Đơn vị : Trường TCN Thông tin & Truyền Thông Hà Nội

Địa chỉ : 30 Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------oOo-------Hà Nội, ngày

tháng

năm 2011.

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC
Kính gửi : TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Đơn vị chúng tôi xin xác nhận,
Anh/Chị: .....................................................................
CMTND:................................Nơi cấp:.............................Ngày cấp:....../ ....../ ............
Hiện đang công tác tại đơn vị: Trường TCN Thông tin & Truyền Thông Hà Nội
Đề nghị Quý Trung tâm DVKH - Viễn thông Hà Nội giải quyết cho
Anh/Chị: .................................................. hưởng chính sách ưu đãi cước đấu nối hòa mạng
và cước sử dụng Internet ADSL MegaVNN áp dụng cho khách hàng khối Nhà Nước, Y tế
và Giáo dục.
Xin chân thành cảm ơn!
Đại diện đơn vị
(Ký tên, chức danh và đóng dấu)