj.pQ mpQ.ff 1,QQ:,rp1,MMG.ff
T6ng c9ng vGUOUGfsvG>>`%O[
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jj
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

TIdN &^_N= G THq &xO
C“x H;I Đ”N= ,<hN T‡†G T•N= =IÁM ĐbC \À BxN KI–M SOÁT NmM *f>>
<.n 8O tCnh| t;i>u đ1ng
TT (hUc 7anh /ố ng6Ai
LUc tiRn )6.ng
1 tháng
($ n5m :f11
1
(hủ tOch e<nT, 0chuên t;ách4
1 QM.ff jMm
: Tổng v< 1 Gj.ff MG:
G
Th"nh 8iên e<nT 0không chuên
t;ách4
M j.ff :mm
M
lan kiEm s*át 0không chuên
t;ách4 G Q 1mf
T6ng c9ng v >f>%f >G[Un%f
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jr
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

KẾ HO…CH CHI PH‘ ShN —<eT KINH )OxNH ĐIỆN TH‹O KHOhN MuC
NmM *f>>
<.n 8O tCnh| t;i>u đ1ng
bign gi$i
Th?c hi>n
n5m :ffp
kI h*&ch
n5m :f1f
Te m tháng n5m
:f1f
™\c Te
n5m :f1f
kI h*&ch n5m
:f11
1 : G M Q j
I + CHI PH‘ ShN —<eT ĐIỆN
> + Nhiên Piệ >Gsv>G*`f%>*
>Gv[[G>UO%f
U >G[>sGnff%[>
*G>s*Gfn>%[
U *GfnUGvvs%fs
Than 1,rfj,jjj.j
1,mGm,p:r.m
j 1,M1j,mrM.mM
:,fM1,Gm1.:
m 1,pjf,fQ:.:Q
b^u bJ ' '
b^u šJ mM,QpG.Q 11j,:1Q.1m 1ff,p:Q.jr 1Gf,rff.:j 1:M,pMM.m1
khC đốt '
khác '
*%\4t Piệ (h• *>G>s[%[f OOG[vO%[U >UG[Uv%Uv **Gn>*%On O[G*f`%sf
b^u tua +in pmQ.Q 1,:pf.Gp mrm.Q1 1,Grr.M: 1,:pf.Gp
b^u má +iIn thI ' Gp.pM ' ' Gp.pM
b^u m} +ôi t;.n M:p.G r,mfm.:f M1r.QM jQM.jr m,1pm.j1
eaa chFt 7zng t;*ng /„ j,::M.G m,QQM.Gr G,rpM.rm Q,pMp.mp m,pm:.fp
!6\c công nghi>, ' ' '
li nghiRn 1G,GGG.M 1:,r1r.GG p,:mQ.G: 1M,QQm.j1 1G,GQG.:f
khác 0b^u biX¯X) ~ „5ng †p:...4 :fG.f G,1mG.Gf 1rG.GM :r1.rp G,GM:.Mj
O %Chi (hV nhEn c5ng tRực tiY( >*OG`>v%[> >OnGn[O%`f nOG[n*%sn >*`Gnn*%>n >UvG>*f%[v
TiRn )6.ng 11j,mmr.1 1:p,Qpr.jf rm,:Mr.jm 11r,jrp.Gr 1Gm,jjp.pG
le„e,le¦T,k#(b ~ le thFt
nghi>, j,rG:.Q p,:Qj.ff Q,GGQ.1f p,:f:.m: 1f,MQf.jj
U%Điện MB '
[%Chi (hV gi-i ˜!Yt Aự cI
`%Chi (hV A-n D~t chng >G*f*GvUn%sU
>GO>sG``O%v
n nvOG[*s%O>
>G*`[G`[n%f
O >G*sOG>s[%>`
(# nhân 8iên ,hân x6qng XI-]b<^1 -AIcG]<c] ]IXbc<^c -GIDbc<^1 27,960.11
. Lư7ng nh/n 8i(n r,G1f.rf :M,:pp.QQ M,mpf.Mm ::,fjM.mm :j,fff.j1
. BHdHIBHeTIK=C, pMm.r1 1,rGQ.Qf ppp.p: 1,r:Q.QG 1,pQp.Qf
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jm
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

Nật )i>u ,hân x6qng 1Ac<1^ -cc<cc 11-<cD 1AX<11 210.00
1 : G M Q `
(ông cP , 7Png cP /„ ^XX<D1 Gcc<cc 1Db<1^ -AX<D- 346.50
(# khFu ha* T/(< mrjfQ:.Mj
rpffrm.p11
: Qj1:fj.QMGG
rmQ1pj.rM1
M `s**`*%*[[
ThuI ,hC 8" )> ,hC GIcXc<XX ^IDGD<cc 4,737.00
Th!ế 3ài ng!y(n ^IDGD<cc ^Iccc<cc GIcXc<XX ^IDGD<cc 4,737.00
=h4 T:ch 8> Eai 3rường rfng .
=h4I ;ệ ph4 5hác '
(hi ,hC sia ch=a T/(< -X1Ib^-<G^ ^]cIGD-<DD Gc^IXXb<1G ^c]ID-G<bc 519,174.37
. &Ra ch*a ;+n 1X-IG]c<X] G]cIccc<cc -GGI-Xc<cc -XcIccc<cc 380,000.00
g Tự ;àE .
g Th!( ;àE 1X-IG]c<X] G]cIccc<cc -GGI-Xc<cc -XcIccc<cc 380,000.00
. &Ra ch*a 3hường B!y(n pp,Qp1.Mm 1ff,Gr:.rr r1,jfp.1G 1:Q,r:G.pf 1Gp,1rM.Gr
~ Nật )i>u Qp,mMj.fp jQ,1ff.ff M1,mjr.1f jQ,1ff.ff jm,Mff.ff
~ !hân công ' '
~ (# khác M1Q.pG j:G.pf rf,rrM.Gr
~ Thuê ng*"i Gp,rMQ.Gp GQ,:r:.rr :p,G:j.1f jf,fff.ff
(# 7Och 8P mua ng*"i :.:r :ff.ff 1mm.r1 G:r.pf :1f.ff
<i>n n6\c
<i>n th*&i , +6u ,hC
bOch 8P mua ng*"i khác :.:r :ff.ff :1f.ff
(hi ,hC +$* 8> môi t;6Ang :rm.Gm M1r.Qj
(hi ,hC +wng tiRn khác 0mp.jj4 0mp.jj4
(hi ,hC t;?c tiI, khác G1,Gfj.M1 Mj,Mrr.:Q 1r,pmf.M: MQ,MMQ.:j Mm,:rM.pG
g B"o hV ;ao @Vng bb-<1b Dc^<b] ^^^<GA Dc^<b] X^c<cc
g K6 3h!ậ3I hn 3oànI '&CN ' ' '
g B"o 8ệ I phMng cháy 11:.1j ' 111.Gf 111.Gf 1:j.ff
g Hao h>3 nh<;iệ! 3rong Eic 1mm.rf 1:,mr:.Qf r.Gf 1:,mr:.Qf 1G,pjM.1M
g jn ca j,jM:.MQ m,mpp.mf Q,1r1.f1 r,rQj.Q: p,GMM.rp
g C= 3rực 3iếp 5hác :G,Grf.p1 :M,fff.ff 1:,:Mj.Mj :M,fff.ff :M,fff.ff
s%Chi (hV ,%P. ŒSBnh nghiệ( r:,rGr.jf jM,GQf.fG Mp,Qfj.mQ jM,Gjp.Qp jr,QMj.GG
(hi ,hC nhân 8iên [u$n )2 *UGO*`%[U nG`sn%O[ >[GvU>%`> sGvOf%>U >fG`*`%Os
g Ti0n ;ư7ng --I^]D<-] XIcbb<X] 1^IAD1<^^ DIG]^<bA 8,666.87
g BHdHIBHeTIK=C, 1,mjp.:p Qrm.Qf 1,:rf.1r QrQ.1m 1,pQp.Qf
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
jp
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

1 : G M Q j
Nật )i>u 85n ,h-ng :,mjG.j1 :,Qff.ff 1,pjM.jm :,pMr.fG G,ffj.rp
bPng cP, đ1 7zng 85n ,h-ng ]^X<]A 1Iccc<cc 1^X<1G ---<1b 575.99
(# khFu ha* t"i s$n cố đOnh ::rmr.p1 :MMMr.jm 1QMMM.rMpMj
:QMmr.fmjG
r *UOU*%s>***
ThuI, ,hC , )> ,hC XI^c]<X] XIXcc<cc AI-1A<^c bIX^-<cX 8,405.85
g Th!( @L3 DIAX-<]G XI-cc<cc ]I1-1<AX XI-cc<cc 7,682.53
g Th!ế I ph4 I;ệ ph4 5hác D-G<G- Acc<cc 1Icb^<D- 1IA^-<cX 723.32
Chi ph4 Tự phMng
(hi ,hC 7Och 8P mua ng*"i j,MMj.f1 M,jf:.ff M,pG:.rQ r,GQj.:r `G`n>%sv
g Điện bcX<]b 1Iccc<cc ]AG<Gc X^^<bA 1,000.00
g Nư+c '
' bOch 8P +6u chCnh NT ng"nh đi>n 1,jQQ.jG 1,mff.ff jpm.Qj 1,ffM.pm 1,mff.ff
g Điện 3hoại A1-<X^ b1b<-D
g Zn3OrnO3 X]<D1 X]<D1
g Th!( 5(nh '
g Khác '
' bOch 8P +6u chCnh NT ng*"i ng"nh Gr:.f: QQm.fG
' bOch 8P (!TT ' '
g Trong ngành ' '
g Ngoài ngành . .
' Lua +$* hiEm t"i s$n 1,pGf.G1 :.ff 1,r1p.mf :,Qrp.r1 1,pGf.G1
' khác 1,pQ1.Mm 1,mff.ff 1,Qrp.fj :,Gjm.Qp 1,pQ1.Mm
(hi ,hC +wng tiRn khác G,j1m.QG r,:1f.ff 1,Mrr.:r Q,Q1:.pf r,Grp.Mj
g C= hVi ngh:I 3iếp 5hách 1,Gjp.Mj 1,:ff.ff mGp.rj 1,:Qp.jG 1,Gjp.Mj
g C= @ào 3ạo 9ki Tưlng
1,fGQ.Qr :,:1f.ff :Gp.1m GQm.rr :,:1f.ff
g Cang 3ác ph4I @i phmp jfM.pp Qff.ff Gpj.GG QpM.Mp Qff.ff
g C= 3r" 3i0n E!a CnW [@iện n$ng\
ph"n 5háng . .
g Chi nghi(n ci! 5hoa họcI Wáng
5iến c"i 3iến jfm.Q1 G,Gff.ff :.ff G,Gff.ff 3,300.00
g Chi ph4 5hác ' '
(hi ,hC [.)2 7.nghi>, khác G,rMf.Qp r,11:.ff G,Gm1.:r Q,fr1.pf j,Q:r.Gr
g Chi ph4 WRa ch*a ;+n ' ' ' .
. Tự ;àE ' '
1 : G M Q j
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rf
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

. Th!( ngoài ' '
g Chi ph4 Wnc 3hường B!y(n M:f.: Mff.ff :fM.m: Gfr.:: ^cc<cc
. 'ậ3 ;iệ! Gmr.Mp Gff.ff f.ff f.ff Gcc<cc
. Nh/n cang f f
. Chi ph4 5hác G:.jm 1ff f 1cc
g hn 3oàn ;ao @Vng Gr.j1 mrr.ff 1Q.:1 ::.m: XDD<cc
g B"o 8ệI =hMng cháyI 9oo ;>3 11j.:r 1Qf.ff mG.:: 1:M.mG 1]c<cc
g Chi ph4 $n ca 1,rQ1.1r :,QGQ.ff 1,:::.m1 1,mGM.:1 -I]G]<cc
g Chi ph4 3r% cLp EL3 8iệc ;àE 1,1Qf.ff ' ' 1,1Qf.ff
g Khác 1,M1Q.Gr :,fff.ff 1,mQQ.:1 :,rm:.m: 1,M1Q.Gr
n%Chi (hV QHn hNng
C9ng CP S— 8iện OG*>>GsU>%Us
OG[fvG`fU%>
n *G[[nGv``%vO
OG`[>GnfO%s
* OG`>fGfU[%n[
/) đi>n đE tCnh g.th"nh đ.n 8O j,::m.GM Q,1r:.rG M,MQQ.pj Q,rmj.f1 Q,Mj1.jjr
=iH thNnh 82n v3 W8lJŽhZ Q1Q.jr QQQ.rM QrM.:m jG1.1M jjf.pm
II + CHI PH‘ HO…T Đ;N= TÀI
CH‘NH
' %Yi 8a 8ốn 1rQ,r1:.Qr 1pQ,rmm.f1 1:j,MMm.pf 1pG,MQf.p: 1pM,fQm.ff
' (hênh )>ch tu giá gốc 8a t;$ h"ng
n5m ' '
' (hênh )>ch tu giá QMf,jjM.rm pr,Mrm.pr Q1Q,:MQ.pm :Qp,pMG.p:
' (hi ,hC h*&t đ3ng t"i chCnh khác [1GI-]X<cc\
C9ng CP hS$t 89ng tNi chVnh sfOG>>v%O[ *vOG*``%vn >*`GUUn%vf sfnG`v`%vf U[UGff>%v*
T•N= C;N=
G,p1M,mjf.m:
G,mf:,mr1.1
j :,jmQ,M1Q.mG
M,Gjf,Qff.j
: M,fjM,fMr.rr
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
r1
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
r:
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

Ch02ng [: \4n hNnh Jinh tY NhN MH! Nhiệt 8iện tRSng 8i? Jiện th3 tR0]ng 8iện%
h. L¹( Th¬£ (º† Nh»( Teh’T k’ Te– T¤™¼!v <h»! Nh»T !†L|
 N\i tốc đ3 t5ng t;6qng ,hP t$i q mUc 1G'1Qƒo hi>n na thS !g"nh đi>n
N! c^n ca ThO t;6Ang đi>n đE hF, 7_n đ^u t6 8"* các ngu1n đi>n m\i t;ên c. sq tCn
hi>u giá đi>n +án đi>n của !L< t;ên thO t;6Ang. LPc tiêu chCnh ,hát t;iEn thO t;6Ang
đi>n nhwm đ$m +$* cung cF, đi>n ổn đOnh 8" thu h`t đ^u t6 ,hát t;iEn các ngu1n đi>n,
ổn đOnh giá đi>n nai chung 8" gi$m á, )?c t5ng giá đi>n.
 Thông [ua h*&t đ3ng của ThO t;6Ang các !h" má đi>n s{ thCch nghi 7^n 8\i
c. chI c&nh t;anh, [ui )uật cung'c^u, tCnh t*án )t')Yi.
