P. 1
700 Cau Trac Nghiem Phap Luat Dai Cuong - Dhnh

700 Cau Trac Nghiem Phap Luat Dai Cuong - Dhnh

|Views: 825|Likes:
Được xuất bản bởiSon Dang

More info:

Published by: Son Dang on Dec 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2011

pdf

text

original

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG Câu 1.

Sự xuất hiện của nhà nƣớc cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa đƣợc: A. Nhà nƣớc Giéc – manh C. Nhà nƣớc Aten Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng: A. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc không đổi nhƣng bản chất của nhà nƣớc thì thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. B. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc không thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. C. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. D. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi, còn bản chất của nhà nƣớc là không đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. Câu 3. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ƣơng: A. Thành phố Huế C. Thành phố Đà Nẵng B. Thành phố Cần Thơ D. Thành phố Hải Phòng B. Nhà nƣớc Rôma D. Các Nhà nƣớc phƣơng Đông

Câu 4. Câu nào sau đây đúng với quy định đƣợc ghi trong Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã đƣợc sửa đổi, bổ sung: A. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN…”. B. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN…”. C. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng tự do cạnh tranh theo định hƣớng XHCN…”. D. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng kết hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN…”. Câu 5. Sự tồn tại của nhà nƣớc: A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài ngƣời, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nƣớc B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nƣớc để bảo vệ lợi ích chung. D. Cả A, B và C đều đúng Câu 6. Số lƣợng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng hiện nay của nƣớc CHXHCN Việt Nam là: A. 62 B. 63 C. 64 D. 65 Câu 7. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT: A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội. B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho Hội đồng thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo. C. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội. D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của Hội đồng thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo. Câu 8. Ngoài tính chất giai cấp, kiểu nhà nƣớc nào sau đây còn có vai trò xã hội: A. Nhà nƣớc XHCN B. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản C. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản; Nhà nƣớc phong kiến D. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản; Nhà nƣớc phong kiến; Nhà nƣớc chủ nô 1

Câu 9. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Thủ tƣớng Chính phủ Nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Do nhân dân bầu B. Do Quốc hội bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nƣớc C. Do Chủ tịch nƣớc giới thiệu D. Do Chính phủ bầu Câu 10. Theo Điều lệ ĐCS Việt Nam, nếu không có đại hội bất thƣờng, thì mấy năm ĐCS Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc một lần: A. 3 năm B. 4 năm C. 5 năm D. 6 năm Câu 11. Nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc nhà nƣớc liên bang: A. Việt Nam B. Pháp C. Ấn Độ D. Cả B và C Câu 12. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc đơn nhất: A. Mêxicô B. Thụy Sĩ C. Séc D. Cả A, B và C Câu 13. Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam có hình thức cấu trúc là: A. Nhà nƣớc đơn nhất B. Nhà nƣớc liên bang C. Nhà nƣớc liên minh D. Cả A và C đều đúng Câu 14. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức chính thể cộng hòa tổng thống: A. Đức B. Ấn Độ C. Nga D. Cả A, B và C đều sai Câu 15. Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa: A. Ucraina B. Marốc C. Nam Phi D. Cả A và C Câu 16: Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa đại nghị: A. Đức B. Bồ Đào Nha C. Hoa Kỳ D. Cả A và B Câu 17. Nhà nƣớc quân chủ hạn chế (quân chủ lập hiến) là nhà nƣớc: 2

A. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một cơ quan tập thể và đƣợc hình thành theo phƣơng thức thừa kế. B. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một cơ quan tập thể do bầu cử mà ra. C. Quyền lực nhà nƣớc đƣợc phân chia cho ngƣời đứng đầu nhà nƣớc theo phƣơng thức thừa kế và một CQNN khác. D. Quyền lực nhà nƣớc thuộc về một tập thể gồm những ngƣời quý tộc và đƣợc hình thành do thừa kế. Câu 18. Trong nhà nƣớc quân chủ chuyên chế: A. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một một cơ quan tập thể và do bầu cử mà ra. B. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một ngƣời và đƣợc hình thành do bầu cử. C. Quyền lực nhà nƣớc thuộc về một ngƣời và đƣợc hình thành theo phƣơng thức thừa kế. D. Quyền lực nhà nƣớc thuộc về một tập thể, đƣợc hình thành theo phƣơng thức thừa kế. Câu 19. Nhà nƣớc quân chủ là nhà nƣớc: A. Quyền lực nhà nƣớc tối cao tập trung vào ngƣời đứng đầu nhà nƣớc và đƣợc hình thành do bầu cử. B. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về ngƣời đứng đầu nhà nƣớc hay thuộc về một tập thể, và đƣợc hình thành do bầu cử. C. Quyền lực nhà nƣớc tối cao tập trung toàn bộ hay một phần chủ yếu vào tay ngƣời đứng đầu nhà nƣớc theo nguyên tắc thừa kế. D. Cả A, B và C đều đúng Câu 20. Tên gọi nào không phải là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Bộ thủy lợi B. Bộ viễn thông C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 21. Tên gọi nào không phải là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Bộ ngoại giao B. Tài nguyên khoáng sản C. Bộ y tế và sức khỏe cộng đồng D. Cả B và C Câu 22. Quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, ngoài các điều kiện khác, muốn tham gia ứng cử, phải: A. Từ đủ 15 tuổi B. Từ đủ 18 tuổi C. Từ đủ 21 Tuổi D. Từ đủ 25 tuổi Câu 23. Kiểu nhà nƣớc nào có sử dụng phƣơng pháp thuyết phục để cai trị và quản lý xã hội: A. Nhà nƣớc XHCN B. Nhà nƣớc XHCN và nhà nƣớc tƣ sản C. Nhà nƣớc XHCN, nhà nƣớc tƣ sản và nhà nƣớc phong kiến D. Nhà nƣớc XHCN, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc phong kiến và nhà nƣớc chủ nô Câu 24. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong HTPL Việt Nam: A. Pháp lệnh B. Luật C. Hiến pháp 3

D. Nghị quyết Câu 25. Trong Tuyên ngôn ĐCS của C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông đƣợc đề lên thành luật, cái ý chí mà nội dung là do các điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp các ông quyết định”. Đại từ nhân xƣng “các ông” trong câu nói trên muốn chỉ ai?: A. Các nhà làm luật B. Quốc hội, nghị viện C. Nhà nƣớc, giai cấp thống trị D. Chính phủ Câu 26. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, thì: A. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân B. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tƣ nhân C. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu tƣ nhân D. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác vừa có quyền sử dụng, vừa có quyền sở hữu đối với đất đai; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Câu 27. Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam 1998, công dân Việt Nam có: A. 1 quốc tịch B. 2 quốc tịch C. 3 quốc tịch D. Nhiều quốc tịch Câu 28. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp: A. Chủ tịch nƣớc B. Quốc hội C. Chính phủ D. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân Câu 29. Lịch sử xã hội loài ngƣời đã và đang trải qua mấy kiểu pháp luật: A. 2 kiểu pháp luật B. 3 kiểu pháp luật C. 4 kiểu pháp luật D. 5 kiểu pháp luật Câu 30. Nếu không có kỳ họp bất thƣờng, theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, mỗi năm Quốc hội Việt Nam triệu tập mấy kỳ họp: A. 1 kỳ B. 2 kỳ C. 3 kỳ D. Không có quy định phải triệu tập mấy kỳ họp Câu 31. Số cơ quan trực thuộc chính phủ của bộ máy Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. 8 cơ quan trực thuộc chính phủ C. 10 cơ quan trực thuộc chính phủ A. 2 cấp B. 3 cấp B. 9 cơ quan trực thuộc chính phủ D. 11 cơ quan trực thuộc chính phủ C. 4 cấp D. 5 cấp 4

Câu 32. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992, có mấy cấp xét xử: Câu 33. Cơ quan nào là cơ quan ngang bộ của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay:

C. Quốc hội B. Phƣơng diện. Cả A. Hiến pháp Câu 43. theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. Chủ tịch nƣớc Nƣớc CHXHCN Việt Nam: Câu 40. Cơ quan nào sau đây có chức năng quản lý hành chính: A. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992. Bảo hiểm xã hội Việt Nam D. A. Do nhân dân bầu ra C. Cả A và B đều sai B. mặt hoạt động cơ bản của nhà nƣớc nhằm thực hiện những nhiệm vụ cơ bản của nhà nƣớc. Đạo luật nào dƣới đây quy định một cách cơ bản về chế độ chính trị. Luật tổ chức Chính phủ D. văn hóa. Luật tổ chức Quốc hội C. 2 kỳ C. Cả A và B đều sai Câu 39. Câu 35. Cả B và C đều đúng Câu 37. Cơ quan lập pháp B. khi: 5 . Chính phủ D. Đƣợc kế vị B. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. Cả A. Thanh tra chính phủ C. Khẳng định nào là đúng: A. Cơ quan hành pháp C. Quốc hội C. Ngƣời nƣớc ngoài đƣợc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo Luật doanh nghiệp. Mọi thị xã là nơi đặt trung tâm hành chính của tỉnh B. Cơ quan tƣ pháp D. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc. UBND các cấp D. Chủ tịch nƣớc B. 3 kỳ D. Không có quy định phải triệu tập mấy kỳ họp Câu 41. Nhiệm vụ của nhà nƣớc là: B. Ngân hàng nhà nƣớc Câu 34. cơ quan nào sau đây có quyền lập hiến và lập pháp: A. Do Quốc hội bầu ra D. B và C đều đúng Câu 36. Mọi thị trấn là nơi đặt trung tâm hành chính của huyện A. xã hội và tổ chức bộ máy nhà nƣớc. Cả A và B đều đúng D. Xóa đói giảm nghèo D. Những vấn đề đặt ra mà nhà nƣớc phải giải quyết. Hội đồng nhân dân là: A. mỗi năm Quốc hội Việt Nam triệu tập mấy kỳ họp: A. B và C đều đúng D. Nếu không có kỳ họp bất thƣờng. những mục tiêu mà nhà nƣớc phải hƣớng tới. Cả A và B. Điện khí hóa toàn quốc Câu 38.A. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND B. Cả A và C A. chế độ kinh tế. 1 kỳ B. Do nhân dân bầu và Quốc hội phê chuẩn C. B. Chính phủ C. C. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân Câu 42. Nhiệm vụ của nhà nƣớc: A. phƣơng hƣớng.

bộ lạc. Thể hiện ý chí chung. Có thẻ thƣờng trú tại Việt Nam B. C. niềm tin tự nhiên. Từ nhà nƣớc phong kiến D. có thể khác nhau. Có vợ là ngƣời Việt Nam C. Có sở hữu nhà tại Việt Nam D. Từ nhà nƣớc XHCN Câu 46. B. B. Từ đủ 14 tuổi B. Có thể chỉ có hai yếu tố cấu thành QPPL C. Có thể chỉ có một yếu tố cấu thành QPPL Câu 50. UBND Câu 52. D. Cả A. Từ đủ 16 tuổi D. D. B và C đều sai 6 B.bộ lạc. thể hiện lối sống hoang dã. B và C đều sai Câu 51. Từ đủ 15 tuổi C. B. B. Cơ quan nào có thẩm quyền hạn chế NLHV của công dân: A. tản mạn và chỉ có hiệu lực trong phạm vi thị tộc . Đƣợc thành lập doanh nghiệp nhƣ ngƣời Việt Nam Câu 45. Cả A. chỉ có VBPL và tiền lệ pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam. Có con là ngƣời Việt Nam Câu 44. chỉ có VBPL và tập quán pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam. B và C đều đúng. A. Câu 48. C. tính cộng đồng. nhƣng nhiều quy phạm xã hội có nội dung lạc hậu. Đƣợc thực hiện tự nguyện trên cơ sở thói quen. Tòa án nhân dân D. Cả A. Viện kiểm sát nhân dân C. Có thể có đầy đủ cả ba yếu tố cấu thành QPPL. B và C đều sai . Từ nhà nƣớc chủ nô C. nhiều khi cũng cần sự cƣỡng chế. Cả A. Trong các loại nguồn của pháp luật. giúp đỡ lẫn nhau. D. Hội đồng nhân dân. Mang nội dung. Trong các loại nguồn của pháp luật. Áp dụng trong một hoàn cảnh cụ thể. bình đẳng. NLPL của các chủ thể có thể giống nhau. Từ nhà nƣớc tƣ sản Câu 49. Từ đủ 18 tuổi Câu 47. Hiến pháp xuất hiện: A. B và C đều đúng B. C. chỉ có VBPL là nguồn của pháp luật Việt Nam. QPPL là cách xử sự do nhà nƣớc quy định để: A. Khẳng định nào là đúng: A. Đƣợc thành lập doanh nghiệp nhƣ ngƣời nƣớc ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong một nhà nƣớc: A. C. Cả A. Đặc điểm của các quy phạm xã hội (tập quán. NLPL của các chủ thể là giống nhau. thị tộc. tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể. NLPL của các chủ thể là khác nhau. Áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. Không đƣợc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam B. Quốc hội D. Mang tính manh mún. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai D. Trong các loại nguồn của pháp luật. phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng. B. Mỗi một điều luật: A. Ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài: A. nhƣng không do một bộ máy chuyên nghiệp thực hiện mà do toàn thị tộc tự tổ chức thực hiện. tinh thần hợp tác.A. Quyền tham gia ký hợp đồng lao động đối với cá nhân: C. tín điều tôn giáo) thời kỳ CXNT: A.

Cả A và B đều đúng D. Cơ quan thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tƣ pháp: A. Các thuộc tính của pháp luật là: A. Cơ quan. Đã là chủ thể QHPL thì là chủ thể pháp luật C. Việc tòa án thƣờng đƣa các vụ án đi xét xử lƣu động thể hiện chủ yếu chức năng nào của pháp luật: . Chức năng bảo vệ các QHXH D. Cả A và B Câu 59. Cả A. Cơ quan. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) B. Câu 61. công chức nhà nƣớc đƣợc làm mọi điều mà pháp luật không cấm. Chức năng bảo vệ các QHXH C. Tòa hình sự 7 B. Tòa hành chính C. Đã là chủ thể QHPL thì có thể là chủ thể pháp luật. công chức nhà nƣớc đƣợc làm những gì mà pháp luật cho phép. Viện kiểm sát nhân dân Câu 60. Tòa dân sự D. D. Các thuộc tính của pháp luật là: A. Tính đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhà nƣớc A. Cả A và B đều sai C. Công dân và các tổ chức khác đƣợc làm mọi điều mà pháp luật không cấm B. Quốc hội B. Chức năng điều chỉnh các QHXH B. Cơ quan. Công dân và các tổ chức khác đƣợc làm những gì mà pháp luật cho phép. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức Câu 55. Dƣới 18 tuổi C. Chính phủ C. Chức năng điều chỉnh các QHXH B. Tòa án nhân dân D. Tòa kinh tế B. Muốn trở thành chủ thể QHPL thì trƣớc hết phải là chủ thể pháp luật B. Cơ quan nào có quyền xét xử tội phạm và tuyên bản án hình sự: A. Chức năng giao dục pháp luật D. Cả A và B đều đúng D. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc C. công chức nhà nƣớc đƣợc làm những gì mà pháp luật cho phép. ngƣời có NLHV dân sự chƣa đầy đủ. Công dân và các tổ chức khác đƣợc làm mọi điều mà pháp luật không cấm C. Từ đủ 6 tuổi đến dƣới 18 tuổi D. Từ đủ 15 tuổi đến dƣới 18 tuổi Câu 58. công chức nhà nƣớc đƣợc làm mọi điều mà pháp luật không cấm. Dƣới 21 tuổi C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức B. Xét về độ tuổi. Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật: A. khi: A. Công dân và các tổ chức khác đƣợc làm những gì mà pháp luật cho phép. Cả A và B đều sai Câu 56. Cơ quan. có thể không phải là chủ thể pháp luật D. Chức năng giáo dục Câu 54. B và C đều sai Câu 57.Câu 53. Khẳng định nào là đúng: A. Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nƣớc pháp quyền là: A.

B và C Câu 67. Ngành luật đó phải có đầy đủ các VBQPPL A. chỉ thị Câu 70. Từ khi xuất hiện nhà nƣớc chủ nô B. Tổng bí thƣ D. B và C đều đúng Câu 66. Bộ luật hình sự Việt Nam 1999. Từ khi xuất hiện nhà nƣớc tƣ sản D. để đƣợc coi là một ngành luật độc lập khi: Câu 69. ADPL Câu 63. Khi xảy ra SKPL D. Thủ tƣớng chính phủ Câu 71. Trong HTPL Việt Nam. pháp lệnh D. UBND và chủ tịch UBND các cấp có quyền ban hành những loại VBPL nào: . Quyết định. Chủ tịch nƣớc C. nếu tội phạm có khung hình phạt từ 15 năm trở xuống thì thuộc thẩm quyền xét xử của: A. Từ khi xuất hiện nhà nƣớc phong kiến C. Cả A. thay đổi hay chấm dứt một QHPL: Câu 68. thông tƣ D. Pháp lệnh. Khi có cả QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó và cả QPPL áp dụng cho trƣờng hợp tƣơng tự. Ngành luật đó phải có phƣơng pháp điều chỉnh D. Tòa án nhân dân huyện C. Nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nƣớc xuất hiện từ khi nào: A. nghị quyết A. quyết định B. Điều 271. Cả A và B B. Tòa án nhân dân tối cao A. Hoạt động áp dụng tƣơng tự quy phạm là: A. Cả A. ngƣời có quyền công bố Hiến pháp và luật là: A. B. Pháp lệnh. Điều kiện để làm phát sinh. quyết định. nghị quyết C. Khi không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó và không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp tƣơng tự. D. Khi có QPPL điều chỉnh QHXH tƣơng ứng B. Theo quy định tại Khoản 1. Ngành luật đó phải có đối tƣợng điều chỉnh C. nghị định B. Nghị định. Sử dụng pháp luật D. chỉ thị C. Quyết định. Luật.Câu 62. Theo quy định của Hiến pháp 1992. C. Từ khi xuất hiện nhà nƣớc XHCN Câu 65. Câu 64. Khi xuất hiện chủ thể pháp luật trong trƣờng hợp cụ thể C. Có thể thay đổi HTPL bằng cách: 8 B. Tòa án nhân dân tỉnh D. chỉ thị. Hình thức ADPL nào cần phải có sự tham gia của nhà nƣớc: A. Luật. Nghị định. Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội có quyền ban hành những loại VBPL nào: A. Chủ tịch Quốc hội B. Tuân thủ pháp luật B. Khi không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó. Khi không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó nhƣng có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp tƣơng tự. nghị quyết. Thi hành pháp luật C. nghị quyết.

Cá nhân chịu trách nhiệm dân sự không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức C. Tuân thủ pháp luật là: A. Cả A. quyết định Câu 72. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực. D. tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép. Mọi hành vi trái pháp luật hình sự đƣợc coi là tội phạm B. B. Nghị định D. tùy từng trƣờng hợp D. Đối với các hình thức (biện pháp) trách nhiệm dân sự: A. Ban hành mới VBPL B. ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với phán quyết của tòa án. Ngƣời bị kết án. Trái pháp luật hình sự có thể bị coi là tội phạm. Hình thức trách nhiệm nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam: A. B. C. Bản án đã có hiệu lực pháp luật đƣợc viện kiểm sát. Phát hiện ra tình tiết mới. D. bãi bỏ các VBPL hiện hành A. Trách nhiệm hành chính B. C. các đƣơng sự. B. B và C đều sai Câu 74. Nghị quyết. B. Đình chỉ. Khẳng định nào là đúng: A. Sửa đổi. Trách nhiệm dân sự D. Cá nhân chịu trách nhiệm dân sự có thể chuyển hoặc không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức. nghị định Câu 73. nghị định. Nghị quyết. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật. A và B đều đúng Câu 78. B và C. có thể không bị coi là tội phạm D. 9 D. trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm. Cả A và B Câu 76. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động. B. Trách nhiệm kỹ luật Câu 77. Nghị quyết C. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực. Mọi tội phạm đều đã có thực hiện hành vi trái pháp luật hình sự C. Trách nhiệm hình sự C. tòa án có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm khi: A. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động. Cả A. Cả B và C Câu 75. bổ sung các VBPL hiện hành C. trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm. Hội đồng nhân dân các cấp có quyền ban hành loại VBPL nào: . ngƣời bị hại.A. quan trọng của vụ án. trong đó các chủ thể pháp luật chủ động. Cá nhân chịu trách nhiệm dân sự có thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc cho tổ chức. trong đó các chủ thể pháp luật chủ động. Thi hành pháp luật là: A. tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép.

Ngành luật đầu tƣ Câu 82. chính sách Câu 81. vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Chế định “Điều tra” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật quốc tế D. Ngành luật dân sự Câu 85. B và C đều đúng Câu 79. B. C. Nêu lên các chủ trƣơng. Ngành luật hành chính Câu 86. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) Câu 84. Ngành luật kinh tế B. Nguyên tắc “không áp dụng hiệu lực hồi tố” của VBPL đƣợc hiểu là: A. giáo dục. Chế định “Văn hóa. Ngành luật đất đai B. Chế định “Giao dịch dân sự” thuộc ngành luật nào: A. văn bản chủ đạo: A. B và C đều đúng . Ngành luật hình sự D. đƣờng lối. Cả A. VBPL chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định.C. Ngành luật dân sự C. B và C. Ngành luật hành chính B. Ngành luật hành chính C. Chế định “Khởi tố bị can và hỏi cung bị can” thuộc ngành luật nào: A. Trong các loại VBPL. Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Luôn luôn chứa đựng các QPPL B. Ngành luật dân sự 10 D. Ngành luật lao động C. Ngành luật đất đai D. Ngành luật tố tụng dân sự C. Ngành luật tố tụng hình sự B. khoa học. Cả A. Ngành luật cạnh tranh Câu 83. Ngành luật tố tụng hình sự D. Ngành luật tố tụng dân sự C. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. Ngành luật quốc tế D. công nghệ” thuộc ngành luật nào: A. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. D. Ngành luật dân sự B. Cả A. VBPL không áp dụng đối với những hành vi xảy ra trƣớc thời điểm văn bản đó có hiệu lực pháp luật. Câu 80. Ngành luật tài chính C. VBPL chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Ngành luật quốc tế D. Ngành luật kinh tế B. D. Mang tính cá biệt – cụ thể C.

B và C đều đúng Câu 94. Toà án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm: A. Các toà chuyên trách thuộc toà án nhân dân tối cao xét xử theo thẩm quyền do luật định. D. Sử dụng pháp luật: A. Các đặc điểm. Toà án nhân dân cấp tỉnh xét xử theo thẩm quyền do luật định C. Ngành luật tố tụng hình sự C. Ngành luật hình sự B. Toà án nhân dân cấp huyện xét xử theo thẩm quyền do luật định B. ngƣời tiến hành tố tụng và việc thay đổi ngƣời tiến hành tố tụng” thuộc ngành luật nào: A. B. vừa có các đại biểu chuyên trách.Câu 87. SKPL là sự cụ thể hoá phần giả định của QPPL trong thực tiễn. Là hệ thống nhỏ trong ngành luật hoặc phân ngành luật B. Ngành luật hôn nhân và gia đinh B. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992: A. đại diện cho quyền lợi của nhân dân Thủ đô Hà Nội. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất. Chế định “Xét xử phúc thẩm” thuộc ngành luật nào: A. Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội Việt Nam năm 2001: A. Ngành luật tố tụng dân sự Câu 89. D. Quốc hội Việt Nam hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. D. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Cả A và B đều sai 11 . Có quyền thực hiện hay không thực hiện những điều mà pháp luật cho phép D. SKPL là sự cụ thể hoá phần giả định. B và C đều đúng Câu 93. Quốc hội Việt Nam hoạt động theo hình thức vừa có các đại biểu kiêm nhiệm. Phải làm những điều mà pháp luật bắt buộc bằng hành vi tích cực C. Cả A. Là một nhóm những các QPPL có quan hệ chặt chẽ với nhau điều chỉnh một nhóm các QHXH cùng loại – những QHXH có cùng nội dung. Cả A. B. C. C. SKPL là sự cụ thể hoá phần giả định và quy định của QPPL trong thực tiễn. C. tính chất có quan hệ mật thiết với nhau. Cả A. Ngành luật tài chính C. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất. đại diện cho quyền lợi của nhân dân địa phƣơng nơi đại biểu đƣợc bầu ra. B và C đều sai Câu 90. C. quy định và chế tài của QPPL trong thực tiễn. thuộc tính của chế định pháp luật: A. Quốc hội Việt Nam hoạt động theo hình thức chuyên trách. B và C đều sai Câu 92. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nƣớc cao nhất. Không đƣợc làm những điều mà pháp luật cấm bằng hành vi thụ động B. B. D. Cả A và C Câu 91. Cả A và B đều đúng D. Cả A. Ngành luật dân sự D. Ngành luật nhà nƣớc D. đại diện cho quyền lợi của nhân dân cả nƣớc. Chế định “Cơ quan tiến hành tố tụng. Ngành luật kinh tế Câu 88.

Một chế độ xã hội D. D. địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính. Hai giai cấp chính là tƣ sản và vô sản. Bãi bỏ D. Cơ sở kinh tế của nhà nƣớc chủ nô là: A. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất. Thay đổi phạm vi hiệu lực Câu 96. Ban hành mới. Viện kiểm sát B. bổ sung C. Cả A và B đều sai Câu 102. thƣơng nhân C. Nội dung phải đúng thẩm quyền cơ quan và ngƣời ký (ban hành) phải là ngƣời có thẩm quyền ký. Một hình thức nhà nƣớc C. ngoài ra còn có thợ thủ công. B và C 12 B. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tƣ hữu về tƣ liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dƣ. Tên gọi chung của cơ quan có chức năng buộc tội hay truy tố ai đó ra trƣớc pháp luật: A. Đình chỉ. Quốc hội C.Câu 95. Viện công tố C. Nguyên nhân của vi phạm pháp luật: A. tƣớc quốc tịch Việt Nam: A. Chủ tịch nƣớc C. Tàn dƣ. Cả A. B. Sự thay đổi hệ thống QPPL có thể đƣợc thực hiện bằng cách: A. trí thức… D. Chánh án Toà án nhân dân tối cao B. B và C đều sai B. Cả A và B đều đúng D. thôi quốc tịch. Thủ tƣớng Chính phủ D. Cả A. bao gồm: A. Sửa đổi. khái niệm “cộng sản” dùng để chỉ: A. ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những ngƣời lao động tự do khác. C. Cả A. Thẩm quyền cho phép gia nhập quốc tịch. Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lƣợng sản xuất B. Cả A. ngoài ra còn có giai cấp nông dân. Phải phù hợp với văn bản của cấp trên. B và C Câu 103. Nghị viện D. Theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Cả A. Cơ sở xã hội. B và C Câu 101. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất và nô lệ. B. B và C Câu 100. Cơ quan nào sau đây thực hiện quyền lập hiến và lập pháp: . Chủ tịch Quốc hội A. Quyết định ADPL: A. Trình độ dân trí và ý thức pháp luật thấp của nhiều tầng lớp dân cƣ D. cơ cấu giai cấp của nhà nƣớc tƣ sản. C. tầng lớp tiểu tƣ sản. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất. Hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ. Phải phù hợp với lợi ích của nhà nƣớc và lợi ích hợp pháp của công dân. tập tục đã lỗi thời của xã hội cũ còn rơi rớt lại C. Cả hình thức nhà nƣớc và chế độ xã hội Câu 97. trở lại quốc tịch. D. Câu 98. Câu 99. Cơ quan lập pháp B. B. quyền lực nhà nƣớc thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà nƣớc và xã hội. Kết cấu giai cấp phức tạp.

cấp huyện. 54 dân tộc D. Đâu là hình thức xử phạt bổ sung trong các hình thức xử phạt hành chính: A. Cấp huyện. Bộ máy hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam đƣợc chia thành mấy cấp: A. Cảnh cáo và tịch thu tang vật. làng. Mâu thuẫn giai cấp không phải là nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện Nhà nƣớc Giéc – manh. Tƣớc quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật. cấp huyện. bản. thị xã. 55 B. Câu 109. 56 C. Sự xuất hiện của Nhà nƣớc Aten cổ đại là do mâu thuẫn giữa các giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa đƣợc. phum. phƣơng tiện vi phạm B. Cả hình thức bên trong và hình thức bên ngoài của pháp luật đều là nguồn của pháp luật Câu 106. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. Cảnh cáo và tƣớc quyền sử dụng giấy phép C. thị trấn. Chính quyền địa phƣơng B. Nhận định nào sau đây là không đúng: A. Sự xuất hiện của các nhà nƣớc cổ đại đều xuất phát từ nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp là mâu thuẫn giữa các giai cấp. Phạt tiền và tƣớc quyền sử dụng giấy phép D. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. 7 thành phố trực thuộc trung ƣơng D. phƣơng tiện vi phạm Câu 105. cấp xã. Hình thức bên ngoài của pháp luật là nguồn của pháp luật B.Câu 104. Sự xuất hiện của Nhà nƣớc Giéc – manh. cấp xã. 58 Câu 112. 6 thành phố trực thuộc trung ƣơng A. 2 cấp: cấp TW. 4 cấp: cấp TW. Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay có: A. Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam có: A. Số lƣợng các tỉnh hiện nay của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam là: . Nhà nƣớc phƣơng Đông cổ đại là do mâu thuẫn giữa các giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa đƣợc. thành phố trực thuộc tỉnh. cấp tỉnh. D. 5 cấp: cấp TW. quận. Cấp xã. 57 D. Câu 107. thôn. 3 cấp: cấp tỉnh. các Nhà nƣớc phƣơng Đông cổ đại. Nhà nƣớc Roma. Quyền lực và tổ chức thực hiện quyền lực trong xã hội CXNT: 13 B. Buôn. cấp huyện và cấp xã. Dân tộc Kinh và 54 dân tộc thiểu số B. C. Hình thức bên trong của pháp luật là nguồn của pháp luật C. mƣờng. 4 thành phố trực thuộc trung ƣơng C. C. B và C đều sai Câu 111. phƣờng. B. Câu 110. 55 dân tộc Câu 108. Cả A. ấp. B. 53 dân tộc C. cấp địa phƣơng. C. cấp thôn. D. Nhà nƣớc Rôma. thì đâu là cấp chính quyền cơ sở: A. 5 thành phố trực thuộc trung ƣơng D. D. sóc. cấp tỉnh.

Nhà nƣớc liên bang B. Philippin C.A. Nhà nƣớc XHCN Câu 117. nhà nƣớc tƣ sản. Nga B. Pháp B. Thực hiện sự cƣỡng chế đối với những thành viên không tuân thủ những quy tắc của cộng đồng. Hiến pháp 1992. Nhà nƣớc phong kiến. Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 1980 C. Nguyên tắc: “ĐCS Việt Nam lãnh đạo nhà nƣớc và xã hội” đƣợc quy trong bản hiến pháp nào của nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Nhà nƣớc liên minh D. Trung Quốc D. Do Quốc hội bầu ra C. D. Ấn Độ C. Hiến pháp 1992. Bồ Đào Nha Câu 120. Cả B và C đều đúng Câu 113. các kiểu nhà nƣớc nào không có hình thức cấu trúc nhà nƣớc liên bang: A. Tách khỏi xã hội. Cả A. Nhà nƣớc và pháp luật là hai hiện tƣợng xã hội thuộc: A. D. Do nhân dân bầu ra B. Nhà nƣớc phong kiến. Do ĐCS bầu ra Câu 115. Nhà nƣớc chủ nô. Italia B. Trong lịch sử. Hiến pháp 1992 D. Nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc đơn nhất: . Kiến trúc thƣợng tầng C. Nhà nƣớc tƣ sản. Hòa nhập vào xã hội. Hiến pháp 1980. C. Xingapo D. nhà nƣớc phong kiến. Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1959 Câu 116. Anh C. Nhà nƣớc Đức có hình thức cấu trúc: A. Cơ sở hạ tầng B. nhà nƣớc XHCN. Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1946 B. Cả A. Quan hệ sản xuất D. Tây Ban Nha 14 B. đứng trên xã hội để cai trị và quản lý xã hội. Nhà nƣớc đơn nhất C. B và C Câu 118. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức chính thể cộng hòa tổng thống: A. thuộc về tất cả các thành viên trong xã hội. Chủ tịch Quốc hội Nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa: A. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992. Do Chủ tịch nƣớc chỉ định D. Lực lƣợng sản xuất Câu 114. C. A. B và C đều sai Câu 119. B.

B. Luôn luôn có sự thay đổi. Bộ pháp luật B. tập quán pháp. Chỉ có sự thay đổi. thiếu niên và nhi đồng D. B. Không bao giờ thay đổi. Quyết định A. Bộ hợp tác quốc tế B. 17 Bộ C. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một ngƣời do truyền ngôi và một cơ quan tập thể đƣợc hình thành do bầu cử trong một thời hạn nhất định. D. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong trong số các loại văn bản sau của HTPL Việt Nam: Câu 128. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về ngƣời đứng đầu nhà nƣớc và đƣợc hình thành do bầu cử. Nghị định B. B và C Câu 124. Kiểu nhà nƣớc tƣ sản A. tập quán pháp. Bộ nông nghiệp C. C. Tên gọi nào không phải là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Câu 126. C. B. phát triển trong một kiểu nhà nƣớc nhất định. Khẳng định nào là đúng: A. thể thao và du lịch B. D. Phƣơng pháp cai trị phản dân chủ trong chế độ chính trị tồn tại trong: A. C. Thông tƣ D. Nhà nƣớc cộng hòa quý tộc Câu 125.D. Kiểu nhà nƣớc phong kiến D. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBPL. tồn tại và phát triển của nhà nƣớc. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBPL. 18 Bộ D. Bộ văn hóa. và tiền lệ pháp. Bộ thƣơng binh và xã hội C. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một tập thể và đƣợc hình thành theo phƣơng thức thừa kế. Câu 123. Tên gọi nào là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Chỉ thị Câu 127. chức năng và nhiệm vụ của nhà nƣớc: A. Bộ tài nguyên D. Cả A. Kiểu nhà nƣớc chủ nô C. Hà Lan Câu 121. D. 19 Bộ Câu 129. Cùng với sự xuất hiện. Không bao giờ thay đổi. B và C đều sai 15 B. không bao giờ mất đi cũng không bao giờ phát triển thêm trong một kiểu nhà nƣớc nhất định. Nhà nƣớc phong kiến Việt Nam giai đoạn 1802 – 1945 (Triều đình Nhà Nguyễn) là nhà nƣớc có hình thức chính thể: A. B và C đều đúng C. Nhà nƣớc cộng hòa là nhà nƣớc: A. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một cơ quan tập thể đƣợc bầu ra trong thời hạn nhất định. 16 Bộ B. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBPL. phát triển qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. Nhà nƣớc quân chủ tuyệt đối Câu 122. Bộ thanh. không bao giờ mất đi cũng không bao giờ phát triển thêm qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. Cả A. Nhà nƣớc cộng hòa C. Bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay có bao nhiêu bộ: . Cả A. Nhà nƣớc quân chủ hạn chế D.

D. cơ quan nào sau đây có quyền lập hiến và lập pháp: A. Ban chấp hành trung ƣơng ĐCS Việt Nam hiện tại là Ban chấp hành khóa mấy: A. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. Chính phủ D. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng kế thừa kiểu pháp luật trƣớc B. trừ đảng viên. Ngƣời sử dụng lao động phải từ đủ 18 tuổi còn ngƣời lao động phải từ đủ 15 tuổi Câu 136. quy định chung về độ tuổi lao động là: A. B. Câu 131. thỏa thuận D.Câu 130. B và C Câu 137. Khóa 13 16 . Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam. Theo pháp luật lao động Việt Nam. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhƣng phải đảm bảo các điều kiện đã cam kết. B. Khóa 12 D. Ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động phải từ đủ 18 tuổi C. Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cả A. hình thức thực hiện các chức năng của nhà nƣớc. Khóa 11 C. Ngƣời lao động có quyền: A. Bản chất của nhà nƣớc sẽ quyết định chức năng. nhiệm vụ của nhà nƣớc. Mọi công dân Việt Nam đƣợc quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. trừ cán bộ. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân Câu 132. B và C Câu 134. Từ đủ 15 tuổi C. Ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động phải từ đủ 15 tuổi. D. Ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động phải từ đủ 21 tuổi D. xét về độ tuổi: A. C. Điều 57 Hiến pháp Việt Nam 1992 quy định: “Công dân Việt Nam có quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Nhiệm vụ cơ bản của nhà nƣớc là cơ sở để xác định số lƣợng. Khẳng định nào đúng: A. nghĩa là: A. Cả A và B đều đúng Câu 133. Từ đủ 21 tuổi Câu 135. Khóa 10 B. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp C. Kiểu pháp luật sau bao giờ cũng tiến bộ hơn kiểu pháp luật trƣớc C. Chức năng nhà nƣớc là phƣơng tiện thực hiện nhiệm vụ cơ bản của nhà nƣớc. Kiểu pháp luật sau chỉ tiến bộ hơn kiểu pháp luật trƣớc nhƣng không kế thừa kiểu pháp luật trƣớc D. Quốc hội C. B. Chủ tịch nƣớc B. Cả A. Từ đủ 9 tuổi B. công chức. Từ đủ 18 tuổi D. Mọi công dân Việt Nam đƣợc quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. nội dung. Nhận định nào đúng: A. Cả A và B đều sai C. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc B.

Công dân thuộc các dân tộc thiểu số phải sử dụng tiếng nói và chữ viết là tiếng Việt trƣớc Tòa án. Cùng phát sinh. Luôn luôn có sự thay đổi. B. bằng sự hình thành các nhà nƣớc tƣ sản vốn là thuộc địa của các nƣớc châu Âu. Cả A. Các thuộc tính của pháp luật là: A. B. Cả A và C Câu 143. B. TCXH chỉ có quyền ban hành pháp luật khi đƣợc nhà nƣớc trao quyền. Chính phủ C. Bằng cách mạng tƣ sản. Tòa án nhân dân bảo đảm cho công dân thuộc các dân tộc quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình trƣớc Tòa án. Cơ quan nào là cơ quan ngang bộ của bộ máy hành chính Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. D. Ủy ban dân số gia đình và trẻ em D. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân Câu 140. Không bao giờ thay đổi. Quốc hội D. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992: A. Cả A. B và C đều đúng Câu 139. Cả A. D. Bằng cách mạng tƣ sản. bằng thỏa hiệp với giai cấp phong kiến. C. cùng tồn tại và tiêu vong. B và C đều sai Câu 144. C. Tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm. phát triển và tồn tại cùng với xã hội loài ngƣời C. Bằng cách mạng tƣ sản. bằng thỏa hiệp với giai cấp phong kiến. B và C đều đúng B. Ủy ban thể dục. phát triển. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. thể thao C. Không bao giờ thay đổi. nhà nƣớc và pháp luật là hai hiện tƣợng xã hội: A. Tính bắt buộc chung (hay tính quy phạm phổ biến) C. Chủ tịch nƣớc B. B. không bao giờ mất đi cũng không bao giờ phát triển thêm trong một kiểu nhà nƣớc nhất định. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. không bao giờ mất đi cũng không bao giờ phát triển thêm qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. Văn phòng chính phủ A. D. Nhà nƣớc có thể bị tiêu vong còn pháp luật thì tồn tại mãi mãi D. tồn tại và phát triển của nhà nƣớc. phát triển trong một kiểu nhà nƣớc nhất định. D. Không chỉ nhà nƣớc mà cả TCXH cũng có quyền ban hành pháp luật. Công dân thuộc các dân tộc khác nhau có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình hoặc tiếng Việt trƣớc Tòa án. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức D. Câu 141. Cùng với sự xuất hiện. C. Chỉ có sự thay đổi. Tính đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhà nƣớc Câu 142. Cả A và C đều đúng Câu 145. Một doanh nghiệp cụ thể đƣợc kinh doanh: A. chức năng và nhiệm vụ của nhà nƣớc: A.Câu 138. phát triển qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau. 17 B. B. C. Pháp luật có thể bị mất đi còn nhà nƣớc thì cùng tồn tại với xã hội loài ngƣời Câu 146. Luôn luôn phát sinh. Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất của nƣớc CHXNCN Việt Nam: . Chỉ có Nhà nƣớc mới có quyền ban hành pháp luật để quản lý xã hội. Các phƣơng thức ra đời của nhà nƣớc tƣ sản: A.

C. Nhà nƣớc XHCN Câu 153. D. Nhà nƣớc tƣ sản A. C. B. Nhà nƣớc phong kiến D. Quy phạm tôn giáo Câu 151. Thỏa ƣớc lao động tập thể là văn bản đƣợc ký kết giữa: A. Cả A. B và C đều sai Câu 148. Áp dụng cho nhiều lần và vẫn còn hiệu lực sau những lần áp dụng đó. Khoảng không gian trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phần lãnh thổ trong sứ quán Việt Nam tại nƣớc ngoài. Khẳng định nào đúng: A. QPPL D. B và C đều đúng Câu 147. B. Áp dụng cho một lần duy nhất và vẫn còn hiệu lực sau lần áp dụng đó. Nội dung thể hiện quan hệ bất bình đẳng trong xã hội. D. Cả A. Áp dụng cho một lần duy nhất và hết hiệu lực sau lần áp dụng đó. Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Quy phạm tập quán C. Tất cả những ngành nghề pháp luật cho phép trong danh mục ngành. D. Cả A và B đều đúng D. Có tính bắt buộc chung. Khoảng không gian trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phần lãnh thổ trong sứ quán Việt Nam tại nƣớc ngoài. Ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động 18 B. Tất cả những ngành nghề đã đăng ký kinh doanh với nhà nƣớc. Bộ máy nhà nƣớc là hệ thống các CQNN từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Khoảng không gian trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trừ đi phần lãnh thổ của đại sứ quán nƣớc ngoài và phần không gian trên tàu bè nƣớc ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. phần không gian trên tàu bè mang quốc tịch Việt Nam đang hoạt động ở nƣớc ngoài. B và C đều đúng Câu 152. C. nhƣng trừ đi phần lãnh thổ của đại sứ quán nƣớc ngoài. Tòa dân sự. B. Tòa hình sự B. Bộ máy nhà nƣớc là hệ thống các CQNN từ trung ƣơng đến địa phƣơng và các tổ chức chính trị . C. Chế định “Quyền tự do dân chủ của công dân” và nguyên tắc “Tự do hợp đồng” lần đầu tiên đƣợc nhà nƣớc nào tuyên bố: A. Hiệu lực về không gian của VBQPPL Việt Nam đƣợc hiểu là: A. Nhà nƣớc chủ nô C. Cả A. tòa hành chính Câu 154. nghề kinh tế quốc dân. QPPL là cách xử sự do nhà nƣớc quy định để: A. A. chủ yếu bởi sự cƣỡng chế. D. tòa hình sự D. tòa kinh tế C. C. Quy phạm đạo đức B. phần không gian trên tàu bè mang quốc tịch Việt Nam đang hoạt động ở nƣớc ngoài. Áp dụng cho nhiều lần và hết hiệu lực sau những lần áp dụng đó. Đặc điểm của QPPL khác so với quy phạm xã hội thời kỳ CXNT. phần không gian trên tàu bè nƣớc ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tòa hành chính.B. Tòa án nào có quyền xét xử tội phạm và tuyên bản án hình sự: .xã hội. tính hệ thống và thống nhất cao. B. Đƣợc bảo đảm thực hiện bằng nhà nƣớc. Tòa hình sự. Cả A và B đều sai Câu 150. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là thuộc tính (đặc trƣng) của: A. Câu 149.

Cả A. B và C đều sai B. NLPL của các chủ thể pháp luật là giống nhau. bằng các hành vi của mình thực hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. B. C. D. Khẳng định nào đúng: A. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Câu 160. tổ chức đƣợc nhà nƣớc công nhận có khả năng tham gia vào các QHPL. Cá nhân. D. Ngƣời sử dụng lao động và đại diện ngƣời lao động C. Các quy phạm xã hội không phải là QPPL cũng mang tính bắt buộc chung. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam D. Cả A. Cá nhân. Chức năng của pháp luật: A. Chế tài của QPPL là: A. Khả năng của chủ thể có đƣợc các quyền chủ thể và mang các nghĩa vụ pháp lý mà nhà nƣớc thừa nhận. Cả A và B đều sai Câu 161. Câu 158. C. Cả A và B đều đúng. có thể khác nhau. ĐCS Việt Nam B. Khả năng của chủ thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận. tham gia vào các QHPL. Cả A. Ngƣời lao động và đại diện ngƣời lao động D. NLPL của các chủ thể pháp luật là khác nhau. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam C. tổ chức cụ thể có đƣợc những quyền và mang những nghĩa vụ pháp lý nhất định đƣợc chỉ ra trong các QHPL cụ thể. C. Ở các quốc gia khác nhau: A. Từ đủ 16 tuổi B. Chức năng lập hiến và lập pháp C.B. C. B. 19 D. Bất kỳ cá nhân. ngƣời có NLHV dân sự đầy đủ: A. B. Cả A. Xét về độ tuổi. B và C Câu 157. Chủ thể của QHPL là: A. tổ chức nào trong một nhà nƣớc. B và C Câu 155. Từ đủ 21 tuổi D. B. NLHV là: A. TCXH nào sau đây không đƣợc Nhà nƣớc trao quyền ban hành một số VBPL: A. Từ đủ 25 tuổi Câu 162. Chức năng giám sát tối cao D. NLPL của các chủ thể pháp luật có thể giống nhau. B. Cả A và C Câu 159. Các quy phạm xã hội không phải là QPPL cũng mang tính bắt buộc nhƣng không mang tính bắt buộc chung. D. Hình phạt nghiêm khắc của nhà nƣớc đối với ngƣời có hành vi vi phạm pháp luật. Những hậu quả pháp lý bất lợi có thể áp dụng đối với ngƣời không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của QPPL. B và C đều đúng . QPPL mang tính bắt buộc chung. Từ đủ 18 tuổi C. Chức năng điều chỉnh các QHXH Câu 156.

Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi thực hiện pháp luật. vừa thể hiện quyền lực nhà nƣớc. VBPL. VBPL và tập quán pháp C. B và C đều đúng Câu 163. Hành vi vi phạm pháp luật cũng có thể là hành vi thực hiện pháp luật cũng có thể không phải là hành vi thực hiện pháp luật. Khi không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó nhƣng có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp tƣơng tự. D. Tòa án ra quyết định tuyên bố mất NLHV dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định. Cả A. Hành vi vi phạm pháp luật không phải là hành vi thực hiện pháp luật. chỉ thị 20 . D. Hệ thống chính trị (hệ thống chuyên chính giai cấp) là hệ thống các CQNN từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Nghị định. Nghị định. Là hoạt động mang tính cá biệt . làm chủ đƣợc hành vi của mình. Là hoạt động vừa mang tính cá biệt – cụ thể. Cơ quan của TCXH có quyền thực hiện hình thức ADPL. B và C đều đúng Câu 168. Là hoạt động không mang tính cá biệt – cụ thể nhƣng thể hiện quyền lực nhà nƣớc. C. Khẳng định nào là đúng: A. Cơ quan của TCXH chỉ có quyền thực hiện hình thức ADPL khi đƣợc nhà nƣớc trao quyền. Câu 169. B. quyết định B. Khi không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó và không có cả QPPL áp dụng cho trƣờng hợp tƣơng tự. B và C đều đúng Câu 167. Cả A. Mà không thể nhận thức. Thủ tƣớng chính phủ có quyền ban hành những loại VBPL nào: A.xã hội. làm chủ đƣợc hành vi của mình thì theo yêu cầu của ngƣời có quyền. tập quán pháp và tiền lệ pháp D. C. Khi có cả QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó và có cả QPPL áp dụng cho trƣờng hợp tƣơng tự. Biện pháp cƣỡng chế nhà nƣớc áp dụng đối với ngƣời vi phạm pháp luật. D.C. B. B. B và C đều đúng Câu 164. Ngƣời bị mất NLHV dân sự là ngƣời do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác: A. Cơ quan của TCXH không có quyền thực hiện hình thức ADPL. Cả A. B. Hoạt động ADPL: A. Cả A. Cả A. Khẳng định nào đúng: A. B và C đều sai Câu 170. lợi ích liên quan. Mà không thể nhận thức. Cả A. Khi không có QPPL áp dụng cho trƣờng hợp đó. quyết định. Khẳng định nào là đúng: A. Hệ thống chính trị (hệ thống chuyên chính giai cấp) là hệ thống các CQNN từ trung ƣơng đến địa phƣơng và các tổ chức chính trị . C. D. C. Mà không thể nhận thức. B. C. Cả A và B đều sai Câu 166. B. Tòa án ra quyết định tuyên bố mất NLHV dân sự kể cả khi chƣa có kết luận của tổ chức giám định. Cả A và B đều đúng D. D. làm chủ đƣợc hành vi của mình thì theo yêu cầu của ngƣời có quyền. VBPL B. B và C đều đúng Câu 165.cụ thể và không thể hiện quyền lực nhà nƣớc. Hoạt động áp dụng tƣơng tự pháp luật (hay tƣơng tự luật) là: A. lợi ích liên quan. Loại nguồn đƣợc công nhận trong HTPL Việt Nam: A. D. C.

Khẳng định nào là đúng: D. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Câu 176. thông tƣ Câu 171. Chủ thể quản lý nhà nƣớc là các cơ quan. B và C B. quyết định C. thông tƣ. công dân và các tổ chức khác B. nhân viên nhà nƣớc. Quyết định. Thông tƣ D. tội phạm hình sự đƣợc chia thành các loại: A. Đâu là VBPL: A. chỉ thị Câu 172. Tội phạm nghiêm trọng. B và C đều sai Câu 180. Quyết định. tội phạm nghiêm trọng. Bộ trƣởng có quyền ban hành những loại VBPL nào: A. B và C đều sai Câu 179.C. Cả A và B đều sai Câu 174 : A. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý C. VBPL chỉ áp dụng đối với những hành vi xảy ra trƣớc thời điểm văn bản đó có hiệu lực pháp luật. Cả A và B đều đúng D. Cả B và C Câu 177. Thực hiện các QPPL cho phép. thông tƣ D. B. C. Chủ thể có hành vi trái pháp luật. tội phạm nghiêm trọng. Để phân biệt ngành luật với các đạo luật. nhân viên nhà nƣớc C. Cả A và B đều đúng D. tội phạm rất nghiêm trọng. công dân và các tổ chức khác B. Phải chịu trách nhiệm pháp lý B. Có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc không. A. Tội phạm nghiêm trọng. Tội phạm ít nghiêm trọng. tội phạm rất nghiêm trọng B. Văn bản chủ đạo C. Bộ Luật B. Cả A. Thực hiện các QPPL cấm đoán. Thực hiện các QPPL bắt buộC. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng D. quyết định. Pháp lệnh C. Tuân thủ pháp luật là: A. Nguyên tắc “không áp dụng hiệu lực hồi tố” của VBPL đƣợc hiểu là: A. Cả A. Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong các văn bản sau của hệ thống VBQPPL Việt Nam: . Chủ thể của pháp luật hành chính là các cơ quan. C. Chủ thể của pháp luật hành chính chỉ là các cơ quan. thông tƣ. tội phạm rất nghiêm trọng C. D. nhân viên nhà nƣớc C. VBPL không áp dụng đối với những hành vi xảy ra trƣớc thời điểm văn bản đó có hiệu lực pháp luật. nhận định nào sau đây là đúng: 21 B. chỉ thị B. chỉ thị. Tội phạm ít nghiêm trọng. Cả A và B đều sai Câu 175. Nghị định. nhân viên nhà nƣớc. thì: A. VBQPPL D. tội phạm rất nghiêm trọng. Nghị định. Văn bản ADPL hay văn bản cá biệt – cụ thể A. Nghị định. quyết định. VBPL áp dụng đối với những hành vi xảy ra trƣớc và sau thời điểm văn bản đó có hiệu lực pháp luật. chỉ thị Câu 173. Chủ thể quản lý nhà nƣớc là các cơ quan. Cả A. D. tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể D. Quyết định. Tùy theo mức độ phạm tội. Chỉ thị Câu 178.

A. Ngành luật lao động B. Ngành luật kinh tế C. Cả A và B đều sai Câu 182. C. Ngành luật nhà ở B. Để phân biệt ngành luật với các đạo luật. Ngành luật đất đai Câu 190. Khi một ngƣời phải chịu trách nhiệm về một sự việc thì ngƣời đó có thể hoặc không phải chịu trách nhiệm pháp lý về sự việc đó. Đạo luật phải có đối tƣợng điều chỉnh và phƣơng pháp điều chỉnh C. Ngành luật hành chính D. Ngành luật hôn nhân và gia đình D. Ngành luật hình sự A. Ngành luật tố tụng dân sự Câu 184. nhận định nào sau đây là đúng: A. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Ngành luật lao động C. B. Ngành luật đất đai Câu 188. Chế định “Hình phạt” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật tố tụng hình sự D. Cả A và B đều đúng D. kê biên tài sản” thuộc ngành luật nào: Câu 187. Ngành luật tố tụng hình sự B. Ngành luật là văn bản chứa các QPPL. Ngành luật hành chính A. Cả A và B đều đúng D. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam A. Ngành luật tố tụng hình sự B. Ngành luật hôn nhân và gia đình D. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) C. Ngành luật kinh tế B. Chế định “Tài sản và quyền sở hữu” thuộc ngành luật nào: Câu 186. thu giữ. Ngành luật hôn nhân và gia đình Câu 183. Ngành luật phải có đối tƣợng điều chỉnh và phƣơng pháp điều chỉnh B. Cả A và B đều sai 22 B. Ngành luật đất đai D. Ngành luật dân sự D. Ngành luật lao động A. Chế định “Thủ tục giám đốc thẩm” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật lao động C. Ngành luật hàng hải Câu 185. Chế định “Khám xét. Ngành luật dân sự B. Khi một ngƣời chịu trách nhiệm về một sự việc nghĩa là ngƣời đó phải chịu trách nhiệm pháp lý về sự việc đó. Ngành luật hành chính B. Ngành luật tố tụng hình sự D. Đạo luật là văn bản chứa các QPPL. Cả A và B đều sai Câu 181. là nguồn của đạo luật C. Ngành luật tố tụng dân sự D. Ngành luật hiến pháp (ngành luật nhà nƣớc) C. tạm giữ. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật nhà nƣớc) C. Ngành luật quốc tế Câu 189. Chế định “Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc điều tra” thuộc ngành luật nào: . Ngành luật kinh tế C. Ngành luật kinh tế C. là nguồn của ngành luật B. Cả A và B đều đúng D. Chế định “Ngƣời tham gia tố tụng” thuộc ngành luật: A. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A.

Các nghị quyết của ĐCS đƣợc đƣa ra sau sẽ làm mất hiệu lực các nghị quyết của ĐCS đƣợc đƣa ra trƣớc. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Chỉ có vụ án dân sự mới có giai đoạn khởi tố B. Cả A và B đều đúng D. Công dân có một quốc tịch Câu 193. B. quy định. Chế độ cộng sản chủ nghĩa là kiểu nhà nƣớc cuối cùng trong lịch sử B. Phải có cả ba bộ phận cấu thành: giả định. B. 23 . Câu 194. VBPL điều chỉnh cùng một lĩnh vực QHXH đƣợc ban hành sau sẽ tự động đình chỉ hiệu lực của VBPL ban hành trƣớc đó. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tƣ hữu về tƣ liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dƣ. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất và nô lệ. Cả A. B và C đều đúng A. Các đặc điểm. Cả A. Cả vụ án dân sự và cả vụ án hình sự đều phải trải qua giai đoạn khởi tố D. Cả A và B đều đúng D. các bộ phận hợp thành các đơn vị hành chính lãnh thổ không có chủ quyền riêng. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Mỗi ngành luật điều chỉnh một lĩnh vực QHXH nhất định có tính đặc thù C. Cả A và B đều sai Câu 196. Cơ quan TCXH có quyền thực hiện hình thức ADPL khi nhà nƣớc trao quyền. C. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất. Cơ quan TCXH không có quyền thực hiện hình thức ADPL. Cơ sở kinh tế của nhà nƣớc phong kiến là: A. C. Phải có ít nhất hai bộ phận trong ba bộ phận nêu trên C. Là một tiểu hệ thống lớn nhất của HTPL của một quốc gia B. Cả A và B đều sai Câu 197. Trong quá trình tố tụng: A. D. D. Về mặt cấu trúc. Đâu là đặc điểm của nhà nƣớc đơn nhất: A. thuộc tính của một ngành luật: D. Có một HTPL thống nhất. Nhà nƣớc XHCN là kiểu nhà nƣớc cuối cùng trong lịch sử C. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất. Chỉ có vụ án hình sự mới có giai đoạn khởi tố C. Cả A và B đều đúng D. Cả A. Có chủ quyền chung. Chỉ cần có một trong ba bộ phận nêu trên D. B và C đều sai. Cả A và B đều sai Câu 198. Chỉ có CQNN hoặc ngƣời có thẩm quyền mới thực hiện hình thức ADPL. B và C đều sai Câu 195. B. Nhận định nào sau đây là đúng: A. mỗi một QPPL: A. C. Cả A. chế tài B. B.Câu 191. B và C đều đúng Câu 192. Có một hệ thống CQNN từ trung ƣơng đến địa phƣơng C.

B. lời văn phải rõ ràng. Cả A. Cả A. Một cách chớp nhoáng không có đầy đủ các bƣớc. Đà Nẵng B. Huế. Hà Nội. tầng lớp tiểu tƣ sản. Phải đƣợc ban hành kịp thời. Huế. Nha Trang. Hải Phòng. Nội dung phải cụ thể.Câu 199. B và C đều đúng Câu 205. Thành phố Hồ Chí Minh. thƣơng nhân C. Chủ tịch UBND xã Câu 201: Cơ quan lập pháp của các nƣớc trên thế giới: A. Có thể có cơ cấu một viện hoặc hai viện Câu 202. Quyết định ADPL: A. các giai đoạn rõ ràng. Câu 200. B. Những thiếu sót trong hoạt động quản lý của nhà nƣớc C. Vinh. Cơ quan nào là CQNN: 24 B. Nha Trang. chính xác. Cơ sở xã hội. B. thành phố Hồ Chí Minh. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà nƣớc và xã hội. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. ngắn gọn. B và C đều sai Câu 206. Thông thƣờng là phải theo một thủ tục chặt chẽ với đầy đủ các bƣớc. Thẩm quyền cho phép gia nhập quốc tịch. quyền lực nhà nƣớc thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nha Trang. Phải đúng hình thức pháp lý và đúng mẫu quy định. SKPL là sự cụ thể hoá phần quy định của QPPL trong thực tiễn. D. tƣớc quốc tịch Việt Nam: A. Đà Nẵng Câu 207. cụ thể. cụ thể. Hai giai cấp chính là tƣ sản và vô sản. Cả A. B và C Câu 204. địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính. Hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ. ngoài ra còn có giai cấp nông dân. Nhóm thành phố nào sau đây có cùng cấp hành chính với nhau: A. Biên Hòa D. Các quyết định ADPL đƣợc ban hành: A. nhƣng đôi khi cũng đƣợc ban hành chớp nhoáng không có đầy đủ các bƣớc để giải quyết công việc khẩn cấp. B. Luôn luôn phải theo một thủ tục chặt chẽ với đầy đủ các bƣớc. Chủ tịch nƣớc B. B và C đều sai . Cần Thơ. các giai đoạn và không theo một trình tự nhất định. Hoạt động thù địch của các lực lƣợng phản động B. bao gồm: A. ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những ngƣời lao động tự do khác. D. Chỉ có cơ cấu một viện C. C. C. Có cơ cấu hai viện D. D. B và C Câu 203. Kết cấu giai cấp phức tạp. Chủ tịch UBND huyện D. ngoài ra còn có thợ thủ công. Đà Lạt. Tồn tại số ít ngƣời bẩm sinh có xu hƣớng tự do vô tổ chức D. các giai đoạn rõ ràng. Nguyên nhân của vi phạm pháp luật: A. trở lại quốc tịch. Vũng Tàu. Hà Nội. thôi quốc tịch. cơ cấu giai cấp của nhà nƣớc XHCN. SKPL là sự cụ thể hoá phần chế tài của QPPL trong thực tiễn. Cả A. Cả A. Đà Nẵng C. Chủ tịch UBND tỉnh C. trí thức… D. SKPL là sự cụ thể hoá phần giả định của QPPL trong thực tiễn. C.

Chủ tịch Quốc hội. Kiểu nhà nƣớc nào tồn tại hai giai đoạn lịch sử phát triển của tổ chức bộ máy nhà nƣớc là phân quyền cát cứ và trung ƣơng tập quyền: A. Bộ trƣởng. quản lý dân cƣ theo lãnh thổ. 6 năm Câu 213. Nhà nƣớc nào sau đây không phải là nhà nƣớc XHCN: A. quyền ban hành pháp luật. Trung Quốc C. Hội cựu chiến binh Việt Nam. Có chủ quyền quốc gia D. nhƣng chƣa cần tới các quy tắc để quản lý xã hội. có chủ quyền quốc gia. Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ. Một HTPL Câu 214. Thủ tƣớng Chính phủ. quyền ban hành pháp luật. Xã hội CXNT là xã hội không cần tới quyền lực. quy định các loại thuế. Xã hội CXNT là xã hội không cần tới quyền lực. B và C đều đúng Câu 209. ngƣời đƣợc bầu vào chức danh Chủ tịch nƣớc. có nhiệm kỳ: A. B và C đều sai Câu 211. Cuba B. Lào D. Câu 210. D. nhƣng đã có các quy tắc để quản lý xã hội. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT: A. C. B. Cả A. 5 năm D. Cả A. có chủ quyền quốc gia. Đặc trƣng cơ bản nhất của nhà nƣớc: A. thực hiện các hoạt động kinh tế. quyền ban hành pháp luật.A. Các đặc trƣng. D. Một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt. quyết định những vấn đề quan trọng của đất nƣớc. dấu hiệu cơ bản của nhà nƣớc: B. quy định các loại thuế. Nhà nƣớc XHCN B. Cả A. Một dân tộc B. 4 năm C. C. Nhận định nào sau đây là đúng: A. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. B. Một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt. Xã hội CXNT là xã hội có hệ thống tổ chức và cơ chế thực hiện quyền lực. Xã hội CXNT là xã hội đã có hệ thống tổ chức và cơ chế thực hiện quyền lực cũng nhƣ đã có các quy tắc để quản lý xã hội. 3 năm B. có chủ quyền quốc gia. Không mang tính bắt buộc và không mang tính cƣỡng chế D. Mang tính bắt buộc và không mang tính cƣỡng chế B. Câu 208. hệ thống tổ chức quyền lực. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992. B và C đều sai A. C. hệ thống tổ chức quyền lực và các quy tắc quản lý. D. Lãnh thổ độc lập C. Nga Câu 212. Nhà nƣớc tƣ sản C. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Nhà nƣớc phong kiến 25 . Một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt. quản lý dân cƣ theo lãnh thổ. Mang tính bắt buộc và mang tính cƣỡng chế C.

Cả A. B và C đều đúng Câu 216. Anh quốc B. Bộ tài nguyên và môi trƣờng B. Australia B. Nhà nƣớc chủ nô Câu 215. Theo quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam. Brunay C. muốn tham gia bầu cử. Ả rập Xê út B. Nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc đơn nhất: A. Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể quân chủ hạn chế (quân chủ đại nghị. Indonesia Câu 219. Không quy định về độ tuổi cụ thể mà quy định theo giới tính 26 . Bộ nông nghiệp D. Thái Lan B. quân chủ lập hiến): A. Campuchia D. Xingapo B. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức chính thể cộng hòa tổng thống: A. Cả A. Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa: A. Nhật Bản C.D. Bộ bƣu chính viễn thông C. Xê-ri D. Pháp luật quy định quyền bầu cử cho công dân để thành lập cơ quan quyền lực nhà nƣớc tối cao có nhiệm kỳ trong thời hạn nhất định. Không quy định độ tuổi chung mà quy định theo các dân tộc khác nhau D. Mianma (Miến Điện) D. C. về độ tuổi đƣợc quy định: A. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về một tập thể và đƣợc bầu cử suốt đời. Từ đủ 18 tuổi B. Pháp C. Philippin C. Gióc-đa-ni Câu 218. B. Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa: A. Quyền lực nhà nƣớc tối cao chỉ thuộc về một cá nhân và đƣợc hình thành bằng phƣơng thức bầu cử. Cô-oét C. Nauy D. Cả A. Tên gọi nào là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Indonesia D. Từ đủ 21 tuổi C. Cả B và C Câu 217. Cả A và C đều đúng Câu 221. D. Nhà nƣớc cộng hòa dân chủ là nhà nƣớc: A. B và C đều đúng Câu 220. B và C đều đúng Câu 222. ngoài các điều kiện khác.

Công dân và các tổ chức khác đƣợc làm những gì mà pháp luật cho phép C. Cả A và B đều đúng D. Cơ quan. Kiểu nhà nƣớc tƣ sản C. Theo quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam 1999. Văn phòng chính phủ 27 . Cấp tỉnh C. Công dân và các tổ chức khác đƣợc làm mọi điều mà pháp luật không cấm B. Cấp huyện D. hiện tại là Quốc hội khóa: A. Lịch sử xã hội loài ngƣời đã và đang trải qua 5 hình thái kinh tế . B và C đều đúng Câu 231. Cấp trung ƣơng B. Ngân hàng nhà nƣớc C. độ tuổi nhỏ nhất phải chịu trách nhiệm hình sự là: A. Trên 90% số đại biểu có mặt B. 4 kiểu nhà nƣớc C. Ủy ban thể dục và thể thao B. Kiểu nhà nƣớc chủ nô Câu 225. Khóa 13 Câu 226. Cả A và B đều sai Câu 230. Từ đủ 18 tuổi Câu 224. Khóa 11 C. 6 kiểu nhà nƣớc Câu 227. 3 kiểu nhà nƣớc B.xã hội. Cả A và B đều đúng D. bổ sung Hiến pháp hay miễn nhiệm đại biểu Quốc hội. Từ đủ 6 tuổi B. Trên 50% số đại biểu có mặt D. nhân viên nhà nƣớc đƣợc làm những gì mà pháp luật cho phép C. Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nƣớc pháp quyền là: A. Cả A. Khóa 12 D. 5 kiểu nhà nƣớc D. Cơ quan. Cơ quan nào không phải là cơ quan ngang bộ của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Cả A và B đều sai Câu 229.Câu 223. thì để thông qua việc sửa đổi. tƣơng ứng với mấy kiểu nhà nƣớc: A. B và C đều đúng Câu 228. Thanh tra chính phủ D. Kiểu nhà nƣớc phong kiến D. Kiểu nhà nƣớc XHCN. Từ đủ 16 tuổi D. Khóa 10 B. cần phải có tỉ lệ bao nhiêu phần trăm đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua: A. Cơ quan hành chính có tên gọi là “Sở” là CQNN thuộc cấp nào: A. Trên hai phần ba số đại biểu có mặt B. Khi đủ số lƣợng đại biểu Quốc hội có quyền biểu quyết theo quy định. Ở Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam. Từ đủ 14 tuổi C. Cả A. Trên 30 % số đại biểu có mặt C. nhân viên nhà nƣớc đƣợc làm mọi điều mà pháp luật không cấm B. Phƣơng pháp cai trị dân chủ trong chế độ chính trị tồn tại trong: A. Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nƣớc pháp quyền là: A.

tòa lao động. tòa hiến pháp Câu 233. Trong nhà nƣớc pháp quyền. Từ đủ 18 tuổi C. B và C đều đúng Câu 234. Từ đủ 21 tuổi D. B và C đều sai Câu 238. C. Tổ chức bộ máy Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam. Tất cả những ngành nghề pháp luật cho phép trong danh mục ngành. Quy định về NLPL của công dân B. Đảm bảo sự lãnh đạo của ĐCS B. tòa kinh tế. Tòa hình sự. B. Cả A. B. Quy định về NLPL và NLHV của công dân D. tòa kinh tế. tòa dân sự. Pháp chế XHCN. Tất cả những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Cả A và B đều đúng 28 . Tiền lệ pháp C. Tập quán pháp là tập quán có thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận hoặc không cần phải đƣợc nhà nƣớc thừa nhận C. C. Các tòa án chuyên trách của hệ thống tòa án nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. hôn nhân gia đình. C. tòa hôn nhân gia đình. tƣ pháp. quy định: “Công dân Việt Nam có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật” đƣợc hiểu là: A. Cả A. tòa lao động. Cả A. tòa dân sự. mối quan hệ giữa nhà nƣớc và pháp luật: A. Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nƣớc cũng nhƣ các viên chức nhà nƣớc đều phải dựa trên cơ sở và tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật. Điều 57 Hiến pháp Việt Nam 1992. D. Tất cả những ngành nghề đã đăng ký kinh doanh với nhà nƣớc. Tập trung dân chủ. tòa hành chính. tòa kinh tế. Tòa hình sự. tòa lao động. Xét về độ tuổi. B và C Câu 235. Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của nhà nƣớc. VBQPPL D. tòa hành chính. tòa hành chính. Từ đủ 15 tuổi B. D. Khẳng định nào sau đây là đúng: A.Câu 232. D. Các con đƣờng hình thành nên pháp luật nói chung: A. Tập quán pháp B. tòa dân sự. hành pháp. nghề kinh tế quốc dân. tòa lao động. tòa dân sự. Cả A và B đều sai Câu 239. Quy định về NLHV của công dân C. Từ đủ 25 tuổi Câu 236. Tòa hình sự. tòa hành chính. Tòa hình sự. Doanh nghiệp nói chung có thể đƣợc kinh doanh: A. Cả A và B đều đúng. B và C đều đúng Câu 237. Tập quán pháp là tập quán đƣợc nhà nƣớc thừa nhận B. C. cá nhân đƣợc tham gia quản lý doanh nghiệp khi: A. Nhà nƣớc ban hành pháp luật nên nhà nƣớc đứng trên pháp luật và pháp luật phải phục tùng nhà nƣớc. Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất những có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp. B. D. theo nguyên tắc nào: A. Cả A.

Điều tra các vụ án Câu 247. Tiền lệ pháp là tiền lệ có thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận hoặc không cần phải đƣợc nhà nƣớc thừa nhận C. A. Dƣới 6 tuổi B. Bị viện kiểm sát hạn chế NLHV dân sự D. hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế. Quy phạm tập quán. Quy phạm đạo đức. Xét xử các vụ án D. B và C đều sai B. Quy phạm tôn giáo. Ngƣời nghiện ma túy hoặc các chất kích khác bị hạn chế NLHV dân sự. tình huống. Phần giả định của QPPL là: A. Cả A và B đều đúng D. Nhà nƣớc tƣ sản C. Dƣới 18 tuổi Câu 246. Tiền lệ pháp là tiền lệ đƣợc nhà nƣớc thừa nhận B. B và C đều đúng Câu 242. Nhà nƣớc chủ nô Câu 244. Kiểu nhà nƣớc nào tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nƣớc theo nguyên tắc “Tam quyền phân lập”: A. Cả A. B. D.D. Có năng lực chủ thể pháp luật. B và C đều đúng Câu 248. thời gian. Nêu lên đặc điểm. chủ thể. Quy phạm tôn giáo C. D. Dƣới 14 tuổi C. B và C đều sai Câu 245. Cả A và B đều sai Câu 240 g: A. Quy phạm xã hội nào sau đây là quy tắc xử sự (quy tắc hành vi): A. ngƣời không có NLHV dân sự là ngƣời: A. Cả A. Quy phạm tập quán B. điều kiện. Quy phạm đạo đức. Xét về độ tuổi. Quy phạm của các TCXH D. Bị tòa án tuyên bố hạn chế NLHV dân sự C. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật các hoạt động bảo vệ pháp luật . C. Quy phạm tập quán. Nhà nƣớc phong kiến D. Nhà nƣớc XHCN B. Quy phạm đạo đức. Quy tắc xử sự thể hiện ý chí của nhà nƣớc mà mọi ngƣời phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà QPPL đã dự kiến trƣớc. Cả A. Có NLPL. Bị công an hạn chế NLHV dân sự B. Cả A. Tính quy phạm phổ biến (tính bắt buộc chung) là thuộc tính (đặc trƣng) của: 29 B. Dƣới 16 tuổi D. Chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nƣớc sẽ áp dụng đối với các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nƣớc đã nêu trong phần quy định. Có NLHV. Cả A và B đều sai Câu 241. Cả A. B và C đều đúng Câu 243. là môi trƣờng tác động của QPPL. Chức năng kiểm sát các hoạt động tƣ pháp của viện kiểm sát có nghĩa là: C. Điều kiện để trở thành chủ thể của QHPL: A. khi: A. C.

Cả A. Là hoạt động mang tính cá biệt . Là hoạt động không mang tính cá biệt – cụ thể nhƣng thể hiện quyền lực nhà nƣớc. tội phạm nghiêm trọng. Phƣơng thức thể hiện viện dẫn. Tội phạm ít nghiêm trọng. tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể. Là hoạt động vừa mang tính cá biệt – cụ thể. tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng D. Cả A. B. TCXH và doanh nghiệp C. quyết định 30 . Phƣơng thức thể hiện trực tiếp. Hành vi vi phạm pháp luật “gây rối trật tự công cộng” là: A. D. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật các hoạt động tƣ pháp C. tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Câu 256. quyết định B. Tội phạm ít nghiêm trọng. B và C đều sai Câu 254. C. lệnh C. Điều 271. Chủ tịch nƣớc có quyền ban hành những loại VBPL nào: A.A. Ai có quyền tiến hành hoạt động ADPL: A. Luật. tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về: A. Các phƣơng thức thể hiện của pháp luật QPPL: A. Cả A. lệnh. Cả A và B đều đúng B. C. Những hiện tƣợng của đời sống khách quan xảy ra không phụ thuộc vào ý chí con ngƣời. Quy phạm tôn giáo Câu 249. B và C đều sai Câu 250. Tội phạm ít nghiêm trọng B.cụ thể và không thể hiện quyền lực nhà nƣớc. Phƣơng thức thể hiện mẫu D. Cả B và C đều đúng Câu 255. CQNN và ngƣời có thẩm quyền D. Luật. Cá nhân. B. QPPL B. Sự biến là: A. Hoặc A đúng hoặc B đúng B. Phƣơng thức thể hiện trực tiếp B. Hành vi vi phạm hành chính C. Những sự kiện xảy ra có thể phụ thuộc trực tiếp vào ý chí con ngƣời hoặc không phụ thuộc vào ý chí con ngƣời. Tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng C. B và C Câu 252. B và C đều sai Câu 251. Quy phạm đạo đức C. Chức năng của nhà nƣớc: A. D. Xét xử D. Quy phạm tập quán D. Tính chất của hoạt động ADPL: A. Phƣơng thức thể hiện trực tiếp. Luật. Bộ luật hình sự Việt Nam 1999. vừa thể hiện quyền lực nhà nƣớc. TCXH khi đƣợc nhà nƣớc trao quyền Câu 253. Phƣơng thức thể hiện viện dẫn C. Những sự kiện xảy ra phụ thuộc trực tiếp vào ý chí con ngƣời. Cả A. Lập hiến và lập pháp B. Theo quy định tại Khoản 1. Hành vi vi phạm hình sự D.

Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong các văn bản sau của hệ thống VBQPPL Việt Nam: . hiệu lực về không gian B. B. Cả A và B đều đúng A. Pháp lệnh. nghị quyết D. pháp lệnh C.D. Hình thức thực hiện những QPPL mang tính chất ngăn cấm bằng hành vi thụ động. B và C đều đúng. Chỉ đƣợc thực hiện một lần và sẽ chấm dứt hiệu lực khi đƣợc thực hiện. Luật. Thực hiện các QPPL cho phép. C. Hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động tích cực. Đặc điểm của VBPL cụ thể . Hiệu lực về thời gian. 31 B. vi phạm dân sự và vi phạm kỉ luật Câu 265. Ngành luật hình sự B. Hiệu lực về không gian. hiệu lực về đối tƣợng áp dụng C. vi phạm hành chính. nghị định Câu 258. Pháp lệnh C.cá biệt là: A. Vi phạm hình sự. Chỉ đƣợc thực hiện một lần và vẫn còn hiệu lực khi đƣợc thực hiện. hiệu lực về không gian. Sử dụng pháp luật là: A. Luật B. Chỉ thị Câu 263. Thực hiện các QPPL bắt buộC. Vi phạm hình sự. VBPL là một loại VBQPPL C. trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không làm những việc mà pháp luật cấm. trong đó các chủ thể pháp luật chủ động. Thực hiện các QPPL cấm đoán. tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà pháp luật cho phép. Cả A. D. Nghị quyết. Đƣợc thực hiện nhiều lần và sẽ chấm dứt hiệu lực khi đƣợc thực hiện. C. Cả A và B đều sai B. Sử dụng pháp luật là: A. Ngành luật hành chính D. Thông tƣ D. hiệu lực về đối tƣợng áp dụng Câu 261. Cả A và C Câu 260. Cả A. Vi phạm hình sự. quyết định Câu 259. Phƣơng pháp quyền uy – phục tùng là phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật nào: Câu 262. Hiệu lực về thời gian. Lệnh. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. vi phạm hành chính và vi phạm dân sự D. Vi phạm hình sự B. B và C đều đúng Câu 264. C. B. vi phạm hành chính C. Ngành luật dân sự C. A. Các loại vi phạm pháp luật: A. Chính phủ có quyền ban hành những loại VBPL nào: A. VBQPPL là một loại VBPL D. Hiệu lực của VBQPPL bao gồm: A. Nghị quyết. quyết định Câu 257. Hình thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật. Hiệu lực về thời gian. nghị định. D. B. hiệu lực về đối tƣợng áp dụng D.

Ngành luật hành chính B. Ngành luật dân sự B. Chế định “Thẩm quyền của tòa án các cấp” thuộc ngành luật nào: . vi phạm tập quán. Ngành luật lao động D. Có chủ quyền chung đồng thời mỗi nhà nƣớc thành viên có chủ quyền riêng B. vi phạm đạo đức. Ngành luật tố tụng hình sự A. TCXH khi đƣợc nhà nƣớc trao quyền Câu 277. vi phạm quy tắc tôn giáo. Cá nhân. Ngành luật hành chính D. Ngành luật hình sự B. Ngành luật tố tụng hình sự D.D. Ngành luật hình sự C. Ngành luật hình sự Câu 267. Có hai hệ thống CQNN. Ngành luật dân sự Câu 274. Ngành luật hành chính C. Ngành luật hình sự Câu 269. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) C. Cả A và C đều đúng B. Ngành luật tố tụng hình sự Câu 275. Cả A và B đều sai Câu 276. B và C đều đúng 32 B. Ngành luật dân sự B. CQNN và ngƣời có thẩm quyền C. Chế định “Quyết định việc truy tố” thuộc ngành luật nào: A. Chế định “Thủ tục tái thẩm” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật môi trƣờng Câu 268. Cả A và B đều đúng D. Ngành luật dân sự D. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. Ngành luật hình sự C. TCXH D. Ngành luật dân sự B. Đƣợc thực hiện nhiều lần và vẫn còn hiệu lực khi đƣợc thực hiện. Đâu là đặc điểm của nhà nƣớc liên bang: A. Ngành luật nhà nƣớc (Ngành luật hiến pháp) C. Chỉ có vi phạm pháp luật mới phải chịu trách nhiệm pháp lý B. Ngành luật tố tụng dân sự D.…đều phải chịu trách nhiệm pháp lý C. Đâu là ngành luật trong HTPL Việt Nam A. Các chủ thể có quyền thực hiện hình thức ADPL: A. Ngành luật tố tụng hình sự D. Ngành luật hành chính C. Ngành luật đất đai Câu 271. Chế định “Chế độ chính trị” thuộc ngành luật nào: A. Cả A. Ngành luật hình sự C. Ngành luật tố tụng hình sự A. Câu 266. Có hai HTPL C. Ngành luật hành chính D. Ngành luật tố tụng dân sự B. Chế định “Tội phạm” thuộc ngành luật nào: A. Công dân có hai quốc tịch D. Các vi phạm pháp luật. Chế định “Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự” thuộc ngành luật nào: Câu 272. Ngành luật doanh nghiệp D. Ngành luật dân sự A. Ngành luật báo chí B. Ngành luật tố tụng dân sự B. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Chế định “Khởi kiện và thụ lý vụ án” thuộc ngành luật nào: Câu 273. Ngành luật đất đai C. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) C. Ngành luật tố tụng dân sự D. Ngành luật môi trƣờng Câu 270.

Đạo đức là pháp luật tối đa D. Nhà nƣớc liên bang luôn luôn có hai viện lập pháp B. Nhà nƣớc đơn nhất chỉ có một viện lập pháp Câu 286 : A. Kết cấu giai cấp phức tạp. bao gồm: A. Giả định hoặc quy định hoặc chế tài B. thƣơng nhân C. Cả A và B đều đúng D. cơ cấu giai cấp của nhà nƣớc chủ nô. Về tƣ tƣởng và chính trị D. Chỉ có vụ án dân sự mới phải qua giai . Nguyên tắc chung của pháp luật trong nhà nƣớc pháp quyền là: A. Cơ sở xã hội. địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính. ngoài ra còn có giai cấp nông dân. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của một kiểu nhà nƣớc nhất định: A. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tƣ hữu về tƣ liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dƣ. C. Cả A. Câu 283. D. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất và nô lệ. B. B. C. Cả A. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất. Hai giai cấp chính là tƣ sản và vô sản. Cả A và B đều đúng Câu 281. Nhà nƣớc liên bang có thể chỉ có một viện lập pháp 33 C. Cả A và B đều đúng Câu 285. Trong quá trình tố tụng: A. B và C Câu 282. Điều luật C. ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những ngƣời lao động tự do khác. Hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ. quyền lực nhà nƣớc thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chỉ có vụ án hình sự mới phải qua giai đoạn khởi kiện đoạn khởi kiện C. QPPL D. Tất cả các quyết định có nội dung bảo vệ pháp luật của cơ quan công an phải đƣợc viện kiểm sát phê chuẩn trƣớc khi thi hành. ngoài ra còn có thợ thủ công. Tất cả các quyết định có nội dung bảo vệ pháp luật của cơ quan công an có thể chƣa cần phải đƣợc viện kiểm sát phê chuẩn khi đem ra thi hành. trí thức… D. Cả A và B đều sai B. Tất cả các quyết định có nội dung bảo vệ pháp luật của cơ quan công an phải đƣợc viện kiểm sát phê chuẩn. Câu 284. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà nƣớc và xã hội. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Cả A. Pháp luật là đạo đức tối thiểu C. B và C đều đúng Câu 279. D. Tiền đề xã hội C. D.Câu 278. tầng lớp tiểu tƣ sản. Cơ sở kinh tế của nhà nƣớc tƣ sản là: A. Cả vụ án dân sự và vụ án hình sự đều phải qua giai đoạn khởi kiện. B. Tiền đề kinh tế B. B và C đều sai Câu 280. Phần tử cấu thành nhỏ nhất của HTPL: A. Cả A và B đều sai B. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất.

Bản chất của nhà nƣớc là: A. Xã hội CXNT chƣa có nhà nƣớc và do đó không có quyền lực và tổ chức quyền lựC. Thành phố Đà Nẵng C. Các quyết định ADPL có thể đƣợc ban hành bằng hình thức: A. Điều tra là giai đoạn bắt buộc của cả tố tụng hình sự và tố tụng dân sự D. giám sát. Cả A. xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật. Bằng miệng B. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nhận định nào sau đây là đúng: A. 34 B. Nhận định nào sau đây là đúng A. C. Các biện pháp tăng cƣờng pháp chế: A. Cơ quan nào là CQNN: A. Câu 294. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật B. Đảm bảo lợi ích cho các giai cấp. Sự xuất hiện giai cấp làm xuất hiện chế độ tƣ hữu B. B và C đều sai Câu 290. Xuất hiện chế độ tƣ hữu mới làm cho của cải dƣ thừa C. D. Có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản tuỳ thuộc từng trƣờng hợp cụ thể D. Phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam. Cả A và B đều sai Câu 287. Điều tra là giai đoạn bắt buộc của tố tụng hình sự C. kiên trì công tác kiểm tra. Đại diện và bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị C. Cả A. C. Điều tra là giai đoạn bắt buộc của tố tụng dân sự B. Xã hội CXNT chƣa có nhà nƣớc nhƣng đã có quyền lực và tổ chức quyền lựC. Cả A và B đều đúng D. Nhà nƣớc của mọi giai tầng trong xã hội Câu 295. tầng lớp trong xã hội D. Cả A và B đều đúng D. B và C đều sai B. B và C đều sai Câu 288. B và C Câu 289. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật C. Bằng văn bản C. Tiến hành thƣờng xuyên.B. Cả A và B đều sai Câu 291. tầng lớp trong xã hội B. Sự xuất hiện của chế độ tƣ hữu làm xuất hiện các giai cấp C. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Cả A. Thành phố Nha Trang Câu 293. Cả A. Trong quá trình tố tụng: A. D. Nhận định nào sau đây là đúng: A. Thành phố Hải Phòng D. Cả A và B đều sai Câu 292. Thành phố Cần Thơ . Xã hội CXNT đã có nhà nƣớc. B. Thành phố nào sâu đây không phải là thành phố trực thuộc trung ƣơng: A. Cả A và B đều đúng D. có quyền lực và tổ chức quyền lựC. Của cải dƣ thừa là điều kiện làm xuất hiện chế độ tƣ hữu B. Điều hòa lợi ích cho các giai cấp. Nhà nƣớc đơn nhất có thể có hai viện lập pháp C.

Xã hội CXNT đã có nhà nƣớc nhƣng chƣa có quyền lực và tổ chức quyền lựC. B và C đều đúng Câu 301. Malaisia D. Buôn. Nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc liên bang: A. thành phố trực thuộc trung ƣơng B. Thụy Sĩ D. Cả A. Nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc liên bang: A. quận. Lào C. thôn. Nga B. Là một hiện tƣợng tất yếu. Nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc đơn nhất: A. Đức B. Cả B và C đều đúng 35 . thành phố trực thuộc tỉnh C. Xã. phƣờng. 4 năm C. Cuba D. 6 năm Câu 300. Chính phủ. 5 năm D. sóc. D. Triều Tiên Câu 299. Trung Quốc Câu 302. Nƣớc nào sau đây không phải là nhà nƣớc XHCN: A. Philippin D. Tỉnh. Câu 296. Huyện. Mỹ C. Australia B. Quốc hội. Cấp chính quyền nào sau đây không phải là cấp chính quyền địa phƣơng: A. Sự tồn tại của pháp luật: A. phum. Mêhicô C. thị xã. Pháp D. làng. Thụy Điển Câu 303. thị trấn D. C. Miến Điện. Nga B. Hoa Kỳ C. Chủ tịch nƣớc có nhiệm kỳ: A. Câu 297. bất biến trong đời sống xã hội của loài ngƣời. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức chính thể cộng hòa tổng thống: A. Do nhu cầu quản lý xã hội của nhà nƣớc. bản.D. mƣờng. B. ấp Câu 298. Thụy Sĩ. Canada B. Yêu cầu khách quan của một xã hội có giai cấp. Anh C. Là do ý chí chủ quan của giai cấp thống trị. 3 năm B. Theo quy định của Hiến pháp 1992 của nƣớc CHXHCN Việt Nam.

D. Cả A. nhà nƣớc tƣ sản. Nhiệm vụ của nhà nƣớc: A. Áo Câu 307. Phần Lan B. Bộ đầu tƣ D. Tên gọi nào là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Nga D. B và C đều sai. B. C. Bộ thống kê A. Nhà nƣớc nào sau đây là nhà nƣớc có chính thể quân chủ hạn chế (quân chủ đại nghị): A. Đan Mạch B. Thụy Sĩ C. Bồ Đào Nha Câu 305. nhà nƣớc phong kiến và nhà nƣớc chủ nô Câu 310. Nhà nƣớc tƣ sản. B và C đều đúng Câu 308. Chế độ sở hữu tƣ nhân 36 B. Quyền bầu cử chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Nhà nƣớc chủ nô và nhà nƣớc phong kiến C. Kiểu nhà nƣớc nào sử dụng phƣơng pháp cƣỡng chế để cai trị và quản lý xã hội: . Bộ tài nguyên và môi trƣờng Câu 309. Công cụ đảm bảo sự tự do của các chủ thể này nhƣng lại hạn chế sự tự do của các chủ thể khác trong xã hội. B. tổ chức trong xã hội. Điện khí hóa toàn quốc. do pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện. Nhà nƣớc chủ nô B. Pháp luật là: A. tổ chức trong xã hội. Nhà nƣớc XHCN. Đức B. Quyền lực nhà nƣớc tối cao thuộc về giới quý tộc và đƣợc hình thành theo phƣơng thức thừa kế. C. B. B và C đều đúng Câu 312. Quyền lực nhà nƣớc tối cao vừa đƣợc hình thành do bầu cử. Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa: A.Câu 304. Thụy Điển C. Xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. nhà nƣớc phong kiến và nhà nƣớc chủ nô D. Công cụ hạn chế sự tự do của cá nhân. Hà Lan D. Cả A và C đều đúng Câu 306. Xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công cụ đảm bảo sự tự do của cá nhân. Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp C. Cả A. D. Nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa đại nghị: A. Câu 311. D. Thụy Điển D. Nhà nƣớc cộng hòa quý tộc là nhà nƣớc: A. Chế độ sở hữu đất đai của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam là: A. vừa đƣợc hình thành theo phƣơng thức thừa kế. Hoa Kỳ C. Cả A. C.

Pháp luật là: A. Chế độ sở hữu toàn dân C. B. tổ chức trong xã hội D. Trong quá trình hình thành và phát triển: A. Nhà nƣớc Giéc – manh C. hoàn cảnh có thể xảy ra trong thực tế. Chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu tƣ nhân Câu 313. Nhà nƣớc phƣơng Đông Câu 320. Cả A. Hiến pháp D. Cả A. Câu 315. tổ chức trong xã hội. Đại lƣợng đảm bảo sự công bằng trong xã hội. Công cụ bảo đảm cho sự tự do cho cá nhân. C. 9 ngày D. A. B và C đều sai 37 . chế độ kinh tế. B. chủ thể. Theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Chuẩn mực cho xử sự của cá nhân. Mỗi quốc gia chỉ phải trải qua ba kiểu nhà nƣớc. B. Bằng thỏa hiệp với giai cấp phong kiến. D. thời gian. Bộ luật dân sự B. Chế độ sở hữu đất đai của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam là: A. điều kiện. Nêu lên đặc điểm. Tùy theo hoàn cảnh lịch sử của mình mà mỗi quốc gia không nhất thiết phải trải qua tất cả các kiểu nhà nƣớc. Quốc gia nào cũng phải trải qua bốn kiểu nhà nƣớc. Bằng sự hình thành các nhà nƣớc tƣ sản vốn là thuộc địa của các nƣớc châu Âu. văn hóa. D. Là quy tắc xử sự mà mọi ngƣời phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà QPPL đã dự kiến trƣớc. Chế độ sở hữu tƣ nhân B. Bằng cách mạng tƣ sản. xã hội và tổ chức bộ máy nhà nƣớc. Bộ luật hình sự C. Đạo luật nào dƣới đây quy định một cách cơ bản về chế độ chính trị. B và C đều đúng Câu 318. 7 ngày B.B. tình huống. B và C đều đúng Câu 319. Sự xuất hiện của nhà nƣớc cổ đại nào sau đây là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa đƣợc: A. Phần quy định của QPPL: A. Cả A. Chế độ sở hữu toàn dân C. Nhà nƣớc Rôma D. C. B. 8 ngày C. Cả A. B và C đều đúng Câu 314. B và C đều sai Câu 316. B và C đều đúng C. Các phƣơng thức ra đời của nhà nƣớc tƣ sản: A. Cả A. một năm có mấy ngày nghỉ lễ: A. Cả A. B. Chế độ sở hữu tập thể C. Chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu tập thể D. 10 ngày Câu 317.

Hộ kinh doanh cá thể B. hành pháp. Chỉ cần có NLPL B. Cả A và B đều sai Câu 329 : A. 4 tòa chuyên trách C. Cả A. Hình thức nhà nƣớc là các phƣơng pháp. cá nhân đƣợc thành lập doanh nghiệp khi: . Có năng lực chủ thể pháp luật Câu 328. 38 D. hệ thống tòa án nhân dân đƣợc chia thành mấy cấp: A. Chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nƣớc sẽ áp dụng đối với các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh đã nêu. Xét về độ tuổi. 7 tòa chuyên trách Câu 325. 4 cấp D. B. 5 tòa chuyên trách D. Từ đủ 16 tuổi C. Công ty trách nhiệm hữu hạn A. Từ đủ 18 tuổi D. Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp. Chỉ cần có NLHV C. Công chức nhà nƣớc có quyền tham gia quản lý: A. tƣ pháp. D. Từ đủ 15 tuổi B. B và C đều sai B. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. D. B và C đều đúng Câu 323. Chế độ chính trị phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nƣớc. Hình thức nhà nƣớc phản ánh cách thức tổ chức quyền lực nhà nƣớc. 6 tòa chuyên trách Câu 324. 3 cấp C. Cả A. Khẳng định nào đúng: A. Quyền sở hữu tài sản của cá nhân xuất hiện từ lúc: A. Từ đủ 15 tuổi C. Tập trung dân chủ C. Chế độ chính trị là các phƣơng pháp. cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nƣớc. C. Từ khi đƣợc sinh ra B. Hệ thống tòa án của nƣớc CHXHCN Việt Nam có bao nhiêu tòa chuyên trách: A. cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nƣớc. 2 cấp B. Từ đủ 18 tuổi D.C. Cả A. B và C đều đúng Câu 321. B. Từ đủ 21 tuổi Câu 327. Điều kiện để một tổ chức tham gia vào một QHPL cụ thể: A. Cả A và B đều đúng D. Doanh nghiệp tƣ nhân D. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Từ đủ 21 tuổi Câu 326. Công ty cổ phần C. 5 cấp Câu 322. Tam quyền phân lập B.

Làm phát sinh. Cả A và B đều đúng D. thay đổi. D. tổ chức. Cả A. chính sách của đảng cầm quyền bị quy định bởi cơ sở kinh tế. Cả A và B đều sai. Quy phạm nào có chức năng điều chỉnh các QHXH: A. Cả A và B đều sai Câu 332: Theo HTPL châu Âu lục địa. C. B. B và C đều đúng C. C. lợi ích nhà nƣớc. Câu nói: “Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế thông qua pháp luật” có nghĩa là: A. Chỉ cần có một trong ba yếu tố trên. Quy tắc quản lý của các TCXH Câu 336. Tƣ pháp là lĩnh vực pháp luật vừa điều chỉnh những QHXH liên quan tới lợi ích công cộng. Làm chấm dứt một QHPL cụ thể Câu 337. Cả A và B đều sai Câu 330. lợi ích nhà nƣớc B. chính sách của đảng cầm quyền. Làm phát sinh. Cả A và B đều đúng D. Phải có đầy đủ cả ba yếu tố cấu thành: giả định.C. Công pháp là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh những QHXH liên quan tới lợi ích công cộng. Cả A và B đều đúng D. khẳng định nào là đúng: A. D. B. D. B. Làm phát sinh một QHPL cụ thể B. Pháp luật phát sinh từ bản chất tự nhiên của con ngƣời. Cả A và B đều sai Câu 333: Mỗi QPPL: A. SKPL có thể: A. C. B và C đều sai B. vừa điều chỉnh những QHXH liên quan tới lợi ích của cá nhân. Đƣờng lối. quy định. Pháp luật bảo vệ môi trƣờng. thay đổi một QHPL cụ thể C. lợi ích nhà nƣớc. D. B và C đều đúng B. SKPL có thể: A. Làm phát sinh một QHPL cụ thể C. khẳng định nào là đúng: A. Pháp luật của nhà nƣớc thể chế hóa đƣờng lối. Chỉ cần có hai trong ba yếu tố trên. Quy phạm tôn giáo D. B và C đều sai Câu 334. B và C đều đúng Câu 331: Theo HTPL châu Âu lục địa. chấm dứt một QHPL cụ thể Câu 338. Quan điểm về pháp luật tự nhiên là: A. Cả A. Quy phạm nào có chức năng điều chỉnh các QHXH: A. Cả A. tổ chức. Quy phạm đạo đức C. Quan điểm về pháp luật tự nhiên là: A. Công pháp là lĩnh vực pháp luật điều vừa chỉnh những QHXH liên quan tới lợi ích công cộng. vừa điều chỉnh những QHXH liên quan tới lợi ích của cá nhân. tổ chức. Cả A. Câu 339. Cả A và B đều đúng. Pháp luật chính là sự phản ánh các điều kiện tồn tại khách quan của xã hội. Pháp luật do giai cấp thống trị ban hành C. . B và C đều đúng B. Làm thay đổi một QHPL cụ thể D. B. Quy phạm tập quán D. Cả A. Quy phạm tôn giáo Câu 335. Cả A. QPPL C. Tƣ pháp là lĩnh vực pháp luật điều chỉnh những QHXH liên quan tới lợi ích của cá nhân. chế tài. Cả A và B đều đúng 39 C.

D. Tiền lệ pháp D. Khẳng định nào là đúng: A. Cả A và B đều sai Câu 345. Cả A và B đều sai B. Cả A và B đều sai Câu 346. Tập quán pháp C. NLHV của các chủ thể khác nhau thì khác nhau. Quy phạm tập quán không phải là quy phạm xã hội C. tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể D. Pháp luật phát sinh từ bản chất tự nhiên của con ngƣời Câu 340. Cả A và B đều đúng 40 C. Xét xử các vụ án B. khi xét xử: A. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều đúng D. và tuân theo pháp luật. Cả A. Trong một nhà nƣớc: A. Quy phạm đạo đức là quy phạm xã hội B. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật các hoạt động bảo vệ pháp luật Câu 344. Cả A và B đều sai . Thuộc tính (đặc trƣng) nào sau đây là của pháp luật: A. Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) Câu 348. Đối với các quy phạm xã hội không phải là QPPL. VBPL B. các chủ thể có phải tuân thủ không khi xử sự theo các quy phạm đó: A. Cả A. Điều tra các vụ án C. D. Loại nguồn đƣợc công nhận trong hệ thống VBPL Việt Nam: A. C. QPPL là quy phạm xã hội B. B và C đều sai Câu 342. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức B. Có thể phải tuân thủ hoặc không. Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Chức năng công tố của viện kiểm sát có nghĩa là: A. B và C đều đúng Câu 343. C. D. NLHV của các chủ thể khác nhau thì giống nhau. Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) C. Phải tuân thủ các quy tắc xử sự đó B. B. Cả A. và phải tuân theo pháp luật. Không phải tuân thủ các quy tắc sử sự đó C. B và C đều đúng Câu 341. Khẳng định nào là đúng: A. Hội thẩm phải phụ thuộc vào Thẩm phán trong quá trình xét xử.B. Thuộc tính (đặc trƣng) nào sau đây là của pháp luật: A. NLHV của các chủ thể có thể vừa giống nhau có thể vừa khác nhau. Cả A. Thẩm phán phải phụ thuộc vào Hội thẩm trong quá trình xét xử. Cả A và B đều đúng D. Quy phạm tôn giáo không phải là quy phạm xã hội C. B và C đều sai Câu 347. Buộc tội (truy tố) ngƣời đã bị khởi tố trƣớc tòa án D.

Hiến pháp. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B D. nghị quyết Câu 358. Bộ luật dân sự C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức B. cơ quan. Thuộc tính (đặc trƣng) nào sau đây là của pháp luật: A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức B. Tính đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhà nƣớc D. Quốc hội có quyền ban hành những loại VBPL nào: . C. và tiền lệ pháp. thủ tục. tập quán pháp. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 353. B. Cả A và B đều sai C. Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) B. Điều chỉnh các quan hệ xã hội Câu 351. Dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của ngƣời có quyền. Thuộc tính (đặc trƣng) nào sau đây là của pháp luật: A. Chỉ có VBQPPL và tiền lệ pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam.B. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBQPPL. Dẫn đến phá tán tài sản của gia đình. Tuân thủ pháp luật B. B và C đều đúng Câu 357. 41 B. Ngƣời bị hạn chế NLHV dân sự là ngƣời nghiện ma túy. tập quán pháp. Cả A và B đều đúng D. và tiền lệ pháp. Hình thức thực hiện pháp luật nào cần phải có sự tham gia của nhà nƣớc: A. Chỉ có VBQPPL là nguồn của pháp luật Việt Nam. Bộ luật hình sự D. Cả A. Giáo dục hành vi con ngƣời B. Chỉ có VBQPPL và tập quán pháp là nguồn của pháp luật Việt Nam. Khẳng định nào là đúng: A. C. Hiến pháp. Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố là ngƣời bị hạn chế NLHV dân sự. Hiến pháp. Cả A và B đều sai C. Bộ luật tố tụng dân sự A. Thi hành pháp luật C. Bộ luật tố tụng hình sự B. nghiện các chất kích thích khác: A. Bảo vệ các quan hệ xã hội Câu 352. luật. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBQPPL. Thuộc tính (đặc trƣng) nào sau đây là của pháp luật: A. ADPL Câu 355. Cả A và B đều đúng D. lợi ích liên quan. Dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của ngƣời có quyền. Hành vi vi phạm dân sự C. Đạo luật nào quy định trình tự. tập quán pháp. luật. các giai đoạn giải quyết các vụ tranh chấp dân sự: A. Cả A và B hoặc A hoặc B Câu 356. B và C đều sai Câu 354. Sử dụng pháp luật D. Hành vi “gây rối trật tự công cộng” có thể là: A. Tính đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhà nƣớc Câu 350. và tiền lệ pháp. lợi ích liên quan. Cả A và B đều sai C. B. cơ quan. pháp lệnh D. D. Viện kiểm sát có thể ra quyết định tuyên bố là ngƣời bị hạn chế NLHV dân sự. Thuộc tính (đặc trƣng) nào sau đây là của pháp luật: A. Tòa án. Hành vi vi phạm hình sự B. tổ chức hữu quan. tổ chức hữu quan. Cả A và B đều sai C. Tính đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhà nƣớc Câu 349. Nguồn của pháp luật nói chung là: VBQPPL. luật C. Cả A.

Cả A và B đều sai Câu 361. Ngành luật dân sự C. C. Có thể có hoặc không có QPPL B. Phạt tiền và trục xuất vừa là hình phạt chính. Cả A và B đều sai Câu 365. Ngành luật hôn nhân – gia đình D. Khẳng định nào sau đây là không đúng: A. Cả A và B đều đúng D. Hệ thống hình phạt đƣợc chia thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung B. Cả A và B đều sai B. B và C đều sai Câu 359: VBPL: A. Cả A.000. Cả A và B đều đúng A. B. Loại vi phạm pháp luật nào gây hậu quả lớn nhất cho xã hội: A. B và C đều sai Câu 360. Cả A và B đều đúng D.D. Cá nhân. tự nguyện cam kết.000 đồng C. Phạt tiền và trục xuất vừa là hình phạt chính. Ngành luật kinh tế C. tự nguyện cam kết. Cả A. Ngoài hệ thống hình phạt. tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng các biện pháp khôi phục pháp luật nào sau đây: A. vừa là hình phạt bổ sung B. thỏa thuận là phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật nào: . Cả A và B đều sai Câu 362. pháp luật hình sự còn quy định thêm các biện pháp tƣ pháp nhằm mục đích hỗ trợ cho hình phạt C. Khẳng định nào sau đây là không đúng: A. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng sống. vừa là hình phạt bổ sung C. Ngoài hệ thống hình phạt. Cả A và B đều sai Câu 363. Khẳng định nào sau đây là không đúng: A. Vi phạm hình sự 42 B. Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con ngƣời. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. B. Cả A và B đều sai Câu 367. Bắt buộc phải có QPPL C. Cả A và B đều đúng D. Không có QPPL D. thỏa thuận là phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật nào: A. Phƣơng pháp tự do. tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng các biện pháp khôi phục pháp luật nào sau đây: A. Hệ thống hình phạt đƣợc chia thành hai nhóm: hình phạt chính và hình phạt bổ sung B. Phƣơng pháp tự do. pháp luật hình sự còn quy định thêm các biện pháp tƣ pháp nhằm mục đích hỗ trợ cho hình phạt C. Cả A và B đều đúng Câu 364. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều đúng D. Ngành luật lao động D. Cá nhân. Cả A và B đều sai Câu 366. lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra. văn hóa phẩm độc hại. Buộc bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đến 1.

Vi phạm kỹ luật Câu 368. Vi phạm dân sự D. Ngành luật tố tụng hình sự 43 D.cụ thể. các đƣơng sự. Sau 30 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Cả A. Cả A và B đều sai Câu 373. B và C đều đúng Câu 370. Đâu là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. Ngành luật doanh nghiệp D. Sau 30 ngày kể từ ngày tòa tuyên án.cá biệt là: A. HTPL châu Âu lục địa C. Câu 371. Ngành luật dân sự B. B. A. Hình thức thể hiện không chỉ là văn bản mà có thể bằng miệng. C. Cả B và C đều đúng Câu 369. HTPL XHCN D. Cả A và B đều sai Câu 374. C. C. HTPL Anh – Mỹ B. B.cá biệt là: A. Sau một năm kể từ ngày tòa tuyên án Câu 372. Đặc điểm của VBPL cụ thể . ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo. HTPL nào sau đây là HTPL thành văn: A. Ngành luật tố tụng hình sự Câu 375. Cả A và B đều đúng D. HTPL châu Âu lục địa C. B. Vi phạm hành chính C. vì đƣợc ban hành chỉ để giải quyết những trƣờng hợp cá biệt .B. viện kiểm sát và tòa án có thẩm quyền không kháng nghị. Ngành luật tố tụng dân sự C. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân có hiệu lực thi hành khi: . C. Cả A và B đều đúng D. HTPL Anh – Mỹ B. nhƣng đôi khi cũng đƣợc ban hành chớp nhoáng. Luôn mang tính chất cụ thể và cá biệt. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. Chỉ đƣợc thực hiện một lần và sẽ chấm dứt hiệu lực khi đƣợc thực hiện. HTPL nào sau đây là HTPL không thành văn: A. Ngành luật an ninh quốc gia C. Đặc điểm của VBPL cụ thể . Ngành luật hình sự B. Bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân có hiệu lực thi hành khi: D. Thông thƣờng đƣợc ban hành bằng một thủ tục chặt chẽ và cụ thể. Sau 1 năm kể từ ngày tòa tuyên án. HTPL XHCN A. không có đầy đủ các bƣớc để giải quyết những công việc khẩn cấp. Ngay khi tòa tuyên án. B. Ngay sau khi tòa tuyên án. Sau 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Sau 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án nếu ngƣời bị kết án. D.

Ngành luật tố tụng dân sự Câu 381. Phải làm những điều mà pháp luật bắt buộc bằng hành vi tích cực C. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) Câu 377. Ngành luật kinh tế B. Ngành luật tố tụng hình sự D. Chế định “Ngƣời tham gia tố tụng” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật dân sự D. Chế định “Giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật kinh tế B. Tuân thủ pháp luật: A. Ngành luật lao động D. Ngành luật lao động B. Ngành luật hôn nhân và gia đình Câu 380. Ngành luật quốc tế D. 2 cấp B. Cả B và C đều đúng Câu 382. 4 cấp D. Ngành luật tố tụng hình sự C. Ngành luật tài chính C. Ngành luật tài chính Câu 376. Có quyền thực hiện hay không thực hiện những điều mà pháp luật cho phép D. 3 cấp C. Hội đồng nhân dân có mấy cấp: A. Chế định “Hòa giải” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật tố tụng hình sự D. Cả A. Không đƣợc làm những điều mà pháp luật cấm bằng hành vi thụ động B. Ngành luật hình sự B. Chế định “Thừa kế” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật lao động C. Ngành luật hôn nhân và gia đình B. Ngành luật tố tụng hình sự C. Chế định “Cá nhân” thuộc ngành luật nào: A. B và C đều đúng 44 . Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. Ngành luật tố tụng dân sự Câu 378. Chế định “Chế độ kinh tế” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật hành chính B. Ngành luật tố tụng dân sự C. Ngành luật dân sự Câu 379. Ngành luật tố tụng dân sự D. 5 cấp Câu 383. Ngành luật hành chính C.D.

Toà án nhân dân cấp tỉnh D. VBPL cá biệt đƣợc áp dụng nhiều lần và hiệu lực tồn tại lâu dài B. B. Toà án nhân dân cấp huyện C. Mỗi bản Hiến pháp Việt Nam đƣợc ban hành phản ánh bƣớc ngoặt của một giai đoạn lịch sử xã hội Việt Nam. D.Câu 384. Hệ thống VBPL là khái niệm liên quan đến hình thức biểu hiện bên ngoài của pháp luật. khẳng định nào sau là đúng: A. Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất và nô lệ. C. CQNN có liên quan. Cả A và B đều sai Câu 388. Cả A và B đều đúng D. các phân ngành luật và các chế định pháp luật B. nhƣng có tính độc lập tƣơng đối về cơ cấu tổ chức. B. Các thuộc tính. phản ánh tình trạng nguồn của pháp luật. Để phân biệt HTPL và hệ thống VBPL. B và C đều sai Câu 390. B và C đều sai Câu 387. dấu hiệu. Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1992 mới phản ánh bƣớc ngoặt của giai đoạn lịch sử xã hội Việt Nam. tổ chức. các phân ngành luật và các chế định pháp luật C. VBPL cá biệt đƣợc áp dụng một lần và sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi đƣợc áp dụng Câu 391. HTPL là cơ cấu bên trong của pháp luật. Cả A. B. đặc trƣng của CQNN: A. C. bao gồm các ngành luật. phản ánh tình trạng nguồn của pháp luật. Quyền ban hành VBPL mang tính bắt buộc thi hành đối với cá nhân. HTPL là khái niệm liên quan đến hình thức biểu hiện bên ngoài của pháp luật. Là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nƣớc. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Cả A và B đều sai Câu 385. B. bao gồm các ngành luật. Mang tính quyền lực nhà nƣớc thể hiện ở thẩm quyền đƣợc nhà nƣớc trao. dấu hiệu. Cơ sở kinh tế của nhà nƣớc XHCN là: A. VBPL cá biệt đƣợc áp dụng một lần và hiệu lực tồn tại lâu dài D. khẳng định nào sau là đúng: A. nhƣng có tính độc lập tƣơng đối về cơ cấu tổ chức. đặc trƣng không phải là của CQNN: A. C. Giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nƣớc ngoài thuộc thẩm quyền của: A. Cả A và B đều đúng D. bao gồm một nhóm công chức đƣợc nhà nƣớc giao cho những quyền hạn và nghĩa vụ nhất định. 45 . Chế độ sở hữu của giai cấp thống trị đối với tƣ liệu sản xuất mà chủ yếu là ruộng đất. Cả A và B đều đúng D. B. Cả A và B đều sai Câu 386. Cả A và B đều đúng D. Nhận định nào sau đây là đúng: A. Các thuộc tính. Cả A và B đều sai Câu 389. bao gồm một nhóm công chức đƣợc nhà nƣớc giao cho những quyền hạn và nghĩa vụ nhất định. C. Cả A. Cả toà án nhân dân cấp huyện và toà án nhân dân cấp tỉnh B. Hệ thống VBPL là cơ cấu bên trong của pháp luật. VBPL cá biệt đƣợc áp dụng nhiều lần và hiệu lực của nó chấm dứt ngay khi đƣợc áp dụng C. Để phân biệt HTPL và hệ thống VBPL. Chỉ có Hiến pháp 1946 mới phản ánh bƣớc ngoặt của giai đoạn lịch sử xã hội Việt Nam. Là bộ phận cấu thành bộ máy nhà nƣớc.

Khái niệm nào sau đây đƣợc dùng để chỉ cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất: . C. Cả A và B đều sai Câu 394. Chứa đựng những QPPL B. Nội các C. C. Hạ viện là cơ quan lập pháp đại diện cho toàn liên bang B. Hội đồng chính phủ B. Cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu chung về tƣ liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Hạ viện là cơ quan lập pháp đại diện cho các bang nơi các nghị sĩ đƣợc bầu ra C. Khái niệm nào sau đây đƣợc dùng để chỉ cơ quan hành chính nhà nƣớc cao nhất: A. C. Chính phủ B. Quy định những chủ trƣơng. Không có tên gọi (hình thức pháp lý nhất định). cơ cấu xã hội của chế độ cộng sản nguyên thuỷ: A. D. cơ cấu xã hội của chế độ cộng sản nguyên thuỷ: A. Có thể có hoặc không có tên gọi (hình thức pháp lý nhất định) tuỳ theo từng trƣờng hợp cụ thể. Cả A và B đều đúng Câu 398. Cả A và B đều sai Câu 395. B. Thƣợng viện là cơ quan lập pháp đại diện cho toàn liên bang B. Thƣợng viện là cơ quan lập pháp đại diện cho các bang nơi các nghị sĩ đƣợc bầu ra C. chính sách. Cơ sở kinh tế là một tổ chức tự quản với hệ thống quản lý là Hội đồng thị tộc và tù trƣởng. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng D.C. Cả A và B đều sai Câu 396. Cả A và B đều đúng D. Quyết định ADPL: A. đƣờng lối. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng A. B. D. Cả A. Đƣợc ban hành để giải quyết những vụ việc cá biệt. Cơ cấu xã hội là chế độ sở hữu chung về tƣ liệu sản xuất và sản phẩm lao động. B. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. nhiệm vụ chung quan trọng C. VBPL chủ đạo là văn bản: A. Câu 392. C. Cả A và B đều đúng Câu 400. Cơ sở kinh tế. Cả A và B đều đúng Câu 397. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tƣ hữu về tƣ liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dƣ. Cả A và B đều sai Câu 393. Cả A và B đều đúng D. Thực hiện quyết định ADPL: A. B và C đều sai Câu 399. cụ thể 46 D. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Hội đồng bộ trƣởng C. Cơ cấu xã hội là một tổ chức tự quản với hệ thống quản lý là Hội đồng thị tộc và tù trƣởng. Quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về tƣ liệu sản xuất. Cơ quan ban hành cũng nhƣ những cơ quan có liên quan có trách nhiệm bảo đảm việc thi hành. Cơ sở kinh tế. Các đối tƣợng có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định B. Có những tên gọi (hình thức pháp lý nhất định) theo quy định của pháp luật.

D. Cả A, B và C đều đúng Câu 401. Các biện pháp tăng cƣờng pháp chế: A. Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật B. Tổ chức tốt công tác thực hiện pháp luật C. Tiến hành thƣờng xuyên, kiên trì công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật. D. Cả A, B và C đều đúng Câu 402. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Điều luật là phần tử cấu thành nhỏ nhất của HTPL B. QPPL là phần tử cấu thành nhỏ nhất của HTPL C. Cả điều luật và QPPL là phần tử cấu thành nhỏ nhất của HTPL D. Cả A, B và C đều sai Câu 403. Ở xã hội CXNT: A. Chƣa xuất hiện chế độ tƣ hữu, chƣa xuất hiện giai cấp nên nhà nƣớc chƣa xuất hiện. B. Xuất hiện chế độ công hữu, xuất hiện các giai cấp khác nhau nhƣng nhà nƣớc chƣa xuất hiện. C. Xuất hiện chế độ tƣ hữu, chƣa xuất hiện giai cấp, nhà nƣớc chƣa xuất hiện. D. Chƣa xuất hiện chế độ công hữu, chƣa xuất hiện giai cấp, nhà nƣớc chƣa xuất hiện. Câu 404. Thành phố nào sâu đây là thành phố trực thuộc trung ƣơng: A. Thành phố Đà Nẵng B. Thành phố Cần Thơ C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 405. Cơ quan nào là CQNN: A. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. C. Phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam. Câu 406. Mục đích tồn tại của nhà nƣớc là: A. Bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị C. Sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác Câu 407. Các đặc trƣng, dấu hiệu cơ bản của nhà nƣớc: A. Một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt; quản lý dân cƣ theo lãnh thổ. B. Kiểm tra, giám sát các đối tƣợng bị quản lý; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nƣớc. C. Đề ra các quy tắc quản lý; thực hiện các hoạt động kinh tế. D. Cả A, B và C đều đúng Câu 408. Các đặc trƣng, dấu hiệu cơ bản của nhà nƣớc: A. Kiểm tra, giám sát các đối tƣợng bị quản lý; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nƣớc. B. Có chủ quyền quốc gia; ban hành pháp luật; quy định các loại thuế. C. Đề ra các quy tắc quản lý; thực hiện các hoạt động kinh tế. D. Cả A, B và C đều đúng Câu 409. Quyền lực nhà nƣớc trong xã hội có giai cấp: A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội. B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. C. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội. D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội. 47 B. Duy trì trật tự và quản lý xã hội D. Cả A, B và C đều đúng B. Hội đồng nhân dân TP.HCM. D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 410. Thuyết “Khế ƣớc xã hội” giải thích về nguồn gốc của sự xuất hiện nhà nƣớc, xuất hiện vào thời kỳ nào: A. Xã hội CXNT B. Chiếm hữu nô lệ C. Phong kiến D. Cách mạng tƣ sản Câu 411. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, ngƣời đƣợc bầu vào chức danh Chủ tịch nƣớc, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ, có thể đƣợc làm tối đa mấy nhiệm kỳ: A. 1 nhiệm kỳ B. 2 nhiệm kỳ C. 3 nhiệm kỳ D. Không giới hạn nhiệm kỳ Câu 412. Theo Hiến pháp Việt Nam 1992, Chính phủ Nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Do Chủ tịch nƣớc giới thiệu B. Do QH bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch nƣớc C. Do nhân dân bầu ra D. Do ĐCS bầu ra Câu 413. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc liên bang: A. Indonesia B. Philippin C. Thái Lan D. Mianma (Miến Điện) Câu 414. Trong lịch sử, các kiểu nhà nƣớc nào có hình thức cấu trúc nhà nƣớc liên bang: A. Nhà nƣớc chủ nô, nhà nƣớc phong kiến, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc XHCN B. Nhà nƣớc phong kiến, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc XHCN. C. Nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc XHCN D. Cả A, B và C đều đúng Câu 415. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức cấu trúc là nhà nƣớc đơn nhất: A. Achentina B. Braxin C. Italia D. Cả A, B và C đều đúng Câu 416. Nhà nƣớc nào sau đây có hình thức chính thể cộng hòa tổng thống: A. Hoa Kỳ B. Nga C. Ucraina D. Cả A, B và C đều đúng. Câu 417. Nƣớc nào sau đây có chính thể quân chủ: A. Ba Lan B. Hi Lạp C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai 48

Câu 418. Nhà nƣớc nào sau đây có chính thể cộng hòa đại nghị: A. Ixrael B. Thổ Nhĩ Kỳ C. Ấn Độ D. Cả A, B và C đều đúng Câu 419. Nhà nƣớc nào sau đây là nhà nƣớc có chính thể quân chủ hạn chế (quân chủ đại nghị): A. Pháp B. Bỉ C. Anh D. Cả B và C đều đúng Câu 420. Tên gọi nào không phải là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Bộ du lịch C. Bộ thông tin B. Bộ thƣơng nghiệp D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 421. Tên gọi nào không phải là tên gọi bộ của bộ máy quản lý hành chính của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Bộ giáo dục và đào tạo C. Bộ thủy sản B. Bộ khoa học và công nghệ D. Bộ nội vụ

Câu 422. Theo quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, muốn tham gia ứng cử, ngoài các điều kiện khác, về độ tuổi đƣợc quy định: A. Từ đủ 18 tuổi B. Từ đủ 21 tuổi C. Không quy định độ tuổi chung mà quy định theo các dân tộc khác nhau D. Không quy định về độ tuổi cụ thể mà quy định theo giới tính Câu 423. Theo quy định pháp luật về bầu cử của Việt Nam, muốn tham gia ứng cử, ngoài các điều kiện khác, về độ tuổi đƣợc quy định: A. Từ đủ 18 tuổi B. Từ đủ 21 tuổi C. Không quy định về độ tuổi cụ thể mà quy định theo giới tính D. Không quy định độ tuổi chung mà quy định theo các vùng miền khác nhau Câu 424. Kiểu nhà nƣớc nào sử dụng phƣơng pháp cƣỡng chế để cai trị và quản lý xã hội: A. Nhà nƣớc chủ nô B. Nhà nƣớc phong kiến C. Nhà nƣớc tƣ sản D. Cả A, B và C đều đúng Câu 425. Kiểu nhà nƣớc nào sử dụng phƣơng pháp cƣỡng chế để cai trị và quản lý xã hội: A. Nhà nƣớc chủ nô B. Nhà nƣớc phong kiến C. Nhà nƣớc XHCN D. Cả A, B và C đều đúng Câu 426. Theo Điều 17 Hiến pháp Việt Nam 1992, quy định về chế độ sở hữu đối với đất đai, thì: A. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai. 49

B. Tổ chức có quyền sở hữu đối với đất đai, còn cá nhân, hộ gia đình tổ hợp tác chỉ có quyền sử dụng đối với đất đai. C. Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tổ hợp tác có quyền sở hữu đối với đất đai. D. Cả A, B và C đều sai Câu 427. Ba quyền: lập pháp, hành pháp, tƣ pháp tồn tại trong kiểu nhà nƣớc nào: A. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản B. Nhà nƣớc phong kiến C. Nhà nƣớc chủ nô D. Cả A, B và C đều đúng Câu 428. Bản Hiến pháp đang có hiệu lực của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Hiến pháp 1992 B. Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 1980 C. Hiến pháp 1992, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1959 D. Hiến pháp 1992, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1946 Câu 429. Theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, thì cán bộ, công chức, viên chức một tuần làm việc mấy ngày: A. 4 ngày B. 5 ngày C. 6 ngày D. 7 ngày Câu 430. Theo quy định Hiến pháp Việt Nam 1992, cơ quan nào sau đây có chức năng xét xử: A. Chính phủ B. Quốc hội C. Tòa án nhân dân D. Cả A, B và C đều đúng Câu 431. Pháp luật là: A. Đại lƣợng đảm bảo sự công bằng trong xã hội. B. Chuẩn mực cho xử sự của cá nhân, tổ chức trong xã hội. C. Hiện tƣợng khách quan xuất hiện trong xã hội có giai cấp. A. Nhà nƣớc XHCN, nhà nƣớc tƣ sản. B. Nhà nƣớc XHCN, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc phong kiến. C. Nhà nƣớc XHCN, nhà nƣớc tƣ sản, nhà nƣớc phong kiến và nhà nƣớc chủ nô. D. Cả A, B và C đều sai Câu 433. Tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam theo nguyên tắc: A. Tập trung dân chủ B. Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tƣ pháp. C. Tập quyền nhƣng có vận dụng những hạt nhân hợp lý của học thuyết “Tam quyền phân lập”. D. Cả A, B và C đều đúng Câu 434. Tổ chức và hoạt động của bộ máy NNCHXHCN Việt Nam không theo nguyên tắc nào: A. Tập trung dân chủ 50 D. Cả A, B và C đều đúng Câu 432. Ba quyền: lập pháp, hành pháp, tƣ pháp tồn tại trong kiểu nhà nƣớc nào:

tình huống có thể xảy ra trong thực tế để QPPL có thể áp dụng. Khẳng định nào đúng: A. Theo sự lựa chọn của ngƣời đầu tƣ trên lãnh thổ VN A. văn hóa. Tam quyền phân lập Câu 435. Cơ quan nào sau đây có chức năng quản lý hành chính: A. Bộ phận nêu lên địa điểm. Cả A và B đều đúng D. trình tự thành lập và quan hệ giữa các cơ quan quyền lực nhà nƣớc tối cao cũng nhƣ mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này. Tất cả các tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh D. Đâu không phải là chức năng của nhà nƣớc: A. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh B. ngƣời đầu tƣ đƣợc thành lập doanh nghiệp: A. Từ đủ 18 tuổi D. Tập quyền nhƣng có vận dụng những hạt nhân hợp lý của học thuyết “Tam quyền phân lập”. xã hội C. B và C đều sai Câu 437. thời gian. C. Cả A và B đều đúng Câu 438. Tại nơi có hộ khẩu thƣờng trú B. C. Cơ quan nào không phải là cơ quan ngang bộ của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay: A. Cả A. Cả A và B đều sai Câu 442. Ủy ban dân tộc D. Từ đủ 16 tuổi C.B. Quản lý các hoạt động kinh tế. Cá nhân. Hình thức chính thể là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nƣớc thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nƣớc với nhau. Hình thức chính thể là cách thức tổ chức. các hoàn cảnh. Tại nơi có đăng ký tạm trú dài hạn Câu 440. C. B. Độ tuổi tối thiểu mà cá nhân có thể phải chịu trách nhiệm hành chính là: B. tƣ pháp. Chính phủ D. Đài truyền hình Việt Nam B. giữa các CQNN ở trung ƣơng với các CQNN ở địa phƣơng. Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân C. Phần giả định của QPPL: A. Từ đủ 21 tuổi Câu 441. tổ chức có quyền thực hiện hành vi kinh doanh Câu 439. UBND các cấp Câu 436. Theo pháp luật Việt Nam. B.hành chính quốc gia HCM C. Xét xử D. Học viện chính trị . hành pháp. D. Cả B và C đều đúng . Xét về địa điểm. Lập hiến và lập pháp B. Quyền lực nhà nƣớc là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các CQNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp. Từ đủ 14 tuổi B. chủ thể kinh doanh bao gồm: A. chủ thể. Tại nơi đƣợc cấp chứng minh nhân dân C. Cả A và B đều đúng 51 D. Tất cả các pháp nhân theo pháp luật Việt Nam C. Bộ phận nêu lên môi trƣờng tác động của QPPL.

Những sự kiện xảy ra phụ thuộc trực tiếp vào ý chí con ngƣời. Đạo luật điều chỉnh việc ban hành VBQPPL: A. Luật tổ chức quốc hội D. Khả năng của chủ thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận. Hình thức cấu trúc là cách thức tổ chức. Cả A và B đều sai Câu 444. Cả A và B đều đúng D. tác động trở lại kinh tế. tác động trở lại pháp luật. Pháp luật là yếu tố quyết định kinh tế. Pháp luật là yếu tố quyết định kinh tế. C. Khẳng định nào đúng: A. D. B. nhƣng pháp luật có tính độc lập tƣơng đối. Khả năng của chủ thể có đƣợc các quyền chủ thể và mang các nghĩa vụ pháp lý mà nhà nƣớc thừa nhận. B và C đều sai Câu 447. Hành vi là: A. Cả A và B đều đúng. . Có thể là cụ thể hoặc là chung chung. C.D. D. bằng các hành vi của mình thực hiện các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. tùy từng trƣờng hợp. Khẳng định nào đúng: A. Hiến pháp là đạo luật cơ bản quy định cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nƣớc. B. Hiến pháp là đạo luật nhằm mở rộng quyền lựC. Cả A và B đều sai Câu 443. Kinh tế là yếu tố quyết định pháp luật. C. nhƣng kinh tế có tính độc lập tƣơng đối. D. Năng lực pháp luật là: A. B. B. Hiến pháp C. Cả A và B đều đúng D. Khẳng định nào đúng: A. không chỉ ra chủ thể cụ thể trong các trƣờng hợp cụ thể B. Hình thức cấu trúc là sự cấu tạo (tổ chức) nhà nƣớc thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nƣớc với nhau. B. Câu 445. Cả A và B đều sai 52 D. trình tự thành lập và quan hệ giữa các cơ quan quyền lực nhà nƣớc tối cao cũng nhƣ mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này. Chủ thể pháp luật là khái niệm để chỉ chủ thể pháp luật: A. Cả A và B đều sai Câu 446. Cả A và C đều đúng. thì: A. C. C. Hiến pháp là đạo luật nhằm hạn chế quyền lựC. Hiến pháp là đạo luật nhằm hạn chế quyền lựC. giữa các CQNN ở trung ƣơng với các CQNN ở địa phƣơng. Câu 449. B. trong các trƣờng hợp cụ thể C. Luật ban hành VBQPPL Câu 450. Hiến pháp là đạo luật cơ bản quy định cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nƣớc. C. Những hiện tƣợng của đời sống khách quan xảy ra không phụ thuộc vào ý chí con ngƣời. Cả A và C đều đúng. Trong mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế. Luật tổ chức chính phủ B. Một cách cụ thể. Kinh tế là yếu tố quyết định pháp luật. Một cách chung chung. Cả A. tham gia vào các QHPL. Cả A và B đều sai D. Câu 448.

Cả B và C đều đúng B. Chức năng lập hiến và lập pháp C. Tiền lệ pháp là tiền lệ có thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận hoặc không cần phải đƣợc nhà nƣớc thừa nhận.Câu 451. Hành vi vi phạm hành chính C. VBQPPL và tiền lệ pháp D. D. Cả A và B đều đúng Câu 455. Năng lực pháp luật luôn mang tính giai cấp. Cả A và B hoặc A hoặc B D. Cả A và B đều sai B. Ai có quyền tiến hành hoạt động ADPL: A. NLHV luôn mang tính giai cấp. Tƣớc quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật phƣơng tiện vi phạm tiền C. Chức năng điều chỉnh các QHXH B. thì: A. Cả A và B đều đúng Câu 454. VBPL là một loại VBQPPL C. Cả A và B đều đúng Câu 457. VBQPPL B. VBQPPL. Hành vi vi phạm dân sự D. Tập quán pháp là tập quán có thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận hoặc không cần phải đƣợc nhà nƣớc thừa nhận Câu 456. VBQPPL là một loại VBPL D. Cả A và B đều sai B. Khẳng định nào là đúng: A. C. ngƣời có thẩm quyền C. Chức năng giáo dục Câu 453. Chức năng nào không phải là chức năng của pháp luật: A. Cảnh cáo và phạt B. Cá nhân. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự có thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc cho tổ chức. Tiền lệ pháp là tiền lệ đƣợc nhà nƣớc thừa nhận. Cả A và B đều sai Câu 459. Năng lực pháp luật không mang tính giai cấp. Cả A và B Câu 458. Tiền lệ pháp là tiền lệ có thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận hoặc không cần phải đƣợc nhà nƣớc thừa nhận D. VBQPPL và tập quán pháp C. Đâu là hình thức xử phạt chính trong các hình thức xử phạt hành chính: . Con đƣờng hình thành nên pháp luật nói chung: A. tập quán pháp và tiền lệ pháp Câu 452. Câu khẳng định nào là đúng A. Hành vi “gây rối trật tự công cộng” có thể là: A. Tiền lệ pháp là tiền lệ đƣợc NN thừa nhận B. Tập quán pháp là tập quán đƣợc nhà nƣớc thừa nhận. VBPL có thể có quy phạm hoặc không có quy phạm A. Chức năng bảo vệ các QHXH D. NLHV không mang tính giai cấp. D. C. Cả A và B đều đúng D. TCXH và doanh nghiệp B. 53 B. CQNN. Cả A và B đều sai Câu 460. Tập quán pháp là tập quán đƣợc nhà nƣớc thừa nhận. Khẳng định nào là đúng: A. Tập quán pháp là tập quán có thể đƣợc nhà nƣớc thừa nhận hoặc không cần phải đƣợc nhà nƣớc thừa nhận C. Đối với các hình thức (biện pháp) trách nhiệm hình sự. Câu khẳng định nào là đúng A.

Khẳng định nào là đúng: A. các đƣơng sự. B. Mọi hành vi vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật B. Cả B và C đều đúng Câu 463. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự chỉ có thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân khác D. có thể không phải là hành vi vi phạm pháp luật C. có thể không phải là hành vi vi phạm pháp luật C. Hành vi trái pháp luật có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Mọi hành vi trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật B. Phát hiện ra tình tiết mới. Cả A. có thể không phải là hành vi vi phạm pháp luật D. Đối với các hình thức (biện pháp) trách nhiệm hình sự. Mọi hành vi trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật B. vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. A. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự chỉ có thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân khác C. B và C đều đúng Câu 468. Bản án đã có hiệu lực pháp luật đƣợc viện kiểm sát nhân dân. Khi ngƣời bị kết án. Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Thi hành pháp luật là: 54 . Hành vi trái pháp luật có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Cả A và B đều sai Câu 464. Chỉ có thể áp dụng đƣợc một hình phạt chính và một hình phạt bổ sung D. Bộ luật tố tụng dân sự Câu 467. và chỉ áp dụng đƣợc một hình phạt bổ sung C. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự chỉ có thể chuyển trách nhiệm này cho tổ chức Câu 461. tùy từng trƣờng hợp Câu 462. Cả B và C đều đúng D. C. thì: A. Bộ luật tố tụng hình sự D. Mọi hành vi vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật C. Có thể áp dụng một lúc nhiều hình phạt chính và nhiều hình phạt bổ sung B. Khẳng định nào là đúng: A. tòa án nhân dân có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi: A. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức C. thủ tục đƣa một ngƣời vi phạm pháp luật hình sự ra xét xử và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. Khẳng định nào là đúng: A. Bộ luật hình sự B. Đạo luật quy định trình tự. Chỉ có thể áp dụng đƣợc một hình phạt chính. Nguyên tắc áp dụng hình phạt chính và hình phạt bổ sung trong pháp luật hình sự và pháp luật hành chính là: A. Hành vi trái pháp luật có thể là hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức B. ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với phán quyết của tòa án.B. Cả B và C đều đúng D. Cá nhân chịu trách nhiệm hình sự chỉ có thể chuyển trách nhiệm này cho tổ chức D. Cá nhân chị trách nhiệm hình sự có thể chuyển hoặc không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức. D. ngƣời bị hại. quan trọng của vụ án. Cả A và B đều sai Câu 465. và áp dụng đƣợc nhiều hình phạt bổ sung Câu 466. Chỉ có thể áp dụng một lúc đƣợc nhiều hình phạt chính. Bộ luật dân sự C.

Ngành luật dầu khí C. Chế định “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” thuộc ngành luật nào: A. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. Chế định “Pháp nhân” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật dân sự Câu 473. HTPL của Nƣớc CHXHCN Việt Nam hiện nay đƣợc chia thành mấy ngành: B. ADPL là việc thực hiện pháp luật của công dân. Ngành luật tài chính D. Ngành luật tố tụng dân sự D. ADPL là việc thực hiện pháp luật của CQNN và ngƣời có thẩm quyền. Ngành luật hôn nhân và gia đình C. Ngành luật tài chính Câu 472. Ngành luật lao động Câu 475. Chế định “Xóa án tích” thuộc ngành luật nào: A. Ngành luật lao động C. B và C đều đúng Câu 471. A. Ngành luật hôn nhân và gia đình A. quyết định dân sự của tòa án” thuộc ngành luật nào: 55 B. D. Câu 469. 10 ngành B. Ngành luật xây dựng B. Ngành luật đất đai B. Ngành luật hình sự B. D. của CQNN và của ngƣời có thẩm quyền. 12 ngành D. C. B. Ngành luật hình sự Câu 477. Ngành luật lao động D. 11 ngành C. Ngành luật kinh tế D. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) Câu 474. Ngành luật hành chính B. Thực hiện các QPPL cấm đoán. C. Ngành luật tố tụng dân sự D. Ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp) Câu 476. 13 ngành Câu 470. Ngành luật đất đai B. Ngành luật tố tụng hình sự C. ADPL là việc thực hiện pháp luật của công dân.A. Ngành luật dân sự C. Đâu không phải là ngành luật trong HTPL Việt Nam: A. Chế định “Khởi tố vụ án hình sự” thuộc ngành luật nào: . Thực hiện các QPPL cho phép. Ngành luật quốc tế D. Cả A. Ngành luật hôn nhân và gia đình C. Thực hiện các QPPL bắt buộC. Cả A. B và C đều đúng. Khẳng định nào đúng: A. Chế định “Thi hành bản án.

Cả A. Toà án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền do luật định C. Ở các tỉnh khác nhau số lƣợng các đơn vị hành chính cấp sở không hoàn toàn nhƣ nhau B. hết hiệu lực khi: A. Cả A và B đều sai . Phải làm những điều mà pháp luật bắt buộc bằng hành vi tích cực C. Ở các tỉnh khác nhau tên gọi của các đơn vị hành chính cấp sở là hoàn toàn giống nhau C. Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở.A. Bị CQNN hoặc ngƣời có thẩm quyền bãi bỏ hay đình chỉ hiệu lực 56 D. Thi hành pháp luật: A. Ngành luật hình sự C. Nhà nƣớc của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ. vì dân. Đại diện cho quyền lợi của nhân dân cả nƣớc. Không đƣợc làm những điều mà pháp luật cấm bằng hành vi thụ động B. Cả A và B đều đúng Câu 480. B. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nƣớc ở địa phƣơng: A. Ngành luật tố tụng hình sự B. B và C đều đúng Câu 483. Ngành luật tố tụng dân sự D. B và C đều đúng Câu 484. Toà án có thẩm quyền xét xử theo thủ tục phúc thẩm các bản án. Cả B và C đều đúng Câu 485. Bị một văn bản đƣợc ban hành sau thay thế và văn bản đó đã có hiệu lực B. Cả A và B đều đúng D. Cả A. tất cả quyền lực nhà nƣớc thuộc về nhân dân. C. Cả A. do dân. Bản chất của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam: A. Chế định “Xét xử sơ thẩm” thuộc ngành luật nào: A. Ở các tỉnh khác nhau tên gọi của các đơn vị hành chính cấp sở không hoàn toàn giống nhau C. Đại diện cho quyền lợi nhân dân địa phƣơng nơi đƣợc bầu ra. Ngành luật quốc tế Câu 478. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. B và C đều sai Câu 482. Ngành luật hành chính C. Có quyền thực hiện hay không thực hiện những điều mà pháp luật cho phép D. D. B. Cả A và B đều sai Câu 481. Ở các tỉnh khác nhau số lƣợng các đơn vị hành chính cấp sở là nhƣ nhau B. quyết định sơ thẩm chƣa có hiệu lực pháp luật: A. Ngành luật kinh tế B. Thể hiện ở tính nhân dân. Ngành luật lao động D. Toà phúc thẩm toà án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền do luật định. Đại diện cho quyền lợi của nhân dân cả nƣớc và đại diện cho quyền lợi của nhân dân địa phƣơng nơi đƣợc bầu ra. Một VBQPPL do CQNN hoặc ngƣời có thẩm quyền ban hành. C. là nhà nƣớc của dân. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Toà án nhân dân cấp huyện B. D. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 1992. Ngành luật đất đai Câu 479. Tổ chức và hoạt động của nhà nƣớc trên cơ sở mối quan hệ bình đẳng giữa nhà nƣớc và công dân. D.

B. Câu 492. Các hình thức ra đời của nhà nƣớc XHCN: A. Công xã Paris B. đấu tranh thống nhất nƣớc nhà ở miền Nam. cơ cấu giai cấp của nhà nƣớc phong kiến. Cả A và B đều sai Câu 488. Hiến pháp 1980 là Hiến pháp của công cuộc đổi mới toàn diện đất nƣớc. Giai đoạn 1871 – 1917: chủ nghĩa tƣ bản phát triển thành chủ nghĩa tƣ bản độc quyền và chủ nghĩa đế quốc. Cả A và B đều đúng D. Thời kỳ thắng lợi của các cuộc cách mạng tƣ sản đến năm 1871. Nhận định nào sau đây là đúng: A. B. Cả A. Hiến pháp Việt Nam 1946 hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và đƣa miền Bắc tiến lên XHCN. ngoài ra còn có thợ thủ công. Cả A và B đều đúng D. Nhà nƣớc XHCN D. trí thức… D. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tƣ bản: A. đấu tranh thống nhất nƣớc nhà ở miền Nam. Cơ sở xã hội. B. Hiến pháp 1992 là Hiến pháp thống nhất nƣớc nhà và đƣa cả nƣớc đi lên CNXH. B. quyền lực nhà nƣớc thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo nhà nƣớc và xã hội. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 493. thực dân sang chế độ cộng hoà dân chủ. Cả A và B đều đúng D. Kết cấu giai cấp phức tạp. Hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ. C. C. Cả A và B đều sai Câu 489. Nhận định nào sau đây là đúng: A. Hiến pháp 1959 là bƣớc chuyển từ chế độ quân chủ. Hiến pháp 1980 là Hiến pháp thống nhất nƣớc nhà và đƣa cả nƣớc đi lên CNXH. đây là quá trình hình thành. C. B và C đều đúng A. củng cố nhà nƣớc và các thiết chế tƣ sản. địa chủ và nông dân là hai giai cấp chính. Nhận định nào sau đây là đúng: D. Hai giai cấp chính là tƣ sản và vô sản. B. bao gồm: A. Cả A và B đều sai Câu 487. Cả A. C. Hiến pháp 1959 hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và đƣa miền Bắc tiến lên XHCN. Nhà nƣớc dân chủ nhân dân C. Đƣợc CQNN hoặc ngƣời có thẩm quyền sửa đổi. B. B và C đều đúng Câu 491. Cả A và B đều sai Câu 490. Hiến pháp 1992 là Hiến pháp của công cuộc đổi mới toàn diện đất nƣớc. thƣơng nhân C. Cả A và B đều đúng D. bổ sung Câu 486. ngoài ra còn có tầng lớp thợ thủ công và những ngƣời lao động tự do khác. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tƣ bản: 57 .C. ngoài ra còn có giai cấp nông dân. Hiến pháp VN 1946 là bƣớc chuyển từ chế độ quân chủ. tầng lớp tiểu tƣ sản. C. thực dân sang chế độ cộng hoà dân chủ. Nhận định nào sau đây là đúng: A.

Tƣ pháp D. Luôn mang tính chất cụ thể và cá biệt B. B.A. Khái niệm “Hành pháp” tƣơng đƣơng với khái niệm nào: A. C. Đƣợc áp dụng nhiều lần và lâu dài 58 . Cả A. kiểm tra việc thực hiện. Việc thực hiện các quyết định ADPL: A. Cả A. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 500. tổ chức. Hành chính B. D. Lập pháp B. B và C đều đúng Câu 497. Tƣ pháp D. Cả A. Giai đoạn từ 1945 đến nay. Cả A và B đều đúng D. C. Bằng các biện pháp vật chất. Khái niệm “Hành pháp” tƣơng đƣơng với khái niệm nào: A. Có tính bắt buộc chung B. Quản lý nhà nƣớc D. kỹ thuật.1945 là giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng của chủ nghĩa tƣ bản. B. Đƣợc áp dụng nhiều lần và lâu dài C. B và C đều đúng Câu 496. Lập pháp B. là giai đoạn phục hồi và cũng cố sự phát triển của nhà nƣớc tƣ sản. B và C đều đúng Câu 495. Các dấu hiệu của VBQPPL: A. Tƣ pháp C. Cả A và B đều đúng. Cả A và B đều sai Câu 501. Đƣợc ban hành chỉ để giải quyết những trƣờng hợp cá biệt . Các dấu hiệu của VBQPPL: A. D. Quyết định ADPL: A. Có thể áp dụng các biện pháp cƣỡng chế thi hành. Giai đoạn từ 1917 . Khái niệm “Hành pháp” tƣơng đƣơng với khái niệm nào: A. Toà bảo hiến B. Lập pháp C. Cả A và B đều sai Câu 498. Cả A và B đều sai Câu 494. Toà án có chức năng xét xử những hành vi vi phạm hiến pháp (vi hiến): A. Cả A và B đều đúng. B và C đều đúng Câu 499. Cả A. Chỉ đƣợc thực hiện một lần và sẽ chấm dứt hiệu lực khi đƣợc thực hiện D.cụ thể C. Toà hiến pháp C. Chấp hành và điều hành C.

Phạt tiền. Nguyên tắc xử phạt hành chính: A. Tất cả đều sai Câu 504. Nguyên tắc xử phạt hành chính: A. tòa án có thẩm quyền ra bản án. phƣơng tiện vi phạm C. Cảnh cáo. Áp dụng độc lập các hình phạt bổ sung. Khi xét xử. Áp dụng phụ thuộc cả hình phạt chính và cả hình phạt bổ sung Câu 509. Áp dụng độc lập các biện pháp xử phạt bổ sung. Áp dụng độc lập biện pháp xử phạt chính. Có 2 biện pháp xử phạt chính và 2 biện pháp xử phạt bổ sung D. phƣơng tiện vi phạm C. phạt tiền B. tịch thu tang vật. Các biện pháp xử phạt bổ sung trong các biện pháp sử phạt hành chính: A. Khi xét xử. Nguyên tắc áp dụng các hình phạt trong trách nhiệm hình sự: A. và áp dụng phụ thuộc hình phạt bổ sung C. Áp dụng hình phạt chính và hình phạt bổ sung một cách độc lập B. Cả A. Có thể áp dụng nhiều biện pháp xử phạt chính và nhiều biện pháp sử phạt bổ sung B. Cảnh cáo. Chỉ có thể áp dụng một biện pháp xử phạt chính và một biện pháp xử phạt bổ sung Câu 508. tòa án chỉ có thẩm quyền ra quyết định C. Nếu chỉ áp dụng một lần thì hiệu lực của văn bản vẫn tồn tại mặc dù đã đƣợc thực hiện C. Áp dụng biện pháp xử phạt chính và biện pháp xử phạt bổ sung một cách độc lập B. phạt tiền Câu 505. Tƣớc quyền sử dụng giấy phép. Chỉ có thể áp dụng một biện pháp xử bổ sung và có thể áp dụng một hoặc nhiều nhiều biện pháp xử phạt chính D. Có 1 biện pháp xử phạt chính và 2 biện pháp xử phạt bổ sung B. Có 2 biện pháp xử phạt chính và 3 biện pháp xử phạt bổ sung C. phƣơng tiện vi phạm D. phƣơng tiện vi phạm D. tịch thu tang vật. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Áp dụng phụ thuộc cả biện pháp xử phạt chính và cả biện pháp xử phạt bổ sung Câu 507. tịch thu tang vật. tịch thu tang vật. và áp dụng phụ thuộc các biện pháp xử phạt bổ sung C.B. Phạt tiền. Phạt tiền. Cả A và B đều đúng. tƣớc quyền sử dụng giấy phép Câu 506. Số lƣợng các biện pháp trách nhiệm hành chính: A. D. Áp dụng độc lập hình phạt chính. Cả A và B đều sai Câu 502. tƣớc quyền sử dụng giấy phép B. và áp dụng phụ thuộc các biện pháp xử phạt chính D. B và C đều sai Câu 503. Nguyên tắc áp dụng các hình phạt trong trách nhiệm hình sự: 59 . Cảnh cáo. Chỉ có thể áp dụng một biện pháp xử phạt chính và có thể áp dụng một hoặc nhiều nhiều biện pháp xử phạt bổ sung C. Các biện pháp xử phạt chính trong các biện pháp xử phạt hành chính: A. quyết định D. và áp dụng phụ thuộc các hình phạt chính D. Khi xét xử tòa án chỉ có thẩm quyền ra bản án B. Tƣớc quyền sử dụng giấy phép.

Cả A. B và C đều sai B. Bảo đảm sự bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chủ thể B. Bảo đảm quyền tự định đoạt của các chủ thể C. Tài sản theo ngành luật dân sự bao gồm: 60 C. Có 9 hình phạt chính và 9 hình phạt bổ sung C. vừa là hình phạt bổ sung A. vừa là hình phạt bổ sung Câu 515. B và C đều đúng Câu 518. Phạt tiền là hình phạt chính B. Tất cả các câu trên đều sai Câu 517. Chính phủ còn ban hành thiếu 200 đạo luật B. Có thể áp dụng nhiều hình phạt chính và nhiều hình phạt bổ sung B. Trong các hình phạt của trách nhiệm hình phạt: A. Vừa là hình phạt chính. Có 10 hình phạt chính và 10 hình phạt bổ sung B. Cả A. Cả A và B đều đúng B. Hình phạt cấm đảm nhiệm những chức vụ. Tất cả đều sai Câu 513. Chính phủ còn “nợ” của dân 200 VBPL”. làm những nghề hoặc công việc nhất định: . Chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính và có thể áp dụng một hoặc nhiều nhiều hình phạt bổ sung C. B và C đều sai Câu 514. Là hình phạt chính C. Truy cứu trách nhiệm tài sản của những ngƣời có hành vi gây thiệt hại cho ngƣời khác nếu có đủ điều kiện quy định về việc bồi thƣờng thiệt hại. D. điều này có nghĩa là: A. Phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật dân sự có đặc điểm: A. Hình phạt cải tạo không giam giữ chính là án phạt tù treo B. Vừa là hình phạt chính.A. Cả A và B đều sai Câu 516. Trục xuất là hình phạt bổ sung C. Hình phạt cải tạo không giam giữ chính là hình phạt cảnh cáo D. Có 8 hình phạt chính và 8 hình phạt bổ sung D. Phạt tiền vừa là hình thức xử phạt chính vừa là hình thức xử phạt bổ sung Câu 512. Là hình phạt chính C. Chính phủ còn ban hành thiếu 200 văn bản hƣớng dẫn (văn bản pháp quy) C. Trong các hình phạt của trách nhiệm hình sự: A. Phạt tiền là hình phạt bổ sung D. Chỉ có thể áp dụng một hình phạt bổ sung và có thể áp dụng một hoặc nhiều nhiều hình phạt chính D. Trong các hình phạt của trách nhiệm hình phạt: A. Số lƣợng các hình phạt trong trách nhiệm hình sự: A. Tất cả đều sai C. Là hình phạt bổ sung D. Quốc hội còn ban hành thiếu 200 đạo luật D. Chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính và một hình phạt bổ sung Câu 510. Trục xuất vừa là hình thức xử phạt chính vừa là hình thức xử phạt bổ sung D. Trên một tờ báo có viết “Đến tháng 6 năm 2006. Trục xuất là hình phạt chính B. Cả A. Là hình phạt bổ sung D. Có 7 hình phạt chính và 7 hình phạt bổ sung Câu 511. Hình phạt tịch thu tài sản: A.

Luôn thể hiện sự bình đẳng về địa vị pháp lý C. Tùy từng trƣờng hợp mà các bên có thể bình đẳng hoặc không bình đẳng về địa vị pháp lý D. Cá nhân B. Tùy từng trƣờng hợp. Các bên không có sự bình đẳng về địa vị pháp lý C. Luôn thể hiện sự bất bình đẳng về địa vị pháp lý B. Vật. Tùy từng trƣờng hợp. Các quyền tài sản C. Cả A. Tùy từng trƣờng hợp mà các bên có thể bình đẳng hoặc không bình đẳng về địa vị pháp lý D. Trong các quan hệ hành chính: A. Cả A. Cá nhân trong ngành luật dân sự gồm: A. Trong một quan hệ dân sự giữa CQNN và cá nhân công dân: A. có thể là bình đẳng hoặc không bình đẳng về địa vị pháp lý D. Các bên có sự bình đẳng về địa vị pháp lý B. tổ hợp tác. Chủ thể của ngành luật dân sự bao gồm: A. Luôn thể hiện sự bình đẳng về địa vị pháp lý C. B và C đều sai Câu 524. Tiền B. B và C đều sai Câu 525. pháp nhân C. Cả A. Cá nhân. pháp nhân. Cả A. B và C đều sai Câu 526. Tùy từng trƣờng hợp. Trong các quan hệ hành chính: A. có thể là bình đẳng hoặc không bình đẳng về địa vị pháp lý D. có thể là bình đẳng hoặc không bình đẳng về địa vị pháp lý D. B và C đều sai Câu 523. Cả A. B và C đều sai Câu 522. Luôn thể hiện sự bình đẳng về địa vị pháp lý C. Ngƣời VN 61 . Trong một quan hệ hình sự: A. Cả A. Các bên có sự bình đẳng về địa vị pháp lý B. Cá nhân. Cả A và B đều sai Câu 519. Tùy từng trƣờng hợp mà các bên có thể bình đẳng hoặc không bình đẳng về địa vị pháp lý D. B và C đều sai Câu 521. tổ hợp tác D.A. Luôn thể hiện sự bất bình đẳng về địa vị pháp lý B. Cá nhân. Trong quan hệ hình sự: A. Trong các quan hệ dân sự: A. pháp nhân. hộ gia đình Câu 520. Luôn thể hiện sự bất bình đẳng về địa vị pháp lý B. CQNN và ngƣời phạm tội có sự bất bình đẳng về địa vị pháp lý C. Cả A và B đều đúng D. Giấy tờ có giá. Các bên không có sự bình đẳng về địa vị pháp lý C. CQNN và ngƣời phạm tội có sự bình đẳng về địa vị pháp lý B.

Trong vụ án dân sự. đối với ngƣời đƣợc thi hành án là tổ chức. Tóa án chỉ có nghĩa vụ cấp cho ngƣời phải thi hành bản sao bản án hoặc quyết định. quyết định trong thời hạn nào sau đây kể từ khi bản án. Câu 533. Cả A và B đều đúng D. cá nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. 1 năm B. đối với ngƣời đƣợc thi hành án là cá nhân. Trong trƣờng hợp ngƣời phải thi hành án không tự nguyện thi hành án và phải chịu sự cƣỡng chế của cơ quan thi hành án. Đƣợc thành lập hợp pháp. quyết định có hiệu lực: A. tòa án đã tuyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật: A. D. Chi phí cƣỡng chế do ngƣời đƣợc thi hành án chịu D. Không quá 30 ngày 62 B. Cả A. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ B. C. Án phí đƣợc chia đôi cho ngƣời thắng kiện và ngƣời thua kiện . Chi phí cƣỡng chế đƣợc chia đôi cho ngƣời đƣợc thi hành án và ngƣời phải thi hành án cùng chịu Câu 530. Ngƣời thua kiện phải chịu án phí C. Nhân danh mình tham gia vào các QHPL một cách độc lập C. 3 năm D. Tòa án không có nghĩa vụ cấp cho ngƣời đƣợc thi hành và ngƣời phải thi hành bản sao bản án hoặc quyết định. thời hạn để chấp hành viên định cho ngƣời phải thi hành án tự nguyện thi hành bản án. Cả A và B đều sai Câu 528. quyết định có hiệu lực: A. 2 năm C. Ngƣời không quốc tịch D. 1 năm B. thì ngƣời đƣợc thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành bản án. B và C đều đúng Câu 527. quyết định trong thời hạn nào sau đây kể từ khi bản án. Điều kiện để một tổ chức đƣợc coi là pháp nhân: A. Ngƣời thắng kiện phải chịu án phí D. thì: A.B. Có tài sản độc lập với tài sản của tổ chức. Tòa án chỉ có nghĩa vụ cấp cho ngƣời đƣợc thi hành bản sao bản án hoặc quyết định. Trong một phiên tòa dân sự. 4 năm Câu 531. quyết định đã có hiệu lực pháp luật: A. B. Ngƣời nƣớc ngoài C. Trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc thi hành án không tự nguyện thi hành. Trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc thi hành án không tự nguyện thi hành. 2 năm C. Không quá 10 ngày B. thì ngƣời đƣợc thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành bản án. theo quy định chung: A. Nhà nƣớc trả án phí Câu 529. Trong tố tụng dân sự. Chi phí cƣỡng chế do ngƣời bị cƣỡng chế thi hành án chịu C. 4 năm Câu 532. Tòa án có nghĩa vụ cấp cho ngƣời đƣợc thi hành và ngƣời phải thi hành bản sao bản án hoặc quyết định. 3 năm D. Chi phí cƣỡng chế thi hành án do nhà nƣớc chịu B. Không quá 20 ngày C.

Phó Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao C. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm: A. C. Mới phát hiện đƣợc tình tiết quan trọng của vụ án mà đƣơng sự không thể biết đƣợc. Trong tố tụng dân sự. Chánh án tòa án cấp huyện. Bản án hình sự. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trƣởng Viện kiểm sát cấp huyện C. Cả A và B đều đúng D. kết luận giám định hoặc lời dịch rõ ràng không đúng sự thật hoặc đã có sự giả mạo bằng chứng B. hội thẩm. Cả A và B đều đúng D. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm: A. Trong tố tụng dân sự. Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao B. Viện trƣởng Viện kiểm sát cấp tỉnh B. dân sự hoặc quyết định của cơ quan. Trong tố tụng dân sự. Cả A và B đều đúng D. Không quá 40 ngày Câu 534. Trong tố tụng dân sự. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm: A. căn cứ pháp lý để kháng nghị bản án. Trong tố tụng dân sự. Đã xác định đƣợc lời khai của ngƣời làm chứng. Trong tố tụng dân sự. 63 . Chánh án tòa án cấp huyện. kiểm sát viên cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố tình kết luận trái pháp luật. tổ chức mà tòa án đã dựa vào để giải quyết vụ án đã bị hủy. ai có thẩm quyền kháng nghị bản án. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm: A. Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao B. căn cứ pháp lý để kháng nghị bản án. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 536. Cả A và B đều sai Câu 539. Viện trƣởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao B. Viện trƣởng Viện kiểm sát cấp huyện C. ai có thẩm quyền kháng nghị bản án. Cả A và B đều đúng D. Trong tố tụng dân sự.D. Cả A và B đều sai Câu 537. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm: A. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Kết luận trong bản án. Cả A và B đều đúng D. viện trƣởng viện kiểm sát cấp tỉnh. Thẩm phán. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm: A. B. Việc điều tra không đầy đủ. Chánh án tòa án cấp tỉnh. Chánh án tòa án cấp tỉnh. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. ai có thẩm quyền kháng nghị bản án. Viện trƣởng Viện kiểm sát cấp huyện C. Cả A và B đều sai Câu 540. Cả A và B đều sai Câu 538. Cả A và B đều sai Câu 535. Chánh án tòa án cấp huyện. ai có thẩm quyền kháng nghị bản án. viện trƣởng viện kiểm sát cấp tỉnh. Chánh án tòa án nhân dân tối cao. Chánh án tòa án cấp tỉnh. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm: A. ai có thẩm quyền kháng nghị bản án. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc ADPL C. quyết định không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án B.

B và C đều sai Câu 544. Phiên tòa tái thẩm có thể đƣợc mở công khai hoặc không đƣợc mở công khai tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể D. Cả A và B đều sai Câu 548. Hội đồng xét xử chỉ có thẩm phán B. Trong tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử phiên tòa giám đốc thẩm trong vụ án dân sự có thẩm quyền: D. B và C đều sai . Giữ nguyên bản án. Phiên tòa giám đốc thẩm đƣợc mở công khai C. Hội đồng xét xử chỉ có hội thẩm nhân dân C. Hội đồng xét xử chỉ có hội thẩm nhân dân C. B và C đều sai Câu 542. vừa có hội thẩm nhân dân D. phiên tòa giám đốc thẩm: A. Trong tố tụng dân sự. Tòa án có thể triệu tập đƣơng sự nếu xét thấy cần thiết A. Cả A và B đều đúng D. Sửa bản án. Phiên tòa tái thẩm đƣợc mở công khai C. Cả A. Cả A và B đều sai Câu 549. Cả A và B đều đúng D. B và C đều sai Câu 545. Cả A. Việc triệu tập đƣơng sự là thủ tục bắt buộc B. Cả A và B đều sai Câu 541. Không phải triệu tập bất cứ một đƣơng sự nào C. Trong tố tụng dân sự. Cả A.C. Tòa án có thể triệu tập đƣơng sự nếu xét thấy cần thiết Câu 546. Phiên tòa giám đốc thẩm không mở công khai B. Cả A. Không phải triệu tập bất cứ một đƣơng sự nào C. Hội đồng xét xử vừa có thẩm phán. Phiên tòa tái thẩm không mở công khai B. Hội đồng xét xử vừa có thẩm phán. Hội đồng xét xử phiên tòa giám đốc thẩm trong vụ án dân sự có thẩm quyền: A. tại phiên tòa giám đốc thẩm: A. phiên tòa tái thẩm: A. Trong tố tụng dân sự. Việc triệu tập đƣơng sự là thủ tục bắt buộc B. Hội đồng xét xử phiên tòa giám đốc thẩm trong vụ án dân sự có thẩm quyền: 64 D. Cả A. B và C đều sai Câu 547. tại phiên tòa tái thẩm: A. Hủy bản án. Trong tố tụng dân sự. Trong tố tụng dân sự. Giữ nguyên bản án. Cả A và B đều đúng D. Phiên tòa giám đốc thẩm có thể đƣợc mở công khai hoặc không đƣợc mở công khai tùy theo từng trƣờng hợp cụ thể D. Cả A. quyết định đã có hiệu lực pháp luật B. Hội đồng xét xử chỉ có thẩm phán B. B và C đều sai Câu 543. tại phiên tòa giám đốc thẩm: A. quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại C. tại phiên tòa tái thẩm: A. vừa có hội thẩm nhân dân D. quyết định đã có hiệu lực pháp luật B. quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp dƣới đã bị hủy hoặc bị sửa C.

Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Cả A. Hủy bản án. Cả A và B đều sai Câu 552. Điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có các QPPL dân sự là nguồn của ngành luật dân sự C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều đúng D. tòa án có quyền hủy quyết định có liên quan đến vụ án của CQNN. Khi xét xử. Cả A và B đều đúng D. B và C đều sai Câu 557. B và C đều sai Câu 553.A. trừ một số trƣờng hợp pháp luật không cho phép hòa giải D. Đâu là nguồn của ngành luật dân sự: A. Cả A. Hủy bản án. Hủy bản án. Cả A và B đều sai Câu 555. Các QPPL của Hiến pháp và các đạo luật khác điều chỉnh quan hệ dân sự là nguồn của ngành luật dân sự C. Hòa giải là nguyên tắc bắt buộc trong tố tụng dân sự đối với mọi vụ án dân sự B. Hòa giải không là nguyên tắc bắt buộc trong tố tụng dân sự đối với mọi vụ án dân sự C. quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp dƣới đã bị hủy hoặc bị sửa C. Chỉ có Bộ luật dân sự là nguồn duy nhất của ngành luật dân sự B. quyết định đã có hiệu lực pháp luật B. quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ việc giải quyết vụ án B. Cả A. tổ chức kinh tế. Cả A và B đều sai Câu 554. tổ chức kinh tế. Hủy bản án. Hội đồng xét xử phiên tòa tái thẩm trong vụ án dân sự có thẩm quyền: A. quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại B. Hòa giải là nguyên tắc bắt buộc. tòa án không có quyền hủy quyết định có liên quan đến vụ án của CQNN. Cả các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân D. Cả A và B đều sai Câu 550. Giữ nguyên bản án. tòa án có quyền hủy hoặc không có quyền hủy quyết định có liên quan đến vụ án của CQNN. tùy từng trƣờng hợp cụ thể. Đối tƣợng điều chỉnh của ngành luật dân sự: A. Các văn bản dƣới luật có các QPPL dân sự là nguồn của ngành luật dân sự B. B và C đều sai Câu 556. Đâu là nguồn của ngành luật dân sự: A. Cả A và B đều đúng D. Giữ nguyên bản án. Khi xét xử. quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ việc giải quyết vụ án C. Chỉ bao gồm các quan hệ tài sản B. TCXH rõ ràng là trái pháp luật C. Hội đồng xét xử phiên tòa tái thẩm trong vụ án dân sự có thẩm quyền: A. TCXH rõ ràng là trái pháp luật B. Khi xét xử. Cả A và B đều sai Câu 551. Cả A và B đều đúng D. quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại C. Chỉ bao gồm các quan hệ nhân thân C. tổ chức kinh tế. Nguyên tắc của Ngành luật tố tụng dân sự: A. TCXH rõ ràng là trái pháp luật D. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng dân sự: 65 .

Tòa án nhân dân tối cao D. Tất cả các vụ án dân sự đều phải đƣợc xử kín C. Cả A. các đƣơng sự có quyền quyết định và tự định đoạt nhƣng không đƣợc trái pháp luật và đạo đức xã hội. Cả A. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. các đƣơng sự có quyền khiếu nại. Tòa án cấp huyện B. B và C đều sai Câu 558. các đƣơng sự không có quyền quyết định và tự định đoạt. Tòa án nhân dân tối cao 66 . Tòa án nhân dân là chủ thể bắt buộc B. nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh thuộc về tòa án và đƣơng sự. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng dân sự: A. Các đƣơng sự chỉ đƣợc quyền khiếu nại. C. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. các cơ quan. Tòa án cấp huyện B. Thẩm quyền của cấp tòa án giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nƣớc ngoài: A. Trong vụ án dân sự. Cả A. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng dân sự: A. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Trong vụ án dân sự. Cả A. nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh thuộc về đƣơng sự. B và C đều sai Câu 559. tổ chức có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ có liên quan đến vụ án C. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Trong vụ án dân sự. Tất cả các vụ án dân sự đều xét xử công khai D. B và C đều sai Câu 562. Cả A. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng dân sự: A. tố cáo C. các cơ quan. tố cáo B. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Thẩm quyền của cấp tòa án giải quyết vụ án dân sự: A. B. nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh thuộc về tòa án. Các đƣơng sự là chủ thể bắt buộc D. Chủ thể của ngành luật tố tụng dân sự: A. các cơ quan. B và C đều sai Câu 561.A. Cơ quan điều tra là chủ thể bắt buộc C. tố cáo khi tòa án cho phép D. các đƣơng sự không có quyền khiếu nại. B và C đều sai Câu 560. Cả A và C đều đúng Câu 563. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng dân sự: B. Cả A. Tòa án cấp tỉnh C. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. C. D. Tòa án cấp tỉnh C. B và C đều đúng Câu 564. việc đƣơng sự có quyền quyết định và tự định đoạt hay không là tùy thuộc vào từng vụ án cụ thể. D. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. tổ chức không có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ có liên quan đến vụ án B. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. tổ chức chỉ có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ nếu thấy cần thiết D. Tất cả các vụ án dân sự đều xét xử công khai trừ một số trƣờng hợp tòa án xử kín A. B.

Cả A và B đều sai Câu 571. Cả A.D. Khi một vụ án dân sự không có ai khởi kiện. Cả A. C. Viện kiểm sát có quyền khởi tố để bảo vệ lợi ích chung. B và C đều đúng Câu 568. Cả A và B đều đúng D. Bị cáo C. quyền khởi tố vụ án dân sự đó thuộc về: A. B và C đều đúng Câu 566. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều đúng D. Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về: A. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ: A. Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Câu 569. pháp nhân hoặc các chủ thể khác có quyền lợi bị xâm phạm. Cả A và B đều đúng D. C. B và C đều đúng . Bị cáo C. Khi một vụ án dân sự không có ai khởi kiện. Bị cáo C. Bị can D. quyền khởi tố vụ án dân sự đó thuộc về: A. Cá nhân. Bị đơn B. Đƣơng sự trong vụ án dân sự bao gồm: A. Cá nhân. pháp nhân hoặc các chủ thể khác có quyền lợi bị xâm phạm. Cả A và B đều sai Câu 567. tổ chức nào B. chung. B. Viện kiểm sát có quyền khởi tố để bảo vệ lợi ích chung. Cả B và C đều đúng Câu 565. Bị can D. Tòa có quyền khởi tố để bảo vệ lợi ích B. Là tòa án nơi cƣ trú hoặc nơi làm việc của bị đơn. Cơ quan công an có quyền khởi tố để bảo vệ lợi ích C. C. Nguyên đơn B. Cả A. Cả A và B đều sai Câu 570. B. Cả A và B đều sai Câu 573. Cả A và B đều sai D. Các đƣơng sự có thể thỏa thuận yêu cầu tòa án nơi cƣ trú của nguyên đơn giải quyết. Bất kỳ cá nhân. D. Đƣơng sự trong vụ án dân sự bao gồm: A. nguyên đơn đƣợc lựa chọn tòa án giải quyết. Tranh chấp bất động sản do tòa án nơi có bất động sản giải quyết. Cả A và B đều sai Câu 572. Đƣơng sự trong vụ án dân sự bao gồm: A. quyền khởi tố vụ án dân sự đó thuộc về: 67 B. B. TCXH đƣợc khởi kiện một số vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích chung. Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về: A. Khi một vụ án dân sự không có ai khởi kiện. nếu bị đơn là pháp nhân thì đó là tòa án nơi pháp nhân có trụ sở. Trong một số trƣờng hợp. C.

ngƣời giám định. Các vụ việc không đƣợc hòa giải trong vụ án dân sự: A. Hủy kết hôn trái pháp luật. Không có hiệu lực đối với các bên đƣơng sự C. các đƣơng sự có quyền yêu cầu thay đổi các thành viên của hội đồng xét xử. Tranh chấp đất đai khi các bên đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất C. Có hiệu lực đối với các bên đƣơng sự B. Các vụ việc không đƣợc hòa giải trong vụ án dân sự: B. Trong việc nghị án vụ án dân sự: A. D. Ngƣời đƣợc triệu tập phải tuân thủ nghiêm chỉnh quyết định của tòa án B. Cả A. thƣ ký phiên tòa. Cả A và B đều sai Câu 575. thƣ ký phiên tòa. Quyền quyết định bản án. nếu hòa giải thành. quyết định thuộc về hội đồng xét xử (thẩm phán và hội thẩm nhân dân) D. Trong vụ án dân sự: A. Cả A và B đều đúng D. Cả A. đòi bồi thƣờng thiệt hại tài sản của nhà nƣớc. Cả A và B đều sai Câu 576. B. B. Cả A và B đều sai Câu 574. Trong vụ án dân sự. ngƣời giám định. Trong phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự: A. những việc khiếu nại danh sách cử tri. quyết định thuộc về chủ tọa phiên tòa B. ngƣời phiên dịch D. các đƣơng sự có quyền yêu cầu thay đổi các thành viên của hội đồng xét xử. C. Quyền quyết định bản án. Quyền quyết định bản án. quyết định thuộc về hội thẩm nhân dân Câu 580. C. Tòa án và viện kiểm sát có quyền thực hiện các hoạt động điều tra chỉ trong một số vụ án do pháp luật quy định để làm rõ những tình tiết của vụ án 68 . Trong bất cứ trƣờng hợp nào.A. Ngƣời đƣợc triệu tập không phải tuân thủ quyết định của tòa án nếu thấy điều đó không có lợi cho mình C. Ngƣời đƣợc triệu tập có thể từ chối việc triệu tập của tòa án trong mọi trƣờng hợp D. ngƣời giám định. B. Trong bất cứ trƣờng hợp nào. kiểm sát viên. bảo vệ lợi ích chung. B và C đều sai Câu 577. kiểm sát viên. ngƣời đƣợc tòa án triệu tập để làm chứng hoặc cung cấp chứng cứ: A. Có thể có hiệu lực hoặc không có hiệu lực đối với các đƣơng sự là tùy từng trƣờng hợp cụ thể. Cơ quan công an có quyền khởi tố để A. Trong những trƣờng hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Quyền quyết định bản án. Trong vụ án dân sự. Những việc khiếu nại cơ quan hộ tịch. Tòa án và viện kiểm sát có quyền thực hiện các hoạt động điều tra để làm rõ những tình tiết của vụ án trong bất cứ vụ án nào nếu thấy cần thiết B. ngƣời phiên dịch. thƣ ký phiên tòa. quyết định thuộc về thẩm phán C. Cả A và B đều đúng D. Nghiêm cấm tòa án và viện kiểm sát thực hiện các hoạt động điều tra C. ngƣời phiên dịch. kiểm sát viên. Cả A và B đều đúng D. Những việc phát sinh từ giao dịch trái pháp luật. C. quyết định này: A. những việc xác định công dân mất tích hoặc đã chết. các đƣơng sự không có quyền yêu cầu thay đổi các thành viên của hội đồng xét xử. B và C đều sai Câu 578. B và C đều sai Câu 579. Tòa có quyền khởi tố để bảo vệ lợi ích chung. sau 15 ngày mà các bên đƣơng sự không có phản đối thì tòa án ra quyết định công nhận. Cả A.

Cả A. Bất kỳ tổ chức. TCXH khởi kiện vì lợi ích chung. kháng nghị đối với bản án. B và C đều sai Câu 581. Ngƣời đại diện của đƣơng sự B. Chủ tọa phiên tòa có nghĩa vụ giải thích cho các đƣơng sự quyền kháng cáo của họ. C. quyết định của vụ án dân sự: A. trong đó tòa án cấp trên xét lại: A. Các đƣơng sự B. Về phạm vi xét xử của phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự: A. Phải đƣợc tất cả các thành viên của hội đồng xét xử chấp thuận D. quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dƣới bị kháng cáo. Cả A. Ngƣời có quyền kháng cáo bản án. Cả A và B đều sai Câu 587. sau khi tuyên án: A. Cả A. Tòa án cấp phúc thẩm xem xét nội dung kháng cáo. Ngƣời có quyền kháng cáo bản án. Các bản án. B và C đều sai Câu 582. kháng nghị B. quyết định đã có hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến kháng cáo. B và C đều sai Câu 584. Cả A. đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dƣới bị kháng cáo kháng nghị D. cá nhân nào nếu muốn C. Tòa án cấp phúc thẩm xem xét những phần khác của bản án. quyết định đã có hiệu lực pháp luật B. B. Cả A và B đều sai Câu 586. Ngƣời có quyền kháng cáo bản án. Bất kỳ tổ chức. Cả A và B đều đúng Câu 585. Các đƣơng sự B. cá nhân nào nếu muốn C. D. Cả A. Cả A và B đều đúng D. quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự: A. quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật. Các bản án. C. quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự: A. Trong vụ án dân sự. quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự: A. kháng nghị. Đƣợc quyết định theo đa số tƣơng đối (trên 50%) B. kháng nghị C. Cả A và B đều đúng D. D. quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dƣới bị kháng cáo. B và C đều sai Câu 583. Chủ tọa phiên tòa có nghĩa vụ giải thích cho các đƣơng sự quyền kháng cáo của họ chỉ trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thủ tục phúc thẩm dân sự là thủ tục của tố tụng dân sự. Ngƣời đại diện của đƣơng sự C. 69 . Chủ tọa phiên tòa không có nghĩa vụ giải thích cho các đƣơng sự quyền kháng cáo của họ. quyết định đã có hiệu lực pháp luật D.D. Đƣợc quy định theo đa số tuyệt đối (trên 2/3) C. Tòa án cấp phúc thẩm xem xét toàn bộ bản án. Các bản án. B và C đều đúng. Bản án.

quyết định đã có hiệu lực pháp luật B. Cả A.Câu 588. Ngƣời có thẩm quyền kháng nghị bản án. quyết định phúc thẩm là chung thẩm. các tổ chức. Phƣơng pháp quyền uy D. Ngƣời kháng cáo. quyết định D. Cả A và B đều đúng D. C. Viện kiểm sát cùng cấp hoặc trên một cấp với tòa án đã xét xử sơ thẩm C. Cả A. Giữ nguyên bản án. Cả A và B đều sai Câu 591. Cả A và B đều đúng A. quyết định phúc thẩm của vụ án dân sự: A. kháng nghị chỉ có quyền sửa đổi nội dung kháng cáo. Hủy bản án. kháng nghị. quyết định phúc thẩm là chung thẩm. Ngƣời kháng cáo. kháng nghị hoặc rút kháng cáo. Bản án. Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án B. Phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp): A. Khi bản án. Các đƣơng sự chỉ có quyền kháng cáo bản án. kháng nghị có quyền sửa đổi nội dung kháng cáo. kháng nghị không có quyền sửa đổi nội dung kháng cáo. quyết định phúc thẩm là chung thẩm. Tất cả tòa án các cấp và viện kiểm sát các cấp B. Khi giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm. có hiệu lực thi hành sau 60 ngày Câu 593. quyết định đã có hiệu lực pháp luật C. Ngƣời kháng cáo. Cả A và B đều sai C. Bản án. Cả A. quyết định C. tòa án có quyền: Câu 592. Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao D. B và C đều đúng Câu 595. Sửa bản án. có hiệu lực thi hành sau 15 ngày C. Khi giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm. có hiệu lực thi hành ngay. Các đƣơng sự có quyền kháng cáo bản án. tức là quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa chúng với nhau. B và C đều sai Câu 590. kháng nghị hoặc rút kháng cáo. kháng nghị hoặc rút kháng cáo. quyết định của phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự có hiệu lực: A. Phƣơng pháp định nghĩa B. Đối tƣợng điều chỉnh của ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp). Cả A. quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi tòa án đã xét xử phúc thẩm cho phép D. quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự: A. B và C đều sai Câu 589. Các đƣơng sự không có quyền kháng cáo bản án. bản chất của nhà nƣớc. Liên quan đến nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan. Bản án. D. Trƣớc và trong phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự: A. D. kháng nghị. B. B. Hiệu lực của bản án. B và C đều sai Câu 594. Bản án. quyết định phúc thẩm là chung thẩm. quyết định để xét xử lại B. là những QHXH: A. và mức độ tham gia của nhân dân vào việc tổ chức nhà nƣớc. B. có hiệu lực thi hành sau 30 ngày D. Liên quan đến nguồn gốc của quyền lực nhà nƣớc. Liên quan đến việc xác định mối quan hệ giữa nhà nƣớc và công dân. C. tòa án có quyền: A. các cá nhân thực hiện quyền lực nhà nƣớc. B và C đều đúng 70 . Phƣơng pháp bắt buộc C. Cả A. kháng nghị khi đƣợc hội đồng xét xử cho phép.

B. B và C đều đúng Câu 601. Các đạo luật điều chỉnh những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Các đạo luật điều chỉnh những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. một đơn vị hành chính lãnh thổ. B và C đều đúng Câu 597. Những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng. B. hay một cá nhân không có quốc tịch… . D. Những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động xây dựng. Các quy định của Hiến pháp điều chỉnh những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Cả A. Chủ thể của ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp): A. Những con ngƣời cụ thể C. Cả A và B đều sai Câu 600. Cả A và B đều đúng D. Đâu là nguồn của ngành luật hành chính: A. B. tổ chức cụ thể D. Các văn bản dƣới luật điều chỉnh những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Ngoài Hiến pháp thì các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nƣớc cũng là nguồn của ngành luật nhà nƣớc C. Những cơ quan. tổ chức công tác nội bộ của các CQNN khác. B và C đều sai Câu 598. B. C. B. Nhân dân. Cả A. một nhóm ngƣời khó xác định. D.phục tùng B. dân tộc. Những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Đối tƣợng điều chỉnh của ngành luật hành chính: A. Cả A. Hiến pháp là nguồn duy nhất của ngành luật nhà nƣớc B. Đối tƣợng điều chỉnh của ngành luật hành chính: A. tổ chức công tác nội bộ của các CQNN khác. Đâu là nguồn của ngành luật hành chính: A. B và C đều đúng Câu 599. Các quy định của Hiến pháp điều chỉnh những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Phƣơng pháp mệnh lệnh . C. Nguồn của ngành luật nhà nƣớc (ngành luật hiến pháp): A. Những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các CQNN khác hoặc các TCXH khi đƣợc nhà nƣớc trao quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc. Cả A. Phƣơng pháp quyền uy – phục tùng 71 . Cả A và B đều sai Câu 602. Ngoài Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nƣớc thì các nghị quyết của ĐCS cũng là nguồn của ngành luật nhà nƣớc D. nhà nƣớc. C. Những QHXH mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc. Phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật hành chính: A.Câu 596. Cả A và B đều đúng D.là những khái niệm chung nhất. C. tập thể ƣu tú.

Cả A. Tính chất của phƣơng pháp mệnh lệnh – phục tùng trong ngành luật hành chính: A. Tính chất của phƣơng pháp bình đẳng thỏa thuận trong ngành luật dân sự: A. Chủ thể của ngành luật hành chính: A. TCXH. Tính chất của phƣơng pháp mệnh lệnh – phục tùng trong ngành luật hành chính: A. hoạt động chấp hành . C. Truy cứu trách nhiệm tài sản của những ngƣời có hành vi gây thiệt hại cho ngƣời. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều đúng D. B. Phƣơng pháp bình đẳng. Hoạt động quản lý. những ngƣời có chức vụ cũng nhƣ mọi cán bộ. công chức. bên kia phải phục tùng. Cả A. bên kia phải phục tùng. Hoạt động quản lý. cơ quan xã hội C. hoạt động chấp hành . Bảo đảm sự bình đẳng. cơ quan xã hội C. TCXH. Truy cứu trách nhiệm tài sản của những ngƣời có hành vi gây thiệt hại cho ngƣời. bên kia phải phục tùng.C. hoạt động chấp hành .điều hành mang bản chất là tính quyền uy.điều hành mang bản chất là tính quyền uy. thỏa thuận D. Bảo đảm sự bình đẳng. hoạt động chấp hành . Mọi CQNN. Các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí: một bên đƣa ra lệnh. Cả A và B đều đúng D. công chức. quyền tự định đoạt về mặt pháp lý giữa các chủ thể. Các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí: một bên đƣa ra lệnh. Công dân. Cả A và B đều đúng Câu 605. Bảo đảm sự bình đẳng. D. Cả A và B đều sai Câu 610. Tính chất của phƣơng pháp mệnh lệnh – phục tùng trong ngành luật hành chính: A. Chủ thể của ngành luật hành chính: A. Cả A và B đều đúng D. viên chức B. C. công chức. Công dân. Tính chất của phƣơng pháp mệnh lệnh – phục tùng trong ngành luật hành chính: A. viên chức B. quyền tự định đoạt về mặt pháp lý giữa các chủ thể. Chủ thể của ngành luật hành chính: A. Các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí: một bên đƣa ra lệnh. Hoạt động quản lý. B. 72 D. B và C đều đúng . Cả A và B đều sai Câu 609. viên chức B. B. Mọi CQNN. Cả A và B đều đúng Câu 607. quyền tự định đoạt về mặt pháp lý giữa các chủ thể. Cả A và B đều sai Câu 608. B. Hoạt động quản lý. C. Mọi CQNN. Cả A và B đều sai D.điều hành mang bản chất là tính quyền uy.điều hành mang bản chất là tính quyền uy. B và C đều đúng Câu 603. C. Truy cứu trách nhiệm tài sản của những ngƣời có hành vi gây thiệt hại cho ngƣời. những ngƣời có chức vụ cũng nhƣ mọi cán bộ. ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch Câu 604. những ngƣời có chức vụ cũng nhƣ mọi cán bộ. ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch C. Cả A và B đều sai Câu 606.

Công dân. Cả A và B đều đúng D. TCXH. phƣơng tiện đƣợc sử dụng để thực hiện vi phạm hành chính trong mọi trƣờng hợp B. bên kia phải phục tùng. khẳng định nào sau đây là đúng: A. B và C đều sai Câu 615. cơ quan đối với các hành vi hành chính. những ngƣời có chức vụ cũng nhƣ mọi cán bộ. phƣơng tiện bị cá nhân. viên chức B. Mọi CQNN. những ngƣời có chức vụ cũng nhƣ mọi cán bộ. Cả A và B đều đúng D. cơ quan đối với các hành vi hành chính. Chủ thể quản lý nhà nƣớc: A. Khiếu kiện của công dân. cơ quan đối với các hành vi hành chính. cơ quan xã hội C. công chức. Cả A và B đều đúng D. các quyết định hành chính đƣợc giải quyết theo con đƣờng hành chính bởi chính các cơ quan hành chính là không độc lập và không khách quan. Khiếu kiện của công dân.B. Các cơ quan giải quyết khiếu kiện hành chính đều thuộc hệ thống các cơ quan hành chính nhà nƣớc B. cơ quan xã hội C. Bảo đảm sự bình đẳng. tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt. các quyết định hành chính đƣợc giải quyết theo con đƣờng hành chính bởi chính các cơ quan hành chính là công bằng. tổ chức. Nhận định nào sau đây là đúng: A. Khiếu kiện của công dân. B và C đều đúng . ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch Câu 612. D. Chủ thể quản lý nhà nƣớc: A. Không tich thu tang vật. quyền tự định đoạt về mặt pháp lý giữa các chủ thể. TCXH. B và C đều đúng Câu 617. tổ chức. Mọi CQNN. D. Chủ thể quản lý nhà nƣớc: A. cơ quan xã hội B. B và C đều đúng Câu 611. Tịch thu tang vật. Cả A và B đều sai Câu 616. các quyết định hành chính đƣợc giải quyết theo con đƣờng hành chính bởi chính các cơ quan hành chính là không độc lập và không khách quan. viên chức B. Các cơ quan giải quyết khiếu kiện hành chính đều thuộc hệ thống các cơ quan hành chính nhà nƣớc 73 D. tổ chức. Các cơ quan giải quyết khiếu kiện hành chính đồng thời là ngƣời thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc C. tổ chức. Tịch thu tang vật. Cả A. bởi vì: A. Công dân. Truy cứu trách nhiệm tài sản của những ngƣời có hành vi gây thiệt hại cho ngƣời. Cả A. công chức. Cả A.000đ C. Về xử lý vi phạm hành chính. cơ quan đối với các hành vi hành chính. ngƣời nƣớc ngoài và ngƣời không quốc tịch C. Khiếu kiện của công dân. các quyết định hành chính đƣợc giải quyết theo con đƣờng hành chính bởi chính các cơ quan hành chính là không độc lập và không khách quan B.000. Cả A và B đều sai Câu 613. C. phƣơng tiện đƣợc sử dụng để thực hiện vi phạm hành chính nếu có giá trị trên 1. bởi vì: A. Cả A. mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc ngƣời quản lý hợp pháp. Cả A và B đều sai Câu 614. độc lập và khách quan C. Các cơ quan giải quyết khiếu kiện hành chính đồng thời là ngƣời ban hành các quyết định quyết định (văn bản) quản lý hành chính nhà nƣớc D. Các bên tham gia quan hệ có địa vị không bình đẳng với nhau về ý chí: một bên đƣa ra lệnh. TCXH.

B và C đều sai 74 D. Những QHXH phát sinh giữa nhà nƣớc và ngƣời pham tội khi ngƣời này thực hiện một hành vi mà nhà nƣớc quy định là tội phạm. ngƣời không quốc tịch C. Cả A và B đều đúng D. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Cả A và B đều sai Câu 621. Kết hợp phƣơng pháp quyền uy và phƣơng pháp bình đẳng thỏa thuận D. tổ chức. ngƣời nƣớc ngoài. Khiếu kiện của công dân. B và C đều sai Câu 622. cơ quan đối với các hành vi hành chính. Khởi kiện ra tòa án hành chính D. Khiếu kiện của công dân. cơ quan đối với các hành vi hành chính. tổ chức. Cả A. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai Câu 618. các quyết định hành chính đƣợc giải quyết theo con đƣờng khởi kiện ra tòa án hành chính là đảm bảo tính độc lập. Cả A. tổ chức. B. Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền quy định tội phạm và hình phạt C. các quyết định hành chính tại các cơ quan hành chính là không khách quan. Những QHXH phát sinh giữa nhà nƣớc với tất cả các cá nhân công dân.B. ngƣời không quốc tịch D. Cả A. Quốc hội có thẩm quyền quy định tội phạm và hình phạt trong Bộ luật hình sự B. Phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự: A. Chính phủ có thẩm quyền quy định tội phạm và hình phạt Câu 623. Phƣơng pháp bình đẳng thỏa thuận C. Đƣơng sự có thể khởi kiện vụ án hành chính một cách trực tiếp mà không cần phải thông qua thủ tục khiếu nại hành chính B. B và C đều đúng Câu 624. B và C đều đúng . C. Cả A và B đều sai Câu 620. ngƣời nƣớc ngoài. khách quan trong việc xét xử. cá nhân công dân. Cả A và B đều sai Câu 619. Những QHXH phát sinh giữa nhà nƣớc với tất cả các cơ quan. Hành chính bởi chính các cơ quan hành chính C. Cả A và B đều đúng D. Các cơ quan giải quyết khiếu kiện hành chính đồng thời là ngƣời thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc C. Phƣơng pháp quyền uy – phục tùng B. Đối tƣợng điều chỉnh của ngành luật hình sự: A. cơ quan đối với các hành vi hành chính. bởi vì: A. các quyết định hành chính có thể đƣợc giải quyết theo con đƣờng: A. Chỉ có ngành luật tố tụng hình sự mới quy định tội phạm và hình phạt C. Cả ngành luật hình sự và ngành luật tố tụng hình sự đều quy định tội phạm và hình phạt D. Cả A và B đều đúng B. Việc giải quyết các khiếu kiện của công dân. Chỉ có ngành luật hình sự mới quy định tội phạm và hình phạt B. tổ chức. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Cả A. Đƣơng sự có chỉ thể khởi kiện vụ án hành chính khi đã thực hiện thủ tục khiếu nại hành chính mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hành chính C. Tòa án nói chung và tòa hành chính nói riêng hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật B. Khẳng định nào sau đây là đúng: A.

Câu 625. B và C đều đúng Câu 627. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm thuộc về cá nhân ngƣời phạm tội. chứ không thể chuyển hay ủy thác cho ngƣời khác. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm: A. 4 loại C. D. Tính phải chịu hình phạt B. Là hành vi. B và C đều sai Câu 626. Nhà nƣớc và tất cả các cá nhân công dân. Tội phạm nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng B. Tội phạm ít nghiêm trọng. Tội phạm hình sự đƣợc chia thành: A. ngƣời nƣớc ngoài. cá nhân công dân. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm thuộc về cá nhân ngƣời phạm tội. ngƣời nƣớc ngoài. Chủ thể của ngành luật hình sự: A. Tội phạm ít nghiêm trọng. Cả A và B đều sai Câu 630. Cả A. Cả A. Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm thuộc về cá nhân ngƣời phạm tội. Cả A và B đều đúng D. Tính nguy hiểm cho xã hội. Nhà nƣớc và tất cả các cơ quan. Cả A. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 3 năm 75 . tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Câu 632. Tội phạm hình sự đƣợc chia thành: A. Trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với tổ chức thực hiện hành vi phạm tội C. 5 loại D. Ngoài Bộ luật hình sự và các đạo luật thì các văn bản dƣới luật cũng là nguồn của ngành luật hình sự D. Cả A. Tội phạm ít nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 3 năm B. B. tổ chức. Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 3 năm C. ngƣời không quốc tịch D. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. vừa áp dụng đối với tổ chức có hành vi phạm tội D. tội phạm nghiêm trọng. họ có thể chuyển hay ủy thác cho ngƣời khác thực hiện khi đƣợc tòa án đã xét xử cho phép. Bộ luật hình sự là nguồn duy nhất của ngành luật hình sự B. phải do chính họ gánh chịu một cách trực tiếp. Nhà nƣớc và ngƣời pham tội khi ngƣời này thực hiện một hành vi mà nhà nƣớc quy định là tội phạm. B và C đều sai Câu 628. Tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 3 năm D. Nguồn của ngành luật hình sự : A. Khung hình phạt tƣơng ứng với các mức độ phạm tội: A. 6 loại Câu 631. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng C. họ có thể chuyển hay ủy thác cho ngƣời khác thực hiện C. Ngoài Bộ luật hình sự thì các đạo luật khác cũng là nguồn của ngành luật hình sự C. Trách nhiệm hình sự vừa áp dụng đối với cá nhân. ngƣời không quốc tịch C. Trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với cá nhân thực hiện hành vi phạm tội B. Tính có lỗi của tội phạm. tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng D. Tính trái pháp luật hình sự C. B. B và C đều sai Câu 629. 3 loại B.

Hình phạt cao nhất đối với ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi thực hiện hành vi phạm tội: A. 20 năm C. xét về độ tuổi: A. Tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 15 năm D. Tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt trên 15 năm tù. Ngƣời từ đủ 12 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm B. Ngƣời từ đủ 16 tuổi đến dƣới 18 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng D. 18 năm B. Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt trên 15 năm tù. Tù chung thân 76 . Tử hình Câu 639. Hình phạt cao nhất đối với ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi thực hiện hành vi phạm tội: A. Trong trách nhiệm hình sự. Cả A. Ngƣời từ đủ 18 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm Câu 637. Tù chung thân D. chung thân hoặc tử hình B. 12 năm B. chung thân hoặc tử hình C.Câu 633. Tù chung thân C. chung thân hoặc tử hình D. B và C đều sai Câu 638. Khung hình phạt tƣơng ứng với các mức độ phạm tội: A. Ngƣời từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm D. chung thân hoặc tử hình Câu 636. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 7 năm Câu 634. Ngƣời từ đủ 14 tuổi đến dƣới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng C. Khung hình phạt tƣơng ứng với các mức độ phạm tội: A. 20 năm C. B và C đều sai Câu 640. Khung hình phạt tƣơng ứng với các mức độ phạm tội: A. Cả A. 20 năm B. Trong trách nhiệm hình sự. Hình phạt cao nhất đối với ngƣời từ đủ 16 tuổi đến dƣới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội: A. Tử hình D. Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 15 năm C. Ngƣời từ đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm C. Tội phạm nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 7 năm C. xét về độ tuổi: A. Tội phạm ít nghiêm trọng có khung hình phạt trên 15 năm tù. Tội phạm ít nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 15 năm B. Tội phạm rất nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 7 năm D. Ngƣời từ đủ 12 tuổi đến dƣới 14 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng B. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 15 năm Câu 635. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có khung hình phạt trên 15 năm tù. Tội phạm ít nghiêm trọng có khung hình phạt nhỏ hơn hoặc bằng 7 năm B.

20 năm B. Không thi hành án tử hình đối với phụ nữ: A. phụ nữ đang nuôi con dƣới 12 tháng tuổi B. Chính phủ. Đối tƣợng điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự: A. Không quá 4 năm Câu 645. Trách nhiệm dân sự là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất. Trách nhiệm hình sự là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất. B và C đều sai Câu 642. Có thai hoặc đang nuôi con dƣới 48 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử Câu 643. Có thai hoặc đang nuôi con dƣới 12 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử B. Câu 646. Không quá 2 năm C. Những QHXH phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự giữa các chủ thể của QHPL tố tụng hình sự. D. Tử hình D. Ngoài tòa án. án treo có thể đƣợc áp dụng đối với ngƣời phạm tội bị xử phạt tù: A. 6 giai đoạn D. bởi phƣơng tiện để thực hiện trách nhiệm hình sự là hình phạt. Không quá 3 năm D. Tử hình Câu 641. Ngoài tòa án thì Chính phủ cũng có quyền áp dụng hình phạt đối với ngƣời phạm tội C. Trách nhiệm hành chính là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất. Có thai. Tù chung thân C. Chỉ có tòa án mới có quyền áp dụng hình phạt đối với ngƣời phạm tội B. phụ nữ đang nuôi con dƣới 24 tháng tuổi C. Cả A. Có thai. Ngoài tòa án. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. 4 giai đoạn B. B. phụ nữ đang nuôi con dƣới 36 tháng tuổi D. Chính phủ thì viện kiểm sát cũng có quyền áp dụng hình phạt đối với ngƣời phạm tội D. Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất là dạng trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất. 5 giai đoạn C. Có thai hoặc đang nuôi con dƣới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử D. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ: A. Có thai hoặc đang nuôi con dƣới 24 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử C. Căn cứ vào nhân thân ngƣời phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ. viện kiểm sát thì Quốc hội cũng có quyền áp dụng hình phạt đối với ngƣời phạm tội Câu 647.D. Quá trình tố tụng hình sự có thể đƣợc chia thành: A. Hình phạt cao nhất đối với ngƣời từ đủ 16 tuổi đến dƣới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội: A. 7 giai đoạn Câu 648. Không quá 1 năm B. C. 77 . Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Có thai. phụ nữ đang nuôi con dƣới 48 tháng tuổi Câu 644. Có thai.

Cả A. D. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng hình sự: A. Ngƣời tham gia tố tụng D. Các cơ quan tiến hành tố không có nghĩa vụ phải bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại do cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Ngoài Bộ luật tố tụng hình sự và các đạo luật thì các văn bản dƣới luật cũng là nguồn của ngành luật tố tụng hình sự D. Bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị tạm giữ. C. Nguồn của ngành luật tố tụng hình sự: A. Cả A. C. B và C đều sai Câu 653. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng hình sự: A. Những QHXH phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự giữa các chủ thể của QHPL tố tụng hình sự. B. Cả A. B và C đều sai Câu 651. Các cơ quan tiến hành tố có nghĩa vụ phải bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại do cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự gây ra chỉ trong một số trƣờng hợp do pháp luật quy định. B và C đều sai Câu 655. C. Cơ quan tiến hành tố tụng không có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền khiếu nại. B. Cả A và B đều đúng D. bị cáo. bị can. B. tố cáo trong tố tụng hình sự. Cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền khiếu nại. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân B. B. tố cáo trong tố tụng hình sự. Ngoài Bộ luật tố tụng hình sự thì các đạo luật khác cũng là nguồn của ngành luật tố tụng hình sự C. bị cáo. D. Ngƣời tiến hành tố tụng C. B và C đều sai Câu 654. Cả A và B đều sai Câu 650. Chủ thể của ngành luật tố tụng hình sự: A. Cả A và B đều sai Câu 649. Bảo đảm quyền đƣợc bồi thƣờng của ngƣời bị thiệt hại do cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự gây ra. Cơ quan tiến hành tố tụng không có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị tạm giữ. Cả A. Phƣơng pháp điều chỉnh của ngành luật tố tụng hình sự: A. Cả A và B đều đúng D. bị can. tố cáo trong tố tụng hình sự chỉ trong một số trƣờng hợp đƣợc pháp luật quy định.B. C. bị cáo trong một số trƣờng hợp đƣợc pháp luật quy định. Bộ luật tố tụng hình sự là nguồn duy nhất của ngành luật tố tụng hình sự B. Phƣơng pháp bình đẳng thỏa thuận giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để điều chỉnh các QHPL tố tụng hình sự C. Cơ quan tiến hành tố tụng B. 78 . Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền xâm phạm thân thể của công dân C. bị can. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng hình sự: A. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền xâm phạm thân thể của công dân trong những trƣờng hợp đƣợc pháp luật cho phép D. Cơ quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ phải bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị tạm giữ. B và C đều đúng Câu 652. Cả A. chế ƣớc lẫn nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để điều chỉnh các QHPL tố tụng hình sự. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng hình sự: A. Phƣơng pháp quyền uy và phối hợp. Bảo đảm quyền khiếu nại.

Cả A. bị can. Bị can là ngƣời đã có quyết định đƣa ra xét xử tại tòa án Câu 661. Thƣ ký phiên tòa là ngƣời tiến hành tố tụng B.D. Ngƣời tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự: A. Cả A. Hội thẩm nhân dân không phải là ngƣời tiến hành tố tụng C. Bị can: A. B và C đều sai Câu 656. Bị cáo là ngƣời bị bắt trong trƣờng hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang và đã có quyết định tạm giữ nhƣng chƣa bị khởi tố với tƣ cách bị can. viện kiểm sát C. Cơ quan điều tra B. B và C đều đúng Câu 658. Bị can là ngƣời bị bắt trong trƣờng hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang và đã có quyết định tạm giữ nhƣng chƣa bị khởi tố với tƣ cách bị can. Thƣ ký phiên tòa không phải là ngƣời tiến hành tố tụng C. D. B. B và C đều đúng 79 D. Tòa án không phải xét xử tập thể và không cần có sự tham gia của Hội thẩm C. Cả A. Nguyên tắc của ngành luật tố tụng hình sự: A. B và C đều đúng D. Ngƣời tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự: A. Đƣợc biết khởi tố về tội gì B. Khi tham gia tố tụng. B và C đều đúng D. Nhận bản sao quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn Câu 663. Cả A. Bị cáo: A. có Hội thẩm tham gia B. Nhận bản quyết định khởi tố và đƣợc giải thích các quyền và nghĩa vụ C. B. Đƣa ra các chứng cứ và yêu cầu B. Cả A . B và C đều sai Câu 660. Cả A. Bị cáo là ngƣời đã thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm và đã có quyết định của ngƣời có thẩm quyền khởi tố với tƣ cách bị can C. Xin thay đổi ngƣời tiến hành tố tụng D. Tòa án chỉ xét xử tập thể và có sự tham gia của Hội thẩm trong một số trƣờng hợp đƣợc pháp luật quy định. Cả A. Hội thẩm nhân dân là ngƣời tiến hành tố tụng B. B và C đều đúng . B và C đều sai Câu 657. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự: A. bị can. Cả A. có thể không phải là ngƣời tiến hành tố tụng tùy thuộc vào từng trƣờng hợp cụ thể theo quy định của pháp luật D. B và C đều sai Câu 659. Hội thẩm nhân dân có thể là ngƣời tiến hành tố tụng. Thƣ ký phiên tòa có thể là ngƣời tiến hành tố tụng. có thể không phải là ngƣời tiến hành tố tụng tùy thuộc vào từng trƣờng hợp cụ thể theo quy định của pháp luật D. bị cáo có quyền: A. Bị can là ngƣời đã thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm và đã có quyết định của ngƣời có thẩm quyền khởi tố với tƣ cách bị can C. Cả A. Bị cáo là ngƣời đã có quyết định đƣa ra xét xử tại tòa án Câu 662. Khiếu nại các quyết định của cơ quan điều tra. Tòa án D. Khi tham gia tố tụng. Viện kiểm sát C. Tòa án xét xử tập thể. bị cáo có quyền: A.

Tất cả các vụ án hình sự đều phải trải qua hai phiên tòa là sơ thẩm và phúc thẩm B. Đƣợc thông báo về nội dung quyết định giám định Câu 665. C. Chấp hành các biện pháp ngăn chặn mà cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng D. Tất cả các vụ án hình sự không phải trải qua thủ tục tái thẩm C.Câu 664. tùy từng trƣờng hợp mà phải trải qua phiên tòa phúc thẩm D. bị can. cáo trạng D. Là ngƣời đã có quyết định đƣa ra xét xử tại tòa án Câu 668. tòa án quân sự khu vực đối với những vụ án mà Bộ luật hình sự quy định từ 15 năm tù trở xuống trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền của tòa án cấp trên. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. D. Tất cả các vụ án hình sự đều phải trải qua thủ tục tái thẩm B. Cả A. B. Không sử dụng các biện pháp bào chữa trái pháp luật. bị can. Tất cả các vụ án hình sự có thể phải trải qua thủ tục tái thẩm hoặc có thể không phải trải qua thủ tục tái thẩm tùy theo từng trƣờng hợp do pháp luật quy định D. Tham gia phiên tòa C. Cả A. Tuân thủ kỷ luật tại phiên tòa C. bị can. tòa án quân sự khu vực đối với những vụ án mà Bộ luật hình sự quy định từ 7 năm tù trở xuống trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền của tòa án cấp trên. Tất cả các vụ án hình sự không phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm C. B. Nói lời sau cùng tại phiên tòa và kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của tòa án D. Tự bào chữa hoặc nhờ ngƣời khác bào chữa C. Tòa án nhân dân huyện. B và C đều sai Câu 671. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Tất cả các vụ án hình sự có thể phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm hoặc có thể không phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm tùy theo từng trƣờng hợp do pháp luật quy định D. Phải có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng B. Nhận quyết định đƣa ra xét xử chậm nhất là mƣời ngày trƣớc khi xét xử B. Cả A. bị cáo có quyền: A. B và C đều đúng Câu 667. bị cáo có quyền: A. B và C đều sai Câu 670. Tòa án nhân dân huyện. Nhận bản kết luận điều tra. B và C đều đúng . Cả A. Khi tham gia tố tụng. tòa án quân sự khu vực đối với những vụ án mà Bộ luật hình sự quy định từ 20 năm tù trở xuống trừ các tội phạm thuộc thẩm quyền của tòa án cấp trên. B và C đều sai 80 D. Khi tham gia tố tụng. Cả A. bị cáo có nghĩa vụ: A. Tất cả các vụ án hình sự đều phải trải qua thủ tục giám đốc thẩm B. B và C đều sai Câu 669. Cả A. Khi tham gia tố tụng. Vụ án hình sự có thể chỉ trải qua phiên tòa sơ thẩm. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. Là ngƣời bị bắt trong trƣờng hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang và đã có quyết định tạm giữ nhƣng chƣa bị khởi tố với tƣ cách bị can. Tòa án nhân dân huyện. Cả A. B và C đều đúng Câu 666. Ngƣời bị tạm giữ: A. Tất cả các vụ án hình sự chỉ phải trải qua phiên tòa sơ thẩm C. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thuộc về: A. Là ngƣời đã thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm và đã có quyết định của ngƣời có thẩm quyền khởi tố với tƣ cách bị can C. B và C đều đúng B. Cả A.

Cả A và B đều sai Câu 679. D. Cả A và B đều sai Câu 674. Cả A và B đều đúng D. Luật D. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố các luật đã đƣợc thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII. Bị cáo. Quyền kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thuộc về: A. quyết định sơ thẩm. ngƣời bị hại. ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. kháng nghị và giữ nguyên bản án.Câu 672. Tòa án nhân dân cấp huyện C. Viện kiểm sát cấp trên C. B. Nghị quyết 81 . bị đơn dân sự và ngƣời đại diện hợp pháp của họ. Cả A. Tòa án nhân dân cấp tỉnh D. Thời hạn kháng nghị yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự: A. nguyên đơn dân sự. Lệnh B. Của viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày. Cả A và B đều đúng D. Quyền kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thuộc về: A. Thời hạn kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự: A. B và C đều đúng Câu 675. 20 ngày kể từ ngày tuyên án C. Của viện kiểm sát cùng cấp là 30 ngày. Quyết định C. Cả A. Quyền kháng nghị yêu cầu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thuộc về: A. C. 15 ngày kể từ ngày tuyên án B. ngƣời bị hại. 45 ngày kể từ ngày tuyên án Câu 676. Hủy án sơ thẩm và đình chỉ vụ án C. ngƣời bào chữa. Thẩm quyền của tòa án phúc thẩm: A. Hủy bản án. bị đơn dân sự và ngƣời đại diện hợp pháp của họ. Sửa bản án. nguyên đơn dân sự. Bác kháng cáo. Bị cáo. Ngƣời phiên dịch. Viện kiểm sát cùng cấp với tòa sơ thẩm B. Ngƣời làm chứng. Cả A và B đều sai Câu 677. A. Cả A và B đều đúng D. của viện kiểm sát cấp trên là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. B. Cả B và C đều đúng Câu 673. của viện kiểm sát cấp trên là 60 ngày kể từ ngày tuyên án. Ngƣời giám định D. Ngƣời làm chứng. Tòa án nhân dân tối cao B. quyết định sơ thẩm B. quyết định sơ thẩm để điều tra hoặc xét xử lại. ngƣời bào chữa. 30 ngày kể từ ngày tuyên án D. ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Ngƣời phiên dịch. Ngƣời giám định C. B. C. Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2008. của viện kiểm sát cấp trên là 45 ngày kể từ ngày tuyên án. Thẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thuộc về: A. Của viện kiểm sát cùng cấp là 45 ngày. B và C đều sai Câu 678.

Chỉ thị C. Nghị quyết Câu 683. Hành chính C.... A. A. Chỉ thị C. Cả A. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố việc ……………. Cả A và B đều sai Câu 684.đại xá Câu 685. B và C đều đúng 82 . Cả A và B đều đúng D. A. Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2007. Quyết định ………………. Lệnh………………..đặc xá B.. Quyết định……………đặc xá B.Câu 680. A. Lệnh B. Cả A và B đều sai Câu 681. Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2008.. Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2007.đặc xá D.…. Cả A và B đều đúng D. A. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố các luật đã đƣợc thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII. Quyết định C... Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2007. Việc khách hàng khiếu nại ngân hàng thƣơng mại là thuộc loại khiếu nại: A. Lệnh B. Nghị quyết B. Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2007.. Lao động D. Lệnh B. Lệnh …………….. Quyết định D. A. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố việc đặc xá cho phạm nhân đợt hai năm 2007.. Quyết định C. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố việc đặc xá cho phạm nhân đợt hai năm 2007. Quyết định……. Chỉ thị………. Luật D. Cả A. B và C đều sai Câu 682. cho phạm nhân đợt hai năm 2007. Dân sự B.. cho phạm nhân đợt hai năm 2007. Trên một tờ báo có đƣa tin: “Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2008. đại xá C. Cả A và B đều sai Câu 686. Cả A và B đều đúng D. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố việc ……………. đại xá C. Chủ tịch nƣớc CHXHCN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ban hành …………… công bố các luật đã đƣợc thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII.

A. NQ . Không bao giờ liên quan đến phần dân sự B. Hành chính D. Nghị quyết . Đây là vụ án…………. Có thể bao gồm cả vi phạm đạo đức D. TT Câu 691. Việc khách hàng là cá nhân (vay tiền ngân hàng với mục đích sinh hoạt. Cả A và B đều sai B. Lao động Câu 689. Có thể bao gồm cả vi phạm tôn giáo C. Đa số liên quan đến phần dân sự 83 D. Lao động Câu 688.Câu 687. Hành vi vi phạm tập quán: A. Hành chính D. Hành chính D. Thông tƣ ……………. Kinh tế C. Cả A và B đều sai B. Đây là vụ án…………. Cả A và B đều đúng Câu 693. Có thể bao gồm cả vi phạm pháp luật C. Không bao giờ vi phạm tôn giáo B. Ngày 23/02/2008. Các vụ án hình sự: A. Cả A và B đều đúng Câu 695. Cả A và B đều đúng Câu 695. Thủ tƣớng Chính phủ ban hành ……… 02/2008/……. Không bao giờ vi phạm đạo đức C. A.……. Cả A và B đều sai D. Không bao giờ vi phạm pháp luật C. Hành vi vi phạm pháp luật: A.. Có thể bao gồm cả vi phạm pháp luật D. Dân sự B. Hành vi vi phạm đạo đức: A. Việc khách hàng là doanh nghiệp (vay tiền ngân hàng với mục đích kinh doanh) khởi kiện ngân hàng thƣơng mại lên tòa án. Cả A và B đều sai B. B và C đều đúng Câu 690. A. Hành vi vi phạm pháp luật: A. Hành vi vi phạm tôn giáo: A. Việc khách hàng là cá nhân có đăng ký kinh doanh (vay tiền ngân hàng với mục đích kinh doanh) khởi kiện ngân hàng thƣơng mại lên tòa án. Chỉ thị ………… CT D. Có thể bao gồm cả vi phạm pháp luật D. Cả A và B đều đúng Câu 694. Kinh tế C. Quyết định …………… QĐ C.-TTg về tăng cƣờng công tác phòng chống bão lũ năm 2008. A. Không bao giờ vi phạm pháp luật C. Không bao giờ vi phạm pháp luật B. tiêu dùng) khởi kiện ngân hàng thƣơng mại lên tòa án. Cả A và B đều sai B. Đây là vụ án…………. Dân sự B. Dân sự B. Cả A. Cả A và B đều đúng Câu 692. Kinh tế C.

nếu nó đã đƣợc trao cho ngƣời thừa kế: A. Có thể hủy bỏ B. Có thể bao gồm cả vi phạm tập quán C. Hành vi vi phạm pháp luật: A. Có thể hủy bỏ nếu đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép Câu 700. Đều liên quan đến phần dân sự D. Hành vi vi phạm pháp luật : A. Cả A và B đều sai D. Có thể liên quan đến phần dân sự C. Ngƣời lập di chúc chƣa chết thì có thể hủy bỏ di chúc do mình lập ra hay không. Cả A. Có thể bao gồm cả vi phạm quy tắc của các tổ chức xã hội Câu 698. Hành vi vi phạm quy tắc của các tổ chức xã hội: A. Cả A. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều đúng Câu 697. Cả A và B đều sai Câu 699. Các vụ án hình sự: A. B và C đều sai C. Đều liên quan đến phần dân sự D. Có thể hủy bỏ nếu những ngƣời thừa kế thỏa thuận đƣợc với nhau D.C. Có thể bao gồm cả vi phạm pháp luật C. Không bao giờ vi phạm quy tắc của các tổ chức xã hội B. Không bao giờ vi phạm tập quán B. Không bao giờ vi phạm pháp luật B. Cả A và B đều sai 84 . Không bao giờ liên quan đến phần dân sự B. B và C đều sai Câu 696. Cả A và B đều đúng D. Không thể hủy bỏ C.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->