Trình bày hình thức kế toán Nhật ký chung

1.Sổ kế toán là gì? - Về lý thuyết: sổ kế toán là sự biểu hiện vật chất của phương pháp tài khoản và ghi chép trên sổ kế toán, là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi chép - Về ứng dụng: sổ kế toán là phương tiện vật chất cơ bản và cần thiết giúp người làm kế toán ghi chép, phản ánh một cách có hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian cũng như theo nội dung kinh tế. =>Sổ kế toán là những tờ sổ rời có chức năng ghi chép độc lập hay là quyển sổ gồm nhiều tờ rời tạo thành có kết cấu tương ứng với nội dung phản ánh cũng như yêu cầu cần xác định và các chỉ tiêu phục vụ cho công việc quản lý và lập báo cáo kế toán. 2. Các loại sổ kế toán Có rất nhiều loại sổ kế toán khác nhau, nhưng theo phương pháp ghi chép có thể phân thành các loại sổ kế toán sau: - Sổ Nhật ký chung - Sổ cái - Sổ kế toán chi tiết - Sổ Nhật ky- sổ cái 3. Các hình thức sổ kế toán a. Khái niệm Hình thức kế toán là công việc tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện việc phân loại, xử lý và hệ thống hóa thông tin thu thập từ các chứng từ kế toán để phản ánh số hiện có và tình hình biến đọng của từng đối tượng kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo kế toán theo yêu cầu quản lý b. Hình thức kế toán

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại chủ yếu sau: + Sổ Nhật ký chung. thẻ kế toán chi tiết .Hình thức kế toán Nhật ký chung . sổ nhật ký đặc biệt + Sổ cái + Các sổ. trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung. làm cơ sở để ghi vào sổ cái + Sổ cái: là sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ phát sinh của từng loại tài khoản.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . căn cứ vaofcacs chứng từ đẫ kiemr tra được dùng làm căn cứ ghi sổ.chứng từ .Hình thức kế toán trên máy tính 4. Nếu đơn vị có mở sổ.Hình thức kế toán Nhật ký.Hằng ngày. thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với .Trong các hình thức kế toán thì hình thức kế toán Nhật ký chung là trọng tâm để ghi chép các nghiệp cụ kinh tế phát sinh . sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. tổng hợp số liệu sổ cái cuối tháng được dùng để ghi sổ vào BCĐ số phát sinh => ghi vào BCĐKT + Sổ Nhật ký đặc biệt (còn gọi là sổ Nhật ký chuyên dùng) và các loại sổ kế toán chi tiết (sổ phụ).Trình tự ghi chép + Sổ Nhật ký chung: ghi chép nghiệp vụ kinh tế theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng của các nghiệp vụ đó.sổ cái .Có 5 hình thức kế toán: .Trình tự: (Vẽ sơ đồ trong giáo trình) .Hình thức kế toán Nhật ký. Sổ Nhật ký chuyên dùng: trong trường hợp nghiệp vụ phát sinh nhiều. Hình thức kế toán Nhật ký chung . ghi chép riêng cho từng nghiệp vụ chủ yếu .

.việc ghi sổ Nhật ký chung. lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). . các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ. tùy khối lượng nghiệp vụ phát sinh tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt. tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung. cuối quý. thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính Về nguyên tắc. đúng số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ.Cuối tháng. cuối năm cộng số liệu trên sổ cái. lập bảng cân đối phát sinh. ghi nghệp vụ phát sinh vào sổ Nhật kty đặc biệt liên quan định kỳ (3. .5.10…ngày) hoặc cuối tháng. căn cứ vào các chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp. thẻ kế toán chi tiết liên quan.Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hằng ngày.