TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.

HCM KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo tín chỉ, từ Khóa 2011)
1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Mã môn học: Số tín chỉ: Thuộc chương trình đào tạo bậc: Loại môn học: Các môn học tiên quyết: Các môn học kế tiếp: Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  Nghe giảng lý thuyết:  Làm bài tập trên lớp:  Tự học ở nhà: Khoa, bộ môn phụ trách môn học: Toán cao cấp 1 321009 3 Đại học, Cao đẳng Bắt buộc Không Toán cao cấp 2, Xác suất thống kê 28 tiết 17 tiết 90 tiết ≈ 70 giờ (mỗi tiết học trên lớp cần ít nhất 2 tiết tự học ở nhà) Khoa Khoa học cơ bản, bộ môn Toán.

-

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Hiểu được các khái niệm về số phức; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; giá trị riêng, vectơ riêng của ma trận; dạng toàn phương; đạo hàm, tích phân và một số ứng dụng.

- Kỹ năng: Vận dụng được lí thuyết để tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo, tính hạng của ma trận; giải hệ phương trình tuyến tính; giải các bài toán về không gian vectơ; tìm giá trị riêng, vectơ riêng và chéo hóa ma trận; nhận dạng và đưa về dạng chính tắc các dạng toàn phương; tính được đạo hàm hàm ẩn, hàm cho bởi tham số; xét sự hội tụ và tính được tích phân suy rộng. Sử dụng thành thạo các phương pháp diễn dịch, quy nạp trong toán học. Khuyến khích sinh viên sử dụng máy tính bỏ túi và các chương trình trên máy tính các nhân hỗ trợ việc tính toán trong môn học.

 

-

Thái độ, chuyên cần: Vì môn học có nội dung khá nặng, sinh viên cần đi học đầy đủ và làm hết các bài tập về nhà, đảm bảo thời gian tự học ở nhà như quy định nêu trên.

3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học trang bị các kiến thức nhập môn về đại số tuyến tính và phép tính vi-tích phân hàm một biến. Nội dung bao gồm: số phức; ma trận, định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; giá trị riêng, vectơ riêng và chéo hóa ma trận; dạng toàn phương; đạo hàm và ứng dụng; tích phân và ứng dụng.

cách tính. “Toán cao cấp: Đại số tuyến tính. Nguyễn Anh Tuấn. 4. Lê Thị Thiên Hương. “Toán cao cấp: Đại số tuyến tính. Cơ sở và số chiều. Hạng ma trận: Định nghĩa và phương pháp tìm hạng dùng các phép biến đổi sơ cấp. Tổ hợp tuyến tính. 2. Định thức: Định nghĩa và các tính chất.4. NXB GD. trực giao hóa Gram-Schmidt. Hệ trực giao. sinh viên và giảng viên sẽ được cung cấp tập bài giảng (bản điện tử) của Bộ môn Toán. Riêng phần đại số tuyến tính. 5. Hạng của hệ vector: định nghĩa. 1. Tài liệu học tập 4. Tọa độ vectơ. Bao tuyến tính. NXB GD. 2010. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc (phương pháp ma trận trực giao và phương pháp Lagrange) 5. 4. Đối với sinh viên khối ngành kinh tế: Lê Sĩ Đồng. Chéo hóa ma trận. 8. Lê Anh Vũ. tài liệu tham khảo được liệt kê như dưới đây. [2] Lê Thị Thiên Hương. 2009. Định thức 1. Chƣơng 4. Bổ đề cơ bản. Ngô Thu Lương. Ma trận: Các phép toán và các phép biến đổi sơ cấp. 7. 3. Hệ phƣơng trình tuyến tính 1.” NXB ĐHQG TP. . vectơ riêng của ma trận Chéo hóa ma trận Chéo hóa ma trận đối xứng Dạng toàn phương. “Toán cao cấp.” Tập 1. Nguyễn Anh Tuấn. 4. 2009. Dạng toàn phƣơng Giá trị riêng. 2. Phương pháp Gauss Hệ PTTT thuần nhất. Nguyễn Minh Hằng. Dạng toàn phương xác định dấu. 2.” NXB GD Việt Nam. độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. 4.” Tập 2. liên hệ với hạng của ma trận. NỘI DUNG CÁC BÀI ĐỌC CHÍNH Chƣơng 1. công nghệ: Đỗ Công Khanh. Ma trận nghịch đảo: Định nghĩa và các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo.1 Giáo trình chính: Đối với phần số phức và phép tính vi-tích phân của hàm một biến. Không gian vectơ: Định nghĩa không gian tổng quát và không gian ℝn. 3. Số nghiệm của hệ. 3. 2. Không gian vectơ ℝn 1. 3. “Bài tập Toán cao cấp. Các khái niệm chung về hệ PTTT Định lý Cramer Định lý Cronecker-Capelli. Không gian con.2 Giáo trình tham khảo thêm [1] Nguyễn Viết Đông. Không gian nghiệm hệ PTTT thuần nhất. 4. Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật. 2009. Chƣơng 2. tính chất. Ma trận. Định lý Sylvester. Điều kiện có nghiệm không tầm thường. Không gian vectơ Euclid. phần bù trực giao. Chƣơng 3. Lê Anh Vũ. 6. HCM. Các bất đẳng thức.