 Thông [ua giá đi>n của ThO t;6Ang xY h3i 8" khách h"ng si 7Png đi>n ca 2
thUc đ`ng đZn 8R tSnh t;&ng kinh 7*anh của cN! cœng nh6 ng"nh đi>n N!.
hh. %½† (e¾! L¿ eÀ!e Te– T¤™¼!v <h»!|
 <$m +$* cân +wng gi=a s? c&nh t;anh, s? điRu tiIt, m>nh )>nh 8" s? kiEm
s*át thO t;6Ang.
 nu$n )2 đ6Dc ;ủi ;* ca thE n$ sinh t;*ng [uá t;Snh t;iEn khai, +a* g1m|
® †n t*"n e> thống đi>n
® (ác nh" má đi>n thua )t.
® (hi ,hC mua đi>n của cN! +O t5ng )ên.
® TCn hi>u thO t;6Ang không hF, 7_n đ^u t6.
(ác 8Fn đR c^n xXm x•t khi thiIt kI ThO t;6Ang đi>n|
 L3t kI h*&ch t;iEn khai thX* giai đ*&n c^n đ6Dc chuyn +O kỹ )6}ng 8\i
khung thAi gian kh*$ng 1f'1Q n5m ch* 8i>c t;iEn khai t*"n +3 thO t;6Ang. b* đa giai
đ*&n :ffr':ffm s{ t;iEn khai ThO t;6Ang ch* các !h" má của cN! h*Bc cN! nZm cổ
,h^n chi ,hối 8" các !h" má t? ngu>n đ5ng k2 tham gia.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rG
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

 ThO t;6Ang đi>n 8R mBt Á7"i h&n ca thE đ6a đIn 8i>c gi$m á, )?c t5ng giá
mua đi>n, tu nhiên ;ủi ;* 8R t"i chCnh ÁngZn h&n khi m\i t;iEn khai )" không thE +W
[ua.
 ¤ủi ;* 8R t"i chCnh t;*ng giai đ*&n đ^u t;iEn khai )" kha t;ánh khWi nên c^n
chuyn +O tốt các +i>n ,há, đE gi$m thiEu thi>t h&i 8" ca thE chOu đ?ng đ6Dc tổn thFt.
 b* tCnh c&nh t;anh t;*ng thO t;6Ang 7_n đIn giá t;O 0thO t;6Ang4 của m3t số
nh" má gi$m 7_n đIn ,há s$n.
 !Iu giá đi>n đY sát 8\i chi ,hC s$n xuFt thS t;iEn khai ThO t;6Ang 8\i các chi
,hC th?c hi>n ch6a chZc đY đXm )&i các )Di Cch ;Ã ;"ng.
 không ca m3t mô hSnh n"* đY á, 7Png t;ên ThI gi\i ,hz hD, ch* tFt c$ các
êu c^u m" cN! đang đBt ;a.
 Lô hSnh +an đ^u c"ng đ.n gi$n c"ng tốt 8" )Di Cch na mang )&i thậm chC
đang c-n tốt h.n m3t mô hSnh ,hUc t&, t@ khCa c&nh [u$n )2 ;ủi ;*.
 Ni>c á, 7Png thO t;6Ang Gf‹, 1Q‹ ha thAi gian th?c nh6 t&i các n6\c ,hát
t;iEn 0Lỹ'†nh'Äc4 )" không ,hz hD, 8\i điRu ki>n N! hi>n na 7* na đ-i hWi m3t c.
sq h& t^ng 8" t;Snh đ3 [u$n )2 ;Ft ,hUc t&,. ThO t;6Ang ng" t\i 8" giA t\i ca thE )" ,hz
hD, nhFt t;*ng giai đ*&n n".
 kh$ n5ng t"i chCnh của cN! ,h$i tốt t;*ng [uá t;Snh t;iEn khai ThO t;6Ang
đi>n.
 Ni>c t;a* đổi đi>n n5ng 8\i các n6\c nh6 %"* 8" T;ung [uốc t;*ng t6.ng )ai
cœng c^n đ6Dc đánh giá đE thiIt kI ThO t;6Ang đi>n Ni>t nam.
Lô hSnh ThO t;6Ang đi>n|
thO t;6Ang đi>n )?c t&i Ni>t !am đ6Dc hSnh th"nh 8" ,hát t;iEn [ua G cF, đ3 )"
cF, đ3 1 ' ThO t;6Ang ,hát đi>n c&nh t;anh 0:ffQ ' :f1M4x cF, đ3 : ' ThO t;6Ang +án
+uôn đi>n c&nh t;anh 0:f1Q ' :f::4x cF, đ3 G ' ThO t;6Ang +án )Å đi>n c&nh t;anh 0t@
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rM
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

sau :f::4. Lti cF, đ3 đRu đ6Dc th?c hi>n thX* hai +6\c g1m +6\c thC điEm 8" +6\c
h*"n chHnh.
 <â )" mô hSnh m3t ng6Ai mua 0/l4. (ác !h" má đi>n s{ k2 )&i 8\i cN!
eD, đ1ng mua +án đi>n g1m : th"nh ,h^n 0h*Bc )" hai eD, đ1ng ;iêng ;{4.
® #h^n 1 0eD, đ1ng mua đi>n4 mua đi>n thX* giá ThO t;6Ang k›m thX* các
điRu ki>n của [uRn )Di 8" ngh¨a 8P khi tham gia ThO t;6Ang ,hát đi>n c&nh t;anh.
® #h^n : 0eD, đ1ng (šb4 đE đ$m +$* s? ổn đOnh 8R t"i chCnh ch* các !h"
má đi>n 8" cN! khi tham gia thO t;6Ang.
 TFt c$ các !h" má đi>n c&nh t;anh ,hát đi>n t;ên c. sq giá ch"* 8" ,h^n
#hP t$i sau khi đY )*&i t;@ đ1 thO ,hát đi>n của các !h" má nêu t;ên. viá ThO t;6Ang s{
)" giá t;ung +Snh của ThO t;6Ang t;*ng giA gia* 7Och c5n cU 8"* giá của Ls cuối czng
đá, Ung ThO t;6Ang.
 Thanh t*án h"ng ng" 7?a t;ên c. sq của eD, đ1ng mua đi>n 8" eD, đ1ng
sai khác 0(šb4.
 †f 8_n )" đ.n 8O chOu t;ách nhi>m 8ận h"nh e> thống đi>n Ni>t !am thX*
nui t;Snh điRu đ3 đY đ6Dc +an h"nh. #h^n ,hP t$i của ThO t;6Ang s{ đ6Dc cung cF,
thông [ua ch"* giá c&nh t;anh 8" điRu đ3 thX* chu k³ gia* 7Och 8" liEu đ1 ,hát đi>n
của các !h" má ng*"i thO t;6Ang s{ đ6Dc †f thống nhFt 8\i +3 ,hận mua đi>n của
cN! thX* n5mothángotu^nong"ogiA c5n cU 8"* nui đOnh của ThO t;6Ang 8" ##† đY k2.
!h=ng điRu ki>n tiên [uIt ch* thO t;6Ang ,hát đi>n c&nh t;anh|
 <.n 8O điRu h"nh gia* 7Och thO t;6Ang đi>n )?c 8" đ.n 8O mua 7u nhFt t;?c
thu3c cN! th"nh )ậ,.
 (ác nh" má đi>n thu3c cN! đ6Dc tách th"nh các đ.n 8O ,hát đi>n đ3c )ậ,
76\i 7&ng các công t nh" n6\c đ3c )ậ, h*Bc các công t cổ ,h^n.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rQ
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

 e> thống [u$n )2 8ận h"nh 0/(†b†ocL/4 8" h> thống đ* đIm t@ xa đY
đ6Dc thiIt )ậ, h*"n chHnh t\i các đ.n 8O ,hát đi>n thu3c cN!, t\i các n`t [uan t;Vng
t;*ng )6\i t;uRn t$i, t\i t*"n +3 các nh" má đi>n t;*ng h> thống đi>n, đá, Ung các
h*&t đ3ng của thO t;6Ang ,hát đi>n c&nh t;anh h*"n chHnh.
 (ác h> thống thông tin ,hPc 8P [u$n )2 8ận h"nh, gia* 7Och 8" giám sát
thanh t*án t;ên thO t;6Ang đ6Dc t;ang +O ,hz hD,.
b? ,h-ng công suFt ngu1n của h> thống ,h$i đ6Dc 7u t;S q mUc t;ên :fƒ
công suFt đBt của t*"n h> thốngx tu )> công suFt đBt của m3t đ.n 8O ,hát đi>n không
đ6Dc 86Dt [uá :Qƒ công suFt đBt của t*"n h> thống.
 (ác h> thống 85n +$n ,hPc 8P ch* 8i>c 8ận h"nh thO t;6Ang ,hát đi>n c&nh
t;anh ,h$i h*"n thi>n]
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rj
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

III% NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHh &…I T‡ON= ĐId< KIỆN TH†
T‡^kN= ĐIỆN:
- !h" má nhi>t đi>n #h$ %&i )uôn )uôn sTn s"ng đE tham gia 8"* thO t;6Ang
đi>n, 8" đE gi$m +\t ;ủi ;* thS ,h$i cố gZng gi$m thiEu nh=ng tổn thFt nh6 đi>n t? 7zng
ch* khối 85n ,h-ng,gi$m chi ,hC ch* s$n xuFt đi>n ,]
- !h6 q 7â chuRn : thS thAi gian khqi đ3ng +an đ^u )" Mm giA,thAi gian khqi
đ3ng )\n 7_n đIn chi ,hC s$n xuFt ca*,+wng sáng kiIn t5ng )6u )6Dng x$
- (a s? hiEu +iIt 8R đối thủ t;*ng kinh 7*anh đi>n n5ng 8C 7P nh6 nhi>t đi>n
£ông lC,nhi>t đi>n nu$ng !inh đE t;ánh nh=ng ;ủi ;* nh6 ch"* giá [uá ca* 8" không
+án đ6Dc đi>n,ha không +án 8\i giá mang )Di nhuận ca* khi m" đối thủ gB, ,h$i s? cố
nh6 s? cố )-,tua+in,]
- T5ng c6Ang khâu [u$n )2 8" +$* 76}ng,kiEm t;a thiIt +O đE không gB, ,h$i
t;6Ang hD, s? cố khi đY +án đ6Dc đi>n.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rr
Báo Cáo Thực Tập Kinh Tế Nhà Máy Điện Trường Đại Học Điện Lực
Khoa : !"n L# N$ng Lư%ng

CH^_N= `: KYt P4n
nua đDt th?c tậ, nhận thUc n", Xm đY hVc hWi đ6Dc ;Ft nhiRu điRu, na )" ngu1n
kiIn thUc c. sq [u2 giá ch* t6.ng )ai của sinh 8iên ch`ng Xm. cm nhSn thF đ6Dc m3t
cách khái [uát 8R nh" má thuu đi>n, t@ s$n xuFt đi>n đIn ,hân ,hối,]. cm xin cám
.n s? gi`, đ} nhi>t tSnh của các cán +3 nh" má nhi>t đi>n #h$ %&i 8" các th^ cô giá*
t;*ng kh*a nai chung cœng nh6 th^ giá* h6\ng 7_n nai ;iêng đY t&* điRu ki>n ch* sinh
8iên ch`ng Xm ca đDt đi th?c tậ, +ổ Cch.
e" !3i tháng 11 n5m :f1f
/inh 8iên
!gugn e=u L&nh.
&inh 'i(n Thực Hiện: Ng!y)n H*! Mạnh
L+p:,-.!"n L# N$ng Lư%ng
rm

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->