P. 1
Cach Trinh Bay Luan Van Ths-dhlh

Cach Trinh Bay Luan Van Ths-dhlh

|Views: 40|Likes:
Được xuất bản bởiThuan Dang

More info:

Published by: Thuan Dang on Nov 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2011

pdf

text

original

BOG~ODVCvAeAoTAO

TRUONG
f)~[

CONG MOA

XA uor

CHU NGHiA VI~T NAM

HOC L~C HONG

DQc i~p - TV do - Hauh plnie

Bien Hoa, ngay05 tluing MOT

I)

ruim 2070

so DIEU

CAN BIET

vE NGHIEN

crru VA VIET

LU~N V AN TH~C

st

1. :Bi€u ki~n bao v~ lu~n van: H9C vien duoc bao v~ Lu~n van Thac

sy khi

co au cacdieu ki~n sau day:

a) EJa h9C xong cac mon hoc thea chirong.trinh quy dinh, di~m de men hoc dat ill 5 di6m tro' len; b) E)[1 quyet dinh cua Hieu truong v~ ten e6

de tai vagiao vien hu6ng d§n;

c) Dat yell cAu vS trinh 09 ngoai ng!J':
- Co bitng t6t nghiep dai h9C chinh guy nganh ti@ngAnh;

- C6 hEmg t6t nghiep dai hoc tai mrec ngoai rna ngon ngfr dung trong dao tao 11'1
tieng Anh;

- Co
dich:

bing t6t nghiep dai hoc taicacclnrong trinh 0.3'0 tao trong nl10C rna ng6n

ngif dung trong roan bi? chuang trinh dao tao lit ti6ng Anh khong qua phien

- Co chung chi TOEFL ITP 450 di8m, iBT 45 di~m hoac IEL TS 5.0 tuong Quang trong thoi han 2 nam kS til ngay c~p clnrng chi;
d) H9C

tra len hoac

vien khong dang trong thai gianchju

ky [u~t ill hinh

thirc canh do tr6 len

hoac dang trong thai gian bi truy ctru trach nhiem hinh su; e) Khong bi khi@u nai, t5"c€lO

vb n9i

dung khoa hoc trong lu~n

van.

2.. Yell cAll v~ uQi dung va hinh thu'c trinh bay tt5i v6'i lu~n van thac sy; 2.1 Yell cfiu v~ chuyen men:

Lu~n van Thac

sy 13: IDQt

cong trinh khoa h9C d9C l~p elm h9C vien cao hoc, III

mQt yeu d.u b~t bU9C nhim danh gia kha nang elm hoc vien trong viecirng dung cac
nQi dung men hoc trong chuang trinh a@ giai quyet ho~c thuc hi~n m9! nghien
C{IU

n19t

van

dS

mang tinh thuc ti~11

rnang tinh h9C thuat,

2.2 Yell cliu v8 quy ruo va hinh tlnrc trlnh bay:
1

gorn: • Bia cirng in chir nhfi Lu'u au dau tieng 2 Vi~t (xem PhI) luc 1) y: Ludn van Thac sy dong bia mau tlij . /.2. muc dich. Phan ban luan phai can cu vao VEU1 dfin Ii'~u voi khoa hoc thu duoc trong qua trinh nghien CUu cua d€ tai lu~n hojic etai chi@u kSt qua nghien CUll cua cac hie gia khac thong qua cac tai lieu tham khao. gia thuySt Trinh bay co sa ly thuyet. Vg blnh thtrc. uy rno va cau tru cua. Trinh bay.. y nghia khoa • va thuc ti~n cua d@tai nghien ctru.lC kern thea). trinh bay: • Hinh thuc th~ hien t6ng quan baa gorn cac phan sau: o Cac trang bia. d6i tuong va pham vi nghien ciru. • Nhtrng nghien ciru tlurc nghiem ha~ely thuyet: (co thS d~t tai chirong 2) 19 luan.. Lufin van duoc trinh baykhoang chuang ella m6i luan van. 80 trang (khong k~ phu nganh va my thuoc vao nrng chuyen de tai 11. . neu nhimg v~n de con t6n tai. khong co loi ban va binh luan them. ban luan cac k~t qua: (eo th@ d~t tai chuang 3) M6 ta ngan gon cong viec nghien ciru khoa hoc da ti6n hanh. chi ra nhitng v~n d~ rna d@tal lu~n van can t~p trung nghien elm.lC nghien cuu khoa hoc boac s6 lieu thuc nghiern.2. thong thuong baa g6m cac noi dung sau: • Phan rna dflu: h9C Trinh bay 19 do chon as tai. danh gia cacccng trinh nghien elm aa co cua cac tac gia trong va ~ " ngoai mroc lien quan mat thist aSn d@tai Luan van. C1. ciru da: duoc • su dung trong lu~n van. L" rue " uan van: A. • KSt lu~n: Trinh bay nhirng k@t qua mai elm lu~n van 1119t each ngan gon.221Q . • Ki~n nghi v~ nhfrng nghien elm tiep thea. cac 56 li~u C. danh gift. khoa hoc va phirong phap nghiell. giai quyet. Tong quan (c6 the d~t tai chuang 1) Phan tich.l 86 th@. 2.

. lU?n van phai s6 bang van bieu. l~ phai 2cm. . sir Danh muc tal lieu tham khao: Chi baa gom cac tai lieuduoc dung va d~ c~p tui d~ ball luan trong luan van va duoc trinh bay thea quy dinh. hinh ve o Danh cac bang. • V~ chi tigt trinh bay: Luan van phai trinh bay ro rang. khong ducc nen hoac keo dan khoang each gifra cac chir. o Phu Iuc. thao Winword hoac nrong Quang. hinh Vel d6 thi. l~ tren 3.• o Trang phu bia (xem Phu l11C 2). khong duoc tAy xoa.) o Chuang 1 a Chuang 2 o Chuang 3 6 o -~ Chuong . font t:hu' Times New Roman co 13 hoac 14 Soan thao ban: Luan van sir dung bang cua h~ SO?-D rna Unicode. 1~duoi 3. J. mach .Ocm. sach danh 56 trang.5cm. sa trang QUQ'C danh & gilra. diiu rn6i trang.5 line. nhieu nhfit gam 4 chir s5 voi s6 thu nhfrt chi s6 chuang (vi du: 4.] .. bieu.lc chu vi@t t&t sa 06. dan dong o~L6' ch~ oQ 1. o M6 d~u (ttr day 0811h s6 trang thea chir s6 A r~p: 1.5cm. j ) K6t lUWI 1111. l~ trtii 3.. La] cam an o Muc Iuc: diroc d~t Q a ngay sau trang phu bla (xem Ph9 luc 3) Danh muc cac 1TI1. 2. danh o se. mat dQ chu binh thuong. phia tren o ru« m~IC: Cac ti€~u muc cua luan van durrc trinh bay va danh s& thanh nhom chus5.lac..2.1 chi ti~ll muc 1 nhom 3 .16 o Danh o cong trinh aa cong b6 cua tac gia (n@uco) trich dan.

. cua ludn vdn: gbm nhirng noi dung c&n thi€t nham minh hoa hoac b6 tro cho 119i s6 lieu. b).n t. bduil6. dS danh tiep. . luc Phftn nay bao muc tai li~u tham khao (xem Phu Iuc 4). Quy {1!nh v~ eac thii tuc tnl'(Yc va sau khi bao v~ Lu:. hinh trinh: ve.n. nhfmg cum nr. dung cua LU?-D van. biSu d6. Nguon diroc trich d!n phai duoc li~t ke chinh xac trong Danh.n thiSt v& truce va sau khi bao v~ luan van til Phong Sau dai h9C (Phong B 105) 3. muc Tai lieu tham khao.1 Cac thu tuc din phai lam truoc va san khi bao v~: M&i hoc vien truce khi bao v~ se duoc nhan m9t ban huang d~n cac thu tuc d.K gia va moi tham khao khac dSu phai duqc trich dan va chi li~u tham khao cua lU?ll van.u bieu. Neu Luan van phai su dung nhieu chit vi~t t~t thi phai c6 bang danh ". each xSp Danh o PIll}. vi du Hinh 3. bi€u d6 l&y tir cac ngunn khac phai duoc trich din d§. phuong trinh phai g~n voi 56 chuang. nhtrng thuat ngu duoc trong lu~n su dung nhiSu van.nlnr: 3.2 Bao v~ Lu~n van: 4 .ti8u muc 2 muc 1 chuang 4). l§. ro ngudn tai Khi dn trich din 1 doan it han 2 diu hoac 4 dong danh may thi co th~ sir dung dAu ngoac kep de rna d~u va k~t thL1C trich d§. muc cac tit vi 6t uk o MQi red li~u tham khao va cack trich ddn: y kien. hlnh ve GUQ'e dirtt phi diroi cua bi~u d6. o Bang. hinh ve do.y au.: Vi€t t(1t: Chi vi~t t~t nhirng tir. phuong Vi¢c danh s6 bang. c).4c6 nghia Ii hinh thir 4 trong chuang 3. l11§. tranh anh.. M9i bang. .in van 3. khai niem c6 y nghia mang tinh ch~t goi y khong phai ella rieng tac trong danh 1111. vi du "Nguon: B(> Tai chinh 1996". Ten bang diroc d~t tren bang blSu. Truong hop c6 chi ti€t nhieu han 4 chfr s6 thi sir dung ky tu a).. hinh ve. o Ten bi~u d6.

K~t qua duoc xac dinh tren ca SO' cac n9i dung sau: diSm 119i dung khoa hoc. HQc vien kh6ng hoan thanh dung ti~n dQ phai lam dan xin gia han.- Trong bu6i bao vf. di~m tra loi cau hoi cua Hoi dang va di@m cac cong trinh cia cong b5. saudo hoc vien tra loi cac cau hoi cua Hoi d6ng chfLm Iuan van. n~u diroc Hieu truong dang han. hoc vien trinh bay nQi dung chu y~u cua luan van tnroc h9i dang. di@ril hinh thirc trinh bay. y se bao v~ v6i khoa tiep sau va phai dong kinh phi dao tao do qua 5 . Thai gian trinh bay t5i da lil: 20 phut. Ti~h do thuc hien luan van va bao vf.. I Lt?11van trong yang 6 thang k(~ tir ngay c6ng b6 quy8t dinh giao d€ tai.

n van co in chfi' nhu BO GIAO DI}C VA DAo T ~o TRlfONG £)4-1HQC L~C HONG '" * * HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n van Lu:.1l1 van Thac sy kinh t6 (quan tri kinh doanh)! C6ng nghethong tin Dang Nai.PhI} luc I. Narn 6 . m§u bia lu:j.

:\C HONG *** HQ va ten tac gia lu~n van ten d~ tai lu~n vall Chuyen nganh: LU?D van Thac sy kinh t& (quan tri kinh doanh)/ Cong nghe thong tin Nguoi huang dAn khoa hoc: Dang Nai. Narn 7 .PhI} luc 2: Mau trang phu bia lu~n van BO GIAO DVC V A DAO T~O TRUONG D~I HQC L.

2 .1. hinh ve .1.1. 2.2 Chuang 2 2. . . M6 dfiu Chuang 1l. bieu.Trang Uri cam doan MI)e luc Danh muc cac chfr viSt t~t Danh muc bang.... sa d6. Chuong 3Kih lu~n va ki@nnghi Danh mue cac conz trinh ccnz .. . 0 b b6 Tai lieu tham khao Phu luc 8 . 2. . 1. .l.1.

Nhat. (Q~t trong ngoac don. 3. . khong phien am..Phu luc 4: HU'(Yngd§n X~p tal li~u tham khao 1. khong dich. bai trong ml}t cu5n sach .Tac gia Ii nguoi Vi~t Nam: xSp thtr tv ABC thea ten nhung v~n giii' nguyen tlnr tv thong thuong cua ten nguai Vi~t Nam. . (in nghieng. B9 Giao due va * Ten cao tac gia hoac CIT quan ban hanh (Khong co ddu ngan each) * (Nam xuat ban).&t ban. Tai li'~u tham khao x€p thea thir tv ABC ho tac gia lu~n an thea thong l~ cua tirng mroc: . Trung.v .y sau ngoac dan). (diu phay cuoi ten nha xufit ban) * NO'i xu.Die gia 18 ngiroi nUITe ngoai: x6p tht'r til ABC thea 119.. . Phap..1u phay clIbi ten) * Ten tap chi '" T?p (khong hoac fen sach. (d6i voi nhimgtai li~u bang ngon ngfr con it ngurri nSu co th8 them ph~n dich ti8ng Viet di kern thea m6i tai lieu). ludn on hoac biro cao. 9 . v. vi Q1):: TAng DaD tao x~p vao vAnB. (dat trong ngoac kep.. Anh.nh bao cao hay €inph~m.Tai 1i?U khong co ten tic gia thl x~p thir 118. Nga. (di_ittrong ngo?c don) d~u ph§. Tai lieu tham khao diroc x~p rieng thea tung ngon ngO:(Viet.).ban. khong dim ten Len truce he. dfru phay sau ngo~cd(jh) "' "Ten bai bao". Nhat. (d:iu cham k~t thuc tai lieu tham khao) Tai li~u tham khao la bai bao trong tap chi.saeh.. khong in nghieng. d.. kSca tai li~u b~ng tiengTrung Quoc. 2. diu phflu cuBi ten) co dAu ngan each). (in nghieng. * Ten sach. dau phay ClliSi ten) * Nha xuat . Due.. Cac tai lieu bang tieng mroe ngoai phai gin nguyen van. gill ctay ducac thong tinsau: 11< Ten cac rae gia (kh6ng eo dau ngan each) * (Nam bong b6). sau: baocao phai ghi d~y dn cac thong tin C\lC tv ABC tir diu cua ten CrJ quan ban Thong ke xSp van vk T. TZd H~u tharn khao Iii. lu~nan.

Van Dinh cua protein". Coln chu 9 nhirng nen trlnh bay sao cho tir dong thir hai lui vao so v61 dong thu nh~t 1 em d~ phan tai lieu tham khao duoc r5 rang va d~ thea doi. [4]. tr.n Hanh. [8]. Nguyen Thi Lien Diep. CLUSTAL W de nang Yo 1-I6ng Bao Chau (2010). 62-72.i thao qtl(5c gia: J\. TP H6 Chi Minh. C\lC [3]. "C<ii ti~n phdn mSn cao hieu qua cho bai toan sip hang da trinh tv". d~u chfun k@tthuc) chi ti@t v@trinh bay neu tren. Tr§. Nguy@n Khanh Hung (2009). du v§ each trinh b~y trang tai lieu tham khao: vl Tai Ii~u tham khao Ti~ng Vi~t [l J. Nien giam thong k§ tlnh £J6ng Nai.0. Ha N 9i. Nxb Tong hop D6ng Nai. Nha xu~t hill Khca hoc vi Ky thuat. TP [6]. 10 Nam hinh thanh vq phai tridn (1995-2005). Tran IIinh. Ban quart 19 cac khu cong nghiep Dong Nai (2006). Nguyen Khanh Hung. Cl. (d~t trong ngoac dan. Hi NQi. Chidn luoc va Chinh sach. Hi . Dong Nai. th6ng ke tinh D6ng Nai. kit cdu cong trinh. Pham Van Nam (2006). "ChU~l1 dean du true bac 3 Ky y~u hoi thao quoc gia: Mrt 58 win eta chon loc cua ding ngh? thong tin va truyen thong. kinki doanh. Durri day 1<1. Vy Phuong.[rt s6 vein tM chon loc cua cong nghe thong tin wl truyen thong.li va thi~t k§ ait thep hoc Quoc gia.1. (gach ngang giira hai chi} 56. H6 Chi Minh. D6ng Nai. hrc b!ing SAP 2000 version 10. Trfin Van Lang. Nxb Dai hoc Quoc gia. Trfm Hanh. Ph/in tich m5.Xa hQi. Nxb £)<. TP HE>Chi Minh. K}r yiu Ju.* (S6). Nguyen Khanh Hung (2009). NguySn Duy Ph1ch (2008). NSu tai lieu dai han mQt dong thi * Cac s6 trang. dau ph~y sau ngoac don). Nha xu~t ban Khoa hoc va 10 Ky thuat. [5].IC thong kS tinh D6ng Nai (2009). Phon tich thi~t k€ Nxb Lao a9hg. [7]. Tr§n Hfmh. Nxb Lao dong. Tran Hanh. Ung dung MS PROJECT 2003 trong quem ly die an xoy dung. T~ Thuc Nhu. [2].

httpi//www.vn. "Kh6 khan v€ nhan Iuc cua doanh nghiep da.. Genetics of thermosensiteve genic male sterility in Rice. tr. http://www. Analysis of Expenditure Pattern 0/ Urban Households in Vietnam. Nguy@n Van Tan (2008). London. [30]. [321. Truong Dai tS Tp. Economics Analysis.lefaso. thang 04/2008 (04). [12J.com. [11]. [31).org. Statistical Year Book. tr.HCM. Departememt of Economics. II Rome.vn. Hanoi.adidas. Agricultural Commodity Projections (J 970 .org. 11 . tnrang Dai h9C Lac H 6ng. S.eom. Beijing.macmap.16-17 va thang 07/2008 (07). Ti~ogAnb [28]. Economic Research [84] [85J [86] [92] [93] http://www. pp.16-1 7. 30-32. (1988).giay tren oia ban tinh D6ng N ai ". Tap chi C6ng nghiep da. Central Statistical Oraganisation (1995). 1 . Boulding K.vn. [lO].giay tai Dong Nai". T(ip san khoa hoc giao v ien. 73-80.7. thang 01/2008 (06/2007). HE>Chi Minh. Gild phap nh6m phat trien cac doanh nghifp da giay tren dia ban tlnh hoc Kinh f)6ng Nai ttdn nam 201 5. Virmani S. Vol.anlacfootwear. P. [29]. tr. E (1955). Nguyen Van Tan (2008). thang 1012008 (01). Borkakati R.1980). Hamish Hamilton. Tap chi khoa h9C cong ngh¢ thuoc S& Khoa hoc ngh¢ tinh D6ng Nai. [9].ccm. Institute of Economics Report. "Tinh hinh heat o(>ng cua cac doanh nghiep nganh dagiay fJ6ng Nai". http://www. (1997). tr. httpv/www. Luan an tiSn kinh tS. "Nhan luc trong nganh da. tr. Euphytica 88.giay Vi¢-!Nom.Nguy~n Van Tan (2009). F AO (1971).N(>i.NguySn Van va Conx Tan (2008). 19-25.casum.

z/www.corn. [96] 12 .com. n hrtpv/www. icekicks.org.p-maps..[94] [95] http://www .nike. http.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->