BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

cac 56 li~u C. • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea. Vg blnh thtrc. khong co loi ban va binh luan them. /. C1.2. d6i tuong va pham vi nghien ciru.lC kern thea). . neu nhimg v~n de con t6n tai. danh gift. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. Trinh bay. khoa hoc va phirong phap nghiell. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia.l 86 th@.2. giai quyet. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru. 2. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. uy rno va cau tru cua.. muc dich.. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon.221Q . gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. L" rue " uan van: A.

• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2).. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1.. j ) K6t lUWI 1111. J. khong duoc tAy xoa. . thao Winword hoac nrong Quang. sach danh 56 trang.. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode. bieu. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir.5cm.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong .5cm. l~ phai 2cm.lac. l~ trtii 3. 1~duoi 3. dan dong o~L6' ch~ oQ 1. phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. hinh ve o Danh cac bang. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 . • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. hinh Vel d6 thi.] . lU?n van phai s6 bang van bieu. o Phu Iuc.. mach . La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1.2.16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan.lc chu vi@t t&t sa 06.Ocm. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4. diiu rn6i trang. l~ tren 3. 2. danh o se. sa trang QUQ'C danh & gilra.5 line. mat dQ chu binh thuong.

n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3. dung cua LU?-D van. hinh ve. biSu d6. o Bang. l11§. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ". l§. hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6.n t. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". nhfmg cum nr.in van 3. o Ten bi~u d6. c). luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4). bduil6.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir.u bieu. hinh trinh: ve. Ten bang diroc d~t tren bang blSu..1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d. hinh ve do.2 Bao v~ Lu~n van: 4 . phuong Vi¢c danh s6 bang. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van. ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§. tranh anh. . Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh. b). each xSp Danh o PIll}. .n. M9i bang. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§. muc Tai lieu tham khao..4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:. vi du Hinh 3.y au. dS danh tiep.ti8u muc 2 muc 1 chuang 4). cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a)..nlnr: 3. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111.

y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut. n~u diroc Hieu truong dang han. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. di@ril hinh thirc trinh bay. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han..- Trong bu6i bao vf. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf.

Narn 6 .1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai.n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:.PhI} luc I. m§u bia lu:j.

Narn 7 .:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai.PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L.

Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang. . 1.1. M6 dfiu Chuang 1l.. Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz . ..2 Chuang 2 2. . . hinh ve . .2 .1. 2. bieu.1.1.l. 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 . 2... sa d6.

TZd H~u tharn khao Iii. khong in nghieng.Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118. . (dat trong ngoac kep. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu).saeh.ban. Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: . v. (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§.. (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi.. ludn on hoac biro cao. Phap. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6).Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119.. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van.. Nga. B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban). Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet. dau phay ClliSi ten) * Nha xuat . khong phien am. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each).&t ban. khong dich.Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1. Nhat. bai trong ml}t cu5n sach . lu~nan.y sau ngoac dan). Anh. Nhat. * Ten sach. . sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. . 3.nh bao cao hay €inph~m. (in nghieng.1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach. Due. Trung. 9 . kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc.Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam. (in nghieng.). d. (Q~t trong ngoac don.v .. khong dim ten Len truce he.. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao". 2.. (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu.

i thao qtl(5c gia: J\.[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong. D6ng Nai. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). tr. Vy Phuong. Durri day 1<1. [8]. kit cdu cong trinh. TP HE>Chi Minh.n Hanh. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv". T~ Thuc Nhu. (d~t trong ngoac dan. Pham Van Nam (2006). Tran IIinh.1. H6 Chi Minh. Cl. Hi NQi. Chidn luoc va Chinh sach. TP [6]. TP H6 Chi Minh. d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren. Ph/in tich m5. (gach ngang giira hai chi} 56. Trfm Hanh. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. Ha N 9i. [5]. CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). Hi . Nguyen Khanh Hung. hrc b!ing SAP 2000 version 10. [7]. K}r yiu Ju. kinki doanh.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia. Tran Hanh. du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J. 62-72. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat. [4]. NguySn Duy Ph1ch (2008). Tr§n Hfmh.Xa hQi. Nguyen Thi Lien Diep. Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. Van Dinh cua protein". Nguy@n Khanh Hung (2009). Tr§. Trfin Van Lang. Nxb Dai hoc Quoc gia. th6ng ke tinh D6ng Nai. Nxb Tong hop D6ng Nai.* (S6). C\lC [3].0. NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. Dong Nai. Nguyen Khanh Hung (2009).IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. [2]. Nxb £)<. Nxb Lao dong. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. dau ph~y sau ngoac don).

Central Statistical Oraganisation (1995).vn. tr.vn. [9]. [12J. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da. II Rome. httpv/www. 11 . [31). thang 01/2008 (06/2007).giay tai Dong Nai". http://www. HE>Chi Minh. [29]. Vol.casum. Nguyen Van Tan (2008).16-17 va thang 07/2008 (07). Institute of Economics Report. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice. London. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". Agricultural Commodity Projections (J 970 . Luan an tiSn kinh tS. (1988).7. 19-25. tr. Beijing. httpi//www. 73-80. Boulding K. Hanoi.org. Borkakati R. 30-32.vn.adidas. 1 .anlacfootwear.macmap. thang 04/2008 (04). T(ip san khoa hoc giao v ien. Nguy@n Van Tan (2008).1980). [lO]. Euphytica 88. tnrang Dai h9C Lac H 6ng. http://www. tr.16-1 7. [321. Statistical Year Book. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www. Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. "Nhan luc trong nganh da. pp. Hamish Hamilton. F AO (1971). P.lefaso.HCM. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5. Departememt of Economics. [11].NguySn Van va Conx Tan (2008). thang 1012008 (01).com. Economics Analysis.eom.Nguy~n Van Tan (2009). tr. (1997).ccm.org.giay Vi¢-!Nom. Ti~ogAnb [28]. E (1955). Tap chi C6ng nghiep da. S.N(>i. Truong Dai tS Tp. tr. Virmani S..giay tren oia ban tinh D6ng N ai ". [30].

[94] [95] http://www .z/www. http.p-maps..com. n hrtpv/www. [96] 12 .org.nike. icekicks.corn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful