P. 1
Ke Hoach Hoat Dong CA Nhan Nam Hoc 2011 - 2012

Ke Hoach Hoat Dong CA Nhan Nam Hoc 2011 - 2012

|Views: 102|Likes:
Được xuất bản bởiluuthuythuong

More info:

Published by: luuthuythuong on Nov 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2011

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT DĨ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN Độc lập T! "# H$%& p&'c
Dĩ An, ngày 05 tháng 09 năm 2011
() HO*CH HO*T ĐỘNG CÁ NH+N
N,M H-C ./00 1 ./0.
I2 Đ3c 4567 89%& &9%& c: %&;%
02 <= >?@ lA lBc&
Họ và tên : Lưu Thùy Thương Nam/Nữ : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1!!" Nơi sinh: T#"H$%
- Nơi thư&ng t'(: 1)/! T*n +u,- ./ng H0a- 12 3n- 45nh 1ương
- T'5nh 67 6à8 t98: .9i họ:" $huyên ngành: T8án họ:
- Nơi 6à8 t98: T'ư&ng .H;# T#H$%
- Năm và8 ngành : <011
.2 N&5C7 DEF cG%H 8:c 4IJc p&;% cG%HK
= >i?ng @9y m/n T8án : LAB 104)- 104C- 104D
L2 T&@ậ% lJ5K
- .ưE: sF Guan t*m :hiH 6aI8 vaJ gi(B 6K LiIB thơJi :Ma 4an >iám HiNu và :Ma tO :huyên m/n
- .ưE: Pàm viN: t'8ng m7t tQB thR :S tinh thTn 68àn LUt tVt- :S W thX: tO :hX: LY PuQt- :S W
thX: t'á:h nhiNm :a8
M2 (&N O&P%K
- $hưa :S nhiZu 6iZu LiNn s[ @\ng Bhương BháB @9y họ: t,:h :F:
* Căn cứ vào:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20 -202 c!" #$ %&-'(
t)nh *+nh &ư,ng
- -hư,ng hướng nhiệm vụ năm học 20-202 c!" (rư.ng (H-( &/ 0n
- 12 ho3ch ho3t 45ng t6 chu78n m9n năm học 20-202 c!" t6 (oán
(9i :;7 dựng <2 ho3ch ho3t 45ng cá nh;n năm học 20-202 như ="u:
II2 MEc 85Q@F %&5C7 DE
02 N;%H cR# p&S7 c&T8 c&U%& 8VBF 4$# 4WcF lX5 YX%HK
- ThF: hiNn tVt :h,nh sá:h :Ma .?ng- BháB PuQt :Ma Nhà nưA:
- Nêu :a8 tinh thTn t'á:h nhiNm- tQn t\y vAi nghZ nghiNB- yêu thương họ: sinh" %]i giá8
viên Pà t^m gương sáng :h8 họ: sinh"
.2 N&5C7 DE c&@>Q% 7G% %H&5Cp DEK
- H8àn thành :hương t'5nh th_8 LU h89:h năm họ:" 19y 6M- 6(ng th_8 Bh*n BhVi :hương
t'5nh" ThF: hiNn 6(ng Gui :hU :h8 6iRm- Bhê sO 6Tu `ài 6(ng th_8 Gui 6anh :Ma ngành"
- $hb tiêu: 100c hd sơ 6(ng và 6Ty 6M th_8 yêu :Tu
- H8àn thành LiRm t'a n7i `7 th_8 LU h89:h :Ma 4>H" 1F gi& tha8 gi?ng- h7i gi?ng
- eUt hEB 6Oi mAi Bhương BháB- gi?ng @9y hiNu Gu?
- ThF: hiNn viN: LiRm t'a 6ánh giá Bh*n P89i họ: sinh- n*ng :a8 :h^t PưEng họ: tQB :Ma họ:
sinh
- 4di @ưKng :huyên m/n- n*ng :a8 tay nghZ :Ma giá8 viên
1
L2 C&Z 85Q@ p&T% 4T@ c: %&;%
- fêu :Tu: H8àn thành :huyên m/n :gng như những nhiNm v\ Lhá:
- $hb tiêu: 69t Pa8 67ng tiên tiUn
- 4iNn BháB: h8àn thiNn 6Ty 6M những nhiNm v\ 6ưE: gia8
III2 [Bc& 8V9%& 8&!c &5C%K
T&:%H Nộ5 "@%H cG%H D5Cc T&\5 H5R% 8&!c &5C% G&5 c&'
]^./00
- Tham @F Ph Lhai gi?ng D/
- H8àn thành LU h89:h :á nh*n
- H8àn thành hd sơ sO sá:h
- HọB tO
- Tha8 gi?ng tháng
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tham @F h7i ngha :/ng :hX: 6Tu
năm
- 0D/0/<011
- Ti 01/0 6Un
1D/0/<011
- Ti 01/0 6Un
1D/0/<011
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
0/^./00
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tha8 gi?ng tháng 10
- Tham @F ngày <0/10
- Ti 01/10 6Un
1D/10/<011
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
- <0/10/<011
00^./00
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tha8 gi?ng tháng 11
- jà8 6iRm 6Et 1
- Tham @F ngày <0/11
- Ti 01/11 6Un
1D/11/<011
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
- 1/11/<011
0.^./00
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tha8 gi?ng tháng 1<
- H8àn thành 6iRm sV
- ThVng nh^t n7i @ung thi Hek
- ln tQB thi Hek" $8i thi Hek
- Ti 01/1< 6Un
1D/1</<011
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
0^./0.
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tha8 gi?ng tháng 1
- 45nh mnt thi 6ua Hek
- ;ơ LUt thi 6ua Hek
- ;inh h89t th_8 tO 6ánh giá :/ng tá:
tháng 01 và t'iRn Lhai :/ng tá: tháng
0< và Hekk
- Nghb tUt nguyên 6án- t'F: tUt
- Ti 01/01 6Un
1D/01/<01<
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
.^./0. - H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Ti 01/0< 6Un
1D/0</<01<
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
2
- Tha8 gi?ng tháng )
- Tham @F ngày !/) - 0!/0)/<01<
L^./0.
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tha8 gi?ng tháng <
- ;inh h89t th_8 tO 6ánh giá :/ng tá:
tháng 0< và t'iRn Lhai :/ng tá: tháng
0)
- Ti 01/0) 6Un
1D/0)/<01<
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
M^./0.
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- TiUn hành @F gi& thăm PAB
- Tha8 gi?ng tháng C
- ln tQB và thi Hekk
- $8i thi Hekk
- Ti 01/0C 6Un
1D/0C/<01<
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
_^./0.
- H8àn thành hd sơ- sO sá:h
- HọB tO
- H8àn thành 6iRm sV- 6ánh giá- mUB
P89i họ: PF:- h9nh LiRm :uVi năm
- 45nh mnt thi 6ua Hekk
- 1F tOng LUt năm họ:
- Nghb Ph )0/0C- 1/D
- $huon `a :8i- :h^m thi TN TH#T
- $huon `a :/ng tá: hp
- Ti 01/0D 6Un
1D/0D/<01<
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
`^./0.
- $8i thi TN th_8 sF 6iZu 67ng :Ma
;q
- T'F: t'ư&ng
- $8i thi tuyRn sinh PAB 10
- Th_8 Pa:h :Ma ;q
>1 và .T
- Th_8 Pa:h :Ma 4>H
a^./0.
- $/ng tá: hp
- Th_8 sF Bh*n :/ng :Ma 4>H - Th_8 Pa:h :Ma 4>H
IV2 NHbNG Đc XdeTK
02 Tf c&@>Q% 7G%K %8ng 6ưE: sF gi(B 6K :Ma 6dng nghiNB t'8ng tO :huyên m/n t'8ng :/ng
tá:
.2 N&g 8VI\%HK %8ng 6ưE: sF gi(B 6K :Ma 4>H t'8ng :/ng tá:
12 3n - ngày 0D tháng 0 năm <011
NHI\5 lập O? &#$c&
[I@ T&h> T&I=%H
3
TỔ CHdijN MkN PHj DdiỆT
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""

PHj DdiỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""
4

Từ 01/09 đến 15/09/2011 .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Theo lịch của BGH .Từ 01/01 đến 15/01/2012 .Từ 01/09 đến 15/09/2011 .05/09/2011 .Tiến hành dự giờ thăm lớp Thời gian thực hiện .Tham dự lễ khai giảng 5/9 . sổ sách .Theo lịch của BGH .Theo lịch của BGH 1/2012 2/2012 .Hoàn thành hồ sơ.Biện pháp: hoàn thiện đầy đủ những nhiệm vụ được giao III.Thao giảng tháng 10 . sổ sách .19/11/2011 . trực tết .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Tiến hành dự giờ thăm lớp .20/10/2011 .Họp tổ .Họp tổ .Thao giảng tháng 1 .Theo lịch của BGH .Theo lịch của BGH 2 .Thao giảng tháng 12 .Yêu cầu: Hoàn thành chuyên môn cũng như những nhiệm vụ khác .Tham dự ngày 20/10 .Từ 01/11 đến 15/11/2011 . sổ sách .Hoàn thành hồ sơ.Từ 01/02 đến 15/02/2012 .Tham dự ngày 20/11 .Hoàn thành hồ sơ.Hoàn thành kế hoạch cá nhân .Hoàn thành hồ sơ. Coi thi HKI .Thao giảng tháng 9 .Thống nhất nội dung thi HKI .Họp tổ .Họp tổ .Thao giảng tháng 11 .Hoàn thành điểm số .3.Từ 01/10 đến 15/10/2011 .Bình xét thi đua HKI .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Hoàn thành hồ sơ sổ sách .Hoàn thành hồ sơ.Họp tổ .Nghỉ tết nguyên đán. Chỉ tiêu phấn đấu cá nhân .Họp tổ . sổ sách .Sinh hoạt theo tổ đánh giá công tác tháng 01 và triển khai công tác tháng 02 và HKII .Sơ kết thi đua HKI .Tiến hành dự giờ thăm lớp .Vào điểm đợt 1 .Ôn tập thi HKI.Theo lịch của BGH Ghi chú 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 . Lịch trình thực hiện: Tháng Nội dung công việc .Chỉ tiêu: đạt lao động tiên tiến .Từ 01/12 đến 15/12/2011 .Theo lịch của BGH . sổ sách .Tham dự hội nghị công chức đầu năm .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->