CHƯƠNG CACBON – SILIC

DẠNG 1 : PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC - GIẢI THÍCH VÀ NHẬN BIẾT : Câu 1: Viết phương trình phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn của dung dịch NaHCO3 với từng dung dịch H2SO4 loãng, KOH, Ba(OH)2 dư. Câu 2: Cho từ từ khí CO2 vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (nước vôi trong). Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học? Câu 3: Hoàn thành các phản ứng sau: a. Silic đioxit → natri silicat → axit silisic → silic đioxit → silic b. Cát thạch anh → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 c. Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Si Câu 4: Bằng phưong pháp hóa học hãy phân biệt: a. Các khí SO2, CO2, NH3 và N2 b. Các khí CO2, SO2, N2, O2 và H2 c. Các khí Cl2, NH3, CO, CO2 Câu 5: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất sau: a. Chất rắn BaSO4, BaCO3, NaCl, Na2CO3 (Chỉ dùng thêm HCl loãng) b. Chất rắn NaCl, Na2SO4, BaCO3,Na2CO3 (chỉ dùng thêm CO2 và nước) c. Các dung dịch NaOH, NH4Cl, Na2SO4, , Na2CO3. d. Bốn chất lỏng: H2O, HCl, Na2CO3, NaCl (không dùng thêm hóa chất nào khác) DẠNG 2: BÀI TOÁN CO2 + DUNG DỊCH BAZO Câu 7: Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Tính khối lượng muối thu được ? Câu 8: Cho 5,6 lit khí CO2 (đkc) qua 164 ml dung dịch NaOH 20% (D=1,22 g/ml). Xác định nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu được ? ¤ Gợi ý: Các em phải phân biệt được mdd trước và mdd sau phản ứng, mdd trước = mdd NaOH còn mdd sau pư = m chất tan/hấp thụ + mdd NaOH (- m↓ - m↑) (nếu có) để từ đó tính C% của các chất sau phản ứng cho đúng. Câu 9: a. Thổi 0,3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol Ba(OH)2, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Tính m ? b. Thổi 0,5 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,4 mol Ba(OH)2, sau phản ứng thu được m’ gam kết tủa. Tính m’ ? Câu 10: Cho V lit khí CO2 (đkc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 10 gam kết tủa. Tính giá trị V ? ¤ Gợi ý : Bài này xét 2 trường hợp → 2 đáp án V :Vmin, Vmax Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lit khí CO2 (đkc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 aM thu được 15,76 gam kết tủa. Tính giá trị của a ? ¤ Gợi ý: nCO2 > n↓ → Ta chỉ xét trường hợp 2 gồm 2 phương trình : tạo ra kết tủa rồi sau đó kết tủa tan một phần Câu 12: Cho 2,24 lit khí CO2 (đkc) vào 2 lit dung dịch Ca(OH)2 thu được 6 gam kết tủa. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch Ca(OH)2 ?

Fe3O4 đun nóng.CuO.168 lit khí CO2 (đkc) vào 1 lit dung dịch hỗn hợp NaOH 0.4 gam hỗn hợp bột oxit MgO.MgO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.19. Khí ra khỏi ống sứ được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thu được 16 gam kết tủa. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn còn lại trong ống sứ là gì. Câu 18: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO.2 gam khí CO2.FeO. bảo toàn mol nguyên tố. thu được hỗn hợp khí và hơi gồm 0.Câu 13: Sục 7. bảo toàn khối lượng để làm nhanh + ĐLBTKL : moxit + mCO = mKL + mCO2 moxit = mO(oxit) + mKL Câu 16: Cho một luồng khí CO dư đi từ từ qua ống sứ đưng hỗn hợp : Al2O3. trong ống sư còn lại m gam chất rắn.1M. nhưng viết pt ion thu gọn → 2 đáp án Vmin.4 gam chất rắn.Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao người ta thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn Y và 13.NiO.14 gam CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ? ¤ Gợi ý : + Lập tỉ lệ bình thường → n↓ và nCO2 → So sánh mCO2 và m↓. Tính giá trị V? ¤ Gợi ý: bài này ta cũng xét 2 trường hợp .64 gam kết tủa. Tính giá trị m ? ¤ Gợi ý: + Tính nCO2 và ∑nOH+ Lấp tỉ lệ T = nOH-/nCO2 + Viết phương trình ion thu gọn và tính toán theo phương trình ion Câu 13: Cho V lit CO2 (đkc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 0.11 mol Ca(OH)2.75M thu được 23. sau phản ứng thu được m gam kết tủa.mCO2 m↓ < mCO2 → sau phản ứng mdd tăng : ∆mdd tăng = mCO2 .Al2O3. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam ? Câu 15 : Cho 0.CuO. a) Viết pthh ? b) Xác định phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng. Tính giá trị m ? Câu 20: Dẫn từ từ hỗn hợp khí CO và H2 qua ống nghiệm đựng 26. Tính m? ¤ Gợi ý : Câu 18.Fe3O4 ở nhiệt độ cao.Fe3O4.3 mol CO2 vào dung dịch chứa 0.CuO.84 lit khí CO (đkc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao.20 Áp dụng ĐLBTKL để tính cho nhanh trong đó : nCO = nCO2 = nO(oxit) (kim loại M phải đứng sau Al trong dãy điện hóa) .Ag2O.05 mol CO2 và 0.Vmax giống câu 10… Câu 14: Hấp thụ toàn bộ 0. Tính giá trị m ? Câu 19: Cho một luồng khí CO có dư đi từ từ qua ống sứ chứa m gam Al2O3.m↓ DẠNG 3: BÀI TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BỞI CO Lý thuyết : MxOy + yCO → xM + yCO2 Hay O (oxit) + CO → CO2 Phương pháp: Hay dùng định luật bảo toàn e.Fe2O3.2M và Ba(OH)2 0.Fe3O4. nêu thành phần ? Câu 17: Người ta cần dùng 7.15 mol H2O.25 mol Ca(OH)2. Nếu : m↓ > mCO2 → sau phản ứng mdd giảm : ∆mdd giảm = m↓ . Sau một thời gian trong ống còn lại 14.

ta hay áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng : . Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 5.∑ nH+ rồi làm tương tự câu 24 Câu 27 : Cho 5. Tính giá tri m và thể tích khí CO đã dùng? ¤ Gợi ý : Để tính VCO thì phải tính được nCO. ∑ nHCO3-.FeO và Fe2O3 dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 0.Câu 21: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng một thời gian thu được 13. các em phải tóm tắt bằng sơ đồ phản ứng và xem trong đó có những quá trính oxi hóa. ¤ Đáp án : Fe2O3 DẠNG 4: BÀI TOÁN VỀ MUỐI CACBONAT Lý thuyết : Có 2 dạng thường gặp: phản ứng nhiệt phân và phản ứng trao đổi (với axit---> khí. Tính V ? ¤ Gợi ý : Tính ∑ nCO32-.Fe3O4. Tính giá tri m ? ¤ Gợi ý: Đối với những bài toán khử Oxit Sắt bằng CO như thế này.94 gam hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7. quá trình khử gì để ta vận dụng đinh luật bảo toàn e Phương pháp: + Xem hh X gồm có Fe (x mol) và O (y mol) → 56x+16y = mX (1) + Dựa vào ĐLBT e → (2) + Dựa vào ĐLBT mol nguyên tố Fe : nFe(Fe2O3) = nFe = x mol → nFe2O3 = nFe/2 → m Câu 22: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng một thời gian thu được 44. với muối ---> kết tủa) + Đối với muối cacbonat của kim loại kiềm và (NH4)2CO3 thì không bị nhiệt phân + Muối Hidrocacbonat nhiệt phân ra muối Cacbonat + CO2 + H2O + Muối Cacbonat nhiệt phân ra oxit KL tương ứng + CO2 Câu 24 Nêu hiện tượng .Fe3O4.824 lit NO2 (đkc).45 gam hỗn hợp muối M2CO3 và N2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lit CO2 (đkc) và 3.2M và NaHCO3 0. Tính V ? ¤ Gợi ý : Để làm nhanh dạng bài tập như thế này.92 gam chất rắn X gồm Fe. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được 3.74 gam hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. ta biết : CO + O(Oxit) → CO2 + nO(Oxit) = nO = y mol → nCO = nO = y mol Câu 23 : Dẫn khí CO dư qua ống đựng bột một oxit sắt (FexOy) ở nhiệt độ cao. Tính thành phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu và sau phản ứng ? Tính thể tích khí CO2 thoát ra ở đkc ? Câu 28 : Cho 3.FeO và Fe2O3 dư.viết phương trình phân tử và ion thu gọn khi : a) Cho từ từ dung dịch axit HCl vào bình đựng dung dịch Na2CO3 b) Cho từ từ dung dịch axit HCl vào bình đựng dung dịch NaHCO3 c) Cho từ từ dung dịch axit HCl vào bình đựng hỗn hợp dung dịch NaHCO3 và Na2CO3 Câu 25 : Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0. sau phản ứng thu được bao nhiêu lit CO2 ở đktc ? Câu 26 : Trộn 100 ml dd X gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100 ml ddY gồm NaHCO3 và Na2CO3 đều 1M thu được dung dịch Z.136 lit NO (đkc). Xác định công thức phân tử của FexOy.12 gam muối clorua.2M. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch A gồm H2SO4 2M và HCl 1M vào dung dịch Z thu được V lit CO2.46gam chất rắn X gồm Fe.84 gam sắt và dẫn khí sinh ra vào nước vôi trong dư thì thu được 2 gam kết tủa.

Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu ? Câu 38: Dẫn hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí và hơi nước. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu. Tính thể tích của từng khí trong hỗn hợp ban đầu ? Câu 37 : Khi cho 22. thể tích hỗn hợp khí tăng lên 5. Tính m Câu 30: Nhiệt phân hoàn toàn một hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 thu được 1. Câu 34 : Khi nhiệt phân 0. Xác định tên và khối lượng muối hiđrocacbonat trên. làm khô hỗn hợp thu được 8.96 lit hỗn hợp A đkc. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu ? Câu 31 : Khi nung 30 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu.8g bã rắn. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 thu được 20. Câu 32 : Nung 13.8 gam chất rắn và khí X.4 lit (đkc) hỗn hợp khí CO và CO2 đi qua than nóng đỏ không có mặt không khí.4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hóa trị II thu được 6. Lượng khí X cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M.4 gam Cu.22g/ml) để hấp thụ hết lượng khí CO2 đó. Tính m ? ¤ Gợi ý : Đối với các bài toán nhiệt phân muối cacbonat ta hay áp dụng ĐLBTKL : m Muối cacbonat = m rắn sau pư + mCO2 Câu 33: Khi nung một lượng hiđrocacbonat của kim loại hóa trị 2 và để nguội.12 lit CO2 (đkc) và 2.6 lit (đkc). ¤ Gợi ý : Để hấp thụ hết CO2 bằng dd NaOH thì muối thu được là muối trung hòa DẠNG 5 : BÀI TOÁN VỀ HỖN HỌP KHÍ CO VÀ CO2 Câu 35: 11. CO và CO2 đi qua dung dịch nước vôi trong có dư.25 gam muối axit. cần dùng tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch NaOH 20%(d=1. Dẫn hỗn hợp A qua nước vôi trong dư thấy có 10 gam kết tủa.2 lit hỗn hợp khí (đkc) gồm CO và CO2 có tỉ khối hơi so với H2 là 18. Cho toàn bộ hỗn hợp qua than nóng đỏ. thu được 17.R2CO3 + 2HCl → 2RCl + CO2 + H2O Khi chuyển 1 mol muối R2CO3 → 2 mol RCl và 1 mol CO2 thì khối lượng dung dịch tăng ∆m = 71 – 60 =11 (g) → Khi chuyển x mol muối R2CO3 → 2x mol RCl và x mol CO2.5kg đá vôi chứa 92% CaCO3 thu được bao nhiêu ml khí CO2(đktc).x (g) → x = ∆m/11 m Muối clorua = m Muối cacbonat + ∆m Câu 29: Hòa tan 14 g hỗn hợp MCO3 và NCO3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0. khối lượng dd tăng ∆m = 11. Cô cạn dung dịch A thì thu được m gam muối khan. tính thể tích khí CO (đkc) sau phản ứng ? Câu 36: Cho 10 lit (đkc) hỗn hợp khí gồm N2.92 lít(đktc) khí và 31.2 gam một chất rắn. xác định tỉ khối hơi của A so với H2? . Cô cạn dung dịch tạo thành thu được m gam muối khan. sau đó qua ống đựng CuO đun nóng thu được 10 gam kết tủa và 6.672 lit khí CO2 (đkc).