P. 1
Bai Tap Di Truyen Hoc Quan The

Bai Tap Di Truyen Hoc Quan The

|Views: 1,187|Likes:
Được xuất bản bởihuynhhoa216_1993

More info:

Published by: huynhhoa216_1993 on Dec 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG

NGƯỜI SOẠN: NGÔ HÀ VŨ
Chuyên đề 5: DI TRUYỀN HỌC U!N TH"
C#u $ %&H '($() Trong mét quÇn thÓ cña mét loµi lìng béi !"t # g$n c% & al$n lµ A 'µ a( )ho bi*t +h,ng c%
-ét bi*n !./ ra 'µ qu0 tr1nh ng2u 3h4i -5 t6o ra trong quÇn thÓ 7 lo6i +iÓu g$n '8 g$n tr9n( T:nh th$o l:
thu/*t 3h"3 lai nµo ;au -</ gi=a & c0 thÓ cña quÇn thÓ tr9n cho ->i con c% t? l@ 3h<n li +iÓu g$n lµ # A #B
A( AA ! Aa( C( Aa ! aa( )( D
A
D
A
! D
a
E( F( D
A
D
a
! D
A
E(
C#u ' GHH &I#IJ Gi. ;K tÇn ;4 tLng -4i cña c0c al$n M mét quÇn thÓ lµ I7A A I7a -ét ngét bi*n -Ni thµnh
IOA A I(Pa(
Ngu/9n nh<n nµo ;au -</ c% thÓ Q2n -*n hi@n tRng tr9nB
A( Giao 3h4i +h,ng ng2u nhi9n QiSn ra trong quÇn thÓ(
C( TU 3h0t t0n ha/ Qi chu/Ón cña mét nh%m c0 thÓ M quÇn thÓ nµ/ -i lV3 quÇn thÓ mWi(
)( XuÇn thÓ chu/Ón tY tU 3h4i ;ang ng2u 3h4i(
F( Hét bi*n !./ ra trong quÇn thÓ th$o hWng bi*n -Ni al$n A thµnh al$n a(
C#u * GHH &I#IJ M mét loµi thUc 'Vt giao 3hZn !"t mét g$n c% & al$n al$n A qu/ -[nh mµu hoa -\ tréi
+h,ng hoµn toµn ;o 'Wi al$n a qu/ -[nh mµu hoa tr]ng thÓ Q[ hR3 '8 c^3 g$n nµ/ c% hoa mµu h_ng( XuÇn
thÓ nµo ;<u -</ cña loµi tr9n -ang M tr6ng th0i c<n b`ng Qi tru/8nB
A( XuÇn thÓ g_m c0c c</ c% hoa mµu -\ 'µ c0c c</ hoa mµu h_ng(
C( XuÇn thÓ g_m tZt c. c0c c</ -8u c% hoa mµu -\(
)( XuÇn thÓ g_m tZt c. c0c c</ -8u c% hoa mµu h_ng(
F( XuÇn thÓ g_m c0c c</ c% hoa mµu -\ 'µ c0c c</ c% hoa mµu tr]ng(
C#u +( GHH &I#IJ aét quÇn thÓ thUc 'Vt c% t? l@ c0c +iÓu g$n M th* h@ !uZt 3h0t GPJ lµ I&7 AA A IbI Aa A
IP7 aa( T:nh th$o l: thu/*t t? l@ c0c +iÓu g$n cña quÇn thÓ ;au P th* h@ tU thc 3hZn b]t buéc Gd
P
J lµA
A( Ib&7 AA A II7I Aa A I7&7 aa( C( I&7 AA A IbI Aa A IP7 aa(
)( IPO7 AA A I#II Aa A I7&7 aa( F( IP7 AA A I&I Aa A Ib7 aa(
C#u 5, GHH &I#IJ M mét quÇn thÓ ng2u 3h4i !"t & g$nA g$n the nhZt c% P al$n n`m tr9n -o6n +h,ng tLng
-_ng cña NTT giWi t:nh Df g$n the & c% 7 al$n n`m tr9n NTT th>ng( Trong tr>ng hR3 +h,ng !./ ra -ét bi*n ;4
lo6i +iÓu g$n t4i -a '8 c. hai g$n tr9n c% thÓ -Rc t6o ra trong quÇn thÓ nµ/ lµ
A( b7( C( gI( )( #7( F( #P7(
C#u -, GHH &I#IJ aét quÇn thÓ ng2u 3h4i M th* h@ !uZt 3h0t c% thµnh 3hÇn +iÓu g$n lµ IPhCC i IbjCb
i I#hbb k #( lhi trong quÇn thÓ nµ/ c0c c0 thÓ c% +iÓu g$n Q[ hR3 c% ;ec ;4ng 'µ +h. nmng ;inh ;.n cao hLn
hnn ;o 'Wi c0c c0 thÓ c% +iÓu g$n -_ng hR3 th1
A( al$n tréi c% !u hWng b[ lo6i b\ hoµn toµn +h\i quÇn thÓ(
C( tÇn ;4 al$n tréi 'µ tÇn ;4 al$n l^n c% ;u hWng +h,ng tha/ -Ni(
)( tÇn ;4 al$n tréi 'µ tÇn ;4 al$n l^n c% ;u hWng b`ng nhau(
F( al$n l^n c% !u hWng b[ lo6i b\ hoµn toµn +h\i quÇn thÓ(
C#u ., GHH &IIgJ M mét loµi thUc 'Vt g$n A qu/ -[nh h6t c% +h. nmng n./ mÇm tr9n -Zt b[ nhiSm m^n
al$n a qu/ -[nh h6t +h,ng c% +h. nmng nµ/( TY mét quÇn thÓ -ang M tr6ng th0i c<n b`ng Qi tru/8n thu -Rc
tNng ;4 #IIII h6t( H$m giao c0c h6t nµ/ tr9n mét 'ong -Zt b[ nhiSm m^n th1 thZ/ c% hbII n./ mÇm( Trong
;4 c0c h6t n./ mÇm t? l@ h6t c% +iÓu g$n -_ng hR3 t:nh th$o l: thu/*t lµ
A( Php( C( &7p( )( #hp( F( bjp(
C#u /( GHH &IIgJ M ng>i g$n A qu/ -[nh m]t nh1n mµu b1nh th>ng al$n a qu/ -[nh b@nh mo mµu -\ 'µ
lccf g$n C qu/ -[nh m0u -,ng b1nh th>ng al$n b qu/ -[nh b@nh m0u +h% -,ng( )0c g$n nµ/ n`m tr9n NTT
giWi t:nh D +h,ng c% al$n tLng eng tr9n E( G$n F qu/ -[nh thuVn ta/ 3h.i al$n Q qu/ -[nh thuVn ta/ tr0i
n`m tr9n NTT th>ng( T4 +iÓu g$n t4i -a '8 P l, cqt tr9n trong quÇn thÓ ng>i lµ
A( &O( C( Ph( )( Pg( F( b&(
C0u 1 : Trong mrt XT thsc 'tt giao 3hun !ét mrt lccut cq hai al$n al$n A qu/ vwnh thxn cao trri hoyn toyn ;o
'zi al$n a qu/ vwnh thxn thu3( XT ban v{u GPJ cq lH thxn thu3 chi|m T} &7p( Tau mrt th| h~ ng•u 3h€i 'y
+hcng chwu t\c vrng c•a c\c nhxn t€ ti|n hqa lH thxn thu3 ‚ th| h~ con chi|m T} #hp( TWnh th$o lW
thu/|t TP lG c•a XT GPJ lyA
A( Ib7AA A IPIAa A I&7aa C( I&7AA A I7IAa A I&7aa
)( IPIAA A Ib7Aa A I&7aa F( I#IAA A Ih7Aa A I&7aa
C0u $(: Tƒ mrt XT thsc 'tt ban v{u GPJ ;au P th| h~ ts th„ 3hun thì TP lG c•a XT ly I7&7AA A II7IAa A
Ib&7aa( )ho r…ng XT +hcng chwu t\c vrng c•a c\c nhxn t€ ti|n hqa +h\c tWnh th$o lW thu/|t TP lG c•a GPJ lyA
A(IbIIAA A IbIIAa A I&IIaa C(I&7IAA A IbIIAa A IP7Iaa
)(IP7IAA A IbIIAa A I&7Iaa F(IPO7AA A IbIIAa A I&&7aa
C0u $$: Trong XT c•a mrt loyi th† !ét hai lccutA lccut mrt cq P al$n ly A
#
A
&
A
P
f lccut hai cq & al$n ly C 'y
b( )‡ hai lccut vˆu n…m tr>n vo‰n +hcng tŠ‹ng vŒng c•a nhi•m ;Žc th• gizi tWnh D 'y c\c al$n c•a hai lccut ny/
li>n +|t +hcng hoyn toyn( Ci|t r…ng +hcng !‡/ ra vrt bi|n tWnh th$o lW thu/|t ;€ lG t€i va 'ˆ hai lccut tr>n
trong XT ny/ lyA
#
A(#j C( Ph )(PI F( &O
G232:
i Ta coi c•3 NTT DD ly c•3 NTT tŠ‹ng vŒng n>n +hi 'i|t lG 'zi c\c g$n li>n +|t 'zi c•3 NTT DD ;‘ gi€ng
'zi c•3 NTT thŠ’ng n>n ta cq &# lo‰i lG t€i va +hi !ét hai lccutA lccut mrt cq P al$n ly A
#
A
&
A
P
f lccut hai cq
& al$n ly C 'y b(“ng 'zi trŠ’ng h”3 c•3 DD lyA
#
#
A B
A B

#
#
Ab
Ab

#
#
A B
Ab
#
&
A B
A B

#
&
Ab
A b

#
&
A B
A b
#
&
Ab
A B

#
P
Ab
A B

&
P
A b
A B
&
&
A B
A B

&
&
A b
A b

&
&
A B
A b
#
P
A B
A B

#
P
Ab
A b

#
P
A B
A b
P
P
A B
A B

P
P
A b
A b

P
P
A B
A b
&
P
A B
A B

&
P
A b
A b

&
P
A B
A b
G)q th• 'i|t c\c c•3 g$n li>n +|t 'zi c•3 DDA
# #
A A
B B
X X (((((J
i •zi c•3 DE ly c•3 +hcng tŠ‹ng vŒng n>n cq t€i va h lo‰i lG +hi !ét hai lccutA lccut mrt cq P al$n ly A
#
A
&

A
P
f lccut hai cq & al$n ly C 'y b lyA
#
A
B
X Y
&
A
B
X Y
P
A
B
X Y
#
A
b
X Y
&
A
b
X Y
P
A
b
X Y
– N|u +hcng !‡/ ra vrt bi|n tWnh th$o lW thu/|t ;€ lG t€i va 'ˆ hai lccut tr>n trong XT ny/ lyA&# i h k &O lo‰i
lG
4 đ56 5n 78: D, '.
HD :)‡ & al$n A 'a C cUng n…m tr>n # NTT D n>n ch†ng ta !$m t— h”3 & al$n ny/ ly mrt g$n Gg˜i ly g$n aJ™
lhi Qq g$n a cq ;€ al$n b…ng tWch ;€ & al$n c•a A 'y CkP!&kh al$n((
‚ gizi DD ;€ lG ;‘ ly hGhi#Jš&k&# lG G AF)T nhu NTT thuong rGri#Jš& trong Qo r ly ;€ al$n
› œ gizi DE
T€ lGk rkT€ al$nkh(
•t/ ;€ lG t€i va 'ˆ hai lccut tr>n trong XT ny/ lyA &#ih k &O v\3 \n F
C0u $'A œ mrt loyi thsc 'tt lŠ•ng bri !ét hai c•3 g$n Aa 'y Cb n…m tr>n hai c•3 nhi•m ;Žc th• thŠ’ng +h\c
nhau( N|u mrt XT c•a loyi ny/ vang ‚ tr‰ng th\i )CFT 'ˆ c‡ hai c•3 g$n tr>n trong vq TT c•a al$n A ly I&f
TT c•a al$n C ly Ib thì T} lG AACb ly
9, #g&p :, P&7p C, Ighp D, IIbp
C0u $*: Trong qu\ trình 3h\t ;inh tr“ng c•a ngŠ’i mž c•3 nhi•m ;Žc th• ;€ &# nhxn vci nhŠng +hcng 3hxn li
t‰o t| byo tr“ng thƒa # nhi•m ;Žc th• ;€ &# cŸn c\c c•3 nhi•m ;Žc th• +h\c thì nhxn vci 'y 3hxn li bình thŠ’ng(
Xu\ trình 3h\t ;inh giao t c•a ngŠ’i b€ Qi•n ra bình thŠ’ng( Trong trŠ’ng h”3 tr>n c•3 '” chŒng ny/ ;inh
con !\c ;uut v• v“a con mŽc hri ch“ng ¡ao ly
9, 7Ip :, &7p C, #&7p D, #IIp
C0u $+: œ mrt loyi thsc 'tt al$n A qu/ vwnh hoa v¢ trri hoyn toyn ;o 'zi al$n a qu/ vwnh hoa 'yng( Th| h~ DP
GPJ c•a mrt XT ts th„ 3hun cq TT c\c lG ly IhAAA IbAa( Ci|t r…ng +hcng cq c\c /|u t€ lym tha/ v—i TT al$n
c•a XT tWnh th$o lW thu/|t T} cx/ hoa v¢ ‚ d
#
lyA
9, hbp :, gIp C, ghp D, P&p
C0u $5: T€ al$n c•a g$n £ ££ 'y £££ l{n lŠ”t ly P b 'y 7(Ci|t c\c g$n vˆu n…m tr>n NTT thŠ’ng 'y +hcng cUng
nhqm li>n +|t( D\c vwnh trong XTA
#š T€ lG ¡H 'ˆ tut c‡ c\c g$n 'y Qw h”3 tut c‡ c\c g$n l{n lŠ”t lyA
A( hI 'y gI C( #&I 'y #jI )( hI 'y #jI F( PI 'y hI
&š C0u $5 T€ lG ¡H 'ˆ & c•3 g$n 'y Qw h”3 'ˆ & c•3 g$n l{n lŠ”t lyA
A( &bI 'y &OI C( #jI 'y &OI )( &gI 'y POI F( &OI 'y PgI
Pš C0u $5 T€ lG Qw h”3
A( jbI C( hgI ¤ )( O7I F( hhI
#J T€ lg ¡H tut c‡ c\c g$n k P(b(7 khI f T€ lg Qw h”3 tut c‡ c\c g$n k P(h(#I k#jI
&J T€ lg ¡H & c¥3 Qw h”3 # c•3 k GP(b(#Iib(7(PiP(7(hJ k&OI
&
T€ lg Qw h”3 & c•3 ¡H # c•3 k GP(h(7ih(#I(PiP(#I(bJ kPgI
PJ T€ lG Qw h”3 k Gh(#I(#7J ¦ GP(b(7J k jbI
C0u $-: G$n £ cq P al$n g$n ££ cq b al$n g$n £££ cq 7 al$n( Ci|t g$n £ 'y ££ n…m tr>n D +hcng cq al$n tr>n E 'y
g$n £££ n…m tr>n E +hcng cq al$n tr>n D( T€ lG t€i va trong XT
A( #7b C( #jb )( #Pj F( &#b
;€ lg tr>n DDk P(bGP(bi#J k Oj
;€ lg tr>n DE k P(b(7 k hI
T¢ng ;€ lg k OjihIk #Pj
C0u $/: œ m4o g$n F n…m tr>n 3h{n +hcng tŠ‹ng vŒng c•a nhi•m ;Žc th• D qu/ vwnh myu lcng v$n g$n l•n a
qu/ vwnh myu lcng 'yng hung +hi trong lG cq c‡ F 'y Q ;‘ bi•u hi~n myu lcng tam th•( Trong mrt XT m4o cq
#Ip m4o vsc lcng v$n 'y bIp m4o vsc lcng 'yng hung ;€ cŸn l‰i ly m4o c\i( T} m4o cq myu tam th• th$o
vwnh lutt H\cQi›•an béc ly bao nhi>uB
A( #hp C( &p )( P&p F( jp
tƒ gt– D
a
k Ij D
A
k I&
)TFTA IIbD
A
D
A
i IP&D
A
D
a
i IhbD
a
D
a
i I&D
A
E iIjD
a
E
k II&D
A
D
A
i I#hD
A
D
a
i IP&D
a
D
a
i I#D
A
E iIbD
a
E
C0u $1: art XT ts 3h€i ban v{u cq 7Ip ;€ c\ th• ¡H( Tau O th| h~ T} Qw h”3 ;‘ lyA
A( #š#&j( C( #&Oš#&j( )( &77š &7h( F( #š &7h
7Ip(#š&
O
k #š &7h
C0u '( : art XT giao 3h€i ‚ tr‰ng th\i )CFT !ét mrt g$n cq hai al$n GA'y aJ
ngŠ’i ta thu/ ;€ c\ th• ¡H trri nhiˆu gu3 g l{n ;€ c\ th• ¡H l•n( T}3h{n tr¥m ;€ c\ th• Qw h”3 trong XT ny/ ly
A( #jO7p( C( 7h&7p( )( PO7p( F( PO7p(
3
&
k gq
&
–3 k IO7 f q k I&7–Qw h”3 k &3q k PO7p(
C0u '$ : Ts Qi tru/ˆn nhqm m\u A C AC § ‚ ngŠ’i Qo mrt g$n tr>n NTT thŠ’ng cq P al$n chi 3h€i £
A
£
C
£
§
(
lG £
A
£
A
£
A
Xv nhqm m\u A( lG £
C
£
C
£
C
£
§
Xv nhqm m\u C( lG £
A
£
C
Xv nhqm m\u AC( lG £
§
£
§
Xv nhqm
m\u §( Trong mrt qu¨n th• ngŠ’i nhqm m\u § chi|m bp nhqm m\u C chi|m &#p( T} nhqm m\u A ly
A( I&7( C( IbI( )( Ib7( F( I7b(
g˜i TT £
A
£
C
£
§
l{n lŠ”t ly 3qr
r
&
k bp–r k I&
q
&
i&rq k &#p –qkIP–3 k I7
m\u A k 3
&
i &3r k Ib7
C0u '': Trong mrt XT giao 3h€i ts Qo !ét mrt g$n cq & al$n A 'y a cq TT tŠ‹ng “ng ly Ij 'y I&f mrt g$n
+h\c nhqm li>n +|t 'zi nq cq & al$n C 'y b cq TT tŠ‹ng “ng ly IO 'y IP( Trong trŠ’ng h”3 # g$n qu/ vwnh #
tWnh tr‰ng tWnh tr‰ng trri ly trri hoyn toyn( T} c\ th• mang lH trri c‡ & tWnh tr‰ng vŠ”c Qs vo\n !uut hi~n trong
XT ;‘ lyA
A( P#Php C( jOPhp )( j#&7p F( 7h&7p
GA›J k #›GI&J
&
k Igh f GC›J k #›GIPJ
&
k Ig#
P
–lH trri c‡ & tWnh tr‰ng k Igh ! Ig# k jOPhp
C0u '*: art XT ts th„ ‚ d
I
cq TT lGA IPAA A I7Aa A I&aa(
Tau 7 th| h~ ts th„ nghi>m ng•t thì TT lG ¡H trri trong XT lyA
A( IhI& C( I7#b )( I7jb F( I7b&
AA k IPi I7G#›#š&
7
Jš& k I7b&
C0u '+: Trong mrt viˆu tra tr>n mrt XT thsc 'tt ngŠ’i ta ghi nhtn ;s cq m•t c•a jI cx/ cq lG ly AA &I cx/
cq +iˆu g$n aa 'y #II cx/ cq lG Aa tr>n t—ng ;€ &II cx/( Ci|t r…ng cx/ cq lG +h\c nhau cq ;“c ;€ng 'y +h‡
n¥ng ;inh ;‡n nhŠ nhau XT c\ch l/ 'zi c\c XT lxn ctn 'y TT vrt bi|n coi nhŠ +hcng v\ng +•( H%/ cho bi|t TT
lG Aa ;au mrt th| h~ ng•u 3h€i ly bao nhi>uB
A( 77hhp C( b77p )( &7Ohp F( hh&7p
TT Ak Ih7 f a k IP7– TT Aa k &3q k b77p
C0u '.: )ho )TFT XT nhŠ ;auA I&AACb A I& AaCb A IPaaCC A IPaabb( N|u XT tr>n giao 3h€i ts Qo thì T}
c‹ th• mang & c•3 g$n ¡H l•n ;au # th| h~ ly
A( #&&7p( C( PIp( )( P7p( F( 7&7p(
T\ch ri>ng tƒng c•3 g$n ta cqA
› I&AA i I&Aa i Ihaa–A k IP f a k IO–aa k bgp
› IPCC i IbCb i IPbb–C k I7 f b k I7–bb k &7p
–aabb k bgš#II(&7š#II k #&&7p
C0u '1: œ ngŠ’i A›3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w© a› +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w( N|u trong # crng vŒng TT al$n akIb
thì !\c ;uut c•a mrt c•3 '” chŒng vˆu 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w cq th• ;inh ra P con trong Qq & con trai 3hxn bi~t
vŠ”c mUi 'w 'y # con g\i +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w lyB
A(#gOp C(gbbp )(#O&p F(7&p
cuu tr†c FT c•a XtA 3
&
AA i &3qAa iq
&
aa
'” 'y chcng 3hxn bi~t GCình thŠ’ngJJ ;inh con c‡ 3hxn bi~t 'y +hcng 3hxn bi~t mUi 'w n>n
lG Aa ! Aa 'zi DT k G&3q š3
&
i &3qJ
&
D; ;inh trai 3hxn bi~t k Pšb(#š& k Pšj
D; ;inh g\i +hcng 3hxn bi~t k #šb(#š& k #šj
DT b€ mž vˆu bình thŠ’ng ;inh & trai 3hxn bi~t 'y # g\i +hcng 3hxn bi~t
kPšj(Pšj(#šj()
#
P
(G&3q š3
&
i &3qJ
&
k #O&p %đ56 5n C)
C0u *(: art XT cq TT lG ban v{uA IbAA A I#aa A I7Aa( Ci|t r…ng c\c c\ th• Qw h”3 t chª cq +h‡ n¥ng ;inh
;‡n b…ng #š& ;o 'zi +h‡ n¥ng ;inh ;‡n c•a c\c c\ th• ¡H t( )\c c\ th• cq lG AA 'y aa cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n
nhŠ nhau( Tau mrt th| h~ ts th„ 3hun thì TT c\ th• cq lG Qw h”3 t ;‘ lyA
9, #hhOp :, #&&7p C, &7PPp D,#7(&Ip
PA IbAA i I7Aa iI#aa
G˜i N ly ;€ c\ th• ;inh ra ‚ m«i th| h~ tƒ +g Qw h”3
b
– &N ly ;€ c\ th• ;inh ra ‚ m«i th| h~ tƒ +g ¡H
Tau # th| h~ ts th„ ta cqA
Aa k N( I7(#š& k I&7N
AA i aa k &N( GIbiI#J iGI7N› I&7NJk #&7N
– TT +g Aa k I&7š#&7 k #hhOp %9)
C0u *': )ho bi|t g$n A v¢ trri hoyn toyn ;o 'zi g$n a trŽngf ;“c ;€ng c•a giao t mang g$n A gu3 vci giao t
mang g$n af ;“c ;€ng c•a h”3 t 'y c•a 3hci Gv• 3h\t tri•n thynh c\ th• conJ lG AA k #IIp Aa k O7p aa k
7Ip(
C€ 'y mž vˆ mang g$n Qw h”3 thì T} lH c•a v’i con d
#
Gmzi ;inhJ ;‘ lyA
9, O A› A # aa :, O A› A & aa C, #b A›A #aa D, #7 A›A #aa
Aa ! Aa–#AAA&AaA#aa
› Tƒ T} ;€ng ;qt c•a gt–T} h”3 t t‰o ra k #AA A GI7(&JAa A GI7(I7Jaa
k #AA A #Aa A I&7aa
› Tƒ T} ;€ng ;qt c•a h”3 t– T} 3h\t tri•n thynh c\ th• ‚ d#
k G#IIp(#JAA A GO7p(#JAa A G7Ip(I&7Jaa k jAA A hAa A #aa–A›šaa k #bš# %C)
C0u **: )TFT c•a XT nhŠ ;auA IbAACbAIbAaCbAI&aabb
)ho XT ts th„ qua ba th| h~ T} c‹ th• mang & c•3 g$n vŒng h‹3 trri lyA
AA ##&šhbI CA#h#šhbI )Abgš&7h FAOšhbI
›AACb ! AACb k GAA!AAJ!GCbDCbJ
AACCk Ib!G#AAJ!¬G#›G#š&J
P
Jš&-CCkOšbI(TŠ‹ng ts
›AaCb!AaCb AACCkIb!¬G#›G#š&J®PJš&-GAAJ!¬G#›G#š&J®PJš&-CC k bgšhbI(
;S <h=> đề ? .@+(A+1@-+(? $-$@-+(, % :)
C0u *5 : Trong mrt XT thsc 'tt giao 3hun !ét mrt lccut cq hai al$n al$n A qu/ vwnh thxn cao trri hoyn toyn
;o 'zi al$n a qu/ vwnh thxn thu3( XT ban v{u GPJ cq lH thxn thu3 chi|m T} &7p( Tau mrt th| h~ ng•u 3h€i 'y
+hcng chwu t\c vrng c•a c\c nhxn t€ ti|n hqa lH thxn thu3 ‚ th| h~ con chi|m T} #hp( TWnh th$o lW thu/|t TP
lG c•a XT GPJ lyA
A( Ib7AA A IPIAa A I&7aa C( I&7AA A I7IAa A I&7aa
)( IPIAA A Ib7Aa A I&7aa F( I#IAA A Ih7Aa A I&7aa
T} thxn thu3 ‚ P k &7p +hcng cq ¯ ngh°a ngoyi 'i~c ta bi|t vŠ”c P ly chŠa )CFT
th$o vˆ q
&
k #hp – q k Ib k I&7i3q– &3q k IP
•t/ cuu tr†c FT c•a XT lyA A( Ib7AA A IPIAa A I&7aa
C0u *-: œ ngŠ’i tWnh tr‰ng nhqm m\u Qo P al$n £
A
£
C
'y £
§
qu/ vwnh( Trong XT )CFT cq Php ;€ ngŠ’i mang
nhqm m\u § b7p ;€ ngŠ’i mang nhqm A( •” cq nhqm m\u A lu/ chŒng cq nhqm m\u C +hcng cq quan h~ h˜
hyng 'zi nhau(
#š D\c ;uut v• h˜ ;inh con m\u §A
A( ####p C( #h&bp )( #jbhp F( &#7bp
7
&š C0u *-: N|u h˜ ;inh v“a con v{u ly trai m\u § thì +h‡ n¥ng v• ;inh v“a con th“ & ly g\i cq nhqm m\u +h\c
b€ 'y mž mình lyA
A( bbbbp C( P7OOp )( b&p F( &7p
G˜i 3 q r l{n lŠ”t ly TT al$n £
A
£
C
£
§
( •ì XT )C n>n cuu tr†c FT lyA
3
&
£
A
£
A
i q
&
£
C
£
C
ir
&
£
§
£
§
i &3q£
A
£
C
i &qr£
C
£
§
i &3r£
A
£
§
Tƒ gt – £
A
k IP f £
C
k I# f £
§
k Ih
G±AJ 3
&
£
A
£
A
i &3r£
A
£
§
! G² CJ q
&
£
C
£
C
i &qr£
C
£
§
GIgJ GIPhJ GII#J GI#&J
TT £
A
k Pš7 f £
§
k &š7 £
C
k Oš#P f £
§
k hš#P
#š DT ;inh con m\u § k G&š7JG(hš#PJ k #&šh7 G¡\3 \n )J
&š ¡“a con v{u m\u § –lG c•a b€mžA £
A
£
§
! £
C
£
§
Qo vq DT ;inh con trai +h\c nhqm m\u b€ mž mình k #š&(#š& k &7p G¡\3 \n FJ
C0u *. : art g$n cq & al$n n…m tr>n NTT gizi tWnh D ‚ vo‰n +hcng tŠ‹ng vŒng 'zi E al$n l•n Xv tWnh tr‰ng
b~nh al$n trri Xv tWnh tr‰ng bình thŠ’ng( T} ngŠ’i bw b~nh trong XT ngŠ’i ly II&Ij( Hai ngŠ’i bình thŠ’ng
+hcng cq quan h~ h˜ hyng +|t hcn 'zi nhau cho r…ng XT cq ;s )CFT 'ˆ tWnh tr‰ng tr>n( D\c ;uut ;inh con bw
b~nh c•a c•3 '” chŒng ly
A( #g&p C( #jbp )( Ighp F( Ig&p
)uu tr†c FT c•a XT A 3
&
š&D
A
D
A
i &3qš&D
A
D
a
i q
&
š&D
a
D
a
i 3š&D
A
E i qš&D
a
E G3iqk#J
TT ngŠ’i bw b~nh k Gq
&
i qJš& k II&Ij– q k IIb f 3 k Igh
DT & ngŠ’i bình thŠ’ng lu/ nhau ;inh con b~nhGmž Qw h”3J k &3qšG3
&
i &3qJ ! #
DT v• ;inh con b~nh k &3qšG3
&
i &3qJ ! #šb k 3qš&G3
&
i &3qJ k #g&p
C0u */: œ ngŠ’i b~nh b‰ch t‰ng Qo g$n l•n a n…m tr>n NTT thŠ’ng qu/ vwnh( T‰i mrt hu/~n miˆn n†i T}
ngŠ’i bw b~nh b‰ch t‰ng lyA #š #IIII( T} ngŠ’i mang g$n Qw h”3 ;‘ lyA
A( I7p C( bg7 p( )( gjI&p( F( #gj p(
qGaJ k II#–3GAJ k Igg – T} Qw h”3 Aa k &3q k #gj
C0u *1: lha³ n¥ng curn lŠ•i ‚ ngŠ’i Qo g$n trc´ i tr>n NTT thŠ’ng qui vi´nh al$n l•n Xv ngŠ’i bình thŠ’ng( art
ngŠ‹µi vaµn cng cq +ha³ n¥ng cuc´n lŠ‹¶i lx·/ ngŠ‹µ i 3hu´ nŠ¶ +hcng co· +ha³ n¥ng naµ/ bi>·t !a·c ;ux·t g¥´3 ngŠ‹µi cuc´n
lŠ‹¶i trong XT ngŠ’i laµ hbp(
Da·c ;ux·t ;inh vŠ· a con trai bw cuc´n lŠ‹¶i ly bao nhi>uB
)tr†c FT t—ng qu\t c•a XTA 3
&
AA i &3qAa i q
&
aa
Th$o gtA q
&
k #› hbp k Php q k Ih f 3 k Ib 
•t/ )tr†c FT c•a XT lyA I#hAA i IbjAa i IPhaa
› NgŠ’i '” +hcng curn lŠ•i cq lg GaaJ  TT a k #
› NgŠ’i chŒng bw curn lŠ•i cq # trong & lgA AA GI#hšIhbJ
Aa GIbjšIhbJ
 TT A A k GI#h i I&bJšIhb k IbšIhb k Ih&7
h
a k I&bšIhb k IPO7
 +h‡ n¥ng ;inh con bw curn lŠ•i k Ih&7 ! # k Ih&7
•t/ DT ;inh con trai bw curn lŠ•i k Ih&7 ! #š& k IP#&7
C0u +(: )ho´n # cxu tra³ l‹µ i vu·ng nhx·t trong ca· c 3hŠ‹ng a·n AC)F
Trong mrt hŸn v‡o bi~t lt3 cq 7jII ngŠ’i ;€ng trong vq cq &jII nam gizi( Trong ;€ ny/ cq #gh nam bw mU
myu !anh v¢( li•u mU myu ny/ Qo # al$n l•n m n…m tr>n NTT gizi tWnh D( li•u mU myu ny/ +hcng ‡nh hŠ‚ng
v|n ;s thWch nghi c•a c\ th•( lh‡ n¥ng cq Wt nhut # 3h„ n¸ c•a hŸn v‡o ny/ bw mU myu !anh v¢ ly bao nhi>uB
A( # ¦ Igg7#
PIII
C( IIO
PIII
)( GIIO ! 7jIIJ
PIII
F( PIII ! III7h ! Iggbb
&ggg
Cyi gi‡iA
•ì vx/ ly v‡o bi~t lt3 n>n )TFT c•a XT ny/ vang ‚ TT)C( D
a
ly g$n qu/ lH bình thŠ’ng D
m
ly g$n qu/ vwnh
b~nh mU myu v¢ l„c )TFT XT ny/ cq Q‰ngA
Gizi c\iA 3
&
D
a
D
a
i&3q D
a
D
m
iq
&
D
m
D
m
k #
Gizi vscA 3 D
a
Eiq D
m
E
i Nam mU myu cq lG D
m
E chi|m T} q k IIO q
&
D
a
D
a
k IIIbg D\c ;uut v• #
ngŠ’i n¸ bw b~nh ly IIIbg D\c ;uut v• # ngŠ’i n¸ +hcng bw b~nh ly # ¦ IIIbg k Igg7#(
T€ lŠ”ng n¸ tr>n v‡o ly 7jII›&jIIkPIII
D\c ;uut v• c‡ PIII ngŠ’i n¸ +hcng bw b~nh ly GIgg7#J
PIII
(
•ì bi|n c€ cq Wt nhut # ngŠ’i n¸ bw b~nh ly bi|n c€ v€i c•a bi|n c€ c‡ PIII ngŠ’i n¸ vˆu +hcng bw b~nh D\c
;uut v• cq Wt nhut # ngŠ’i n¸ bw b~nh lyA
# ¦ Igg7#
PIII
¡a·3 a·n vu·ngA A
C0u +$: art XT ngŠ’i cq TT ngŠ’i bw b~nh b‰ch t‰ng ly #š#IIII( Gi‡ ; XT ny/ )CFT(
› H%/ tWnh TT c\c al$n 'y TP c\c lG c•a XT( Ci|t r…ng b~nh b‰ch t‰ng ly Qo mrt g$n l•n n…m tr>n NTT
thŠ’ng qu/ vwnh(
› TWnh !\c ;uut v• & ngŠ’i bình thŠ’ng trong XT ny/
lu/ nhau ;inh ra mrt ngŠ’i con v{u lŸng bw b~nh b‰ch t‰ng(
G232: G˜i al$n A qu/ vwnh tWnh tr‰ng bình thŠ’ng al$n a qu/ vwnh b~nh b‰ch t‰ng(
› 3A ly TT c•a al$n A qa ly TT c•a al$n a trong XT(
› XT ‚ tr‰ng th\i )CFT n>n th¢a m%n ccng th“c 'ˆ TP lG ;auA 3& AA i &3q Aa i q& aa k #
› q& aa k #š#IIII – qa k #š#II(
› 3A i qa k # – 3A k # ¦ #š#II k ggš#II(
› TT lG AA k 3& k Gggš#IIJ&
› TT lG Aa k &3q k #gjš#IIII
› TT lG aa k q& k G#š#IIJ&
› NgŠ’i bình thŠ’ng cq lG AA ho•c Aa(
› Hai ngŠ’i bình thŠ’ng lu/ nhau ;inh ra ngŠ’i con bw b~nh b‰ch t‰ng thì 3h‡i cq lG Aa(
› TT ngŠ’i cq lG Qw h”3 t GAaJ trong ;€ nh¸ng ngŠ’i bình thŠ’ng lyA
&3qš 3& i &3q k II#gj š GIgjI# i II#gjJ
k II#gjšIgggg(
Sơ đồ lai PA ² Cình thŠ’ng ! ± Cình thŠ’ng
O
GIgjI#šIgggg AA i II#gjšIgggg AaJ GIgjI#šIgggg AA i II#gjšIgggg AaJ
TT c\c al$n A II#gjšGIgggg!&J a II#gj šGIgggg!&J a
d# A GII#gjšIggggJ&šb ¹ GII#gjJ&šb aa
› NhŠ 't/ !\c ;uut v• ;inh ngŠ’i con bw b>nh t‰ng ly GII#gjJ&šb
Câu 42: Gi¶ thiÕt trong mét quÊn thÓ ngêi, tØ lÖ kiÓu h×nh vÒ c¸c nhãm m¸u lµ :
hãm m¸u ! " #,$% hãm m¸u !& " #,' hãm m¸u & " #,() hãm m¸u * " #,#$+
,-. /¸c 01nh t2n 34 t5ng 04i c67 c¸c 7l8n qui 01nh nhãm m¸u vµ cÊu tr9c :i
tru.Òn c67 qu2n thÓ 0ã+ &iÕt r;ng qu2n thÓ tr<n 07ng trong tr=ng th¸i c>n ?;ng :i
tru.Òn+
Giải: @ G8n qui 01nh nhãm m¸u gAm ' 7l8n BC
!
, C
&
, C
*
D, tAn t=i tr<n EF thêng+
"G HI. trong qu2n thÓ c>n ?;ng :i tru.Òn thµnh Jh2n kiÓu g8n 3K 09ng vLi cMng thNc :
O J BC
!
D @ q BC
&
D @ r BC
*
DP
(
" )
@ F7 cã :
F2n 34 c67 7l8n C
*
lµ : r BC
*
D "
Ib I
"
#,( +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Qµ tR lÖ c67 nhãm m¸u ! lµ : J
(
@ (Jr " #,$% ⇒ J
(
@ #,$J S #,$% "
# +++++++++++++++++++
Gi¶i Jh5ng tr×nh ?Ic h7i tr<n t7 0Tc t2n 34 c67 7l8n C
!


: J BC
!
D " #,%+ +++++++++++++++++++++
HI. t7 cã t2n 34 c67 7l8n C
&


lµ : q BC
&
D " )U B#,( " #,%D "
#,' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@ VÊu tr9c :i tru.Òn c67 qu2n thÓ ngêi 0- n<u lµ :
O J BC
!
D @ q BC
&
D @ r BC
*
DP
(
"
J
(
BC
!
C
!
D @ q
(
BC
&
C
&
D @ r
(
BC
*
C
*
D @ (Jq BC
!
C
&
D @ (Jr BC
!
C
*
D @ (qr BC
&
C
*
D "
#,(% BC
!
C
!
D @ #,#W BC
&
C
&
D @ #,#$BC
*
C
*
D @ #,' BC
!
C
&
D @ #,( BC
!
C
*
D @ #,)( BC
&
C
*
D " ) +++++
C0u ++: art XT co TT lG ban v{u ly IbAAAI#aaAI7Aa( Ci|t r…ng c\c c\ thº Qw h”3 t chª cq +h‡ n¥ng ;inh
;‡n b…ng #š& ;o 'zi +h‡ n¥ng ;inh ;‡n c•a th• ¡H( )\c c\ th• cq lG AA 'y aa cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n nhŠ nhau(
Tau # th| h~ ts th„ 3hun thì TT c\ th• cq lG Qw h”3 t ;‘ lyB
A( #hhOp C(#&&7p )(&7PPp F(#7&Ip
'ì +h‡ n¥ng ;inh ;‡n c•a Qw h”3 k7Ip n>n ;au # th| h~ ts th„ TT Qw h”3
k GI7(7Ip(#š&JšG#›I7(7IpJ k #hhOpGv\3 \n AJ
C0u +- ‚ ngŠ’i A›3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w© a› +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w( N|u trong # crng vŒng TT al$n akIb
thì !\c ;uut c•a mrt c•3 '” chŒng vˆu 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w cq th• ;inh ra P con trong Qq & con trai 3hxn bi~t
vŠ”c mUi 'w 'y # con g\i +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w lyB
A(#gOp C(gbp )(#Op F(7&p
cuu tr†c FT c•a XtA 3
&
AA i &3qAa iq
&
aa
'” 'y chcng 3hxn bi~t GCình thŠ’ngJJ ;inh con c‡ 3hxn bi~t 'y +hcng 3hxn bi~t mUi 'w n>n
lG Aa ! Aa DT kG&3q š3
&
i &3qJ
&
D; ;inh trai 3hxn bi~t k Pšb(#š& k Pšj
D; ;inh g\i +hcng 3hxn bi~t k #šb(#š& k #šj
DT b€ mž vˆu bình thŠ’ng ;inh & trai 3hxn bi~t 'y # g\i +hcng 3hxn bi~t
kPšj(Pšj(#šj()
#
P
(G&3q š3
&
i &3qJ
&
k #O&pGv\3 \n )J
C0u +.: C~nh mU myu Qo g$n l•n li>n +|t 'zi NTT D(Trong XT )CFT cq jIII ngŠ’i 'zi T} nam ¦ n¸ b…ng
nhau trong vq cq #I ngŠ’i n¸ bw mU myu thì ;€ ngŠ’i nam bw mU myu trong XT ly
A( #I ngŠ’i C( #II ngŠ’i( )( &II ngŠ’i F( &7I ngŠ’i(
bai #fco bIII nu(›©3 GaJ®&k#IšbIII›©3 akI(I7
co bIII namt/ l$ nam bi b$nh la I(I7(bIIIk &IIG)J
C0u +/: Trong mrt XT gIp al$n ‚ locut Rh ly R( Al$n cŸn l‰i ly r( C€n mŠ‹i trº $m c•a XT ny/ vi v|n trŠ’ng
h˜c nhut vwnh( D\c ;uut v• tut c‡ c\c $m vˆu ly Rh QŠ‹ng tWnh ;‘ lyA
A( bI®Ij# C(bI®IO7 )(Igg®bI F(#›Ij#®bI(
G˜i 3 q l{n lŠ”t ly TT c•a R 'y r( ta cqA
3k Ig qk I#
Trº $m cq Rh QŠ‹ng tWnh cq lGA RR ho•c Rr Qo 't/ trong XT ;‘ cq T}A 3®& i &3q k Igg
k© D\c ;uut v• g•3 c‡ bI $m vˆu cq Rh QŠ‹ng tWnh lyA Igg®bI G)cng th“c C$cnuliJ
)h˜n ¡\3 \n )
C0u +1: art XT ngŠ’i tr>n mrt hŸn v‡o cq #II 3h„ n¸ 'y #II ngŠ’i vyn cng trong vq cq b ngŠ’i vyn cng bw
b~nh m\u +hq vcng( Ci|t r…ng b~nh m\u +hq vcng Qo g$n l•n n…m tr>n NTT gizi tWnh D +hcng cq al$n tr>n E
XT ‚ tr‰ng th\i )CFT( TT 3h„ n¸ bình thŠ’ng nhŠng mang g$n gx/ b~nh ly
j
9, I(IPjb ( :, I(IOhj( C, I(&bIj( D, I(#&Ib(
G232:
Xu/ ŠzcA A ¦ bình thŠ’ngf a ¦ bw b~nh m\u +hq vcng(
•zi g$n$ n…m tr>n 'Ung +hcng tŠ‹ng vŒng c•a NTT D thì »D
A
»D
a
‚ nam 'y n¸ b…ng nhau(
› œ gizi namA Ta cqA Igh D
A
E

A IIb D
a
E k© »D
a
k bš#II k IIbf »D
A
k # › IIb k Igh
› œ gizi n¸A Igh
&
D
A
D
A
A &(Igh(IIb D
A
D
a
A IIb
&
D
a
D
a
k© TT 3h„ n¸ bình thŠ’ng nhŠng mang g$n$ gx/ b~nh GD
A
D
a
J ‚ gizi n¸ lyA &(Igh(IIbš& k (B(.-/
•t/ TT 3h„ n¸ bình thŠ’ng nhŠng mang g$n$ gx/ b~nh GD
A
D
a
J trong XT ngŠ’i lyA &(Igh(IIbš& k (B(*/+
C0u 5(: art XT c•a # loyi thsc 'tt cq T} c\c lG trong XT nhŠ ;auA
PA IP7 AACb i I&7 Aabb i I#7 AaCC i I&7 aaCb k#
D\c vwnh )TFT c•a XT ;au 7 th| h~ giao 3hun ng•u nhi>n
G232› T\ch ri>ng tƒng c•3 tWnh tr‰ng ta cqA
P A IP7AA i IbIAa i I&7aa k # 'y I#7CC i IhICb i I&7bb k #
› TTT¡A A k I77 f a k Ib7
C k Ib7 f b k I77
–TTlG ‚ d
#
d
&
™d
7
+hcng v—i 'y b…ngA
IPI&7AA i Ibg7IAa i I&I&7aa k #
I&I&7CC i Ibg7ICb i IPI&7bb k #
› •t/ TTlG chungA
GIPI&7AA i Ibg7IAa i I&I&7aaJGI&I&7CC i Ibg7ICb i IPI&7bbJ k #
k ™( Gb‰n tWnh gi†3 TT g lG ny/ nhéJ
C0u 5$: XT b˜ rUa cq TP lG v‰t tr‰ng th\i cxn k hacQi 'anb$c'zi +Wch thŠzc t€i Qaly #I
b
c\ th•(trong vq ;€
con myu !anh šv¢ k&#šb(Ci|t AG!anhJ©aGv¢J tr>n n;t thŠ’ng(N|u chim ¥n ;xu ti>u Qi~t h|t O7pcon mv¢ 'y
&7pm!anhthì ;€ lŠ”ng tƒng lo‰i lH +hi XT cq +Wch thŠzc t€i va ly
FAgbIP!anh 7gO v¢
Gi‡iA v\3 \n Q†ng th{/ ‰(th$o $m ;au +hi bw ti$u Qi~t ;‘ cŸn bII con myu v¢('y cŸn hPII con myu !anh(
;u/ ra q&kbIIšhOII››©qkI(&bbn>n Q¢kI(&bb®& ¼#IIIIk7gO››©!anh kgbI&
(b‚i 'ì nh¸ng con m!anh bw ti>u Qi~t cq c‡ vŸng h”3 'y Qw h”3(cq v†ng +hcng th{/ G$m !in l«i th{/ 'ì v% m‰n
3hé3(t‰i 'ì $m 'ƒa mzi ngh° ra l’i gi‡iJ(
C0u 5', )q # vrt bi|n l•n tr>n NTT thŠ’ng lym cho m¢ QŠzi c•a gy Qyi h‹n m¢ tr>n( Nh¸ng con gy nhŠ 't/ m—
vŠ”c Wt th“c ¥n n>n /|u zt( Nh¸ng ch• ch¥n nuci thŠ’ng 3h‡i li>n t„c lo‰i ch†ng +h¢i vyn( lhi cho giao 3h€i
ng•u nhi>n #II c•3 gy b€ mž m¢ bình thŠ’ng thu vŠ”c #7II gy con trong vq cq #7 gy bi•u hi~n vrt bi|n tr>n(
Gi‡ ; +hcng cq vrt bi|n mzi !‡/ ra h%/ cho bi|t cq bao nhi>u gy b€ mž Qw h”3 t 'ˆ vrt bi|n tr>nB
9, #7 :, & C, bI D, b
Gi‡iA ng•u 3h€ik© v’i con Taak#7š#7IIkII# k©TakI#k#š&(TAa v’i b€ mž k© TAa v’i b€ mžkI& tŠ‹ng “ng
bI con gy ‚ vx/ ly &II con gy Qo cq #II c•3
C0u 5*: ,Ch> CTDT T nhC DEu : (B+99:F:(B+9E:F:(B'EEFF, NGCH2 <E <2In h8nh Jh> <K <hL 6hMn FN<
FuOJ PuE * <hI hQ REnG ' JS6 G=n TH <UO2 78:
9,$$'@-+( :,$-$@-+( C,+1@'5- D,.@-+(
G232: Dét Aa Gho•c CbJ ;au P th| h~ ts th„ T} ¡H trri ly G#›#šjJš& k Oš#h(
Fo tWnh chut vrc lt3 ta Q• Qyng cqA Ib(#(Oš#h i Ib(Oš#h(Oš#h k #h#šhbI
C0u 5*: )uu tr†c FT c•a mrt XT nhŠ ;auA I&AACb A I&AaCb A IPaaCC A IPaabb( N|u XT tr>n giao 3h€i ts
Qo thì T} c‹ th• mang & c•3 g$n ¡H l•n ;au # th| h~ lyA
A( PIp C( 7&7p )( P7p F( #&&7p
Gi‡iA›Dét ri>ng g$n AA I&AA i I&Aa i Ihaa
›© A k IP akIO ›© d#A IIgAAiIb&AaiIbgaa
› Dét ri>ng g$n CA IPCC iIbCbiIPbb
›© CkI7 bkI7 ›© d#A I&7CCiI7ICbiI&7bb
›Dét chung & g$nA T} c‹ th• mang & c•3 g$n ¡H l•n lyA
aabbkIbg ! I&7kI(#&&7 k #&&7p •t/ v\3 \n v†ng ly F(
:ÀI TVW NXI WHYI:
:82 $: # XT cq IPhAAf IbjAaf I#haa( D\c vwnh )TFT c•a XT tr>n qua P th| h~ ts 3h€i(
A(I7OAA A IIhAa A IPOaa C(IOAA A I&Aa f I#aa
)(IPhAA A I&bAa A IbIaa F(IPhAA A IbjAa A I#haa
G232
T} lG Aa qua P th| h~ ts 3h€i k G # š & J
P
! Ibj k IIh(
T} lG AA k IPh i GIbj ¦ IIhJš& k IPh i I&# k I7O(
T} lG aa k I #h i I&# k IPO(
•t/A qua P th| h~ ts 3h€i XT tr>n cq )TFT lyA I7OAA A IIhAa A IPOaa )h˜n A
g
:82 ': art XT thsc 'tt ‚ th| h~ DP vˆu cq lG Aa( TWnh th$o lW thu/|t T} lG AA trong XT ;au 7 th| h~ ts th„
3hun bŽt burc lyA
A(bhjO7I p C(bjbPO7 p )(bPO7II p F(PO7III p
G232
T} lG AA k GG # ¦ G #š& J
7
J A & J k P#š hb k bjbPO7 p  )h˜n C
:82 *: N|u ‚ P TT c\c lG c•a XT ly A&IpAA A7IpAa APIpaa thì ;au P th| h~ ts th„ TT lG AA AAa Aaa ;‘
ly A
A(7#jO7 p AA A h &7 p Aa A b#jO7 p aa C(7O &7I p AA A h&7 p Aa A Ph7I paa
)(b#jO7 p AA A h&7 p Aa A 7#jO7 p aa F(IPh AA A Ibj Aa A I#h aa
G232 :
TT lG Aa k G # š & J
P
! I7 k IIh&7 k h&7 p
TT lG AA k I& i GG I7 › IIh&7 J š& J k Ib#jO7 k b#jO7 p
TT lG aa k IP i GG I7 › IIh&7 J š& J k I7#jO7 k 7#jO7 p  )h˜n )
:82 +: XT ts th„ 3hun cq thynh 3hxn lG ly IP CC i Ib Cb i IP bb k #(
){n bao nhi>u th| h~ ts th„ 3hun thì T} th• ¡H chi|m Ig7 B
A( n k # f C( n k & )( n k P F( n k b
G232:
Th• ¡H gŒm CC 'y bb chi|m Ig7 k© T} th• ¡H CC k bb k Ig7 š & k IbO7
T} lG Cb k Ib G # š & J
n

T} lG CC k IP i GG Ib › IbG # š & J
n
J š& J k IbO7
Ih i Ib G IbG # š & J
n
J k IbO7 ! &
IbG # š & J
n
k # ¦ Ig7 k II7
G # š & J
n
k II7 š Ib k I#&7
G # š & J
n
k G # š & J
P
k© n k P  )h˜n )
:82 5: Dét XT ts th„ 3hun cq thynh 3hxn lG ‚ th| h~ P lyA
IP CC i IP Cb i Ib bb k #()\c c\ th• bb +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n thì
thynh 3hxn lG d# nhŠ th| nyoB
A(I&7AA i I#7Aa i IhIaa k # C(IOAA i I&Aa i I#aa k #
)(Ih&7AA i I&7Aa i I#&7 aa k # F(IPhAA i IbjAa i I#haa k #
G232: P A IP CC i IP Cb i Ib bb k #()\c c\ th• bb +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n
 c\c c\ th• CC bb +hi ts th„ 3hun A IP CC A IP Cb chª v‰t hI p thì A
T} lG CC k G PI ! #II J š hI k 7I p k I7
T} lG bb k G PI ! #II J š hI k 7I p k I7
 PA I7 CC i I7 bb k #
}†c ny/ d#f T} lG Cb k G # š & J
#
! I7 k I&7
T} lG CC k IP i GG I7 ¦ I&7 Jš& J k Ih&7
T} lG bb k I i GGI7 ¦ I&7 J š &J k I#&7
•t/A thynh 3hxn lG d# ly Ih&7CC i I&7 Cb i I#&7 bb k #  )h˜n )
:82 -: art XT DP cq T} c•a th• Qw h”3 Cb b…ng hIp( Tau mrt ;€ th| h~ ts 3h€i li>n ti|3 T} c•a th• Qw h”3
cŸn l‰i b…ng PO7p( T€ th| h~ ts 3h€i v% !‡/ ra ‚ XT tWnh v|n th’i vi•m nqi tr>n ly bao nhi>uB
A( n k # f C( n k & )( n k P F( n k b
G232:
T} lG Cb k G # š & J
n
! hI p k PO7 p
G # š & J
n
! Pš7 k P š jI GhI p k hI š#II k Pš7 f PO7 p kPO7š#IIII k PšjI J
G # š & J
n
k PšjI A Pš7 k PšjI ! 7šP k 7šjI k #š#h k G # š & J
b
G # š & J
n
k G # š & J
b
k© n k b  )h˜n F
:82 .: art XT Thsc 'tt ts th„ 3hun cq T} lG ‚ th| h~ DPA Ib7AA A IPIAa A I&7aa( )ho bi|t c\ th• cq lG
aa +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n( TWnh th$o lW thu/|t T} lG thu vŠ”c ‚ d# lyA
A(I7&7AA A I#7IAa A IP&7aa C(IOAA A I&Aa f I#aa
)(IPhAA A I&bAa A IbIaa F(IPhAA A IbjAa A I#haa
G232: P A Ib7 AA A IPI Aa A I&7 aa ()\c c\ th• cq lG aa +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n
 )\c c\ th• AA Aa +hi ts th„ 3hun A Ib7 AA A IPI Aa chª v‰t O7 p thì A
T} lG AA k G b7 ! #II J š O7 k hI p k Ih
T} lG Aa k G PI ! #II J š O7 k bI p k Ib
 PA Ih AA i Ib Aa k #
}†c ny/ d#f T} lG Aa k G # š & J
#
! Ib k I&
T} lG AA k Ih i GG Ib ¦ I& Jš& J k IO
T} lG aa k I i GGIb ¦ I& J š &J k I#
•t/A T} lG d# ly A IOAA A I&Aa f I#aa  )h˜n C
:82 / : Dét mrt XT thsc 'tt cq TP lG ly &7p AA A 7Ip Aa A &7p aa( N|u ti|n hynh ts th„ 3hun bŽt burc thì
T} lG ¡H ‚ th| h~ d
&
ly
#I
A( #&7p( C( &7p( )( O7p( F( jO7p(
G232:
T} lG Aa k G # š & J
&
! 7I p k #&7 p(
N|u ti|n hynh ts th„ 3hun bŽt burc thì T} lG ¡H ‚ th| h~ d
&
lyA #II p › #&7p k jO7 p ( Ha/ A T} lG AA k
&7 p i GG 7I p ¦ #&7 p J š& J k bPO7 p
T} lG aa k &7 p i GG 7I p ¦ #&7 p J š& J k bPO7 p
•t/ A T} lG ¡H ‚ th| h~ d
&
lyA bPO7 p i bPO7 p k jO7 p  )h˜n F
:82 1: œ mrt XT ;au +hi tr‡i qua P th| h~ ts 3h€i T} c•a th• Qw h”3 trong XT b…ng jp( Ci|t r…ng ‚ th| h~ DP
XT cq &Ip ;€ c\ th• ¡H trri 'y c\nh Qyi ly tWnh trri hoyn toyn ;o 'zi c\nh ngŽn( H%/ cho bi|t trŠzc +hi !‡/ ra
qu\ trình ts 3h€i T} lH nyo ;au vx/ ly c•a XT tr>nB
A, Php c\nh Qyi A hbp c\nh ngŽn( C, hbp c\nh Qyi A Php c\nh ngŽn(
), jbp c\nh Qyi A #hp c\nh ngŽn( F, #hp c\nh Qyi A jbp c\nh ngŽn(
G232 : T} th• Qw h”3 Aa ‚ th| h~ DPA G #š& J
P
! Aa k IIj k© Aa k I hb k hb p
•t/A T} lH c\nh Qyi A hb p i &I p k jb p
T} lH c\nh ngŽn A #II p › jb p k #h p  )h˜n )
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
:ÀI TVW NGZU WHYI: % GI9O WHYI T[ DOB TẠW GI9O )
:82 $: XT nyo ;au vx/ ‚ tr‰ng th\i )CFTB
A( XT£ A IP& AA A Ihb Aa A IIb aa( C(XT ££A IIb AA A Ihb Aa A IP& aa(
)( XT £££A Ihb AA A IIb Aa A IP& aa( F( XT £•A Ihb AA A IP& Aa A IIb aa(
G232: FUng ccng th“c 3
&
AA ! q
&
aa k G &3qAa š & J
&
Dét XT£A IP& ! IIb k G Ihb š& J
&
 II#&j +hcng b…ng I#I&b
Dét XT££A IIb ! IP& k G Ihb š& J
&
 II#&j +hcng b…ng I#I&b
Dét XT£££A Ihb ! IP& k G IIb š& J
&
 I&Ibj +hcng b…ng IIIIb
Dét XT£•A Ihb ! IIb k G IP& š& J
&
 II&7h k II&7h k© )h˜n F
:82 ',art XT bao gŒm #&I c\ th• cq lG AA bII c\ th• cq lG Aa hjI c\ th• cq lG aa( TT al$n A 'y a trong
XT tr>n l{n lŠ”t ly A
A(I&h7 'y IOP7 C(I&O 'y IOP )(I&7 'y IO7 F(IP 'y IO
G232: T—ng ;€ c\ th• trong XT A #&I i bII i hjI k #&II
TT lG AA k #&I š #&II k I# A TT lG Aa k bII š #&II k IPP
TT lG aa k hjI š #&II k I7O
•t/ A 3A k I# i IPP š & k I&h7 f qa k I7O i IPP š & k IOP7  ch˜n A
:82 *A G$n CC Xv hoa v¢ Cb Xv hoa hŒng bb Xv hoa trŽng( art XT cq PII c\ th• v¢ bII c\ th• hoa hŒng 'y
PII c\ th• hoa trŽng ti|n hynh giao 3hun ng•u nhi>n( N|u +hcng cq ;s t\c vrng c•a c\c nhxn t€ ti|n hqa thì TP
lG c•a XT ‚ d
#
ly
AJ I&7 CCiI7ICbiI&7bbk#( CJ IPh CCiIbjCbiI#hbbk#
)J Ij# CCiI#jCbiII#bbk#( FJ Ibg CCiIb&CbiIIgbbk#
G232: \T—ng ;€ c\ th• trong XT ‚ PA PII i bII i PII k #III
TT lG CC k PII š #III k IPf TT lG Cb k bII š #III k Ib
TT lG bb k PII š #III k IP k© 3A k IP i Ib š & k I 7 f qa k IP i Ib š & k I 7
› •t/ TP lG c•a XT ‚ d
#
lyA I&7 CC i I7ICb i I&7bb k #(  ch˜n A
:82 +A C~nh b‰ch t‰ng Qo g$n l•n n…m tr>n NTT thŠ’ng Xv( œ hu/~n A cq #I
h
ngŠ’i cq #II ngŠ’i bw b~nh
b‰ch t‰ng( D\c ;uut bŽt g•3 ngŠ’i bình thŠ’ng cq lG Qw h”3 lyA
AJ#gj( CJI#gj( )JII#gj( FJIII#gj
G232: G˜i a ly g$n l•n gx/ b~nh b‰ch t‰ng  lG aaA ngŠ’i bw b~nh b‰ch t‰ng
Ta cq A q
&
aa k #II š #III(III k© qa k #š#II k II#
ay A 3A i qa k # k© 3A k #› qa k # ¦ II# k Igg
&3qAa k & ! II# ! Igg k II#gj  ch˜n )
:82 5A Ci|t al$n A qu/ vwnh lcng !\m ly trri hoyn toyn ;o 'zi al$n a qu/ vwnh lcng trŽng c\c al$n n…m tr>n NTT
thŠ’ng( art XT churt ‚ th| h~ DP cq #I&I churt lcng !\m ¡H 7#I churt cq lG Qw h”3( lhi XT v‰t TT)C cq
PhII c\ th•(
T Q„ng Q¸ +i~n tr>n tr‡ l’i c\c cxu h¢i aJ 'y bJ ;au vx/A
aJ TT tŠ‹ng v€i c•a m«i al$n lyA
A( AA a k #šh A 7šh C( AA a k 7šh A #šh )( AA a k bšh A &šh F AA a k IO A IP
bJ T€ lŠ”ng churt ‚ tƒng lG +hi v‰t TT)CA
A( AA k #IIIf Aa k &7IIf aa k #II C( AA k #IIIf Aa k #IIf aa k &7II
)( AA k &7IIf Aa k #IIf aa k #III F( AA k &7IIf Aa k #IIIf aa k #II
G232: aJTT tŠ‹ng v€i c•a m«i al$n lyA
T—ng ;€ c\ th• churt trong XT ‚ th| h~ DPA #I&I i 7#I k #7PI
k© TT lG AA k #I&I š #7PI k & š P f TT lG Aa k 7#I š #7PI k # š P
•t/ A TP lG ‚ th| h~ DP ly &šP AA i #šP Aa k #(
##
TT tŠ‹ng v€i c•a m«i al$n lyA
3A k &šP i G #šP A & J k 7 š h f qa k I i G #šP A & J k # š h  ch˜n C
bJ l|t qu‡ ng•u 3h€i gi¸a c\c c\ th• ‚ th| h~ PA
PA G 7šhA A #šh a J ! G 7šhA A #šh a J k &7AA A #IAa A #aa G ha/ +º c 3$nn$tt J
•t/A T€ lŠ”ng churt ‚ tƒng lG +hi v‰t TT)CA
lG AA k G &7 A Ph J PhII k &7II f lG Aa k G #I A Ph J PhII k #III
lG aa k G # A Ph J PhII k #II  ch˜n F
:82 -: ¡yn bŸ cq TP lG v‰t )C 'zi TT tŠ‹ng v€i c•a al$n Xv lcng v$n ly Ih TT tŠ‹ng v€i c•a al$n Xv lcng
'yng ly Ib( T} lH c•a vyn bŸ ny/ nhŠ th| nyo B
AJjbp bŸ lcng v$n #hp bŸ lcng 'yng( CJ#hp bŸ lcng v$n jbp bŸ lcng 'yng(
)JO7p bŸ lcng v$n &7p bŸ lcng 'yng( FJggp bŸ lcng v$n #p bŸ lcng 'yng(
G232: TT lG AA k IPh TT lG Aa k &G Ih ! Ib J k Ibjf TT lG aa k I#h
T} lH bŸ lcng v$n ly A IPh i Ibj k Ijb k jb p
T} lH vyn bŸ lcng 'yngA I#h k #h p  ch˜n A
:82 .: XT giao 3hun cq TP lG v‰t TT)C cq hoa v¢ chi|m jbp( TP lG c•a XT nhŠ th| nyo GC Xv hoa v¢ trri
hoyn toyn ;o b Xv hoa trŽngJB
AJI#h CC i Ibj Cb i IPh bb k #( CJIPh CC i Ibj Cb i I#h bb k #(
)JI&7 CC i I7I Cb i I&7 bb k #( FJIhb CC i IP& Cb i IIb bb k #(
G232 : T} lH hoa v¢A jb p k© T} lH hoa trŽng A #h p k I#h
 TT lG bb k I#h k© qb k Ib
Th$o ¡wnh lutt Hacvi›•anb$cA 3C i qb k # k© 3C k #› qbk # › Ib k I h
TT lG CCk IPh f TT lG Cb k &G Ih ! Ib J k Ibj
TP lG c•a XT ly A IPh CC i Ibj Cb i I#h bb k #(  ch˜n F
:82 /:XT ngŠ’i cq T} m\u A chi|m I&#&7f m\u C chi|m IbO&7f m\u AC chi|m I&&7If m\u § chi|m IIgI(
TT tŠ‹ng v€i c•a m«i al$n ly bao nhi>uB
AJ3G£
A
J k I&7f qG£
C
J k Ib7f rGiJ k IPI CJ3G£
A
J k IP7f qG£
C
J k IP7f rGiJ k IPI
)J3G£
A
J k I#7f qG£
C
J k I77f rGiJ k IPI FJ3G£
A
J k Ib7f qG£
C
J k I&7f rGiJ k IPI
G232 : G˜i : 3G£
A
Jf qG£
C
J rGiJ l{n lŠ”t ly TT tŠ‹ng v€i c\c al$n £
A
£
C
£
§
Ta cq A 3 i q i r k # G ¼ J a\u § chi|m IIgI k© rGiJ k IPI
T} m\u AA £
A
£
A
i £
A
£
§
k I&#&7 k© 3& i & 3r k I&#&7
¼ 3
&
i & 3r i r
&
k G 3 i r J
&
k I&#&7 i IIgI k I PI&7 k G I77 J
&
G 3 i r J
&
k G I77 J
&
k© 3 i r k I77 k© 3 k I77 ¦ IPI k I&7
TƒA G ¼ J k© q k # ¦ G 3 i r J k # › G I&7 i IPI J k Ib7
•t/A TT tŠ‹ng v€i c•a m«i al$n ly A 3G£
A
J k I&7f qG£
C
J k Ib7f rGiJ k IPI  ch˜n A
:82 1: )ho )TFT c•a # XT ngŠ’i 'ˆ h~ nhqm m\u A C AC §A
I&7 £
A
£
A
i I&I £
A
£
§
i IIg £
C
£
C
i I#& £
C
£
§
i IPI £
A
£
C
i IIb£
§
£
§
k #
TT tŠ‹ng v€i m«i al$n £
A
£
C
£
§
lyA
AJ IP A I7 A I& CJ I7 A I& A IP )J I7 A IP A I& FJ I& A I7 A IP
G232 : TT tŠ‹ng v€i c•a al$n £
A
: I&7 i G I& A & J i G IP A & J k I7
TT tŠ‹ng v€i c•a al$n £
C
: II7 i G I#& A & J i G IP A & J k I7
TT tŠ‹ng v€i c•a al$n £
§
: # › G I7 i IP J k I&  ch˜n )
:82 $(: •i~t Nam T} nhqm m\u § chi|m bjPp m\u A chi|m #gbp m\u C chi|m &Ogp m\u AC chi|m
bbp( TT tŠ‹ng v€i c•a £
A
ly bao nhi>uB
AJI#&j( CJI&jO( )JI7Ib( FJI&Ig(
G232 : a\u § chi|m IbjP k© rGiJ k Ihg7
T} m\u AA £
A
£
A
i £
A
£
§
k I#gb k© 3
&
i & 3r k I#gb
¼ 3
&
i & 3r i r
&
k G 3 i r J
&
k I#gb i IbjP k I hOO k G Ij&P J
&
G 3 i r J
&
k G Ij&P J
&
k© 3 i r k Ij&P k© 3 k Ij&P ¦ Ihg7 k I#&j  ch˜n A
:82 $$: •ˆ nhqm m\u A § C c•a mrt XT ngŠ’i ‚ tr‰ng th\i )CFT(TT al$n £
A
k I#

£
C
k IO £
o
k I&(TT c\c
nhqm m\u A C AC § l{n lŠ”t lyA
A( I Pf I bf I &hf I Ib C( II7f IO f I&#f IIb
)( I I7f I OOf I #bf I Ib F( II7f Ij#f I#If IIb
G232 : TT nhqm m\u § A r
&
k G I&J
&
k IIb
TT nhqm m\u AA 3
&
i &3r k G I#J
&
i &GG I# J ! G I & JJ k I I7
TT nhqm m\u CA q
&
i &qr k G IO J
&
i &GG IO J ! G I& JJ k IOO
TT nhqm m\u ACA &3q k &GG I# J ! G IO JJ k I #b  ch˜n )
:82 $': art XT cq b g$n ££££££(£• f ;€ al$n c•a m«i g$n l{n lŠ”t lyA&Pb7( T€ lG cq vŠ”c trong XT ng•u
3h€i nqi tr>n lyA
A, &OII C( POI )( #&I F( j#
G232 : g$n £ cq A GG&G&i#J A & J
#
k P lG f g$n ££ cq A GGPGPi#J A & J
#
k h lG
g$n £££ cq A GGbGbi#J A & J
#
k #I lG f g$n £• cq A GG7G7i#J A & J
#
k #7 lG
#&
T—ng ;€ lG cq vŠ”c trong # XT ng•u 3h€i ly A P ! h ! #I ! #7 k &OII  )h˜n A
:82 $*: art XT cq cuu tr†c nhŠ ;au PA #OPbpAA A 7gP&pAa A &PPbpaa( Trong XT tr>n ;au +hi !‡/ ra P th| h~
giao 3h€i ng•u nhi>n thì +|t qu‡ nyo ;au vx/ ]h^nG !uut hi~n ‚ d
P
B
A, T} lG &&IgpAA A bgj&pAa A &jIgpaa(
C, TT tŠ‹ng v€i c•a Aša k IbOšI7P(
), T} th• Qw h”3 gi‡m 'y T} th• ¡H t¥ng ;o 'zi P(
F, TT al$n A gi‡m 'y TT al$n a t¥ng l>n ;o 'zi P(
G232 : Ta cqA PA #OPbpAA A 7gP&pAa A &PPbpaa(
TT al$n AA G 3AJ k I#OPb i G I7gP& A & J k IbO
TT al$n a G qa J k I&PPb i G I7gP& A & J k I7P
Xua # th| h~ ng•u 3h€iA G IbOJ
&
AA A & ! G IbOJ ! G I7P J A G I7P J
&
aa
 T} lG &&IgpAA A bgj&pAa A &jIgpaa(
Xua P th| h~ ng•u 3h€i G d
P
J T} lG '•n ly &&IgpAA A bgj&pAa A &jIgpaa(
NhŠ 't/A v\3 \n A C ) vˆu v†ng  TT al$n A gi‡m 'y TT al$n a t¥ng l>n ;o 'zi P
]h^nG !uut hi~n ‚ d
P (
)h˜n F
:82 $+: œ ngŠ’i g$n Xv myu mŽt cq & al$n G A a J g$n Xv Q‰ng tqc cq & al$n GC bJ g$n Xv nhqm m\u cq P al$n
G £
A
( £
C
£
§
J( )ho bi|t c\c g$n n…m tr>n nhi•m ;Žc th• thŠ’ng +h\c nhau( T€ lG +h\c nhau cq th• t‰o ra tƒ P g$n nqi
tr>n ‚ XT ngŠ’i lyA
A(7b C(&b )(#I F(hb
G232 : g$n Xv myu mŽt cq A G & G&i#J A & J
#
k P lG f
g$n Xv Q‰ng tqc cq A G & G&i#J A & J
#
k P lG
g$n Xv nhqm m\u cq A G P GPi#J A & J
#
k h lG (
T€ lG +h\c nhau cq vŠ”c trong # XT NgŠ’i ly AP ! P ! h k 7b  )h˜n A
:82 $5: art XT ¡• !ét # g$n cq P al$n n…m tr>n NTT thŠ’ng 'y # g$n cq & al$n n…m tr>n NTT gizi tWnh +hcng cq
al$n tŠ‹ng “ng tr>n E( XT ny/ cq ;€ lo‰i lG t€i va 'ˆ & g$n tr>n lyA A(PI C(hI
)( #j F(P&
G232 : # g$n cq P al$n n…m tr>n NTT thŠ’ng A GPGPi#J A & J
#
k h lo‰i lG (
# g$n cq & al$n n…m tr>n NTT gizi tWnh +hcng cq al$n tŠ‹ng “ng tr>n EA cq 7 lo‰i lG
› T€ lG n…m tr>n E ly & A D
A
E D
a
E
› T€ lG n…m tr>n D ly PA D
A
D
A
D
a
D
a
D
A
D
a
•t/A XT ny/ cq ;€ lo‰i lG t€i va 'ˆ & g$n tr>n lyA h ! 7 k PI  )h˜n A
:82 $-: œ ngŠ’i g$n A Xv mŽt nhìn myu bình thŠ’ng al$n a Xv b~nh mU myu v¢ 'y l„cf g$n C Xv m\u vcng bình
thŠ’ng al$n b Xv b~nh m\u +hq vcng( )\c g$n ny/ n…m tr>n NTT gizi tWnh D +hcng cq al$n tŠ‹ng “ng tr>n E( G$n
F qu/ vwnh thutn ta/ 3h‡i al$n Q qu/ vwnh thutn ta/ tr\i n…m tr>n NTT thŠ’ng( T€ lG t€i va 'ˆ P locut tr>n trong
XT ngŠ’i lyA
A(b& C(Ph )(Pg F(&O
G232 : )\c g$n G AaCb J n…m tr>n NTT gizi tWnh D +hcng cq al$n tŠ‹ng “ng tr>n EA cq #b lG
› T€ lG n…m tr>n E ly b A D
A
C
E D
a
b
E D
A
b
E D
a
C
E
› T€ lG n…m tr>n D ly #IA D
A
C
D
A
C
D
a
C
D
a
C
D
A
C
D
a
C
D
A
C
D
A
b
D
a
C
D
a
b
D
A
b
D
a
b

D
A
b
D
A
b
D
a
b
D
a
b
D
A
C
D
a
b
D
A
b
D
a
C
G$n n…m tr>n NTT thŠ’ng G F 'y Q J cqA G&G&i#J A & J
#
k P lG
•t/A XT NgŠ’i cq ;€ lo‰i lG t€i va 'ˆ P locut tr>n lyA #b ! P k b&  )h˜n A
:82 $.: art XT ban v{u cq )TFT lyA IOAA i IPAa( Tau mrt th| h~ ng•u 3h€i ngŠ’i ta thu vŠ”c ‚ v’i con bIII
c\ th•( TWnh th$o lW thu/|t ;€ c\ th• cq lG Qw h”3 ‚ v’i con lyA A(gI C(&jgI )(#I&I
F(OhjI
G232 : P( IOAA i IPAa k© 3A k IO i GIP š & J k Ij7 f qa k I i GIP š & J k I#7
d
#
(G Ij7 J
&
AA i G & ! Ij7 ! I#7 J Aa i G I#7 J
&
aa k #
 d
#
( IO&&7 AA i I&77 Aa i II&&7 aa k #(
•t/A T€ c\ th• cq lG Qw h”3 ‚ v’i con G d
#
J lyA I&77 ! bIII k #I&I  )h˜n )
:82 $/: Gi‡ ; # XT ‚ tr‰ng th\i )CFT cq #IIII c\ th• trong vq cq #II c\ th• cq lG ¡H l•n G aa J thì ;€ c\ th• cq
lG Qw h”3 G Aa J trong XT ;‘ lyA
A( ggII C( gII )( j#II F( #jII
G232 : Ta cq A q
&
aa k #II š #IIII k II# k© qa k I#
XT ‚ tr‰ng th\i )CFT k© 3A k # › I# k Ig f &3qAa k & ! I# ! Ig k I#j
•t/A T€ c\ th• cq lG Qw h”3 G Aa J ly A I#j ! #IIII k #jII  )h˜n F
:82 $1: œ gy A qu/ vwnh lcng v$n trri +hcng hoyn toyn ;o 'zi a qu/ vwnh lcng trŽng lG Aa qu/ vwnh lcng
v€m( art XT gy rƒng ‚ tr‰ng th\i )CFT cq #IIII c\ th• trong vq cq bjII con gy lcng v€m ;€ gy lcng v$n 'y
gy lcng trŽng trong XT l{n lŠ”t ly
A(PhII #hII( C(bII bjII( )(gII bPII( F(bgII PII(
G232 : T} lG gy lcng v€m G Aa J k bjII š #IIII k Ibj
G˜i 3A TT al$n A G lcng v$n J qA TT al$n a G lcng trŽng J
#P
XT gy rƒng ‚ tr‰ng th\i )CFT th$o vwnh lutt HacQi›•anb$cA
G 3 i q J k # 'y &3q k Ibj  3 i q k # G#J 'y 3q k I&b G&J
Th$o vwnh lutt •i$t G#J G&J ta cq 3hŠ‹ng trình A D
&
¦ D i I&b k I(
Gi‡i ra ta vŠ”cA !
#

k Ihf !
&

k Ib G !
#
ly 3f !
&
ly q J(
Tu/ raA TT lG AA G lcng v$n J A G Ih J
&
k IPh
TT lG aa G lcng trŽng J A G Ib J
&
k I#h
•t/A T€ gy lcng v$n A IPh ! #IIII k PhII
T€ gy lcng trŽngA I#h ! #IIII k #hII  )h˜n A
:82 '( : art XT giao 3h€i ‚ tr‰ng th\i )CFT !ét # g$n cq & al$n G A 'y a J ta thu/ ;€ c\ th• ¡H trri nhiˆu gu3
g l{n ;€ c\ th• ¡H l•n( T} 3h{n tr¥m ;€ c\ th• Qw h”3 trong XT ny/ lyA
A(PO7 p C(#jO7 p )(PO7 p F(7h&7 p
G232 A G˜iA 3
&
ly TT lG ¡H trri q
&
ly TT lG ¡H l•n(
Ta cqA 3
&
k g q
&
ha/ 3 k Pq
XT ‚ tr‰ng th\i )CFT A 3 i q k #
N>nA Pq i q k # k© q k # š b k I &7 'y 3 k P ! I&7 k IO7
•t/A T} 3h{n tr¥m ;€ c\ th• Qw h”3 trong XT ny/ lyA
&3q k & ! I&7 ! IO7 k IPO7 k PO7 p  )h˜n A
:82 '$ : Trong # XT )C !ét & c•3 al$n AaCb tr>n & c•3 NTT tŠ‹ng vŒng +h\c nhau(Al$n A cq TT tŠ‹ng v€i
Ib 'y Al$n C cq TT tŠ‹ng v€i ly Ih(TT m«i lo‰i giao t c•a XT ny/ lyA
A( AC k I&b Ab k IPh aC k I#h ab k I&b
C( AC k I&b Ab k I#h aC k IPh ab k I&b
)( AC k Ibj Ab k IP& aC k IPh ab k Ibj
F( AC k Ibj Ab k I#h aC k IPh ab k Ibj
G232 A XT ‚ tr‰ng th\i )CFT A 3 i q k #
›Al$n A A 3A k Ib k© qa k Ih(
›Al$n C A 3C k Ih k© qb k Ib
•t/A TT m«i lo‰i giao t c•a XT ny/ lyA
AC k 3A ! 3C k Ib ! Ih k I&bf Ab k 3A ! qb k Ib ! Ib k I#h
aC k qa ! 3C k Ih ! Ih k IPhf ab k qa ! qb k Ih ! Ib k I&b  )h˜n C
:82 '' : œ m4o Qi tru/ˆn 'ˆ myu lcng Qo g$n n…m tr>n NTT gizi tWnh D Xv myu lcng hung Qo al$n Q lcng
v$n A F m4o c\i Qw h”3A FQ cq myu lcng tam th•( lhi +i•m tra hg# con m4o thì !\c vwnh vŠ”c TT al$n F lyA
jgP pf al$n QA #IO pf ;€ m4o tam th• v|m vŠ”c hb con( Ci|t r…ngA 'i~c !\c vwnh TT al$n tuxn th$o vwnh lutt
Hacvi›•anb$c( T€ lŠ”ng m4o vsc m4o c\i myu lcng +h\c th$o th“ ts lyA
A(PP7 P7h C(P7h PP7 )( &O# P7h F(P7h &O#
G232 A Ta cqA G IjgP J
&
FF i & G IjgP ! I#IO J FQ i G I#IO J
&
QQ k #
& G IjgP ! I#IO J FQ k hb k© FQ k hb š I#g##I& k PP7 con
Tu/ ra A T€ m4o vscA hg# ¦ PP7 k P7h con
T€ m4o c\i myu lcng +h\cA PP7 ¦ hb k &O# con  )h˜n F
:82 '* : art XT l†c th€ng +> cq T} c\c lo‰i lG ly IOAA A IPaa( )ho XT ng•u 3h€i qua b th| h~ ;au vq cho
ts 3h€i li>n t„c qua P th| h~( T} c\c c\ th• Qw h”3 trong XT ly bao nhi>uB Ci|t r…ng +hcng cq vrt bi|n +hcng cq
Qi nht3 g$n c\c c\ th• cq ;“c ;€ng ;“c ;inh ;‡n nhŠ nhauA
A( II7&7 CIhI )(IIh F(IbI
G232 : 3A k IOf qa k IP( )TFT c•a XT qua b th| h~ ng•u 3h€iA IbgAAfIb&AaA IIgaa
Ts 3h€i qua P th| h~A Aa k G#š& J
P
! Ib& k II7&7  )h˜n A
:82 '+:œ ngŠ’i A qu/ vwnh mŽt v$n aA mŽt !anh CA tqc qu¥n bA tqc th½ngf li>n quan v|n nhqm m\u AC§ cq b
lHA
› Nhqm m\u A Qo g$n £
A
qu/ vwnh(
› Nhqm m\u C Qo g$n £
C
qu/ vwnh(
› Nhqm m\u AC tŠ‹ng “ng 'zi lG £
A
£
C
(
› Nhqm m\u § tŠ‹ng “ng 'zi lG ii(
Ci|t r…ng £
A
'y £
C
ly trri hoyn toyn ;o 'zi i c\c c•3 g$n qu/ vwnh c\c tWnh tr‰ng tr>n n…m tr>n c\c c•3 NTT
thŠ’ng +h\c nhau(T€ lo‰i lG +h\c nhau cq th• cq G'ˆ c\c tWnh tr‰ng nqi tr>nJ lyA A( P&
C( 7b )( #h F( &b
G232 :
\G$n Xv nhqm m\u cq P al$nA £
A
£
C
B £
I
k© T€ lo‰i lGA GPGPi#J A & J
#
k h lG
\G$n Xv myu mŽt cq & al$nA A a k© T€ lo‰i lGA G&G&i#J A & J
#
k P lG
\G$n Xv Q‰ng tqc cq & al$nA C bk© T€ lo‰i lGA G&G&i#J A & J
#
k P lG
•t/A T€ lo‰i lG +h\c nhau cq th• cq G'ˆ c\c tWnh tr‰ng nqi tr>nJA h ! P ! P k 7b )h˜n C
:82 ' 5 : œ ngŠ’i g$n l•n gx/ b~nh b‰ch t‰ng n…m tr>n nhi•m ;Žc th• thŠ’ng al$n trri tŠ‹ng “ng qu/ vwnh Qa
bình thŠ’ng( Trong XT ngŠ’i c“ &II ngŠ’i cq mrt ngŠ’i mang g$n b‰ch t‰ng( art c•3 '” chŒng cq Qa bình
thŠ’ng !\c ;uut ;inh # v“a con bình thŠ’ng lyA
9, I#PIj B. 0,99999375 C, IggggPO7 D, IIP&h(
#b
Gi‡i
A›b ình th Š ’ng © a›b ‰ch t ‰ng
Trong XT ngŠ’i c“ &II ngŠ’i cq mrt ngŠ’i mang g$n b‰ch t‰ng(Tu/ ra Aak#š&II
art c•3 '” chŒng cq Qa bình thŠ’ng !\c ;uut ;inh # v“a con b ‰ch t ‰ng lyA
G#š&IIJ®&¼#šbk h&7¼#I®G›hJ
!\c ;uut ;inh # v“a con bình thŠ’ng lyA #›h&7¼#I®G›hJk . 0,99999375
:82 ' / :)ho )TFT c•a XT nhŠ ;auA Ib AACbA Ib AaCbA I& aabb( NgŠ’i ta ti|n hynh cho XT tr>n <K <hL
6hMn bŽt burc qua P th| h~( T} c‹ th• mang hai c•3 g$n ¡H trri ly(
A( C( )( F(
› AACb ! AACb ››››© AACC k Ib ! #GAAJ ! ¬#š&G#›#š&
P
J- CC k OšbI
› AaCb ! AaCb ›››››© AACC k Ib ! ¬#š&G#›#š&
P
J- GAAJ ! ¬#š&G#›#š&
P
J- CC kbgšhbI
››››© T—ng T} lG & c•3 ¡H trri +hi cho ts th„ 3hun P th| h~ A OšbIibgšhbI k #h#šhbI
:82 ' 1 :( œ ngŠ’i b~nh mU myu Qo g$n l•n tr>n NTT gizi tWnh D qu/ vwnh( Dét mrt XT ‚ mrt hŸn Q‡o cq #II
ng¾o¾i»trong vq cq 7I ngŠ’i 3h„ n¸ 'y 7I ngŠ’i vyn cng hai ngŠ’i vyn cng bw b~nh mU myu( N| XT ‚ TT)C
thì ;€ ngŠ’i 3h¸ bình thŠ’ng mang g$n gx/ b~nh ly(
A( bp( C( Ohjp( )( ghp( F( ggjbp
D
a
E k q k &š7I k IIb ›››© 3k Igh
›››© D
A
D
a
k &!Igh!IIb k Ohjp
:82 *$ :lha³ n¥ng curn lŠ•i ‚ ngŠ’i Qo g$n trc´i tr>n NTT thŠ’ng qui vi´nh al$n l•n Xv ngŠ’i bình thŠ’ng( art
ngŠ‹µi vaµn cng cq +ha³ n¥ng cuc´n lŠ‹¶i lx·/ ngŠ‹µ i 3hu´ nŠ¶ +hcng co· +ha³ n¥ng naµ/ bi>·t !a·c ;ux·t g¥´3 ngŠ‹µi cuc´n
lŠ‹¶i trong XT ngŠ’i laµ hbp( Da·c ;ux· t ;inh vŠ·a con trai bw cuc´n lŠ‹¶ i ly bao nhi>uB
G£¿£A )tr†c FT t—ng qu\t c•a XTA 3
&
AA i &3qAa i q
&
aa
Th$o gtA q
&
k #› hbp k Php q k Ih f 3 k Ib 
•t/ )tr†c FT c•a XT lyA I#hAA i IbjAa i IPhaa
› NgŠ’i '” +hcng curn lŠ•i cq lg GaaJ  TT a k #
› NgŠ’i chŒng bw curn lŠ•i cq # trong & lgA AA GI#hšIhbJf Aa GIbjšIhbJ
 TT A A k GI#h i I&bJšIhb k IbšIhb k Ih&7f a k I&bšIhb k IPO7
 +h‡ n¥ng ;inh con bw curn lŠ•i k Ih&7 ! # k Ih&7
•t/ DT ;inh con trai bw curn lŠ•i k Ih&7 ! #š& k IP#&7
:82 *' :‚ ngŠ’i A›3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w© a› +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w( N|u trong # crng vŒng TT al$n akIb thì
!\c ;uut c•a mrt c•3 '” chŒng vˆu 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w cq th• ;inh ra P con trong Qq & con trai 3hxn bi~t vŠ”c
mUi 'w 'y # con g\i +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w lyB
A(#gOp C(gbbp )(#O&p F(7&p
cuu tr†c FT c•a XtA 3
&
AA i &3qAa iq
&
aa
'” 'y chcng 3hxn bi~t GCình thŠ’ngJJ ;inh con c‡ 3hxn bi~t 'y +hcng 3hxn bi~t mUi 'w n>n
lG Aa ! Aa 'zi DT k G&3q š3
&
i &3qJ
&
D; ;inh trai 3hxn bi~t k Pšb(#š& k Pšj
D; ;inh g\i +hcng 3hxn bi~t k #šb(#š& k #šj
DT b€ mž vˆu bình thŠ’ng ;inh & trai 3hxn bi~t 'y # g\i +hcng 3hxn bi~t
kPšj(Pšj(#šj()
#
P
(G&3q š3
&
i &3qJ
&
k #O&p
:82 ** :, œ mrt locut tr>n NTT thŠ’ng cq ni# al$n( TT c•a mrt al$n ly #š& trong +hi TT c•a m«i al$n cŸn l‰i ly
#šG&nJ( Gi‡ ; XT ‚ TT)C HarQ/ ¦ À$inb$rg thì TT c\c c\ th• Qw h”3 t b…ng bao nhi>uB
A( Gn ¦ #JšG&nJ
#7
C( G&n ¦ #JšGPnJ
)( GPn ¦ #JšGbnJ
F( Gbn ¦ #JšG7nJ
Á( G7n ¦ #JšGhnJ
:82 *+ :œ mrt locut m% hqa cho mrt $nÂ/m Qi tru/ˆn ¡} 'zi gizi tWnh TT lG trong XT vŠ”c tìm thu/ nhŠ ;auA
FF FS SS
N¸ PI hI #I
Nam &I bI bI
H%/ Qs vo\n TT c•a lG dT trong th| h~ +| ti|3 gi‡ ; giao 3h€i !‡/ ra hoyn toyn ng•u nhi>n(
A( Ibh
C( Ibj
)( I7I
F( I7&
Á( I7b
:82 *5 , Gi‡ ; trong mrt 'Ung thurc h~ g$n cq v•c vi•m ti|n hqa trung tWnh ‚ mrt loyi t€c vr vrt bi|n c•a c•3
nucl$otiQ$ G) thynh AT cao gu3 P l{n t€c vr vrt bi|n tƒ c•3 AT thynh G)( TT G) vŠ”c mong v”i ‚ TT)C ly
bao nhi>uB
A( #š&
C( #šP
)( #šb
F( #š7
Á( #šh
:82 *- : œ ngŠ’i g$n l•n gx/ b~nh b‰ch t‰ng n…m tr>n nhi•m ;Žc th• thŠ’ng al$n trri tŠ‹ng “ng
qu/vwnh Qa bình thŠ’ng( Gi‡ ; trong XT ngŠ’i c“ trong #II ngŠ’i Qa bình thŠ’ng thì cq mrt
ngŠ’i mang g$n b‰ch t‰ng( art c•3 '” chŒng cq Qa bình thŠ’ng !\c ;uut ;inh con bình thŠ’ng c•a h˜ ly
A( III7p( C( Igg&7p( )( IIIO7p( F( IggO7p
Gi‡iA )\ch gi‡i byi ny/ g˜n nhut n>n tWnh DT v• '” chŒng bình thŠ’ng ;inh con bw b>nh ;au vq trƒ ra ta vŠ”c
DT ;inh con bình thŠ’ngA
Trong c\c trŠ’ng h”3 '” 'y chŒng bthŠ’ng chª cq trŠ’ng h”3 cq cUng lG Aa mzi ;inh con b~nh(
› DT mrt ngŠ’i trong XT nh¸ng ngŠ’i bình thŠ’ng cq lG A Aa k #š#II
DT v• c‡ '” 'y chŒng vˆu cq lGA Aa  ! Aa Gk#š#II ( #š#II k #š#I(IIIJ
TF}A Aa ! Aa  Pšb bthŠ’ng š #šb b~nh
 DT ;inh ngŠ’i con b~nh k #šb (#š#IIII k III&7p
•t/ DT ;inh con bthŠ’ng k # ¦ III&7p k IggO7p G¡\3 \n v†ng ly FJ
:82 *.: Nhqm m\u ‚ ngŠ’i Qo c\c al$n £
A
£
C
£
§
n…m tr>n NTT thŠ’ng Xv 'zi £
A
£
C
vŒng trri 'y £
§
l•n(
a( TT nhqm m\u AC lzn nhut trong XT b…ng bao nhi>u n|u bi|t TT ngŠ’i mang nhqm m\u § ly &7p 'y XT
vang ‚ tr‰ng th\i )CFT 'ˆ c\c nhqm m\u(
b( NgŠ’i chŒng cq nhqm m\u A '” nhqm m\u C(H˜ ;inh con v{u lŸng thurc nhqm m\u §(
TWnh !\c ;uut v• A
b#J& v“a con ti|3 th$o cq nhqm m\u +h\c nhau
b&J P v“a con cq nhqm m\u +h\c nhau
G£¿£ a( G˜i 3qr l{n lŠ”t ly TT c\cl$n AC§
•ì XT ‚ TT)C n>n ta cq A6
'
99 AP
'
:: AU
'
OO A '6P9: A 'PU:O A 'U6O9 ?$
Tƒ gi‡ thi|t –r
&
k &7p – r k I7
–G3iqJ k #›I7 k I7 (1)
› TT nhqm m\u AC trong XT k &3q
› TT nhqm m\u AC lzn nhut t“c &3q ly lzn nhut – 3 kq (2)
Tƒ (1) &(2) – 3kqk I7š& k I&7
V_y TS nh`R R5u 9: J` <ha 7bn nhM< ? '6P ? ' c (B'5 c (B'5? (B$'5 ?$'B5d
b( )on m\u § n>n lG c•a P A £
A
£
§
! £
C
£
§

d
#
cq b nhqm m\u A £
A
£
C
f £
A
£
§
f £
C
£
§
f £
§
£
§
b#J )q th• cq nhiˆu c\ch tWnhA
- cách 1:
Ve J>n J` + nh`R R5u nên ;S đfE ' ]h5J $ ? %+\$)@+ ?*@+
- cách 2:
DT & ngŠ’i cq nhqm m\u gi€ng nhau k b !G#šbJ
&
k#šb
 DT v• & ngŠ’i cq nhqm m\u +h\c nhau k #›#šb k Pšb
- cách 3:
#h
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u cq th• v€i 'zi & ngŠ’i k b
&
k #h
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u v€i 'zi ngŠ’i # k )
#
b
k b
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u v€i 'zi ngŠ’i & k )
#
b›#
k )
#
P
k P
DT v• & ngŠ’i cq nhqm m\u +h\c nhau kGb !PJš#h k Pšb
b&J )qth• nhiˆu c\ch tWnh
- cách 1:
DT v“a & +h\c # k Gb›#Jšb kPšb
DT v“a P +h\c #& k Gb›&Jšb k &šb
;S đa * đfE J` nh`R R5u ]h5J nhEu ? *@+ c '@+ ?*@/
- cách 2:
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u cq th• v€i 'zi P ngŠ’i k b
P
k hb
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u v€i 'zi ngŠ’i # k )
#
b
k b
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u v€i 'zi ngŠ’i & k )
#
b›#
k )
#
P
k P
T€ trŠ’ng h”3 'ˆ nhqm m\u v€i 'zi ngŠ’i P k )
#
b›&
k )
#
&
k &
DT v• P ngŠ’i cq nhqm m\u +h\c nhau kGb(P(&Jšhb k Pšj
:82 */ :art XT thsc 'tt giao 3hun cq TT lG Aa gu3 vci TT lG AAn|u cho ts th„ 3hun bŽt burc qua P th|
h~ (Gi‡ ; c\ th• cq lG aa ch|t ‚ giai v˜an 3hciv|n th| h~ dPXT cq
A(TT al$n A 'y a +hcng tha/ v—i cŸn TT lG AA ly #hš#j
C(TT al$n A 'y a vˆu tha/ v—iTT lG AA ly #7š#O
)(TT al$n A +hcng v—iTT al$n a tha/ v—iTT lG Aa ly &š#O
F(TT al$n A 'y a vˆu tha/ v—i TT lG Aa ly &š#j
)q th• lym nhŠ ;auA
P k d
I
A #AA A &Aa ⇔ #
P
&
A
P
#
= + Aa A
P ts th„ 3hun d
#
A i Giai vo‰n h”3 t A
# aa
b
#
Aa
b
&
A A
b
#
P
&
A A
P
#
=


+ + +
⇔ # aa
h
#
Aa
P
#
AA
&
#
= + +
i Giai vo‰n cx/ con A # Aa
7
&
A A
7
P
= +
d
#
ts th„ 3hun d
&
A i Giai vo‰n h”3 t A
# aa
b
#
Aa
b
&
A A
b
#
7
&
A A
7
P
=


+ + +
⇔ # aa
#I
#
Aa
#I
&
AA
#I
O
= + +
i Giai vo‰n cx/ con A #
g
&
A
g
O
= + Aa A
d
&
ts th„ 3hun d
P
A i Giai vo‰n h”3 t A
# aa
b
#
Aa
b
&
A A
b
#
g
&
A A
g
O
=


+ + +
⇔ # aa
#j
#
Aa
#j
&
AA
#j
#7
= + +
i Giai vo‰n cx/ con A # Aa
#O
&
A A
#O
#7
= + ⇒ ¡\3 \n C
Th| h~ th“ n ;a l‰i ly Adn A
)\ch +h\cA
¡x/ ly ccng th“c mình mzi tìm ra mong b‰n tham +h‡oA
I I
I
J # G & q q
q
q
n
n
+ −
=

•zi q
I
ly TT al$n a ‚ th| h~ v{u ti>n trong XT +hcng cq lG aa(
q
n
ly TT al$n a ‚ th| h~ th“ n
)TFT c•a XT ‚ th| h~ th“ n ly d
n
A G#›&q
I
JAA i &q
I
Aa k #
P k d
I
A #AA A &Aa ⇔ # Aa
P
&
A A
P
#
= + q
I
GaJ k
P
#
k© q
P
GaJ k
#O
#
P
#
P
#
# &
P
#
P
=
+d
P
A # Aa
#O
&
A A
#O
#7
= + ⇒ ¡\3 \n C
#O
:82 +( :Nh¸ng ngŠ’i cq lG Qw h”3 t 'ˆ h$moglobin hình lŠ•i liˆm Šu th| ch˜n l˜c ‚ 'Ung ;€t rét lŠu hynh(
Nh¸ng ngŠ’i mŽc b~nh hŒng c{u hình liˆm ch|t( N|u h~ ;€ ch˜n l˜c c•a c\ th• ¡H t cq lH bình thŠ’ng ly
I(P( H%/ tWnh TT al$n hŒng c{u hình liˆm +hi XT ‚ TT)C lyA
A I(P C I(OO ) I(&P F I(#O
¡x/ ly mrt Q‰ng to\n QUng cn thi HTG aTCT( Hoyn toyn +hcng cq c‹ ;‚ v• vŠa nq 'yo vˆ thi ¡H(
Cyi ny/ rut v‹n gi‡n vq ly b‰n 3h‡i v% tƒng vŠ”c ((( Ãg•3à 'y thurc ccng th“cA
Trong vq ly TT al$n HbT ‚ th| h~ n ly TT al$n HbT ‚ th| h~ th“ n›#
Dét tWnh tr‰ng m\u hŒng c{u hình liˆm thì XT ngŠ’i ly XT ng•u 3h€i n>n chª ;au mr th| h~ ng•u 3h€i ly )C(
:82 +$ :art XT c•a # loyi thsc 'tt cq T} c\c lG trong XT nhŠ ;auA
PA IP7 AACb i I&7 Aabb i I#7 AaCC i I&7 aaCb k#
D\c vwnh )TFT c•a XT ;au 7 th| h~ giao 3hun ng•u nhi>n(
!$t ri$ng cau tr†c c•a tƒng c‰3 al$n ta cq
IP7AAiIbAaiI(&7aak#
I#7CCiIhCbiI&7bbk#
ta cq ti l~ al$n ;au GAkI77akIb7J 'a GCkI(b7 bkI(77J
giai binh thuong Qoi 'oi t•n loai ta co cau truc tung loai ;au 7 th$ h$ la
I(PI&7AAiI(bg7AaiI(&I&7aak# G#J
I(&I&7CCiI(bg7CbiI(PI&7bbk# G&J
;au vq thuc hi~n 3hé3 nhxn G#J¼G&J vŠ”c +|t qu‡
:82 +' :Trong mrt XT ¡• cq '† tWnh tr‰ng myu lcng Qo mrt g$n qu/ vwnh vang ‚ tr‰ng th\i )CFT( Trong vq
tWnh tr‰ng lcng myu nxu Qo al$n l•n a qu/ vwnh lcng 'yng Qo al$n A qu/ vwnh( NgŠ’i ta tìm thu/ bIp con vsc
'y #hp con c\i cq lcng myu nxu(
H%/ !\c vwnh TT tŠ‹ng v€i c\c al$n trong XT nqi tr>nB
Fo XT v% v‰t tr‰ng th\i )CFT my ;s bi•u hi~n tWnh tr‰ng +hcng vŒng vˆu ‚ & gizi n>n g tWnh tr‰ng myu lcng
Qo g$n$ gŒm & all$l$ n…m tr>n NTT gizi tWnh qu/ vwnh(
Dét & trŠ’ng h”3A
¼N|u DE ly vsc DD ly c\iA
› Dét gizi DDA )q »aakI#h( Fo XT v% v‰t TT)C n>n »akIb »AkIh
› Dét gizi DEA )q »akIb \h »AkIh
•t/ XT cq cuu tr†c GIhAAIbaJGIhAAIbaJkIPhAAAIbjAaAI#haa
\h »AkIPhiIbjš&kIhf »akIb
¼N|u DE ly c\i DD ly vscA
› Dét gizi DDA )q »aakIb( Fo XT v% v‰t TT)C n>n »ak »Ak#›
#j
› Dét gizi DEA )q »akI#h \h »AkIjb
•t/ XT cq cuu tr†cA G #› AA aJGI#hAA IjbaJ \h chŠa )C(G}o‰iJ
l|t lutnA i9?(B-j iE?(B+
:82 +* :A Gi‡ ; mrt XT ¡• ng•u 3h€i cq T} c\c lGA
œ gizi c\iA IPh AA A IbjAa A I#haa
œ gizi vscA Ihb AA A IP&Aa A IIbaa
Tau +hi XT v‰t tr‰ng th\i )CFT Qo viˆu +i~n ;€ng tha/ v—i nh¸ng c\ th• cq lG aa +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh
;‡n( H%/ !\c vwnh TT c\c al$n c•a XT ;au 7 th| h~ ng•u 3h€i(
A( qa k I#& f 3A k Ijj( C( qa k IP f 3A k IO(
)( qa k I&P f 3A k IOO( F( qa k I#g f 3A k Ij#(
Gizi vsc cho & lo‰i giao tA »A k IPh i Ibjš& k Ih f »a k I#h i Ibjš& k Ib
Gizi c\i cho & lo‰i giao tA »A k Ihb i IP&š& k Ij f »a k IIb i IP&š& k I&
•t/ XT ‚ th| h~ ;au cq cuu tr†cA GIhAAIbaJGIjAAI&aJ k IbjAAAIbbAaAIIjaa
)ho & lo‰i giao tA »A k IbjiIbbš& k IO f »a k IIj i Ibbš& k IP
•t/ XT ‚ th| h~ th“ P lyA GIOAAIPaJGIOAAIPaJ k IbgAAAIb&AaAIIgaa
)ho & lo‰i giao t »A k IO f »a k IP
¡• lym vŠ”c byi ny/ b‰n chª c{n \3 Q„ng 7 l{n ccng th“cA TT all$l$ l•n ;au mrt th| h~ ly qšG#iqJ(
•zi q ly TT all$l$ l•n ‚ th| h~ trŠzc(GC‰n cq th• Q• Qyng ts ch“ng minh vŠ”c ccng th“c ny/(J
:82 ++ :Trong mrt XT ¡• cq '† tWnh tr‰ng myu lcng Qo mrt g$n qu/ vwnh vang ‚ tr‰ng th\i )CFT( Trong vq
tWnh tr‰ng lcng myu nxu Qo al$n l•n G+W hi~u ly »CJ qu/ vwnh vŠ”c tìm thu/ ‚ bIp con vsc 'y #hp con c\i( H%/
!\c vwnh T} con c\i cq lG Qw h”3 t mang al$n »C ;o 'zi t—ng ;€ c\ th• c•a XT(
A( &bp( C( bjp( )( &Ip( F( #hp(
G232:Fo XT ‚ tr‰ng th\i )CFT my bi•u hi~n +hcng vŒng vˆu ‚ & gizi ›© G$n$ qu/ vwnh tWnh tr‰ng n…m tr>n
NTT gizi tWnh(
Fo ly th† n>nA
)on vscA DE \h »bkIb ›© »C k Ih
Gizi c\iA DD ›© »b k Ib ›©»C k Ih
•t/ XT cq cuu tr†cA GIhCCAIbbbJGIhCCAIbbbJ k IPhCCAIbjCbAI#hbb
T€ lŠ”ng vsc k c\i ›© T} c‹ th• Qw h”3 ‚ con c\i tr>n t—ng ;€ c\ th• c•a XT lyA Ibjš& k I&b
:82 +- :giao 3hun cxu vtu cq lG Aa D Aa bi|t A cho h‰t tr‹n a h‰t nh¥n ( Tìm ;Žc !uut qu‡ cq O h‰t trong vq
cq 7 h‰t tr‹n 'y & h‰t nh¥n(
Gi‡iA¡’i con thu vŠ”c cq T}A #šbAAA&šbAaA#šbaa GPšb tr‹nA#šb nh¥nJ
T€ c\ch ;Ž3 !|3 7 h‰t tr‹n & h‰t nh¥n 'yo qu‡ ly O)7
D\c ;uut cq 7 h‰t tr‹n & h‰t nh¥n lyA GPšbJ
7
(G#šbJ
&
•t/ !\c ;uut qu‡ cq O h‰t trong vq cq 7 h‰t tr‹n 'y & h‰t nh¥nA O)7(GPšbJ
7
(G#šbJ
&
k IP##7
:82 +. : )ho )TFT c•a XT nhŠ ;auA Ib AACbA Ib AaCbA I& aabb( NgŠ’i ta ti|n hynh cho XT tr>n <K <hL
6hMn bŽt burc qua P th| h~( T} c‹ th• mang hai c•3 g$n ¡H trri lyB
Gi‡iA AACb ! AACb ››››© AACC k Ib ! #GAAJ ! ¬#š&G#›#š&
P
J- CC k OšbI
› AaCb ! AaCb ›››››© AACC k Ib ! ¬#š&G#›#š&
P
J- GAAJ ! ¬#š&G#›#š&
P
J- CC kbgšhbI
#g
››››© T—ng T} lG & c•3 ¡H trri +hi cho ts th„ 3hun P th| h~ A OšbIibgšhbI k #h#šhbI
:82 +/ : )ho )TFT c•a XT nhŠ ;auA I& AACbA I& AaCbA IP aaCCA IP aabb( N|u XT tr>n G2E> 6hk2 <K l> thì
T} c‹ th• mang & c•3 g$n ¡H trri ‚ d& ly(
A( #&&7p C( PIp )( P7p F( 7&7p
G£¿£A giao tƒ ab k I& ! n GAACbJ i IPGaabbJ k IP7
›››© T} c‹ th• mang & c•3 g$n ¡H trri d
&
k GIP7J
&
k #&&7p G'ì +hi ng•u 3h€i XT)CJ
:82 5$ :( )u€ng l\ Qyi c•a cx/ thu€c l\ Qo g$n l•n v•c trung qu/ vwnh( Trong qu{n h• ts nhi>n cq bgp c\c cx/
thu€c l\ cu€ng Qyi +hi lai 3hxn tWch c\c cx/ thu€c l\ cu€ng ngŽn c•a XT thì !\c ;uut cq con lai vŒng nhut ‚ d
C
B
A(7#p C(PIp )(#OOp F(b&p
P( XT ts nhi>n cq bgp cx/ cu€ng Qyi lGA aa
lhi lai 3hxn tWch c\c cx/ cu€ng ngŽn v• cq con lai vŒng nhut thì c\c cx/ v$m lai 3h‡i cq +g AA(
N|u XT )CFT thì q
a
&
k bgp k© q
a
k IO k© 3
A
k IP
 T} cx/ cu€ng ngŽn AA lyA 3
A
&
k IIg
 T} cx/ cu€ng ngŽn Aa lyA # ¦ Ibg ¦ IIg k Ib&
:82 5',
Bài 1: cá thể có kh lặn bị loại bỏ thì trong qt lúc này có 0,80,8 !", t#c là 100$ !"% &'nh t( l) gt* +à cho ng,- .h/i là r" 0á.
án 0úng: 1
Bài 2: t34ng t5 nh3 bài 1, cá thể cánh 6ài bị c-/n tr7i n8n trong qt t.kg là:
0,90,:; !!: 0,1;0,:; "" , t#c là 0,8!": 0,2""%
:82 5*A œ ngŠ’i nhqm m\u aN vŠ”c qu/ vwnh b‚i c•3 al$n vŒng trri }
a
k }
N
+i•u g$n }
a
}
a
A nhqm m\u a
}
N
}
N
A nhqm m\u N(Trong mrt gia vình cq b€ mž vˆu cq nhqm m\u aN( D\c ;uut v• h˜ ;inh P con nhqm m\u
a & con nhqm m\u aN # con cq nhqm m\u N lyA
A( #7š&7h C( hš#&j )( #š#I&b F( Pšhb
G ¡ˆ chu/>n }> •¥n )h\nhJ

Gi th{/ Trwnh Tuun •¥n th{/ tham +h‡o nhéA
PA aN D aN
d#A n aaA &šb aN A#šb NN
D\c ;uut c{n tìm k )
P
h D
)
&
P
! # ! G n J
P
! G &šbJ
&
! G nJ
#
k #7š&7h
Trong vq )
P
h D
)
&
P
! # ly ;€ trŠ’ng h”3 ;inh h con G P con nhqm m\u aa & con nhqm m\u aN # con nhqm
m\u NNJ( }Šu ¯ ly trong h v“a thì P v“a cq nhqm m\u a cq th• liˆn +| nhau ho•c c\ch !a nhau n>n ta cq )
P
h

cŸn l‰i P v“a thì ;‘ cq & trong P v“a ly nhqm m\u aN n>n ta cq )
&
P
v“a cŸn l‰i chŽc chŽn ly nhqm m\u N n>n
cq # trŠ’ng h”3( )hung l‰i ta QUng qui tŽc nhxn !\c ;uut ;‘ ra )
P
h D
)
&
P
! # trŠ’ng h”3 ;inh h con nhŠ th|(
&I
G loc;3+&gjbÄ/ahoo(comJ
:82 5-A(art qu{n th• co t{n ;€ lG ban v{u ly IbAAAI#aaAI7Aa( Ci|t r…ng c\c c\ thº Qw h”3 t chª cq +h‡
n¥ng ;inh ;‡n b…ng #š& ;o 'zi +h‡ n¥ng ;inh ;‡n c•a th• vŒng h”3( )\c c\ th• cq +i•u g$n AA 'y aa cq +h‡ n¥ng
;inh ;‡n nhŠ nhau( Tau # th| h~ ts th„ 3hun thì t{n ;€ c\ th• cq +i•u g$n Qw h”3 t ;‘ lyB
A( #hhOp C(#&&7p )(&7PPp F(#7&Ip
'ì +h‡ n¥ng ;inh ;‡n c•a Qw h”3 k7Ip n>n ;au # th| h~ ts th„ t{n ;€ Qw h”3
k GI7(7Ip(#š&JšG#›I7(7IpJ k #hhOpGv\3 \n AJ
:82 5/A ‚ ngŠ’i A›3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w© a› +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w( N|u trong # crng vŒng t{n ;€ al$n akIb
thì !\c ;uut c•a mrt c•3 '” chŒng vˆu 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w cq th• ;inh ra P con trong Qq & con trai 3hxn bi~t
vŠ”c mUi 'w 'y # con g\i +o 3hxn bi~t vŠ”c mUi 'w lyB
A(#gOp C(gbp )(#Op F(7&p
cuu tr†c FT c•a XtA 3
&
AA i &3qAa iq
&
aa
'” 'y chcng 3hxn bi~t GCình thŠ’ngJJ ;inh con c‡ 3hxn bi~t 'y +hcng 3hxn bi~t mUi 'w n>n
lG Aa ! Aa DT kG&3q š3
&
i &3qJ
&
D; ;inh trai 3hxn bi~t k Pšb(#š& k Pšj
D; ;inh g\i +hcng 3hxn bi~t k #šb(#š& k #šj
DT b€ mž vˆu bình thŠ’ng ;inh & trai 3hxn bi~t 'y # g\i +hcng 3hxn bi~t
kPšj(Pšj(#šj()
#
P
(G&3q š3
&
i &3qJ
&
k #O&pGv\3 \n )J
:82 51ATrong mrt qu{n th• gIp al$n ‚ locut Rh ly R( Al$n cŸn l‰i ly r( C€n mŠ‹i trº $m c•a qu{n th• ny/ vi
v|n trŠ’ng h˜c nhut vwnh( D\c ;uut v• tut c‡ c\c $m vˆu ly Rh QŠ‹ng tWnh ;‘ lyA
A( bI®Ij# C(bI®IO7 )(Igg®bI F(#›Ij#®bI(
G˜i 3 q l{n lŠ”t ly t{n ;€ c•a R 'y r( ta cqA
3k Ig qk I#
Trº $m cq Rh QŠ‹ng tWnh cq +i•u g$nA RR ho•c Rr Qo 't/ trong qu{n th• ;‘ cq tÅ l~A 3®& i &3q k Igg
k© D\c ;uut v• g•3 c‡ bI $m vˆu cq Rh QŠ‹ng tWnh lyA Igg®bI G)cng th“c C$cnuliJ
)h˜n ¡\3 \n ) RH Quong tinh thi ;a! !uat ga3 la RH H§A) Rh n$n ;a! ;uat G3&i&3qJ®bI la Qung ma
:82 -*A aot g$n gom P al$n Qa tao ra trong quan th$ b +i$u hinh +hac nhau cho rang tan ;o cac al$n bang
nhau ;u giao 3hoi la ngau nhi$n cac al$n troi ti$u bi$u cho cac chi ti$u +inh t$ mong muon ((To ca th$ chon lam
going trong quan th$ chi$m ti l$ bao nhi$uB
A(#šP
C(&šg
)(Pšg
F(#šg
P al$n cho b lH››©cq & al$n vŒng trri 'y # l•n
g˜i 3qr l{n lŠ”t ly t{n ;€ c\c al$n A# A& a( •ì XT ng•u 3h€i n>n cq ;s cxn b…ng FT Qo vq ta cq
3&A#A# i q&A&A& i r&aai &3qA#A& i &qrA&a i &3rA#a k #
;€ lym giqng 3h‡i trri 'y thu{n ch•ng k 3& i q& k &(G#šPJG#šPJ k &šg
:82 -+A Xu{n th• ts th„ cq thynh 3h{n +i•u g$n ‚ th| h~ P ly IbCC i I& Cb i Ibbb k #
){n bao nhi>u th| h~ ts th„ 3hun v• cq vŠ”c tÅ l~ vŒng h”3 trri chi|m IbO7
G232A
TÅ l~ th• vŒng h”3 trri CC trong qu{n th• d
n
ly
CC k ! i
&
/ (
&
#
/
nk
&
& I (
&
#
& I
b I
n+
k IbO7
 nk&
&#
't/ ;au & th| h~ CC k IbO7
*, DmnG *:
)ho thynh 3h{n +i•u g$n c•a qu{n th• qua n th| h~ ts 3h€i tìm thynh 3h{n +i•u g$n c•a th| h~ PA
)ho thynh 3h{n +i•u g$n c•a qu{n th• qua n th| h~ ts 3h€i ly !
n
CC i /
n
Cb i Â
n
bb
Thynh 3h{n +i•u g$n c•a th| h~ PA
Cb k
n
n
&
#
/


k /
CC k !
n

&
/ (
&
#
/
nk ! G'zi / k
n
n
&
#
/


J
bb k Â
n

&
/ (
&
#
/
nk  G'zi / k
n
n
&
#
/


J
:82 -5A Xu{n th• ts th„ 3hun ;au P th| h~ ts th„ 3hun cq thynh 3h{n +i•u g$n IbPO7CCiI#&7Cb i IbPO7bb(
)uu tr†c Qi tru/ˆn ‚ th| h~ P nhŠ th| nyoB
G232A
Cb k
n
n
&
#
/


k / k© / k
P
&
#
#&7 I


k #
CC k !
n

&
/ (
&
#
/
nk ! G'zi / k
n
n
&
#
/


k#J
k© ! k IbPO7 ›
&
# (
&
#
#
Pk I
bb k Â
n

&
/ (
&
#
/
nk  G'zi / k
n
n
&
#
/


k#J
k© Â k IbPO7 ›
&
# (
&
#
#
Pk I
•t/ cuu tr†c qu{n th• ‚ th| h~ P ly A#Cb
:82 --A )uu tr†c c•a qu{n th• qua P th| h~ ts th„ 3hun ly IP7 AA i I# Aa i I77 aa
D\c vwnh cuu tr†c c•a qu{n th• ‚ th| h~ P B
G232A
TÅ l~ th• vŒng h”3 trri AA trong qu{n th• P ly
Aa k
n
n
&
#
/


k / k© / k
P
&
#
# I


k Ij
AA k !
n

&
/ (
&
#
/
nk ! G'zi / k
n
n
&
#
/


J k© ! k IP7 ›
&
j I (
&
#
j I
Pk I
aa k Â
n

&
/ (
&
#
/
nk  G'zi / k
n
n
&
#
/


J k© Â k I77 ›
&
j I (
&
#
j I
Pk I&
•t/ cuu tr†c Qi tru/ˆn ‚ th| h~ P ly IjAa i I&aa k #(
:82 -.A ayu ;Žc '¢ €c ;>n chxu Æu Qo mrt g$n cq ba al$n +i•m ;o\tA )
C
G

nxuJ )
P
GhŒngJ 'y )
E
G'yngJ( Al$n nxu
trri ;o 'zi hai al$n +ia al$n hŒng trri ;o 'zi al$n 'yng( ¡iˆu tra mrt qu{n th• €c ;>n v% cxn b…ng ngŠ’i ta thu
vŠ”c c\c ;€ li~u ;auA NxuA bO&f HŒngA bh&f •yngA hh(
&&
H%/ tWnh t{n ;€ c\c al$n tr>n trong qu{n th•(
G£¿£
li•u g$n c•a m«i +i•u hình nhŠ ;auA
NxuA )
C
)
C
)
C
)
P
)
C
)
E
f HŒngA )
P
)
P

)
P
)
E
f •yngA )
E
)
E
G˜i t{n ;€ al$n )
C
)
P
)
E
l{n lŠ”t ly 3 q r
Tª l~ m«i lo‰i +i•u hìnhA Nxuk bO&š#III k IbO&
HŒng k bh&š#III k Ibh&f •yng k hhš#III k IIhh
T{n ;€ c•a m«i al$nA
r
&
k IIhh ⇒r k I&h
q
&
i &qr i r
&
k Ibh& i IIhh k I7&j ⇒ q i r k IO&O ⇒q k IbhO
3 k #› I&h ¦ IbhO k I&OP
:82 -/A Dét b g$n ‚ mrt qu{n th• ng•u 3h€i lŠ•ng briA g$n # qu/ vwnh myu hoa cq P al$n A
#
f A
&
f a 'zi t{n ;€
tŠ‹ng “ng ly I7f IPf I&f g$n & qu/ vwnh chiˆu cao cx/ cq & al$n GC 'y bJ trong vq t{n ;€ al$n C ‚ gizi
vsc ly Ih ‚ gizi c\i ly Ij 'y t{n ;€ al$n b ‚ gizi vsc ly Ib ‚ gizi c\i ly I&f g$n P 'y g$n b vˆu cq b
al$n( Gi‡ thi|t c\c g$n n…m tr>n NTT thŠ’ng( H%/ !\c vwnhA
aJ T€ lo‰i +i•u g$n t€i va trong qu{n th•(
bJ Thynh 3h{n +i•u g$n 'ˆ g$n qu/ vwnh myu hoa +hi qu{n th• ‚ tr‰ng th\i cxn b…ng Qi tru/ˆn(
cJ Thynh 3h{n +i•u g$n 'ˆ g$n qu/ vwnh chiˆu cao cx/ ‚ d
#
+hi qu{n th• ng•u 3h€i 'y ‚ tr‰ng th\i cxn
b…ng Qi tru/ˆn(
C0u - (3 điểm)
a U T€ lG trong XTA h(P(#I(#I k #jII +i•u g$n
b U Thynh 3h{n lG qu/ vinh myu hoa +hi XT v‰t TT)C Qi tru/ˆnA
I&7A
#
A
#
i IP A
#
A
&
i I& A
#
a i IIg A
&
A
&
i I#& A
&
a i IIb aa k #
c U Thynh 3h{n lG qu/ vwnh chiˆu cao cx/ ‚ d
#
+hi ng•u 3h€iA
GIh(IjJ CC i G Ih(I& i Ij(IbJ Cb i G Ib(I&Jbb k #
Ibj CC i Ibb Cb i IIj bb k #
U Thynh 3h{n lG qu/ vwnh chiˆu cao cx/ +hi XT v‰t TT)C Qi tru/ˆnA
3
C
k Ibj i Ibbš& k IO f q
b
k #› IO k IP
Ibg CC i Ib& Cb i IIg bb k #
(HS làm cách khác nếu đún !"n ch# đ$%m)
:82 -1A art qu{n th• ng•u 3h€i ban v{u ‚ 3h{n c\i t{n ;€ al$n A ly Ij( Ph{n vsc t{n ;€ al$n a ly Ib(
a( D\c vwnh cuu tr†c Qi tru/ˆn c•a qu{n th• +hi v‰t cxn b…ng Qi tru/ˆnB
b( Gi‡ ; #š& ;€ c‹ th• Qw h”3 +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n 't/ cuu tr†c Qi tru/ˆn c•a qu{n th• ti|3 th$o
nhŠ th| nyoB
GIẢI
a( T{n ;€ al$n c•a qu{n th• +hi v‰t cxn b…ng ly P
A
k GIj i I(h J A & k IO  q
a
k IP
 )uu tr†c Qi tru/ˆn c•a qu{n th• +hi v‰t cxn b…ng lyA
IbgAA i I(b&Aa i I(Igaa k #
b( lhi #š& ;€ c‹ th• Qw h”3 +hcng cq +h‡ n¥ng ;inh ;‡n thì cuu tr†c qu{n th• tr‚ thynhA
IbgšIOgAA i I&#šIOgAa i IIgšIOIaa k #
 P
A
¹ IOP q
a
¹ I&O
•t/ cuu tr†c c•a qu{n th• ti|3 th$o lyA
I7P&gAA i IPgb&Aa i IIO&gaa k #
:82 .(A art qu{n th• ngŠ’i cq tª l~ ngŠ’i bw b‰ch t‰ng ly #š#I(III(
a( D\c ;uut ch˜n vŠ”c 7I ngŠ’i trong qu{n th• tr>n cq +i•u g$n Qw h”3B
b( D\c ;uut v• ch˜n vŠ”c # c•3 '” chŒng bình thŠ’ng ;inh # con trai # con g\i vˆu bw b‰ch t‰ngB
GIẢI
Xu{n th• cq qa k II# PA k Igg
a( D\c ;uut ch˜n vŠ”c 7I ngŠ’i trong qu{n th• tr>n cq +i•u g$n Qw h”3 lyA
G&3qšGP
&
i &3qJJ
7I
k GII&š#I#J
7I
b( D\c !uut v• # c•3 '” chŒng bình thŠ’ng ;inh # con trai 'y # con g\i vˆu bw b‰ch t‰ng lyA
G&3qš3
&
i &3qJ(#š&( #šb ( #š&( #šb k #&&7#(#I
›7
(
:82 .$A œ ngŠ’i tWnh tr‰ng nhqm m\u AC§ Qo mrt g$n cq P al$n £
A
£
C
£
§
qui vwnh( Trong mrt qu{n th• cxn
b…ng Qi tru/ˆn cq &7p ;€ ngŠ’i mang nhqm m\u §f Pgp ;€ ngŠ’i mang nhqm m\u C( art c•3 '” chŒng vˆu
cq nhqm m\u A ;inh mrt ngŠ’i con !\c ;uut v• ngŠ’i con ny/ mang nhqm m\u gi€ng b€ mž ly bao nhi>uB
&P
9, Pšb( :, ##gš#bb( C, &7š#bb( D, #gš&b(
¡\3 \n C( T{n ;€ £
o
kI7 f £
C
k IP f £
A
k I&
Tª l~ £
A
£
A
trong qu{n th• ly A IIb f £
A
£
§
k &(I7(I&kI&
– Tª l~ £
A
£
A
trong ;€ ngŠ’i nhqm m\u A k IIbšGIIbiI&IJ k #šh
– Tª l~ £
A
£
o
trong ;€ ngŠ’i nhqm m\u A k 7šh
– G
§ A A A
£ £
h
7
A £ £
h
#
J ! G
§ A A A
£ £
h
7
A £ £
h
#
J( )on m\u § chª t‰o ra tƒ b€ mž £
A
£
o
(
)on m\u § cq tª l~ k
&
h
7


!
b
#
k– )on gi€ng b€ mž k # ›
#bb
&7
k
#bb
##g
:82 .'A Trong mrt qu{n th• vrng 'tt cq '† tWnh tr‰ng myu lcng Qo mrt g$n qu/ vwnh vang ‚ tr‰ng th\i cxn
b…ng Qi tru/ˆn( Trong vq tWnh tr‰ng lcng myu nxu Qo al$n l•n a qu/ vwnh lcng 'yng Qo al$n A qu/ vwnh( NgŠ’i
ta tìm thu/ bIp con vsc 'y #hp con c\i cq lcng myu nxu(
H%/ !\c vwnh t{n ;€ tŠ‹ng v€i c\c al$n trong qu{n th• nqi tr>nB
Fo qu{n th• v% v‰t tr‰ng th\i cxn b…ng Qi tru/ˆn my ;s bi•u hi~n tWnh tr‰ng +hcng vŒng vˆu ‚ & gizi n>n g tWnh
tr‰ng myu lcng Qo g$n$ gŒm & all$l$ n…m tr>n NTT gizi tWnh qu/ vwnh(
Dét & trŠ’ng h”3A
¼N|u DE ly vsc DD ly c\iA
› Dét gizi DDA )q »aakI#h( Fo qu{n th• v% v‰t tr‰ng th\i cxn b…ng n>n »akIb »AkIh
› Dét gizi DEA )q »akIb \h »AkIh
•t/ qu{n th• cq cuu tr†c GIhAAIbaJGIhAAIbaJkIPhAAAIbjAaAI#haa
\h »AkIPhiIbjš&kIhf »akIb
¼N|u DE ly c\i DD ly vscA
› Dét gizi DDA )q »aakIb( Fo qu{n th• v% v‰t tr‰ng th\i cxn b…ng n>n »ak »Ak#›
› Dét gizi DEA )q »akI#h \h »AkIjb
•t/ qu{n th• cq cuu tr†cA G #› AA aJGI#hAA IjbaJ \h chŠa cxn b…ng(G}o‰iJ
l|t lutnA i9?(B-j iE?(B+
:82 .*A Gi‡ ; cq mrt g$n m% ho\ cho mrt chu«i 3cli3$3tit tƒ vq hình thynh n>n mrt $nÂim cq cuu t‰o tƒ hai
chu«i ny/( G$n ny/ bw vrt bi|n thynh mrt al$n trri xm tWnh mrt 3h{n ngh°a ly n|u mrt trong hai chu«i bw vrt
bi|n thì ho‰t tWnh $nÂim mut bIp nhŠng n|u c‡ hai chu«i 3cli3$3tit bw vrt bi|n thì ho‰t tWnh $nÂim mut jIp(Tª
l~ 3h{n tr¥m ho‰t tWnh chung c•a $nÂim ny/ trong c‹ th• vŒng h”3 t trri ;o 'zi trong c‹ th• bình thŠ’ng ly bao
nhi>uB
Th$o v{u byi cq th• qu/ ŠzcA
aA G$n$ bình thŠ’ngf AA G$n$ vrt bi|n
Ta cqA aaA t—ng h”3 vŠ”c $nÂ/m$ cq ho‰t tWnh #IIp f AaA t—ng h”3 vŠ”c $nÂ/m$ cq ho‰t tWnh hIp f AAA t—ng
h”3 vŠ”c $nÂ/m$ cq ho‰t tWnh &Ip f
&b
&' l( )h*n +,-m h#.+ +/nh chun c0a 1n2$m nà3 +,#n c4 +h% đồng hợp tử tri 5# !6$ +,#n c4 +h% b7nh +h89n là
ba# nh$:u;
¡Œng h”3 t trri vx/ chWnh ly AA(
•t/ +|t qu‡ ly gì B
C;ung ;au +hi £n cho HT
C0u +: œ ngŠ’i +h‡ n¥ng 3hxn bi~t mUi 'w PT) GPh$n/lthio )arbamiQ$J vŠ”c qu/ vwnh b‚i
g$n trri A al$n l•n a qu/ vwnh tWnh tr‰ng +hcng 3hxn bi~t vŠ”c PT)( Trong mrt crng vŒng t{n
;€ al$n a ly IP( TWnh !\c ;uut c•a c•3 '” chŒng vˆu cq +h‡ n¥ng 3hxn bi~t vŠ”c PT) cq th•
;inh ra P ngŠ’i con trong vq & con trai 3hxn bi~t vŠ”c PT) 'y # con g\i +hcng 3hxn bi~t vŠ”c
PT)B )ho r…ng crng vŒng cq ;s cxn b…ng 'ˆ +i•u g$n(
Chn o: <ác kế+ qu= +/nh ch/nh >ác +6$ ? ch@ 5A +hB) )hCn 5au DEu )hF3 +h1# qu3 +Gc làm +,Hn
5A c0a đ4n !I +/nh qu$ đInh +,#n bà$ +#ánJ
NO2 lunG G232 Sk đ2aR
G˜i 3 ly t{n ;€ al$n A q ly t{n ;€ al$n a(
Ta cq A q k IP  3 k # ¦ q k # ¦ IP k IO(
•t/ tÅ l~ +i•u g$n trong crng vŒng ly A 3
&
AA A &3q Aa A q
&
aa
Ibg AA A Ib& Aa A IIg aa
¡• ;inh ra vŠ”c ngŠ’i con g\i +hcng 3hxn bi~t vŠ”c PT) thì c•3 '” chŒng
3hxn bi~t PT) vˆu cq +i•u g$n Qw h”3 Aa(
D\c ;uut c•a ngŠ’i 3hxn bi~t PT) cq +i•u g$n Aa trong crng vŒng lyA
&
& I b&
I bh#7
& I bg I b&
)q
) )q
= ≈
+ +
D\c ;uut c•a c•3 '” chŒng vˆu cq +i•u g$n Aa lyA Ibh#7!Ibh#7

I&#PI
D\c ;uut ;inh con trai 3hxn bi~t PT) lyA
# P P
& b j
× =
D\c ;uut ;inh con g\i +hcng 3hxn bi~t PT) lyA
# # #
& b j
× =
D\c ;uut ;inh P con gŒm & trai 3hxn bi~t PT) 'y # g\i +hcng 3hxn bi~t PT)
ly A
&
P
P P # P P #
P I I7PI
j j j j j j
< × × × = × × × ≈
•t/ !\c ;uut c•a c•3 '” chŒng 3hxn bi~t PT) ;inh & con trai 3hxn bi~t PT)
'y # g\i +hcng 3hxn bi~t PT) lyA I&#PI ! II7PI

II##P

##Pp
I7 vi•m
I7 vi•m
I7 vi•m
I7 vi•m
I7 vi•m
I7 vi•m
#7 vi•m
I7 vi•m
:82 1 A art qu{n th• ng•u 3h€i ‚ tr‰ng th\i cxn b…ng HacQi›•anb$c cq bIII c\ th• trong vq cq PghI c\ th•
lcng !U( Ci|t r…ng tWnh tr‰ng ny/ Qo mrt g$n n…m tr>n nhi•m ;Žc th• thŠ’ng qui vwnh 'y lcng !U trri hoyn toyn
;o 'zi lcng th½ng(
a( TWnh ;€ c\ th• lcng !U +hcng thu{n ch•ng cq trong qu{n th•(
b( N|u trong qu{n th• nqi tr>n !‡/ ra vrt bi|n g$n lym #p al$n A thynh al$n a thì ;au mrt th| h~ ng•u
3h€i tª l~ c\ th• lcng !U trong qu{n th• chi|m bao nhi>u 3h{n tr¥mB
C5Jh G232 pI< Pu3
› T{n ;€ tŠ‹ng v€i c•a c\c al$n A
i Al$n a k
bIII PghI
bIII

k I#( %(B' đ2aR)
i Al$n A k # ¦ I# k Ig( %(B' đ2aR)
E, T€ c\ th• lcng !U +hcng thu{n ch•ng k &(Ig(I#(bIII k O&I(%(B' đ2aR)
F, T{n ;€ tŠ‹ng v€i c•a c\c al$n ;au +hi vrt bi|n A
i Al$n A k Ig ¦ #p ( Ig k Ijg# %(B' đ2aR)
E, O&I(
%(B+ đ2aR)
F, Igjj##g
%(B+ đ2aR)
&7
i Al$n a k # ¦ Ijg# k I#Ig %(B' đ2aR)
Tª l~ c\ th• lcng !U GAAiAaJ ;au # th| h~ ly
Ijg#
&
i &( Ijg#( I#Ig k Igjj##g %(B' đ2aR)
C0u $( :
TWnh tr‰ng hqi v{u ‚ ngŠ’i Qo g$n n…m tr>n nhi•m ;Žc th• thŠ’ng qu/ vwnh nhŠng +hi
bi•u hi~n l‰i chwu ‡nh hŠ‚ng b‚i gizi tWnh( G$n ny/ trri ‚ vyn cng nhŠng l‰i l•n ‚ vyn by(
Trong mrt crng vŒng trong #I(III vyn cng cq OI7h +hcng bw hqi( Trong #I(III vyn by cq
bao nhi>u ngŠ’i +hcng bw hqiB )ho bi|t trong crng vŒng cq ;s cxn b…ng 'ˆ Qi tru/ˆn(
C5Jh G232 T2aR
G˜i C ly al$n qui vwnh tWnh tr‰ng hqi
C
š
ly al$n qui vwnh tWnh tr‰ng +hcng hqi
li•u g$n CC CC
š
C
š
C
š
Nam Hqi Hqi Hqi
N¸ Hqi lhcng hqi lhcng hqi
G˜i 3 ly t{n ;€ C
q ly t{n ;€ C
š
¡yn cng +hcng hqi A C
š
C
š
 q
&
k OI7hš#I(III k IOI7h 
q k Ijb
3 k # ¦ Ijb k I#h
¡yn by +hcng hqi A CC
š
i C
š
C
š
k Ijb ( I#h i GIjbJ
&
k Ijb
T€ vyn by +hcng hqi š qu{n th• A Ijb ! #I(III k j(bII
#7I
#7I
&II
C0u $' %'B( đ2aR), œ ngŠ’i b~nh mU myu G!anh› v¢J Qo g$n l•n GaJ tr>n nhi•m ;Žc th• gizi tWnh D qui vwnhf
al$n trri tŠ‹ng “ng GAJ qui vwnh +i•u hình bình thŠ’ng( Tr>n mrt hŸn v‡o c\ch l/ cq 7jII ngŠ’i ;inh ;€ng
trong vq cq &jII nam gizi( Trong ;€ ny/ cq #gh nam bw mU myu( li•u mU myu ny/ +hcng ‡nh hŠ‚ng v|n ;s
thWch nghi c•a c\ th•(
aJ D\c vwnh t{n ;€ c\c al$n 'y thynh 3h{n +i•u g$n c•a qu{n th• ‚ tr‰ng th\i cxn b…ng(
bJ D\c ;uut bŽt g•3 Wt nhut # 3h„ n¸ ;€ng tr>n v‡o ny/ bw mU myu ly bao nhi>u B
C0u $'
aJ T{n ;€ c\c al$n 'y thynh 3h{n +i•u g$n c•a qu{n th• (!,0đ)"
› Tª l~ nam bw mU myu trong t—ng ;€ nam gizi tr>n v‡o D
a
E k
&jII
#gh
k IIO
› T{n ;€ al$n q GD
a
J k IIO  3 GD
A
J k IgP
› Tª l~ c\c lo‰i +i•u g$n trong qu{n th•A
i Nam cq & lo‰i +i•u g$n 'zi t{n ;€A D
a
E kIIOf D
A
E k IgP
i N¸ cq P lo‰i +i•u g$n 'zi t{n ;€ A 3
&
D
A
D
A
i &3q D
A
D
a
i q
&
D
a
D
a
k #
 IjhbgD
A
D
A
i I#PI& D
A
D
a
i IIIbOD
a
D
a
k #
bJ D\c ;uut bŽt g•3 Wt nhut # 3h„ n¸ ;€ng tr>n v‡o ny/ bw mU myu (!,0đ)"
› T—ng ;€ n¸ tr>n v‡o ly PIII(
› D\c ;uut bŽt g•3 c‡ PIII 3h„ n¸ +hcng bw mU myu ly A
GIjhbg i I#PI&J
PIII
k Igg7#
PIII
› D\c ;uut bŽt g•3 Wt nhut # 3h„ n¸ bw mU myu lyA #› Igg7#
PIII
&h

A.18 B. 36 C.30 D. 27 Giải: + Ta coi cặp NST XX là cặp NST tương đồng nên khi viết KG với các gen liên kết với cặp NST XX sẽ giống với cặp NST thường nên ta có 21 loại KG tối đa khi xét hai lôcut: lôcut một có 3 alen là A1, A2, A3; lôcut hai có 2 alen là B và b.ứng với trường hợp cặp XX là:

A1 B , A1 B A2 B , A2 B A3 B , A3 B

A1b , A1b A2 b , A2 b A3 b , A3 b

A1 B A1b A2 B A2 b A3 B A3b

A1 B , A2 B A1 B , A3 B A2 B , A3 B

A1b , A2 b A1b , A3 b A2 b , A3b

A1 B A2 b A1 B A3 b A2 B A3b
A A

A1b A1b A2 b , , A2 B A3 B A3 B

(Có thể viết các cặp gen liên kết với cặp XX: X B1 X B1 .....) + Với cặp XY là cặp không tương đồng nên có tối đa 6 loại KG khi xét hai lôcut: lôcut một có 3 alen là A1, A2, A3; lôcut hai có 2 alen là B và b là: A A A X B1 Y , X B 2 Y , X B 3 Y

X bA1 Y , X bA2 Y , X bA3 Y
→ Nếu không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số KG tối đa về hai lôcut trên trong QT này là:21 + 6 = 27 loại KG → đáp án là: D. 27 HD :Cả 2 alen A va B cùng nằm trên 1 NST X nên chúng ta xem tổ hợp 2 alen này là một gen (gọi là gen M)… Khi dó gen M có số alen bằng tích số 2 alen của A và B=3x2=6 alen.. ở giới XX số KG sẽ là 6(6+1)/2=21 KG ( ADCT nhu NST thuong r(r+1)/2 trong do r là số alen - Ở giới XY Số KG= r=Số alen=6. Vậy số KG tối đa về hai lôcut trên trong QT này là: 21+6 = 27 đáp án D Câu 12: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một QT của loài này đang ở trạng thái CBDT về cả hai cặp gen trên, trong đó TS của alen A là 0,2; TS của alen B là 0,4 thì TL KG AABb là A. 1,92% B. 3,25% C. 0,96% D. 0,04% Câu 13: Trong quá trình phát sinh trứng của người mẹ, cặp nhiễm sắc thể số 21 nhân đôi nhưng không phân li tạo tế bào trứng thừa 1 nhiễm sắc thể số 21 còn các cặp nhiễm sắc thể khác thì nhân đôi và phân li bình thường. Quá trình phát sinh giao tử của người bố diễn ra bình thường. Trong trường hợp trên, cặp vợ chồng này sinh con, xác suất để đứa con mắc hội chứng Đao là A. 50% B. 25% C. 12,5% D. 100% Câu 14: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế hệ XP (P) của một QT tự thụ phấn có TS các KG là 0,6AA: 0,4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi TS alen của QT, tính theo lí thuyết, TL cây hoa đỏ ở F1 là: A. 64% B. 90% C. 96% D. 32% Câu 15: Số alen của gen I, II và III lần lượt là 3, 4 và 5.Biết các gen đều nằm trên NST thường và không cùng nhóm liên kết. Xác định trong QT: 1/ Số KG ĐH về tất cả các gen và dị hợp tất cả các gen lần lượt là: A. 60 và 90 B. 120 và 180 C. 60 và 180 D. 30 và 60

2/ Câu 15 Số KG ĐH về 2 cặp gen và dị hợp về 2 cặp gen lần lượt là: A. 240 và 270 B. 180 và 270 C. 290 và 370 D. 270 và 390

3/ Câu 15 Số KG dị hợp A. 840 B. 690 ` C. 750 D. 660

1) Số Kg ĐH tất cả các gen = 3.4.5 =60 ; Số Kg dị hợp tất cả các gen = 3.6.10 =180 2) Số Kg ĐH 2 căp, dị hợp 1 cặp = (3.4.10+4.5.3+3.5.6) =270 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->