Đại lượng vô cùng bé. thời lượng 75 phút (20-25 câu hỏi). giảng viên sẽ thông báo rõ cách tính điểm bộ phận cho sinh viên khi bắt đầu môn học: . vô cùng lớn Đạo hàm. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên đối với sinh viên Yêu cầu sinh viên hiện diện đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. 6. nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính. chất lượng các bài tập.Điểm thi giữa kỳ. qui tắc L’Hospital Chƣơng 6. 8. Tích phân hàm một biến 1.…). trau dồi kỹ năng học nhóm. trung bình tích lũy và xét học vụ. 7.2. Sinh viên sẽ được giảng viên cung cấp cấu trúc đề thi và đề thi mẫu khi bắt đầu môn học. 8. . Phƣơng pháp. Kiểm tra . khuyến khích sử dụng slides. Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10. làm tiểu luận.1. bài kiểm tra do giảng viên đưa ra. . Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng Công thức Taylor.Điểm đánh giá khối lượng tự học.đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%. . 3. . mỗi sinh viên một đề khác nhau. hàm cho bởi phương trình tham số). 4. . Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%. cách tính 2. vi phân (hàm tường minh. Tích phân suy rộng: tiêu chuẩn hội tụ. 2. . hình thức kiểm tra . hàm ẩn. tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung.Điểm chuyên cần. Vi phân hàm một biến 1. Ứng dụng tích phân.Điểm tiểu luận. sinh viên không đƣợc tham khảo tài liệu trong khi làm bài. Khuyến khích sinh viên rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin tại thư viện và trên Internet. chuẩn bị bài kĩ trước khi lên lớp. bài tập nhóm/tháng. Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ.Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập. 5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học Giảng viên thuyết trình.đánh giá kết quả học tập môn học 8. bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau. tuân thủ các qui định về thời hạn.Chƣơng 5. bài tập cá nhân/học kì.Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận.

