TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY SÀI GÒN KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Loại học phần: Bắt buộc
I. Thông tin về giảng viên 1. Giảng viên tham gia giảng dạy - Lê Hồng Yến: ĐT: 0908876899 – Email: yen.le@wesgo.edu.vn - Nguyễn Giang Nam: ĐT: 0937.01.96.98 – Email: giangnamnguyen262@yahoo.com 2. Địa chỉ liên hệ : Khoa Kế toán II. Thông tin về học phần 1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2. Mã số học phần: MH16 3. Số tiết + Lên lớp : 30 + Tự học : 90 4. Mục tiêu của học phần - Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, các nguyên tắc kế toán làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. - Mục tiêu về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về vận dụng các kiến thức về nguyên lý kế toán để thực hiện các tình huống kế toán ở mức độ đơn giản như: Lập chứng từ kế toán, định khoản kế toán, ghi sổ kế toán và lập bảng cân đối kế toán; trên cơ sở đó giúp cho sinh viên nắm bắt khái quát về nội dung, trình tự, phương pháp các bước công việc kế toán trong chu trình kế toán của một tổ chức. - Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu được vai trò quan trọng của nguyên lý kế toán đối với việc nghiên cứu, học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai. 5. Học phần tiên quyết: không 6. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán như một số vấn đề chung của kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp sản xuất. 7. Nhiệm vụ của sinh viên - Đảm bảo thời gian lên lớp theo qui định;

Lịch trình giảng dạy chung Hình thức tổ chức dạy – học Thuyết trình Thực Tự học. đánh giá kết thúc học phần: Dưới hình thức thi khi kết thúc học phần. BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành 4 chuẩn mực kế toán (đợt 05). đưa ra ý kiến đóng góp trong các buổi thảo luận. chuẩn bị nội dung và tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên. kiểm tra định kỳ. . BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 04).Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Dưới hình thức làm bài kiểm tra trên lớp . BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 02). Bộ Tài chính [6] Quyết định 234/2003/QĐ. 8.Giáo trình chính [1] Giáo trình Nguyên lý kế toán. đánh giá học phần . tự Tổng Nội dung hành. bài tập. [9] Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. cứu luận Chương 1 5 0 5 Chương 2 3 2 5 Chương 3 4 1 5 Chương 4 4 1 5 2 . Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn .Nghiên cứu tài liệu học tập. Bộ Tài chính. 10.Tài liệu tham khảo: [1] Giáo trình Nguyên lý kế toán. thí số nghiên Thảo Lý thuyết Bài tập nghiệm. QH11. [3] Luật kế toán. Bộ Tài chính [8] Quyết định 100/2005/QĐ.Làm đầy đủ các bài tập. làm bài tập đầy đủ và chấm vở bài tập. Lịch trình giảng dạy . bài kiểm tra thường xuyên. Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn [2] Bài tập Nguyên lý kế toán. BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 03). Kiểm tra. Bộ Tài chính [7] Quyết định 121/2005/QĐ. BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành 4 chuẩn mực kế toán (đợt 01). 2003 [4] Quyết định 149/2001/QĐ. 9. [2] Giáo trình Nguyên lý kế toán.. Học viện Tài chính. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính [5] Quyết định 165/2002/QĐ.Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Được đánh giá trong quá trình tham gia học tập như tham gia phát biểu ý kiến. 2007.. Tài liệu học tập .Kiểm tra. . 2006. tham gia đầy đủ các buổi học..

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu nội dung chương 2 .Giảng viên trình bày nội dung chương 5. III. tổ chức cho sinh viên thảo luận.Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 6 30 Giờ lũy kế 5 1 2 10 3 15 4 20 5 11. nội dung của môn học. tổ chức cho sinh viên thảo luận.Chương 5 Chương 6 Tổng cộng 5 4 25 0 1 5 5 5 30 .Giới thiệu tài liệu học tập .Tổ chức cho sinh viên thảo luận nội dung chương 1 . .Giảng viên trình bày nội dung chương 1 .Giới thiệu tổng quát về: Mục tiêu.Giảng viên trình bày nội dung chương 4. đánh giá kết quả giải bài tập của sinh viên .Tổ chức cho sinh viên thảo luận về việc sử dụng tài khoản để phản ảnh các quá trình kinh tế chủ yếu qua một số tình huống cụ thể . V. Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN Định nghĩa kế toán Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và phân loại kế toán Nhiệm vụ và yêu cầu của công tác kế toán Đối tượng kế toán và phân loại đối tượng kế toán Các nguyên tắc kế toán Các phương pháp kế toán 3 .Giảng viên trình bày nội dung chương 2 . yêu cầu.Tổ chức cho sinh viên thảo luận về phương pháp lập bảng cân đối kế toán qua các tình huống cụ thể . VI.Giảng viên trình bày nội dung chương 6 .Giảng viên trình bày nội dung chương 3 . 25 6 . giảng viên trao đổi với sinh viên. Nội dung chi tiết học phần I. II.Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 3 .Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 4 . phương pháp học tập . IV.Hướng dẫn cho sinh viên thực hành ghi kép vào tài khoản kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chủ yếu .Yêu cầu sinh viên trình bày kết quả giải các bài tập chương 4.Lịch trình giảng dạy cụ thể Buổi Nội dung công việc .

Cách ghi chép vào tài khoản B. Kế toán xác định kết quả bán hàng 4 . ý nghĩa và nội dung báo cáo tài chính II. Hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết Chương 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN I. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Kế toán chi phí sản xuất chung Kế toán tính giá thành sản phẩm GĐ3: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG. Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu Chương 5 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ I. Kế toán tài sản cố định IV. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kế toán giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp III. IV. Bảng cân đối kế toán III. Khái niệm. PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I.Chương 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. BHTN. Kiểm kê Chương 6 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GĐ1: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT I. Kế toán tiền lương. I. Chương 3 TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP A. Nguyên tắc ghi sổ kép III. BHXH. III. II. II. Kế toán nguyên vật liệu II. Kết cấu của tài khoản III. Khái niệm II. Định nghĩa II. BHYT. KPCĐ III. Kế toán công cụ dụng cụ GĐ2: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Chứng từ kế toán II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá II. TÀI KHOẢN I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful