BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern. cac 56 li~u C. L" rue " uan van: A. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon. gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich.221Q . 2. Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao.lC kern thea).. giai quyet. danh gift. khoa hoc va phirong phap nghiell. • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. d6i tuong va pham vi nghien ciru.2. trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia. uy rno va cau tru cua.2. Trinh bay. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. /. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. khong co loi ban va binh luan them. C1.. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru.l 86 th@. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. muc dich. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. neu nhimg v~n de con t6n tai. Vg blnh thtrc.

mach . phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. 2.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 . danh o se. l~ phai 2cm. dan dong o~L6' ch~ oQ 1..) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong .5 line. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4. .5cm. mat dQ chu binh thuong. j ) K6t lUWI 1111..16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan. La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1.] . khong duoc tAy xoa..Ocm. l~ tren 3. bieu. sa trang QUQ'C danh & gilra. hinh ve o Danh cac bang. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode. thao Winword hoac nrong Quang.• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2).5cm. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh. • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. l~ trtii 3. J. o Phu Iuc.. hinh Vel d6 thi. diiu rn6i trang. sach danh 56 trang. 1~duoi 3.lac.2. lU?n van phai s6 bang van bieu.lc chu vi@t t&t sa 06. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir.

4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3.. Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a). hinh ve.in van 3. muc Tai lieu tham khao. vi du Hinh 3. . dung cua LU?-D van. each xSp Danh o PIll}. M9i bang. tranh anh. hinh trinh: ve. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:.ti8u muc 2 muc 1 chuang 4).. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§.1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu.n. Ten bang diroc d~t tren bang blSu. . c). nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van. Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh.. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ". ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. biSu d6. hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". b). nhfmg cum nr.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van.u bieu. l11§.y au. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111.n t.n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3. l§. bduil6.2 Bao v~ Lu~n van: 4 . muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien. dS danh tiep. o Ten bi~u d6. hinh ve do. o Bang.nlnr: 3. phuong Vi¢c danh s6 bang. luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4).

y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . di@ril hinh thirc trinh bay.. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf. K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai. Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. n~u diroc Hieu truong dang han.- Trong bu6i bao vf.

Narn 6 .n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:. m§u bia lu:j.PhI} luc I.1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai.

PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L. Narn 7 .:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai.

.. 1. sa d6. . ... Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz . hinh ve . 2.Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang.1.1. bieu.2 Chuang 2 2. .1.l..2 . M6 dfiu Chuang 1l. 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 .1. 2. .

sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. (dat trong ngoac kep. Phap. 2. TZd H~u tharn khao Iii. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). lu~nan. khong phien am. khong dim ten Len truce he.y sau ngoac dan). dau phay ClliSi ten) * Nha xuat . B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban). . Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet..v . Due. khong in nghieng. Anh.. Nhat. .Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1.Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119.). (Q~t trong ngoac don. (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§.nh bao cao hay €inph~m. (in nghieng. khong dich.. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6).. Trung. Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: .ban. .&t ban.. kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc. (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. 9 . Nga. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao".Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam. * Ten sach. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each). Nhat.Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118. d. 3. bai trong ml}t cu5n sach . v. ludn on hoac biro cao. (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu..saeh.1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach.. (in nghieng. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van.

dau ph~y sau ngoac don). Tran Hanh. [7]. D6ng Nai.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia. Trfm Hanh. Hi . Van Dinh cua protein". Nxb Dai hoc Quoc gia.n Hanh. kinki doanh. TP [6]. Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. Cl. 62-72. Nxb £)<. tr.Xa hQi.i thao qtl(5c gia: J\. T~ Thuc Nhu. Nguy@n Khanh Hung (2009). Tran IIinh. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. th6ng ke tinh D6ng Nai. TP HE>Chi Minh. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat.0. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv". K}r yiu Ju. CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren.IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). (gach ngang giira hai chi} 56. Dong Nai. Trfin Van Lang. NguySn Duy Ph1ch (2008).[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong. Vy Phuong. [5]. Ha N 9i. [2]. Nguyen Thi Lien Diep.1. Tr§. [8]. [4]. "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. Hi NQi. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. Ph/in tich m5. C\lC [3]. (d~t trong ngoac dan. hrc b!ing SAP 2000 version 10. Tr§n Hfmh. Nguyen Khanh Hung. Chidn luoc va Chinh sach. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). Nxb Lao dong. TP H6 Chi Minh. kit cdu cong trinh. Pham Van Nam (2006). Durri day 1<1. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi.* (S6). Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. H6 Chi Minh. Nxb Tong hop D6ng Nai. Nguyen Khanh Hung (2009). du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J.

[12J. thang 01/2008 (06/2007). httpi//www. 11 . [321.vn.N(>i. Boulding K.16-1 7.anlacfootwear. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai".giay Vi¢-!Nom. [9].adidas. II Rome. P. httpv/www. 73-80. 30-32. [lO].org. Hamish Hamilton. http://www. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice.HCM. Economics Analysis.7. [30]. Central Statistical Oraganisation (1995). HE>Chi Minh. "Nhan luc trong nganh da. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5.eom. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. [31). Hanoi. Statistical Year Book. tnrang Dai h9C Lac H 6ng. S.1980). thang 04/2008 (04). Vol. 19-25. Beijing.macmap.vn. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www. Euphytica 88. tr. (1988). http://www. pp. [11]. T(ip san khoa hoc giao v ien.ccm. Truong Dai tS Tp.NguySn Van va Conx Tan (2008).. F AO (1971).lefaso. 1 . Departememt of Economics. tr.giay tren oia ban tinh D6ng N ai ".16-17 va thang 07/2008 (07). Nguyen Van Tan (2008). Ti~ogAnb [28]. Borkakati R. Agricultural Commodity Projections (J 970 .com. [29]. Virmani S.giay tai Dong Nai".vn. tr. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da. Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. Tap chi C6ng nghiep da.Nguy~n Van Tan (2009). E (1955). (1997).casum. tr.org. Luan an tiSn kinh tS. London. Nguy@n Van Tan (2008). tr. thang 1012008 (01). Institute of Economics Report.

com. [96] 12 .z/www. icekicks. http.[94] [95] http://www .p-maps.org.nike. n hrtpv/www.corn..