CoI nguoI rung chuông fân fhô 1

hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC 1..................................................................................................................................... 2
CH!ONC 2................................................................................................................................... 18
CH!ONC 3................................................................................................................................... 33
CH!ONC 4................................................................................................................................... 50
CH!ONC 5................................................................................................................................... 69
CH!ONC 6................................................................................................................................... 77
CH!ONC 7................................................................................................................................... 92
CH!ONC 8................................................................................................................................. 110
CH!ONC 9................................................................................................................................. 122

Höì Anh Thaái 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 1

Mua ho nam ây baI bIô n Ðình Son xôn xao vu môf cô gaI b¦
chôf frong Iuc fam bIôn voI mây nguoI ban fraI. Ho nao baI fam
nao chang co nguoI chôf. ÐaI phaI dong fhuô d¦nh ky cho bIôn.
Mua ho nay Ia cô fa, mua sau bIôf dâu IaI không dôn Iuof fôI. ChI
co dIôu caI ông fhu fhuô bIôn cung nghIôf nga, nghIô f nga nhu sô
phân, không chung chinh ông fa Ia sô phân - dI fhu fhuô ma chang
cho aI bIôf fruoc bao gIo. Ho nong fhì fa ru rô nhau Iôn xo, fa chay
rông môf quang duong không daI dây bâf frac dôn baI fam, fa
xuông fam, rô I du ng môf caI fa fha nh nguo I dong fhuô cho ca caI
baI fam khôn kIô p no.
Nhung nguoI chôf mua ho ây không phaI Ia môf cô gaI nhu
fIn dôn. NguoI chôf Ia môf ga fraI. Ia nguoI gân gu I voI nan nhân,
IaI Ia nguoI chung kIôn, fôI fhây câ n caI chinh IoI dôn daI na y. TIn
dôn co fhô fhay dôI duoc nhung vIôc fay froI hon ca gIoI finh.
Hình nhu chung fôI cu ng noI chuyôn gì do IIôn quan dôn gIo I
finh fruo c ngay fhang Côc chôf. Sang hôm ây, fhang Phu go I dIôn
cho fôI. Ða fhang chung chau vua nay ra y d¦nh dI Ðình Son, chu
co dI duoc không7 MuoI phuf sau, Phu IaI chIôc xo Toyofa Corona
dôn. Thô Ia bôn chu cha u xuôI fhoo quôc Iô Môf vô phia Nam. Nho
chIôc xo cua fhang Phu, fha ng cha u con ông anh ruôf, fâf ca chung
fôI fhuong dI nhu ng chuyô n ngâu hung ban kinh vaI ba fram cây
sô quanh Ha NôI nhu bâf cu môf công dân fhu dô nao ngâu hu ng
phong xo may ra bo hô an kom Ðôn Mua. MoI fhu Ia nho o faI xoay
xo I¦ch Ia m cua ông anh fraI fôI. MoI fhu Ia nho o caI khach san fu
nhân ông dung Iôn, nho nhung chIôc xo hoI ông mua cho khach
san. MoI fhu Ia nho nha nuoc cho phop nhung chIô c xo fu nhân
hoaf dông voI bIô n sô mâu frang. Muôn nam nhung bIôn sô mâu
frang.
TôI nho hôm ây fhang Phu câm IaI. Tay IaI Iua frôn con
duong xu xì bao faI. Thang Cô c ngôI bôn canh. TôI voI fhang Ðop
ngôI dang sau. Thang Côc quay dâu IaI kô cho chung fôI ngho caI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
câu chuyôn vô gIoI finh ây. Nuoc bof II fI ban ra fu mIông no nhu
Ian hoI pha ra frong nhu ng ngay dông gIa. O dâu va voI bâf cu aI,
no cu ng phun ra môf Iop suong mu nhu fhô. Vây ma Iu con gaI
chang mây dua no maf franh. Chung cu gIo maf ra hIôn ngang
ch¦u frâ n, cap maf sI mô nhìn caI guong maf dan ông dop phu
phang dang phun hoI nuoc kIa. TôI va fhang Ðop cung không no
maf franh. Khoang cach ghô fruoc ghô sau không qua gân cho môf
man nuo c bof. Nuoc bof không fruyôn duoc AIÐS. Nuoc bof chI
fruyô n duoc bônh hô hâp. Ma hô hô hâp cu a fhang Côc fhì du su c
vân hanh cho ca bôn caI co fhô chung fôI.
Thang Côc kô chuyôn môf ông An Nam dIôn ban khaI fIông
Anh xIn fh¦ fhuc o môf su quan nuoc ngoaI. Ho va fôn - ngay fhang
nam sInh - quôc f¦ch va ... Sox. TroI dâf oI, sao IaI da xoay nhau
bang môf caI mu c Sox oaI oam nhu fhô na y7 Ha n Ia caI dâf nuo c
ông d¦nh dôn cu ng quan fâm foI chuyôn ông da fung fình duc bây
ba hay không. Ong bon mam môI sô fhang fhung môf chu vao mu c
Sox: No. Câu fra IoI "không" quyôf IIôf cua môf nguoI chô ng duoc
fIông Ia fhuy chung Ianh manh, cua môf can bô duoc fIô ng co dao
duc cach mang fhoo kIôu fhanh gIao. Ong khaI xong rôI moI co
nguo I ban gIa I fhich cho caI fIông Anh faI chuc cua ông: Sox o dây
không co nghIa Ia fình duc, ông da qua hoang hôf ma vôI "không"
vao muc gIoI finh.
`
` `
Sau chuyôn gIoI finh Ia sang chuyôn fình du c. Côc không bao
gIo ngô I yôn voI vaI câu chuyôn khaI v¦ ma không xoay sang
chuyôn fình duc. No fôn Ia Công. Iu ban goI no Ia Côc. Côc doc
chôch dI fhì duoc môf caI fôn My - Cock. Cock Ia con ga frông, vua
co nghIa Ia caI vâf ngo nguây gIu a dôI chân môf ga fraI. Ca haI
nghIa dôu du ng voI fhang Côc.
Ðang ho c do nam fhu nhâf Tông hop, fhang Côc duoc môf
ông dao dIôn dIôn anh phaf hIôn ra. Ong na y vôn dâ y du fu cach
dô duoc goI Ia da o dIôn, nhung Iân nay chI khIôm fôn nhân chân
pho dao dIôn frong bô phIm hop fac voI môf dao dIôn Phap vu a moI
nuf maf ra. Trong khI chI dao dIôn xuâf, ca dao dIôn Tây fhIôu
kInh nghIôm Iâ n dao dIôn fa fhua kInh nghIôm dôu không sao chI
dao duoc fhang Côc dung phun nuoc bof. Nghô sI a nh sa ng cua
Höì Anh Thaái 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
doan Iam phIm cu ng không co ca ch gì khac phuc duoc caI man
suong fruoc mIô ng Côc. Thô Ia Côc chI duoc nhân môf vaI không co
IoI fhoaI. Môf foan Iinh Iô duong pho ng xo muI frân fro vô sau frân
cuop boc. Trôn xo nhâf fhIôf phaI co môf guong maf a Ðông bam
fron nhu môf cua IoaI phIm danh dâm Iâu nay. Tha ng Côc vao vaI
do, chI vIôc ôm sung ngôI, chI vIôc mIm cuoI khInh khInh, anh maf
Ianh Ioo danh ac da co san, maI foc fung bay phong frân.
VaI phuf xuâf hIôn frong môf bô phIm Tây Iam Côc nôI danh
dôn mu c no khIô n cho haI dua con gaI cu ng Iop pha I dI nao fhaI.
Ðôn muc co ngay môf dam dao dIôn không bang câp franh nhau
ky hop dông voI Côc dô dong phIm chang va nang froo mình dâu vo
frôn cây, hôn hif nhau duo I day bô boI, Iam da m cuoI vo I nhau frôn
may bay, rôI cung nhau nhay du fu frôn vach da xuông bIôn...
Sau mây nam, dân fri da duoc nâng Iôn, fu c Ia nguoI xom
bông gIâf mình nhân fhây Iâu nay vân b¦ nhung bô phIm vIdoo coI
nhu fro con. Sau caI gIâf mình cua dua fro dôn fuôI fruong fhanh
do fhì Cô c da co môf vôn IIô ng gâ n ba fram frIôu. Ðô n mu c nay Côc
chang daI gì quay fro vô fruong Tông ho p, dô rôI fhâf nghIôp
fhanh môf anh ky su vô danh hay môf công chu c nho. Hâu nhu ca
dam fhanh fhIôu nIôn dô u ao uoc duoc nhu Côc. Ðanh fIông va
fIôn bac dôn sau môf caI IIôc xoo cua sô phân. Ho cu phoI maf ra
ngoaI duong, nân na o noI công cô ng, fhap huong khân vaI o noI
cay xo khoI fin nguong, câu mong co môf nhân vâf nôI fIông phaf
hIôn ra, vô vaI ru dI dong phIm hoac dI Iam nguoI mâ u.
Ðo Ia cu dôI doI fuyôf dop. Con duong dô dang daf foI vInh
quang va gIau co. Hon duf vIôc Iao fâm khô fu voI nhung baI
gIang, nhu ng ky fhI, nhu ng fIôu Iuân khoa Iuân va Iuân van fôf
nghIôp.
Canh dao dIôn dIôn anh ruf vao hâu fruong. Ðây gIo dôn Iuof
nhung ông bâu haf sô. TôI không nhâm fhì haI fhang ban vân frôu
Côc vì ca I gIong khan kha n hoon gI. Ðâu sao môf dôm ca nhac vân
cân môf khuôn maf sIôu sao, môf sIôu sao bang xuong bang fh¦f
chu không phaI frôn man hình da nh Iua fh¦ gIac, nhâf Ia khI sIôu
sao ây IaI câf gIong haf Iôn dôI ba baI. Côc bâm dIôn fhoaI câm fay,
goI nhan fôI. TôI nay chu dôn xom chau haf.
TôI cung fhang Phu, fha ng Ðop dung IaI bôn canh ga dô
fhang Cô c xam xam fIôn ra sân khâ u. Khan gIa huyf sao gao fhof
cuông nhIôf. Ðan nhac ô khach o SaI Con fhanh mo n cu nguoI moI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fa voI công chung phô fhông o fhu dô. Côc dang vây fay chao khan
gIa, nu cuoI ha cô khInh khInh, fhì môf fay nha c công nguo I SaI
Con nha c. Ðô, dô. Côc d¦nh mo mIông haf cho khop nhac dô m fhì
caI dIôn fhoaI dI dông bôn hông kôu fif fif. No fho fay faf dIôn
fhoaI môf cach không fhuong fIôc, rôI nhun vaI ra y xIn IôI nguoI
xom.
Môf frân cuoI fa n fhuong dây Iôn. Ðam nhac công dô finh
choI IaI phân nhac dôm. CIong SaI Con IaI nhac. Ðô, dô. Iân nay
fhì Côc moI dô.
Co dôm fay IaI Iua Phu dua chu ng fôI fhoo Côc chay shov
bôn nam fu dIôm ca nhac va fhoI frang. Ca fho I frang nua. Ðam
nguo I mâu quô mu a hoc doI cac sIôu nguo I mâu Âu - My, baf chuoc
fu caI da ng dI ngoo nguây, caI vung fay phan phaf ra chIôu duf
khoaf, ca I du ng sung qua c maf chI huf hôn duoc da m khan gIa o
môf dâf nuoc fhIô u công nghô gIa I fri. Tâf nhIôn, nhu ng cuô c fhI
nguo I dop, nguoI mâu fhoI frang cung cân dôn cac sIôu sao môf
fhoI nhu Côc. Mô f ga dIôn fraI so fhap fung môf fhi sInh, fha nh
môf cap dop dôI frong chô c Iaf frôn san dIôn. Ngay fu vong dâu,
Côc da khang khang fu chôI cap dôI voI fhi sInh sô 5. Con nay
dang nguoI fam duoc nhung rang hoI Iô va fhôI môm. Côc doI dI voI
fhi sInh sô 12, fhân hình hoang da bôc Iua fu môf vung ban son
d¦a. Sau cu Iuon dâu fIôn dây hu a hon fruoc ban gIam khao va
nguo I xom, Côc âu yôm daf fay sô 12 vao hâu fruong, cho dôn Iân
xuâf hIôn sau. Ðôm nay om du ng vô khach san, vô nha anh ma
ngu. KhIôp, noI nang frang fron fhô7 Vây phaI noI fhô doo nao7 Sô
12 kInh hôn, không ngo môf sIôu sao fhanh I¦ch va cao quy frôn
man bac IaI phaf ngôn nhu fhô. Co hay không, noI ngay7 Môf
Iuông hoI nuoc ca u kInh âp vao maf sô 12. Không! Co muôn fhanh
hoa hâu a hâu hay Ia fhanh fhuong bInh7 Côc gIâm môf cu phu
dâu Iôn chân sô 12. ChI chuf nua Ia cô fa kôu fhof Iôn. Mây ngon
chân nhu sap nu f foac ra frong chIôc gIây cao gof. NoI ngay, co
muôn fhanh con quo Iô buoc qua sân khâu hay không, noI7 Vâng,
fhôI fhì om dI voI anh.
Nhung dôm ây, Côc vua dua sô 12 ra kho I phong dIôn fhì cô
fa gIâf nhanh ra khoI fay no, Iao vô phia da m ban bo va nguoI nha
fhoo vô dây fu môf ga xop fInh Io. Ngay hôm sau, 12 nang nac doI
ban fô chu c dôI nguo I ca p dôI. Côc fhua suc Iam cho cuôc phan
công yôu of nay fro fhanh fuyôf vong. Ca haI IaI duyôn da ng buoc
ra sân khâu. NguoI xom gao Iôn. Hoan hô 12. Hoan hô sIôu sao
Höì Anh Thaái 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hoang Công |Hoang Công Ia fôn fhâf cua fhang Côc). No vân gIu
phong fhaI khInh khInh fu ng Iam nguoI xom mô dam, vây fay chao
khan gIa va ha gIong voI 12. Ðôm nay cô không fhoaf duoc dâu.
Ðu ng ho ng! 12 cung fuoI fan vây fay chao. Ðôf ngôf, cô fa fhây
ban fay Côc dang nam fay mình nho nhang Iuôn vao do mô f IuoI
dao cao Ianh Ianh. May co muôn fao rach bô dô fam nay, môf
duong sau Iung, môf duong da ng fruoc, o ngay chô may dô m bang
vô sInh hanh kInh hay không7
CIong noI cua mô f ko dam gIôf nguoI chu không phaI chI
rach ao fam. 12 hoI rô I chân va frâf guôc. Côc cu u cho cô fa môf
ban fhua bang ca nh fay do râf duyôn dang va vu ng vang ngang
Iung. Cu frâf guôc gân nhu không b¦ phaf hIô n, 12 nhìn Côc dâ y vo
bIôf on kom vo ranh manh dan ba. Ðm dang fhây fhang ma anh
không ngaI u7 TIn anh dI, anh co cach.
Kôf fhuc vong haI, Côc nhanh chong IôI 12 ra cua sau, phI
ngay vô nha. Con môf vong fhI nua, 12 chang daI gì ma cu fuyôf
Côc. Ða gIo sang no dua 12 vô khach san, fra IaI cho dam nguoI
nha va ban bo dang ngo ngac.
Ðôm sau, 12 dang quang a hâu.
Cô fa duoc ngay môf công fy IIôn doanh vo I Phap moI vao
Iam vIô c. Su do I xoay chuyôn foI muc 12 fhuong hanh dIôn khoo
khoang voI dông nghIôp va dam ban bo moI rang cô Ia om ho cua
sIôu sao Hoang Công.
Ong anh ho fhì chang mây khI fhây maf. Ong fa da Ian môf
hoI vô khach san Tho ApocaIypso cu a anh fraI fôI, fuc Ia bô fhang
Phu. TôI, ông chu uf cua fhang Phu, o fuôI ba Iam da Ia nguoI co cô
phân frong caI khach san mang fôn Ngay fân fhô nay. Tha ng Phu
fham gIa vao hôI dông quan fr¦. Thang Ðop da qua môf Iop frung
câp nâu an fhì Ia m fô fruo ng fô dac san. Thang Côc Ia m Iô fân, Iây
caI danh sIôu sao ma fhu huf khach, chuyô n fro voI khach, Iu c cân
fhì Iam bôI hoac haf cho dan nhac sông frong khach sa n. Thu c
khach fhoI nay fhich ca I vo dIôn fraI ang ac cua no dôn mu c suyf
nua ông anh fôI da dôI fôn khach san Ngay fân fhô fhanh khach
san Hoang Công.

`
` `
CoI nguoI rung chuông fân fhô 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôn chu chau dôn Ðình Son gIua frua. Ðâu buôI chIô u fhì
koo nhau ra baI fam fhuong fhu c dof dâu. TôI da fung Ia môf ga
fhuyôn fruong mof sach. Chang kho gì ma fôI không nhân fhây caI
vong Iuâ n quân cua kIôp nguo I. Con nguoI Iam hong môI fruong,
Iam fhu ng fâng ôzôn. TIa cu c fim qua Iô fhu ng fâng ôzôn chIôu
xuông Ia m cho fraI dâf nong Iôn, caI nong IaI xua chinh con nguoI
dan dan Iu Iu chay ra ca c baI bIôn. Sau mô f ngay vâf Iôn quân
nhau voI song bIôn, dôm dôn Iu nguoI ruf vô cô fhu frong cac
kha ch sa n, cac nha nghI, vâf vo frôn nhu ng duong phô franh fôI
franh sang. ÐIôn ru ruoI nam IaI, phâp phông fhoI fhop nhu cô gaI
dông frInh sau môf vu ham hIôp fâp fhô. Ðây gIo moI baf dâu gIo
Iam an cua nhu ng nguoI dan ba Iam nghô buôn huong ban phân.
Thuc ra fhì huong chang co ma phân cu ng chang co. Phân nhIôu Ia
muI ma m muô I dân cha I fhâf fhu môf vu ca, mu I mô hôI gay gaf
dông quô han han, fhâm chi co ca muI sua vu om hoI hoI con oI con
o IaI nha. Tâf ca dôu duoc vung vô a f dI bang môf fhu nuoc hoa ro
fIôn dông hang.
Vua buo c vao ru ng duong frôn cô n caf cao, fhang Côc huyf
Iôn môf fIông sao:
- Xom kìa, môf vu dIôu fhô dân ngoan mu c.
TôI không nhìn fhây ngay. ChI fhây nhung mof muc khô, ca
chI va ng, nhu ng Ion bIa bôn anh don Ioo Iof. Nhung nguoI ban
hang cho khach fhua fhof dI dao frôn baI bIôn dôm. Ho dang vo vo
fo gIây, dôf Iôn hoa hoa mây vong quanh maf hang dô dôf via, câu
mong dôm nay daf khach.
Ðôn Iuc nay fôI moI nhìn fhây phia sau ghônh da Ia ca môf
cuôc dôf via fâp fhô. Môf vu dIô u fhô dân nhu Io I fha ng Côc.
Nhu ng nguoI da n ba không nhìn ro maf, hình haI cu ng châp chon,
dang du ng dang chân frong fhô compa mo haI muoI Iam dô. Ho
cu ng dôf nhu ng fo gIây, Iay Iay ngon Iua nhu môf nôf ngân co
Iuyô n Iay o caI noI Ia nguôn vôn fu co cua môf caI nghô kInh doanh
bâf châp moI quy Iuâf kInh fô Ia Iây Iô Iam IaI. Ngon Iu a nhân nha
nhu môf khuc caI Iuong fu su, rô I bâf chof cao vuf Iôn fha nh cao
frao nhu vIôn dô n su mua moc ban phaf cua froI xanh frôn dâu.
Iua phâf pho cuoI voI ông froI phong fình dôn du dô, rôI dô xô môf
gIong fhâf da dô câu xIn su dông fình cua dâf. Nhung fo gIây moI
dôf Iôn chay fIôp suc cho fo gIây da chay hôf. Vong Iua Ia I chay
ru ng ru c, IaI Iuyô n Iay phung phu ng fu noI xuâf phaf ây, vung Iôn
foI froI, ngoaf IôI ra sau Iung dô câu xIn nhu ng gì ho bo IaI dang
Höì Anh Thaái 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sau. Co khI do Ia môf gIa dình chô ng con nhoo nhoc dang cho ho
mang fhuôc va fhuc an vô. Co khI Ia môf gIa dình ma ho b¦ danh
duôI vì su hu hong khaf fình ham chuông cua Ia. Ho câu xIn hôf
fhay, xIn froI xIn dâf, xIn cha mo chông con, xIn nhu ng ban fình
mua bong mây so foI, xIn ca nhu ng quy uoc dao duc xa hôI khaf
kho. Ngo n Iua cu phâf pho Iôn xuông, khop kin fha nh môf duong
parabôn. Co hang chuc vong Iua nhu fhô da ng sau ghônh da. Cuôc
dôf via fâp fhô, vu dIôu Iu a fâp fhô. Nhu ng vu nu kIôn gan gIang
chân compa haI muoI Iam dô, dung yôn ma Iac mình fhoo da vung
fay câm ngon Iua, dIôu Iuyôn nhu da dung do ca ngan nam rôI.
Ðôn fha ng ao xuông baI caf, chay fhang ra sau ghônh da.
Vong Iua dôf via du anh sang dô gIoI fhIô u maf hang. Cuong maf
mIôn không qua xâu. Ða ng nguoI fuy fhoo fhâm my khach hang.
Ðon bôn nguoI sanh soI không cân mac ca. Ðon bôn nguoI fInh
fuong không cân mâf công fìm kIô m hIôn fruong. Hanh su dang
sau nhu ng fang da cao qua dâu nguoI Ia vua dam bao finh fhâm
my, finh daI chung va finh an nInh frâf fu.
ÐIôn vâ n hôn hôn fhoI fhop ngoaI kIa.
RôI dôn Iuof chu ng fôI ra roI fhoa man frôn duong vô khach
san. Con duong Ia I xuyôn qua ru ng phI Iao fhua fhof. Ðôn bây gIo
ru ng duong moI fhanh noI nhom hop cua fung cap fung dôI. ÐôI
dung, du ng run gIâf ca cây duong. Cap ngôI, ngôI dông fhâ u ca
ngon duong gIây gIua. Cap nam, na m quan quaI ca gôc cây khoang
caf. PhaI buoc dI y fu Iam moI không gIâm phaI nhu ng hình fhu
ngôn ngang frôn nôn caf.
ÐI hôf rung duong moI chom vao con duong nho va ng fanh.
Ðong don nho bo cua môf ông gIa Iu I fhu I dang fruoc. ChI môf
bong nguoI. Môf con gIo ao foI fhôI phông ca I bong don â y Iôn
fhanh môf bong ma cô hôn. CIo Ia ng. MoI âm fhanh froI dâf nhu
dông Ioaf câm Iang hôf. CIo moI ngho ro fIô ng buo c chân qua quyôf
cua môf ga fraI. Ðong don dich fhu c Ia môf ga fraI cuo ng frang.
Ðôf ngôf bung Iôn anh do n pha cua môf chIôc ôfô moI ro vao
dâu duong. K¦p Iuc chung fôI dI sanh ngang bong nguoI. Ma I foc
baf anh sang bu ng chay nhu môf ngon Iua frôn môf guong maf mô
hôn. Hoa ra do Ia môf cô gaI. Trong nha y maf fôI ru ng mình
choang vang. Phâ n doI fhuyôn fruong vIôn duong fram bôn dô
ngan bôn fình da qua, fôI chua fhây môf fhIôu nu nao nhu fhô.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
anh don faf phuf. ChIô c xo ro IôI khac. Cô gaI ngay Iâp fuc hoa
fhanh bong don không ro ra hình nguoI.
Thang Côc dI saf vao cô gaI. TôI cam fhây no da sân sô ôm
vaI cô fa. Tâf ca chu ng fôI dôu fhich nhung dôu nga n sau bua daI
fIôc ô hô bôn ghônh da. Ðan ba Iuc nao cung co fhô nhung không
phaI Iuc nao cu ng muôn. Ðan ông Iu c nao cung muô n nhung không
phaI Iuc nao cu ng co fhô. Thang Côc Ia môf ngoaI Iô.
- ÐI voI bon anh.
No bao.
No sIôf chaf cô gaI vao bôn suo n frong môf cam khoaI dôf
ngôf. A - a - a. NguoI hof Iôn không phaI Ia cô gaI. NguoI vu a hof
Iôn chinh Ia fhang Côc. Con frâu mô ng buông cô gaI ra, haI fay ôm
vôI Iây phân bu ng duoI vì môf con dau quan.
Ða fhang chung fôI nhanh cho ng frIôn khaI fhô fâ n công.
Cu ng ngay Iâp fu c chung fôI hIô u cô gaI chang IIôn quan dô n cu
dau dôf ngôf cua fhang Cô c. Cô gaI vân fhong fha buoc. Thang Côc
dung IaI, không no I duoc. NghIô n rang vì dau.
IaI môf chIôc ôfô chIôu don pha fu phia sau. Chu ng fôI con
k¦p fhây cô gaI quay dâu Ia I. anh maf sang Ioa ghô ro n. Ðon faf fhì
cô fa IaI fro vô Iam caI bong cô hôn.
Côc bây gIo moI hôf dau. Hôf dôf ngôf nhu Iu c b¦ dau.
- ÐuôI fhoo.
No vua fhu c chu ng fôI vua rao cang chay foI.
- No Iam gì may7
Phu hoI.
- Chac Ia I ban phao hoa ra quân rôI7
Ðop hoI.
- Không phaI. Ðau Ia Iam. Ðau nhoI nhu b¦ dâm. Ðung vao
Iu c fao co y d¦nh fìm môf chô khuâf bôn duong do no xuông. Ma no
dâu co phan u ng gì.
Ðôn dua chay foI dâu duong. Nhìn ca ba nga không fhây
bong don dâu nua.


Höì Anh Thaái 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
`
` `


- No dây.
Côc chI môf cô gaI dang fu frôn baI caf fIôn dân ra mop song.
Ðop va Phu dang gIon so ng IôI u m um foI bôn chu ng fôI. Ca bon
nhìn vô phia fha ng Côc hâf ham. Môf fhân hình quyôn ru. Nhung
không co vo gì cua cô gaI dôm qua. Không ca vo ma quaI.
- Chinh no. Tao nhân ra ngay.
Côc qua quyôf voI haI fhang ban fo y nghI ngo.
TôI không Iô vo gì ca. TôI bo phIô u frang. Co môf caI gì do
gIông nhu su fhâ n frong, su dIôm dam cua môf ga fraI hon ba dua
kIa foI môf gIap. Môf caI gì do gIông nhu y muô n can ngan cua môf
ko da bôn ba nhIô u dôI voI bon không bIôf dâu Ia chu ng mu c.
Nhung không k¦p. Thang Côc da nhay maf dây ngu y rôI IôI
nuoc fIô n Iôn baI caf. Sau nay môI môf Iâ n nghI Ia I, fôI dôu cho
rang do Ia fhoI dIôm baf dâu fham hoa, baf dâu bang caI chôf dâu
fIôn, cua fhang Côc. Hình nhu o duoI nuoc, fôI co ngho fhoang
fhoang IoI fu chôI cua cô gaI. ÐôI câu daI IoaI nhu "nguy hIôm
Iam"... Nhung fhâf kho fu chôI caI kIôu vua moI vua ngang nhIôn
câm fay dân dI, vua khoo Ioo ây nguoI fa vao phia dof song dang ao
dô n. Chua môf con môI nao ma fhang Côc nga m ban IaI fhoaf
duoc.
Cuôc fIôp xuc duoI nuoc fhoaf dâu co vo I¦ch su. Cu ng co gIoI
fhIôu fôn fuôI. Cô gaI fôn Ia Tru ng, MaI Tru ng, caI fôn cha ng con
gaI, chang Ha NôI chuf nao, nhung cô dich fhuc Ia nguoI Ha NôI vô
dây co vIôc. Thâf ra chang co aI fu noI fuôI, nhung cap maf fhuyôn
fruong cua fôI fhâm chi co fhô xa c d¦nh duoc ngay su c dây cua
fung con song. MaI Tru ng khoang ham sau fuôI. O fuôI ây, cô fa
hon duf mây ga fraI foI ba bôn fuôI. Nhung Iu con fraI du c vong
dây mình fu fIn dây mình cu xung xung ngof xof anh anh om om.
Chang cân fin hIôu ma ca hôI da quây IaI frong fro choI gIon song
fu Iuc nao không ro. Ðâu fIôn fhang Cô c nam fay MaI Trung. Sau
môf cu fâng fâng nhây song, fha ng Côc da khoo Ioo dây cô fa sang
fhang Phu. Sau môf Iân nu a dônh Iôn frôn dâ u ngo n song, cô fa da
CoI nguoI rung chuông fân fhô 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
roI vao fay fhang Ðop. Ðô n fay fôI fhì cu chuyô n ngoan mu c da
fhanh vong fro n khop kin. TôI doc fhây frong anh maf ây môf IoI
van xIn, môf vo khIôp dam fruoc caI chôf. TôI bông chun fay. TôI7
Môf ko da fung dôI maf voI fung ây phan frac va hân fhu 7 Môf ko
da phaI gIâu kin caI chôf cua con mình frong yôn Iang7 Qua fhuc
Ia fôI bông fhây hôf ca hao hu ng. TôI dây fra cô gaI cho fhang Côc,
rôI pha vo vong fron boI ra xa. Cha ng dua nao goI. Vong fro n da
nhanh chong bIôn fhanh fhô fam gIac. Cô gaI nhu mô f qua bong b¦
suf fu goc nay sang goc kIa. Cuô I cu ng cô du ng Iâu frong fay fhang
Côc. Sau môI dof song, no da dân dân dây duoc cô fa xuông fhoo
fhô ngua nghIông.
TôI baf dâu cam fhây su nguy hIôm cua fro dua. Trong caI
fhô nuoc ngâp dôn cô, IaI b¦ fhang Côc quap chaf, cô gaI kho ma
gIay gIu a hoac kôu cu u. HaI fhang ban da dông Ioa Iang ra haI
phia. Nhu canh chu ng. Nhu can Iu nguoI du don nhay song xung
quanh. IôI chuyô n dông cua fhang Côc cho fhây ro no da fuf duoc
chIôc quân boI xuông ngang dâu gôI. Môf con so ng nua dây haI
fhân nguoI dang quân Iâ y nhau Iôn. Ðây gIo fhì dôI fay no dang
fhao fac o noI so bIôn phân fhân duoI cua cô gaI fhanh nang Ðva
non na.
Ro rang fôI IInh cam môf dIôu râf xâu. TôI co y ngan. Nhung
cu ng Iu c fôI bIôf rang không k¦p nua.
Ðof song frôn dâ u môf con song fran vao chua k¦p fan hôf.
Thang Côc bông gIâf nây Iôn fhoo phuong fhang dung. Nay ma nh.
Nay cao. Ðôn nôI frong cho p maf phoI Iô moI fhu du ng fhoo phong
doan cua fôI vô chIôc quân boI fuf xuông gân dâu gôI. No roI fro
xuông không mô f fIông kôu. Quan quaI. Van xoan. Quây u m um
nhu môf con ca mâp mac câu.
TôI ro nuoc Iao foI. Vân k¦p fhây vo maf haI hu ng cua cô gaI.
Maf fhang Côc fron cang, IôI ra fra ng da. Co fhô cuo ng fra ng frân
fruI vân quây dap fuyôf vo ng. TôI con du fInh fao koo IaI caI quân
boI cho no, fruoc khI cu ng haI dua kIa dua no vao bo.
Co nguoI chôf duô I! Iu kIô n chI chif frôn baI caf ngâ p ngua
duoI song nuoc Iu c nay moI phaf hIôn ra. Chu ng uof Iuof fhuof dô
foI nhu xum quanh môf con nha ng. Phu d¦nh xôc fhang Côc chay
frôn ba I caf cho ôc nuoc ra, nhung fhang Ðop ngan IaI. anh maf
Iang fo cua no no I rang Côc b¦ faI bIôn vì xuâf duong Iu c qua dô.
Ðop co kInh nghIô m rIông vô chuyô n nay. TôI co kInh nghIôm vô ca
Höì Anh Thaái 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haI kha nang. Thôm môf kha nang nua Ia Côc frung gIo cam han
Iu c dang d¦nh hanh Iac.
Thang Côc nam ngua frôn baI caf. Ca phân fhân duoI uôn
cong Iôn, quâf dung dung xuông caf. Môf con ca gIay chôf vân quâf
quâf duôI nhu vâ y. Chu ng fôI gaf duoc Iu kIôn vô fich su vân xum
don xu m do xung quanh, mo môf IôI ra. Thang Phu xôc ban Iôn,
cong cha y vô phia bônh vIô n câp cu u bôn bo bIôn.
ChI nua gIo sau, dan kIôn frôn baI fam da Ian fruyô n fIn dôn
vô môf cô gaI b¦ chôf duôI. TIn dôn fhay dôI ca gIoI finh. Ðan ông
bIô n fha nh da n ba frong chôc Iaf nhu fhô fhì phâu fhuâf gIoI finh
hIôn daI cu ng pha I xoa fay xIn fhua. Ngho dâu không phaI chôf
duôI. Cô nay b¦ bônh fIm bâm sInh, ngâm nuoc qua Iâu, Ia hof qua
nhIôu, von va voI ban fraI qua muc, du don maI dôn Iu c nôI Iô nh
bônh frôn bIôn, may ma k¦p vof xac vao...
XIn mIô n bình Iuâ n nhung IoI dôn. TôI Ia nguoI frong cuô c.
Nay fôI ngôI vIôf IaI nhu ng dIô u nay nhu môf IoI caI chinh, nhu
môf IoI Iam ro. Ðu da qua muôn.

`
` `


TôI câm IaI phân Ion quang duong vô Ha Nô I. Ðan dâu fhang
Phu Ia I. No Ia fay IaI Iuo n ôm nhu Iua cu a ca nho m. ÐI duoc môf
doan, fhình Iình no phanh xo danh kof. CaI xac fhang Côc nam
ngang frôn Iong fôI va fha ng Ðop gIâf nay Iôn. Xo dô IaI bôn con
duong va ng. Phu gu c maf xuông vô Iang, fran fì Iôn nam fay daf
frôn do.
- Thang Côc gIo I boI, gIoI ch¦u nuoc.
Phu Iâm bâm nhu ng câu duf doan.
TôI không gIuc Phu dI fIô p. Thô nao fôI nay chu ng fôI cu ng
vô foI Ha NôI. Cu ng Iu c fôI hIô u Phu không fhô IaI xo duoc nu a. No
dang b¦ am anh boI nhu ng kI nIôm voI fhang ban vua moI chôf. No
vân vuong vân chuyôn nga y nho cu ng nhau dI boI o baI sông Hông,
CoI nguoI rung chuông fân fhô 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Phu ruc dâu vao day môf chIôc xa Ian cho fhan, may nho fhang
Côc phaf hIô n duoc va cu u ra. Ðây gIo ma IaI xo, Phu IaI chI nghI
dôn nhu ng dôm dua Côc dI haf shov, dI frình dIôn fhoI frang. No
Ia môf fay IaI xo fân fuy cho fhang ban. Chung hanh dIôn vô nhau.
Chung vuI vo Ia m vIôc va an choI cu ng nhau. Chu ng sung suong
kôf fhanh môf khôI.
CIo dôn Iuof fhang Ðop. Vôn Iâm Iì, hanh dông fhay IoI no I,
fhô ma no bâf chof câf IoI dung Iu c fôI d¦nh bao no Iôn câm IaI fhay
fhang Phu. Ðop kô rang fôI hôm qua haI dua ngu chung môf
phong, fhang Cô c dôf nhIôn gIâf mình nho ra chuyôn haI fhang
fruoc no dân vô nha môf cô nguoI mâu anh I¦ch. Xong xuôI công
doan cuô I cung, Côc dI vao phong fam. Thâ y chIôc cooc xô cu a cô
ban roI frôn nôn phong fa m, no nhaf rôI fIô n fay fung bua Iôn ca I
bình nuo c nong. Vây ma quôn ngay. KhI cô ban Ioay hoay voI bô
ngu c frâ n, Côc Iu c fung khap phong ma không fhây. Côc con chay
sang pho ng Ðop fìm, fuong fhang ban da vô va Ion sang Iây frôm.
Rôf cuôc cô ban phaI ra vô voI bô ngu c don gIo bô n phuong, môf
vung gIoI fuyôn franh châp không co khu vu c dôm... MaI dôm hôm
qua, nam bôn baI bIôn Ðình Son xa Ha NôI, Côc moI bâf ngo nho
ra ca I hanh dông fIôn fay nom bua hôm ây. No cam doan rang haI
caI ca nh cua phao daI vân con nguyôn frôn noc bình nuoc no ng, fru
phI da b¦ Ðop phaf hIôn va ngâm ngâm câf gIâu Iam faI san rIông.
Tâf nhIôn Ia Ðop không bIôf chuyô n. HaI dua bon danh cuô c môf
chaI cognac, fôI nay vô Ha NôI chu ng so cung xông va o phong fam
fìm caI cooc xô. HaI dua o chung môf nha. Ðung hon Ia Ðop o nha
Côc. CIa dình Ðop o SaI Con. Ma bô mo Côc dang Iam an o Phap,
nha không co aI.
- Chau so fìm frôn bình nuo c nong.
Ðop Io do bao fôI.
Ro rang Ia không fhô dô fhang na y IaI xo fhay fhang Phu.
TôI fIn rang nôu không co mình, haI fhang vân IaI xo duoc vô Ha
NôI. TôI cu ng fIn rang dô chu ng IaI xo frong fình canh nay Ia cu c
ky nguy hIôm. NguoI câm IaI bây gIo phaI Ia fôI.
Thang Phu xuông ngôI va o chô fôI, cung fhang Ðop gIu xa c
fhang Cô c. Ngon don frôn frân xo Iam mi maf fhang Côc a nh Iôn
nhoI nho I. Thì ra cap maf da khop cua no dinh dây caf. Nhung
fInh fhô fhuy fInh II fI nhu kIm châm, Phu không ch¦u duoc nhu ng
Höì Anh Thaái 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
haf caf do. No mo côp xo, Iây chIôc xô nhua, buoc vôI vô phia dong
muong o gân dây.
TroI da fôI ha n. Con duo ng va ng vo môf cach dang ngo.
Chung fôI khIông xac fhang Côc xuông vô duong. TôI dôI nuoc, Phu
dung fay rua sa ch dam caf Iâp Ianh fhuy fInh frong ca p maf fhang
Côc. TIô n fay no gôI dâu cho fu fhI, cân fhân Iau khô nhu voI môf
nguo I dang sông.
Xong bang ây vIôc, no moI ch¦u dô fôI IaI xo dI fIôp.
Ngay fu duoI Ðình Son, chung fôI da goI dIôn vô Ha NôI.
Trong con kInh hoang, ông Thô anh fôI va Ia bô fha ng Phu vân du
fInh fao dô caf daf dâu ra dây. Ðop bao dua fhang Côc vô nha. Phu
bao dua fhang Côc vô khach san Tho ApocaIypso. Ong Thô ra Iônh
cho Iu ranh con da mâf ca sang suôf hay dua fhang Côc vô fhang
bônh vIôn. Nhung không yôu câ u kham nghIôm fu fhI. Cam gIo
duoI nuo c Ia da ro chôf dôf fu. Anh so goI dIô n cho bô nh vIô n. Anh
cu ng so goI ngay cho bô mo fhang Côc o ParIs.
Thô don chung fôI o công sau bônh vIôn, ca I IôI xuâf vIôn fâf
yôu cua nhung con bônh vô phuong cuu chu a. Ðây gIo no Ia IôI
nhâp vIôn cua nhung fu fhI fam fru nhu xa c fhang Côc. MoI fhu
fuc Thô da Iam fu fruo c. Trong cuôc doI bôn muoI fam nam cua
anh fraI fôI da co nhIôu xa c chôf, nhIôu vu fhuong fich, nhIôu cuôc
dan xôp, nhIôu chay chof. HIôm co aI ma dIôn quon bIôf rông nhu
anh va hình nhu moI môI quon bIôf dôu maI phu c cho khI co vIôc Ia
xông ra gIup do. Thô da goI dIôn cho bô fhang Côc. Ngay maI ông
bô co vIôc phaI xuông mIôn Nam nuoc Phap. XIn anh khoan vôI
bao cho vo fôI, vaI fhang nay cô ây co frIôu chu ng bônh fIm, ba c sI
dan fuyô f dôI không duoc Iam cho cô ây xu c dông, xIn anh cho fôI
if phuf fInh fâm, Iaf nua fôI so goI IaI cho anh. Tif fif.
Iâu sau, Thô dang ngôI cho dIôn fhoaI fhì rong rong, anh
Thô dây a, chu ng fôI không fhô vô duoc, fhâ f dau don qua. Nho
anh fhu xôp hoa fang cho cha u. Chu ng fôI so vô vao ngay dây
fhang chau, Ia fôI noI d¦p gIô bôn chin ngay dây a. Môf Iaf sau,
Thô dang goI dIôn cho công fy nghIa frang fhì môf may dIôn fhoaI
khac Ia I rong rong, anh Thô dây a, fôI vua noI chuyôn voI môf
nguo I ban VIôf Nam o dây, ch¦ ây bao hoa fang fhì sau nay không
goI hôn duoc. Hay Ia nho anh maI fang cho chau o Van ÐIôn. Vân
bIôf Ia maI fang fhì nhIôu khô Iam, chung fôI không muôn. Hay Ia
dô fôI hoI fhôm y kIôn fhang om cha u Côc vâ y.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thang om ây muoI haI fuôI, hoc Iop sau, dang o cung bô mo.
Thô IIôn caf ngang. ThôI dô fôI noI, anh ch¦ o xa, co vô cung muôn
mâf rôI. Thang Côc nhu anh om cu a fhang Phu, fhô fhì chung fôI
so fhay anh ch¦ Io cho chau fhanh fhan phân hôn. TôI xIn quyôf
d¦nh hoa fang, Iu c nay fôI xIn Ia nguoI quyôf d¦nh, anh ch¦ dung
ngho mô m aI hôf. Tif fif.
Trong moI fình huông nuoc sôI Iua bong, Thô Iuôn Ia nguoI
Ianh, bình fInh, sang suôf. Ðuo ng dI nuoc buoc sang, caf daf công
vIôc gon. Xu su dop. Ðua fhang Cô c vao nha xac rôI, Thô moI noI
môf câu bôc Iô fình cam fhuc dang sau guong maf Ianh Iu ng.
- TôI nghIôp fhang bo. TôI da d¦nh dôI fôn khach san fhanh
Hoang Công HofoI.
Xo chu ng fôI bam sau xo Thô fro vô. Ðuong phô fôI chu nhâf
dông du c hon moI ngay. Sau môf ngay gIaI fri bôI fhuong cho môf
fuân Iam vIô c, nguoI fa không xop xuông vì kIôf su c ma vân dang
frong da hung phân. NhIôu Iu c fôI cam fhây không con du kIôn
nhân dô franh, chI muôn nhân ga xuc môf caI nam bay chIôc xo
may fruo c maf.
Thang Phu ngôI bôn dâp dâp fay Iôn duI fôI:
- Chu Ðông, cho xo quay IaI bônh vIôn môf Iaf.
TôI không hoI. TôI ro vao môf con duong nho fro IaI bônh
vIô n. IIôc nhìn sang fhây anh ma f fhang Phu sang Ioo Iôn frôn
guong maf saf IaI. No da fro IaI hoan foan fInh fao. Không co n caI
vo fhâf fhân Iuc nay.
Ong bao vô không muôn cho chung fôI vao nha xac. Thang
Phu dua cho ông fa fo haI chuc nghìn, bao ông canh chung, dung
cho aI vao frong Iuc chung fôI dang o dây. Ðoan ba dua chay qua
khoang sân fôI, nhay qua mây Iuông hoa fruoc nha xac. Ngay o
chô nay, nguo I fa vân fao dung môf môI fruo ng hoa cho nguoI chôf.
Ca hanh Iang da I chI co mô f ngon don nôông Iuc sang Iuc faf. Môf
con chuô f gôc nhâ y phôc qua nhu môf con Io n rung. Ngay bo co Iân
fôI da fhoo Iu ba n dôn cô ng sau môf bônh vIôn, nhâp va o dam
nguo I xu m don xum do quanh mô f ga dan ông bô maf cô hôn. Ca
fhu cua môI nguo I môf hao rôI moI mo nap caI hôp cac fông cho
fung nguoI xom. NguoI xuyf xoa, nguoI b¦f muI, nguoI ru Iôn, nguoI
ru ng mình nôn mua. Trong hôp Ia môf con chuôf co nhu con cho,
chung muoI Iam cân. Ca rình suôf dôm qua fruoc cua nha xac moI
Höì Anh Thaái 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
danh chô f duoc con chuôf ma ga go I Ia con chông. Con vo nho hon
môf chuf da cung dan con chay fhoaf. Ca fhu duoc fIôn cua mây
chuc nguoI fhì canh saf dôn. Ca bo cua chay Iây nguoI. Ðô IaI chIôu
daI mIôn phi môf con chuôf bop dâu cho dam nguoI xom dôn muô n.
Chung fôI mo cu a buoc vao nha xac moI bIôf sap phaI Iam
môf công vIôc kho khan. Iuc nay không du a nao fhoo nguoI dua
fhang Cô c xuông nha xac. Ðây gIo bIôf fìm no o dâu7 Mây chu c caI
ban daI dôu co Iô ng ban bang saf u p chup o frôn. Môf bua daI fIôc
râf vô sInh cua fhân chôf. Iông ban nang fhô chang ro Iu chuôf
nha xa c hanh nghô bang cach nao7 Ða dua foa ra, môI dua dI doc
môf hang, mo fâf ca ca c Iô ng ban ra dô xom. MuI fhuôc saf fru ng
không af duoc mu I fu khi Ianh fanh kham kham. NguoI nhu nam
ngu fu frân sau môf con suong dôf ngôf. Ko Iông may ruon Iôn
ngac nhIôn nhu hôf fhay moI dIô u dôu Ia Iu ng, kô ca caI chôf cu ng
Ia Iu ng. NguoI dau don, ko nho nhang gIa I fhoaf. NguoI hôn nhIôn,
ko uu fu. NguoI hIôn, hIôn dân dôn. Ko ac, ac dôn chôf vo maf vân
con danh.
- Thây rô I!
TôI quang caI Iô ng ban Iôn xac chôf môf cô gaI co quap, chay
vô phia caI ban fhang Phu vua kôu Iôn. No chông caI Iông ban
sang bôn canh, fay koo vôI caI khoa quân frôn xac fhang ban, rôI
frâf ca quân Iof ra. Con ga frông fap an Iuôn rình dap maI gIo ru
xuông nhu môf mâu dây fhung ngâm nuo c. Thang Phu so nan
phân bu ng duoI, quanh chô con ga frông. No gIâf fho f mình, goI
mo môf dua nao do ra dô chuI, rôI hâf ham cho fôI va fhang Ðop
Iam fhoo. Ða fh¦f frôn co fhô nhoo nhoo, nhung ca khôI co quan
sInh duc frong va ngoaI ran danh nhu bang da, chI fru ca I mâu
dây ru ruoI kIa. Nhìn ky fhì fhây ca caI cu c gach do nga mâ u bâm
fhâm hon phân da fh¦f xung quanh.
- Mo no. Ðu ng Ia no.
Thang Phu chuI rôI nghIôn rang.
- AI7
TôI hoI.
- CaI gì7
Thang Ðop hoI.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thang Phu IaI Iô ng Iôn fuôn ra môf frang chuI rua. TôI
không chop IaI mang ngôn ngu fIông VIôf phong phu nay. ChI dôn
Iu c ây fhang Ðop moI ngân nguoI nho ra va Iâ m bâm fhôI dung rôI.
HaI dua fIn rang fhu pha m frong caI chôf cua fhang Cô c Ia dua
con ga I b¦ fhang Côc vây vo duoI bIôn. Tha ng Ðop nho fhôm rang
dôm hôm fruoc, khI ca bon Iân dâu gap dua con gaI frôn duong
vang, con bo nay da dung môf fhu vu khi ky Ia gIông nhu môf muI
kIm fIôm fhuôc fô hoac fhuôc dôc dô fân công fhang Côc. Co n frôn
baI bIôn, Iu c hoang Ioan bôI rôI fang gIa, moI nguoI dôu nghI ra ng
fhang Cô c b¦ frung gIo hoac vo fIm frong môf con cuc khoaI. Con
bo ma gIao no da fhua co fhoaf fhân, nom IaI frôn baI bIôn Io I dôn
vô môf cô gaI phaI dong fhuô cho fhân bIôn.
Höì Anh Thaái 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 2
Ðam fang fhang Côc IaI dung vao ngay frong fhanh phô cung
Iu c dIôn ra bôn cuôc fhI hoa hâu: Hoa hâu Mua ho, Hoa hâu
Thanh I¦ch, Hoa hâu Thô fhao, Hoa hâu ThoI frang. Cu ng Iuc
hang chu c fu dIô m ca nha c dôu ban vo, cac ca sI cha y sô phaI dua
nhau cha y hôf hoI. Nhu ng ko hâm mô không con du suc dô mang
hoa dI fang cho hôf fâf ca nhung hoa hâu a hâu, nhung cuu hoa
hâu cuu a hâu, nhu ng cu u sIôu sao va duong kIm sIôu sao. Thanh
ra dam ma fhang Côc va ng ca ban bo, vang ca nguoI hâm mô.
Không fhây bao chi noI dô n chuyôn co cô gaI nao nha y fu fâng cao
xuông fu fu. AI daI ma chôf fhoo môf sIôu sao frong caI fhoI buôI
sIôu sao nhu nâ m nay. Mô f if ban bo không vô fình, nhung bân
frình dIôn, guI dô n nhung vong hoa frang. Ca nguo I duoc hoa Iân
nguo I gu I hoa dôu không dam cha c mình co xung nhân môf vong
hoa frInh fra ng hay không. Chang qua phong fu c xu nay uu aI
vong hoa frang cho nhung ba cô ông manh chôf fro ma chua k¦p
Iây vo Iây chô ng. Chôf fro khoo ma, chôf gIa ma Iom khom. NguoI
fa vân so nhung hôn ma fro dây ân uc fro vô quây qua.
Ðam ma vang va gon. Ðâ u vao Ia môf caI quan faI bang gô.
Ðâu ra Ia môf Io fro. Thang Ðop không ch¦u Iam fhu fuc guI IaI Io
fro frong môf ô fu kinh o nghIa frang. No mang Io fro vô nha, no
dang o frong nha fhang Côc, no không muôn xa fhang ban ma no
không fIn Ia da chôf.
TôI fro vô khach san Tho ApocaIypso. O cuôI fâng haI khach
san, fôI co môf can phong dop, fruoc cua ga n nhung con chu bang
dông CapfaIn’s SfudIo |xuong vo cua Thuyôn fruong). Trong môf
khach san, nhung dong chu nuo c ngoaI gây ân fuong hon, ngay ca
voI dân fa. CoI Ia phong, fhu c ra CapfaIn’s SfudIo Ia môf can hô ba
phong, phong rông nhâf ngay cua vao frung bay nhung buc franh
fôI vo bIô n. Nhu ng ô cua sô hình fron va chIôc banh IaI bôn ô cua
sô rông goI du ng không khi can phong cua mô f fhuyô n fruong. Ðây
Ia sang kIôn cua fôI. KhI anh Thô cho xây dung khach san, fôI fu
fhIôf kô can hô nay cho mình dô Iuu gIu nhung buc franh fôI vo
frong nhung ngay Iônh dônh gIua daI duong. Mac du da fu bo cuôc
CoI nguoI rung chuông fân fhô 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
doI fhuyôn fruong, da Iôn bo, fôI vân muô n dôI Iu c duoc sông IaI caI
không khi fhoang rông môf mình dôI maf voI bIôn ca. CapfaIn’s
SfudIo fhuong mo cua cho nhung nguoI khach nghI IaI khach san
duoc vao xom. Anh Thô cho dây cu ng Ia môf hoaf dông dô fhu huf
khach. CapfaIn’s SfudIo nghIôm nhIôn co fôn frong bang chI dân o
gIan fIô n sanh fruoc quây fIôp fân. NhIôu ông Tây ba dâm doI mua
franh, nhung fôI không ban. NhIô u nguoI doI fhuô can phong va
da duoc foaI nguyôn nôu frung vao nhung ngay fôI vang maf o Ha
NôI. CIa fhuô CapfaIn’s SfudIo Ia fam muoI dô Ia môf ngay, gâp
dôI gIa nhu ng can phong kha c.
Cua pho ng khoa. Thông fhuong fhì CapfaIn’s SfudIo mo cua
fu 8 gIo dôn 20 gIo. TôI chang k¦p ban khoan vì sao co chuyô n bâf
fhuong nhu vây. XIn hay dI du da m fang fhâf nhIôu, anh so fhôI
fhac ma c nhu ng chuyô n con con ngoaI doI, fhôI xich mich, fhôI dâu
da nôI bô co quan, fhôI ham hô d¦a v¦, fhôI khaf fhom fIôn bac. y
nghI vua fhoang qua, fôI da bâf cuoI chua chaf. NoI vây fhì hoa ra
nhung ông fruo ng ban Iô fang, nhung ông can bô fô chuc phu frach
vIôc fang Iô hIôu hI o cac co quan moI chinh Ia nhu ng ko gIa c ngô
bâc nhâf, dIôf duc bâc nhâf frôn doI nay.
TôI mo cua vao pho ng ba ng chìa khoa rIông. Rô I gIâf mình
nhay IuI IaI. Môf cô gaI dang nâp sau canh cua, fay Iam Iam chIôc
guôc cao gof, san sang quyô f chIô n.
- Sao fu fIôn vao phong fôI7
Cô gaI fhof Iôn.
Man suong mo u mô phu quanh fôI vuf fan bIôn. TrI gIac Iâp
fuc bu ng chay sa ng nhu môf côf Iua. A, fhì ra bô phân fIôp fân da
cho fhuô can phong ma không k¦p bao cho fôI. Chac han fâf ca cac
phong dôu da cho fhuô va dam Iô fân nhâm fuong fôI da dI khoI
Ha NôI.
- XIn IôI cô, CapfaIn’s SfudIo Ia phong rIông cua fôI. Nhung
nôu bô phân Iô fân da frof cho fhuô fhì xIn cô cu fhoaI maI o IaI.
TôI noI va d¦nh dI ra.
- Khoan da - Cô gaI fho phao fha chIôc guô c câm fay xuông -
Anh noI dây Ia phong rIông cua anh. XIn anh gIaI fhich.
TôI nha nhan gIa I fhich frong vaI ba câu.
Höì Anh Thaái 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Vây ra anh chinh Ia fhuyôn fruo ng7 Vây ra anh vo nhu ng
buc franh nay7 Thô fhì fôI muôn ho I dôI chu f vô nhu ng bu c franh.
Ðây, chang ha n nhu bu c ÐIôn doI.
Nhu ng aI sau khI da phaI du qua nhIôu dam fang, hay fìm
Iây co hô I duoc môf mình frâm ngâm dôI dIôn voI bIôn ca. ÐIôn
xanh nga f su sông. ÐIôn bao Ia hôn nhIôn. ÐIôn fhan nhIôn chung
kIôn moI gIông fô, chung kIôn nhung con fâu xuân ngôc frâm mình
xuông day nuoc, chu ng kIô n nhu ng con fau bo nho ma hIôn ngang
ro nuo c.
Cô gaI hoI sang nhung bu c franh khac. Sau dam ma fhang
Côc, fôI cang co nhu câu duoc fInh fri bang nhung buc franh bIôn.
TôI bang Iong na n IaI Ia m nguoI huong dân phong franh cho cô.
ÐIôn bao gIo cung dô hIôu, du dôI khI no Ia nhu ng ma ng mau xanh
fru u fuong. RIông co môf buc bIôn gao fhof, frao Iôn, frum Iôn môf
con fau bo nho vô nghIa. TôI vo no frong con fuyôf vong sau nhung
bI k¦ch gIa dình. TôI dua cô gaI Iuof qua buc franh na y dô foI bôn
banh IaI.
- Ðây gIo fôI fhây mình cu ng Ia mô f fhuyôn fruong - Cô gaI
quay caI banh IaI bang gô - TôI da hIôu bIôn hon.
- Chu c cô nhu ng ngay vuI vo frong xuo ng vo cua Thuyôn
fruong.
TôI baf fay cô va bâf chof nhu nhân ra môf nguo I quon.
- Hình nhu chung fa gap nhau o dâu rôI fhì phaI7
Cô gaI hoI rung mình. MaI foc daI sây Ian fan nhu cung rung
rung phâ p phong.
- Chac Ia chua dâu. Cam on anh, fôI râf fIôc Ia không o Iâu
hon. Ðôm nay fôI da dI rôI.
Ðôn bây gIo fôI moI nhâ n fhây Ia cô gaI Ia râ f dop sau nhung
Iom nhom phân son va chì fhan. NguoI do p dôn va o Iuc fôI chang
co cam hung. Ðu sao fhì cô gaI cung gIông môf aI do fôI da fung
quon, bIôf dâu chang da fung chung chan gôI frôn môf bôn cang
gho IaI chôc Iaf.
`
` `
CoI nguoI rung chuông fân fhô 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com

TôI xuông dôn chân câu fhang, gap fhang Ðop dang d¦nh dI
Iôn. Kinh don gong fo. ao may ô don. Quân sooc do. Môf ga nguoI
ru ng Tarzan fhuc su, cao mof fam Iam, na ng fam muoI fam cân.
Tay no câm môf chaI cognac. Tay kIa môf go I gIây. Цnh Iôn phong
chu dây. Phong cho fhuô mâf rôI. Thô fhì xuông phong fhang Phu
vây. Chu ng fôI dI vao van phong quan fr¦. Thang Phu không so mI
cravaf nhu môf ông quan fr¦ moI ngay. Cung may ô ba Iô mâu don.
Thang chau fôI cao mof bay fam. Iông nguc vông cang. Ða fhang
ban chung no khI moI fâp fong ho c vo nhâp môn Ia hoc o fôI. Sau
nay fôI xuông fau vang nha Iâu, chung moI cu ng dI hoc fhây kha c.
Ða fhang nay da mâf môf.
Môf chaI cognac sau dam fang cu ng cân fhIô f nhu môf gIâc
ngu sâu không ac mông. Ca ba Iang Io uông. Ðôn Iuc nay fhang
Ðop moI mo caI go I gIây.
Môf chIô c cooc xô fônh hônh frôn maf ban.
- Côc da nho du ng. Chung fa dang uông chaI ruou fha ng cuo c
cua no.
Ðop noI, sIôf chaf haI ban fay nhu dang bop cô môf ko nao
do. Chang phaI ngâu nhIôn no fôn Ðac ma duoc Iu ban daf cho caI
fôn Tây Ia Ðob. Ðao hoc o fruong frung câp Xây du ng, no yôu môf
cô ban cung Iop. Yôu fha m fhIôf. Nhu ng ko if noI fhuong co môf
ngôn ngu rIông dô fu bôc Iô, do Ia yôu fham fhIôf. Cuô ng nô fhì
cu ng o muc fôf cu ng. Hô khI nao Iôn con gIân, hay Ia ghon, hay Ia
fuc, no IaI duôI con bo nguoI yôu chay khap fruong. Chay fu fâng
môf Iôn fâng haI. Chay fu fâng haI Iôn fâng ba. ÐuôI cho ky duoc,
baf cho bang duoc, chang noI cha ng ra ng xông vao bop cô. Co foI
chuc ga fraI cung fruong xum vao moI go ra duoc. No bop cô nguoI
yôu dôn Iân fhu ba fhì b¦ fruong duôI hoc. Ca fhang sau no vâ n dI
rình bop cô nguoI yôu. HaI fhang ban phaI gIam saf va can ngan
maI.
RôI Ðop xIn duoc fhoo môf Iop frung câp nâ u an. Ca fraI Iu
du nhu môf con gâu vôn dI khoo fay, khoo nâu nuo ng. Ðô fhang
Phu khI ây dang chuân b¦ mo khach san nôn khuyôn fha ng Ðop
fhoo nghô dâu bôp, sau na y quan Iy bô phân bôp nuc cho ông. Ðop
hoc gIoI, nam ngay duoc 30 mon an chinh khoa, 60 mon phu dao, 6
mon hoc Iom, 4 mon gIa fruyôn phaI fra fIôn gIa cao.
Höì Anh Thaái 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðâf dô môf hôm, môf quy phu nhân, vôn Ia chô quon bIôf cua
chô anh Thô fôI, goI dIôn daf fIôc chIôu daI khach nuoc ngoaI mon
Ca Ðông Chi. V¦ phu nhân fhoI mo cua co vo không fIn nhIôu vao
cac khach san nha nuoc. Anh Thô cho goI foan bô dâu bôp Iôn hoI,
fu dâu bôp gIa hop dông sau khI vô huu o nha kha ch chinh phu
cho foI dâu bôp fro moI fô f nghIôp frung câp nâu an frung uong
dôu không bIôf maf muI Ca Ðông Chi ra Ia m sao. Anh Thô Io foaf
mô hôI. Mây khI co vInh hanh duoc quy phu nhân chon maf guI
vang. Ðo I cho fâf ca dôu Iac dâu ch¦u, fhang Ðo p moI mo mIông.
Chu yôn fâm, so co Ca Ðông Chi. Nhung no không ch¦u noI Ca
Ðông Chi Ia caI gì. Rôf cuôc, môf ngay fruoc bua fIôc, chI co ông
chu khach san va mây nguoI fhân cân fhang Ðop moI duoc bIô f caI
mon an Ia faI no: duI ga ruf xuong, nhôI fh¦f va fôm xay nhuyôn
cu ng gIa v¦, rau caI bo frang raI xung quanh, gIu fhâf Ianh dô nhaI
sân sâf. Môf mon an co caI fôn qua kôu so voI fhuc châf. Ða phu
nhân nô m duoc dâu do o xu Ta u frong nhu ng chuyô n fham chinh
fhu c va không chinh fhu c.
Ca Ðông Chi mo duong cho nhung bua fIôc ba phu nhân
không muôn fô chu c o nha khach chinh phu. Ðan Iam an ngoaI
quôc cua ba dôu fâm fac khon cac mon an o khach san Tho
ApocaIypso, chang bIôf khon fhâf Iong hay xa gIao. TôI da fung
phaI khon nhu ng mon nuôf không frôI duoc chIôu daI o nuoc nay
nuoc no. ChI bIôf fhInh fhoang quy phu nhân Ia I dôI xuô ng môf
fhu c don. Yôn sao! HaI frIôu dông môf Iang yôn sao. Ðua fIô c fam
nguo I khIôm fôn môf cân yôn sao. Ðôn cây vang chI rIông fIô n yôn
sao. Khach va chu fâm fac. Nhu ng van hoa nhung nhân van duoc
vIôn ra dô noI vô yôn sa o. Sau bua fIôc, fha ng Ðop nhay fôI. Yôn
rom dây ma. Anh Thô gIâf fhof. Co ngay may gIôf fao. Ðop vân
fhan nhIôn. Kìa chu, nguoI nâu không bIôf, nguoI an không bIôf,
fhô fhì no Ia yôn chinh hIô u.
Anh Thô hâu nhu không nhân fIôn fhanh foan cac bua fIôc
cua quy phu nhân. Cu ng nhu vây voI nhu ng caI ô khac. Nhu ng ca I
ô nay du cho cho khach sa n Tho ApocaIypso cho foI ngay fân fhô.
IaI noI chuyô n fhang Ðop hoc hanh o fruo ng frung câ p nâu
an. Iân nay no hoc hanh frof Iof, môf sInh vIôn fôf, chang co Iy do
gì dô b¦ duôI hoc. O fruong Ðop không yôu aI. Không yôu aI nôn
chang co aI dô ma bop cô. Nhung cu ng chinh o fruong no da fìm
duoc ca ch kha c dô fu fhoa man caI duc vo ng bop cô frong câm Iang.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI Io mo doan ra cach fhu c fu fhoa man cua no vao d¦p Tôf
dâu fIôn no vô Iam cho khach san Tho ApocaIypso. Tôf ây, anh Thô
fô chuc môf "cuô c dI san" va bua fIôc hoang da frong frang fraI
cach fhu dô chung ba chu c cây sô. Sang mu ng môf, chung fôI moI
fâf ca cac v¦ khach o faI khach sa n va o d¦p nam hôf fôf dôn fhoo xo
Iôn khu son frang. Anh om fôI chung vôn mua duoc voI gIa ro nhu
boo haI chu c nghìn mof vuông dâf bôn suon nu I. Ra o coc saf cao
qua dâu nguo I quanh frang fraI co môf vuon nhan râ m rap va môf
ca I hô nho. Ðam khach dâu xuân, ca fa ca Tây, ma chu yôu Ia Tây,
duoc dân vao khu son frang. Cac nam fhanh nu fu fô bôp va fô ban
ra don khach nhu fraI gaI Tây Nguyôn fhu c su. TraI coI frân dong
khô, ông fôn ngang Iung, fay câm na. CaI vay daI fhô câm, Iung
doo guI. TIông cô ng dâu fIôn. VaI con nhim, dam ba con soc, dam
ba con khI duoc fha ra. TIông công fhu haI. Ðam fraI gaI fhô dân
cu ng kha ch khua chay fung fan khap frang fraI, nha y qua cac buI
râm, Iao qua cac gôc cây, ruof duôI Iu fhu ru ng. Ðân dân Iu nguoI
fìm duo c chô nâp dô nhung fay na frô faI. Môf con chôn dinh fôn,
choo Iôn môf fIông rôI roI xuông. Ngay sau do, fhang Cô c ban
fru ng ca nh fay môf con khI. Con khI chua k¦p chay frôn fhì b¦
fhang Ðo p ban fru ng fay kIa. No fha mình roI xuông khoI vom cây,
chay Ioaf soaf frong dam co von hô. Ðop Iao fhoo rôI mâf huf frong
dam co cao qua dâu nguoI. TôI chay fhoo, con khI da chay ra khoI
baI co, vô phia nhu ng buI cây frong vuon. No chay môf cach kho
khan, chôc chôc IaI phaI chông môf fay xuông dâf. Ca haI fay dôu
vuong fôn. No dung fay nay bo gây muI fôn o canh fay kIa, rôI ruf
fôn ra. Ðop chôp duoc chân sau cu a con khI bôn môf buI cây, con
khI cao câu chô ng fra ba ng haI canh fay fung foo mau. Không
fhom gIa ng co vâf Iôn IôI fhôI, Ðop sIôf chaf haI ban fay quanh cô
con khI. Nâc ang ac. CIay danh dach. IuoI fho Io suI bof. Tha ng
Ðop fru ng fru ng nhìn con vâf frong con gIay chôf. Tay vân sIôf
manh. Ðâu con vâf ngâf sang môf bôn cu ng Ia Iuc fhang Ðop bông
rung gIâf foan fhân. Cap maf Ðop bông chuyôn sang Io do khoaI
cam.
Ðo Ia Iâ n dâu fIôn fôI mo hô cam fhây caI fhang Ianh fanh
mau ca ây co mô f khoaI cam Ia Iu ng. Sau nay fhì hâu nhu ca fô
bôp va haI fhang ban fhân dôu bIôf. Ðây gIo nhìn no ngôI fhâm
frâm bôn Iy ruou, môI mim chaf, haI ban fay gân guôc bop chaf
vao nhau. RôI no câm caI cooc xô, nan nan bop bop caI phân dôm
muf. RôI no goI caI cooc xô fro IaI frong fo gIây, duf vao fuI quân
sooc.
Höì Anh Thaái 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tao da Iân fìm ra caI con khôn kIôp gIôf fhang Côc.
No dung dây, noI voI fhang Phu.
- Xu Iy ngay duoc chua7
- Chua, fôI nay may dI cu ng fao duoc không7
- Sao IaI không7
HaI fha ng quay nhìn fôI. TôI Im Iang nhìn IaI. Nhu vây co
nghIa Ia fôI không dI. TôI chua fIn. Tâf nhIôn Ia chua fIn cô gaI kIa
gIôf fhang Côc. Nhung fôI dô mac haI dua. Hay dô cho chung duoc
quyôn fIn dIôu chung dang fIn.
Thang Ðop Im Iang ra khoI phong. No fro vô voI fô bôp dang
Iam dac san. TôI ngôI IaI phong fhang Phu.
Iâu sau, fhang Phu ra hIôu vây fôI IaI bôn cua sô. Cua phong
no nhìn ra sân sau nha bôp. Thang Ðop da fhay quân sooc do bang
môf chIô c quân duI sa c so.. No dang duI dâu môf con dô xuông.
Con dô fo gông mình, haI chân fruoc fhang cung nhu gây, haI chân
sau dôn foan Iu c frì koo ra sau ho ng fhoaf khoI dôI fay gong kìm
cua fha ng Ðop. HaI bôn dôu Im Iang frong cuô c dâu. Ðop không
fhom fho hôn hôn frong cuôc dâu su c vaf. Con dô dôn hôf suc dô co
koo, cha ng con hoI dô bo bo. Cu fhô cho foI khI con dô dô vâf
xuông. Ðôn chân gIay gIua fuyôf vong.
CIo moI Ia Iu c fhang Ðop baf dâu hanh dô ng dI fìm khoaI
cam. No buông ca p su ng frôn dâu con dô, Iuôn dôI ba n fay quanh
caI cô don nhanh. Thoaf dâu co vo gIông nhu môf cu chI âu yôm.
Thình Iình con dô gIâf nay Iôn. Ðôn chân khua khoang.
Thô Ia fhang Ðop da baf dâu bop.
Thang Ðop dang bop.
Thang Ðop da bop xong.
ThoI dIô m dô fôI nhâm frong dâu ba câu ây, fu Iu c khoI su
cho foI Iu c kôf fhu c cach nhau chu ng haI phuf. Thang Ðop hof Iôn
môf fIông cu c khoaI hoang da, cu ng Iu c fhân nguoI vam vo cua no
rung Iôn xuâf duong Iu c. CaI quân duI uof dâm. Tô bôp goI fhang
Ðop Ia phao fhu ban phao hoa. MôI Iân fha ng Ðop bop cô môf con
dô Ia bôn nhung cua sô nha bôp IaI co nhung cap maf kin dao fhoo
doI, nhu xom frôm môf cuôc hanh Iac. KhI no fro vao maf Io do
khoan khoaI, nguoI fa nhay nhau. IaI ban phao hoa rôI, gIo dI
fhay quân dây. Ngay nao cu ng phaI fh¦f dô, nhung không phaI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngay nao fhang Ðop cung bop cô dô nhu vây. Thông fhuong nguoI
fa chI duôI danh con dô cha y quanh sân cho no foaf mô hôI, fh¦f an
không b¦ gây gây nông nông.
Thang Ðop không bo con dô dô dI fhay quân nhu moI bân. No
ngôI Ia I, bo ngua cô con dô Iôn, Iâf qua Iâf IaI, nhìn dI nhìn IaI.
Nhu nhân maf môf ko nao do. Nhu sung suong nhân ra môf ko
fhu da chôf. Nhu ha hô vì da fra duoc hân.
TôI hIôu ngay fha ng Ðop dang nhìn fhây guong maf aI frong
bô maf không con su sông cua con dô.
`
` `

Mây nga y sau, fôI dang ngôI cung fhang Phu frong phong
quan fr¦ fhì fhang Ðop buoc vao. No bao da fìm ra chô o cu a caI
con khôn nan da gIôf fhang Côc. No da na m duoc quy Iuâf dI IaI
cua con kIa. No bao fru khu ngay hôm nay Ia fôf nhâf.
Ngôn ngu hanh dông co fac dung hon ngôn ngu noI. Thang
Ðop mo caI fuI du ng vof fonnIs, Iây ra môf dôI gang fay mong mau
da nguoI. Môf bình x¦f fhuôc mô. Va môf cuôn dây. Co nghIa Ia no
da chon hình fhu c xu Iy nhu da Ia m voI nhung con dô. Sau do cuôn
dây so danh Iac huong dIôu fra nhu Ia môf vu froo cô fu fu.
Chac Ia fôI so không fham gIa. Nhung cung chang co môf IoI
nhac nho fhân fro ng. Con nguo I nôu cân fhân o noI nay fhì vâ n bâf
cân o noI khac. ÐIôf aI daI aI khôn hon aI ma Iôn gIong khuyôn
bao. Nhu ng ga fraI ngoaI fuôI haI muoI da co fhô fu Io IIôu va fu
ch¦u frach nhIôm.
ChI co dIôu fôI cam fhây fruoc duo c faI hoa. TôI fhuo ng hay
IInh cam fhây faI hoa.
TôI dô haI dua o IaI frong phong. TôI sang fIôm ca phô. NgôI
dây, nhìn qua Iop kinh fôI mâu co fhô fhây duoc môf nhom Tây Iôc
nhôc moI dôn fu fâp fruoc quây fIôp fân, doI dang ky nhân phong.
Ðây Ia mua bôI fhu cua cac khach san.
Anh Thô dôn ngô I cung ban voI fôI. IIô n fhoo, bôI ban mang
foI haI Iy ca phô nhu fhô chung fôI Ia haI kha ch uông.
Höì Anh Thaái 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Anh ngho noI sap foI nha nuoc so fhao do nhung bIôn hIôu
fIông nuoc ngoaI.
Anh "ngho noI" co nghIa Ia dung su fhu c. Ðây Ia xu ma moI
fhông fIn dôu duoc bo ngo va công khaI. NôI dung nhung cuôc hop
quan fro ng chI sau vaI gIo da ra foI duong phô cho dân fhuong
bình Iuâ n. Ong côp côp không fhô ôm gIu daI su âm uc frong Iong,
phaI dom fruf sang quy phu nhân. Quy phu nhân IaI phaI fhô Iô
voI ca c quy phu nhân khac qua con duong fruyôn khâ u hoac dIôn
fhoaI hu u fuyô n va vô fuyôn. Cac quy phu nhân nguôn gô c bình
dân ngay Iâp fu c fruyô n fhông fIn fhoo mang IuoI bình dân. Anh
Thô Ia môf fram fIôp song frong mang fhông fIn do. Môf chang
fhông ngôn khôI ngô câp vu fruo ng chuyôn dI phIôn d¦ch cho cac
Ianh dao. Sau nhung chuyôn công fac nuo c ngoaI, vô dôn nha
nhung fuong anh dI duo ng anh fôI dI duo ng fôI, nhung Thô Ia
nguo I an o co fruoc co sau. Thô dôn nha rIông fham chu fham cô.
Thô fo ra kIôn nhân fuyôf voI hâu chuyô n cô. Cô vô n da râf cam
fình voI anh chang fhông ngôn frong nhu ng chuyôn fham hu u
ngh¦ cho p nhoang vân bIôf danh fhoI gIan dua cô dI mua sam,
phIôn d¦ch duoc ca fôn nhung maf hang fô nh¦. Thô duoc nhIôu
cam fình, Thô duoc cô noI khoo qua ông Vu fruo ng ca n bô. Thô cu
fhô ma Iôn. Ðôn fhoI dIôm Thô Iam Vu fruo ng, aI cu ng fuong Thô
con Iôn nua fhì dung môf caI Thô dâm don xIn nghI vIôc. KhI ây
Thô bôn muoI fu fuôI. MuoI sau nam nua moI du fuôI vô huu.
Nhung Thô da gop nhaf du vôn IIô ng dô xây môf khach san Ion.
Nhu ng nguoI fung fham gIa vao chinh fr¦ kho bao gIo fhôI Iam
chinh fr¦. Ho chI chuyôn fu hình fhu c nay sang hình fhu c khac,
cho du do Ia Iam van nghô , khoa ho c hay kInh doanh. Thô da k¦p
xây dung duoc mô f mang IuoI cho cho va hâu fhuâ n. Cac chu ca c
cô vân fIôp fuc nâng do. Chu fhì fa c IuoI no daI fu mình công danh
duf ganh gIua duong. Cô fhì chop mIông no chang daI dâu khach
san cua no fo nhu fhô cao nhu fhô sang nhu fhô. ÐIôf aI daI bIôf aI
khôn o coI doI nay. Khôn cu ng chô f. ÐaI cu ng chôf. ChI co ko bIôf
Ia sông. Nhung bIôf duoc rôI, gIa c ngô duoc rôI, fhì không chôf
nhung sông khô sông so vô fInh fhâ n. TôI da kô nhu ng nam fhang
frôn bIôn fôI doc nhIôu sach Phâf. Ðoc xong, fôI chI fhây fhuong
NgaI. NgaI gIac ngô nam ba muoI Iam fuôI |fuc Ia nôu fôI gIac ngô
duoc fhì dung Ia vao nam nay), bô n muoI Iam nam sau do, NgaI
phaI sông gIua co I nguoI fôn su ng NgaI, kinh phu c NgaI, fIn fhoo
NgaI, nhung không chac da hIôu NgaI. NgaI cô don va dang
fhuong Ia o chô â y.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ngâ m nghI. TôI nhâ m nhap Iy ca phô. TôI ngho anh Thô
noI Ioang fhoang. Ðâf chof fôI gIâf mình, môf cô gaI dây cua buoc
vao fIôn sanh, dI qua fruo c quây fIôp fân, rôI fhoo câu fhang dI Iôn
gac. Cô fa co caI vo cua môf nguoI quon ma fôI không k¦p nho ra.
Sao gân dây fôI hay gap nhu ng nguoI quon quon. Ngay fruoc, dam
ban bo vân fhuo ng choc fôI, dI dâu cu ng gap nguoI quon, fhâ y fro
hu ngoaI duong không dam danh, so Io danh phaI con mình. ThôI
cho qua. TôI mIm cuoI Iang Io fâp frung ngho chuyô n cua ông anh
vôn faI ba hon nguoI.
Thô bao rang nguoI fa cu quon mô m goI saI khach san nay Ia
Ngay Tâ n Thô. Thuc ra Ngay Tân Thô chI dung voI fIôm an
ApocaIypso Nov cua Iao Ðac Tu ng, môf ko da bô nguyôn xI ca I fôn
phIm Ðây gIo Ia Iu c fân fhô cua £rancIs £ord CoppoIa vô chIôn
franh cu a My o VIôf Nam. Iao ây con dôf vô chinh fr¦ foI mu c
frong fIôm an, Iao cho frang fri cac mô hình canh qua f fruc fhang,
nhung fâm vaI du , nhung mu saf cua Iinh My. Nhu ng nguoI co
frach nhIôm IaI dô f hon khI dô mac cho Iao kInh doanh frong môf
môI fruo ng sac muI chIô n franh nhu vây. Anh Thô co khac, anh
fInh don. Ngay fu dâu, anh da cân nhac va daf fôn khach san Ia
Tho ApocaIypso, chu không phaI Ia ApocaIypso Nov.
- ChIôf fu fhì Tho ApocaIypso co nghIa Ia KhaI Huyôn, khuc
cuôI cu ng frong KInh Thanh Tân uoc, kô vô vIôc Thanh John bao
fruoc cho dô dô vô ngay fân fhô...Vây nay maI, nôu không duoc
phop mang fôn nuoc ngoaI, khach san nha mình so dôI fhanh KhaI
Huyô n, hoac ThIôn KhaI.
Thô du ng IaI, nhìn fôI nhu gIôu cof.
- TôI so rang CapfaIn’s SfudIo cua chu cu ng phaI dôI fhanh
xuong vo cua Thuyôn fruo ng.
TôI hoI nhôch mo p fo y fhô nao cung duoc. Anh Thô phaI bâf
cuoI rang anh dua fôI fhô fhôI. Ðung Iu c ây, fhang Phu dâ y cua Iao
vao.
- Ðô. Chu Ðông. Vao phong con ngay...
Maf no frang bôch, môI no run run.
HaI chung fôI Iâf dâf fhoo fhang Phu vô phong quan fr¦. No
fhân fro ng khoa fraI cua rôI moI dân chu ng fôI chay vao foIIof.
Thang Ðop dang dung dua nhu môf hình nôm gIu a phong
fam kha rông. Môf soI dây fhu ng sIôf quanh cô no, froo vao caI
Höì Anh Thaái 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
moc o frôn frân. Maf no bâm fu mau, maf no fron fron, IuoI no fho
Io.
Trong Iu c kInh hoang, fôI vân du fInh fao dô fìm môf con dao
frong ngan ban Iam vIôc cu a fhang Phu. TôI caf dây, cung anh Thô
do fhang Ðop xuô ng, daf Iôn frôn bô xa Iông daI. Thô nan dôI ban
fay Ianh foaf, kIôm fra khap fhân nguo I Ia nh foaf cua fhang Ðop
môf Iaf.
- Chôf Iâu rôI.
Anh noI va buông ban fay cu ng do cua no xuông maf ghô.
Thang Phu kô haI dua vu a moI ban nhau cach fIôp cân nha
con kIa. Thang Phu so ca nh gIo I bôn ngoaI, môf mình Ðop so vao
hanh su. Phu con dua Ðop nho caI daf bang vô sInh cân fhâ n, koo
không fhô ruf ra ngoaI duong voI chIôc quâ n sooc uof dâm. RôI
Phu ra khoI phong chu ng ba muoI phuf, dô fhang Ðop o IaI Iu c cu c
chuân b¦ frong phong. KhI no fro IaI fhì da fhây fhang ban froo
Iu ng Ia ng frong phong fam.
Ðây gIo fhì fhang Ðop da nam bâf dông frôn ghô. Phu vuôf
maf cho fhang ban. ChIôc quân sooc qua Ia uo f dâm va foa mu I haf
do.
- CIo Ia Iuc finh chuyô n dua fhang Ðop ra khoI dây.
Anh Thô bao. Anh bao gIo cung Ia nguoI fro vô voI fhuc fô
som nhâf. NguoI chôf fhì dang nao cu ng da chôf rôI, nguyôn nhân
so fìm hIôu sau. Anh không muôn co chuyôn rây ra voI chinh
quyôn. Anh IaI ca ng không muôn Ioan caI fIn co nguoI chôf frong
khach san. Iô ra fhì khach san dung Ia mang caI fôn ngay fân fhô.
Nhung cung không fhô dua fhang Ðop vô nha fhang Côc, noI
no vân dang sông voI bình fro fhang ban. Ha ng xom Iang gIông da
không b¦ xôn xao vì caI chôf cua fhang Côc. Hang xom Ia ng gIông
cu ng so không nha o nhac vì caI chôf cua ban fhang Cô c. ChI co môI
môf cach Ia guI fhang Ðo p vao nha xac bônh vIôn, nam up Iông
ban dô vô hIôu hoa ca Io nha chuôf hung han bôn ngoaI.
Thô dI goI dIôn fhoaI cho gIam dôc bônh vIôn. Thô goI dIôn
fhoaI cho ba mo fhang Ðop o SaI Con. IaI chinh Thô phaI chu dông
sap xôp gIup cho dam fhân nhân hoang Ioan. Chu Ðông va chau
Phu so dua xac chau vao fhoo chuyôn may bay som nhâf. TôI bIôf
anh ch¦ va cac chau không fhô dI vao Iuc nay duoc. Tif fif.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con IaI vIôc kho nhâf: Ðua xac fhang Ðop ra khoI kha ch san
bang ca ch nao. Tâf nhIôn không fhô dI qua phong fIôp fân nhu
môf v¦ khach Iam fhu fuc roI khach san. Tâf nhIôn không fhô
mang caI xac ra bang cua sau cho nhân vIôn khach san frông fhây.
TôI fìm duoc môf caI hôp gIây dung fu Ianh frong nha kho. Ða anh
om chu chau fôI hì huc bô caI xa c fam muoI fam cân bo vao frong
hôp gIây. PhaI na n IaI chân fay cho caI xac o frong fu fhô ngôI,
nhu vây moI vua kich co cua chIô c hôp fu Ia nh. CaI hôp duoc bo Iôn
môf chIô c xo dây cho fhang Phu dây ra cua sau, fôI da nh môf chIôc
mInIbus vao, don ca hôp ca nguo I Iôn xo dôn công sau bônh vIô n.
Ðua duo c caI hôp fu Ianh vao frong nha xac moI nay ra
chuyôn. CaI xa c cu kIôn d¦nh frong fu fhô ngôI bo gô I, nhâf d¦nh
không ch¦u nga ra fu fhô nam. Cu nhu fhô vao phuf cuôI cung cua
cuôc doI, fhang Ðop bông bIôf xâu hô vô caI quân sooc uof cua no.
CaI xac da Ianh da cung da co quap nay aI ma bo vao quan faI
duoc. TôI Iâp fuc nho ra. TôI da co kInh nghIôm vô caI chôf kIôu
nay. TôI danh xo vô kha ch sa n Iây mây chaI ruou fra ng, faf qua fô
bôp Iây môf if gung dâp dâp, môf phich nuoc sôI va môf caI xô.
Chung fôI daf fhang Ðop Iôn môf caI ban maf granIfô. No nam vâf
nghIông, co quap. Ða anh om chu chau fôI, muI xoa b¦f mu I cho
gIam bof caI fu khi frong nha xac, dung ruo u va nuo c gu ng nong
xoa bop cac khop chân khop fay cho fhang Ðop. Iâu sau moI koo
duoc chân fay gIa n ra, cho caI xa c fro vô fu fhô nam ngua. Môf caI
fhô nam ngua râ f xâu. HaI ban fay nhu fhu fhu gIâu gIâ u frôn
bung. Ca p gIo vôn dop bây gIo cu voo vo , caI quaf ra caI quaf vao.
Ðu sao nhu vây cung da co fhô bo caI xac va o quan faI duoc rôI.
`
` `


TôI va fhang Phu Iôn ma y bay kha som. CaI quan faI kIm
IoaI da duoc nhân vIôn hang không Iang Io dua vao khoang. Iôn
som, ma ghô bôn canh da co nguoI ngôI. Môf ông gIa dô fuôI vô
huu, fhoa fhuô sung man. Ong gIa hoI nhuong ma f khI mô f cô
chIôu daI vIôn, fay b¦f muI, Iâf dâf chay qua cac hang ghô con Ia c
dac hanh khach, x¦f vao do môf fhu fhuôc khu mu I nhu mu I bônh
vIôn. Ong chop mIông baf chuyôn vo I fôI ra ng fho I nay chu ng no
Höì Anh Thaái 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iam an fhô dây, dô hanh khach Iôn dôn noI moI don dop moI Iam
vô sInh moI cho may dIôu hoa nhIô f dô Iam vIôc.
Chung fôI ngô I ngay canh buông chuân b¦ cu a dam fIôp vIôn.
Mây anh chang maf hoa da phân dang nan bop chi choo mây cô
nang ho ho moI moc. Môf cô chap fay du ng fruoc caI baf huong
nho, bôn canh daf môf dIa khâu phân an cu a hanh khach. Ca c oan
hôn phu hô cu ng duoc bay mIôn phi cung cô chuyôn nay. Ða m fraI
fhanh nu fu Iam maf nghIôm khI cung cô Iâ m râm khân vaI. Cô fa
vua khâ n xong fhì choo Iôn môf ca I va ca dam fraI gaI cuoI vo ra -
môf ga Iau ca da k¦p xIn phop cac oan hôn fho fay vao bô ngu c cô
gaI fhanh fâm.
Iu quaI vâf chu không pha I Ia nguoI nua, ông gIa fIôp fuc baf
fôI hâu chuyô n. IaI con nay noI ra caI fô mô fin d¦ doan. Ma so
cu ng pha I. Ong râf so dI may bay nuoc nha. ChI khI nao may bay
fIôp dâf moI fIn chac Ia mình con sông. Co Iâ n bay duoc chu ng bôn
muoI phuf fhì frong khoang nong nhu Io nung, Tây dâm coI hôf ao
ngoaI nôn mua foo Ioo. Nhìn ra cua sô IaI fhây sông Hông o bôn
duoI, hoa ra may bay fru c frac phaI quay vô. Ngho dâu hô fhô ng
fhông gIo không Iam vIôc, cu bay fIôp fhì chI con nuoc chôf chay.
Thô cu ng chua hô f dâu. Co Iân ông bay vao SaI Con bang chuyôn
co cua môf doan câp cao, may bay da duoc cham nom chuân b¦ fu
mây ngay fruoc, vây ma vong dI vong IaI mây Iâ n moI bâf duoc
cang ra. Vô sau cu dI chuyôn ây cu doI dI dâu cu ng phaI dô fô IaI
ngoaI quôc IaI cho cu. Ða nh rang cu vâ n kôu goI dung hang nôI,
nhung mang sông fhì phaI duoc dam bao bang phI công ngoaI va
fhuôc ngoaI.
TôI không muôn noI chuyô n. TôI gIa vo nhìn cham cham vao
fo bao câm fay du không doc duoc môf chu . Thang Phu fhì maf
quau qua u ngo dI chô kha c. Vây ma ông gIa vân không buông fha.
Ong nghI ngo nhu ng chIôc may bay moI mua nay. Trông sa ng sua
dop do vây fhôI, fhu c ra no Ia IoaI may bay xo cân hon duoc mông
ma fân frang, duoc ban voI gIa hu u ngh¦ daf hon may bay cu ro
hon may bay moI. Cac nuoc dang phaf frIô n Ia dông ra c cho cac
nuoc pha f frIôn vung fay nom dô fhaI vao. Ðon nguoI dung ra mua
hang am vô nha rIông cua chung môf dông fIôn. Nguo I fa fIn rang
fuôI fho cua chIô c may bay Ia hang chuc nam. Ðu ng môf caI no fu
frân frong Iu c dang Iam nhIôm vu. Mô fin Ia phaI fhôI. Khân vaI Ia
phaI fhôI.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu Ia ông b¦ caI chôf am anh, nhu Ia ông noI Iuôn môm dô
fu frân an. Nhung fu nhu ng câu chuyô n am chI ca I chôf cho dôn
khI noI foof ra, vo maf ông fhoa man nhu không fha n nhIôn nhu
không. Môf ko chI fhich noI cho suong mô m, fhich hu doa nguoI
khac. TôI chI muôn noI cho ông fa bIôf rang chuyôn nay ông dang
dông hanh voI môf xac chôf. Nhung vua Iuc fhang Phu koo fôI dôI
chô xuông môf hang ghô phia duoI. Chuyôn nay vang khach, môI
nguo I ngôI mây hang ghô cha duoc.
Xac fhang Ðop duoc don o sân bay rôI dua fhang vô d¦a dIôm
Iam dam fang. IaI nhu ng vong hoa frang. Ða fhang Ðop mo fâm
vaI IIôm nhìn maf con rô I ôm maf khoc. Chang Tarzan cao mof
fam Iam nang fa m muoI fam cân, guong maf da duoc frang dIôm
cân fhân frông nhu dang ngu. RôI ba cu ng so dI fhoo con fhôI, sao
con không rang do I7
Phuong baf âm co ca kon frông sa ng Ioang nhu môf dôI quân
nhac. Nhung khu c nha c nôI Iôn, khu c nao cu ng hon ho n gIâm gIâf.
TraI fIm ngu c fu fraI fIm ngu c fu anh yôu om yôu dôn nga n fhu...
Ðu ng ngho nhu ng gì con gaI noI dung ngho nhung gì con ga I noI
dung ngho nhung gì con gaI noI... Ðam ma ngoaI bac fhì fâ u Iôn
foan nhu ng ban nhac nao Iong. Nha c ây Ia danh cho nhung nguoI
sông dI dua dam. Ðam ma frong na y raf nhung khuc nhac vuI. Ðô
mua vuI cho nguo I chôf fhanh fha n ma ra dI7 Hay Ia nguo c IaI,
nhac buôn cho nguoI chôf, nhac vuI cho nguo I sông7
Ðôm dôn, fôI va fhang Phu dI qua nhung duong phô SaI Con
bang môf con Tôm |Cusfom) 750 phân khôI kônh cang nhu môf
con bo ca p. Ðâf dô fhang Phu nho ra con cho cua fhang Côc o nha
môf mình, chac Ia không duoc aI frông nom frong haI ngay qua.
No chay vao ô dIôn fhoaI fu dông bôn duong, goI ra Ha NôI cho môf
fha ng frong fô bôp, nho dôn nha fhang Cô c cho con cho an. Ðao
fruoc con cho cua fhang Côc không duoc hoa fhuâ n Ia m voI fhang
Ðop. Thang Ðop fhInh fhoang Iôn con IaI bop cô con cho. Sau khI
fhang Cô c chôf, fhang Ðop mang bình fro cu a ban vô nha, daf Iôn
ban fho. Con cho fru Iôn hoang Ioan. Ngay nao no cung dôn nam
duoI ban fho, râu rI gu c dâu, maf nhoom nuoc, frong khI fhang
Ðop fhap huong cho ban. Thang Ðo p cam dông vì hanh vI co nghIa
cua con cho va chung baf dâu chung sông hoa bình, châm du f han
nhung vu bop cô. Tu nay ca haI ông chu dôu da chôf rôI, không
hIôu con cho so sông ra sao7
Höì Anh Thaái 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HaI chu chau dI vao môf vu fruo ng. HaI cô vu nu nha nhan
fIôn dôn moI nhay. Phu dua cho haI cô môf mon fIôn bao rang
dang co công chuyôn Iam an. HaI cô cam on va dI ngay. Ðang uông
ca phô fhì môf cô mang Iy nuoc cam dôn xIn duo c ngôI cung. TôI
dua maf hoI fha ng Phu, nhung no IaI Iâp fu c Ia c dâu. XIn Iô I nho
ngho, ca c anh không phaI Ia Hông Công XInh ga po không phaI
VIôf kIôu, cac anh dang ban chuyô n Iam an chuf xiu. Cô gaI IaI
I¦ch su ruf IuI. Sao frông cô fa quon quon. Sao fôI nhìn dâu cu ng
fhây nhu ng guong maf dan ba quon quon. KIôu cach cô nay fhoang
nhìn cung da bIôf Ia môf fhu gaI cao câ p ban chuyôn nghIôp va
hanh nghô fhoo ngâu hu ng, chI Iam an voI Tây Tau Nhâf My va
VIôf kIôu fhu fhIôf.
Không con b¦ aI quây râ y nua, fhang Phu moI bao rang
chuyôn fhang Ðo p fu froo cô Ia chuyôn nham nhi. Phu da fhây
dIôu ma moI nguoI không dô y: Quanh cô fhang Ðop co dâu fay sIôf
cô. Co nghIa Ia Ðo p da phaI nhân dung caI ma no d¦nh Iam dô fru
khu dua con gaI kIa. Phu cho rang không aI ngoaI con khôn kIôp
da Ion vao khach san dô Iam vIôc â y. Không chI Ia môf mình dua
con ga I chân yô u fay môm, nhâf d¦nh Ia no con co ca môf bang gom
ghô moI du suc fhu c hIô n môf vIôc kho khan frong fhoang chôc
nhu vây. Râf fIôc Ia Phu da không hoI fhang Ðop caI d¦a chI ma
chung d¦nh hanh su. Nhung không sao, Ha NôI chI bang ban fay,
nguo I Ha NôI vâ n va ma f nhau hang nga y. Chuyô n nay fro ra,
Phu so dI fìm con kIa cho bang duoc. Nhom ba nguoI nay chI con
mình no. Phu so sông cho ca ba nguoI. Phu so fra hân cho ca ba
nguo I.
Chung fôI IaI dI Io ng vong qua nhu ng duong phô SaI Con ban
dôm. SaI Con by nIghf. NhIôu guong maf con ga I frôn duong. IaI
co nhIôu vo maf quon quon frong nhung guong maf Iuo f qua ây.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 3
HaI chu chau không cân phaI ra foI Ha NôI. Thu pha m hIôn
dang co maf o SaI Con. Ia I chinh fhang Phu phaf hIôn ra dIôu ây.
No fhình Iình Iao vao pho ng, dung fôI dây, koo dI Iuôn. Ðan fay
ran chac cua no rung Iôn frong con fhu hâ n hu ng hu c. IaI phong
dI frôn con Tôm phân khô I Ion. ChIôc xo muon cua gIa dình fhang
Ðop frong nhu ng ngay Ia m fang. RôI sa vao môf quan co c bôn
duong. Xom ra dây co vo Ia dIôm hon cua nhung phân fu ha Iuu co
con. Qua n xa da ng ngo. Khach khu a dang ngo. Nuoc nôI gIaI khaf
da ng ngo. ChI co môf chuf ca phô ma ca môf nuI da Ianh dônh Iôn
môf Iy Io n nhu nu I bang Ðac Cu c.
Vây ma vân phaI kIôn frì ngôI nhâm nhap. Nhâm nhap ma
vân phaI goI môI nguo I mô f Iy ca phô, môf Iy chanh muôI, mô f Iy
rau ma. MôI Iy bo fhua IaI haI phâ n ba Iy da Ianh. Thang Phu vua
nhâm nhap vua không quôn doI maf canh gIoI sang bôn kIa duong.
Môf con duong nho. Ðôn ây Ia môf khach san mInI nguoI ra vao
fhua vang.
Ðâf chof fôI ngân nguo I ra. Cô gaI vua dây cua buoc vao
khach sa n chinh Ia nguoI da fhuô xuong vo cua Thuyôn fruong
hôm fruoc. Vân cu ng môf bô vay ao. Vân cu ng maI foc sây mì Ian
fan.
TôI IIôc nhìn sang. Phu vân fhan nhIôn ngôI doI. Nôu không
dI cu ng no, va nôu không phaI rình phu c môf ko khac, co Io fôI da
sang baf chuyôn voI cô gaI kIa.
Chung muoI phuf sau, canh cua khach san mo ra. NguoI
buoc ra Iân nay cung Ia môf cô gaI. TôI IaI ngân nguoI môf Iân nua.
TôI nhân ngay ra cô gaI no, chang cân dôn caI daf fay cua fhang
Phu Iôn duI fôI fo y ra hIôu. Ðo chinh Ia cô gaI chu ng fôI gap o baI
fam Ðình Son. Cô gaI co caI fôn không con gaI: MaI Trung. Ko b¦
fhang Ðop hôm fruoc va fhang Phu hôm nay san duôI. Cô gaI daf
chIôc xo honda 70 dung fruoc cua khach san, ro rang Ia môf chIôc
xo fhuô, rôI nô ma y phong dI.
- Vô fhôI, chu.
Höì Anh Thaái 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thang Phu dung dây fra fIôn, rô I fhong fha dI ra chô dung
xo. Vo maf no Iuc nay bang Iang va bình fInh.
- TôI nay so fhanh foan xong.
Phu noI khI haI chu chau da Iuof dI frôn duong phô. Khô
khan va Ianh Iu ng. Ðon gIan va duf khoaf. Không fhô hIôu nhâm
sang môf chuyôn khac.
TIm fôI dôf ngôf nhoI Iôn. TôI cu ng muôn fra fhu. TôI cu ng
muôn do p hân fhu IaI cung môf Iuc. TôI cu ng Iuc IInh cam duoc ca I
kôf cuc fham khô c cua fha ng chau nôu no cu nhu con fhIôu fhân
Iao vao caI ngon Iua Ia cô gaI kIa. Cô fa Ia ngon Iu a u7 Co phaI
chinh cô fa da fhIôu chay fhang Côc fruoc, fhang Ðop sau7 CIo fhì
fôI da hoI fIn dIôu nay, du fôI không cam fhây rang cô fa hoaf dông
co fô chu c.
Thang Phu không dua fôI bam fhoo sau con môI. No dua fôI
vô phong nghI frong khach san. Ðuong nhu no bình fInh bIôf rang
con môI không fhô fhoaf dI dâu duo c.
TôI fhu fhuyôf phuc fhang Phu. Ðu a con gaI kIa không fhô Ia
fhu pha m frong caI chôf cua fhang Côc fruo c fha ng Ðop sau. Cang
fhuyôf phu c cang fhây Iâp Iuân cu a mình Ia vô Iy. TôI hIôu rang
mình dang Io so fhang Phu cu ng so chô f. TôI ma con bIôf so7
Chang phaI chinh Ia fôI da hu ng hô d¦nh dI fra fhu sau caI chôf
cua dua con gaI haI fuôI do u7 Nôu anh Thô fung fra I không can
fhIôp k¦p fhoI fhì cha c fôI da gây ra môf vaI caI an mang.
Nhung bây gIo fôI không fhô khoanh fay dung nhìn fhang
Phu dI foI caI chôf. Mung nam Tôf nam nay, haI chu cha u ngua
chân su c vao HôI go Ðông Ða. Mung nam, muoI bôn, ham ba - ÐI
choI cung Iô nua Ia dI buôn. NoI fhô chang hoa nhu ng nguoI dI hôI
go hang nam dôu Iô. Thang Phu fhì Ia I ba caI bop ngu c, môf caI
nan oo fhua co nhu ng cô gaI chon chuc ma c kof. HaI chu cha u ha
hô fach khoI da m dông, ngôI fhu p xuông bôn ông fhây boI dang
duôI ruôI va ngap vaf. ÐoI baI Tây. Câu frao gIup bay caI. Ong fa
fhoan fhoaf vâf ngua nhu ng con baI. Ong fa ngôI do ra. MaI sau
moI Iap bap noI duoc. Câu oI, câu vô fìm cach gIaI ha n dI, nam nay
câu không chôf fhì cu ng vuong vong fu fôI. Thang Phu fhoI ngay
môf qua dâm vao gIua maf ông fhây boI Iam ông fa nga ngua. CaI
dô fhây boI noI mo, fao không gIôf aI fhì fhôI nha dua na o gIôf
duoc fao. No hâm hâm du ng dây da cô baI vang fung foo rôI ko o fôI
dI.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðây gIo fôI nhac IaI IoI ông fhây boI cho Phu ngho. Không
chôf fhì cung fu fôI. Nhu fhô fuc Ia fôI vân muôn doa dâm no chuf
if. Thang Phu cuo I nhaf va cung Iap IaI IoI no da hof vao maf Iao
fhây boI. No không gIôf aI fhì fhôI, chu du ng aI nghI dôn chuyô n
gIôf duoc no.
TôI dâu hang. TôI bo mac no cho sô phân. Nhân d¦nh fhang
fhIôn. ÐIôf dâu no so fhanh công. Vâ y cu ng xong, so châm duf duoc
caI vong fra fhu Iuân quâ n bây Iâu nay.
`
` `

Ch¦ dâu fôI sInh fhang Phu o noI so fan nam 1972. Không
k¦p dôn bônh vIô n. Ðô nh vIôn fhoI chIôn o xa hon muoI cây sô ma
phuong fIôn gIao fhông duy nhâf Ia xo dap. Truoc do ch¦ fôI da co
IoI nho ba do frong Iang. Môf fay ba da do cho hâu nhu ca Iang, chI
fru caI ông pho chu f¦ch xa da dam câm dâu môf nho m fhanh nIôn
xung kich daI va o baf huong rôI pha sâp dôn fho fhanh hoang
Iang. Tru môf goa phu fIôf hanh kha nghI, chông chôf duoc môf
fhâp nIôn fhì cu ng nôI fIông fhâp fhanh, cap maf Iu c nao cu ng
Iu ng IIô ng, vo maf Iuc nao cung hon hon fhoa man không fhom cho
gIâ u bang vo âu sâu duc hanh. Tru dam ba ga buôn bo buôn
chuyôn hanh fhôm nghô Iua dao va cuop vaf...
Con IaI ca caI Iang phu c duc na y môf fay ba do hôf. Nay dôn
Iuof dua chau fôI.
O phia sau fâm cof op cho fam, chôc chôc ch¦ dâu fôI IaI ru
Iôn. Anh Thô oI Ia anh Thô oI, anh gIôf om rôI. TôI moI muoI haI
fuôI, ngho vây fhì hoang Iam, so ch¦ chôf fhâf, bon chay bô vao.
Ch¦ fôI nam ngua frang Iôm Iôp frôn môf fâm phan gô, caI bung fo
kônh vông cao môf cach ky d¦. Ða do vôI b¦f maf fôI rôI fru froo Iôn.
Nha nay hay nhI, cho fro con ra ngoaI. Ðac gaI chu nha vô I chay
vao dân fôI ra. Ch¦ dâu fôI vân rô n rI. Anh Thô oI Ia anh Thô oI,
anh gIôf om rôI. Anh Thô gIo nay dang phu c vu doan fa o HôI ngh¦
ParIs, moI nguoI dôu ngo ng vô bôn ây cho fhang My châp nhân
châm duf caI cu dân cuôI cung frong vu ha nh hung mIôn Ðac bang
không Iu c. Anh Thô sang ParIs fu hôI dâu nam, anh co Iam gì ch¦
dâu ma chôc chôc ch¦ IaI khoc gao fham fhIôf nhu fhô.
Höì Anh Thaái 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ch¦ fôI do chua xong ma may bay My da ao dôn. MoI nguoI
nhay hôf xuông caI hâm ngay duoI fâm pha n gô. ChI con ch¦ va ba
do kIôn cuong fru IaI o bôn frôn, nhu fhô chinh ho dang phaI dôI
dâu voI Iu cuop froI o bôn frôn. Tâf ca gIâf ban nguoI khI môf Ioaf
bom nô âm âm xung quanh va maf dâf rung bân bâf nhu Iôn con
saI gIâf. O phia frôn dâu, ch¦ fôI cung fhof môf fIông rôI faf I¦m.
Thang Phu gan goc maI không ch¦u ra gIo da phaI phof ra, môf
phân Ia nho Ioaf bom qua gân, dô n nguo I fhuong cu ng phaI kInh
hoang va I ra quân. Rô I fôp may bay bo dI Iuôn, nhu fhô nhIôm vu
cua dof fâp kich nay Ia Iam cho ch¦ fôI do duoc.
Ðac chu nha va haI nguoI dan ba Iâf dâf Iôn khoI hâm gIup
cho ba do. TôI ngôI IaI cu ng mây anh ch¦ con bac chu nha. Ca Iu fro
con da n maf vao nhung dôI chân dan ba quân don chay qua chay
IaI o phia frôn. Tu mop fâm phan gô, nhung gIof nuoc mâu do baf
dâu gIof xuông nhu mua gIof gIanh.
Thang Phu da ra doI nhu fhô. Môf fhang bo bâm fim na ng
bôn cân chin Iof Io ng mo nhâf d¦nh không kho c. Ða do da nan Io ng
bo no sang bôn dô quay sang cu u nguo I mo da I¦m dI va co nhu ng
dâu hIôu bIôn chu ng râf xâu. Ðam dan ba bo xac fhang bo con vao
môf caI rô sô fruoc hIôn nha cho khoI vuong IôI dI. Ðu ng Iuc ây fhì
ông pho chu f¦ch pha dôn chay xôc vao, goI fhôm nhân công dI gIaI
quyôf mây caI Io gach ngoaI dông vua b¦ fru ng fôn Iua My. Ong
fhây fha ng bo don sì b¦ ruôI bâu bôn frong ca I rô. Ong fIô c caI
fhang bo mâp ma p hIô m co. Ong nam haI cô chân no xach nguoc
Iôn nhu xach môf con cho con. Rô I ông phaf IIa I¦a vao dif no. TIôn
su may, hôm nay Ia mu ng môf, fraI mu ng môf fo khoo nhu fhang
fuong cuop fhô na y ma ch¦u nam cho kIôn no fha. Nhung câu kich
dông kIôu ây co fhô khIôn haI ga fhanh nIôn fu aI dIôn Iôn ma vac
dao chom nhau, huông hô môf fhang bo mo I ch¦u chôf co hon môf
phuf. Thang bo bông gIâf mình, va n voo fhân nguoI, sac sua dof
daI o mu I o mIông. RôI no bâf khoc. Kho c say sua va sang khoaI.
Rôf cuôc no da chIôn fhang d¦nh mô nh nho su fro gIu p cua mô f ông
ca n bô vô fhân.
Thoo IoI khuyôn cua ba do, ch¦ dâu fôI dI Iâ y cho fhang bo
môf Ia sô fu vI. Ong fhâ y fu vI da Ion Iuf Iâp sô fu vI cho fâf ca
nhung nguoI fu fô frong Iang, chI fru ông pho chu f¦ch pha dôn, fru
goa phu ma ông goI Ia con dI fhâp fhanh va dam ba ga buôn bo
buôn chuyôn. Tu vI day fhang Phu co mônh fhô, dô chôf vì dâf. AI
ma không chôf vì dâf, dâf Iuôn Iuôn fIôu huy moI fhI fhô sang hon,
CoI nguoI rung chuông fân fhô 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIau nghoo, duc dô va vô dao duc. Thang Phu co mô f caI han Ion
vao nam haI muoI fu fuôI, fhâm chi co fhô so chôf, nôu qua duoc
fhì no so fro nôn gIau sang bâc nhâf, Ia fraI mung môf no so fhanh
fuong va Iuôn câ m chom o bâf cu noI nao, chInh phuc duo c bâf ky
aI. Ch¦ fôI nô ma dI xom fu vI, nhu ng nguoI duoc mang fIông Ia can
bô khoa hoc fho I bao câp qua kIôu hanh, mây aI fIn nhu ng Ia sô
nham nhi do nhu ng ko fhâf hoc vo voI nguôch ngoac. Ch¦ da gân
nhu quôn mâf chuyôn fu vI cho dôn fho I kInh fô fh¦ fruo ng, cho
dôn khI bo fIôn ra xây khach san, noI gon IaI Ia cho dôn khI chuyôn
fu fhân phân vô san sang fhân phâ n môf nguoI co so hu u. Ta I san
co fac du ng bIôn nguo I so huu no fhanh ko Iuc nao cu ng Io mâf
cua, Iuc nao cu ng ngay ngay Io so hao huf. Io nhIô u fhì dâm ra mô
fin, fhôI fhì vaI ca bôn huong fam huong, co fho co fhIông co kIông
co Ianh. KhI Io so fhì cho ngôI yôn môf chô ma cang so, cu Iâf dâf
chay chô nay chô khac xIn sô xIn quo cu ng Ia môf ca ch fu frân an.
Nhu ng ba côp ông côp con dang fhâp fhom Ioo cao, nhung fuI Ion
vi Io n co n muôn cang phô ng hon nu a, nhu ng môI fình Ion fình bo
con muô n fhoa fhuô hon nua, fâf fhay dôu fìm su xac fin noI
nhung quo boI va nhung Ia sô.
PhaI dôn Iu c ây ch¦ fôI moI baf dâu fIn chuyôn boI foan.
Trong fay anh ch¦ Ia sô phân môf khach san fuong dôI Ion, dâu
phaI chuyôn dua. RôI bâf chof ch¦ fhof fIm nho IoI ông fhây fu vI
vô sô phân dua con fraI. Nam nay finh ca fuôI mu fhì fha ng Phu
dung fuô I ham fu. Ch¦ Io chuyô n ây. Ch¦ b¦ a m anh vì chuyô n ây.
NoI voI chông fhì chông ga f dI, chuyôn dan ba. Anh Thô Ia nguoI
gIa fruo ng, anh fIn vao v¦ fri dôc fôn cua nguoI dan ông fhu bâc
cao nhâf frong gIa dình, anh không fIn vao su fhu xô p vIôc Io n cua
nguo I dan ba. Tu HaI oanh IIôf fhô cu ng chô f dung vì môf cô KIôu
dan ba. Không Tu bao gân dan ba fhì no nhon xa dan ba fhì no
oan. Thô if khI dô vo can du vao nhung vIô c ma anh fIn Ia Ion va
dung da n. Ch¦ nôI khu ng fhì anh Iang Io bo dI dâu do. Con dôn
Iuof ch¦ phan u ng bo dI dâu do fhì anh bình fInh Iam vIôc cua
mình cho foI khI ch¦ chan ngan fu quay vô. Iân nay cung vây, anh
Thô không noI cho vo bIôf chuyô n anh quyôf d¦nh cho haI chu chau
fôI dua xac fhang Ðop vao SaI Con. ChI khI chu ng fôI da bay dI rôI,
ch¦ moI bIôf. Ch¦ hoang hôn goI dIôn fhoaI vao SaI Con IIôn fuc.
Ch¦ phâp phong cho ngay haI chu chau bay fro ra. Không aI noI
cho ch¦ bIôf chuyô n gì xây ra o SaI Con. Thô ma khI fôI buoc vao
nha, cô gIu vo maf bình fInh du vâ n hoI fhâ f sac, ch¦ baf râf nhay
Höì Anh Thaái 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vo fhâf fhân cua fôI. Ch¦ run run hoI. Thang Phu Ia m sao rôI phaI
không7 RôI ch¦ xIu xuông.
Tro IaI chuyô n fhang Phu ngay fruoc. Ch¦ dâu fôI da daf fôn
con Ia Manh, nhung môf fhang sau nhân duoc fhu chông, chông
khang khang doI daf fôn con Ia Phu. Ma nh fhì chung chung qua.
Phu moI cu fhô caI chi Iam gIau va quyôf Ia m gIau cua môf fhô hô
phaI ch¦u chIô n franh, an fhì pha I an dôn mì co Iu c foI ba phân fu
khâu phân, ngu fhì ngu buI nam bo nhu Iu vô gIa cu. Ngay fu khI
ây anh Thô fôI da quyôf chi phaI ngoI Iôn Iam gIau. Anh nhâf d¦nh
daf fôn con Ia Phu. Ta Ða c Phu . Vô sau Iu ban goI chôch dI Ia Phu.
Tôn Phu hop voI no hon.
CIua fôI va fhang Phu không phaI chI co fình chu chau. Co
khI Ia ban bo, Ia anh om, phân nhIôu co môf fhu fình cam gì do
gIông nhu fình cha con. TôI chung kIôn phu f chao doI cua no, môf
fhang bo fim faI ngaf fho dây dof daI. TôI cong no dI choI suôf ca
fuôI fho fôI. TôI fhoo doI fu ng su dôI fhay suôf ca fuôI fho no. Nam
muoI bôn fuôI, Phu ru fhang Côc va fhang Ðop fhoo hoc vo o fôI.
Ða ga fraI dô sô nhâf Iop, hung fon nhâf Iop fu nay duoc su yôm
fro cua vo fhuâf. Cu ng va o nam no buoc sang fuôI muoI bôn, môf
buôI sang Phu chI cho fôI nhung vôf Iôm dôm dây côp frôn quân
duI cua no. Chau da fro fhanh dan ông phaI không chu7 Chua dâu,
chau moI baf dâu dây fhì, con fro fhanh dan ông IaI Ia chuyôn
khac. Tu do fhang hoac fôI gIang gIaI cho no hIôu nhu fhô nao Ia
"fro fhanh dan ông" va cân phaI Ia m nhu ng gì frong caI buoc ngoaf
hIôm nghoo ây cua doI nguoI. ÐôI khI fôI phaI kIô m fra fhoo kIôu
fru c quan dô co nhu ng IoI gIaI fhich fhIôf fhu c. Ðây chinh Ia kInh
nghIôm cu fhô ma anh Thô fruyô n cho fôI khI fôI baf dâu fro fhanh
nguo I Io n. CIa dình fôI vôn anh huo ng Tây hoc. CIao duc gIoI finh
cho con fraI Ia vIôc Iam cu a cha chu hoac cua nguoI anh Io n. CIao
duc gIoI finh cho con gaI Ia vIôc cua nguo I mo . Cha mo cha ng may
mâf som, anh Thô fro fhanh nguoI day fôI. Nay dôn Iuof fôI day
chau. ChI co n co cach dôI fhoaI công khaI, không no franh go I dung
fôn su vâf. NguoI ân Ðô fhoI cô daI frong pho su fhI bach khoa
foan fhu cua mình con bao rang du c hanh chI duoc ba o vô bang su
bung bif ngu dôf fhì râf bâp bônh.
Ðang dI môf fhoI gIan, fôI Iôn fau dI xa. KhI fôI fro vô, fhang
Phu dom khoo môf chIô c quân Iof phu nu. Chau da fro fhanh dan
ông. Ca Iop ru nhau dI ca m fraI xa Ha NôI. Phu koo duoc dua con
gaI ra xa khu Iua fraI bâp bung, vua moI Iôf duoc chIôc quâ n Iof
CoI nguoI rung chuông fân fhô 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cua cô fa fhì no bông fhây co fhô mình fan ra fha nh nuoc hôf ca.
TôI Ia I phaI gIaI fhich rang su fan chay ây không gIông nhu su fan
hoa frong nhau va nhu vây vân chua goI Ia da fro fhanh da n ông.
RôI Ia I bang dI môf dao cho foI khI fhang Phu dom frung khoo co
foI ca chuc ca I quân Iof. No Ia ko maI mô suu fâm fhu dô fhâm
Iang na y. Iu con gaI không cuong duoc su hu ng hô chIôm doaf
fhân xac fhì cung không cuong duo c su cuo p doaf caI fhu dô nho
nhoI kIa, cuôI cung danh chIa fay voI su frô ng va ng fu fhaf Iung
fro xuông. Phu fhâf fha kô cho fôI ngho IaI I¦ch fu ng chIôc môf, fhu
dô ThaI co fhô bop gon frong Iong ban fay va duf nhanh vao fuI
quân khI fu gIa. Mau xanh fhIôn Iy Ia caI dâu fIôn bIôn Phu fhanh
dan ông. Mau nâu co môf bô nguc dô sô. Mâu hông fhì vu a koo
Phu vao vua muôn dây no ra. Mau da nguoI Iam no dam chìm suôf
môf dôm frang u mô dôn mu c không nho nôI bao nhIôu Iân... Thu
kIôn fhu c gIao duc gIo I finh fôI fruyôn cho fu nam no muoI bôn
fuôI du cho Phu sông pho ng dang ma không mô f Iâ n dô IaI hâu
qua.
Môf Iân fôI vua chân uof chân rao vô dôn Ha NôI fhì fhang
Phu koo dI Iuôn. Qua nhu ng duong phô fôI. Qua nhung fIôm ca
phô cô fình dô fôI. Qua nhung dam nguoI cu ng fam fôI dung ngôI
frong fIô m, chu ng fôI duo c dua fuôf Iôn fâng ba. Mu Tu Ða son
phân nuoc hoa va ao quân chaI chuôf vân chua gIâu duoc gôc gac
quô mua. Ch¦ moI vô duoc môf con bo Iac frInh nguyôn, don fhì ch¦
xIn chI ruoI, kop nhu fhô nay fhì cho ch¦ haI chI. Tha ng Phu không
fhom ma c ca, ra hIôu dân môI vao. No nan vaI dua con gaI quay
dang fruoc, hâ f ra dang sau, bop cam cho no ngua Iôn dô nhìn vao
cap maf nhu caI cân fIôu Iy cua Phu. Ðoan no ra hIô u cho du a con
gaI va fôI cung Iu c co I bo. Ða dua nam frân fruI frôn gIuong. Ðua
con gaI chof gIua, fhân fhô âm nong chôc chôc IaI run gIâf nhu Iôn
con dô ng kInh ma không da m khoc. Phu Ia ko fham hIôm dâu fIôn,
fu fôn va bình fInh doc fhoo fhôm Iuc d¦a dây fIôm nang ma chua
duoc khaI fhac. Ðua con gaI run Iôn fung dof. Tay phaI no biu chaf
Iây fôI nhu sap chôf duôI bam chaf môf fâm van. Maf fhang Phu Iô
vo ngo vuc. No Iu c cu c gì do o noI fhôm Iuc d¦a môf Iaf, fôI fuong no
dang fha nh fhao kIôm fra IaI dung cu bao vô môf Iâ n nua. Vo ngo
vu c chuyôn phaf sang cam gIân. Phu fhình Iình dung vuf dây, dap
IIôn fIôp mây dap vao maf dua con gaI. No xung bô voI dua con gaI,
no Iuôn môm goI mo con kIa ra dô chu I, "bô may" muôn IôI "mo
may" ra dô Iam caI vIôc dang d¦nh Iam voI dua con gaI. TôI gIu
duoc chân fhang Phu fông ngông IaI, không fhì no dap con kIa naf
Höì Anh Thaái 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bof. Con bo phaI khaI ngay. Ðm b¦ môf fuân nay rôI, sau do ngay
nao cô Tì cu ng baf om phaI nhâ n Ia co n frInh dô ban fIôp cho
khach dang hao. Ðu ng Iu c ây cô Tì dây duoc cua ngach dI vao.
Nhu ng IoaI phong nay fhuo ng co cua phu dô fhoaf hIôm du da dôu
dan dong fhuô cho công an va cac IoaI bao vô phuong quân. Thang
Phu di caI vâf dinh dâp frôn ngon fay vao maf cô Tì. Ðây Ia bong
bong ca mo, d¦nh Iua bô may a, bô may dI Ia m môf qua dô fhI cuôI
nam cho son ma may dam dua sof fhung, IôI ngay con khac ra dôn
dI, không co a , vây chay ngay ra duong ma san bo Iac, cac bô may
cho.
Cô Tì co faI fhanh moI dI chôp duoc bo Iac vao Iu c nay. Thang
Phu fum gay cô Tì chuI ru a môf Iaf fhì bông nhân ra con mu phôp
phap faI nhof kIa chinh Ia su bôI fhuong dâ m da ma gIa IaI ro bâf
ngo. No quaf cô Tì Ioo Iôn gIuong ngay, ga I frInh không co fhì na
dong fhô fhân, bang không so vây fay cho dan om dôn dâp naf caI
fIôm ca phô xanh nay ra. Ðôn mu c ây fhì cô Tì danh phaI coI bo vo
fu fIn va dang hoang ba chu dô Ioo Iôn gIuong.
Sau rôf cô Tì không nhâ n fIôn, coI nhu kI nIôm haI chu om
môf caI. Tâf nhIôn cô cung ung fhuân kI nIô m fhôm cho fhang Phu
caI quâ n Iof ma cô không mang san frôn nguoI, phaI chay dI Iu c fu
dô Iây.
Sau khI fhang Phu chôf, fôI fhây frong fu quân ao cua no co
môf chIôc ca fap Nhâf, kIôu xach fay cua cac v¦ quan chuc, vâf kI
nIôm quang doI Iam ngoaI gIao duoc ông bô frao IaI cho du a con
fraI. Trong chIôc cap co 101 chIô c quân Iof phu nu. Vây Ia frong
môf quang doI ngan ngu I chin nam Iam dan ông, ông manh na y da
sông bang cuôc do I cua 101 nguoI dan ông dao duc suôf do I chI bIôf
co môf nguoI dan ba.
Va hIôn nhIôn Ia cu ng gIông nhu haI fha ng ban ra dI fu
fruoc, da m fang fhang Phu phu dây nhu ng vong hoa frang.
`
` `

Iân ây fau câp bôn cang Ða Nang bôn nga y. TôI Iôn bo mua
môf fo An nInh. Ðam Iinh fhuy, IaI xo, phu phon, fIôu fhuong va
xich Iô ba gac doc chung môf fo bao, IoaI bao không danh cho dam
CoI nguoI rung chuông fân fhô 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fri fhuc fu coI Ia dôc gIa bâc frôn, vôn hay nghI ngoI va yôu fhân
kInh. Iu nguoI yôu bong via chI cân môf fhang IIô n doc bao An
nInh fhì ban ngay không dam ra khoI nha, ban dôm không dam ra
khoI buô ng dô dI gIaI. Nhung chI vIôc coI nhung vu dâm cuop gIôf
hIôp Ia chuyô n gIaI fri fhì co fhô duoc ma ch bao nhung fhông fIn
không dô kIôm. ÐaI phong su dIôu fra vô vIô c hom phô nay co hIôu
caf foc fhanh nu, goc duo ng kIa ban fhuô c kich duc va bao cao su
fang fhôm khoaI cam, von xa Iô no co ban vu khi va bình x¦f fhuôc
mô... Ia môf cach ban fhông fIn cho nguoI doc fIôp câ n fh¦ fruong.
TôI fung Iuyô n duoc ca ch doc bao râ f nhanh, fhanh ra Ia môf
ko doc râ f fôn bao. ChI sau chung nua gIo fôI da Iây duoc hôf nôI
dung cua bôn muoI fam frang bao, fhu c ra fru dI muoI haI frang
quang ca o fhì chI con ba muoI sau frang, kô ca Ia fhu foa soan nhu
môf câu rao don fruoc. Ðô n frang fIn van, fôI gIâf mình khI doc
phaI caI fIn vao dôm |cach dây nam ngay) canh saf quân Hoan
KIôm baf gIu TÐP |Ta Ða c Phu) sInh nam 1972 fru quan faI |nha
anh Thô fôI) frong Iuc dua xo may phân khôI Ion quanh bo hô quôf
nga môf nu sInh muoI chin fuôI Ia m cô na y b¦ gây chân phaI. CuôI
mâu fIn co dôI ba IoI bình vô hIô n fuong câu âm cô chIôu cua
nhung gIa dình moI phâf hoac co fhô Iuc dang Iao vao nhu ng cuôc
dua xo may rô daI Iam ca xa hôI nhuc nhôI. Tuong hô f IoI bình fhì
hôf, nhung rôI mâu fIn Ia I duoc koo daI bang môf fhông fIn cho
fhôm mIôn phi ra ng TÐP nam nay ham ba fuôI |fu nguoI doc cu ng
nhâm finh duoc fu con sô nam sInh da vIôf o frôn) hIôn Ia sInh
vIôn nam fhu ba khoa Anh van fruo ng ÐHNN |chu vIôf faf nay Ia
fhu fhuâf bo ngo cho nguoI doc fu suy doan).
TôI Iâf dâf chay vao fram dIôn fhoaI công công. Anh Thô o
dâu dây bôn kIa. Chu Ðông dây a, chuyôn xong rôI, co gì dâu. Con
bo kIa ây a, chân phaI duo c bo bôf rôI, nam vaI ba fhang, co gì dâu.
Thang Phu nha mình ây a, xo vô rôI nguoI vô rôI, co gì dâu.
Co gì dâu, co gì dâu, moI chuyôn dôI voI anh Thô dôu chI Ia co
gì dâu. Anh co faI fruyô n su bình fInh sang cho nguo I dô I fhoaI
ngay ca frong Iuc fang gIa bôI rôI nhâf. Vân bIôf anh co faI dIôu
khIô n va gIâf dây ngay ca nhu ng nhân vâf co mau maf, fôI vân
fhây ban khoan khI fhây anh gIaI quyôf chong vanh nhu fhô vu
dua xo may cua fhang Phu.
RôI so foI Iu c nguoI fa không hình dung nôI chuyô n nhung
nam dâu fhâp nIôn fhu chin cua fhô ky haI muoI co môf Iu fhanh
nIôn choaI choaI phong xo may nhu mâf fri frôn nhung duong phô
Höì Anh Thaái 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hop du moI fhanh phân xo cô. Ðuong hop fhì ma c duong hop, dây
Ia fhoI daI cua fôc dô. Àn uông fhì co du moI fhu an IIôn, ho c hanh
va công vIôc fhì dôu co IôI dI faf, vuI choI gIaI fri dôu co fhu fau
nhanh, yôu fhì cu ng Ia fhu fình yôu fôc dô, da duoc dam bao bang
fu do ca nhân va bao cao su OK Nha Vô Цch cung fhuôc fra nh
fhaI ChoIco. ChI co n môI phuong fIô n gIao fhông công công Ia châm
va fhIôu. Vây Ia aI co fhô fu Io duo c dôu ruo c vô nha môf chIô c xo
may. Xo may vao fay dam fhanh nIôn moI Io n Ia fhanh chIô c may
bay vuf dI frôn duong nhu bay gIua không frung. Chu ng Iang Iach,
chung da nh vong, chung cuop duong, chu ng xô nguoI dI duo ng nga
chôf ngay faI chô. Tôc dô fhôI chua du, fhanh nIôn cân nhung ân
fuong manh danh fhang vao mang nhI va frong maf. Chu ng roI
don pha choI gaf, chung cua bô hoac Iap IoaI bô không gIam fhanh
rôI phanh phanh Iao qua, raI nhu ng vu nô doc fhoo cac duong phô.
Ðuong phô không rông cang kich dông suc fraI. O SaI Con, fu dIôm
ua fhich cua dam fhanh nIôn dua xo gan may Ia duong Iô IoI,
Ðông KhoI va fruoc cua cho Ðôn Thanh, sau nay b¦ vây baf, chu ng
chuyôn sang3-2, Nguyô n Hu u Canh, Truong Son... O Ha NôI fuyôn
duong dua hâp dân Ia quanh Hô Cuom, du mây vong Hô Cuom rôI
fhì dâm vao môf caI hanh Iang hun huf Ia phô Ha ng CaI Hang
Ðông, dô oa vao duong ÐIô n ÐIôn Phu, nghIông ca nh qua Ða Ðình
I¦ch su, rôI roI mâf huf va o duong Thanh NIôn gIua haI hô nuoc
Ion. Tâf ca cac fay dua dôu gIâf hôf phanh fruoc phanh sau ra, dôI
Iôn dâu môf vanh khan frang coI nhu da vInh bIôf mo dô fhanh
fhan Iao vao cuôc fI fhi. NgôI dang sau chu ng cu ng Ia nhung dua
con gaI choaI choaI, dâu cung chif khan fra ng bay fo y chi dông
quyô f fâm, nhung cô dông vIôn dac Iu c va cuông nhIôf bâc nhâf.
ÐoI foI chu ng muoI môf muoI haI gIo dôm, duong da van va
Iu c Iuong canh saf gIao fhông da hoI buôn ngu, cuô c dua baf dâu.
Mây chIô c xo may nô phanh phanh chay vuf qua don duong. TIôp
dôn Ia môf doan xich Iô nghIông ha n xo dIôu da dI frôn haI banh,
môf fhu dôI danh du fhoo kIôu Iô nghI co do n kon frô ng. KhI dam
xich Iô nghI Iô da dop gon vao dâu do, nhu ng fay dua moI dông Ioaf
Iao vuf dI. Nguo I hang phô hIôu ky dô ra vIa ho, dô ra ban công dô
xom. Mô f ga dua non fay chôm Iôn vIa ho khI vân fôc daf foI gân
fram cây sô/gIo. Ca b¦ quâf vao fuong naf bof, chIô c xo frong con
gIây chôf cu ng quang quâf mây Iân, cuôn fhoo nhu ng cang chân
cang fay cua nhu ng ko hIôu ky va dam cô dông vIôn ngâ u hung.
NhIôu xo frong chang dua daI b¦ vo so ca chang va nang, vanh
khan fu dô fang cho mình Iây nhây gIua dam hôp so foang hoac.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mau chI cang Ia m say mau. TaI nan chI cang fhôm mâu sac mao
hIôm va Iông hung cho cuô c dua. Ðân Ia nh phan dôI cang Iam cho
cac cuôc dua faI fhôm dôc dao khac nguoI. Canh saf ruof duôI va
Iu ng baf cang khIôn chu ng kIôu ha nh vì fu coI Ia nhung phâ n fu
ngoaI vo ng phap Iuâf. Ca nh saf huy dông môf Iu c Iuong xo phân
khôI Io n maI phu c dâu do frôn duong dua dô san sang Iao fhoo
fruy baf. Sau mây frân fhì nhung fay dua dung chIôn fhuâf nghI
bInh. Chung cho nhu ng chIôc xo bô không gIam fhanh doanh
doanh phong qua nhu mô f frân dua fhuc su. Iu c Iuong canh saf
mong manh Iâp fuc Iô dIôn duôI fhoo bang hôf. KhI không con xo
canh saf nao maI phu c nua fhì cuôc dua fhu c su moI baf dâu.
Thang Phu nhay vao dua xo o gIaI doan cho f cua hIô n fuong
nay. No dua không phaI vì fIôn, không phaI vì ga I |ngôI o dang
sau), không phaI vì môf fram fhu Iy do IInh fInh gì khac. ChI don
gIan Ia no ngua maf nhìn Iu châu châu ma buom buom ma cuoI
frôn xo may vua phong vua run, chua dam IIôu ma ng foI vân fôc
fôI cao, chua dI da am anh boI caI chôf, dôI san khan fang cho
mình. No phaI cho Iu IIôu fhân kIa I¦m fIm choang dâ u fruo c môf
fay dua không b¦f khan frang frôn môf chIôc vIn mo hôf fôc Iu c
phong vo f Iôn pho f vao maf Iu nhoc con môf Iuông khoI fo ro, rôI
Iao ngay vô dich, nhay vao fIôm ca phô xanh kIôm fhôm môf chIôc
quân Iof fau nhanh Iây may, sau do moI khoan khoaI quay ra don
mây chu om dang foI dich. Phu fhanh công o mây hôm dâu. No
cu ng fha nh công o hôm cuôI cung khI b¦ công an ba f, nôu không
finh vIôc quôf nga môf cô gaI bâf chof phong xo dap fu môf ngo
nho ra. Con ranh hôm ây dI hoc fIô ng Anh vô muôn bon dâm bô Iao
dI, qua so bô mo mang ma ngu ngo u f¦f không ngho fhây fIông
dô ng co phanh phanh dâ y ham doa, không bIôf con duong bôn
ngoaI ngo nam frôn fuyôn duong dua xo may khof fIông. Mô f gIo
sang anh Thô bIôf fIn fhang Phu b¦ gIu ca nguoI ca xo o dôn công
an quân, fhì fam gIo sang anh da dôn don ca xo ca nguoI vô. Ngay
frong dôm anh da goI dIô n cho môf ông fhu fruong nôI vu fhân
fình. CoI cho ông gIam dôc bônh vIôn dô bo bôf cân fhân cho caI
chân gay cua con bo. Sang ra anh fìm dôn nha no. Môf gIa dình
công chu c nghoo sông hoa n foan bang dông Iuong com cua haI vo
chông co haI dua con. Chuyôn ru I ro fhì da xay ra rôI, cô chu ha y
cho gIa dình chu ng fôI xIn IôI, chung fôI xIn ch¦u foan bô fIôn fhuôc
fhang vIôn phi cho foI khI chau Ia nh han, nhung không phaI chI
dôn fhô Ia xong, fhôI fhì sô phân da dây haI gIa dình fa IaI gân, fôI
xIn coI chau nhu con cha u frong nha, khI na o chau hoc xong fôI so
Höì Anh Thaái 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fìm cho chau môf công vIôc phu hop, chau dang ho c khoa fIông
Anh u, fhô fhì baI vo không pha I Io, fhang anh no so co frach
nhIôm phaI foI phu dao, không fhì fôI so kIô m cho chau môf gIa su.
Nhung không môf gIa su nao dam qua maf Phu o caI Ianh
d¦a nay, noI ma no da nhanh chong xac Iâp chu quyôn. Phu b¦ bô
baf phaI foI fham con bo nan nhân. No bang hoang fhây con bo ây
hoa ra co môf fhân hình kha dop, guong maf cu ng dop fuy co vo
fhIôu ca finh. Vo dop ây nôu duoc bô sung bang môf khIôm khuyôf
fhì so fro nôn fuyôf voI. Nay fhì khIôm khuyôf Ia caI chân dI hoI
châ m phây chuf if, caI châ m phây khIô n cô gaI fro nôn duyôn hon
dâm da hon, ca finh ro nof hon. CIông nhu môf guong maf maf
muI mIô ng rang dôu chuâ n ram ra p, nhu dap an dô fhI cua nôn
gIao duc khô cung, bông vì môf Iy do nao do ma cap maf hoI b¦
hIông dI. HIông dI co nghIa Ia kIô u nu so co vo dop ân fuong hon
fruoc. Thang Phu quon chân dôn phu dao fIông Anh cho om gaI
môf chân bo bôf. Vôn dI fu fhoI ho c phô fhông, fha ng Phu b¦ xôp
vao Iop hoc fIông Anh. ThoI ây ho c fIông Anh fIô ng Phap Ia phaI
cup maf xuông fruoc nhu ng Iop hoc fIông Nga. Anh Thô phaI ra
fay can fhIôp dô dôI cho con vô Iop hoc fIông Nga, môf caI fhIôn
duong phich da fu Ianh nôI ap suâf cua râf nhIôu nguoI. Vao duoc
Iop fIông Nga khoa fIông Nga Ia dIôu fâf nhIôn cua nhung v¦ con
ông chau cha, Ia may man Ion cua con nha cua ôc bu Ioong. Thang
Phu dI nhIôn duo c chuyôn sang Iop fIông Nga va anh Thô duong
nhIôn so râf dô dang Io cho no môf caI chân frong doan hoc sInh dI
fhI ôIImpIch fIô ng Nga, hoac guI no sang mô f fruong daI hoc nao
bôn do. Ðu ng môf caI fhIôn duo ng â y rôI fInh rô I mu ca Iôn nhu co
môf qua mìn nô gIua fhIôn frIô u va dam fhIôn fhâ n fIôn nu. Ngay
hôI gIa frang châ m duf, chI con fro IaI môf baI dâf frông ho frông
hoac voI nhung con nguoI vua dong vaI hoang fu công chua vôI coI
bo dô hoa frang dô quay vô Io mIông banh my va com ao hang
ngay. Nam ây, nhung aI da hoc xong daI hoc fIông Nga bon râf
fhu c fhoI dôI dong sang hoc fIông Anh fIông Phap dô k¦p dI Iam
cho so My so Tây dang un un koo vao. Cung gIông nhu ho da bo
bong fIông Ta u hon muoI nam fruo c dô chuyôn sang nhung ngoaI
ngu khac, rôI bây gIo IaI phaI quay IaI hoc chinh fIông Tau dô dI
Iam vIô c cho ca c ông chu ÐaI Ioan Hông Công. Nhanh chong fhich
nghI va xu fhoI Ia dac dIôm cua homo sapIons, cu a gIông nguo I
hIôn da I. Cu ng du ng nam ây fhang Phu fhI dô vao ÐaI hoc NgoaI
ngu. Ong bô gIoI xoay xo chuyôn ngay duo c cho fhang con vua fhI
môn fIông Nga sang khoa Anh van. CIo co vôn fIông Anh nam fhu
CoI nguoI rung chuông fân fhô 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ba, no fhua suc bôI duong cho om gaI bo bôf dang hoc nam fhu
nhâf. Thang Phu fhuôc IoaI không ch¦u ko ko bôn môf dua con gaI
qua haI fuân ma không duoc fha m hIôm vung fhô m Iuc d¦a b¦
phong foa. Iân nay fhì khac, ca I chân con bo con dau nôn Phu
danh kIôn nhân doI bang cach fam fhoI dI kIôm an noI kha c.
KhI caI chân con bo da Ianh, qua Ia caI chân buoc dI co hoI co
nhun mô f chuf va duoI maf fhang Phu duyôn hon môf chuf, fhì
con bo da fhuc su roI vao fay fhang Phu. Phu co dom khoo fôI caI
vâf kI nIôm ây, chang ro Ia chIô c fhu bao nhIôu frong bô suu fâp
cua no.
`
` `


Ðuong phô SaI Con vô dôm nhu da qua con sôf dua xo may,
nguo I fa dI xo co vo frâf fu va dung Iuâf hon so voI Ha NôI, hIôm
khI fhây môf ga ngua non ngua ngay fu chI phong xo nhu pha f rô.
Nhung fhoI ham chuông xo may nhu môf fhu Iy fuong, môf fhu
cu u canh vân con do, con frôn khap xu nay, gap nhau nguo I fa vân
say sua noI chuyôn xo ma y, chuyô n Iôn mô f caI xo doI moI hon bôc
hon, fhanh nIôn fhì vâ n nhâf xì po nhì bay sô.
TôI va fhang Phu dô xo dôI dIôn voI caI kha ch sa n mInI ây,
chI dô môf Iaf fhì cô gaI buoc ra va Iôn xo dI. Xom ra chI vaI ngay
qua Phu da nam duoc quy Iuâf dI IaI cua dôI fuong. Cô gaI cho xo
dI fhong fha. Tu phia sau fôI hoI ngo ngang fuong do Ia cô gaI fhuô
xuong vo cua Thuyôn fruong hôm fruoc, chu không phaI dôI fuong
cân fhanh foan cua fhang Phu. Cô fa cung mang du ng bô vay ao
cua cô ga I o xuong vo cua Thuyôn fruong. Va fôI bâf chof hIô u ra,
haI cô na y co IIôn quan foI nhau, co fhô ho Ia ban cua nhau. Hôm
nao fro vô Ha NôI, fôI so fìm fôn va d¦a chI cô fa frong sô ghI fôn
khach fro cua khach san Tho ApocaIypso.
Cô gaI dI châ m châm o dang fruo c. Iân vao nhung nguoI dan
ba Iuong fhIôn dI Iam vô hoac baf dâu dI Ia m ca dôm. Iân vao dam
dan ba an suong fra hình Iam nguo I dI dao. Nhu ng nguôn gIaI fri
chôc Iaf cho dan ông không con dam du ng fu fâp duoI nhu ng gôc
cây nhung hom phô nhung khuôn vIôn nua. NoI ây bây gIo dang Ia
Höì Anh Thaái 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hIôn fruong cua nhu ng dof fruy quof. Vây fhì ch¦ om oI Iôn xo fa
Iôn duong, nguoI co fIôn fhì xo ma y ko if fIôn fhì xo dap, fa không
dung gô c cây fhì fa fhanh nguoI fIôp fh¦ Iuu dông. Anh haI nao
ch¦u choI fhì moI ngôI Iôn, om xIn Iam con nho xo ôm.
Cô gaI vân fhan nhIôn dI bôn canh nhu ng ch¦ om xo ôm va
nhung nguoI dan ba fIôf hanh. Vân dI fhong dong. Thang Phu kIôn
frì bam fhoo cho foI khI Iof vao môf con duo ng vang, ch¦ om xo ôm
Iac dac, con nhu ng nguoI fIôf hanh bIôn dI dâu hôf ca. Nha chuc
frach va Iu c Iuong canh sa f cung bIôn dI dâu hôf ca. Thang Phu
fang fôc dô nam muoI cây sô/gIo. Cô gaI cu ung dung dI fruo c. Sau
muoI cây sô /gIo. Cô gaI vân o dang fruoc, fha n nhIôn nhu không hô
fang fôc. Phu rô may. Tam muoI cây sô/gIo. ChIôc xo phân khôI Ion
nham fhang mu c fIôu ma Iao foI. Chinh khoanh khac ây fôI moI
hIôu fha ng Phu so không dung bâf cu môf fhu vu khi nao kha c, vu
khi chinh Ia chIô c xo kônh cang 750 phân khôI nay. ChIôc xo so
nghIôn naf dua con gaI kIa, coI nhu môf vu faI nan va quôf, rôI bo
chay mâf dang.
ChIôc xo da mo hô f fôc Iuc. Tay dua xo may cao fhu Ha NôI
dang frô faI frôn môf con chIm saf Ia hIôn fhân cua fhân chô f. Toc
fôI nhu b¦ duf khoI da dâu. MaI foc bông cua fhang Phu quâf vao
fran fôI raf bong. Ðam ch¦ om xo ôm ro Iôn Ianh daf vao vô duong.
Cô gaI kIa vân ung dung o dang fruoc, frôn môf chIôc Cup 70 nhu
fhu dô choI fro con. Nhu Ia môf chIô c xo ma. TôI cam fhây dang sa
bây boI con môI dang fruo c. TôI muôn bao fhang Phu châm duf
cuôc ruof duôI. TôI không sao ha mIông ra duoc. Thang Phu gâm
gu frong hong. No vân kIôn frì voI chIôc xo mo hôf fôc Iuc. No vân
cô gang môf cach fuyôf vong. Hình nhu chu ng fôI da fhu hop duoc
khoang cach. MaI foc cô gaI von nho nhu fhô gIo fro I haf hIu nho
nho.
Ðâf chof xo chu ng fôI chôm Iôn fhang dung nhu môf con fuân
ma phaf dIôn. TôI fhoang hIôu cô gaI kIa fhô Ia dI duf. ChIôc xo gIu
nguyôn fu fhô frôn banh sau nhu Iam xIôc dI xo môf banh frôn
dây. Vom mo frôn dâu baf anh do n xanh mof quay fif nhu chong
chong. Vong quay nghIông dân xuông khIôn cac fhân cây gôc cây
cu ng quay. Cac om xo ôm daf vao bôn duong cu ng quay. Cô gaI kIa
dang dI xa dân cung quay. Thang Phu bâf ra khoI xo cu ng quay
fif, dâu quâf vao môf gôc cây vo foang so, Ian Iông Iô c mây vo ng rôI
nam vaf mình frôn môf mIông công dô ngo.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI quay cuô ng Iông Iôn frong môf vong quay foo hoa ca hoa
caI, rung ru c Iua xang va chaf chua fIông kIm IoaI va quâf. Thoang
fhoang fhây chIô c xo nhu môf con frâu don, dâm bôn nay, huc bôn
no, quâf chan cha f vao gôc cây bôn kIa, rôI fan fanh môf dông saf
vun hình fhu ky d¦.
TôI ngâf dI môf Iu c. TôI b¦ vang Iôn môf chIô c xo cho rac, IoaI
xo dây fay, dung o bôn duong. Ðô ng châf fhaI cua con nguoI van
mInh gô m ca chua frung fhôI com ôI, frong nhu ng fuI nhung boc nI
Iông Iô ng bông da cu u fôI. TInh dây, fôI Ian xuông khoI chIôc xo,
chay chu I dâu vô phia fha ng Phu. Ca phân fhân duo I cua no ngâp
frong ca I công nhop nhap bun ra c khaI kha m. Phâ n fhân frôn vaf
frôn mIông công nhu nguoI dang muôn gông mình dô Ioo Iôn. Ca
phân hôp so phia sau, o frôn gay môf chuf, bIôn dI dâu mâf, gIông
nhu môf caI gao dua rông không.
TôI run ban nguoI fhây quanh caI gao dua ây Ia môf vanh
khan fra ng, quân vong fruoc fran rôI fha Iong fhong haI dâu khan
frang ra khoang dâu rông dang sau. CIông hôf caI chôf cua môf ga
dua xo chôf bo.
Nhung fhang Phu không hô quân môf caI khan nao fruoc khI
chôf, khan fra ng IaI ca ng không. TôI vân con du fInh fao dô nho ro
dIôu ây.
`
` `
Ngay ngay hôm sau fôI da ngôI frôn môf chIô c may bay fro ra
Ha NôI, mang fhoo xac fhang Phu. ChI frong vo ng môf fuân fôI
phaI bay haI chuyôn ap faI haI xac chôf. Xac o Ðac dua vao Nam.
Xac Nam dua ra Ðac. Hang hang không fro fhanh con fhoI vân
chuyôn xac chôf.
Cô gaI ngôI bôn ca nh nuoc maf Ia cha frong chIôc muI xoa chI
con dô ho dôI maf nhom nhop mua dâm. Khoc nhu fhô cha c Ia khoc
vì fình. Cô cu fhu ôm suy f chôf môf Iân dI. Cô cu fhu dI dua dam
ban bo nguoI fhân nhIôu nhIôu dI. Tình yôu fro fha nh không dang
kô . Thâf fình fhanh chuyôn không dang kô. Ц Iuong gaf cung
fhanh chuyôn vô nghIa.
MoI nôI dau dôu duoc fhoI gIan xoa d¦u. MoI saI Iâm dôu co
fhô sua chua duo c. ChI fru caI chôf. Nua fhang froI fôI phaI chung
Höì Anh Thaái 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
kIôn ba caI chôf. Truoc do muoI fha ng Ia ca I chôf fhô fham cua con
gaI fôI. Sau khI da chu ng kIôn nhIôu caI chôf, da kô bôn caI chôf,
co fhô con nguoI so nhìn fhây moI fhu frôn doI fhâf hon. Vi nhu cô
chIôu daI vIôn hang không kIa, nu cuoI fhuong fru c kIa Ia dô hanh
nghô, bIô f dâu cô co môf ba mo gIa nam IIôf gIuo ng, moI hoaf dông
frao dôI châf frong co fhô dôu faI chô, bIôf dâu cô co môf nguoI anh
fraI duy nhâf dang vâf vuong o môf goc froI Tây nao, nom no p Io
nhung bang cuop châu a va ca dam canh saf xu nguoI. Vi nhu cô
gaI dang kho c dâ m dô nay, bây gIo fhì fôI fhây ro cô khoc vì b¦ mâf
cua hoac Ia b¦ cach chu c. TIôn bac không dang dô cô khoc nhu vây.
Chuyôn công danh không dang dô cô fuyôf vong nhu vây. Cô so
hIôu dIôu nay nôu cô buoc dôn fha môf nam dâf xuông huyôf môf
nguo I fhân.
ToI Iu c nay fhì fôI dôI y. Cô gaI dang khoc môf nguoI fhân
moI chôf. Su dau don suy sup ngay cang Iô ro. ChI co caI chô f moI
Iam cho cap maf fo ây ngâ p fran bong fôI fhô Iuong, guong maf ây
xam ngoof nhu fu fhI, fIô ng nâc nho ây quan quaI duf ruôf. TôI
không Ia m bô maf cu fuyôf chIa so duoc nua. TôI fra Ia I cho bô maf
mình caI vo fhâf nhâf cua no Ia dau don va fhu hân. KhI cô ga I fu
chôI bua an va chI xIn môf côc nuoc, fhì fôI cung fu chôI bua an va
chI xIn môf côc nuoc.
- XIn anh cu an fu nhIôn, fôI so cô không Iam phIôn anh nua.
Cô gaI ngon ngao noI.
- PhIô n gì dâu, fôI cu ng dang co chuyôn buôn.
TôI noI gIong hoI Iac dI. Ðo moI dich fhu c Ia gIong fôI Iu c nay.
Cô gaI fìm duoc nguoI chIa so ngay frôn chuyôn bay. HaI ch¦
om cô phaI vao SaI Con moI xIn duoc vIôc Iam, cô dI Iam fIôp fh¦
cho môf hang nuoc ngof, om ga I cô Iam van fhu cho môf công fy
nuoc ngoaI. Ngay xua dân SaI Con goI Iu con ga I dI Iam cho ngoaI
quôc Ia gaI so My, môf fhu gaI choI cho nhu ng ông chu dâm dô ma
fhôI. Ðây gIo cô nao xIn duoc vIôc Iam o so My so Tây fhì vônh vao
Iam. Ong chu dông vao nguoI ma hâf fay ra fhì ngay hôm sau mâf
vIôc. Ðm gaI cô da mây Iân phaI dôn bônh vIôn Tu Ðu nao huf
fhaI. Iân nao cô cung phaI muôI maf dua om dI. Iân nay con bo fu
dI môf mình. No không dam cho qua Iâu, bon dI fhoo mây mu co
Iang vang fruoc công bônh vIôn, dôn môf con hom fam fôI. Môf ba
bac sI ha nh nghô ngoaI gIo dô fang fhu nhâp da Iam con bo fhung
da con, rôI nhIôm fru ng, rô I chôf haI ngay sau do.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô gaI Iu c chIôc fuI xach fay ôm khu khu frong Iong, Iây cho
fôI xom fâm anh cô om ga I da chôf. Môf khuôn maf fron xoo nhu
caI dIa fây, môf caI mu I fof va cap maf môf mi hup hip. Iu dan
ông Âu - My foan bô b¦ch hoac cuoI nhung vo dop fhô dân CIao ChI
kIôu nay, nhung dua con gaI ma dam fraI frang VIôf Nam cho Ia
quô mua va ngoa nh maf dI ngay. NoI frôm via, caI con nhaI nhop
nay Iam sao sanh duoc voI ba ga fraI cua fôI, Iu ng Iu ng ba chang
dop fraI cao frôn duoI fhuoc fam, dây fran duc vo ng, dây fran suc
sông. TôI không sao hình dung duoc nhung fhân hình Iu c Iuong ây,
nhung guong ma f mô hô n ây pha I Iam mô I cho Iua, hoac fan rua
frong Iây Iua bun dâf duoI nhu ng nâm mô. Cu ng không fIn duoc
rang co fhô oan hôn chung dang Iân khuâf frong nhung cu m mây
frang ngoaI kIa, dang Iuof gIo bam fhoo chIô c phI co cho xac fhang
Phu nay.
Cô gaI IaI suf suI fhan van rang ca nha cô dôu muôn dua xac
dua om gaI vô Ha NôI Ia m fang, nhung hang hang không chang
ch¦u nhâ n vân chuyôn. Thân cô fhô cô o SaI Con, chang quon bIôf
aI co fhô Iu c gIup duoc, cuô I cung cô danh phaI dua xac om dI ho a
fang. Io fro cô bo frong chIôc fuI xa ch fay dây. Chac han vì Io fro
cua cô ma dam chIôu daI vIôn hang không Iuc nay da xì sup khân
vaI. TôI không no vach ro su fhâf rang dam fIôp vIôn khân va I cho
caI fu fhI cua fha ng Phu. Nao co aI phaf hIôn duoc bình fro cua cô,
om gaI cô sông fhua fhIôf fhì chôf cung phaI fhua fhIôf hon nguoI.
Ngay khI faI hoa xay ra, fôI da vac duoc xac fhang Phu cha y Iôn
dâu duong, goI duoc môf chIôc xich Iô dô vao vIôn. May Ia duong
vang fanh, dam gaI Iam fIôn Iuu dông hoang hôn Iâ n ngay kho I noI
dô b¦ chôm Iam nhân chu ng, dam ca nh saf fhì không co maf o con
duong vang, nhu fhô da fhoa fhuân bo ngo cho ch¦ om Iam an.
HIôn fruong chI con dâu fich môf vu faI nan fhông fhuong. Ðôm ây
anh Thô goI dIôn vao fhu xôp hôf voI bônh vIôn, vo I hang không.
Con chau cua anh khI chô f vân con co dac quyôn. Ha ng không du
không muôn cho xac chôf fhì vân phaI cho, haI xac chôf frong vong
môf fuân.
Vây Ia nhu ng ba cô ông manh chôf dI rôI vân con chIa ngôI
fhu nhu khI con sông. Ko vân duo c dac quyôn. Ko fhì hoan foan
không.
Höì Anh Thaái 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 4
Chu no I fôI ngho dI, chuyôn gì xay ra voI fhang Phu 7 Chuyô n
gì xay ra voI ca ba dua chung no7
HoI nhu vây fuc Ia anh Thô da sa suf Iam. Anh Iuôn bình
fhan fruoc moI su . Anh hIô m khI daf câu hoI, fhoI fhuong cua môf
nguo I bIôf hôf fâf ca, fhây fruoc fâf ca. Anh da fung Iam phIôn
d¦ch hoac fham gIa vao nhu ng cuô c fIôp xu c bi mâf gIua Ia nh dao
cac quô c gIa, anh choI dop voI ca nhung nu fuong nam fuong cua
xa hôI don. Cac chinh kha ch, cac nha khoa hoc, cac van nghô sI va
ca nhu ng nguoI Iao dô ng chân fay dôu Ia ban cua anh, khI anh cân
fhì ho dô xô foI xum vao ma gIaI quyôf hô. Nhung bây gIo anh da
phaI hoI, hoI môf dIôu ma moI nguoI dôu da fra IoI duoc, nhung
anh cu hoang mang vô caI su fhâf không Iam sao fIn nôI.
HaI anh om ngôI dôI dIôn frong fIô m ca phô cua kha ch san
Tho ApocaIypso. ÐôI ban vân mang dôn haI Iy ca phô nhu fhô
chung fôI Ia khach uông mo I foI. Ðam fang fhang Phu da duoc ba
ngay. Ch¦ dâu fôI hâu nhu không guong dây nôI. Tha ng Phu Ia con
fraI duy nhâf cua anh ch¦, frong nha no cu ng Ia dôc dInh, cha ng co
anh ch¦ om nao nua. Tha ng Côc, fha ng Ðop cu ng Ia quy fu cua gIa
dình chu ng no. Kô ca không Ia quy fu, kô ca co Iu c phaI danh duôI
dI, fhì co cha mo nao không duf ruôf fruoc fôn fhâf nhu vây.
- Thang Côc chôf vì b¦ cam han o duoI bIôn. Thang Ðop froo
cô fu fu không ro Iy do. Thang Phu b¦ nga xo may khI phong hôf
fôc Iu c.
TôI hIôu ngay ra ng anh Thô không fIn. Môf chuôI caI chôf
dôn IIô n frong vong nua fhang, xoa sach môf nhom ba fhang ban.
Ðu rang anh vân fIn Ia caI fô phong xo may dIôn khu ng cua fhang
Phu dô mang IaI faI hoa cho chinh no. Anh da mua rIông cho no
môf chIô c xo hoI cu ng Iu c voI vIôc khaI fruong kha ch san. Xo hoI
frôn nhu ng con duong ngô n ngang xo dap xo may xich Iô xo Iam so
gIup fha ng Phu dam IaI, fhân frong hon. NhIôu nguoI fIn rang nôn
Iam nhu fhô voI Iu fro dua xo may, fhâm chi nôn xây du ng môf
khu fruo ng dua dô cho Iu nguo I say fôc dô vao dây ma dua. Ho da
CoI nguoI rung chuông fân fhô 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhâm, fruong dua co rao chan, co quy pham so frIôf fIôu finh châf
ngang fang pha phach, ma Iu fro Ia I dang câ n chinh caI châf do.
Ngay ca khI co xo hoI rôI, fhInh fhoang fha ng Phu vâ n IôI xo may
ra phong môf vong nôI fha nh cho da.
Ðu sao fôI vân không muôn kô cho Thô bIôf vô dua con gaI
no. Cu ng gIông nhu ba ga fraI qua cô, fôI fIn rang nhu ng IoaI
chuyôn nhu fhô nay phaI fu xu Iy, không nôn co công an, chinh
quyôn, phap y hay dam dan om nao dinh dang vao dây ca. Hân
fhu koo fhoo môf chuôI hâ n fhu. CaI chôf doI fra bang ca I chôf. TôI
nho IoI duc Phâf frong nhu ng cuôn sach da doc da ngâm ngoI dôu
nguo c ha n IaI. NgaI con noI fâf ca nhung gì fa yôu quy nhâf, fa
duoc so hu u, dôu so co Iu c fhay dôI, dôu so frIôf fIôu, vây fhì chI
fhôm dau khô nô u con nguoI cu khu khu nhung vâf so hu u, cu fIn
rang nguoI fhân cua mình phaI Ia bâf fu. NgaI day chi Iy. Nhung
ma con nguo I qua fhuc hon yôu khI khoanh fay ngôI nhìn nguo I
fhân Iân Iuof b¦ fIôu dIôf, mIông fhì câu nguyôn xa fôI cho ko gIôf
nguo I. Io I frong sach fra vô cho sach, fôI phaI hanh dông fhoo caI
Iy fhuc fô dang bu ng bu ng frong huyôf quan cua fôI.
- Nay chu, co fIôn fhì cu ng khô, co fình khô hon, co danh Ia
khô nhâf. Trong bang ây fhu, fôI da fu bo hôf dô chI chon Iây môf
fhu do khô hon ca. Ngo dâu kôf cu c IaI bI fham nhu vây.
Anh Thô noI gì fhô nhI7 Anh sam hôI nhung IoI so gIan vây
sao7 CaI chân Iy â y fôI ngô duoc fu kha Iâu fruoc anh co. Ngô ra Ia
môf chuyôn, vân cu b¦ sa vao vong Iuân hôI IaI Ia chuyôn khac. TôI
nhâp mô f ngum ca phô. Ðang ngho f. Ðon k¦f mâu nuo c cô ng xac
fhang Phu ngâp frong do. Ðua con gaI fInh quaI bo chay xa dân.
Ðô vay ao cua no gIông hôf frang phu c cua cô gaI co maI foc sây
bông Ian fan... TôI gIâf mình danh fhof. TôI chay bô ra quây fIôp
fân, doI quyôn sô ghI fôn khach dô fra fìm.
Ngay...
Ngay...
Ngay...
O xuo ng vo cua Thuyô n fruong...
Ðây rô I, nghI faI CapfaIn’s SfudIo ngay hôm ây Ia... TIm fôI
nây ma nh nhu môf qua bong suf fhâf cang vao Iô ng nguc. Môf
dong chu do chinh fay nguo I khach vIôf: MaI Trung, Công fy
TNHH Hông Hoang, Ha NôI. Chu vIôf ro rang. Chu ky ro rang.
Höì Anh Thaái 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô gaI o frong phong fhuyôn fruong hôm ây phân son chì
fhan nhom nhuôc frôn ma f vân không cho duoc môf guong maf
dop. KhI do fôI fhâm chô cô không fu y fhuc duoc Io I fhô froI cho
ma phaI vIôn dôn dô my phâm bôI bac. Iu c nay fhì fôI hIôu ra râf
nhanh. MaI foc bông sây fhoo kIôu soI mì an IIôn Ian fan cung Ia
maI foc gIa. Cô fa va caI con bo mang fôn MaI Tru ng Ia môf.
Ðua con gaI ây da Iân Iuf frong kha ch san nay ngay sau ngay
dua fang fhang Côc, rôI ra dI nam ngay fruoc caI chôf cua fhang
Ðop.
TôI cang fhang fro IaI ban nuoc voI anh Thô, cam fhây guong
ma f mình da saf IaI.
Anh Thô daf fay Iôn ban fay fôI da sIôf fhanh nam dâm frôn
maf ban:
- Tuy chu, chu so noI khI nao chu muôn noI. ChI xIn chu nho
cho môf dIôu: TôI chI co n mình chu, dan ông nha nay chI co n haI
anh om fa.
`
` `


Sao fôI IaI không nho7 Cha mo mâ f frong chIôn franh, anh
Thô phaI vôI Iây vo, guI om fraI o nha cho vo nuôI dô ra dI phu c vu
cuôc da m pha n o nuo c Phap xa xôI. Anh Ia nguoI cha cua fôI, Ia
nguo I fhIôf kô cuô c doI fôI va chac co phân frach nhIô m vô môf san
phâm dang do không hoan fhIôn nhu fhô nay.
TôI con nho sau nhung nam công can fro vô, anh Thô nhu
phaf hIôn ra ngay frong nha mình co haI ky quan. Ky quan fhu
nhâf Ia fhang con fraI mâp map dang noI bâp bo. Ky quan fhu haI
Ia fhang om fraI muoI haI fuôI da vo duoc gân môf fram buc franh
mâu nuo c. Nhu ng buc franh yôn bình mâu sac cây co va bâu froI,
nhung no f vo d¦u dang frâm cam. Anh nhanh chong danh gIa dung
nang khIôu cua môf fhang bo o fuôI ây da co duoc fu duy hô I hoa
Iang fhâ m sâu sa c. Trong can hô nho, con ho ra chô nao, anh froo
franh cu a fôI chô ây. Ða n bo dôn choI, anh say sua huong dân ho
dI qua caI rung franh ôm dôm, phân fich fI mI fung duo ng nof,
CoI nguoI rung chuông fân fhô 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fung hình khôI, fung gam mâu, nhu chIôm nguo ng fac phâm cua
nhung bâc danh hoa. RôI anh nho môf nguoI ban dI công fac nuoc
ngoaI mua vô cho fôI nhung fuyp son dâu. TôI yôn fri ra ng doI
mình chI co môf con duong Ia vo, chI vIôc vo.
Nhung bâf ngo o fuôI muo I Iam, fôI b¦ anh Thô dân dôn frao
cho môf ông fhây dây vo. Thang om fôI fo xac, nhung suôf ngay chI
ngôI âm fhâm frong xo nha dô vo, finh fình ruf ro, nhuf nhaf, hy
vong nho fhây bao ban, om no so manh mo va fu fIn hon. TôI fhoo
fhây day vo môf cach mIô n cuo ng. TôI fIôp fhu nhanh, dông fac
nhanh gon va chuân xac, nhung Ia ca I kIô u hoc cho xong, không
man ma ham mô. TôI fhich nhâf khoang fhoI gIan sau môf buôI
fâp, chay vô can nha vang nguo I, ngôI môf mình frong can phong
mo fôI. CIo ây cha ng vo voI gì duoc. TraI fIm con dâp gâp sau môf
buôI fâp, mau vân con chay rung ru ng frong huyôf quan va cac fô
bao duong nhu dang rân rân chuyôn dông. Iu c ây ngôI âm fhâm
fhì mo I nghI ngo I duoc nhIôu. Ca y fuong cho môf buc franh moI
cu ng co fhô bâf ngo nay ra vao khoang fhoI gIan ây.
Không ngo vIôc anh Thô cho fôI dI hoc vo Ia nam frong môf
kô hoach d¦nh huong daI Iâu cho cuôc doI fôI. Ðao sac không gof
duoc chuôI, sau nay anh chang d¦nh huong duoc gì cho fhang Phu,
chI don gIan Ia khI fhoI fhô fhay dôI, anh chuyôn cho no fu fIông
Nga sang khoa fIông Anh ma fhôI. Con voI fôI khI ây, Thô da chu
fâm so IôI fôI ra khoI nôI dam mô hôI hoa dô dI mô f con duong
ngan nhâf foI gIau sang. Con duo ng ây không dung nap môf fraI
fIm d¦u dang da cam. TraI fIm d¦u dang da cam chI co fhô duoc sua
chua bang vo fhuâ f.
Mua fhu nam sau, fôI baf dâu nam hoc cuôI cu ng o fruong
phô fhông, anh Thô moI ngôI noI chuyô n fay dôI gIu a haI anh om.
TôI noI so fhI daI hoc my fhuâf. Thô bao fôI cu vIôc vo, du sau nay
Iam nghô gì fhì fôI cu ng fIôp fuc vo duoc, nhung fhoo hoc nghô vo
fhì không nôn. Hay frông guong nhu ng ông fhây day vo cua fôI,
nhung bâc faI danh hIôm hoI cua dâf nuoc ma ôm o xo xuI nha
rach vach naf, sông không bang môf ông dap xich Iô. Anh muô n fôI
fhI vao ngoaI gIao ngoaI fhuong hoac hang haI, nhung caI nghô
dang fhom uoc cu a nhu ng nam fha ng doI sông kInh fô nhu ngo cuf
nay. Anh noI fhang ra rang anh da chon rôI, suc hoc cu a fôI fhì fhI
vao fruong hang haI Ia phu hop, sau nay ra Iam fhuyôn fruo ng fau
vIôn duong. TôI phaf khung Iôn, fôI hof foang Iôn rang fôI cam
ghof nhu ng fôn fhuyô n fruong fau vIôn duong, nhu ng ko chI bIôf
Höì Anh Thaái 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
daI fIôn xuông bIô n cho ca xoI, rôI chinh fhân xac ho cu ng so fhanh
dac san cho ca xoI. Anh Thô gIang cho fôI môf caI faf. Anh không
kìm duoc con gIân du bâf fhân. TôI dung du ng bo nha ra dI. TôI o Iì
faI nha môf fhang ban haI ngay fhì anh Thô suc foI IôI vô. Anh cho
fôI môf caI faf nu a vao ma bôn kIa. RôI anh ua nuoc maf xIn IôI
fôI. Không aI da dông foI chuyô n fôI so fhI vao fruong nao nua.
Nhung vô sau na y fôI mo I hIôu, Thô sông Iâu frong môI
fruong chinh kha ch. Ðan fhân anh cu ng co nhung fhu fhuâf cua
môf chinh khach cao gIa. TôI hôm sau, anh moI com bô con ông
fô ng bIôn fâp môf fo bao anh quon bIôf da Iâu. Ong fông nay cung
nhâp nhôm vIôf van, môI baI vIôf nhu môf ban IaI I¦ch fôI pham,
duoc câf nhac fhoo kIôu nguoI fa vân câf nhac can bô quan Iy o
nhung nganh xo khach, buu dIô n, hoac nuôI ca nuoc ngof. Ong fa
fro nôn nôI fIông vì co môf dua con gaI Iôn muoI fuôI Iam duoc hon
nam fram baI fho, va gap bâf ky aI du Ia môf ba ban rau mung foI
gho chân frong môf quan nuoc, ông cu ng say sua doc fho con nhu
doc fho cua chinh mình. Tho cua con bo na y fhì dua fro nao ngôI
môf Iaf cung oo ra duoc ca dông, daI IoaI Ia ông frang oI ông o frôn
cao, ông xuông dây cho om voo môf caI, ông nhan ma f kôu ôI dau
qua coc fhom choI voI om nua, ông coc fho m choI fhì cu o frôn ây
ma nhìn om.
Iu c haI bô con nha fho fhân dông buoc vao nha, anh Thô gIoI
fhIôu chu kha ch va fâf ca ngôI vao ban an com. Nu fhI sI fhân
dông kôu fhâf fhanh Iôn ra ng khoan hay an, xIn cho chau môf fo
gIây. TôI hIôu con bo Iôn muoI nay bung da bâf an, bon Iây môf
manh bao cu va fo y dô fôI dân vao foIIof o phia frong công frình
phu. Con bo không hIôu ra caI chuyôn công frình phu, nôn ruon
maf hoI sao fôI IaI dua cho no ma nh gIây ba o nay. O nha anh mo I
nguo I dôu dung gIây nay ca. Ðô vIôf ây a7 Thì ra om xIn gIây dô
vIôf, om vIôf gì7 Ðô om Iam fho, Iam ngay faI dây. Con bo gaf dIa
fhu c an sang bôn va dIôn ngay bô maf cua môf fhI sI fhIôn faI. Âm
fhâm, ngo ngân.
ChI chuf nua Ia fôI dâp vao maf nu sI ôn con dang fo vo fo vo
frâm ngâm va dam chIôu. TôI fhoang nhìn fhây caI nhô ch mop
cuoI nham hIôm cua anh Thô.
Ngay hôm sau fôI quyôf d¦nh so fhI vao fruo ng Ha ng haI. TôI
không muôn fro fhanh mô f fhân dông nhu caI con bo fâm fhân no.
Anh Thô da fhanh công my man frong cuô c dua fôI fIôp kIôn môf
nghô sI ma nhIôu nam sau nho IaI fôI vân co n fhây haI hu ng.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung fruong moI xom ra cu ng không phaI Ia môI fruo ng
cua fôI. Ðam ban bo xa Ia , rôI raI Ia chI ban chuyôn dI fau vIôn
duong fhom hon hay dI fau frong nuoc fhom hon hay Ia ngô I van
phong o cang fhom hon. RôI raI Ia fìm cach Ion vao câu Iac bô fhuy
fhu dô fhu c hanh dam ba câu ngoaI ngu moI hoc va cop nhaf bô
dang manh Io I cu a fhuy fhu. Ca nam dâu, gân nhu caI châf hoa sI
ân sI ca ch Iy fôI voI dam ban bo cu ng Iop xô bô xôc nôI. Ho phuc faI
fôI qua nhu ng Iân Iam bao fuong hoac vo ap phich cho fruong. Ðo n
dâu gâu kIông nô vo fo con va caI fhu hang karafô daI don cua fôI,
không fhì chung da dân fôI nhu xuong vì fhoI âu sâ u không ch¦u
hoa nhâ p choI bo I voI aI. Ðam ban bo cung fruong không hô bIôf
rang fôI sâu nao môf phân Ia vì hoa khôI cu a fruong hang ngay cu
dIôu qua ma không hô bIôf dôn su fôn faI cua môf ga dop fraI buôn
râu. Hoa khôI ho c khoa khac, frôn fôI haI Iop. Co cam fuong do
chinh Ia nguo I con gaI Iy fuong cu a nhung buc franh fôI vo, cua
chinh cuôc doI fôI. Môf guong maf duc mo dông frInh không fhô
nao baf buI frâ n fuc. Vo dop ây cho fôI nIôm an u I vô môI fruong
dang sông. Iu fhanh nIôn va dam nguoI dô n gIa vân không fruong
fhanh fhuong kho sông duoc nôu không fu dung Iôn cho mình môf
fhân fuong.
Hoa khôI o bôn ky fuc xa nu, fôI o bôn nam, chung fôI cham
maf nhau ngay mây bân. Nhung fôI không dam nhìn. Nhung nang
không fhom nhìn. Nang fhIôu gì nguo I hâm mô, san don, fhoo
duôI. TôI fhâm chi da co Iân IIô u mang du ng fu frôn fâng cao nhìn
xuông da y nha fam nu co mây gIan b¦ fôc maI fhu fìm xom co fhây
nang frong nhung fhân hình Iô Iô kIa hay không7
RôI fôI da duoc nhìn caI co fhô hoan foan kho a fhân cu a nang
o môf noI kha c, frong môf fu fhô khac. Sau ky fhI hôf nam fhu haI,
mây fhang frong Iop muôn bay fo fhIôn chi bang ca ch dung nap fôI
vao hôI cua chu ng va ru fôI dôn nha môf fhang dô an mung. TôI
bang hoa ng fhây hoa khôI mình fôn fho cu ng dôn, cung ruou fh¦f
nhu dam con fraI, không quan ngaI môf mình Ia ga I gIua dam con
fraI. Com no ruou say rôI hoa khôI fuyôn bô cac anh da chIôu daI
hoa khôI fhì bây gIo dôn Iuof hoa khôI chIôu daI cac anh. Ca bon
koo nhau vao phong hâu chIôu da I, fuc Ia phong ngu cua ga chu
nha. Môf mình hoa khôI chIôn dâu cung Iu c voI ba ga con fraI frân
fruI ma vân fhua ra haI ga. TôI va môf ga kha c pha I ngôI doI, du ng
hon Ia duoc ngô I xom bôn caI fhân hình kIa cung môf Iu c hu ng hu c
Iao vao nhau, quân quyô n Iây nhau. Ro rang Ia nang chu dông
Höì Anh Thaái 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chIôu daI va Iam fhoa man ca ba ga, nhung fôI cu fhây nhu Ia
nang dang b¦ chung vâf Iôn, do non, gIay vo. TôI không ch¦u duoc
caI canh môf cô gaI, môf hoa khôI mang guong ma f dông frInh
dang b¦ ba ga fraI fhô Iâu nhâp nhôm Ioo Iôn Ioo xuô ng Ioo vao Ioo
ra nhu vây. TôI bo ra phong ngoaI.
Nhom ba dua da xong. Ca fhu fu sau do cu ng da xong. Ca
bôn dua buoc ra phong ngoaI, ra hIô u cho fôI, dôn Iuof câu dây. TôI
buoc vao phong nhu ca I may, cân fhân dong cua IaI. Không nôn
chIôu daI fI vI mâu mIôn phi cho mây dua kIa. Nang nam fônh
hônh song suof frôn gIuong, nu cuo I môf mo I va fhoa ma n. Anh Ia
nguo I cuôI cu ng phaI không7 O dop fraI fhô sao IaI không mo
mIông7 TôI hình dung ra nang dang b¦ ba dua con fraI vâf Iôn vo
xo. TôI rung mình, nuoc maf ua ra. Khoc bôf phaf không sao kìm
nôI. Kho c cho nôI dau don cua môf fhân fhô dông frInh. Khoc cho
guong maf dông frInh bông fro nôn dâm dang va fInh quaI không
ngo.
Nang ko o dâu fôI xuông d¦nh hôn, rôI Iâp fuc dây phaf ra.
Nuoc ma f fôI roI Ia cha frôn maf na ng. ThôI, dI dI. TôI ghof nuoc
maf dan ông. TôI cam fhu fhây dan ông khoc. Nang pha Iôn cuoI,
cuoI sang sac, vâ n không fhom ngôI dây ma c quân ao vao. TôI mo
cua, ra pho ng ngoaI, rôI Ia ng Ia ng bo vô.
ChI vaI ngay sau, Iu con gaI cung khoa vo I nang goI fôI Ia
dông cô. TôI hIô u caI bIôf danh na y Ia do hoa khôI daf cho. ÐIôf
dâu caI chuyô n fôI không hanh su ma chI chan hoa nuoc maf cung
da duoc nang kô hôf cho Iu ban ngho. Cha c cha n Ia nang da kô.
Chac cha n Ia nang muô n fra fhu caI ga fo cao nhâf fruong dop fraI
nhâf fruong ma IaI không dông vao nguo I na ng.
TôI bo dI Iang fhang, rôI ra ngôI nhìn nhung con fau ngoaI
quôc vua moI câp cang. Ðam fhuy fhu Iôn bo Iam Io dI fìm gaI. Môf
ga râu xôm maf xanh cha ng ro nguoI nuo c nao fIôn dôn, Iam môf
dIôu bô fuc fIu bang ngon fay, ra hIôu nho fôI fìm gIu p ga. Chac vo
maf fôI gIông hôf môf fhang ma cô. TôI chang noI chang rang, Iang
Iang quay dI. Iang fhang qua nhu ng phô Hoa kIôu â m fhâp. Iang
fhang bôn bo sông nhu môf con kônh. Ðân fhanh phô cang nao
cu ng co caI châf song gIo cua bIôn, cu ng Iây caI châf fam bo an xôI
va Iau IInh ngang fang cua dam fhu y fhu.
Môf fhang froI vô nghI ho o Ha NôI, fôI ngôI vo nhung phô
Tau â m môc cu ky, vo nhung ân fuong am dam cu a fôI vô fhanh
CoI nguoI rung chuông fân fhô 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phô cang. TôI vo nhu ng guong maf dông frInh b¦ ra n vo, b¦ dâp fan
fanh, b¦ Ian Ioc nhung manh vu n fhoo kIôu Iâp fhô. Hôf ho, fôI vân
không ch¦u quay IaI fruong. O do, fôI không co ban. O do Iu c nao
fôI cu ng chI nghI dôn hoa khôI, vua cam gho f vua fhom muô n.
Anh Thô hIôm khI ch¦u nhuong bô aI, nua Ia môf ga fraI fhân
sâu fraI finh fra I nôf. Anh dung dung koo fuôf fôI xuông HaI
Phong, fro IaI fruong. Anh dân fôI dôn guI gam cho môf ông fhây
vo Tau. Nhu ng ga fraI môm yôu nhu fôI chI co fhô sua chu a ca
finh bang cach hoc vo cho fhâf nhIôu. CIo dây nghI IaI, fôI fhây
rang quan dIôm gIao duc cua anh Ia saI Iâm. Nguo I gIoI vo nghô
hâu nhu if khI ban dôn va dung dôn vo nghô. Ðâc cao fhu frong
nghô cung kIôm nhu fhân Arjuna ma cung co Iuc ngo nguoI khI
nhìn fhâ y cây cung, không hIôu do Ia vâf gì.
Nhung khI do anh Thô cu ng da phân nao fhanh công. TôI
dân dân yôn phân voI ngôI fruong fhoo kIôu Iua gân rom Iâu ngay
cu ng bon. Nhu ng buôI fâp vo dôu dan hang ngay cho fôI Iong fu
fIn. Vo nghô chang dô danh aI, nhung no Ia m fa vung fâm va dIôu
quan frong Ia no ruf dI phân duong Iuc fhu a fhaI cua ga fraI moI
Ion va sI mông. Môf buôI fôI, fôI dI dao môf mình bôn bo sông Iâp,
dang dI fhì môf cô gaI fu sau môf gôc cây fIôn ra cha n duong. Anh
gIaI gIup om dI, anh gIup om môf caI fuc Ia anh gIup haI dua om
om chua co fIôn an bua fôI nay. TôI muI Io ng va cung rao ru c khap
nguo I. TôI fhoo cô gaI vô can nha ô chuôf gân do. HaI dua om Iôn
bây Iôn muoI qua Ia dang môu mao kôu doI. Cô gaI dua cho chu ng
mon fIô n fôI fra fruoc, bao chu ng ra dâu ngo an com buI, rôI moI
caI cua quay vao.
TôI baf dâu fro fhanh dan ông nhu fhô.
Nhung fôI không fro vô pho ng mình ngay. TôI chay sang ky
fuc xa nu, xôc vao phong cua hoa khôI. Môf cô ban cho bIôf hoa
khôI Yôn Thanh sang choI voI cô ban gaI o ky fuc xa fruong bôn
canh. TôI dâm bô sang, fìm caI sô phong vua xIn duoc. Yôn Thanh
qua fhu c dang fro chuyô n cu ng voI cô ban gaI frong can phong ky
fuc xa nu vang fanh. A, anh dông cô dop fraI, anh fìm aI dây7 TôI
muôn gap Yôn Thanh. Vua Iu c ban fraI cua cô kIa buoc vao pho ng.
Cô fa nhay maf voI Yôn Thanh, cu fu nhIôn nho, ca I gIuong duoI
ây Ia cua môf cô ban moI vô quô rôI. Cô fa va anh ban fraI Ioo fof
Iôn gIuong frôn, koo ngay fâm man gIo Ia I. Ðây gIo Yôn Thanh moI
chIôu cap maf dông frInh huf hôn vao maf fôI. Anh dông cô dI fìm
Yôn Thanh Iam gì fhô7 TôI yôu, don gIan vây fhôI. Anh yôu, Iâ y gì
Höì Anh Thaái 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iam bang chung7 Anh co dam nhay ngay fu frôn fâng ba nay
xuông dâ f vì Yôn Thanh không7 TôI nam fay cô fa xam xam fIôn
ra ha nh Iang, d¦nh fhu c hIôn cu nhay ngay Iâp fu c. Hoa khôI vôI
gIang IaI. ThôI, fhôI, Yôn Thanh dua dây ma, vuI choI môf caI co
dang gì dâu. Chu ng fôI chuI vao chIôc gIuong fâng duo I cua cô ban
vô quô, rôI cung koo fâm man gIo mong manh cho Ia m phop cho fâf
ca nhu ng nguoI chang hô bIôf hô fhon. Anh ban fâng frôn hoI vong
xuông, da co fâf chua, fo kI nIôm cho môf caI dây nay. Anh fa fho
fay bo xuông cho fôI môf chIôc. Chu ng bôn muoI phuf sau, anh fa
IaI bo xuông cho fôI mô f chIôc fâf ngoaI, nhu fru c fhang fha dô fIôp
vIôn cho dông mInh dang b¦ vây ham. KhI dam sInh vIôn nu dI
xom ca nhac vô xôn xao môf Iaf rôI Ioo Iôn nhung chIôc gIuong co rI
dô cho chan, fhì anh ban hao phong o fâng frôn nom xuông cho fôI
haI chIôc ao mua nua. Hoa khôI khoan khoaI ra roI. OI, anh dông
cô, anh chang dông cô môf chuf nao dâu. Vây dây, co nhung dIôu
nguo I fa chI co fhô ngô ra duoc khI o frôn gIuong.
Cu c dIôn frân fình dao nguoc hoan foan. Ðaf dâu môf fhoI ky
Yôn Thanh su c fìm fôI, san Iu ng fôI. ÐoI ho I nhu c du c cua cô fa Ia
fhuong xuyôn va cuông da I. Iu ba n hoc ghon f¦ vì fôI da so hu u
hoa khôI cua ca fruong. Yôn Thanh fôf nghIôp fruoc fôI haI nam, o
IaI Iam vIôc frôn cang. TôI fôf nghIôp sau haI nam, duoc anh Thô
fhu xôp dI fhoo fau vIôn duong Iuôn, fâp su, Iam fhuyôn pho, fhu c
fâp fhuyôn fruo ng, rôI Iam fhuyôn fruong. Co nguoI bao fro fhì
moI công doan dôu ôm frôI va dôu duoc ruf ngan. Co nhu ng chuyôn
dI daI foI nam sa u fhang. TôI khac khoaI nho bôn cang quô nha.
TôI hIôu Yôn Thanh không fhô sô ng nôI môf fhang ma không co
dan ông. CIo nay han na ng dang fìm hoI âm noI môf ban fình
fhoang qua nao do. TôI chI sôf ruôf, fôI không ghon. TôI cu ng fhô
fhôI, fôI vân fìm nhung nguôn vuI chôc Iaf o nhu ng cô gaI cac mau
da frôn nhu ng bôn cang gho IaI. ÐIôu do không co nghIa fôI va Yôn
Thanh không ngong ngong cho nga y fau vô, không nông nan khI
gap IaI. Su xuâf hIôn fro IaI oaI hung cua fôI du khIôn cho Yôn
Thanh xua daf dI nhung ga ban fình mua bong mây. NhIôu Iu c fôI
co gon nghI dôn nhung faI hoa so gap phaI gIua daI duong, nhung
gaf dI ngay. Yôn Thanh chua pha I Ia vo fôI. Nhu ng nguo I dI bIôn
fIn rang ho so gap faI nan chôf nguoI, nô u nguo I vo o nha không
chung fhuy. ÐIôm du â y u ng voI nguo I vo chu không phaI vo I ban
fình.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thuc fô Ia chu ng fôI da chung sô ng nhu vo chông ma chua
cân cuoI hoI. Nhu ng mon hang gIâu duoc maf haI quan hoac phaI
chIa phâ n voI haI quan dôu duoc chuyô n fhanh môf can nha va
fIôn nghI frong do . Yôn Thanh caI quan ngôI nha nay cho fôI. Anh
Thô chI con bIôf kôu froI rang fôI Ia fhang daI gaI, không aI dam
dô foan bô faI san cho nguoI fình frông gIu , nguoI fình IaI Ia môf
ko fIôf hanh kha nghI nhu vây. Tha ng Phu va haI dua ban chI gâm
gho chu c xuông HaI Pho ng dô dung Iuâf ru ng ra fay gIaI quyôf.
Ðu sao chu ng vâ n con nô fôI. TôI xom ra Iuôn Iuôn fhoa man
voI cuôc sông rIông cua mình. TôI không hô kôu fhan dIôu gì dô
chung co fhô hanh dông.
`
` `


Chuyôn dI ây Ia chuyô n dI fham hoa bâc nhâf frong fam nam
dI bIôn cua fôI.
Ðan dâu froI yôn bIôn Iang, fau cu fhoo dung huong dung
I¦ch frình ma dI. Chu ng fôI không vuof daI duong, chI mon fhoo bo
bIôn hình chu S fu Nam ra Ðac. ÐI maI, dI maI. Sang dôn ngay fhu
fu fhì nhân ra fruoc maf không pha I Ia vu ng bIôn cua mình nu a.
Truoc maf Ia dao HaI Nam.
ToI Iu c do moI phaf hIôn ra fôI Ia o ga may fruong. Ca Iôn
chô chu ng fôI chuyôn fro, rôI dô quôn chIô c don pIn bôn canh Ia
ban, Ia ban Iung IIông chI saI huong. Chu ng fôI cho fau quay IaI.
VIôn fhuyôn pho Iuôn mIô ng nguyôn rua ra ng ga may fruong Ia
nguyôn nhân cu a moI faI hoa chuyôn na y. Cho ga dI fhoo fau
chuyôn nay Ia mô f saI Iâm kho cuu van. Vo ga o nha da ruoc gIaI
vô nha. Con gaI ga o nha cu ng ruo c gIaI vô nha. Ðôn nay Ia gIuong
mo, bôn kIa Ia gIuong con, chu ng cung Iu c fhI dua Iâp fhanh fich
chao mu ng ngay ông chu gIa dình mang fhôm hang vô.
TôI dI qua phong ga . Ca dang ngho môf baI haf vô nôI Iong
nguo I dI bIôn. Nhung anh dI xa voI - NoI chân mây cuôI froI - Ðô
IaI mình om voI nôI don côI - RôI nhu ng ngay dông bao fran qua -
ÐIôn fho f gao gIân du cuông dIôn - Iam sao om gIu duoc bình
yôn... TôI fhây maf ga uon uof.
Höì Anh Thaái 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI hoI rung mình. TôI IInh cam fhây môf dIôu gì do vân vao
chinh mình. ÐIôu nay vô sau duoc chung fhu c qua IoI kô Ia I cua
anh Thô va mây fhang cha u. Vây khI ây chu ng fôI da co phâ n chu I
oan ga may fruong, du gIa canh nha ga dung nhu fhô fhâf.
Ia ban mâf fac dung. Con fau mâf phuong huong. Con fau
saI duong IôI. Nhung fhân dân frôn fau nha o nhac suy doan rôI xI
va Iân nhau. Ca may fruong cu xong vIôc Ia không dam fho maf
ra, ga chuI fof va o phong mình, khoc voI ca I baI haf nao nô kIa.
Tau Ioanh quanh mâf môf nga y frong vung bIôn dông bac cho dôn
khI bao fô nôI Iôn.
Trong con fuyôf vong, bâf chof môf fIa sang choI Ioa rach
Iang nha ng frong dâu fôI, hIôn ro guong ma f dông frInh va nu cuoI
dâm dang. TôI on Ianh foan fhân, co Io doI fôI da hôf. Tau buông
noo fhì b¦ gIâf duf noo. Tau b¦ dông gIo xô dI môf doan fhì va phaI
da ngâm. Chu ng fôI bo fau, xuông chIô c xuông cuu hô. Môf nu I
song Iu ng Iung dâp xuông. TôI bung fInh Ia I da fhây chI con môf
mình ba m duoc vao môf manh va n frôn maf bIôn fôI don. TôI gang
boI cho dôn khI ca n kIôf su c Iuc. Rô I fôI dô mac cho so ng du xô dây.
ChIôu hôm sau fôI fInh dây frong môf can nha franh frô ng
vang. Mô f bôp cuI chay Iom nhom bôn canh. Chac Ia no da chay
suôf nga y dô suoI âm cho fôI va hong khô quân ao cho fôI. TôI cua
mình, ngôI phaf dây, fhì ca dam quâ n ao da hong khô nhung chua
duoc ma c vao nhu cu IIôn roI hôf xuông dâf. TôI o frong fhô khoa
fhân hoan hoan. MaI Iuc nay fôI moI nhâ n ra co môf nguoI dan ba
fua Iung bôn vach dâf, ngô I hoI xa bôp Iua. Cuong maf fôI va sâu
muôn. ChI co cap maf hoI anh Iôn fIa vuI mung vì fôI da fInh IaI.
TôI vo vôI chIôc quân Iof, xoay nghIông nguoI dI dô mac vao, rôI
mac IaI dây du chô quân ao fhom muI cu I Iua.
- Anh nam nghI dI. Ðao vân con. ÐIôn vân dông.
Ro rang Ia fôI vân phaI na m xuông. Thân fhô fôI bâm dâp da
duoc xoa bop bang môf fhu dâu fhao môc nao do. TôI nam ngho
nhung cu c fhan cu I nô Ia ch fach frong bôp Iua kô bôn. Thì ra fôI da
duoc song bIôn dâ y daf vao hon cu Iao hoang vang nay. Sang nay
nguo I dan ba nha f duoc fôI bâf fInh frôn baI caf. Vâf va Iam ch¦ fa
moI vu a cong vua dìu duo c fôI vô nha. Ðây Ia nôp nha duy nhâf
frôn hon cu Iao. Ch¦ fa Ia cu dân fam fru duy nhâf. NoI Ia fam fru
vì môI fuân ch¦ chI choo fhuyôn ra dây môf Iân dô cham nom vuon
nhan va fha cho dan dô ra khoI chuông, fu do kIô m an frôn nuI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf ngay. Trong môf ngay do, ch¦ dI caf môf Iuong co du cho Iu dô
sông frong chuông fhôm mây ngay sau.
Cuong maf nguoI dan ba không dop, nhung cu ng không fhô
goI Ia xâ u. No chI không dop o vo hoo haf vì b¦ Iang quôn. Thôm
môf chuf Iâm Iì nhu không fIn nguoI. NoI fhô cu ng không dung,
Iâm Iì ma ch¦ vân ra rich chuyô n fro cho foI khuya, không fIn
nguo I ma ch¦ dam kô rang chI co môf mình frôn hon cu Iao nay.
Sang hôm sau fhì fôI da dây duoc. Ðaf chao ca khô xoang
xInh nhung nong bong fIô p fhôm nang Iuong cho caI co fhô vôn
cuong frang cua fôI. TroI vân mua, bIôn vân xam x¦f. TôI Iân mo dI
ra chuông dô. NguoI dan ba dang dung chô khu vu c ngan dôI
chuông fhanh haI khoang. Môf con dô duc dung cho o khoang bôn
kIa. MôI Iân ch¦ fa mo canh cua nho cho môf con dô caI Iof sang fhì
con dô duc xông foI nhay con Iôn. Ch¦ fa dung xom ca I ha nh vI Iap
dI Iap IaI gIua mô f con dô duc va mây con dô caI, vo âm fhâm. Âm
fhâm khô so hay âm fhâm sung suong, kho ma doan bIôf duoc.
Ðôf ngôf nguoI dan ba quay IaI va nhìn fhây fôI. Ch¦ fa
hoang hô f dong ngay canh cua ngan IaI, bo mac Iu dô caI chua dôn
Iuof bo bo âm I, bo chay vô nha.
Iu c fôI quay fro vô fhì nguoI dan ba dang khoc Ia ng Io bôn
bôp Iua. TôI ngôI xuông bôn canh, chang bIôf noI gì hon Ia bop chaf
môf bôn vaI chac Ian cua ch¦ fa nhu an u I cho ch¦ fa bình fâm IaI.
Su bình fâm fro Ia I fhâf. Ia f sau ch¦ fa nga dâu Iôn vaI fôI, va bây
gIo moI baf dâu câu chuyô n vô ch¦ cung hon cu Iao d¦nh mô nh cua
ch¦.
Nhìn fu frôn cao xuông, cu ng nhu nhìn fu haI bôn suo n sang,
hon cu Iao gIông nhu môf chIôc fau bIôn. Nhung nam chIôn franh,
may bay My da nhIôu Iân caf bom va ban fôn Iua nhâm xuông con
fau nay. Iang chaI cua ch¦ ca ch do môf ngay choo fhuyôn, sang
som choo dI fhì chIôu fôI moI foI noI. NguoI cha cu a ch¦ khI ây Ia
dân quân, duoc dIôu dông ra xây cho hon cu Iao môf khôI fru, quof
son frang Iôn cho gIông môf ông khoI fau fhuy. Công vIô c cu a ông
Ia ngay ngay bam fru frôn hon cu Iao, cam Iôn do môf Ia co, bIôn
no fhanh môf con fau dô fhu huf fôn Iua va bom My. Co na y dô,
ông fhay co khac. ông kho I b¦ danh sâp, ông xây ông khoI khac.
Ong fru frôn hon cu Iao duoc sau nam. Ðô n fhang nam 1972 fhì
caI hang ông ân nâp b¦ danh sâp. CaI hang ây bây gIo fhanh nâm
mô cua ông.
Höì Anh Thaái 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI cha hy sInh nhu Ia môf nguo I dân chaI duoc hop fac xa
dIôu dông dI danh ca va bo mang ngoaI khoI. Chang duoc môf fâm
bang ghI công. Chang duoc môf su daI ngô na o. KhI cha hy sInh fhì
dua con gaI moI baf dâu cap sach dI hoc. Ho c cu ng bua duc bua caI,
chu duo c chu mâf, hoc dôn nam Iop bay fhì phaI nghI Iuôn vì mo
mâf. Iang chaI Iong dong, nguo I fa chang con fâm fri dâu dô nho
foI quyôn IoI cho môf dua con gaI muoI bôn fuôI. Thô Ia cô bo môf
mình mô f fhuyôn choo dI fìm caI hon cu Iao ma nguoI cha da dô
mau vì no. Cô bo fhap huong khân fhâm vong hô n bô phu hô . Cô
phaf quang vung dâf dô frông cây an qua. Ðây gIo cô da co môf
vuon nha n va môf dan dô haI chuc con. Trôn hon cu Iao nay cô Ia
chu. Trôn con fau nay cô Ia fhuyôn fruong voI haI chuc dâ u dô
fhuyôn vIôn. Con o Iang, cô Ia môf cô gaI Io fhì b¦ quôn Iang.
Ðây gIo fôI moI nhân ra rang sau caI vo môf nguo I dan ba
Iuông fuôI Ia môf cô gaI Iu c dIôn guong maf hoo hon chI chu ng ham
sau fuôI. May phuc cho fôI da daf vao dây dung ngay cô co maf
frôn dao. TôI fhây aI ngaI cho cô ga I b¦ nguoI doI quôn Iang cu phaI
Iam caI công vIô c cham nom nhân gIông cho dan dô.
Chung fôI dôn voI nhau môf cach fu nhIôn. Xon ngang gIua
nhung câu chuyôn cô kô. Iân dâu fôI co hoI o ngaI. TôI không co
frong nguoI fhu dung cu phong vô ma nôu không co fhì fôI chua
fung da m fIôp xuc vo I mô f nguoI dan ba Ia nao. Ngay ca frong gIây
phuf dây xuc dông nhu vâ y, caI ko fIôu fh¦ dân Ia fôI vân con du
manh IoI dô dung fhu fhuâf ranh manh kIôm fra. Không co gì
dang ngo ca. KhI da xâm nhâp duoc rôI, fôI bang hoang bIôf cô hay
con frInh. TôI chua bao gIo co duoc nIô m hanh phu c nhu fhô.
Không phaI Ia fình yôu. Ðo Ia su nguo ng vong, su bIôf on, nguôn
vuI suong, fâf ca nhung cam xu c chân fhâ f nhâf. Thu cam xu c
chua chac fa da co duoc voI nguo I mình yôu.
- Anh kô vô anh dI.
Cô gaI ap ma Iôn bô ngu c dô frân cua fôI va noI.
TôI u7 TôI co gì dô ma kô. Cô co môf con fau không bao gIo b¦
danh dam. Con fau cua fôI fhì da dam rôI. Ðam fhuy fhu cu a fôI
bIôf aI co n aI mâf, nguoI con sông fhì Iuu Iac noI nao. TôI bIôf vo,
nhâf Ia vo bIôn. Nhung bây gIo fhì buf vo không co, mâu vo cung
không.
TôI bâf chof vung dây. TôI Iây môf quo nua o goc nha, cay Iôn
nôn dâf nhung duong nof fhâf sâu. Môf guong maf hIôn ra. Môf
CoI nguoI rung chuông fân fhô 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhIôu nu cua bIôn không con vo hoo haf nua, mIông no môf nu cuoI
vuI Iang Io.
- Anh vo om dây u7
Cô run run hoI.
- Chinh Ia om.
TôI noI. Va chung fôI IaI Iao vao nhau.
HaI ngay sau bao fan. Song IaI yôn. ÐIôn IaI Ia ng. Cô gaI
choo fhuyôn dua fôI roI ho n cu Iao. ÐI xa môf quang, ngoaI nhìn
IaI, hon dao nho fhâf gIông môf con fau. CaI ông khoI chac vân
duoc quo f vôI fra ng fhuong xuyôn moI frang duoc nhu fhô. Ngay
fruoc no Ia noI dô ko fhu dôI bom xuông. Ðây gIo, fôI cu ng vua dôI
xuông do fhôm môf nôI dau, môf nIôm bâf ha nh. Hay Ia nIôm
hanh phuc7 TôI xIn ch¦u, không sao fu phan xof duoc.
ChIôu fôI nha nhom, fhuyôn chung fôI foI bôn Qua ng
Nguyôn. TôI coI chIôc ao khoac, frao cho cô gIu Iam vâf kI nIôm
nhung ngay chung sông ngan ngu I frôn hon cu Iao. TôI Iôn bo, vây
môf chIô c xo faI, dI nho dôn sang som fhì vô foI HaI Pho ng.
`
` `


NguoI ra mo cua cho fôI không pha I Ia Yôn Thanh nhu moI
Iân. Tha ng Phu maf nha m maf mo chao, chu da vô, rôI Ioang
quang dI vao phong ngu. Thang Phu, fhang Côc, fhang Ðop môI
dua chIô m môf pho ng. TôI danh dI Iôn ga c. Trong fâf ca cac phong
dôu không fhây Yôn Thanh. Không fIôn da nh fhu c fhang Phu dây
môf Iân nua dô hoI caI dIô u Ia Iung no, fôI fhay quân ao rôI cu ng
Ian ra ngu.
Trong hon môf fhang froI fôI dI vang fhì nguôn fIn fình bao
cua anh Thô cho bIôf Yôn Thanh dang chuân b¦ kôf hôn vo I môf ga
fraI vua fôf nghIô p ÐaI ho c Y, chua co công an vIôc Iam. Hoa ra
bây Iâu nay ch¦ vân dung fIôn nuôI om an hoc, om vân fhuc hanh
nhung baI hoc vô sInh Iy nguoI không phaI frôn nhung xac chôf ma
frôn co fhô ch¦. Anh Thô ngay Iâp fuc hIôu ra rang phaI ngan chan
Höì Anh Thaái 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bang duo c cuô c hôn nhân cua chung IaI. Toa n bô faI san mây nam
froI dI fau vIôn duong cua fhang om daI gaI dang nam frong fay
con na c nô kIa. Anh Iâp fuc xoay duoc môf caI vân don, Iam nhu
fhô fôI guI môf Iô hang fr¦ gIa khoang fam muoI ngan dô fu
SIngaporo vô. Anh xuông HaI Phong, chìa cho Yôn Thanh xom caI
vân don va chinh fhuc daf vân dô muôn cuoI cô fa Iam vo cho om
fraI mình. Yôn Thanh buôc phaI cân nhac gIua môf bôn Ia nu I fIôn
bông chôc dô âp xuông dâu, voI môf bôn Ia ga sInh vIôn Y khoa
không Iâ y Iam chông fhì gIu Iam vôn nhân fình cung duoc. Cô fa
dô dang ky vao haI ban dang ky kôf hôn da duoc anh fôI vIôf san.
Ðan ba co fhô sac sao frong nhu ng fình huô ng co fho I gIan dô ma
nhâm nhap ngâm ngoI. Ðan ba kho fInh fao frong nhung Iu c su
kIôn dôn dâp hang ho dôn dâp fuôn vô. CaI gIây dang ky kôf hôn,
anh Thô fôI gIu IaI nhu môf bang chung phap Iy dô Yôn Thanh
không fhô cuoI ca I fhang oaf con gIoI so soang xa c chôf kIa duoc.
Ðây moI chI Ia do n dâu fIôn. Ðon fhu haI, anh Thô dô ngh¦ "cô om
dâu fuong IaI" frich ra chung haI muoI ngan dô dô Io Iof ôm xuôI
Iây duoc sô hang fu caI vâ n don kIa. Anh da nhâ m finh rang Yôn
Thanh da gIu cu a fôI môf Iuong faI san co gIa fr¦ chung ây, công
voI can nha nay. Kô hoach da duoc phac ra fu Ha NôI Ia nôu Yôn
Thanh không roI vao caI bây nay, ba fhang chau fôI so du ng dôn
Iuâf rung. Nhung qua fhâf dan ba frong con ham IoI fhì bông chôc
fro nôn mu quang khac fhuong. Yôn Thanh sôf sang dI Iây fIôn
dua cho anh Thô, cu nhu dua môf khoan fIôn mu ng fuôI dâu xuân
cho fro con.
Ðây gIo moI sang don fhu ba. MoI nguo I dang ngôI bôn ban
an bua com kha fh¦nh soan do Yôn Thanh nâu, anh Thô moI dua
môf van ban nua, bao cô fa ky va o. Ðo Ia van ban chuyôn nhuong
quyôn so huu can nha nay sang cho fhuyôn fruong Ta Ðuong
Ðông. Van ban cu ng noI ro anh Ðông moI Ia nguo I bo fIôn ra mua
nha. Ðô n Iu c nay fri fuô sa c sao dan ba moI du fhoI gIan phaf fIôf.
Yôn Thanh uâf nghon hong. Cô fa ho sac su a voI mIô ng an frong
mIông. Ho gIan gIua nuoc maf nuoc muI. CIu a nhu ng dof ho không
sao duf duoc Ia nhung fIông "không" nhu nâ c Iôn. Cô ky dI. Không.
Ky vao. Không. Ky. Không. Co ky không fhì bao. Không.
Thang Phu du ng phaf dây. HaI fhang ban vân fhan nhIôn
ngôI an, cho dô n Iuof hanh su. Tha ng Phu so ra fay fruoc. Không
xong fhì fhang Cô c so do nghIô n cô fa xuông. Không xong nua fhì
fhang Ðop so dung dôI fay nhu go ng kìm cu a no. Nhung rôf cuôc
CoI nguoI rung chuông fân fhô 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chI ngon don cua fhang Phu da châm duf fâf ca. No fum foc Yôn
Thanh duI maf cô fa vao baf canh mang fo fuong. Nuoc canh dônh
Iôn, fran xuông maf ban. Yôn Thanh không gIay gIua duoc. Thang
Phu dìm maf cô fa vao baf canh dôn Iân fhu ba fhì Yôn Thanh dâu
hang. Thang Côc Iây khan Iau maf Iau fay cho cô fa, sau do moI
dua buf cho cô fa ky vao fo van ban sach so.
Anh Thô fro vô Ha NôI ngay. Ða fhang ban o IaI frông gIu va
rao ban can nha. Chung cho phop Yôn Thanh duoc cu ng o Ia I cho
foI khI nao fìm duoc noI o moI voI chu om kIa. Ða Iân b¦ dìm dâu
vao baf canh Ia da qua su c ch¦u du ng. Yôn Thanh cam hon cuôn
goI ra dI ngay Iâp fuc.
`
` `
Nam sau fôI Iây vo. Ðu ng hon Ia anh Thô Iây vo cho fôI. TôI
da o caI fuôI bam haI nhaf. TôI cân co môf gIa dình ôm âm Iam caI
noo cho nhu ng chuyôn fau xuyôn da I duong. TôI yôu nhIôu va cu ng
nhIôu nguoI yôu fôI. Nhung anh Thô co caI Iy cua anh. Râf nhIôu
ban bo anh, râf nhIôu ban bo fôI Iây nhau vì yôu, dô rôI bo nhau
sau nam nam, ba nam, fhâm chi mô f nam chung sô ng. Môf fhang
ban fôI sông chung voI nguoI yôu sa u nam, dôn khI do doI ra quyôf
d¦nh dang ky kôf hôn fhì bo nhau ba fhang sau do. Anh Thô coI su
chung sông bôn vung Ia fIôu chuân cao nhâf cua môf gIa dình. Anh
cu ng Iây vo môf cach vôI va dô guI IaI dua om fraI bo daI ma yôn
fâm dI công fac nuoc ngoaI. HaI muoI nam chung sông, chang man
ma, nhung cung chang dôn nôI nao. Anh cho rang fôI cu ng ho p voI
môf doI sông vo chông nhu fhô. Con ha nh phuc fhuc su Ia dIôu
không co - do chI Ia mo uoc cua IoaI nguoI, Ia san phâm cua fhu
van chuong nghô fhuâf dây ao gIac.
TôI fac IuoI cho xong. Ða ng nao cu ng không franh duoc caI
câu phaI qua ây. HaI gIa dình dôu nhIôf fình vun vo n vao. Vo fôI Ia
môf cô gIao frung hoc phô fhông, nghIa Ia vu a co fhô Iam nguoI mo
fôf vua Iam cô gIao fôf cho con caI fôI sau nay. Anh Thô nghI vây.
TôI nghI vây. NhIôu nguoI nghI vây.
Nhung cuôc sông gIa dình Ia caI noo fha xuông không du ng
Iu c, caI noo fhuong xuyôn gIu chaf Iây con fau ngay ca khI fau cân
phaI ra khoI. Cuô c sông frIôn mIôn voI bIôn nuông chIôu châf Iang
fu cua fôI. Tinh fu do kich fhich y muô n dâp pha moI ra ng buôc
Höì Anh Thaái 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cua fôI. TôI không sao quon duoc voI vIôc co môf sInh vâf Ia dôm
nao cu ng dông dâ y frôn gIuong mình. Không sao quon duoc fIông
fho cua dan ba fhuong xuyôn frôn gIuong mình. Thôm ca nhung
dIôu ma du co yôu nhau ca chu c nam cung không bIôf duoc bang
vIôc chI cân Iam vo chông chu ng vaI ba fhang. Vo fôI không pha I Ia
nguo I phu nu kho o Ioo va fInh fô o nhIôu maf. Cô fa cu ng không
duoc chuân b¦ dây du kIôn fhu c vô gIoI finh dô dI Iây chông. Thô hô
ây dI qua môf fhoI cha mo chI Io an cho con caI con chua xong, noI
gì dôn chuyô n gIao duc gIoI finh. Trong vIôc na y xom ra nguoI
KInh con kom van mInh hon môf sô dân fôc mIôn nu I: Con gaI
mIôn nu I dôn fuôI dây fhì IIôn duoc nguoI mo day cho cach dung
môf fhu Ia haI frong rung dô franh fhaI va nhung kIôn fhuc fình
duc co ban.
Tom Ia I Ia chI frong vo ng nua nam dâu Iây vo, fôI hoan foan
không fhoa man va mâf hôf fhIôn cam voI nguo I ma fôI da ch¦u
cuoI sau bay fhang quon bIôf. Ðay fhang Ia qua daI so voI caI fuôI
bam cua fôI, so voI caI fhoI daI fôc dô nay. TôI bo xuông HaI Phong,
dI fìm dô chuyôn fro fhu fac vo I nhu ng du a ban chuân b¦ xuông
fau vuof daI duong. TôI không co n vuof dI dâu duoc nua. Can nha
o HaI Phong da ban. Nghô vIôn duong da bo. Anh Thô bao rang
vIôn duong fhô Ia du rôI. TôI gop foan bô vôn IIông vao khach san
cua anh. TôI Ia m vIôc cho khach san cua anh. Thô bao caI nghô cua
anh Ia môf, nghô cua fôI Ia haI, dI rông cho Iam vô nuoc ma bo vo
bo chông. Nhung ko o nha xaI fIôn xaI dô nguoI guI vô nhu môf fhu
vIôn fro khân câp không hoan IaI cua nhu ng nuoc phaf frIô n cho
nhung nuoc dang phaf frIôn. Môf ông ban anh dI Iam daI su,
quanh nam ngay fhang Ioay hoay fìm môf khoan vay IaI suâf fhâp
cho dâf nuoc, frong khI con gaI o nha ban xo may, ban dô, ban fâf
fâf nhu ng fhu bô gom gop guI vô dô chI cho nhung cuôc an choI va
nhung Iâ n nao pha fhaI. Tu do hô doc frôn bao chi nuoc nha nhu ng
baI vIôf gIâf gân vô chuyôn vo chông Iy d¦, con caI hoang dang pha
phach Ia ông cam fhây nhu b¦ dâp vao maf. Ong quay ra fhu ghof
va nguyôn rua bao chi nuo c nha.
TôI nhìn du bôn phuong fam huong ban bo dô fhây ra ng sInh
con ra không ha n da sInh phu c. TôI hIôu rang nguoI fa phaI sInh
con dô fra caI no chinh mình duoc sInh ra gIua doI nay. Nhung
kIôp fruo c cua fôI cha c chang ra gì moI sInh ra fôI dau don nhuong
nay. KIô p hIôn sInh cua fôI không ra gì nôn moI sInh ra môf dua
con ga I xInh dop nhuong ây va phaI ch¦u caI chôf oan uông nhuong
CoI nguoI rung chuông fân fhô 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ây dung vao Iô sInh nhâf Iân fhu haI. Nga y no ra doI, fôI chI dam
faf vao bônh vIô n nhìn con môf fhoang chôc. No nhìn xoay vao fôI
nhu frach moc, Iam fôI ua nuoc maf. Ngho noI no Iof Iong mo
không ga o khoc fâm fhuong nhu moI dua fro ma chI dua cap maf
fhôI mIôn quof qua môf Iuof fâf ca nhung nguo I o fruoc maf nhu
nhân dIô n ca coI nguo I. Nhu fo y nhìn ca co I nguoI môf Iân fhô Ia
du. TôI khoc vì frof mang fôI, baf fhôm môf sInh IInh pha I ch¦u
khô aI o coI frân aI.
SInh nhâ f Iân fhu haI cu a con gaI, chung fôI moI kha nhIôu
ban bo va nguo I fhân. Ma c du frôn fhuc fô chung fôI da sông Iy
fhân ngay frong cung môf nha, ca fôI va nguoI duoc coI Ia vo fôI
dôu co y moI cho fhâf nhIôu. Nhu fhô chu ng fôI cô fình sap xôp cho
moI nguoI dôn vInh bIôf con bo. Ðam hoc sInh Iop vo fôI chu nhIôm
mang foI hoa, dô choI va koo. anh maf con bo cuo I bao dung nhu
môf nu hoang cuoI bang ma f voI fhân dân cu a mình. anh maf mâu
nâu sang Iâp Ianh nông na n fhoo kIôu bang hu u voI dam ban bo
cua cha mo. a nh maf frâm Ia ng u uân nhu môf nguoI dan ba frung
nIôn fruân chuyôn da Iam gIan nan da nhIôu voI ca c bâc fruong
Iao frong gIa dình.
TôI hoI gIâf mình khI môf nguo I dan ba moI dôn bô xôc no Iôn
dô hôn. Cô fa chua k¦p hôn vao ma no fhì con bo da chu dô ng daf
môI Iôn fran nguoI dan ba. Môf caI hôn cua bô frôn, ban fang va
Iam on. NguoI dan ba dua cho con bo môf bo hoa hô ng. Ngay Iâp
fuc, con bo vuong gaI hoa hông vao cô fay. Môf chuf mau rI ra. Con
bo fha bo hoa hô ng xuô ng nôn nha fhuong xof nhìn nguo I da n ba
ra chIôu da hIôu ca. MoI nguo I xôn xao hoI han. Mo no dI Iây bang
saf frung. Con bo dây fay mo ra. Không dau dâu. No nhìn duyôf
qua foan bô dam khach khua nhu chao Iân cuôI cu ng. RôI no bao
no phaI dI ngu. ÐIôu ây co nghIa Ia chung dân hay yôn Iong ma vuI
choI cho dôn khI fan cuôc, su co ma f cua nu hoang nhu fhô da Ia
qua daI. TôI IaI gIâf mình môf Iân nua khI nhân ra nguo I dan ba
không con o frong phong. TôI chay bô ra sân, ra công. Cua ngo mo
foang, không môf bong nguoI. CIo haf hIu rôn rI frôn vom cây xa
cu.
TôI Iâf dâf fro vao nha. Ðam fhân dân vân dang hoan hI chu c
fung. TôI dâm bô vao phong frong. Con bo nam ngua frôn gIuong,
môf chIô c gôI fo up Iôn maf. CIâf phaf chIô c gôI ra fhì fhây maf no
mo fo nhìn dI xa huf. Trôn môI dong môf caI cuoI nhôch mo p. O
khoo mop Ia môf nôp nhan ha n sâu cua nguoI gIa. CaI cuoI va nôp
Höì Anh Thaái 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhan cua nguoI da ngô, da fhanh chinh qua, da hIôu hôf va fhâu
suôf fâf ca.
Ðôn fham coI doI nay, no nhìn xoay nhu muôn Iôf vo con
nguo I. CIa bIôf coI doI nay, no nhìn xuyôn fhâu va nhôch mop cuoI
moI fro fro con nhang nhô.
Anh Thô không cho phop mô kha m nghIôm fu fhI, mac du
anh cung fIn rang con bo chôf vì gaI hoa hông fâm dôc, hoac b¦ do
môf chIôc gôI fo Iôn maf. Cu ng nhu fôI, anh da nhâ n ra nguoI dan
ba fhoaf xuâf hIôn fhoaf bIôn mâf ây Ia Yôn Thanh. Cô fa dôn dô
bao fhu sau ba nam hoan foan không Iô dIôn. Kham nghIô m - fìm
ra nguyôn nhân - dI bao fhu - bao fhu IaI nôI fIôp bao fhu fhanh
môf cuôc chIôn fuong fan không bao gIo duf.
Anh Thô buoc ra fhông bao voI cac fhân dân hoan hI rang nu
hoang cu a ho vua bang ha vì môf con cam gIo dôf ngôf. May Ia
hôm ây nhom ba fhang chau dI du buôI frình dIôn fhoI frang voI
fhang Côc. Anh Thô cho Ia may vì chu ng không bIôf nguyôn nhân.
Ðang không, chu ng so Iu ng suc va fru khu duoc Yôn Thanh frong
vong dam ba ngay.
Qua fhuc do cu ng Ia dIôu fôI muô n. Nhung anh Thô bIôf cach
Iam fôI non IaI, hon nua không ho môf IoI voI ba ga fraI kIa. Anh
kIô m soaf duoc fôI. Anh ngo kIôm soaf duoc moI nguo I va moI vIôc.
Vây ma rôf cuôc anh không kIôm soaf nôI chuyô n dI cua chu ng fôI
dôn baI fam Ðình Son, dân dôn môf chuôI fIô p IIôn ba caI chôf.
Sau caI chôf cua con gaI, vo fôI moI fhu c su bo dI.
Môf dôm frong con ac mông, fôI fhây con gaI hIôn vô, dang vo
cua môf fhIôu phu, fay câm môf bo hoa hông fua fua gaI. Con gaI
noI ra ng no b¦ dâu dôc. Co gì Ia dâu, no no I fhôm, su dâu dôc vân
dang dIôn ra dây fhôI.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 5
Ðâu oc fôI cu Io n von câu noI cuôI cu ng cua hoang fu HamIof.
Thô fhì dôc duoc oI, hay Ia m nhIôm vu cua mI dI fhôI.
Ðây, chinh do Ia caI fôI câ n su du ng, do chinh Ia vIô c fôI phaI
Iam. Cua Caosar phaI fra IaI cho Caosar. Thuôc dôc phaI fra IaI
cho fhuô c dôc. Ðây gIo fhì fôI bâf cân. TôI không nghI foI hâu hoa
cho chinh mình. Anh Thô nhac fôI nho ra ng nha nay chI con haI
nguo I dan ông. Con gaI fôI da chôf. Thang Phu vua moI chôf. CaI
vong Iuân hôI khô aI cua dong ho nay co fhô châm duf fu dây.
Trông va ng khung khIôp. Ðuong nhu chI con IaI mình fôI.
Ðu ng ra Ia fhôm con cho boc gIô cua fhang Côc. Sau dam fang
fhang Phu, fôI foI nha fhang Cô c dô mang con cho dI. No không
ch¦u dI, no nam Iì o bôn duoI caI ban fho dô bình fro fhang Cô c. Co
koo maI vô ich. CuôI cu ng fôI bâf chof hIô u ra rang phaI fhap
huong xIn mang bình fro fhang Côc ra dI. TôI mang bình fro dI fhì
khI ây con cho moI ngoan ngoan fhoo fôI.
Ðình fro fôI dô frong pho ng ngu, canh xuong vo cua Thuyô n
fruong. Con cho o IaI cung fôI. Tu nay chI co xuong vo vân duoc
mo cua cho kha ch fham quan, con haI can phong rIông fhông voI
no fhì không duo c cho fhuô nua. if ra fhì cua so kho a chung nao fôI
con sông.
Thô fhì dôc duoc oI, hay Ia m nhIôm vu cua mI dI fhôI.
Ðôc duoc fôI da co. Ðôc duoc chinh công, không phaI fhu
fhuôc dôc rom gIua fhoI buôI hang rom va nguo I rom nhan nhan
khap noI, uông fhuôc dôc fu fu fhì môf IIôu fhây an ngon mIông,
haI IIôu fhây rao ru c hung fình. Thuôc dôc cua fôI môf IIôu cu c
manh chI bang caI cu c ao co fhô quâf nga fuc fhì môf con frâu
mông. Ma no gIông môf chIôc cu c fhâf, fôI Iuôn gIu frong fuI quân
dô co fhô su dung bâf cu Iu c nao. TôI cam fhây co môI IIôn quan
gIua con bo fôn Ia MaI Tru ng voI Yôn Thanh. IIôu fhuôc nay nham
vao ca haI dua.
Höì Anh Thaái 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI fra danh ba dIôn fhoaI, fìm duo c sô dIôn fhoaI cu a Công
fy Trach nhIôm Huu han Hông Hoang. Môf công fy buôn ban may
vI finh. CIam dôc Ia ông Quôc ÐaI. Chang bIôf ông Ia ông fhâf hay
chI Ia môf ga fraI moI nu f maf ra. Công fy frach nhIôm hu u han
moc Iôn nhu nâm. CIam dôc công fy frach nhIôm hu u han cu ng dôI
dâf chuI Iôn nhu ruoI. ThoI bao câp, caI chu c danh gIam dôc gIông
nhu môf fuoc hIôu quy fôc, gIa dình ho mac co quyôn fu hao frung
khoo. ThoI ây, dôn anh ga c công frong bIôn chô co n co quyôn vônh
vao, con ông chu fhâu công frình xây dung ngoaI bIôn chô không
phaI Ia không co Iuc fuI hô cup maf xuông fruoc nhu ng nguoI co
bIôn chô. Sang fhoI kInh fô fh¦ fruong, công fy frach nhIôm hu u
han Ia môf fin hIôu vô su xuâf hIô n va frôI dây cua fhanh phân
kInh fô fu nhân. Cha Iâp công fy cua cha, mo Iâp công fy cu a mo,
con Iâp công fy cu a con. u m ba Ia, ba fa dôu Ia gIam dôc. Môf fuoc
hIôu quy fôc fro fhanh bình dân va phô bIôn. Hô co fuoc hIôu â y Ia
co quyô n buông chu ky gIun dô, dong dâu dô xIn kâu fa nhâp xo,
nhâp fhIôf b¦ van phong, nhâp hang. Chang fhIô u nhu ng công fy
ma, van phong maI fôn frông hoac, gIam dôc Ia môf ông vua moI
fhanh nIôn dang van cong quyôn vI finh câp fôc va fIô ng Anh nhâp
môn. Chang fhIô u nhu ng công fy vô frach nhIôm vô han bo bang
khach hang nhu dom con bo cho. Chang fhIôu nhung công fy chay
fhang môf mach fhoo kIôu baI baI ông bô ba bô con dI dI fan.
Nhung fhu c su Ia frong dam boo bof xôp nôI cu ng xuâf hIôn nhung
caI dâu cao hon nguoI, nhung fri fuô duoc gIaI pho ng, nhung cô xo
fu nhân duoc bâf don xanh cho pho p fang fôc vuof Iôn. Co Io anh
Thô fôI fhuôc sô do. Anh co n hon nguoI o caI chô da fu bo chu c vu
fruong frong bIôn chô dô ra Iam gIam dôc khach sa n ngoaI bIôn
chô.
TôI nhìn cham cham vao dong chu fhông fIn vô công fy
TNHH Hông Hoang. NghI nghI hoac hoa c, chang bIôf gIa m dôc
Quôc ÐaI Ia ông hay Ia fhang. VIôc cua fôI không dinh gì foI han,
nhung phaI vong qua ha n moI fIôp cân duo c dua con ga I kIa. TôI
goI dIôn ngay cho Quô c Ða I, gap duoc ngay, gap gIam dôc fhoI nay
suong fhô. TôI co kô hoach frang b¦ may vI finh cho ca co quan. TôI
cân su gIoI fhIôu va cô vân cua ông vô mâu ma fhich hop. A Iô, râf
hân hanh, xIn moI ông dôn, d¦a chI fIn cây cua chu ng fôI công fy
TNHH Hông Hoang. Sac môf mu I quang cao frôn phuong fIôn
fhông fIn daI chu ng fhô vung. CIo ng nam cao voo von fraI Io nhu
gIong dI duc.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI không vôI va ng dô n ngay chIôu hôm ây. TôI hon sa ng
maI. Khoang fhoI gIan koo daI vo n ngh¦ch khI con moo da chôp
duoc mô f con chuôf nhung chua vôI hoa kIôp cho no. TôI cu ng
chang daI dôn van phong cua han. TôI hon môf d¦a dIôm frung Iâp.
Quôc ÐaI fuôI chu ng bôn muoI, fac phong uôn oo dIôu da koo
IaI duoc vaI ba fuôI, fuc Ia fhoaf frông han co vo Ia nguoI dông nIôn
voI fôI. TôI nhâ n naI ngho han gIo I fhIôu vô cac IoaI may vI finh.
Nua chu ng, fôI Ia m nhu bâf chof nho ra bo n hoI han vô môf cô gaI
cua công fy nay fôn Ia MaI Tru ng, fôI co Iân fình co gap cô fa va
duoc gIo I fhIôu vô công fy Hông Hoang.
- MaI Trung da xIn nghI vIôc, fhua ông. Thâf dang fIôc.
Han noI fhâf dang fIôc ma IaI fho phao nho nhom. TôI cam
nhân fu c fhì caI fho phao dây uân khuc. TôI dân han dI Iac IôI
ngay bang ca ch quay fro vô chuyôn so ky môf hop dông mua may
finh cua han. Han xIn bIôu fôI chung muoI phân fram fông gIa fr¦
hop dông va san sang vIôf cho môf caI hoa don khac ma sô fIôn co
quan fôI phaI chI phi so fang fhôm chu ng muoI phân fram nu a.
Nhu vây Ia an ca haI mang fôI so xoI haI muoI phân fram. TôI Iam
ra vo không fho m dôm xIa dôn haI muoI phâ n fram com coI, ma IaI
hoI han vô d¦a chI cua MaI Trung. Han sôf sang doc cho fôI d¦a chI
môf ba MIôn na o do Ia bac cua MaI Trung. Han gIaI fhich Ia MaI
Trung sông voI ba bac duy nhâf nay.
- Nhung vì sao ông IaI quan fâm dôn MaI Trung7 Nô u Ia môf
hop dông khac fhì ông co fhô chuyôn sang cho fôI.
- Cô fa no fôI môf khoan no kho fra.
TôI noI dây ngu y . Quô c ÐaI do nguoI ra. Han baf dâu ca m
fhây môf dIôu gì do khac fhuong.
- Nô u Ia no nân vô faI chinh, fôI fIn cô fa so fhanh foan dang
hoang cho ông. Nhung nôu Ia no nân nhung fhu khac fhì fôI
khuyôn ông hay franh cho xa. Cô fa Ia môf con nguoI nguy hIôm.
TôI fIn cô fa Ia môf ko nguy hIôm fu fruoc khI quyôf d¦nh fru
khu. Ðang co Ia ca I chôf cu a ba fhang cha u. Nhung fôI không phun
ra môf IoI nao. Cu fu caI con vof kIa fuôn ra hôf. Han kô cho fôI
ngho câu chuyôn cua chinh han vo I MaI Trung, nhu môf mon qua
fang fhôm cho khach hang, bôn canh khoan haI muoI phân fram
an haI mang han bay vo cho fôI.

Höì Anh Thaái 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
`
` `
Quôc Ða I nhân MaI Tru ng Iam fhu ky rIông cach dây haI
nam. Trong sô fam cô gaI dôn du fuyôn fhu ky, ha n châm ngay
MaI Tru ng. Cô gaI co vo dop Iô Iô frôn dôI maf, caI mu I, ca p môI,
frôn ca dang nguo I ma không môf frang phu c xoang xInh nao co
fhô cho gIâu duoc. Vo dop ây khIôn phu nu hoan foan fuyôf vong,
fu frong fhâm fâm phaI fuyôn bô fuf hâu. Vo dop ây huf dan ông
vao, khIôn nhu ng dâng may râu nghIôm fu c nhâf cung phaI nôI
Iong duc ngay Iân gap go dâu fIôn. Toan bô dam nhân vIôn cu a
công fy, fu môf nha khoa hoc vô huu dI Ia m hop dông cho dôn ga
chay gIây muoI fam fuôI dôu maf fron maf dof kIô m co Iuon fro n
quanh ban Iam vIôc cua MaI Trung. Ca fraI muoI fam fhì ôm
fuong fu, sâu nao ma gây rôc dI sau môf fha ng froI. Nhung rôI fâf
ca bon dôu Ion Iof Iang dI khI cam fhây my nhân fhuôc quyô n so
hu u cua gIam dôc. Quôc ÐaI hay kIôm co goI MaI Trung vao van
phong rIông, kIô m co dô câm fay, dô cham vaI, dô hôn phof Iôn foc
cô. Co Iâ n ha n da ôm duoc ngang Iung MaI Tru ng. Iân nao MaI
Trung cu ng khôn khoo Ianh duo c. Iân nao cô cu ng bâf Iôn môf câu
noI dây xof fhuong. XIn gIam dôc dung Ia m fhô, nguy hIô m Iam.
ÐIôu han không hIôu nôI Ia caI gIo ng xof fhuong kIa. Cu nhu fhô
chuyôn ây so gây nguy hIôm cho chinh han. Ma da không hIôu
duoc fhì nguo I fa cu hung hu c Iao fhoo duc vong cua mình. Môf Iân
frong phong gIa m dôc, han da du ng dôI dIôn voI MaI Trung, da
vong duoc haI fay ngang nguoI cô. Vong fay nhu môf con fran sIôf
chaf IaI. Ðôf ngôf môf con Ianh buôf chay fu phia dôf xuong cuf
doc Iôn sông Iung rô I dâm nhoI Iôn dâu. Ha n ru ng mình du dôI.
Con fran noI Iong vong quâ n. Han hoI hoang mang vì chua bao gIo
fru c frac co quan sInh du c va hoaf dông aI fình nhu vây. Han ra
roI buông cho MaI Tru ng dI ra. Ha n fhâm fIôc ro. Han fhâm fu an
uI com không an gao con do.
MaI vô sau nay, khI moI chuyôn da ro rang, vo han moI kô
cho han bIôf rang da nhIô u Iân fh¦ fìm ca ch dI danh ghon MaI
Trung ma không fhanh công. MoI chuyôn da dôn faI fh¦. Thu ky
moI cua gIam dô c Ia môf cô gaI dop mô hôn. CIam dôc suôf ngay
Iuon Io , von va, râ p rình quanh fhu ky. Th¦ da nhIôu Iân nhìn fhây
cô fhu ky ây. Thôm môf Iân nhìn Ia fhôm môf Iân fhâf vong sâu
sac cho dung nhan cua mình, cho dung nhan cua foan bô dan ba
noI chung. Ðo Ia fhu nhan sac chI kich fhich o dam nguoI cung gIoI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
y muô n huy hoaI, gIông nhu Iu nguoI dang suc duoI bun chI muôn
nom bun vao môf ko ao frang du ng frôn bo. Th¦ co Iâ n goI dIô n dôn
phong fhu ky fhì maI moI co nguoI fra IoI rang fhu ky dang frao
dôI công vIôc voI gIam dôc. CoI vao phong gIam dôc fhì chang co
ma nao fra IoI. NôI ghon fuông can ruf fh¦, fhanh a c mông am a nh
fh¦, fIôu hao sInh Iu c fh¦. Sau nua nam froI fh¦ fro nôn vâf vo, rôc
rôch nhu môf xac chôf. ChI con co cach fhoaf khoI fình frang fham
haI nay Ia dI danh ghon. Th¦ fâm nIô m nhu fhô. Th¦ fIn nhu fhô.
Iân ây fh¦ mang fhoo môf IuoI dao cao, fh¦ nho Ia da bo IuoI
dao cao vao chIô c vi da, vâ y ma rôf cu c no Ia I na m frong fu I quân
fh¦. KhI fh¦ foI van phong công fy fhì Iuo I dao cao da cua môf
duong va o caI chô kha Ia fô nh¦ va Iam rach ca chIôc quân. Cac cô
nhân vIôn phaI xum vao bông bang saf frung cho fh¦. Iân kha c fh¦
xIn duoc fu phong fhi nghIôm môf Io nho axif sunphurIc nô ng dô
cao. Th¦ cu ng cho vao vi da bôn hông. Vua moI ra khoI phong fhi
nghIôm fhì co fIô ng nô buc frong vi. Th¦ hoang hôn quang caI vi ra
xa. Ca caI vi, ca hôp frang dIôm, ca fIôn bac frong do dôu rach
quan quoo xoan va n ngay fruoc maf fh¦.
Nhung khI ây Quôc ÐaI không hay bIôf gì ca. Han fô chuc
môf chuyôn dI gap ban hang o môf fInh mIôn nu I. CoI nhu môf
chuyôn nghI maf gIua mu a ho nong buc, co hôI fhuâ n IoI dô chIôm
doaf duf dIôm nguoI dop. HaI nguo I o haI phong IIô n nhau frong
khach san. Ðôm, co fIông go cua phong han. Han mo cua, rôI gaf
vôI cô gaI Iam fIô n dang Ian xa va o baf khach. Rôf cuôc, ha n pha I
dua fang môf mo n fIôn dô fông khu cô fa dI. Ru ng ruc ham muôn,
han sang phong MaI Tru ng, Iây co ban vIôc dôf xuâf. Chang noI
chang ra ng ha n ôm ghì Iâ y MaI Trung va ca haI dô xuông gIuong.
Thình Iình han fhây Ia nh buôf o chô ây, nhu fhô công cu cu a han
bông bIôn fha nh môf khôI da Ianh. ChI frong môf fhoang chôc fô
daI, duc vong fhoaf ra bay bIôn khoI nguoI han. Ha n ôm chô dau
Ian Iôn co quap frôn gIuo ng chu ng vaI phuf fhì khoI. Vua moI Ianh
dây ma bây gIo nguoI dâm dìa mô hôI.
MaI Tru ng ngôI bôn chung kIôn han frong con dau co ruf ca
nguo I, ma không bIôf Iam gì dô cu u van. Cô dua cho han chIôc
khan dô Iau mô hôI.
- Ðm xIn IôI. Ðm không co cach gì gIup anh duoc.
Cô noI, aI ngaI va hôI IôI.
Höì Anh Thaái 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Han Ia I hIôu fhoo nghIa Ia cô không phan dôI, cô san sang
gIup do, nhung Iô I Ia han b¦ fru c frac gì do o caI công cu sung man
chua bao gIo b¦ fruc fra c voI nhung nguoI dan ba khac. Han cam
fhây xâu hô ô chô cho mình. Han ngôI dây, ngôI canh cô nhu ngôI
canh môf nguoI ban fraI. Cô cu ng xich IaI ngôI canh han nhu ngôI
voI môf nguoI ban gaI. RôI cô bao:
- Ðm muôn duoc yôn ôn Ia m an Iâu daI o công fy cua anh. Ðm
xIn fIôf Iô môf dIôu chua hô noI cho aI bIôf: Hô co aI d¦nh Ia m dIôu
xâu cho om fhì nguoI ây gap ngay faI nan. NhIôu khI faI na n râf
khung khIôp.
Quôc ÐaI hIôu ra râf nhanh. Ngay sau do, han fro vô phong,
han gap môf cô Ia m fIôn o hanh Iang va dông y dô cho cô fa cung
vao phong. MoI chuyôn dIôn ra bình fhuong. Co nghIa Ia han
không b¦ hong hoc môf bô phân nao hôf. Co nghIa Ia MaI Tru ng da
cho han bIôf môf su fhu c. Nhung khôn cho fhân han. Cô fa cu xInh
dop hon nguo I, hâp dân hon nguoI. Cô fa cu ngay ngay hIôn dIôn
fruoc ma f han, buôn râu hoac mIm cuoI voI han. Han phaI gông
mình Iôn, han phaI vân hôf Iy fri dô ghìm caI con ngua chI chu c
fuôf dây cuong frong nguo I ha n. Han vân con nho nhu ng con dau
buôf cha y doc sô ng Iung, vân nho caI khôI da Ianh buôf fô faI gIua
haI chân.
Vo han không fhô nao bIôf chuyôn do. Vo chô ng han hoan
foan dôc Iâp voI nhau ma von va xung quanh MaI Trung. Th¦
không nghI dôn chuyô n ra ch maf hay vây axif nua. Th¦ muôn do
doa, muôn khung bô fInh fhân cô fhu ky. Sau vu khung bô, cô fa
chI con cach ngâ m mIông dua don xIn fhôI vIôc rôI cuôn goI. Th¦ goI
dIôn fhoaI nham Iu c Quôc ÐaI không co ma f o công fy. Anh ÐaI
dang o nha rIông dây, anh ây nhan om dô n ngay nhâ n faI IIôu dô
chuyôn dI, om dôn ngay nho.
MaI Tru ng dôn fhì chI co môf mình fh¦ o nha. Th¦ dua cô gaI
vao phong kha ch. Th¦ câm caI bình x¦f hoI mô cua My x¦f vao maf
cô. MaI Tru ng Ian ra bâf fInh.
MaI Tru ng fInh IaI dô fhây mình da b¦ froI chaf chân fay, o
frong fu fhô ngôI fua Iung vao fuong. Mu dan ba ghon fuông dang
câm môf con dao nhon Iuo I mong dinh. Th¦ quof quof IuoI dao Iôn
maf MaI Tru ng nhu môf fay fho ca o moI ho c nghô, may ma chua
so sây môf duong cao. Th¦ hoI chu ng may da an nam voI nhau mây
Iân rô I. Cô nho xom chinh xac Ia mây Iân. Mâ y Iân frong van
CoI nguoI rung chuông fân fhô 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
phong gIam dôc, mây Iân dI fhuô khach sa n, mây Iân muo n nha
nguo I quon. Co phaI Iân nao no cung fho c môf ca I vao hông cho
may cuo I ru ra rôI moI hanh su hay không... Th¦ cu Iam nham
frong môf con mô mân fâm fhân. RôI fh¦ bao fh¦ so rach môf nhaf
kI nIôm Iôn maf dô cho cô gaI nho doI. Th¦ dua con dao IaI gân maf,
ngam nghia sam soI, khon con dao fôf. Sau do fh¦ moI fu fu di con
dao IaI gân maf cô gaI.
Con dao dâp xuông nôn gach hoa danh choang môf caI. Mu
dan ba nâc Iôn, nga vâf ra, fay fraI ôm Iây caI fay phaI da cu ng do
nhu khu c cuI. Ho a ra con dao vân cam chaf frong ca I ban fay co
quap nhu da fha nh da. Mu dan ba rôn rI vì dau don. Mu Ian Iôn
kôu froI. Mu qua n quaI run gIâf nhu Iôn con dông kInh. Mu khân
gao rang mu bIôf mình co fôI, xIn froI dâf hay dông Iong fha fhu.
Mu so an chay ngu chay dô sam hô I.
Không aI co fhô Iam gì duoc. Canh fay mu vân cu ng do dau
don. MaI Trung vâ n dang b¦ froI chaf. CIua Iu c ây fhì Quôc ÐaI vô.
Ðâm chuông maI không duoc, ha n phaI Ioo cua sau dô vao nha.
Han kInh hoang fhây MaI Tru ng b¦ froI môf bôn, con ngay bôn
canh Ia mu vo dang Ian Ioc gIây gIua. Con dao cung hoa da frong
ban fay hoa da. Han hIô u ra ngay cach gIaI fhoaf cho vo. Han Iao
dôn coI froI cho MaI Tru ng fruoc, mIông câu xIn xa fôI fhay vo.
Ðây froI vua coI ra hôf fhì mu vo ngôI dây duoc. Ha n ruf nôf con
dao ra khoI fay mu, fhì ca canh fay mu bông chôc môm ra, co duôI
duoc. Iaf sau fhì canh fay hôf dau.
Thoaf nan, mu vo Quôc ÐaI sup xuông khoc hu hu. Ch¦ xIn
Iay sông om, ch¦ bIôf fôI cu a ch¦ rôI, ac gIa ac bao, fu nay ch¦ không
dam Iam gì xâu cho om nua, om hay rông Iong fha fhu.
Phuf sam hôI bao gIo cu ng fhIông IIông, nhung chI Ia nhung
khoanh khac. Ma doI nguo I fhì dang dac ngô n ngang moI dIôu moI
su. Quôc ÐaI vân phaI ra suc kIôm chô Io ng duc dô không nha y bô
vao MaI Trung. Vo han cu ng phaI ra su c kìm ha m Iong ghon dô
không fìm cach a m haI cô gaI. Ca haI fu ng co y nghI duôI vIôc cô
fa. Nhung sau bang ây chuyôn, aI ma dam Iam ac voI MaI Tru ng
nua. MoI fuân fruoc, sau khI dI công fac o SaI Con vô, cô fa dôn
xIn nghI vIôc. HoI cô fa so chuyô n dI dâu fhì MaI Tru ng không noI.
Ðu co hoI fIôc ro, Quôc ÐaI cu ng fhâ y nho ca nguo I. Mu vo han fhì
mu ng ron. Mu fhap huong fa on vì fu nay không con phaI kIôm
chô, không phaI an chay, không phaI fhâp fhom so haI.
Höì Anh Thaái 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô gaI ây chinh Ia do froI dâf sInh ra dô dI frung phaf coI
nguo I dây fôI IôI.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 6
Thô fhì dôc duoc oI, hay Ia m nhIôm vu cua mI dI fhôI.
Câu noI ây fu gIo fro dI so co môf fac dung nguo c fro IaI. So
ung nghIôm fro IaI voI chinh fôI. Chinh fôI Ia ko co y d¦nh fru khu
MaI Tru ng bang fhuôc dô c. VIôn fhuôc dôc bang chIôc cuc ao, boc
frong mô f Iân gIâ y nI Iông, Iuôn na m frong fuI quân fôI. Cây ông
IaI dâp Iung ông. Ko choI dao so chôf vì dao. VoI môf nguoI nhu
MaI Tru ng fhì nhu ng chuyôn nhu fhô Ia co fhâf. TôI so chôf vì
fhuôc dô c. Co fhô chôf vì vIôn fhuôc cua chinh fôI. Co fhô chôf vì
bâf cu mô f dôc duoc nao khac. TôI da fu Iua chon caI chôf cho
chinh mình ma không hay bIôf. CIông nhu fhang Côc, fhang Ðop,
fhang Phu, dua na o da fu Iua cho n cach chôf cho dua ây.
TôI dI vao phong karaoko cua kha ch san. Môf nhom mây ga
dan ông va mây cô fIôp vIôn dang ôm âp nhau, fhay nhau câm
mIcrô ma gao Iôn. Nôu maI anh chôf om co buôn không7 Môf baI
rôn rI ma ngho chI fhây vuI vuI faI. Thâm chi fôI da suyf bâf cuoI.
Ngo ngâ n câu haf. NguoI cu vIôc chôf dI, nguoI fình duy nhâf cua
nguoI, môf nua cuôc doI cu a nguoI, so ngay Iâp fuc dI haf karaoko
voI môf nguo I fình duy nhâf khac. Ngo ngâ n gIong haf. Môf fro
gIaI fri danh cho nhung ko muôn duoc fho a man frong phuf chô c
caI ham muôn pha vo fhô dôc quyô n ra ng chI co ca sI dich fhuc moI
duoc quyôn câm mIcrô ma haf. MIông mình haf faI mình ngho fhì
hay. MIô ng mình haf cho faI nguoI khac ngho fhì fhu c Ia môf cuôc
fra fân fan bao caI mang nhI. Ngo ngân caI phaf mInh vI daI cua
nguo I Nhâf. Kavabafa chôf rôI, AkIra Kurosava coI nhu chôf rôI,
KIfaro coI nhu chôf rôI, nô n van ho a cua ho rôf cu c con IaI nhung
fhu nhu karaoko nay, môf ngôI nha van hoa b¦ Iu n mong va suf
mo ng vì xây nhâ m frôn dâm Iây. Ky fhuâf dIôn fu, ky fhuâ f vI
finh, ky nghô fhuong ma I, van hoa dâm Iây va nô n gIao du c froc
phu cu ng Iu c xu m vao cuong dâm nghô fhuâf âm nhac.
Nhung fôI cung dang chôf. Nguo I dang chôf va fhu van hoa
dang naf rua dô hIôu nhau hon. TôI câm Iâ y môf chIôc mIcrô haf
fhoo Iu nguoI kIa. Yôu cu yôu dI, yôu nhu chua bao gIo, yôu nhu
Höì Anh Thaái 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
daI kho, yôu nhu châm gIo... Thô gIan nay chI con dôI fa, ngao ngaf
huong hoa, mây froI bao Ia, fhIôn duong cao xa... Môf fhu gIaI fri
khoo dân du bang su hon hon fi fon cua no.
Tuy vây môf nguoI dang chôf cân caI do. Nhung nguoI dang
chôf cân caI do.
Haf chan rôI, fôI bo mIcrô ra khoI phong ma không nhìn aI.
Co môf bong nguoI ra fhoo Iuôn. TôI hoI ron ron. TôI du ng chân,
cam fhây ko kIa vân dang buoc foI. Môf buoc, haI buoc, ba buo c.
TôI fhanh fhao faf nhanh sang pha I, xoay nguoI Ia I.
Truoc maf fôI Ia ga may fruong. Nam xua, frong con bao
bIôn, ca fau dô fôI cho ga vì vo va con gaI ga o nha fhoo gIaI. Ca fhì
mô mu dô quôn chIôc don pIn bôn canh Ia ban Iam Ia ban chI saI
huong.
Chung fôI Iao vao ôm Iây nhau.
Ca vô vô vao Iung fôI, rôI dây ra ngay. Câu cho o dây dI,
chung môf gIo nua chu ng fa gap nhau. Ca nhay ma f fhoo kIôu
fhuy fhu . Trof dua fIôn rôI, frof hon voI cô om frong phong
karaoko rôI, frof fhuô phong rôI, không nôn fhâf hua voI dan ba
phaI không nao, hay Ia câu cu ng vao dI7 TôI bao ga cu vIôc fu
nhIôn. TôI so doI ga faI xuong vo cua Thuyôn fruong o fâng haI,
ma không nhâf fhIôf phaI sau môf gIo, nôu fhich ga cu vIôc koo daI
công doan va fân sô.
TôI dI Iôn xuong vo cua Thuyôn fruong. Con KI na m phu
phu c bôn duoI ban fho dô Io fro fhang Côc. TôI xu c dông vì su fhuy
chung cu a no. NguoI chôf fhì dang nao cung chôf rôI. Ðau don va
nang nô Ia ko o IaI. TôI daf con cho vao fhang ma y dI Iôn fâng
fhuong. TroI da nha nhom. Ðâu froI phon phof fim, d¦u dang nhu
môf IoI an uI voI haI ko cô don khu ng khIôp. if hoa sI nao mIôu fa
dung sa c dô cua ca I bâu froI fim phof nhu vây. Co Io dây Ia khoa ng
fhoI gIan dô ch¦u nhâf frong ngay. Ðuong phô nga n ngaf nghìn
ngh¦f xo cô chI Iu c nay moI fhua va ng, moI fam Iang dI chuf if dô
chôc nua IaI bung dây, quang mình vao môf cuôc choI fhac Ioan.
Nhung dau khô nhIôu, chu ng kIô n chôf choc nhIô u dô rôI
duoc sông ma quan saf, ma nhìn fhây fâf ca nhu ng dIô u dang dIôn
ra duoI nhung maI nha kIa, nhu ng duong phô kIa fhì không vuI,
nhung cung co ich. TôI không fIn nhu ng nguo I chua fu ng chung
kIôn môf caI chôf nao. PhaI chung kIôn fân maf, phaI ôm nguoI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chôf frong fay, phaI khâm IIôm cho môf fu fhI... nguo I do moI xom
nhu fhuc hIôu doI, hIôu nguoI, hIôu su sông. KhI da hIôu caI chôf,
anh mo I bình fha n va fu fIn dô quan saf fâf ca nhu ng nguoI không
hIôu caI chôf. KhI ây anh fhây mình cân phaI sông.
TôI câ n phaI sông.
ChI moI fruoc do môf gIo, fôI da chan nan buông xuôI cho ca I
chôf, fôI fhây mình dang chôf, fôI san sang cho don môf IIôu fhuôc
dôc dôn fhình Iình fu môf nguôn nao do.
Ðây gIo fhì fôI muôn sông. Ðu phaI sông fhoo kIôu ha ng ngay
u ru phu phuc nhu con KI na y fruoc vong hôn nhu ng nguoI da
chôf. Ðu dau khô fhì vân phaI Iây Ia m may man vì da duoc sInh ra
Iam nguo I.
TôI bông fhây fhom sông hon bao gIo hôf.
TôI daf con KI fro xuông xuong vo cua Thuyôn fruo ng. Ca
may fruo ng dang fhong fha dI qua fruoc nhung buc franh vo bIôn.
Ca gap IaI nhu ng frang fhaI bIôn khac nhau ma ga fung chu ng
kIôn. Ca gap IaI nhung buc franh da fung xom frong phong fôI o
frôn fau. Ca nhu gap IaI nhung nguo I ban cu.
Ca bao ga nong Io ng muô n gap Ia I fôI ngay, cho nôn da fau
nhanh cho xong. Không ngo o dây IaI co môf can phong gIông nhu
frôn fau vây. Ca ôn IaI chuyôn cu, ngay ây khI fau dam, chI co fôI
va ga sông sof. Ca b¦ daf sang môf hon dao khac. O do ga chang
duoc aI cuu, chang co gì dô an. May cho ga Ia haI ngay sau co môf
chIôc fau Ion dI qua dao. NguoI fa nhìn fhây ga coI ao vây rôI rif,
bon cho xuông va o don rôI dua ga vô HaI Phong. Ca vô nha, baf
fân maf vo va con gaI dang nuôI boo haI fhang dI duc xâp xI fuôI
nhau, môI cap o môf phong, ra va o dung maf nhau fu nhIôn nhu
không. Ca vac dao duôI chom haI fhang kIa chay fan fac. Ca duôI
chom mu vo. Cam hon gâp bôI vì ga fIn rang chinh su fhâp fhanh
cua mu da Iam bIôn nôI gIâ n, nhân chìm con fau va dìm chôf dông
nghIôp cua ga. Ca duôI chom con gaI. Nha dôf fu noc dôf xuông.
Ca uâf vì dong gIông mình nay noI ra môf fhu ngo m vô Iuân nhu
fhô.
TôI aI ngaI hoI chon vao rang vo con ga bây gIo ra sao.
Con sao nua, mu vo fu hôm ây cha ng co n dam vac maf quay
IaI. Ngho dâu mu fhanh môf fhu pho cao câ p cho dam fhu y fhu
ngoaI quôc, vô sau mu Iây môf fhuong nhân Hô ng Kông, dI bIôf
Höì Anh Thaái 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fich Iuôn. Ca khoo rôf cu c cu ng Iua duoc môf fhang sInh vIôn nha
quô ch¦u cuoI con gaI ga. Su doI fhâf fro frôu, con nay fhoI chua
chông fhì nao fhaI Iôn nao fhaI xuông, fha nh ra dIôc f¦f, nay co
chông muôn chua không chua duoc, haI nam rôI ma bung vân xop
nhu caI banh da nom.
TôI hoI bây gIo ga Iam gì.
Con Iam gì nua, ga sInh ra dô ma dI bIôn. ÐIôn dô hIô u, bIôn
fhanh fhâf va rông Iuong. ÐI bIôn ga không hô say so ng. Vây ma
vô dâf IIôn ga mac chu ng say bo. Ðâf duoI chân chung chIông nhu
song Iuo n. Nhìn nguo I chI fhây nhung maf nguo I moo mo xam x¦f
nhu vung vô dâp khuôn hang Ioaf bang chì. Môf fâm con ga I chang
ra hô n nguoI, nhung coI nhu gIa fhâ f fam yôn môf bô. No doI ga da
fra xong. Ca phaI quay vô voI bIôn. Hôm nay ga vô Ha NôI an choI
quây pha môf ngay, haI ngay nua fau ga so nhô noo.
- Ngay ây câu bo nghô fhuyôn fruo ng, anh om aI cung fIôc.
Ca bao. HaI chung fôI dung bôn chIôc banh IaI. TôI fIôn fay
quay môf vong. CIông nhu caI banh xo fhoI gIan. CIông nhu caI
banh xo Iuân hôI.
- Anh bIô f dây, chung fa aI cu ng dây nhu ng dIôu dang fIôc.
TôI noI.
- Ða danh vây. Nhung nhIô u khI fo cu fu hoI vì sao môf
fhang faI hoa nhu vây, dang hoang nhu vây ma cung gap nhIôu
ngang fraI. CaI hang Iom nhom dâu mo nhu fo phaI cam maf
xuông bu n fhì da danh mô f nho.
TôI bao ga dôm nay co fhô o IaI phong fôI, khoI pha I dI fhuô
phong khac.
- Ðông y. Nhung dô fo quay IaI voI om gaI kIa môf suâf nua.
XoI fich Iuy cho môf chuyô n Iônh dônh daI ngay ma.
Sau fung ây fruân chuyôn ma ga vân Iuôn mIông hô n nhIôn
dI, vô fu dI, no do I da fra xong rôI, bây gIo duoc fhôm phân nao fuc
Ia IaI phâ n ây.
Ðôm, khI ca haI nguoI ngu chung môf phong, ga kô co môf
Iân bâf chof ga nho dôn fôI, ga bon hoI moI nguo I frôn fau xom fôI
bây gIo o dâu, Iam an ra sao, nhung không aI bIôf. ây Ia Iân fau dI
qua vung v¦nh Ian HaI, ga fhây haI mo con môf fhIôu phu cho môf
fhuyôn nhan dI ban. Ðua con fraI chung bôn fuôI nguo c cap maf fo
CoI nguoI rung chuông fân fhô 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
sang nhìn Iôn con fau ma ao uoc. Cap maf no cung mau nâu frong
voo nhu maf fôI. Ca da co Iân fhây fôI cu ng nguoc nhìn Iôn nhu
fhô, guong maf cung frong froo dây khaf khao nhu fhô, khI fôI
ngôI bôn gIa vo o frôn fau.
Sang hôm sau, ga chIa fay fôI dô fro IaI HaI Phong. VIôn
duong bây gIo cung khô Ia m. TIô n bac nhIôu da fhanh chuyô n vô
nghIa. TIôn bac nhIôu da fhanh faI hoa frong nha. Ko o frôn bo con
kIôm duo c nhIôu fIôn hon. ÐI bIôn không pha I vì nich cho dây fuI
nua. ÐI bIôn da fhanh môf fhu nghIôp chuong không franh duoc.
Môf fhu ma fuy không fhô caI nghIôn. Không noI ra, nhung ga
muôn ru fôI quay fro IaI fIôm chich caI fhu ma fuy say bIôn ây. Ca
bao fôI fro IaI fau fhì co n vo duoc nhIôu franh dop.
Trong fhâm fâm, fôI dông y voI ga. Nhung fruoc maf, fôI cân
phaI sông. Ma mang sông cua fôI IaI dang nam frong fay môf
nguo I khac.
`
` `
VIôc dâu fIôn Ia fôI phaI nom vIôn fhuôc dôc dI, nhung môf
fhu fhuô c dôc cu c manh nhu fhô bIôf nom dI dâu7 NguoI fhoo dao
Iua không dam chôn fu fhI vì so ô uô dâf, không da m hoa fang vì
so Iam ô uô Iua, không da m fha xuông nuoc vì so Ia m ô uô nuoc.
VIôn dô c duoc dôI vo I fôI bây gIo cu ng fhô. Không fhô nom xuông
hô nuoc. Không fhô chôn xuông dâf, chang may co con cho con moo
nao boI Iôn. Không fhô vuf vao baI rac, nho co dua fro nao dI kIôm
fìm frong ra c fhaI. TôI Ioay hoay maI, cuôI cung chon ca ch nom
vIôn fhuô c xuông công. Con nguo I vâ n quon nom xuông công fâf ca
nhung fhu bân fhIu, dôc haI, fhâm chi ca nhung fhu Ia m công
ranh không Iuu fhông duoc.
Không co n vIôn fhuôc dôc nua. VIôc cu ng Iu c fôI phaI Iam Ia
fhanh Io c caI fâm hôn fôI IôI cua mình. Tu gIo fro dI fôI so không
duoc pho p nghI ac vô MaI Trung. Môf dIôu ac nguo I fa d¦nh Iam
cho cô, du chI frong fâm fuong, cu ng so roI fro IaI xuông dâu nguo I
do.
TôI fhap huong sa m hôI. TôI câu mong cho cô Iuôn ga p may
man.
Höì Anh Thaái 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xong xuôI fôI mo I fìm dôn nha MaI Tru ng fhoo d¦a chI ga
Quôc ÐaI cho. Môf can nha fu fhoI Tây nay duoc chIa nam xo bay
cho bao nhIôu gIa dình. Câ u fhang gô mây chu c nam cac công dân
dôI doI Iôn Iam chu chI bIôf nôn nhu ng gof chân Iam chu ma không
ch¦u fu bô, nay cu cof kof va rung gIâf nhu dông kInh. Hanh Iang
fhanh noI fang dIôn fich cho nhung can hô châf hop, nguoI dô caI
bôp dâu, nguo I dô bôp fhan, nguo I dô rô rau Iôn frôn fhung nuoc.
TôI dôn fruoc can phong da duoc nhung nguo I o fâng duoI chI
cho. Co go mây fIông fhIôu fu fIn. NguoI mo cua Ia môf ba chu ng
hon nam muoI fuôI, doo kinh Iao, dang vo nhu môf ba gIao gIa mô
pham. Cô cho chau hoI MaI Tru ng. TôI fhoaf bIôn fhanh mô f câu
hoc fro, dây Ia do caI uy ba gIao cua ba fac dông fu c fhoI dôn nguoI
dôI dIôn. Ðm no dI rôI. Thua cô, bao gIo fhì MaI Tru ng fro vô7 Ia
fôI noI om no dI han rôI, chang bIôf bao gIo moI fro IaI. Cha u xIn
hoI môf câu nua, cô co bIôf MaI Tru ng dI dâu không7 CIo ng noI
run run buc sôf cua fôI khIôn nguoI dan ba hoI gIâf mình. ÐôI con
nguoI mo nhaf sau cap kinh nhu sung IaI môf fhoang. RôI ba franh
caI nhìn hoang mang cu a fôI. Râf fIôc Ia fôI không bIôf.
Canh cu a da kho p IaI. TôI Ioang choang nguoc fro IaI hanh
Iang. Hoan foan fuyôf vong. TôI so chôf. Môf caI chôf oan uông.
MaI Tru ng so không hô bIôf rang fôI fìm dôn cô dô sam hôI, dô xIn
cô fha fhu cho fôI IôI cua ba ga fraI da chôf, fha fhu cho ca I y dô
ban dâu cua fôI Ia d¦nh gIôf cô bang fhuôc dôc. TôI hâ u nhu không
buoc dI nôI. ToI chô baf dâu buoc xuông câu fhang, fôI ngôI phôf
xuông, ngay o chô bâc dâu fIôn. Ngay ca nh rô rau muông da rua
cua aI do daf frôn môf fhung nuo c.
Hay Ia MaI Tru ng co nha, nhung cô fình franh maf fôI7 Cô
da bIôf maf fôI, if nhâf Ia frong Iâ n gIon song o baI bIôn Ðình Son.
Cô da dôI dIôn va dôI fhoaI voI fôI frong xuong vo cua Thuyôn
fruong. Ðây gIo fhoang nhìn fhây fôI, chac cô chI nghI Ia fôI dI Iung
gIôf cô. Va MaI Trung so ra fay fru ng phaf fruoc. Không, fôI con
muôn sô ng. Ðâu oc fôI gIo dây hoan foan frong sach, o frong ây
không hô co môf fhu dôc duoc nao.
TôI guc dâu Iôn caI fay v¦n câu fhang ba ng gô, nhìn cha m
cham vao rô rau muông dô frôn fhung nuoc. Môf con sâu rau xanh
Iof uôn mình co fhof bo Iôn nhu ng cuông rau. Con sâu so dâu dô c
baf canh nha aI do. Nguo I fa so an phaI no ma vâ n fha n nhIôn
chang hay bIôf. Ca cuôc doI so dây nhung su dâu dôc nho nho va
dân dân nhu vâ y. ChI nhìn môf Iu c da không sao ch¦u nôI. TôI
CoI nguoI rung chuông fân fhô 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhâc cuô ng rau Iôn, rôI bu ng con sâu vang ra. No roI xuông, quan
quaI frôn môf bâc câu fhang gô.
- Nay chau.
Ða gIao gIa da du ng sau Iung fôI fu Iu c nao. Ða da nhìn fhây
canh fôI nhâc cuô ng rau muông va bung con sâu dI. TôI fha vôI
cuông rau vao rô, nguo c nhìn Iôn. Co Io vo maf fôI dau don va
fuyôf vong Iam, khIôn ba gIao hoI ru ng mình.
- Chau vao nha dI, vao frong nha mô f Iaf.
Ða hoI fâp fônh dân fôI dI fro IaI doc fhoo hanh Iang dô vao
nha. Ða rof nuo c cho fôI uông. Nuo c cho fuoI vang song sanh Iam
fôI fInh fao hon chu f if.
- Vây anh voI om no Ia fhô nao7
- Ða, cha u Ia ban.
Ðan Ia môf fu cu c ky fô nh¦ khI nguoI fa franh noI nhu ng fu
nhu bô b¦ch, nguoI yôu. Ða gIao hIôu fhoo dung caI nghIa fô nh¦
ma fôI không chu fâm muôn ba hIôu fhô.
- Vây anh om co gì fhì bao nhau, noI cho nhau hIôu ra. TôI
fình gì ma gIân dôI dung dung bo dI nhu vây.
TôI không ngo o mình Ia I co caI vo dau khô hôI IôI vo I nguoI
yôu dôn mu c duo c ba gIao fhông ca m va quay ra khuyôn nhu chân
fình. TôI ngôI Im, không dam Iua dôI ba.
- Cô fhây om no gân dây cung khang kha c. No buôn Iam, hoI
fhì noI Ia ng Ia không co chuyôn gì. Cô doan no da co nguo I yôu va
xung khac. Xung kha c fhì fìm cach hoa gIaI. Iam gì dôn nôI phaI
bo vIôc va bo dI nhu fhô.
NguoI dan ba da frao nuoc maf fu bao gIo. Ða go cap kinh mo
hoI nuoc ra dô Iau.
- Thua cô, MaI Tru ng bo dI dâu7 Chau so dI fìm cô ây vô.
- PhaI dây, yôu nhau fhâ f Iong fhì phaI Iam fhô. No không
noI so dI nhung dâu nua, nhung fruoc maf fhì vô fham ba cô o
mIôn Trung, vung Cua Ion.
Ða châm muI xoa vao khoo maf, rôI ha gIong:
Höì Anh Thaái 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thu c ra chu ng fôI không co quan hô ruôf fh¦f. Nhung no
ham sau fuôI fhì fôI cu ng nuôI no ham sau nam nay. Ðông nhIôn
bây gIo no khoc fa IôI fôI rôI xIn duo c ra dI...
Ða dân dân baf dâu câu chuyôn cua mình nhu fhô . Ðo Ia
chuyôn nhung ngay ba o Truo ng Son. Ða Ia môf, mo cua MaI
Trung Ia haI, ba cô hIôn dang o vung Cua Ion Ia ba, ba ch¦ om
frong fô ba nguoI cua fram M8 ngay ây.
`
` `

Ða cô gaI co nhIô m vu frông gIu môf kho quân Iuong. Kho Ia
môf caI hang rông, nhung nguoI Ia fhì co dung ngay fruoc cua
hang cu ng kho phaf hIôn duoc IôI va o. Vung nay xo fa qua IaI cung
nhIôu, nhung fha m bao d¦ch Iuon Io cung Iam. Ða ch¦ om quyôf
d¦nh gaI mìn bao vô xung quanh hang, pho ng khI phaI phan công
frân cuôI vì b¦ Iô. Nhung Iô duoc không pha I Ia chuyôn dô. O chIôn
fruong duoc hon haI nam, ho da co kInh nghIôm dây mình. Ho
fhu c hIô n nghIôm chInh moI bIôn phap gIu gìn bi mâf, dI không
dâu, nâu không khoI, noI không gây ôn. Ða nhIôu Iân Iu fham bao
Ioaf soaf Iuof qua nhung buI cây ho nam op mình frong do ma vân
yôn fri rang dây Ia vu ng ru ng hoang không co VIôf Công. ChIôn
franh nhIôu khI Ia ca môf vu danh Iua vI daI, dô I phuong cu b¦
danh Iac huong maI cho dôn khI nhân ra mình da fhua cuô c.
Ch¦ MIôn nhIô u fuôI nhâf, haI muoI sau fuôI, quô o vu ng "câu
fom". Ðôm dôm quanh bôp Iua vao fhoI ky gIa buôf, ba ch¦ om fu
kô chuyô n fIôu Iâm vô quô mình. O vung "câ u fom" quô ch¦, nguoI
fa cu vIô c ngôI câ u ao ma Iam ca I công vIôc gIaI fhoaf cho da day.
Iu ca o bôn duoI nho do ma hoc duo c finh kIôn nhân cho dôn Iuof.
Cu ng chinh o quô ch¦ co câu chuyôn "chin bo Iam muoI". Môf ba bô
rô khoaI Iang ra rua, vua rua vua noI chuyôn voI môf ông dang
ngô I Iam công fac fhanh Ioc hô fIôu hoa o câu ao bôn canh. Ro rang
rô khoaI cua ba bông bônh chin cu, fhô ma khI vof vao rô dom Iôn
fhì IaI hoa fhanh muoI...
HaI cô gaI fro cuoI nga nghIông câu chuyôn "chin bo Iam
muoI" cu a ch¦ MIôn. CIông va Hoa dôu o fuôI haI muoI. CIô ng kô
chuyôn xu bo quô mình. RIông chuyôn xu bo sau nay aI co công
CoI nguoI rung chuông fân fhô 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
suu fâm fhì phaI duoc môf pho sach Io n. No Ia san phâm fIôu Iâm
dây mâu sac Iinh frang, môf mon an fInh fhân phu hop voI Iinh
frang, Ia fhu chuyôn fu Iinh, do Iinh va vì Iinh. Iâ n frong fram
ngan câu chuyôn ây cu ng co nhu ng d¦ ban nguo I fa bô sung sau
nay. Co nhung chuyôn Ia I do chinh nguo I xu bo sang fac fu frao, fu
gIôu. Ða ch¦ om fhich nhâ f caI chuyôn: "- Rua o ngoaI do cac chu
goI bo ra rang7 - Chu ng con goI bo Ia doI a - Rua chu ng mô cac chu
vô, cho bo guI IoI fham doI ngho mâ y chu."
Hoa không bIôf nhIôu chuyôn fIôu Iâm. Cô chI nho o quô
mình nôI fIông vô mon dac san banh chung dâf. Tâf nhIôn Ia ngho
nguo I fa noI fhô, Hoa chua fung fhây. Hoa fhuong ngo ngac fruoc
moI chuyôn, nhu fhô môf dua fro Iôn nam, nhu fhô cô chua sông
bao gIo. Cân muo I bây fuôI o môf Iang quô châf pha c, cô dI bô dôI
rôI vao chIôn fruong ngay, nao da k¦p nhìn ngo gì xung quanh. CaI
vo ngac ngo fôI nghIôp cang Iam cho ch¦ MIôn va CIông muôn cho
cho va chIôu chuô ng Hoa.
Vo bo ngo fhâf fha ây cang Iam cho canh dan ông xuc dông.
Cac anh Iinh duo ng dây, cac anh Ia I xo co d¦p dI qua bao gIo cu ng
hoI fham va guI qua cho Hoa.
Môf buôI chIô u, co anh Iinh fro fôn Ia Nguyô n Ðuc Hung vua
dôn duoc cua Ian fhì nga vâf xuông. Anh Iôn con sôf rof, nhung
phaI guong ma I, guong maI dô fìm foI fram M8. Cu c xuông gIua
ru ng môf fhân môf mình fhì nhIôu khI coI nhu câm chac caI chôf.
Ða ch¦ om chay ra go ba Iô, rôI vua khIông vua IôI anh Iinh fo
nhu môf con gâu daI nhu môf con fran vao frong Ia n. Ho chuom
khan uof Iôn fran cho anh ha hoa. Ho dôf Iu a suoI khI anh Iôn con
rof. Thuô c va chao nong k¦p fhoI da khIôn anh fInh IaI. Sang hôm
sau, Hu ng da ngôI dây duo c, da kô vung quô anh nôI fIông nhâf ca
nuoc vô caI khoan an choI, "fay gây fay b¦ khap noI fung hoanh".
Thôm môf ngay nua, fhì Hung da fhoo Hoa vao rung haI mang vô
nâu canh.
Hoa nhu fuc khac bIôn fhanh nguoI khac. Vo ngo ngac bIôn
dI dâu mâf. Thay vao do Ia caI IInh hoaf, Iau IInh cua môf fhIô u nu
fran frô hanh phuc. Cô mang vô môf bo hoa rung, cam vao môf
chIôc hang gô. RôI cô Iiu riu doI Hu ng chop cho vao sô fay baI
TIông dan Ta Iu. RôI haI nguoI cu ng hoa gIo ng haf.
Ða cô gaI gIu Hu ng o IaI Ian fhôm mây nga y. Ho chua yôn
fâm dô anh ra dI. Cu ng co mô f phân Ia MIôn không danh Iong fhây
Höì Anh Thaái 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôI fro vua quân vao nhau da phaI chIa Iìa som. Ch¦ co hoI aI ngaI
cho fình canh Hoa sau nay, nhung không no ngan ca n, danh
buông frôI. MaI dôn bây gIo, ba gIao MIôn vân con hôI fIôc. CIa ma
hôI ây ba bao Hung Iôn duong so m môf ngay fhì anh da không
chôf. Nhung do Ia sô phân. Sô phân sap daf fu fruo c rôI.
Hôm ây Hu ng va Hoa IaI vao rung haI rau. Ðôn gâ n frua fhì
cô môf mình chay vô Ian. Cô vâp nga, cô bo nhu hoa daI foI fruoc
cua. Cap maf fhâf fhân dIôn Ioan. Hoa da gân nhu câm khâu, chI
u o rôn rI duoc mây fIông. MIôn va CIô ng Iay Iac cho Hoa fInh IaI.
Sao vây Hoa7 Anh Hu ng dâu rôI7 Ngho nhac dôn fôn Hu ng, Hoa
nhu bung fInh. Cô chôm ngay dây, haI ch¦ om phaI gIu chaf Iây cô
gaI dang Iông Iôn nhu phaf dIôn. Hoa u o chI ra ru ng, Iam hIô u so
dua ch¦ om dI. MIôn dua maf cho CIông, bao Iây su ng va Iu u dan
cho ca ba nguoI. RôI ca fô fhân fro ng Ion Io I vao ru ng, fhoo sau
Hoa dân duong.
Sang nay Hu ng va Hoa IaI vao ru ng haI rau haI mang nhu
moI ngay. Nhu moI ngay, ho IaI co co cho nhu ng phuf duoc nam
bôn nhau. Iâ n nao Hung cu ng bao, co con o noI chIôn fruong nay
fhì khô fhân om Iam, hay Ia dô anh... Nhung Iân nao Hoa cu ng gIu
chaf Iây anh. Ðm chang ngaI dâu, om va cac ch¦ so nuôI con khôn
Ion cho dôn ngay hoa bình dô don anh fro vô . Thuc su Ia Hoa cam
fhây frong nguoI mình da co môf dong ma u khac, da co mô f sInh
vâf chua hIôn hu u, nhung run rây dâu do frong fô bao, frong huyôf
quan, frong fho fh¦f.
HaI nguoI cu nam maI cho dôn khI nho ra con phaI dI fìm
rau. Iuc nay ho dang o gân môf con suôI nho. Hung nâp o frôn bo,
canh gIoI cho Hoa xuông fam fruoc. Sau do dôn Iuof Hoa canh cho
anh fam. Khâu su ng ngan, Hu ng dua cho Hoa gIu . Xuông dôn bo
suôI anh moI coI hôf quân ao, bo IaI bo, rôI nhay xuông suôI fam
fIôn. Tu frôn cao va o môf v¦ fri không xa Ia m, Hoa nhìn ro môf co
fhô cân dôI va cuong fra ng, cao gâ n môf mof fam, nang bay muoI
sau cân. Nhu ng chang fraI nhu fhô phaI dI vao cuôc chIôn nay, vua
fu hao vua dang fIôc Iam sao. CIây phuf ây, Hoa bâf chof co y nghI
nhu môf nguo I mo . Cô san sang ch¦u nga n Iân fhuong fich va faI
hoa ma chIôn franh dang dôI xuô ng dâu mình, mIôn sao nhu ng
chang fraI nhu fhô kIa duoc dua ngay vô hâu phuong, duo c guI dI
ho c nuoc ngoaI. Hôf chIô n franh, dâf nuo c fhu c su cân nhu ng
chang fraI nhu vâ y.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thình Iình Hoa run Iôn. Môf fôp bôn fha ng fham bao da âp
dôn bôn bo suôI fu Iuc na o. Chu ng gIâm Iôn bô quân ao va phaf
hIôn ra con dao gam dô Iân frong do. Môf fhang cuI nhaf con dao,
ruf ra khoI vo, IIôc IIôc IuoI dao vao ban fay nhu fhu dô sac. RôI
chung vâ y Hu ng Iôn bo .
Hu ng vâ n du ng ngâp nua fhân nguoI duoI suôI. Anh không
co môf vu khi frong fay, IaI frong fình frang khoa fhân hoan foan.
Hoa d¦nh hof Iôn, d¦nh nham ban Iu fham bao cho Hu ng chay,
nhung Iy fri k¦p kìm su manh dô ng IaI. Iâu nay canh rung nay
vân duoc xom Ia không co VIôf Công. Trong bô quân ao cua Hu ng
không co môf fhu gIây fo gì. Anh so chI b¦ coI Ia môf ga bô dôI Ðac
VIôf dI Ia c don v¦.
Hu ng Iao nguoI boI xuôI fhoo dong suôI fuong dôI can, xa han
chô Hoa dang nâp. Iu fha m bao vang fu c chay mon bo duôI fhoo.
Co nhung chô suôI can không boI duoc, Hung phaI chay. Ðôn fôn
fham bao nhay chôm chô m frôn nhu ng fang da gIua Iong suôI, rôI
quây duoc Hu ng vao gIua. Anh quâf nga môf fhang. No cam dâu
xuông nuoc, không fhây dông dây gì. Nhung nhu ng fhang kIa da
xu m IaI. ChI môf Iaf sau, chu ng da IôI xô nh xô ch Hu ng Iôn bo.
Thân fhô anh bâm dâp dâm mau. Chu ng dâm da fuI buI dô Iây
cung cho foI khI anh ngâf dI. Anh fInh IaI, chung danh fIôp. Hoa
hIôu vì sao chu ng không dung dôn sung. Chung cu ng không muôn
gây ra fIông nô o vung rung nay.
CuôI cung, dIôu Hoa không ngo da foI. Cô chI nghI rang bon
fham bao so IôI Hu ng dI Iam fu bInh dô fIôp fuc Iâ y khâ u cung.
Nhung fhang câm con dao gam cua anh da cuI xuông rach môf
duong fhanh fhao frôn bu ng Hung. Anh quan quaI hof Iôn môf
fIông rung ro n. O frôn cao, Hoa nghIôn chaf rang gân nhu ngâf dI.
HaI fhang kIa do chaf chân fay Hu ng cho fhang mô bung moI fIm
gan ra. Chu ng nôI Iua nuong fIm gan an ngay faI chô. HaI hôf fInh
hoan fhì duoc phân chIa cho haI fhang chac Ia câp cao hon.
Ðua fIôc koo daI qua suc ch¦u du ng cuôI cu ng cu ng châ m duf.
Iu fham bao bo xac Hung IaI frôn bo suôI, rô I IôI fhang chIô n huu
sông do chôf do dI.
Ða ch¦ om mang xac Hung vô, dap môf ngôI mô o gân Ia n.
Hoa cu Iân fhân vao ra. Iuc mang hoa dôn daf Iôn mô. Iu c IaI dôn
Iây hoa frôn mô dom vô nha, cam va o ca nuoc.

Höì Anh Thaái 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
`
` `
Hon fam fhang sau do, mâ y ch¦ om fich fru sua bôf va Iuong
khô dô chuân b¦ cho dua bo ra doI. Sua bôf fhì da danh. Nhung
Iuong khô cu ng cân fhIôf, phong khI fhIô u sua fhì dom ra nâu
fhanh chao. Ho fich cop, ho xIn xo nhung chang IaI xo hao phong
ngang qua. AI cung aI ngaI. AI cung fhông cam va fhuong xof.
NguoI nao co gì cho nây. Chang môf aI fu chô I.
Không nguoI nao dam bao vô don v¦ chuyôn Hoa mang bâu.
Hoa cung so. Cô so b¦ ky Iuâf duôI vô d¦a phuong. Ca nuoc dang ao
ao khi fhô ra frân. Ngay ca nhu ng cô bo muoI Iam, muoI sau fuôI
con vIôf don bang mau xIn vao chIôn fruo ng. ChI rIông môf nguoI
dan ba mang caI bung fo fuong dI nguoc chIô u doan quân ây, bo vô
hâu phuong. Hoa không ch¦u nôI hình anh nay. Mac du cô vân
fhâm fu hao duoc mang frong mình gIof mau cua nguoI Iinh nhu
Hu ng. CIof mau â y so Ion Iôn, dI fra fhu cho cha no.
MIôn va CIông không aI bIôf do do. Ho fân mân hoI chuyôn
fâf ca dan ông dI qua fram. Ðô Iam, môf anh bao, fo da haI Iân
phaI do do không fình nguyôn, chI vì bônh vIôn fhì xa ma mu vo fo
IaI do nhanh qua. Chua k¦p buoc ra khoI cu a fhì mu ây da kôu ôI
anh oI no ra rôI. To phaI fho fay va o do ngay Iây, không fhì fha ng
bo roI xuông dâf. Co dôn fay fhì phâf, ma phâf gIoI, fo cu ng caf
rôn, cung fu fay chôn caI nhau nhu aI.
Nhu ng nguoI khac fhì cung câp côn, fhuôc khang sInh, bông
bang, dan ho chuân b¦ saf fru ng san dao koo.
Ðôm ây Hoa dau do. Cô nghIôn chaf rang, nuoc maf gIan
gIua âm fhâm ch¦u dau. HaI ch¦ om da dôf môf bôp Iua Ion o gIua
Ian. Môf xoong nuoc sôI sung suc bôn frong bo san dao koo. Hoa
quan qua I dôn gâ n sang ma vân không do duoc. CIô ng phaI dôf ba
non huong, chay u ra cam Iôn mô Hu ng. Anh Hu ng oI, anh sông
khôn chô f fhIông, anh phu hô cho mo con no mo fron con vuông,
rôI chu ng om so huong khoI cho anh dôu dan, anh muôn gì chung
om cung nây. Ðaf huong dôf ngôf chay bung Iôn. CIông chay vô hof
foang. Ðaf huong phaf hoa, anh Hu ng anh ây cho rôI, do dI Hoa.
Hoa rung mình quây môf caI. TIông fro con khoc ro Iôn. Cu ng
môf Iu c gôc cuI frong bôp nô danh dung. Iua foo hoa ca hoa caI Iôn
nhung fâ m du cho gIo frôn mây buc vach. Nhu ng fâm vaI du baf
CoI nguoI rung chuông fân fhô 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iua, chay bung Iôn. NôI nuoc sôI dô up vao bôp Iua. CIô ng vo vôI
môf fâm chan, quâf foI fâp Iôn nhu ng vaf Iu a. MIôn quaf:
- Ðua koo dây.
CIông bo dam cha y, chay IaI quo fìm frong bôp Iua khoI mu,
rôI dua cho MIôn chIôc koo dinh dây fro fhan. Không con fhoI gIan
dô rua koo nua, MIôn caf rôn cho con bo bang chIôc koo Iom nhom.
- ChI dâu7
MIôn Ia I hof.
CIông IaI bo dam chay bung bung frôn cua sô, chay dI fìm soI
chI. Ðua duoc soI chI cho MIôn rô I, cô IaI quay ra Ian xa vao dam
chay. Mâ y fâm du chay phu ng phung xung quanh, roI môf vong
hao quang xung quanh con bo mo I chao doI. Tro con moI do dua
nao cu ng gIông dua nao, Ioo nhoo do hon va maf nhan nhu khI,
Iông may Iông mI nhaf fhô ch. Con bo nay co khac. MoI duo ng nof
dôu ro ra ng sâu dâm. Môf vo dop d¦nh hình ngay fu phuf chao doI.
- Pha nuoc nong.
MIôn IaI dong dac ra Iônh. Thuc ra ch¦ cung dang cuông Iam.
CIông không duoc phop fâp frung hoan foan vao dam cha y. Cô
cu ng không duoc phop dô cho caI Ian nay b¦ hoa fhIôu. Cô xach
phich nuoc dôn, dô nuoc nong vao châu, pha fhôm nuoc nguô I. RôI
cô bo mac ch¦ MIôn fam cho dua bo. Cô quay IaI chIôn dâ u voI
nhung fâ m vaI du chay phung phu ng, Ian sang ca phôn nua. Cô
dôI nuoc. Cô dung chan dô quâf. Ca can Ian nghI nguf khoI. Ða ch¦
om va ca con bo so sInh gIa n gIua nuoc maf.
MIôn fa m xong cho dua bo fhì CIông cu ng dâp duoc dam
chay. CIô ng quay IaI fhom Iôn ma con bo, dô IaI ngay môf vôf fro
xam frôn ma no.
- Tam dI da, nguoI dây fro fhan kIa kìa.
MIôn dây CIông ra, gaf yôu. Hoa quay IaI nhìn haI ch¦ om va
dua con gaI, mIm cuoI yôu of.
Sang ra, MIôn dI chôn caI nhau cua dua bo o gân mô Hu ng.
Ch¦ khâ n Hu ng hay dom IaI may man cho mo con no, cho fâf ca
mây ch¦ om bac chau o dây, khân cho cho ng dôn nga y hoa bình dô
ch¦ om bac cha u chu ng fôI fro vô quô huong.
Hon ba fhang sau, Hoa chôf dôf ngôf. Môf caI chôf fhô fham.
Chang hIôu mu mâm fhô nao, cô dI Iac vao baI mìn do chinh ba ch¦
Höì Anh Thaái 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
om gaI xung quanh cua hang. ÐaI mìn dô phong môf frân chIôn
dâu sông maI nôu caI kho b¦ quân fhu phaf hIôn. Nay fhì môf qua
mìn nô xo foang phân bu ng Hoa. MIôn va CIông chay ra, bôc ca
dông gan ruôf phâp phông suI mau bo vao frong Io ng bung. Hoa
râf fInh fao. Cô non dau, phôu phao dan haI ch¦ om:
- Ch¦ MIôn va CIông nuôI chau gIu p om. Hôf chIô n franh fhì
dua cha u vô quô nôI quô ngoaI dô chau nhâ n ho hang.
Hoa hoI xIu dI môf Iaf, rôI fInh IaI. Nhu fhô cô da dI, nhung
suc nho ra môf dIôu hô frong, phaI quay IaI dan nôf:
- Cac ch¦ khaI sInh cho chau Ia Nguyôn Th¦ MaI Tru ng. MaI
ngay cha u Io n, chau so dI fru ng pha f nhu ng ko ac...
`
` `
Ða MIôn fhu fhâf Ia khI ây ba hoI hoang so. Ðu sau do ba
vân phaI fôn frong nguyô n vong cuôI cung cu a Hoa ma daf fôn cho
con gaI Ia MaI Trung. Chang nho Hoa IaI nghI Ia chIôn franh co
fhô koo daI dôn fhô, dôn fân khI con bo fruong fha nh va dI câm
sung fra fhu cho cha mo7 Con bo so phaI Io n Iôn frong hoa bình.
Hoa bình rôI, sông nuI froI dâf Ia cu a fa rôI, nguo I cu a fa vô IaI voI
fa rôI, con dâu ko ac dô ma dI fru ng phaf7
TôI nhìn IaI ba gIao gIa cap maf gIo da fro nôn khô khôc sau
chIôc kinh Iao. TôI da fu ng ho c nhung gIao vIôn nhu vây. Ho fIn
mu quang vao Iong fôf cu a con nguoI. Ho khang khang fIn rang
nhân chI so finh ban fhIôn. Ho fIn rang nguoI xâ u hoan foan co fhô
cam hoa duoc. Ho fIn rang duc hanh co fhô daf duoc fhông qua su
gIao duc fhoo kIôu bung bif, chu không phaI Ia dôI fhoaI công khaI,
fhang fhan, không no fra nh nhung khaI nIôm qua fhô nha m qua
fhang fhung. Ða fhuôc IoaI nguoI dôn fân nhu ng nam chin muoI
nay vân không fIn chuyô n frong xa hôI fa Ia I co gaI Iam fIôn, co
bon fIôm chich ma fuy, co nhu ng nho m xa hôI don không chô frong
môf phuong môf quân. Ða phân nô fruoc nhung su bôI nho cuong
dIôu kIô u ây. Con duong doI cua ba chI Ia quang duong dI bô fu
nha dôn fruong frung ho c co so, sau gIo Iôn Iop ba IaI dI dung con
duong cu dô fro vô voI fhap nga cua mình.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Co Io chinh vì fhô ba da fIn fôI ngay fu Iân dâu gap go. TôI Ia
môf ga fraI fôf, chI vì không khoo Ioo ma gây ra va cham vo I MaI
Trung dô cô bo dI.
- Cô va cô CIông maI fang cho mo MaI Tru ng bôn canh mô
chu Hung. Thô Ia ho duoc o bôn nhau chI sau môf fhoI gIan ngan.
Môf nam sau, fram b¦ ma y bay My phaf hIô n va nom bom du dôI.
Cô b¦ mâf môf chân, b¦ dua vô fuyôn sau. Môf mình CIông o IaI voI
môf don v¦ dôn fang cuong.
Môf nguoI dan ba cuf chân mang fhoo môf dua bo muoI Iam
fhang fuôI vô Ha NôI. Ðây Ia nam 1970. MIôn dI hoc Cao dang su
pham, sau fro fha nh cô gIa o day van, day nhu ng dIôu qua fôf dop,
qua Iy fuong cho nhung fhô hô con nhIôu châf Iy fuong. ChI dôn
fhoI kInh fô fh¦ fruong fhì nhu ng dIôu ba day fhIôu mâf môf II
fhu c fô. Con nhu ng Iop day fhôm baf hoc fro hoc fhôm ma ba râf
cam ghof IaI qua fhua yôu fô fhuc fô. O do nguoI fhây fhan nhIôn
finh foan fIôn fhu Iao fIôn qua bIôu voI dam hoc sInh cung fhanh
fhao chuyôn fIôn nong không kom fhây.
Mang môf chIôc chân gIa, cô gIao MIôn da dân MaI Trung vô
quô cha "co nha may chao, co Io du c muôI". Ca Iang ây da b¦ may
bay My huy dIôf hoan foan. Con bo cung duoc vô quô huong banh
chung dâf cua mo. CIa dình nôI ngoaI cua Hoa cung fan fac hôf ca.
Co môf vaI anh ch¦ om ho xa fhì frong canh an bua nay Io bua maI.
Cô MIôn dua MaI Tru ng fro vô Ha NôI, noI voI chông hay cu ng
cham Io con bo nhu con gaI cua chinh mình. Cô cu ng co môf dua
con gaI, nam nay no dang hoc ÐaI hoc NgoaI ngu fIông Anh.
- Chau hay vô chô cô CIông, noI chuyôn voI om no. Chau ma
bIôf cach noI cho ôm fhì om no ngho ra fhôI.
Ða gIao MIôn dan fhôm khI fIôn fôI ra dôn chân câ u fhang.
Ðông nhIôn fôI duoc ba fIn cây gu I gam.
Höì Anh Thaái 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 7
PhaI nhanh Iôn dI gap MaI Tru ng. Khoa ng fhoI gIan sông
cua fôI dang dân dân b¦ fhu hop. Nôu không nhanh chân, chua
bIôf chu ng fôI không fhô dôn k¦p dô xIn duoc sam hôI. ÐIôf dâu cô
vân nghI Ia fôI dang san duôI cô. Không dâu, nôu MaI Tru ng co
kha nang IInh cam sIôu nhIôn, xIn cô hay chu ng gIam va ghI nhân
fâm Iong fhanh va Iuong fhIôn cua fôI. O do không con hân fhu va
dôc duoc nua.
TôI fhây mình dang can kIôf su c Iu c. TôI dang yô u dân dI.
Nhung fôI so cô gang foI noI bang chIôc xo Toyofa Corona fhang
Phu dô IaI.
TôI bo Iôn ghô sau haI hôp nuoc khoang va haI hôp gIây dung
fhu c phâ m. Ðanh mì, fh¦f hôp va rau qua hôp... Nuoc nôI va fhu c
phâm du dung cho haI fuân ma không phaI mua bâf cu môf fhu gì
bôn duong. ÐIôf dâu nhung fhu bôn duong ây IaI co dôc duoc danh
dô hoa kIôp cho fôI7
TôI mang fhoo con KI. NguoI ban duy nhâf va dang fIn cây
nhâf con IaI. TôI muôn vIô f cho anh Thô môf buc fhu. Thu so duoc
daf vao môf chô nao dây dô sau mây ngay anh moI fìm fhây.
Nôu co chuyô n gì không hay xây ra cho om fhì anh cu ng
dung ngac nhIôn. Nhân nao qua ây, om gIoo gIo fhì phaI gaf bao.
Thang Phu va haI dua ba n no cung vây fhôI |VIôf nhu vây bi hIôm
qua. NoI chuyô n nhân qua voI nhung nguoI fhoo khoa hoc duy vâf
fhì kha c nao danh qua fu mu). Không aI phaI ch¦u frach nhIôm
frong nhung faI hoa nay hôf. CaI ac phaI ch¦u fra ch nhIôm vô
nhung hanh vI fan ac cua chinh no |IaI cang fhôm mu mo. Ðang
ây mang nguo I ma IaI không co aI phaI ch¦u frach nhIôm, ma IaI dô
hôf cho caI ac. NguoI doc fhu so không hIôu anh om ho, con chau
ho ac o chô nao). Cu ng co fhô om so fro vô, nôu nhu om duoc fha
fhu |AI Ia nguoI co quyôn fha fhu frong chuyô n nay7) XIn anh
dung co fìm kIôm ôn a o Iôn |Ðan anh Thô dIôu nay Ia fhua).
TôI da vIôf. RôI fôI xo dI. Iy fri mang finh vâf châf không
hIôu nô I buc fhu nua nhu fhông ba o nua nhu fuyôf mônh kIôu ây.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIây fo fuy fhân fôI mang fhoo du. TôI co mônh hô nao, nguo I fa so
goI dIôn bao vô ngay cho anh Thô.
TôI chI noI voI anh râf don gIan. Ðm co vIôc phaI dI if ngay.
Không noI nhIôu. Không gIaI fhich. Ðao nhIôu Iân fôI da dI nhu
vây. Anh Thô không hoI gì. Nhung fôI fhây môf anh fhang fhôf
frong maf anh. Anh vôn co guong maf chinh khach. Không môf
chuf xao dông. Không môf chuf bIôu cam. Cang không bao gIo Iô
vo vuI mung, gIân gIu, Io âu. Thang fhôf IaI cang không.
TôI pho ng xo doc fhoo Quô c Iô Môf, xuôI vô huong nam. Con
duong na y xua kIa ba gIao MIôn fu ng dI, cha mo MaI Tru ng fung
dI. Cô cu ng vua dI qua. Chang bIôf fôI co fhoo duoc dâu MaI Trung
ma fìm ra cô hay không. PhaI fìm cho bang duoc dô sam hôI, bang
không sô phân fôI so b¦ kôf IIôu chI frong vo ng if ngay nua.
ÐuôI frua, fôI dung IaI o Thanh Hoa dô an frua. ÐuôI fôI, fôI
dung o VInh dô an fôI. Rô I nghI IaI môf nha fro don gIan va sa ch
so. Ðua nao fôI cu ng cho con KI an fruoc, uô ng fruoc. No xong bua
fhì fôI moI an. Nhu vây Ia an foan. Thuc an cua fôI không hô b¦
dâu dôc. AI nhìn vao cung fhây môf ông chu yôu cho. Ong fa âu
yôm ngô I nhìn nguoI ban duong cua mình an cho bang hôf. Nhung
nguo I ba n duong fhuy chung bây gIo co khac gì fhân phân môf ko
hâu, môf ga dâ u bôp cua môf fôn bao chua da nghI. Hoa ra fôI fhu c
Iong fha fhIôf sông. TôI co n quy caI mang sông cua mình Iam Iam.
Nhung ngay fhu haI dI frôn duong, fôI da baf dâu fhây uô
oaI. Pha n u ng frôn duong da kom fInh nhây. Co fhô cu ng dân dân
fô moI, ra roI, sa suf han. Hình nhu cang fIôn dôn gân noI MaI
Trung o fhì fôI cang dôn gân caI chô f. Sao vôI vang fhô7 Cô hay dô
cho fôI duoc gap, cho fôI duoc noI hôf, cho fôI duo c câu xIn. Rô I sau
do cô hang cân nhac ma phan xu.
ChIôu fa, fôI dôn vung Cu a Ion. Môf vung nua nông nghIôp
nua ngu nghIôp. O phia bo bIôn, nguoI fa Iam nghô chaI IuoI, fhu
nhâp fhâ p ma fhân phân bof boo dom guI chung fhân cho bIôn,
bIôn fhuong cho ngay nao duoc ngay ây. VaI nam gân dây, dam
dân chung fhanh fh¦ va khach du I¦ch dôf ngôf phaf hIôn ra ra ng
Cua Ion co môf baI caf phang va rông fhoaI fhoaI, dop vao bâc
nhâf, sach so vao bâc nhâf. Thô Ia Cua Ion fro fhanh môf baI fam
nu c fIô ng. NguoI khap noI u n un koo vô. Hop fac xa ngu nghIôp caf
cu cac dôI fhay nhau ra Iam d¦ch vu cho baI fam, fhu nhâp cao hon
nghô cha I IuoI dâ y bâf frac. Ðan ông ra cho fhuô phao, canh baI
Höì Anh Thaái 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fam va cuu nguoI. Ðan ba dI ban ca , ban quâ n ao fam va nhung dô
fhIôf yôu. Ðu kha ch dô foI fhì gaI Iang choI cu ng dô foI. Môf khI
câu Ion hon cung fhì su dung Iu c Iuong phu nu ngay faI d¦a
phuong.
Nua vu ng nông nghIôp phia frong dâf IIôn vân ghon voI su
phâf Iôn dôf ngôf cua nua vung ngu nghIôp. O phia frong, dâf daI
canh fac duoc, nguoI dân vân frông rau cây Iua, cam ch¦u sô kIôp
ban maf cho dâf ban Iung cho froI. ThoI chIôn franh fâf ca dôu
nghoo. Ðây gIo fhanh fh¦ kha Iôn, baI bIôn kha Iôn, chI co nguoI
nông dân nghoo vân hoa n nghoo.
TôI dang phong xo dI frôn vu ng dâf nông nghIôp. Nhu ng
guong maf fôI sâm sâu muôn. Nhung dôI vaI gây oan duoI don
ganh koo kof. Nhu ng chIô c non Ia fa foI. ao quân fa foI.
Thôf nhIôn co mây fIông sung nô doang doang o dang fruoc.
Canh dô ng Iua dang Iam dong fran ngâp dân fhuong câm cuôc
xong, do n ga nh. Ðong ao vang công an dang dan ra. Môf dong
nguo I fu duoI ruông chay râm râ p Iôn frôn duong. Môf vu an
mang7 Môf vu cuo p boc7 TôI vôI du ng xo, rôI cho xo quay dâu, d¦nh
chay cho xa ca I noI rac rôI chang phaI dâu cung phaI faI.
Nhu ng nguoI nông dân ao ao chay foI. NguoI fa quây Iây xo
fôI. NguoI fa franh nhau noI, fhu ngôn ngu ma ho noI châ m chua
cha c fôI ngho ra. Nhung nhìn haI nguoI da n ông nhuô nhoa mau,
nguo I ôm dâu, ko ôm fay, fôI da hoI hIôu. Chu oI chu Iam on Iam
phu c dua gIup bây fuI haI nguoI nI foI bônh vIôn, no xa mô.
Con KI ngôI o ghô fruoc. TôI mo cu a sau cho haI nguoI dan
ông dìu haI nguo I b¦ fhuong vao ghô sau. Ho dop mây hôp nuoc
khoang va fhuc phâm cua fôI xuô ng duoI chô dô chân va ngôI duoc.
TôI cho xo phong vuf dI.
Ðôn nguoI dan ông, nguoI no chôm IoI caf IoI nguoI kIa. Ðoan
duong hon muoI cây sô foI bônh vIôn du cho fôI hIôu chuyô n gì
dang xay ra. Nông dân Cu a Ion bình quân môI nguo I chI co n môf
sao dâf canh fac, không du Iua ga o dô sông, da phaI koo nhau dI
fìm nghô phu. PhaI Iôn nu I, pha nu I Iây da dom ban. PhaI pha hôf
ca nu I Ðuf, non NghIôn, hon Ðang, Ia bIôu fuong môf fhoI hoc
hanh khoa cu cu a quô huong, dô dôn nôI con cha u bây gIo, ca
huyô n môI nam chI con va I ba dua duoc vao daI ho c. Cu ng duong
rô I vân không duo c yôn fhân, moI dây ông fInh IaI quyôf d¦nh caf
cua Cua Ion may hoc fa dâf dô fhu c hIôn môf công frình kInh fô -
CoI nguoI rung chuông fân fhô 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuong maI - du I¦ch. KInh fô gì dâu, fhuong maI gì dâu, du I¦ch gì
dâu. Mây hoc fa nguô n sô ng cua nguoI nông dân Cu a Ion so bIôn
fhanh khu vu c dô m cho baI fam. Tu dây foI baI fam chI co mây cây
sô. Khach an choI sau môf ngay ngup Ian duoI bIôn so koo vô dây
nghI ngoI gIaI fri. NguoI nông dân bông nhIôn b¦ mâf dâf gIoo
frông.
Hôm nay, nguo I fa huy dông Iu c Iuong công an va chinh
quyôn foI. Chinh quyôn dung frôn duong, công an dung duoI bo
ruông. Iua dang dâm bông, dân Ia ng koo ra cham Iua fhì b¦ cha n
IaI. Ca Iang bon mang gây gôc cuôc xong dô ra. Công an duoI bo
ruông du ng du I cuI. Ðu I cuI chan, ho ban chI fhIôn. Nhu ong vo fô.
Iua con gaI b¦ day xoo quan quaI. NguoI b¦ ngâf. Ko b¦ fhuong.
CaI Iao chu f¦ch dung frôn bo do, môf nguoI bao, hôI chIôn
franh ha n hoaf dông o bo bôn kIa, duoc ba dì fôI nuôI gIâu duoI
hâm bi mâf. Vây ma sau nay khoan nông nghIôp, ha n cho nguoI
foI baf ga baf Ion nha fôI dô fhô châp, vì nha fôI không du fhoc dô
nôp khoan.
CaI Iao công an dung duo I ruông do, nguo I khac fIôp IoI, han
foI nha fôI bao cân mây cây gô dô Iof duong cho xo faI dI qua
quang duong Iây IôI. Tha o côf gô fhì pha I do ca caI nha. Ca gIa
dình fôI so phaI xuông hâm dô o. Nhung ma, nha fan cua naf cu ng
u, quyôf fâm danh My cu c chu suo ng sau. RôI moI frang maf ra do,
chu da cuc ma sau vân cu c. Han co n cho nguoI danh fôI foang mau
dâu ra rI.
TôI dua ho dôn bônh vIôn. Ho duo c bang bo qua Ioa. Cu ng
chang co fIôn dâu fra vIôn phi ma o IaI bônh vIô n. TôI bIôf ho so
phaI dI bô fro vô, nôn nan IaI cho. Ðua ho vô gân dôn noI xay ra vu
dung dô, fôI cho ho xuông. TôI vong sang duong kha c, dI vô phia
baI fam Cua Ion.
TôI du ng xo frôn môf quang duong vang, bôn môf hang
duong. PhaI an fôI da, rô I moI dI fìm chô nghI. TôI Iây nuoc, Iây
banh, Iây dô hôp ra cho con KI an fruoc. XIn nguo I ban duo ng hay
fhu IôI. Ta bIôf rang bIôn ban bo fhanh vâf fhu nghIô m, fhanh vâf
hy sInh nhu fhô Ia không phaI Io môf chuf nao. Nhung fhu hoI o
doI nay da mây aI dam hy sInh ma ng sông vì ban bo. ThoI nay fhâf
kho fìm ra môf fình ban dam xa fhân cho nhau.
TôI IaI dang fhom sông hon bao gIo hôf.
Höì Anh Thaái 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iong dây can ruf, fôI Iang Io an bua fôI frong dôm.
Ðâf chof, con KI chôm dây, huong vô phia duôI xo ma sua.
TIông dan ba Iao xao dôn gân. Ho dung IaI o môf quang ca ch an
foan dô không khIôu khich con cho. RôI môf nguo I goI. Anh oI môf
phaf fau nhanh, nam dông fhôI ma.
TôI fhu don dô an fhu c uông. TôI mo cua bôn phaI cho con KI
Iôn ghô fruoc va phong xo dI. Ðôn môf chô vang hon. Môf bôn Ia
ngon nu I fim fhâ m In hình frôn froI sao chI chif. Môf bôn Ia hang
duong chay dân xuông baI caf. Nhung con song bIô n Iâp Ianh Iân
fInh ngoaI xa.
TôI cang cam fhây MaI Tru ng dang o gân dâu dây. Co ca I gì
nhu IoI mach ba o fu phia ngon nu I, fu phia hang duong, fu phia
baI caf va fu phia nhung con song Iân fInh. TôI guc dâu xuông vô
Iang, ngu quôn mâf môf Iaf.
TIông su a cua con KI da nh fhu c fôI dây. IaI co mây bong don
cuoI ru c rich bôn môf cây duong. IaI nhung fIông moI chao không
môf chuf mau mo. TôI fhoa ng chôc fhây fho m muô n. ÐIôf dâu dây
Ia Iân cuôI cu ng cua doI fôI. VoI nguoI dan ông chu ng nao co n co
fhô fhì hay fân dung ngay co hôI, vì anh fa Iu c na o cu ng muôn
nhung không phaI Iu c nao cu ng co fhô.
Nhung cung frong fhoang chôc fôI nho ra hoan ca nh cua
mình Iuc nay. Co fhô ngay maI fôI so gap duoc MaI Trung. Co fhô
ngay maI fôI so phaI xung fôI. Truoc môf cuôc xung fôI, nguoI fa
phaI fhu fraI, phaI don mình cho fhâf sach so fhanh khIôf.
TôI IaI phong xo dI, vong fhoo chân qua nuI nho.
Ðôn duoI môf Ium cây fhu c su hoang vang. ChI co fIông fac
ko vang Iôn fu ng chap va fIông dô rI rI. Ðây gIo fôI moI fhuc su
cam fhây duoc yôn fInh. TôI nam co nguoI frôn chIôc ghô sau. Con
KI nam o ghô fruoc. Hâu nhu da kIô f suc, fôI roI ngay vao môf gIâc
ngu mô môf.
TôI choa ng fInh dây Iu c gân sang. TIông chuông chu a rung.
Môf fIông chuông Ion va nhu ng fIô ng chuông con. Môf ban hoa âm
nhung fIông chuông xôn xao, phâp phong, vang dô ng nhu ng IoI
canh bao. TIông chuông dô fran fu frôn dInh nu I xuông, vung vaI
khap bo caf xung quanh, roI vo vun khap frôn maf dâf nhu nhung
manh fhuy fInh. Không gIan dây châf nhu ng manh vo Ianh canh,
Ioang choang, Ioang xoang.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chuông bao ngay fân fhô rôI chang7
TôI hâu nhu không câf mình dây nôI. Không mo maf ra nôI.
Co Io fôI da fhuc su kIôf su c. TôI so không dôn k¦p gIo sam hôI. TôI
da roI vao coI huy dIôf. Chuông vân khua dôn dâp xung quanh.
Môf nuI manh fhuy fInh vo vân dô âp xuông xung quanh. TôI cu
I¦m dân, I¦m dân dI.
`
` `

- Chu oI, chu da dây chua7 Sao chu không vô nha khach ma
IaI ngu o dây7
TIông môf dua bo con goI. CoI nam Iân ba y Iuof fôI moI hoI
fInh Ia I. Thoaf dâu fôI vân ngo Ia mình nam mo. Ðôn môf chân nuI
nho. Trong caI fhô nam ngua nhìn Iôn, fôI fhây suon nu I Ia ca môf
ru ng fhông xanh ong a. Trôn dInh nu I co môf ngôI chua. Iac dac
mây nguoI kha ch ra baI bIôn som da baf dâu Ion IoI fhoo IôI mon
Ioo Iôn vang ca nh chua. Phia ngoaI bIôn, ma f froI baf dâu nhô Iôn.
Môf maf froI bâm fim nhu IoI canh bao vô fham hoa sap foI.
CIo fôI moI ngôI dây. Ðôn cua xo Ia môf fhang bo dôI mu Ia.
Khap nguoI no doo dây nhu ng chuôI haf vo ôc, nhu ng dây chìa
khoa, nhung vong, nhu ng hoa faI Iuu nIôm Iam bang vo ôc, vo so.
Tay no câm nhu ng fuI mu c khô ca khô. ÐI ban hang, guong maf
don nhom cua fhang bo Ia I co vo châf phac Ia Iung. Cap maf mâu
nâu frong voo. TroI oI, IaI môf cap maf nâu nhu maf fôI. Ia Iung
nua Ia fhang bo co fhô fIôn dôn saf cua xo ma con KI không sua,
cu ng không duôI. Ðuong nhu cam fhây no Ia nguoI quon. Ðuong
nhu cam fhây no vô haI.
- Nay chau, dây vân Ia Cu a Ion phaI không7
TôI du I maf hoI.
- Chu không phaI Cua Ion fhì Ia noI mô7
- Chua frôn nu I Ia chua gì7
- NuI nI Ia nuI Ðao Son. Chua frôn nu I goI Ia chua Ðao Son.
Thang bo cuo I. Nhu cuoI môf dua bo dang ho c baI vo Iong.
Höì Anh Thaái 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI buoc ra khoI xo. Ngua maf nhìn nuI. Nguong vo ng va co
chuf run rây frong Io ng. TôI nhìn ra bIôn. ÐaI caf phang va frang
fInh. Song phâp phông fhâ p fhom ruf ra ngoaI xa.
- Chau co bIôf nha cô CIông không7
TôI hoI.
Thang bo nhu dang Ioay hoay bo bof mây fuI ca khô vao
frong ca I b¦ doo frôn vaI.
- Chu dI fhoo chau.
Không nhìn fôI, no bao.
- Co chô dô xo không7
- Chu da nh xo ra gân baI fam. Chô no co noI guI xo.
Thang bo ngôI o ghô sau. TôI dua xo ra guI fruoc môf nha
nghI gân baI fam. Xong xuôI, haI chu cha u dI bô ca f qua ha ng
duong. Thang bo dI sau fôI vaI buo c chân. TôI co y dI châm dô cho.
Nhung no vân dI Iu I IaI môf chuf. Co cam gIac nhu no dang ngam
nghia fôI fu sau Iung.
- Chu Ia aI ma IaI bIôf o CIông7
Thang bo bâf chof hoI.
TôI quay IaI. Cap maf frong voo cua fhang bo fhoang rung
Iôn.
- Hay chu Ia cha chau7
CIong no nhu Iôn con sôf.
ToI do fhì Iong fôI cung run Iôn. IaI fhôm môf dIô u ngang
fraI gì nu a dây7 TôI fung Ia ko gIoo nhIôu ngang fraI. Nhung o dây
fhì không. TôI xo f xa vì fhây mình bâf Iu c, không Ia m gì duoc cho
fhang bo.
- Chu dI fìm ch¦ Trung. Ngho no I ch¦ Tru ng dang o voI cô
CIông.
Thang bo sâp ma f xuông, khô Ianh, dây fhâf vong.
- O CIông Ia ma chau. Ch¦ Trung fhì dang o frôn chua.
MôI buoc Ioo Iôn nuI Ia môf buoc nang nô. Thang bo fhu fhâf
Ia da mu ng huf, fuong fôI Ia cha no vô dây fìm IaI mo con no. Cha
CoI nguoI rung chuông fân fhô 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
no fro vô frong dang vo ây fhì fhâf dung nhu no fu ng mo fhây. ÐI
bang ô fô rIông. Co môf con cho boc gIô bao vô.
Iân cuôI cu ng gap cha, no moI Iôn bôn. Ðây gIo no không nho
nôI guong maf ông fa nua. Mo no gap ông fa khI dI Ia m công nhân
dâp da o công fruong nuI Ðuf. Sau chIô n franh, mo no duoc gIaI
ngu. Không công an vIô c Ia m. Trình dô van hoa moI Io p bay. Mo no
phaI dI Iam công fruong. Ong fa Iam fhâu khoan o do. HaI nguo I
dua nhau vô chung sông o can nha franh cua CIông. Trong nam
nam, CIô ng sInh duoc ba dua con, haI con fraI dâu, nay môf dua
con fraI muoI haI fuôI Ia no, mô f du a Iôn muoI, va mô f dua om gaI
Iôn fam. Trong nam nam ây, anh fa dI dI vô vô, nhung ho chI sông
chung ma không choo cuoI. Anh fa vân fhu fhâf rang da co vo con
o Iang quô ngoaI dâf Ðac. CIông châp nhân ca nh sông ây. Châp
nhân ca I canh dâ u faf maf fôI ma nuôI con. Sung suong vì if ra
mình cu ng con co ba maf con. NhIô u ch¦ om cu ng don v¦ voI cô nam
xua chô ng chang co ma con cu ng không. Ðu a con gaI fhu ba duoc
chung sau fhang fhì công fruong hoan fhanh vIôc pha sâp nu I Ðuf.
NguoI da n ông cu ng bIôf fich Iuôn fu dây.
- MoI rôI, chau frôn ma, dI fau ra Ðac, fìm vô Iang Koo...
- Chau ma dI duoc sao7
TôI su ng sôf nhìn IaI fhang bo. MuoI haI fuôI, bo nho nhom
nhom.
- Chau vao Iang, hoI khap moI nguoI, hoI ca ông chu f¦ch.
Chang aI bIôf o Iang co mô f nguoI dan ông fôn Ia Quô, cu ng chang
co aI fung dI Iam fhâu khoan o công fruong nuI Ðuf... Chau dI Iang
fhang frong Iang haI ngay. Ða con cho chau an. MôI nguoI cho
chau nam fram môf ngan dô mua vo fau fro vô quô...
CIong fhang bo nghon nghon. Nhung cap maf no khô khôc.
Nhu ng dua fro nhu fhô fhuôc IoaI không co nuoc maf.
Chung fôI da foI fruoc cu a chua. Môf ngôI chua không Ion
nhung co du ba day chua fhuong, chua frung, chua ha. Chua duoc
uu daI môf v¦ fhô dop. ÐIôn fraI daI duoI kIa, fhôn fhu c va hôI hôp.
TôI du ng khuâf sau nhung cây daI va nhu ng khom mâu don.
TôI dan fhang bo hay vao goI MaI Trung ra, cho noI Ia dô gap aI,
chI don gIan Ia goI cô ra dây co chuf vIôc.
MaI Tru ng fu dâu do sau chua dI foI. Cô dung su ng IaI khI
nhân ra fôI. Co môf anh vuI mung frong ma f. TôI baf k¦p anh maf
Höì Anh Thaái 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ây va bâf chof fhây fu fIn hon. Nhung anh maf cô chuyôn ngay
sang Io ngaI. Ro rang không phaI Io ngaI cho cô, ma Io cho fôI. anh
maf ây, gIông nhu mo I Iân va voI nhung nguoI dan ông khac, nhu
muôn noI: Anh du ng IaI gân, nguy hIôm Iam.
TôI so cô bo dI ngay. TôI vôI sup xuô ng frôn haI dâu gôI.
- TôI dôn dô an nan. TôI không co n dam nghI dIôu a c vô MaI
Trung nu a.
Môf nguoI fhuyô n fruong không bao gIo quy gôI. Ngay ca
fruoc fhuy quaI va bao fô daI duong. Nhung sam hôI va câ u xIn
fha fôI fhì phaI quy.
MaI Tru ng cuông quif buoc foI do fôI dây.
- Trong Io ng anh không co n dIôu ac nua fhì anh không con gì
phaI so. TôI cung không co n phaI so .
Thang bo nay gIo dung ngây nguoI xom caI canh Ia Iung.
Thây fôI da dung Iôn, no IIô n Iang dI.
- TôI cu ng so anh b¦ chôf - MaI Tru ng noI fhôm. Cô nhu vua
fruf duoc môf ganh nang.
SInh Iuc nhu bông chô c rof dây vao caI fhân hình frông rông
va can kIôf cua fôI. TôI bung fInh fhây anh duong baf dâu daf anh
vang Iôn khap chua va cây Ia. Ma f froI sang rang chu không do
bâm mau nhu Iu c nay. CaI faI u cua fôI bâf chof ngho fhây fIông
chIm riu ran xung quanh.
- TôI cu ng cân phaI an nan. Vì fôI ma bao nhIôu nguoI pha I
chôf.
MaI Tru ng no I. Cô dân fôI fhoo môf IôI dI khuâf ra xa chua.
- Nhung do Ia nhu ng ko ac, nhung ko d¦nh Ia m dIôu a c cho cô
co ma.
TôI ngo ngang no I IaI. Chung fôI cung ngôI xuông môf fang
da phang nhu caI ban co fIôn.
- Ða danh Ia fhô. Nhung fôI không ch¦u nôI khI Iuôn phaI
nhìn fhâ y ko ac b¦ fru ng phaf fan khôc, ngay fruoc maf mình. Ðu
co fhô nao, fôI vân fhây fhuong xof cho ho. TôI bo dôn dây Ia dô
franh gây fhôm nhu ng caI chôf kha c.
- Cô d¦nh dI fu u7
CoI nguoI rung chuông fân fhô 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI fhì fu sao duoc. TôI dôn o voI cô CIông. Cô CIô ng ha ng
ngay vân dI ganh nuoc fu duoI gIông Iôn nu I cho chu a. TôI xIn Iôn
dây Iam công qua cho chu a. Ða su cu fru frì vuI Iong nhân. Vâ y Ia
fôI co chô fam Ianh maf nguoI doI.
TôI kô cho cô ngho chuyô n fhang Côc o baI fam Ðình Son.
MaI Tru ng bao cô vân con nho maf anh chang ây. Cô con nho rang
gIua dam bôn nguoI dan ông quây IaI, chI co fôI d¦nh can ngan fro
choI nguy hIôm ma không ngan duoc. Sau caI chôf cua fhang Côc,
cô hoang so bo chay ngay vô Ha NôI. Ngay fruoc hôm do, cô cu ng
da Iam cho môf ga fraI khac phaI chôf nhu vây. MaI Tru ng không
dam vô nha. Cô phaI frô n vao khach san Tho ApocaIypso, phaI
frang dIô m bôI bac cho xâu dI, phaI fhInh fhoang dôI foc gIa. Cô so
b¦ chu ng fôI san duôI. Ðâu ngo cô IaI gap chinh fôI faI khach san,
ngay frong xuo ng vo cua Thuyôn fruong. Cô phaI bo khach san dô
vô nha. Cô fhâm câu nguyôn cho fac gIa cua nhung buc franh bIôn
không vì cô ma phaI chôf. Nhung MaI Tru ng hoan foan không bIôf
nhung ca I chôf xa y ra sau do cua fhang Ðo p va fhang Phu. Hình
nhu o Sa I Co n, cô cung mang mang bIôf co mô f faI nan xo ma y o
phia sau Iung. Iuc ây cô dang hoang Ioan vô môf vIôc kha c, nôn
không dam quay dâu IaI nhìn, vôI bo dI cho nhanh.
CIo dây moI bIôf fhôm rang co nhu ng nguoI chôf khuâf maf
cô, chôf vì dIôu a c vua moI manh nha frong y fhu c, chua cân phaI
fru c fIôp va fruc dIôn hanh dông.
Ngay hôm ây, fôI kô cho MaI Tru ng ngho chuyôn cuôc doI dI
bIôn chìm nôI Iônh dônh. MaI Trung fhì kô chuyô n cua mình.
Chung fôI nhu haI IInh hôn vâf vo frôn bIôn. Tau dam. Thuyôn
naf. Cung bam duoc vao môf caI phao. Cung daf vao môf hoang
dao. Chang con cach nao kha c hon Ia phaI nuong fu a vao nhau.
TIn cây Iân nhau.
`
` `

MuoI Iam fhang fuôI, MaI Tru ng duoc bac MIôn bô vô Ha
NôI. NguoI con ga I haI muoI bây fuôI b¦ cuf chân fraI, phaI chông
nang, Iung doo môf caI ba Iô fay bô môf dua con gaI. Không aI
không ca m fhây xof fhuong khI nhìn canh â y. MaI mây nam sau,
Höì Anh Thaái 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MIôn mo I duoc Ia p cho môf caI chân gIa. ÐI dung dô dang hon. Ðo
vuong viu hon. Ðan bo ko if nguoI nhIôu chI vIôn cho chuf fom
phIôu duong sua fhu c phâ m dô nuôI con bo.
Con bo xInh dop Ia Iung. Môf fhu fIôn nu b¦ oan fraI sao do
ma b¦ gIang xuô ng Iam nguoI frân. No dI hoc, duoc fhây yôu ban
môn. AI cu ng nhìn no không chan maf. Nhung hô co nguoI yôu caI
dop, fhì cu ng Iu c phaI co nguoI Iông Iôn Iôn vì caI do p. Co nhung
nguo I bâm sInh Ia ko kha f mau, ngua ngay chân fay muô n dâm
chom nguoI khac. Co nhu ng ko fhâ y gIây frang fhì fhich vây mu c
vao. Trong Iop vo Iong cua MaI Tru ng co mô f con bo nhu vây. No
gây quaf nhu mô f qua muop sâu. Cap maf IôI fo dâ y Iong frang,
nhìn dâu cu ng ngo vuc va dây anh nham hIôm. No không hô co
môf chuf fhIôn ca m nao vo I MaI Trung. Môf hôm, vu a moI baf dâu
gIo gIaI Iao, MaI Trung fhây no o ban sau chon Iôn dô ra fruoc, bon
dung nop IaI dô nhuong. Con bo no dI qua, con quay IaI hach sach
vì sao MaI Tru ng không dI ma IaI nhuong duong. MaI Trung du ng
Im, nhân ch¦u. Con bo kIa Iâp fuc fuyôn bô may phaI Iam Iinh cho
fao, fu hôm nay fan hoc, phaI vac cap sach vô fân nha fao, sau do
moI duoc vô nha. Hôf gIo hoc, MaI Tru ng pha I khô nô ôm cap sach
cho con bo kIa. Vua moI ra foI công, con bo IaI hoanh hoo sao IaI
ôm cap sach kho nhoc nhu fhô. RôI no xông vao fum foc MaI Trung
d¦nh danh.
Chua k¦p danh fhì con bo nga vâf ra. Maf fron frung. Mop
suI bof.
Ðam ban cu ng Iop chung kIôn ca. Nôu không, MaI Tru ng
khoo ma mac fôI hanh hung ban.
MaI Tru ng vô kô chuyôn voI bac MIôn. No muôn dI fham dua
ban ôm nam nha . Ðac MIôn khuyôn no nôn ru ban bo cung Iop dI
Iuôn môf fhô. Ca Iop buoc vao nha fhì không sao. ChI dôn khI MaI
Trung buoc vao fhì con bo kIa chôm dây. No vô Iây con dao va qua
cam daf bôn canh gIuong, d¦nh no m vao maf MaI Tru ng. Nhung
con bo dô ngay xuông gIuo ng. Con dao va qua cam vang ra. No co
quap, ang ac gIay gIua. Không aI nghI MaI Tru ng co IIôn quan foI
can bônh cua con bo. Co nguoI IaI nghI con bo mac chu ng Ioan fhân
kInh.
Sau nay con bo phaI chuyô n dI fruo ng kha c. Chac Ia fâm finh
cua no fu ây fro Ia I bình fhuong. ChI co MaI Trung Ia không quôn
duoc caI ân fuong rung ro n khI con bo no Ian ra, gIay danh dach.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MaI Tru ng không hIôu o mình co dIôu gì không pha I ma Iam cho
dua ban cam ghof dôn fhô. Ky nIôm fhoI hoc fro vo Iong In môf
khoang fôI frong ky u c MaI Tru ng maI cho foI bây gIo.
Cu ng phô co môf ông can bô fô chu c nganh dIôn goa vo. Ong
hay bay fo quan fâm foI bac MIôn bang cach bIôu môf caI fom gao
2 kg du ng Iu c nha hôf gao, môf caI phIô u duo ng hay caI phIô u
dâu... Nhung fhu fình cam mang finh fhu c phâm vao fhoI buôI kho
khan phân nhIôu co fac dung fôf. Tuy vây, không pha I Iuc nao
MIôn cu ng dam nhân. Ch¦ so mang no, IaI no môf nguoI dan ông.
Ch¦ da bam ba fuôI. Ðây Ia môf nhuoc dIôm. Chua chông Ia nhuoc
dIôm fhu haI. Mang môf caI chân gIa Ia nhuoc dIôm fhu ba. NuôI
môf dua bo gaI, chang bIô f chau hay con, Ia nhuoc dIôm fhu fu.
ÐIôf ch¦ co nhung bôn nhuo c dIô m nhu vây ma ông can bô dIôn vân
nang IuI foI. MIôn không dam fIn Ia ông fhich ch¦. Cung chang
dam nghI ông co y dô u fôI. ! fôI fhì nhu ng khI ca day phô b¦ cup
dIôn, ông da chang dô rIông cho khu nha MIôn sang don. Mây can
hô cu ng sô nha duo c an fhoo nguô n anh sa ng dac ân. Ðao câp Ia
fhoI nhu ng nguoI cua quyôn duoc fu do ban phaf dac ân va su
dung ca m fình ca nhân nham fru c IoI.
Môf buôI fôI, ca day phô dôf ngôf mâf dIôn. Khu nha MIôn
cu ng mâf dIôn nôf. Ch¦ vua fhap ngon don dâu Iôn fhì ông ca n bô
dIôn foI. Ong chap fay sau dif, gâf gu ko ca:
- Ðô fôI bao mây câu nhân vIôn dom anh sang foI cho cô.
Mây câu nhân vIôn chua k¦p dom anh sa ng foI fhì chinh ông
da Iam Io fhôI faf ngon don dâu. Ong fhôI fruof. Ong dIô n không
phaI Ia xa fhu dô ma fhu c hIôn fram phaf fram fru ng. MIôn bô vôI
ngon don dâu, daf ra chô khac. Ong dIô n fu bo vIôc Iây duong
ngam va o ngon don dâu. Mac fhây caI ngo n don dâ u fu mu. Ong
Iây xa kich vao muc fIôu chinh. Ong sân IaI, xôc MIôn Iôn mô f cach
dô dang, hu ng hu c Iao foI va nga chuI Iôn gIuong. MIôn hoang hôn.
Thuc ra nôu ông dIôn fu fôn hon fhì chua chu ng ch¦ da ch¦u xuôI.
Iu c bình fhuo ng, ch¦ fhây ông chang dôn nôI nao. Nhung bây gIo
ông fa cu sung suc nhu frâu huc ma . CaI môm dây dof daI IaI phaf
xa hanh foI. Ch¦ ghô fo m Ian Iôn vo ng franh.
Ðu ng Iu c con bo Tru ng Iao vao phong. Chu ng no dang chuân
b¦ sInh hoaf nhI dông khu phô fhì mâf dIôn. Ðanh gIaI fa n. No
xông vao fum foc ông dIôn gIâf ra. Cung Iuc don dIôn sang bung
Höì Anh Thaái 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iôn. Ðam nhân vIôn canh bôf dIôn xom ra không finh du khoang
fhoI gIan du dâf cho fhu fruong hanh su.
Ong dIôn xôc Ia I quân ao, dI ra hanh Iang. Mây nguoI o fâng
duoI xôn xao koo Iôn. Ong run run cuoI voI ho rang caI fhu ga I gIa
khI da Iôn con fhì dan ông phaI chông choI quyôf IIôf Iam mo I bao
foan duoc nhân phâm. Th¦ da do nghIôn ông ra. Th¦ da fuf ra, chI
môf Iân ma fuf duoc ca haI, vua fuf duoc quân, vua fuf duoc chân
gIa...
- Ong cuf dI.
Con bo Trung hof Iôn. No xông fu frong nha ra, maf quac
Iôn. Cap maf ây Ia cua mô f fhIôu phu b¦ xu c pham, không phaI Ia
maf môf con bo Iôn bay. NguoI bIôf dIôu chI nhìn anh maf ây da
ruf IuI co frâf fu.
Ong dIô n fhuôc IoaI dan ông khac, không fho a man duc vong
fhì fro nôn dôu cang Iom nhom fhoo kIôu dan ba ha ng fôm hang
ca. Ong quay IaI cuoI voI caI con bo dang xu Iôn du fon. A, con bo
nay ha, no goI bang bac MIôn xung bang cha u ha, bac chau gì dâu,
no Ia dua con hoang.
- Ong Im dI.
Con bo gao Iôn. Câu fruoc ông dIô n nham va o MIôn. Câu nay
moI danh fhang va o con bo.
Chang câ n con bo Trung phaI quaf cho ông dIôn Im. Ðang no I
do câu fhoa ma, mIông ông bông cu ng do, rang IoI nhu hoa da. Ong
da hoan foan câm khâu. Ong ôm caI môm dau buôf Ioang choang
dI xuông câu fhang. Ong nam IIôf o nha mây ngay. Không noI
nang gì duoc. PhaI sau mây ngay, du fhoI gIan cho môf chu f ân
hân, ông moI kho I.
Mây nam sau Ia I xay ra môf chuyôn khac. Iân na y su va
cham IaI do mây nguoI Iang gIông sa f vach gây ra. CIa dình ây fu
Iâu da bo fâf ca nhung gì co fhô bo duoc ra hanh Iang dô chIôm
fhôm dIôn fich. Hanh Iang san gô fro fhanh caI bôp cua ho, Ia noI
ru a rau vo gao, fhâm chi con fIôp khach frôn ca ghô bang kô saf
fuong. Ngay fôf, hanh Iang bIôn fhanh noI dun banh chung, suyf
nua Iam chay caI san gô don bong co fu fhoI Phap.
Ðôn fhô, nguoI Ia ng gIô ng vân chua cho Ia du. Môf hôm ho
fuyôn bô frông không voI vo chô ng MIôn rang fu ngay maI ho so
mo rông dIôn fich ra fân hanh Iang. Iôn khoI câu fhang Ia buoc
CoI nguoI rung chuông fân fhô 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngay vao nha cua ho. Nhung gIa dình cô chu cu fu nhIôn, chu ng fôI
cho phop cô chu dI qua can phong moI xây dô vô phong mình.
Vo chông MIôn dôu Ia gIao vIôn. Ðô u hIô n Ianh, ngaI va cham
âm I. Vô Iy nhu vây, bâf fIôn nhu vây, ma ho chang bIôf finh sao.
Sang hôm sau, bôn fhang con fraI nha ây khuân vô môf dông fro
nua va mây cuôn gIây dâu, cof op, quyôf bIôn caI ha nh Iang chung
fhanh can pho ng rIông. Con bo Tru ng fhây fhô không ch¦u duoc.
KhI bôn ga con fraI công fhôm bô chu ng Ia nam, baf dâu dung coc
Iam khung cho can pho ng, fhì con bo chay ra. No du ng ngay gIua
noI bon nguoI dang hì hu c xây dung phong fuyôn. No bao so dung
maI cho foI khI moI nguoI không Iam nua.
Môf fhang koo fay con bo ra. No d¦ch fro IaI chô cu. Môf
fhang fhuc vao Iung con bo, dây vô nha. No quay IaI. Môf fhang
vang fu c, fum fay ao IôI xônh xôch con bo dI. Tru ng gIa ng ra,
buong bInh dung vao chô no da dung.
Ca bôn ga fraI phaf khung. Cha Io chung ch¦u fhua môf dua
con gaI muoI Iam fuôI7 Chung vô Iây nhung khu c fro khuc nua,
nhâf Ioaf quâf cho con bo môf frân foI boI.
Vu khi fuc kha c fuôf khoI fay chu ng. Môf caI gâ y fro vang
Iôn cao, roI xuông, dâp danh bôp vao dâu mô f fhang. Môf cây nua
vof nho n fu quay dâu, xIôn vao bap duI môf fhang khac. HaI fhang
kIa nga vâf ra gIay danh dach nhu dông Ioaf fru ng gIo. Ðôn fhang
con fraI fo con rôn rI gao fhof dông nha. Hang xom phaI dô Iôn
chay chu a. Thang b¦ fhuong fhì bang bo. Thang pha I gIo fhì danh
gIo gIaI cam. Cha c Ia chung b¦ ông froI fru ng phaf vì môf vIôc Iam
qua dôI ngang nguoc.
CIa dình ây phaI Iang Iang fu bo y dô dôc chIôm caI hanh
Iang.
Vu faI nan fâp fhô Iân nay khIô n MaI Trung suy nghI. Vì sao
fu fuôI fho, hô co aI d¦nh fân công con bo fhì ngay Iâp fuc gap dIôu
bâf frac7 Môf Iân con Ia su Ia. HaI Iân con Ia ngâu nhIôn. Nhung
bông nhIôn ca bôn ga fraI cu ng Ian du ng ra nhu fhô fhì fhâ f kho
hIôu. MaI Tru ng cam fhây o no co môf dIôu gì do fhâf bi ân, fhâf
khac nguoI.
Ðac MIôn IaI không nhâ n ra dIôu do. Ðac fIn nguoI. Ðac
không nghI xâu vô con nguoI. Ðac fhâm chi da dI fham ông dIôn
Höì Anh Thaái 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
câm khâ u. Ðac fhâm chi con mang dâu cao va cam chuôI sang cho
bôn ga nha bôn.
Cang Ion, MaI Trung ca ng hIô u ra rang o mình co môf nguôn
nhân dIô n chôf nguoI dôI voI ko muôn dôn gây dIôu ac. Môf Iân cô
doc sach noI vô con ca duôI dIôn. Cô dôf ngôf ru ng mình. Tu phaf
hIôn Ia mình gIô ng nhu môf con ca duôI dIôn.
Ðam sInh vIôn, dam fri fhuc va fhuong nhân không hay bIôf
dIôu do. Ho cu nhu fhIôu fhân Iao vao Iua va b¦ fru ng phaf. RôI bac
MIôn cung cho MaI Trung bIôf vô ca I chôf fha m cua cha mo cô. Ðac
cu ng nha c IaI IoI nguo I mo doI daf fôn cho con gaI Ia MaI Tru ng -
ngay maI Ion Iôn, no so dI fru ng phaf, dIôf fru ko ac dô bao fhu cho
cha mo. Không co nhung con nguoI ma su mônh duy nhâf Ia fIôu
dIôf ko ac, fhì caI ac frum Iâp va fran ngâp ca fhô gIan nay. CaI ac
so do nghIôn Iôn fhông fr¦ ca môf dân fôc. CaI ac so dIôf chu ng ca
môf gIông noI, so fan saf nhung gIa dình, so ham hIôp nhu ng cô
gaI.
PhaI co nguoI IInh su mônh fru ng phaf ko ac.
Ðu sao MaI Tru ng cung fhây sô phân nghIôf nga khI chon cô
Iam vIôc ây. Cô không dam cho bac MIôn bIôf IoI nguyôn cua mo, y
nguyôn cua mo da fhanh hIôn fhuc. Ðac MIôn con so su fru ng phaf
ây hon ca MaI Trung. Con nguoI chua dôn nôI phaI b¦ frung phaf
dau don nhu fhô. Con nguoI du sao vân co fhô cam hoa va caI bIôn
duoc bang con duo ng gIao duc.
Khoang nua nam fruo c, MaI Tru ng suyf fru ng kô cua môf
fôn kình d¦ch voI công fy Hông Hoang. Tôn nay cam Quô c Ða I da
phông fay frôn môf sô hop dông boo bo. Cam hon nua vì Quôc ÐaI
ngay fruoc Ia nhân vIôn cu a han. KhI fu bo công fy cu a han dô Iâp
công fy rIông, Quô c ÐaI mang fhoo ca môf danh sach ban ha ng dây
fIôm nang va nhu ng faI IIô u, nhu ng fhông sô ky fhuâf moI nhâf
ma chI công fy cu a han moI co duoc. Han ngâm ngâ m fIôp xuc vo I
MaI Tru ng. Không fhô du ng my nhân kô frong vIô c nay. Ðan fhân
con nguo I hao hoa hâp dân cua ha n Ia môf caI kô. Han Iây môf caI
fôn khac, dôI fôn môf công fy frung Iâp va hua hon môf hop dông
Ion voI MaI Tru ng. Hop dông ây du su c fhôI công fy Hông Hoang
Iôn ha ng dâu. Hop dông maf kha c so quâf nga Hô ng Hoang chôf
han frong con vo no. Quô c ÐaI va MaI Trung so phaI ra foa vì
khoan no kôch xu không fhô fra duoc cho nha bang.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Quôc Ða I cân nha c fhâ n frong. Han kIôm fra cân fhân moI sô
IIôu vô caI công fy du ng frung Iâp ma vân cho pho p dôI fôn kIa.
Rôf cuôc caI hop dông MaI Tru ng dom vô cho han xom ra hoan
foan dang fIn cây. MaI Trung dôn frao dôI voI ga no vô caI bIôn
ban ghI nho, fu c Ia hop dông chinh fhuc chI sau vaI ngay nua so
nam cha c frong fay han. Ðu ng caI khoanh khac an cha c, frong dâu
han Ioo Iôn y nghI rang con bo nay da vao frong, fhì chinh ca I fIa
chop sang Ioo do danh fha ng vao nao bô cu a han. Ðang ngôI bôn
ban an, han gIâf nây nguoI rôI dô vâ f xuông, vu c maf vao baf mam
fôm. Ðam dan om nhô n nhao xô ghô cha y foI dua han dI bônh
vIôn.
Han b¦ xuâf huyôf nao. CaI sao huyôf cua môf muu mô hIôm
ac b¦ fan ra. IIôf nua nguoI, Iân dâu fIôn fInh IaI, câu duy nhâf
han phôu phao Ia hay châm duf vIô c ky hop dông.
Sau su cô o baI fam Ðình Son, vô dôn Ha NôI, MaI Trung
duoc quyôf d¦nh vao SaI Con nua fhang dô Iam vIôc voI môf dôI fac
moI. Cô dI Iuôn. Nhu vây con frôn duoc su san Iu ng cua dam ban
bo fhang Côc. O SaI Con cô gap Ðuy, môf chang fraI gôc SaI Con
da quon fu fruo c. MaI Tru ng fhich ngho caI gIong SaI Co n dô
fhuong cua Ðuy. Cu ng nhu ca c cô gaI Nam bô fhich ngho caI gIong
dô fhuong cua mô f chang fraI Ha NôI. MaI Tru ng con fhich Ðuy o
chô không Iân na o anh ru cô dôn vu fruong, dôn quan karaoko,
dôn nhu ng fu dIôm ôn ao foan nhu ng guong maf nhu duoc duc
hang Ioaf fu môf khuôn. Ðuy dua cô dôn khu Ðâ m Son, mua vo
ngôI câu ca ca buôI. Vua gIaI fri, IaI coI nhu duoc ngôI fhIôn ca buô I
gIua caI fhoI không fhô ngôI fhIôn duoc. ThIô n xong, ho quyôf d¦nh
xa hôf co . HaI nguoI dô caI bình ca câu duo c xuông hô, rôI Ioo Iôn
môf chIô c du quay. Nhu chI co haI nguo I voI nhau frong chIôc ghô
kIôu Iông saf. Hof vang Iôn, cuoI vô fu, cuoI sa ng khoaI. MaI Tru ng
ôm chaf Iây Ðuy môI khI b¦ nhâc Iôn dIôm cao nhâf, fhoang fhây
ca môf khoang fhanh phô phia xa, rôI b¦ no m xuông vun vuf nhu
sap chuI vao Iong dâf.
Co môf fro hô mô I Iân MaI Trung vao SaI Con Ia Ðuy dua cô
dI xom IaI. Anh fhich mu a rôI nuoc. Nhung xom mua rôI nuoc fhì
anh chI fhich dI voI om. Vì sao vây7 Không bIô f, chac co su dông
cam. Ðuy fra IoI don gIa n va fhang fhan. Thô fhì anh cu fIôp fuc dI
xom dI. Tâf nhIôn rô I, cho dôn Iâ n sau om vao, hoac anh ra Ha
NôI.
Höì Anh Thaái 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CaI fro nghô fhuâf dân da co môf không haI frôn fhô gIan
nay, caI fro dôc dao san phâm cua van mInh Iua nuoc dông bang
Ðac bô nay cuôI cung cung dôn duo c sông nuoc Nam bô. No cung
duoc Nam bô hoa dI môf cach ngô nghInh va hôn nhIôn. Tro boI
fhuyôn câu ca voI phân nhac choo nhôn nh¦p song nuoc duoc fhay
bang dIôu Iy koo chaI dôn Ia dô fhuong. Ðô fhuong nhu chang fraI
Nam bô dang cuoI rô Iôn fruoc nhung con rôI hIôu dông ngh¦ch
nuoc. Ðô fhuong nhu Iu c Ðuy daf fay cô, dI vong ra sau sân khâu,
xom ca c nghô sI fhu do n con rôI va dao cu, gan ho I xom vì sao con
rô I co fhô bâf chof chuI fu duoI nuoc Iôn, vì sao chu ng co fhô nôI
bâp bônh frôn maf nuoc va dI chuyô n sInh dô ng nhu fhô.
TôI muô n, Ðuy dua MaI Tru ng vô phong cô o khach san. Ho
nam ôm nhau, chuyôn fro gIan d¦. Chang noI chuyôn fuong IaI,
cu ng cha ng noI dôn môf du d¦nh cu fhô nao. Mac du frong fhâm
fâm Ðuy râf muô n noI. Ca haI cu ng hIôu rang ho râf cân nhau.
HIôu ra ng ho phaI cu ng coI bo moI ngan fro gIan cach gIua haI
nguo I dô dôn voI nhau, hoang so va nguyôn von. Ðôn voI nhau maI
maI.
Thì fâf ca nhu ng gì ngan cach da duoc go bo. Ðm cân cho doI
anh. Ðuy noI don gIan. Anh không noI anh yôu. Tu yôu fhoI buôI
nay hIôm hoI qua fhanh ra xa xI, duoc noI ra dô daI qua dôn mu c
fro fron. Tro fron qua dôn mu c kho danh dông duoc nhu ng fraI fIm
fô nh¦ dô b¦ fôn fhuong.
Ðm cung cân anh. MaI Tru ng noI don gIan. Ho nho nhang va
âu yôm fruon saf vao nhau. MôI fìm duoc môI. Ða fh¦f fìm duoc da
fh¦f. HoI âm fìm duoc hoI âm. Hoa Iam môf cung chung môf nhIôf
dô, chung môf nh¦p fho, chung môf fhô xac.
Nhung.
CaI buoc cuôI cung dô haI nguo I fhuc su xâm nhâp, fhu c su
fan hoa frong nhau chua k¦p foI. Ðuy bông bâf ngua nhu b¦ xo ra
râf manh. Toan fhân anh uon Iôn, van voo nhu sap b¦ bo gay. RôI
anh co quap IaI fu fhô môf con fôm. MaI Trung hoang hôf bâf ngon
don o dâu gIuong. Thân fhô vam vo cua môf cha ng fraI phoI Iô,
frân fru I va ô chô.
Ðuy không kôu Iôn. Không rôn rI. Anh ca n rang ch¦u dau
don. Ðau ua nuoc maf. Nuoc maf vì dau fhì không ghìm nôI.
- Ðm co IôI. Ðây Ia faI om. Không phaI faI anh dâu.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MaI Tru ng cung không ghìm duoc nuo c maf. Cô hâu nhu
chua bao gIo kho c. Co kho c cu ng không ra nuoc ma f. Ðây gIo cô
chay nuo c maf Iâ n dâu fIôn. NguoI yôu cô cung không duo c phop
yôu. Không duoc yôu ma vân phaI nghI rang mình co IôI. Va nôu
anh cu kIôn frì fhoo duôI maI ca I fình yôu nay nghIa Ia anh so con
fIôp fuc dau don va fhâf baI.
Không fhô nao gIaI fhich cho anh hIô u duoc.
Không fhô ch¦u nô I caI y nghI pha I fu bo anh.
MaI Tru ng roI SaI Con frong fâm frang ây. Cô không fhô
sông fIôp frong nhu ng dô fh¦ dô ngay ngay chung kIôn nhu ng con
nguo I vâf va dau don ngay fruoc maf mình. MaI Trung phaI dI cho
khuâf caI coI nguoI chI muôn gây faI hoa cho cô, va dôn Iuof mình,
cô IaI gIoo faI hoa fro IaI cho chinh ho.
Va con nhu ng nguoI nhu Ðuy7 Io nao nhu ng chang fraI nhu
fhô, hanh dông nhu fhô ma cung b¦ xôp vao IoaI phaI ch¦u fru ng
phaf7
Höì Anh Thaái 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 8
TôI nghI IaI môf nha khach danh cho nhu ng nguo I dôn Cua
Ion fam bIôn. TôI dôn dây không phaI dô fam bIôn. Mu c dich
chuyôn dI cua fôI coI nhu da hoan fâf. TôI Ia nh dam nhìn nhung ko
mac dô fam ôm phao chay ra chay vô. Nhâ y nhof hi hu ng gIon
song nhu môf dam bof boo bIôn moI xô daf vao bo. RôI fôI so quang
mình vao nhu ng chuyô n fau xuyôn daI duong co. Ðam nguoI kIa co
frong mo cung chang dam mo nhu ng chuyô n dI xa nhu vây, mao
hIôm nhu vây.
Thô ma fôI chua muôn vô ngay. Co môf caI gì do niu chân fôI
IaI. Sang hôm sau, fôI IaI Ioo Iôn nu I, dôn chua Ða o Son. MaI
Trung dua fôI dôn gap su cu, gIoI fhIôu co anh Ðông Ia ban moI o
ngoaI Ha NôI vao choI. Su cu maf da kom, chI Nam Mô A ÐI Ða
Phâf, quy hoa qua, rôI cho phop MaI Tru ng dân fôI dI van canh
chua.
Chung fôI IaI ra ngôI chô ban co fIôn.
- Ðôm qua, om IaI mo dung gIâc mo â y.
MaI Tru ng no I.
CIâc mo ây cô da kô voI fôI. Nhung ngay o dây, fhInh fhoang
MaI Tru ng IaI mo fhây co môf bong nguoI dôn dân cô dI. ÐI qua
môf con duong Io n va daI. RôI ro ngoaf vao môf IôI dI nho frong
ru ng. Iuof qua nhu ng buI cây canh cây gaI go c bung nhung. Ðay
frôn môf canh ru ng da day râm xanh Ia, du fhang hoac vâ n chon
Iân nhu ng fhân cây b¦ cha y fhIôu fro fruI. Ðôn bôn môf con suôI
can fhì bong nguo I dân duo ng bIôn mâf. MaI Tru ng cung fInh dây.
Phâp phong va hoang mang. Ca m fhây môf dIôu IInh bao ma
không hIôu fhu c su co chuyôn gì.
- Ðôm qua, om IaI dôn bôn con suôI can. Nhu vây Ia Iân fhu
fu om mo fhây no . Iân nay om da Ioo Iôn nhung fang da fo b¦ bao
fron fron frInh nhu nhu ng fraI cây khô ng Iô. Ðm ngôI frôn môf
hon da ây. NguoI dân duong ra hIôu vây om dI fIôp. Ðm chua k¦p
dung dây fhì caI bong bIôn mâf...
CoI nguoI rung chuông fân fhô 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
MaI Tru ng hoI gu c dâu xuông. HaI ban fay do Iây guong maf
dang chìm dam vao coI râf xa nao. TôI ngô I yôn, cha ng bIôf gIup gì
duoc cho cô.
Ðâf chof co fIô ng chân fhình fh¦ch dI foI. MaI Trung gIâf
mình, fro vô voI fhu c faI. CIông mang dôn môf rô khoaI Iang Iuôc
con nong. Àn dI om, an dI chau. Ch¦ dua rô khoaI cho chung fôI.
Vu ng nay chI co fhu khoaI nay Ia da c san. Ruôf vang nghô va chac,
ngof va buI. !ông voI nuo c cho xanh vang sanh chI môf Iân cu ng
kho quôn.
TôI da gap CIông fu chIôu hôm qua. NguoI da n ba fâm fhuoc,
dôI ban chân fo Ia Iu ng. Ch¦ cu dI chân frân, môf ngay ganh mây
ganh nuoc fu duoI chân nu I Iôn chua. Ðang Iuc khô han. TroI
không cho môf haf mua. Nha chua Iâu nay chI cân du ng nuo c mua
chua frong môf caI bô Ion. Nuoc mua gIo da hôf, phaI nho vao
nguo I dan ba Iuc dIôn sôf sang Iam công qua. TôI aI ngaI dua cho
CIông dôI gIây bafa co 42 cua mình. Ch¦ cô fhoc dôI ban chân fo
dây vao ma không duoc. Chân ch¦ phaI Ion hon fhô chung haI sô.
ÐôI ban chân không cân dôI voI nguo I. ÐôI ba n chân nang nô phIôn
muôn, su f soo fhuong fich va chaI san nôI dau.
CIông d¦nh dI Iuôn, nhung MaI Tru ng vôI gIu fay ch¦ IaI:
- Cô CIông, bac MIôn kô rang ngay fruoc o gân fram co môf
con suôI. Cô co nho không7
- Ðung rôI, co môf con suô I. ThInh fhoang ba ch¦ om vân ra
do fam gIaf. Thì cha cha u cu ng hy sInh o do.
- Cô co nho duong dI foI noI ây không7
- Iâu qua rôI. Hôf chIôn franh, aI quay Ia I mân chI. Nho
duong sao nôI.
NguoI da n ba Iac dâu. Ch¦ d¦nh quay vô chua voI chIôc don
ganh va dôI fhu ng ganh nuoc. MaI Trung vâ n nam chaf fay ch¦. Cô
noI nhu dang do fhoo môf con duong frong fri nho.
- Chau da foI bôn con suô I. Nhung suôI bIô n fhanh suôI can
rôI. Iong suôI co nhu ng fang da fo. Co ba hon da Ion, nhu ba fraI
xoaI chu m vao nhau...
- Rua fhì dung rôI.
CIông fhang fhôf kôu Iôn. Ch¦ kô ca bon ngay ây vâ n bao ba
hon da do Ia chô danh rIông cho ba ch¦ om ngôI fam. CoI hôf quân
Höì Anh Thaái 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ao ra, môI dua Ioo Iôn ngôI frôn môf hon da, co khac gì ba nang
fIôn ca. Nhung co bao gIo duoc fam ca ba nguo I cu ng môf Iuc dâu.
Môf nguoI fam fhì haI nguoI phaI câm sung canh chu ng o haI dâu
khuc suôI.
- Con suôI ây can rôI sao7
CIông nhu fu hoI, nhu Iuyô n fIôc.
- Vây fhì cha u mo nua dI. CoI xom duong dI ra sao. IInh u ng
Iam do. O chI nho fôn vung do Ia A SI. Ðuo ng sa fhì quôn mâf rôI.
CIông ân cân dan fhôm.
TôI cung fhu c Iong mong nhu vây. MaI Trung so fìm ra IôI cu
dô fhu Iuom duo c dâu fich cua mo cua cha. Nhung fôI ca m fhây
môI gIâc mo Ia môf hanh frình fhu c su khô aI dôI voI cô. NguoI fa
bay frong mo cu ng hao fâm fôn Iu c nhu froo doo IôI suôI vây fhôI.
Sang hôm sau, MaI Tru ng noI dôm qua cô da froo Iôn ba hon
da nhu ba fraI xoaI. Sau do, cô dI mon fhoo bôn fa cua con suôI
can, nguoc Iôn phia fhuong nguôn. Ðôn bôn môf gôc cây rôu phu
xanh rì fhì ro fraI dI vô phia vach da. ToI dây fhì gap dâu fich cua
môf Ian franh dô naf. Vang vang fIông noI cua nguoI dân IôI, môf
gIong nam frâm âm. Con da fìm ra duong rôI do, Iôn duong dI con.
Vây Ia da ro. MaI Tru ng phaI Iôn duong. Cô so fìm duoc haI
côf cua cha mo. TôI gIo sô fay, ghI Ia I fôn vung A SI, dô n cây sô bao
nhIôu fhì ro fraI khoI duong quôc Iô, xuyôn qua nhung môc na o dô
foI con suôI can, quang duong fu con suôI can dI Iôn ra sao...
Quang duong fu con suôI can nguo c Iôn duo c ch¦ CIông xac nhân.
Trong fri nho if oI cua ch¦, chI con IaI ro rang khoang cach ây.
TôI noI so dI cu ng MaI Tru ng. Cô na m fay fôI. Im Iang.
TôI dI sam môf bô cuôc xong, xa bong. HaI con dao dI rung.
HaI chIô c ao mua va mây fâm vaI nIIông. CIay vaI va ung cao su
cho haI nguoI. Ðo n pIn va môf fa bâf Iua ga daf kha p nguoI. Thuc
phâm khô va nuoc uông. Kom bôI chông muôI va chô ng vaf. Tâf ca
duoc bo gon vao haI chIôc ba Iô du I¦ch. Цa ban da co san bôn chIôc
dông hô doo fay.
CIo da dôn Iuc Iôn duo ng. Môf chIôc xo, haI chung fôI cung
voI con KI. Chu ng fôI dI fro IaI con duong vao chIô n fruong nam
xua. Ða ng vo nhu can bô câp fInh dI công fac. Cang dI sâu vao, con
duong cang fro nôn hoo hu f. Thang hoac gap nhung fôp nguoI dân
CoI nguoI rung chuông fân fhô 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fôc Io fo frôn duong. Ða do don sam, hoo haf. Con duong b¦ Iang
quôn. Con nguoI b¦ Iang quôn. Môf vung rung nu I b¦ Ia ng quôn.
Sau haI ngay, chung fôI dôn gân vung A SI. Không nôn dI
fIôp bang ô fô. TôI cho xo ro vao môf fh¦ frâ n vung cao. Thu c ra chI
Ia haI da y nha xây haI bôn môf con duong. Tro con, nguoI Io n koo
ra xom môf chIôc xo voI ho Ia qua sang frong. Mây nha fro không
nhân frông xo. O fh¦ frân nay chIôc xo Ia caI dIa bay fu hanh fInh
khac dôn. NguoI fa so koo foI, froo Iôn fuong, Iôn cây, Iôn maI nha
dô nhìn ngam. Ca ngay. Ca dôm.
Rôf cuôc, fôI phaI danh xo dôn dôn công an fh¦ frâ n. TôI xuâf
frình chu ng mInh fhu, bang IaI xo, gIây chu ng nhâ n so hu u xo. TôI
gIoI fhIôu MaI Tru ng Ia nguoI dI fìm haI côf cha mo hy sInh o vung
A SI frong chIôn franh. Truong dôn công an dông y cho guI chIôc
xo. Anh bao nôu chung fôI cân so cu môf chIôn sI fôn Ia A ÐaI quô
o vung do dân duong dI fIô p.
Con gì hon fhô nu a7
Chung fôI |finh ca con KI) mang ba Iô xong cuôc xa bong, dI
bang bôn chIôc xo ôm, IoaI xo MInsk, Iôn vu ng A SI. Xo phong qua
môf caI côf môc fhì MaI Trung kôu xo dung IaI. Cô bao da nhâ n ra
IôI ro gIô ng nhu Iô I ro cô da fhây nhIôu Iân frong mo.
Chung fôI fha cho bôn nguoI xo ôm quay vô. A ÐaI gIanh
mang gIup ba Iô va xong cuô c cho MaI Trung. Anh fa va fôI dI
fruoc, du ng dao phaf quang cac buI cây va dây Ioo. ÐI duoc môf Iaf
fhì MaI Tru ng fro nôn bôI rôI.
- Không duoc. Ca c anh phaI dô om dI fruo c.
A ÐaI no I co nho mang mang môf con suôI can dâu dây. Hay
dô anh dI fruoc dân duong. Anh xam xam d¦nh dI fhoo môf IôI mon
mo mo phia bôn phaI. Nhung MaI Tru ng bông roo Iôn:
- Ðm da nhân ra duong rôI.
Cô chI fay vô phia bôn fraI. Phia ây không co IôI mon. Ðây
Ioo chang ch¦f. PhaI mâf môf fhoI gIan kha Iâu, chung fôI moI
chom cha f duoc ca c buI cây, mo ra môf IôI dI.
Ioay hoay maI cho foI frua. MaI Tru ng fIô n Iôn, Iu I IaI, faf
sang pha I fhì gap vuc sâu, faf sang fraI fhì phaf hIôn ra môf con
duong mon bo quôn da Iâu. Co moc cao va dây Ioo bo ngôn ngang.
Cô nhu nguo I da b¦ nhâp dông, cu Iao dâu vô phia fruoc. ÐI nhu
Höì Anh Thaái 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguo I mông du. ÐI nhu co nguoI câm fay dân dI fhì dung hon.
Chung fôI buoc ga n fhoo cô ma nhIôu Iuc không fhoo k¦p.
Khoang haI gIo chIôu fhì gap con suôI ca n.
Ðu ng nhu frong gIâc mo cua MaI Tru ng. Ðu ng nhu frong ky
uc gIan don cua ch¦ CIông. CIua Io ng suôI co râf nhIôu fang da b¦
bao cho fron nhan. NôI Iôn gIua chung Ia môf cum ba hon da Ion
nhu ba fraI xoaI chu m dâu vao nhau. TôI bâ f chof fuong fhây co ba
nang fIôn ca no n na ngôI frôn do. Ho mIm cuoI bi ân dang sau môf
man khoI mo ao.
Ðong suôI nay chI con Ia môf dong da cuôI mau frang, co
nhung vIôn sang Iâp Ianh. Nhu ng hon da bang na m fay, bang fraI
buoI, bang qua bi ngô. Nhu ng fang da fo bang caI chum nuo c raI
rac dây do. To nhâ f Ia ba fraI xoaI chu m dâu fhanh chu m. Ca môf
dong suô I da khô khôc uôn mình Ion IoI frong ru ng.
MaI Tru ng Iâf dâf chay qua con suôI da. Sang dôn bo bôn fa,
cô chay mon fhoo bo. Ðang chay, bâf dô cô vâp môf caI, fung mình
Iôn rôI nga vâf xuông cu ng môf fIông fhof vo foang Iông nguc. Cô
nam ngu a frôn maf dâf, fhân nguoI quan quaI, fho hông hôc nhu
môf nguo I dang b¦ rach bung, b¦ moI sach fIm gan. Chân fay cô bâf
dông nhu b¦ gIu râ f chaf.
A ÐaI va con KI d¦nh Iao foI, nhung fôI ra hIôu cho fâf ca
dung yôn va gIu Im Iang. MaI Tru ng oan nguoI Iôn fung dof. Oan
Iôn fu ng dof. CuôI cu ng, cô xuôI han chân fay ra. Nam bâf dông.
Thình Iình MaI Trung dung vuf dây. Không co n Ia cô gaI ây
nua. Ðo Ia môf IInh hô n dang Iao vuf vô phia fhuong nguôn.
Chung fôI fuc fôc duôI fhoo. Cô bang qua nhung bu I cây, dâm dâu
vao môf gôc cây rôu phu xanh rì. Cô nga xuông, rô I dung dây ngay.
RôI ro fraI, Iao vô phia mô f buc fuo ng fha nh bang da.. Chay qua
dâu fich môf caI Ian franh dô sâ p da Iâu, chI co n ngôn ngang
nhung ca nh fro nua bâm dâp, MaI Trung cu ng không dung IaI. Cô
chay fhôm môf quang nu a. CuôI cung cô hôn hôn dung IaI bôn môf
khoang dâf frông, co moc Iu f dây.
HaI fay so soang vô phia fruoc nhu môf nguo I mu. MaI Tru ng
Iâm bâm dIôu gì do. NguoI cô run Iôn. Run nho nho. Con rung Iac
manh dâ n Iôn. Rô I ca fhân nguoI rung bân bâf. Cô dô vâf xuô ng,
nam sâp frôn maf dâf. HaI fay dang ra nhu ôm ngang môf vâf nao
do.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf Iaf, cô dông dây fay chân. NgôI dây. RôI cô bo sang
khoang dâf bôn canh. Ia I nam sâ p xuông. IaI dang haI fay nhu
ôm môf ngôI mô.
Con KI hoI kh¦f kh¦f muI. Maf no nhoom nuoc. Tuc Ia no da
phaf hIô n ra noI co haI côf. No vôn fhinh nhay voI dI haI cua
nhung nguoI qua cô.
Iâu sau. MaI Tru ng bo dây. Cô không con bIôf dôn chung fôI
dang du ng cach môf quang o dang sau. Cô quy gôI, chap fay khân
vaI nhu ng gì ngho không ro. Sau môf Iuc, gIong cô bông cao dân
Iôn:
- Con Iay cha, con Iay mo, cha mo hay gIaI fhoaf cho con kho I
su mônh dI frung phaf ca I ac. HaI muoI sau nam con phaI dI fru ng
phaf nhu vây Ia daI qua rôI.
CIo fhôI xao xac. Tu ng Iop co b¦ do rap nhu co nguo I dang
buoc qua buoc IaI frôn do va suy nghI Iung Iam. Co fIông rì rao
nhu ban bac, nhu khuyôn nhu.
- Nhung mo oI, chung nao con coI nguoI fhì con caI a c, cu ng
nhu caI fhIôn vây fhôI. ÐIôf fru caI ac Ia vIôc cua moI nguo I, sao IaI
baf môf dua con gaI don dôc nhu con phaI Iam vIôc ây7
CIo IaI gIân du fhôI qua. Toan fhân MaI Tru ng run Iâ y bây.
- XIn cha mo cho con fro vô Iam môf dua con gaI bình fhuong.
Con cu ng muôn yôu va duo c yôu. NguoI fa yôu con fhì dâu co gì Ia
ac dôc, co sao nguoI ây cu ng b¦ xuông fay frung phaf7
Môf fIông gIo âm frâm fran qua. Môf fIông gIo fhanh fhanh
yôu of phan bac. Nhu ng Iop co vua ngoc Iôn IaI b¦ do rap xuông.
- Iân nay con xIn phop dua cha mo vô chua Ðao Son. Cha mo
hay yôn nghI vInh vIôn o do. Cô CIông cu ng dang o do. Cô ây so
cham soc khoI huong cho cha mo fhuong xuyôn.
MaI Tru ng cuI guc dâu râf Iâu. Cô dang Iang ngho IoI can
dan cua bâc phu mâu o co I vInh ha ng. HaI Iuông gIo frâm âm va
fhanh fhanh cu nôI fIôp nhau fran qua.
- Con xIn ngho fhoo Io I cha mo... Hanh phuc chI fhuc su co
chung na o cha mo cho con fhoaf khoI su mônh ây... OI, con bIôf Ia
cha mo so bang Iong ma. Cô bông dô vâf xuông. IaI gIa y gIua frong
con run quan qua I. Môf caI gì do dang b¦ xo ra ch frong nguo I cô, b¦
gIâf ra fu ng mang, b¦ ruf dâ n ra nhu môf soI dây manh va bâf fân.
Höì Anh Thaái 116
hffp://obooks.vdcmodIa.com
RôI vuf môf caI, fâf ca bay fhoaf Iôn khoI nguo I cô. MaI Trung
quây dap mây caI nua rôI Iâf nghIông nguoI. Cap maf Io do hôf hôn
cua cô dâ n dân fro IaI fInh fao va fInh nhay. Cô fu fu ngôI dây.
- Ðây Ia cha om. Ðây Ia mo om.
Cô chI haI khoang dâf bang, cach nhau chu ng vaI mof, chang
co vo gì Ia haI nâ m mô.
Con KI Iâp fuc xông dôn. No hif no nguI ca haI noI. ÐuôI no
vây rôI rif. Nhu vâ y Ia no da xac nhân dIôu MaI Tru ng no I.
Ða chu ng fôI du ng du ng cu mang fhoo dô khaI quâf haI nâm
mô . Nhu ng fâm vaI nI Iông quân quanh fu fhI vâ n chua mu c naf.
Chung fôI dung nhu ng fâm nI Iông moI boc gon haI bô haI côf IaI.
Xong xuôI fhì da xô chIôu, nhung fâf ca dôu quyôf fâm quay fro ra.
Chung fôI co don pIn va A ÐaI da du phong mang fhoo mây khu c
nua khô Iam duôc.
`
` `

MaI Tru ng duong nhu da fro fhanh môf cô gaI khac. TôI
danh xo dua cô fro vô vung Cua Ion. Ngang qua môf quang rung
vang, cô bâf chof bao fôI dung xo. Cô chay sang bôn duong no dây
hoa daI sac so. Cô Iom khom cuI fìm frong nhung Iu m hoa, buI hoa,
vông hoa. Tâf ca dôu phô phang mo I goI.
Sau rô f, cô ôm mô f bo hoa frôn ngu c, nhay chân sao quay fro
vô, do Ia buoc chân cua môf bo gaI vua moI fro fhanh fhIô u nu.
MaI foc fung bay fInh ngh¦ch frong nang so m. Cuong maf rang ro,
vô fôI va hôn nhIôn. Ca fhân hình fhIôu nu moI Ion fran ngâp muI
hoa ru ng. Iac Iu uyôn chuyôn fhoo nhu ng nh¦p chân sa o.
- Ðây Ia hoa cho anh.
Cô noI don gIan nhu bIôf cha c Ia fôI so nhân. CIua ca frIôn
hoa ru c ro va choI gaf, cô chI chon nhung ca nh hoa II fI bông nho.
Phon phof fim. Phon phof vang. Phon phof hông. NhIôu nhâ f Ia
nhung bông hoa frang fho daI. Tâf ca dôu Ia hoa da I, fhu hoa danh
dông Iong frac ân vì không co fôn.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 117
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vô dôn vung Cua Ion, fôI cho xo chay mon fhoo hang duong
ngan cach con duong voI baI fam. MaI Tru ng nho ra hôm nay Ia
ngay muoI bôn, ngay maI ram fha ng bay xa fôI vong nhân. Ram
fhang bay, cô so phaI gIu p su cu Iam Iô cu ng nhung vong hôn vô
gIa cu không noI nuong fua. Cô so phaI dô chao vao nhung chIô c
phôu quân bang Ia da, rôI daf phôu chao Ia da kha p frong vuon
chua. Nhung cô hôn môI nam so duoc môf bua no va o ram fhang
bay. Thô con nhung cô hôn dang sông dây kIa frong coI nguoI nay,
môI nam ho không duo c rIông môf ngay bô fhi. Ngay nao Ia dô
fuong nho ho7 IIô u co mây aI nho rang ho dang con sông, sông vâf
vo7
Chua dI hôf hang duong. TôI bông gIâf mình, phanh xo dôf
ngôf. Môf bong nguoI quon quon Iân frong dam nguoI frôn baI
fam. TôI Iao ra khoI xo, nhung chay châm dân IaI, rôI gIa vo fha
fhân fan bô qua chô dam nguo I kIa. TôI vu a nhìn fhây môf nguo I
dan ba frông gIông Yôn Thanh. Hay chinh Ia cô fa7 Phaf hIôn ra
fôI, cô fa vôI vang Iân dI mâ f7
TôI không gap cô fa dô fra fhu. Hân fhu so gây ra IIôn fIôp
môf chuô I hân fhu fhoo vong fro n. Hân fhu so fhIôu dôf fIm gan
chinh ko dang ôm hân. TôI muô n gap cô fa, dôI fhoa I va dôI châf.
Cô fa da duoc gì, da mâf gì7 Cô fa co fhây bình yôn va hanh phu c
hay không7
Nhung Yôn Thanh da Iân franh. Ðây co fhô cu ng Ia môf câu
fra IoI7
Chung fôI dôn nha ch¦ CIô ng fruoc.
Chuyôn gì xay ra fhô nay7 Không khi fang foc frum Iôn can
nha nho. Mây nguoI Iang gIông chay qua chay IaI. Môf ba xo fâm
vaI xô, quân Iôn dâu ba dua fro ba vong khan fang frang. CIua
nha daf môf chIô c quan faI gô IoaI xâu. Nhung duong bao suf soo,
cong vônh.
NguoI fa dang chuân b¦ dua ma cho ch¦ CIông.
CaI chôf dôn không aI co fhô ngo. Nhu môf fhu faI bay va gIo.
Nhu môf ma nh fhIôn fhach vo vân frong vu fru bông roI dôp xuông
dâu fa. CIông kôu dau bu ng. Sau rôI dau qua, ch¦ moI ch¦u dô xo
ôm dua dôn bônh vIôn. NguoI fa kham qua Ioa, chân doan Ia vIôm
fuI mâf, phaI mô. CIa dình ha ng cang bônh nhân ra ngoaI, fu dI
mua mau va dong du vIôn phi mo I Ia m fhu fu c nhâp vIôn duoc.
Höì Anh Thaái 118
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIa dình co aI dâu7 ChI co fhang con Ion muoI haI fuôI va ba ha ng
xom fhoo gIup.
Sô fIôn chay chua ngang bang vaI ba fa fhoc. O fhanh fh¦ fhì
chI bang môf bu a an nhâu dac san fam fam cho vaI ba nguoI.
Nhung nguoI nông fhôn nhu gIa dình ch¦ CIông co bao gIo nhìn
fhây khoan fIôn fo nhu fhô. Ða hang xom va dua con fraI daf ch¦
nam duoI môf gôc cây khuâ f IôI gân công sau bônh vIô n. ChI con co
cach mong cho ch¦ do dau dân, rôI dI vô. NguoI fuyôf vong chI bIôf
cho phop Ia. Nhung cang Iu c CIông cang dau hon. Co phaI vIôm fuI
mâf gì dâu. Môf caI bônh don gIa n cân môf ca mô don gIan va k¦p
fhoI: Ðau ruôf fhua. Nguo I không co fIôn frong fhoI buôI kInh fô
fh¦ fruong fIôn frao chao muc dô duoc cho n môf caI quyôn Ia quyôn
chôf. CIô ng quan quaI kôu Ia. Ðan fay bop chaf fay fhang con nhu
fruyô n bof caI dau sang no. Ðan fay ch¦ cu noI Iong. Iong dân. RôI
fuôf ra. XuôI xuông.
MaI Tru ng cu ng fu dôI cho mình môf vanh khan fang. ChI co
dân xom gIông dI dua fang. Nhung hình haI gây guôc, xIôu voo,
nhu chinh ho moI Ia nhu ng hôn ma. Con duong caf dôI chô Io ra
nhung khoang dâf fh¦f fron Iop nho p sau frân mua hôm fruoc. Ðao
nhIôu Iâu khô ha n, hôm qua bông duoc môf frân mua. Ca I huyôf
dao fu fruoc, gIo da Iong bong nuo c. Quan faI fha xuông cu nôI
Iônh bônh. IaI phaI koo quan faI Iôn. Pha I faf cho hôf nuoc. KhI ây
moI ha huyôf duoc.
Ðam ma không kon frông. Ða su cu gIa yôu, không xuông nu I
duoc. Ða ngôI frôn chua go mo fung kInh câ u sIôu. RôI ba cho danh
chuông Ion chuông bo kha p chua. âm fhanh nhu môf nuI manh
fhuy fInh sac vu n fruf xuông. Nu I âm fhanh Iâp dây, xây fhanh
mô cho môf IInh hôn dôf fu oan uông. Nguo I nghoo o dâu cha vây.
Ho sông ngo nga c gIua doI, không mô f nguôn bao hIôm, sô mang co
fhô kôf IIôu bâf cu Iu c nao bang fhIôn faI, bang môf manh chaI cua
vao chân gây nhIôm frung, bang du moI fhu faI bay va gIo ma
nhung nguoI sung fuc hon co fhô chua chay duoc.
Sau dam fang, moI nguoI vô hôf. Tha ng bo ngô I IaI môf
mình. TôI ngôI IaI cung no. MuoI haI fuôI, no da b¦ buôc fro fhanh
chu gIa dình. No con haI dua om fhIôu an, fhIôu ho c. No không
duoc quyôn ngôI Im fu ho I, phaI Ia m gì dây7 No chI duoc phop
dung Iôn ngay Iâp fuc, hu ng huc Iao vao dong doI dô kIô m an fung
bua cho ca nha. NguoI cha no o noI dâu7 Anh fa co b¦ dông Iong, co
b¦ gIâf mình, co b¦ may maf, co b¦ vâp nga vao ngay hôm nay
CoI nguoI rung chuông fân fhô 119
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không7 Ngay ca fôI, fôI co b¦ gIâf mình, b¦ may maf bao gIo không
nhI7 Ða n bo fôI vân noI con caI fôI raI ra c khap noI. Nhu ng nguoI
dan ông bôn ba nhIôu, khap cac daI duong, khap caI gâm froI nay,
aI ma cha co nhu ng Iâ n danh roI fhan nhIôn nhu fhô.
- Ma chau chI b¦ ruôf fhua. Co fIôn fhì ma chau không chôf.
Thang bo bâf chof noI. CIong no khô sac.
- NguoI fa bao khI do bônh vIôn bân câp cuu cho môf nguoI
fam bIôn b¦ dau fIm. Ðon fam bIôn co fIôn.
IaI sInh fhôm môf môI hâ n. IaI nuôI fhôm môf môI hân. Ðân
Iam nông nghIôp o vung Cua Io n koo ra cha n duong, không cho
khach du I¦ch dI qua dô foI baI fam. Xo ô fô phaI dI vo ng fhôm mây
cây sô. NguoI fa cung koo foI baI fa m nay dô ngan can du khach.
CIân ca chom fho f. MôI hâ n voI nguoI nay IaI fruf Iôn dâu nguoI
khac. Hâ n fhu fhanh môf caI vong Iuân quâ n.
- NguoI fa chI cu u bon fam bIôn. Ðon fam bIôn co fIôn.
Thang bo Iâm bâm nhac IaI.
Không fhô an u I gì duoc vao Iuc nay. Nhu ng caI chôf fham
khôc nhâ f ma fôI da fung chu ng kIôn, nhu ng nôI dau fôI fung phaI
ch¦u, nhu ng Iân b¦ phan bôI, b¦ Iua da o... fhay dôu vô nghIa, dôu bo
nho so voI nôI dau khô hIôn huu qua suc ch¦u du ng frôn dâu, frôn
vaI fhang bo nay.

`
` `

Ngay hôm sau, chu ng fôI gIup su cu cung ra m fhang bay.
Ða dua bo dôI khan fang cu ng Iôn chua Iam công qua. Khach
dI fam bIôn koo Iôn chua râf dông. Co nhung bô maf hIôu ky, xom
cho bIôf. Co nhu ng bô maf fhanh fâm, fhanh fâm frong chôc Iaf.
Co nhu ng bô maf am fôI fin dIôu, mô muô I khô so. Ho vao chua
fhap huong, ngho kInh ngho kô, cu ng duo ng cho chu a rôI xIn IaI
chuf Iôc fhanh. Ho fha fhân khap vuon chu a, chô nao gIaf duoc
quo huong vao Ia gIaf dô ma khân vaI, chI mong câu duoc uoc fhây,
Höì Anh Thaái 120
hffp://obooks.vdcmodIa.com
an nôn Ia m ra. Co môf nha fhì xây duoc ba nha. Môf vôn bôn fram
IoI.
TôI fhoang fhoang ngho duoc môf IoI câu khân nhu fhô. Цnh
dI cuop gIâf hay sao ma doI môf vôn bôn fram IoI7 Su fhâf Ia co
nhung fôn ko cuo p, fruoc môI vu Ia m an dôu râf fhanh fâm dôn noI
nha fho chua chIôn xIn duo c phu hô. Hanh su xong rô I fhì foI Iô fa
va xung fôI sam hôI.
MaI Tru ng va fôI cung mây dua fro va con KI dI khap caI
vuon chu a rông um fum cây Ia. Chung fôI gIaf nhung chIôc phôu
chao Ia da vao khap cac gô c cây, ca c cho cây, cac bu I song mây va
dua daI, vao cac ko da. Ðam cô hô n duoc ngay no du. Co mây nguo I
an may foI nhaf chao Ia da hup ngay. Ðam khach du I¦ch co ko vô
y da phaI Iam dô ca phôu chao.
Thình Iình, co môf ko nhây bô vao fôI fu phia sau. Ðu fu phia
sau fhì fôI vân ca m fhây. TôI fu c fhì faf sang bôn, khoo Ioo fung Ia I
caI chân fraI dô gaf cang dôI phuong. Cu ng Iuc MaI Trung nhìn
fhây ko no câm dao xông vao fôI, nôn vôI Iao Iôn dô cho chan va
dây fôI ra. Ko câm dao b¦ fôI gaf nga, nhung dang da Iao foI, dâm
sâm vao MaI Tru ng. Ca haI nga vâ f xuông dâf.
Con KI Iao foI can vao fay ko no va fuoc duo c con dao.
TôI van fay ko xoa foc kIa, IôI dây. Môf mu dan ba. Môf cap
maf cam fhu dôn mu c cuô ng daI. Mu fa hâ f mo foc Iâp dây frôn bô
maf nho p nhap mô hôI ra. Yôn Thanh.
- Tao cam fhu may.
Cô fa rif Iôn. Tha ch fhu c. San sang ch¦u su fru ng pha f fôI fô
nhâf.
Thì su frung phaf da hIô n ngay frôn guong maf Yôn Thanh.
Nof dop hoa khôI vân fhoang fhoang co n, nhung fan fa hoo ua.
Chang ro vì ngon Iua hân fhu frong Io ng dô f cha y dân nhung gì
fuoI fan7 Hay Ia vì su frac fang da ng dIôm fhâm quâ ng frôn maf,
khô hoo frôn da maf7 Hay Ia vì ca haI.
TôI dây cô fa vô phia mây nguo I bao vô cung môf dam dông
dang xu m IaI.
MaI Tru ng b¦ môf vôf chom vao canh fay. Vôf chom kha sâu,
nhung không cha m xuong. Mau ra nhIôu, chu ng fôI dua cô vao
chua, du ng bông bang dô câm mau. Su cu chI nhìn fhây mo mo. Cu
CoI nguoI rung chuông fân fhô 121
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iuôn mIông kôu Nam Mô A ÐI Ða Phâf, sao IaI ngay o noI cua Phâf
fhô nay7 Sao IaI vao ngay xa fôI vong nhân fhô nay7
Không frâm frong. Ðang bo môf chu f Ia ôn. TôI va MaI Tru ng
dI ra sau chua. Tranh nhung IoI xof fhuong cua su cu. Tranh ba
dua fro vua moI ch¦u fang IaI suy f phaI chung kIô n môf caI chôf
nua. Tra nh xa da m nguoI ôn ao hIôu ky.
- Rôf cuôc nu fhâ n dông frInh da b¦ chay mau.
TôI noI dua. TôI nho chuyô n o môf nuoc Nam a, nguoI fa co
fuc fôn nhung bo gaI Iôn Iam nu fhân sông, Iam nu fhâ n dông
frInh. Thân fhanh không bao gIo chay mau nhu nguoI pham frân.
Nu fhâ n cu ng so b¦ phô fruâf khI na o dôn fuôI dây fhì, hoac b¦ faI
nan xuoc da chay mau.
Nu fhân dang ngô I bôn fôI cu ng vây. ChI fruoc dây mây ngay
fhôI fhì dung hong IuoI dao kIa cham duoc vao nguo I cô. Con mu
Yôn Thanh so phaI Ian quay ra voI canh fay dau don bâf dông.
- Ðm co fIôc vì không frung phaf duoc nua hay không7
- Ðm sung suong vì duoc Iam nguoI bình fhuong.
MaI Tru ng IaI fra IoI don gIan. Cô nga dâu Iôn vaI fôI. Hình
nhu cô fhIu fhIu ngu. CIo xao xac frôn nay. ÐIôn rì rao duoI kIa.
Tâf ca dôu nhu dang haf ru.

Höì Anh Thaái 122
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 9
Chung fôI hoa fang haI côf cha mo MaI Tru ng o frong vuo n
chua. HaI chIôc chao gang Ion dung haI bô haI côf ngâp frong dâu
hoa. Ðâu hoa cha y, fhIôu huy dân chô haI côf fhanh fro. Pha I rof
fhôm mâ y Iuof dâu cho dây chao. Ðôm xuông rôI ma xuong vân
chua ru c ra hôf. MaI Tru ng va fôI phaI ngô I canh haI caI cha o bôc
Iua.
RôI if ngay nua, chu ng fôI so roI chua Ðao Son. MaI Trung so
fro vô voI coI nguoI. TôI so fro vô voI bIôn. Cu ng co fhô du d¦nh so
fhay dôI. Cha ng co dIô u gì dam chac. Ca haI noI ây dôu co song
ngâm, so ng du, so ng fhân. Ca haI noI dôu dâ y bâf frac. Ca haI noI
dôu co nhu ng ko chan Iam nguoI, va nhu ng ko sung suong vì duoc
Iam nguo I bình fhuong.
TôI dua maf nhìn xuông maf bIôn dôm Iâp Ianh nhung con
song Iân fInh. Ða ng sau môf gônh da IaI co nhung dôm Iua nhu
hoa ca hoa caI. MôI dôm Iu a quof môf hình bâu duc hoac môf hình
fron moo mo. Nhu ng nguoI dan ba ban dâm dang dôf via frong fu
fhô compa mo haI muoI Iam dô. Tâf nhIôn fu frôn nay, không aI
nhìn fhâ y ho. ChI fhây nhung dô m Iua quay fron nhu môf vu dIôu
Iua.
Ðôf ngôf môf dam Iua bung Iôn o chô con duong bôn canh
ru ng duong. SoI ro môf dam nguoI hu hof bo chay cho xa côf Iua.
SoI ro côf Iua chinh Ia chIôc xo Toyofa Corona cua fôI dang bung
chay. TôI da bo xo IaI do, d¦nh Iaf nu a moI danh xo vô nha fro.
TôI du ng bâf dây.
Nhung không k¦p rôI.
ChIôc xo da nô fung. Khung xo chay Ian cuôn fron frôn maf
duong, rôI mac vao haI cây duong. HaI cây duong cu ng baf Iua,
chay bu ng nhu haI bo duôc.
MaI Tru ng du ng dây. Ðam chaf Iây fôI. HaI chung fôI fhanh
ko bâf Iu c, chI co n bIôf dung nhìn chIôc xo bôc chay.
CoI nguoI rung chuông fân fhô 123
hffp://obooks.vdcmodIa.com
AI Ia ko dôf xo7 Yôn Thanh7 Iu du côn fìm dôn baI fam dô
hanh Iac va fhoa chi ngông cuông7 Hay Ia nhung nguoI dân quô b¦
mâf dâf quay ra fra fhu bon co fIôn7 VoI ho, fâf ca nhung nguoI dI
fam bIô n dôu Ia bon co fIôn an fra ng mac fron, Ia ko ra dI dô IaI
rac ruoI va châf fhaI frôn vung dâf cua ho, dô IaI nhung dua con
hoang va can bônh kho chua chay cho dam dan ba d¦a phuong. Ðô
IaI nhu ng can bônh fruyô n nhIôm frong IôI sông cho dam dan ông
va Iu fro.
Ðâf dô chuông chua rung fhang fhôf. Chuông rung hoang
Ioan. Su cu da b¦ cuop mâf bình yôn. Chuông gIân du dô âp vao
không gIan. Không con Ia dông fhuy fInh vo Ianh canh. Iâ n nay Ia
con mua Ioang xoang cua manh gang manh fhop. Ca coI nguoI sup
xuông duoI môf con mua kIm IoaI. Ca coI nguoI b¦ nhâ n chìm frong
môf frân hông fhu y ngâp fran kIm IoaI.
CoI nhân gIan nhu dang kô bôn bo vu c huy dIôf. Ðông dâf o
Nhâf. Iu f Ion o Trung Quô c. Song fhân o ÐangIadosh. Nhung frân
nong kInh hôn va bâf fhuong o nhu ng xu nhu Phap, Anh, fhâm chi
ca o My, Iam chôf hang ngan nguoI. Vây fhì chang pha I caI hô don
dIôf vong da baf dâu hIôn ra rôI sao7
ÐuoI nuI, phia bôn phaI Ia vu dIô u nhung dôm Iua xoay fron
cua nhu ng nguoI dan ba ban dâm. O bôn fraI Ia chIôc xo ô fô cua
fôI vân dang chay phung phu ng. O frôn cao nay co haI ngon Iua
dang chay frong haI chIô c chao gang. Nhu ng ma nh vun kIm IoaI
vân bay mu m¦f frong không gIan.
TôI ba muoI Iam fuôI. TuôI ây Ðu c Phâf duoc gIa c ngô. Co
nhIôu nguoI dI qua fuôI ba muoI Iam ma maI maI không gIa c ngô.
Co nhu ng nguoI gIac ngô fruoc ca fuôI ba muoI Iam. Ngô muôn hay
ngô som, ho fâf fhay dôu dang fhuong.