Chuyªn ®Ò :Tæng hîp vµ ph©n tÝch lùc

C©u 1. Cho hai lực F1 = 3N; F2 = 4N hîp víi nhau mét gãc 600. Hîp lùc cña
hai lùc ®ã lµ
A. 5 N
B. 1 N
C. 7 N
D. 6 N

C©u 2. Ph©n tÝch lùc F thµnh 2 lùc F1 vµ F2 theo
hai ph¬ng OA vµ OB nh h×nh vÏ. §é lín cña 2 lùc
thµnh phÇn lµ
1
F
2

A. F1 = F2 = 0,58F.

B. F1 = F2 =

C. F1 = F2 = 0,86F.

D. F1 = F2 = F

o

  
C©u 3, Cho 3 lùc F1 , F2 , F3 ®ång ph¼ng, ®ång qui,

vµ cã ®é lín lµ (F), tõng ®«i mét lµm thµnh mét gãc
1200. Hîp lùc cña chóng lµ
A. 0
B. F
C. 2F
D. 3F
C©u 4. Mét chÊt ®iÓm chÞu t¸c dông cña ba lùc F1 =

A
F
B

4 N, F2 = 5 N, F3 = 6 N. BiÕt hîp lùc F1 + F2 + F3 = 0 . NÕu
bá F3 ®i th× hîp lùc cña hai lùc cßn l¹i lµ
A. 1N
B. 9N
C. 6N
D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
Câu 5. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N, 10 N. HỏI góc giữa hai hợp
lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu?
A. 300
B. 600
C. 450
D. 900
Câu 6: Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây? Cho biết góc giữa cặp lực đó
A. 3 N, 15 N, 1200.
B. 3 N, 3 N, 1800.
0
C. 3 N, 6 N, 60 .
D. 3 N, 5 N, 00.
Câu 7. Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng 7 N vaø 11 N. Giaù trò
cuûa hôïp löïc coù theå laø giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây ?
A. 19 N.
B. 15 N.
C. 3 N.
D. 2 N.
Câu 8. Cho hai löïc ñoàng quy coù ñoä lôùn baèng 8 N vaø 12 N. Giaù trò
cuûa hôïp löïc khoâng theå laø giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau
ñaây ?
A. 19 N.
B. 4 N.
C. 21 N.
D. 7 N.
C©u 9. Cho hai lùc ®ång quy cã ®é lín F 1= F2 = 40 N. H·y t×m ®é lín hîp
cña hai lùc khi chóng hîp víi nhau mét gãc :00, 600,900,1200,1800. VÏ h×nh
biÓu diÔn cho mçi trêng hîp. NhËn xÐt ¶nh hëng cña gãc α ®èi víi ¶nh
hëng cña hîp lùc.
C©u 10 .Cho hai lùc ®ång quy cã ®é lín F1= 24N vµ F2= 14N. Hái hîp lùc
cña chóng cã thÓ cã ®é lín 40N hoÆc 8N ®îc kh«ng? T¹i sao?.
C©u11.Mét qu¶ cÇu cã träng lîng 40N ®îc treo vµo têng nhê mét sîi d©y.
D©y lµm víi têng mét gãc 300 .Bá qua ma s¸t ë chç tiÕp xóc gi÷a qu¶ cÇu
vµ têng .H·y x¸c ®Þnh lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc cña têng t¸c dông
lªn qu¶ cÇu.
C©u 12. Mét vËt cã khèi lîng m = 3 kg treo vµo ®iÓm chÝnh gi÷a cña
d©y thÐp AB. BiÕt AB= 4m; CD= 10cm. Cho g= 9,8 m/s2. T×m lùc c¨ng
cña mçi nöa sîi d©y?.(CD lµ kho¶ng dÞch chuyÓn cña ®iÓm chÝnh gi÷a
sîi d©y).

Viên đạn đang chuyển động trong không khí. t¹i B treo vËt cã khèi lîng m= 2kg(AB hîp víi AC mét gãc α ) . Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox có phương trình tọa độ là: x = x0 + v. Tọa độ ban đầu của vật không trùng với gốc tọa độ.00km/h.5km/h. Tọa độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian.2m tùa vµo têng n»m ngang.33km/h. aht = v2/r = ω 2r. B). aht = v2/r2 = ω r. D). a = 0. biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian. D).8m. 15km. Viên bi trong sự rơi từ tầng năm của một tòa nhà xuống đất. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là? A). 3). t = 5s.thời gian như hình vẽ. B). D). 9). x2 7). tọa độ của vật không có đặc điểm nào sau đây? A). 20km. 4). Lấy g = 10m/s2. 40 D).6m. D). Vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ. t = 8s. Mét gi¸ treo ®îc bè trÝ nh sau : Thanh nhÑ AB = 2m tùa vµo têng ë A. Trong chuyển động thẳng đều. 35km. C). có thể dương. t = 7s. aht = ω 2/r = v2r.77km/h. B).C©u13. Ñeà kieåm tra moät tieát A. t = 6s. D). 6. Hai vật chuyển động trên cùng một đường thẳng có đồ x(km) thị tọa độ . Vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. Một vật được thả rơi tự do từ nơi có độ cao h so với mặt đất.2m/s2. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm? A). Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A). hai vật cách nhau một đoạn bằng: 70 x1 A).2m/s2. C). B). a = .0. s = 19. Tại thời điểm t = 1 giờ. s = 9. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. s = 20m.lÊy g = 10m/s2. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều? A). 5). B). B). 6). C). 10). Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu? A). 2). Quãng đường vật rơi được trong 2 giây đầu tiên là.5km/h đối với nước. Xe ô tô đang chuyển động từ Quy Nhơn đi TP.00km/h. Lấy g = 10m/s2. không phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển O 2 t(h) động chậm dần đều. C). Phương trình chuyển động của vaät chuyển động thẳng nhanh dần đều là . Cho tới khi dừng lại hẳn thì ô tô chạy thêm được 200m.t (với x0 ≠ 0 và v ≠ 0 ). Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 55m. d©y BC kh«ng gi·n cã chiÒu dµi 1. C). C). B).25m/s2. 8. 5. Chọn câu đúng. D). Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1. âm hoặc bằng không. a = . Thời gian từ lúc thả đến lúc chạm đất là: A). s = 10m. C). 8). TÝnh ®é lín cña têng t¸c dông lªn thanh vµ lùc c¨ng T cña d©y .HCM. Trắc nghiệm: 1).0. B). Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cuøng chiều dòng nước với vận tốc 6.25m/s2. B). 55km. 6. C). D). C). D). a = 0. aht = v/r = ω r. luôn thay đổi theo thời gian. A).

(a và v0 trái dấu). (a và v0 cùng dấu). A). C). vận tốc không thay đổi theo thời gian. Quỹ đạo là đường thẳng. a1 > a2. Quỹ đạo là đường thẳng. Trên quãng đường 1km đầu tiên từ lúc khởi hành xe có gia tốc a1 và cuối quãng đường này vận tôc xe tăng ∆ v. x = x0 + v0. Điều nào sau đây là đúng với vật chuyển động thẳng đều? A).t + at2/2. B và C đều đúng.2m/s2. B. oâ toâ thöù hai qua B vôùi vaän toác 10m/s chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu veà A vôùi gia toác 0. s = v0. B). không đủ yếu tố để so sánh. C). moät oâ toâ khôûi haønh töø A chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0. B). Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm gaëp nhau cuûa hai xe? Tính quaõng ñöôøng maø oâ toâ thöù hai ñi ñöôïc töø B ñeán luùc noù döøng haún? . (a và v0 trái dấu). a1 = a2. 12).t + at2/2. a1 < a2. trong đó vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì. Một xe chuyển bánh chuyển động nhanh dần đều.dấu). D). AB = 560m. D). C). x = x0 + v0. B). 11). So sánh a1 và a2? A). Töï luaän: Luùc 8h. (a và v0 trái D).4m/s2 höôùng ñeán B. Các phát biểu A. Trên quãng đường 1km tiếp theo xe có gia tốc a2 và cuối quãng đường này vận tốc xe tăng thêm ∆ v' = ∆ v/2.t + at2/2. Vectơ vận tốc không thay đổi theo thời gian.t + at2/2. s = v0. Cuøng luùc ñoù.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful