Ngµy so¹n : 25/8/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 27/8/2007 7D : 29/8/2007 7C : 28/8/2007 7E : 28/8/2007

TiÕt 1:
I, Môc tiªu:

m¸y tÝnh vµ phÇn mÒm m¸y tÝnh

1. KiÕn thøc - BiÕt s¬ lîc cÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö vµ mét vµi thµnh phÇn quan träng nhÊt cña m¸y tÝnh c¸ nh©n. - BiÕt k/n phÇn mÒm m¸y tÝnh vµ vai trß cña phÇn mÒm m¸y tÝnh. 2. KÜ n¨ng: Cha ®ßi hái c¸c thao t¸c cô thÓ. 3. Th¸i ®é: HS cã høng thó, yªu thÝch bé m«n.
II/ ChuÈn bÞ:

- Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n , RAM, æ cøng, ®Üa mÒm, thÎ nhí (USB),bµn phÝm, chuét. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 7B : 28/28 7D : 29/29 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu cÊu tróc vµ c¸c thµnh phÇn cña m¸y tÝnh 1) CÊu tróc chung cña - Giíi thiÖu: M¸y tÝnh - Chó ý l¾ng m¸y tÝnh ®iÖn tö. cã nhiÒu chñng l¹o, nghe. - Gåm c¸c khèi chøc h×nh d¸ng, kÝch cì n¨ng: Bé xö lý trung kh¸c nhau: MT ®Ó t©m; thiÕt bÞ vµo vµ bµn, m¸y tÝnh x¸ch thiÕt bÞ ra (thêng ®îc tay...... - Nghiªn cøu gäi chung lµ thiÕt bÞ - Y/c HS nghiªn cøu th«ng tin. th«ng tin môc 1(SGK) - Suy nghÜ vµ vµo/ra) vµ bé nhí. - C¸c khèi chøc n¨ng nªu trong 2’. tr¶ lêi. trªn ho¹t ®éng díi sù h? CÊu tróc chung cña íng dÉn cña c¸c ch¬ng MT§T theo Von Neunman gåm nh÷ng - L¾ng nghe vµ tr×nh m¸y tÝnh (gäi t¾t bé phËn nµo. lµ ch¬ng tr×nh) do con ghi bµi. - NhËn xÐt, chèt l¹i ngêi lËp ra. 1 7C : 29/29 7E : V¾ng TiÕn(k) :

k/thøc.

- Ch¬ng tr×nh lµ tËp hîp c¸c c©u lÖnh, mçi c©u lÖnh híng dÉn mét thao t¸c cô thÓ cÇn thùc hiÖn. - Chó ý l¾ng a) Bé xö lÝ trung t©m nghe. (CPU) - §îc coi lµ bé n·o cña - Giíi thiÖu chøc n¨ng - Chó ý quan m¸y tÝnh. CPU thùc hiÖn cña tõng bé phËn cô s¸t. c¸c chøc n¨ng tÝnh to¸n, thÓ. ®iÒu khiÓn vµ phèi hîp - Cho HS quan s¸t c¸c mäi ho¹t ®éng cña m¸y bé phËn m¸y tÝnh th¸o tÝnh. rêi. b) Bé nhí - Lµ n¬i lu ch¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu. - Bé nhí ®îc chia lµm hai lo¹i: bé nhí trong, bé nhí ngoµi. - §¬n vÞ ®o dung lîng nhí lµ Byte. (B¶ng SGK) c) ThiÕt bÞ vµo/ra - ThiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu: bµn phÝm, chuét, m¸y quÐt... Ho¹t ®éng 2: M¸y tÝnh lµ mét c«ng cô xö lÝ th«ng tin - Y/c HS quan s¸t m« - Quan s¸t SGK. h×nh trong SGK. - Gi¶ng gi¶i ho¹t ®éng - L¾ng nghe vµ m« h×nh qu¸ tr×nh ba ghi vë. bíc. - Quan s¸t SGK. - Y/c häc sinh quan s¸t m« h×nh ho¹t ®éng ba bíc cña m¸y tÝnh - Suy nghÜ vµ trong SGK. tr¶ lêi ? H·y cho biÕt qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin trong m¸y tÝnh ®îc tiÕn hµnh cô thÓ nh thÕ nµo ? - NhËn xÐt, bæ xung. 2. M¸y tÝnh lµ mét c«ng cô xö lÝ th«ng tin. - Qu¸ tr×nh xö lÝ th«ng tin trong m¸y tÝnh ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch tù ®éng theo sù chØ dÉn cña c¸c ch¬ng tr×nh. Input (th«ng tin c¸c ch¬ng tr×nh)  Xö lÝ vµ lu tr÷  Output ( v¨n b¶n, ©m thanh, h×nh ¶nh ...)

Ho¹t ®éng 3: PhÇn mÒm vµ ph©n lo¹i phÇn mÒm.

2

- Y/c HS ho¹t ®éng c¸ nh©n nghiªn cøu th«ng tin môc 2 trong 3’. ? PhÇn mÒm lµ g×? - NhËn xÐt, chèt l¹i ®Þnh nghÜa. - Giíi thiÖu cho HS phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông. - Y/c HS ho¹t ®éng nhãm th¶o luËn chØ ra sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông. - ChØ ®¹o HS th¶o luËn nhãm. - ChØ ®¹o HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt, chèt l¹i.

- Nghiªn cøu th«ng tin SGK – 17. - Suy nghÜ, tr¶ lêi - L¾ng nghe, ghi vë. - L¾ng ghi vë. nghe,

- NhËn nhiÖm vô vµ hoµn thµnh yc.

- Th¶o luËn, thèng nhÊt ý kiÕn - Tr¶ lêi.

3) PhÇn mÒm vµ ph©n lo¹i phÇn mÒm. - PhÇn mÒm m¸y tÝnh (gäi t¾t lµ phÇn mÒm) lµ c¸c ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh. * Ph©n lo¹i phÇn mÒm: Cã 2 lo¹i chÝnh. - PhÇm mÒm hÖ thèng: Lµ c¸c ch¬ng tr×nh tæ chøc viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu phèi c¸c bé phËn chøc n¨ng cña m¸y tÝnh sao cho chóng ho¹t ®éng nhÞp nhµng vµ chÝnh x¸c. Quan träng nhÊt lµ hÖ ®iÒu hµnh. VÝ dô: HÖ ®iÒu hµnh Windows 98, Windows 2000, Window XP.. PhÇn mÒm øng dông lµ ch¬ng tr×nh ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu øng dông cô thÓ. VÝ dô: Microsoft Office, Vietkey, Autocard, Pascal, C+ .. phÇn mÒm øng dông trªn Internet: Google (trang t×m kiÕm), Yahoo, mail, online ….

IV. Cñng cè:

- §Æt c©u hái cho häc sinh: 1. CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö theo Von Neumann gåm bé phËn nµo? 2. H·y tr×nh bµy tãm t¾t chøc n¨ng vµ ph©n lo¹i bé nhí m¸y tÝnh? 3. CPU lµ g×? T¹i sao l¹i nãi CPU cã thÓ ®îc coi nh lµ bé n·o cña m¸y tÝnh? 4. H·y kÓ tªn mét vµi thiÕt bÞ vµo/ra cña m¸y tÝnh mµ em biÕt? Em h·y nªu c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin vµ m« t¶ ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh? - Tæng kÕt bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. 3

Ngµy so¹n:26/8/2007 Ngµy gi¶ng: 7B:28/8/2007 7D:30/8/2007

7C:29/8/2007 7E:30/8/2007

TiÕt 2:
I. Môc tiªu

HÖ ®iÒu hµnh

1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc hÖ ®iÒu hµnh lµ g×, vai trß quan träng cña hÖ ®iÒu hµnh. 2. KÜ n¨ng: Cha ®ßi hái ph¶i biÕt c¸c thao t¸c cô thÓ. 3. Th¸i ®é: HS yªu thÝch, cã høng thó víi bé m«n.
II. ChuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. 2. Ph¬ng ph¸p : Th¶o luËn, vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh tæ chøc 7B: 28/28 7C: 29/29 7D:V¾ng: Duy 7E:V¾ng: TiÕn(K) 2. Bµi cò - Tr×nh bµy cÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß cña hÖ ®iÒu hµnh - §Æt vÊn ®Ò: Ng· t ®êng phè vµo giê cao ®iÓm thêng x¶y ra hiÖn tîng g×? ? HÖ thèng ®Ìn giao th«ng cã vai trß g×. - §a ra VD kh¸c: Thö h×nh dung ho¹t ®éng cña nhµ trêng khi TKB bÞ mÊt vµ mäi ngêi kh«ng nhí TKB cña m×nh. ? Thêi kho¸ biÓu cã vai trß nh thÕ nµo. - NhËn xÐt, chèt l¹i. ? C¸i g× ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh. - Giíi thiÖu: HÖ ®iÒu hµnh ®iÒu khiÓn mäi 1) Vai trß cña hÖ - §éng n·o vÒ vÊn ®iÒu hµnh ®Ò GV ®Æt ra a) C¸c quan s¸t vµ tr¶ lêi. - Quan s¸t 1: Ng· t ®êng phè vµo giê cao ®iÓm. - L¾ng nghe, tr¶ lêi. - §éng n·o vÒ vÊn - Quan s¸t 2: Thêi khãa ®Ò GV ®Æt ra biÓu cña nhµ trêng bÞ vµ tr¶ lêi. mÊt.

- Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. * NhËn xÐt: SGK - Th¶o luËn 4

ho¹t ®éng cña phÇn b) C¸i g× ®iÒu khiÓn cøng vµ phÇn mÒm - L¾ng nghe, ghi m¸y tÝnh? tham gia vµo qu¸ vë tr×nh xö lÝ TT. Ho¹t ®éng 2: HÖ ®iÒu hµnh lµ g×? - M¸y tÝnh chØ ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ khi cã hÖ ®iÒu hµnh. ? H§H cã ph¶i lµ mét thiÕt bÞ ®îc l¾p r¸p trong m¸y tÝnh kh«ng. ? HÖ ®iÒu hµnh lµ g×? - NhËn xÐt, ®a ra k/niÖm. - Giíi thiÖu cho HS 1 sè hÖ ®iÒu hµnh ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay. - Cho HS quan s¸t h×nh giao diÖn cña hÖ ®iÒu hµnh Windows. ? M¸y tÝnh kh«ng cã hÖ ®iÒu hµnh th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra. - Chó nghe. ý 2) HÖ ®iÒu hµnh lµ l¾ng g×? - HÖ ®iÒu hµnh lµ 1 ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh.

- Suy nghÜ, tr¶ lêi. - 1-2HS tr¶ lêi. - Nghe, ghi vë. - L¾ng nghe. - Quan s¸t SGK. - Suy nghÜ, tr¶ lêi.

Ho¹t ®éng 3: NhiÖm vô chÝnh cña hÖ ®iÒu hµnh. 3) NhiÖm vô chÝnh - Y/c HS nghiªn cøu Nghiªn cøu cña hÖ ®iÒu hµnh. th«ng tin SGK – 42, th«ng tin SGK. - §iÒu khiÓn phÇn cøng trong 5’. - Suy nghÜ, tr¶ vµ tæ chøc thùc hiÖn ? HÖ ®iÒu hµnh cã lêi. c¸c ch¬ng tr×nh. nhiÖm vô g×? - Cung cÊp giao diÖn - NhËn xÐt, chèt l¹i. - Nghe, ghi vë. cho ngêi dïng. - Tæ chøc vµ qu¶n lÝ TT trong m¸y tÝnh. ? Trong 3 nhiÖm vô - Suy nghÜ, tr¶ trªn, nhiÖm vô nµo lµ lêi. quan träng nhÊt. - NhËn xÐt, chèt l¹i.
IV. Cñng cè

- §äc phÇn “Ghi nhí” (18 – SGK). 5

- Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi ®Ó cñng cè. - NhËn xÐt giê häc. Ngµy so¹n: 31/8/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 3/9/2007 7D : 5/9/2007 TiÕt 3 : Bµi thùc hµnh:

7C : 3/9/2007 7E : 4/9/2007.

Lµm quen víi mét sè thiÕt bÞ m¸y tÝnh
1. KiÕn thøc : HS nhËn biÕt ®îc mét sè bé phËn cÊu thµnh c¬ b¶n cña m¸y tÝnh c¸ nh©n (lo¹i m¸y tÝnh th«ng dông nhÊt hiÖn nay). 2. KÜ n¨ng : - HS biÕt c¸ch bËt, t¾t m¸y tÝnh - HS lµm quen víi bµn phÝm vµ chuét. 3. Th¸i ®é : HS yªu thÝch, cã høng thó víi bé m«n.
II. ChuÈn bÞ: I.Môc tiªu:

- GV: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: S¸ch vë häc tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 7B: V¾ng: Mi (P) 7C: 29/29 7D: V¾ng: Cêng 7E: V¾ng: (P) 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Ph©n biÖt c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh c¸ nh©n 1) Ph©n biÖt c¸c bé phËn cña m¸y tÝnh - Cho HS lµm quen víi 2 - Quan s¸t. c¸ nh©n. thiÕt bÞ nhËp d÷ liÖu * ThiÕt bÞ nhËp d÷ th«ng dông lµ bµn liÖu c¬ b¶n: phÝm vµ chuét. - Quan s¸t vµ ghi - Bµn phÝm. - Giíi thiÖu c¸c bé phËn vë - Chuét. cña th©n m¸y tÝnh. * Th©n m¸y tÝnh gåm: bé vi xö lÝ (CPU); bé - Cho HS lµm quen víi - Quan s¸t. nhí (RAM); nguån c¸c thiÕt bÞ xuÊt d÷ ®iÖn.... liÖu. * C¸c thiÕt bÞ xuÊt d÷ - Quan s¸t. liÖu: mµn h×nh, m¸y - ChØ cho HS thÊy vÞ in, loa, æ ghi CD/ DVD. trÝ cña ®Üa cøng trong - Quan s¸t. * C¸c thiÕt bÞ lu tr÷ 6 ViÖt (K) TiÕn,

m¸y tÝnh. - §a ra h×nh ¶nh cña 1 m¸y tÝnh hoµn chØnh. Ho¹t ®éng 2:Mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n - Híng dÉn HS c¸ch bËt m¸y tÝnh. - Giíi thiÖu cho HS khu vùc chÝnh cña bµn phÝm, nhãm c¸c phÝm sè, nhãm c¸c phÝm chøc n¨ng... - Híng dÉn HS thö gâ vµi phÝm, quan s¸t kÕt qu¶ trªn mµn h×nh. - Lu ý HS ph©n biÖt viÖc gâ 1 phÝm vµ gâ tæ hîp phÝm. - Thao t¸c di chuyÓn chuét cho HS quan s¸t sù thay ®æi cña vÞ trÝ con trá chuét. - Híng dÉn HS c¸ch t¾t m¸y.
IV. Cñng cè:

d÷ liÖu: §Üa ®Üa mÒm.

cøng,

2) BËt m¸y tÝnh. - Nghe híng dÉn vµ T/hiÖn. - L¾ng nghe, 3) Lµm quen víi bµn quan s¸t phÝm vµ chuét.

- T/ hiÖn thao t¸c. - Quan s¸t vµ lµm theo híng dÉn. 4) T¾t m¸y tÝnh. - Lµm theo híng - Nh¸y nót Start/ Turn dÉn off Computer/ Turn off.

- GV nh¾c l¹i cÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö theo Von Neumann gåm nh÷ng bé phËn: Bé vi xö lý (CPU), ThiÕt bÞ vµo/ra vµ bé nhí cña m¸y tÝnh. - H·y kÓ tªn mét vµi thiÕt bÞ vµo/ ra cña m¸y tÝnh mµ c¸c em biÕt?
V. DÆn dß:

Häc sinh vÒ nhµ vµ xem l¹i c¸c bµi ®· häc. Ngµy so¹n : 1/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 4/9/2007 7D : 6/9/2007

7C : 5/9/2007 7E : 6/9/2007

TiÕt 4 :
I/ Môc tiªu:

luyÖn tËp chuét

1. KiÕn thøc : BiÕt c¸c lo¹i chuét m¸y tÝnh. - BiÕt phÇn mÒm rÌn luyÖn chuét 7

2. KÜ n¨ng : biÕt c¸ch sö dông chuét. 3. Th¸i ®é : HS yªu thÝch, cã høng thó víi bé m«n
II/ ChuÈn bÞ:

- Gi¸o viªn: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: S¸ch vë häc tËp.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 7B: Mi (P) 7C : 29/29 7D : 29/29 7E : TiÕn, ViÖt (K) 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: C¸c thao t¸c chÝnh víi chuét 1. C¸c thao t¸c chÝnh - Giíi thiÖu l¹i chøc n¨ng, - L¾ng nghe víi chuét. vai trß cña chuét trong - C¸ch cÇm chuét: Dïng viÖc ®iÒu khiÓn m¸y tay ph¶i ®Ó gi÷ chuét, tÝnh. ngãn trá ®Æt lªn nót tr¸i, ngãn gi÷a ®Æt lªn - Quan s¸t vµ nót ph¶i chuét. - Lµm mÉu cho häc sinh thùc hµnh vÒ c¸ch cÇm chuét, ®Æt tay vµ bè trÝ c¸c theo. * C¸c thao t¸c víi chuét: ngãn tay lªn chuét. - Thao t¸c víi - Di chuyÓn chuét - Lµm mÉu c¸c thao t¸c - Nh¸y chuét víi chuét cho h/s quan chuét theo sù - Nh¸y ®óp chuét híng dÉn cña - Nh¸y nót ph¶i chuét s¸t. - KÐo th¶ chuét: GV. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu phÇn mÒm Mouse Skill - Giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm hç trî sö dông chuét. - NhËn biÕt con trá chuét trªn mµn h×nh. Y/c HS quan s¸t vµ t×m con trá chuét. - Di chuyÓn chuét, Y/c HS quan s¸t sù thay ®æi vÞ trÝ cña con trá chuét trªn mµn h×nh. - Y/c HS thùc hiÖn 10 lÇn thao t¸c luyÖn tËp chuét t¬ng øng. - Chó ý l¾ng nghe - Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái. - Quan s¸t vµ thùc hµnh luyÖn tËp. 2. LuyÖn tËp sö dông chuét víi phÇn mÒm Mouse Skills Møc 1: Di chuyÓn chuét Møc 2: Nh¸y chuét Møc 3: Nh¸y ®óp chuét Møc 4: Nh¸y nót ph¶i chuét Møc 5: KÐo th¶ chuét

8

Ho¹t ®éng 3 : LuyÖn tËp sd chuét víi phÇn mÒm Mouse Skill 3. LuyÖn tËp 1) Khëi ®éng phÇn - L¾ng nghe * Lu ý : mÒm b»ng c¸ch nh¸y - Khi luyÖn tËp xong mét ®óp chuét vµo biÓu tmøc th× cã thÓ Ên phÝm îng. - Quan s¸t vµ bÊt kú ®Ó chuyÓn sang 2) NhÊn mét phÝm bÊt thùc hµnh møc luyÖn tËp tiÕp theo. k× ®Ó b¾t ®Çu vµo luyÖn tËp. - Khi ®ang luyÖn tËp cã cöa sæ luyÖn tËp chÝnh thÓ nhÊn phÝm N ®Ó 3) LuyÖn tËp c¸c thao chuyÓn nhanh sang møc t¸c sö dông chuét qua tiÕp theo. tõng bíc - Khi luyÖn tËp xong 5 - Thùc hµnh mÉu. - Quan s¸t vµ møc phÇn mÒm ®a ra tr¶ lêi c©u tæng ®iÓm vµ c¸c møc - Yªu cÇu h/s quan s¸t hái. ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö trªn mµn h×nh vµ gi¶i dông chuét. thÝch mµn h×nh kÕt qu¶ sau khi luyÖn tËp xong. - §¸nh gi¸ møc ®¸nh cña häc sinh Beginner víi 4 møc (Beginner – B¾t ®Çu; Not bad – T¹m ®îc; Good – Tèt; Expert – RÊt tèt)
Iv/ Cñng cè:

V/ DÆn dß:

- C¸ch cÇm chuét ®óng c¸ch. - NhËn biÕt ®îc con trá chuét vµ vÞ trÝ cña nã trªn mµn h×nh. - Thùc hiÖn c¸c thao t¸c víi chuét m¸y tÝnh: + Di chuyÓn chuét. + Nh¸y chuét. + Nh¸y nót ph¶i chuét. + Nh¸y ®óp chuét. + KÐo th¶ chuét. - VÒ luyÖn tËp l¹i c¸c thao t¸c víi chuét trªn m¸y tÝnh. - NhËn xÐt giê häc.

Ngµy so¹n :8/9/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 10/9/2007 7D : 12/9/2007 7C : 10/9/2007 7E : 11/9/2007

9

TiÕt 5:

lµm quen víi so¹n th¶o v¨n b¶n
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc vai trß cña phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n, nhËn biÕt ®îc biÓu tîng cña Word. - NhËn biÕt vµ ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña cöa sæ Word 2. KÜ n¨ng : BiÕt c¸ch t¹o v¨n b¶n míi, më v¨n b¶n ®· ®îc lu trªn m¸y, lu v¨n b¶n, khëi ®éng vµ kÕt thóc phiªn lµm viÖc víi Word. 3. Th¸i ®é :
II. chuÈn bÞ

- M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n.
III. tiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh 7B : 28/28 7D : 29/29 2. Bµi míi: 7C : 29/29 7E : 28/28

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu phÇn mÒm so¹n th¶o VB 1. V¨n b¶n vµ phÇn - Giíi thiÖu v¨n b¶n. - Chó ý l¾ng mÒm so¹n th¶o v¨n ? h·y lÊy mét vÝ dô v¨n nghe. b¶n. b¶n ®îc t¹o ra bëi m¸y - Suy nghÜ vµ tÝnh tr¶ lêi. - Trang s¸ch, vë, bµi b¸o - Giíi thiÖu phÇn mÒm - L¾ng nghe .. ®îc gäi lµ v¨n b¶n. Word lµ phÇn mÒm vµ ghi vë. - C¸c c¸ch t¹o ra v¨n b¶n: so¹n th¶o v¨n b¶n. bót viÕt trªn giÊy, m¸y ch÷, phÇn mÒm so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh. - Microsoft Word: lµ phÇn mÒm cña h·ng Microsoft ®îc sö dông réng r·i trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng 2 : C¸ch khëi ®éng Word 2. Khëi ®éng Word - Nh c¸c phÇn mÒm øng - Chó ý l¾ng C¸ch khëi ®éng Word: dông trong H§H nghe. C¸ch 1: Nh¸y ®óp chuét Windows, Word ®îc lªn biÓu tîng Word n»m khëi ®éng nhanh chãng trªn mµn h×nh nÒn. b»ng c¸ch th«ng dông. C¸ch 2: Chän ? Cßn c¸ch nµo kh¸c - suy nghÜ vµ Start/Program/Micros 10

®Ó khëi ®éng phÇn tr¶ lêi. oft Word. mÒm Word kh«ng. - suy nghÜ vµ ? Trong 2 c¸ch trªn, c¸ch tr¶ lêi. nµo khëi ®éng nhanh nhÊt. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu mµn h×nh lµm viÖc cña Word - Quan s¸t vµ m« t¶ mét vµi thµnh phÇn chÝnh ë cöa sæ Word. 3. Cöa sæ lµm viÖc - Quan s¸t vµ cña Word tr¶ lêi. - C¸c b¶ng chän. - C¸c nót lÖnh. - Thanh c«ng cô: Chøa c¸c c«ng cô, mçi c«ng cô øng víi mét lÖnh. - Thanh cuèn däc. - Thanh cuèn ngang. - Con trá so¹n th¶o: T¹i vÞ trÝ cña con trá cã thÓ gâ kÝ tù tõ b¶n phÝm. - Vïng so¹n th¶o: T¹i ®ã - L¾ng nghe cã thÓ so¹n th¶o. vµ ghi vë. * B¶ng chän: S¾p xÕp theo tõng nhãm ®Æt trªn thanh b¶ng chän. VÝ dô: B¶ng chän File gåm c¸c lÖnh New (më v¨n b¶n trèng), Open (më v¨n b¶n ®· cã).... * Nót lÖnh: §Æt trªn thanh c«ng cô, nót lÖnh cã tªn ®Ó ph©n biÖt cã h×nh vÏ biÓu tîng.

- B¶ng chän: S¾p xÕp theo tõng nhãm ®Æt trªn thanh b¶ng chän. VÝ dô: B¶ng chän File gåm c¸c lÖnh New(më v¨n b¶n trèng), Open(më v¨n b¶n ®· cã)..... - Nót lÖnh: §Æt trªn thanh c«ng cô, nót lÖnh cã tªn ®Ó ph©n biÖt cã h×nh vÏ biÓu tîng.

Ho¹t ®éng 4 : C¸c thao t¸c ®¬n gi¶n ? §Ó më mét v¨n b¶n ®· cã b»ng nót lÖnh nµo ? ? §Ó më v¨n b¶n ®· cã b»ng b¶ng chän? - H·y nªu c¸c bíc ®Ó lu mét v¨n b¶n víi tªn lµ danhsachlop6. 4. Më v¨n b¶n vµ lu - Suy nghÜ vµ v¨n b¶n * Më v¨n b¶n: tr¶ lêi. File/Open/ Chän - Suy nghÜ tr¶ tªn/Open. lêi. - Nh¸y chuét vµo biÓu tîng Open trªn thanh c«ng - Suy nghÜ tr¶ cô. * Lu v¨n b¶n: lêi. - File/Save as/ ®Æt 11

- Y/c HS quan s¸t h×nh SGK 67 vµ híng dÉn - Quan s¸t c¸ch kÕt thóc.

tªn t¹i « File Name. - Nh¸y chuét vµo biÓu tîng Save trªn thanh c«ng cô. 5. KÕt thóc - Nh¸y chuét vµo biÓu tîng ch÷ “X” ë gãc trªn bªn ph¶i mµn h×nh ®Ó ®ãng v¨n b¶n vµ kÕt thóc viÖc so¹n th¶o. - Vµo File/Exit.

IV. Cñng cè :

- Em h·y tr×nh bµy c¸ch më mµn h×nh so¹n th¶o cña Word. - KÓ ra mét sè thµnh phÇn c¬ b¶n cã trªn mµn h×nh Word. - Lµm thÕ nµo ®Ó lu v¨n b¶n ®· ®îc lu víi mét tªn kh¸c. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái tõ 16 SGK.(67,68)

V. Bµi tËp:

Ngµy so¹n: 9/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 11/9/2007 7D : 13/9/2007 TiÕt 6: 7C : 12/9/2007 7E : 13/9/2007

quan s¸t tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao trong hÖ mÆt trêi
I/ môc tiªu

- BiÕt c¸ch khëi ®éng/ tho¸t khái phÇn mÒm. BiÕt sö dông c¸c nót ®iÒu khiÓn quan s¸t ®Ó t×m hiÓu vÒ HÖ mÆt trêi. - HiÓu ®îc hiÖn tîng nguyÖt thùc, nhËt thùc. - Thao t¸c døt kho¸t.
II/ chuÈn bÞ:

- GV: Phßng m¸y, phÇn mÒm quan s¸t hÖ mÆt trêi. - HS : S¸ch vë häc tËp.
III/ ho¹t ®éng trªn líp:

1. æn ®Þnh 7B : §ñ 7D : §ñ

SÜ sè: 7C : §ñ 7E : §ñ 12

2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c nót ®iÒu khiÎn quan s¸t - Y/c HS quan s¸t mµn h×nh chÝnh cña phÇn - Quan s¸t SGK. mÒm. - Giíi thiÖu hÖ thèng - L¾ng nghe vµ c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn ghi vë quan s¸t. 1. Giíi thiÖu c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn quan s¸t - Nót Orbits ®Ó hiÖn hoÆc Èn quü ®¹o chuyÓn ®éng. - Nót View lµm vÞ trÝ quan s¸t tù chuyÓn ®éng. - BiÓu tîng Zoom ®Ó phãng to hoÆc thu nhá khung nh×n. - BiÓu tîng Speed ®Ó thay ®æi vËn tèc chuyÓn ®éng cña c¸c hµnh tinh. - C¸c nót mòi tªn (lªn, xuèng, tr¸i, ph¶i) ®Ó chuyÓn khung - Quan s¸t, lµm dÞch - T/hiÖn ®iÒu khiÓn nh×n. l¹i c¸c thao t¸c - BiÓu tîng qu¶ cÇu xanh mÉu cho HS quan s¸t võa lµm ®Ó xem th«ng tin chi ®ång thêi gi¶i thÝch g/v tiÕt cña c¸c v× sao. ý nghÜa tõng biÓu t- mÉu îng. Ho¹t ®éng 2 : Thùc hµnh -Y/c HS quan s¸t trªn mµn - Quan s¸t vµ h×nh, GV híng dÉn c¸ch t/hiÖn l¹i c¸c khëi ®éng phÇn mÒm. thao t¸c GV võa híng dÉn. - Chia HS theo nhãm ®Ó - Chia nhãm thùc hµnh: vµ t/hiÖn yc. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái : 1) Gi¶i thÝch hiÖn tîng - §iÒu khiÓn ngµy vµ ®ªm. khung nh×n 2) Gi¶i thÝch hiÖn tîng cho thÝch hîp nhËt thùc, ®iÒu khiÓn ®Ó quan s¸t khung nh×n phÇn mÒm hÖ mÆt trêi. ®Ó quan s¸t ®îc hiÖn t- Quan s¸t c¸c îng nhËt thùc. chuyÓn ®éng 2. Thùc hµnh Khëi ®éng phÇn mÒm: - Khëi ®éng phÇn mÒm b»ng c¸ch nh¸y chuét vµo biÓu tîng trªn mµn h×nh.

13

3) Gi¶i thÝch hiÖn tîng nguyÖt thùc, ®iÒu khiÓn khung nh×n phÇn mÒm ®Ó quan s¸t ®îc hiÖn tîng nguyÖt thùc. 4) Sao Kim vµ sao Ho¶ sao nµo ë gÇn MÆt trêi h¬n. 5) Tr¸i ®Êt nÆng bao nhiªu, nhiÖt ®é trung b×nh trªn tr¸i ®Êt lµ bao nhiªu. - Y/c tõng nhãm tr×nh diÔn nh÷ng g× kh¸m ph¸ ®îc, gäi c¸c nhãm kh¸c tham gia bæ xung, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt.
III. Cñng cè :

tõ ®ã lÇn lît tr¶ lêi c¸c c©u hái.

- C¸c nhãm tr×nh diÔn nh÷ng g× kh¸m ph¸ ®îc. - Tho¸t khái phÇn mÒm: nh¸y nót Quit.

- Kh¾c s©u l¹i bµi häc, øng dông cña phÇn mÒm trong häc tËp. - Tõ phÇn mÒm nµy gióp h/s rÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông chuét, tËp t¸c phong tù kh¸m ph¸ phÇn mÒm.
IV. DÆn dß:

- NhËn xÐt giê häc. - VÒ luyÖn tËp l¹i nhiÒu lÇn thao t¸c víi chuét qua c¸c phÇn mÒm kh¸c.

Ngµy so¹n: 15/9/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 17/9/2007 7D : 19/9/2007 7C : 17/9/2007 7E : 18/9/2007

TiÕt 7 :

tæ chøc th«ng tin trong m¸y tÝnh
I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc: - HS biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ th«ng tin, biÕt ®îc c¸ch tæ chøc th«ng tin cña hÖ ®iÒu hµnh. - BiÕt 1 sè kh¸i niÖm vÒ tÖp tin, ®êng dÉn, th môc. 2. KÜ n¨ng: BiÕt viÕt ®êng dÉn tõ æ ®Üa tíi c¸c tÖp vµ th môc. 14

3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. ChuÈn bÞ

- §Üa cøng, ®Üa mÒm, ®Üa CD-ROM, tranh mÉu phãng to .
III. TiÕn tr×nh d¹y häc

1. æn ®Þnh 7B : §ñ 7D : §ñ 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kh¸i niÖm tÖp tin - N/cøu th«ng tin môc 1 – SGK trong 3’ - LÊy vÝ dô vÒ tÖp tin (Gv gîi ý nh mét bµi to¸n, bµi v¨n ..). ? T¹i sao tªn tÖp tin l¹i cã phÇn më réng (dïng ®Ó m« t¶ kiÓu d÷ liÖu cña tÖp tin). ?TÖp tin cã thÓ kh«ng cÇn phÇn më réng ®îc kh«ng ? V× sao? ? TÖp tin cã nh÷ng yÕu tè nµo. ? Cã thÓ ®Æt tªn tÖp tin trïng víi tÖp tin ®· cã ë th môc hiÖn hµnh kh«ng? v× sao? - T/ hiÖn y/c - LÊy vÝ dô - Suy nghÜ vµ t¶ lêi. - Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. - Suy nghÜ, tr¶ lêi. - Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. 1. TÖp tin - C¸c th«ng tin ®îc lu tr÷ trªn ®Üa thµnh c¸c tÖp tin. - TÖp tin lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n ®Ó lu tr÷ th«ng tin trªn thiÕt bÞ lu tr÷. * Lu ý : - TÖp tin ph¶i cã mét tªn duy nhÊt. - TÖp tin gåm cã 2 phÇn: PhÇn tªn vµ phÇn ®u«i më réng ®îc ng¨n c¸ch víi nhau b»ng dÊu chÊm. - Thêi gian t¹o tÖp tin, ®é lín cña tÖp tin tÝnh b»ng ®¬n vÞ byte. 7C : §ñ 7E : §ñ

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu cÊu tróc cña th môc - LÊy vÝ dô thùc tÕ ®Ó HS h×nh thµnh kh¸i niÖm th môc. - Giíi thiÖu mét d¹ng th môc (cho h/s quan s¸t h×nh ¶nh minh ho¹). - Chèt l¹i. 2. Th môc - L¾ng nghe. - Th môc lµ c¸c kh«ng gian trªn ®Üa dïng ®Ó lu - Quan s¸t tr÷ c¸c tÖp tin. - Th môc cã thÓ lu tr÷ c¸c th môc con bªn trong nã - Nghe vµ ghi gäi lµ th môc mÑ. - Th môc ngoµi cïng vë. kh«ng cã th môc mÑ lµ th môc gèc

Ho¹t ®éng 3 : §êng dÉn 15

- §Ó ®Õn ®îc vÞ trÝ cña tÖp tin còng nh th môc ta cÇn ph¶i cã ®êng dÉn - §äc néi dung môc 3 – SGK ? §êng dÉn lµ g×? ? NÕu chØ kh«ng ®óng ®êng dÉn th× m¸y tÝnh cã thùc hiÖn ®óng yªu cÇu kh«ng ? t¹i sao. ? Em h·y cho vµi vÝ dô vÒ th môc, ®êng dÉn, tÖp tin.

3. §êng dÉn - L¾ng nghe - §êng dÉn dïng ®Ó chØ ra vÞ trÝ cña tÖp tin hoÆc th môc trªn ®Üa. - §äc th«ng - §Ó chØ ®óng vÞ trÝ cña tin. tÖp hoÆc th môc ta cÇn - Suy nghÜ vµ ph¶i ghi chÝnh x¸c tªn tr¶ lêi. cña th môc hoÆc tÖp tin - Suy nghÜ vµ cÇn t×m tr¶ lêi. - Trong c¸ch ghi ®êng dÉn ngêi ta dïng kÝ hiÖu “\” - LÊy vÝ dô. ®Ó chØ sù ph©n c¸ch gi÷a 2 th môc vµ gi÷a th môc vµ tÖp tin. VÝ dô: C:\hoctap\lop7B\bangdie m.xls.

Ho¹t ®éng 4: C¸c thao t¸c chÝnh víi tÖp vµ th môc 4. C¸c thao t¸c chÝnh - Giíi thiÖu mét sè thao - L¾ng nghe víi tÖp vµ th môc. t¸c chÝnh víi tÖp vµ th vµ ghi vë. - Xem th«ng tin vÒ tÖp vµ môc. th môc - T¹o míi th môc vµ tÖp tin. - Xo¸ th môc vµ tÖp tin. - §æi tªn th môc vµ tÖp tin. - Sao chÐp th môc vµ tÖp tin. - Di chuyÓn tÖp tin vµ th môc.
IV. Cñng cè

- H·y gi¶i thÝch dßng sau: C:\HOCTAP\LOP7B\BANGDIEM.xls - Tr×nh bµy nh÷ng thao t¸c chÝnh víi tÖp vµ th môc.

IV. Bµi vÒ nhµ

- Tr¶ lêi c©u hái 1 5 SGK 47 - Quan s¸t h×nh SGK 46 em cho biÕt ®©u lµ th môc gèc, ®Çu lµ th môc con, ®©u lµ tÖp tin.

Ngµy so¹n: 16/9/2007 16

Ngµy gi¶ng: 7B : 18/9/2007 7D : 20/9/2007 7C : 19/9/2007 7E : 20/9/2007

TiÕt 8 :

hÖ ®iÒu hµnh windows
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: -NhËn biÕt ®îc vµ chØ ®óng tªn c¸c biÓu tîng chÝnh trªn giao diÖn khëi ®éng cña hÖ ®iÒu hµnh Windows. - BiÕt vµ hiÓu ®îc c¸c thµnh phÇn chÝnh cña mét cöa sæ trong Windows. 2. KÜ n¨ng: Lµm quen víi nót Start vµ b¶ng chän Start. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
ii. ChuÈn bÞ

- M¸y tÝnh, gi¸o ¸n, SGK.
III. tiÕn tr×nh

1. æn ®Þnh : 7B : §ñ 7D : §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: 7C : §ñ 7E : §ñ

- Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a tÖp tin vµ th môc. - Cã thÓ ®Æt 2 tÖp tin gièng nhau chøa trong cïng mét th môc kh«ng ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu mµn h×nh lµm viÖc chÝnh cña Windows - §Æt vÊn ®Ò: Tõ mµn h×nh lµm viÖc chÝnh cña Windows, cho biÕt c«ng dông cña mét sè biÓu tîng (h×nh SGK 48) ? ? Cöa sæ My computer cã nh÷ng néi dung g×. - Giíi thiÖu c¸c thµnh phÇn cña mµn h×nh lµm viÖc cña Word. 1. Mµn h×nh lµm viÖc - Quan s¸t vµ tr¶ chÝnh cña Windows lêi c©u hái. a) Mµn h×nh lµm viÖc: h×nh vÏ SGK - 48. b) Mét vµi biÓu tîng chÝnh trªn mµn h×nh nÒn. - Quan s¸t vµ tr¶ - My computer: ThÓ hiÖn lêi. c¸c th«ng tin vµ d÷ liÖu cã trong m¸y tÝnh (xem - Nghe vµ ghi h×nh) muèn xem chi tiÕt vë. h¬n c¸c ®èi tuîng ta nhÊn ®óp chuét tr¸i lªn biÓu tuîng nµy. - Recycle Bin: Lµ thïng r¸c 17

chøa c¸c tÖp vµ th môc bÞ xo¸. T¹i ®©y ta cã thÓ vÜnh viªn hoÆc phôc håi l¹i tÖp tin, th môc bÞ xo¸. c) C¸c biÓu tîng ch¬ng tr×nh. - Cho häc sinh quan - Quan s¸t. s¸t h×nh ¶nh mÉu. Ho¹t ®éng 2: Nót Start vµ b¶ng chän Start - Quan s¸t nót Start vµ b¶ng chän Start (49 – SGK) ? Cho biÕt ®©u lµ nhãm lÖnh c¸c øng dông, ®©u lµ nhãm lÖnh c¸c tiÖn Ých hç trî ? - NhËn xÐt, chèt l¹i. 2. Nót Start vµ b¶ng - Quan s¸t SGK. chän Start - Khi nh¸y chuét vµo nót Start xuÊt hiÖn b¶ng chän - Quan s¸t vµ tr¶ Start chøa nhãm lÖnh: lêi. + Nhãm c¸c øng dông hay dïng: Word, Excel ... + Nhãm c¸c tiÖn Ých hç trî thêng dïng: Vietkey, - L¾ng nghe vµ Lacviet ... ghi vë. 3. Thanh c«ng viÖc - Quan s¸t SGK. - N»m ë díi cïng mµn h×nh nã bao gåm: - Tr¶ lêi c©u hái + Nót Start + C¸c ch¬ng tr×nh ®ang - L¾ng nghe, ghi ch¹y. vë. - Cã thÓ chuyÓn ®æi nhanh c¸c ch¬ng tr×nh b»ng c¸ch nh¸y chuét vµo biÓu tîng ch¬ng tr×nh trªn thanh c«ng viÖc

Ho¹t ®éng 3: Thanh c«ng viÖc - Quan s¸t h×nh ¶nh cña thanh c«ng viÖc (SGK). ? Cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña thanh c«ng viÖc. - NhËn xÐt, chèt l¹i.

Ho¹t ®éng 4: Cöa sæ lµm viÖc - Giíi thiÖu: Trong - Chó Windows mçi ch¬ng nghe. tr×nh ®îc më ra díi d¹ng mét cöa sæ ®Ó tiÖn cho ngêi sö dông. ý 4. Cöa sæ lµm viÖc. l¾ng C¸c thµnh phÇn: - Thanh tiªu ®Ò. - Thanh b¶ng chän: Chøa c¸c nhãm lÖnh - Thanh c«ng cô: Chøa c¸c biÓu tîng c¸c lÖnh cña ch18

- §a h×nh minh ho¹ - Quan s¸t h×nh. ¬ng tr×nh. cã in s½n cöa sæ - Thanh cuèn. lµm viÖc Word - C¸c nót ®iÒu khiÓn: (phãng to) cho HS + Nót phãng to (h×nh « quan s¸t - Tr¶ lêi vu«ng). ? Nªu c¸c thµnh + Nót thu nhá (dÊu -) phÇn cña mét cöa + Nót ®ãng (dÊu x). sæ mµ em quan s¸t ®îc. - NhËn xÐt, chèt l¹i.
Iv. Cñng cè :

- Häc sinh tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK 51
v. dÆn dß:

- §äc tríc bµi thùc hµnh. Ngµy so¹n : 22/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 24/9/2007 7D : 26/9/2007 7C : 24/9/2007 7E : 25/9/2007

TiÕt 9 :

Bµi thùc hµnh

Lµm quen víi Windows
I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc :- HS biÕt ®îc c¸c thao t¸c ra/ vµo hÖ thèng. - Lµm quen víi b¶ng chän Start vµ c¸c biÓu tîng cöa sæ. 2. KÜ n¨ng : Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c ra/ vµo hÖ thèng. 3. Th¸i ®é : Nghiªm tóc thùc hµnh.
II. ChuÈn bÞ

III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. Ph¬ng tiÖn : M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. 2. Ph¬ng ph¸p : ThuyÕt tr×nh, trùc quan. 1. æn ®Þnh : 7B : §ñ 7D : §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: 7C : §ñ 7E : §ñ

- Cho biÕt c¸c thµnh phÇn chÝnh cã trªn mµn h×nh lµm viÖc cña Word. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Lµm quen víi Windows qua viÖc Log On vµ Log Off. 1. §¨ng nhËp phiªn lµm 19

- Híng dÉn ®¨ng - Quan s¸t vµ ghi nhËp phiªn lµm viÖc. bµi - Yªu cÇu HS thùc hiÖn. - T/ hiÖn thao t¸c. - Híng dÉn kÕt thóc phiªn lµm viÖc. - T/ hiÖn thao t¸c

viÖc - Chän tªn ®¨ng nhËp ®· ®¨ng kÝ. - NhËp mËt khÈu (n/c). - NhÊn phÝm Enter. 2. KÕt thóc phiªn lµm viÖc - Nh¸y Start/ Log Off/ Log Off.

Ho¹t ®éng 2 : Lµm quen víi b¶ng chän Start 3. Lµm quen víi b¶ng - Híng dÉn HS lµm - T×m hiÓu vµ chän Start. quen víi b¶ng chän ghi néi dung vµo - Khu vùc 1: Internet, Start. phiÕu thùc Recycle Bin... hµnh. - Khu vùc 2: C¸c phÇn mÒm ngêi dïng hay sö dông nhÊt trong thêi gian gÇn ®©y. Khu vùc 3: My Document, My Picture, My Recent Document... - Khu vùc 4: C¸c tiÖn Ých hÖ thèng nh b¶ng ®iÒu khiÓn, kÕt nèi m¹ng... - Khu vùc 5: C¸c chøc n¨ng hç trî ngêi sö dông. - Khu vùc 6: All Programs. - Khu vùc 7: C¸c lÖnh vµo/ - Khu vùc 7: Y/cÇu - LÇn lît t/hiÖn ra Windows HS lÇn lît thö c¸c nót vµ tr¶ lêi. Turn off Computer, gi¶i thÝch c¸c nót lÖnh tiÕp theo (stand by, turn off, restart, cancel). Ho¹t ®éng 3: Lµm quen víi c¸c biÓu tîng vµ cöa sæ 4. BiÓu tîng - Giíi thiÖu 1 sè biÓu - L¾ng nghe vµ - My Document: chøa tµi tîng chÝnh trªn mµn ghi vë. liÖu cña ngêi ®¨ng nhËp. h×nhlµm viÖc cña - My Computer: chøa biÓu Word. tîng c¸c æ ®Üa. - Recycle Bin: chøa c¸c tÖp vµ th môc ®· bÞ xo¸. - T/ hiÖn thao 20

- Y/c HS t/hiÖn 1sè thao t¸c víi biÓu tîng: chän, kÝch ho¹t, di chuyÓn. - Y/c HS kÝch ho¹t vµo biÎu tîng My Document hoÆc My Computer trªn mµn h×nh nÒn. ? Cho biÕt c¸c thµnh phÇn chÝnh cña cöa sæ. - Y/c HS t/h thao t¸c sau: +T×m c¸c nót t¬ng øng ®Ó thu nhá, phãng to hoÆc ®ãng cöa sæ t¬ng øng. + Di chuyÓn cöa sæ ®Õn mét vÞ trÝ nµo ®ã.
IV. Cñng cè

t¸c. 5. Cöa sæ - T/ hiÖn thao t¸c

- Tr¶ lêi. - T/ hiÖn thao t¸c - T/ hiÖn thao t¸c

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt thùc hµnh. - HS t¾t m¸y ®óng thao t¸c.

Ngµy so¹n : 23/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 25/9/2007 7D : 27/9/2007 7C : 26/9/2007 7E : 27/9/2007

TiÕt 10 :

Bµi thùc hµnh

C¸c thao t¸c víi th môc
I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc: HS biÕt xem æ ®Üa, cñng cè c¸c thao t¸c ®èi víi tÖp vµ th môc. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c ®èi víi tÖp vµ th môc. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc thùc hµnh.
II.ChuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. 21

2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, trùc quan.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh : 7B : §ñ 7D : §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: 7C : §ñ 7E : §ñ

- Cho biÕt c¸c thao t¸c chÝnh ®èi víi tÖp vµ th môc? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Kh¸m ph¸ hÖ thèng b»ng cöa sæ My Computer 1. Sö dông My - Híng dÉn c¸ch sö - Quan s¸t vµ ghi Computer. dông My Computer. bµi - Nh¸y ®óp chuét vµo - Y/c HS thùc hiÖn biÓu tîng My Computer thao t¸c. - T/ hiÖn thao ®Ó më cöa sæ. t¸c. - Nh¸ynót Forders trªn thanh c«ng cô ®Ó hiÓn - Híng dÉn HS c¸ch - T/ hiÖn thao thÞ cöa sæ. xem néi dung ®Üa, t¸c a) Xem néi dung ®Üa. th môc. - Y/c HS quan s¸t - Quan s¸t vµ ghi - Nh¸y chuét vµo biÓu tîng æ ®Üa. khung cöa sæ hiÓn bµi thÞ cÊu tróc c©y thong tin æ ®Üa. - Quan s¸t vµ kh¸m ph¸. b) Xem néi dung th môc - Nh¸y chuét vµo tªn hay - Híng dÉn HS c¸ch biÓu tîng cña th môc. t¹o 1 th môc míi, ®æi tªn th môc, xo¸ - Chó ý l¾ng c) T¹o th môc míi. - Më cöa sæ th môc sÏ th môc. nghe vµ ghi vë. chøa th môc ®ã. - Nh¸y nót ph¶i chuét t¹i vïng trèngtrong cöa sæ, ®a con trá xuèng môc New, trá chuét tíi môc Folder råi nh¸y chuét. Lu ý: Trong - XuÊt hiÖn tªn t¹m thêi Windows, tªn th môc - HS hu ý. New Folder, gâ tªn, nhÊn cã thÓ dµi tíi 255 kÝ Enter. tù... d) §æi tªn th môc - Nh¸y chuét vµo tªn th môc cÇn ®æi tªn. - Nh¸y chuét vµo tªn th môc 1 lÇn n÷a. - Gâ tªn míi råi nhÊn Enter. 22

e) Xo¸ th môc - Nh¸y chuét vµo th môc cÇn xo¸. - NhÊn phÝm Delete. Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp 2) LuyÖn tËp - §a ra bµi tËp SGK: - T/ hiÖn bµi tËp Bµi tËp : SGK. 1) Sö dông My trªn m¸y. Computer ®Ó xem néi dung æ C. 2) T¹o th môc míi cã tªn Minh Khai trong th môc gèc C. 3) §æi tªn th môc Minh Khai thµnh th môc S¬n Ca. 4) Xãa th môc S¬n Ca.
IV. Cñng cè

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt thùc hµnh. - §äc tríc bµi thùc hµnh tiÕp theo.

Ngµy so¹n : 30/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 1/10/2007 7D :3/10/2007 7C : 1/10/2007 7E : 2/10/2007

TiÕt 10 :

Bµi thùc hµnh

C¸c thao t¸c víi tÖp tin
I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc: HS biÕt xem æ ®Üa, cñng cè c¸c thao t¸c ®èi víi tÖp vµ th môc. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c ®èi víi tÖp: ®æi tªn, sao chÐp, xo¸, di chuyÓn. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc thùc hµnh.
II.ChuÈn bÞ

1.Ph¬ng tiÖn: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. 2.Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, trùc quan. 1. æn ®Þnh : 7B : §ñ 7D : §ñ 7C : §ñ 7E : §ñ 23

III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

2. KiÓm tra bµi cò: - Tr×nh bµy thao t¸c ®æi tªn, xo¸ th môc? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: Thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®èi víi tÖp a) Khëi ®éng My ? Nh¾c l¹i c¸ch khëi - Suy nghÜ vµ Computer. ®éng My Computer. tr¶ lêi. - Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu tîng My Computer ®Ó më cöa sæ. - Y/c HS thùc hiÖn - Më 1 th môc cã chøa Ýt thao t¸c. - T/ hiÖn thao nhÊt 1 tÖp tin. ? T¬ng tù nh ®èi víi t¸c VD : My Document. th môc h·y tr×nh bµy thao t¸c thùc - Suy nghÜ vµ b) §æi tªn, xo¸. hiÖn ®æi tªn tÖp, tr¶ lêi * §æi tªn: xo¸ tÖp. - Nh¸y chuét vµo tÖp cÇn - Chèt l¹i. ®æi tªn. - Nh¸y chuét vµo tªn tÖp 1 - Chó ý l¾ng lÇn n÷a. nghe vµ ghi vë. - Gâ tªn míi råi nhÊn Enter. * Xo¸: - Híng dÉn HS thao - Nh¸y chuét vµo tÖp tin t¸c sao chÐp vµ di cÇn xo¸. chuyÓn tÖp, xem néi - Nghe GV híng - NhÊn phÝm Delete. dung tÖp. dÉn c) Sao chÐp tÖp vµo th môc kh¸c. - Chän tÖp tin cÇn sao chÐp. - Trong b¶ng Edit/ Copy. - ChuyÓn ®Õn th môc chøa tÖp míi. - Trong b¶ng Edit/ Paste. d) Di chuyÓn tÖp sang th môc kh¸c. - Chän tÖp cÇn di chuyÓn. - Trong b¶ng Edit/ Cut. - ChuyÓn ®Õn th môc chøa tÖp míi. - Trong b¶ng Edit/ Paste. e) Xem néi dung tÖp vµ ch¹y ch¬ng tr×nh. - Nh¸y chuét vµo tªn hay biÓu tîng cña th môc. Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp 24

2) LuyÖn tËp - §a ra bµi tËp SGK: 1) T¹o 2 th môc míi - T/ hiÖn bµi tËp Bµi tËp : SGK- 62 lµ Album cua em trªn m¸y. vµ th môc Ngoc Ha trong th môc My Document. 2) Më 1 th môc kh¸c cã chøa Ýt nhÊt 1 tÖp tin, sao chÐp tÖp ®ã sang th môc Album cua em. 3) Di chuyÓn tÖp tõ th môc Album cua em sang th môc Ngoc Ha. 4) §æi tªn tÖp ®ã vµ xo¸ tÖp ®ã. 5) Xo¸ 2 th môc võa t¹o.
IV. Cñng cè

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt thùc hµnh. - §äc tríc bµi tiÕp theo

Ngµy so¹n: 30/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 2/10 – 7C : 3/10 – – 15/10/2007 7D : 4/10 10/10/2007 10/10/2007 – 7E : 4/10 11/10/2007

TiÕt 12 + 13 :

so¹n th¶o v¨n b¶n ®¬n gi¶n
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: - BiÕt ®îc c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét v¨n b¶n. - BiÕt c¸c quy t¾c so¹n th¶o v¨n b¶n b»ng Word. 2. KÜ n¨ng : BiÕt gâ v¨n b¶n tiÕng ViÖt. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. ChuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. - §å dïng: PhiÕu häc tËp. 25

2. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, trùc quan.
III. ho¹t ®éng trªn líp

1. æn ®Þnh 7B : 26/28 7D : 29/29 2. KiÓm tra 15’ Néi dung ®¸p ¸n §Ò sè 1: líp 7B I. Tr¾c nghiÖm (3®) C©u 1: a.D b.C C©u 2: a. §óng b. Sai c. Sai d. §óng II. Tù luËn (7®): a. Cã 6 thao t¸c: xem, t¹o míi, xo¸, ®æi tªn, sao chÐp, di chuyÓn. b. Nh¸y chuét vµo th môc cÇn ®æi tªn. - Nh¸y chuét vµo tªn th môc 1 lÇn n÷a. - Gâ tªn míi råi nhÊn Enter. §Ò sè 2: líp 7C I.Tr¾c nghiÖm (3®): C©u 1: a. B C©u 2: a. Sai b. Sai §óng II. Tù luËn (7®): chÐp, di chuyÓn. b. Më cöa sæ th môc sÏ chøa th môc ®ã. - Nh¸y nót ph¶i chuét t¹i vïng trèng trong cöa sæ, ®a con trá xuèng môc New, trá chuét tíi môc Folder råi nh¸y chuét. - XuÊt hiÖn tªn t¹m thêi New Folder, gâ tªn, nhÊn Enter. §Ò sè 3: líp 7D I. Tr¾c nghiÖm (3®): C©u 1: a.C b.D C©u 2: a. §óng b. §óng c. Sai d. Sai II. Tù luËn (7®): a. Cã 6 thao t¸c: xem, t¹o míi, xo¸, ®æi tªn, sao chÐp, di chuyÓn. BiÓu ®iÓm Mçi ý 0,5®. Mçi ý 0,5®. 3® 4® ®óng ®óng ®óng ®óng 7C : 29/29 7E : 28/28

b. C c.§óng

Mçi ý 0,5®. d. Mçi ý 0,5®. 3® 4®

a. Cã 6 thao t¸c: xem, t¹o míi, xo¸, ®æi tªn, sao

Mçi ý 0,5®. Mçi ý 0,5®. 3®

®óng ®óng

26

b. Chän tÖp tin cÇn sao chÐp. - Trong b¶ng Edit/ Copy. - ChuyÓn ®Õn th môc chøa tÖp míi. - Trong b¶ng Edit/ Paste. §Ò sè 4: líp 7E: I. Tr¾c nghiÖm (3®): C©u 1: a.D b.C C©u 2: a. Sai b. §óng c. Sai d. Sai II. Tù luËn (7®): a. Cã 6 thao t¸c: xem, t¹o míi, xo¸, ®æi tªn, sao chÐp, di chuyÓn. b. Nh¸y chuét vµo th môc cÇn ®æi tªn. - Nh¸y chuét vµo tªn th môc 1 lÇn n÷a. - Gâ tªn míi råi nhÊn Enter.

Mçi ý 0,5®. Mçi ý 0,5®. 3® 4®

®óng ®óng

3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: C¸c thµnh phÇn cña v¨n b¶n 1. C¸c thµnh phÇn cña v¨n b¶n. - Yªu cÇu HS quan s¸t - Quan s¸t h×nh - KÝ tù: C¸c con ch÷, sè, tranh minh ho¹ trong ¶nh trong SGK. kÝ hiÖu SGK – 71. - Suy nghÜ vµ - Dßng: TËp hîp c¸c kÝ ? T¹i sao nãi kÝ tù lµ tr¶ lêi. tù n»m trªn cïng mét ®thµnh phÇn c¬ b¶n êng ngang kÓ tõ lÒ tr¸i nhÊt cña VB. - Suy nghÜ vµ sang lÒ ph¶i. ? Tr×nh bµy kh¸i niÖm tr¶ lêi. - §o¹n: Gåm nhiÒu c©u vÒ dßng. Cho vÝ dô. liªn tiÕp cã liªn quan víi ? ThÕ nµo lµ mét ®o¹n. - Suy nghÜ vµ nhau vµ hoµn chØnh vÒ - NhËn xÐt, chèt l¹i. tr¶ lêi. ng÷ nghÜa, nhÊn phÝm - L¾ng nghe, Enter ®Ó kÕt thóc ghi vë. ®o¹n. - Trang: PhÇn v¨n b¶n trªn mét trang in. Lu ý: Khi so¹n th¶o v¨n b¶n, ®o¹n v¨n ®îc kÕt thóc khi nhÊn Enter. Ho¹t ®éng 3: Con trá so¹n th¶o - Giíi thiÖu con trá so¹n - L¾ng nghe. th¶o nh híng dÉn SGK. ? Con trá chuét vµ con - Suy nghÜ, tr¶ trá so¹n th¶o v¨n b¶n lêi cã ®iÓm g× kh¸c nhau. 2. Con trá so¹n th¶o - Lµ mét v¹ch ®øng nhÊp nh¸y trªn mµn h×nh, nã cho biÕt vÞ trÝ cña kÝ tù ®îc gâ vµo. 27

- NhËn xÐt, bæ xung.

- PhÝm Home: ®a con - L¾ng nghe, trá so¹n th¶o vÒ ®Çu ? Nªu mét sè ®Æc ghi vë. dßng. ®iÓm cña con trá so¹n - PhÝm End: ®a con trá th¶o? - Suy nghÜ, tr¶ so¹n th¶o vÒ cuèi dßng. - NhËn xÐt, chèt l¹i. lêi - C¸c phÝm mòi tªn sÏ ®a con trá so¹n th¶o di - L¾ng nghe, chuyÓn theo híng chØ. ghi vë. - Page up: ®a con trá vÒ ®Çu trang. - Page down: ®a con trá vÒ cuèi trang. - Con trá so¹n th¶o di chuyÓn tõ tr¸i sang ph¶i vµ tù ®éng xuèng dßng míi nÕu nã ®Õn vÞ trÝ cuèi dßng. Ho¹t ®éng 4: Quy t¾c gâ v¨n b¶n trong Word. 3. Quy t¾c gâ v¨n b¶n trong Word. - L¾ng nghe vµ - C¸c dÊu chÊm(.), dÊu ghi vë. phÈy (,), dÊu hai chÊm (:), dÊu chÊm phÈy (;), dÊu chÊm than (!), dÊu chÊm hái (?) ph¶i ®îc ®Æt s¸t vµo tõ ®øng tríc nã, tiÕp theo lµ mét dÊu c¸ch nÕu sau ®ã vÉn cßn néi dung. - C¸c dÊu më ngoÆc vµ c¸c dÊu më nh¸y gåm c¸c dÊu (, {, [ , <, ‘ vµ “ ph¶i ®îc ®Æt s¸t vµo bªn tr¸i kÝ tù ®Çu tiªn cña tõ tiÕp theo. - C¸c dÊu ®ãng ngoÆc vµ ®ãng nh¸y gåm ), }, ], >, ‘ vµ “ ph¶i ®îc ®Æt s¸t vµo bªn ph¶i kÝ tù cuèi cïng cña tõ ngay tríc ®ã. - Gi÷a c¸c tõ chØ dïng mét kÝ tù trèng (dÊu c¸ch Space bar). - NhÊn phÝm Enter (↵) 28

- Híng dÉn mét sè quy t¾c c¬ b¶n khi so¹n th¶o v¨n b¶n cÇn chó ý: C¸c dÊu chÊm, dÊu phÈy, c¸ch xuèng dßng ...

Ho¹t ®éng 5: Quy t¾c gâ v¨n b¶n ch÷ - Giíi thiÖu: Muèn so¹n th¶o v¨n b¶n b»ng ch÷ ViÖt ta cÇn phÇn mÒm hç trî. C¸c phÇn mÒm t¹o c¸c ph«ng ch÷ kh¸c nhau. - §Ó xem trªn mµn h×nh vµ in ®îc ch÷ ViÖt chóng ta cßn cÇn c¸c tÖp tin ®Æc biÖt cµi s½n trªn m¸y tÝnh. C¸c tÖp tin nµy ®îc gäi lµ ph«ng ch÷ ViÖt. VÝ dô : VnTime, VnArial. - Cã nhiÒu kiÓu gâ kh¸c nhau. Hai kiÓu gâ th«ng dông nhÊt lµ TELEX vµ VNI. - Ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh lµm. - L¾ng nghe.

- Nghe vµ ghi vë

- Lµm phiÕu häc tËp theo nhãm. - C¸c nhãm lÇn lît tr¶ lêi - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt.

- NhËn xÐt, söa, bæ xung.
iV. Cñng cè :

mét lÇn ®Ó kÕt thóc 1 ®o¹n v¨n b¶n vµ chuyÓn sang ®o¹n VB míi. ViÖt 4. Gâ v¨n b¶n ch÷ ViÖt. - Mét sè ch¬ng tr×nh gâ tiÕng ViÖt nh: VIETKEY, ABC, UNIKEY . - Mét sè font ch÷ viÖt thêng dïng nh: + VnTime. + VnArial * C¸ch gâ ch÷, gâ dÊu: Ch÷ Tele VNI x ¨ aw a8 © aa a6 ® dd d9 ª ee e6 « oo o6 ¬ ow, [ o7 uw, ] u7 DÊu HuyÒn f 2 (\) S¾c (/) s 1 NÆng j 5 (⋅) Hái (?) r 3 Ng· (~) x 4

- KÓ ra mét sè thµnh phÇn c¬ b¶n cña mét v¨n b¶n. - Nªu nh÷ng quy t¾c khi so¹n th¶o v¨n b¶n. - Tr¶ lêi c©u hái tõ 1  4 SGK 74

V.Bµi vÒ nhµ:

Ngµy so¹n: 30/9/2007 Ngµy gi¶ng : 7B :15/10/2007 (Bï 7C chiÒu) : 15/10 – 17/10/2007 29

7D

:

11/10

– 7E : 16/10/2007

17/10/2007

TiÕt 14 + 15 :
I. Môc tiªu

Bµi thùc hµnh

v¨n b¶n ®Çu tiªn cña em
1. KiÕn thøc: Lµm quen vµ t×m hiÓu cöa sæ loµm viÖc cña Word, c¸c b¶ng chon, mét sè nót lÖnh. 2. KÜ n¨ng: T¹o vµ lu v¨n b¶n ch÷ ViÖt. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc thùc hµnh. II. ChuÈn bÞ 1. Ph¬ng tiÖn: M¸y tÝnh, SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: Trùc quan, thuyÕt tr×nh tÝch cùc.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh 7B : 28/28 7D : 29/29 7C : 29/29 7E : 28/28

2.Bµi cò: - Tr×nh bµy quy t¾c gâ v¨n b¶n trong Word? - §Ó cã ch÷ : ¨, ©, ®, ª, «, ¬, nÕu gâ b»ng kiÓu Telex em gâ nh thÕ nµo? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸c thµnh phÇn trªn mµn h×nh. 1. Khëi ®éng Word vµ t×m hiÓu c¸c * Nªu nh÷ng yªu cÇu thµnh phÇn trªn mµn thùc hµnh cña phÇn 1: h×nh. - Nh¾c l¹i c¸ch khëi - Nh¾c l¹i kt vµ - Khëi ®éng Word. ®éng Word. thùc hiÖn thao - T×m hiÓu c¸c b¶ng - NhËn biÕt c¸c b¶ng t¸c. chän. chän trªn thanh b¶ng -Thùc hiÖn yªu - T×m hiÓu c¸c nót chän vµ më mét vµi cÇu. lÖnh trªn thanh c«ng b¶ng chän. cô. - Ph©n biÖt c¸c thanh - T×m hiÓu mét sè chøc c«ng cô cña Word, t×m - Thùc hiÖn yªu n¨ng trong b¶ng chän hiÓu c¸c nót lÖnh. cÇu. File. - T×m hiÓu mét sè chøc n¨ng nh : Më, ®ãng, lu tÖp v¨n b¶n vµ më v¨n - Thùc hiÖn yªu b¶n míi trong b¶ng cÇu. chän File. ? Sö dông lÖnh File/ Open vµ nh¸y nót lÖnh 30

Open trªn tahnh c«ng - Suy nghÜ vµ cô cã g× kh¸c nhau tr¶ lêi. kh«ng? ? Cho biÕt sù t¬ng tù gi÷a lÖnh trong b¶ng chän vµ nót lÖnh trªn - Suy nghÜ vµ thanh c«ng cô. tr¶ lêi. Ho¹t ®éng 2: So¹n mét v¨n b¶n ®¬n gi¶n. 2. So¹n mét v¨n b¶n - Yªu cÇu : so¹n ®o¹n - Thùc hiÖn yªu ®¬n gi¶n. v¨n trang 77 – SGK vµ l- cÇu. u v¨n b¶n víi tªn “Bien dep”. - Lu ý: gâ ®óng theo quy t¾c gâ v¨n b¶n ch÷ ViÖt. Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch di chuyÓn con trá so¹n th¶o vµ c¸ch hiÓn thÞ v¨n b¶n. - Nh¾c l¹i c¸ch di chuyÓn con trá b»ng chuét vµ c¸c phÝm mòi tªn. - Thùc hiÖn di chuyÓn con trá so¹n th¶o b»ng c¸c phÝm mòi tªn vµ b»ng chuét. - Sö dông thanh cuèn ®Ó xem c¸c phÇn kh¸c nhau cña v¨n b¶n. - Híng dÉn HS quan s¸t sù thay ®æi cña mµn h×nh khi chon c¸c lÖnh: View/ Nomal; View/ Print Layout; View/ Outline. - Rót ra nhËn xÐt. - Thùc hiÖn thu nhá, kh«i phôc kÝch thíc, phãng to cùc ®¹i cöa sæ. - §ãng cöa sæ v¨n b¶n vµ tho¸t khái Word.
IV. Cñng cè – dÆn dß.

- Nh¾c l¹i kt. - Thùc hiÖn yªu cÇu. - Thùc hiÖn yªu cÇu. - Quan s¸t theo híng dÉn.

- Thùc hiÖn yªu cÇu. - Thùc hiÖn yªu cÇu.

3. T×m hiÓu c¸ch di chuyÓn con trá so¹n th¶o vµ c¸ch hiÓn thÞ v¨n b¶n. - Thùc hiÖn di chuyÓn con trá so¹n th¶o b»ng c¸c phÝm mòi tªn vµ b»ng chuét. - Sö dông thanh cuèn ®Ó xem c¸c phÇn kh¸c nhau cña v¨n b¶n. - Quan s¸t sù thay ®æi cña mµn h×nh khi chon c¸c lÖnh: View/ Nomal; View/ Print Layout; View/ Outline. - Thùc hiÖn thu nhá, kh«i phôc kÝch thíc, phãng to cùc ®¹i cöa sæ. - §ãng cöa sæ v¨n b¶n vµ tho¸t khái Word.

- Thùc hiÖn l¹i c¸c thao t¸c võa häc. 31

- §äc tríc bµi “ ChØnh söa v¨n b¶n” - NhËn xÐt giê häc.

Ngµy so¹n: 14/10/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 16/10 – 7C : 22/10 – – 22/10/2007 7D : 18/10 24/10/2007 24/10/2007 – 7E : 18/10 23/10/2007

TiÕt 16 + 17:

chØnh söa v¨n b¶n
i. môc tiªu

1. KiÕn thøc: HiÓu môc ®Ých cña thao t¸c chän phÇn v¨n b¶n. - BiÕt c¸c thao t¸c biªn tËp v¨n b¶n ®¬n gi¶n: xo¸, sao chÐp vµ di chuyÓn c¸c phÇn v¨n b¶n. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c biªn tËp v¨n b¶n ®¬n gi¶n: xo¸, sao chÐp vµ di chuyÓn c¸c phÇn v¨n b¶n. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, nghiªm tóc víi c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, gi¸o ¸n, SGK. - H×nh vÏ minh ho¹. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: 7C: §ñ 7E: §ñ

- Tr×nh bµy quy t¾c gâ v¨n b¶n trong Word. - Tr×nh bµy kiÓu gâ Telex, nªu vÝ dô c¸ch gâ cô thÓ mét c©u v¨n. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Xo¸ vµ chÌn thªm v¨n b¶n 1. Xo¸ vµ chÌn thªm - Nghiªn cøu môc 1 – - Nghiªn cøu v¨n b¶n. SGK. th«ng tin. - §Ó xo¸ nh÷ng phÇn v¨n 32

- L¾ng nghe, - Giíi thiªu:§Ó xo¸ mét ghi vë. vµi kÝ tù nªn dïng c¸c phÝm BackSpace hoÆc phÝm Delete. PhÝm BackSpace cã thÓ lµ phÝm ← trªn hµng phÝm sè dïng ®Ó xo¸ kÝ tù tríc con trá v¨n b¶n vµ phÝm - Thùc hiÖn yªu Delete dïng ®Ó xo¸ kÝ cÇu tù sau con trá v¨n b¶n - Yªu cÇu h/s cho vÝ dô - Suy nghÜ vµ tr¶ lêi. minh ho¹. - nhËn xÐt bæ xung. ? §Ó xo¸ mét ®o¹n v¨n, mét hoÆc nhiÒu trang ta lµm thÕ nµo. - Lu ý: CÈn thËn tríc khi xo¸.

b¶n lín h¬n ta thùc hiÖn nh sau: + Chän phÇn v¨n b¶n cÇn xo¸ (b«i ®en). + NhÊn phÝm BackSpace (xo¸ kÝ tù tríc con trá) hoÆc phÝm Delete (xo¸ kÝ tù sau con trá)

Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c thao t¸c chØnh söa v¨n b¶n 2. Chän phÇn v¨n b¶n - Híng dÉn HS c¸ch chän v¨n b¶n (dïng chuét hoÆc dïng bµn phÝm) ? C¸ch chän v¨n b¶n - Chèt l¹i kt. ? Nªu nh÷ng c¸ch ®Ó huû bá thao t¸c sai. Lu ý: cã thÓ dïng biÓu tîng hoÆc dïng thanh b¶ng chän, dïng phÝm nãng. - Nghe GV híng dÉn. * C¸ch 1: §a con trá chuét vµo vÞ trÝ ®Çu. - Suy nghÜ vµ - Gi÷ phÝm Shift vµ dïng tr¶ lêi. phÝm mòi tªn → (ë nhãm phÝm mòi ªn) di chuyÓn - Nghe vµ ghi ®Õn cuèi ®o¹n v¨n cÇn vë. chän. - Suy nghÜ vµ * C¸ch 2: §a con trá so¹n tr¶ lêi. th¶o vµo vÞ trÝ b¾t ®Çu chän vµ nh¸y chuét. - Lu ý. * C¸ch 3: NhÊn gi÷ phÝm Shift ®a con trá so¹n th¶o vµo vÞ trÝ cuèi vµ nh¸y chuét. * Huû bá c¸c thao t¸c sai: Khèi phôc l¹i tr¹ng th¸i v¨n b¶n tríc ®ã b»ng c¸ch - Nh¸y vµo nót lÖnh Undo - HoÆc dïng Edit/ Undo. - HoÆc Ctrl + Z. 33

- Yªu cÇu: xo¸ mét ®o¹n v¨n råi dïng mét trong c¸c c¸ch võa nªu ®Ó phôc håi l¹i ®o¹n v¨n ®ã.

 Nót Undo ®îc sö dông ®Ó huû bá thao t¸c võa - Suy nghÜ vµ thùc hiÖn. thùc hiÖn.  Nót Redo dïng ®Ó kh«i phôc thao t¸c võa huû bá. 3. Sao chÐp. - Suy nghÜ vµ - Sao chÐp phÇn v¨n b¶n tr¶ lêi. lµ gi÷ nguyªn phÇn v¨n b¶n ®ã ë vÞ trÝ gèc, - Nghe vµ ghi ®ång thêi sao néi dung vë. ®ã vµo vÞ trÝ kh¸c. * C¸ch 1: - Chó ý l¾ng - Chän phÇn VB (b«i nghe. ®en) - Nh¸y nót Copy. - §a con trá so¹n th¶o tíi vÞ trÝ cÇn sao chÐp. - Nh¸y nót Paste. * C¸ch 2: - Chän ®o¹n v¨n. - Edit/ Copy - §a con trá so¹n th¶o tíi vÞ trÝ cÇn sao chÐp. - Edit/Paste. - Quan s¸t.

?Sao chÐp phÇn v¨n b¶n lµ g×? - §a c¸c c¸ch ®Ó sao chÐp v¨n b¶n. - Lu ý: Cã thÓ nh¸y nót Copy mét lÇn vµ nh¸y nót Paste nhiÒu lÇn ®Ó sao chÐp cïng mét néi dung vµo nhiÌu vÞ trÝ kh¸c nhau.

- Cho HS quan s¸t h×nh mÉu phãng to.

4. Di chuyÓn ? ThÕ nµo lµ di - Suy nghÜ vµ - Di chuyÓn phÇn v¨n chuyÓn v¨n b¶n, di tr¶ lêi. b¶n lµ sao néi dung ®ã chuyÓn v¨n b¶n kh¸c vµo vÞ trÝ kh¸c ®ång víi sao chÐp nh thÕ thêi xo¸ phÇn v¨n b¶n ®ã ë vÞ trÝ gèc. nµo ? - Nghe vµ ghi Thao t¸c thùc hÞªn: - NhËn xÐt, bæ xung. Chän phÇn VB (b«i - §a ra thao t¸c thùc vë. ®en) hiÖn di chuyÓn v¨n - Nh¸y nót Cut. b¶n. - §a con trá so¹n th¶o tíi vÞ trÝ cÇn di chuyÓn. - Nh¸y nót Paste. - Quan s¸t - Cho h/s quan s¸t h×nh mÉu phãng to.
IV. Cñng cè :

34

- Tr×nh bµy c¸ch chän v¨n b¶n. - Thao t¸c chung cÇn ph¶i cã khi thùc hiÖn xo¸, sao chÐp, di chuyÓn ®o¹n v¨n b¶n lµ g×.
V. Bµi vÒ nhµ:

- Tr×nh bµy c¸ch chän mét ®o¹n v¨n b¶n, c¶ v¨n b¶n (b»ng c¸ch dïng b¶ng chän vµ dïng bµn phÝm). - Tr×nh bµy sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a sao chep vµ di chuyÓn. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1  4 SGK 81. Ngµy so¹n: 18/10/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 23/10 – 7C : 29/10 – – 29/10/2007 7D : 25/10 31/10/2007 31/10/2007 – 7E : 25/10 30/10/2007

TiÕt 18 + 19:
i. môc tiªu

Bµi thùc hµnh

Em tËp chØnh söa v¨n b¶n
1. KiÕn thøc: - BiÕt c¸ch sao chÐp, c¾t, d¸n ®a¹n v¨n b¶n. - BiÕt c¸ch ghi v¨n b¶n thµnh tÖp. - BiÕt c¸ch më tÖp cò. 2. KÜ n¨ng: So¹n ®îc c¸c v¨n b¶n ch÷ ViÖt ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, nghiªm tóc thùc hµnh.
II. chuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, gi¸o ¸n, SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: 7C: §ñ 7E: §ñ

- Tr×nh bµy thao t¸c sao chÐp phÇn v¨n b¶n? Cho biÕt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a sao chÐp vµ di chuyÓn ®o¹n v¨n? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn thao t¸c më v¨n b¶n míi, nhËp néi dung. 1. Më v¨n b¶n míi, nhËp néi dung. 35

Nªu yªu cÇu thùc - Khëi ®éng Word vµ gâ hµnh: - L¾ng nghe vµ néi dung v¨n b¶n - Khëi ®éng Word vµ thùc hiÖn yªu (84/SGK), söa c¸c lçi sau gâ néi dung v¨n b¶n cÇu. khi gâ xong. (84/SGK), söa c¸c lçi - Lu v¨n b¶n víi tªn sau khi gâ xong. “Biendep”. - Lu v¨n b¶n víi tªn “Biendep”. - L¾ng nghe vµ 2. Ph©n biÖt chÕ ®é - Híng dÉn HS c¸ch ghi vë. gâ chÌn vµ chÕ ®é gâ ph©n biÖt chÕ ®é gâ ®Ì. chÌn vµ chÕ ®é gâ ®Ì. - Thùc hiÖn yªu - Yªu cÇu HS gâ tiÕp cÇu. ®o¹n v¨n b¶n thø hai (84/SGK) ®Ó ph©n biÖt t¸c dông cña hai chÕ ®é gâ. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn thao t¸c më v¨n b¶n ®· lu, sao chÐp, chØnh söa néi dung v¨n b¶n. 2. LuyÖn thao t¸c më v¨n b¶n ®· lu, sao chÐp, chØnh söa néi Nªu yªu cÇu: - L¾ng nghe vµ dung v¨n b¶n. Më v¨n b¶n thùc hiÖn yªu Më v¨n b¶n “Biendep.doc” ®· lu cÇu. “Biendep.doc” ®· lu trong bµi thùc hµnh trtrong bµi thùc hµnh tríc. íc. - Sao chÐp toµn bé néi - Sao chÐp toµn bé néi dung v¨n b¶n võa gâ ë dung v¨n b¶n võa gâ ë phÇn 1 & 2 vµo cuèi v¨n phÇn 1 & 2 vµo cuèi b¶n “Biendep.doc”. v¨n b¶n - Cã thÓ nhÊn Ctrl + A “Biendep.doc”. ®Ó chän toµn bé v¨n - Cã thÓ nhÊn Ctrl + A b¶n. ®Ó chän toµn bé v¨n - Thay ®æi trËt tù c¸c b¶n. ®o¹n v¨n b»ng c¸ch sao - Thay ®æi trËt tù c¸c chÐp hoÆc di chuyÓn víi ®o¹n v¨n b»ng c¸ch c¸c nót lÖnh Copy, Cut, sao chÐp hoÆc di Paste. chuyÓn víi c¸c nót - Lu v¨n b¶n víi tªn cò. lÖnh Copy, Cut, Paste. - Lu v¨n b¶n víi tªn cò. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn thao t¸c gâ ch÷ ViÖt kÕt hîp víi sao chÐp néi dung. 4. LuyÖn thao t¸c gâ ch÷ ViÖt kÕt hîp víi - Më v¨n b¶n míi vµ gâ - L¾ng nghe vµ sao chÐp néi dung bµi th¬ “ Tr¨ng ¬i” thùc hiÖn yªu - Më v¨n b¶n míi vµ gâ 36

(85/ SGK). Söa c¸c lçi cÇu. sai sau khi gâ xong néi dung. - Quan s¸t c¸c c©u th¬ lÆp l¹i ®Ó sao chÐp néi dung. - Lu v¨n b¶n víi tªn “Trang oi”.
IV. Cñng cè

bµi th¬ “ Tr¨ng ¬i” (85/ SGK). Söa c¸c lçi sai sau khi gâ xong néi dung. - Quan s¸t c¸c c©u th¬ lÆp l¹i ®Ó sao chÐp néi dung. - Lu v¨n b¶n víi tªn “Trang oi”.

- Tr×nh bµy l¹i c¸c thao t¸c chØnh söa v¨n b¶n. - NhËn xÐt giê häc.

Ngµy so¹n: 18/10/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 30/10/2007 7D : 1/11/2007 7C : 5/11/2007 7E : 1/11/2007

TiÕt 20:
i. môc tiªu

Bµi tËp

1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ phÇn hÖ ®iÒu hµnh, tæ chøc th«ng tin trong m¸y tÝnh vµ so¹n th¶o v¨n b¶n ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn tµnh th¹o c¸c thao t¸c víi tÖp vµ th môc. - So¹n th¶o ®îc mét sè v¨n b¶n ch÷ ViÖt ®¬n gi¶n. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ

2. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, gi¸o ¸n, SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lÝ thuyÕt I. LÝ thuyÕt. - Nªu c©u hái, yªu cÇu - L¾ng nghe, 1. HÖ ®iÒu hµnh HS lÇn lît tr¶ lêi. ®éng n·o vµ tr¶ ? HÖ ®iÒu hµnh lµ lêi. g×? NhiÖm vô chÝnh 2. TÖp vµ th môc. cña hÖ ®iÒu hµnh. ? TÖp tin lµ g×? Nªu nh÷ng thao t¸c chÝnh 37 7C: §ñ 7E: §ñ

®èi víi tÖp vµ th môc. ? Trong mét ®Üa cøng cã thÓ tån t¹i 2 tÖp hoÆc 2 th môc gièng 3. So¹n th¶o v¨n b¶n. nhau hay kh«ng? ? Nªu nh÷ng thµnh 4. ChØnh söa v¨n b¶n. phÇn c¬ b¶n cña v¨n b¶n. - L¾ng nghe vµ ? Tr×nh bµy c¸c thao ghi vë. t¸c chØnh söa v¨n b¶n. - NhËn xÐt, chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn c¸c thao t¸c víi tÖp vµ th môc II. Bµi tËp - Nªu yªu cÇu: - L¾ng nghe vµ 1. LuyÖn c¸c thao t¸c +T¹o hai th môc míi cã thùc hiÖn yªu ®èi víi tÖp vµ th môc. tªn lµ “Baitap” vµ cÇu. +T¹o hai th môc míi cã “Tinhoc” trong th môc tªn lµ “Baitap” vµ My Document. “Tinhoc” trong th môc + Më th môc kh¸c cã My Document. chøa Ýt nhÊt 1 tÖp tin, + Më th môc kh¸c cã sao chÐp tÖp ®ã vµo chøa Ýt nhÊt 1 tÖp tin, th môc “Baitap”. sao chÐp tÖp ®ã vµo th + Di chuyÓn tÖp ®ã môc “Baitap”. tõ th môc “Baitap” + Di chuyÓn tÖp ®ã tõ sang th môc “Tinhoc”. th môc “Baitap” sang th + §æi tªn th môc môc “Tinhoc”. “Tinhoc” vµ xo¸ tÖp tin + §æi tªn th môc trong ®ã. “Tinhoc” vµ xo¸ tÖp tin + Xo¸ c¶ hai th môc trong ®ã. “Baitap” vµ “Tinhoc”. + Xo¸ c¶ hai th môc - Híng dÉn HS thùc “Baitap” vµ “Tinhoc”. hiÖn, cho phÐp HS th¶o luËn. - KiÓm tra bµi lµm cña mét sè HS. Ho¹t ®éng 3: So¹n v¨n b¶n tiÕng ViÖt vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c chØnh söa. 2. So¹n v¨n b¶n tiÕng ViÖt vµ thùc hiÖn c¸c - Nªu yªu cÇu: - L¾ng nghe vµ thao t¸c chØnh söa. + Më v¨n b¶n míi vµ thùc hiÖn yªu + Më v¨n b¶n míi vµ gâ gâ bµi th¬ sau. cÇu. bµi th¬ “ Tr¨ng ¬i”. + Quan s¸t c¸c c©u + Quan s¸t c¸c c©u th¬
¬

38

th¬ lÆp l¹i vµ sö dông thao t¸c kÐo th¶ chuét ®Ó sao chÐp nhanh néi dung.Söa c¸c lçi gâ sai sau khi gâ. + Lu v¨n b¶n víi tªn “Trang oi”.
IV. Cñng cè

lÆp l¹i vµ sö dông thao t¸c kÐo th¶ chuét ®Ó sao chÐp nhanh néi dung.Söa c¸c lçi gâ sai sau khi gâ. + Lu v¨n b¶n víi tªn “Trang oi”.

- ¤n l¹i toµn bé c¸c kiÕn thøc ®· häc. - Giê sau kiÓm tra. - NhËn xÐt giê häc.
PhiÕu häc tËp

V. Phô lôc :

Tr¨ng ¬i Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tríc nhµ. Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi

Tr¨ng ¬i... tõ ®©u ®Õn? Hay tõ lêi mÑ ru Th¬ng Cuéi kh«ng ®îc häc Hó gäi tr©u ®Õn giê! Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn? Hay tõ ®êng hµnh qu©n Tr¨ng soi chó bé ®éi Vµ soi vµng gãc s©n Tr¨ng tõ ®©u... tõ ®©u... Tr¨ng ®i kh¾p mäi miÒn Tr¨ng ¬i cã n¬i nµo S¸ng h¬n ®Êt níc em (Theo TrÇn §¨ng Khoa)

Ngµy so¹n: 3/11/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 5/11/2007 7D : 7/11/2007 7C : 7/11/2007 7E : 6/11/2007

TiÕt 20:
I. Môc tiªu:

kiÓm tra

- KiÓm tra c¸c kiÕn thøc vÒ hÖ ®iÒu hµnh, sù nhËn biÕt vµ vËn dông c¸c thao t¸c so¹n th¶o v¨n b¶n trong Word.
II. ChuÈn bÞ

- §Ò kiÓm tra ph«to cho tõng häc sinh.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc

1. æn ®Þnh tæ chøc. 39

7B: §ñ 7D: §ñ 2. KiÓm tra

7C: §ñ 7E: §ñ BiÓu ®iÓm 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 1,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,25 ®iÓm. 3 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 1,5 ®iÓm cho cho cho cho

Néi dung ®¸p ¸n §Ò sè 1: Líp 7D I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. C©u 1: B C©u 2: C C©u 3: A C©u 4: D II. §¸nh dÊu X vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc sai C©u 1: Sai C©u 2: §óng C©u 3: Sai C©u 4: §óng III. §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng. C©u 1: h×nh c©y, tÖp, th môc. C©u 2: biÓu tîng, nh¸y ®óp chuét, biÓu tîng. IV. GhÐp c¸c c©u ë cét A phï hîp víi c¸c c©u ë cét B. a- 6 ; b- 4; c- 5; d- 1; e- 3; g- 2. V. ViÕt ®êng dÉn tõ æ C ®Õn tÖp Biendep.doc C:\ HOCTAP\MONTIN\Biendep.doc. §Ò sè 2: Líp 7C I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. C©u 1: B C©u 2: B C©u 3: B C©u 4: B II. §¸nh dÊu X vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc sai C©u 1: §óng C©u 2: Sai C©u 3: §óng C©u 4: Sai III. §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng. C©u 1: b¶ng chän, thanh b¶ng chän. C©u 2: nót lÖnh, thanh c«ng cô. IV. GhÐp c¸c c©u ë cét A phï hîp víi c¸c c©u ë cét B. a- 5 ; b- 4; c- 6; d- 2; e- 3; f- 1. V. ViÕt ®êng dÉn tõ æ D ®Õn tÖp Thamkhao.doc D:\ HOCTAP\TINHOC\SACHGK\Thamkhao.doc §Ò sè 3: Líp 7E I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. C©u 1: B C©u 2: C C©u 3: A C©u 4: D II. §¸nh dÊu X vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc sai C©u 1: Sai C©u 2: §óng

2 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 3 ®iÓm Mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm. 1 ®iÓm

cho cho cho cho

2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 40

C©u 3: Sai C©u 4: §óng 0,5 ®iÓm. III. §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng. 2 ®iÓm C©u 1: b¶ng chän, thanh b¶ng chän. Mçi c©u ®óng C©u 2: nót lÖnh, thanh c«ng cô. 0,5 ®iÓm. IV. GhÐp c¸c c©u ë cét A phï hîp víi c¸c c©u 3 ®iÓm ë cét B. Mçi c©u ®óng a- 6 ; b- 4; c- 5; d- 1; e- 3; g- 2. 0,5 ®iÓm. 1,5 ®iÓm V. ViÕt ®êng dÉn tõ æ C ®Õn tÖp Biendep.doc C:\ HOCTAP\MONTIN\Biendep.doc. §Ò sè 4: Líp 7B 2 ®iÓm I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt. Mçi c©u ®óng C©u 1: C C©u 2: D 0,5 ®iÓm. C©u 3: D C©u 4: D II. §¸nh dÊu X vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc sai 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng C©u 1: Sai C©u 2: §óng 0,5 ®iÓm. C©u 3: Sai C©u 4: §óng 2 ®iÓm III. §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng. Mçi c©u ®óng C©u 1: T¹o, tr×nh bµy, lu. 0,5 ®iÓm. C©u 2: kh¸c nhau. IV. GhÐp c¸c c©u ë cét A phï hîp víi c¸c c©u 3 ®iÓm Mçi c©u ®óng ë cét B. 0,5 ®iÓm. a- 5 ; b- 4; c- 6; d- 2; e- 3; f- 1. 1 ®iÓm 0,5 ®iÓm V. Tù luËn - HÖ ®iÒu hµnh lµ 1 ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn phÇn cøng vµ phÇn mÒm tham 0,25 ®iÓm gia vµo ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh. - Mçi m¸y tÝnh ph¶i cµi ®Æt Ýt nhÊt 1 hÖ ®iÒu hµnh v× kh«ng cã hÖ ®iÒu hµnh m¸y 0,25 ®iÓm tÝnh kh«ng ho¹t ®éng ®îc. - KÓ tªn mét sè hÖ ®iÒu hµnh.

cho cho

cho cho cho cho

Ngµy so¹n: 4/11/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 6/11 - 7/11/2007 7D : 8/11 - 14/11/2007 7C : 12/11 14/11/2007 7E : 8/11 13/11/2007

41

TiÕt 22 + 23:

®Þnh d¹ng v¨n b¶n
i. môc Tiªu

1. KiÕn thøc: BiÕt ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, c¸c tÝnh chÊt ®Þnh d¹ng kÝ tù. 2. KÜ n¨ng: BiÕt tr×nh bµy v¨n b¶n b»ng c¸c nót lÖnh vµ hép tho¹i Font. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc víi c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
Ii. ChuÈn bÞ 1. Ph¬ng tiÖn:

- M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. - H×nh vÏ minh ho¹. 2. Ph¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, th¶a luËn, trùc quan. III. ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: §Þnh d¹ng v¨n b¶n ? Qua bµi thùc hµnh tiÕt tríc em cã nhËn xÐt g× vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh ? NÕu cã nh÷ng ®o¹n v¨n hoÆc c©u v¨n gièng nhau th× em xö lÝ thÕ nµo cho nhanh chãng. ? Trong bµi thùc hµnh tiÕt tríc c¸c em cã thÊy nhîc ®iÓm g×. - NhËn xÐt, bæ xung . - §äc môc 1 – SGK thêi gian 3’. ? ThÕ nµo lµ ®Þnh - Nghiªn cøu d¹ng v¨n b¶n. SGK. - Giíi thiÖu thªm ý nghÜa cña ®Þnh d¹ng - Suy nghÜ, tr¶ 1. §Þnh d¹ng v¨n b¶n - Suy nghÜ, tr¶ - §Þnh d¹ng v¨n b¶n lµ lêi. thay ®æi kiÓu d¸ng cña c¸c kÝ tù, c¸c ®o¹n v¨n b¶n vµ c¸c ®èi tîng kh¸c trªn trang. Víi bè côc ®Ñp - Suy nghÜ, tr¶ vµ ngêi ®äc dÔ ghi nhí lêi. c¸c néi dung cÇn thiÕt. - Tr×nh bµy v¨n b¶n cßn gäi lµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n. - Suy nghÜ, tr¶ - §Þnh d¹ng VB gåm 2 lo¹i: lêi. + §Þnh d¹ng kÝ tù. + §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n. 7C: §ñ 7E: §ñ

42

v¨n b¶n. C¸c lo¹i ®Þnh lêi. d¹ng v¨n b¶n. - Chó ý l¾ng nghe.

Ho¹t ®éng 2: §Þnh d¹ng kÝ tù - Giíi thiÖu c¸c tÝnh chÊt ®Þnh d¹ng kÝ tù. - L¾ng nghe, ghi vë. 2. §Þnh d¹ng kÝ tù - §Þnh d¹ng kÝ tù lµ thay ®æi d¸ng vÎ cña mét hay nhãm kÝ tù. - C¸c tÝnh chÊt phæ biÕn: + Ph«ng ch÷. + Cì ch÷. + KiÓu ch÷. + Mµu s¾c. a) Sö dông c¸c nót lÖnh ®Ó ®Þnh d¹ng. - Chän phÇn v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng. + Chän ph«ng ch÷: Nh¸y chuét vµo nót tam gi¸c bªn ph¶i hép Font. + Chän cì ch÷: Nh¸y chuét vµo h×nh tam gi¸c bªn ph¶i hép size. + KiÓu ch÷: C¸c nót B ch÷ ®Ëm (Bold), I ch÷ nghiªng (Italic), U ch÷ g¹ch ch©n (Underline). + Mµu ch÷: Nh¸y chuét vµo nót tam gi¸c bªn ph¶i hép Font Color chän mµu thÝch hîp. b) Sö dông hép tho¹i Font: * C¸c bíc thùc hiÖn: - Chän phÇn v¨n b¶n cÇn thùc hiÖn. - Vµo Format/ Font. - Chän c¸c tÝnh ch¸t ®Þnh d¹ng thÝch hîp vµ OK. 43

? Muèn cho kÝ tù hay nhãm kÝ tù ®ã sau khi ®Þnh d¹ng cã kÕt qu¶ ®óng nh ý muèn th× em lµm thÕ nµo. - LÊy vÝ dô cô thÓ. - §Æt vÊn ®Ò: ngoµi nh÷ng biÓu tîng trªn thanh c«ng cô cßn cã c¸ch ®Þnh d¹ng nµo kh¸c? -Híng dÉn vµo c¸c hép tho¹i. - Cho HS quan s¸t h×nh mÉu phãng to hép tho¹i Font. - Chèt l¹i:Muèn ®Þnh d¹ng kÝ tù ta cã thÓ thùc hiÖn b»ng 2 c¸ch: +Sö dông nót lÖnh. +Sö dông hép tho¹i Format/ Font.

- Suy nghÜ, tr¶ lêi.

- LÊy vÝ dô. - Th¶o luËn, tr¶ lêi.

- Chó ý l¾ng nghe. - Quan s¸t.

IV. Cñng cè

- ThÕ nµo lµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n? - Tr×nh bµy c¸c bíc thùc hiÖn ®Ó ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n ®Ó chän Font Vntime, cì ch÷ 18, kiÓu ch÷ g¹ch ch©n, mµu ch÷ xanh. - NhËn xÐt giê häc.

Ngµy so¹n: 11/11/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 13/11 - 7C : 19/11 19/11/2007 7D : 15/11 21/11/2007 21/11/2007 - 7E : 15/11 22/11/2007

TiÕt 24 + 25:

®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: BiÕt c¸c néi dung ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n nh c¨n lÒ, vÞ trÝ lÒ ... dïng c¸c nót lÖnh hoÆc hép tho¹i Paragraph. 2. KÜ n¨ng: Sö dông c¸c nót lÖnh vµ hép tho¹i Paragraph ®Ó ®Þnh d¹ng. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc víi c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn: - Gi¸o viªn: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: - VÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, trùc quan.
III.tiÕn tr×nh bµi d¹y

1. æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: - Tr×nh bµy c¸c ®Þnh d¹ng Font ch÷, c¸c kiÓu in nghiªng, ®Ëm cña mét c©u v¨n ? 7C: §ñ 7E: §ñ

44

- Em h·y dïng hép tho¹i Format vµ gi¶i thÝch c«ng dông mét sè hép tho¹i trong ®ã ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n. - Gi¶i thÝch lÝ do t¹i sao ph¶i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n vµ nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n. - Yªu cÇu HS ®äc vµ quan s¸t vÝ dô vÒ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n trong SGK(88). ? C¨n cø vµo ®o¹n v¨n trªn h·y nhËn xÐt c¸c tÝnh chÊt mµ ®o¹n v¨n trªn ®· ®îc ®Þnh dang . - Quan s¸t ®o¹n v¨n (SGK -89) vµ nhËn xÐt. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dßng. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n. ? So víi ®Þnh d¹ng kÝ tù, ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n kh¸c nhau ®iÒu c¬ b¶n g×. - NhËn xÐt, chèt l¹i. 1. §Þnh d¹ng ®o¹n - L¾ng nghe, v¨n. ghi bµi. -§Þnh d¹ng ®o¹n v¨n lµ thay ®æi c¸c tÝnh chÊt nh: Quan s¸t + C¨n lÒ. SGK. + VÞ trÝ lÒ cña c¶ ®o¹n v¨n b¶n so víi toµn trang. - Suy nghÜ, tr¶ + Kho¶ng c¸ch thôt lÒ lêi. cña dßng ®Çu tiªn.

- Quan s¸t SGK vµ tr¶ lêi. - Suy nghÜ, tr¶ lêi. - Lu ý: §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n t¸c ®éng ®Õn toµn bé ®o¹n v¨n b¶n mµ con trá so¹n th¶o ®ang ë trong ®ã.

Ho¹t ®éng 2: §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n 2. §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n - Quan s¸t. b¶n b»ng c¸c nót lÖnh - Trªn thanh c«ng cô cã - Suy nghÜ, tr¶ c¸c nót lÖnh nh : C¨n lÒ, lêi. thay ®æi lÒ c¶ ®o¹n v¨n, gi·n c¸ch dßng trong ®o¹n v¨n. - L¾ng nghe, ghi bµi. 3. §Þnh d¹ng b»ng hép - Quan s¸t hép tho¹i - Quan s¸t tho¹i Paragraph. Paragraph (90 – SGK). - Quan s¸t thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (SGK – 89). ? NhËn xÐt trªn thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng cã nh÷ng nót lÖnh thêng dïng nµo. - NhËn xÐt, chèt l¹i. 45

-Tr×nh bµy c¸c tÝnh chÊt trong hép tho¹i Paragraph. ? So s¸nh nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau so víi c¸c ®Þnh d¹ng ®· häc. - NhËn xÐt, chèt l¹i.
IV. Cñng cè

- L¾ng nghe vµ ghi bµi. - Suy nghÜ, tr¶ lêi.

- Tr×nh bµy c¸c thao t¸c ®Ó ®Þnh d¹ng cho mét ®o¹n v¨n b¶n. - Tr¶ lêi c©u 1, 2 SGK. - VÒ häc thuéc bµi tr¶ lêi c©u hái trong SGK. -Tr¶ lêi c©u hái 3, 4, 5, 6 SGK. - NhËn xÐt giê häc.

V.DÆn dß

Ngµy so¹n: 18/11/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 26/11 - 27/11 – 7C : 26/11 28/11 29/11 3/12/2007 3/12/2007 7D : 22/11 - 28/11 – 7E : 27/11 29/11/2007 4/12/2007

TiÕt 26 + 27 + 28:
I. Môc tiªu

Bµi thùc hµnh

Em tËp tr×nh bµy v¨n b¶n
1. KiÕn thøc: Cñng cè, kh¾c s©u c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng: BiÕt sö dông c¸c nót lÖnh hoÆc sö dông hép tho¹i Paragraph ®Ó ®Þnh d¹ng. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc thùc hµnh.
ii. chuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: - Gi¸o viªn: M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: - VÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, trùc quan.
III. tiÕn tr×nh bµi d¹y

46

1. æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. KiÓm tra bµi cò: - Em h·y nªu mét sè kiÓu ®Þnh d¹ng v¨n b¶n ? - H·y ®iÒn nót lÖnh t¬ng øng víi néi dung sau ®©y: + §Þnh d¹ng ch÷ ®Ëm dïng nót lÖnh .................. + §Þnh d¹ng ch÷ nghiªng dïng nót lÖnh .................. + §Þnh d¹ng ch÷ g¹ch ch©n dïng nót lÖnh .................. + §Þnh d¹ng c¨n th¼ng 2 lÒ dïng nót lÖnh .................. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: §Þnh d¹ng v¨n b¶n - Khëi ®éng Word vµ më tÖp “Bien dep. doc” ®· lu trong bµi thùc hµnh tríc. - H·y ¸p dông c¸c ®Þnh d¹ng ®· häc ®Ó tr×nh bµy gièng mÉu trong SGK. - Nªu yªu cÇu: + Tiªu ®Ò cã ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ kh¸c víi ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ cña néi dung v¨n b¶n. + Cì ch÷ cña tiªu ®Ò lín h¬n so víi cì ch÷ cña phÇn néi dung. §o¹n cuèi cïng cã mµu ch÷ vµ kiÓu ch÷ kh¸c víi néi dung. + Tiªu ®Ò c¨n gi÷a trang, c¸c ®o¹n néi dung c¨n th¼ng c¶ hai lÒ, ®o¹n cuèi cïng c¨n th¼ng lÒ ph¶i. + C¸c ®o¹n néi dung cã dßng ®Çu thôt lÒ. KÝ tù ®Çu tiªn cña ®o¹n néi dung thø nhÊt 1. §Þnh d¹ng v¨n b¶n. - L¾ng nghe, - Khëi ®éng Word vµ më ghi bµi. tÖp “Bien dep. doc” ®· lu trong bµi thùc hµnh tr- Quan s¸t vµ t/ íc. hiÖn yªu cÇu. - ¸p dông c¸c ®Þnh d¹ng ®· häc ®Ó tr×nh bµy - L¾ng nghe, gièng mÉu trong SGK. ghi vë. - Yªu cÇu: + Tiªu ®Ò cã ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ kh¸c víi ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ cña néi dung v¨n b¶n. + Cì ch÷ cña tiªu ®Ò lín h¬n so víi cì ch÷ cña phÇn néi dung. §o¹n cuèi cïng cã mµu ch÷ vµ kiÓu ch÷ kh¸c víi néi dung. + Tiªu ®Ò c¨n gi÷a trang, c¸c ®o¹n néi dung c¨n th¼ng c¶ hai lÒ, ®o¹n cuèi cïng c¨n th¼ng lÒ ph¶i. + C¸c ®o¹n néi dung cã dßng ®Çu thôt lÒ. KÝ tù ®Çu tiªn cña ®o¹n néi dung thø nh©t cã cì ch÷ lín h¬n vµ kiÓu ch÷ in ®Ëm. 47 7C: §ñ 7E: §ñ

cã cì ch÷ lín h¬n vµ kiÓu ch÷ in ®Ëm. - Lu v¨n b¶n víi tªn cò. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh

- Lu v¨n b¶n víi tªn cò.

2. Thùc hµnh Nªu yªu cÇu thùc hµnh: - L¾ng nghe - Gâ vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n - Gâ vµ ®Þnh d¹ng vµ thùc hiÖn v¨n theo mÉu ( SGK – ®o¹n v¨n theo mÉu yªu cÇu. 94). ( SGK – 94). - Lu v¨n b¶n víi tªn Tre - Lu v¨n b¶n víi tªn Tre xanh. xanh. - KiÓm tra, chÊm bµi cña 1 sè HS.
iV. Cñng cè – dÆn dß

- Tr×nh bµy l¹i c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng ®· häc. - VÒ nhµ thùc hiÖn l¹i c¸c thao t¸c võa häc. - NhËn xÐt giê häc. Ngµy so¹n: 1/12/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 4 - 10/12/2007 7D : 5 - 6/12/ 2007 7C : 5 - 10/12/2007 7E : 6 - 11/12/2007

TiÕt 29 + 30:

Bµi tËp
I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc: Cñng cè, kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n, c¸c thao t¸c chØnh söa vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. 2. KÜ n¨ng: BiÕt sö dông c¸c thao t¸c ®· häc ®Ó chØnh söa vµ ®Þnh d¹ng. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
ii. chuÈn bÞ

1. Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, SGK, gi¸o ¸n, phiÕu häc tËp. 2. Ph¬ng ph¸p: - VÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, trùc quan.
III. tiÕn tr×nh bµi d¹y

48

1.æn ®Þnh 7B: §ñ 7D: §ñ 2. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp c¸c thao t¸c chØnh söa v¨n b¶n. 1. LuyÖn tËp c¸c thao - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i -Nh¾c l¹i kt’. t¸c chØnh söa v¨n c¸c thao t¸c chØnh söa b¶n. v¨n b¶n. - L¾ng nghe, - C¸c thao t¸c chØnh söa - NhËn xÐt, chèt l¹i kt’ ghi vë. : träng t©m. + Xãa vµ chÌn thªm v¨n b¶n. + Sao chÐp phÇn v¨n b¶n. + Di chuyÓn phÇn v¨n - L¾ng nghe b¶n. -Bµi tËp: Gâ 1 bµi th¬ vµ thùc hiÖn + Kh«i phôc thao t¸c võa hoÆc mét ®o¹n v¨n yªu cÇu. huû bá. ®xa häc trong ch¬ng + Huû bá thao t¸c võa tr×nh Ng÷ v¨n 7 – TËp thùc hiÖn. 1. - Bµi tËp: Gâ 1 bµi th¬ + §¸nh dÊu toµn bé bµi hoÆc mét ®o¹n v¨n ®· th¬ hoÆc ®o¹n v¨n ®ã häc trong ch¬ng tr×nh vµ sao chÐp thµnh 3 Ng÷ v¨n 7 – TËp 1. b¶n n÷a. + §¸nh dÊu toµn bé bµi + Lu v¨n b¶n víi tªn Van th¬ hoÆc ®o¹n v¨n ®ã 7 – Tap 1. vµ sao chÐp thµnh 3 b¶n - KiÓm tra, chÊm bµi 1 n÷a. sè HS. + Lu v¨n b¶n víi tªn Van 7 – Tap 1. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. 2. LuyÖn c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. - Suy nghÜ, tr¶ * §Þnh d¹ng kÝ tù: lêi. + Ph«ng ch÷. + Cì ch÷. - Tr×nh bµy. + KiÓu ch÷. + Mµu s¾c. * §Þnh d¹ng ®o¹n v¨n: - L¾ng nghe, + C¨n lÒ. ghi bµi. + VÞ trÝ lÒ cña c¶ ®o¹n 49 7C: P.Anh (K) 7E: §ñ

? Cã mÊy lo¹i ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. ? Tr×nh bµy cô thÓ c¸c T/C ®Þnh d¹ng cña mçi lo¹i dÞnh d¹ng. - Chèt l¹i. - Ph¸t phiÕu häc tËp

cho HS, yªu cÇu HS - NhËn phiÕu thùc hiÖn bµi tËp häc tËp vµ hoµn thµnh yªu cÇu.
IV. Cñng cè – d¨n dß

v¨n b¶n so víi toµn trang. + Kho¶ng c¸ch thôt lÒ cña dßng ®Çu tiªn.

- Häc thuéc vµ thùc hiÖn ®îc thµnh th¹o c¸c thao t¸c chØnh söa vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. - DÆn dß : Giê sau kiÓm tra thùc hµnh. - NhËn xÐt giê häc.
V. Phô lôc: phiÕu häc tËp

§«i m¾t ngêi S¬n t©y
Em ë Thµnh S¬n ch¹y giÆc vÒ, T«i tõ chinh chiÕn còng ra ®i. C¸ch biÖt bao ngµy quª BÊt B¹t ChiÒu xanh kh«ng thÊy bãng Ba V×. VÇng tr¨ng em mang mµu quª h¬ng M¾t em d×u dÞu buån T©y Ph¬ng T«i nhí xø §oµi m©y tr¾ng l¾m Em cã bao giê em nhí th¬ng.
MÑ t«i em cã gÆp ®©u kh«ng? Bao x¸c giµ nua ngËp c¸nh ®ång T«i còng cã th»ng con bÐ d¹i Bao nhiªu råi x¸c trÎ tr«i s«ng.

Tõ ®é thu vÒ hoang bãng giÆc §iªu tµn «i l¹i nèi ®iªu tµn §Êt ®¸ ong kh« nhiÒu ngÊn lÖ Em cã bao giê lÖ chøa chan? ......

50

(Quang Dòng)

Ngµy so¹n: 3/11/2007 Ngµy gi¶ng: 7B : 11/12/2007 7D :12/12/2007 7C : 12/12/2007 7E : 13/12/2007

TiÕt 31:
I. Môc tiªu:

kiÓm tra thùc hµnh

- KiÓm tra c¸c kiÕn thøc vÒ phÇn so¹n th¶o v¨n b¶n, sù nhËn biÕt vµ vËn dông c¸c thao t¸c so¹n th¶o v¨n b¶n trong Word.
II. ChuÈn bÞ

- §Ò kiÓm tra ph«to cho tõng häc sinh.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc

1. æn ®Þnh tæ chøc. 7B: §ñ 7D: §ñ 2. KiÓm tra Néi dung ®¸p ¸n §Ò sè 1: Líp 7B I. Tr¾c nghiÖm (3®) C©u 1: a. D b. C C©u 2: a. Chän, Coppy b. Paste II. Thùc hµnh (7®): 7C: §ñ 7E: §ñ BiÓu ®iÓm 1,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5® 1,5 ®iÓm 1® 0,5® sèng ngÈng

c. B

Th göi mÑ
Con thêng

51

cao ®Çu mÑ ¹! TÝnh t×nh con h¬i ngang bíng kiªu k×. NÕu cã vÞ Chóa nµo nh×n con vµo m¾t Con ch¼ng bao giê cói mÆt tríc uy nghi. Nhng mÑ ¬i con xin thó thËt Tr¸i tim con dï kiªu h·nh thÕ nµo §øng tríc mÑ dÞu dµng ch©n chÊt Con thÊy m×nh bÐ nhá lµm sao. §Ò sè 2: Líp 7B I. Tr¾c nghiÖm (3®) C©u 1: a. D b. C C©u 2: a. Chän, Coppy b. Paste II. Thùc hµnh (7®): 7®

c. B

1,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5® 1,5 ®iÓm 1® 0,5®

Th göi mÑ
Con thêng sèng ngÈng cao ®Çu mÑ ¹! TÝnh t×nh con h¬i ngang bíng kiªu k×. NÕu cã vÞ Chóa nµo nh×n con vµo m¾t Con ch¼ng bao giê cói mÆt tríc uy nghi.
Nhng mÑ ¬i con xin thó thËt Tr¸i tim con dï kiªu h·nh thÕ nµo §øng tríc mÑ dÞu dµng ch©n chÊt Con thÊy m×nh bÐ nhá lµm sao. 52 7®

§Ò sè 3: Líp 7D I. Tr¾c nghiÖm (3®) C©u 1: a. C b. A C©u 2: a. Chän, Coppy. b. Paste. II. Thùc hµnh (7®)

c, C

1,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5® 1,5 ®iÓm 1® 0,5®

ThÕ giíi réng v« cïng
(...) Con cã vßng tay mÑ, tay cha H¬i Êm nång nµn nh ch¼ng muèn xa Nhng, chao «i, khi con tØnh giÊc MÑ ®i råi, cha còng rêi xa.
Con g¸i mÑ ®· thùc sù lín råi 7® Trong thÕ giíi bao la hïng vÜ, Nhng ®iÒu Êy ch¼ng lµ g×, mÑ nhØ NÕu ph¶i gi· tõ bëi cuéc chia li.

Theo B¸o Hoa Häc Trß) §Ò sè 4: Líp 7E I.Tr¾c nghiÖm (3®) C©u 1: a. A b. D C©u 2: a. Backspace b. Nót lÖnh, Format/Font. II. Thùc hµnh (7®)

c. A

1,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5® 1,5 ®iÓm 0,5® 1®

Quª h¬ng

Quª h¬ng lµ chïm khÕ ngät Cho con trÌo h¸i mçi ngµy, Quª h¬ng lµ ®-

53

êng ®i häc Con vÒ rîp bím vµng bay.
Quª h¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång, Quª h¬ng lµ con ®ß nhá £m ®Òm khua níc ven s«ng. §Ò sè 5: Líp 7C I.Tr¾c nghiÖm (3®) C©u 1: a. B b. D c. C C©u 2: a. ®Þnh d¹ng kÝ tù, ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n. b. Delete II. Thùc hµnh (7®)

1,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5® 1,5 ®iÓm 1® 0,5®

ThÕ giíi réng v« cïng
(...) Con cã vßng tay mÑ, tay cha H¬i Êm nång nµn nh ch¼ng 7® muèn xa Nhng, chao «i, khi con tØnh giÊc MÑ ®i råi, cha còng rêi xa. Con g¸i mÑ ®· thùc sù lín råi Trong thÕ giíi bao la hïng vÜ, Nhng ®iÒu Êy ch¼ng lµ g×, mÑ nhØ NÕu ph¶i gi· tõ bëi cuéc chia li. ( Theo B¸o Hoa Häc Trß)

Ngµy so¹n: 12/12/2007 Ngµy gi¶ng : 7B : 17 – 18/12/2007 7D : 14 – 19/12/2007 7C: 17 – 19/12/2007 7E: 18 – 20/12/2007 54

TiÕt 32 + 33:
i. môc tiªu

¤n tËp

1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ phÇn hÖ ®iÒu hµnh, tæ chøc th«ng tin trong m¸y tÝnh. 2. KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn tµnh th¹o c¸c thao t¸c víi tÖp vµ th môc. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ

1.Ph¬ng tiÖn: - M¸y tÝnh, gi¸o ¸n, SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lÝ thuyÕt I. LÝ thuyÕt. - Nªu c©u hái, yªu cÇu - L¾ng nghe, 1. Bé phËn chøc n¨ng cña HS lÇn lît tr¶ lêi. ®éng n·o vµ m¸y tÝnh. Cho biÕt c¸c bé phËn tr¶ lêi. chøc n¨ng cña m¸y tÝnh. 2. HÖ ®iÒu hµnh. ? HÖ ®iÒu hµnh lµ g×? NhiÖm vô chÝnh cña hÖ ®iÒu hµnh. ? Cho HS quan s¸t mµn h×nh lµm viÖc cña hÖ ®iÒu hµnh Windows, cho biÕt 3. C¸c thao t¸c víi tÖp vµ mµn h×nh lµm viÖc th môc. chÝnh cña hÖ ®iÒu 4. So¹n th¶o v¨n b¶n. hµnh Windows. ? Tr×nh bµy c¸c thao 5. ChØnh söa v¨n b¶n. t¸c chÝnh ®èi víi tÖp vµ th môc. 6. §Þnh d¹ng v¨n b¶n. ? Nªu nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n cña v¨n b¶n. ? Tr×nh bµy c¸c thao t¸c chØnh söa v¨n b¶n. - L¾ng nghe ? Cã mÊy lo¹i ®Þnh vµ ghi vë. d¹ng v¨n b¶n. ? Tr×nh bµy cô thÓ c¸c T/C ®Þnh d¹ng cña mçi lo¹i dÞnh d¹ng. - NhËn xÐt, chèt l¹i 55

kiÕn thøc c¬ b¶n. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp
¬

II. Bµi tËp - Nªu yªu cÇu: - L¾ng nghe 1. LuyÖn c¸c thao t¸c +T¹o hai th môc míi cã vµ thùc hiÖn ®èi víi tÖp vµ th môc. tªn lµ “Baitap” vµ yªu cÇu. +T¹o hai th môc míi cã tªn “Tinhoc” trong th môc lµ “Baitap” vµ “Tinhoc” My Document. trong th môc My + Më th môc kh¸c cã Document. chøa Ýt nhÊt 1 tÖp tin, + Më th môc kh¸c cã chøa sao chÐp tÖp ®ã vµo Ýt nhÊt 1 tÖp tin, sao th môc “Baitap”. chÐp tÖp ®ã vµo th môc + Di chuyÓn tÖp ®ã “Baitap”. tõ th môc “Baitap” + Di chuyÓn tÖp ®ã tõ sang th môc “Tinhoc”. th môc “Baitap” sang th + §æi tªn th môc môc “Tinhoc”. “Tinhoc” vµ xo¸ tÖp + §æi tªn th môc “Tinhoc” tin trong ®ã. vµ xo¸ tÖp tin trong ®ã. + Xo¸ c¶ hai th môc + Xo¸ c¶ hai th môc “Baitap” vµ “Tinhoc”. “Baitap” vµ “Tinhoc”. - Híng dÉn HS thùc hiÖn, cho phÐp HS th¶o luËn. - KiÓm tra bµi lµm cña mét sè HS. 2. LuyÖn c¸c thao t¸c - NhËn phiÕu chØnh söa vµ ®Þnh häc tËp vµ d¹ng v¨n b¶n. - Ph¸t phiÕu häc tËp hoµn thµnh cho HS, yªu cÇu HS yªu cÇu. thùc hiÖn bµi tËp. - KiÓm tra bµi lµm cña mét sè HS. Ho¹t ®éng 3: KiÓm tra 15 phót. §¸p ¸n §Ò sè 1: Líp 7B C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng 1. C 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D C©u 2: §iÒn vµo chç trèng 1. Bé xö lÝ trung t©m, bé nhí, thiÕt bÞ vµo/ ra. 2. C©u lÖnh, c©u lÖnh. C©u 3: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. §óng 2. Sai BiÓu ®iÓm 3®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2,5 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2®iÓm Mçi c©u 56

3. §óng 4. §óng C©u 4: - HÖ ®iÒu hµnh lµ phÇn mÒm hÖ thèng. - HÖ ®iÒu hµnh ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ vµ tæ chøc viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh phÇn mÒm. - LÊy ®îc vÝ dô mét phÇn mÒm øng dông vµ chØ ra ®îc sù kh¸c nhau. §Ò sè 2: Líp 7C C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng 1. C 2. D 3. D 4. A 5. B 6. C C©u 2: GhÐp néi dung ë cét A víi néi dung ë cét B ®Ó ®îc c©u ®óng råi ghi kÕt qu¶ vµo cét C. 1–d 2–c 3–b 4–a C©u 3: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. Sai 2. Sai 3. Sai 4. Sai C©u 4: - Muèn biÕt ®ang më bao nhiªu cöa sæ trong Windows ta chØ cÇn nh×n xuèng thanh c«ng viÖc ë ®¸y mµn h×nh. - Nªu chi tiÕt c¸ch nhËn biÕt. §Ò sè 3: Líp 7D C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng 1. D 2. C 3. C 4. B 5. C 6. C C©u 2: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. Sai 2. §óng 3. §óng 4. Sai C©u 3: §iÒn vµo chç trèng 1. §¸y mµn h×nh. 2. Nghe nh¹c 3. C ; D C©u 4: - Muèn biÕt ®ang më bao nhiªu cöa sæ trong Windows ta chØ cÇn nh×n xuèng thanh c«ng viÖc ë ®¸y mµn h×nh. - Nªu chi tiÕt c¸ch nhËn biÕt. §Ò sè 4: Líp 7E

®óng cho 0,5 ®iÓm. 2,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm 1,5 ®iÓm 3®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 0,5 ®iÓm 2,5 ®iÓm 3®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 0,5 ®iÓm 2,5 ®iÓm

57

C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng 1. A 2. D 3. C 4. A 5. D 6. B C©u 2: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. §óng 2. Sai 3. §óng 4. Sai C©u 3: §iÒn vµo chç trèng 1. th môc mÑ, th môc con. 2. th môc gèc, th môc gèc. C©u 4: - Muèn biÕt ®ang më bao nhiªu cöa sæ trong Windows ta chØ cÇn nh×n xuèng thanh c«ng viÖc ë ®¸y mµn h×nh. - Nªu chi tiÕt c¸ch nhËn biÕt.
IV. dÆn dß

3®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 2®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®iÓm. 0,5 ®iÓm 2,5 ®iÓm

- Häc thuéc vµ thùc hiÖn ®îc thµnh th¹o c¸c thao t¸c chØnh söa vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n. - DÆn dß : Giê sau thi häc k× (2 tiÕt). - NhËn xÐt giê häc.

