TRÖÔØNG THPT QUANG TRUNG - AN KHEÂ TOÅ LYÙ _ KTCN

Aùp duïng quy taéc hình bình haønh.Kieåm tra baøi cuõ: Neâu caùc böôùc giaûi baøi toaùn khi bieát löïc taùc duïng caàn xaùc ñònh chuyeån ñoäng cuûa vaät? Giaû söû vaät m chòu taùc duïng hai löïc F 1 vaø F2 nhö hình veõ. tìm hôïp löïc cuûa hai löïc naøy? F2 F1 F .

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. PHAÂN TÍCH LÖÏC Vaät tröôït töø ñænh maët phaúng nghieâng xuoáng laø chuyeån ñoäng gì ?  .

k. g. Tìm a ? Fms Q P  . PHAÂN TÍCH LÖÏC 1. . Gia toác cuûa moät vaät chuyeån ñoäng treân maët phaúng nghieâng Baøi toaùn : cho m .CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG.

Oy vuoâng goùc maët phaúng nghieâng . phaûn Choïn heä truïc toaï ñoä Oxy nhö theá naøo ? Choïn Ox song song maët phaúng nghieâng.CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. Vaât chòu taùc duïng cuûa troïng löï P. PHAÂN TÍCH LÖÏC Khi vaât tröôït xuoáng maêt phaúng nghieâng noù chòu taùc duïng bôõi nhöõng löïc naøo ?    löïc Q vaø Fms.

Q Fms Y O P  X .

Haõy vieát phöông trình theo ñònh luaät hai Niu tôn ? + Q + Fms = ma    P Q Fms P1 P Y  O X  Chieáu phöông trình (1) leân truïc Oy ta ñöôïc phöông trình nhö theá naøo? .

Cos  Fms = KN = K P.CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. PHAÂN TÍCH LÖÏC .P.Cos  (2) Chieáu phöông trình (1) leân truïc Ox ta ñöôïc phöông trình nhö theá naøo? .Cos + Q = 0  Q = N = P.

Fms = m a Töø phöông trình treân suy ra : a = ? .Q Y Fms P1 P  P2 O X  P.Sin  .

Sin  .Sin  .K m g.Cos  m g(.g Thay (2) vaø (4) vaøo (3) ta ñöôïc: a= a= m g. PHAÂN TÍCH LÖÏC => a = P.Cos  ) Chuù yù Neáu ma saùt khoâng ñaùng keå K =0 => a=? a = g Sin  .Cos  m (3) (4) Ta coù P = m.K.CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG.Sin  .KP.

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. PHAÂN TÍCH LÖÏC Neáu k = tg  => a=? Vaät chuyeån ñoäng nhö theá naøo? a= 0.Sin  Coâng duïng maët phaúng nghieâng laøm gì? . vaät chuyeån ñoäng thaúng ñeàu hay ñöùng yeân Neáu goùc  nhoû thì a nhö theá naøo? Gia toác a nhoû Giaû söû K= 0 Caàn keùo moät vaät leân maët phaúng nghieâng thì caàn moät löïc toái thieåu laø bao nhieâu ? F = P.

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG.Coâng duïng cuûa maët phaúng nghieâng : Duøng ñeå ñöa vaät naëng xuoáng thaáp hay leân cao Ví duï : cho thuøng phuy ñöïng daàu laêng töø oâtoâ xuoáng ñaát. Hoaëc ñöùa nhöõng thuøng haøng naëng töø maët ñaát leân oâtoâbaèng caùch keùo tröôït leân treân taám vaùn . PHAÂN TÍCH LÖÏC 2.

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. PHAÂN TÍCH LÖÏC P2= P.Sin  P .Cos  = P1  P  .

Pheùp phaân tích löïc: Pheùp phaân tích löïc laø pheùp thay theá moät löïc baèng hai löïc coù taùc duïng gioáng heät nhö löïc aáy. PHAÂN TÍCH LÖÏC 3. . Pheùp phaân tích löïc tuaân theo quy taét naøo? Pheùp phaân tích löïc cuõng tuaân theo quy taét hình bình haønh Ñeå phaân tích löïc ta phaûi caên cöù vaøo ñaëc ñieåm naøo cuûa löïc? Caên cöù vaøo nhöõng bieåu hieän cuï theå cuûa taùc duïng löïc ñoù ñeå choïn caùc phöông aáy.CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG.

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. PHAÂN TÍCH LÖÏC  F2  F  F1 .

CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. Vaät ñöùng yeân . Vaät rôi töï do Neáu  = 00 thì a = ? a= 0. PHAÂN TÍCH LÖÏC 4. Cuûng coá Neáu  = 900 thì a =? a = g.

 F2  F  F1 Haõy phaân tích löïc  2 phöông nhö hình veõ? F theo .

PHAÂN TÍCH LÖÏC 5. 4 .5 trang 87 trong SGK . .Ñoïc tröôùc baøi môùi : “ Chuyeån ñoäng cuûa heä vaät . Daën doø: -Veà nhaø laøm caùc baøi taäp 3 .CHUYEÅN ÑOÄNG CUÛA VAÄT TREÂN MAËT PHAÚNG NGHIEÂNG. Noäi löïc vaø ngoaïi löïc” .

Baøi hoïc ñeán daây Laø heát HEÏN GAËP DAÏY TOÁT HOÏC TOÁT LAÏI TIEÁT SAU .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.