P. 1
Cach Trinh Bay Luan Van Ths-dhlh

Cach Trinh Bay Luan Van Ths-dhlh

|Views: 40|Likes:
Được xuất bản bởiThuan Dang

More info:

Published by: Thuan Dang on Nov 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2011

pdf

text

original

BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. khoa hoc va phirong phap nghiell. L" rue " uan van: A. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai.. uy rno va cau tru cua. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. danh gift.lC kern thea).2. giai quyet. trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. /. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern.l 86 th@. muc dich. Vg blnh thtrc. 2. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich. d6i tuong va pham vi nghien ciru.2. • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea. neu nhimg v~n de con t6n tai. C1. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru.. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. khong co loi ban va binh luan them.221Q . 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet. . cac 56 li~u C. gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . Trinh bay. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan.

mach . nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4. bieu. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode.5 line. danh o se. l~ trtii 3. mat dQ chu binh thuong. • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. 2.5cm. j ) K6t lUWI 1111. lU?n van phai s6 bang van bieu.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong . l~ phai 2cm.. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1. l~ tren 3. J.] . . 1~duoi 3.5cm. diiu rn6i trang. khong duoc tAy xoa. dan dong o~L6' ch~ oQ 1. hinh Vel d6 thi.2.lc chu vi@t t&t sa 06.. sa trang QUQ'C danh & gilra.lac.. thao Winword hoac nrong Quang. sach danh 56 trang.Ocm. La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh.• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2). khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir. hinh ve o Danh cac bang.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 . o Phu Iuc.16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan..

Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a). phuong Vi¢c danh s6 bang. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§. biSu d6.n. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:. o Ten bi~u d6.nlnr: 3. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ". phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. hinh ve do. c). bduil6.y au. o Bang.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van.2 Bao v~ Lu~n van: 4 . hinh ve. nhfmg cum nr. b)..n t. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111. l11§. dS danh tiep.u bieu. l§. hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien..ti8u muc 2 muc 1 chuang 4). luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4). each xSp Danh o PIll}.n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3. vi du Hinh 3. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu. tranh anh. ..: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. hinh trinh: ve. Ten bang diroc d~t tren bang blSu. M9i bang.1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d. Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh. dung cua LU?-D van.in van 3. ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". muc Tai lieu tham khao. .4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3.

di@ril hinh thirc trinh bay. Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut.- Trong bu6i bao vf. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai. K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. n~u diroc Hieu truong dang han. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han. y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5.. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van.

Narn 6 . m§u bia lu:j.1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai.n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:.PhI} luc I.

Narn 7 .:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai.PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L.

. 2.. 1.l. 2.1.. .1. . hinh ve .2 .. sa d6.Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang.2 Chuang 2 2. . Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz ..1. M6 dfiu Chuang 1l. bieu. .1. 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 .

Anh. Phap.. Due.&t ban. B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban). (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§. khong phien am. (in nghieng. Nhat. kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc. .. .. Trung.nh bao cao hay €inph~m.. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each). 3. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB.Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119.v . bai trong ml}t cu5n sach . (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: . (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van..ban. TZd H~u tharn khao Iii. Nhat. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao". ludn on hoac biro cao. dau phay ClliSi ten) * Nha xuat .Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118. 2.. khong dich.y sau ngoac dan). (dat trong ngoac kep. Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet. 9 . khong in nghieng..Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam.saeh. sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. (in nghieng. khong dim ten Len truce he. v.). (Q~t trong ngoac don. * Ten sach. . gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6). lu~nan.Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1. Nga. d. (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi.1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach.

[8].i thao qtl(5c gia: J\. H6 Chi Minh. NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. Van Dinh cua protein". Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. TP HE>Chi Minh. dau ph~y sau ngoac don). Nxb £)<. du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J.IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). 62-72.[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong. Durri day 1<1. NguySn Duy Ph1ch (2008). Nguyen Khanh Hung. Chidn luoc va Chinh sach.* (S6). D6ng Nai. Tran IIinh. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. Nxb Dai hoc Quoc gia. [5].0. Ha N 9i. Nxb Lao dong. Dong Nai. (d~t trong ngoac dan. Nguy@n Khanh Hung (2009). Tr§. Cl. K}r yiu Ju. T~ Thuc Nhu. TP [6]. Nguyen Thi Lien Diep.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia. Ph/in tich m5. CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). Hi NQi.Xa hQi. hrc b!ing SAP 2000 version 10. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. [2]. Pham Van Nam (2006). Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. Trfm Hanh. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv". "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong.n Hanh. Nguyen Khanh Hung (2009). (gach ngang giira hai chi} 56. kinki doanh. Trfin Van Lang. [7]. kit cdu cong trinh. d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren. Tr§n Hfmh. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat. C\lC [3]. th6ng ke tinh D6ng Nai. Vy Phuong. [4]. TP H6 Chi Minh. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). Hi . tr. Nxb Tong hop D6ng Nai.1. Tran Hanh.

30-32.eom. II Rome. F AO (1971). tr. thang 1012008 (01). httpi//www. [lO]. S. Agricultural Commodity Projections (J 970 . Hamish Hamilton. [29]. tr. 19-25. Vol. Statistical Year Book. [9]. thang 01/2008 (06/2007). Borkakati R. Departememt of Economics.vn. Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. Ti~ogAnb [28]. pp.16-1 7. T(ip san khoa hoc giao v ien. (1997).vn. Central Statistical Oraganisation (1995). 73-80.macmap. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da.giay tai Dong Nai". tr. Hanoi. P.com.. [30]. [321. tr. 11 . Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice.giay tren oia ban tinh D6ng N ai ". Beijing. thang 04/2008 (04).7. Nguyen Van Tan (2008). E (1955).casum.Nguy~n Van Tan (2009). Nguy@n Van Tan (2008). Luan an tiSn kinh tS. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www.lefaso. Virmani S. [12J.16-17 va thang 07/2008 (07). Institute of Economics Report.adidas.anlacfootwear. (1988). tr. Euphytica 88.vn. Truong Dai tS Tp. http://www.HCM. http://www. "Nhan luc trong nganh da. London.1980). [31).giay Vi¢-!Nom.N(>i. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". 1 . Tap chi C6ng nghiep da. tnrang Dai h9C Lac H 6ng.org. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai.org. HE>Chi Minh. Boulding K. Economics Analysis. httpv/www.ccm.NguySn Van va Conx Tan (2008). [11].

[96] 12 . n hrtpv/www..[94] [95] http://www .corn.nike. http.p-maps. icekicks.z/www.org.com.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->