Líp d¹y: 7B TiÕt theo TKB: 4 +3 30 V¾ng: 0. Líp d¹y: 7C TiÕt theo TKB: 5 + .... V¾ng: 0. Líp d¹y: 7D TiÕt theo TKB: 1 29 V¾ng: 1 Líp d¹y: 7E TiÕt theo TKB: 2 28 V¾ng: 0.

Ngµy d¹y: 24 – 25/12/07 SÜ sè: Ngµy d¹y: 24 SÜ sè: 29 SÜ sè:

Ngµy d¹y: 20– 27/12/07

Ngµy d¹y: 25 – 27/12/07 SÜ sè:

TiÕt 34 + 35:
i. môc tiªu

kiÓm tra häc k× i

§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp häc k× I víi c¸c yªu cÇu: 1. KiÕn thøc: KiÓm tra sù hiÓu biÕt vÒ hÖ ®iÒu hµnh nãi chung vµ hÖ ®iÒu hµnh Windows. 58

2. KÜ n¨ng: BiÕt sö dông c¸c thao t¸c c¬ b¶n cña hÖ ®iÒu hµnh Windows. - KiÓm tra sù hiÓu biÕt, vµ vËn dông c¸c thao t¸c khi so¹n th¶o v¨n b¶n víi MS Word. 3. Th¸i ®é: §éc lËp, tù gi¸c lµm bµi.
II. chuÈn bÞ - GV chuÈn bÞ bµi photo cho tõng häc sinh. Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y

§¸p ¸n §Ò sè 1: Líp 7D
I. Tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm):

BiÓu ®iÓm

C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. a. D b. C C©u 2: GhÐp néi dung ë cét A víi néi dung ë cét B ®Ó ®îc c©u ®óng råi ghi kÕt qu¶ vµo cét C. 1–c 2–a 3–d 4 –b C©u 3: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. §óng 2. Sai 3. §óng 4 . §óng
II. Thùc hµnh (5 ®iÓm):

1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®.

C©u 1: Gâ vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n theo mÉu. 4 ®iÓm C©u 2: - ChØ ra c¸c lçi sai vµ söa lçi. 0,5 ®iÓm - Lu v¨n b¶n. 0,5 ®iÓm §Ò sè 2: Líp 7C
I. Tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm):

C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. a. C b. B C©u 2: GhÐp néi dung ë cét A víi néi dung ë cét B ®Ó ®îc c©u ®óng råi ghi kÕt qu¶ vµo cét C. 1–c 2–d 3–a 4 –b C©u 3: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. Sai 2. §óng 3. Sai 4 . §óng
II. Thùc hµnh (5 ®iÓm):

1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®.

C©u 1: Gâ vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n theo mÉu. 4 ®iÓm C©u 2: 59

- ChØ ra c¸c lçi sai vµ söa lçi. - Lu v¨n b¶n. §Ò sè 3: Líp 7B
I. Tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm):

0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm

C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. a. D b. D C©u 2: GhÐp néi dung ë cét A víi néi dung ë cét B ®Ó ®îc c©u ®óng råi ghi kÕt qu¶ vµo cét C. 1–b 2–d 3–a 4 –c C©u 3: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. §óng 2. Sai 3. §óng 4. Sai
II. Thùc hµnh (5 ®iÓm):

1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®.

C©u 1: Gâ vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n theo mÉu. 4 ®iÓm C©u 2: - ChØ ra c¸c lçi sai vµ söa lçi. 0,5 ®iÓm - Lu v¨n b¶n. 0,5 ®iÓm §Ò sè 4: Líp 7E
I. Tr¾c nghiÖm (5 ®iÓm):

C©u 1: Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng. a. D b. A C©u 2: GhÐp néi dung ë cét A víi néi dung ë cét B ®Ó ®îc c©u ®óng råi ghi kÕt qu¶ vµo cét C. 1–c 2–a 3–d 4– b C©u 3: §¸nh dÊu X vµo « ®óng hoÆc sai 1. §óng 2. Sai 3. §óng 4. Sai
II. Thùc hµnh (5 ®iÓm):

1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®. 1 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0,5 ®.

C©u 1: Gâ vµ ®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n theo 4 ®iÓm mÉu. C©u 2: 0,5 ®iÓm - ChØ ra c¸c lçi sai vµ söa lçi. 0,5 ®iÓm - Lu v¨n b¶n. Ngµy so¹n: ......................... Líp d¹y: 7B TiÕt theo TKB:.............. Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ...... V¾ng: .... Líp d¹y: 7C TiÕt theo TKB: ............ sè: ....... V¾ng:.... Ngµy d¹y: ........................... SÜ

60

Líp d¹y: 7D TiÕt theo TKB: ............ Ngµy d¹y: ......................... sè: ....... V¾ng:.... Líp d¹y: 7E TiÕt theo TKB: ............. Ngµy d¹y: .......................... sè:.........V¾ng:....

SÜ SÜ

TiÕt 36 + 37:

tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc mét sè kh¶ n¨ng tr×nh bµy trang v¨n b¶n cña Word. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c chän híng trang vµ ®Æt lÒ trang. - BiÕt c¸ch xem tríc khi in. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: - Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. - Hai mÉu v¨n b¶n in s½n: Trang ®øng, trang n»m ngang. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. ho¹t ®éng trªn líp:

Ho¹t ®éng 1: Tr×nh bµy trang v¨n b¶n. - §V§: ë bµi tríc c¸c em ®· lµm quen víi c¸ch ®Þnh d¹ng v¨n b¶n, trong bµi nµy c¸c em sÏ häc c¸c c¸ch tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in. - Xem phÇn minh häc SGK(94) ? Cho biÕt nh÷ng c¸ch - Suy nghÜ, tr¶ tr×nh bµy trang v¨n lêi b¶n. (Trang ®øng hoÆc 1. Tr×nh bµy trang - Chó ý l¾ng v¨n b¶n. nghe. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n khi tr×nh bµy trang v¨n b¶n: - Chän híng trang - Quan s¸t - §Æt lÒ trang.

61

trang n»m ngang) - GV minh ho¹ h×nh vÏ - Quan s¸t ®· chuÈn bÞ. - Ngoµi ra c¸c em còng ®· biÕt c¸ch ®Æt lÒ * Lu ý: LÒ trang kh¸c víi cña trang (cho h/s quan lÒ ®o¹n v¨n. s¸t h×nh vÏ) - Suy nghÜ, tr¶ - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a lêi. lÒ trang vµ lÒ ®o¹n v¨n. - NhËn xÐt bæ xung. Ho¹t ®éng 2: Chän híng trang vµ ®Æt lÒ trang 2. Chän híng trang vµ - Quan s¸t hép tho¹i §äc SGK, quan ®Æt lÒ trang Page Setup (SGK - 95) s¸t vµ tr¶ lêi. - §Ó tr×nh bµy trang ? Tr×nh bµy c¸c yªu cÇu v¨n b¶n cã thÓ chän c¬ b¶n khi tr×nh bµy lÖnh sau: trang File/PageSetup/Margi (Chän híng trang, ®Æt ns lÒ trang) - L¾ng nghe, Trong hép tho¹i - Giíi thiÖu hép tho¹i ghi vë. PageSetup vµ thùc Page Setup. hiÖn c¸c híng dÉn trong - Em h·y quan s¸t c¸c « - Quan s¸t, tr¶ ®ã. top, bottom, left, lêi. * Chän híng trang right vµ cho biÕt c«ng - Trang ®øng: Chän « dông cña nã khi ®îc Portrait. chän. - Trang n»m ngang: - NhËn xÐt, bæ xung. chän « Landscape. * Chän lÒ trang - Top: LÒ trªn; - Bottom: LÒ díi; - Left: LÒ tr¸i; - Right: LÒ ph¶i Ho¹t ®éng 3: In v¨n b¶n - Sau khi so¹n th¶o v¨n b¶n song c¸c em muèn xem kÕt qu¶ m×nh lµm ®îc nã nh thÕ nµo, c¸c em muèn in ra giÊy ®Ó nh×n thÊy. ?Muèn in toµn bé v¨n - C¸c nhãm th¶o b¶n ta thùc hiÖn nh thÕ luËn vµ tr¶ lêi. nµo. - Giíi thiÖu thao t¸c in 3. In v¨n b¶n - Chó ý l¾ng - In v¨n b¶n: nh¸y vµo nghe Print trªn thanh c«ng cô th× toµn bé v¨n b¶n sÏ ®îc in.

62

v¨n b¶n. - C¸c nhãm th¶o ? Khi chØ cÇn in 1 trang luËn vµ tr¶ lêi. hoÆc mét sè trang c¸c em lµm thÕ nµo. - Tríc khi in thêng ta xem v¨n b¶n, ®Ó nh×n tæng thÓ trang m×nh cÇn in cã sai sãt g× kh«ng c¸c em chän nót lÖnh Print Preview - Giíi thiÖu mµn h×nh Print Preview. Ho¹t ®éng 4: Tæng kÕt bµi häc - Gäi HS ®äc ghi nhí - §äc SGK SGK
IV. cñng cè - dÆn dß

- Nh¸y vµo nót Print Preview ®Ó xem tr×nh bµy cña v¨n b¶n tríc khi in.

ghi

4. KÕt luËn nhí Ghi nhí SGK - 96

V. Bµi tËp vÒ nhµ:

- Nªu sù kh¸c biÖt cña lÒ trang v¨n b¶n vµ lÒ ®o¹n v¨n b¶n. - H·y liÖt kª vµi lÖnh tr×nh bµy trang v¨n b¶n

- V¨n b¶n ®îc tr×nh bµy víi híng trang th¼ng ®øng, em cã thÓ ®Æt l¹i v¨n b¶n theo híng trang n»m ngang ®îc kh«ng? C¸ch thùc hiÖn. - Tr¶ lêi c©u hái 1, 2 SGK Ngµy so¹n: ......................... Líp d¹y: 7B TiÕt theo TKB:.............. Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ...... V¾ng: .... Líp d¹y: 7C TiÕt theo TKB: ............ sè: ....... V¾ng:.... Líp d¹y: 7D TiÕt theo TKB: ............ Ngµy d¹y: ......................... sè: ....... V¾ng:.... Líp d¹y: 7E TiÕt theo TKB: ............. Ngµy d¹y: .......................... sè:.........V¾ng:.... SÜ SÜ Ngµy d¹y: ........................... SÜ

TiÕt 38 + 39 :

Thùc hµnh tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in
63

I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ tr×nh bµy trang v¨n b¶n cña Word. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c chän híng trang vµ ®Æt lÒ trang. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - Hai mÉu v¨n b¶n in s½n: Trang ®øng, trang n»m ngang. - Häc sinh: - Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. - Hai mÉu v¨n b¶n in s½n: Trang ®øng, trang n»m ngang. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. ho¹t ®éng trªn líp:

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. §Æt c©u hái kiÓm tra - HS lªn b¶ng tr¶ lêi. bµi cò: ? Em h·y nªu c¸ch tr×nh bµy mét v¨n b¶n ®îc ®Þnh d¹ng víi trang xÐt, n»m ngang sau ®ã em ®Æt v¨n b¶n ®ã trë l¹i NhËn ®¸nh gi¸ theo chiÒu ®øng.

- ChØ ®¹o HS nhËn xÐt, - L¾ng nghe. b×nh ®iÓm. - NhËn xÐt, chèt l¹i. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh em tËp tr×nh bµy trang v¨n b¶n. 1. Em tËp tr×nh bµy van b¶n theo híng - Ph¸t phiÕu häc tËp - NhËn phiÕu vµ ®øng. cho HS. hoµn thµnh yªu + Gâ ®o¹n v¨n theo - Nªu yªu cÇu cña bµi cÇu. mÉu. thùc hµnh: + Thùc hiÖn tr×nh bµy + Gâ ®o¹n v¨n theo v¨n b¶n theo híng ®øng 64

mÉu. + Thùc hiÖn tr×nh bµy v¨n b¶n theo híng ®øng vµ ®Æt lÒ trang theo yªu cÇu sau: LÒ trªn: 1,5” LÒ díi: 1.5” LÒ tr¸i: 1.5” LÒ ph¶i: 1” + Lu v¨n b¶n víi tªn “Biendep1. Doc’. - KiÓm tra bµi lµm cña 1 sè nhãm, cã thÓ cho ®iÓm ®éng viªn. - Ph¸t phiÕu häc tËp cho HS. - Nªu yªu cÇu cña bµi thùc hµnh: + Gâ ®o¹n v¨n theo mÉu. + Thùc hiÖn tr×nh bµy v¨n b¶n theo híng n»m ngang vµ ®Æt lÒ trang theo yªu cÇu sau: LÒ trªn: 1,5” LÒ díi: 1.5” LÒ tr¸i: 1.5” LÒ ph¶i: 1” + Lu v¨n b¶n víi tªn “Biendep2. Doc’. - KiÓm tra bµi lµm cña 1 sè nhãm, cã thÓ cho ®iÓm ®éng viªn.
IV. dÆn dß

vµ ®Æt lÒ trang theo yªu cÇu sau: LÒ trªn: 1,5” LÒ díi: 1.5” LÒ tr¸i: 1.5” LÒ ph¶i: 1” + Lu v¨n b¶n víi tªn “Biendep1. Doc’.

2. Em tËp tr×nh bµy van b¶n theo híng - NhËn phiÕu vµ ngang. hoµn thµnh yªu + Gâ ®o¹n v¨n theo cÇu. mÉu. + Thùc hiÖn tr×nh bµy v¨n b¶n theo híng n»m ngang vµ ®Æt lÒ trang theo yªu cÇu sau: LÒ trªn: 1,5” LÒ díi: 1.5” LÒ tr¸i: 1.5” LÒ ph¶i: 1” + Lu v¨n b¶n víi tªn “Biendep2. Doc’.

- Häc thuéc vµ thùc hiÖn ®îc thµnh th¹o c¸c thao t¸c tr×nh bµy v¨n b¶n - DÆn dß : Giê sau thùc hµnh tiÕp - NhËn xÐt giê häc. Ngµy so¹n: ......................... Líp : 7B TiÕt :.............. V¾ng: ......................... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ......

65

Líp : 7C TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7D TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7E TiÕt : .............

Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ......................... Ngµy d¹y: SÜ sè: ....... SÜ

..........................

sè:.........V¾ng:.........................

TiÕt 40 :

Thùc hµnh tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸ch in v¨n b¶n trong Word. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c in toµn bé v¨n b¶n vµ in 1 sè trang v¨n b¶n. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - Hai mÉu v¨n b¶n in s½n: Trang ®øng, trang n»m ngang. - Häc sinh: - Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. ho¹t ®éng trªn líp:

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. §Æt c©u hái kiÓm tra bµi cò: - HS lªn b¶ng ? Nót lÖnh Print Preview tr¶ lêi. cã c«ng dông g×? Mét v¨n b¶n cã 20 trang. H·y cho biÕt cã thÓ chØ in 2 trang cuèi cña v¨n b¶n ®îc kh«ng? - ChØ ®¹o HS nhËn xÐt, NhËn xÐt, b×nh ®iÓm. ®¸nh gi¸ - NhËn xÐt, chèt l¹i. - L¾ng nghe. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh 3. Thùc hµnh in v¨n Nªu yªu cÇu cña bµi - NhËn nhiÖm b¶n 66

thùc hµnh:

- Khëi ®éng Word. - Më tÖp “Biendep1. Doc” trong bµi thùc hµnh tríc. - Sao chÐp thªm 4 b¶n n÷a. - Lu v¨n b¶n víi tªn cò. - Sö dông nót lÖnh Print Preview ®Ó xem toµn bé v¨n b¶n. - Quan s¸t hép tho¹i Prin Preview, m« t¶ c¸c thµnh phÇn vµ ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - Sö dông lÖnh CTRL + P ®Ó in trang thø 2 cña v¨n b¶n ®ã. - Quan s¸t hép tho¹i Print, m« t¶ c¸c thµnh phÇn vµ ghi vµo b¸o c¸o thùc hµnh. - HÕt giê GV thu b¸o c¸o thùc hµnh. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè – D¨n dß. - §Æt c©u hái cñng cè. - Tr¶ lêi. - ChÊm ®iÓm 1 sè - Chó ý l¾ng nhãm. nghe. - NhËn xÐt kÕt qu¶, ý thøc tham gia thùc hµnh cña c¸c nhãm. - §äc tríc bµi “T×m kiÕm vµ thay thÕ”

vô vµ thµnh nhãm.

hoµn - Khëi ®éng Word. theo - Më tÖp “Biendep1. Doc” trong bµi thùc hµnh tríc. - Sao chÐp thªm 4 b¶n n÷a. - Lu v¨n b¶n víi tªn cò. - Sö dông nót lÖnh Print Preview ®Ó xem toµn bé v¨n b¶n. - Quan s¸t hép tho¹i Prin - C¸c nhãm th¶o Preview, m« t¶ c¸c luËn, thèng thµnh phÇn vµ ghi vµo nhÊt ý kiÕn ghi b¸o c¸o thùc hµnh. vµo b¸o c¸o - Sö dông lÖnh CTRL + P thùc hµnh. ®Ó in trang thø 2 cña v¨n b¶n ®ã. - Quan s¸t hép tho¹i Print, m« t¶ c¸c thµnh phÇn vµ ghi vµo b¸o c¸o - Nép b¸o c¸o thùc hµnh. thùc hµnh.

Ngµy so¹n: ......................... Líp : 7B TiÕt :.............. V¾ng: ......................... Líp : 7C TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7D TiÕt : ............ V¾ng:......................... 67 Ngµy d¹y: ......................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ......

Líp : 7E TiÕt : .............

Ngµy

d¹y:

..........................

sè:.........V¾ng:.........................

TiÕt 41 + 42 :
I. môc tiªu

T×m kiÕm vµ thay thÕ

1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc t¸c dông cña c¸c tÝnh n¨ng t×m kiÕm vµ thay thÕ. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c t×m kiÕm vµ thay thÕ. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n, hai mÉu v¨n b¶n in s½n: Trang ®øng, trang n»m ngang. - Häc sinh: - Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: T×m phÇn v¨n b¶n 1. T×m phÇn v¨n b¶n. - §V§: Khi so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh, phÇn mÒm sÏ cung cÊp cho em nhiÒu c«ng cô söa lçi rÊt nhanh chãng. Trong bµi nµy chóng ta sÏ t×m hiÓu c¸c c«ng cô t×m vµ thay thÕ trong v¨n b¶n - Gv giíi thiÖu hép tho¹i Find SGK (97), gi¶i thÝch c¸c nót lÖnh Find, replace, goto. (goto: nh¶y ®Õn ®Çu trang cÇn t×m) Gv: Më ®o¹n v¨n vÝ dô “BiÓn ®Ñp” SGK 89. t×m nh÷ng tõ biÓn. - Sö dông thao t¸c t×m kiÕm t×m nh÷ng tõ “biÓn”. - Nghe, héi. lÜnh C¸c bíc thùc hiÖn: - Chän lÖnh Edit / Find. Hép tho¹i Find ad Replace (t×m vµ thay thÕ) xuÊt hiÖn. - Gâ néi dung cÇn t×m vµo « Find What. - Nh¸y vµo nót Find Next nÕu muèn t×m tiÕp hoÆc nh¸y vµo Cancel ®Ó kÕt thóc

- Tõng nhãm thùc hiÖn vµ nªu l¹i quy tr×nh t×m kiÕm.

68

Ho¹t ®éng 2: Thao t¸c thay thÕ. §V§: Ngoµi viÖc t×m kiÕm, phÇn mÒm cßn gióp em thay thÕ nhanh mét tõ hoÆc d·y kÝ tù b»ng c¸ch sö dông hép tho¹i Find and Replace - GV híng dÉn c¸c thao t¸c. ? H·y thay thÕ nh÷ng tõ “BiÓn” thµnh “S«ng”, thay thÕ l¹i nh tr¹ng th¸i ban ®Çu (s«ng thµnh biÓn) H/s nghe, quan s¸t hép tho¹i SGK. 2. Thay thÕ - TÝnh n¨ng thay thÕ gióp t×m nhanh d·y kÝ tù trong v¨n b¶n vµ thay thÕ d·y kÝ tù t×m ®îc b»ng mét d·y kh¸c. §Ó thùc hiÖn ®îc ta dïng lÖnh sau: - Edit / Find and Replace (t×m vµ thay thÕ) - Chän lÖnh Replace hép tho¹i Find and Replace sÏ xuÊt hiÖn víi trang Replace - C¸c nót lÖnh + Replace All: Thay thÕ tÊt c¶. + Find next: T×m. + Replace: Thay thÕ

- Tõng nhãm nªu l¹i quy tr×nh thay thÕ.

Iv. Cñng cè : - §äc phÇn “Ghi nhí” (98 SGK)

- Nªu sù kh¸c biÖt gi÷a lÖnh Find vµ lÖnh Find and replace. - §Ó thay thÕ mét côm tõ trong v¨n b¶n em cÇn lµm nh÷ng thao t¸c nµo? - Tr¶ lêi c©u hái 1, 2,3, 4 SGK. - NhËn xÐt giê häc. Líp : 7B TiÕt :.............. V¾ng: ......................... Líp : 7C TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7D TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7E TiÕt : ............. Ngµy d¹y: .......................... SÜ sè:.........V¾ng:......................... Ngµy d¹y: ......................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ......

TiÕt 45 + 46 :
i. môc tiªu

thªm h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹

1. KiÕn thøc: BiÕt t¸c dông minh ho¹ cña h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.

69

2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh trªn v¨n b¶n. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n, hai mÉu v¨n b¶n in s½n cã h×nh minh häa. - Häc sinh: Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n 1. ChÌn h×nh ¶nh vµo - §V§: Trong v¨n b¶n c¸c - Chó ý l¾ng v¨n b¶n. em thêng thÊy cã nghe. C¸c thao t¸c chÌn h×nh nh÷ng h×nh ¶nh minh ¶nh: ho¹ lµm cho néi dung - chän vÞ trÝ cÇn chÌn cña v¨n b¶n trùc quan h×nh ë v¨n b¶n. sinh ®éng h¬n. - Chän h×nh ¶nh. - Cho HS quan s¸t v¨n - Quan s¸t. - Thùc hiÖn lÖnh sau: b¶n mÉu. Insent/ Picture/ From - Híng dÉn thao t¸c ®Ó - L¾ng nghe, File ... chÌn h×nh ¶nh. ghi vë. - NhÊn ®óp vµo h×nh ¶nh ®· t×m ®îc ®Ó chÌn vµo v¨n b¶n. * Lu ý: H×nh ¶nh cã thÓ sao chÐp, xo¸ hay di chuyÓn tíi vÞ trÝ kh¸c trong v¨n b¶n nh c¸c phÇn v¨n b¶n kh¸c (b»ng nót lÖnh Copy, Cut, Paste).

Ho¹t ®éng 2: Thay ®æi, bè trÝ h×nh ¶nh trªn trang v¨n b¶n. 2. Thay ®æi, bè trÝ - §V§: Th«ng thêng - Chó ý l¾ng h×nh ¶nh trªn trang h×nh ¶nh cã thÓ n»m nghe. v¨n b¶n. trªn mét líp kh¸c víi líp a. Trªn dßng v¨n b¶n: 70

nÒn chøa néi dung v¨n b¶n. - Yc HS quan s¸t hép - Quan s¸t hép tho¹i SGK 110. tho¹i SGK 110.

Ghi nhí: Cã thÓ chÌn - HS ghi nhí. c¸c h×nh ¶nh vµo trong v¨n b¶n ®Ó minh ho¹ néi dung b»ng lÖnh Insert/ Picture. - C¸c h×nh ¶nh ®îc chÌn cã thÓ n»m trªn dßng nh lµ mét kÝ tù ®Æc biÖt hoÆc n»m trªn mét líp kh¸c víi néi dung v¨n b¶n.
IV. Cñng cè :

Trong kiÓu bè trÝ nµy, h×nh ¶nh ®îc xem nh mét kÝ tù ®Æc biÖt vµ ®îc chÌn ngay t¹i vÞ trÝ con trá so¹n th¶o. b. Trªn nÒn v¨n b¶n: - H×nh ¶nh n»m trªn nÒn v¨n b¶n vµ ®éc lËp víi v¨n b¶n. H×nh ¶nh ®îc xem nh mét h×nh ch÷ nhËt vµ v¨n b¶n bao quanh h×nh ch÷ nhËt ®ã. * C¸c bíc thùc hiÖn: - Nh¸y chuét trªn h×nh ®Ó chän h×nh vÏ ®ã. Thùc hiÖn lÖnh Format/ AutoShape hoÆc Format/ Picture. Hép tho¹i Format/ AutoShape hoÆc Format/ Picture xuÊt hiÖn. - Chän In line with text hoÆc Square vµ nh¸y OK. Sau khi chän kiÓu bè trÝ ta cã thÓ di chuyÓn ®èi tîng ®å ho¹ trªn trang b»ng thao t¸c kÐo th¶ chuét.

* Ghi nhí: SGK – 110. - Nªu sù c¸c bíc c¬ b¶n ®Ó chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp ®å ho¹. - Quan s¸t hép tho¹i SGK 110 em cã thÓ gi¶i thÝch c¸c kiÓu bè trÝ h×nh ¶nh theo h×nh ®îc kh«ng.
V. Bµi tËp vÒ nhµ:

- Tr¶ lêi c©u hái 1, 2,3 SGK. - NhËn xÐt giê häc.

71

Ngµy so¹n: ......................... Líp : 7B TiÕt :.............. V¾ng: ......................... Líp : 7C TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7D TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7E TiÕt : ............. Ngµy d¹y: .......................... SÜ sè:.........V¾ng:......................... Ngµy d¹y: ......................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ......

TiÕt 43 + 44 :

Thùc hµnh

T×m kiÕm vµ thay thÕ
I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ t×m kiÕm vµ thay thÕ. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c t×m kiÕm vµ thay thÕ. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: - Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. Nªu c©u hái kiÓm tra - 1HS lªn b¶ng kiÕn thøc cò: tr¶ lêi. - H·y tr×nh bµy c¸ch ®Ó t×m kiÕm mét c©u v¨n ë mét ®o¹n v¨n ? - H·y tr×nh bµy c¸ch ®Ó thay ®æi mét c©u NhËn xÐt, trong mét ®o¹n v¨n? - ChØ ®¹o HS nhËn b×nh ®iÓm cho b¹n. xÐt, b×nh ®iÓm. 72

- NhËn xÐt, chèt l¹i. Ho¹t ®éng 2: Môc ®Ých yªu cÇu. I. Môc ®Ých yªu cÇu
GV ®a ra môc tiªu

tiÕt thùc hµnh. thay thÕ v¨n b¶n.

- HS l¾ng nghe - C¸c nhãm vÒ thùc

- T×m kiÕm v¨n b¶n vµ chia sÎ.

- Y/c c¸c nhãm vÒ vÞ vÞ trÝ trÝ nhãm ®· chia ®Ó hµnh. thùc hµnh. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh

Nªu yªu cÇu thùc hµnh cho HS. - Gâ ®o¹n v¨n theo - NhËn nhiÖm vô vµ hoµn mÉu. - Sö dông thao t¸c t×m thµnh yªu cÇu. kiÕm, t×m nh÷ng tõ “tr¨ng”. - Ghi l¹i quy tr×nh t×m kiÕm vµo phiÕu thùc hµnh.

II. Thùc hµnh. 1. LuyÖn thao t¸c t×m phÇn v¨n b¶n. Tr¨ng ¬i Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn? Hay tõ c¸nh rõng xa Tr¨ng hång nh qu¶ chÝn Löng l¬ lªn tríc nhµ. Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn? Hay biÓn xanh diÖu k× Tr¨ng trßn nh m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn Hay tõ mét s©n ch¬i Tr¨ng bay nh qu¶ bãng B¹n nµo ®¸ lªn trêi.

- Thu phiÕu thùc hµnh.

Nép phiÕu thùc hµnh. t¸c

2. LuyÖn thao - H·y sö dông Hép - Häc c¸c nhãm thay thÕ. tho¹i Find and Replace thùc hµnh theo - Edit / Replace ®Ó t×m Bµi BiÓn ®Ñp y/c cña GV. . - Y/c HS nªu c¸c t¸c dông cña tõng môc trong hép tho¹i Find and Replace. - HS thao t¸c 2. §Ó thay thÕ d·y kÝ tù trªn m¸y tÝnh. t×m ®îc b»ng mét d·y kh¸c em lµm nh thÕ nµo? - Y/c HS thao t¸c trªn

73

m¸y vi tÝnh. - GV theo dâi híng dÉn c¸c nhãm thùc hµnh. Ho¹t ®éng 4: KiÓm tra 15 phót. §Ò sè 1: I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ph¬ng ¸n ghÐp ®óng nhÊt (2 ®iÓm). C©u1: C C©u 2: D C©u 3: B C©u 4: A II. GhÐp thao t¸c chän lÖnh ë cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng ë cét B (3 ®iÓm). 1 – e; 2 – g; 3 – b; 4 – c; 5 – d; 6 – a III. Gi¶i thÝch c«ng dông cña c¸c thµnh phÇn trªn hép tho¹i Page Setup ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ch÷ a, b, c, d, e, f ë h×nh díi ®©y (3 ®iÓm). a - ®Æt lÒ trªn b - §Æt lÒ tr¸i c - §Æt v¨n b¶n theo chiÒu ®øng. d - §Æt lÒ díi. e - §Æt v¨n b¶n theo chiÒu ngang. f - §Æt lÒ ph¶i. IV. Tr×nh bµy ®óng c¸c thao t¸c cÇn thùc hiÖn ®Ó thay thÕ mét côm tõ trong c¶ v¨n b¶n. §Ò sè 2: I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ph¬ng ¸n ghÐp ®óng nhÊt (2 ®iÓm). C©u1: C C©u 2: D C©u 3: C C©u 4: A II. GhÐp thao t¸c chän lÖnh ë cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng ë cét B (3 ®iÓm). 1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – g; 6 – d III. Gi¶i thÝch c«ng dông cña c¸c thµnh phÇn trªn hép tho¹i Find and Replace ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ch÷ a, b, c, d, e, f ë h×nh díi ®©y (3 ®iÓm).

2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

2 ®iÓm

2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 74

a – Gâ côm tõ cÇn t×m. b – Gâ tõ cÇn thay thÕ. c – Thay thÕ côm tõ võa t×m ®îc. d – Thay thÕ tÊt c¶ c¸c côm tõ t×m ®îc. e – T×m côm tõ tiÕp theo f – Dõng thao t¸c t×m kiÕm vµ thay thÕ. IV. Tr×nh bµy ®óng c¸c thao t¸c cÇn thùc hiÖn ®Ó thay thÕ mét côm tõ trong c¶ v¨n b¶n. §Ò sè 3: I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ph¬ng ¸n ghÐp ®óng nhÊt (2 ®iÓm). C©u1: C C©u 2: D C©u 3: C C©u 4: A II. GhÐp thao t¸c chän lÖnh ë cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng ë cét B (3 ®iÓm). 1 – e; 2 – g; 3 – b; 4 – c; 5 – d; 6 – a III. Gi¶i thÝch c«ng dông cña c¸c thµnh phÇn trªn hép tho¹i Page Setup ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ch÷ a, b, c, d, e, f ë h×nh díi ®©y (3 ®iÓm). a - ®Æt lÒ trªn b - §Æt lÒ tr¸i c - §Æt v¨n b¶n theo chiÒu ®øng. d - §Æt lÒ díi. e - §Æt v¨n b¶n theo chiÒu ngang. f - §Æt lÒ ph¶i. IV. Tr×nh bµy ®óng sù kh¸c biÖt gi÷a lÖnh Find vµ Find and Replace. §Ò sè 4: I. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc ph¬ng ¸n ghÐp ®óng nhÊt (2 ®iÓm). C©u1: C C©u 2: D C©u 3: B C©u 4: A II. GhÐp thao t¸c chän lÖnh ë cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng ë cét B (3 ®iÓm). 1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – g; 6 – d III. Gi¶i thÝch c«ng dông cña c¸c

®iÓm

2 ®iÓm

2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

2 ®iÓm

2 ®iÓm Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm

75

thµnh phÇn trªn hép tho¹i Find and Replace ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c ch÷ a, b, c, d, e, f ë h×nh díi ®©y (3 ®iÓm). Mçi c©u ®óng cho 0.5 ®iÓm a – Gâ côm tõ cÇn t×m. b – Gâ tõ cÇn thay thÕ. c – Thay thÕ côm tõ võa t×m ®îc. d – Thay thÕ tÊt c¶ c¸c côm tõ t×m ®îc. e – T×m côm tõ tiÕp theo 2 ®iÓm f – Dõng thao t¸c t×m kiÕm vµ thay thÕ. IV. Tr×nh bµy ®óng c¸c thao t¸c cÇn thùc hiÖn ®Ó t×m mét côm tõ trong c¶ v¨n b¶n.
VI. Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi

- Thùc hµnh trªn m¸y (NÕu cã thÓ).

76

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

h ® sinh

cña häc

néi dung

Ho¹t ®éng 1: - §V§: Khi so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh, phÇn mÒm sÏ cung cÊp cho em nhiÒu c«ng cô söa lçi rÊt nhanh chãng. Trong bµi nµy chóng ta sÏ t×m hiÓu c¸c c«ng cô t×m vµ thay thÕ trong v¨n b¶n - Gv giíi thiÖu hép tho¹i Find (t×m kiÕm) SGK (97), gi¶i thÝch c¸c nót lÖnh Find, replace, goto. (goto: nh¶y ®Õn ®Çu trang cÇn t×m) Gv: Më ®o¹n v¨n vÝ dô “BiÓn ®Ñp” SGK 89 t×m nh÷ng tõ biÓn. Ho¹t ®éng 2:

1. T×m phÇn v¨n b¶n? C¸c bíc thùc hiÖn: - Nghe, lÜnh - Chän lÖnh Edit / Find. héi. Hép tho¹i Find ad Replace (t×m vµ thay thÕ) xuÊt hiÖn. - Gâ néi dung cÇn t×m vµo « Find What. - Nh¸y vµo nót Find Next nÕu muèn t×m tiÕp hoÆc nh¸y vµo cancel ®Ó kÕt thóc Tõng nhãm nªu l¹i quy tr×nh t×m kiÕm. 2. Thay thÕ
TÝnh n¨ng thay thÕ gióp t×m nhanh d·y kÝ tù trong v¨n b¶n vµ thay thÕ d·y kÝ tù t×m ®îc b»ng mét d·y kh¸c. §Ó thùc hiÖn ®îc ta dïng lÖnh sau: - Edit / Find and Replace (t×m vµ thay thÕ) - Chän lÖnh Replace hép

§V§: Ngoµi viÖc t×m kiÕm, phÇn mÒm cßn gióp em thay thÕ nhanh mét tõ hoÆc d·y kÝ tù b»ng c¸ch sö dông H/s nghe, hép tho¹i Find and Replace quan s¸t hép Gv híng dÉn c¸c thao t¸c. tho¹i SGK. Gv: H·y thay thÕ nh÷ng tõ - Tõng nhãm

77

l¹i “BiÓn” thµnh “S«ng”, thay nªu thÕ l¹i nh tr¹ng th¸i ban ®Çu tr×nh thÕ. (s«ng thµnh biÓn)

quy tho¹i Find and Replace sÏ thay xuÊt hiÖn víi trang Replace - C¸c nót lÖnh + Replace All: Thay thÕ tÊt c¶. + Find next: T×m. + Replace: Thay thÕ

Ho¹t ®éng 3:
Tæng kÕt bµi häc. Gäi h/s ®äc ghi nhí SGK

- §äc ghi nhí Ghi nhí SGK SGK

3. KÕt luËn

4. Cñng cè : - Nªu sù kh¸c biÖt gi÷a lÖnh find vµ lÖnh find and replace. - §Ó thay thÕ mét côm tõ trong v¨n b¶n em cÇn lµm nh÷ng thao t¸c nµo. 5. Bµi tËp vÒ nhµ: - Tr¶ lêi c©u hái 1, 2,3, 4 SGK ============================================ ============= Ngµy so¹n: ......................... Ngµy gi¶ng:........................ 6A: 6B 6C: 6D: 6E: 6G:

TiÕt: 56

Bµi 20: thªm h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹
a. môc ®Ých, yªu cÇu
- BiÕt t¸c dông minh ho¹ cña h×nh ¶nh trong v¨n b¶n. - Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh trªn v¨n b¶n.

78

b. chuÈn bÞ:
- Häc sinh: Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. - Phßng häc lý thuyÕt cã trang bÞ m¸y tÝnh cho gi¸o viªn vµ mµn h×nh lín (Projector). - 2 v¨n b¶n in s½n minh ho¹.

c. ho¹t ®éng trªn líp:
1. æn ®Þnh SÜ sè: 6E: 6G:

6A: 6C: 6B 6D: 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi: ho¹t ®éng cña gi¸o viªn h ® sinh cña häc

- Em h·y tr×nh bµy c¸ch ®Ó t×m kiÕm mét c©u v¨n ë mét ®o¹n v¨n nµo?

néi dung

Ho¹t ®éng 1: - §V§: Trong v¨n b¶n c¸c em thêng thÊy cã nh÷ng h×nh ¶nh minh ho¹ lµm cho néi dung cña v¨n b¶n trùc quan sinh ®éng h¬n. H/s quan s¸t. - Gv cho h/s quan s¸t v¨n b¶n mÉu.

1. ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n? C¸c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh: - chän vÞ trÝ cÇn chÌn h×nh ë v¨n b¶n. - Chän h×nh ¶nh. - Thùc hiÖn lÖnh sau: Insent/ Picture/ From File ... - NhÊn ®óp vµo h×nh ¶nh ®· t×m ®îc ®Ó chÌn vµo v¨n b¶n * Lu ý: H×nh ¶nh cã thÓ sao chÐp, xo¸ hay di chuyÓn tíi vÞ trÝ kh¸c trong v¨n b¶n nh c¸c phÇn v¨n b¶n kh¸c (b»ng nót lÖnh copy, cut, Paste) 2. Thay ®æi, bè trÝ h×nh ¶nh trªn trang v¨n b¶n.

Ho¹t ®éng 2: Th«ng thêng h×nh ¶nh cã thÓ n»m trªn mét líp kh¸c víi líp nÒn chøa néi dung v¨n b¶n. H/s

a. Trªn dßng v¨n b¶n: Trong kiÓu bè trÝ nµy, h×nh ¶nh ®îc xem nh nghe, mét kÝ tù ®Æc biÖt vµ 79

lÜnh héi

Ho¹t ®éng 3: Tæng kÕt bµi häc. Gäi h/s ®äc ghi nhí SGK

®îc chÌn ngay t¹i vÞ trÝ con trá so¹n th¶o. b. Trªn nÒn v¨n b¶n: - H×nh ¶nh n»m trªn nÒn v¨n b¶n vµ ®éc lËp víi v¨n b¶n. HØnh ¶nh ®îc xem nh mét h×nh ch÷ nhËt vµ v¨n b¶n bao quanh h×nh ch÷ nhËt ®ã. Quan s¸t hép * C¸c bíc thùc hiÖn tho¹i SGK - Nh¸y chuét trªn h×nh 110 ®Ó chän h×nh vÏ ®ã. - Thùc hiÖn lÖnh Format/ AutShape. Hép tho¹i Format/ AutShape xuÊt hiÖn - Chän In line with text hoÆc Square/ OK. Sau khi chän kiÓu bè trÝ ta cã thÓ di chuyÓn ®èi tîng ®å ho¹ trªn trang b»ng thao t¸c kÐo th¶ chuét. 3. KÕt luËn - §äc ghi nhí Ghi nhí SGK SGK

4. Cñng cè : - Nªu sù c¸c bíc c¬ b¶n ®Ó chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp ®ß ho¹. - Quan s¸t hép tho¹i SGK 110 em cã thÓ gi¶i thÝch c¸c kiÓu bè trÝ h×nh ¶nh theo h×nh ®îc kh«ng. 5. Bµi tËp vÒ nhµ: - Tr¶ lêi c©u hái 1, 2,3 SGK

80

Líp 7B TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7C TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7D TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7E TiÕt (TKB).................Gi¶ng.............................................SÜ sè ..........

TiÕt 47 + 48 + 49 :

Thùc hµnh

Em “viÕt” b¸o têng
I/ Môc tiªu

1. KiÕn thøc: - §îc cñng cè thªm vÒ c¸ch t¹o v¨n b¶n, biªn tËp, ®Þnh d¹ng , vµ tr×nh bµy v¨n b¶n v¨n b¶n 2. KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c tr×nh bµy v¨n b¶n ®Ñp m¾t. - Cã kÜ n¨ng chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n. 3. Th¸i ®é:
II. chuÈn bÞ:

RÌn luyÖn tÝnh ch¨m chØ trong häc tËp.

1. §å dïng d¹y vµ häc: - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. - Hai mÉu v¨n b¶n in s½n: Trang ®øng, trang n»m ngang. 2. Ph¬ng ph¸p: Gi¶ng gi¶i, nªu vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, sö dông ®å dïng trùc
III. ho¹t ®éng trªn líp:

Ho¹t ®éng cña gi¸o Ho¹t ®éng cña Néi dung 81

viªn

HS Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: (5 phót) * GV nªu Y/c kiÓm tra. - HS1 lªn b¶ng - HS 1: T×m kiÕm vµ tr¶ lêi thay thÕ lµ g×? - HS1 lªn b¶ng - HS2: Nªu c¸c bíc c¬ tr¶ lêi b¶n ®Ó chÌn h×nh ¶nh - NhËn xÐt. tõ mét tÖp ®å ho¹ vµo v¨n b¶n. - ChØ ®¹o nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 2: Môc tiªu tiÕt thùc hµnh (3phót.) - GV nªu môc tiªu tiÕt thùc hµnh. - T¹o mét v¨n b¶n theo mÉu . - §Þnh d¹ng vµ tr×nh bµy v¨n b¶n ®ã. - ChÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n. Ho¹t ®éng 3: Néi dung (10phót) - Y/c hs nghiªn cøu néi dung phÇn 2 trong sgk 3phót. ? dung tiÕt thùc hµnh . - GV chèt l¹i. - HS n/c phÇn 2 - Nªu néi dung tiÕt thùc hµnh. Chó ý l¾ng H·y cho biÕt néi trong 3 phót. 1. T¹o mét v¨n b¶n míi víi néi dung nh ë h×nh a /sgk tr 103 2. ChÌn thªm h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹ néi dung. 3. §Þnh d¹ng vµ minh ho¹ gièng nh minh ho¹ ë h×nh b sgk /103. - HS l¾ng nghe 1. Môc ®Ých yªu cÇu. vµ chia sÎ. (SGK / 102)

* Lu ý hs cã thÓ chÌn -

mét h×nh ¶nh bÊt k× nghe bæ xung ý kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i kiÕn. chÌn h×nh ¶nh gièng h×nh b.

Ho¹t ®éng 4: Tæ chøc thùc hµnh.
B¸c Hå ë chiÕn khu

- GV ®a ra mét sè mÉu b¸o têng ®Ó häc sinh

Mét nhµ sµn ®¬n s¬ v¸ch nøa 82

Bèn bÒ níc ch¶y c¸ b¬i vui §ªm ®ªm ch¸y hång bªn bÕp löa. - HS thùc hiÖn cã thÓ thùc hµnh theo mÉu. ? H·y so¹n th¶o mét bµi b¸o têng víi néi dung tù chän. ChÌn c¸c h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹ néi dung bµi b¸o tên cña em. y/c.

- HS thùc hiÖn ¸nh ®Ìn khuya cßn s¸ng y/c. trªn ®åi N¬i ®©y sèng mét ngêi tãc b¹c Ngêi kh«ng con mµ cã - HS thùc hiÖn triÖu con y/c.

- §Þnh d¹ng vµ thay ®æi c¸ch tr×nh bµy cho ®Õn khi em cã ®îc bµi b¸o têng nh ý.

Nh©n d©n ta gäi ngêi lµ B¸c. c¶ ®êi ngêi lµ cña níc non. Ho¹t ®éng 5: KÕt thóc thùc hµnh. - Y/c häc sinh lu bµi - HS lu bµi cña cña m×nh l¹i. bµi thùc h×nh cña hs. tõng bµi. häc sinh rót m×nh l¹i. Chó ý l¾ng gi¸ kinh nghe ®Ó ®¸nh rót - GV kiÓm tra mét sè -

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cña GV vÒ u nhîc ®iÓm ®Ó nghiÖm. kinh - HS thùc hiÖn

83

nghiÖm. - Y/c hs tho¸t khái ch¬ng tr×nh. - Tho¸t khái hÖ thèng.
IV. Híng dÉn vÒ nhµ.

y/c.

- Thùc hµnh t¹o vµ ®Þnh d¹ng l¹i bµi B¸c Hå ë chiÕn khu.(NÕu cã m¸y tÝnh) - §äc tríc bµi tr×nh bµy c« ®äng b»ng b¶ng.

Líp 7B TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7C TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7D TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7E TiÕt (TKB).................Gi¶ng.............................................SÜ sè ..........

TiÕt: 50 + 51 Tr×nh bµy c« ®äng b»ng b¶ng.
I/ Môc tiªu 1. KiÕn thøc: 84

- BiÕt sö dông nót lÖnh Insert Table ®Ó t¹o b¶ng 2. KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch thay ®æi ®é réng cña cét hµng. 3. Th¸i ®é: RÌn luyÖn tÝnh ch¨m chØ trong häc tËp. II. chuÈn bÞ: 1. §å dïng d¹y vµ häc: - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - MÉu cã néi dung bè trÝ b»ng b¶ng. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. - MÉu cã néi dung bè trÝ b»ng b¶ng. 2. Ph¬ng ph¸p: Gi¶ng gi¶i, nªu vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, sö dông ®å dïng trùc III. ho¹t ®éng trªn líp:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn h ® cña HS Néi dung

Ho¹t ®éng 1: Kh¸i niÖm tr×nh bµy c« ®äng b»ng b¶ng. - Tr×nh b»ng b¶ng lµ h×nh thøc tr×nh bµy c« - Y/C HS quan s¸t phÇn - HS n/c sgk ®äng, dÔ hiÓu vµ dÔ so më ®Çu cña bµi trong trong 2 phót. s¸nh. vßng 2phót. VD: - Thêi kho¸ biÓu ? Khi nµo ngêi ta cÇn sö - Tr¶ lêi c©u - sæ ®Çu bµi dông b¶ng biÓu? LÊy vÝ hái. - B¶ng dô minh ho¹. ®iÓm........... - ChØ ®¹o nhËn xÐt bæ Hä vµ tªn T LÝ Ho xung ý kiÕn. - NhËn xÐt o¸n ¸ - Chèt l¹i cho häc sinh vµ bæ xung TrÇnThÞ 8 9 8 thÊy ®îc u ®iÓm khi sö ý kiÕn. Mai dông b¶ng biÓu. Bïi ThÞ 8 7 6 Lan Ho¹t ®éng 2: C¸ch t¹o b¶ng. Y/ c hs n/c phÇn 1 trong 1. T¹o b¶ng. sgk 3phót . Cã 2 c¸ch: - C¸ch 1: Chän nót lÖnh - HS N/c sgk Insert Table trªn thanh ? H·y cho biÕt cã mÊy trong 3 phót. c«ng cô chuÈn. c¸ch t¹o b¶ng. §ã lµ + C¸ch thùc hiÖn: NhÊn nh÷ng c¸ch nµo? gi÷ nót tr¸i chuét vµ kÐo - Tr¶ lêi c©u th¶ ®Ó chän sè hµng sè hái cét cho b¶ng. 85

? Y/c thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh - ChØ ®¹o nhËn xÐt. - Chèt l¹i.

? H·y nªu c¸ch nhËp d÷ liÖu vµo b¶ng? - Chèt l¹i.

Ho¹t ®éng 3: Thay

- Y/c Hs nghiªn cøu sgk trong 3phót. ? §Ó ®iÒu chØnh ®é réng cña cét ta lµm nh thÕ nµo? - - ChØ ®¹o nhËn xÐt. - Chèt l¹i thao t¸c trªn m¸y tÝnh cho hs quan s¸t.

? §Ó ®iÒu chØnh ®é réng cña hµng ta lµm nh thÕ nµo?

- C¸ch 2: Nh¸y nót lÖnh Table / Insert / Table * XuÊt hiÖn hép tho¹i Insert Table + Môc: Number of - NhËn xÐt Colums: Sè cét bæ xung ý + Môc: Number of kiÕn. Rows: Sè hµng + Môc Colums Width: §é réng * C¸ch nhËp d÷ liÖu vµo - Tr¶ lêi c©u b¶ng: Nh¸y chuét ®Ó con hái trá so¹n th¶o vµo « cÇn - NhËn xÐt. nhËp d÷ liÖu khi con trá cã h×nh th¼ng ®øng nhÊp nh¸y trong « cña b¶n ta gâ néi dung vµo ®ã. ®æi kÝch thíc cña cét hay hµng. 2. Thay ®æi kÝch thíc cña cét hay hµng a. §iÒu chØnh söa ®é - N/c sgk réng cña cét trong 3phót. + C¸ch 1: §a con trá chuét vµo ®êng biªn cña cét khi - HS tr¶ lêi con trá chuét cã h×nh c©u hái. mòi tªn hai chiÒu th× kÐo - Thùc hiÖn th¶ chuét sang tr¸i sang y/c. ph¶i ®Ó ®iÒu chØnh ®é réng hÑp cña cét. + C¸ch 2: §iÒu chØnh b»ng thanh thíc ngang. b. §iÒu chØnh söa ®é réng cña hµng. + C¸ch 1: §a con trá chuét - HS tr¶ lêi vµo ®êng biªn cña hµng c©u hái. khi con trá chuét cã h×nh - Thùc hiÖn mòi tªn hai chiÒu th× kÐo 86

- ChØ ®¹o nhËn xÐt. - Chèt l¹i thao t¸c trªn m¸y tÝnh cho hs quan s¸t.

y/c.

th¶ chuét lªn trªn xuèng díi ®Ó ®iÒu chØnh ®é réng hÑp cña hµng. + C¸ch 2: §iÒu chØnh b»ng thanh thíc däc.

Ho¹t ®éng4: Cñng cè - luyÖn tËp 3 . LuyÖn tËp: ? Qua bµi häc h«m nay Bµi tËp 3/ 106 em n¾m ®îc nh÷ng - HS tãm t¾t Nh¸y nót Khi con trá kiÕn thøc nµo? bµi häc so¹n th¶o ®ang ë trong ? h·y nªu c¸c c¸ch t¹o mét «, v¨n b¶n trong « b¶ng. - Tr¶ lêi c¸c nµo sÏ ®îc c¨n gi÷a. ? §Ó ®iÒu chØnh ®é c©u hái. A. V¨n b¶n trong toµn bé réng hÑp cña cét vµ c¸c « trong b¶ng. hµng ta lµm nh thÕ nµo? B. V¨n b¶n trong « chøa - HS tr¶ lêi con trá so¹n th¶o. - Y/c hs lµm bµi tËp 3 / miÖng h·y chän c©u ®óng. 106 sgk Bµi tËp 4/ 106 - VÊn ®¸p bµi tËp 3 / §a con trá chuét vµo biªn 106 ph¶i cña mét « vµ thay ®æi ®é réng cña « ®ã. Khi ®ã. A. Toµn bé c¸c « cña b¶ng - Y/c lµm bµi tËp 4/ 106. sÏ thay ®æi ®é réng. - HS thùc B. Toµn bé c¸c « trong cét hiÖn y/c. ®ã sÏ thay ®æi ®é réng. C. ChØ cã « ®ã thay ®æi ®é réng. H·y chän c©u ®óng. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi - Thùc hµnh trªn m¸y tÝnh (NÕu cã thÓ) - §äc tríc phÇn 3,4,5

87

Líp 7B TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7C TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7D TiÕt (TKB)................ Gi¶ng........................................... SÜ sè:........ Líp 7E TiÕt (TKB).................Gi¶ng.............................................SÜ sè ..........

TiÕt 52: Tr×nh bµy c« ®äng b»ng b¶ng.
I/ Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - N¾m ®îc c¸ch ChÌn hµng, ChÌn Cét . xo¸ hµng, xo¸ cét, xo¸ b¶ng. 2. KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch xo¸ hµng, xo¸ cét b»ng lÖnh Insert hoÆc lÖnh Delete trong b¶ng Table. 3. Th¸i ®é: RÌn luyÖn tÝnh ch¨m chØ trong häc tËp. II. chuÈn bÞ: 1. §å dïng d¹y vµ häc: - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - MÉu cã néi dung bè trÝ b»ng b¶ng. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, ®äc tríc bµi SGK. - MÉu cã néi dung bè trÝ b»ng b¶ng. 2. Ph¬ng ph¸p: Gi¶ng gi¶i, nªu vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, sö dông ®å dïng trùc III. ho¹t ®éng trªn líp: Ho¹t ®éng cña gi¸o h ® cña HS Néi dung viªn 88

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò * GV nªu yªu cÇu KT: - HS 1: nªu c¸ch t¹o b¶ng vµ c¸ch nhËp d÷ liÖu vµo b¶ng? - HS2: Nªu c¸ch thay ®æi kÝch thíc cña cét vµ hµng. - ChØ ®¹o nhËn xÐt. - Chèt l¹i chÊm ®iÓm. - HS 1 lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái - HS 1 lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®iÓm Ho¹t ®éng 2: ChÌn thªm hµng , Cét 3. ChÌn hµng – ChÌn cét a. ChÌn thªm hµng. * Chän hµng cÇn chÌn. - Y/c HS nhãm I, II, III C¸ch 1: Di chuyÓn con trá HS c¸c th¶o luËn nhãm bµn so¹n th¶o ®Õn ngoµi cét nhãm trong 4 phót vÒ c¸ch cuèi cïng cña b¶ng nhÊn nhËn nhiÖm chÌn hµng. Enter. vô th¶o luËn C¸ch 2: Nh¸y vµo Table / nhãm trong - Y/c HS nhãm IV, V ,VI Insert Row. 4 phót. th¶o luËn nhãm bµn b. ChÌn thªm Cét trong 4 phót vÒ c¸ch * Chän cét cÇn chÌn. - §¹i diÖn c¸c chÌn Cét. Chän lÖnh Teble / nhãm tr×nh Insert bµy. + Chän Columns to the - Y/c ®¹i diÖn c¸c nhãm left: ChÌn Cét vµo bªn tr¸i. tr×nh bµy + Chän Columns to the - Nhãm kh¸c Right: ChÌn Cét vµo bªn nhËn xÐt. - ChØ ®¹o nhËn xÐt. ph¶i.

Ho¹t ®éng 3: Xãa hµng, xo¸ cét

89

Y/ c HS N/c SGK trong 3 phót. ? §Ó xo¸ hµng ta lµm nh thÕ nµo? - ChØ ®¹o nhËn xÐt. - Chèt l¹i. ? §Ó xo¸ cét ta lµm nh thÕ nµo? ? §Ó xo¸ « ta lµm nh thÕ nµo? ? §Ó xo¸ «ta lµm nh thÕ nµo? - ChØ ®¹o nhËn xÐt. - Chèt l¹i. - HS N/c SGK trong 4phót. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái. - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n.

2. Xãa hµng - xo¸ cét – B¶ng. a. Xo¸ hµng. - Chän hµng cÇn xo¸. - Nh¸y chän Table / Delete / Rows b. Xo¸ cét. Chän cét cÇn xo¸. - Nh¸y chän Table / Delete / Columns c. Xo¸ B¶ng. - Chän B¶ng cÇn xo¸. - Nh¸y chän Table / Delete / Table d. Xo¸ ¤: - Chän « cÇn xo¸. - Table / Delete / Cell

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè luyÖn tËp Qua bµi em n¾m ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nµo? -HS tãm t¾t ? H·y tr×nh bµy l¹i c¸ch l¹i bµi. chÌn hµng vµ chÌn cét. -Thùc hiÖn ? Tr×nh bµy c¸ch xo¸ c¸c Y/c cña hµng , xo¸ cét, xo¸ b¶ng. GV. - ChØ ®¹o nhËn xÐt. - NhËn xÐt.
V. Híng dÉn vÒ nhµ:

- Häc bµi, thùc hµnh trªn m¸y. Líp : 7B TiÕt : 2 + 1 Ngµy d¹y:…………………… ...............

SÜ sè: ...... V¾ng: SÜ sè: ....... SÜ sè: ....... SÜ

Líp : 7C TiÕt : 1 + 2 Ngµy d¹y: ………………….. V¾ng:......................... Líp : 7D TiÕt : 3 + 4 Ngµy d¹y: ………………….. V¾ng:......................... Líp : 7E TiÕt : 3 Ngµy d¹y:………………… sè:.........V¾ng:.........................

90

TiÕt 53 + 54 :

Thùc hµnh tr×nh bµy b»ng b¶ng

I. môc tiªu

1. KiÕn thøc: Cñng cè c¸c kiÕn thøc t¹o b¶ng, thay ®æi kÝch thíc cña b¶ng. 2. KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn b¶ng. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n. - Häc sinh: Häc bµi cò, SGK, ®å dïng häc tËp. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. Nªu c©u hái kiÓm tra - 1HS lªn b¶ng kiÕn thøc cò: tr¶ lêi. - Tr×nh bµy c¸c c¸ch t¹o b¶ng. Muèn thay ®æi kÝch thíc cña cét (hµng) trong b¶ng ta lµm thÕ nµo? NhËn xÐt, - ChØ ®¹o HS nhËn b×nh ®iÓm cho xÐt, b×nh ®iÓm. b¹n. - NhËn xÐt, chèt l¹i. Ho¹t ®éng 2: Môc ®Ých yªu cÇu. I. Môc ®Ých yªu cÇu - T¹o b¶ng, nhËp néi - §a ra môc tiªu tiÕt - HS l¾ng nghe dung cho b¶ng. - Sö dông c¸c thao t¸c thùc hµnh. chia sÎ. chÌn thªm cét (hµng) vµo b¶ng. Xãa cét (hµng). Ho¹t ®éng 3: Néi dung thùc hµnh. II. Néi dung thùc hµnh. - Ph¸t phiÕu häc tËp - NhËn phiÕu. - T¹o b¶ng theo mÉu. cho HS. - §äc yc cña - Thùc hiÖn chÌn thªm - Gäi 1HS ®äc néi dung phiÕu häc tËp. hµng, cét. Sau ®ã nhËp néi dung cho hµng vµ 91

cña phiÕu (néi dung thùc hµnh).

cét võa chÌn. - Xo¸ hµng (cét) mµ em cho lµ kh«ng cÇn thiÕt. - Thùc hiÖn yªu cÇu. - L¾ng nghe.

- Quan s¸t, híng dÉn, söa lçi cho HS. - HÕt giê GV kiÓm tra, ®¸nh gi¸ bµi lµm cña 1 sè nhãm.

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè. - Nh¾c l¹i c¸c - Yc HS nh¾c l¹i thao kiÕn xo¸ hµng (cét, b¶ng). - Cho HS ch¬i trß ch¬i “Ai nhanh h¬n” cñng cè kiÕn thøc. - §¸nh gi¸, nhËn xÐt giê thùc hµnh. - L¾ng nghe. Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vÒ nhµ. T/ hiÖn yªu ®Ó cÇu. thøc võa t¸c t¹o b¶ng, c¸ch chÌn, thùc hiÖn.

- Häc bµi vµ thùc hiÖn l¹i c¸c thao t¸c võa häc trªn m¸y (nÕu cã). - Giê sau luyÖn tËp. - NhËn xÐt giê häc.

92

Líp : 7B TiÕt :.............. V¾ng: ......................... Líp : 7C TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7D TiÕt : ............ V¾ng:......................... Líp : 7E TiÕt : .............

Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ...... Ngµy d¹y: ........................... SÜ sè: ....... Ngµy d¹y: ......................... Ngµy d¹y: SÜ sè: ....... SÜ

..........................

sè:.........V¾ng:.........................

TiÕt 55:
i. môc tiªu

bµi tËp

1. KiÕn thøc: Cñng cè cho HS c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n, c¸ch söa lçi, tr×nh bµy v¨n b¶n hoµn chØnh. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c so¹n th¶o, t×m kiÕm, chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh trªn v¨n b¶n. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc, say mª, høng thó víi bé m«n.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n, b¶ng phô, phiÕu häc tËp. - Häc sinh: Häc bµi cò, SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan, th¶o luËn.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò. - §a ra b¶ng phô: §iÒn - Quan s¸t. Quy t¾c gâ ch÷ tiÕng vµo chç trèng trong b¶ng ViÖt trong Word. sau. 1HS lªn - Gäi 1HS lªn b¶ng thùc b¶ng ®iÒn. hiÖn. Díi líp lµm ra nh¸p. - NhËn xÐt, - ChØ ®¹o HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. b×nh ®iÓm.

93

§Ó ch÷ ¨ ©

gâ Gâ TELEX

aw aa uw hoÆc ] « oo ¬ ow hoÆc [ ª ee §Ó gâ Gâ TELEX - NhËn xÐt, chèt l¹i kiÕn dÊu thøc. huyÒn f s¾c s hái r ng· x nÆng j Ho¹t ®éng 2: Ch÷a bµi tËp - §a b¶ng phô hép tho¹i - §äc ®Ò bµi. Bµi tËp 1: Cho biÕt chøc Paragraph cho HS quan n¨ng cña c¸c hép tho¹i ts¸t. - T/ hiÖn yªu ¬ng øng. - Yc HS ho¹t ®éng theo cÇu. nhãm bµn (3’) ®iÒn c¸c <B¶ng phô hép tho¹i chøc n¨ng trong hép tho¹i §D c¸c Paragraph> Paragraph. nhãm b¸o - Yc 1 – 2 nhãm b¸o c¸o c¸o. kÕt qu¶ ho¹t ®éng. - NhËn xÐt, chèt l¹i kt. - Suy nghÜ, ? Muèn më hép tho¹i tr¶ lêi. Paragraph ta chän lÖnh - Tr¶ lêi. nµo? ? Cho biÕt chøc n¨ng cña - Suy nghÜ, Bµi tËp 2: hép tho¹i Paragraph. tr¶ lêi. File/ Page Setup. Bµi tËp 2: H·y nªu c¸c - Suy nghÜ, lÖnh ®Ó tr×nh bµy trang tr¶ lêi. v¨n b¶n. ? Cho biÕt c¸c chøc n¨ng - L¾ng nghe, cña c¸c môc trong hép ghi bµi. tho¹i Page Setup? - §äc ®Ò bµi. Bµi tËp 3: - NhËn xÐt, chèt l¹i. - §a ra bµi tËp sau: GhÐp thao t¸c ë cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng ë cét B. A 1) Edit/ Find

B a) T×m tiÕp sau khi t×m ®îc kÝ tù hoÆc c©u cÇn t×m. 94

2) Edit/ Replace b) Më hép tho¹i Find and Replace. 3) Replace with c) §iÒn c©u hoÆc tõ cÇn thay thÕ. 4) Find Next d) Më hép tho¹i Find. - Gäi HS lªn b¶ng t/ hiÖn - 1HS lªn bµi tËp. b¶ng. Díi líp lµm vµo vë. - NhËn xÐt, kiÓm tra bµi - L¾ng nghe. cña 1 sè HS díi líp. ? Muèn t×m vµ thay thÕ - Suy nghÜ, 1 tõ hoÆc côm tõ trong tr¶ lêi. v¨n b¶n ta thùc hiÖn ntn? Bµi tËp 3 (98 SGK). - Cho HS lµm bµi tËp 3 - §äc ®Ò bµi. (98 SGK). - Yc HS c¸c nhãm vµo - T/ hiÖn yªu m¸y thùc hiÖn t×m kiÕm, cÇu. quan s¸t c¸c kÕt qu¶ t×m ®îc vµ cho nhËn xÐt vÒ t¸c dung cña viÖc ®¸nh dÊu « Match Case. Thêi - C¸c nhãm gian 4’. b¸o c¸o. - YC c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. - NhËn xÐt, chèt l¹i. Ho¹t ®éng 3: Cñng cè. - Ph¸t phiÕu häc tËp cho - NhËn phiÕu HS ®Ó cñng cè kiÕn thøc vµ hoµn võa «n tËp. thµnh yªu cÇu. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n lµm - T/ hiÖn yªu bµi tËp (5’). cÇu. - Yc HS ®æi phiÕu, chÊm - §æi phiÕu, ®iÓm theo §A. chÊm ®iÓm theo §A cña GV. Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn vÒ nhµ. - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. 95

- ¤n l¹i phÇn chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n b»ng b¶ng. - NhËn xÐt giê häc.

Líp : 7A TiÕt : 2 Líp : 7B TiÕt : 3 Líp : 7C TiÕt : 2 Líp : 7D TiÕt : 2

Ngµy d¹y: 03/04/2008 SÜ sè: 30/30. Ngµy d¹y: 04/04/2008 SÜ sè: 31/31. Ngµy d¹y: 31/03/2008 SÜ sè: 28/28. Ngµy d¹y: 04/04/2008 SÜ sè: 29/29.

Líp : 7E TiÕt : 3Ngµy d¹y: 31/03/2008 SÜ sè: 28/28.

TiÕt 56:
i. môc tiªu

bµi tËp

96

1. KiÕn thøc: Cñng cè cho HS c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ c¸ch chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n, c¸ch tr×nh bµy néi dung v¨n b¶n díi d¹ng b¶ng. 2. KÜ n¨ng: Thùc hiÖn ®îc c¸c thao t¸c so¹n th¶o, t×m kiÕm, chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh trªn v¨n b¶n. 3. Th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc, say mª, høng thó víi bé m«n.
II. chuÈn bÞ:

1. Ph¬ng tiÖn - Gi¸o viªn: SGK, gi¸o ¸n, b¶ng phô. - Häc sinh: Häc bµi cò, SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh tÝch cùc, trùc quan, th¶o luËn.
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y

Ho¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp - §Æt c©u hái kiÓm tra I. Ch÷a bµi tËp. kiÕn thøc cò: Bµi tËp 1: Khoanh trßn ? Nªu c¸c thao t¸c chÌn - Suy nghÜ, vµo ph¬ng ¸n ®óng. h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n. tr¶ lêi. C©u 1: D Muèn thay ®æi bè trÝ C©u 2: D h×nh ¶nh trong v¨n b¶n em lµm thÕ nµo? - NhËn xÐt, chèt l¹i. Tr¶ lêi ? Nªu c¸c thao t¸c ®Ó t¹o miÖng. b¶ng. - NhËn xÐt, chèt l¹i. - Ho¹t ®éng - Cho HS lµm bµi tËp 1 c¸ nh©n ghi trªn b¶ng phô. kÕt qu¶ ra b¶ng con. - KiÓm tra kÕt qu¶. - Lµm bµi tËp 2 (102 - T/ hiÖn yªu SGK): Ho¹t ®éng nhãm cÇu. bµn, th¶o luËn kÕt qu¶. Ho¹t ®éng 2: Ch÷a bµi tËp - §a b¶ng phô hép tho¹i - §äc ®Ò bµi. Bµi tËp 1: Cho biÕt chøc Paragraph cho HS quan n¨ng cña c¸c hép tho¹i ts¸t. - T/ hiÖn yªu ¬ng øng. - Yc HS ho¹t ®éng theo cÇu. nhãm bµn (3’) ®iÒn c¸c <B¶ng phô hép tho¹i chøc n¨ng trong hép tho¹i §D c¸c Paragraph> Paragraph. nhãm b¸o 97

- Yc 1 – 2 nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng. - NhËn xÐt, chèt l¹i kt. ? Muèn më hép tho¹i Paragraph ta chän lÖnh nµo? ? Cho biÕt chøc n¨ng cña hép tho¹i Paragraph. Bµi tËp 2: H·y nªu c¸c lÖnh ®Ó tr×nh bµy trang v¨n b¶n. ? Cho biÕt c¸c chøc n¨ng cña c¸c môc trong hép tho¹i Page Setup? - NhËn xÐt, chèt l¹i. - §a ra bµi tËp sau: GhÐp thao t¸c ë cét A t¬ng øng víi chøc n¨ng ë cét B.

c¸o. - Suy nghÜ, tr¶ lêi. - Tr¶ lêi. - Suy nghÜ, Bµi tËp 2: tr¶ lêi. File/ Page Setup. - Suy nghÜ, tr¶ lêi. - L¾ng nghe, ghi bµi. - §äc ®Ò bµi. Bµi tËp 3:

98