\., ,... . '.

z
· ·················EJ························.·······'·

8, . iiii ,
/ '

>

.••••... /."

\.\.

NI.~C
REAL ESTATE
MANAGEMENT GROl}P

CIENC0585 II&N ViJNG TUONG LAI

NQI QUY TOA NHA PHU THANH APARTMENT •

MVC LVC
I. THU' CHAo MlrNG II THAM CHIEU : III. £l!NH NGHiA IV. GIOI THleU MO TA TOA NHA QUAN L Y TOA NHA KHIEU N~I vA DE XUAT THONG TIN CHUNG 1. Gia clra Chung cu 2. Cac ngay nghi 3. L6i vao chinh . 4. L6i van chuyen hang h6a va SLr dunq 5. Hop thu . ·J. , 6 . Ch.leu sang cong cQng . 7. Bao v~, an ninh va h~ th6ng camer 8. V~ sinh . DANH B~ £lIeN THQAI KHAN cA v. QUY D!NH . THANH ToAN . 1. Phi Ouan Ly . 2. f)i~n thoai, internet va 3. f)i~n k~ . 4. Phi d~u/d6 xe . 5. NU'Q>c inh hoat. .. s N £l~T CQC VI. QUI D!NH SlrA CH VII. BAI Gil) XE ..... VIII. PHONG T IX. QUI D!NH KHl1CO ssu BQ . . . . . .. . .

ma

Ie ~

.

.

A

A

.

.

so

G
.

l

. .

leN Dl! PHONG

...............................................................................................

..... _"u ..

BO THOAT

HIEM ,

. . . . .. ..
-2 -

HQ'P KHAN cAp 1. 2. 3. 4. Chay M~t di~n Ng~p lut M~t trom, m~t ccip

·

, Phil Thanh Apartment 53 Nguyen SO'n, PhU'cYngPhu Thi;mh, Q. Tan Phu, Tp.

H6 Chi Minh

I. THU' CHAo MUNG
Kfnh thua Quy CU' Dan, Ban Ouan Ly chung CU' chao mung Quy CU'dan tai chu chuc Quy CU'dan an khang, thinh vU'Q'ng,hanh phuc va than Muc tieu cua chung tai la lam cho chung CU' Ph nhung thU'O'ng hi~u chung CU'cao cap

a Vi~t Nam. £)i~

nen mQt trong

nao cua chunq ta tai chung CU' Phu Thanh cOng c' bi~t, a,d6 mQi nhan vien phuc vu CU'dan b~ngna chuyen nghi~p cua minh nharn dap (rng dU'Q'cyA Muc dfch cua cuen s6 tay nay nharn trong hop dong thuel mua theo each de trong cuen s6 tay nay dU'Q'cthi~t I~p n dong dan CU'trong tea nha Phu Thanh. f) true, canh quan, v~ sinh, mai trU'a chung CU'cOng nhu bao v~ quy Chu can hQ va Khach thuel C ' 6i, x6a be hoac b6 sung cac di~u khoan trong Cucm s6 tay nay vai de toan cho tat ca CU'da Ban Ouan L
1

n ung di~u khoan va quy dinh ap dl,lng hon, Nhung quy dinh ng n~p sOng van minh trong cQng v~ chunq CU',duytrl chat 1U'Q'ng, i~n k

nha; cac h~ thOng trang thi~t bi trong ac ben lien quan d~n chung CU'cu the la

-

'

ung CU' luon trong di~u ki~n tOt, ti~n nghi va an

,I,l se chiu trach nhi~m chfnh v~ vi~c quan Iy toan bQ chung
,

1trQ'tu mQt dQi ngO nhan vien tan tam va chuyen nghi~p. N~u

c6 bat ky cau h61.hQ~cg6p y nao xin hay lien h~ ngay vai chunq tai. Chu~Qt.foi . dan da h,ra ong dU'Q'clam vi~c cung Quy CU'dan va rat vui mung vi Quy CU'

'ri:~l;lUng CU'Phu Thanh. oi xin chan thanh cam on tat ca 'Quy CU'dan VI
Sl,l'

hop tac va ho tro cua

quy vi rlla~(;hung tai se nh~n dU'Q'ctrong thai gian s~p taL Tran tronq _Ban Ouan Iy Chung CU' Phu Thanh ,

Phu Th,nh Apartment 53 Nguyen San, PhlJ'~YngPhu Thanh, Q. Tan PM, Tp.

Ho Chi

Minh

3-

II. THAM CHII:U

-

Can eLY Quyet ajnh 08/2008/Qf)-BXD, ngay 28/05/2008 v~i.):Yl~)~Bar1'.himhQuy ::-,; ch~ quan Iy SLr dl,mg nha chung CU';
Can Cll' Nghi dinh so 71/2010/N£>-CP ngay 23/06/2~1: hU'ang dan thi hanh lu~t nha (y. Can Cll' Thong tU' so 37/2009ITT -BXD ngay hU'ang dan phuonq phap xac dinh va quan Iy !ldinh chi ti~t va

-

-

Can Cll' Hoopdong mua - ban can ho tal t,' CO Phan xay dl,l'ng Cong trinh 585 vai c'

, Thanh ky k~t giCra Cong ty

-

Can Cll' hien trc:jlngthuc t~ cua tea nh

III. alNH NGHiA Theo di~u 9, ChU'O'ng II, M' quan Iy SLr dl,mg nha chung ii\,9uy~t dinh 08/2008/Qf)-BXD v~ noi dung

cu
an n¢i quy quan Iy Stl dunq nha chung

cu voi

nhG'ng n9i dung chlnh nhll a) Trach nhi~m c doanh nghi~p quan I' theo quy djnh cua b) Quyan v n cua chu sa hliu hoac nglldi Stl dunq hop phap nha chung entre (Chu dau tu hoac don vi quan Iy nhe chung cir,

a Ban quan

trl) trong quan Iy

sa d~l:Jng chung nha

cir

cu;

I nghiem

cam trong Stl dl:Jng nha chung cu;

n phi, rmrc phi phai dong gop dung cho cang tac quan Iy v~n hanh,
IIva cac loal phi hQp Iy khac:

c dlnh danh rnuc, vi trf, di~n tfch va quy rna cac ph an sa hliu rieng trong ; phan sa hliu, Stl dl:Jngchung trong va nqoai nha chung cu; e) Quy dlnh va vi~c Stla de>i,be> sung Ban n¢i quy quan Iy Stl dl:Jng nha chung cll va m¢t 56 quy dlnh khac,

Phli Th,nh Apartment 53 Nguyen San, Phllang PM Thanh, Q. TAn PM, Tp.

Ho Chi Minh

-

4-

Dt,I'a theo difJu nay, Ban Nc)i Quy cua Chung

cu

Phu Th~nh A

soan d~ hllang dan cho ClI dan sinh s6(1gtal Chung Cll Phu Thanh, "Chu diu tu": Cong ty

ce phin

Xay d"ng

Cong trinh 585 la c ~

dien tlch sau day cua Toa nha: Tang ham, tang thllO'ng rnai (tang 1 & 2), tang Ky th mal, cOng, hang rao, Di~n tlch khuon vien xung quanh toa nha bao gOm'

tlch san vuon cay xanh, di~n tich d~ xe phia tru . Cac trang thi~t bl, may-moe chuyen d~ng SLY
nay va ben trong khuonvien toa nha.

Cac can he) chua ky HQ'p dOng mua - ba
Cac trang thiet b] khac nhu: tram di~n

"ClI Dan" la tat ca nhfrng ngllai song co nhfrng ngllai c6 quyfJn lQ'itrong Chung "Ban Quan

Iy toa

nhci Phil Thanh:

huc c6 kha nang v~n hanh, duy trl va ac hoat de)ng. Ban quan Iy hoat de)ng va giam sat vi~c SLY dt,mg Di~n ttch chung

quan Iy tea nha theo dung thiet k€! c6 tu each nhu me)t Cong ty, dung theo quy djnh nay va hien cac dich vu c6 thu
:."

tu

true ti€!p cua Chu dau tu vfJ k€!t qua thuc
fru va Ngllai SLY dt,mg. Ban quan Iy tea nha

Phu Tht;lnh OllQ'Cquan Iy Cong ty Co phan Lien M" Lau 12, B5-B6, 343
-4k,--

uan Iy Bf>S chuyen nghi~p lei
-NAC ~ao, P.PI1t;lmNgO L~o, Ouan 1, Tp.HO Chi Minh

"Ban Quan Tr·" vi~c Slr dt,Jflgtn CU'dan eli' c s6ng trOnig1+ugg Theo Ng~ldinh La nha

thanh I~p theo quy dinh cua Luat nha

a va quy dinh v~ quan

Iy

ng cu do BQ Xay Dl,I'ng ban hanh bao gOm nhfrng thanh vien do au chon qua HQi Nghi Nha chung cu va cOng la cu dan dang sinh

cu

dllQ'c UBND Qu~n Tan Phu cap quy€!t dinh thanh I~p .
ClI"

71 "Nhci Chung

dllQ'c hiiu

nghia nhu sau: va h~ thong cong trinh ha tang Slr

a c6 tu hai tang tra len, c6 10idi, cau thang

dt,Jngchung cho nhi~u he)gia dinh, ca nhan. Nha chung

cu

c6 phan di~n tlch thuec sa

hfru rieng cua tung he) gia dinh, ca nhan, ella chu dau tu va phan di~n tlch thuQC sa
Phu Th,nh Apartment
53 Nguyen San, PhLFcmgPhu Th~nh, Q. Tan Phu,

re.

Ho Chi

-5Minh

hCl'uchung cua

cac chu

sa hCl'unha chung cu. Toa

nha co 05 khOi (A,B,q,[),E)

gOm 01

tang ham, 2 tangTTTM,

15 tang can hQ va khuon vien xung quanh:::toai!~Qa. Tang :~rI:~J~(trCilm di~n,

ham, tang khu dich VI.! thU'O'ng mal cho thue. TCr tang 03 d~n tang 17'1~,,~hu~an hQ.

Khuon

vien tea nha bao gem cong, hang rao, dU'cmg' nQi bQ,

tram born,

"Can hQ": la ph an di~n tich xay dl,mg va trang b] ben trong{,Q
mo ta tal HQ'p dong mua - ban Can hQtCiliTea nha Phu Th ty Co phan Xay dl,J'ng585 va cac Chu

~~p:dinh nghTa va

sa hou.

<:;:Ry
"

k~t giCl'aCong

"Chu sa hCPu": la cac ca nhan, to chuc dung ten m
ban can hQ tal Toa nha Phu Thanh, hoac dung tim cong nhan,

ai HQ'p dOng mua -

uy~nUCan hQ dU'Q'cphap lu~t

"NgU'ai SCP dvng": bao gOm :
K~ ca Chu

sa hCl'u,Chu dau tu.
U vi~c sinh s6ng la lau dal hay tarn

NhCl'ng ngU'ai d~n sinh sOng tal c ~ thai. Barky ngU'ai thue Can hQ cu hu s
'%J~@ili'b

Cl'uhay thue cac phan di~n tich thuQc

quy~n sahCl'u cua Cong ty Co ph).

. ,ling 585.

"Cae ti,n ieh eong eQng":
bao gOm: H~ thOng dem chi~u vao thang may, thang nha ... H~ thOng ttlQ tang ham va cau thang thoat hiem. a chCl'achay tl,J'dQng. 10 thang khach + 05 thang v~n chuy~n hang) phuc VI.! Can hQ. U'CYcach nuoc thuy s
CI,IC

trang trl tai cac khu

VI,J'C

cong cQng nhu sanh

lang can hQ tal cac tang, san-vuon ben ngoai toa

born vao b~ chua ngam, bOn nU'ac

p thoat nuoc thai vao b~ xu Iy, thoat ra cong .. ng camera an ninh: khu thang bQ, thang may va hanh lang cac tang. ~OngIntercom, internet, truylm hinh cap vao tlmg can can hQ. H~ thOng trung tam di~n thoai: vao phonq trung tam ph an phOi len can hQ.
'.

H~ thOng chOng set tal toa nha,
Phu Th,nh Apartment
53 Nguyen San, Phl1ang PM Thanh, Q. Tan PM, Tp. HO Chi Minh

-6-

H~ the,ng thu gom rae thai sinh heat cua Can hO. sAn vlIan H~ the,ng an ninh, bao v~ tal tea nha (be, trl nhan vien an ninh tang can hO va nhan viem an ninh tnrc 24/24h tal cac sanh vao th

a moi khOi nha d~ til!p

nhan, hllang dan dam bao an toan cho n
b] liem lac thong tin nOi bQ d~ lien

ra vao usa hCfu cac loai giay

thang may. Slr dl,mg

cac thil!t

va Ngllaj Slr dunq, hllang dan Slr dl,mg thung thu, ti~p n

ta.... lien quan

d~n Chu so hou va Ngllai sUo dl,mg (n~u

trong nhi chung CLF co nhiiu chu sa hliu" qui dinh 1. Phan so. hCl'urieng va.cac thiet bj sUr d nhieu chil so. hCl'ubaa gam:
a) Phan di~n tich ben trong can hO (k~ c' A can hQ d6) cua chu so hou can hO; phan di dau tll ban cho rieng tung chu so hCfu ca khac; b) Phan di~n tlch thuoc so hCfu rie ban va cOng khong phan bO gia tri p can hQ cho cac chu so hCfu can hAl c) Cac thi~t bi SLr dl,mg ri hCfu rieng cua chu so hCfu ca
J.

Theo diiu 49 cua Nghi dinh 71 vi "Phin

sa

sa hliu

chung

nha chung cur co
an cong. 10gia g~n li6n vai trong nha chung cu rna chu ban cho cac to chuc, ca nhan

u dau tll (chu dau tll giCf lai, khong ch thuec so hCfu rieng nay vao gia ban

di~

can hO. trong phan di~n tlch khac thuec so ua cac chu so hou khac. u cac phan di~n tlch khac trong nha chung

cu

quy dinh tal di~m a va di;t

n nay dU'Q'cg.Oichung la cac chu so hCfu nha chung

\

cu.

..eg nha
di~n tich va cae sau:
a) Ph~h tU'ang chi 6,'tijang

chung cur co nhieu chil so. hCl'ubaa gam phan " d,=,ngchung cha nha chung cur oU'C}'C quy dinh nnt»

' h thuoc so hCfu chung cua cac chu so hCfu nha chung CU'bao bao ngoi nha, tU'ang phan chia cac can hO, san, mal, dllang

gOm: khong!:;igi;:lnf,::!l h lang. cAu thang bO, cau thang may, san thllQ'ng, khung, cet,

thoat

til~r1Jt.

.yttlOng b~ phOt, 10idi bQ. san choi chung va cac phan khac khong thuec

so hCrl.lri~hg cua cac chll so hCfu nha chung

cu;
£)i~u nay;

chu

so hCfu nha chung

b) Ph;an dien tlch khac khong phai la phan di~n tich thuoc so hou rieng cua cac

cu quy

dinh tal khoant

Phu Th,nh Apartment 53 Nguyen San, PhU'cmg'Phu Thanh, Q. Tim Phu, Tp. HO Chi Minh

-

7-

c) NO'ide xe (xe dap, xe cho ngU'ai tan t;tit, xe dQng co hai b~;~r) duoc xay dl,mg theo quy chuan xay dl,l'ngva c6 the b6 trl t~i t~ng h~m hoac t~i t~ng mc>! hoc)ctai ph~n dien tlch khac trong hoac ngoai nha chung cu. f)Oi v6'i khu vJb;g~ xei() to thl

phai xay dl.mg theo quy chuan xay dl,mg nhunq do chu d~u tu qu
so hfru chung cua cac chu so hfru nha chung CU'hoac thuec s ~ hfru nha chung CU'quy dinh tal khoan 1 f)i~u nay; d) Cac thi~t b] Slr dl,mg chung cho nha chung CU'q cua t.uat Nha a. Ph~n di~n tich thuQCsa hfru chung quy dinh t dl,mg chung cho cac chu sa hfru nha chung CU'th dinh nay va quy dinh v~ quan

.R,ttlUQcquy~n

nay dU'gc dung de Slr cua tuat Nha a, Nghi ng cu quy dinh tai f)i~u hung cu.

Iy Slr dl,mgnha chung

3. Ph~n so hfru rieng va ph~n sa hCruch nay phat dU'gc ghi ro trong hop dOngmua ba T,i ei6u 74 ella Lu,t Nha nha

a" nhlP sau:

a va

c~

inh 71 qui dinh vi,c "Bao hanh quy djnh tai f)i~u 74 cua Luat Nha

1. Trong thai han bao hanh nha a

ben ban c6 trach nhiem bao hanh ang hop nha bi hu hong do thien tal, dich hoa hoac do ngU'ai Slr dunq 2. NQidung bao hanh n cong trinh nha c6 rnuc dich Slr dl,lng hon hop) bao gOm slra chCra, hU' hong v~ k~t c~u chinh cua nha (d~m, cQt,san, tr~n, mal, tU'ang, , lat, trat), cac thi~t bi gan li~n v&i nha nhu' h~ ch~t dOt, dU'ang day cap di~n sinh hoat, cap thOng cac loai clra, h~ di~n chi~u sang, h~ sinh heat, thoat nU'ac thai, khac phuc cac trU'ang hop nghieng, lun, v&i.cae thi~t bikhac gan v&i nha a thi ben ban thuc

a

a,

a

a a

hi~n bao hanh

dinh cua nha san xu~t.

3. TrU'ang hop ca nhan thi cong xay dl,l'ng hoac ban nha rna khong thuc hi~n nghi bao hanh nha theo quy dinh tal f)i~u 74 cua Lu;tit Nha a va quy djnh tal f)i~ hu sa hfru nha a c6 quy~n khai ki~n yeu cau Tea an nhan dan

a

a

I~t hai cho ngU'aikhac thi to chuc, ca nhan gay thi~t hai phai bOi cuu trach nhiem hinh Sl,l'theo quy dinh cua phap luat,

7 ella Nghi dinh 71 qui dinh "Ch6 dQ bao tri":

1. Chu So'hCrunha c6 trach nhi~m thuc hi~n bao trl nha theo quy djnh cua Lu;tit Nha va cac quy dinh cua phap lu;tit c6 lien quan, tnl trU'ang hop giCraehu so

a

a

a

Phil Th,nh Apartment 53 Nguyen SO'n, Phllong PhOTh~nh, Q. Tan PhO, Tp.

HO Chi

-8Minh

hCPu ngU'ai Slr dl,lng c6 thea thuan khac. e6i voi trU'ang hop chua va chu sa h(iuthi ngU'ai dang Slr dl,mg co trach nhiem bao tri nha (y d6. 2. E>oiv6'i nha

a c6 nhi~u chu sahli'u

thi cac chu sa hli'u co ung dU'Q'c huu. quy dinh tal

phan sa huu rieng va thea thuan dong gop kinh phi d~ bao tri trong trU'ang hop khong thea thuan dU'Q'cthi kinh phi bao tri phan bo tU'O'ngung v6'i phan di~n tlch thuoc So' h(iu rieng Vi~c dong gop kinh phi bao tri nha chung CUIdU'Q'c £)i~u 51 cua Nghi dinh nay.

3.

NQi dung, quy trinh va viec quan

Iy hO sa

ba

quy dinh cua phap luat v~ bao tri cong trinh xay dtrn IV,: MO TA TOA NHA Phu Thanh la khu chung CUIk~t hop thU' PhU'ong Phu Thc;lnh, Qu~n Tan Phu. Khu cel quan Tan Phu, 02 m~t ti~n dU'ang Nguy~ thong thuan ti~n, k~t noi d~ dang v6'i c,· Cach san bay Tan San Nhat & Qw~n 1 cH Chung CUIPhu Thanh co 18 lch phuc VI,Jcho CUIdan song
W

lac tal so 53 Nguy~n San, . nh n~m tc;livi trl d~c dla nhat ), Thoc;li NgQc Hau (60m), giao n CUIva khu cong nghi~p Ian can .:

rn.s khoi can hQ. Chung CUIco cac ti~n bao gOm mQt tang h~m cho beli d~u xe gi(i xe cho khach d~n tham quan. V6'i 2 dung d~ trung tam thU'O'ng mal, HO bci han nham d~' phuc VI,Jnhu cau cua SUIdan sinh

hoi va xe g~n may; mot ti~ng
tang dU'6'i cua toan khoi tea 100m nam trong khuon vi song tal day .... Chung CUIPhu T tien ti~n va ap dl,Jng chuan:Xanh,Sc;lc Chung C.U'cOng chay tl,J'dQng, rna'" voi chua ch~y,c~
2
A

thi~t k~ theo phong each hi~n dc;li, Slr dl,Jngv~t li~u . ,cong ngh~ hi(m dc;lidel tao nen rnet khu dO th] dat tieu

. c trang b] v6'i nhCYngh~ thong an ninh nhu h~ thong bao

hat di~n dl,J'phonq, h~ thong an ninh camera 2417, cac tu co cuen h chua chay kh~p nol trong toa nha,

Chungitel;ra t~ coUytin lanh VI,I'C quan

i,r hao thong bao, NAC Real Estate - Cong ty TU' van Bat dQng san quoc
rna kinh nghiem lam viec cua dQi ngO quan

Iy bat

dQng san

a cac quac gia nhu' Canada,
Iy chinh Iy hieu

Iy cQng

lal gan 50 narn trong

My, HOng Kong, Philipines

v.v ... del dU'Q'cchon lam dan vi quan

thuc cua Chung cu. Chung toi luen dam qua va chuyen nghiep.

baa mang d~n cho khach hang mQt dich VI,!quan

PhuTh,nh Apartment
53 Nguy€m San, PhU'ang PM Thanh, Q. Tan PM, Tp. HO Chi Minh

-9-

Van phong Ban Ouan Iy dc)t tal Chung cu gOm 4 be:> phan sau: • .• • • • BQ phan Quan Iy Hoat dQng toa nha BO ph~n Hanh ehinh K~ toan. Bo phan Bao v~. BQ phan V~ Sinh. N~u quy CU'dan can lien h~ vai cac bQ phan tren vui 10 •• . • . . •• hoac email: bqlphuthanh@nacrealestate.co

Gic7lam vi~c eua Ban Quan Ij nhlP sau:
ThlY Hai - ThlY Sau Sang 08:00-12:00 Chieu 13:

rno

Bay

Sang 08:00-12:00 Nghi ng co th~ lien h~ vai Ban quan Iy d~ 9 gQi eho dU'ang day nong so:

Chu Nh~t va Ngay.I~:

Tuy nhien, t~i bat elY thai di~m nao Quy giai quy~t cac trU'ang hop kh~n cap. Xin

KHIEU N~I
£)~

vA DE XUAT
, n~u CU'dan co bat ClYvan de gl can khi~u vai Ban quan IY.

vi~e phuc VI,J CU'dan ngay

nal hay de xuat, vui long lien THONG TIN CHUNG

1. Gic7mo clla cuatcu'·"
Qt ngayva 7 ngay trong tuan. 2. Cac ngay ngh Cac ngay nghi ong narn dU'Q'cli~t ra dU'ai day nham rnuc dich cho quy vi bi~t d~ co

k~ hoach ch

oat dong rieng cua minh.

fly Giai phong mien nam - Ngay quoc t~ lao dQng - Ngay Quoc khanh VN
Phil Th,nh Apartment 53 Nguy~n San, Phllang Phil Thc;mh,Q. Tan Phil, Tp. - 10 Minh

HO Chi

Vao cac ngay neu tren Van phongBQl

sa d6ng cLra nghi. Tuy nhien,

ninh va V~ sinh va ky thu~t van lam vi~c blnh thU'cmg. Neu quy vi trong nhling ngay neu tren, vui long lien h~ so: 3. L6i ra vao chinh

Clra vao chinh cua Chung CU':04 cOng (Nguyen San: 02 cOn cOng). Teit ca CU' dan, thanh vien cua CU' dan, khach den lie dung clra nay d~ vao Chung CU' .. 4. L6i v,n chuy6n hang h6a va sLi dlJng thang may d~t tai 10i vao tang ha

lOi v~n chuy~n hang hoa

ngU'ai d~i di~n hoac Ban Quan Iy Chung cu. Teit ca vi~c giao nhan phai dU'Q'ctien hanh theo bao tri tOt trinh tri;mg n€m nha, teit ca hang h' xe day co banh xe cao suo Chung CU'dU'Q'c trang b] 10 thang may' himg phuc VI,J vi~q v~n chuy~n hang hoa chu can he)/khach thue dang ky vai BQl Ban Quan Iy yeu cau CU' dan Qu U' dan va khach, va 05 thang tal Slr dunq v~n chuy~n hang h6a khi ly theo SI,J' ~p xep va chap thu~n cua s cua nhan vien An ninh. D~ phai dU'Q'cv~n chuy~n belng

cu

dan

llch giao nhan tnroc khi thuc hi~n nhelm thuan lQ'i cho teit ca CUtdan trong Toa nha, may 24 gia tnrec khi van chuy~n hang hoa ra may chi dU'Q'cthl,J'c h~~n tl1 8:00 Sang - 5:00 quan Iy d~ di~n vao mau dan c6 sAn "Dang ky Slr

dam bao vi~c van chuy~n phai dang ky Slr hoac vao toa nha, Viecslr • • +Milh Chieu, Lien h~ vai van dl,Jngthang may" Trong qua trinh v. den vi~c Slr dypg thang thiet nham tr~.~h thiet b] trofl.Q\To ,
*

U' dan hoac nhling ngU'ai do CUt dan thue co lien quan

ay phai dam bao thuc hi~n nhling bi~n phap bao v~ can nhung thi~t hal xay ra do nhling

ng tich, tOn hal cho con ngU'ai, thang may, khu VI,J'C chung va cac Chiu trach nhiem boi thlfang

blot;t

a can cu

,

Hop tH~\~~nhan

cua tl1ng can he)dlfQ'c d~t tai

cua Chung cu. CUt dan tl,J'

quan Iy vi~omh~n thu cua minh. Cac thu ttl bao dam hoac phat chuy~n nhanh sa do cac dan vi cung cap dich VI,J thuc hi~n true tiep vai CU'dan. 6. Chiiu sang cong cQng

Phu Th,nh Apartment
53 Nguyen San, PhU'ang PM Thanh, Q. Tan Phu, Tp. HO Chi Minh

-

11 -

H~ thong den chi~u sang cong cQng xuyen suot toan bQ Chung CU' sa.\~U'Q'c sau 18:00 gio chi~u m6ingay cho d~n 6gio sang ngay hom sau . Vi~ m&frensa di~u chinh tuy theo thai ti~t

ma tlr
dU'Q'c

Ban ngay, toan bo he thong chieu sang cong cong dll'Q'C tat de )Si~t:;~i~rn;;:Afing U'Q'ng, 1 chi c6 mQt so khu VI,.!'C khu VI,.!'C khong c6 nhi~u anh sang nhu h ,;;' VI,.!'C sanh ,v.v. van luen de Ban Ouan

ma vi Iy do an toan,

cac tang, khu

an ninh cua c

Ly Toa

nha sa di~u chinh anh sang

a n,hCl'ngkh
, theo doi an ninh

giam nang 1U'Q'ng nhunq van dam bao an ninh cho khu v

7. Bao v, - An ninh - H, th6ng camera
Chung cu luon c6 luc 1U'Q'ng ninh chuyen nghi. an khu VI,.!'C chung 24 gio mQt ngay

a cac

va 7 ngay

trong . Vai nhan thuc nay, CU' dan i mong muon trong Khu VI,.!'C Iy hoac nhan vien Bao v~ v~ b~t anh hll'ang d~n Sl,.!' n toan hoac a rna he nh~n bi~t dU'Q'c. COng vui long b~t ky ngU'oi nao kha nghi di lal trong Q'ng bao v~ lam nhiern VI,J, Ban Ouan Iy

51,.!' an toan cua vi~c Slr dl,mg Chung cu la
luon d~ cao Sl,.!'can tronq de tranh cac ti Rieng cua rnlnh va yeu cau thong bao Clr Sl,.!' i~c gi c6 anh hU'ang hoac c6 v sue kh6e cua b~t ky thanh vien cll thong bao ngay I~p tlrC cho Phon Chung minh. Tea

cu.

M~c du Chung

cu

I

A

khuy~n khich cu dan nen Slr

9 an ninh - bao dQng rieng trong can hQ cua

8. V, sinh
~m trach bai nha thau v~ sinh do Ban Ouan Iyl Chll chung

cu

chi dinh.

an can giCl' gin v~ sinh chung ach s~ trong mol thai diem.

cu

(bao g6m Khu VI,.!'C

Chung va ben tro

e sinh trong khu VI,.!'C cua minh. rieng
toan t~t ca c hoac cho ·en quan d~n vi~c ve sinh Khu VI,.!'C rieng h tronq can hQ cua

CU' dan phai tl,.!' hanh t

true ti~p cho nha thau

vi~c cua minh. Nhan vien v~ sinh Chung cu khong chiu trach

cu dan.
113

PCCC
CAp cCru

114 115

Phu Th,nh Apartment
53 Nguyen San, PhllO'ng Ph':' Thlilnh, Q. Tan PM, Tp. HO Chf Minh

-12-

VI- QUI alNH V~ THANH ToAN cAe LO~I PHI
Kinh phi quan Iy v~n hanh phan dong kinh phi quan Iy v~n hanh phan

so. hcru

chung nha chung

ChU'O'ng II, Ml,Jc2, f)i~u 17 Ml,Jc2 cua Quy~t dinh 08/2008/Qf)-BX

so. hCfuchung nha chung c a) TrLfong hop nha chung cu c6 mot chu sa hiiu thl kinh chu sa hiiu dam nhan, tnr trLfong hgp chu sa hiiu va ngLfoi sa TrLfong hop nha chung cLf c6 nhieu chu sa hiiu thi kinh phi cac chu sa hiiu theo nguyen tac dam bao tinh du dLfgc tinh theo thang, phan be)theo di~n tich phan sa h ban thu tll ngLfoi sa dunq nha chung cu moi thang mQ
?

v~n hanh do a thuan khac.

Lfgc huy dQng tll
?

a tUng chu sa

hiiu va

nhan dan tinh, thanh

pho tnrc thuoc Trung Lfang can cCt vao tinh hinh th

dia phLfang d~ quy dinh g cu tren dia ban. Chu dau n hhan dan tinh, thanh pho tnrc i dich vu ngay tlt khi I~p duan,

mCtc thu toi da (gia tran) kinh phi quan Iy v~n ha tu dl! an nha chung cu canerr mCtc thu toi d
thuoc Trung Lfang quy djnh d~ tfnh toan, ca b) f)oi vcsidl! an nha chung cLf c6

sa dl:Jngrieng cho tUng nha hoac cac dlch
tal khoant £lieu 5 cua Quy ch~ na ngLfai mua bang van ban khi ky h"; thoa thuan d6. 'chu .u

lch vl:Jgia tang (nhu tam hoi, b~ bol ng khac) nqoal cac dlch vu quy dlnh

nr c6

thoa thuan mire phi dleh vu vcsi

ua ban nha

a thi

mCtc thu thirc hi~n theo

g6p kinh phi quan Iy v~n hanh nha chung theo cac quy dinh neu t~i rieng rna Chu dau k~ ca trLfong hop di~n tich thuoc phan chu

nr ch

sa hiiu

khOng

sa dunq.

sa

cu
JH J

hiiu

1. Phi quan Iy
Chi phi cho th6ng trang thi~t b] va phi Slf dunq nan phi khac d~ v~n hanh nha chung CU';di~u khoan hoat dong cua h~ ;\iin cOng thl,J'chi~n oac dich Vl,Jtrong nha chung CU';cac chi oat dong cua may mac, thi~t b] (nhu thang may, may born, may , c) thuoc phan Cli)d~ 1U'Q'ng,nhien v~t li~u, duy tu bao dU'ang thU'ang xuyen va cac chi

It~ -

dam

so. hfru chung

trong nha chung cu.

tach nhiern thanh toan khoan phi quan Iy ho~c/va cac phi khac(n~u

co) tn,l'~;ti:~p"t~ll"an phong Ban quan Iy hoac chuy~n khoan vao taikhoan s6: Ten ngU'aJ:nh~n:

se tal

khoan:

Phi quan Iy : 6.000 dOng I m2 I thing.
Ph" Th,nh Apartment
53 Nguy~n San, PhU'cmg Phu Thanh, Q. TAn Phu, Tp. H6 Chi Minh

- 13 -

Khi nh~n ban giao can ho, chu can ho hoac CUIdan song trong c~~;ho se d6ng Phi quan Iy v~n hanh nay mot Ian cho 06 thanq dau tien, va sau d6dqi~~f?ot:i~~~ng mot Ian k~ tli thang thli 07 can cli vao bien lai thu ti~n Ian dau (thai gian 'dQ;gg I~tli
1

ngay

01 - 05 hang thang thu phl),
CUIdan dU'Q'cyeu cau thanh t6an phi quan Iy trong v6ng phieu thong bao tli SOL. H~t han thanh t6an rna SOL chua n theo quy dlnh tli CUIdan, nvoc se tarn thai bi kh6a . £)~ tranh cam giac khong thoai mal khi djch vv quy CUIdan thanh t6an dung han,

. ..

%.

nhan dU'Q'c khoan phi

2. ei~n theal, internet, truyin hinh cap
CUI dan c6 nhu cau SLr dvng nhiing dich v.v ... xin true ti~p thuc hi~m vai Cong ty cung c" CUI dan c6 trach nhiern thanh toan chinh, vi~n thong theo hop dOng vai Con phi v~ cunqcap ap dich ai, internet, truy~n hinh cap

dich

vu

buu

vu.

3. ei~n ki
£)i~n k~ se do. cong ty di~n thanh toan cac khoan phi v~ viec ~n
0

moi can ho. CUI dan c6 trach nniem

.: n theo hop dOng vai Cong ty di~n Il,I'c.

4. Phi d,u/d6

xe : 17 cua Ouy~t dinh 08/2008/0£)-SXD qui dinh

Tc;li ChU'O'ng II, Phi trong giii dU'Q'cqui din d~p vao chi phi quan Iy' Phi d~u / phat hanh thong Phi d~u xe: Xe

e dap, xe may dU'Q'chach toan rieng va dU'Q'C bu

. c thu chung vai Phi quan Iy n~u dang ky truce ngay ., thu rie'ng n~u dang ky sau ngay phat hanh thong bao.

c6 dinh
700.000dOng / thang 600.000dOng / thang 70.000dOng / thang

Xe

so:

60.000dOng / thang 40.000dOng / thang 30.000dOng / thang
- 14 -

5. Xe dap oien:
6. Xe dc;lPthU'ang:

Phli Th,nh Apartment
53 Nguyen San, Ph liang Phil Th,nh, Q. Tan Phil, Tp. HO ChI, Minh

5. £litn, NlI'bc sinh hott :
Tai ChU'O'ng 2, MI,Jc3, f)i~u 17 cua Quy~t dinh huy d¢ng kinh phi quan Iy v~n hanh phAn sa h(iu chung nha gOm: Cac chi phi nhien li~u, nang 1U'Q'ng, U'ac va cac chi n rieng dOi vai tung ngU'ai Slr dl,Jng nha chung CU'thi do vai dan vi cung cap dich VI,Jdo. TrU'ang hop Slr dl,Jng dOng rieng tung can thi ngU'ai Slr dl,Jng chi tra theo cQng them phan hao hut, Hang thanq, Ban Ouan Ly se chOt chi hop dOng ti~p chi tra khong co hop "'dung

s6

n i chung toi thuc hi~n cong

Ouan Ly mong muon co SI,J' hung ki~n cua Qu' c tac nay d~ dam bao khong co SI,J' th~c m~c khiti . Don gia dU'Q'ctinh theo dan gia nU'a hut khi bam, sue rlra. 6. Cac chi phi· khac: Cac chi phi khac dU'Q'cSlr du khong bao g6m cac chi phi dU'Q'c Slr dl,Jngthanh toan trt!cti~p cho'4t~ cap.
J. .

