BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

giai quyet.l 86 th@.. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern. Trinh bay. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. neu nhimg v~n de con t6n tai. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. khong co loi ban va binh luan them. .lC kern thea). y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru. gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . muc dich. /. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. Vg blnh thtrc.2. C1. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon. trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia. d6i tuong va pham vi nghien ciru. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. uy rno va cau tru cua.2. 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11.. Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich. danh gift. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan. • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea.221Q . 2. L" rue " uan van: A. cac 56 li~u C. khoa hoc va phirong phap nghiell.

phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. J.• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2). l~ trtii 3. La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1. • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode. 1~duoi 3. sa trang QUQ'C danh & gilra. mat dQ chu binh thuong.. hinh Vel d6 thi. ..5cm..1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 .. o Phu Iuc.5cm. dan dong o~L6' ch~ oQ 1.16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1. l~ phai 2cm. sach danh 56 trang.] .5 line. lU?n van phai s6 bang van bieu. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh.lc chu vi@t t&t sa 06. l~ tren 3. mach . thao Winword hoac nrong Quang. j ) K6t lUWI 1111. bieu. 2.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong . khong duoc tAy xoa. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4.Ocm. danh o se. hinh ve o Danh cac bang.lac.2. diiu rn6i trang.

.n.1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d. hinh trinh: ve. l11§. hinh ve do. Ten bang diroc d~t tren bang blSu. hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:.n t. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien.y au.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van. .4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3. o Bang. .ti8u muc 2 muc 1 chuang 4). hinh ve. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu.. ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. muc Tai lieu tham khao. biSu d6.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§. c). b).n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3.nlnr: 3. l§. dung cua LU?-D van. Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh. dS danh tiep. M9i bang. luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4).u bieu. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ".2 Bao v~ Lu~n van: 4 . vi du Hinh 3. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". each xSp Danh o PIll}. bduil6.. tranh anh. o Ten bi~u d6. phuong Vi¢c danh s6 bang.in van 3. Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a). nhfmg cum nr.

. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van. I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai. di@ril hinh thirc trinh bay. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han. n~u diroc Hieu truong dang han. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf. y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut.- Trong bu6i bao vf. K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc.

Narn 6 . m§u bia lu:j.1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai.n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:.PhI} luc I.

Narn 7 .:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai.PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L.

2 Chuang 2 2. 1. .. 2...1. . hinh ve . bieu.1.l. .1.. Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz .2 . 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 .Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang. . . M6 dfiu Chuang 1l.1. sa d6. 2.

Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119. khong dim ten Len truce he. khong dich. 3. Nga.1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach... lu~nan. (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu.. sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). dau phay ClliSi ten) * Nha xuat . 9 .saeh.. .).nh bao cao hay €inph~m. (in nghieng. Nhat. Phap. * Ten sach. khong in nghieng.. ludn on hoac biro cao. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each). (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi. (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§.. Due.y sau ngoac dan). khong phien am.Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam. TZd H~u tharn khao Iii. (Q~t trong ngoac don. Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: . Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet. . dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao". (in nghieng. . v. Trung. d.ban.Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6).. Nhat. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van. (dat trong ngoac kep. B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban). 2. Anh.&t ban. bai trong ml}t cu5n sach .Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118.v . kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc.

Ha N 9i. Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. kit cdu cong trinh.Xa hQi.i thao qtl(5c gia: J\.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia. Chidn luoc va Chinh sach. Nguyen Khanh Hung (2009). TP [6]. Nxb £)<. Tr§n Hfmh. [8]. D6ng Nai. Vy Phuong. Nguyen Khanh Hung. Nxb Tong hop D6ng Nai. H6 Chi Minh. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. Van Dinh cua protein". Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. [2]. 62-72. Trfm Hanh. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat.0. Dong Nai. (d~t trong ngoac dan. kinki doanh. Nxb Lao dong.1. Nguy@n Khanh Hung (2009). NguySn Duy Ph1ch (2008). Ph/in tich m5. tr. TP H6 Chi Minh. (gach ngang giira hai chi} 56. "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. TP HE>Chi Minh. dau ph~y sau ngoac don). Tran IIinh. [7]. Cl. Tran Hanh. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). th6ng ke tinh D6ng Nai. K}r yiu Ju. Pham Van Nam (2006). C\lC [3]. Durri day 1<1. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). Hi NQi. Tr§. du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. Nxb Dai hoc Quoc gia. [4]. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv".* (S6). d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren.n Hanh. [5]. T~ Thuc Nhu. Nguyen Thi Lien Diep. NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. hrc b!ing SAP 2000 version 10. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. Hi . Trfin Van Lang.[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong.IC thong kS tinh D6ng Nai (2009).

Central Statistical Oraganisation (1995). tr. [30]. Ti~ogAnb [28]. London. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". Boulding K. pp.org. "Nhan luc trong nganh da. Agricultural Commodity Projections (J 970 . [31). 1 . Nguy@n Van Tan (2008). (1997).N(>i.eom. HE>Chi Minh. Tap chi C6ng nghiep da. httpi//www. [12J.casum. Vol. tnrang Dai h9C Lac H 6ng. 11 . tr. [9]. [29].vn. Hanoi.com.16-17 va thang 07/2008 (07). [lO]. Luan an tiSn kinh tS. E (1955). Hamish Hamilton.anlacfootwear. Euphytica 88.NguySn Van va Conx Tan (2008).giay tren oia ban tinh D6ng N ai ".ccm. Beijing. 73-80.7. 19-25. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5.macmap. 30-32.Nguy~n Van Tan (2009). Statistical Year Book.giay Vi¢-!Nom.vn. Truong Dai tS Tp. Borkakati R. httpv/www.. S.org. tr. P.adidas.HCM. thang 01/2008 (06/2007). http://www. thang 1012008 (01). http://www. tr. T(ip san khoa hoc giao v ien.giay tai Dong Nai".1980). Institute of Economics Report.16-1 7. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da.lefaso. Virmani S. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice. thang 04/2008 (04). [11]. (1988). Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. Nguyen Van Tan (2008). F AO (1971). II Rome. [321. tr.vn. Departememt of Economics. Economics Analysis.

n hrtpv/www.com.[94] [95] http://www .p-maps.nike.corn.org. icekicks. http..z/www. [96] 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful