P. 1
Toan Cao Cap 1- De Cuong Chi Tiet

Toan Cao Cap 1- De Cuong Chi Tiet

|Views: 203|Likes:
Được xuất bản bởiVõ Viết Đàm

More info:

Published by: Võ Viết Đàm on Nov 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.

HCM KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo tín chỉ, từ Khóa 2011)
1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Mã môn học: Số tín chỉ: Thuộc chương trình đào tạo bậc: Loại môn học: Các môn học tiên quyết: Các môn học kế tiếp: Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  Nghe giảng lý thuyết:  Làm bài tập trên lớp:  Tự học ở nhà: Khoa, bộ môn phụ trách môn học: Toán cao cấp 1 321009 3 Đại học, Cao đẳng Bắt buộc Không Toán cao cấp 2, Xác suất thống kê 28 tiết 17 tiết 90 tiết ≈ 70 giờ (mỗi tiết học trên lớp cần ít nhất 2 tiết tự học ở nhà) Khoa Khoa học cơ bản, bộ môn Toán.

-

2. Mục tiêu của môn học Kiến thức: Hiểu được các khái niệm về số phức; ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; giá trị riêng, vectơ riêng của ma trận; dạng toàn phương; đạo hàm, tích phân và một số ứng dụng.

- Kỹ năng: Vận dụng được lí thuyết để tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo, tính hạng của ma trận; giải hệ phương trình tuyến tính; giải các bài toán về không gian vectơ; tìm giá trị riêng, vectơ riêng và chéo hóa ma trận; nhận dạng và đưa về dạng chính tắc các dạng toàn phương; tính được đạo hàm hàm ẩn, hàm cho bởi tham số; xét sự hội tụ và tính được tích phân suy rộng. Sử dụng thành thạo các phương pháp diễn dịch, quy nạp trong toán học. Khuyến khích sinh viên sử dụng máy tính bỏ túi và các chương trình trên máy tính các nhân hỗ trợ việc tính toán trong môn học.

 

-

Thái độ, chuyên cần: Vì môn học có nội dung khá nặng, sinh viên cần đi học đầy đủ và làm hết các bài tập về nhà, đảm bảo thời gian tự học ở nhà như quy định nêu trên.

3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học trang bị các kiến thức nhập môn về đại số tuyến tính và phép tính vi-tích phân hàm một biến. Nội dung bao gồm: số phức; ma trận, định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; giá trị riêng, vectơ riêng và chéo hóa ma trận; dạng toàn phương; đạo hàm và ứng dụng; tích phân và ứng dụng.

Lê Anh Vũ. 3. Không gian nghiệm hệ PTTT thuần nhất. Hạng ma trận: Định nghĩa và phương pháp tìm hạng dùng các phép biến đổi sơ cấp. 2009. Chƣơng 3. HCM. [2] Lê Thị Thiên Hương. “Bài tập Toán cao cấp. Cơ sở và số chiều. 2. Không gian vectơ: Định nghĩa không gian tổng quát và không gian ℝn. tính chất. Bổ đề cơ bản. “Toán cao cấp. 2009.” NXB GD Việt Nam. Không gian vectơ Euclid. sinh viên và giảng viên sẽ được cung cấp tập bài giảng (bản điện tử) của Bộ môn Toán.” Tập 2. cách tính. Ma trận: Các phép toán và các phép biến đổi sơ cấp. “Toán cao cấp: Đại số tuyến tính. Ngô Thu Lương. 4. Dạng toàn phương xác định dấu. vectơ riêng của ma trận Chéo hóa ma trận Chéo hóa ma trận đối xứng Dạng toàn phương. 2. Chéo hóa ma trận. 5. 2. Định thức: Định nghĩa và các tính chất. Hệ phƣơng trình tuyến tính 1. công nghệ: Đỗ Công Khanh. Điều kiện có nghiệm không tầm thường. 3. Không gian con. Tổ hợp tuyến tính. Số nghiệm của hệ.” Tập 1.2 Giáo trình tham khảo thêm [1] Nguyễn Viết Đông. Dạng toàn phƣơng Giá trị riêng. Chƣơng 4. Các khái niệm chung về hệ PTTT Định lý Cramer Định lý Cronecker-Capelli. 2009. NỘI DUNG CÁC BÀI ĐỌC CHÍNH Chƣơng 1. . “Toán cao cấp: Đại số tuyến tính. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc (phương pháp ma trận trực giao và phương pháp Lagrange) 5. Tài liệu học tập 4.1 Giáo trình chính: Đối với phần số phức và phép tính vi-tích phân của hàm một biến. Đối với sinh viên khối ngành kinh tế: Lê Sĩ Đồng. Nguyễn Anh Tuấn. Không gian vectơ ℝn 1. 7. 2. độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. 8.” NXB ĐHQG TP. 4. 4. Định thức 1. liên hệ với hạng của ma trận. Lê Anh Vũ. Riêng phần đại số tuyến tính. Lê Thị Thiên Hương. 6. Bao tuyến tính. Phương pháp Gauss Hệ PTTT thuần nhất. 2010. 4. 1. Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật. Nguyễn Anh Tuấn. Tọa độ vectơ. Các bất đẳng thức. 3. Chƣơng 2. NXB GD. NXB GD. trực giao hóa Gram-Schmidt. Nguyễn Minh Hằng. Hạng của hệ vector: định nghĩa. Ma trận. 3. phần bù trực giao. tài liệu tham khảo được liệt kê như dưới đây. Định lý Sylvester. Ma trận nghịch đảo: Định nghĩa và các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo. Hệ trực giao.4. 4.

Đại lượng vô cùng bé. Tích phân hàm một biến 1. Kiểm tra . 8. 6. 7. chuẩn bị bài kĩ trước khi lên lớp. bài tập cá nhân/học kì. tuân thủ các qui định về thời hạn.Điểm thi giữa kỳ. .đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%. Khuyến khích sinh viên rèn luyện kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin tại thư viện và trên Internet. chất lượng các bài tập. Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ. sinh viên không đƣợc tham khảo tài liệu trong khi làm bài. Vi phân hàm một biến 1. hình thức kiểm tra .…). Ứng dụng tích phân. Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10. khuyến khích sử dụng slides. bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau. 8. cách tính 2. làm tiểu luận. 3. trau dồi kỹ năng học nhóm.2. hàm ẩn.Điểm đánh giá khối lượng tự học.Điểm tiểu luận. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên đối với sinh viên Yêu cầu sinh viên hiện diện đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập.đánh giá kết quả học tập môn học 8. nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần. bài kiểm tra do giảng viên đưa ra. 2. qui tắc L’Hospital Chƣơng 6. . Sinh viên sẽ được giảng viên cung cấp cấu trúc đề thi và đề thi mẫu khi bắt đầu môn học. 4. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng Công thức Taylor. vô cùng lớn Đạo hàm.Chƣơng 5. tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt nội dung. hàm cho bởi phương trình tham số). bài tập nhóm/tháng. Phƣơng pháp. 5.1. thời lượng 75 phút (20-25 câu hỏi). . vi phân (hàm tường minh. . . mỗi sinh viên một đề khác nhau. trung bình tích lũy và xét học vụ. . Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%.Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của môn học Giảng viên thuyết trình. Tích phân suy rộng: tiêu chuẩn hội tụ. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.Điểm chuyên cần. giảng viên sẽ thông báo rõ cách tính điểm bộ phận cho sinh viên khi bắt đầu môn học: .

phần bù trực giao. 4. trực giao hóa Gram-Schmidt. 3. Chƣơng 1. các phép biến đổi sơ cấp. các phép toán. Công thức Euler. 7. Không gian vectơ ℝn (9 tiết) 1. Hệ phƣơng trình tuyến tính (6 tiết) 1. Định lý cơ bản của đại số. Các phép toán trên các vectơ.3. không gian nghiệm hệ PTTT thuần nhất. Không gian vectơ: Không gian tổng quát và không gian ℝn. Ma trận: Khái niệm. dạng lượng giác. 8. Phương pháp Gauss 4. Ma trận. Tọa độ vectơ: Khái niệm. khai căn. các phép toán và tính chất. Bổ đề cơ bản. Điều kiện có nghiệm không tầm thường. Tổ hợp tuyến tính. các phép toán nhân. chia. Số phức dạng đại số. đổi tọa độ 6. lũy thừa. 2. Định thức (9 tiết) 1. cách tính. bao tuyến tính. độc lập và phụ thuộc tuyến tính. cách tính định thức cấp 2. Hình thức tổ chức dạy học Lên lớp Tự học. Số phức (3 tiết) 1. Cơ sở và số chiều 5. các bất đẳng thức. Định thức: Định nghĩa theo quy nạp. liên hệ với hạng của ma trận. Hạng ma trận: và phương pháp tìm hạng dùng các phép biến đổi sơ cấp. Biểu diễn hình học. Không gian vectơ Euclid: Khái niệm. Hệ trực giao. Định lý Cronecker-Capelli. Các khái niệm chung về hệ PTTT tổng quát 2. 4. điều kiện tồn tại. Chƣơng 2. Hệ PTTT thuần nhất. tìm ma trận nghịch đảo bằng các phép biến đổi sơ cấp và dùng định thức con bù. Hạng của hệ vectơ: Khái niệm. hệ nghiệm cơ bản. tự Lý thuyết Bài tập nghiên cứu Tổng 2 1 6 9 6 3 18 27 4 2 12 18 6 3 18 27 . (sinh viên tự đọc) 4. 3. Hệ Cramer và Định lý Cramer 3. đổi cơ sở. Ma trận nghịch đảo: Khái niệm. Không gian con: Khái niệm. 2. Chƣơng 3.9. dạng mũ. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian cụ thể Nội dung Chƣơng 0. Số nghiệm của hệ. Đa thức. 2.4. 3. các tính chất của định thức.

Khai triển Taylor và khai triển Maclaurin các hàm cơ bản. 2. hàm cho bởi phương trình tham số). Tích phân hàm một biến (5 tiết) 1. VCL. Nguyễn Cao Trí TS. Vi phân hàm một biến (7 tiết) 1. Qui tắc L’Hopital. TSKH. Chéo hóa ma trận đối xứng. 5. Đạo hàm. Nguyễn An Khƣơng . Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange. 4. Ứng dụng vi phân để tính gần đúng. cách tính. Chƣơng 6. 2. ma trận của dạng toàn phương. 3. 3. và phương pháp Jacobi (sinh viên tự đọc). dạng chính tắc. Các định lý về giá trị trung bình: Định lý Fermat. Định lý Cauchy (sinh viên tự đọc). Chéo hóa ma trận. Khảo sát hàm số: hàm cho bởi phương trình tham số. Giới hạn dãy số. phương pháp ma trận trực giao (sinh viên tự đọc). vi phân (hàm tường minh. Định lý cơ bản của phép tính vi-tích phân. cách tìm. 4 2 12 18 4 3 14 21 3 2 10 15 10. 5. Chƣơng 5. Chéo hóa ma trận. giới hạn hàm số (sinh viên tự học). dạng toàn phương xác định dấu. Định lý Lagrange. Dạng toàn phương: Khái niệm. Định lý Rolle. Ứng dụng tích phân (sinh viên tự đọc). 4. Các đại lượng VCB. hàm cho trong tọa độ cực (ít nhất là hai đường cycloid và cardioid).Chƣơng 4. Tích phân suy rộng: Khái niệm. Tích phân bất định (sinh viên tự đọc). Đỗ Công Khanh ThS. Ngày phê duyệt: 10/10/2011 Ngƣời viết Tổ trƣởng Bộ môn Phó Trƣởng khoa phụ trách GS. tiêu chuẩn hội tụ. hàm ẩn. 4. Luật quán trính. Tích phân xác định: Các hàm cơ bản. Định lý Sylvester. 3. 2. Giá trị riêng và vectơ riêng: Khái niệm. dạng toàn phƣơng (6 tiết) 1.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->