P. 1
Bai Tap Dinh Gia Co Phieu

Bai Tap Dinh Gia Co Phieu

|Views: 272|Likes:
Được xuất bản bởicuruaxitin

More info:

Published by: curuaxitin on Dec 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2014

pdf

text

original

1. Heather Callaway, CFA, quan tâm về tính chính xác trong phần ánh g!

á c"a
m#nh về Cr!m$on %ate, m&t c'ng ty cung th!(t )* v!+n th'ng phát tr!,n m-nh ./c
c'ng ty c' ánh g!á l0 1ng ầu 2anh $ách n3n mua. Cr!m$on h!4n ang g!ao 2*ch v5!
g!á 6178 cho m9! c: ph!(u, v0 Callaway thu th;p ./c nh<ng th'ng t!n $au về c:
ph!(u=
C: t1c v>a tr? cho m9! c: ph!(u 6@.AA
BC l4 tDng tr.Eng F nDm t5! 7@G
BC l4 tDng tr.Eng $au F nDm 1FG
ChC $H IJK 8 quL tr.5c FA.MG
NOn )Py t0! chính 7.8
Qoanh thu 611.RS m9! c: ph!(u
TOng quay t0! $?n 11.F
U/! $uVt th* tr.Wng .5c tính 17.FG
Xng ch" c"a Callaway, Yate$ Znve$tment$, muHn $[ 2\ng tC l4 tDng tr.Eng )ền v<ng c"a
c'ng ty l0m y(u tH ầu v0o ch" y(u , -t ./c l/! $uVt y3u cầu c"a c: ph!(u c'ng ty
n0y.
BC l4 tDng tr.Eng )ền v<ng c"a Cr!m$on gần nhVt v5!=
A. 17.FG
Y. 18.SG
C. 1M.MG
F. Cho c: t1c h!4n thW! c"a m&t c'ng ty l0 6F.@@, tDng tr.Eng 2] )áo l0 ^G, g!?m
2ần trong 7 nDm $au _, t5! m1c :n *nh AG,v0 g!á tr* h!4n t-! c"a c: ph!(u c'ng ty l0
68A, tính l/! $uVt theo y3u cầu`
A. ^.SG
Y. 1@.AG
C. R.SG
7. %!? $[ l/! $uVt y3u cầu vHn ch" $E h<u l0 1@G, c: t1c v>a tr? l0 61.@@ v0 c:
t1c ab vcng ./c tDng tr.Eng E m1c MG md! md!. Bính g!á ab vcng v0o cuH!
nDm F`
A. 6FR.^S
Y. 6FS.@R
C. 6F^.@^
8. etan Yellton, CFA, ang chuPn )* )áo cáo về Bfg, Znc. hg.W! g!ám $át c"a
Yellton y3u cầu Yellton tính c? chC $H IJK 8 quL tr.5c h/p lL, 2]a tr3n nh<ng
th'ng t!n $au=
KIe h!4n t-! i 67.A@
BC l4 ch! tr? c: t1c i @.M@
U/! $uVt y3u cầu cho Bgf i @.1A
BC l4 tDng tr.Eng c: t1c cH *nh ab vcng i @.@A
ChC $H IJK 8 quL tr.5c h/p lL c"a Bfg th# gần nhVt v5!=
A. M.7
Y. 8.@
C. M.@
A. jan2, Znc., h!4n ang tr? c: t1c 61.FF, c: t1c ab vcng ./c tDng tr.Eng E m1c
AG. h(u g!á tr* h!4n t-! c"a c: ph!(u c"a jan2 2]a tr3n m' h#nh %or2on l0
67F.@7, tính l/! $uVt y3u cầu`
A. RG
Y. SG
C. ^G
Náp án=
1. Yk 18.SG.
BHc & tDng tr.Eng )ền v<ng i glK x tC l4 l/! nhu;n g!< l-!
Bhu nh;p tr3n m9! c: ph!(u KIe i g!á J mIJKk i 6178 J FA.M i 6A.F7
BC l4 l/! nhu;n g!< l-! l0 aho?n l/! nhu;n ah'ng tr? v0o c: t1c i mA.F7 n @.AAk J
A.F7 i @.SR hay SRG
glK i l/! nhu;n )!3n o vOng quay t0! $?n o On )Py t0! chính
glK i A.F7 J 11.RS o 11.F o 7.8 i 1M.MG
BHc & tDng tr.Eng )ền v<ng i SRG o 1M.MG i 18.SG
F. C
U/! $uVt y3u cầu l0 R.SG.
r i m6FJ68Ak pm1 q @.@Ak q m7JFkm@.@^ r @.@Aks q @.@A i @.@RS@
T# m' h#nh H l0 m&t m' h#nh .5c tính gần tng, n3n c_ th, tính r m&t cách tr]c t!(p m0
ah'ng cần $[ 2\ng phup lvp.
7. A
%!á tr* cuH! l0 6FR.^S, v0 _ l0 g!á m0 m&t nh0 ầu t. $wn $0ng tr? E cuH! nDm th1
F. Câu tr? lW! ./c th, h!4n trong )?ng $au=
hDm C: t1c
1 61.@M@@
F 61.1F7M
7 61.1R1@
T
7
= 61.1R1Jm@.1@ r @.@Mk i 6FR.^S
8. A
BC l4 ch! tr? c: t1c m1 r )k l0 @.M@, v# th( tC l4 l/! nhu;n g!< l-! m)k l0 @.8.
A. A
U/! $uVt y3u cầu l0 RG= r i p61.FFm1 q @.@Ak J 67F.@7s q @.@A i @.@R or RG.

8% 2.05) + (3/2)(0.4 = 16.07 – 0. nên có thể tính r một cách trực tiếp mà không cần sử dụng phép lặp.23 Tỉ lệ lợi nhuận giữ lại là khoản lợi nhuận không trả vào cổ tức = (5.6% = 14.98 × 11.22. Câu trả lời được thể hiện trong bảng sau: Năm Cổ tức 1 $1.23 − 0. tính lợi suất yêu cầu? A.78.09 or 9%.78 Tỉ lệ chi trả cổ tức (1 – b) là 0. cổ tức kỳ vọng được tăng trưởng ở mức 5%. 6.8%.05) / $32.89 hay 89% ROE = lợi nhuận biên × vòng quay tài sản × đòn bẩy tài chính ROE = 5. A $1. Inc.4..3 B. Nếu giá trị hiện tại của cổ phiếu của Jand dựa trên mô hình Gordon là $32.0 5.03] + 0. Jand. vì thế tỉ lệ lợi nhuận giữ lại (b) là 0.60.Chỉ số P/E 4 quý trước hợp lý của TWR thì gần nhất với: A. r = ($2/$45) [(1 + 0.1910 V3: 4.03.191/(0. C Lợi suất yêu cầu là 9. 8% C.0 C. A Lợi suất yêu cầu là 9%: r = [$1.2 × 3. 9% B. và đó là giá mà một nhà đầu tư sẵn sàng trả ở cuối năm thứ 2.55) / 5.22(1 + 0.23 = 0.1236 3 $1. Tốc độ tăng trưởng bền vững = ROE x tỉ lệ lợi nhuận giữ lại Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS = giá / (P/E) = $134 / 25.10 – 0.8%. 5. B) 14.05 = 0.23 / 11.06) = $29. . 3. 6. 7% Đáp án: 1. hiện đang trả cổ tức $1. A Giá trị cuối là $29.0600 2 $1. 4.6% Tốc độ tăng trưởng bền vững = 89% × 16.05 = 0.6 = $5.0980 Vì mô hình H là một mô hình ước tính gần đúng.05)] + 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->