P. 1
TIỂU LUẬN (Sắc ký trao đổi ion)

TIỂU LUẬN (Sắc ký trao đổi ion)

|Views: 3,690|Likes:
Được xuất bản bởiHoa Lan Tím

More info:

Published by: Hoa Lan Tím on Nov 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & THỰC PHẨM
BỘ MÔN:
PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
    
TIỂU LUẬN
Giảng i!n "#$ng %&n: NG'()N Đ*C VƯ+NG
,$-: ĐHTP . T,T
Tp. HCM, tháng 11 năm 2011
2
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC V/ THỰC PHẨM
GVH0: NG'()N Đ*C VƯ+NG
BỘ MÔN: PHÂN TÍCH Đ1NH ,Ư+NG
2  2
TIỂU LUẬN:

DANH SÁCH NHÓM
STT
THÀNH VIÊN MSSV NHIỆM VỤ
1
Nguyễn Lê Thảo
Hoàng
10320561 Tìm kiêm nội dn!
2
Cáp Thị Thanh Huyền 103"#$31 Tìm kiêm nội dn!
3
Phạm Thị Lang 103$"6%1 Tìm kiêm nội dn!
$
Mai Thị Cẩm Nhung 1036%$"1 Tìm kiêm nội dn!
5
Nguyễn Thị Hồng
Nhung
1031#501 Tìm kiêm nội dn!
6
Nguyễn Phước uang 10321621 Tìm kiêm nội dn!
"
!inh uang Thành 103$"6#1 T&n! '() nội dn!* +',n' -./ nội dn!
#
!" T#n Thạnh 103231"1 Tìm kiêm nội dn!
%
Hồ Hu$nh Phước
Th%ng
103125%1 Tìm kiêm nội dn!
10
T&'n u(c Th%ng 10353351 Tìm kiêm nội dn!
11
)*i Thị +im Thoa 103$51$1 Tìm kiêm nội dn!
12
Hà Thanh T, 103235%1 Tìm kiêm nội dn!
13
Nguyễn Thị Th*y -.n 1031%101 Tìm kiêm nội dn!
3
Tp. HCM, tháng 11 năm 2011
,ỜI C3M 4N
Qua thời gian thực hiện bài tiểu luận với chủ đề “TÌM HI! "# $H%&'( $H)$
*+, -. T/01 23I I1'4 đ5 gi67 ch6ng 89 hiểu :;u h<n về 7h=<ng 7h>7 *?c @A tBaC
đDi iCn tBCng $h;n tEch đFnh l=Gng của ngành HHa hIc cJng nh= tBCng ngành cKng nghệ
thực 7hL9M về 7h=<ng 7h>7 7h;n tEch thực 7hL9 bNng :?c @A tBaC đDi iCnO đPng thời gi67
n;ng caC c>c @Q nRng cSn thiTt @hi là9 bài tiểu luậnU 2ể cH đ=Gc nhVng điều đH là nhờ :ự
gi67 đW của 9Ii ng=ờiU
,h6ng 89 Xin ch;n thành c>9 <nY
TB=ờng 2H ,Kng 'ghiệ7 H,M đ5 tZC điều @iện chC ch6ng 89 đ5 t[t nghiệ7 đ=Gc
tiT7 t\c hIc li]n thKng l]n 2Zi hIc tZi đ;^U
"iện ,' *inh HIc "à Thực $hL9 đ5 cung c_7 c>c tài liệu hIc tậ7 9Kn “$h;n tEch
thực 7hL94 đTn ch6ng 89 để `ang là9 c< :b thực hiện bài tiểu luận nà^U
ThS^Y 'gu^cn 2dc "=Gng đ5 tận tenh h=ớng `fn chC cg lớ7 nHi chung và nhH9
ch6ng 89 nHi Bi]ng để cH thể hCàn thành tBIn vhn bài tiểu luận nà^U
(ia đenhM bZn bi đ5 đjng vi]n và gi67 đWU
Tp. HCM, tháng 11 năm 2011
N"56: S78 9: ;<=> ?@i i>n
k
MAC ,AC B
lmI ,nM &'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2
Mo, lo,UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3
$Hp' 0U Mq 2p!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUr
sU 2tT "u' 2#UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUr
2U Mo, 2v,HM wx! ,p!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUr
3U 2yI T%z'( '(HIx' ,{!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUr
kU $H%&'( $H)$ '(HIx' ,{!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU|
}U $H~M "I '(HIx' ,{!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU|
rU -•T Q!n '(HIx' ,{!UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU|
$Hp' €U '•I ‚!'(UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUƒ
,h=<ng sU (I„I THI…! "# *+, -.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUƒ
sUsU T3'( Q!0' "# *+, -.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUƒ
sUsUsU "ài n†t lFch :‡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUƒ
sUsU2U ‚Fnh nghˆaUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU‰
sU2U $HŠ' l1~I "‹ ,), $H%&'( $H)$ T),H *+, -.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU‰
sU2UsU $h;n lCZi th8C hệ 7haUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU‰
sU2U2U 7h;n lCZi th8C c< chT t>chUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsŒ
sU2U2UsU *?c @A h_7 th\UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsŒ
sU2U2U2U *?c @A 7h;n b[ l•ng Ž l•ngUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsŒ
sU2U2U3U *?c @A iCn • tBaC đDi iCn•UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsŒ
sU2U2UkU *?c @A B;^ 7h;n t‡ •:?c @A lCZi cb•UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsŒ
sU2U3U 7h;n lCZi th8C c>ch henh thành :?c đPUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUss
sU2U3UsU 7h;n tEch tiền l=uUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUss
sU2U3U2U 7h;n tEch thT đL^UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUss
sU2U3U3U $h;n tEch B‡a gigiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs2
sU3U ,), l‘, lIx' -•T T/1'( *+, -.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs3
sU3UsU lực li]n @Tt iCnUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs3
sU3U2U lực 7h;n cựcUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs3
sU3U3U lực "an Ž `8 Ž "an •lực 7h;n t>n•UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsk
}
sU3UkU lực t=<ng t>c đ’c biệtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsk
sUkU *‘ T%&'( T), (I“0 €0 TH‹'H $Hp' T/1'( H… *), -.UUUUUUUUUUUUsk
sU}U M•T *y 2~I l%z'( ‚”'( T/1'( *+, -.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsr
sU}UsU Hệ :[ 7h;n b[ -

và c>ch X>c đFnhUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsr
sU}U2U *ự li]n hệ giVa t[c đj `i chu^ển của ch_t 7h;n tEch và -

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs|
sU}U3U Thời gian l=u t
/
M thời gian l=u hiệu ch•nh t
/

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs|
sU}UkU Thể tEch l=u "
9
M thể tEch l=u hiệu ch•nhUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsƒ
sU}U}U Hệ :[ t>ch — •c˜n gIi là hệ :[ l=u giV t=<ng đ[i•UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsƒ
sU}UrU *?c đPUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUsƒ
sU}U|U 2ˆa lA thu^TtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs‰
sU}U|UsU -h>i niệ9 đˆa lA thu^TtUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUs‰
sU}U|U2U 2ˆa lA thu^Tt cH tEnh thời gian @hKng l=u giVM n
8™
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2Œ
sU}UƒU 2j 7h;n gigi và c>ch là9 tRng đj 7h;n gigiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2Œ
sU}UƒUsU 2j 7h;n gigiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2Œ
sU}UƒU2U ,>ch là9 tRng đj 7h;n gigiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2s
,h=<ng 2U *+, -. T/01 23I I1'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2k
2UsU -H)I Q!)T "# *+, -. T/01 23I I1'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2k
2U2U €n' ,HuT ,š0 Q!) T/Ì'H *+, -. T/01 23I I1'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2}
2U2UsU ICnitUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2r
2U2UsUsU 'hựa tBaC đDi iCnUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2r
2U2UsU2U ,atiCnitUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2|
2U2UsU3U 0niCnitUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2ƒ
2U2UsUkU ICnit l=Wng tEnhUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2‰
2U2U2U ,< chT tBaC đDi iCnUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU2‰
2U3U ,), w•! Ty n'H H%q'(UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3s
2UkU THI•T €› {'( ‚o'(UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3s
2UkUsU Mjt :[ thiTt bF :?c @A tBaC `Di iCn `ang tBCng 7h˜ng thE nghiệ9UUUUUUUUUUUUUUUUUU3s
2UkU2U {ng `\ng của :?c @A tBaC `Di iCn tBCng 7h;n tEch đFnh l=GngUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU33
2U}U *1 *)'H "„I ,), $H%&'( $H)$ -H), "‹ TyI %! Hœ0 *+, -.
T/01 2•I I1'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3k
2U}UsU 2iể9 gi[ng nhauUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3k
r
2U}U2U 2iể9 @h>c nhauUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3k
2U}U3U T[i =u hHa :?c @A tBaC đDi iCnUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3}
$Hp' ,U T‹I lI…! TH0M -Hn1UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU3|
|
PHCN DB ME ĐC'
FB ĐGT VHN ĐI:
'gà^ na^ với :ự 7h>7 tBiển nhanh của @hCa hIc cKng nghệ thực 7hL9M đ5 tZC Ba
nhiều đ5 tZC Ba nhiều :gn 7hL9 thực 7hL9 vời nhiều chủng lCZi @h>c nhau để đ>7 dng
nhu cSu ngà^ càng caC của cCn ng=ờiU
,H nhiều lCZi thực 7hL9 `c bF h= h•ng hC’c để @†C `ài thời gian bgC žugnMŸ để đZt
`=Gc nguPn ngu^]n liệu ha^ :gn 7hL9 nh= 9Cng 9u[n cSn :‡ `\ng ch_t bgC žugn ha^
thu[c bgC vệ thực vậtM nh=ng cH nhiều @hi ng=ời ta :‡ `\ng v=Gt žu> nPng đj chC 7h†7
g;^ gnh h=bng X_u đTn ng=ời ti]u `angM thiệt hZi lớn đTn `Canh nghiệ7M tDn th_t nền @inh
tT Qu[c giaU *ự Ba đời và 7h>t tBiển của ngành 7h;n tEch thực 7hL9 `5 tZC Ba nhiều thiTt
bF 7h;n tich nhanh và chEnh X>c cung đ5 gigi žu^Tt 9jt 7hSn nàC đ[ về c>c v_n đề nà^U
"e thTM nhH9 ch6ng 89 žu^Tt đFnh chIn 9gng “7h;n tEch thực 7hL9 bNng 7h=<ng
7h>7 :?c @A4M @Tt hG7 với 7h=<ng 7h>7 tBaC đDi iCn để thực hiện nghi]n cdu 9jt đề tài
hCàn ch•nhM đH làY “Te9 hiểu về 7h=<ng 7h>7 :?c @A tBaC đDi iCn4
JB MAC ĐÍCHK (L' CC':
MM8 ?N8":
Ž 2ể te9 hiểu chung về 7h;n tEch thực 7hL9 bNng 7h=<ng 7h>7 :?c @AU
Ž 2ể te9 hiểu về bgn ch_tM c>c ^Tu t[ gnh h=bngM thiTt bF dng `\ng và :C :>nh với
c>c 7h=<ng 7h>7 @h>c t đH nhN9 @h?c 7h\c nhVng nh=Gc điể9 nhVng hZn chT của
7h=<ng 7h>7 :?c @A tBaC đDi iCn để n;ng caC tEnh @hg `\ng của 7h=<ng 7h>7 nà^U
(!O 8PO:
Ž "ận `\ng :i`8 bài gigng của thS^ 'gu^cn 2dc "=GngM c>c cu[n :>ch và c>c tài
liệu t nhiều nguPn chu^]n về 7h;n tEch thực 7hL9 bNng :?c @A tBaC đDi iCn để nghi]n
cdu về 7h=<ng 7h>7 nà^U
QB ĐRI TƯ+NG NGHILN C*':
Ž €gn ch_t của žu> tBenh :?c @A tBaC đDi iCn
Ž ,>c ^Tu t[ gnh h=bng
Ž ThiTt bF và dng `\ng của 7h=<ng 7h>7 nà^
ƒ
Ž *C :>nh với c>c 7h=<ng 7h>7 7h;n tEch thực 7hL9 @h>c
.B PHƯ4NG PHSP NGHILN C*':
Ž Te9 @iT9 nji `ung t nhiều nguPn
Ž Tậ7 hG7 nji `ung
Ž €i]n tậ7 lZi thành bài hCàn ch•nh
Ž Ÿ
TB PHUM VI NGHILN C*':
Ž €ài tiểu luận đ=Gc nghi]n cdu và thực hiện tBCng @hCgng 2 tuSnM đ=Gc thực hiện tZi
tB=ờng 2H ,Kng 'ghiệ7 H,M
Ž ThKng tin tBCng bài tiểu luận đ=Gc :=u tS9 t nhiều nguPnU
VB WXT Y'3 NGHILN C*':
Ž là9 B¡ đ=Gc bgn ch_tM c< chT của žu> tBenh
Ž Te9 hiều :;u h<n về :?c @hA tBaC đDi iCn
Ž Te9 Ba đ=Gc nhVng ^Tu t[ gnh h=bng đTn žu> tBenh
Ž ']u đ=Gc nhVng dng `\ng và thiTt bF tBCng chu^]n ngành 7h;n tEch thực 7hL9U
Ž *C :>nh =u và nh=Gc điể9 với c>c 7h=<ng 7h>7 @h>c
Ž 2ề Ba đ=Gc nhVng biện 7h>7 chC :ự t[i =u hHa của :?c @A tBaC đDi iCnU

PHCN BB NỘI 0'NGB
C"#Zng FB GI[I THIỆ' VI S\C W]B
FBFB T^NG Y'DN VI S\C W]B
FBFBFB V_i n`; ab8" cdB
$h=<ng 7h>7 :?c @A đ=Gc 7h>t tBiển vàC nR9 s‰Œ3 `C nhà thực vật hCc ng=ời 'ga
Micha8l ,UTXv8tU¢ng thực :ự là ng=ời đSu ti]n cH cKng te9 Ba 7h=<ng 7h>7M gigi žu^Tt
v_n đề t>ch c>c ch_t cH tEnh ch_t gi[ng nhau th8C 9jt c< chT đjc đ>CM hCàn tCàn @h>c với
7h=<ng 7h>7 t>ch đ5 tng cH tB=ớc đ;^M tu^ nhi]n 7h>t hiện nà^ đ5 bF l5ng žu]n nhiều
nR9U
'R9 s‰ksM MaBtin và *^ng8 đ5 7h>t tBiển :?c @A 7h;n b[ tB]n gi_^ và đ=a Ba lA
thu^Tt đˆa để gigi thEch c>c žu> tBenh :?c @AM c>c t>c gig đ5 dng `\ng để t>ch c>c ancalCit
t c>c c;^ thu[c 7h\c v\ chC chT tZC `=Gc 7hL9U ‚C cH cKng tBCng việc 7h>t tBiển lA
thu^Tt của 7h=<ng 7h>7
chC n]n nR9 s‰}2 hai
Kng đ=Gc nhận gigi
th=bng 'Cb8l về hC>
hIcU
,Jng t nR9 s‰}2
nhVng 9>^ :?c @A 9ới
Ba đời t• Ba cH =u thT `C
cH hiệu žug t>ch B_t
caCU ,jt 9aC žugn và
c>c `8t8ct< :au nà^
đ=Gc cgi tiTn tRng đj
7h;n gigi và đj nhZ^
của 7h=<ng 7h>7 ng=ời
ta cH thể 7h;n tEch đ=Gc c>c ch_t cH hà9 l=Gng nh• cb 779 và 77bU T đ;^ 7h=<ng 7h>7
đ=Gc 7h>t tBiển nhanhM dng `\ng đ=Gc nhiều tBCng thực tTU

"ề :?c @A l•ng 9jt @Q thuật 9ới đ=Gc 7h>t hiện t nR9 s‰|Œ là9 tRng hiệu žug t>ch
đH là :?c @A l•ng hiệu nRng caC •high 78B™CB9anc8 li7ui` chBC9atCgBa7h^Ž H$l,•Y ,h_t
nhPi cjt đ=Gc cgi tiTnM 9>^ tEnh và thiTt bF vàC bD tBG đ=Gc đ=a vàCM tRng c=ờng @hg
nRng của 7h=<ng 7h>7U
'gà^ na^ @Q thuật gh†7 n[i giVa :?c @A và c>c 7h=<ng 7h>7 @h>c đ=Gc >7 `\ngU 2H
là @Q thuật gh†7 n[i giVa :?c @A và @h[i 7hD • (,ŽM*M (,ŽM*• :?c @A và cjng h=bng
hZt nh;nM :?c @A đa chiềuM :?c @A điện 9aC žugn •,£,•UUU $h=<ng 7h>7 cH đj chEnh X>c
và đj nhZ^ B_t caCM 7h;n tEch đ=Gc nhiều đ[i t=Gng 7hdc tZ7 h<nU
FBFBJB 0bn" ng"e=B
*?c @A là žu> tBenh t>ch `ựa tB]n :ự 7h;n b[ li]n t\c c>c c_u t‡ ch_t 7h;n tEch tB]n
hai 7haY 9jt 7ha th=ờng đdng ^]n cH @hg nRng h_7 th\ ch_t 7h;n tEch gIi là 7ha tˆnhM 9jt
7ha `i chu^ển žua 7ha tˆnh gIi lZ 7ha đjngO `C c>c c_u t‡ ch_t 7h;n tEch cH >i lực @h>c
nhau với 7ha tˆnhM ch6ng `i chu^ển với t[c đj @h>c nhau và t>ch Ba @h•i nhauU
FBJB PHÂN ,fUI V/ CSC PHƯ4NG PHSP TSCH S\C W]B
FBJBFB P"gn a>hi ;"i> "j -"=B
$h=<ng 7h>7 đSu ti]n đ=Gc nhiều ng=ời žuan t;9M đ;^ là 7h=<ng 7h>7 7h;n lCZi
đ<n gign th8C hệ 7ha tdc là ch_t 7h;n tEch 7h;n b[ giVa hai 7ha là ge¤
*< đP 7h;n lCZi c>c 7h=<ng 7h>7 :?c @AY
ss
,< chT
hệ
7ha
FBJBJB -"gn a>hi ;"i> 8Z 8"k ;l8"B
FBJBJBFB S78 9: "m- ;"MB
:?c @hE h_7 th\ là 7h=<ng 7h>7 `ựa tB]n c< :b 7h;n b[ ch_t 7h;n tEch giVa 7ha tˆnh
và 7ha đjng nhờ t=<ng t>c 7h;n t‡ thKng žua c>c tBung t;9 h_7 th\U $ha tˆnh là c>c ch_t
B?n hC’c l•ng cH `iện tEch bề 9’t lớnM bền vVng về 9’t hC> hIcU ,h6ng h_7 th\ ch_t 7h;n
tEch tB]n bề 9’t của ch6ng b c>c 9dc đj @h>c nhau @hi chC 7ha đjng chda ch_t 7h;n tEch
tiT7 X6a với ch6ngU Tu¥ thujc lực li]n @Tt giVa 7ha tˆnh và tng c_u t‡ ch_t 7h;n tEch cH
tBCng 7ha đjngM @hi chC 7ha đjng đi žua 7ha tˆnh ch6ng :¦ `i chu^ển với t[c đj @h>c
nhauU
FBJBJBJB S78 9: -"gn no apng q apngB
:ự 7h;n biệt giVa :?c @A 7h;n b[ l•ngŽl•ng và :ự 7h;n b[ thKng th=ờng là b ch§ :?c
@A 7h;n b[ l•ng Ž l•ng c˜n đ=Gc gIi là :?c @A chiTtM 7ha tˆnh là ch_t l•ng 7ha đjng cJng
là ch_t l•ngM :ự 7h;n b[ ch_t 7h;n tEch giVa hai 7ha l•ng gi[ng nh= žu> tBenh chiTtM c˜n
:ự 7h;n b[ nHi chung là :ự 7h;n chia ch_t 7h;n tEch vàC hai 7ha @hKng cSn X†t tới l•ng
ha^ B?nU
2iể9 @h>c nhau c< bgn giVa :?c @A 7h;n b[ l•ng Ž l•ng và :?c @A h_7 7h\ là b ch§Y
:?c @A 7h;n b[ l•ngŽ l•ng cH đ=ờng đ¨ng nhiệt tu^Tn tEnh b @hCgng nhiệt đj lớnM 7h=<ng
7h>7 cH đj nhZ^ caC nh=ng cH nh=Gc điể9 là 7ha tˆnh @hKng đ=Gc bền vVngM hiện t=<ng
tBKi 9_t 7ha tˆnh là9 chC đj l’7 lZi bF gig9U
FBJBJBQB S78 9: i>n r ;<=> ?@i i>nsB
7ha tˆnh th=ờng là 7ha B?n cH @hg nRng tBaC đDi iCn của nH với c>c ch_t 7h;n tEch
tBCng 7ha đjngU,h_t cH @hg nRng tBaC đDi catiCn gIi là catiCnitM c˜n ch_t cH @hg nRng tBaC
đDi aniCn gIi l> aniCnitU lực li]n @Tt chủ ^Tu giVa ch_t 7h;n tEch và 7ha tˆnh chủ ^Tu là
li]n @Tt tˆnh điện M 7h\ thujc nhiều vàC điện tEch của iCn ch_t 7h;n tEchM 7H của `ung `Fch
và b>n @Anh hi`Bat hC> của c>c iCn ch_t 7h;n tEchU "E `\Y 7hgn dng tBaC đDi iCn giVa
catiCnit aci` 9Znh và ,a

cH thể viTt nh= :auY
2/Ž*1
3
H © ,a

ª •/Ž*1
3
•,a © 2H
©
$hgn dng của aniCnit ba«< 9Znh với ,l
Ž
Y
/Ž'•,H
3

3
1H © ,l
Ž

ª /Ž'•,H
3

3
,l © 1H
Ž
FBJBJB.B S78 9: <gt -"gn ;d rc78 9: a>hi 8usB
s2
$ha tˆnh là c>c ch_t B?n cH `iện tEch bề 9’t lớnM X[7M cH nhVng đ=ờng đi tBCng l˜ng
ch_t B?nM c˜n gIi là 9aC žugn cH @Ach th=ớc cb 7h;n t‡U ,>c 7h;n t‡ ch_t 7h;n tEch cH
thể th_9 vàC ch_t đH b 9dc đj @h>c nhau tu¥ th8C @Ach th=ớc của ch6ngU ,>c ch_t 7h;n
tEch cH @Ach th=ớc lớn @hKng thể đi vàC :;u vàC 7ha tˆnh đ=GcM :¦ bF B‡a gigi nhanh c˜n
c>c 7h;n t‡ ch_t 7h;n tEch cH @Ach th=ớc nh• 7h;n b[ :;u vàC 7ha tˆnh :¦ bF B‡a gigi
chậ9U Thd tự B‡a gigi là c>c ch_t cH @ich th=ớc nh• đi Ba :au và ng=Gc lZiU Thời gian l=u
của c>c ch_t t¬ lệ nghFch với @Ach th=ớc 7h;n t‡ của ch6ngU Tu^ nhi]n ch_t 7h;n tEch cH
thể cH t=<ng t>c @h>c với 7ha tˆnhU 'h= vậ^ 9jt 7h†7 :?c @A cH thể t>ch th8C 9jt ha^
nhiều c< chT @h>c nhau 9à ch6ng ta @hKng X†t b đ;^U
FBJBQB -"gn a>hi ;"i> 8l8" "vn" ;"_n" c78 ?wB
FBJBQBFB -"gn ;N8" ;ixn a#OB
c>c c_u t‡ 0M €M , cH >i lực với 7ha tˆnh là 0 - €- ,U ,hC h§n hG7 ch_t 7h;n tEch
li]n t\c đi žua cjtM ch_t 7h;n tEch cH >i lực với 7ha tˆnh th_7 nh_t đi tB=ớcM tiT7 th8C là
ch_t cH >i lực ^Tu h<nU Tu^ nhi]n `C ch6ng ta chC li]n t\c ch_t 7h;n tEch vàC n]n đi :au
0 là 0 © € và 0©€©,U ch• cH 9jt 7hSn ch_t tinh @hiTt 0 đi tB=ớc0

*?c đP 7h;n tEch tiền l=u
FBJBQBJB -"gn ;N8" ;"k ?ytB
tBCng :?c @A nà^M ch6ng ta cJng nZ7 l=Gng nh• h§n hG7 ch_t 7h;n tEch 0M €M , vàC
cjt :au đH chC ch_t ‚ là ch_t đL^ li]n t\c đi žua cjtU )i lực h_7 th\ là 0-€-,-‚U ‚C ‚
đL^ ,M , lZi đL^ €M€ lZi đL^ 0 n]n :?c đP cH `Zng nh= :auY
s3
C
/
) )
/
nPng đj
tU "
nPng đj
‚ tM"
*?c đP 7h;n tEch thT đL^
FBJBQBQB P"gn ;N8" <d= giảiB
2=a 9jt l=Gng nh• 9fu baC gP9 c>c ch_t 0M €M , vàC cjt :au đH `ang ch_t £ cH >i
lực h_7 th\ với 7ha tˆnh ^Tu nh_t để B‡a gigi li]n t\cU ,g 0M €M ,M £ đều tan t[t tBCng 7ha
đjng U Thd tự >i lực h_7 th\ là £-0-€-,U Mjt c;u h•i đ’t Ba là9 :aC £ cH >i lực h_7 th\
^Tu nh_t với 7ha tˆnh lZi cH thể B‡a gigi 0M €M , ¤ 2ể tBg lời c;u h•i nà^ ch6ng ta henh
`ung là :ự tBanh ch_7 nhVng tBung t;9 hCZt đKng b 7ha tˆnh @hKng 7hgi ch• cH 9jt c_u t‡
ch_t 7h;n tEch t=<ng t>c với c_u t‡ ch_t B‡a gigi 9à b đ;^ cH thể cH nhiều c_u t‡ B‡a gigi
tha9 gia •c;u t‡ cH thể là iCn hC’c 7h;n t‡•U
(ig :‡ cH ch_t tan ,•7h;n t‡ hC’c iCn• đ5 h_7 th\ vàC 7ha tˆnhM để 7h;n b[ , tBb lZi
7ha đjng 7hgi cSn tới nhiều c_u t‡ B‡a gigi £U Qu^ luật =u thT :[ đKng X89 Ba cH t>c
`\ngU "e vậ^ @hi B‡a gigi ng=ời ta th=ờng ch_t B‡a gigi cH nPng đj lớn h<n ch_t 7h;n tEch
B_t nhiềuU
chiều caC•h•
`iện tEch•*•
thời gian•t•
*?c đP 7h;n tEch B‡a gigi
TH9 lZi 9jt 7h†7 :?c @A nhen th8C c>ch 7h;n lCZi nàC cJng cH thể li]n žuan đTn
9jt ha^ nhiều c>ch 7h;n lCZi @h>cM thE `\ b :?c @A l•ngŽ B?n ch• đ<n gign là 7ha tˆnh là
ch_t B?nM 7ha đjng là ch_t l•ng th8C c>ch 7h;n lCZi th8C li]n @Tt 7ha nh=ng th8C c>ch
7h;n lCZi th8C c< chT the l•ng B?n b đ;^ cH thể là h_7 7h\MtBaC đDi iCnU Tu¥ th8C 7ha tˆnh
sk
/

)
C
:‡ `\ngM :?c @A lớ7 9•ng cH thể là :?c @A tBaC đDi iCnM h_7 7h\M 7h;n b[M B;^ 7h;n t‡U
'g=Gc lZi :?c @A h_7 7h\ X†t về 9’t t=<ng t>c 7ha cH thể thujc lCZi :?c @A Ž B?n ha^
l•ng Ž B?nU
*?c @A B‡a gigi cH dng `\ng nhiều tBCng lˆnh vực 7h;n tEch `C hiệu žug t>ch caCU
FBQB CSC ,ỰC ,ILN WXT TRfNG S\C W]B
TBCng hệ :?c @A cH ba thành 7h;n chủ ^Tu t>c žu^Tt đFnh :ự tPn tZi của hệM ch_t 7h;n
tEchM 7ha tˆnhM 7ha đjng tZC n]n :ự 7h;n b[ cSn thiTtM gi67 chC :ự `i chu^ển c>c ch_t 7h;n
tEch `Ic th8C chiều `ài cjt với t[c đj @h>c nhauU ,h6ng ta th=ờng nHi ch_t 7h;n tEch 7h;n
b[ giVa hai 7haM tu^ nhi]n đ;^ la c;n bNng đjng ch_t 7h;n tEch luKn tha^ đDi 7ha li]n @Tt
•tB 9jt :[ tB=ờng hG7 đ’c biệt nH ch• b 9jt 7ha tBCng :uKt žu> tBenh 7h;n tEch• v_n đề là
tZi :aC ch_t 7h;n tEch đ=Gc giV tBCng 7ha tˆnh¤ H<n nVa ba thành 7hSn nà^ t=<ng t>c nh=
thT nàC với nhauM bNng c>c lực li]n @Tt nàC 9à @Tt žug c>c ch_t 7h;n tEch lZi 7h;n b[ vàC
7ha tˆnh b 9dc đj @h>c nhau¤ ,;u tBg là `C bgn ch_t c>c của c>c thành 7h;n tBCng hệ :?c
@AU ,h_t 7h;n tEch cH thể là iCnM 7h;n t‡ tBung hC> ha^ ch_t 7h;n cựcM đ[i t=Gng li]n @Tt
của nH cJng cH thể là iCnM 7h;n t‡M ch_t 7h;n cựcU 'h= vậ^ tu^ thujc vàC đj lớn của điện
tEch @ich th=ớc 7h;n t‡M đj 7h;n cực 9à ch6ng t=<ng t>c với nhau th8C c>c lực li]n @Tt
@h>c nhauU 'g=ời ta chia c>c lực li]n @Tt thành b[n lCZiY
FBQBFB ,z8 ai!n 9k; i>nB
tB]n bề 9’t 7ha tˆnh cH c>c tBung t;9 hCZt đjng là iCnU 2H là c>c 7hSn t‡ cH @hg
nRng 7h;n l^ tZC thành c>c iCnM tZC n]n tBung t;9 hCZt đjng iCn chung tha9 gia li]n @Tt
với c>c iCn ch_t 7h;n tEch tBCng `ung `Fch th8C lực t=<ng t>c tˆnh điện gIi là li]n @Tt iCnU
2ể giV c>c aniCn ch_t 7h;n tEch tBCng `ung `Fch 7ha tˆnh cSn cH c>c tBung t;9 catiCn tB]n
bề 9’tM và ng=Gc lZi để giV c>c catiCn ch_t 7h;n tEch tBCng `ung `Fch 7ha tˆnh cSn cH c>c
ctBung t;9 aniCn cJng t=<ng tựM 7ha đjng cJng cH c>c tBung t;9 hCZt đjng là c>c iCnM
ch6ng tha9 gia t=<ng t>c với ch_t 7h;n tEch và 7ha t•nhU ,h6ng cH @hg nRng 7h;n li tBCng
`ung `Fch tZC thành c>c catiCn và aniCnU ThE `\ @hi B‡a gigi c>c iCn @i9 lCZi tB]n cjt
catiCnitM ta cH thể `ang 7ha đjng là `ung `Fch H,l lC5ngU ,>c 7h=<ng 7h>7 :?c @A
th=ờng g’7 cH :ự tha9 gia của c>c li]n @Tt iCn gIi là :?c @A iCnM :?c @A c’7 iCnU
FBQBJB ,z8 -"gn 8z8 B
TBCng 7h;n t‡ ch_t 7h;n tEchM ch_t B‡a gigi tBCng 7ha đjng cJng nh= c>c 7h;n t‡
tB]n bề 9’t 7ha tˆnh cH c>c tBung t;9 7h;n cựcM ch6ng cH thể là c>c l=Wng cực điện c[
s}
đFnhM cJng cH thể là c>c l=Wng cực điện `C cg9 dngU ,>c tBung t;9 7h;n cực của ch_t nà^
li]n @Tt với tBung t;9 7h;n cực của ch_t @h>c bNng lực li]n @Tt 7h;n cựcU *ự 7h;n cực
tBCng c>c 7h;n t‡ đKi @hi B_t nh• và :ự ch]nh lệch về đj 7h;n cực cJng B_t nh•U Tu^
nhi]nM :ự ch]nh lệch nà^ là ^Tu t[ žuan tBIng để cH đj bền li]n @Tt @h>c nhauM đH là điều
cSn thiTt để 7h;n chia ch6ng tBCng c>c 7h†7 t>ch :?c @AU
ThE `\Y c>c ,B8:Cl •CŽM 9ŽM7Ž cB8:Cl• ch• @h>c nhau về vF tBE nhH9 ,H
3
Ž tBCng 7h;n
t‡U ,hEnh :ự @h>c nhau về vF tBE nà^ là9 chC 9ật đj 8l8ctBCn tBCng 7h;n t‡ cB8:Cl @h>c
nhau tZC n]n 9jt :ự @h>c biệt nh• về đj 7h;n cựcM t đH lực li]n @Tt với 7ha tˆnh @h>c
nhauU là ngu^]n nh;n ch]nh lệch thời gian l=u tBCng žu> tBenh :?c @AU
FBQBQB ,z8 V=n q %i q V=n raz8 -"gn ;lnsB
lực nà^ cH bgn ch_t điệnM tu^ nhi]n @hKng hề cH cực điện tBCng 9Zng l=ới 7h;n t‡M
cJng @hKng li]n žuan tới 7h;n t‡ l=Wng cực ha^ c[ đFnhU T=<ng t>c 7h;n t>n điển henh là
9Zch hi`BCcacbCn nH là t=<ng t>c 7h;n t‡ U
ThE `\ nŽh87tan là ch_t l•ng chd @hKng 7hgi là ch_t @hE :ự t=<ng t>c giVa c>c 7h;n
t‡ nŽh87tan là lực 7h;n t>n đủ lớn để giV ch_t nà^ b tBZng th>i l•ngU 2ể t>ch c>c
hi`BCcacbCn ng=ời ta `ang hi`BCcacbCn @h>c là9 7ha tˆnhU
FBQB.B ,z8 ;#Zng ;l8 ?{8 nij;B
lực t=<ng t>c đ’c biệt là lực t=<ng t>c tZC thành `C c>c li]n @Tt h^`BCM li]n @Tt chC
nhận 9à cHU*ự henh thành li]n @Tt giV ngu^]n t‡ hi`BC và c>c ngu^]n t‡ cH đj ;9 điện
caC nh= 1M 'M ®UUU gIi là li]n @Tt hi`BCU -hi tha9 gia li]n @TtM c>c 8l8ctBCn c˜n gIi là đ>9
9;^ 8l8ctBCn chu^ển `Fch :ang ngu^]n t‡ cH đj ;9 điện lớn h<nU 'h= vậ^ c>c ngu^]n t‡
cH đj ;9 điện caC h<nM li]n @Tt hi`BC càng bền ch’tU
FB.B SỰ TƯ4NG TSC GI|D BD TH/NH PHCN TRfNG HỆ SSC W]B
-hi nZ7 ch_t 7h;n tEch vàC hệ :?c @AM nH đ=Gc 7h;n b[ giVa hai 7haM 7ha tˆnh và 7ha
đjngM tu¥ th8C lực li]n @Tt giV tng 7ha với ch_t 7h;n tEch 9à ch6ng cH thời gian b 7ha
nàC nhiều h<nU 'h= vậ^ thực ch_t là ba thành 7hSn tBCng hệ :?c @A t=<ng t>c với nhauM
7ha tˆnhM 7ha đjngM và ch_t 7h;n tEchU Ta X†t tng thành 7hSn và žuan hệ của ch6ngU
$ha tˆnh 7hài l=u giV đ=Gc ch_t 7h;n tEchM tu^ nhi]n để t>ch đ=Gc c>c ch_tM nH @hKng
đ=Gc giV žu> ch’t ch_t 7h;n tEch để cH điều @iện 7h;n b[ vàC 7ha đjng và :au đHM b 9jt
thời điể9 @h>cM nH lZi bF h_7 th\ vàC 7ha tˆnhU ,>c ch_t 7h;n tEch cH tEnh ch_t càng giPng
nhau :ự 7h;n b[ càng 7hgi l’7 đi l’7 lZi nhiều lSnM b đ;^ ta 9u[n nHi đTn :[ lSn 7h;n b[
sr
đZt c;n bNng ha^ :[ đˆa lE thu^Tt 7hgi đủ lớn để t>ch cH hiệu žugM `C đH c>c v_n đề vật
liệu là9 7ha tˆnhM chiều `ài cjt t>ch và c>ch nZ7 cjt cJng cSn đ=Gc žuan t;9U 'gà^ na^
ta cH thể :‡ `\ng nhVng cjt cH :¯n tB]n thF tB=ờng nh=ng đKi @hiM cang 9jt lCZi 7ha tˆnhM
c>c h5ng @h>c nhau cH thể tZC đ=Gc c>c :gn 7hL9 với tEnh ch_t @h>c nhauU
"_n đề tiT7 th8C là 7ha đjng và c>ch vận hành tdc là tHc đj 7ha đjngM nhiệt đjM
l=Gng 9fu đ=a vàC cjtM t>i :inh cjtUUU$ha đjng 7hgi hCà tan `=Gc ch_t 7h;n tEchM tu^
nhi]n thành 7hSn 7ha đjng 7hgi 7ha hG7 :aC chC ch_t 7h;n tEch @hKng bF giV žu> l;u b
7ha đjng để nH cH thể li]n @Tt tBb lZi với 7ha tˆnhU
*ự t=<ng t>c giVa 7ha đjng và 7ha tˆnh cJng là v_n đề cSn bànU $ha đjng @hKng
đ=Gc là9 gnh h=bng tới 7ha tˆnhM @hKng là9 tha^ đDi tEnh ch_t hC> lA của 7ha tˆnhU $ha
đjng @hKng đ=Gc li]n @Tt với 7ha tˆnh 9jt c>ch žu> bền vVng để tZC điều @iện chC c>c
ch_t 7h;n tEch cH thể 7h;n b[ vàC 7ha tˆnh đ=GcU 'gCài Ba t[c đj 7ha đjngM nhiệt đj hệ
tBCng đH cH nhiệt đj của tng bj 7hận Bi]ngM đ’c biệt là tBCng :?c @A @hE 7hgi đ=Gc žuan
t;9 @h[ng chT 9jt c>ch ch’t ch¦U
2ể là9 :>ng t• v_n đề tB]n ta l_^ 9jt vE `\ t>ch c>c iCn @i9 lCZi M
©
bNng 7h=<ng
7h>7 :?c @A tBaC đDi iCnU $ha tˆnh là catiCnit aXit 9ZnhM nhH9 tBaC đDi là /Ž*1
3
HY $ha
đjng là `ung `Fch đệ9 cH ch_t B‡a gigi là H
©
U *ự t=<ng t>c của ba đZi l=Gng tB]n đ=Gc
9i]u tg bNng henh :auY

*ự t=<ng t>c của 3 đZi l=Gng chủ ^Tu tBCng hệ :?c @A
$ha tˆnh •/*1
3
• cH @hg nRng h_7 th\ ch_t 7h;n tEch th8C 7hgn dng :auY
/Ž*1
Ž
3

©M
©

/Ž*1
3
M °
M’t @h>c ch_t B‡a gigi tBCng 7ha đjng cJng t=<ng t>c với 7ha tˆnh th8C 7hgn dng
/Ž*1
3
Ž
© H
©
/Ž*1
3
H °°
ICn @i9 lCZi M
©
cSn li]n @Tt với 7ha tˆnh b 9jt 9dc đj @hKng žu> bền vVngM 7hgn
dng h_7 th\ b đ;^ là 7hgn dng thuận nghFchU ,;n bNng 7h;n b[ là c;n bNng đjng và hG7
ch_t 7h;n
tEch M
©
$ha đjng
H
©
$ha tˆnh
/Ž*1
3
Ž
s|
ch_t /Ž*1
3
M cH li]n @Tt bền vVng :aC chC M
©
`c `àng đi vàC 7ha đjngU 2Tn l=Gt H
©
M
@hKng đ=Gc li]n @Tt bền vVng với /Ž*1
3
Ž
M nHi 9jt c>ch @h>c là nPng đj H
©
@hKng žu>
caC :aC chC 7hgn dng °° Xg^ Ba thuận nghFchU M’t @h>c t=<ng t>c giVa M
©
và H
©
là t=<ng
t>c 7hủ đFnh nhauM cZnh Banh nhauU ,hEnh H
©
là ^Tu t[ cZnh tBanh để chC 7hgn dng °° Xg^
BaU 'h= vậ^ vai tB˜ của nPng đj ch_t B‡a gigiM•H
©
• b đ;^ B_t žuan tBIng nH cH gi> tBF 7ha
hG7 :aC chC hiệu žug t>ch t[t nh_tU $h=<ng 7h>7 đ=a th]9 ch_t tZC 7hdc vàC 7ha đjng
cJng th=ờng đ=Gc >7 `\ng tBCng :?c @A tBaC đDi iCnU
FBTB MỘT SR ĐUI ,Ư+NG 0}NG TRfNG S\C W]B
FBTBFB Hj co -"gn no W
0
_ 8l8" ~l8 ?bn"B
,_u t‡ 0 7h;n b[ gi‡a 7ha đjng và tˆnh @hi c;n bNng đ=Gc thiTt lậ7
0
:
0
9 •s•
Hệ :[ 7h;n b[ đ=Gc đFnh nghˆa là t• :[ của nPng ch_t 7h;n tEch giVa hai 7ha
[ ]
[ ]
m
K
s
A
D
A
=
•2•
TBCng đH Y ±0
9
² là nPng đj ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjng
±0
:
² là nPng đj ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha tˆnh
,;n bNng 7h;n b[ tBCng 7ha @hE gIi là c;n bNng đjng đH là c;n bNng giVa l•ng Ž
l•ngM @hEŽl•ngM B?nŽl•ngU (ig :‡ ch_t 7h;n tEch đ=Gc 7h;n b[ b 7hSn nàC đH của cjtM đˆa
thd nU 'h=ng `C 7ha đjng `i chu^ểnM ch_t 7h;n tEch lZi đi Xu[ng đˆa thd •n©s• và b đ;^
lZi thiTt lậ7 c;n bNng 9ới của cg đˆa thd n và n©sU
2ể c;n bNng thiTt lậ7 nhanh 9jt ^]u cSu B_t cSn thiTt là lớ7 7ha tˆnh 7hgi 9•ngM hệ
:[ @huTch t>n của ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha tˆnh lớn h<n hệ :[ @huTch t>n tBCng 7ha đjngU
Hệ :[ 7h;n b[ -

cH thể đ=Gc X>c đFnh th8C 7h=<ng 7h>7 tEnh bNng c>ch đC nPng đj ch_t
7h;n tEch tBCng 7ha đjng và nPng đj ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha tˆnh :au @hi đ5 đZt c;n
bNngU Mjt c>ch gSn đ6ng -

đ=Gc X>c đFnh th8C cKng thdc :auY

( )
s
s
U
U
D
M M V
K
M m

=
•3•
TBCng đHY M là l=Gng ch_t ban đSu tEnh bNng 9g
M
s
là l=Gng ch_t 7h;n tEch c˜n lZi :au @hi tiT7 X6c 9g
" là thể tEch 7ha đjng 9l

M là l=Gng ch;t h_7 th\M ga9
FBTBJB Sz ai!n "j gi•= ;o8 ?€ %i 8"Ot•n 8‚= 8"m; -"gn ;N8" _ W
0
B
,h_t 7h;n tEch 0 9u[n `i chu^ển đ=Gc 7hgi b 7ha đjngU (Ii ™
0
là 7hSn thời gian 0
b 7ha đjngY
[ ]
[ ] [ ] [ ]
U
U U
m
m
A
m
m s s
A V
f
A V A V
=
+
•k•
chia cg t‡ và 9Lu chC ±0²
9
U "
9
ta cHY
s
s
A
S
D
m
f
V
K
V
=
+
•}•
Ha^ •r•
TBCng đH @
0
là hệ :[ `ung tEchUT[c đj tu^Tn tEnh của c_u t‡ 0 tBCng 7ha đjng làY
u
0
ª uU™
0
ª u ³ •s©™
0
• •|•
! là t[c đj tu^Tn tEnh của 7ha đjng •c9³:•U T biểu thdc •r• và •|• ta cH nhận X†tY
-hi ‚
-
hC’c ™
0
càng lớn O thời gian ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjng càng EtM nHi c>ch @h>c
là ch_t 7h;n tEch `i chu^ển càng chậ9M ng=Gc lZi @hi ™
0
càng nh•M ch_t 7h;n tEch `i
chu^ển càng nhanhU
FBTBQB T"ƒi gi=n a#O ;
R
K ;"ƒi gi=n a#O "ijO 8"„n" ;
R

B
Thời gian l=u t
/
là thời gian l6c b?t đSu b<9 9fu vàC đSu cjt tới @hi 7ic đZt gi> tBF
cực đZiU
•ƒ•
l³u là thời gian 9à c_u t‡ @hKng l=u giV tB]n cjt c˜n gIi là thời gian chTt
•‰•
thời gian l=u hiệu ch•nh t
/

là thời gian l=u @hKng tEnh thời gian chTt
s‰
A
A
f
f
+
=
s
s
u
k L
u
L
t
A
A
R
• s • +
= =
• s • U s
A m
m
s
D m R
k t
V
V
K t t
A
+ =
+ =
•sŒ•
FBTB.B T"• ;N8" a#O V
6
K ;"• ;N8" a#O "ijO 8"„n"B
Thể tEch l=u "
/
là thể tEch của `ung `Fch B‡a gigi t @hi b?t đSu b<9 9fu vàC cjt
chC đTn @hi 7ic đZt cực đZiU (Ii ® là t[c đj chg^ của 7ha đjng 9l³7h6tMthể tEch l=u "
/
đ=Gc tEnh th8C cKng thdcY"
/0
ª t
/0
®O "
9
ª t
9
®
"
/0
ª "
9
•s © @–• •ss•
Thể tEch l=u hiệu ch•nh "
/
– là thể tEch l=u đ5 lCZi đi thể tEch tB[ng của cjt
"
/
– ª "
/
´ "
9
ª "
9
@
0
– ª -
‚0
"
*
Thể tEch l=u Bi]ng "
g
là thể tEch Bi]ng chC c_u t‡M là thể tEch `ung `Fch B‡a gigi để
B‡a ch_t 7h;n tEch tBCng 9jt đ<n vF tBIng l=Gng ha^ thể tEch của 7ha tˆnh
g DA
S
RA
V K
V
V
= =
•s2•
FBTBTB Hj co ;l8" † r8‡n gˆi a_ "j co a#O gi• ;#Zng ?ois
Hệ :[ t>ch — là đZi l=Gng đ>nh gi> @hg nRng t>ch hai ch_t bNng 7h=<ng 7h>7 :?c @AU
'H 7h\ thujc vàC hệ :[ 7h;n b[ của ch6ng và t¬ :[ của hệ :[ 7h;n b[ của hai ch_tY 9jt
ch_t 7h;n tEch 0 và 9jt ch_t @h>c € hC’c 9jt ch_t chuLnU
2iều @iện để hai ch_t t>ch @h•i nhau là — µ s


‚€ · B
A DA
k
k
K
K
= = α
µ s •s3•
'Hi 9jt c>ch @h>c hệ :[ 7h;n b[ của hai ch_t 0 và € giVa 7ha tˆnh và 7ha đjng
7hgi @h>c nhauU M’t @h>c t¬ :[ thể tEch l=u của hai ch_tM t–
/0
³ t–
/€
cJng chEnh là t¬ :[ của
hệ :[ 7h;n b[U
"ậ^ cH thể tH9 t?t làY

‚€ · RB
RA
RB
RA
B
A DA
V
V
t
t
k
k
K
K
= = = = α
•sk•
FBTBVB S78 ?wB
*?c đP là :ự biểu `icn :ự 7h\ thujc `iện tEch •*• hC’c chiều caC •h• tEn hiệu đC đ=Gc
cH thể là đj h_7 th\ žuangMcJng cH thể là đj `fn điện hC’c là tSn :[ Xung điện UUUli]n
žuan ch’t ch¦ tới nPng đj ch_t 7h;n tEch cH tBCng 9fu và thời gianU ,>c tEn hiệu nà^
đ=Gc gIi là “ 7ic4 :?c @AU2ể tEnh tC>n hà9 l=Gng ch_t 7h;n tEchM tEnh `iện tEch 7ic :?c @A

m
R
m
R
m m R
V
V
t
t
k k t t t t
A
¶ ¸
¶ ¶
/
0
= = => = − =
là chEnh X>c nh_tU'gà^ na^ hSu hTt c>c 9>^ hiện đZi đều đ=Gc tBang bF c>c thiTt bF tvnh
`iện tEch của 7ic :?c @A 9jt c>ch tự đjngU*?c đP hai c_u t‡ 0¹€
FBTB‰B Đe= a: ;"Otk;
FBTB‰BFB W"li nij6 ?e= a: ;"Otk;:
2ˆa lA thu^Tt là 7hSn nàC đH của cjt 9à b đH c;n bNng đ=Gc thiTt lậ7U Th8C žuan
niệ9 của MaBtin và *^ng8M c;n bNng đ=Gc thiTt lậ7 nhanh chHngM tdc thờiU Tu^ nhi]n
điều nà^ g’7 @hH @hRn @hi gigi thEch hiện t=Gng gi5n Bjng vang 9fuM hiện t=<ng 7ic :?c
@A @hKng c;n đ[iU 09un`:Cn và la7i`u: và :au đH là "an ‚889t8B chC BNng đˆa đ=Gc
c;n bNng @hi đZt c;n bNng chu^ển @h[i l=Gng ch_t tan t 7ha đjng vàC 7ha tˆnh và ng=Gc
lZi và t>c gig đ5 đ=a Ba thu^Tt
t[c đjU

º>c đFnh :[ đˆa lA thu^Tt thực nghiệ9
2s
RB RB
V t U
¶ ¶
M
RB RB
V t
RA RA
V t M
¶ ¶
/0 »
M
RA
V t
h SM
0
¼ ½ B
W
V tM
m
t
Œ
t
'h= vậ^ cH thể nHi BNng 7hSn nh• của cjt gIi là đˆa lA thu^Tt @hi đZt đ=Gc c;n bNng
7h;n b[ ch_t 7h;n tEchU
(Ii n là :[ đˆa lA thu^TtM
σ
là đj lệch chuLnO
σ
¾ n U 2[i với cjt :?c @A n càng
lớn 7ic càng hh7M thời gian l=u t¬ lệ với :[ đˆa lA thu^Tt nM t
/
¾ nM n]n ta cH thể vTtY
n
n t
R
=
σ
ha^
2


=
σ
R
t
n 9’t @h>c ¿ ª k
σ
ha^
k
W
= σ
:[ đˆa lA thu^Tt cH thể viTt lZi làY
•sk•
FBTB‰BJB Đe= a: ;"Otk; 85 ;Nn" ;"ƒi gi=n 9"Šng a#O gi•K n
i‹
B

•s}•
"e t •ƒ• ta cH t
9
ª t
/
³•s©@

•U ,hiều caC đˆa lA thu^Tt hiệu lực đ=Gc tEnhY
•sr•
t •s}• và •sr• ta cHY •s|•


FBTBŒB Đ€ -"gn giải _ 8l8" a_6 ;•ng ?€ -"gn giảiB
FBTBŒBFB Đ€ -"gn giảiB
2j 7h;n gigi nHi l]n 9dc đj t>ch c_u tủ @h•i nhau tBCng 9jt 7h†7 t>ch :?c @AU Hai
c_u t‡ 0 và € đ=Gc t>ch @h•i nhau càng tBiệt đểM đj 7h;n gigi càng caCU 2j 7h;n gigi
đ=Gc đ>nh gi> žua c>c đZi l=Gng đ’c tB=ng làY thời gian l=uM t
/0
M t
/€
và Bjng 78a@ ¼
0
M ¼

U
2j 7h;n gigi / đ=Gc tEnh th8C cKng thdcY
22
( ) ( )
2 2 2
8™ 2 2 2
sr U
s s
R
t k k
n n
w
k k
= =
+ +
f
f
n
L
H =
( )
( )
2
2

2
8™ 2

s
sr
R m
k
L w
H H
k t t
+
= =

( )
( )
2
2
2
¶ 2 ¶
8™ 2 2 2
sr sr
sr
R m
R m
t t
n t t k
w W W

= = =
•sƒ•
TBCng đHY t
/€
´ t
/0
ª Àt
/
là :ự ch]nh lệch thời gian l=u•cJng cH thể `ang thể tEch l=u
"
/0
Ž "
/€
•của hai c_u t‡ 0 và €U 2Zi l=Gng nà^ đ=Gc :C :>nh với tDng b>n chiều Bjng 7icM
đC bNng gi;^ hC’c 9ililEtM nHi l]n @hg nRng t>ch của cjtU
-hi tRng chiều `ài cjtM :[ đˆa lA thu^Tt tRngY t
/
¾ nM chiều Bjng 7ic t¬ lệ với n "e
vậ^ /¾
n
n
ha^ /¾ L
FBTBŒBJB Cl8" a_6 ;•ng ?€ -"gn giải
,>ch thd nh_tY ‚ựa tB]n :ự tha^ đDi c_u tB6c cjtU TBCng 7h=<ng 7h>7 nà^ cH c>c
biện 7h>7Y TRng chiều `ài cjtM :‡ `\ng ch_t nhPi cH @Ach th=ớc hZt nh• h<nM đPng đều
h<nM tha^ đDi 7ha tˆnh và cu[i cang là gig9 đ=ờng @inh cjt
,>ch thd haiY ‚=a tB]n c>ch vận hành cjtY đH là tKi =u hC> tKc đj 7ha đjngM gig9
l=Gng 9fuM gig9 nhiệt đj cjt •(,• và cu[i cang là tha^ đDi thành 7hSn 7ha đjng •l,•
Thu^Tt t[c đjM 7h=<ng tBenh "an ‚889t8BY
thu^Tt đ=Gc c>c t>c gig la7i`u: và 09un`:iCn đ=a Ba nR9 s‰}2M :au nà^ đ=Gc "an
‚889t8B 7h>t tBiểnU
Th8C thu^Tt nà^ c>c ^Tu t[Y đ=ờng @Anh hZt nhPiM @¬ thuật nZ7 cjt và c>c ^Tu t[ t[c
đj của 7ha đjngM hệ :[ @huTch t>n của ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjng và 7ha tˆnh gnh
h=bng B_t nhiều tới :ự gign Bjng vang ch_t 7h;n tEch ha^ đj Bjng của 7ic tBCng :?c đPU
2Zi l=Gng đ’c tB=ng chC đj gign Bjng của vang ch_t 7h;n tEch là chiều caC đˆa lA thu^Tt
HM đ=Gc henh thành `C ba thành 7hSn H
s
MH
2
M H
3
U
H ª H
s
©H
2
©H
3
•s‰•
H
s
là đZi l=Gng @huTch t>n XC>^M đ’c tB=ng chC :ự đPng đều của cjt nhPiM đ=ờng
@Anh của hZt nhPiM @hg nRng nZ7 cjtU
H
s
ª 2Á`
7
•2Œ•
TBCng đH Á là hệ :[ nZ7 cjtM nTu nZ7 cjt t[t the Áª sM}O `
7
là @Anh hZt nhPiU
23
( )

¼
2
+

=
A
RA RB
W
t t
R
H
2
là đZi l=Gng @huTch t>n th8C chiều `IcU 'H đ=Gc henh thành `C :ự @huTch t>n của
ch_t 7h;n tEch về hai đSu của cjtM 7h\ thujc vàC t[c đj của 7ha đjngM hệ :[ @huTch t>n
của ch_t 7h_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjngM đ=ờng đi của ch_t 7h;n tEchM đ=Gc biểu `iển bNng
7h=<ng tBenhY
H
2
ª €³u tBCng đH €ª 2‚
9

là đZi l=Gng đ’c tB=ng chC hệ :[ @huTch t>n của ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjng và
hệ :[ đ=ờng đi của nHU TBCng điều @iện nZ7 cjt t[tM đ=ờng đi của ch_t 7h;n tEch @hKng
žu> @h6c @hu¬uM Â ª sO ‚
9
là hệ :[ @huTch t>n của ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjngM nh=
vậ^ H
2
cH thể viTt lZi làY
H
2
ª 2‚
9
³u •2s•
H
3
là đZi l=Gng đ’c tB=ng chC žu> tBenh chu^ển @h[i l=Gng là ^Tu t[ 7h\ thujc vàC
t[c đj h_7 th\ và gigi h_7U Qu> tBenh nà^ 7h\ thujc vàC cg 7ha đjng và 7ha tˆnhM ve vậ^
H
3
cH thể viTtY H
3
ª •,
*
Ž ,
9
•u •22•
TBCng đH ,
:
là hệ :[ `’c tB=ng chC žu> tBenh chu^ển @h[i l=Gng của ch_t 7h;n tEch
tBCng 7ha tˆnhM 7h\ thujc vàC 7ha tˆnhM nH cH gi> tBF nh• @hi t[c đj `˜ng ®Ãs9l³7h6tM ,
:
Č ,
:
ª -U`

2
³‚
:
•23•
TBCng đHY -Ž hệ :[

:
Ž hệ :[ @huTch t>n ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha tˆnh
`

2
Ž chiều `à^ 7ha tˆnh
2=ờng cCng "an ‚889t8B
2k
H
9in
H
u
B
Cu
s cm u ³ M
A
tu
u
,
9
là hNng :[ chu^ển @h[i của ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjngM 7h\ thujc vàC 7ha
đjngM đ=Gc X>c đFnh th8C biểu thdcY
,
9
ª Å`
7
2
³‚
9
•2k•
Å là hệ :[ thực nghiệ9 cH gi> tBF t ŒM}Ž s

9
là hệ :[ @huTch t>n của ch_t 7h;n tEch tBCng 7ha đjngU
TDng hG7 lZi H cH biểu thdc tDng žu>t làY
H ª 2Á`
7
© 2‚
9
³u © •-`

2
³‚
:
© Å`

2
³‚
9
•³u •2}•
$h=<ng tBenh tB]n đ=Gc viTt t?t làY
H ª 0©€³u ©,u •2r•
TBCng thực tT cH thể tEnh gSn đ6ng Hª 3Žk`
7

2ể X†t cực tiểu chiều caC của đˆa lA thu^Tt l_^ đZC hà9 của 7h=<ng tBenh "an
‚889t8B ta cHY H

ª Ž€³u
2
©,M tZi cực tiểu H

ªŒ ªÆ u
t=
ª
C
B
2}
C"#Zng JB S\C W] TRDf Đ^I IfN
JBFB WHSI Y'ST VI S\C W] TRDf Đ^I IfNB
*?c @A tBaC đDi iCn •I,• là 9jt 7hSn của :?c @A l•ng •l,•U Th8C li]n 9inh Qu[c tT
của ,< bgn và {ng `\ng HHa hIc •I!$0,• :?c @A tBaC đDi iCn đ=Gc đFnh nghˆa nh= :auY
¸*?c @A tBaC đDi iCn `ựa tB]n :ự @h>c biệt của c>c 7h;n t‡ gSn nhau taC đDi iCn với nhau
tBCng ch_t 7h;n tEchU 'Tu c>c iCn vK c< đ=Gc t>ch Ba và cH thể đ=Gc 7h>t hiện bbi c>c
9>^ đC đj `fn hC’c bNng c>c tia !" 7h>t hiện gi>n tiT7 :au đH cJng gIi là :?c @A iCn¸U
"e 9jt vài lA `C 9à đFnh nghˆa nà^ @hKng đ=Gc :‡ `\ngU -Q thuật 7h>t hiện cSn đ=Gc
X89 X†t Bi]ng biệt t c< chT 7h;n t>ch hiện cHU 'gCài BaM 9jt hZn chT của :?c @A iCn c>c
iCn vK c< đH là @hH hiểu tBCng thực tT @hi :‡ `\ng tBCng hệ th[ng chC cg hVu c< và c>c
iCn vK c< cH thể đ=Gc t>ch Ba và X>c đFnh cang 9jt l6cU
Mjt đFnh nghˆa tDng žu>t h<n và 7ha hG7 h<n để X>c đFnh iCn :?c @A: “Ion sắc ký
bo g!m t"t c# c$c %h&n t$ch sắc ký '(ng nhnh ch)ng c* c$c +on t,ong c$c c-t c.ng
t,/c tu01n 23+ %h$t h+4n 25 67nh '89ng t,ong :;ng ch#0 th<ng =u m-t m$0 :;>? 2Fnh
nghˆa nà^ đ’c tB=ng chC :?c @A iCn @hKng 7h;n biệt của c< chT t>ch và 7h>t hiện 7h=<ng
7h>7 tBCng @hi tZi cang 9jt thời gian nh_t đFnhU *au đ;^ ngu^]n t?c của :ự 7h;n t>ch >7
`\ng tBCng :?c @A tBaC đDi iCnY
Ç tBaC đDi iCn
Ç henh thành c’7 iCn
Ç iCn lCZi tB
$h=<ng 7h>7 :?c @A đ=Gc X>c đFnh bbi c< chT t>ch tˆnh hC’c t>ch đjng đ=Gc :‡
`\ngU 'gà^ na^ :?c @A
tBaC đDi iCn ch• đ<n
gign là đ=Gc gIi là :?c
@A iCn •I,•M tBCng @hi
c’7 :?c @A iCn •I$,• và
:?c @A iCn lCZi tB
•I£,• đ=Gc cCi nh= là
c>c dng `\ng chu^]n
:;u h<nU
2r
*?c @A tBaC đDi ICn •I,• là 9jt žu> tBenh chC 7h†7 7h;n t>ch c>c iCn ha^ c>c 7h;n t‡
7h;n cực `ựa tB]n tEnh ch_t của ch6ngU Hiện na^M tZi "iệt 'a9 cH @h> nhiều hệ th[ng :?c
@E iCn của nhiều h5ng nDi tiTng @h>c nhauU 2[i với hệ M8tBCh9M 9iền €?c cH B_t nhiều
"iện nghi]n cduM TBung T;9MUUU:‡ `\ng c>c 9>^ nh= ƒƒsM ƒƒ2M ƒrsMUUUc˜n Thành 7h[ HP
,hE MinhM cH TBung T;9 ‚Fch "\ $h;n TEch ThE 'ghiệ9 đang :‡ `\ng là ƒ}Œ I,
7BC™8::iCnalU 2;^ là hệ th[ng 7h;n tEch ICn cH nhiều =u điể9 và tiện lGi chC 7h;n tEch
vi]nY Ž $h;n tEch c>c ,atiCn Ž $h;n tEch c>c 0niCn Ž $h;n tEch hG7 ch_tY 7Cl^7hC:7hat8M
tBi7Cl^7hC:7hat8M chClin8MUUU -hg nRng 7h;n tEch 77b Ž 779 Ž È 2j chEnh X>c caCU 2i @i9
với 7hSn 9ề9 Magic'8t `c `àng :‡ `\ngU
*?c @A tBaC đDi iCn `ựa tB]n hiện t=Gng tBaC đDi thuận nghFch giVa c>c iCn linh đjng
của 7ha tˆnh B?n với c>c iCn tBCng ‚‚ 7h;n tEchM @hi chC ‚‚ nà^ đi žua cjt đ=Gc nZ7 đS^
7ha tˆnhU ,>c 7ha tˆnh tBCng tB=ờng hG7 nà^ đ=Gc gIi là ch_t tBaC đDi iCn
JBJB B3N CHHT CŽD Y'S TR•NH S\C W] TRDf Đ^I IfNB
*?c @A tBaC đD iCn `ựa tB]n hiện t=Gng tBaC đDi thuận nghFch giVa c>c iCn linh đjng
của 7h;n t‡ tˆnh B?n với c>c iCn tBCng `ung `Fch 7h;n tEchM @hi chC `ung `Fch nà^ đi žua
cjt đ=Gc n’7 đS^ 7ha tˆnhU ,>c 7ha tˆnh tBCng tB=ờng hG7 nà^ đ=Gc gIi là ch_t tBaC đDi
iCnM bgn ch_t của c>c žu> tBenh 7h;n t>ch là `C >i lực @h>c nhau của c>c iCn tBCng `ung
`Fch đ[i với c>c tBung t;9 tBaC đDi iCn • nhH9 chda iCn• của iCnitU
*?c @A tBaC đDi iCn •I,• đ=Gc `ựa tB]n 9jt 7hgn dng hHa hIc :tCichiC98tBic giVa
c>c iCn tBCng 9jt 9Zng l=ới và 9jt ch_t B?n thKng th=ờng 9ang th8C c>c nhH9 chdc
nRng 9à cH thể :‡a chVa c>c iCn nh= là 9jt @Tt žug của điện cựcU TBCng tB=ờng hG7 đ<n
gign tBCng :?c @A catiCn đ;^ là nhVng nhH9 aXit :ul™CnicM aniCn :?c @A là a9Cni nhH9
bậc b[nU TBCng c>c iCn lA thu^Tt với cang bgn ch_t cH thể đ=Gc tBaC đDi hCàn tCàn thuận
nghFch giVa hai giai đCZnU Qu> tBenh tBaC đDi iCn `fn đTn 9jt điều @iện của c;n bNngU
TBaC đDi ICn thKng th=ờng baC gP9 c>c giai đCZn vVng ch?c tB]n bề 9’t cH c>c
nhH9 iCn đ=Gc c[ đFnhU €bi ve c>c điều @iện của 8l8ctBCn8utBalit^ luKn luKn cH 9jt điện
tEch tB>i `_u @hi nhận iCn tBCng vang l;n cận của c>c nhH9 chdc nRngU ICn nhận th=ờng
b?t nguPn t giai đCZn `i đjng và `C đH c˜n đ=Gc gIi là 8lu8nt iCnU 'Tu 9fu đ=Gc bD
:ungM tBCng đH cH hai iCn ch_t 7h;n tEch 0
Ž
và €
Ž
:au đH 9jt thời gian ng?n tha^ 8lu8nt
iCn £
Ž
và đ=Gc giV lZi c[ đFnh tB=ớc @hi ch6ng lSn l=Gt tBaC đDi iCn 8lu8ntU 2[i với aniCn
:?c @A @Tt žug nà^ tBCng c;n bNng thể hPi 7h\c :au đ;^Y
2|
•s•
•2•
JBJBFB I>ni;B
ICnit là hj7 ch_t 7Cl^98B vK c< và hVu c< @hKng tan cH chda nhH9 hCZt đjngM baC
gP9 iCnit vK c< t\ nhi]n •nhH9 «8Clit8M nhH9 đ_t :†tM nhH9 glaucCnitMŸ• iCnit vK c<
tDng hG7 •c>c X8nlulC:8 nh= 78B9unitM «8Clit8• và c>c hVu c< tự nhi]n và c>c iCnit hVu
c< tDng hG7M đ=Gc gIi là nhựa tBaC đDi iCnU
,>c iCnit vK c< và hVu c< tự nhi]n Et đ=Gc :‡ `ung tBCng thực tT ve cH đj bền c< và
đj bền hHa và @hg nRng tBaC đDi iCn th_7U đ=Gc :‡ `\ng nhiều nh_t là c>c iCnit hVu c<
tDng hG7 chdc nhựa tBaC đDi iCnU
JBJBFBFB N"z= ;<=> ?@i i>nB
'hựa tBaC đDi iCn đ=Gc c_u tZC hG7 ch_t 7Cl^98B hVu c< gP9 c>c
:=ờn h^`BCcaBbCn cH 9ang c>c nhH9 ch_t hCZt đjngU c>c nhH9 chdc nà^
n[i với c>c iCn linh đjng bNng lực h6t tˆnh điệnU ,H hai lCZi nựa chEnhY
catiCn •nhựa tBaC đDi catiCn•M aniCn •nhựa tBaC đDi aniCn•U 'gCài Ba cHn cH
c>c lCZi iCnit đ’c biệt nh= iCnit l=Wng tEnh •tBaC đDi cg aniCn và catiCn• iCnit cH chda
nhH9 tZC 7hdcY ICnit chda nhH9 CX^ hHa @hEY iCnit l•ng và cg 9àng tBaC đDi iCnU
+ Tính cht !"t #$ c%& nh'&.
Màu :?cY vàngM n;uM đ8nM thL9U TBCng žu> tBenh :‡ `\ng nhựaM 9àu :?c của nhựa
9_t hiệu lực th=ờng th;9 h<n 9jt ch6tU
Henh th>iY nhựa tBaC đDi iCn th=ờng b `Zng tB˜nU
2j nbY @hi đ89 nhựa `Zng @8C ng;9 vàC tBCng n=ớcM thể tEch của nH biTn đDi lớnU
2j L9Y là È @h[i l=Gng n=ớc tB]n @h[i l=Gng nhựa b `Zng @hK •đj L9 @hK•M hC’c b
`Zng =ớt •đj L9 =ớt•U
TEnh chFu nhiệtY c>c lCZi nhựa bF gnh h=bng bbi nhiệt đj đều cH giới hZn nh_t đFnh M
v=Gt žu> giới hZn nà^ nhựa bF nhiệt 7h;n gigi @hKng :‡ `\ng đ=GcU 'hiệt đj hCZt đjng
t[t t 2ŒŽ}Œ
C
,U
TEnh `Ln điệnY ch_t tBaC đDi iCn L9 `Ln điện t[tM tEnh `fn điện của nH 7h\ thujc vàC
`Zng iCnU
-Ech th=ớc hZtY /8:in cH `Zng henh cSu ` ª ŒMŒk Ž sMŒŒ 99U

TEnh chFu 9ài 9˜nY tBCng vận hành c>c ch_t tBaC đDi iCn cI :>t lfn nhau và nb ngHtM
cH @hg nRng `ể vW v\nU 2;^ là 9jt ch• ti]u gnh h=bng đTn tEnh nRng thực `\ng của nHU
TEnh chFu CX^ hC>Y ch_t CX^ hC> 9Znh cH thể là9 chC nhựa bF l5C hC> •tB<•
+ Tính năng th("n ngh)ch c%& ph*n +ng t,&- ./0 0-n.
$hgn dng tBaC đDi iCn là 7hgn dng thuận nghFchU ‚ựa tB]n tEnh ch_t nà^ ng=ời ta
`ang `ung `Fch ch_t hCàn ngu^]nM thKng žua ch_t tBaC đDi iCn đ5 9_t hiệu lực để @hKi
7h\c lZi nRng lực tBaC đDi của nHU ,a/2 © 2H ©• nhựa→ThE `\Y 2H/ © ,a

tBaC đDi•
2H/ © ,a

•hCàn ngu^]n•→,a/
2 ©
2H
©
U TEnh aci`M @iề9Y tEnh nRng của ch_t ,atiCnit /H
và ch_t 0niCnit /1HM gi[ng ch_t điện gigi aci`M @iề9U
TEnh tBung hCà và thu¬ 7h;nY tEnh nRng tBung hCà và thu¬ 7h;n của ch_t tBaC đDi iCn
gi[ng ch_t điện gigi thKng th=ờngU TEnh chIn lựa của ch_t tBaC đDi iCnU
q hà9 l=Gng iCn th_7 tBCng `ung `FchM nhiệt đj benh th=ờngM @hg nRng tBaC đDi tRng
@hi hC> tBF của iCn tBaC đDi tRngU
+ Th+ t' 1( t02n 3h0 t,&- ./0.
2[i với nhựa ,atiCnit aci` 9Znh •*0,•M
®8

Æ 0l

Æ ,a

Æ Mg

Æ -
©
Æ H
©
Æ li
©
U
2[i với nhựa ,atiCnit aci` ^Tu •¼0,•
H
©
Æ ®8

Æ 0l

Æ ,a

Æ Mg

Æ -
©
Æ 'a
©
Æ li
©
2[i với nhựa 0niCnit @iề9 9Znh •*€0•M 2[i với nhựa aniCnit @iề9 ^Tu •¼€0•
q hà9 l=Gng iCn th_7 nhiệt đj benh th=ờng và nhVng iCn cang hC> tBFM @hg nRng
tBaC đDi tRng @hi :[ điện t‡ của iCn tBaC đDi lớn •b>n @Enh h^`Bat hC> lớn•
q hà9 l=Gng iCn caCM @hg nRng tBaC đDi của c>c iCn @hKng @h>c nhau nhiều l?9U
Hiện na^M c>c lCZi nhựa tBaC đDi iCn đ=Gc :gn Xu_t chủ ^Tu bNng 7h=<ng 7h>7
ng=ng t\ hG7 tBang hG7
9CnC98BU
JBJBFBJB C=;i>ni;B
,atiCnit chda nhH9
hCZt đjng là c>c aniCn /
Ž
M
iCn linh đjng là M
©
aniCn /
Ž
cH thể là nhH9 :ul7hCnat8M nhH9 7hC:7hCat8M caBbCX^lat8 hC’c a9inC `iac8tat8U
2‰
'hựa tBaC đDi catiCn đ=Gc tBaC tDng hG7 bNng 7h=<ng 7h>7 ng=ng t\ đTu là :gn
7hL9 7hgn dng ng=ng tự của 7h8nCl hC’c `fn Xu_t 7h8nCl với ™C9alinU ‚C 7h8nCl chda
1H
Ž
n]n :gn 7hL9 thu đ=Gc cH tEnh aci` B_t ^Tu và ch• thEch hG7 là9 việc tBCng 9Ki
tB=ờng @iề9U để @h?c 7h\c nh=Gc điể9 nà^M ng=ời ta đ=a vàC 9Zng l=ới @hKng gian của
catiCn c>c nhH9 chdc @h>c nhau để thu đ=Gc catiCn aci` 9Znh h<nU ,>c nhH9 chdc đH
cH thể là nhH9 :ul7hCnat8M nhH9 7hCt7hat8M nhH9 caBbCX^lat8 hC’c nhH9 a9inC
`iac8tat8 nh= đ5 nHi b tB]nU ,atiCnit chda nhH9 chdc n[i với nh;n b8n«8n8 cH tEnh aci`
9Znh h<n :C với catiCnit cH nhH9 chdc b 9Zch nh>nhU ,atiCnit đ=Gc tDng hG7 bNng
7h=<ng 7h>7 ng=ng t\ bền đ[i với c>c tia nh=ng @hKng bền tBCng 9Ki tB=ờng cH ch_t CX^
hHaU *gn 7hL9 thu đ=Gc b `Zng @h[i tCM đa chdcM @hH điều ch•nh 9dc li]n @Tt ngangU
,>c catiCnit tDng hG7 bNng 7h=<ng 7h>7 tBang hG7 9CnC98 đ=Gc =a chujng h<n
c>c catiCnit ng=ng t\ ve cH đj bền hHa hIcM c< hIc và bền nhiệt caCM lZi ch• chda 9jt lCZi
nhH9 chdc n]n B_t `c điều ch•nh 9dc li]n @Tt ngangU *gn 7hL9 thu đ=Gc là c>c hZt tB˜n
nh• n]n B_t thuận tiện @hi :‡ `\ngU $hgn dng tBang hG7 7hD biTn nh_t là tBang hG7
:t^B8n8 với `ivin^lb8n«8n8 •‚"€•U 'gCài :t^B8n8M c˜n cH thể tBang hG7 aci` 98tacB^lic
ha^ aci` acB^lic với `uvin^lb8n«8n8 để :gn Xu_t c>c catiCnit aci` ^TuU Mu[n thu đ=Gc c>c
:gn 7hL9 catiCnit aci` 9Znh h<nM tiT7 t\c :ul7hC hHa •hC’c 7hCt7hat8 hHaUUU• c>c :gn
7hL9 catiCnit aci` ^Tu nHi tB]nU
JBJBFBQB Dni>ni;B
0niCnit cH
`Zng /
©
º
Ž
với
nhH9 hCZt đjng
/
©
th=ờng là nhH9
a9inU ‚C cH nhH9
a9in g?n tB]n 9Zng l=ới caC 7h;n t‡ n]n aniCnit 9ang tEnh ba«U 2j ba« 7h\ thujc vàC đj
ba« của nhH9 a9in •a9in th¨ng Æ a99Cniac Æ a9in th<9Oa9in bậc kÆ a9in bậc 3 Æ
a9in bậc 2 Æ a9in bậc s•U 0niCnit 7hD biTn th=ờng chda a9in bậc kU
0niCnit cH thể đ=Gc tDng hG7 bNng 7h=<ng 7h>7 ng=ng t\ hC’c 7h=<ng 7h>7 tBang
hG7U 2ể tDng hG7 aniCnit bNng 7h=<ng 7h>7 thd nh_tM ng=ời ta ng=ng t\ a9in 9Zch
th¨ng hC’c a9in th<9 với ™CB9alin hC’c với halCg8n87CX^U 0niCnit ng=ng t\ cH tEnh ba«
^TuM đj bền hHa hIc @†9M @hKng bền tBCng 9Ki tB=ờng chda c>c ch_t CX^ hHaU

0niCnit đ=Gc tDng hG7 bNng 7h=<ng 7h>7 tBang hG7 cH tEnh ba« 9ZnhM bền hHa và
bền nhiệt t[t lZi đ<n chdc n]n đ=Gc :‡ `\ng Bjng B5i h<n aniCnit ng=ng t\U Q6a tBenh :gn
Xu_t aniCnit bNng 7h=<ng 7h>7 tBang hG7 đ=Gc tiTn hành bNng c>ch tBang hG7 :t^B8n8
hC’c `fn Xu_t cgu :t^B8n8 với `ivin^lb8n«8n8 ‚"€ •đ5 đ=Gc clC98t^l hHa• và tiT7 t\c
a9in hHa với tBi98t^la9in hC’c `i98t^l8tanCla9in để thu đ=Gc aniCnit ba« 9ZnhU
JBJBFB.B I>ni; a#•ng ;Nn"B
TB]n 9Zng l=ới @hKng gian của iCnit l=Wng tEnh va chda nhH9 chdc aci` va chda
nhH9 chdc ba« n]n cH @hg nRng tBaC đDi cg catiCn lfn aniCnU ICnit l=Wng tEnh cJng đ=Gc
tDng hG7 bNng hai 7h=<ng 7h>7 tBang hG7 và ng=ng t\U "E `\ để tDng hG7 iCnit l=Wng
tEnh bNng 7h=<ng 7h>7 tBang hG7M đSu ti]n tBang hG7 :t^B8n hC’c clCBua vin^l với ‚"€
BPi :au đH tiT7 t\c a9in hHa và :ul7hC hHa :gn 7hL9 thu đ=GcU
TBCng c>c lCZi iCnitM catiCnit :ul7hCnat8 •Ž *1
3
H• là catiCnit aci` 9ZnhM aniCnit a9in
td là aniCnit @iề9 9Znh •hCZt đjng t[t tBCng 9Ii 9Ki tB=ờng aci`M ba«M tBung
tEnh•OcatiCnit caBbCX^lat8 •Ž ,11H• là catiCnit aci` ^Tu •hCZt đjng t[t tBCng 9Ki tB=ờng
@iề9•O aniCnit a9in ta9M nhiM nh_t là c>c aniCnit @iề9 ^Tu •hCZt đjng t[t tBCng 9Ki
tB=ờng aci`•U
JBJBJB CZ 8"k ;<=> ?@i i>nB
MZng l=ới của iCnit là 9Zng @hKng gian caC 7h;n t‡ @hKng đPng đều của c>c 9Zch
li]n @Tt h^`BCcacbCnU -hg nRng tBaC đPi iCn của iCnit 7h\ thujc B_t lớn vàC 9Zng l=ới
c_u tB6c của iCnitM c\ thể là c>c 9dc li]n @Tt ngangM:[ l=Gng và bgn ch_t cac nhH9 chdcU
nHi @hg nRng tBaC đDi iCn của iCnit 7h\ thujc vàC c_u tB6c bbi ve tEnh =a n=ớc của iCnit
đ=Gc žu^Tt đFnh bbi c_u tB6cM 9à chEnh tEnh =a n=ớc nà^ là9 chC iCnit cH @hg nRng
tB=<ng tBCng n=ớcM chH 7h†7 c>c iCn td `ung `Fch @hu^Tt t>n nhiTu ha^ Et b]n tBCng 9Zng
l=ớiU
-hi ng;9 nhựa vàC n=ớcM nhựa tBuCng nbM c>c nhH9 chda iCn tBb n]n linh đjng h<n
và cH thể bF 7h;n li 9jt 7hSnU c>c 7hgn dng tBaC đDi Xg^ Ba giVa c>c iCn 7ha tˆnh và c>c
iCn tBCng `ung `Fch B_t t=<ng đPng c>c 7hgn dng tBaC đDi giVa c>c c_u t‡ tiT7 :6c với
nhau tBực tiT7 tBCng `ung `Fch th8C 7hgn dng hC> hIc thKng th=ờngU tu^ nhi]nM @hi `ung
`Fch chda nhiều iCn cang cH @hg nRng tBaC đDi iCn với nhựa the :¦ cH :ự cZnh tBanh giVa
c>c iCn tBCng `ung `Fch và žua tBenh tBb n]n 7hdc tZ7U
3s
ICn tBCng lớ7 điện tEch @†7 th8C 9dc đj hCZt đjng lớn nh• cH thể 7h;n BaY lớ7 h_7
7h\ và lớ7 @huTch t>nU lớ7 iCn cH tEnh hCZt đjng t=<ng đ[i @†9 bF h_7 7h\ b>9 ch’t vàC
bề 9’t caC 7h;n t‡ gIi là lớ7 h_7 7h\ ha^ lớ7 c[ đFnhM nH baC gP9 lớ7 iCn b]n tBCng và
9jt bj 7hận iCn ng=Gc `_uU ,Znh ngCài lớ7 h_7 7h\M c>c iCn cH tEnh hCZt đjng t=<ng đ[i
lớnM cH @hg nRng @huTch t>n vàC tBCng `ung `Fch n]n gIi là lớ7 @huTch t>nU
-hi nhựa tBaC đ[i iCn g’7 `ung `Fch n=ớc cH ch_t điện gigiM c>c t>c `\ng :au đ;^ :¦
`icn BaY
+ Tác 45ng t,&- ./0.
,>c iCn ng=Gc `_u tBCng lớ7 @huTch t>n và iCn ngự<c `_u @h>c tBCng `ung `Fch tBaC
đDi vF tBE lfn nhauU 'h=ng `C žu> tBenh tBaC đDi iCn @hKng giới hZn b lớ7 @huTch t>nM `C
žuan hệ c;n bNng đjngM tBCng `ung `Fch cJng cH 9jt :[ iCn ng=Gc `_u tB=ớc ti]n tBaC đDi
đTn lớ7 @huTch t>nM :au đH :¦ tBaC đDi với c>c iCn ng=Gc `_u tBCng lớ7 h_7 7h\U
+ Tác 45ng n6n 6p.
-hi nPng đj 9u[i tBCng c>c `ung `Fch tRng lớnM cH thể là9 chC lớ7 @huTch t>n bF
n†n †7 lZiU T đHM 9jt :[ iCn ng=Gc `_u tBCng lớ7 @huTch t>n biTn thành iCn ng=Gc `_u
tBCng lớ7 @huTch t>n biTn thành iCn ng=Gc `_u tBCng lớ7 h_7 7h\ ŸM $hZ9 vi hCZt đjng
của lớ7 @huTch t>n nh• lZi là9 b_t lGi chC žu> tBenh tBaC đDi iCnU ‚C đH cSn ch6 A nTu
nPng đj `ung `Fch hCàn ngu^]n žu> lớnM @hKng nhVng @hKng thể n;ng caC 9à c˜n gig9
th_7 hiệu žug hCàn ngu^]nU
+ T7c .8 9(á t,:nh t,&- ./0 0-n.
'h= tBCng žu> tBenh h_7 7h\M t[c đj tBaC đDi iCn tu¥ thujc tB]n t[c đj của c>c žu>
tBenh thành 7hSn :auY
Ž -huTch t>n của c>c iCn t tBCng 7ha l•ng đTn bề 9’t của hZt B?nU
Ž -huTch t>n của c>c iCn žua ch_t B?n đTn bề 9’t tBaC đDiU
Ž TBaC đDi c>c iCn •t[c đj 7hgn dng•
Ž -huTch t>n của iCn tha^ thT Ba ngCài bề 9’t hZt B?n
Ž -huTch t>n của c>c iCn đ=Gc tha^ thT t bề 9’t hZt B?n vàC tBCng `ung `FchU
© 2iều @iện :‡ `\ng của nhựa tBaC đDi iCn
Ž 'hựa ch• :‡ `\ng để tBaC đDi iCn chd @hKng `ang để lIc hu^ền 7haM ch_t @8C và
nhJ 9àuU *ự cH 9’t c>c ch_t nà^ cH thể B6t ng?n tuDi thI của nhựaU
Ž lCZi b• c>c ch_t hVu c< bNng nhựa B_t 7hdc tZ7M cSn cH nghi]n cdu đ’c biệt
32
Ž *ự cH 9’t của @hE hCà tan tBCng n=ớc với l=Gng lớn cH thể g;^ nhicu lCZn hCZt
đjng của nhựaU
Ž ,>c ch_t CX^ hC> 9Znh ,l
2
M 1
3
MŸUcH thể t>c `\ng X_u l]n nhựaU
"ề 9’t đFnh l=GngM @hg nRng tBaC đDi iCnit là tBaC đDi th8C `=<ng l=Gng c>c ch_tU
JBQB CSC (X' TR 3NH HƯENGB
,>c ^Tu t[ cH thể gnh h=bng đTn @hg nRng >7 `\ng và hiệu žug của žu> tBenh nà^
baC gP9Y
° ‚Su và 9W tBCng n=ớc ngS9 cH thể là9 t?c ngh¦n c>c nhựa tBaC đDiU ,h_t B?n l<
l‡ng lớn h<n sŒ 779 cH thể g;^ Ba nhựa là9 9aU
° $H của n=ớc chaÉ^ đ]ń cH thể gnh h=bng đTn việc lựa chIn nhựa tBaC đDi iCnU
° 1X^ hHa tBCng n=ớc ngS9 cH thể là9 h•ng nhựa tBaC đDi iCnU º‡ lA n=ớc thgi
đ=Gc tZC Ba tBCng c>c b=ớc t>i tZC và :¦ cSn điều tBF bD :ung và X‡ lAU
2[i với :?c @E tBaC đPi iCn catiCnit aci` 9ZnhM @hi c>c catiCn cH b>n @Enh càng nh•
the @hg nRng hi`Bat hHa tBCng `` n=ớc càng lớnU ‚C đH nhVng iCn cH b>n @Enh càng nh•
the b>n @Enh hi`Bat hHa càng lớnM `C đH >i lực t=<ng t>c với 7ha tˆnh càng ^Tu n]n Et bF giV
lZiU ,˜n đ[i với cjt catiCnit aci` ^Tu the @hg nRng l=u giV chủ ^Tu tB]n t=<ng t>c của 7ha
tˆnh với H cH tEnh aci` của c>c 7h;n t‡ n=ớc bF hi`Bat hHa n]n thd tự ng=Gc lZi •đEnh
chEnh với lSn tB=ớc là t=Cng t>c giVa 7ha tˆnh với ch_t tan chda @hKng 7hgi `ung 9Ki BVa
gigi với ch_t tan• ,˜n đ[i với cjt aniCnit ba«C the thd tự BVa gigi 7h\ thujc vàC @hg nRng
t=<ng t>c của 7ha tˆnh với ch_t tanU
JB.B THIXT B1 *NG 0ANG
JB.BFB M€; co ;"ik; nb c78 9: ;<=> %@i i>n %‘ng ;<>ng -"‡ng ;"N ng"ij6B
© M>^ :?c @E iCn •M8tBCHM ´ nguPn g[c Th\^ *Q•
HÊ'( ,!'( ,u$Y M£T/1HM ´ TH!Ë *Ì
M1‚£lY ƒƒ3 ,1M$0,T I, $l!*
là hệ th[ng 7h;n tEch :?c @A thKng 9inhM với đj chEnh X>c caCM
đ<n vF đC 779M 77bM È
(iới hZn 7h>t hiệnY - s77b
ThiTt @T gIn nhhM hiệu :u_t là9 việc caC
33
2>7 dng t_t cg c>c ^]u cSu (l$ và ®‚0
Hệ th[ng thKng 9inh với c>c
thành 7hSnY i$u97M i‚8t8ctCBM
i,Clu9n dng `\ng aniCn chuLn Y ®M
,lM €BM '12M '1 3M *1kM $1 kMUU
,l12M ,l1 3M ,l1 kM €B1kM €B13
$h;n tEch c>c catiCn chuLn Y liM
'aM -M Mg M,a M 'Hk M ,:M *BM €aM
/bM
© M>^ 7h;n tEch :?c @A iCn
$h;n tEch c>c lCZi 9fu về 9Ki
tB=ờng với c>c aniCn ¹ catiCn b hà9
l=Gng vTt nh= 'H
k
©
O ,B

O ,B

O
®8

O ®8

$1
k

O '1
2
Ž
O '1
3
Ž
O *1
k

O ,l
Ž
Ÿ$h;n tEch hà9 l=Gng $hC:7hat8Y
9CnC7hC:7hat8M 7^BC7hC:7hat8M 98ta7hC:7hat8M tB^7Cl^7hC:7hat8 ¹ 7Cl^7hC:7hat8Ÿ
tBCng 9fu thực 7hL9M thủ^ hgi :gnM ch_t 7h\ gia
M>^ :?c lA tự đjngU
0utC9at8` ICn ,hBC9atCgBa7h^ *^:t89
MC`8lY I,* ´ ‰ŒŒU H5ng
:gn Xu_tY ‚iCn8X Ž MQ ºu_t XdY
MQU Ti]u chuLn đ>7 dngY I*1
‰ŒŒsM ,£ ThiTt bF đ=Gc thiTt @T
tự đjng hCàn tCànM chu^]n `\ng
chC 9\c đEch 7h;n tEch c>c iCn tBCng 9fu hC> hIcM 9Ki tB=ờngM thực 7hLnMUUU với thaC t>c
:‡ `\ng đ<n gignM tiện `\ng và đZt @Tt žug nhanhM
chEnh X>cU 2iều @hiển žua 7hSn 9ề9 9>^ tEnh ,H thể
-Tt n[i đ=Gc với bj đ=a 9fu tự đjng 0*Ž‚" ha^ 0*
‚iCn8XU
© M>^ :?c lA iCnU
MC`8lY ¼at8B s}2} €inaB^ H$l, $u97
H5ng :gn Xu_tY ¼at8B:ŽMQ
3k
€aC gP9Y€<9 `ung 9Ki đa @]nh gBa`i8ntM €<9 gBa`i8ntY 2 `˜ng `ung 9Ki •thiTt
@T @iểu b>nh BRng ca9 kŒ 9l³b=ớc BRngM 7i:tCn @†7M tCàn bj đ=Gc ng;9 tBCng `SuM bgC
đg9 b<9 chZ^ Dn đFnhM :ai :[ nh•M bềnM @hKng g;^ PnM @h>c với c>c h5ng @h>c :‡ `\ng
cuBCa @†C b>nh ca9 t¥ •đj Pn lớnM đj chEnh X>c `˜ng /*‚ lớnM đ•nh 7ic @hKng Dn
đFnhŸUU•U
• ThiTt @T đjc žu^ền của h5ng tZC đj chuLn X>c của l=u l=Gng `˜ng t •ŒMŒ|}È tới
ŒMsÈ /*‚ Y ®lC¿ 7B8ci:iCn C™ - ŒMŒ|} /*‚ CB b8tt8B• M và 9dc 7h;n gigi ŒMŒŒs 9l³7h6t•U
*[ đ=ờng `ung 9KiY Œ2 `˜ng
T[c đj `˜ngY ŒUŒŒs Ž sŒUŒŒŒ 9l³9inM
Mdc 7h;n gigiY ŒM ŒŒs 9l³7hU
2j chEnh X>c của l=u l=Gng `˜ngY - ŒUs È /*‚ •ŒMŒ|}È tới ŒMsÈ /*‚ Y ®lC¿
7B8ci:iCn C™ - ŒMŒ|} /*‚ CB b8tt8B•
2j Dn đFnh >7 :u_tY Í ÎsÈ chC tCàn bj thang chC 9jt chu tBenh b<9 b s 9l³7h
2j Pn `=ới 9dc ti]u chuLn chC 7h†7 tZi vF tBE thaC t>c - |Œ `€•0•M >7 :u_t b<9 Y Œ
Ž rŒŒŒ 7:iM
2j chEnh X>c `˜ng Y Î sUŒÈ
Tự đjng bD chEnh >7 :u_t
-h‡ @hE `ung 9Ki chC hệ th[ng
,H hệ th[ng @iể9 tBa :\ B˜ B•
,h=<ng tBenh giới hZn >7 :u_t tB]nM giới hZn >7 :u_t `=ới chIn lựa 7:iM @$aM baBU
-h[i l=GngY 32 @g
2iện >7Y t ƒƒ " Ž 2rk " 0,
TSn :[Y k| Ž r3 H«
'hiệt đj thaC t>c tBCng @hCgngY k
Œ
, Ž kŒ
Œ
,
2j L9 thaC t>c tBCng @hCgngY 2Œ Ž ƒŒÈ
,_u tZC buPng đCY lCZi } điện cực •‚u^ nh_t tB]n ThT giới•
(igi đC đj `fn Y Œ ¾ sŒ ŒŒŒ 9*³c9
2=Gc dng `\ng để 7h;n tEch c>c catiCn và aniCn Y 'a
©
O -
©
O Mg

O ,a

O 'H
k
©
O ,l
Ž
O ®
Ž
O '1
2
Ž
O '1
3
Ž
O ,'
Ž
O *1
k

O H,1
3
Ž
O €B
Ž
O aci`8 hVu c< bậc I UUU
JB.BJB *ng %Mng 8‚= c78 9: ;<=> %@i i>n ;<>ng -"gn ;N8" ?bn" a#’ngB
3}
Ž TBaC đDi iCn đ5 chdng t• là 9jt tBCng nhVng 7h=<ng 7h>7 chEnh của 7h;n đCZn
của b_t Dn đFnh :inh hIc ch_tM:?c @A tBaC đDi iCn đ5 đHng 9jt vai tB˜ žuan tBIng tBCng
việc t>ch và tinh chT 7h;n t‡ :inh hIc và đHng gH7 đ>ng @ể vàC :ự hiểu biTt của ch6ng ta
về žu> tBenh :inh hIcM:?c @A iCn tBaC đDiM 7hD biTn với c>c @Q thuật t>ch @h>c tBCng @hCa
hIc đời :[ngM là giai đCZn lIc `u^ nh_t tBCng t>ch hC’c 7h;n tEch c>c 9fu :inh hIc 7hdc
tZ7U ICn tBaC đDi th=ờng Xu^]n @Tt hG7 với c>c @Q thuật @h>c đ=Gc 7h;n chia th8C c>c
thKng :[ @h>c nh= @Ech th=ớc •(8l lIc•M :G n=ớc •@Ï n=ớc t=<ng t>c :?c @A hC’c :inh
hIc hCZt đjng •9[i žuan hệ :?c @A•U
Ž -hKng ch• là :ự lựa chIn của c>c @Q thuật žuan tBIngU Thd tự 9à ch6ng đ=Gc là9
việc cJng :¦ đHng 9jt vai tB˜ žuan tBIng tBCng việc X>c đFnh t[c đjM tiện lGi và nRng :u_t
tDng thể chC thEch hG7U
Ž $h=<ng 7h>7 :?c @A tBaC đDi iCn đ=Gc :‡ `\ng B_t hiệu žug tBCng việc t>ch và 7h;n
tEch c>c ch_t 7hdc tZ7 b `Zng @hE hC’c l•ngM thậ9 chE cg b ch_t B?nUU 7h=<ng 7h>7 tBaC
đDi iCn th=ờng đ=Gc `‡ `\ng `ể @h‡ đj cdng của n=ớc `C c>c 9u[i h˜a tan `=ới `Zng
iCn của ,a

M Mg

O @h‡ đj @hC>ng của n=ớc lCZi hCàn tCàn c>c catiCn aniCn cH tBCng
n=ớcO tinh chT c>c ch_t th‡ hHa hIc nh= tinh chT H,l @Q thuậtM tinh chT ch_t @hKng điện
l^ Ba @h•i hG7 ch_t điện l^O t>ch chiTt 7BCt8inO điều chT hG7 ch_t hHa hIc nh= điều chT
7h;n bHn hHa hIc `Zng l•ng t n=ớc thgiO t>ch l=Gng nh• của 9jt :[ ngu^]n t[ Ÿ
JBTB Sf SSNH V[I CSC PHƯ4NG PHSP WHSC V/ TRI Ư' H“D S\C W]
TRDf ДI IfNB
JBTBFB Đi•6 giong n"=OB
Ž *‡ `ung để đFnh tEnh và đFnh l=Gng 9jt h§n hG7 nhiều c_u t‡U
Ž ThiTt bF :?c @¥ th=ờng baC gP9 c>c bj 7hận chEnh nh=Y bj 7hận nZ7 9fuM cjt :?c
@A và đSu `˜U
Ž (P9 hai žu> tBenh là žu> tBenh tˆnh và žu> tBenh đjngU
JBTBJB Đi•6 9"l8 n"=OB
S78 9: "m- -"M
apng
S78 9: ;<=> ?@i i>n S78 9: gimt S78 9: 9"N
© là žu> tBenh
@h>c nhau của c_u
© ‚ựa tB]n hiện
t=Gng tBaC đDi thuận
© *?c @A gi_^
thujc `Zng :?c @A
© *?c @A @hE là
:?c @hE 9à 7ha `jng
3r
t‡ l•ng và ch_t h_7
7h\ B?nU
© lực h_7 7h\
baC gP9 lực "an`8B
´ ¼aat: là lực t=<ng
t>c giVa c>c 7hSn t‡Y
lực cg9 dngY
henh thành @hi tBCng
7h;n t‡ cH :¯n điện
tB=ờngU
lực li]n @Tt hHa
hIcY giJa ch_t h_7
7h\ và ch_t bF h_7
7h\
nghFch giJa c>c iCn
linh đjng của 7ha
tˆnh B?n với c>c iCn
tBCng `ung `Fch
7h;n tEchU
© €gn ch_t của
žu> tBenh t>ch là `C
>i lực @h>c nhau của
c>c iCn tBCng `ung
`Fch với c>c tBung
t;9 tBaC đDi iCn
•nhH9 chda iCn• của
iCnit
7h;n b[ l•ngM 9à
ch_t 9ang 7ha l•ng
là gi_^ :?c @AU
© 'hờ cH c>u tZC
đ’c biệt gi_^ :?c @A
cH @hg nRng giV
tBCng l§ X[7 9jt
l=Gng ch_t l•ng nh_t
đFnhU TBCng žu>
tBenh :?c @A c>c c_u
t‡ đ=Gc t>ch `Ic
th8C lớ7 9•ng của
l§ gi_^U
là `Zng @hE hC’c b
`Zng h<iU
© -hi 7ha tˆnh là
ch_t h_7 7h\ B?n the
ta cH :?c @A @hE h_7
7h\U -hi 7ha tˆnh là
9àng 9•ng ch_t
l•ng tB]n bề 9’t
ch_t h_7 7h\ B?n ta
cH :?c 7h;n b[ ha^
c˜n gIi là :?c @A @hE
l•ngU
JBTBQB Toi #O "5= c78 9: ;<=> ?@i i>nB
2ể đZt đ=Gc hiệu :u_t caC và gig9 chi 7hE điều chT c>c @Q thuật và žu^ tBenh :?c @A
cSn đ=Gc t[i =u hHaU Qu> tBenh t[i =u hHa žu^ tBenh luKn là 9jt v_n đề 7hdc tZ7M đ˜i h•i
9jt thời gian th‡ nghiệ9 l;u `ài và cH 7h=<ng 7h>7 7ha hG7U
TBCng thực tT t[i =u h>C cH nghˆa là `ung h˜a c>c ^Tu t[ :aC chC đZt `=Gc đj 7h;n
gigi caC nh_t cH thể tBCng thời gian ch_t nhận đ=Gc hC’c đZt `=Gc tBCng thời gian ng?n
nh_t dng với đj 7h;n gigi đZt ^]u cSu •c>c 78a@ t>ch hCàn tCàn Ba @h•i nhau•U
-hi đ>nh gi> @hg nRng t>ch c>c c_u t‡ Ba @h•i nhauM :¦ @hKng đS^ đủ n]u chC BNng
@hg nRng nà^ 7h\ thujc hCàn tCàn vàC đj hiệu nghiệ9 của cjtU Thực Ba chiều caC đˆa lA
thu^Tt ch• thể hiện t[t đj Bjng của 78a@ :?c @AM c˜n 9u[n đ>nh gi> @hg nRng t>ch của cjt
•ha^ lớ7 9•ng• 9jt c>ch hCàn thiện 7hgi X89 X†t đPng thời hiệu nRng của cjtM đj chIn
lIcM đj t>ch và `ung l=Gng cjt thKng žua chiều caC đˆa lA thu^Tt HM hệ th[ng chIn lIc
α
M
đj 7h;n gigi /: và hệ :[ chda -–U
'Hi 9jt c>ch c\ thể h<n đệ thực hiện t[i =u hHa ng=ời ta tha^ đDi c>c điều @hiện thE
nghiệ9 nhN9 9\c đEch là9 gig9 :ự `5n Bjng của 78a@ và là9 biTn `Di vận t[c `i chu^ển
t=<ng đ[i của c>c c_u t‡U 'h= ch6ng ta đ5 biTtM :\ `5n Bjng vang ch_t :?c @A tRng l]n là
3|
`C c>c biTn đ•i đjng hIc là9 tRng chiều caC đˆa lA thu^Tt của cjtM c˜n t_c đj `i chu^ển
của c>c c_u t‡ c˜n 7h\ thujc B_t nhiều vàC c>c ^Tu t[ g;^ gnh h=bng đTn hệ :[ chda và
hệ :[ chIn lIcU

PHCN CB T/I ,IỆ' THDM WH3f
sU “@h&n tAch 67nh '89ng> 'hà Xu_t bgn 2Zi hIc Qu[c gia t7U HP ,hE MinhU
2U “S'+:B b5+ g+#ng> Th_^ 'gu^cn 2dc "=GngU
3U “@h&n tAch h) hCc 67nh '89ng> 'º€ -hCa hIc -Q thuật Hà 'jiM s‰‰}U
kU “C$c %h8Dng %h$% Sắc ký> 'º€ -hCa hIc @Q thuật Hà 'jiU
}U htt7Y³³baigiangUviCl8tUvn³7B8:8nt
rU htt7Y³³taili8uUvn³tag³taiŽli8u
|U htt7Y³³¿¿¿Uhc9biCt8chUcC9Uvn
ƒU htt7Y³³¿¿¿U`luU8`uUvn
‰U htt7Y³³tBaiti9na9`inhUn8t
sŒU htt7Y³³¿¿¿Uc^b8Bch89vnUcC9
ssU htt7Y³³¿¿¿Uta^bacuniv8B:it^U8`uUvn
s2Uhtt7Y³³¿¿¿U:cBib`UcC9³`Cc³k}‰ƒrkƒ|³$hÈ,rÈ€ŒÈ,rÈ0sngŽ7ha7 :
È£sÈ€0È0®cŽ@iŽtBaCŽÈ,kȉsÈ£sÈ€€È‰}iŽiCn
3‰

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->