BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon.l 86 th@. 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. 2. .lC kern thea). khoa hoc va phirong phap nghiell..lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern. /. cac 56 li~u C. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet. Trinh bay. trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia.221Q . ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. d6i tuong va pham vi nghien ciru. danh gift.2. khong co loi ban va binh luan them. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. muc dich. L" rue " uan van: A. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea.2.. uy rno va cau tru cua. giai quyet. gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan. C1. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. Vg blnh thtrc. neu nhimg v~n de con t6n tai.

5cm. l~ phai 2cm.2. o Phu Iuc. sa trang QUQ'C danh & gilra.5 line. dan dong o~L6' ch~ oQ 1. l~ trtii 3. j ) K6t lUWI 1111.lac.. lU?n van phai s6 bang van bieu.. diiu rn6i trang. 2. khong duoc tAy xoa. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1.. sach danh 56 trang.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 . phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. thao Winword hoac nrong Quang. l~ tren 3.] .lc chu vi@t t&t sa 06. mach . danh o se. hinh Vel d6 thi. La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir. . J. bieu. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode..• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2). mat dQ chu binh thuong.16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan. 1~duoi 3.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong .5cm. • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang.Ocm. hinh ve o Danh cac bang.

nhfmg cum nr. ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§. Ten bang diroc d~t tren bang blSu. c). o Bang. hinh trinh: ve. biSu d6..K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van.nlnr: 3. dS danh tiep.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4). bduil6.y au. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien. hinh ve do.2 Bao v~ Lu~n van: 4 . hinh ve. dung cua LU?-D van. vi du Hinh 3.n t. muc Tai lieu tham khao.. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu.in van 3. each xSp Danh o PIll}. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. tranh anh. M9i bang. . .1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d. phuong Vi¢c danh s6 bang. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111.. Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996".4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3. o Ten bi~u d6.n. b).ti8u muc 2 muc 1 chuang 4). Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ". Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a). l11§.n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3.u bieu. hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. l§.

hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut.- Trong bu6i bao vf. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han. n~u diroc Hieu truong dang han.. K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van. di@ril hinh thirc trinh bay. I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai.

m§u bia lu:j.n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:.PhI} luc I.1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai. Narn 6 .

PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L.:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai. Narn 7 .

0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 ..2 Chuang 2 2. . Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz . sa d6. 1. 2. 2..1.2 .. . hinh ve . bieu. .l. .1.1. M6 dfiu Chuang 1l.Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang..1. .

(in nghieng. ludn on hoac biro cao. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. lu~nan. Anh. khong in nghieng. (dat trong ngoac kep. khong dich.. (in nghieng. 2. . TZd H~u tharn khao Iii. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each). 3. (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu. (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi.)...v .. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6). Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet. kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc. v. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van. Nga. dau phay ClliSi ten) * Nha xuat .1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach. bai trong ml}t cu5n sach . d. B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban). 9 .Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam.. . khong phien am.Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119. sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. * Ten sach. Phap..&t ban. Trung. (Q~t trong ngoac don.Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118.saeh. . Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: .Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1.y sau ngoac dan). (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§. Nhat. Due.nh bao cao hay €inph~m. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao". khong dim ten Len truce he.. Nhat.ban.

T~ Thuc Nhu. Nguyen Khanh Hung (2009). Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat. [8].n Hanh. Tran Hanh. D6ng Nai. K}r yiu Ju. Pham Van Nam (2006).[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. (gach ngang giira hai chi} 56.1. TP H6 Chi Minh. Ph/in tich m5. du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J. [4]. Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia. Hi . Trfm Hanh.Xa hQi. Chidn luoc va Chinh sach. dau ph~y sau ngoac don). Nxb Dai hoc Quoc gia. Trfin Van Lang. (d~t trong ngoac dan. TP [6]. Vy Phuong. Tran IIinh. Nguyen Khanh Hung. kit cdu cong trinh. TP HE>Chi Minh. Tr§. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung.* (S6). 62-72. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). C\lC [3]. [2]. "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. kinki doanh. Cl. Nguy@n Khanh Hung (2009). Dong Nai. Ha N 9i. Van Dinh cua protein".IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). Durri day 1<1. [7]. NguySn Duy Ph1ch (2008). Tr§n Hfmh. Nxb £)<. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. th6ng ke tinh D6ng Nai. Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren.0.i thao qtl(5c gia: J\. H6 Chi Minh. [5]. tr. Nguyen Thi Lien Diep. Nxb Lao dong. Nxb Tong hop D6ng Nai. hrc b!ing SAP 2000 version 10. CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). Hi NQi. NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv".

Vol.casum. [29]. HE>Chi Minh. P.1980).vn. [11]. (1997). Nguyen Van Tan (2008).vn. Hamish Hamilton. 19-25. pp.7. Euphytica 88. tr. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. [321. Institute of Economics Report. 30-32.lefaso. Boulding K. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da.eom. F AO (1971).com. Agricultural Commodity Projections (J 970 . Economics Analysis.Nguy~n Van Tan (2009). Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www. tnrang Dai h9C Lac H 6ng. [12J..16-17 va thang 07/2008 (07). thang 04/2008 (04). Tap chi C6ng nghiep da. tr. [lO]. [31).adidas. Borkakati R. "Nhan luc trong nganh da. tr.HCM.macmap. httpv/www. 1 .N(>i.org. T(ip san khoa hoc giao v ien. thang 1012008 (01). http://www. thang 01/2008 (06/2007).giay tai Dong Nai". tr. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice. Departememt of Economics. Central Statistical Oraganisation (1995). Truong Dai tS Tp.giay tren oia ban tinh D6ng N ai ". Beijing. (1988). http://www. httpi//www. 11 .org. Luan an tiSn kinh tS. S. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". II Rome.vn. tr. E (1955). Ti~ogAnb [28]. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5. London. Nguy@n Van Tan (2008).giay Vi¢-!Nom.ccm.16-1 7. Virmani S. 73-80. [30].anlacfootwear. Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. Statistical Year Book.NguySn Van va Conx Tan (2008). Hanoi. [9].

z/www.corn.nike. n hrtpv/www. [96] 12 .. icekicks. http.org.com.p-maps.[94] [95] http://www .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful