ÔN TẬP MÔN MARKETING CĂN BẢN THỜI GIAN THI: 90 PHÚT SINH VIÊN ĐƯỢC THAM KHẢO TÀI

LIỆU
Chương 1: TỔNG QUAN MARKETING – Các khái niệm: Marketing, nhu cầu, mong muốn, yêu cầu, hàng hóa, trao đổi, giao dịch, thị trường. – Các quan điểm về quản trị Marketing. Chương 2: MÔI TRƯỜNG MARKETING - Vận dụng lý thuyết để phân tích tác động cụ thể đến môi trường kinh doanh, chiến lược marketing của một công ty của một vài công ty. Chương 3: HÀNH VI KHÁCH HÀNG - Các yếu tố tác động và quy trình mua hàng của người tiêu dùng (4 dạng hàng vi mua sắm: phức tạp, nhiều lựa chọn, thỏa hiệp và mua theo thói quen) - Các yếu tố tác động và quy trình mua hàng của tổ chức (mua hàng lặp lại không có thay đổi, mua hàng lặp lại có thay đổi và mua hàng mới). Chương 4: NGHIÊN CỨU MARKETING - Kỹ thuật lập, trình bày bảng câu hỏi điều tra nghiên cứu thị trường sao cho hiệu quả. Chương 5: PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ TRONG THỊ TRƯỜNG - Các tiêu thức phân khúc thị trường - Cách đánh giá, lựa chọn thị trường mục tiêu - Một số phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường Chương 6: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM - Khái niệm và các đặc tính chủ yếu của sản phẩm (bốn cấp độ của sản phẩm). Vai trò bao bì, nhãn hiệu của sản phẩm. - Các chiến lược sản phẩm (chiến lược dòng sản phẩm, chiến lược từng SP cụ thể). - Chu kỳ sống của sản phẩm, các họat động Marketing mix thường hay ứng dụng cho mỗi giai đọan. - Chiến lược cho sản phẩm mới (8 bước phát triển SP mới) Chương 7: CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ - Những nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá. - Tiến trình xác định giá bán cho một sản phẩm mới Chương 8: CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI - Các căn cứ để lựa chọn kênh phân phối. - Thiết kế kênh phân phối cho 1 mặt hàng cụ thể.

Chương 9: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN - Nội dung căn bản của 5 thành phần trong hỗn hợp xúc tiến. - Chiến lược xúc tiến để quảng bá 1 sản phẩm mới hoàn toàn trên thị trường hoặc 1 sản phẩm bổ sung dòng sản phẩm hiện có hoặc chiến lược xúc tiến ứng với từng giai đoạn của chu kỳ sống của SP.