Cach Trinh Bay Luan Van Ths-dhlh

BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich.. uy rno va cau tru cua. danh gift. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van.221Q . Trinh bay.2.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern. C1. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . Vg blnh thtrc. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru. khong co loi ban va binh luan them. cac 56 li~u C.lC kern thea). khoa hoc va phirong phap nghiell. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon.. /. giai quyet. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet.l 86 th@. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. muc dich. • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh.2. . d6i tuong va pham vi nghien ciru. neu nhimg v~n de con t6n tai. 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. L" rue " uan van: A. Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. 2.

2. 2. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh.5cm. mat dQ chu binh thuong. lU?n van phai s6 bang van bieu.Ocm.. o Phu Iuc. diiu rn6i trang.16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan.• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2).lc chu vi@t t&t sa 06. l~ tren 3. thao Winword hoac nrong Quang.5 line. La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1.. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode. l~ trtii 3. sach danh 56 trang.. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir. danh o se. bieu. mach . o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4. j ) K6t lUWI 1111.5cm. 1~duoi 3.] ..lac. l~ phai 2cm. . • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. hinh Vel d6 thi.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong . phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. hinh ve o Danh cac bang. J. dan dong o~L6' ch~ oQ 1. khong duoc tAy xoa. sa trang QUQ'C danh & gilra.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 .

khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111. tranh anh. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§.n t.4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3. dung cua LU?-D van. nhfmg cum nr.u bieu. luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4). l11§.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. . Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh. Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a). ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§.n. hinh trinh: ve.. hinh ve do. phuong Vi¢c danh s6 bang. b). l§. dS danh tiep. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van. muc Tai lieu tham khao.in van 3. hinh ve. o Bang. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien.ti8u muc 2 muc 1 chuang 4).1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". bduil6. . hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. o Ten bi~u d6. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh "..n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3. M9i bang. Ten bang diroc d~t tren bang blSu.2 Bao v~ Lu~n van: 4 .nlnr: 3.. c).y au. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:. each xSp Danh o PIll}. biSu d6. vi du Hinh 3. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang.

I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai. n~u diroc Hieu truong dang han. y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . di@ril hinh thirc trinh bay. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf. Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut.- Trong bu6i bao vf. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van.. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han.

Narn 6 .PhI} luc I.1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai.n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:. m§u bia lu:j.

PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L. Narn 7 .:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai.

.1. 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 .1.. . . hinh ve ..1..2 Chuang 2 2. Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz .Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang.l.. 2. M6 dfiu Chuang 1l. 1.1.2 . . sa d6. . bieu. 2.

2. sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. khong phien am. Nga. lu~nan. * Ten sach. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). khong in nghieng. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van. Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet.saeh. Anh. . B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban).Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118. Nhat.nh bao cao hay €inph~m. .. Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: . khong dich.Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1. dau phay ClliSi ten) * Nha xuat . (dat trong ngoac kep. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao". (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi. d. v. 3.y sau ngoac dan). bai trong ml}t cu5n sach .v . (in nghieng. TZd H~u tharn khao Iii.Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119....Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6). vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. Trung.&t ban. ludn on hoac biro cao.). 9 ..ban. (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§. . kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc.1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach. (in nghieng. (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu. Nhat. khong dim ten Len truce he. Phap. Due.. (Q~t trong ngoac don. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each)..

Nguyen Khanh Hung. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. Tran IIinh. Hi . kit cdu cong trinh. tr. Hi NQi. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). TP HE>Chi Minh. Nguyen Thi Lien Diep. Vy Phuong.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia.0. Ph/in tich m5. du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J. Nxb Tong hop D6ng Nai. hrc b!ing SAP 2000 version 10. Trfin Van Lang.Xa hQi. H6 Chi Minh. Ha N 9i. Tr§. [8]. Durri day 1<1. Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. C\lC [3]. T~ Thuc Nhu.n Hanh. Nguy@n Khanh Hung (2009). NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. (d~t trong ngoac dan. (gach ngang giira hai chi} 56. Nxb £)<. "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. NguySn Duy Ph1ch (2008). TP H6 Chi Minh. d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren. dau ph~y sau ngoac don). Van Dinh cua protein". Pham Van Nam (2006).1. K}r yiu Ju. Dong Nai. [2]. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv". [5]. th6ng ke tinh D6ng Nai. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). Nxb Dai hoc Quoc gia.* (S6). Trfm Hanh. Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. Nguyen Khanh Hung (2009).IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). 62-72.i thao qtl(5c gia: J\. TP [6]. Nxb Lao dong. Chidn luoc va Chinh sach. kinki doanh. Tr§n Hfmh. Tran Hanh. [4].[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong. [7]. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. Cl. D6ng Nai.

1 . Central Statistical Oraganisation (1995). Departememt of Economics.macmap. S. T(ip san khoa hoc giao v ien.NguySn Van va Conx Tan (2008). tr. 11 . 30-32.lefaso. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5. [9]. Truong Dai tS Tp. pp.com.Nguy~n Van Tan (2009).adidas.giay Vi¢-!Nom. Virmani S. httpv/www. [30].16-17 va thang 07/2008 (07).HCM. httpi//www.1980). tr. Euphytica 88. [12J. thang 04/2008 (04). (1988). http://www.ccm. tr. II Rome. (1997). tnrang Dai h9C Lac H 6ng. Ti~ogAnb [28].org. Hanoi. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice. Beijing. Hamish Hamilton. London.16-1 7. Nguyen Van Tan (2008). Luan an tiSn kinh tS.eom.anlacfootwear.giay tai Dong Nai". Institute of Economics Report. thang 01/2008 (06/2007).casum. HE>Chi Minh. Tap chi C6ng nghiep da. Statistical Year Book. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da. [lO]. tr. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". E (1955). Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. [11]. http://www. thang 1012008 (01).giay tren oia ban tinh D6ng N ai ".org. Boulding K. [31). F AO (1971). Economics Analysis. Nguy@n Van Tan (2008).vn. [321.7. 73-80. Vol. Agricultural Commodity Projections (J 970 .. 19-25. "Nhan luc trong nganh da. Borkakati R. P. tr. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www.vn. [29].vn.N(>i. Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam.

corn..p-maps.com. http. n hrtpv/www.nike. [96] 12 .[94] [95] http://www .org. icekicks.z/www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful