P. 1
De Cuong Chi Tiet Nguyen Ly Ke Toan - CDN TSG

De Cuong Chi Tiet Nguyen Ly Ke Toan - CDN TSG

|Views: 51|Likes:
Được xuất bản bởiRua Kon

More info:

Published by: Rua Kon on Nov 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2011

pdf

text

original

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY SÀI GÒN KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Loại học phần: Bắt buộc
I. Thông tin về giảng viên 1. Giảng viên tham gia giảng dạy - Lê Hồng Yến: ĐT: 0908876899 – Email: yen.le@wesgo.edu.vn - Nguyễn Giang Nam: ĐT: 0937.01.96.98 – Email: giangnamnguyen262@yahoo.com 2. Địa chỉ liên hệ : Khoa Kế toán II. Thông tin về học phần 1. Tên học phần: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2. Mã số học phần: MH16 3. Số tiết + Lên lớp : 30 + Tự học : 90 4. Mục tiêu của học phần - Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, các nguyên tắc kế toán làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. - Mục tiêu về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về vận dụng các kiến thức về nguyên lý kế toán để thực hiện các tình huống kế toán ở mức độ đơn giản như: Lập chứng từ kế toán, định khoản kế toán, ghi sổ kế toán và lập bảng cân đối kế toán; trên cơ sở đó giúp cho sinh viên nắm bắt khái quát về nội dung, trình tự, phương pháp các bước công việc kế toán trong chu trình kế toán của một tổ chức. - Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu được vai trò quan trọng của nguyên lý kế toán đối với việc nghiên cứu, học tập các môn kế toán chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai. 5. Học phần tiên quyết: không 6. Tóm tắt nội dung học phần: Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán như một số vấn đề chung của kế toán, bảng cân đối kế toán, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp sản xuất. 7. Nhiệm vụ của sinh viên - Đảm bảo thời gian lên lớp theo qui định;

[2] Giáo trình Nguyên lý kế toán. . QH11. bài kiểm tra thường xuyên.Làm đầy đủ các bài tập. Học viện Tài chính. 2007. đưa ra ý kiến đóng góp trong các buổi thảo luận. [9] Quyết định 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. 2006. thí số nghiên Thảo Lý thuyết Bài tập nghiệm. tham gia đầy đủ các buổi học. Kiểm tra.. Bộ Tài chính [8] Quyết định 100/2005/QĐ. làm bài tập đầy đủ và chấm vở bài tập. BTC ngày 28/12/2005 về việc ban hành 4 chuẩn mực kế toán (đợt 05).Lịch trình giảng dạy chung Hình thức tổ chức dạy – học Thuyết trình Thực Tự học. BTC ngày 31/12/2002 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 02). 2003 [4] Quyết định 149/2001/QĐ. [3] Luật kế toán.. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. cứu luận Chương 1 5 0 5 Chương 2 3 2 5 Chương 3 4 1 5 Chương 4 4 1 5 2 . . bài tập. BTC ngày 15/02/2005 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 04).Nghiên cứu tài liệu học tập. chuẩn bị nội dung và tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên. Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn [2] Bài tập Nguyên lý kế toán. Trường Cao đẳng nghề Tây Sài Gòn . tự Tổng Nội dung hành. đánh giá học phần . Bộ Tài chính [7] Quyết định 121/2005/QĐ. 10.Kiểm tra đánh giá thường xuyên: Được đánh giá trong quá trình tham gia học tập như tham gia phát biểu ý kiến. kiểm tra định kỳ. Bộ Tài chính [6] Quyết định 234/2003/QĐ. Bộ Tài chính [5] Quyết định 165/2002/QĐ.. Bộ Tài chính.Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Dưới hình thức làm bài kiểm tra trên lớp .Giáo trình chính [1] Giáo trình Nguyên lý kế toán. đánh giá kết thúc học phần: Dưới hình thức thi khi kết thúc học phần. 9. Tài liệu học tập .Tài liệu tham khảo: [1] Giáo trình Nguyên lý kế toán. 8.Kiểm tra. BTC ngày 30/12/2003 về việc ban hành 6 chuẩn mực kế toán (đợt 03). BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành 4 chuẩn mực kế toán (đợt 01). Lịch trình giảng dạy .

Lịch trình giảng dạy cụ thể Buổi Nội dung công việc .Tổ chức cho sinh viên thảo luận về việc sử dụng tài khoản để phản ảnh các quá trình kinh tế chủ yếu qua một số tình huống cụ thể .Tổ chức cho sinh viên thảo luận về phương pháp lập bảng cân đối kế toán qua các tình huống cụ thể .Tổ chức cho sinh viên thảo luận nội dung chương 1 .Yêu cầu sinh viên trình bày kết quả giải các bài tập chương 4. đánh giá kết quả giải bài tập của sinh viên . nội dung của môn học.Giới thiệu tổng quát về: Mục tiêu.Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu nội dung chương 2 .Giảng viên trình bày nội dung chương 4. III.Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 4 .Giảng viên trình bày nội dung chương 1 . .Giảng viên trình bày nội dung chương 6 .Giảng viên trình bày nội dung chương 5. yêu cầu.Giảng viên trình bày nội dung chương 3 . tổ chức cho sinh viên thảo luận. II.Giảng viên trình bày nội dung chương 2 .Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 6 30 Giờ lũy kế 5 1 2 10 3 15 4 20 5 11. V.Yêu cầu SV chuẩn bị bài tập chương 3 .Chương 5 Chương 6 Tổng cộng 5 4 25 0 1 5 5 5 30 .Hướng dẫn cho sinh viên thực hành ghi kép vào tài khoản kế toán của một số nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chủ yếu . Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN Định nghĩa kế toán Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và phân loại kế toán Nhiệm vụ và yêu cầu của công tác kế toán Đối tượng kế toán và phân loại đối tượng kế toán Các nguyên tắc kế toán Các phương pháp kế toán 3 . phương pháp học tập . Nội dung chi tiết học phần I. 25 6 . giảng viên trao đổi với sinh viên. VI.Giới thiệu tài liệu học tập . IV. tổ chức cho sinh viên thảo luận.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Kế toán chi phí sản xuất chung Kế toán tính giá thành sản phẩm GĐ3: KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG. Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu Chương 5 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ I. Kế toán tiền lương. III. Kế toán công cụ dụng cụ GĐ2: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Định nghĩa II. IV. I. Kết cấu của tài khoản III. Hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết Chương 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I. Kế toán nguyên vật liệu II. Cách ghi chép vào tài khoản B. Kế toán tài sản cố định IV. Chương 3 TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP A. BHXH. II. Bảng cân đối kế toán III. TÀI KHOẢN I. BHYT. KPCĐ III. ý nghĩa và nội dung báo cáo tài chính II. Nguyên tắc ghi sổ kép III. Khái niệm. Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá II. BHTN. II.Chương 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. Kiểm kê Chương 6 KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GĐ1: KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT I. Kế toán xác định kết quả bán hàng 4 . Khái niệm II. PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP I. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kế toán giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp III. Chứng từ kế toán II.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->