TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY SÀI GÒN KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Loại học phần: Bắt buộc
I. Thông tin về giảng viên 1. Giảng viên tham gia giảng dạy - Lê Hồng Yến: ĐT: 0908876899 – Email: yen.le@wesgo.edu.vn - Nguyễn Giang Nam: ĐT: 0937.01.96.98 – Email: giangnamnguyen262@yahoo.com 2. Địa chỉ liên hệ : Khoa Kế toán II. Thông tin về học phần 1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2. Mã số học phần: MH16 3. Số tiết + Lên lớp : 30 + Tự học : 90 4. Mục tiêu của học phần - Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, các nguyên tắc kế toán làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. - Mục tiêu về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về vận dụng các kiến thức về nguyên lý kế toán để thực hiện các tình huống kế toán ở mức độ đơn giản như: Lập chứng từ kế toán, định khoản kế toán, ghi sổ kế toán và lập bảng cân đối kế toán; trên cơ sở đó giúp cho sinh viên nắm bắt khái quát về nội dung, trình tự, phương pháp các bước công việc kế toán trong chu trình kế toán của một tổ chức. - Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu được vai trò quan trọng của nguyên lý kế toán đối với việc nghiên cứu, học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai. 5. Học phần tiên quyết: không 6. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán như một số vấn đề chung của kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp sản xuất. 7. Nhiệm vụ của sinh viên - Đảm bảo thời gian lên lớp theo qui định;

. thí số nghiên Thảo Lý thuyết Bài tập nghiệm. đánh giá kết thúc học phần: Dưới hình thức thi khi kết thúc học phần. BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 02). tham gia đầy đủ các buổi học.Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Dưới hình thức làm bài kiểm tra trên lớp . Bộ Tài chính [5] Quyết định 165/2002/QĐ. BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 03). BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 04). Bộ Tài chính [8] Quyết định 100/2005/QĐ. Bộ Tài chính. Lịch trình giảng dạy . làm bài tập đầy đủ và chấm vở bài tập. Tài liệu học tập . 2003 [4] Quyết định 149/2001/QĐ.. BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành 4 chuẩn mực kế toán (đợt 01). [3] Luật kế toán. đưa ra ý kiến đóng góp trong các buổi thảo luận. 9.Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Được đánh giá trong quá trình tham gia học tập như tham gia phát biểu ý kiến. 10. Học viện Tài chính.Làm đầy đủ các bài tập. đánh giá học phần . Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính [6] Quyết định 234/2003/QĐ. bài kiểm tra thường xuyên. cứu luận Chương 1 5 0 5 Chương 2 3 2 5 Chương 3 4 1 5 Chương 4 4 1 5 2 ..Tài liệu tham khảo: [1] Giáo trình Nguyên lý kế toán.Lịch trình giảng dạy chung Hình thức tổ chức dạy – học Thuyết trình Thực Tự học. . Bộ Tài chính [7] Quyết định 121/2005/QĐ. bài tập. 2006. kiểm tra định kỳ. Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn . QH11. BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành 4 chuẩn mực kế toán (đợt 05). Kiểm tra. chuẩn bị nội dung và tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên.Nghiên cứu tài liệu học tập. tự Tổng Nội dung hành. 8. Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn [2] Bài tập Nguyên lý kế toán.Giáo trình chính [1] Giáo trình Nguyên lý kế toán. [2] Giáo trình Nguyên lý kế toán..Kiểm tra. [9] Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. 2007.

VI.Giảng viên trình bày nội dung chương 6 . II. 25 6 .Tổ chức cho sinh viên thảo luận nội dung chương 1 . giảng viên trao đổi với sinh viên. tổ chức cho sinh viên thảo luận.Giới thiệu tài liệu học tập .Hướng dẫn cho sinh viên thực hành ghi kép vào tài khoản kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chủ yếu .Giảng viên trình bày nội dung chương 4.Giảng viên trình bày nội dung chương 1 . . Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN Định nghĩa kế toán Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và phân loại kế toán Nhiệm vụ và yêu cầu của công tác kế toán Đối tượng kế toán và phân loại đối tượng kế toán Các nguyên tắc kế toán Các phương pháp kế toán 3 .Giảng viên trình bày nội dung chương 2 .Tổ chức cho sinh viên thảo luận về phương pháp lập bảng cân đối kế toán qua các tình huống cụ thể .Lịch trình giảng dạy cụ thể Buổi Nội dung công việc .Tổ chức cho sinh viên thảo luận về việc sử dụng tài khoản để phản ảnh các quá trình kinh tế chủ yếu qua một số tình huống cụ thể . đánh giá kết quả giải bài tập của sinh viên .Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 6 30 Giờ lũy kế 5 1 2 10 3 15 4 20 5 11. Nội dung chi tiết học phần I. yêu cầu.Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 3 .Chương 5 Chương 6 Tổng cộng 5 4 25 0 1 5 5 5 30 . nội dung của môn học.Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu nội dung chương 2 .Giảng viên trình bày nội dung chương 3 . tổ chức cho sinh viên thảo luận. V. phương pháp học tập .Giới thiệu tổng quát về: Mục tiêu.Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 4 . III.Yêu cầu sinh viên trình bày kết quả giải các bài tập chương 4.Giảng viên trình bày nội dung chương 5. IV.

PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP I. I. Khái niệm II. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kế toán giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I. Nguyên tắc ghi sổ kép III. Kế toán công cụ dụng cụ GĐ2: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Kiểm kê Chương 6 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GĐ1: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT I. TÀI KHOẢN I. Kế toán xác định kết quả bán hàng 4 . Khái niệm. Bảng cân đối kế toán III. Kế toán nguyên vật liệu II. Chứng từ kế toán II. Chương 3 TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP A. Kết cấu của tài khoản III. Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá II. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Kế toán chi phí sản xuất chung Kế toán tính giá thành sản phẩm GĐ3: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG. II. Hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết Chương 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN I.Chương 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. II. Định nghĩa II. BHYT. KPCĐ III. BHTN. Cách ghi chép vào tài khoản B. BHXH. IV. Kế toán tài sản cố định IV. ý nghĩa và nội dung báo cáo tài chính II. III. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kế toán tiền lương. Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu Chương 5 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ I.