y Cap NU'cYC dinh va % hao qui

ng pham vi can hQ va cho Chu sa h(iu, . van ban nay thi Chu

sa hou

hoac NgU'ai

T,i £li6u 51 M\lc 2 v6 qui djnh Kinh phi bao tri hCPudU'Q'c qui djnh:

lr d\lng nhi chung CU' eua Nghi dinh s6 71
- u chung clIa nhi chung ClI' co nhi6u chll sa h(iu chung cua nha chung CU'co nhi~u chu sa h(iu u tu ky hop dOng ban can h¢ k~ tu ngay Lu~t Nha

1. Kinh phi ba
dU'Q'cquy dinh nhu a) Tru'ang

a co

u tU' co trach nhi~m n¢p cac khoan kinh phi sau day: - '£)Oi vcYic:I,~ tlch nha ban phal nep 2% ti~n ban, khoan ti~n nay dU'Q'ctinh vao ' ti~n ban Ca!lf1¢\ hop dOng i~n tlch khac rna ngU'ai mua phal tra va dU'Q'C quy dinh ra trong nha rna chu dAu tU' gi(i lal, khong ban (khong tinh phan

Ji~? .... ~R·~ndi~n tlch
dien ti9hthu¢csu do.

dl,Jng chung) thi chu dAutU' phai nQp 2% gia tri cua phan di~n tich

do; phafl"gia tri nay dU'Q'ctinh theo gia ban can hQ co gia cao nhat cua nha chung CU' b) Khoan kinh phi quy dinh tai di~m a khoan nay dU'Q'ctrich trvoc thu~ d~ nQP (Nha nuoc khong thu thu~ dOi vai khoan kinh phi nay) va dU'Q'Cgui vao ngan hang

Ph':' Th,nh Apartment
53 Nguy~n San, PhU'ang Phu Thanh, Q. Tan Phu, Tp. HO Chi Minh

- 15 -

thuonq mal do Ban quan tr] nha chung CU' quan Iy d~ phuc VI,I cho c099 tac bao trl
phan

sa hliu

chung theo quy dinh v~ quan Iy Slr dl,lng nha chung CU'; .

tk

c) TrU'cmg hop chu dau tu ky hop dong ban can hQtrU'ac n9~'~·l.:H~tNPta hi~u IlfC thi hanh rna chu dau tu chua thu 2% ti~n ban thl cac jh\~Il£tu chung cu co trach nhiern dong gop khoan kinh phi d~ baa trl ph phi dong gop chi dU'e;>'c khi phat sinh cong tac bao trl va d thu cong vi~c bao trl CI,Ith~.

a co

can hQ

sg.;.hCP(tJphung. Kinh ~~ dinh doivai tung
x'

2. TrU'cmg hop kinh phi bao trl quy dinh tal di~m'Rhoan khong du d~ thuc hi~m bao tri phan s<Y hliu chung thl c'
trach nhiern dong gop them kinh phi tU'O'ng(rng vai cua tung chu

1 f)i~u nay
u nha chung cu co ·\lIch thuoc

sa hou.

sa hliurieng

Trong trU'ang hop nha chun hoac dU'a va 20 ella

~. ha df1 rna kinh phi bao trl

quy dinh tal khoan 1 f)i~u nay chua Slr dl,lng hl!t cu khi xay dl,l'ng lal nha chunqcu dl,l'ng lai.; T,i ChLPO'ng II, MlJe 4,

su dl,lng d~ h6 tro tal dinh
i nha chung cu sau khi xay

£n6u

08 120081 Q£) - BXD qui dinh
ung c-: nr co trach nhi~m I~p tal khoan tien ng mal vCli lai suat khong thap han lai dira nha chung cu vao

vi,e Quan Iy kinh phi bao tri se h+u e
1. f)oi vCli kinh phi bao tri quy d!nh, gLti cho Wng nha chung cir tal suat tien gLti th9t ki~m khong ky h giao tal khoan do cho Ban q tal khoan kinh phi bao tri vCli mQt thanh vien do Ban qua quy d!nh clla phap lu~t ve t So tien lai phat sinh tron

sa dl)ng

va ban

n quan tr! dlfQC bau ra. Ban quan tr! quan Iy g chll tai khoan (gom TnJdng Ban quan tr! va' quan Iy va sa dunq khoan kinh phi nay theo o gLtitien tal NH phai dlfQC beS sung vao kinh phi bao ~.nh toan, quyet toan va thanh Iy hop dong Dao trl dlfQC

trl,
thirc hi~n theo cac quy cua phap luat ve xay dl/l1g va hop dong dan Sl/. Iy kinh phi bao tri phan

Sd

hftu chung nha chung cu phai I~p seS

kinh phi bao tri va phoi hcp thl/C hi~n kiem tra vi~c quyet toan quy d!nh phap lu~t ve tal chinh; cong khai cac khoan thu, chi bao tri nha chung ngh! hang narn,

cu

vCli nglfdi

sa dl)ng

nha chung

cu tal

HQi

Chu dau tu sa chiu trach nhiern dc;li di~n mua bao hi~m chung (gom phan xay dl,l'ng co ban, h~ thong co - di~n) cho ca toa nha(khong bao gom cac can hQ thl! chap

Phu Th,nh Apartment 53 Nguyen San, Phl1ang PhClThanh, a. TAn Phu, Tp. HO Chi Minh

- 16 -

yay Ngan hang; khong bao gOm bao hi6m rui ro tai san b€m trong can sa hiiu). QUYEN VA NGHiA CU' T~i ChU'ang II, Ml,Jc5 cua Quy~t djnh 08/20081 va NghTa Vl,Jcua chu sa hiiu, ngU'ai sli dl,Jng trong sti hanh vi bi nghiem cam trong sli dl,Jngnha chung VI) CUA CHU

so'

HCrU, NGU'al

sO'

CHUNG CU'; NHCrNG H1..NH VI 81 NGHIEM CAM TRONG

so
"Q " nh ve uyen

oe

CU'; nhiing

cu

bao

Dieu 21. Quyen va nghTa VI:J cua chu so hiiu trong sa 1. £)oi vdinha chung cu co nhieu chu

50 hftu
9 theo quy d!nh cua Quy

a) £)lIQc quyen sa dl:Jngdi~n tlch thu9C phan che nay; . b) Yeu cau ngllai co trach nhi~m cung c . quan den quan
I

oong khai cac n9i dung lien

Iy sa dl:Jngnha

chung nghi nha chung ell; vdi phan
I

c) Chap hanh day du nhiing qu d) Co trach nhiem truro hi~n du, dung thai han kinh phi quan kinh phi khac phai n9P theo d) Tao dieu ki~n thu~n I tri phan

bao tri

50 hftu rieng; dong phan 50 hftu chung va

gop day cac khoan

che nay; co trach nhi~m truro hi~n vi~c v~n hanh va bao

50

hCl'uchung nha

e) Chap hanh nol qu quy dinh

ve phong

e quan 19'viec sirdung
pham trong nha chung cir;

nha chung cir; thuc hien dung cac

ch

, chua chay, v~ sinh cong cong, an ninh trat W; phat hien va ang hoac hOi thirong thiet hai d6i voi phan Sd hii'u chung hoac gum sil dung nha chung cu khac hi hu hong do mlnh gay ra.

thong bao kip thai c

2. D6i vd· quy dinh

cir co mot chu Sd hii'u thl chu Sd hii'u co trach nhiem thirc hien nhimg

;,ya nghia Vi! cua nguai sil dung khong phai Ia chii Sd hii'u nha chung cu 1. £jii~;:sil dung hop phap phan Sd httu rieng va thuc hien cac quy dinh tai cac diem a, b khoan 1 Di~til'21 cua Quy che nay; 2. Yeu cau chu Sd htru cung cap Ban nei quy quan 19'sil dung va cac thong tin lien quan de'n viec quan

Iy sir dung

nha chung cir;
Phu Th,nh Apartment - 17 Minh

53 Nguyen San, PhU'ang Phu Thanh, Q. Tan Phu, Tp.

Ho Chi

3. Tharn gia Hoi nghi nha chung cir, dong g6p chi phi van hanh nha chung hop c6 thoa thuan voi chu

sa hiiu;

tnrong

4. Chap hanh d~y du nhtrng quyet dinh cua HQi nghi nha chung cir; 5. Thuc hien cac nghia vu quy dinh tai cac di~rn d, e, g khoan 1 Di~ Dieu 23. Nhtmg hanh vi bi nghiern cam trong si'rdung nha chung cir 1. Coi noi, chiem dung dien tfch, khong gian hoac nay.

lam hu h?
?•

chung hoac phan sir dung chung diroi moi hlnh thtrc; due pha, phan k€t cau chiu hrc, h¢ thong ha tang ky thuat, trang thi '" ngoai cua nha chung cir; 2. Phan chia, chuyen d6i phan

CJ

hoac lam thay d6i

chung, kien tnic ben

sa htru chung hoac

ph tri an nha chung cir; ay tham, dot, 0 nhiern moi tnrong; hung hoac phan si'rdung chung; anh vi khac rna phap luat khong cho h¢, nha chung cu trai vci quy dinh; thay ~n si'r dung rieng (xay nrong ngan len mat

3. GAy tieng 6n qua mire quy dinh; lam anh hmrn 4. Xa rae thai, mroc thai, khf thai, chat d¢c h . chan nuoi gia siic, gia earn trong khu V1!c thuoc 5. Quang cao, viet, ve trai quy dinh hoa phep; sir dung vat lieu hoac mau selc tren mat n d6i ket cau, thiet k€ cua phan

sa hftu ri

hoac

san, di chuyen cac trang thiet bi va h hQ, coi noi dien tich diroi moi hlnh t 6. Sir dung hoac cho ngiroi muc dich quy dinh; 7. Nuoi gia siic, gia d huang

- thuat gan voi phan

sa huu chung,

due pha can

han

sa huu rieng sa hfru rieng

hoac phan si'rdung rieng trai voi

too trat nr, my qu

.c thuoc

hoac phan sir dung rieng lam anh

g song cua cac hQ khac va khu V1!ccong cong (neu nuoi ling 'luy dinh cua phap luat); g ~ va cac IOC;li hang hoa de gay chay, n6 (kinh doanh han, ga, v~t

vat canh thl phai dam

lieu n6 va cac n '
Vl;l

nguy hiem khac); rna gay tieng 6n, 0 nhiem moi tnrong (nha hang karaoke, vii tnrong,

rn6 gia sue va cac hoar d¢ng dich vu gAy 0 nhiem khac): g dung muc dich kinh phi quan 19 van hanh va kinh phi bao trt nha chung cu. f)i . Nhling hanh vi b] nghiem cam quy dinh tal £lieu 23 cua Quy ehe nay phai tri hoac Chu dau nr hoac ehu sa hiiu nha chung elf thong bao tnrc tiep

dLf<;1e an qan B

va eong khai den cac t6 chrrc, ca nhan eolian quan d~ biet va thuc hi~n.

. Phu Th,nh Apartment 53 Nguyen San, Phl1ang PhClThanh, Q. TAn PM, Tp. HO cnr Minh

- 18 -

Dl,I'a vao cac diAu khoan qui dinh' nay Ban Quan Ly TOa nha

thuc hien me;,t56 qui djnh trong viec sli dl,mg nha chung cu nhu sau:

v. QUI £)INH vi: SliA ..
1. Phu ThGlnh.

CHtJA CAN HO

.
.,

Mvc dich cua viec huang dan sua chua can he;,la nh:' thuat va net tham my cua toa nha nho do nang cao

2.

SI,I' huang dan nay duQ'c SOGln thao nharn trQ' giu
ngoi nha cua minh (phan sua chua - trang trl hoan chinh nhung no sa cung cap nhCfng th thong thU'c)'J1g.

trong viec trang trl ang dan co th~ chua thi~t trong viec thay th~

Yiu ciu chung Khong cho phep thay dOi Ian v~ ca ngay ban giao. SU' phi chuAn a) f)~ tranh gay nguy hi~m, Cu cong viec trang trl ne;,ithat Toa Nha 03 ha trong thai gian 2 narn ke tll'

~

duQ'c van ban cho phep thuc hien cac

ee ban va co

9 them b~ng each glii cho Ban Quan LV
hanh cling vai Phi~u dang

kv slia

chua

b) Cu dan phai chi dinh
ten, s6 dien thoal cua he. c) Cac Cu dan k ~

n d~ diAu ph6i (giam sat) viec slia chua va bao c chi djnh cho Ban Ouan LV Toa Nha d~ tien lien

~n hanh ,cong viec tnroc khi duQ'C cap phep. MQi slia , i slia I~i b~ng chi phi cua Cu dan do.

chua khong
chi dinh,vap'ij"

d) Cac Cu d~.. phai c . trach nhiem d6i vai cac hanh vi cua cac cong nhan do ho n ne;,pthu lIY quyAn cho Ban quan IV Toa Nha.

lPa chlia
slia chua sa duQ'c ti~n hanh trong thai gian :

ro 7g30 -11g30
Th(r 7 : ra ti~ng On.

Chi~u: 13h30 -15g30 Chi~u: Phai dang kV cac cong viec khong gay

Tli 7g30 -11g30

Ph':' Th,nh Apartment 53 Nguyen 50'n, Ph liang Phu Thanh, Q. Tan

=no.

Tp.

Ho Chi

- 19 Minh

b) Chli nhit va ngay

Ii:Khong, dU'Q'cthi

cong

Ky guy

cho viec sira chiia
hanh

a) CU' dan va nha thau phai thong bao Ban Quan Ly Toa N cong vi(!c thong qua mau "Phleu d~ nghi sua chua mat b) N¢p ti~n ky quy Ban Quan Ly Toa Nha trong gia h c) CU' dan phal d~t CQCsO ti~n tll' 30.000.000dOng khoan dim Tai khoan quan Iy toa nha Phu Than d) Ban quan Iy toan quy~n su dt,mg sO ti~n tren don dep cac rae thai hoac d~ sua chua ca san chung do vi(!c sua chua gay ra. (8 pharn). Trong trU'ang hop ti~n d~t CQC hoc k~ tren thi CU' dan phai bOi hoan e) Vi(!c phOi hop ki~m tra se dU'Q'cth. .CU' dan ngay khi cong vi(!csua

hoac chuyen

cac chi phi cho viec hoc va do va dOi vai

cac tai

. h b~ng cac bien ban vi 9 trai het cac chi phi hong quan
I nhan

IY.
vien cua Ban quan Iy va

an thanh,

Viec duyet ban vi
1) Ban ve se dU'Q'cPhong 2) Cac CU' dan nen treo phia ngoai ngoi nha 3) Thai gian cap Chu 8au TU' xet duy(!t. m~t b~ng (da dU'Q'cduyet) va giay dOng y thai gian thvc hi(!n sua chua. ngay k~ ttl· ngay nhan ban ve .

Hoan tiAn dit coc
n ti~n d~tcQc cho chu nha trong vang 15 ngay rna khong tinh lai vai a)

b)

. da nhan dU'Q'cban ve hoan cong a khong qua thai han cho phep

1. C
• •

tien hanh eae eong vife sau
Thay bong dem L~p d~t den theo h(! thOng

ma khong

e§n phili thong bao eho

Phil Th,nh Apartment 53 Nguyen San, PhlFang Phu Thanh, Q. TAn Phu, Tp. HO Chi Minh

- 20 -

LAp dr)t may kanh (trong phong ngu) c6 cOng suAt 1Hp

2. Cur dan chi cfUVC philp tien hanh cong vi,c sau khi quan IY.
a) Thay doi 9l;lch lat tU'cmg hoac san

co sCI'

( LU'u 'I: Nha th~u chinh khOng chiu trach nhiem bao hanh, s· thay san moi), b) LAp d~t 1U'&isAt, Clra so theo thi~t k~ da dU'Q'cd c) LAp d~t may di~u hoa

Ie cac phong 'I:
Nha th" ong chiu trach nhi~m bao

d) Pha tU'ang ngan trong nha (sau thai han 2 e) Xay dl,l'ng tU'ang moi. (LU'u

hanh sau khi chu nha thay doi ) f) Vi~c di chuy{m bOn nuoc, ch~u rlr d~u tu khong bao hanh san lat nay) g) £)~t tu qu~n ao am tU'ang h) Thay th~ cac clra hi~n i) (Chu
r.

am va phong tam. (LU'u

'I:

Chu

Clf Sl,l'thay doi nao t&i san hor)c bAt 9 qua trinh di dai cac thi~t bi v~ sinh

Clf Sl,l'thay doi nao t&i san lat hi~

'I: Phai

dam bao

lam hU' hl;li den 6ng bao on cua di~u hoa khong khi lap dr)t cac mal va tr~n gia) sAt an toan ben ngoai clra chinh thi phai co xac nh~n tAt ca cac can h¢ tren cling 01 t~ng v~ mau sac va ki~u

khi dU'Q'cdr)t ng~m

j) T rU'ang hop I~
(chQ>ky) dOn dang

a) P b) S

C

tU'ang phia trong nha

.~ cac clra chinh phu E'ai1i!dr)t ay khOng khi di~u hoa m e) f) Thay the clra so hi~n co Thay th~ cac clra so

a clra so

a ban cOng va mat ti~n.
Ph" Th,nh Apartment

53 Nguy~n San, PhU'cmg Phu Thantt, Q. Tan Phu, Tp.

Ho Chi

.- 21 Minh

g) Thay dOi rao chan
-<Ii'

a ban congo

h) Thay dOi kinh cua vai rnau khac vai rnau ban dau i) j) Bit cCrasO hoac cua ra vao. Nang san nha b~ng n~n lat xi mang

k) Khoan I)

10 tren

xa, cot va cac bo ph~n chiu h,Pckhac

Pha bOt thay dOi cac cot, xa nha hoac gia cO cac c

m) Thay dOi cac dU'ang Ong k~ ca ben trong va be n) Lclp them cac t~m bat hoac cac vat che ncl nha, bao gom ca cac vat dl,mg dung d~ ph

Gi

thl.PO'n tieh eho n U'ai va thiat hai d6i
Nha thau cua CU' dan S9 phai chju tra sinh tCrhay co lien quan d~n viec su

VallI •
oi vai cac m~t mat, hu hai phat

lem

hanh.

Nhin Sl.P ella nha thAu
1) Cac cong nhan d~n d~ lam viec se thon dich d~n cua ho va nhan the ra va 2 ) Cac nha thau phal thong ba mai cac nha thau S9 phai nOPi 3) Cong nhan cua cac nha 4)8at ky nha thau hoac . ft coi la xarn pharn va yft
I

cho bO phan an ninh tai cOng v~ rnuc

m~t the ra vao, Moi Ian c~p' lal the ra vao

.OOOVND.. on m~c dong phuc d~ co th~ de dang nhan ra ho . ao cua ho bj phat hi~n khong co the ra vao S9 bj

Viae thua eae eon
1. cac nha thau phai

~ti bao

r~ng nha thau phu cua he trong qua trinh ti~n hanh

~n dl,lng cong nhan b~t hop phap. n, "cong nhan b~t hop phap" la nhCrng ngu'ai vao Viet Nam rna nhap CU'hoac vi pham quy djnh v~ viec thue muon nhan cong pharn nhCrng quydjnh khac cua phap luat.

Cae
Cac nha tu phal chiu trach nhlern hoan toan vai vi~c giCrgin tal san va thi~t bi chung b~t CLrhU' h~i tal san chung nao do ho gay ra va ho phai sua chua vachiu chi phi. Cac nha thau phai co trach nhlern nh~t djnh bao ve cac khu vue chung, vi du phal co t~m chcln d~ bao ve thang may, tU'cmg, va cua

a cac

khu VlfC chung.

Phil Th,nh Apartment 53 Nguy6n San, Phl1~mgPM Tht;mh, Q. Tan PM, Tp.

HO Chi

- 22 Minh

aam bao an toan t.Cac nha thau phai luon hi€!u bi~t va tuan thu cac quy dlnh v~ an t phai chlu chi phi lien quan d~n vi~c thuc thl nhO'ng quy dinh d6 2.Cac nha thau phai c6 bien phap dam baoan toan cho cong nh VI,I'C chung, cac CU' dan, nhan vien va tal san cua khu nha va c ~.

Viec don dep vat lieu thua
t.Cac cong viec deYdang, g~ch vG'a, va cac v~t li~u th' vi~c tay rCracac v~t ban nhu v~t dau, v~t san ... ) theo dU'Q'cphep lam ban cac khu VI,I'C cau thang chung. 2.MOi not trong khu VI,I'C chung d€!u phai giG'sach.s 3.Cac v~tli~u vU'O'ngvai phai dU'Q'cgom t~i nol don dep trong ngay. 4.Cac v~t li~lI thua phai dU'Q'cbo vao trong 5.Ban quan Iy se chu dong di dai cac v~t nay se do ben sCrachtra chi tra, hi v~n chuy€!n xuong. nay khong can thong bao va chi phi ban phai rCrasach ngay. a ban quan Iy va phai dU'Q'C . c don dep (k€! ca Ban quan

IV. Khong

hanh chinh. Nha thau nen dang ky su dt,mg
• sang d~n 17h chieu 2. Bang ky Slr dt,mg thang cho Ban Ouan Ly Toa v~t n~ng phai dU'Q'clam theo mau va gui 24 gia. Vi~c bao su dl,mg nay theo quy t~c bao

khong co' Sl,l' t~c nghen tai noi ch~t dOl noi dO' dOl cau thangl ti€!n sanh v

oi nao khac khi v~n chuy€!n.
thai gian v~nchuy€!n.

4.Cac nha thau\ip ~i c6 trach nhiern sua chCPacac hU' hong doi vai cac tea nha va tai

~~r
o~c t~i d~u xe cua .• U' dan. C

9 nhan din thi cong

d~u xe cua minh tal bai d~u xe cho khach. Khong dU'Q'cd€! xe tal

cac

khu VI,I'C chung hoac t~i bai d~u xe dU'cmg di lal ho~c tal bai

Tra phi d~u xe theo ngayl ky hoac thang.

Cac cong viac bi han chi
Phu Thanh Apartment 53 Nguyen San, PhlJ'ang PhU Thanh, Q. Tan PM, Tp. HO Chi Minh - 23 -

Cac cong vi~c lien quan d~n vi~c ti~ng may khoan, ti~ng go, son phue~(aanh vec-ni gay bat ti~n cho CU' dan sa phai dung truce 17h chi~u.j;,

1.2.3 Cae miu dan___;,
Xin lien h~ vai van phong Ban Quan Ly d~ them thong tin

VI. QUI £)INH BAI Gllr XE

£),u xe
• Tat ca CU' dan tea nha c6 xe 0 to dang ky dt\ don xin cap the va the d~u xe c6 sAn tal chuyt\n nhU'Q'ng va phai tra I~i n~u CU' da minh. • Chi co chu nha va CU' dan s6ng tron i dU'Q'cphep d~u xe 0 to tal khu .'The d~u xe khong tht\ cho thue can hQ cua

vue bai d~u xe cua toa nha.
• Ban Quan Ly Toa Nha sa thu ph thong tin xin vui long lien h~ • NhCl'ng chu nha khi cho th nghTa la mat quyen dU'Q'c tea nha thuec khu Vl,J'C • Tat ca dan CU'khon nha. p d~u xe trong khu VIIC chung xung quanh tea
A

0 to, xe may. £It\ bi~t them chi ti~t m soc khach hang. cua minh phal hit\u r~ng cho thue can hQ loal xe nao (y ben ngoai tren hoac ben trong

NQiqui bii xe :
Xin doc ky tal ba d~u/do xe dU'Q'c n'iem y~t tal nhCl'ng noi dU'Q'c qui dinh cho phep

£)0 RAc
lU

C8U dung bao rae dung tieu chuan va b6 rae dung khu VIIC thu

gomJilh. phal

Vi Iy do an toan, cac loai rae thai qua khO va d~ va nhu thuy tinh 6 t~i Phong tap trung rae, N~u CU' dan co yeu cau nao khac thi nen lien lac "n Iy d~dU'Q'c thu x~p d~c bi~t.

- Khong dU'Q'c phep be v~t li~u uot, xi mang, chat de k~t dinh, v~t s~c nhon vao 6ng thu rae nhU'ng can be bao va tap trung tal khu VIIC Phong tap trung rae, £lieu nay khong ap dl,mg vai cac v~t li~u xay dllng trong qua trinh sCra chua can hQ
Phu Th,nh Apartment 53 Nguyen San, Phliang PM Tht;mh, Q. Tan PM, Tp. HO Chf Minh - 24 -

- Rac Am U'ot, rac c6 mui hoi thOi can dU'Q'C vao bao rae rieng va bu be de trann vU'O'ngvai va bay mui - Vui long khOng chOng chat rae trong Khu VIIC Chung, bao gOm Khu VI,J'CChung va hanh lang, IOi thoat hiem hea hoan, cau th vao cua Chung

cu.

CU' dan

se phai

chiu tranh nhlern cho vi~c

each, Trong mol trU'cYnghop khOng dU'Q'cdO cac chat thai h~ thOng thoat nuoc, - Vi~c de rae khong dung quy each trong Khu Vl,J'cChun cOng ranh

se dU'Q'cdon dep vai tu tren

ho~c t~c nghE'm i thuc t~ cQng them

chi phi do CU' dan chiu

10% Phi Dich Vl,J. LU'u y: Nghiem cam be tan thuec la dang chay, rae thai hoac be thai. Cac chi phi khac la cac khoan chi phi rna Ch Iy hay Nha cung cap (khOng bao gOrn ca quy nay) bao gOm: huu phai tra true ti~p cho Ban quan
I dU'Q'cneu

9 chay vao cac phong de gay chay

cac tang xuOng phong

tu phong

rae

tal phan III cua ban NQi

VIII. QUI £)!NH KHAc KHtl CON TRUNG

vA sAu
con trung va sau bo chuyen nghi~p. Chung

Ban Quim Iy se chi dinh toi yeu cau tat ca CU' tranh tao ra moi De tao thuan ti~n t Chung CU'

rae thai phai dU'Q'cb6 dung cho, dung each nhelm
va sau bo phat trien. 9 trinh KhCrcon trung va sau bo, vi~c ra vao Khu VI,J'C tuy tung thai diem. Chung toi c khi ti~n hanh cong vi~c nay.

s,e dU' .

se thong

bao va hU'ang

dan Cl,J the chorC

cHAv
H~ thOng" Rieng;:i;~~;t«}f d~t c~~i"R:Qiting
"'~

oi va chua chay tl,J'dQng dU'Q'c d~t tal mOi khu VI,J'C Chung va .. 0 dQng va nut an bao dQng, van nU'ac va binh chua chay dU'Q'cI~p trong Chung cu. H~ thOng bao dQng dU'Q'c nOi vai trung tam kiem

soat ptioQg chOng chay chua chay cua Chung cu. Chung toi de nghi cu dan nen co binh chuacl1ay rieng trong khu VI,J'C rieng cua minh.

Phu Th,nh Apartment

.

53 Nguyen San, PhU'cmg PM Thanh, Q. Tan Phu, Tp.

Ho Chi

- 25 Minh

Vui long doc so dO phong ch6ng chay va cling vai cac nhan vien lam.c[tlen cac khu vue xung quanh va cac vi trl nut bam bao d¢ng, cac trU'Qrnghop killrl1ij'sd~ttlaa hoan v.v, cac hru y d~c bi~t can phal lam dU'Q'cneu • •

ra sau

day:

Khong hut thuoc trong khu VU'C chung cua Chung cu. Khong dU'Q'cd6t giay, d6t nhang ngay dU'ai tang ham va dU'ai bat ky hinh thlrC nao tren cac tang

• •

Ki~m tra dong khoa an toan gas khi ra khai can h¢. San Quan ly luon san sang khi nhan dU'Q'cye cap di~n -nuoc khi di vang dai ngay va cap I p : tam thai ngU'ng

Khong Slr dl,mg qua tal dU'ang day di~n va khi nghe chuong bao dong.

chinh (neu co thll) ngay

• •

Tat tat ca trang thiet b] di~n khi khong Killm tra va bao trl cac thiet bi thU'ang xuyen, di~n va binh chua chay mot each

• • •

Tat ca hanh lang phai luon f" Tuan theo cac hU'ang d~ Thiet bl phonq chen dan, d~c bi~t la tre e

$:,

.. va cac clra ch6ng chay dU'Q'ckhoa lai. ,ng
CIanha san xuat tren cac thiet bi di~n. ng rat nhay nen chung toi luen nhan rnanh la CUI U'Q'C phep tlf y d¢ng cham vao cac thiet b] nay.

Chung CUInh~n ng may phat di~n d. cung cap 100O/C

ng cap tli di~n lU'ai Thanh ph6. Neu di~n lU'ai b] cup thl khai d¢ng va cung cap di~n. May phat di~n dlf phong nang chi danh cho khu vue cong c¢ng Toa nha.

danh cho khach va nhan vien lam vi~c tal chung CUInam tal tang quet don nha v~ sinh, se do ChClTea nhal Sal lam - Vui 10 ong tam, gi~t hay d~ dO ca nhan trong khu VlfC nha v~ sinh cong congo cung cap trong gia

Giu gin v~ sinh chung cho khu VlfC nay.

Phli Th,nh Apartment
53 Nguyen San, PhlJ'ang Phu Thanh, Q. TAn PM, Tp. HO Chr Minh

- 26 -

TI~NG Ti~ng6n

ON
xuat phat tCr tCr rat nhie!U ngu6n khac nhau. Nhiing than

nhi~u nhAt la ti~ng cho sua, am thanh

ma Ian

6n tivi,

phat ra tCr may

ti~ng la het, ti~ng d~p clra, ti~ng 6n phat ra tCr cac heat dQng cOng bi~t r~ng khOng th~ nao rna khOng co ti~ng 6n khi s6ng ban nghT cho ngU'ai khac met chut la mol thu se On thea.

cao:
• KhOng due deo, slra choa ban dem thi~t bi tai nghe (am thanh) khi nghe

• Su dunq

Trong trU'ang hop giai tri hat Karaoke phai trong can hQ, khOng

ma am thanh

qua I

n toal ti~ng 6n d~n nhCl'ng

ngU'ai hang xorn xung quanh • N~u ban to chirc tiec tung nhan dip hang xorn cua ban bi~t. V~T NUOI Nghiem cam hoan toan viec nuOi a cam, v~t canh trong Chung CUIPhu chung hoac tren san, Ban quan en thOng bao cho nhCl'ng ngU'ai

Thanh, N~u phat hien v~t nuOi
don vi lien quan cho dai di can hQ, Ban quan

Iy se

cho

Trong trU'ang hop phat hien v~t nuOi trong thOng bao va yeu cau trong vong 5 ngay

Iy se

gai

phal dem ngay v~t nuOi do cua CUIdan thi CUIdan p ,.

cu. Bat cu Sl,l'tOn hal nao gay ra bai v~t nuOi
n chiu trach nhiem.

BAN CONG
N~u khOng dU'Q'c P,t khan/tam dra traigfU' ban cOng, tal Cel lam anh hU'ab,g d6 nhu xe 'ijNan ban,

cu

dan khOng dU'Q'c phol khan t~m, khan m~t,

_1

1

m phu, chan, quan 130, hoac cac v~t dl,mg khac tren thanh

hu Vl,l'CcOng cQng va/ hoac trong khu vue rieng rna co th~ de thay,

y

quan cua chung cu. KhOng Slr dl,mg ban cOng lam noi chua

d~

et, gie lau nha, dvng CIrIlinh tinh khac, v.v ... ;;l~h~u hoa, cay canh thi phai treo hU'ang va phia ben trong cua ban

cOngf~~)~ .~o lam vunq

dam ch~c ch~n, an toan khi co dOng gio. Can than khi ban don ban cOng. KhOng dU'Q'c phep d~ rac,tr6ng

a nhiing

tang p·f11~~'~.~~n nhiing CUIdan khac b~ng each khOng lam toe nuec khi tU'ai cay hoac

vai rac khi quet

nhCl'ng gian

hoa Ian trong khu vue ban cOng. Ban cOng luon phal dU'Q'cgiii gin gon gang va sach se mQt each thU'ang xuyen.
Phu Th,nh Apartment
53 Nguyen San, PhU'ang Phu Thann, Q. Tan

rno.

Tp.

Ho Chi

- 27 Minh

Am thanh phat ra tCr phong linh cOng co th~ gay phien ha rat nhieu, cU't~dannen xem xet vi~c co nen treo phong linh gan phong ngu cua nha hang xorn cua[Tt'ihtf:Ji

cAu

THANG

BO THOAT

HI~M hoac bat ky

Khong ai dU'Q'cphep phoi quAn ao, khan m~t, khan t~m, d~ thau cac v~t dl,lng khac ngay tc;iicau thang bQ vi do la loi thoat hiem cap. TRU'ONG HQ'P KHAN

hop khan

cAp

1. Chay
• • • N~u CUIban phat hi~n chay du nho, hay giu f)~p va lap kinh ben ngoai chuong bao dQ Thong bao nhan vien Bao v~ gan nhat chay. • Co g~ng d~p t~t dam chay bclng chay cho d~n khi co 51,1' tro giUp. • N~u dam chay Ian den cac khi CO2 gan nhat "KHON • N~u khong the ki~m nhat va theo loi thoat • 'N~u can phai di tan, kin ky trU'ac khi t bi di~n, hay su dunq blnh chua chay CHlrA CHAv" , nyi khoi Chung CUI bclng cau thang bQ gan .t~p trung tat tang tr~t. noi v~ di~n va dam bao tat ca cua dU'Q'cdong . ng vol chua chay hoac binh chua ien quan Iy tal cho vi trl dam

* CHU Y:
• Nghien d~ so db Joi thoat hiem hoa hoan va lam quen vai loi thoat hi~m va cau thang at, va noi dan den.
ft

[a hinh dia Iy xung quanh khu VI,I'C Chung cu
• • i vi trl b~t h~ thong bao chay, voi ch(fcfchay, blnh chua·chay. 9 su dl,lng' qua tai mach di~n, n~u CU' dan muon I~p ;~~t:th~m bat Clr thiet , vui long tU' van truec vai Ban Quan IY. • Tat ca thi~t b] di~n, nhu may sU'ai, 10sU'~i va may say v.v. can t~t khi khong su dl,lng.

Phu Th,nh Apartment 53 Nguyen San, Phl1ang PM Th,nh, Q. Tan PM, Tp.

Ho Chi Minh

- 28 -

• •

Tat chat long de chay ho~c hang h6a nguy hiem khac khang trO' trong can hQ. Tat ca loi di va h~ thong ph6ng chong chay luon phal gQn v~t ch~n trong mol thai diem.

ca

2. Mit

(Ii."

N~u CUI dan nhan bi~t hoac phat hi~n bat cu vi~c hU' hong vai nhan vien

, thong bao CUI dan muon rai rai khoi.

Ky thuat

hoac Sao v~ gan nhat cua vi tri hon

Gili binh tTnh khong nen SLr dl,mg ILra hO'u co de kh6i can hQ, kiem tra an ninh tat ca cLra va khang de Sli' dl,mg duynhat cau thang bQ thoat hiem danh dan cua Nhan vien bao v~, h~ thong dem dan kha thang thoat hiem va hanh lang. 3. Ng,p IlJt N~u CUIdan phat hilim nuoc ng~p, thon nhat vi trl bl ng~p. Chu y bao v~ tal san cua CUIdan.

thuc hi~n dung cac chi
uon dU'Q'csang trong cau

nhan vien Quan Iy va Bao v~ gan Lra ra vao va cua so gan do de tranh U'Q'C kiem tra dam bao va cac thi~t bi·di~n

nuoc ng~p them.
N~u can phai di tan, chao chan " phai dU'Q'cng~t nguon truoc k

4. Mit trQm, mit cip
N~u CUIdan chung ki~n n lliongbaongaychonha 8am bao hi~n trU'a bao v~ d~n. yi~c cho bQ ph~n bao v~. boac tlnh ca vi~c mat trQm hay mat c~p v.v. thl an Iy va Sao v~ gan nhat v~ Sl,l'vi~c. ' khong thay doi cho d~n khi Canh sat hoac nhan vien

- ouoc

CHINH Sl1A PHI) THUQC V Ao THIfC

Tt: COA

CHUNG CU' PHU TH~NH

Phu Th,nh Apartment
53 Nguy~n San, PhU'ang Phu Th~nh, Q.

nm Phu, Tp. HO Chi

- 29 Minh