7. chia. Số phức dạng đại số. cách tính định thức cấp 2. Các khái niệm chung về hệ PTTT tổng quát 2. Hệ Cramer và Định lý Cramer 3. Công thức Euler. khai căn. Hệ phƣơng trình tuyến tính (6 tiết) 1. tìm ma trận nghịch đảo bằng các phép biến đổi sơ cấp và dùng định thức con bù. các phép toán nhân. Định thức: Định nghĩa theo quy nạp. liên hệ với hạng của ma trận.3. các phép toán và tính chất. phần bù trực giao. bao tuyến tính. Tọa độ vectơ: Khái niệm. Hình thức tổ chức dạy học Lên lớp Tự học. Đa thức. Bổ đề cơ bản. 4. Hạng của hệ vectơ: Khái niệm. Ma trận nghịch đảo: Khái niệm. Không gian vectơ ℝn (9 tiết) 1. Hệ PTTT thuần nhất. trực giao hóa Gram-Schmidt. các tính chất của định thức. Không gian con: Khái niệm. các phép biến đổi sơ cấp. Chƣơng 1. 2. 3. 4. các bất đẳng thức. Ma trận: Khái niệm. điều kiện tồn tại. Các phép toán trên các vectơ. đổi cơ sở. hệ nghiệm cơ bản. Số nghiệm của hệ. 3. Chƣơng 2. Định lý Cronecker-Capelli.9. Biểu diễn hình học. Cơ sở và số chiều 5. Phương pháp Gauss 4. tự Lý thuyết Bài tập nghiên cứu Tổng 2 1 6 9 6 3 18 27 4 2 12 18 6 3 18 27 . Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian cụ thể Nội dung Chƣơng 0. Định thức (9 tiết) 1. độc lập và phụ thuộc tuyến tính.4. Định lý cơ bản của đại số. dạng mũ. 2. không gian nghiệm hệ PTTT thuần nhất. 3. Ma trận. Tổ hợp tuyến tính. Số phức (3 tiết) 1. Không gian vectơ Euclid: Khái niệm. lũy thừa. đổi tọa độ 6. Không gian vectơ: Không gian tổng quát và không gian ℝn. 8. cách tính. Chƣơng 3. Hạng ma trận: và phương pháp tìm hạng dùng các phép biến đổi sơ cấp. (sinh viên tự đọc) 4. dạng lượng giác. Hệ trực giao. 2. các phép toán. Điều kiện có nghiệm không tầm thường.

Tích phân xác định: Các hàm cơ bản. Định lý Sylvester. cách tính. Định lý Cauchy (sinh viên tự đọc). hàm cho trong tọa độ cực (ít nhất là hai đường cycloid và cardioid). Nguyễn An Khƣơng . 2. 2. hàm cho bởi phương trình tham số). 4 2 12 18 4 3 14 21 3 2 10 15 10. 3. vi phân (hàm tường minh. hàm ẩn. Vi phân hàm một biến (7 tiết) 1. 4. Chéo hóa ma trận. giới hạn hàm số (sinh viên tự học). Chéo hóa ma trận đối xứng. 3. 2. TSKH. 4. 4. Định lý Rolle. Dạng toàn phương: Khái niệm. phương pháp ma trận trực giao (sinh viên tự đọc). Tích phân bất định (sinh viên tự đọc). Ứng dụng vi phân để tính gần đúng. Luật quán trính. Đỗ Công Khanh ThS. Nguyễn Cao Trí TS. Đạo hàm. Chƣơng 6. Chƣơng 5. dạng toàn phương xác định dấu. ma trận của dạng toàn phương. Ứng dụng tích phân (sinh viên tự đọc). Định lý Lagrange. 5. tiêu chuẩn hội tụ. Tích phân suy rộng: Khái niệm. cách tìm. Các đại lượng VCB. Qui tắc L’Hopital. Khảo sát hàm số: hàm cho bởi phương trình tham số. dạng chính tắc. Định lý cơ bản của phép tính vi-tích phân. Giá trị riêng và vectơ riêng: Khái niệm. VCL. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange. Ngày phê duyệt: 10/10/2011 Ngƣời viết Tổ trƣởng Bộ môn Phó Trƣởng khoa phụ trách GS.Chƣơng 4. Tích phân hàm một biến (5 tiết) 1. Các định lý về giá trị trung bình: Định lý Fermat. 5. và phương pháp Jacobi (sinh viên tự đọc). Chéo hóa ma trận. Giới hạn dãy số. dạng toàn phƣơng (6 tiết) 1. 3. Khai triển Taylor và khai triển Maclaurin các hàm cơ bản.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful