HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HOÁ 10 BAN CƠ BẢN(Năm học 2009-2010

)
A.Lý thuyết : Chương 1: Nguyên tử 1.Nắm vững các thành phần cấu tạo nên ngtử và hạt nhân, mối quan hệ giữa số e,p,n, Z, A 2.Khái niệm lớp, phân lớp e 3. Các nglý và quy tắc phân bố e trong ngtử, cấu hình e ngtử Chương 2: Bảng Tuần hoàn 1.Ng tắc sắp xếp các ngtố trong bảng TH, cách xác định số thứ tự Ô, chu kỳ, nhóm, phân nhóm 2.Nắm vững và giải thích sự biến đổi tuần hoàn cấu hình e ngtử và các đại lượng vật lý các ngtố hoá học 3.Nắm vững quy luật biến đổi tính kim loại , phi kim, hoá trị , tính axit , bazơ của các oxit và hydroxit tương ứng. Định luật Tuần hoàn Chương 3: Liên kết Hoá Học 1.Nắm vững sự hình thành Ion dương ,ion âm. Khái niệm về ion đơn nguyên tử , đa nguyên tử , 2.Nắm vững sự hình thành liên kết Ion .Dấu hiệu nhận biết . Bản chất 3.Nắm vững sự hình thành liên kết CHT.Dấu hiệu nhận biết . Bản chất 4.Liên kết Cho-nhận . Quy tắc bát tử. 5.Tính chất chung của hợp chất Ion , hợp chất CHT 6.Mạng Tinh Thể Ion,nguyên tử , phân tử. 7.Dựa vàoHiệu độ âm điện và sự biến đổi tính kim loại ,phi kim phân loại liên kết hoá học và xét sự phân cực các liên kết 8.Khái niệm và cách xác định Điện hoá trị và Cộng hoá trị , 4 quy tắc xác định số Oxy hóa Chương 4: Phản ứng Hoá Học 1.Thế nào là chất OXH, chất Khử,quá trình OXH, quá trình Khử và phản ứng OXH – K 2. Nắm vững các bước lập phương trình hoá học của phản ứng OXH – K 3.Nắm vững cách nhận biết các loại phản ứng trong hoá học vô cơ

B.BÀI TÂP: I.Tự luận :
1. Học sinh nắm vững các bài tập đã làm ở Sách Giáo Khoa, Sách Bài tập 2. Bài tập tham khảo :

Chương I và II
Bài1:Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp hai oxit của hai kim loại X, Y thuộc nhóm IIA và thuộc hai chu kỳ liên tiếp bằng 100ml d2 HCl 13,27% (d=1,1g/ml). a. Xác định hai kim loại X, Y b. Tính nồng độ phần trăm mỗi chất trong dung dịch thu được Bài2:Oxi tự nhiên có ba đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O. 39 40 41 Bài3:K có 3 đồng vị 19 K chiếm 93,258%, 19 K chiếm 0,012%, 19 K chiếm 6,730%. * Tính nguyên tử khối trung bình của K. 4 0 * Giả sử hổn hợp trên có 2 ng tử 19 K thì số ng tử tương ứng của 2 đồng vị còn lại là bao nhiêu? Bài 4:Nguyên tử của một nguyên tố Xcó tổng số hạt là 115, trong đó, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Tìm Z, A của nguyên tố. Bài 5:Hai nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một chu kì, có tổng số điện tích hạt nhân 25+. Hãy xác định vị trí của các nguyên tố đó trong bảng HTTH. Bài 6:Hai nguyên tố thuộc hai chu kì liên tiếp nhau trong cùng một nhóm, có tổng số điện tích hạt nhân 52+. Hãy xác định vị trí của các nguyên tố đó trong bảng HTTH. Bài 7:Trong một nguyên tử, tổng các hạt là 36, trong đó tổng hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 12 hạt. hãy xác định vị trí của nguyên tố trong bảng HTTH. Bài 8:Ôxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất khí với hiđro của nó chứa 8,82% H về khối lượng. b) Tìm nguyên tử khối của R. c) Viết cấu hình e của R

A = 32.96 lít khí (ĐKC) và một dung dịch X. 65 29 Cu . Ôxit cao nhất của nó chứa 61. Bài 19: Mg có 2 đồng vị X và Y. i) Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng. của B là 28.96 lít khí (ĐKC) và một dung dịch X.P có Z = 15. K+. Bài 9:Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là HR. O có Z = 8. Số khối của X là 24.88 lít CO2 (ĐKC). Cu 2+ .(Biết số hiệu nguyên tử lần lượt là : 11.26. Mg=24.15. Be (M=9)và Mg (M=24) B.B trong 175 ml dung dịch H2SO4 20 % (d=1. (K=39. b) Viết các cấu hình electron của chúng.Ag.Xác định vị trí và cho biết A. Tỉ lệ số nguyên tử X và Y là 3 : 2.Ba2+. e) Tìm nguyên tử khối của R. Bài 18: Khối lượng nguyên tử của Cu là 63.Cu1+. S=32.I. đồng vị Y nhiều hơn X 1 nơtron. a) Tính khối lượng mỗi chất A. Cl=35.Rb. Hãy viết cấu hình electron của 63 29 63 29 Cu . B trong hỗn hợp b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong d2 X. k) Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng. A = 14. Cl có Z = 17. Fe3+.d) Suy vị trí và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R. A = 16. ( Biết N có Z = 7.8 g hỗn hợp A.24.) Bài 10: Khi cho 0.P có Z = 15.35 g hỗn hợp A.Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và C% mỗi muối trong dung dịch sau phản ứng. A = 35. Hai kim loại X.4g hỗn hợp 2 muối cácbonat của 2 kim loại X. Sr (M=88) và Ba (M=137) Bài 13:Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số prôton trong hai hạt nhân nguyên tử là 39. A = 31. Xác định A. Ca=40.56.29. Bài 16: Viết cấu hình electron của các ion và nguyên tử sau : Na+. O=16. ( Biết N có Z = 7. Cu .48 lit khí H2 ( đktc) và dung dịch A . b)Hoà tan vừa đủ 13. Cl có Z = 17. Xác định A. S có Z = 16. Br có Z = 35. a) Xác định khối lượng nguyên tử của A và B.P3-. Ca=40. A = 16. S=32. h) Xác định kim loại đó. Bài 12: Hoà tan hoàn toàn 18.6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với 50gam H2O tạo ra 0. Cr. Li=7. Li=7. Bài 11:Khi cho 4. Mg=24.34. Đồng có 2 đồng vị là mỗi đồng vị . Cho 7. Na=23. Br -.Y thuộc nhóm IIA và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp bằng d2 HCl thu được 4. B. Mg (M=24) và Ca (M=40) C.Y là: A. (Be=9.5.35. O có Z = 8. A = 80. Ca (M=40) và Sr (M=88) D.12g/ml). H=1) Bài 14:Hai nguyên tố A và B thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A của bảng HTTH có tổng số prôton trong hai hạt nhân nguyên tử là 16. a) Tính khối lượng mỗi chất A.6g hỗn hợp A.2% O về khối lượng. 65 29 Cu và của Cu + . B phản ứng vừa đủ với 30g d2 H2SO4 thu được 8. B trong hỗn hợp b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong d2 X.54 đvC .8 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với 490gam dung dịch H2SO4 10% tạo ra 4. A = 80. f) Viết cấu hình e của R g) Suy vị trí và tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố R. Br có Z = 35.a) Hai nguyên tố Avà B cùng thuộc 1nhóm A và hai chu kỳ liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn có tổng số hiệu nguyên tử là 32. O=16. Tìm % về số nguyên tử Cu .5.Ga3+. A = 31. B.53.5. A = 14.B là những nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn . H=1) Bài 15:. B phản ứng vừa đủ với 33g d2 HCl thu được 8.31.Se2 -. A = 35. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg. S có Z = 16. j) Xác định kim loại đó. A = 32.47.19. Chương III: Liên kết Hoá Học . Cho 19. Fe2+.37) Bài 17: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố A là 13. Na=23.336 lit khí H2 ( đktc) và dung dịch A .

SO2 . Bcó 7e hoá trị -M (Z=12) .Hoà tan khí thu được vào nước rồi cho tác dụng với hỗn hợp Fe và Mg thu được 15.H.Trong hạt nhân A. H2CO3. N(Z=7) -P có 2 e ngoài cùng . biết hiệu suất phản ứng là 100% c) Cho lượng khí Cl2 trên vào bình chứa khí H2 đưa ra ánh sáng để phản ứng xảy ra hoàn toàn.Bài 1:Cho phân tử các chất : H2O . 1 Ar .hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực các liên kết trong phân tử các chất : a) N2 .lit khí Cl2 (đkc) a) Viết phương trình của phản ứng OXH-K trên b) Tính m.MgO. viết Cte .Tổng số e trong ion AB 3 là 32.n của các phân tử hoặc ion sau : 3 9 1 6 3 5 4 0 1 4 2 7 + 23.B b)Viết cấu hình e và phân bố e trong ngtử vào obbitan 2− 2− Bài 8.36.A và các ion XA 3 và XA 2 − 4 2− Bài 7. H2SO4 . HClO4 .AB2 Chương IV: Phản ứng Hoá Học Bài 1:Viết phương trình biểu diễn sự biển đổi sau: a) S-2  S0  S+6  S+4  S+6  S0 b) N+5  N+2  N0  N-3  N+5 N+4 c) Cl. Xác định dạng liên kết trong mỗi chất . 23 Na 1 K . 7 8 7 N 1 2 1 1 2− 2− 2− Bài 6.N. 24 Mg2+ . 9 8 O . hãy sắp xếp theo chiều tăng độ phân cực các liên kết trong phân tử các chất :Cl2 .B. AlCl3 .Cho biết tổng số e trong anion AB 3 là 42.CH4 . 13 Al3+ .p. Al2O3 .0575 g hỗn hợp 2 muối ( hiệu suất 95%). HClO. chất Khử trong các phản ứng này : a) CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O b) KClO3  KCl + O2 c) Mg + H2SO4  MgSO4 + H2 d) Fe2O3 + CO  Fe + CO e) Fe2O3 + CO  Fe3O4 + CO f) CaC2 + H2O  Ca(OH)2 + C2H2 Bài 3:Cho m gam KMnO4 tác dụng với HCl đặc thu được 3. P2O5 . Y có nhiều hơn X 4 hạt e -A có 1e hoá trị .H3PO4 .Xác định các ngtố X.Na .Cl. BCl3 Bài 3:Biết rằng tính phi kim giảm : O. SO3 .xác định chất OXH. Q có 6 e ngoài cùng a) Viết Công thức của hợp chất tạo bởi từng cặp nguyên tố b) Xác định dạng liên kết và hoá trị từng nguyên tố trong các hợp chất trên Bài 5:Xác định số e. AlN . Cl2O7. SO3. NH3 Bài 4:Cho các cặp nguyên tử : -X có 13p .Tổng số proton trong 2 ion XA 3 và XA 4 lần lượt là 40 và 48. 1 Cl .S.AB 3 . NaCl.B có số p và số n bằng nhau a)Tính số khối của A. N2 . Cl0  Cl+1 Cl+7 Cl+5 d) Mn+2  Mn+4  Mn+7  Mn+2  Mn0  Mn+2 Bài 2:Cho biết các phản ứng sau. NH3 b) CaO . CaO. Xác định A. NaBr. CTCT và xác định hoá trị các nguyên tố trong từng chất Bài 2:Dựa vào hiệu độ âm điện . Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Bài 4:Cân bằng các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron: a) FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2 b) As2S3 + KClO3 + H2O H3 AsO4 + H2SO4 + KCl c) KCrO2 + Br2 + KOH  K2CrO4 + KBr + H2O d) Al + HNO3 Al (NO3)3 + NH4NO3 + H2O e) K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O f) C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4  K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O . Tổng số proton trong phân tử AB2 là 22. HNO3 . phản ứng nào là phản ứng OXH – K.

Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử C. 8 O . 8 O E. Số khối của chúng lần lượt là 16. D đều sai CÂU 10.Cùng chiếm các ô khác nhau trong bảng HTTH D. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âm CÂU 2: Chọn phát biểu đúng của cấu tạo hạt nhân nguyên tử. một nơtron và một electron CÂU 11. 11 và 1. 1 6 1 7 1 9 CÂU 9. 19.Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử C. Cùng khối lượng B. 9 F 25 CÂU 8: Nhận định 2 kí hiệu 12 X và 25 Y .Cả B và C 1.Khối lượng của nguyên tử CÂU 4: Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu: A. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I . 18 B. 7. 21 H CÂU 7: Cho số hiệu nguyên tử của Cacbon. Khối lượng nguyên tử của chúng lần lượt là 12. 10-10 kg C.Cả A. Chỉ có trong hạt nhân nguyên tử Nitơ tỉ lệ giữa số proton và số nơtron mới là 1:1 . 17. 6 O C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 proton? B. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa học B. 8 O . 8. 10-6 kg B. 18 D. nơtron và electron B. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtron C. 9.. Nguyên tố Oxi có 3 đồng vị 8 O . Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử B.Một nơtron và một electron C. Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 loại hạt: proton. 1 H B. C. 10-8 mC. Tổng số hạt nhân Nucleon (proton và nơtron) của chúng lần lượt là 16. 10-26 kg CÂU 6: Cho số hiệu nguyên tử của Clo. 10-6 m B. Câu trả lời nào đúng trong các câu trả lời sau: 11 A. 8 O C. Natri và Hiđro lần lượt là 17. 9. 10-10 m D. Oxi.Cùng số proton D. 10-20 m CÂU 5: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ: A. Hai nguyên tử đồng vị có: A. X và Y là các nguyên tử của 2 chất đồng vị C. 10-20 kg D.Hai proton và một electron D. A. Nitơ và Flo lần lượt là 6. 17 Cl B. Một proton và một electron B. 7 N D. 10 C. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âm D. C đều đúng E. Số electron của nguyên tử B. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron C. Cả A.CHƯƠNG II CÂU 1: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? A. B.Cùng số hiệu nguyên tử Z C. Nguyên tử Hiđrô (kể cả đồng vị) là nguyên tử đơn giản nhất. B.g) FexOy + H2SO4  Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O II.Một proton.Số proton trong hạt nhân D.Cùng tính chất hóa học E.X và Y cùng có 25 electron D. nó gồm có: A. khối của K ………………………………….Hạt nhân của X và Y cùng có 25 hạt (proton và nơtron) E. Số nơtron của chúng lần lượt là 8. 11 Na D. Vậy: A.Cùng số nơtron CÂU 13. Phát biểu nào sau đây sai: A.Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron B.Cùng số nơtron CÂU 12.Cùng số electron C. Cùng số khối A B.Số nơtron trong hạt nhân E. A. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton B.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton không mang điện và các hạt nơtron mang điện dương D. Hãy xét xem kí hiệu nào 36 1 6 23 sau đây không đúng. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và tổng số hạt nơtron CÂU 14.Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron không mang điện CÂU 3: Chọn định nghĩa đúng của điện tích hạt nhân nguyên tử Z A. Các đồng vị có: A. 14. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai: 1 2 1 4 1 6 18 1 A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 nơtron? C. 17.

C CÂU 21. Cu2O. Nguyên tử lượng tăng dần B. Nguyên tố X hợp với H cho hợp chất XH4.11 proton.Điện tích hạt nhân tăng dần C.Sự bão hòa của các lớp electron CÂU 16. A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. 32. 2 thuộc phân nhóm chính nhóm VI C. Z = 16. số nơtron không định được E. 4.Số khối tăng dần D.Hai điều B.3 thuộc phân nhóm chính nhóm VII D. Công thức electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. 27 D. 4. Điều nào sau đây sai: 1 A.Tất cả đều sai CÂU 23. B.1.3 ở chu kì 3. CuO C. 1s2 2s2 2p4 3. 64.Kết qủa khác .Hai điều A.5 ở chu kì 3.Cả A.5: phi kim B. FeO.5: phi kim C.1s2 2s2 2p6 3s1 CÂU 22. nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhất CÂU 15. 1s < 2s B. B.13 proton.1. C E. 60%. Điều nào đúng trong các điều sau khi cho biết kí hiệu là 3p5 A.3% oxi về khối lượng. 2. A = 31 CÂU 29: Nguyên tố A tạo được hai loại oxit. 32 CÂU 27 . 29 C.12 proton. N và Si D. số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16.Phân lớp p có nhiều nhất 5 electron D. A = 35 C. 3p D. Mg và Ca C. SO2. 4 ở chu kì 1. Oxit cao nhất của nó chứa 53. 2s2 2p6 3s2 3p5 4.5 ở chu kì 1 C.5: kim loại D.3p < 3d CÂU 18. 56. A = 39 D.Z = 15.5: phi kim E. Chuyển động của electron trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác định B.3. O và S B. Những electron ở gần hạt nhân nhất ở mức năng lượng thấp nhất D.H+ (Z=2) 1s1 C. Tổng số proton trong hạt nhân của 2 nguyên tử A và B bằng 32.3s < 4s D. 2p > 2s C.4: kim loại 2.Cả A. K có điện tích hạt nhân Z = 19 thì K có 1 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp: A.Na (Z=11) 1s22s22p63s1 D. p. Trong nhân của nguyên tử 1 H có 1 nơtron B. 11 nơtron CÂU 20.24 proton B. Mỗi lớp n có n phân lớp và mỗi lớp n chứa tối đa 2n2 electron E. 2. Z = 19. A = 32 B. D đều sau CÂU 24.Cả A.24 Cho 5 cấu hình electron của 5 nguyên tố lần lượt là: 1. C. Phân lớp p thuộc lớp thứ 3 C. H (Z=1) 1s1 B.Phân lớp d có tối đa 10 electron E. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2.3. C đều sai CÂU 25.Phân lớp f có tối đa 14 electron CÂU 17. Mọi electron đều liên kết với hạt nhân đều chặt chẽ như nhau C. Tìm công thức electron sai: A. Z = 17.11 proton. d. B. Hai nguyên tố đó là: A. SO3 B. 13 nơtron C. f chứa electron CÂU 19. Fe2O3 D.Phân lớp s có tối đa 2 electron C.1s1 5.Na+ (Z=11) 1s22s22p6 E.4p E. Phân nhóm của các nguyên tố trên là A. C đều đúng E.1. 12 nơtron D.Ca (Z=20) 1s22s22p63s23p64s2 CÂU 26. Số khối của X là: A.D. Hãy xét xem cấu hình electron nào là cấu hình electron của nguyên tố kim loại? phi kim A. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có A. Mức năng lượng E. B đều đúng D. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào: A.1. C và Si CÂU 28 Trong nguyên tử X tổng số hạt bằng 52.1.Cả A. Số proton và số khối của nguyên tử X là: A. 28 B. Nguyên tử khối của A và công thức 2 oxit trên là: A. Khác Đề bài chung cho các câu 22. 4s B. Có 3 phân lớp p B. Chu kì của các nguyên tố trên là A. 3d C.Phân lớp p có tối đa 6 electron D.3. Chỉ có trong nguyên tử Nitơ mới có 7 electron E. 5 thuộc phân nhóm chính nhóm I B. 3: phi kim 4. Dựa vào nguyên lí vững bền hãy xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai: A. phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50%.23. 1. Phát biểu nào sau đây sai: A. 3: kim loại 4. 2 ở chu kì 2 B. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s.3d < 4s E. 1. 4: kim loại 2.

Chu kì 2. Chọn nguyên tử có bán kính lớn nhất A. Chu kì 3. B. C.H3PO4 C. nhóm VI A B.Mg(OH)2 C. D. Chu kỳ 4. Nguyên tử đó thuộc chu kỳ ?A. Cùng một ô B. phân nhóm chính nhóm II B. Xét xem bazơ nào mạnh nhất? A. C CÂU 37. Kim loại đó là: A.6g một kim loại thuộc phân nhóm IIA..Tính kim loại tăng dần C. được hình thành do sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử khác nhau.336 lít hidro thoát ra (ở đktc).Hóa trị cao nhất đối với oxi D. nơtron. khi đi từ trên xuống dưới thì: A.Hai ô cùng chu kì và cách nhau bởi một ô khác D.CÂU 30: Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3 của bảng HTTH...H (Z=1) B.Hai điều A.Số electron trong nguyên tử CÂU 43. Chọn phát biểu đúng nhất: Liên kết cộng hoá trị là liên kết A. C đúng CÂU 38. Bán kính nguyên tử của X lớn hơn bán kính nguyên tử của Y C. Hôïp chaát khí vôùi hiñroâ cuûa moät nguyeân toá öùng vôùi coâng thöùc RH4. Ca C.Al(OH)3 CÂU 44. tác dụng với nước thì có 0.Hai ô kế tiếp nhau và cùng chu kì C.Độ âm điện giảm dần D.Hai điều A. nhóm VI A CHƯƠNG III : LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1.Na (Z=11) CÂU 40.67% về khối lượng. phân nhóm chính nhóm IV D. Bán kính nguyên tử giảm dần B. M là: A. phân nhóm chính nhóm II C. 7 B.HClO4 E.C (Z=6) C.Độ âm điện tăng dần D.. 28 2CÂU 34. Chu kỳ 4 D. Chu kỳ 2. C đúng E. NaOH B.. phân nhóm phụ nhóm IV CÂU 42. nhóm I A C. Hai nguyên tử Clo đồng vị Cl 35 và Cl 37 có vị trí như thế nào trong bảng HTTH A. 15 C).Hai điều A. 12 B). Số lớp electron C. HA vaø A2O7 CÂU 35.12 C.. Cu E..Ba câu A. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y D..B. Trong cùng một chu kì của HTTH. Chọn phát biểu đúng nhất: . kết quả khác CÂU 31: Cho 0.Hai câu A. Bán kính nguyên tử tăng dần B..H2GeO3 C ÂU 45:Cation R+ có cấu hình e kết thúc ở phân lớp 3p6. Chu kỳ 3. nhóm I A D. khi đi từ trái sang phải thì: A. Nguyên tố ở chu kì 3 phân nhóm chính nhóm VII có Z bằng bao nhiêu? A. B. Số electron lớp ngoài cùng B. Vậy R thuộc: A.19 CÂU 41.7%R veà khoái löôïng.O (Z=8) E. Nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s2 Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của X A. H2A vaø AO2 C). Zn C. Trong cùng một phân nhóm chính của HTTH.. Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn (đối với 20 nguyên tố đầu bảng) A. được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung. Nguyeân töû khoái cuûa R laø :A).Chu kì 2..Thành phần của các oxit.Chu kì 4. trong đó cặp electron dùng chung bị lệch về phía một nguyên tử. electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc phân nhóm VIIA là 28. B.Hai ô cùng nhóm và cách nhau bởi một ô khác CÂU 39. 24 D).H2SO4 D. Mg.. C CÂU 36. phân nhóm phụ nhóm II E.15 D. Nhân của X có nhiều điện tích dương hơn nhân của Y B. Ba D. B E. Xét xem axit nào mạnh nhất? A. H2A vaø AO3 B).Chu kì 4. hidroxi E. Nguyên tử X dễ thu electron hơn nguyên tử Y thì: A. Câu 2.Hai điều B.17 E. Chu kỳ 4. Mg . giữa các nguyên tử phi kim với nhau.N (Z=7) D. Nguyên tố Y tạo với kim loại M cho hợp chất có công thức MY2 trong đó M chiếm 46.Be(OH)2 D. Chu kỳ 3 C... B. Tất cả đều sai CÂU 33. Chu kỳ 2. C E. AH3 vaø A2O5 D). H2SiO3 B. Ion X coù caáu hình e laø:1s22s22p63s23p6 coâng thöùc hôïp chaát vôùi hiñroâ vaø coâng thöùc oxit cao nhaát cuûa X laø: A).. Y tạo được hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất là YO3.Tính phi kim giảm dần C.Kết quả khác CÂU 32: Tổng số hạt proton. Oxit cao nhaát cuûa noù chöùa 46.

Các phân tử nào sau đây đều có liên kết cộng hoá trị không phân cực: A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 C. F2. 1s2 2s2 2p63s23p64s2 B. CsCl. H2. Cl2. NH3 D. N2. LiCl và NaCl C.Liên kết ion là liên kết A. Cl2. H2S Hợp chất nào là hợp chất ion? Câu 4. liên kết trong phân tử nào mang nhiều tính chất ion nhất. O2 . 1s2 2s2 2p2 B. D. 1s2 2s2 2p4 B. HF. Chỉ ra các giá trị lớn nhất của số liên kết cộng hóa trị có thể được tạo thành bởi một nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4? A. H2S là liên kết cọng hóa trị có cực. B. NaCl. HCl. C. Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p63s23p64s2 Chọn các cấu hình electron ứng với ion tạo ra từ nguyên tử X: A. A. RbCl Câu 11. Liên kết trong phân tử CaS và AlCl3 là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim. D. giữa nguyên tử kim loại với nguyên tử phi kim. Có cùng notron. CO2. KBr B. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p D. HX A. Câu 7. H2. Có cùng số proton. 1s2 2s2 2p63s2 Câu 13. cấu hình electron của ion Cl là: A. B. B. Nguyên tử X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X sẽ có cấu hình electron nào sau đây? A. C. Cl2. 9. N2. Anion X2. Trong các hợp chất sau đây: A. Mg2+. Cho các phân tử sau: LiCl.H2X B. 1s 2s 2p D. Một nguyên tử X có tổng số electron lớp ngoài cùng là 7. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 D.có cấu hình electron giống R+ (có cấu hình electron 6 lớp vỏ ngoài cùng là 2p ) thì cấu hình electron của nguyên tử X là: A. CsCl B. F. Không có đặc điểm gì chung. Câu 8. H2 . Kết luận nào sau đây sai: A. Câu 10. Trong các phân tử trên. Cl2. KCl. N2 là liên kết cọng hóa trị không cực. Mg. 1s2 2s2 2p63s2 2 2 4 C. D. C. . 3 C. 6 . 4 D. F2. được hình thành do nguyên tử phi kim nhận electron từ nguyên tử kim loại. H2. 1s2 2s2 2p63s23p6 2 2 6 2 6 2 6 C. H2O . XH3 D. được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Các ion Na+. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B. 1s2 2s2 2p63s2 Câu 12. C. 2 B. B. XH4 C. Câu 3. được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa cation kim loại và anion gốc axit. KCl D. HI. Công thức phân tử của hợp chất giữa nguyên tố này với hiđro là: A. 1s2 2s2 2p6 C. 1s2 2s2 2p63s23p64s24p6 D. Cho biết nguyên tử Na. Liên kết trong phân tử NH3 .có đặc điểm chung là: A. Liên kết trong phân tử Cl2 . Cho biết nguyên tử Clo có Z=17. 12. 1s2 2s2 2p5 Câu 9. H2. F lần lượt có số hiệu nguyên tử là 11. Liên kết trong phân tử BaF2 và CsCl là liên kết ion. Câu 6. I2. RbCl. D. N2. F2. Có cùng số electron. NO2. H2O C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 Câu 5.

LiF . Cho tinh thể các chất sau : Lưu huỳnh . CH4 . NCl3 . 2 Câu 28Tổng số e trong ion AB 3 là 32. b. phối trí. NaCl. nhóm VIIIA. KF . b. 2. H2O.than chì . b. HCl. FeCl2 . CaO. Trong phản ứng hoá hợp số oxy hoá của các nguyên tố không thay đổi . Cho các chất sau: MgCl2 . NH3 D. SiO2 . Trong phản ứng phân huỷ số oxy hoá của các nguyên tố luôn luôn thay đổi . D. O(Z=8). B(Z=17). NCl3 và HCl D. do lực hút tĩnh điện giữa các phần tử mang điện trái dấu. A2B với liên kết cộng hóa trị. − Câu 25 Cho N(Z=7). Câu 26 Số oxy hóa của Clo trong hợp chất KClO3 là: a. Na2O . BaCl2 . CuCl2 . chu kỳ 2. c. số proton. +1. d. muối ăn Tinh thể Ion là tinh thể a/ Lưu huỳnh b/ than chì c/ nước đá d/ muối ăn Câu 20 Liên kết ion là liên kết hóa học được tạo thành: a. do sự góp chung electron. Dãy nào trong dãy hợp chất dưới đây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần. d. HCl. NH3. 29. 30. CaO B. số hạt mang điện chiếm 66. nhóm IIA. vị trí của X trong bảng tuần hoàn là: a. -1. ZnO . Na2O và NCl3 C. LiF Câu 16. Liên kết cộng hóa trị B. Hợp chất nào có liên kết cộng hoá trị a/ NaCl . nhóm IIA. Các ion và nguyên tử F-. c. CO2 . CaO. Tổng số proton trong phân tử AB2 là 22. Phản ứng oxy hoá -khử là phản ứng không có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố. Câu 27. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. số khối. 1s22s22p6.Trong phản ứng này . Hợp chất nào sau có liên kết cộng hóa trị A. C. b. NaCl. d. Trong các phân tử trên. Câu 21 Cho các hợp chất: HCl. KBr . d. H2S. Mg2+. Các hợp chất có liên kết ion là: a. Liên kết hidro. nhóm VIIIA. NO. c. Liên kết ion. 1s22s22p63s23p5. phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất là: A. NiCl . Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. NH3 C. NaCl. cộng hóa trị. +5. ion. chu kỳ 3. Liên kết của nguyên tố R với nguyên tố hiđrô thuộc loại liên kết nào sau đây: A. 2+ 2 2 6 Câu 23 Ion X có cấu hình e: 1s 2s 2p . c. Na2O C. NH3. Câu 24 Cho A(Z=11). Cho các phân tử sau: Cl2O. nguyên tử sắt : − . d. Công thức hợp chất và liên kết hóa học được hình thành trong hợp chất giữa A và B là:a. Câu 2 : Cho phản ứng : 3 Fe + 2O2 → Fe3O4 . H2O. nước đá . A. Cấu hính e của X là: a. MgCl và Na2O B. MnCl2 D. NaCl . KCl.Trong các hợp chất sau : NaCl . chu kỳ 3. c/ CH4 . A2B với liên kết ion. d. d. b. Câu 22 Cho F(Z=9). CrCl2 . NH3. cộng hóa trị. Trong phản ứng thế số oxy hoá của các nguyên tố luôn thay đổi. 31. NO .Anion X có tổng số các hạt bằng 53. phối trí. b. c. c. Câu 15.04%.Câu 14. chu kỳ 2. d/ LiF Câu 19. b. CHƯƠNG IV : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Câu 1 : Chọn phát biểu đúng : A. c. b. c. d. phân tử AB2 có liên kết: a. b. CaO. Ne có cùng: a. Liên kết cho nhận C. NH3. H2S B. Cl2O Câu 18. +3. d. c. AB với liên kết ion. HCl và KCl Câu 17. NCl3 . Ne(Z=10). H2O. Số electron có trong ion NO 3 là: a. Mg(Z=12). AB với liên kết cộng hóa trị. giữa các nguyên tử. 1s22s22p63s23p4. b/ KF . số nơtron. 1s22s22p63s23p6. số electron. ZnSO4 . D. B. NaBr .

CuO +H2 → Cu + H2O Câu 6 :Số oxy hóa của clo trong dãy các hợp chất sau : HCl . Tạo ra chất kết tủa B. vừa là chất oxy hoá D. +3 . Câu 7 : Phản ứng : Cl2 + H2O→ HCl + HClO . Thế D.183. Câu 9 : Sự oxy hoá một nguyên tố là sự mất electron của nguyên tố đó . nhường 2e C âu 16 : Trong hợp chất nào sau đây nguyên tố nitơ không thể hiện tính khử ? A. Na2SO4 + BaCl2→BaSO4 + NaCl . 1 . Câu 15 : Cho phản ứng : Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu Trong phản ứng này 1 ion Cu2+ đã : A.+7 B. HClO4 là : A. 1 . Câu 8 : Dấu hiệu để nhận biết phản ứng oxy hoá khử là : A. Có sự thay đổi số oxy hoá của các nguyên tố trong phản ứng . 1. Hệ số cân bằng của phản ứng lần lượt là : A. +5 .HClO3 . KClO3 → KCl + O2 B. 0. Đúng B. NH4Cl B. 4 . Trao đổi B. phản ứng nào là phản ứng oxy hoá -khử A. +3 . Chất oxy hoá C. 1 .0.43 lit . 2 D. +7 D. -1 . 2 . 4 . +3 . Nhận 1 e D.75 D. 3. B. +1 . Bị khử B. bị oxy hoá c. +1 . A.15M cần bao nhiêu gam sắt? A. Không là chất khử . D. Na + Cl2→ NaCl D. Chất oxy hoá B. 4 .NaNO2 C. +5 .67 B. P2O5 + H2O→ H3PO4 B. 1 . Vừa bị khử . Phản ứng trao đổi C. 155. 2 . Có sự thay đổi màu sắc của các chất . sai Câu 11: Cho các phản ứng sau . HClO2 .A . thuộc loại : A. 1 . Câu 3 : Cho phản ứng : Cl2 + NaOH→ NaCl + NaClO + H2O. +7 .56 lit D. 1 . Có khả năng nhận proton C. 3.5 M cần thiết để hoà tan vừa hết 4. C. cụ thể là :……. Nhận 2 e B. 1. ở đây xảy ra phản ứng : A.+5 . 1 . Tạo ra chất khí .không bị oxy hoá . Kết hợp C.8 g Cu theo phản ứng : Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO +H2O.Vừa là chất khử . 2 . 1. +1 . +3 .. không là chất oxy hoá. sai Câu 10 : Phản ứng oxy hoá -khử là phản ứng hoá học trong đó có sự nhường và nhận proton .52 C. Câu 13 : Thả dây đồng vào dung dịch AgNO3 . C. HClO . Câu 12 : Cho phản ứng : KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 +H2O Vai trò của HCl trong phản ứng là: A.57 C. Kết quả khác .+1 . clo đóng vai trò : A.30 lit D. Trong phản ứng này . phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hoá khử: A. Chất tạo môi trường D. nhường 1e C. -1. Không bị khử . Chất khử B. 3.1 . Có số oxy hoá giảm sau phản ứng. Cu(OH)2 → CuO + H2O C.57 Câu 19 : Thể tích dung dịch HNO3 0. NO2 D. Fe + Cl2→ FeCl3 D. Phản ứng oxy hoá khử D. Câu 4 : Cho phản ứng : MnO2 + HCl→ MnCl2 + Cl2 +H2O. 184. CaCO3 + HCl→ CaCl2+ CO2 + H2O C. 0. vừa bị oxy hoá C. +7 .64 D.7 B.173. A. Đúng B. Chất khử C. Có số oxy hoá tăng sau phản ứng D. + 5 . -1 . Phản ứng trung hoà B. 4 . Có khả năng nhận electron B. 3. HNO3 Câu 17 : Cho phản ứng : 2KClO3→ KCl + 3O2 lượng kaliclorat cần để điều chế 72g oxy là: A. 2 Câu 5: Cho các phản ứng sau . Phản ứng tự oxy hoá khử.-1 C. 0. A.0 Câu 18 : Để khử hoàn toàn lượng bạc có trong 850ml dung dịch bạcnitrat 0. Phân huỷ Câu 14 : Chất khử là chất : A.40 lit B.

e. Zn B.19. NH4+ . +3 .18. +3 . +3 .3. +2y/x.20 D). 22. 1. Mg--> Mg2+ . 2. vừa là chất tạo môi trường D. 2. +2 . -2 . +2 . -3. -2 .904 lit khí NO (đ ktc)không màu . Trong phản ứng này vai trò của SO2 là: A. NO2.Cu C. +2x/y . vừa là chất tạo môi trường Câu 23:Trong số các phản ứng sau.18. Chất oxi hoá B.Câu 20 : Cần bao nhiêu lit O2(đktc) phản ứng vừa đủ với 1mol NH3 để tạo thành 2 sản phẩm khử là NO và H2O ? A. lần lượt là: A). Ca--> Ca2+ + 2e B).Fe D. 20. 3H2SO4 + 2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 + 6 H2O C. hoá nâu trong không khí . -1 . -3. 18. H2SO4 + FeO Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Câu 24: Trong các phản ứng sau: 1)CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca(HCO3)2 2)2SO2+O2 --> 2SO3 3)4KClO3--> 3KClO4 + KCl 4)AgNO3 + NaCl--> NaNO3 + AgCl 5)8Al+3Fe3O4 --> 4Al2O3 + 9Fe phản ứng nào không phải là phản ứng OXH khử A).18 Câu 27: Số OXH của N trong các phân tử và Ion:NxOy . 20.06 g kim loại chưa rõ hoá trị vào dung dịch HNO3 thu được 1. -3. H2SO4 + Fe FeSO4 + H2 B. +2x/y .19.. 112 lit Câu21 :Hoà tan 3. -2y/x . Vừa là chất oxi hoá.4 Câu 25: Phương trình biễu diễn sự tạo thành ion nào sau đây là sai: C).3 B). Vừa là chất khử.4 D).khử ? A. 19. Mg Câu 22:Xét phản ứng : SO2 + Cl2 + H2O HCl + H2SO4 .20 B). Kim loại đã dùng là : A. -3 .56lit D. Chất khử C.4 lit B.19 C). H2SO4 + Fe3O4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D.5 C). phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá . -3.n của ion 19 K+ lần lượt là: A).2e D). 28lit C. NH2OH . Na--> Na+ + 1e A). +1 B). 4. N2H5+ . -1 D). -1 C). Cl + 1e --> Cl3 9 Câu 26: Số p.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful