TONG eONG TY CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM TRUYEN TAl DleN Quae GIA DQc

I~p - Tl_)' do - H~nh phuc

CONGTYTRUY~NTAIDIeNI

So :.&2<94

...../ TIDI-KT
Hd N(>i, ngdy.D.i.fhflngdo.
ndm 2009

V/v: thuc hien "Huong dan cac bien phap CCi ban v~ quan 19 ky thuat-van hanh va quan 19 kinh doanh d~ giam t6n that dien nang"

Kinh girl : Cac don

vi trong

Cong ty Truyen tai dien 1.

C6ng ty Truyen tai dien 1 da nhan diroc cong van 2442/NPT-KT ngay 25/09/2009 cua T6ng c6ng ty Truyen tai dien Quoc gia ve viec ban hanh " Huang dan cac bien phap ve quan ly-van hanh va quan ly kinh doanh d~ giam t6n that dien nang" c6 kern thea Quyet dinh so 994/QD-EVN ngay 15/09/2009 ve vice ban hanh " Huang dan cac bien phap co ban ve quan 19van hanh va quan Iy kinh doanh d~ giam ton that dien nang" cua Tap doan dien lire Viet nam ( chi tiet huang dan dfnh kern van ban). D~ giam ducc t6n that dien nang tren hroi truyen tai dien thuoc Cong ty Truyen tai dien 1 quan 19 la trach nhiem cua tat ca can bQ cong nhan vien trong Cong ty. C6ng ty yeu cau cac dan V! phd bien den tirng can bo cong nhan vien trong dan vi minh quan 19 ban chi tier " Huang dan cac bien phap co ban ve quan ly-van hanh va quan ly kinh doanh d~ giam ton that dien nang" ella Tap doan dien lire Viet nam; Cac dan vi nghien ciru, trien khai cac bien phap ky . <thuat va bien phap quan 19 van hanh phu hop voi dirong day + tram BA trong dan vi.
Noi nhan : ,M1'VL/
- Nhu tren; - Ban Giam doc (B/C); - Cong doan (Phoi hop va thuc hien):
- Cac phong Cty (Phoi hap va thirc hien):

sa

KT.GIAM DOC

- Luu Vl', KTTR.

TAp DoAN DII;:N Ll/C VmT NAM

TONG CONGTY TRUYEN TAl DItN Quae GIA ~ 'S o:·"1/'I
/ »:'j

CO~G HoA xA HOI eHU

NCHiA

virr

NAl\1

DQc l~p - T ... do - H~nh phuc ·

INPT-KT

Ha N(Ji, ngay j !:thdng.9 .~l1dm.2099

VI\': Ban hanh Huang d~n cac bien phap v~ quan ly ky tnuat-van hanh va quan ly kinh doanh d~ giam tim thAt dien nang

Kinh gui: T6ng cong
994/QD-EVN

Cac Cong ty Truyen tai dien 1, 2,

3, 4.

2%
s6

ty truyen

tai dien Quoc gia (NPT) dff nhan diroc quyet dinh

v/v ban hanh Huang d~n cac bien phap chung

vS quan ly ky thuat
15/9/2009

- van hanh va quan

1y kinh doanh de giam tim th~t dien nang ngay

cua Tap doan Dien hrc Vi~t Nam (EVN) (chi tiit trong van ban dinh kem). T6ng cong ty yeu c~u cac C6ng ty truyen tai di~n nghien elm va trien khai cac bien phap KT -VH phil hop voi hroi truyen tai, Tran trong.,'.
NO'i IlhPll: - Nhu tren; - Oie Ban KH, DTXD; - LUTt: VT, KT.

KT. TONG GIAM DOC PHO TONG GIAM DOC
, ~ , So

T~PDOAN DltN LV'C VltT NANI

CQNG HOA xA H()J CHiT NGHiA VI~T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 15 thdng 9 nam 2009

S6: 994/QE>-EVN

QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Hurmg din cac bi~n phap co ban
v~ quan .

Iy ky

thu~t-v~n hanh va quan Iy kinh doanh giam tAn th~t di~n nang

clS

Can ClI Quyet dinh sf:, 2582/QD-EVN-TCCB&DT ngay 23/11/2006 cua Timg Giam d6c TAng Cong ty Dien luc Vi~t Nam ( nay la T~p doan Di~n luc Vi~t Naf!l ). v~ thanh l~p Ban chi dao gi~m t5n that di~n nang cua T~p doan; De to chirc thuc hien giam ton that di~n nang trong khau truyen tai vaphan
ph8i. di~n ngay cang co hieu qua; Theo nghi cua Thuong We Ban chi dao giam t6n th~t dien nang cua T~p doan - Truong Ban KT-SX,

de

QUYETDINH
Di~u 1. Nay ban harm tai lieu " Hu6ng d~n cac bien phap co ban thuat-van hanh va quan ly kinh doanh dS giam t6n th~t di~n nang ".

vS quan ly ky

Diiq ..2. Hu6ng d&n nay ducc ph6 bien va ap dung cho cac don. vi truyen tai, phan ph6i di~n, diSu d{>h~ thbng di~n trong cong tac giam tim thftt dien nang. Diiu 3. Chanh Van phong, cac Truong Ban lien quan cua T?p dean, cac thanh vien trong Ban chi dao giam tim thftt di~n nang cua Tap doan; Thu tnrong cac don vi lien quan din cir Quyet dinh thi hanh.,', TRU'ONG BCI) GIMI TTDN TAp DOAN PHO TONG GIA.1\l DOC

Noi ""{ill:

- Nhu Di€lI 3; - l.ITuVP.KT-SX.

",",,:?T

,

I.

TAp DoAN DII;N Ll!C VII;T NA~1

CQNG HOA xA H(lI eHU NGHiA

vrzr

NAl\1

Dqc I,p - TI}' do - Hanh phuc Hd NOi, ngay 15 thong 9 ndm 2009

BANCHiDAO GIAMTTDN

cAe BIEN pHAp ca BAN vs QUAN LY KY THUAT-vAN H.ANH JC:" ! ...
VA QUAN L Y KINH DOANH D:£ GIAM TON THAT DI)J:N NANG
'" .; ,. "II :;

HUONGDAN

D~ tiep tuc dAy manh cong tac giam t6n th~t di~n nang ( TTDN ) tren h~ th6ng luai dien cua m6i dan vi va toan Tftp doan, Ban chi dao giam TTDN cua T~p doan ban hanh "Huang ddn cac bi?n phap co hem vJ quan If kY thudt - van hanh quem iy kinh doanh a€ giam TTDN" cac don vi trien khai thuc hien. Huang dfut nay khong d~ c~p den bien phap ddu ill moi ca~ cong trinh nguon, lucri di~n; cai tao nang cap hroi dien (goi tat 1a giai phap dau tu) dap irng yeu c§u cung c~p di~n, nang cao ch:1t IUQ11gdi~n, nang eao dQ tin efty van hanh la mot bien phap rAt quan trong giarn TTDN cua h~ th6ng hroi dien trong giai doan hien nay rna chi t~p trung bien phap quan ly ky thuat - vftn hanh, quan ly kinh doanh de giam TT£>N.

va

de

de ve

Huang d~n baa g6m cac noi dung sau: II Cac khai ni~m chung: 1) Djnh nghia tan th§t di~n nang: TTDN tren hroi di~n JQ luang ai?n nang tieu hao cho qua trinh truyen tai va phon pJu5i ili?n khi tai di~n ill ranh gioi giao, nhan voi cac nha may phat ....... "" , . di~n qua lucri di~n truyen tai, hroi dien l?~an phoi den cac ~ieu thu dien. TTBN con duoc goi 1a ili¢n ruing dung de truyen tai va phon phoi dien. Trong h~ th6ng dien, TTDN phu thuoc van d~c tinh cua mach dien, hrong dien truyen

ho

tai, kha nang cua h~ thong va vai tro ella cong tac quan

1Y.

2) T3n th§t di~n nang k5' thu~t

va tAn

th§t di~n nang phi k5' thu~t:

T6n that dien nang bao g6m TTDN

ky thuat

va TTDN phi

ky thuat.

2.1 T611 thdt c1i¢l1 l1c111g ky thudt:
Trang qua trinh truyen tai va ph an phoi dien nang, tir cac nha may di~n d~n de h(> tieu thu dien, da: di~n ra mot qua trinh vat ly lit dong dien khi di qua may bien ap, day d~n va cac thi~t bi dien tren h¢ thong luoi dien as: lam phat nong MBA, day d~n duong day va cac thiet hi dien d~n d~n lam tieu hao dien
1

nang; duong day d~n dien cao ap tir 110 kV tro len con co tim th~t vang quang; dong di~n qua cap ngam, tu dien con co t6n th~t do dien moi, dirong day di~n di song song voi dirong day khac nhu day chong set, day thong tin ... co t6n hao dien nang do h6 cam. Tieu hao di?11 nang ,Lit )'du .wIy ra troug (jild trinh nav
chiuh la TTDN k)'";hudt. t

2.2.

Tbn that dien nang phi kji thudt:
TTDN phi ky thu~t hay con goi hi TTDN thuong mai la do tinh trang vi

pham trong su dung dien nhir: lAy c~p di~n duoi nhieu hinh thirc (cau moe dien tnrc tiep, hie dong him sai lech mach do d€m di~n nang, gay hu hong, chet chay cong to, cac thi€t bi mach do hrong V.v... ); do chu quan cua nguoi quan ly khi TU mdt pha, TI, cong to' chet, chay khong xu ly, thay the kip thai, bo sot hoac ghi sai chi s6; do khong thuc hien dung chu ky kiem dinh va thay the cong to dinh ky thea quy dinh cua Phap lenh do hrong; dau nham, d~u sai So' de, dAu day. .. dftn d€n dien nang ban cho khach hang do duoc qua h~ thong do d€m thap han so voi di~n nang khach hang su dung,

III Cac bi~n phap xac djnh tBn thit khu

Vl}'C

va nh~n dang

TTDN:

.

Xac dinh tfm thAt khu V\Ie va nhan dang TTDN ( do ky thust hay kinh doanh ) nham giup cho nguoi quan ly nh~n biet r5 TIDN 6 khu V\IC nao, do ky thuat hay kinh doanh d~ co bien phap xu lY.

1) Xac dinh TTDN thuc hien qua h? thing cting to do dim:
Cac don vi thu th~p s6 li~u di~n nang nhan vao hroi di~n va dien nang giao di tir hroi dien. Tinh toan TTDN thuc hien: l1A=AN-AG ,. Trang do: - l1A lit t6n thAt dien nang tren hroidien dang xet (kWh) - AN la t6ng dien nhan vao lucri dien (kWh) - AG la t6ng dien giao di tir lucri di~n (k Wh)

'n l~ TTDN !1AO/o:
~A M%=-xlOOO/O

AN

2) Xac dinh TTDIV Clia luoi dien qZla tinh 106n TTDN

kY thudt:

Cac dan vi phai thuc hien tinh toan TTDN qua cac thong s6 lucri dien va phuong thirc \'?n hanh d~ xac djnh duoc TTDN ky thuat cua hroi dien thuoc

2

pham vi dan vi qUELD 1)1 a mire nao tren co sa do co bien phap phil hop giarn TTDN. TTDN ky thuat diroc xac dinh theo cong tlnrc: ~A = ~p 0 • T + llP max. T . Kdt
Trong do: - ~A t6n th~t dien nang trong giai doan dang xet (kWh) - i1P 0 T6n th~t cong suAt khong tai (k W) ,- i1P max t6n th~t cong su~t tai thai diem cong suat eire dai cua hroi dien (k \V) - T. la thai gian tinh toan cua giai dean xem xet TTDN (gio) - Kcit h~ s6 d5 thi phu tai anh huang d~n TTDN trong giai doan tinh toan

de

Kit
S,
Smax

=

24 Si 1 L ( -- )2 xSmax 24
I

-

la gia tri phu tai d:1u suat tuyen tai cac thai di~m t, tmax Ti Ie t6n th§t diert nang ky thuat:
M &4%=-xlOO%
A

A (kWh) la di~n nang nhan vao ella lucri di~n trong khoang thai gian T.

3) Nhdn dang ITDN thea timg cdp ai?n tip, timg khu
tuy~n trung tip, timg tram biin tip cong cong:

VlfC

Iutri ai?n, timg xudt

Nhan dang TIDN cua hrci dien do dan vi quan Iy duoc thuc hien dua vao k~t qua tinh toan TTDN thuc hien qua do d€m va TTDN ky thu~t qua tinh toan, Cac dan vi thuc hien danh gin mire dQ cao, thdp cua TTDN tirng cdp ai~n ap (cao ap, trung ap, ha ap), tirng khu vue luoi di~n, nrng xu:1t tuy~n trung ap, timg tram bi€n ap cong cong. ~o sa~h gitra TTBN, ky thuat qua ti?h toan vci k€t qua tinh toan TTDN qua do dern de nhan dang ton that ( ton that ky thuat hay t6n thAt phi ky thuat ), tir d6 tim ra cac nguyen nhan gay ra t5n thdt va ra duoc-cac bien phap giam TTDN t?P trung vao dung khu vue, dung cdp ai~n ap, dung xuAt tuyen, dung tram bien ap co TTDN cao. .

de

D~ thuc hien duoc viec nhan dang tren day, dan

vi phai:

- Xac dinh phu tid dung voi dirong day, khu vue ( cac sector ). - Lap d~t cong to t6ng cho tung xuat tuyen trung ap, rung tram bi€n lip cong cong. - L~p au cac cong to' ranh gioi d~ phan vung quan ly va tinh toan TTDN qua do dam bao thong ke theo u5i TTDN cua tung TBA, nrng xuat tuyen, tung khu vue, - Thu thap au thong s5 va thuc hien tinh toan TTDN ky thuat cho tung c§p dien ap, tung xufit tuyen va tung tram bi~n tip cong cong. III/ Cac bi~n phap quan

If ky thu~t

- v~n hanh ghim TTllN:

3

D~ dira ra duoc cac bien phap trong quan ly ky thuat - v~n hanh nharn giam TTDN, phai nam bit diroc cac nguyen nhan lam tang TIUN ky thuat,

1). Cdc nguyen nhiin lam tiing TTlJN ky thllpt:
- Qua tai day dan: Lam tang nhiet dQ tren day d~n va lam tang them TTDN , tren day dftn. - Kh6ng can bang pha: Khong can bang pha se lam tang TTDN tren day trung tinh, day pha va lam tang TTE>N trong MBA. D6ng thai ciing co the gay qua tai ITpha co dong di~n Ian. . - Qua tai may Min dp: May bi€n ap v~n hanh qua tai do dong di~n tang cao him ph~t n6n~ criQn day va dAu each di~n cua may dftn d€n tang TTUN tren may bien ap dong thai gay sut ap va lam tang TIDN tren hroi di~n phia ha ap, - Non tai may biin dp: May bi€n ap v~n hanh non tai hoac khong tai t5n hao khon~ tcii Ian ~o VU! die? nang sir dung, mi,itkhac tai thAp se khong phil hop voi h~ thong do dem dan den TTDN cao .

f

. - H~ s6

thdp: Do phu tai c6 h~ s6 coso th~p, thuc hien l~p di;itva v~n hanh tu bu khong phil hop gay cose th§p tren hroi dien. Coso thap d~n d€n cAn tang
costp

dong di~n truyen tai cong su§t phan khang do d6 lam tang dong di~n tai cua h~ ..th6ng va lam tang TIDN. - Do cac ddm tiip xuc va m6i n6i tiip xue kem: lam tang nhiet dQ cac m6i noi, tiep xuc va lam tang TTDN. - T6n that do thiit bi cii, 19c hdu: cac may bien ap, thiet bi eft thuong c6 hieu xuat thftp va TTDN cao. - N6i dat kh6ng t61: Dbi voi luoi dien co h~ th6ng n6i dAt tnrc tiep, n6i dAt l?p lai TTDN sf: tang cao neu n6i dAtkhong dam bao dung tieu chuan guy dinh.

_,;'

- 76n that dong ro: SU each dien, chong set van va cac thi~t bi kh6ng GUQ'c ki~m tra bao duong hop ly dftn den dong TO, ph6ng di~n qua each dien gay
TTDN. - Hanh ian_g tuyen khong {tam baa: Viec phat quang hanh lang tuyen kh6ng thtrc hien tot, cay moe cham dirong day tran gay dong ro hoac su co ciing lit nguyen nhan gay TTDN eao. - Difll dp tluip diroi gioi han cho phep.Ds: ti~t dien day khong Gam bao, ban kinh cap dien khong hop ly hoac do cac nAc phan ap cua may bien ap khong

4

duoc di~u chinh kip thai. v oi cling mot cong su~t ctip cho tail di~n ap th§p se lam tang dong dien phai truyen tai va lam tang TTI:1N.
- Di¢n dp xdu: Lech pha dien ap, dien ap kh6ng d6i xirng, mea song dien up do cac thanh phan song hai b~c cao ... cac thanh phan dong dien thir tv nghich, thu tu khong va cac thanh phan song hai b~c cao se gay ra nhirng t6n th~t phu, lam phat n6ng may bien ap, QUang day va tang TTDN. - Hien tU911g vdng quang i1i~n: D6i voi Quang day di~n ap cao tir 110 kV tro len, hien tuong v§ng quang dien cling gay TTDN.
I

- Hien tuang qua bu, vi tri

va dung IU911g bit kh6ng h9'P Iy ddn d~n tang TT£>N.

- Phuong thuc vdn hanh: Tinh toan phirong thirc v~n hanh chua hop ly d§n d~n t6n th~t dien nang cao. D€ xay ra su c6 din d€n phai v~n hanh phuong thirc bAt loi dfut,d€n TTDN cao.

- chi dfi sir dung di~n khong hap Iy: Nhtrng phu Uti c6 SlJ chenh l~ch qua 100 giua gio' cao diem va th§.p diem se gay kho khan eho v~n hanh va gay TTDN
cao. 2) Cdc bi?n phap qulm Ij kj thll{it - v{in hiinh gitim TTlJN:

- 'Kh6ng tJi qua tid duang day, may biin dp: Theo doi cac thong s6 v~n hanh luoi dien, tinh hinh tang tnrong phu tai de c6 k€ hoach v~n hanh, cai tao lucri di~n hop ly kh6ng de qua tai dirong day, qua tai may bi~n lip tren lucri dien.
- Thuc hien haem chuyen cac MBA non tid, tidy tat mot each hop

/y.

- Khong iii cae MBA phu tat vdn hanh tat l¢ch pha. Phai dinh leY hang thang do dong tai tirng pha Ia , I, , I, va dong di~n day trung tinh 10 de thirc hien din pha khi dong di~n 10 16n hem 15% trung binh cong dong dien cac pha: 10> 15% (I, + I, + le)/3. - Dam baa vdn hanh phuong thirc t6i tru: Thuong xuyen tinh toan kiern tra dam baa phirong thirc v~n hanh t6i uu tren luoi dien. Dam bao duy tr1 di~n fip trong gioi han cao cho phep thea quy dinh hien hanh va kha nang chiu dung ella thiet bi. - Lap diit va vdn hanh (iii uu ttl bZI c6ng sudt phon khang: Theo doi thuong

xuyen coso cac nut tren hroi dien, tinh toan vi tri va dung hrong l~p dat tu bu t6i uu de quyet dinh Hlp d?t, hoan chuyen va v~n hanh hop ly cac b9 tv tren lucri nham giam TTDN. Dam bao costp bung binh tai 1{)tong trung th€ tram 110 kV
d~t 0,98.

5

- Kidm Ira, baa duiing luai dien tinh trang vgn hanh 16t: Thuc hien kiem tra bao duong hroi di~n dam baa cac tieu chuAt ky thuat v~n hanh: hanh lang lucri dien, ti€p dia, m6i ti€p xuc, each di~n cua duong day, thiet hi ... Khong de cac m6i n6i, ti~p xuc (tren day d~n, cap, d§.u cue thi€t hi v.v ..) ti~p xuc khong t6t gay phat nong d~n d€n tang TTDN. - Thuc hien t6t cong tac quan ly kjJ thuat vgn hanh, ngan ngira su c6: Dam bao lucri di~n khong hi sir c6 d~ duy tri k6t day co ban co TTDN thftp. - Thuc hien vgn hanh kinh ti may biin dp: TBA ~6 2 hay nhieu ~A v~n h~ song s?ng c~n xe~ xet v~n hanh kinh te may bien ap, chon thai diem dong, cat may bien ap thea do thi phu tai,

a

+ Truong hgp

+ D6i voi cac khach hang co TBA chuyen dung (tram 110 kV, tram trung
ap) rna tinh chftt cua phu tai hoat dong thea mua vu (tram bam thuy nong, san xuat duong mia v.v ...), ngoai thai gian nay chi phuc V\1 cho nhu c~u sir dung di~n cua van phong, nhan vien quan 19 tram bam, dan vi kinh doanh ban di~n phai v~n dong, thuyet phuc khach hang l&p d~t them MBA co cong suAt nho rieng phu h~ phuc vu cho nhu cdu nay hoac cAp bfing nguon di~n ha the khu V\IC neu co dieu kien de tach MBA chinh ra kh6i v~ hanh, - Han chi cac thanh phdn kh6ng can blmg va song hili bdc cao: Th\IC hien kiern tra d6i voi khach hang gay mea di~n ap (cac 16 h6 quang dien, cac phu tM may him cong suftt lon.v.v ... ) tren hroi dien, Trong di~u kien gay anh huang Ian d~n mea di~n ap, yeu cdu khach hang phai co giai phap kh~c phuc.

~.

- Timg bUGC log; dtin cac thiit bi kh6ng tin C(ly, hieu sudt kem, t6n thcit cao bang cac thiet bi moi co hieu suAi cao, t6n thdt thAp ( d~c biet lad6i voi MBA ). - Tinh toan va quan ly TTDN Icy thudt: Thuc hien tinh toan TTDN ky thuat cua nrng tram bien ap, tirng dtrong day, tung khu V\fC d~ quan Iy, danh gia va d~ ra cac bien phap giam TTDN phil hop,

IV/ Cac bi~n phap quan If kinh doanh giarn TTDN: D~ dua ra duoc cac bien phap trong cong tac quan ly kinh doanh nham giam TTDN thuong mai, phai n~m bAt QUQ'c cac nguyen nhan trong quart Iy kinh doanh lam tang TTDN thuong mai, 1) Cdc nguyen nhiin liun tiing TTlJN trong qlliinlj kinh doanh:

6

- H? thong do aim khong phil hop: Cac thiet bi do d€m nlur cong to, TU, kh6ng phil hop voi phu tai eo the qua Ion hay qua nho hoac kh6ng dat cap chinh xac yeu c~u, h~ 56 nhan cua h~ th6ng do kh6ng dung dtu d~n d~n do d€m kh6ng chinh xac lam TIDN cao. - LAp a¢t, adu nb; h? th6ng do dim sa; (sai so

TI

d6 dAu day,

sai t)' s6 bien ,.. ).

- Kiim Ira, kiem dinh h? thong do dim khong kip thai:

+ Kh6ng thuc hien kiem dinh ban d~u, kiem dinh dinh ky thea quy dinh; + Khong kiem tra phat hien cac thiet bi do d~m dien hir hong d~ thay th€
kip thai...

Ia nguyen nhan dfin dSn do dSm khong chinh xac gay TTDN.
- Sai sot trong nghiep v¥ kinh doanh: doc sai chi s3 c6ng to', thong ke tang hQP khong chinh xac, bo sot khach hang '" - Hien tuong lay cdp tli?n khong aU-(1C phat hien kip thai di ngan chan nhu: . Cau moe tlien true tiSp, can thiep lam hir hong hoac lam sai lech h~ thong do

demo 2) Cac biin phap quan Ij kinh doanh gillm TTBN:
- Dbi viti ki€m dinh ban d6u cong fa: Phai dam baa chAt Iuong kiem djnh ban dAu cong to dS cong to do d~m chinh xac trong ca chu ky lam viec ( 5 nam d6i voi cong to 1 pha, 2 nam d6i voi c6ng to 3 pha ). - Dbi viti h? th6ng do dim zAp d¢1 moi: Phai dam bao thi€t·ke Hip d~t h~ thong .. '#°do d~m bao gam cong to, TU, TI va cac .thi~t bi giam sat til xa (neu co) dam bao c~p chinh xac, diroc niem phong kep chi va co cac gia tri dinh mire (dong dien, di~n ap, ~i s6 bien..") phil h91' voi phu tai. Xay d\X~gva thirc hien nghiem quy dinh ve lap d~t, kiern tra va nghiern thu cong to de dam bao sir giam sat cheo gitra cac khau nham dam bao khong c6 sai sot ( sa d6 d~u day, ti 56 bien ... ) trong qua trinh 15p d?t, nghiern thu h~ th6ng do demo - Thuc hien kiim dinh, thay Ihi dinh k;, cong to dung thai han thea quy dinh ( 5 narn d6i voi cong to 1 pha, 02 nam d6i voi cong to 3 pha). - Thirc hien ki€m tra, baa duiing h? thong do (Mm: Thuc hien quy djnh v~ kiem tra, bao duong h~ th6ng do dem (cong to, TU, TI. .. ) d€ dam bao cac thiet bi do d~m tren lucri diroc niern phong quan ly t&t, c6 c&p chinh xac phi; hop dam bao do d~m dung, Thuc hien ch~ quan 1)', ki€-m tra d€ kip thai phat hien va thay the ngay thiet bi do d~m bi sir e6 (cong to ket chay, TU, TI chay bong ... ), hu

do

7

hong hoac b] can thiep trai phep tren hroi di~n. Khong diroc d~ cong to ket chay qua mot chu ky ghi chi s6.
- Cung cd ,nang c6J? hf thong do tlJn_l: Tung buoc ap dung cong nghe moi, l~~ d~t thay the cac thiet bi do dern co dip chinh xac cao cho phu tai 16n. Thay the cong to dien tu 3 pha cho cac phu tai IOn; ap dung cac phuong phap do xa, giam sat thi~t bi do d€m til xa cho cac phu tai IOn nham tang cuong theo doi, phat hien sai sot, S1,1' c6 trong do d~m. - Thuc hien lich ghi chi s6 cong to: Darn bao ghi chi s6 cong to dung Ie)trinh, chu ky theo quy dinh, dung ngay da: thoa thuan voi khach hang, tao di€u kien d€ khach hang cung giam sat, dam bao chinh xac k~t qua ghi chi s6 cong to va k~t qua san IUQ'ngtinh toan TTDN. Cung c6 va nang cao chitt hrong ghi chi s6 cong to, d~c biet d6i voi khu Vl,IC thue dich vu dien nong thon ghi chi s6 nham muc dich ghi chinh xac, phat hien kip thai cong to ket chay, hu hong ngay trong qua trinh ghi chi s6 d€ xu ly kip thai - Khoanh vung danh gia TTDN: Thirc hien I~p d~t cong tc ranh gioi, cong to cho timg xuAt tuyen, cong to t6ng nmg TBA cong cong qua do theo doi danh gia bi~n dong TT£>N cua tung khu vue, rung xuftt tuyen, tung TBA cong cong h~g thang va lily k~ d~n thang thirc h!~n de co bi,~n phap xu Iy d6i voi nhnng bien dQng TTDN. Dong thai so sanh ket qua Iiiy ke voi ket qua tinh toan TTDN ky thuat de drum gia thuc te v~ harm cilng nhu kha nang co TTDN thuong mai thuQc khu Vl,IC dang xem xet, - Dam baa phu tai dung viti timg duimg day, timg khu v~rc(khong Idn sector).

!

Ij nghiem tuyen truyen ngan ngira lay cAp tlirn:Tlmg cirong cong tac kiem tra chongcac hanh vi lAy c~p di~n duoi moi hinh thirc, cAn thuc hien thuong xuyen lien tuc tren moi dia ban, d~c biet la d6i voi cac khu Vl,IC ~onong th6n m6i ti€p nhan ban le; Ph6i hQ'P voi cac co quan chirc nang va chinh . quyen dia phuong xu Iy nghiem thea dung quy dinh d6i voi cac vu vi pham l:1y c~p di~n. Ph6i hop voi cac co quan truyen thong tuyen truyen ngan ngira bieu hien lAy c~p dien. Giao due d~ cac nhan vien quan Iy v~n hanh, cac dan vi va nguoi dan quan tam d~n vAn d~ giarn TTUN, titt kiern dien nang.
- Thirc hien tang cuong nghiep VF quan Ij khdc: Xay dung va thirc hien nghiern quy dinh quan ly kim, chi niern phong cong to, TU, TI , hop bao v~ h~ thong do dern; xay dung quy dinh kiern tra, xac minh d6i voi cac tnrong hQ'P cong to chay, mAt cap, hu hong ... ngan ngua hien urong thong dong voi khach hang vi pharn su dung dien; tang cirong phuc tra ghi chi s6 cong to d~ dam bao viec ghi chi s6 dung quy dinh cua quy trinh kinh doanh; g~n trach nhiern cua can b<) quan Iy di~u hanh voi chi tieu TTUN. VI Tf. chirc thuc hi~n:
8

- Kiim Ira,

x~r

va

1) Trung ttim DiJu

dp HTD Quae gia:

- Thuc hi~n va chi dao cac Trung tam Di~u dQ HTE> Mi~n tinh toan, b6 tri phuong thirc v~n hanh t6i iru, khai thac HID an toan-ky thuat va kinh t€. - Dam bao duy tri di~n ap tai cac nut 110 - 220 - 500 kV cua HID trong gioi , han cho phep, Thill toan, kiem tra, thuc hien d~t cac nitc bien ap truyen tai va dien ap dftu C\IC may phat, huy dQng cac thi€t bi bu cong suitt phan khang trong h~ th6ng met each hop IY. - Tinh toan TTDN cua hroi di~n nr 110 kV den 500 kV hang nam theo rung ! c§p di~n ap, tung Cong ty Truyen tai dien, tung Cong ty f:)i~n hrc, 2) Tang Cong Iy Truyin leii diin Quae gia (NPT):
~

- Ph6 bien tai lieu Huang d§n nay eho cac Cong ty Truyen tai dien thuc hien, - L~p chuang trinh giam TTDN, trinh duyet hoach giarn TTDN hang nam v~ T~p doan, T6 chirc thuc hien hoan thanh chi tieu TTDN T?p doan giao. - Chi dao va duyet chuang trinh giam TIDN cua cac Cong ty Truyen tai di~n. - Tren co sa chi tieu hoach TTDN hang nam T?p doan giao cho NPI, thirc . hien tinh toan giao chi tieu TTDN cho cac Cong ty Truyen tai dien, - Theo doi, t6ng hop TTDN hang thang cua cac Cong ty Truyen tai di~n, NPT va bao cao v€:T?p doan thea dung thai gian quy dinh, - Tf, chirc kiem tra, giam sat cac Cong ty Truyen tai dien thirc hien cac bien phap giam TTDN d§ d~ ra. - Chi dao cac Cong ty Truyen tai di~n quan ly dam baa he thong do d€m ranh gioi dUQ"C thi nghiern dinh ky va v?n hanh chinh xac, Bao cao san hrong dien giao nhan v~ Tap dean dung thai gian quy dinh, D6ng thai gui bao cao thea duong rnang v~ Trung tam cong nghe thong tin cua Tap doan d€ t6ng hop. - Thuc hien hra chon, quan ly viec hra chon thi€t bi dira vao lucri dien truyen ·1ai dam bao chftt hrong, eo hieu suftt cao, t6~ thAt di~n thap.

ke

ke

Cdc Cong ty Truyen tiii ili?n: - Thuc hien phirong tlnrc van hanh cua Trung tarn Di~u dQ HTD Qu6c - D~ xu~t kien nghi voi Trung Him Di~u de) HTD Quoc gia nhtrng phuong thirc van hanh d€ giam TIDN (neu co). - Thirc hien v~n hanh cac nftc phan up MBA, van hanh h~ thong tu btl du ella Trung tam £)i~u dQ HID Quoc gia, Trung tam £)i~u de?HTD dambao ch~t hrong dien cua luoi di~n truyen tai va giam Tl})N. 3) Cdc Ciing ty Difn lire: - Ph5 bien tai lieu Huang dftn nay cho cac Di~n hrc thuc hicn. gia.

thay d6i
thea yeu Mi~n d~

9

- Thanh I~p Ban chi dao giam TTDN cua Cong ty, co ph an cong nhiern vu cho tung thanh vien d~ trien khai chuang trinh, cac bien phap giarn TfDN hang nam cua C6ng ty. Djnh ky hQP BCD giam TTDN d~ kiem di€m tinh hinh va ket qua thuc hien chi tieu TTDN cua C6ng ty va cac dan vi tI1JC thuoc d~ co cac bien phap phu hop nh~m dat hieu qua cao giarn TIDN. - L~p chuang trinh giam TTDN hang nam, trinh duyet ke hoach giam TTDN hang nam v~ T~p doan. I6 chirc thuc hien hoan thanh chi tieu TTDN Tap doan glao. - Th1JC hien tinh toan giao chi tieu TTDN hang narn cho cac Dien lire, dan vi tnrc thuoc C6ng ty tren co chi tieu k~ hoach TTDN cua C6ng ty diroc T~p doan giao hang nam, - Chi dao va duyet chuang trinh giarn TTDN cua cac Dien lire, dan vi tnrc thuoc. I6 chirc .kiem tra, ki€rn di~m thuc hien giam TTDN ella cac Di~n lire, dan vi tnrc thul,c. - Theo doi, t6ng hop TTBN hang thang cua cac Dien lire, dan vi tIVC thuoc thuoc, cua toan C6ng ty va bao cao v~ T~p doan thea dung thai gian quy dinh, - Kiem tra giam sat cac Dien I1Jc, dan vi tnrc thUQC thirc hien cac bien phap giarn TTDN dii d~ra. - Tang cuong chi dao, kiem tra cac Dien hrc tnrc thuoc thirc hien dung quy trinh kinh doanh di~n nang cua T~p dorm. - Chi dao, huang d§n cac Di~n lire trong cong tac kiem tra, ly vi pharn sir dung di~n. - Nghien ciru irng dung cong nghe moi trong quan ly ky thuat - v~n hanh de dam bao d9 tin c~y c§p di~n va giarn TTDN. - Thirc hien hra chon va <Juan ly yi~c lua ~h9n thiet bi dira vao lucri dien dam bao chat hrong, co hieu suat cao, ton that thap.

sa

xu

DB;
~.

vOi cdc Bien lire/Chi nhdnh ilien:

..

.

Thanh l~p Ti~u Ban chi dao giam TTDN cua Dan vi, co phan cong nhiem vu cho tirng thanh vien d€ trien khai cac bien phap giam TTDN. - L~p va trinh Cong ty phe duyet k€ hoach giam TTDN hang narn va t6 chirc thuc hi(l;nhoan thanh chi tieu k€ hoach TTDN Cong ty giao. - Tri~n khai cac bien phap giam TTDN d~n cac don vi tnrc thuoc. Tung biroc nang cao trinh 09 nghiep vu quan ly cua Q<)i ngu quan ly van hanh, quan 1)' kinh doanh. - Hoan thien giao quan Iy TTDN xuong cac dan vi t6 doi, giln trach nhiern cua ca nhan, t~p th~ trong viec thuc hien chi tieu giam TTDN cua tung TBA, duong

day.
- Xay dung quy che co hinh thirc khen thuong, ky luat voi tung dan vi, ca nhan v~ thuc hien cong tac giam TTDN cua dan vi. - Diy rnanh chuang trinh DSM. kiem tra Slr dung dien cua cac h9 thea bi~u db phu tai da ky ket trong hop dbng mua ban dien, d~c bi~t kiem tra cong suat sir dung vao gio cao di~m.
10

- Day manh cong tac tuyen truyen sau, rQng, thuong xuyen d~ nang cao y tlnrc trong sir dung di~n ella nguoi dan, ngan ngira vi pham sfr dung di~n. \ - Xu Iy nghiem cac tnrong hop phat hien can b{>,nhan vien trong nganh thong d6ng voi khach hang trong vi pharn sir dung dien.

- Ph6i hop ch~t che voi cac co quan chirc nang va chinh quyen dia phuong trong viec ki~m tra, xir Iy nghiem cac hanh vi I~y d.p di-;n duoi rnoi hinh thirc thea dung quy dinh. Kien quyet dua ra xu Iy tnroc phap luat cac hanh vi lfiy e~p di~n nghiern trong lam thiet hai Ion kinh t~ d~ mang tinh din de.

ve

Can clI Huong dAn nay, Giam d&c cac Dien lire, Chi nhanh dien phai cu th~ hoa cac bien phap co ban trong quan ly ky thu~t - v~n hanh va qUID ly kinh doanh d~ giam TJDN neu trong HUCYng d~n thanh cac bien phap chi ti~t, cu th~, phil hop voi d~c diem cua dan vi minh sao cho cong tac giam TTDN dat hieu qua cao nhat. Trong qua trinh thuc hien Huang nay, n€u co dieu gl chua ro, cac dan vi cAn phan anh Ban chi dao giam TIflN cua T;flp doan duoc. giai quyet.l.

ve

dan

de

1I