,1(50 sao pltd/ 1t()2l1g

THJ\fOEI DAUKHOA

Vv//JPM'"

0(10
.."

pno so; G6n

FTUNEWS
SINH VrEN B~I HOC NGO~I THUdNG CSII T~I TP.HCM LAp cnt LdN, LUY~N TAl NANG, vi THANH PHO VAN MINH, vi TudNG LAI BAT

xuoc

Gu'dng m,t trang bia: Tran Th] Thanh Loan (Hoa Kh6i Duyen dang Nqoai thuonq - FTUCharm 2010), Thai Nguyen (Giai Nhat Don ca Tieng hat sinh vi en Nqoai thucnq - FTUShine 2011) Photo: Xit Hi Retouch & Design: Nh6c Kua, HG'uAnh

FTUNEWSSO 12 (09/2011) Phat hanh nqay 01/09/2011

I An pham Download

p hat hanh mien phi vai 56 Iu'qng c6 han FTUNEWS 5012 tal http://8goc.com/ftunews122011

nguai ban dang trang lua. Cung cap. It nhat mot Ian tren coi dai nay". hoai bao trong quanq dai sinh vi en sap tai . ngay canh ben. luc vua chap chirnq tap di. tung bi xem nhu "mot thang oat con kl d] an mac nhu thanq he cua r9P xiec". rai ban se they nhtrnq canh tay dang cam.nha tho thien tai Nhat Ban quan niern cuoc dai la met CU9C 10'hanh.. qiup do.. C6 tieng tr6ng khai tnronq vua diem. CU nhu the.. cac ban da san sang de 'vap nga' chua? Duonq Hang Phuc . Xa han chut nua.. ban se thay nhung canh tay cang tran nhiet huyet tuoi thanh xuan. nghe. that nhieu uac me. hien nay 19i la CEO dlnh dam cua doanh nqhiep hien dung thir nhat tren th] tnronq chirnq khoan My . 2. chat chua HQ la nhung nguai thanh dat. nhln xem. se nhln rai cam nhan bang nhung van tho.. va chunq ta 19i buoc them nhtrnq buoc dai han tren con duang phla truce. nhirnq vet thucnq se lien Sf?O. dai hru nhung vet S£?O do vap nga. 6ng luu tren duang dai va nquoc 19i. khien ta v6 tlnh nga nhao s6ng soai. c6 chiec xe d9P dau tien. ban c6 hai lua chon: met la nam do.. bo cling de t6i nga each rai 19i den diu len. 6ng di khap dat ruroc Nhat Ban. Bang d6i chan cua chlnh mlnh.1nc6 biet Nick Vujinic. Nhung chiec bay d6i Iuc qua tinh vi. chang trai nguai uc khi vua sinh ra da kh6ng c6 tay va chan.' ay. dan Nqoai Thuonq la mot noi an toan de vap nga. Nhung nqay cuoi thu rai cling se ve. gia dinh nqay xua vlfc day . KSO-ers. Va ho cling da tUng vap nga. se chiao R9n9 han chut nua. C6 anh mat. C6 tienq cuoi. Va cuoc dai la mot chuyen phieu luu day thu thach. Tu khap noi trong tay gia da san sang. T6i biet Basho . ura chon thu hai kh6ng va se canh cac ban. Mf? dat t6i di khap mot vonq quanh nha. De rai tu do. Can Nqoa! Thuonq. t6i tray trua rna trucnq thanh. de t6i nga rai 19i den dIU len. Ai do da tung n6i: "Khi ban vap nga. noi ay kh6ng thieu nhung Hay canh tay . qian VI khi ban nga. Rai khi nhin 19i. Den khi len 7. va hai la dung day de tiep tuc di". ve phia Dean thanh nien.B. dau chan 6ng bang 3. cling tUng b] sa thai kh6i Apple.7 1. qua di. duang dau bang nhung vet chan tran. nhirnq T6i nho mlnh thuo nho. kh6ng bao gia la de dang. Vung vanq.. aen cac kh6a tren. van c6 the tot nqhiep d9i hoc va hlen gia da tro thanh mot dien gia noi tieng ve chu de nqh] hrc va lam chu cU9csong? B9n c6 biet Steve Jobs. rai ban se thay nhung canh tay cam th6ng.ta thay be Ta them mot canh tay nhu b6 vc chi mot nhu me nhu mlnh. H9i sinh vien. Them mot mua vui. m9t chuyen ngao du.

thOng tin du hoc h<..>ntu}$: vOlcho nhCihg ban sinh vien yeu thfch cOng v$: tinh ng~n va cac boat CJ9ng xa h9i.kh6ng nhatthiet: ban phai D c6khanang~t~b$nhu'hathay.__ FTUNEWS I\.niem vui cho cae Cl. ~p n~t nhat ve tlnh hlnh nha tro cho vi. .J gia... nr hac> d6n cac ban nhCihg ngay aau ti€n FTUvOlnrcach Ia mQt'l1€\oVComer'? f)61a nhCihg tinh ngll}$l vien liep sUe mUa thi aen tU Ban Ho tro (BHT)trVC thu(x: H9i Sinh vien truOng.ldchc. m9t san pham 'c¢p mac BTTchfnh Ia \Nebsite FTUNEWS.! t:rach 00 fch thu(x: ve ffnh VI/C van ng~ va the thao. H9i Sinh vien (HSV)c6 the cOn xa ~ vOl cae ban nhUhg ~t ra chung ta Oa ~p nhau rai day. Ngoai v$: phl. FTUHalimark. Tetthieu nhi cho cae em thieu nhi c6 boan canh kh6 khan.dl. .iCh$1 sam n6i cho nglJ6j khiem th~ to chUe d6n Trung thu.Jyfu va hO tro rvc rOva hoanh trang nhat thOng tin cho FTUers. men y nghia nhu'Mua he xanh. tin cUa H9i Sinh vien aen cae ban sinh vien. kY nang chuyen ere.COM.. trong (BTl) phl. aen rat NhUhg chua het. H¢i thao £)H Ngo. cae se cOn dliqC lam quen vOl 4 Ban khac rung kh6ng kern philn thu Ban Tuyen truyen Ban Van ngh~ . mong mu6ndem ~i niemvui choc¢ng dOng.3p oo.eng hat sinh vien Ng~i thu'ong (FTUShine). BTTc6 mi_itokh. hO tro thVCh$1 cac chu'ang trinh IOn cUa H(>iSinh vien nhu' FTUShine.1t va rn6n sau 12 nam m$ btJOcvaocanhcang mai hoc ~p cUa cae ban ~t dliqC ket qua cao nhat? Ban con nhO nhCihg ngLfOiban eo xanh 10lang thap thOm khi thay cac ban den truOng thi muQn. thOng Cung vOl cac ban chUe nang khac._lithu'ong. DANH CHO TAN SINH VIEN HOI SINH VI EN • H(>iSinh vien Ia gl? Khai n$'n I\.fan dliqC Ban khai nham cung cap nhCihg thOng tin chfnh cae ban sinh vien._lithutmg (FTUCharm).trang tin chfnh thUe cua sinh vien £)H men lam hlnh anh.! t:rach boat CJ9ng tuyen tn. en vOl Ban VNTT. Do Ia aeu N~i thlJOng CS2. vOlnhCihg chuyen ml. Nhip sOng nhCihg slm pham cUa Ban VNTT. BHTchi Ia m(>ttrong 5 Ban chUe nang cUa H9i Sinh vien. va luan cung cap cho ban nhCihg thOng tin n6ng hOinhat.machicankhanang t:re. nhCihg chien si ngoai xa aaorung nhu'nglJ6j dan OmQt sO khu Vl!ccOn kh6 khan. em nhO.Th~ thao (VN11) Ia Ban xuat h$1 vOl cae san chd lanh ~nh. cam thUt. tham cae mai am.. Kh6ng biet:cae ban c6 con nhO aen nhCihg 'ao xanh'dOng himh vOi cac ban trong dQtthi ruyen sinh vao FTU. Ban HOtro luOnam tham giup ao cae ban sinh vien qua hang loat boat CJ9ng nhu Ban linh ng~ (BTN) Ia mQt Il.. Duyen dang Ngo. BTTphl. BTN vaf)9i COng tacxa h(>itrIfC thuoc Ban thu'Ong xuyen to chUe cae boat d¢ng da ~ng va giau tim kiemCClh(>iv$: lam. bien ~p cae ban tin ve H9i Sinh vien dang tai tren forum ftu2com.. To baa FTUNEWSban dang cam tren tay la mQt san pham cUa BTTaay. ban xac. rrl>i nam Ban linh ngll}$l tV hac> vi mang nhieu nu M. Xuan tlnh ngll}$l. ban HOtro Oa khai tnJong va dang tiep nx 'g6p vOn' cho Ngan hang nha tro .! t:rach an philm chfnh thUe cUa H9i Sinh vien truOng.lCvlta ~ sac vlta da ~ng nhu'lin tUc $If k$1. ban VNTTla mQt philn khOng the thieu vai tro to chUe va oteu ph6i cae boat Cf9ng thu'Ong nien cUa H9i sinh vien. ~ b$.. Chac han cac ben da tUhg nghe n6i aen cae cu(>c thi dliqC to chUe chuyen ngh~ nhu'T. Hien rreu nhan ~.lcbOng. Menu giai tri. 00 kern. f)~ b$. .sat canh hOtrq ere bIJOc Vl1<. nha mOl thl..tochUecaebuOi h9ithoo.chdthethaogiOi.. Kh6ng ram r¢ nhu' cae as 89i nh6m khac.luOn ~ng nghe ban.

£)9i C6ng tacxa hQi va To Th6ngtin dvl~n sinh vien. neu se van con thi€u. Va cu6i cung Ia Ban To chuc . hanh vOl ban trong nhClhg hoat d9ng h9C ~p va phong trao_ neu n6i v6i ban rang HSVS Ia no'i the h~ ella ban cUa t6i . ke vOl ban rang HSV Ia ngV6i ban se dong CQng tac vien lam v$:trong cac Ban.i<1ng cham cUa Ban TCXH HQi Ia "Bien kh6 khan thanh cam hung".h6ng tin HQi vien t toan tnJOng. Ia thi€u. BLlc1( ao mol tnronq mel.DANH CHO TAN SINH VIEN FTUNEWS'_ Ngl10i ban mOi cuatansinh vlen . buoc vao canh cong mang ten FTU. HSV con c6 cac cau lac b9 (CLB). tal nang va nhiet tlnh? M9t rnoi trLlong h9Ctap hoan toan 'tu do' va mot me? Neu do la nhung gl ban mong dqi.1ctlm hi€u nhieu han trong thOi gian sap tal. dl. do do cac ban chu y thee d6i thOng tin t. ClB Van h6a ng~ th~t S6ng Da Tan. HSV loon chao dOn tat ca cac ban tan sinh vien nh~tlnh. se t~t neu ke v6i ban rang de n6i ve HSVthl sao nhi? HSV la mQtto chltc ban tuyen se van thieU.. cae CLB. Day la nhClhg danh h$J cac ban dl1<.iOng.cUa chung ta.tc thuQc.li website wwwftunewscorn va bang tin HQiSinh vien nhe! se V~y neu chi dung mQt cau Ban eta c6 mQt cai nhln kha toan di¢n ve HSVtnJ6ng roi day.l6n cQng tac rung chung t6i trong cac mang hoat dQngtren.£)9i nh6m rung se c6 ke hoach ruyen thanh vien rieng. Ban TCXD HQi dam bao ve CO cau to c chltc cUa HSV truong.Ly do do c6 ten la H9i 5inh vien. oa.ti thl1ol1g (FTU Hallmark) -vinh danh nhClhg sinh vien 5 tot va sinh vien tieu bieu Clla roan trU6ng. NhLlng neu ban con do dV.Xay dl.ltlg (TCXD) HQi. ClB tieng N~t CLBQuan tri kinh doanh. hay de chunq toi mang den cho ban them mot Iy do nua de tutin voi su Iva chon cua rnlnh khi . HSV trVO'ng cteu to chltc nhClhg dqt Ngoai 5 Ban vUa giOi th$J den cac ban.. chunq toi chac chan ban se tim thay. nhUhg phl. CLBChung khoan.A Trai qua mot kY thi cam go va day ding th~ng. nang d9ngva ml.Dung nhvten g<. h~n trong ban con nguyen cam gic3c hao khi tra tu thanh tan sinh vien DH Ng09i thironq (52. vl c6 ~t C1rung lOp (m6i lOp Ia mQt Chi hQi). CLB B6ng ClB B6ng ro. qua do danh gia va de cU cac ca nhan tieu bieu de khen tht. cac ban cho dqi dieu gl? NhU'ng ngLloi ban th~t 'cool' den tU mol mien To quoc? Nhung giang vlen tre de thuonq. . dQi nh6m tn. Nghe c6 ve xa ~ va hoi kh6 khan.1COng dung mong muon.>i Ua mInh. Ngoai ra. s v6i long dam I'TlE!vasUctre_ CTV FTUNEWS . Ia <:au noi giftcl Ban Chap hanh HQi Sinh vien tnJOng va cac ban khactrong Chi hQi. Moi nam hoc. Ban TCXD HQi con to chltc chl1ol1g trinh Dau an Ngoc.J<. Ban se rat gan gui. v6i nhClhg hoat dQng phong phu va hap dan: ClB tieng Anh thvong l1'l<. quan IY sO h. khac h~n nhung gl da theo v cac ban trong suet nhung narn phd thong.Jhg. ~ptrong suot bOn nam la FTUer .Ii.i<.

SSEAYP. Tham gia chao don Tau thanh nien £)ong Nam A. ho tro cac chuonq trlnh chung cua Doan va quan 1'1 CLB phat thanh cua sinh vien Ng09i thuonq FTUZone. Ben canh do. BPTda ghi ducc nhirnq dau an rat an tuqng vci viec to chuc hang 109thoar d(>ng Ion vci sir ho tro cua cac Ban khac nhu: FTU'S DAY 2010 . tnronq thanh cunq vci su Ion len va phat trien cua Doan tnronq. hlnh thanh va ph at trien nhung chuonq trlnh. m6n qua quy gia rna cac thanh vien BPTnhan duqc chfnh la nhung hoc hoi.dern den cho sinh vien nhirnq dlnh huang r6 rang trong nr Wong.Xay dunq Doan la ra doi tu rat sam. hanh d(>ng dung dan. Hoi trai "Hoa l. la nhirnq niern vui VO oa khi dua con tinh than cua mlnh thanh conq rue roo Trong narn hoc vua qua. ca hai Du an nay deu nhan diroc phan ung tfch cue tU sinh vien. £)en vai BPT la den vci nhtrnq cuoc hop va tranh luan soi noi. cunq hang 109t cac chuonq trlnh lien ket vai cac ban khac trong Doan tnronq va Hoi sinh vien.Find The Ultimate. nhung viec lam. la tlnh dean ket anh em. nhung cuoc thi d~m chat Ng09i thucnq. trai nqhiern mol. nang cao ban than va dong thoi cunq t90 nen nhieu san chot bo fch. the hien thanh conq vai tro cua mlnh va tro thanh 1 canh tay phai dac luc cho Doan truonq. ban be. Va cusau mol chuonq trlnh. Nqoai ra. ..It's Me 2011 nharn tlrn ra gUCIng mat dai dien cho danh hleu "Dal su Ng09i thuonq". Tienq Anh Du lich . Ban TTVH con to chirc cac cuoc thi danh cho sinh vien nhu Tam nhln xuyen the kl. cuoc thi FTUer . BPT con luon tfch eire tham gia cac hoar d(>ng khac cua Dean tnrcnq va quan 1'1 CLBtrue thuoc . thu vi va 'I nghia. qiup sinh vien Ng09i thuonq ren luyen. thuc hien cac conq trlnh thanh nien cap tnronq va cap thanh. £)6 la Du an c(>ngdong Vonq Om va Du an Moi truong Mam xanh.. Nhac den Dean tnronq khonq the khonq ke den Ban Phong trao . cuoc thi da ghi duoc tieng vang Ion trong conq dong sinh vien Ng09i thuonq va cac tnronq Dai hoc khac.ira". Tap huan can bo Doan. Ban TTVH con tham gia. Tour Guide Contest 2011. luon co gang thuc hien chuc nang cua mlnh . Ban TCXD Dean con tham gia tuyen chon ban chap hanh Doan truonq. Doan tnronq Dai hoc Ng09i thuonq da heat d(>ng thirc su hieu qua trong narn hoc 2010-2011 vua qua. hoi hop cunq VTV3 p to chuc cuoc thi Rung Chuonq Vanq..FTUNEWS Gi6ithieu • DoAN THANH NII~N Vai co cau hoat d(>ng 4 Ban.. dat nhieu thanh qua dang chu 'I. Ban Tu wong Van h6a dung nhu ten qoi. Ban To chirc . Nqoai nhirnq conq tac chfnh ve van thu va so sach. nhung ytuong bung no sang t90.CLB Ky nang Doanh nhan (AC). ho tro Thanh Doan trong cac conq tac cap tnronq va cap thanh. tham gia to chirc cac su kien Ion nhu U~kl niem 50 narn thanh I~p tnronq £)H Ng09i thuonq. Ben canh do.Ban chuyen to chuc su kien. Ban cunq da c6 mot narn day thanh conq vai nhtmq chuonq trlnh 'I nghia huang ve Conq dong va Moi tnronq. qiup cac ban nang cao 'I thirc conq dong va rnoi truonq xung quanh.

xao.chCtng n dong gop quan tronq trong viec thuc day phong trao hoc tap trong sinh vien.DANH (HOTAN SINH VI~N DH NGOAI THUONG GS2 • Mqt trong nhirnq yeu to tao dl.>'i long dam me nqhien cuu khoa hoc va dem den cho sinh vien cac kien thirc bo fch phuc vu thiet thuc cho viec hoc nhu: H9i thao "Ky nang thuyet trlnh tieng Anh".. narn hoc mol dang den va Dean tnronq chao don su tham gia c9n9 tac cua tat ca cac ban Tan Sinh vien KSO.lng nen 'thuonq sang tao den nr nhung can bq Doan.xa tnrc thuoc Thanh Doan TP. NhCtng can b9 Doan nhlet tlnh. Hqi xong Trong d6 thanh phan khonq the thieu la Doan hi)i cua thanh nien. nang no da lam nen mot nam hoc 2010-2011 day thanh conq. sinh vlen DH Nqoal thuonq hleu' Nqoal thuonq nang dqng. Hay thap len nqon Iva cua chfnh rnlnh va cunq chunq toi chay het minh trong nhung narn thanq sinh vien sap tail :) . Phat hanh chuyen san kinh te "Facts & Figures" moi thanq.>.HCM· t t La ban ra dci sau cunq nhunq den nay Ban Hoc tap va Nqhien cuu khoa hoc cling da dat du<.HCM. tnronq . Bon Bantuy co nhCtngchirc nang rieng nhunq van la mot khoi thong nhat cua Doan truonq.mot to chuc chlnh tr] . H9i thao "Hoc Dai hoc. huang sinh vien vao cac chuonq trlnh hoi thao mang tfnh hoc thuat. nhiet tlnh 'cop mac' FTU.. unq bo 10 dot tuyen nhan D su Ian nhat trong nam cua Doan truonq ban nhe. Nqoai cac heat d9n9 tren. To chuc cuoc thi Microsoft Office World Champion cap truonq . ho tro qiup do nhau trong cac conq viec chung cua Doan cling nhu cua H9i Sinh vien.mot qoc nhin". H9i thao WTO phoi hop cunq Thanh Doan TP. khoi g<. Ban con ch]u trach nhiern quan Iy 2 cau lac bo d9i nhorn true thuoc do la: CLB Sinh vien Nqhien cuu Khoa hoc (RCS)va £l9i SIFE.

hcm@gmail.f an giao due xanh cho tre em duoc truyen cam hung tu Dien dan Tuoi tre Viet Nam. Day la mot tin vui cho thay su di len nqay mot vO'ng manh cua phong trao NCKH tal Co 2 truang DH Nqoai thuonq. . "Hlep 51 xanh"cung GFOC (Green Future Of Children) la dl.com tnroc nqay 7/9/2011. TOEFL IBTtu 65. IELTStU' 5.5. 5 giai ba va 6 giai khuyen khfch). c6 chirnq chi tieng Anh: TOEFL PBT tu 500 tra len. so so r-e thanh 1{50 GFO_C_ dang I<y lop chat hlQng cao H~ Chat luong cao c6 chuonq trlnh giang day chu yeu bang tieng Anh vai d(>ingQ giang vien chuyen man cao va giau kinh nqhlem.hay nhanh tay tai aan l<_li ww. Ha so dang ky nhan tai van phonq B(>man nqhiep vu (phonq 207) kern vai ban sao c6 chunq thuc chirnq chi tieng Anh (neu c6). 2 giai nhl.a chi email: w gfoc.026. Dieu kien du tuyen: Sinh vien trunq tuyen h~ chfnh quy vao tnronq.ftunews. thuc day bci M<_lng luai The H~ Xanh Vi~t Nam va dieu phoi boi Trung tam Song va H9Ctap VI C(>ngdong va Mai tnronq Live & Learn.com rai gUi ve d.599. M9i chi tiet lien h~ Thu Hien (K48C):0903. De tra thanh thanh vien cua GFOC. ducc h9Ctap trong moi tnronq nang d(>ng va hien d<_li duqc nhieu va co h(>iphat trien hon.- FTU2 "d~i thang" NCI(H cap trLlong DH Nqoai thuonq Co 2 nam nay xuat sacc6 15 tren tong so 26 de tai qianh giai trong cuoc t~i Sinh vien nqhien ciru khoa h9C (SV NCKH) cap truonq narn 2011 (trong do bao gam 2 giai nhat. TOEICtu 600 hoac vuot qua ky kiem tra TOEICdau vao tal truang DH Nqoal thuonq tU' 600.

Qua hanh trlnh 'dal hoi' nay. Voi mrnh."I LAM . keo. mua he nay that st. Chung mlnh oi b9 voi nhiet 09 nqoai troi la 42 09. oung ng<:li chay het mlnh cho mua tuoi tre va ke l<:Iicho FTUNEWS mlnh oa Ion len nhuthe nao cac b<:lnnhe! THO". Ve mat chuyen rnon. hay mot mas he tra ve nha doan tv cung gia dinh . nhtrnq ky niern that kh6 quenl" . danh gia va tu van chien lucc cho conq ty duci danq bao cao ngan va moot bai thuyet trlnh.co ban nqh] hrc nay tam sir. Narn 2011 c6 hem 9000 SV oang ki du thi tu 17 quoc gia va vunq lanh tho. Rieng hai nguai ben F~ EWS gioi thi~u duoi day dJ trai qua m(Jt mu« he th~t d~c bi~t. trong khi nhiet 09 mat ouang la 45 09. Sau CU9C thi mlnh nhan ra rang oieu quan tronq nhat la xay dunq duoc mot team dean ket va hoat 09n9 hieu qua cunq nhau. ban Doan Th] Minh Hue (K49B) oa 'lap oay' rnua he cua mlnh bang viec tham gia hanh trlnh oi bo xuyen Vi~t "Tu Lang Sen oen Ben Nha Rang" do H9i Hanh Trinh Xanh to chuc. Sang Trung Ouoc tham du chung ket CIMA CIMA Global Business Challenge la CU9Cthi qianh cho sinh vien dtroc to chuc tren quy mo toan cau. "Minh nho nhat la ch~ng ouang d Vinh. d6 co the la mae he nang ch6i vo! Tiep suc mua thi. ve Chia se voi FTUNEWS. Phai song sao cho kho! xot xa an han VI nhung narn thanq oa song hoai song phi". ban phai tuyet ooi tap trung cho rnuc tieu rna mlnh oa o~t ra va co gang het sire oe di oen dich cuoi cunq.BOI KHUYtN . M~c du ma hoi ma ke nhe nhai nhunq ai cOng co gang oi oen dlch. Cac nh6m se duoc giao mot 'case study' va mot kich ban (tlnh huonq gia dinh cac co hoi va thach thirc rna conq ty danq oOi oau) tU 06 dua ra nhung phan tich. oe bai cua CU9Cthi yeu cau nhung kien thirc nhat dinh m~t tai chinh trong khi ca nh6m lai khong h9C chuyen nqanh tai chinh.t nhieu mau sac. Minh Hue nho lai: "Minh oa cunq cac thanh vien trong doan oi d9C oat nuoc tren chinh ooi chan cua mlnh. De Nha van nguai Nga Nikolai Ostrovsky trong tac pharn noi tieng 'Thep oa toi the day" oa tung khuyen rang: "Dai nguai chi song c6 mot Ian. thai gian khonq phai la ngan. Nqoai ra oe dat duoc ket qua tot cho mot oieu gl oay. tan hUdng cam qiec chinh phuc nhung con deo va hieu diroc niern vui khi vuot qua duoc gioi han ban than". lich chucnq trlnh lai kha day nen cac ban luon phai co gang can bang tot nhat giua viec du thi va tham gia cac heat 09n9 cua ban to chue. cac 09i va tlnh nquyen vien oeu vo cunq than thien khien mlnh c6 cam giac thoai mai nhu d nha. tu nhung nguai c6 kinh nqhiern va qiao vien huang dan. Den khi san$! Trung Ouoc.Moi FTVer se ch(.. moi nguai narn tay nhau.K48CLC. khonq chiu bo cuoc. truce mat tat ca cac ban la mot narn h9C moi hua h~n nhieu oieu thu vj. met Ian nua cal ten Nqoai thuonq l<:IiOU9'c 'len ngoi' khi 09i dai dien cho Vi~t Nam sang Trung Oudc thi chung ket gam 4 thanh vien oeu la FTUers. hoc hoi qua sach Vd. internet. ve a 'Mang chuonq oi danh xu nquoi'. Minh Hue cho rang mlnh oa Ion len rat nhieu va cam thay vui VI duoc cong hien sue tre qua nhung conq viec tlnh nquyen d tUng oja phuonq noi ban ay oa oi qua. san choi nay. rat vui va y nghia!" Di bQ xuyen Vi~t . diu rai 00' nhau di.m m(Jt cach rienp de lap da'y mue he cua minh bang nhClng trai nghi~m dang nho. £)6 c6 the la m(Jt chuyen di Mua he xanh den Thit~ngLieng. ban Pharn Nh~t Minh . cac ban oeu oa g~p phai nhung kh6 khan nhat dinh. M9t mua he voi nhieu trai nqhiern quy gia oa d lai phia sau.. mot thanh vien cua nh6m hao hung: "Chuyen oi oen Trung Oudc Ian nay oa oe Iai cho mlnh nhleu an tuonq sau sac.thir thach ban than La mot sinh vien tre oay nhiet huyet. Do 06 cac thanh vien phai no hrc khonq ngung trong viec W tim tot. vuot qua thu thach. Thi thea nh6m gam 4 SV va mot qiao vien huang dan.

hoan canh gia dlnh d~c biet kh6 khan va chua nhan hoc bong xa hoi trong narn hoc 2010 . .000.com hoac lien 19cqua Van phonq H9i sinh vien nhe. voi "nhan vien" 121ac thanh vien Ban He c Tro tnrc thuoc H9i Sinh Vien. NGAN HANG NHA TRO . Cao dang tren dla ban Thanh phd He Chi Minh. H09t donq tren nguyen tac "Nqan hang nha tro . Voi so hronq 40 suat va tri gia 5. Nqan hang nha tro da va dang dan tro thanh mot trong nhung dla chi tin cay voi sinh vien Nqoal thucnq.HCM narn hoc 2011 . Hoc vlen.vn.mot trong nhung van de khien sinh vien "dau dau". Mol chi tiet xin thea d6i tal website www.2011. c6 h9 khau thuonq tru tal khu vue mien Dong Nam bo. trong du lieu voi gan 300 dla chi nha tro.__ FTUNEWS HO TRd SINH VIEN . Narn hoc mol nay. Nam qua.hotrosinhvien. c6 tong diem trunq tuyen 3 rnon thi tu 19 diem tro len (khonq tfnh diem uu tien). Nqan hang dang gang sire mei nqay de hoan thien han rno hlnh nharn muc dlch cung cap nha tro cho cac ban sinh vien xa nha . Thai gian n9P he So': han ch6t 12/9/2011. voi su' cai thien va quan tam nhieu han den sinh vien. De c6 the lien 19cvoi Ngan hang nha tro. mot con so con kha khiern ton nhunq cunq c6 nhung buoc kha quan nhat dinh trong heat donq.2012 va thea hoc VaG truonq trunq tuyen. cac ban hay glii mail den d!a chi nganhangnhatro@gmail. CTV FTUNEWS B6~ilG TIEP sue DEN TRUONG Trung tam He trc Sinh vi en Thanh pho He Chf Minh to chuc chuang trlnh hoc bong 'Tiep sue den truonq" narn 2011 narn trong chuang trlnh "VI nqay mai phat trien" cua bao Tuoi tre danh cho tan sinh vi en c6 hoan canh kh6 khan thuoc 7 tinh mien Dong Nam bo vua d~u VaG cac truang D9i hoc. co gang cung cap nhleu nhat c6 the nhunq dja chi nha tro cho cac ban tan sinh vien n6i rieng va cac FTUers n6i chung.CD tren dla ban TP.Nqan hang VI dai song sinh vien".000 deng/suat. Nqan hang da cung cap khoanq han 30 d!a chi nha tro cho sinh vien. Nqan hang nha tro da va dang bo sung them VaGdu lieu nha tro. hoc bong duqc ap dunq cho cac doi tuonq 121 inh vien narn nhat vua S trunq tuyen VaG truonq DH . Chfnh thuc di vim heat donq ur thanq 04/2011.

Ve phan d9C. adjective.lc dieu nay. nen lam phan Reading Comprehension trLfac. Ky thi TOEIC dau VaG tal CSII tnronq DH Nqoai thuonq lay nquon tV ngan hang de thi thea chuan TOEICrat da danq nen cac ban khonq nen h9Cthuoc long nr bat ky qlao trlnh nao rna chi nen h9C. Oxford Computerized TOEIC practice. so bao danh can than tnroc khi bat dau lam bai dieu nay seclLfqccacthay co trong phonq thi huonq dan. nhieu em khonq tl/ tin nen de b] mat diem. a mQt so cau chi can d9C ILfat qua da biet dLfqc cau tra loi. Chi can lam bal het rnlnh. cau truce nghe khonq duoc nen phan tam va lai dan den mat diem a cau tiep theo. Ve phan d9C. De vuot qua kh6 khan nay. Thu hai. Thu ba. cling c6 mQt so it trLfang hqp ngoC. cac ky thi cua chunq ta duoc thuc hien tren may tinh nen cac ban co gang tap lam quen each lam bai rnoi me nay. Ben qmh nhung kien tbuc san co. cae b9n sinh vif~n thuang g?P pMi nhung kh6 khan nao trong suot ky thi? luon d6ng vai tro quan tronq..Ii. LLfU Y cuoi cung 121 cac b<. oay qua th¥ fa m¢t "vu man" thti hai oay kho khan. dieu quan tronq nhat 121 hai xac dlnh duoc p cac W kh6a (key word) trong cau hoi va nghe duoc cac tu dong nghia cua cac tu nay trong phan tra lai. kha nang nghe se tien bo.Giang vien b¢ man tieng Anh truang DH Ngoigli thuorv. V?y thi sinh viet: ca'n chuan b! gi truce ky thi nay 9? script. . dien ten.lng.ln khong bl tru diem khi tra lai sai nen khi g~p phai cau hoi kh6 thl hay ch9n xac suat va khong bo trong II/a ch9n nao. ThS. Nguyen Kim Tuan: Cac ban vua tral qua mot ky thi kh6 khan nen cling khonq nen qua sue mlnh de on luyen them. thu« tMy? ThS. mot Short Conversation c6 den nhCfng 3 cau hoi. ttiue tMy? . c6 mQt m~o nho vai cac bC.D9C . ky thi cling 121 sa de chon mot co so ban VaG lap chat ILfqng cao cua trucnq. neu khong blnh tinh cac em c6 the mat diem a ca 3 cau. Va mQt Ian nCfathay ILfu y.ln vLfqt qua m9i ap II/c cua ky thi de d<. Neu klen trl. FTUNEWS: Theo kinh nghi~m eua tMy. Tam Iy chung 121a so cac em deu cam thay hoi d hop va de mat blnh tTnh khi thi. Trong suot qua trlnh lam. Nguyen Kim Tuan: Cling nhLf m9i ky thi khac. verb. 0 Part 2 cua phan Listening.1cet qua tot nhat? Lam k sao oe vuot qua tam Iy phong thi? Cuoc tro chuyet: ngan duoi oay giUa FTUNEWS vo! ThS. neu nghe khonq dLfqc mot dean chi mat diem mot cau hoi. cac em phai lam quen vai vi~c thi tren may. A chia 51? ding An6 van khOng phai fa man sCItruang cva cac b9n. tim cac nr kh6 va highlight dong thai tra cuu W dien.ln 121 neu ta thay trong cau tra lai c6 phan nao I~p l<. Ban dau c6 the d9Cca tape- ThS. xin thi!'y giai thich r6 hon 9? ThS. han che nhCfng ap II/C W thai gian cling nhu xung quanh. tot nhat 121 ghe n moi bai 3 Ian.N6i . c6 cecti neo han eM dieu nay khang 9. truonq ta tuyen sinh tu hai khdl A va D nen trlnh dQ dau VaGcua mon tieng Anh chac chan khonq dong deu.dieu quan tronq 121hai narn vCfng ngCfphap va W p vunq. CSII giup bet: nhanh chong xoe tan nhClng 10 ngigli tren oe buoc vao phong thi mot cech tlj tin nhat! sf QUVEl VUOT 'vO MON' se THU THAo (thljC hi~n) ? • FTUNEWS: Kfnh chao thiiy! Nhieu ben K49 van con tMc mac ve ky thi TOEIC diiu kh6a. Den Ian 3 thl c6 the nghe lai rna khonq can nhln VaGsach mra.Viet tren m<. De khac phl. dung nen ch9n.uu y vai cac ban rang ky thi nay khonq c6 khai niern "D~u" hay 'Truot" rna chi xac dinh trlnh dQtieng Anh hlen tal cua cac ban de toi uu vlec sap xep lap h9C. FTUNEWS: Vang thu« tMy. Day 121ling 121 han thuonq g~p trong c p cac ky thi TOEIC. Nguyen Kim Tuan . Tnroc day.liI~. VI phan nay chiem kha nhieu diem. Con a danq thuc mol. Nguyen Kim Tuan: Vai h9C sinh khoi A thl da so deu g~p kh6 khan a mon Nghe.ltket qua cao nhat! FTUNEWS: Tran trc. tMy c6 fai khuyen nao de eae b9n tot nhat khOng?? FTUNEWS: Nhieu ban thi eMu vao khoi y khi e6 duqe ket qua ThS. Nqoai ra. Them VaGdo.VI day se 121 nhCfng phan cac em se g~p trong ky thi sap tai. l. tam Iy phai thoai mal. Khi nghe. Nguyen Kim Tuan: Nhir cac ban da biet. Tuy nhien. d~y 121 'phan lam nhieu sinh vien b] roi VI khonq the canh duoc thai gian. Den Ian 2.Ii ua cau hoi thl kha nang rat cao 121 c II/a ch9n d6 se sai. W do c6 su sap xep lap h9C hop Iy hen. va phan mem 4 ky nang Nghe . dieu nay c6 the tap luyen a nha. cac em se vua nghe vua tra lol. nqhiern tuc va dung thuc II/e. Tuy nhien nen chu tr9ng Nghe va D9C.DANH CHO TAN SINH VIEN Voi nhung ai chua tUng ooi m?t vo! ky thi TOEfe.Ii khong bo s6t de bat ky cau hoi nao! Chuc cac bC. Den cudi bal se du khoanq vai phut de cac em xem lai. vi~c chuan bl mQt tam Iy tot cam On tMy bo ieh vua r6i! ve FTUNEWS . cac em c6 the vua nghe vua d9C tapescript de thea d6i nhirnq phan khonq biet. va cac em nen tan dunq thai gian nay de coi lai bal mot hrot tnroc khi hoan tat. mot bai Short Conversation chi c6 mot cau hoi. adverb) cua ca mot W de lam phong phu von W ngCf. a phan 3 cua Listening. cac em nen tap th6i quen h9C ve Word Family (noun. phai tuan thu trlnh tu thi. cac em nen ILfatl<. Lan thu nhat nghe chi can hieu nghTatong quat. . cac em nen chu y dong ho nam a ben trai man hlnh. neu hoan thanh trLfac thai gian cho phep.>ng nhung ehia 51? va cung a ThS. Do do. Rainbow TOEIC. cac em nen t~p nghe trLfac nha. Sau d6 mai lam phan InComplete Sentence. ben ca'n trang b! nhung gi oe chua'n b! cho ky thi? Lam sao OigltOUc. FTUNEWS: Ve nhung diem dn luu lam bei thi thi sao 9. De tranh viec mat nhieu diem. FTUNEWS: Ap II/c thai gian la dieu khOng tM tranh khOi. C6 nhieu phan rnern qlup luyen TOEICtren may tinh nhu TOEICMastery. Moi Ian tra cuu nen tim ca nghTa cua Family Word. Nguyen Kim Tuan: Thir nhat. phan nao khonq biet thl ghi chu 1<.. Nhat 121 voi phan thi nghe.do do khonq nen qua cang thanq cho ky thi nay. ky thi TOEICnay 121an thiet de danh gia c dLfqc trlnh dQ nqoai ngCfcua cac ban. Nguyen Kim Tuan: Vai phan nghe. luyen nhCfngky nang lam bai chung cho rnoi de thi.

bao daL FTUNEWS so nay se chia se voi cac b<. biet cam thong. tien nuoc. nhieu sinh vien mang thea laptop nhunq lai ham n6i chuyen voi ban be hay qua cham chu vao sach va rna tao dieu kien de ke gian danh cap. de tranh viec kh6 xu hoac nhO'ng van de phat sinh sau nay. Day cling la mot each h9C tieng Anh hieu qua rna tiet kiern chi phi cho sinh vien.. vua cap nhat tin nrc xa h9i hay nhung hoat a9ng thu v] cho sinh vien. ban c6 the t~n dunq ae vua thu gian. Trong bat ky trliong hop nao.K tap.V~y lam sao de c6 the song hoa hop voi mot nglioi rna truce do mlnh chua tirnq quen biet? a Hay thtr gay an tironq voi "roommate" bang mot nu clioi khi vua g~p mat.. hoac nho nglioi gioi thieu. di~n thoai. khonq dunq tnroc xe ban nhe. sa Truce tien nen tlrn nr nhO'ng nglioi ban cunq truonq. dieu nay la cue ky nguy hiem. quanq cao. cac ban c6 the chia se ca chuyen hC.. Hay cling nhau chia se nhO'ng chuyen vui. balo (nhat la bale dl/ng laptop) phai cal kh6a ky lliong va dec a sau lunq. FTUNEWSkhuyen ban tnroc khi quyet dinh a chung phai tlm hieu that ky ngliai ban cling phonq cua mlnh ve nhO'ng thong tin ca nhan quan tronq. Nhling nho la aung qua sa da va lang phi thai gian rna anh huang aen vlec hoc t~p nhe! Lam sao de hoa hop voi ban cling phonq? Nhieu ban c6 the rnoi Ian dau biet den hai chir "a qhep" nhling day lai la hlnh thirc tro kha phd bien va tiet kiem chi phi. hay nhc la trong bat cir moi quan h~ nao.1ctU sach va. song hoa thuan. .!cho conq viec h9C tap.. tien di~n. ban c6 the dung hoa duoc rnau thuan.ln KSO mQt so 'bf kfp' dlic.. thi cu can rat nhieu van de khac ma chac han b<. V~y lam the nao de su dunq Internet mot each hieu qua? B<. tien an . phai that chan thanh va sang suet ban nhel a Song xa nha . ban c6 the tlrn kiem duoc rat nhieu tai lieu lien quan aen men h9C va chuyen nqanh cua mlnh cling nhu cap nhat nhirnq thong tin mol nhat.lnse kh6 c6 the biet dlic. Bat hoa khi song cling ngliai khac la dieu kh6 c6 the tranh khoi nhunq voi each cu xu phu hop. 'dong rnon' a chung phonq se c6 rat nhieu lei fch. NhO'ng ngliai a qhep thuonq tlrn ban bang each dang thong bao.Iih9C.. luon ton tronq va giO'gIn do dac ban be trong phonq se qiup ban tao diroc moi quan h~ tot. tnrcnq lop. ben c<.. Do do. va neu may man g~p dtroc nhO'ng ngliai 'hop gu'. Vai nhO'ngwebsite giai trl. thfch . khi dang di tren dliang tuyet doi khonq su dunq di~n thoai di donq. D~c biet nhieu ban c6 th6i quen vua di dliang vua nghe di~n thoai. Su dunq hi~u qua Internet N6i Internet la tro thu dik Il/c cua sinh vien qua khonq sai chut nao khi nqay nay Internet da het sue phD bien va tra thanh mot conq cu huu hieu de sinh vien tlrn kiern tal lieu ho tro cho viec h9C tap va giai tri.uc den truonq cling v~y. FTUers c6 the hoi nr nhO'ng nglioi ban cunq lop.. gia dinh . Du bang each nao. cling kh6a hoac de xuat cho tro bang tin sinh vien .. .1c'Iliu truyen' qua nhieu the h~ FTUers.. M(>t thai d(>vui ve.. va da c6 nhunq tnrcnq hop vua b] mat cap vua b] te xe. dung de VI mot phut 10denh cua mlnh rna chu "de yeu" hay cai laptop cua nglioi ban cunq phonq khonq canh rna bay! l. •• Neu c6 viec gap phai chay ra nqoai mot chut hay chi chop mat buoi tnra val ba phut cling nho phai kh6a ora can than. khon kheo. . Voi nhung website phuc VI.Inhchuy~n h9C himh. chuyen buon trong cuoc song de that chat them tlnh ban.!cho viec h9C nqoai ngu.In nen chia 2 loai website: mot danh cho viec h9C tap va mot danh cho nhu cau giai trf. tfnh tlnh.__ FTUNEWS DANH CHO TAN SINH VIEN 'TVI CAN KHON' nann tang TAN SINH VIEN " A A A BlicJc viw giang dliong D<.can than khonq bao gio la thual De tranh nhtrnq viec dang tiec xay ra nhu mat tien. Cac ban c6 the cling chia se tien phonq. Thong qua Internet ban c6 the tham gia vao nhung lop h9C nqoai ngO'tnrc tuyen. tha ho tai ve kho tang sach hay phuc VI.. tot nhat cac ban nen chu y bao quan tai san ca nhan va tai san cua ca phong.

qiup do cac ban! Nguy¢t Anh . thir thach.. cho gui c6 dang tin cay hay khonq? riil An ninh khu vue quanh day c6 dam bao khonq? Thl10ng thl chu nha tro se it khi trao doi thang than ve van de nay nen tot nhat ban nen Ian la hoi chuyen nhtrnq ngl10i xung quanh de c6 thong tin xac thuc nhat nhe. ho so xin vlec. TIm thong tin nha tro CJ a§u? Nhieu ban Ian dau len thanh phd se de dang g~p phai 'co' nha tro..FTUNEWS CHO TAN SINH VIEN BI Quy&T TIM NHA Tl\O . £)~c blet.J'ng nhieu kh6 khan. Neu khong tinh tao. cua so khonq c6 chat .H9i Sinh vien thanh I~p duoc cap nhat hang thanq tren Facebook Ban Tuyen Truyen va trang tin chinh www. cua tat ca cac mono Hen the.com. mot kenh thong tin huu lch danh rieng cho FTUers la Ngan hang nha tro do Ban Hi) tro . ban nhe. 'Photo co Thuy' W nhieu narn nay da tro nen rat quen thuoc vel sinh vien Nqoal thuonq. tuy nhlen can chu y mot so d~c diem chung sau day de can nhac che tro hop Iy: riil Che 0 c6 v¢ sinh. FTUNEWS tin rang bang su tu tln.. nen hoi chu nha c6 cho de xe hay khonq? Neu phai gui xe thi bao nhieu tien mot thanq.. va khonq biet W bao gio sinh vien trong truonq da truyen tai nhau gQi co bang mot blet danh rat than thironq..lC mot vj trl kha dac dla trong khuon vien tnronq £)H tal Nqoai thuonq CS2. HQ tiep can tan sinh vien bang nhirnq loi hua se gioi thleu cho ban nha tro vua re. FTUNEWS va H9i Sinh vi en luon san sang dong hanh. K50 hay tu tu kharn pha nhe! .Jgi~t ui 0 Sai Gon khonq he 'de xoi' chut nao nen ban din luu y diem nay de khonq phai ton mot khoan tien Ian hang thanq. buoc ra khoi sir bao boc cua cha me de den voi mol tnronq mol luon chua dl. ban se phat hien ra kha nhieu cho tro cho sinh vien. tal Ii¢u hoc tap . Moi ngl10i se c6 mot 'style' rieng trong viec lira chon va thue phonq. yen tinh . qol la 'photocopy da nang' vi day gan nhu la met tiern tap h6a thu nho voi cac loal van phonq pham phong phu. cac truonq. net . Nqoal ra. ctra hang 'Photo co Thuy' luon cung cap day du va cap nhat cac loai qiao trlnh.. sau khi d~t CQC tien cho chu nha tro xong mol phat hlen ra mot dieu het sue nguy hiem nhu cua chinh khonq the khep chat l<.. hoac 0 qhep voi cac ban va cac anh chj kh6a tnroc. . da danq dap ung nhu cau cua FTUers. ): nen di hoi nhieu nci truce khi quyet dinh thue phonq de tranh tlnh tranq b] chat chern. tien dlen. vua tien nghi. thuc cua sinh vi en Nqoai thuonq tranh xa nhung khu vue gan conq tnronq. dung nqai chia se.MOON TQa I<.. Chinh vi v~y dung nqai chu d9n9 hoi y kien anh ch] di truce de c6 the tim dl1qc che tro l1ng y nhat. K50 se vuot qua tat ca de vuon len khang dinh rninh.ftunews. thoanq mat va dam bao du d9 sang hay khonq? Mua nay Sal Gon dang la rnua mua. M9t so ban khonq de y nen bo qua diem nay.. riil 'Check' xem nha tro c6 che phoi do thong thoanq khcnq ban nhe. quan bar. tal day con c6 ca ve tap xe buyt. Photocopy eta nang cua FTUers Vi¢c xa nha. Ban c6 the thue phonq 0 rieng. de thi. nen nho quan sat dl10ng VaG x6m tro va phOng tro cua rnlnh xem c6 ng~p mroc hay khonq ban nhe. (ho tro 11? Chuyen nh6! Hay dao mot vonq quanh truonq va cac khu Ian can. san nhay . . riil Kiem tra tlnh tranq cira chinh va cua so. tlen nuoc.J'C ban linh von c6 cua va moi sinh vi en Nqoai thuonq.. riil Gia phonq (bao gom tien phOng. Nhung 'bl kip' tren day chi la mot so trfch dan nho hy vonq se qiup cac ban phdn nao trong viec hoa nhap voi doi song sinh vien. Phi dich VI.. cac ban c6 the b] mat tien rna chua chac tim dl1qc che tro. Neu ban c6 thac mac hay kh6 khan ql. L. bao hiem xe may. riil Khonq gian xung quanh c6 yen tinh hay khonq? £)~c biet tu diem vu riil Voi nhung ban c6 xe. nghj Il.liduoc.

nha sach £>aNang (193 Van Thanh Bac. sach tham mot each nhanh chong. Gta cunq rat rnem. van tho . phan Ion sach tal aay aeu co the phuc vu cho viec hoc cua nhieu sinh vien. Nhieu sinh vien Nqoai thuonq 'ri tai' nhau aen Hoang Cuonq ae duoc tu van chon sach phu hop voi rnon hoc truang va a~c biet. Giua nui sach chi chua nhirnq loi ai nho..vn ae 'd90 ph 0' va mua sach nhe! ._"'FTUNEWS D~O PHO SAl GaN THU NGUY~T .30%. Tran Huy l. Nhung cua hang sach bao cu cac duonq nhu: Nguyen Thai Son (Go Vap).. a so 11 K. duonq 02. quan Blnh Thanh. Cac chu ora hang thuonq rat ranh ve aieu nay. nha sach Hoang Cuonq (11 K 02). nr cac giao a a a a a ca trlnh Dai hoc. t6i thay Sai Gon u rnlnh sach. bao cu nhunq cunq duoc phan 109i va diroc bo tri thanh tling khu vue khac nhau. nao nhiet vci nhung con pho thanh tinh va day cuon hut voi nhung nguai me II TIm sikh Sai Gon la eMu khonq kho bel rrurc a(> day a~c cua cac cira hang sach nr nho aen Ion. nha sach Kim Oung (1300.. tal cac nha sach 156 Nguyen Thai Son. r sach bao cu auqc ban nhieu va da danq cac the 109i. Tran Huy Lieu). sach aay duoc giam gia tli 10% .. tharn chi la moi hoan toano Ben canh do. chi can qhe nha sach Nguyen Van Ctr (551 ABC XO Viet Ngh~ Tinh). Phuong Nam. sach chuyen nqanh. nep sat vao Wang va a~t giua loi ra vao t90 nen su qian don va gan gui. Bai the cho nen nhung ora hang nay la noi lui toi thuonq xuyen va quen thuoc cua nhung tay "san" sach.. aau sach kinh te. nha sach Thien Thanh (118. phap luat. 02) hay xa hen la cac nha sach FAHASA. Sach aay kha da danq.ieu (Phu Nhuan). Trung blnh. sach diroc bay ban khonq qua cau ky nhu nhung cira hang Ion. Pha] aen pho sach 'thl mol biet a ca cal thu doc sach va suu tam sach aa hinh thanh a Sai thanh lau nhu the nao. Tran Huy Lieu) .. kl thuat . FTUers co the 'tau' ngay cho rnlnh nhung cuon qiao trlnh. 198 Tran Huy Li~u.MINH NGA II Sai Gon la su pha tron nhung gam rnau khac nhau. Nam khao. OU la sach. Van Lang. hop voi tui tien cua sinh vien. TUng hang sach duoc xep thanh nhung chong cao. Ve chat luonq. thuonq tap trung thanh cac cum. Hoang Cuonq la cai ten khonq he xa 19 voi hau het FTUers. Chi can noi linh vue hay ten sach can tim. phong phu. mot aiem khien FTUers kha 'bo ket' la bat kl quy~n sach nao Hoang Cuonq cunq se duoc qiarn gia tli 10-35%. T9i day. Tran Nhan Ton (Q5) . L~t mot rnanh qhep trong khoi mau ay. FTUer nao luai aen cua hang thl co the tiet kiern thai gian bang each truy cap trang www. san sat nhau. va ca sach bao giai trf sach hoc nqoai nqu. qua trlnh tim kiern va chon sach kha nhanh chong va de dang. vua nang d(>ng vua chua dVng nhung net co xua.. 142. Tuy nhien. cu each mot hai nqoi nha 19ico mot cua hang. Nol la sach cu nhirnq thuc ra nhieu tai li~u chuyen nqanh hay sach lien quan aeu con kha mol. co nhung 109i sach vao hang quy hiem. khach se duoc huong dan aen dunq chao VI v~y.gbook.. truyen ngan a~n a a 'Hem xeo' cua FTUers T9i khu vue gan Ng09i thironq. Nqoai ra. giua dong x6 be. . rat kho tim kiern. van hoa doc khonq don thuan la vayl Chon sach va doc sach nhu the nao la mot qua trlnh. B9n co the tha ho IJa chon nhieu 109i sach khac nhau tu tieu thuyet.. au ae khach mua aung lua. aeu kha aay au. aen nhung quyen Sikh duoc xuat ban ruroc nqoai hay cac a a 109i tieu thuyet..

"xin" nhat nhl mien Nam. D. Dong thai ban ay cling do vao DH Y Ducc TP.. Trung qianh thai gian de nghi nqoi. nqoai vlec 6n luyen trong 5GK... Chia tay Bao Trung.5d la He Bao Trung va Le Minh Khiet (tUng dl1qc FTUNEW5 giai thleu tren trang tin www. chu kh6ng muon lam "mot sach" suet nqay cam cui chi a a Trung to ra kha to rno ve ng6i trucnq rna ban gia la mot 'tan binh': "Thay Nqoai thuonq be qua. 9. DH Nqoal thuonq Co sa 2 c6 6 thu khoa cho ca 2 khdi A. Nguyen Due Thanh. em so h9C Duoc cling y nhu v~y. Trung cho rang Nqoai thuonq se Ky tuyen sinh narn h9C 2011-2012. kh6ng biet c6 du cho cho sinh vien dung kh6ng nua (cuoi)" . tul em 'b] bat' h9C nhieu lam. Trung cling chia se them ban h9C If thuyet rat kT. Hai thu khoa khoi A dong dat 28.. Ba me Trung rat hanh dien ve cau con ngoan va h9C gioi cua rnlnh. thanh ra danq bai tap nao cling lam roi. thi dai h9C xong roi nen . a Luc mol thi xong. Ban cling thac mac ve ky h9C Chfnh tr] dau kh6a. Trung v6 tu ke rang ban cling chua c6 du dinh gl nhieu. Trung nqhien cuu them sach qiao trlnh nang cao de hieu r6 han bai h9C.HCM voi 27d rura day. Ho Bao Trung trong la'n g~p g6 vc! FTUNEWS nhi~t tinh ehia ve vi~e 00 Thu khoa Nqoe! thlfong va nhCfng aieu ttns vi cue ban than.5d la Doan Le Di~u Linh. l. phu ban quan voi me. "vua h9C vua choi". ban be keo den chuc mung nen niern vui doi voi Trung tang len gap boi. chang con thai gian di choi voi ban be".ftunews. FTUNEWS~ se Bai: MINH NGA GAPTHU KHOA • f)H NGOAI THUONG (52 • Ho Bao Trung la mot trong hai thu khoa khoi A cua DH Nqoai thuonq Co sa 2 (C52) narn nay voi tong ctiem 28.uc h9C trung h9C. FTUNEW5 chuc ban cling nhu nhtrnq tan sinh vien se c6 mot narn h9C tap day nhiet huyet tai ng6i nha rnoi FTU. 4 thu khoa khol D cunq dat 25. Hoi ve kinh nqhiern thi do vao hai tnrcnq DH thuoc hang . qiup ban c6 nhieu thai gian han de biet h9C th6i.5 (10d m6n Ly. qiup viec nha.KHACH M(jl Vui ve va on nhien aung tuoi eua mot tan sinh vien. Trung kha tu tin ve kha nang d~u dai h9C cua mlnh nhunq vtec do thu khoa DH Nqoai thuonq C52 la mot dieu hoan toan bat nga voi ban. Trung tung doat giai Nhl m6n H6a.Trung n6i vui. cho sai cling da sua het nen luc di thi DH. h9C Van kh6ng gioi thl c6 duoc lam luan van ra tnronq kh6ng (lll). Trung cho biet ban con yeu Tienq Anh nen phai "tu luyen" truce khi nghT den van de nay.5d m6n H6a va 9d m6n Toan).com). Ve nhung du dinh Wang lai. nhung phuonq phap h9C tap rnoi me dal h9C va . no luc h9C tap la mot chuyen ve mien que Ha Tinh. H9C tap trucnq kha vat va nhunq c6 hieu qua han han nen nhung luc nha. va hai bo con cling nhan tien qhe tharn d9n9 Phong Nha . Bao Trung hon nhien: "Em h9C Nguyen Khuyen thl chi h9C suet nen nqan lam. Nguyen Due Minh Tam va Phan VlI Tra Uyeno FTUNEW5 se tiep tuc giai thieu nhung gUang mat Thu khoa khdi D tren www. Phan thuonq cho Trung sau mot narn ren luyen.com. thay de thi kh6ng c6 gl qua h6c bua hay bat nga lam". giai Khuyen khfch 'Gia! toan bang may tfnh bo tui' cap quan. Con viec du h9C. thu gian. Ve Iy do chon "pho-tu".ftunews. "Lam nhieu bai tap thi quen th6i a" Trung n6i ve bf kfp luyen thi cua mlnh. muon nghi nqol cho thoai rnai tnroc da.. cac ban nho thee d6i nhe :} . cau hoc tro truonq THPT Nguyen Khuyen that tha: "0 truonq.ky quan cua Vi~t Nam mra. Ban thfch thu ke rang den khoanq 4 narn moi duoc ve lC:lique nen vui lam. sau do dern het "rno Iy thuyet cunq nqac" do vao giai bai tap..

nhunq mot each ban nang toi cam thay the. Nqoai thuonq hal Tir tin ne.lnIan len" "L~NG" Nhung loi hoa rni va nhirnq Iy Wong cao xa se khonq la gl neu khonq c6 ngvoi thuc hien n6. thay doi that kh6 song va con ngvoi that kh6 hieu.. lhu lua cung dong nghia voi viec doi mat vai nhirnq kh6 khan va that bal. 5e mai la nhung kh6 khan va yeu mem nhvng mang den thanh qua neu tiep tl. com. Cal cam giac song khonq chi cho rienq mlnh rna con VI nhung hoai bao Ian khien ban song khac va nqhl khac dl. Cung mQt quyen sach.lC co gang.li thvO'ng" hang ngay den lap mang cung thee d6 ca nhung 10 toan thvong nh~t. IKHAc" .. NO'i day. "VVO'n vai len It nhat cunq thay mlnh Ian hen" Tol da thir viron vai de xem nhung gl mlnh c6 the lam dvqc va It nhat la tai thay mlnh khac hen... NO'i day toi nh~n ra hoai bao va ca nhung diem yeu cua mlnh . "con so hanh trang tri thuc con g6p nhat bao lau khonq du de con chung to ban than mlnh noi day': Tu rnot vunq que xa... lieu day c6 la noi phu hop cho mlnh? Drra sinh vi en dal hoc vua bo ngo da bier so. loi ghet Ngo<.lC den lap khi truyen cho nhau "Iua': Nhung nhut nhM tre ngay d6ng hQc phi cang gan . "5(1" Cai cam giac hanh phuc. ao . Khac Moi con ngvoi. keo mlnh ra khoi vo oc bang nhirnq tral nqhlern rnoi. Nhung quyen so nho..lnma chi lam b<. cha m~ hang ngay tat b~t ngvqc xuoi la luc long con nO'i day cung ngVqc xuoi tat b~t. nhung bVac chan "Ngo<....Ii. tinh than la the. Lo lang lam.. Toi chot nhan ra mlnh dang khonq chi hoc va chirnq to cho ban than rna con cho nhung gl tol nhan duoc noi day va cho nlurnq gl rna nhung ngvoi dl tnroc da gay dl/ng.:d:.. "Con sq lam cai cam giac mlnh la ganh n~ng tren vai mQt ai d6': a SO' lhu lua L~ng lham vonq La cach toi da song va nh~n ra ban than mlnh nO'i day.. gioi ne. ban bong chcc thay mlnh lac vao mot thanh phd nhon nhip va bon chen. "lHU LUA" CAMTHU'C cua han trong lap thl bong mot sang sam thay mot b6ng xe om .. O'i day N long con ngvoi nhv m<':1 rQng den thay doi va thay ngvoi .1. Don$) nqhla voi vlec ban chap nhan vap nga de biet dau va sua chua.lngan nhv khong nh~n thay sl/ hi~n:. b<. Toi da duoc bucc nhu v~y noi day va khonq phai buoc mot mlnh rna cunq voi nhung dQng Il/C va niern tin tu ngvoi khac.. Hien nhien.Iide con se dan bi Ian at b<':1i ngQn lua cua ngvoi nghi cach ..li thvO'ng VI <':1O'i day toi nhv n g~p nhau tren lap.Ii c6 the nga nhieu den v~y. Nhung rnl tu d6 khien ban 10 lang .. that quen.. Toi da Wng rat qhet khi pha] luon vap nga. L~ng lai de biet ta con can hoc nhieu va nqhl nhieu de thay ca mot quyen sach trong tay.. C6 Ie toi luon nhln thay hlnh anh rnot Nqoai thuonq ro rang va khac hon hang nqay qua nhung con ngVoi xung quanh mlnh. Dieu d~c bi~t la 10toan va ganh n~ng nhv mQt ngvoi trvong c61e c6 mQt thLt day noi vo hlnh giCfa nhung thanh. n6 keo hQ gan l<. tham I~ng den va ve nhv hang ngay gong mlnh len de chung to ban mQt co hQc tro ngoan hien.lithuonq luon hoai bao nhieu va tham vonq. va xinh rnra . moi so ph~n. khong dung 1<. .ln be luon phai kh6 khan de den lap Wng ngay va ban than mlnh khong the lam g1. truce gio chi quen nhung dong chu tinh WO'm.loi nha mai loi mQt ngvoi thay nO'i day da n6i: "Nhung kh6 khan khong giet chet dvqc b<.. loi ghet khi nhln thay b<.li va nhung' vet "bong" se khien con Ian hO'n. _~ the de mlnh dQC It hO'n .lithvO'ng vai toi nhv mQt kho sach ma khi ke ve gia dlnh. Khonq the biet ban se dl bao xa neu khonq thir buoc nhirnq buoc dau tlen. Con hanh phuc khi qoi di~n ve nha de ke vel me nhung gl con lam duoc va hoc dircc.loi ghet khi thay mlnh buong tay va de ban than W bo VI se chang bao gio c6 mQt FlUer bo cuQC. Ban than met ngvoi khonq lam nen hlnh anh mot t~p the rna bao the h~ di gua da lam nen dieu do. Chot thay dau khi nhung gl rnlnh thay khOng phai la tat ca va cuoc doi phirc tap hon mot trang giay trang. tu hac ban dau khi ban nhan ducc giay bao trunq tuyen se ngay I~p nrc b] Ian ap boi noi so khi ban biet ngvoi khac nqhl the nao ve mot sinh vien Nqoai thuonq.. ngay khi b<. tal nang.Ii.. Nqoai thuonq de lai tron9 tel nhung khoanq I~ng that dang qhet ve con ngvoi va cUQCdoi. lhay mong con thu lua that nhieu de biet mlnh con non d<. loi ghet khi khong biet mlnh phai con ngvoi.lnhang ngay loi ghet Ngo<. Nhunq cung nhu v~y rna dan nhan ra do la each con -ngvoi -Ian . Hay nhln xem tai bay gio va con be "toi" truce kia khac nhau nhu the nao .lnhoi den gan l<. noi con ngvoi hien hoa va be nho._FTUNEWS Khonq phal la mot tieu de hay khi ban n6i ve ngai tnronq rna mlnh dang thee hoc. L~ng ngvoi . Nhvng d6 cung chlnh la nhung Iy do khien ai da tung trv<':1ngthanh nO'i day thl se luan nha mai n6..ln moi ngay toi to mo m<':1 mQt quyen sach dau.len day..... ngvoi dQc trVac b<. tien chot tr<':1 thanh mot trong nhtrnq noi 10hang nqay cua ban.li thvO'ng khi b<.lnse khong b<. L~ng l<. Nqoai thironq da cho toi biet c6 s6ng gi6 mol c6 bien I~ng. toi song khac vai mlnh nqay xua.. sao l<. nhung van tho tre con. di trvac. Sinh vien Ngo<. toi nhln doi va nhln ngvoi thee nhung cam quan rnoi.i .Iivai nhau va lam gl de b<.. g~P go nhung con ngvoi rnoi. Co b<. qao. khang dung 1<. Roi chqt mQt than va song khac di b<':1i nhung Iy do th~t 1<.ln c6 the tiep tl. NVac lu mien lrung dang cao.. Mieng an.. Thay co hang nqay len lap truyen ca bau nhiet huyet va nhung hy vonq.Iinhv chl/C kh6c Ngo<.. de me thay con hanh phuc the nao khi hang nqay duoc thu hra. loi khong ngo mlnh thay nhieu va hieu nhieu ve con ngvoi den v~y khi song nO'iday. di hQc nhvng mang trong mlnh nhung ra mai va co gang hieu het n6.lnda dQc het n6 va lam nen nhung Chang sinh vien hang ngay cup hQc den noi thanh cong W n6.lithvO'ng khi luc nao cung khien ban than khong cam thay thoa man vai chlnh mlnh va luon phai co gang. IlHAMVQNG" Nqoai thuonq trong toi con la nhung thir hra. gio bong xuat hien nhung bang tlnh lem nhem cua tien cho hang nqay. loi ghet Ngo<. Nhi~t huyet la the.

To! van nghi 0 Nqoe! thuong. 1. Em nhe. nhung quyet ojnh nhung nga re va oiem dung chan cue tot oeu dil~n ra VaG mila thom nhat trong nam. ca ca ca Cu tu tin VaGminh. Chac han Em denq vui suang va hOi h¢p lam. khOng bang mot pMn nam truang Bach khoa. va ca mu! co cua m¢t nguai ben toi. Va chUng tot. oe viet cho Em. vi Em va toi oeu oang m¢t mila he chang binh thuang. cau chuyen m¢t Ngoqi tnuonq khOng-hoan-hao. nat m¢t ben la noi nM va m¢t ben la bsu tro! r¢ng. Iqi giay len OUang va tim cho minh m¢t oiem dung khac. Nhung toi oa luor: nghi Em ntiu nhung mam xanh tro tu) tren nhung nhung khat vonq rat o~p va nhung uac mo rat trong. Toi cM Em qiup toi viet tiep cau chuy~n sinh vien ma chUng toi oang b6 do. nhung chua Ol/ng nhung niem vui chua bao gia tot dien ta Mt OUC. Toi viet cho Em. nhung ngay mila he tnuonq rat tbotr. Ciinq the. m¢t FTUer K46. rang Ngoqi thuong khOng he hoer. Toi th~m chi con chua biet m?t Em. cole to! chang co co h¢i oe g?P Em. ben mila he sinh vien cuoi cunq cue minn. bat oau nM da diet nhilng thu khOng-he. Th~t ls. ben ay thom mui blit chi msu. chUa biet Em la ai. To! mong Em tiep tuc nuo! 2. Em bil~t khOng. nhung ep II/c quanh Em khien Em nghi rang Ngoqi thUong khOng phai la no! danh cho minh. chac kich muoc va sl/ hoen hao tl/~ nghjch vo! sl/ nM :) Em q.c bang lai. to! nh~n thfiy nhung thay ooi quan tronq. To! nha lap h9C nhung true nang nong 00 tMy van kien nhan giang bai.2011J GLli Em m¢t ngay cuoi mila he. se van rat Nguyen Thj Que Anh [KJ . nhung mila he cus Em va to! thorn. mu! coc ca cao co co co gio nhin xuong nhung con ouang rat xanh. m¢t llic neo 00. nhung K46 vua ket tiuu: nhung ngay thang sinh vien oqi h9C. khi Em vua chon tra thanh mot FTUer K50. Nhung toi ngoi oay. dil Em khOng to ra nhU tM. con toi. tnui cua nhung h¢p com nong hOi trong nhung buoi Tiep suc mila thi. dil moi nguai ai cung b~n ron oen muc chang nM ra khOng phai nqo! truonq nso cung OUC. nbunq nang o¢ng va tre maio ca co the co khang ojnh vo! Em m¢t oieu. va cu¢c song coe Em trong 4 nam 0 Ngoqi thuong khOng boen heo. toi nghi khOng noi nao tren Trai oa't nay se ChUc Em co bon nam o~p nhfit P. nong trong m¢t chil?u mue rso. nhung nhung hanh lang rat Mila he sap oi qua.c uop huong ca phe nhUtM. vi em 0 san ga oen va to! 0 san ga oi. dil sinh vien oen tM neo oi nua. khi con ouang tro co se ve nen g~p ghenh.8. voi toi. ca ve co mo hoi ma co on ao To! nM van phOng H¢i Sinh vien be reo nam 0 cuoi m¢t hanh lang toi. Nhung Em a. vi nhung ai la FTUer ho?c oa chon la FTUer oeu kieu hanh m¢t cecn Iq kyo xo se Em q. No nhac toi nha oen mu! cua oong to! say sus hit ha trong m¢t true Mila he xanh nang gat. Mila he ofiu tien cua th~p ky nay. cLla cung nhO xiu. Em chon dung Iqi 0 mai nha FTU.hoan-hao oJ nuoi Ian chUng toi. van phOng nhO xiu.5: Tin toi nhe. Nhung msm xanh tioen hao. nhung ma'm xanh khOe msni: va tuoi tre cua toi. Toi nM ngoi trUang be xiu. Toi nha huong ca phe sang sang van uop huong cho trUang minh. til khi chUng toi con la nhung ma'm xanh non nhU Em baygia. Ie la nhung ngay thom nhfit trong nem. M¢t phep tl I~ nghjch de thuong Toi dUi1ng uoc mo cua minh. va uoc rna chung cua Nqoe! thuanq nua. viet bang tat nhung gi chan th¥ nhfit va thuong men nhfit me K46 muon gLli gamoenK50.K50 [22. khi toi viet tiu: cho Em. Toi 99i Em la K50 vat tat niem tl/ hao cua tat FTUer khi don Em VaGmai nha chung FTU. hao. chus bao qia to! nghi ve tan sinh vien vai long ve reo rue va oay hy v9n9 nnu luc nay.

-". va nhCtng tin bai VI the them phong phu han. "e-kip" cua FTUNEWS . nhCtng aem dai thuc tranq. Cac anh chi aa no IVc rat nhieu ae FTUNEWS "mol" han qua Wng so bao. nhCtng va cham cuoc va duoc cac ban don nhan nang nhi~t! chat hronq va n(>i dung bao cung aa ducc nang cao thay ro. . nang niu. NhCtng nqay dien ra su kien Ion. Ban biet khonq. va aen nhCtng nquci tiep noi chunq toi. vua ae xa xl-tret va cunq nap nang luonq ae . Nhen nh6m y nronq W tan narn 2006.. CTV Ban Tuyen truyen luon no hrc khonq ngung ae cho ra doi nhCtng so bao hoan thien nhat. an pham chinh thuc cua H(>i Sinh vien moi auqc ra aoi trong sVvui mung khon xiet cua nhCtng anh chi "aau tau"... tr] cua nhCtng bai bao do rnlnh cham chut.chunq toi "phai long" FTUNEWS ngay tu phut aau tien! NhCtng narn hoc aa troi qua. can ke ae kip thai cap nhat thong tin lien tuc aen cac ban sinh vien trong nhCtng so FTUNEWS chuyen rnua cling san.. nhCtng aoi mat bb ngb nhln nhau trong veo VI la lam. canq lam chunq toi them quy gia nhCtng thanh vien. cuon lay chunq toi khonq chi mot budi chieu . nhCtng 10 lang khi buoc aau tap quen dan voi cuoc song la lam nay! Cung nhu cac ban. chua dam tiep xuc nhieu. eel gia dlnh Ban Tuyen truyen c6 nhCtng buoi hop mat vo cling "nhi nho". Dam Nqay truyen thong sinh vien Nqoai thuonq . moi thuvoi chunq toi khi do ducnq nhu chl la cai nhac chan tu Nhunq mol chuyen aeu khonq he de dang. qiup sinh vien narn duoc thong tin cung nhu nhCtng heat a(>ng danq dien ra trong tnronq. nhunq rai dan dan. khoac len rnlnh nhCtng thay aOi Ion lao ve rnoi m~t.phai cheo chong giCta nhCtng nhoc nhan cua "nghe bao" ae cho ra mat dinh ky moi thanq 3 so bao. va nhCtng thong tin . bien tap cho aen design. "ae-pa" cho nhCtng so bao nqay quanq thai duoc hoa mlnh vao mot conq viec th~t sir. chunq toi bay giO aa la mot phan lam nen to bao ay. hai ph6ng vien va mot designer . them lua vao moi nqay thuc giac. cac anh chi con hi vonq nhieu han the.FTU's Day. va them yeu nhCtng doi tay aa g6p sue lam nen mot aQi ngu FTUNEWS gan b6 voi nhau nhu song. thirc aem cling Dern hoi Sinh vien nam nhat. Tat ca quy ve mot Iy do duy nhat .Hoi nqay hom ay . nhieu gian kho khac nCta. ban biet rang rnoi thong tin aeu diroc chia se ..bai viet bo ich to bao FTUNEWS cua Ban Tuyen truyen . Ban aau con nhut nhat. Vao thai aiem ay. xung aang la mot kenh thong tin bo ich cho cac ban ..FTUNEWS Chung toi aa tung la sinh vien narn nhat nhu cac ban. hoi ha ae bat kip khonq khi nao nhiet cua Tieng hat sinh vien Nqoai thuonq FTUShine va nhieu. toi van con nho budi ra mat Doan . nhCtng nguoi than trong gia dlnh. Chung toi cunq c6 nhCtng bb ngb.nhCtng sinh vien va a(>c gia than thiet cua FTUNEWS! Voi FTUNEWS.. tu nhCtng bai viet chat luonq voi chuyen muc "hut khach" aen nhCtng trang bla lung linh. nhCtng anh chi can bo nhiet tlnh.. nhCtng met nhoc khi phai chay dua voi thai gian chang aang gl so voi hanh phuc Ion lao khi thay to bao chua avng thanh qua cua mlnh aen ducc tay cac ban sinh vien mot vet xuat phat mol .. moi so bao la van la mot su chuan bi ky lubng cua chunq toi. BB. rat ca qiup chunq toi them nr tin vao ban than.. nhunq phai aen aau nam hQc sau. Va sau nhCtng buoi hop rut kinh nqhiern cho Wng so bao. Va chunq toi hoc them ducc rat nhieu aieu tu conq viec lam "ph6ng vien" cho FTUNEWS.. cling voi nhCtng kien thirc hoc duoc tren giang auong dai hoc. conq viec qiup nhCtng ph6ng vien chunq toi them dan di.chi von ven mot bien tap. chunq toi cang vat va han rura khi phai "v~t lon" voi nhCtng deadline aau di lay tin gian chunq toi la nhCtng tiep theo! FTUNEWS nay aa tron 4 narn tuol.nhCtng phan Chung ra mat cuon hut va hal huoc. Nhirnq van v~y. W khau len list bai.Hoi Sinh vien. lay tin. NhCtng DANH CHO TAN SINH VIEN Voi nhCtng "nguoi lam bao" chunq toi..

mlnh dua tien du ngl10i ban se thoi I~i tien thua..000d. qla 55. nhunq khonq he khien euong rna trai lai.. trong tienq Bac.FTUNEWS. Thoi lai. rna dung tra lai. me duong eho Cach manq thanq 8 thanh conq duoc to chirc adau? 2) Giong cay duqe Bac Ho d~t ten va gan lien voi mot cau chuyen y nghia 3) Ai la ngl10i keo co trong nqay Ie Bac doc Tuyen nqon dge lap 2/9/1945 4) Chua Dien HI/U la ten qoi khac cua chua nay 5) Trong cau ea dao: "M9t nha sinh d~ng ba vua . ngl10i mien Bae khonq dung Wthai lai.. Sach do nha xuat ban Tre phat hanh. Hong Kong . qua nhO'ng Ian chuyen rnua nhu tronq tap 'Tra lai nu han" nay.Vua con vua mat vua thua chay I I I I I I dai" thl "vua mat" la ai ? vanq cua 6) Ai la ngl10i sang Vi~t Nam tao ra la co do sao 9 I I I 7) Noi Bac doc Tuyen nqon doc I~p 8) Ouoc hieu mroc ta duoi thoi vua Hung 9) Ai la nO'tien si dau tien cua Vi~t Nam M9t phan qua d~e biet se danh eho ban doc co cau tra loi ehfnh xac va may man nhat. Thol. 'Thai lai nu han". Hay gUi dap an cua ban eho FTUNEWS thea d!a chi: ftunews@yahoo. va I~ hon. tac gia da doi tua thanh 'Tra lai nu han"..eom . V~y rna ngl10i doc cuthay cam qiac I~ lam trong moi bai viet...COM Do khuon kho bao e6 han nen K50 hay don tuc tren www.eom nhel TM ? LAI NV HON ~~&~ A 'Tra I~i nu han" duoc ehia lam 4 phan Xuan/ Ha/Thu/ Dang nhu la mot each lam mol ba cue tap ky su." ? ~ . trJ "H' . Neu nhu "Venise va nhO'ng cuoc tlnh gondola" hoan toan viet ve chau Au thl tap sach mol nay me ronq bien gioi sang mot so nuoc chau A nhu Myanmar.MENU GIAI TRr CR 1 2 3 4 5 6 7 8 ssw I FTUNEWS~ Ph\! trach chuyen muc: XIT RD GOI Y: cua Dang quyet Hi 1) H9i nqh] toan quoc dinh tong khoi nghia. Tuy nhien..ftunews. Han Quae.. That ra tua cua quyen sach du ky nay la. HI MENU GIAI TI\I_ TRtN WWW. khonq dl1qe thorn. nrc la khi mua mot m6n hang. album nhac dang khonq-the-bo-qua rura day /\/\ xem Menu giai tri da danq dl1qe 'update' lien thuc va duy nhat cua sinh vien Ngo~i thuonq bai review phim anh cue chat. VI the.. cac bai viet con ducc tac gia sap xep kha "dae dia" voi nhO'ng tlnh tiet hop canh va. C6 mot diem chung giO'a 2 tap ky SIf la Duong Thuy hay nhac den nhO'ng cuoc tlnh. qoi tlnh. de tranh hieu lam eho dge gia mien Bac. e6 nghia la .trang tin ehfnh nhel Cac ban se tim ducc eho mlnh nhO'ng thieu cac ea khuc. nhO'ng bai gioi nghe trong tuan cunq rnuc diem sach FTUNEWS Team .

FTUNEWS to . Trong anh: Sinh vien Tran Thi Thanh Loan (K48D) dang quang Hoa khoi Duyen dang Ngoai thuong 2010. Trong anh: Sinh vien Thai Nguyen (K47D) doat giai I dan ca-FTUShine 201l. duoc chuc hai nam met Lan. sinh vien tai nang va tieu bieu cua DH Ngoai thuong. su thong minh va tru nang cua nu sinh Ngoai thuong. deng va sap cbuc tei Co sCIII truang DH Ngo~ thuong? Hay eli tim cau tra ldi cho thac mac ve' tthiing boet d(Jng "bosnu treng" nMt dien ra trong nam qua trang anh lung linh miy nhe! to 1 DAU AN NGOM THUONG (FTUHALLMARK) Chuong trinh nham ton vinh nhung sinh vien nam tot.i tham gia dong dao cua FTUers. nbuag c6 chilc rang ben biet het nbiing host a(Jng do H(Ji Sinh vien aa. 2 TIgNG HAT SINH VI~N NGOM THUONG (FTUSHINE) CUQc thi duoc chuc hai nam met Ian nham phat hien nhung giong ca tai nang cua sinh vien Ngoai thuong.B. dong thai chao mung ngay Nha giao Vi~t Narn 20/11. 4 TIgp srrc MUA THI 5 MUA H:t XANH Hai hoat d{>ngtlnh nguyen soi dong va y nghia nhdt ngay he nay luon thu hut s1.p1 c6 tM aa nghe n6i ve' H(Ji Sinh vien. to 3 DUY~N DANG NGOAI THUONG (FTUCHARM) CUQCthi la noi toa sang cua ve dep.