BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

lC kern thea). cac 56 li~u C. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. Trinh bay.2.. Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. neu nhimg v~n de con t6n tai. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan. C1. khoa hoc va phirong phap nghiell.2.. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van.l 86 th@. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet. /. L" rue " uan van: A. gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm. giai quyet. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia. uy rno va cau tru cua. d6i tuong va pham vi nghien ciru. khong co loi ban va binh luan them.221Q . Vg blnh thtrc. 2. muc dich. danh gift. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich. . • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru. 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon.

. danh o se.. sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh.] . La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1.5 line.. l~ tren 3. o Phu Iuc. • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. hinh Vel d6 thi. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4.• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2).. phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5. lU?n van phai s6 bang van bieu.5cm. sach danh 56 trang.2. hinh ve o Danh cac bang. l~ trtii 3. diiu rn6i trang.lc chu vi@t t&t sa 06.. sa trang QUQ'C danh & gilra.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong . bieu. l~ phai 2cm. j ) K6t lUWI 1111. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir. khong duoc tAy xoa.16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan.lac.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 . 1~duoi 3.Ocm. mat dQ chu binh thuong. font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode. thao Winword hoac nrong Quang. dan dong o~L6' ch~ oQ 1.5cm. mach . 2. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1. J.

b).u bieu. luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4).nlnr: 3. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien. Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:. nhfmg cum nr. bduil6. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu. vi du Hinh 3. ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§. dung cua LU?-D van. hinh trinh: ve.in van 3. . hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. hinh ve..4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. c).n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". phuong Vi¢c danh s6 bang.. l§. o Ten bi~u d6. biSu d6. . M9i bang.n. Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a).y au. Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh. each xSp Danh o PIll}.. hinh ve do. Ten bang diroc d~t tren bang blSu. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ".ti8u muc 2 muc 1 chuang 4). o Bang. dS danh tiep.n t. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§.1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d. l11§. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van.2 Bao v~ Lu~n van: 4 . muc Tai lieu tham khao. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. tranh anh.

Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. n~u diroc Hieu truong dang han. di@ril hinh thirc trinh bay. I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai.- Trong bu6i bao vf.. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf.

1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai. Narn 6 . m§u bia lu:j.n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:.PhI} luc I.

:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai.PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L. Narn 7 .

2.1.1.Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang. bieu..1. sa d6. . Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz ... hinh ve . 2.1.2 .l. .. M6 dfiu Chuang 1l. 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 . 1. . . .2 Chuang 2 2.

ban. (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu. 2. 9 .Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119. Due.1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach. (dat trong ngoac kep. khong in nghieng. . Anh. (in nghieng. dau phay ClliSi ten) * Nha xuat . * Ten sach. khong dim ten Len truce he.. (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van. . Nga. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6).Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1. khong phien am. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao".y sau ngoac dan).&t ban. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban).. lu~nan. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. ludn on hoac biro cao.). Phap.. d. Nhat. sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T..Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118. 3. (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§. Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: .. Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet. Nhat.. bai trong ml}t cu5n sach . . khong dich. (in nghieng. kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc..v . TZd H~u tharn khao Iii. (Q~t trong ngoac don.Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam. v. Trung.nh bao cao hay €inph~m.saeh. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each).

kinki doanh. H6 Chi Minh. TP HE>Chi Minh. Dong Nai. 62-72. Ph/in tich m5. Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. Trfm Hanh. d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren. Hi . Nxb Dai hoc Quoc gia.IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). Ha N 9i.1. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). TP [6]. Tr§. (gach ngang giira hai chi} 56. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat. [2]. [7]. Vy Phuong.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia. Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. Van Dinh cua protein". Nguyen Khanh Hung (2009). TP H6 Chi Minh. Nguyen Khanh Hung. Cl. T~ Thuc Nhu. NguySn Duy Ph1ch (2008).i thao qtl(5c gia: J\. NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. Nguy@n Khanh Hung (2009). Nxb Lao dong. tr. Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. hrc b!ing SAP 2000 version 10. Nxb £)<. Chidn luoc va Chinh sach. Nguyen Thi Lien Diep. th6ng ke tinh D6ng Nai. Trfin Van Lang. [5]. CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010).0.Xa hQi. Durri day 1<1.[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong. Tran Hanh. "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai. K}r yiu Ju. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv". Nxb Tong hop D6ng Nai. Hi NQi. C\lC [3]. [4]. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J. [8]. kit cdu cong trinh.* (S6). Tran IIinh. Tr§n Hfmh. (d~t trong ngoac dan.n Hanh. Pham Van Nam (2006). dau ph~y sau ngoac don). D6ng Nai.

30-32. 11 .org. [11]. tr. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www. pp. [9]. Tap chi C6ng nghiep da. Institute of Economics Report. "Nhan luc trong nganh da. E (1955). tr. Vol. tr.vn.giay tren oia ban tinh D6ng N ai ". II Rome.HCM.vn. 1 . tnrang Dai h9C Lac H 6ng. Central Statistical Oraganisation (1995). Ti~ogAnb [28]. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5. [321. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da. httpi//www. 73-80. [12J.lefaso. (1997). thang 01/2008 (06/2007).casum. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. Virmani S. thang 04/2008 (04). (1988). "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". Hanoi. P. Departememt of Economics. [31). Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. 19-25.N(>i.16-1 7. Beijing. F AO (1971). Borkakati R.eom. Truong Dai tS Tp.org.NguySn Van va Conx Tan (2008). tr. http://www.7. [lO]. tr. Boulding K.ccm.Nguy~n Van Tan (2009).com. Economics Analysis. London. T(ip san khoa hoc giao v ien. Luan an tiSn kinh tS. HE>Chi Minh. Hamish Hamilton. [30].anlacfootwear.macmap. Nguy@n Van Tan (2008). S.vn. http://www.giay Vi¢-!Nom.giay tai Dong Nai". httpv/www. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice. [29]. Agricultural Commodity Projections (J 970 . Nguyen Van Tan (2008).adidas. Statistical Year Book.16-17 va thang 07/2008 (07). thang 1012008 (01). Euphytica 88..1980).

corn. http.[94] [95] http://www .nike..z/www.p-maps. [96] 12 . icekicks.com.org. n hrtpv/www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful