P. 1
Cong Nghe San Xuat Mi Chinh Va Cac San Pham Len Men Co Truyen 2 9439

Cong Nghe San Xuat Mi Chinh Va Cac San Pham Len Men Co Truyen 2 9439

|Views: 68|Likes:
Được xuất bản bởinhat50biotech

More info:

Published by: nhat50biotech on Dec 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

CHlJONG3

SAN XUAT MI cHiNH BANG PHUONG PHAp THUY PHAN
Nhu phan cac phuong phap san xuat ml chinh da: gioi thieu, phirong phap thuy phan chu yeu dung cac tac nhan xuc tac la hoa chat d~ thuy phan cac nguon nguyen lieu pratit khac nhau tao ra mot h6n hop cac arninoaxit, tir d6 tach axit glutamic ra d~ san xuat mi chinh. Nhu vay, tir cung mot nguyen lieu va mot phirong phap san xuat se c6 nhieu phuong phap khac nhau

M tach

rieng axit glutamic fa. Tuy mire do va phuong phap tach m~ hien nay trong phirong phap hoa h9C c6 mot s6 phirong phap khac dang diroc img dung khap noi nhir: phuong phap trao dOi ion, mu6i hydric cua axit glutamic. di~m ding dien v, v ...

I. PHUONG PHA.P TRAO n6I ION 1.1. Nguyen tac
Phuong phap nay chu yeu dua van tfnh chat cua cac cationit c6 kha nang gitr Iai tren tien hanh qua trlnh nha bang NaOH d~ thu axit glutamic va tao thanh glutamat natri, Quy trinh cong nghe ella phuong phap diroc trinh bay trang so

W

mat cua n6 cac anion, trong d6 chu yeu la cac anion glutamat. Khi qua trlnh trao dOi da bao hoa,

do 1.

1.2. Uu, nhuee diem ella phuong phap
[fit

die/n.·
Day HI. loai quy trlnh nrong d6i tien tien, C6 chu

ley tho che axit glutamic nrong d6i ngan.
san xuat kin, darn bao duoc ve sinh thirc pham va

Thier bi it tiep xuc vai moi tnrong axit manh,

De

to chirc trong mot day chuyen

an toan lao dong, Nhuoc dieni: san xuat cationit kh6 khan, chua eo du phuong tien va dieu kien
mroc.

ky thuat a tat

cit cac

31

Yeu cau

ky

thuat san xuat cao moi dam bao hieu suat thu hoi axit glutamic

cao,

Do vay doi voi nuoc ta hien nay chua co dieu kien ap dung vao san Phuong

xuat cong nghiep,

phap nay dii diroc irng dung rong rai

a mot

so mroc nhu Trung Quoc, Nhat Ban, diroc

irng dung trong cac nha may san xuat bang phuong phap hoa' giai, nhat la trong phtrong phap tho che axit glutamic

tir phuong phap sinh tong hop,

II. PHUONG
Phuong

PHAp J\lU(jI HYDRIC AXIT GLUTAMIC
phap nay hien nay dang irng dung

a mroc

ta de: san xuat ml chinh Ill: cac ngu6n

nguyen lieu protit cua thuc vat va tac nhan xuc tac la axit HC!.
SO dii' 1.

Qua trinh san xuil t bang ph ll{mg pha p tr ao doi ion
HCI

Nguyen lieu

J..
Thuy phan

!

Trung hoa
't'

I

L9C

J-

Trao doi ion

---?

J-

Dung dich aminoaxit Dung dich NaOH

khac

Nha

f-

Dung dich a~ n6ng do cao

Ket tinh

JJ-

Dung dich axit glutamic nang do thap

Phan ly I ....

---?

Niroc cai

Trung hoa , khu SAt

!

L9C

Tiy mau
I ..,

!

---?

sa

32

Sa

d6

1 (tiep theo)

Co dac ----»

J,

Lam lanh, ket tinh NUC1c cai ----» T&ymau

Phan ly ----»

J,

5aykho
J,
Pha tron

J,

Nghien

J,

Sang, ray

J,

J, Thanh pharn

BaD goi

Tlurong hay dung cac nguyen lieu chu yeu: protit dau, kho 10000c, gluten bot mi. Qua trinh thuy phan cho mot hon hop khoang 20 aminoaxit nhu: glixin, alanin, serin, treonin, methionin, valin, loxin, izoloxin, axit aspartic, glutamic, arginin, lysin, cystein, phenylalanin, histidin, tryptophan, prolin v. v... Tir hon hop cac axit amin tach axit glutamic ra duoc trinh bay trong sa d6 2.
So do 2. Quy trmh san xuat bang phinmg phap muoi hydric axit glutamic

tyrozin,

de san xuat ml chinh. Quy trinh san xuat

Nguyen lieu HCI

J, J,

J, .

Ph6i lieu Phan giai (thuy phan)

J,
L9C

J,

----»

Ba bo

Codi,l.c

J,
Ket tinh

J,

Hut 19C Ian I ----» J,
Ket tinh tho

Xi dau (mroc cham)

J.

Tily nra

J,

33

j.Hut Ioc Ian 2 ~ Ket tinh sach .. ---1> Xl dau Trung hoa Ian I .j. Ra. DOng goi .j.' ---1> Niroc thai trang say kho .1Trung hoa tan 2 .j.j. ---1> Ta'y mau ~ EplQc .1- NalS JJ- ---1> KhiI sat Bii'FeS Than hoat tinh Ep lQC .j.j.1Ket tinh Ian 2 . Nghien .1- Phan ly '" I ---1> Niroc cham Axit glutamic .j. Lam lanh ket tinh . C6 dac tinh che .1.y .j.j. Pha tron .. Mi chinh thanh pham 34 . Ly lam .

Xu Ij cdc nguyen lieu 11.1.I.v . Che'biil/ keo protit Clta dgu Trong dau co du cac thanh phan khac nhau. khoang v. Luong nWJC cho vao nghien thuong dam bao dich fa co nang Sau khi nghien nho xong dich sua cho qua h¢ thong ray tan nlnr: xenluloza. nen de t~n dung cac thanh phan vao san xuat va tach protit ra M san xuat ml chinh diroc tien hanh theo phirong phap: SII du' 3. bi von tach fa.1. Tien hanh gia nhiet dich protit a nhiet d¢ 80 + lOOIiC. Gia nhiet Lam nguoi J. giai ph6ng cac phan tir tinh bot. Olt vun J. cac d~ pha te bao va cac te bao.I..1. d€ tach her cac chat khong hoa bQt lang con dich sua bot qua he thong mang lang. sinh to.1. a day a dang mern nra ra. loi dung tinh chat protit bien tinh boi nhiet do. qua khau nghien hoa tan va cac chat hoa tan nghien 6 dang uat va cho luong mroc nhat dinh vao d~ sau khi nghien duoc dich d~u nghien nho. Qua he thong ray. D~ch prorit J. Keo thanh pham Cac loai d<)usau khi ngam hut mroc tnrong no. protit khac. 35 .8 + lliBe. Trong qua trlnh ngam va lang thuong cho them H2S01VaO nham rnuc dich: Han che vi sinh vat phan giai protit. Say J.. Q uy trinh che bien Di'!-u --+ Ngarn --+ Nghien --+ Sang ray ~ Sua dau --+ Ling --+ BQt J. Giai thieh cac dieu kien k5' thuat trong quy trmh II. Keo Ling nhanh. J. ngoai protit con co gluxit.11. xu6ng day. L9C hut J. dQ 0. tinh Do dich prorit c6 nang d¢ qua thap. con lai dich prorit. hemixenluloza.

84 77. C6 nhieu phuong phap Phuong mroc ta.75% xu6ng de 12 7 13%. D€ IQc hut ducc tot thirong yeu cau qua trinh lQC c6 D¢ chan khong: 400 mmHg.86 10.2. de che bien keo protit bot ml (tach do 4.1.Bang 11. Sau khi lQC xong. Keo nay co th~ sir dung ngay d dang Am.84 94. Quy } --t phap vat ly (Martin).5 Keo protit sau khi dong tu. Gluten dung d€ san xuat ml chinh con tinh b¢t sir dung san xuat cac mat nrou. con d dang kho thi de bao quan va van chuyen. cat ra tung mien nho cho qua say bao quan keo diroc lau. nhiet do say khoang 90 7 95 C.77 6. tnrong nO' va keo dfnh thanh mot khoi ta thuong goi la gluten.1.J- rni chfnh . cho keo qua he thong dao.5 7 500 ern. gluten). Thanh phan dich d~u sau khi tach ra Niroc .Che' bien keo protit cua bot mi Trang bot mi c6 nam luong protit nhat dinh nhu thanh phan nguyen lieu dii gioi thieu.: say kho Bao g6i SX tinh bot san xuat 36 . trong thai gian khoang 4 1i 5 gic. cho qua IQc hut chan khong d~ tach mroc fa duqc keo am co d¢ Am W = 70775%. Say theo kieu 7 duong ham.J- uor Sua bot . chieu day keo sau IQC: 272. rni chinh thea phirong phap vi sinh vat. ~ Dung dich protit % Pro tit % cac chat kho Lipit 1. Phuong phap nay duqc irng dung rong rai a cac nuoc va a So trinh chinh Nuac Bot Nuoc --t Gin bot Dong -IMay nhao bot --t --t rnroc UbQt / Tac~o Gluten J. .03 Xenluloza Tinh bot 1'£0 3. say xong ham Am cua keo thuong giam tfr 65 7. {j chi'> khi hut mroc Protit bot mi khac cac loai khac hang khac nhu glucoza. 1I.

cai tien. sang J. Bam cat I ~ Sang Barn cat 2 /~ t- Keo gluten Sua bot -I. -I. _. Tn)n bot nhao _. sau do tach gluten khoi bot qua he thong sang.. Bot mi I -I.J.. bao quan J..Phumlg philp Battes: Phuong phap nay khac phirong phap tren la dung mot may bom lam phan tan gluten thanh nhirng hat nho. BQt Nu6c~ 0 bot J. Gluten ~m say kho .. Sud6'5 cat Niroc Nude } _.. ~ Dich sua bot san xuat ml chinh ngay Keo gluten ~m ~ Sfiykh6 J. D6ng goi. San pham ml chinh 37 . Nuoc ~ Rira bot tach keo -I. UbQt Tron bot nhao J.' J. ap dung trong dieu kien nude ta Sudn 6. Nude rira -I.. Bao g6i Phuong phap Martin J..

u bot trong thai D bot nham muc dich d~ du thai gian cho bot va gluten hut niroc twang oCtd~ tach gluten fa de dang. Rira b¢( tach keo. Ycu cau nhao tMr ky nhung rnanh lam gluten de nat vun. kho nhao. bot nhao. BQt xau. dong baa van chuyen dung du tru trong san xuat lau dai. gluten chua hut du mroc tnrong gluten diroc tot va du mroc tron vao eho gluten ty l~ thu hoi thap. Keo gluten am co th~ dua vao san xuat ml chfnh ngay. d~ keo tu duoc tot them luong NaCl nhieu ban. thanh mot khoi d~ tach khoi cac chat khac de dang. mroc it qua bot se kho. Tien hanh tach her bot va nra that sach cac chat khac thu duoc khoi gluten urong doi thuan khiet. tach kho. kh6ng qua Qua trinh nhao bot bang may hoac bang tay. Luong NaCl them vao thirc te khoang 10 + 20% so mroc tron vao bQ1. Say xong diroc gluten kh6 thanh pham. Kh6ng nen u qua lau lam mat thai gian.g phap hoa hoc: la plurong phap loi dung tfnh hoa tan cua protein kiern. Qua thirc (e lang xuong thi pH cua dung dich la 11. Tien hanh say keo trong nhirng he may say khac nhau d~ giam do fim cua keo xuong khoang 10 + 15%. thuong luong mroc cho vao dam baa bot dat do am 50 + 55%. trong dung dich thay rang muon protein khuech tan tot.BQt nhao ky voi mroc. neu muon van chuyen va baa quan lau phai say keo VI keo Jm co do Am 65 + 70% rat de bi vi sinh vat pha huy. dec dinh. Do tac dung hrc co h9C va dong nuoc xci qua ray. mau hoi vang la tot. giu lai tren luoi. khong bi 38 . keo tv. thai mot phan do vi sinh vat pha hUY. fay. De tach hut nuoc tnrong no. Sau khi nhao ky. Kiern hay su dung III NaOH. bot troi thea dong mroc duoc dich sua bot. D bot xong tien hanh tach gluten. nuoc cho vao thich hop dam baa tach gluten de dang va Neu luong ruroc dua vao qua cao. Luong NaCl cho vao tuy thuoc loai tinh bot tot hay xau. Luong hieu suat thu h6i caa. Muoi an cho vao nharn them ion kim loai d~ gluten bien tfnh keo tu tot va han che mot phan vi sinh vat pha huy gluten. gluten de mit vun. hieu smlt thu hoi thap. hieu sua] sir dung thiet bi kern rna bot de bi chua. con neu no keo tu. gluten bi phan huy mot phan do vi sinh vat. tien hanh gian tir 30 phut + 1 gio. Dung he thong bam cat hoac may sang. Phucm.5. con khoi gluten duoc keo dinh.

chu yeu phu thuoc vao: phuong phap thuy phan. kho dau: cac loai nay do cac nha may ep lac. . khong kinh te trong san XW!t Ion.1. 11. dau lay diu. 39 nho chat xuc rae ill HCl hoac cac . chi irng dung khi can san xuat tinh bot c6 dQ thuan khiet cao va nghien cuu trong phong thf nghiem. hieu suar thu hoi gluten nrong d6i tinh nhieu chi thfch hop cho san xuat rnl chinh.1. gluten thu duoc de bien xuat duoc tinh bot tinh khiet.2. Chebien nguyen Ii~u Kho lac. luong axil.v . Phuong phap nay ton nhieu hoa chat. hop de tien * Phoi lieu: Qua trlnh eho nguyen lieu. T/IlIY phdn Muc dich: tien hanh thuy phan protit thanh aminoaxit hoa chat khac va nhiet do.Sa do 7 Day chuyen san xuat BQt HoIl bot "- Phan ly Dung dich protein hoa tan Axit hoa "- "- ""- Tinh bot khong tinh khiet Lam sach tinh bot . thai gian thuy phan. De tien hanh phoi lieu dtroc tot phai tinh [min va nghien ciru cac dieu kien can thiet yeu cau khi (ien hanh thuy phan./. ntroc cham v. nhiet do va ap !'iUatqua trinh thuy phan. "- "Phan "- ""- ly Tinh bot tinh khiet Protein Am SA'ykho Keo kho Phuong phap nay san "- cao.2. axit HCl va mroc vao thea so hrong va ty l¢ thich hanh thuy philo trier de ttl protit thanh aminoaxit. con kho cua n6 e6 ham hrong protit nrong d6i eao diroc ung dung thich hop trong san xuat ml chinh. Qua nghien ciru cho (hay qua trlnh thuy phan phu thuoc vao nhieu dieu kien khac nhau. 11.. nong dQ axit..

rmrc d¢ nghien nho nguyen lieu va nhiet dQ cua qua trinh. gay ton that suat cao nhieu.5 Ian khi nhiet dQ tang len lOIIC.23 HCOOH 0.07 CHJCOOH 0. lam giam thai gian thuy phan. tang chu ky san xuat va giam hieu suat su dung thiet bi. + Cac aminoaxit diroc tao thanh tach ra vao dung dich xung quanh. toe d¢ cua qua trinh thuy phan phu thuoc vao hoat dong cua axil dem sit dung. . nen co gang giarn su phan huy cuoi cung ra NHJ.. Bang cac thf nghiem cho (hay hoat tfnh cua cac axit so voi axit HCI nhu sau: Axit HO<:Lt tfnh HCI 1 H2SO4 0. Dung HCl chi c6 hai vi HC! an . khong nhifng do cuong luc xuc tac cua HCl cao han nhieu so vci cac axit khac rna khi hrong HCl du diroc trung hoa bang Na2COj. cac hop chat htru co de bi phan huy. Qua nghien ciru cho thay trong gioi han nhiet d¢ tu 160 + 200°C toe do cua qua trinh thuy phan tang len gap 2 -.Anh huong loai tac nhan (axit) Muon tang nhanh qua trinh thuy phan phai SLr dung cac chat xuc tac manh nhu cac axit co heat unh cao.51 HN01 0. Bieu hien " cac phan ung hoa hoc. Nhirng khi qua trlnh thuy phan thuc hien aminoaxit a nhiet d¢ til::::: 1800 -. mon thiet bi nhieu va d~ bay hoi gay d¢c hai cho ngiroi dung phai darn baa chong an mon va kin. VI vay de dam bao yeu cau cua qua trlnh thuy phan.-2. t6c d¢ ella chung phu thuoc vao nong dQ axit va nhiet d¢. Trang qua trlnh thuy phan.06 Vi vay trong san xuat hay si'r dung HCI HUll chat xiic tac. . Thai gian qua trlnh thuy phan chia lam 3 giai doan: + Duoi tac dung cua dung dich axit cac phan tu protit chuyen thanh nhtrng phan tit aminoaxit. cho hieu suat thu hoi arninoaxit nhiet d¢ trong khoang 1200 + l60°C. 40 . Trang cac dieu kien tien hanh. Nhiet d¢ thap qua lam keo doli thai gian cao nhat thirong tien hanh thuy phan b thuy phan.- nhieu va ton that hoi a ap 190°C. Do la qua trlnh khuech tan aminoaxit.Anh huong cua nhiet d¢ san xuat nen khi sir dung va thiet bi Qua trlnh thuy phan tang len cung SI! tang nhiet d¢ va ap suat hoi dua vao.Anh huang cua thai gian den qua trinh thuy phan Thoi gian thuy phan duoc xac dinh bang qua trlnh thuy phan trier de ra aminoaxit. Toe d¢ khuech tan phu thuoc vao nong do vat chat trang dung dich va trong nguyen lieu. NaOH tao thanh NaCl khong doc voi co the can ngiroi.

_.125 _0. H~ s6 K phu thuoc van mire d(>nghien nho cua nguyen lieu va nhiet d(>qua bang 12......thai gian qua trlnh khuech tan....20 -_.0 1800e 8.................Luong amin~axit chuyen tir phan tu nguyen lieu van dung dich bang: Q = K (C C1- j - Cj) t... Nhiet d¢ tang.. Nghien CUll cho thay rang qua trinh thuy phan protit kern theo cac qua trinh thuy phan tinh bot va cac hop char cacbon khac nhau tao ra nhieu khi furfurol. t6c do khuech tan tang. Trung binh -_ 35 x 30 x 3 .._-1--- 0. Khi qua trinh thuy phan 41 ...29 _ --_..............0 NhO nhu mat cua .. + LQc dung dich aminoaxit khoi cac chat khac....050 --0.20 . Qua tren ta thay rang thai gian khuech tan diroc rut ngan do tang toc d¢ khuech tan.-~ .... 0.. 1+2 ---_ Nguyen lieu x6p __ _ _ .. Khi nhiet dQ tang len io'c toe d¢ khuech tan tang 20%. T6e d¢ khuech tan tang len doi vci nguyen lieu loai bot 5 + .~) gifra chfi't xung quanh trong nguyen lieu va chat long xung quanh..088 0...... LOO 50 x 30 x 6 _----- 0...15 + Luong aminoaxit chuyen tir nguyen lieu vao dung dich tang len cung su tang len cung sir tang hieu s6 n6ng d¢ (C1 quanh. Bang 12 Kich thu6c ph fin tiI (mm) Dang nguyen lieu H¢ s6 K 160(JC 6........ Khi nay co phan img voi axe tat anilin cho mau do........he s6 phu thuoc mire d¢ nghien nho cua nguyen lieu va nhiet do: nong d¢ aminoaxit trong chat long tham um nguyen lieu.. _-_ _ --- Nho f-- 17 x 10 x 2 .. Trong cung mot dieu kien.... K .0 l7o(Je 7.080 0. td .......145 . Cr nong d(>aminoaxit trong chfil long xung quanh. Dt xac dinh thai gian thuy phan thich hop phai tien hanh nghien CUll va (hi nghiem cac qua trinh thuy phan khac nhau trong nhirng dieu kien khac nhau va dieu kien thich hop nhat. d~ thir thai gian ket thuc qua trlnh thuy phan thuong dung giay axetat anilin thu hoi dung dich thuy phan bay ra.. 0.. Hieu so n6ng d¢ tang len cung su tang t6c do ngam um va giam n6ng d¢ chat long xung 10 Ian so voi loai nguyen lieu kfch thtroc 30 + 50 mm. 0.. _.

.. urong (rug 36. Thuc te HO n6ng d¢ khac nhau..va urong d6i chlnh xac.... 75 + 76 "'... Ket thuc thai gian thuy phan tam the nao d~ hieu suat thuy phan cao nhat...3 . Vi vay (rug hrong N trong nguyen lieu can thuy phan ra bao nhieu thi ta tfnh va duoc luong HO 100% can cho vao.....aminoaxit + n R ..5 _ .-. 71 + 72 "" _ 91 + 92 " _ _ .5 + 86... Thai gian ket thuc con phu thuoc chu yeu vao luong axit..- 63...... tryptophan...COOH NHl I Qua phan (rug tren ta (hay muon tao thanh 1 phan tu aminoaxit...... neu ham hrong cac chat nay qua 100 thl ty l¢ cua chung < 100....... n6ng d¢ axit va nhiet d¢ trong qua trlnh. Phuong phap nay thtrong Ian cong nghiep cho ket qua nhanh."".. histidin. (rug voi 14g N can c6 1 phan tu Hel xuc tac phan irng. Qua trlnh thuy phan Protit nHO) la qua trinh thuc hien phan (rug: a ..•"". viec xac dinh thai gian thuy phan con dua vao sl! xac djnh ty l¢ c.. Theo loai n6ng d¢ tirng nha may co.. ..nay ket thuc cting la luc thuy phan cac protit tao thanh arninoaxit xong. lizin.....5 g... Ty I¢ u.. xistin thi hrong N chung cua cluing trang dung dich urong dirong luong N aminoaxit va [y I¢ a == 100._- 100 " 82 Thay rang: Neu trong protit thuy phan giai ph6ng ra cac aminoaxit nhu arginin.--_. Trong qua trinh nghien CUu va thirc nghiern..5 . . "'" .. lei dung tinh chat nay d~ dung giay 19C nhung dung dich axetat anilin thir..."".''''''- + _ ... til Hel 100%.. .... HCl tinh phan irng la hrong axit ly thuyet."""""'.. ... ta tinh ra luong HO yeu cau cho vao... Nhimg thuc te can co [hem mot luong axit d~ 42 .Luong axil: Luong axit HCl eho vao thuy phan phu thuoc ham luong N prot it (rang nguyen lieu. Tren thirc te qua trinh thuy phan khong hoan roan va c6 quan h¢ thuc nghiem giua c-aminoaxit/N chung nhu trlnh bay trong bang 13. 47 + "..... khi [hay giay 19C khong co mau {rang nga yang la diroc. 52 85.. Bang 13 Thuy phan pratit hoan toan (%) 57..CH ... __ ......aminoaxit N chung (%) ... Qua trinh thuy phan ket thuc tit thai diem dtroc ling dung [rang san xuat do rna co mau ay.arninoaxit tao thanh.

5 35.. thiet bi.. Neu nong d!) axil caa qua. 7 = Luong Hel 31 % can cho van thuy phan theo ly thuyet: X Luong He! 31 % thuc te: 114..5 + 1. Bier ham hrong protit trong kho lac 1a 60%. Vi du: Tinh ltrong Hel cha vao de thuy phan 100 kg kho lac.75 kg =: 35. thay He! 20% trong 5 gia cho hieu suat cao nhar... nhung ve mat an toan thiet va hao ton axit nhieu.5 x 1~~ = 114. va mot phan hao hut do bay hoi. nha may co loai He13! %. khi nong d¢ axit loang qua se keo dai thoi gian thuy phan.25 no 100% tinh thea Iy thuyet: 9. tien hanh nghien ciru thirc nghiern cung dieu kien nhiet d¢. Ngiroc I.5 x 1. . ton nhieu th~ tich i. axit c6 nong d¢ 15% d~ thuy phan. Dong thoi axit de bay hoi la hao ton nhieu axil. Khi Iuong axil dat yeu cau cho qua trlnh thuy phan thl nang d¢ axit baa nhieu cling rat quan trong. l00x60 Ham hrong protit 60%. de lam mot so aminoaxit bi phan hiiy (nhu tryptophan) gay t6n that IOn.5 atm dci voi gluten bot rnl.ngoai qua trinh thuy phan protit no con tham gia thuy phan cac hop chat khac co trong nguyen lieu nua nhu: gluxit. tfnh toan dua vao phuong tclnh can bang chat kho d~ them Iuong niroc dat yeu cau.6 ~:6.25: N = 60/6.8.voi cac nong d¢ axil khac nhau. trong 100 kg kho lac co: Prout = 100 Tinh hrong N dua vao he so protit chung 5. thiet bi chiu ap hrc a bang 14.5 = 171. dung lo. muon dieu chinh nong do dat yeu cau thuy phan baa nhieu. nen de trng dung a ap suat trong cong nghiep vira co hieu suat cao va baa dam san xuat lau dai. 43 ..6 kg 6. Muon xac dinh nong d¢ axit baa nhieu thich hQ'P.. Luong axil thuc te thuong bing Iuong axil ly thuyet nhan them he so K = 1..5 kg = 25 kg Luong He1 100% thirc te: 25 xl.5 kg Khi tinh ra diroc hrong HO can thiet. Qua trinh Va ap luc tlurong doi kh6 lac 1 atm. gay hao t6n hoi va nhiet rna hieu suat thuy phan khong cao. thai gian co dinh 48 gio. xem thoi gian va hieu suat thuy phan cua qua trlnh de xac dinh. tinh bot •. ap suat thfch hQ'P. Qua trlnh thuy phan Qua tren bi ta a p = 2. thiet bi dan gian cho thay i:J bang 15.7 Lirong -i- = 60 kg = 9. i Qua nghien ciru trong dieu kien thu cong.

_-_ .5 kg..-18%._-_ 91 73 99 _ _- 5 Bang 15 Nong dQ axit (N) Darn toan phan (gil) ..1 1.". __ D~m fonnol (gil) .37 19. - - 5...._-"""....._ .. -..••_ --_ 4 5 6 _.~ -... __ ._ _. .. 6...95 10..........''' '''''''. .._ f---- 15 _--"".".. .....Bang 14 Nong dQ axit 5 1----- Thoi gian thuy phan 4 """""""""""""""""""" Hieu suat thuy phan .. .35 • 70.31 -~..-7% _--_... -........hrong mroc can cho vao them la: x.5 x 31._. . - 3 """"""""""".. _ ...--..-..30 2.-""""_--......-~ .. """"""""""""""""" -----.~......~y """""""'" "'"-""""""""~ 14.-18% Theo vi du tren.--- Dang mach gluten nho 6 __ _..._-+__ 3 _-_ _ _..... 19.....".. 63 66............6% -.. 5 3 . .6 Qua day ta thay ty l¢ darn amin tao thanh va hieu suat thuy phan cao nhat iJ nong do axit 4N -...- D~mNH3 (gil) Darn amin (gil) Hi¢u suat thuy phan (%) .. 3 4 _ _... _."'~ ..84 ......."------+----_.... -._. " ...65 10.- __ ... -..05 14.--."'.. -.36 1....._-__ """"""""'". 11.... .._--_.._-+-- 50 52 56 10 _...8 12.. __ ._ ._.5) x 18 = 114.. .........~ _.67 """"""""""""""""""".. -------1 .. -----~- 3 """""""............87 ..-_.......... 1--.......8 ....8 71...... ...72 . Vay yeu cau trong qua trinh thuy phan bao dam nong dQ axil dat yeu cau: 15 -.85 """""""""'- 71.... Tinh hrong mroc can them vao dat nong dQ yeu cau khi thuy phan: ........5 ~---- "..... 44 .....phuong trlnh can bang vat char kho: (x + y + 114.....60 12. f----" """""""""""-" 2 10.. ~..... """""""""""""""""""".-- 1. _ Thai gian dau: 5 -.... .-..-_. __ 10 15 10 .._-_ """"""""'"... 5 5 10 t---~""""' 5 .. _---- 4 20 20 ..- _- _... ..... nuoc co trong nguyen lieu: y. 10. __ ..~~~~~~"""~. .. --...........~..22 9..01 _ .... """""""""""""""""... '''''-''''-'''''' 2..''' """""' ..-""". """"""""".36 -- . tinh ra HC130% = 114.chon n6ng dQ thfch hop (15% chang han). -... 57 71 """"""""""""""""""""'" -_...-- -----"...60 18..-5N irng 14. -.

hoac thiet bi. thung chiu axit. chiu ap hrc 3 +5 gic. Thuc te cho thay: .thiet bi thu cong 24 +48 gio.thiet bi trung binh 14 + 18 gio. ang qua chat truyen nhiet trung gian: dung dich dau. do 45 . Cdc phuaug phap rlluy phdn . .doi voi thiet bi hoan toan kin. nong d¢ axil. dung dich mroc muoi " hay each cat a nhiet d¢ 110 + 120°C. Dung chum. Dung he thong 16. co 1 hang chua hay 2 hang chum. Ghi lo dot than Tarn chan lua 6ng kMi Ang lhuy phan Go "han lira Thanh Ib Hinh 3.1. ang sanh gia nl}.Tuy thea Ioai nguyen lieu khac nhau. . co ham hrong nuoc y khac nhau rna tinh cii hrong rnroc hay ltrong axil can cho them vao trong qua trinh lhuy phan.i¢ttrue tiep bang nhtrng he thong 16 than.Dieu kien thu cong: dung chum. nhiet d¢ va ap suat dat yeu diu thl thoi gian thuy phan. Thtrong irng dung 2 loai keo kho va keo nroi. pharr irng dung cac phan irng tren de xac dinh. Nhu vay khi thuy phan voi dieu kien baa dam du hrong axil. a nhiet d9 105 + 110°C.sa 1 loai la thuy phan.

. -- .~~~......... ......... Phan hinh tru Phan diroi 940 2302 1050 26 _- 850 34 __ 125 ... "" . " 713 10.... Thanh thiet bi Phan lot trong .... ... 125 60 '60 597 1582 6144 1582 . "". __ . 90 60 Phan duoi Chii'll cao (mm) 60 . Phuong phap nay bao dam: bi nau mroc del vao chong hon) roi moi cho axit va nguyen 46 .. d~ giam thoi gian thuy phan va giam bot tieu ton hrong nhien lieu qua 16n thuong nguoi ta cho nguyen lieu vao ngam...... ... " .. """ ....._ _ " ..... __ .. 1243 ---_ 1480 355 --..8 17..~-'''''' 936 4700 1717 8492 1532 _ 106 12.. ... -. " .....--..... ...__ ........._-_ 18 -_ .7 1261 5326 3125 350 12.... .dlfOi ........ .~~-~....... Khi cho nuoc va axil vao tniet bi thtrong cho nuoc soi (thiet lieu vao..... ... -. cho nguyen lieu ngam lfOtaxil 1 phan lien ket protit bi yeu hoac bi pnan giai diroc......3 T)' If cliieu cao tren duang kiul: T ron g tu.Trong dieu kien thu cong.... " " """ __ ""..............4 41 Phan hlnh tru Phfa.(111 g .... 34 125 90 60 310 1660 4150 Pilii'II 1/6/1 . G6c tao tluutl.. """ .45 4. .. . .3 'Phan chung 7684 3.6 3."". ....Bang 16 Cac chi s6 The tich thiet bi rrr' 18 30 Kicli thuac 913 3000 730 Chie'u day (mm) 37 886 2786 886 ..?S\J~&. Phan_duoi_ . .q\J~1111P~~~"t~~~"... _ ."' .~~. _"_ ..... thiet bi chiu ap lire gia nhiet true tiep hoac gian riep qua bao hoi va ca canh khuay..Dieu kicn cong nghiep: Thuy phan thirc hien trong nhtrng thiet bi hoan hao han.. - . _. - ...... (d¢) PhAn tren _... .......8 18.~~..25 8600 2..5 24................ 125 90 60 450 ". .......3 l6. --..... .. Phan tren .. . 50 990 2808 1190 29 125 60 70 850 3688 ... " "" ""........63 3... trong axit tnroc mot tuan........~'"~-... " . .....

~_"'i...00 .~~ ~:>}>\..J 0 . ":--. . o CI 0 ..."~\.....0 '.. ... .::. ..t"· -. ' o _......-.tj . . 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .' -. I -'~.c : _..'..'~""_\'. 0 ... ---. : ..~///~~ . 1.~.::::....-.":.- '--- - .-.-.."~-..r... 1 .' > " ::::s - ...~ ... '.:..c ....:. o <:. ... " . > \' \_-:. >....(ll >::: N .' 0 o::l r-._. 1 ....c j5' U 0.W/ 000 0 0 ~"~/-' / . e o :< gO ..~--...- .. c: <:»: ~.. ..:::::'.::.' U '.':.g Z ".-.. '~>~~?>/. ~'>... -:-: ·~T· 0.. /:: ...--~." l(ll "r. ~.::.. i .~..:'.! -' '. 47 ..

Phan tren thiet bj co cira cha nguyen lieu vao. 70 m '. Th~ tich noi khoang 50 + 5000 I. baa hoi thuong cao tai 4/5 chicu cao thiet bi. 1. dung djch co rnau nau [ham hoac mau den. ton nhieu thai gian-loc. Phan dum co cira thao dich thuy phan va cira thao mroc ngung xung quanh 90 II.!> 4. dicli: hon hop sau khi thuy phan g6m cac axit amin. 20K) chill duoc ap suat p = 12 CT + 100 mm. 50. ella tach hoi nang. + khuay tron hon hop lien tuc: + ty l¢ axit va protit trong su6t thai gian thuy phan khong bi thay d6i nhieu. trong hit gach caosu chiu axit. Trong cong nghiep sir dung mot so rhiet bi thuy phan co the. NaOH va kiern tra lap men bao ve. tich la 18. Tren nap c6 6ng dan axit toi cua cho nguyen lieu. thiet bi boc lap each nhiet. 38. 1. D~ gi u cac lap d6 th irong co lap matit chiu axit va gach chill nhiet. 48 . axit amin hoa tan khoi cac chat khac (goi chung la bit M tien hanh 19C duoc rot. LQ. ~ IQc duoc tot dung cac phuong phap 19C khac nhau sau day. nhiet d¢ . tiep do CO lap s + 16 atm.c d~ tach dung dich.thuang co lap betong (gach men) day 90 u hoac than graphit chi u nhiet chiu axi 1. 30. Cac loai thiet bi thuong hinh tru. mat nhieu thai gian lam nguoi. trang men chiu axit.3. ltrong axit it bay hoi anh huong den sire khoe cong nhan va moi tnrong axit it an mon thiet bi.?:IOO%va con hrong axit cao. cau tao co ban loai thiet bi nay (vi du loai v= 70m'): Than bang thep (Cf2. cira quail sat va kiem tra. ngoai bang gang boac thep. den). HCl va cao thanh phan khac. CT. S. lap nay c6 th~ giam ron that nhiet va rnoi tnrong + 95%. hydratcacbon.IC d€ giarn ton that nhiet. Nhiet dQ thap qua. Loc II. Mat xung quanh thier bi phu lop each nhiet.3. cira cho mroc va axit vao. VI vay phai lam nguoi dung dich den nhiet d¢ MI. muoi khoang. 40.+ kiern tra thuong xuyen sau khi phan ung. Dung dich sau khi thuy phan ra thirong c6 nong de) 13 + ISoC.1. xenluloza. so'c. ben trong co trang lap men chiu axil (keo phenol) trong thiet bi . axit. b:I den chu yeu la muoi vo co kh6ng tan. dan xuat tinh b(lt. d¢ nhot dung dich tang.

Tir day thay. rut ngan thai gian lQC. . a moi truong axit (vai.. nen thai gian lQC keo dai.Cdc phuang phdp hie Loc tu nhien: cac CC1 thu cong. dich loc khong trong Him Ly tam loc: dua vao IL!C ly tarn. tranh an rnon cho thiet bi nen cling bi han che. chu yeu dung nhirng thiet bi don gian. do chenh sa lech ap suat IQc do trong luong dich gay ra. nhung tang thea ty I¢ tuy thea loai nguyen lieu bi ncn ep lieu Neu ~p tang cao qua nguyen hi nen ep thl tang tro luc r dua den v khong tang.tang chenh hay khong. lech ap suat ~p.2 . PhUC1ngtrlnh Iy thuyet t6c d<) lQC: dv Pdf 49 . . Ap x f be mat lQC va chieu cao lap rxh f: dien tfch be mat lQC. h: chieu cao lop nguyen lieu. Hut loc: tao d(:l chan khong de co chenh lech ap suat ~p < lkG Icm2• Toe do Ioc phu thuoc vao tro lire loc cua v~t lieu. Toe do loc xac dinh theo phirong trinh: v= trong do: v: toe d<) IQC.giarn chieu cao lop nguyen lieu..1.Ioc nhanh. thiet bi gon va de dung nhfrng vat lieu chong an mon go . Thirong ~p = 500 7 600 ~ lkG/cm • 2 PhUC1ngphap nay co nhuoc diem: tee do loc nho. cong kenh va co hai doi voi cong nhan va thiet bi. ton nhieu dien tfch. chenh lech ap suat ~p.tang dien tich lop nguyen lieu IQc.1l. muon tang toe do loc len can: . chiern dien tich. cong kenh. r: tro luc rieng. . Ep loc: dung thich hop va pho bien nhat do: . dien tich nguyen lieu loc.tao chenh lech ~p. ).3. ~p: chenh lech ap suat. .he mat IQC100.

1. 70%. L: chicu day lap ba: ~p: chenh lech ap suat. + Ian 2: dua dung dich HCl 4 -.1. cho nen tuy thea tirng thai tiet va yeu cau qua trinh co dac lam tang dq hoa tan cua axil glutamic. Nang do qua 100.nhiet do dung dich 19C: L9c ba 2 Ian: so'c.ICdie" co dac tach ra.. nang do cang cao cang tot.thuy phan trong ba:.:. 18 °Be.c Dung dich 19C thu duoc chu yeu cac axit amin hoa tan d dang rnuoi hydra ciorua. tieu chuan thea kinh nghiem: ... Co d(i.thanh phan dam con lai s 3%. trong suet. Nhiet do. 2 kG/ ern': . ~: dq nhot dung dich. Il. ba dinh 19C cham (do chat lirong nguyen lieu ban dau). u: he s6 tro luc do 6ng mao dan.Nang co ddc rna khong ch€ nang dQ.4. dq nhot dung 50 . dung dich dat toi trang thai baa hoa d nhiet do co dac.trong do: n: s6 ong mao dan co trong 1 m2 be mat 19C (phu thuoc dq xop cua ba). .1. Ba x6p 19C nhanh (d 100. d: duong kfnh ong mao dan. . axil glutamic va axit amin hoa tan va I reI con lai SHU thuy phan.1800 I. Dietl kien kY thuat khi . ap suar va be day lap ba cung anh huang 100. MJ. + Ian 1: dung dung dich aminoaxit loang nra. dq hoa tan cac chat cang tang.l. ticp tuc ha nhiet dQ den trang thai qua baa hoa cho cac hydrocio axit amin ket tinh 11.:. . Hien nay trong dieu kien cua ta. Yeu cau dung dich sau khi 19C: mau nau sang.ap luc 19C p:. a nho). giam hieu suat thu hoi. thirong 14 -.8 Be nra dt tach het aminoaxit con lai trong ba.hrong dung dich dua vao 1 Ian ep 19C 1400 -. 11. Qua phirong trlnh tren ta thay icc do loc khong nghi phu thuoc vao be mat thiet bi 19C rna chat luong bit cling anh huang 100.4.-1.2. Nang do qua nho se dq khi co dac: ta bier nhiet dq cang cao. d~ loai di phan Ian mroc va HCl de.

. """" "1' . Vi vay can nghien ctru d~ dieu chinh nang d¢ thea nhiet d¢ d6.95 1..95 1... d6i voi mroc fa chit yeu nhiet d¢ 2 mua he va dong qua chenh 51 ..2825 26 + 35 32. . Phuong trinh tinh nang d¢ a nhiet dQ Mt ky: Vi vay trang eo dac d~ do nang do dung dich a cac nhiet d¢ khac nhau.."I-0.. axit glutamic ta [hay a cac nhiet d¢ khac nhau a bing 17: Bang 17..95 1.45 1....05 (t".. Bang 18... 57 62 67....15 29.2675 4+5 30.. _-_...272 5 6+ 15 31.2875 ~ 36 32..80°c) + Nang do khi e6 dac cAn phu thuoc nhiet d¢ rnoi twang cac tinh th~ ket tinh... ta lay n6ng nl"C :::n(~o. .5 . Nghien cuu kha nang hoa tan cac chat axit amin.. kh6ng che' nhiet d(..._--_ 100 _ __ .. he mat tinh th~ bi baa quanh mot lap dung dich).dich se tang khong nhtrng chi anh huang den viec tach axil glutamic rna con anh huang den thao rae (do muoi NaCl ket tinh thea... dq dung dich a 80 (Ie lam n6ng dl) tieu chuan.. .. Bang dh::u chinh nong di) t'r cac nhlet d(l khac nhau Nhiet do khong khf Cc) °Ee <...257 ...l rnoi tnrong kel tinh rna it phu [hUIIC vola dieu kien nr nhien.. 81 52 Qua trlnh co dac vira baa dam nang cao trinh do dung dich vira baa dam pham chat san pham (cac aminoaxit nhat la axit glutamic khoi bi mat tinh chat boi tac dung cua nhiet d¢ va moi tnrong axit) thuong eo dac adieu kien chan khong irng vai nhiet d¢ iii s 80 "c.5 -_ . o 10 ..45 1. Do hoa tan (g/ 100ml) D¢ hoa tan (g/IOOml) D¢ hoa tan (g/looml) 60 70 80 90 ....5 38 42j 20 30 .95 1. 74 " """"" _- 40 50 47 " -- ...14 + 5 30..2945 Ty trong d cac mroc trong dieu kien cong nghiep.... 34.2825 16+ 25 31.. 31.45 1.

(nong do cac chat hoa tan khac nhau).5 + 32°be 30 + 30. kinh nghiem thirc te cho thay nong d¢ 6 80llc Iii nhu 6 bang 19. nghien ciru kha nang hoa tan cua no voi cac loai nong Qua day ta thay HO > 20% d¢ hoa tan rat it.5 + 32°Be 32 + 32. Trong ky thuat M bao dam lieu hao it axit.lcd~ dat nong de) axit < 20% thich hop nhat.c Gluten ml Mua he 31. Neu dieu kien thu cong: co dac true tiep hoac gian tiep trong nhCing thiet bi dan gian va 52 .5°Be I 30. loi dung tinh chat nay de khong che nong dq HCI cho vao de) axit khac nhau thay M co dac xong. Thai gian co dac nong d¢ theo yeu cau ky thuat.. Vi du: tinh loan co 500 g CsH~N04 HCI hoa tan trong 1000 m1 dung dich. [10 = 386 g h: 386 x 100 500 = 772m .70 ~LUQng va nong de) HCl cho van: Do dac tinh cua hydroclorua axil glutamic de hoa tan trong ruroc nhung kho hoa tan trong moi tnrong axit dac so voi cac loai aminoaxit khac. kh6i lirong tinh the tach ra va hieu suar leet tinh 6 nhiet d¢ 201lC. cac tinh the leet tinh tach ra de nhat. Mua dong 31 + 31.5°Be Loai nguyen lieu Keo dau Kh6I<). HCl < 20% do hoa tan IOn.5°be 31. it an ~ Thai gian co dac: dich co d. De biet nong d¢ va 6 bang 20. Bang 19 .lech nen chu yeu (hay d6i nong d¢ theo 2 mua va thea loai nguyen lieu khac nhau.114 '· 'k'" Hleu suat et . co dac con lai 300 ml. mon thiet bi va co do hoa tan be su dung them HCl vao dung hrong HO cho vao bao nhieu Iii thich hop.5 + 31 °Be Tir cac qua trlnh co dac khac nhau ta co the tfnh dUQCIUQngtinh the tach fa va hieu suat ket tinh. Giai: ~ Theo do hoa tan 620°C la: 38 glI00 ml ~ LUQng hoa tan trong 300 ml dung dich Iii: 3~0~38 = 114 g Dung dich co 500 g hoa tan qua bao hoa. Iuong tinh the tach fa: 500 . phu thuoc vao thiet bi va phuong phap co dac.

phirong phap: ~ Dung rnoi tnrong HCl 20% giam de?hoa [an. //...._ 3._ __ ... cho di lam lanh ket tinh d~ tach die tinh th~ hydroclorua axil glutamic va cac aminoaxit khac ra khoi dung dich (phan qua bao hoa). -. _.2.""""""_ 2. "" """" .lc nhieu. .. .. ". """"" . Muc dich . .--_. Neu dieu kien cong se giarn thai gian co.. Tuy thea dieu kien tirng co SO trong qua trinh co d*c lay mau thir khi nao dat n6ng do thea yeu cau tren thi kel thuc....36 10. lam giam de?hoa tan.-_..5.73 13.41 16..80llC kho khan nen nghiep rna. ha thap nhiet d¢ v._ .l. II.83 """".. trong nhtrng thiet bi truyen nhiet gian tiep. Lam lanh • ktt tinh //.32 ... bao dam nhiet d9 soi ::.._ 22. thai gian nhieu._-_...v . hoa cong: tang n6ng de?bang giam dung moi. 53 ._. [hier bi co d~c tuan hoan ngoai hoac tuan holm trong (trong thiet b! co cac lap men chiu axit va chiu nhiet).... Biing 20 Nong dQ axit HO (%) 5.2 4.38 _. giu nhiet dQ co ::.9 co dac chan khong.. 18. 0.75 __ _ 1.LO a day su dung chu yeu hai dung moi thich hop thap nhiet dQ dung dich d6 tinh th~ ket tinh.5..80°C.1.09 '----""""'" "'" D¢ hoa tan (gilOOml) 16. .L t<. --~"'--.14 7. __ . su dung diem dang dien..H<. 25. Dieu kifll IcY thudt C6 nhieu phuong phap ket tinh khac nhau nhu: dua dung dich den trang thai qua bao hoa cho cac tinh th~ tach ra. Do co dac trong dieu kien chan khong nen nit ngan duoc thai gian co di. ..44 .30 23._. " .10 .5.36 ..11 ._..- .1.Ia thu cong.. """" """ . _ _ _ 1. _.1. Co dac den n6ng dQ thea yeu cau..

5. Thirong kh6ng che' nhiet do giam trong khoang thai gian khoang bang 1/3 thai gian ket tinh va tuy thuoc phuong phap giam nhiet d¢ khac nhau Bang 2/ Loai nguyen lieu Keo dau Khol. v... ket tinh kieu phun v. x6p.""J Quan sat mot qua trinh ket tinh t6t ta se thay: . Co so qua triuh kef tinh y nguyen lieu Ta thay v¥n IOC kef tinh tang cung voi su tang kha nang qua baa hoa cua dung dich. gem nhtrng hat tinh th~ to.Vi vay khong che Sl! giam nhiet d¢ va do thuan khiet cua dung dich anh huong Ian den tinh the ket tinh va thai gian ket tinh. Hun lanh true tiep hoac gian tiep (thung ket tinh.i thiet bi lam lanh ket tinh khac nhau. dung cay choc vao nghe sao sao. Dung lay lay mot it len thay dich long chay ra tu tu roi xu6ng tung giot Iii t6t..Gluten bot mi: ker tinh tirng vang lon. dung dich cang khong tinh khiet. Nhln bang mat thay mall sang va xop... mang ket tinh.Keo prot it cua dau ket tinh dinh nhu sap. de tan lam giam hrong tinh the anh huang hao hut trong ca qua trinh phan ly va IQC nen khong co loi.!-e Gluten bot mi Thai gian ket tinh Thai gian giarn nhiet d9 7 7 ngay a bang 21. sil dung cac 10.. Thai gian qua ngan.. nguoc lai la xau. D~ ket tinh duoc t6t.) 11.1. .KM lac: ket tinh long hem. Nhiet d¢ giam tu ttl co loi cho su tao thanh va Ian len cua tinh the nhung khong nen cham qua anh huang Ian den chu ky ket tinh va thai gian sir dung (hiet hi.. ban dAu noi len tren mat. nhieu tinh the duoc tao thanh nhirng tinh the lai nho.ngay ngay 2 -7-3 ngay . . 54 . mroc cai dinh uot. .. de tach ra. d¢ nhot cang tang lam giam toe do ket tinh nhieu (chu ban dau). pH moi twang cling anh huong Ion den t6e d¢ ket tinh. tiuh th~ nho.3. mroc cai it dlnh. tinh th~ to nhung it dfnh. Ngoai anh lnrong cua dung dich. 17 -7.21l}gay 17-7-21 ngay 5 -7-7 . nhiet d¢ giam qua nhanh. nuoc cai khong dinh va long.

U1h (phtit) co the tfnh theo . Trong luong rieng cua dung djch 6 nhiet d¢ 18511C theo phtrong trlnh thuc nghiem y .1O-~KxT trang do: K: toc d(>ket tinh ban dau trong dung dich vat chat khong tinh khiet. diroc bieu dien 6 day: P = 64.003038665 c z + 0.3 gio Tuy thai gian nhu vay nhung qua trtnh lam 10000nh trong thai gian dau co the lam 10000nh nhanh hon vi khi nhiet d(>con cao ha xuong.40) I 1. co K khac nhau.00155885 Tl. Luong tinh the leet tinh nhieu va c6 leich thUDCd~t yeu cau. tir day ta bier duqc su thay d6i do nhot cua dung dich: = y Ig trong d6: y: trong luong rieng va g: gia toe trong tnrong.0000141 i + 0. thl toc d(>lam lanh cung anh huang 100 den van toe ket tinh. Nhieu tac gia da: nghien CUu duoc phuong trlnh dong hoc tinh do hoa tan tinh the phu thuoc vao nhiet d(>. van toe ket tinh nhanh hon. cluing ta phai nghien CUumot so tfnh chat var Iy cua dung dich ket tinh de c6 bien phap khong che thich hop.0000003 Z1 g/crrr' z: Iuong mi chinh hoa tan trong dung dich %. nguoi ta ap dung phuong phap ha nhiet.089 c (yH/cm) o day lehi tfnh tu nhiet d¢ hoa tan (0 + tOOnC) do xac dinh theo phuong trinh: d<}hoa tan rut chinh (tinh the) thea nhiet 55 .3702 + 0. Nhu vay.000006007 T1 trong d6: P: ham luqng chat hoa tan (%) va T: nhiet do. chu yeu lam the nao de c6 hieu suat ket tinh cao nhat. Trong hrong tinh the Smg tao thanh theo thai gian lam I<. tinh diroc trong Iuong tinh the S. = 0.l2. nhiet d¢ cang cao. thuong khi thai gian ha tir nhiet do 80llC den 40°C thi toe d(>lam lanh khoang 1.D6 tang d(>qua bao hoa cua dung dich. d¢ hoa tan cang cao (nong d¢ cao) anh huang den sire cang be mat thea phirong trlnh: c = 73 + 0. Nhir vay khi duqc dung dich dua di leer tinh.7 = 23.7 lOCI gio.T phirong trinh: 3xSI/:l=4. 0. Muon dat duqc cac yeu cau cua qua trlnh ket tinh. Nhtrng tinh chat vat ly can chu y cua dung dich ket tinh la: . Ngoai ra hrong tinh the S c6 the bier duoc dua vao hrong tinh the ml chfnh hoa tan trong dung dich.08437 T + 0. Tuy theo Ioai tinh the. nhu vay thai gian lam lanh lift ca: T::: (80 . nen trong thai gian 16 den 18 gio co the lam lanh bang phirong phap truyen nhiet gian tiep.

0005987 x2 (rang do: Y: do hoa tan dirong wang img nhiet d9 va x: nhiet dQ "C. Hi: do hoa tan tinh th~ trong dung dich mroc baa hoa iJ cung nhiet d9 voi cac dieu kien cu the. co dac den nong d¢ nhat dinh.0.Phuong phap kich thich. qua trinh ket tinh co th~ chia ra hai giai doan ehfnh: + su tao mam tinh the.Phuong phap gay narn nr nhien.. a < 1 dung dich chua baa hoa. H: ham hrong tinh (h~ trong 1 dan vi nuoc cua dung dich nghien ciru. d~ tang tee d¢ tao narn tinh sau: . D9 hoa tan tang len cung voi s" tang nhiet d9 dung dich muon tach cac tinh th~ ra. Trang san xuat. .1835- 0. trong d6: a: he s6 qua bao hoa.13477 x .H¢s6quabaohoa= 6 cling nhiet d¢ Mire do qua baa hoa do duoc bang he s6 qua bao hoa: a = H/H a> 1 dung dich qua bao hoa.mam tinh (htl hay nhan tinb the. NhiIng tinh thtl nho xuat hien ctau tien goi Ill. tM. + su 16n len cua tinh thl Su tao mam rinh th~: T6e d9 tao mam tinh thtl duoc xac dinh bang hrong marn tinh th~ duoc tao thanh trong I don vi thoi gian iJ (rang 1 dan vi th~ tfeh durrg dich. D~ xac dinh muc d9 qua baa hoa theo cong (hue sau: . j• hrong kei tinh / nuoc trong dung dich qua bao boa --~~------------~--~~~~-----luong ket tinh / mroc trong dung dich bao hoa a == 1 dung dich bao hoa. dung cac phuong phap gay nhan tinh the 56 . Dung dich hydroclorua aminaaxit hoac glutamat natri khi rue dua dung dich den trang thai qua baa boa thl e6 SI! xuat hien cac tinb th6.Y = 64. dung dich ph iii dat den trang thai qua baa hoa.

* Phuong phap gay ndm tlf nhieu Dung dich dua vao c6 chan kh6ng nhiet d¢ s sone del). Thuc te hay dung phirong phap kich thfch nhu sau: cho dung djch co den trang thai qua bao hoa. khuay tron. a day: Kn.l'kich thich rna xuat hien tinh the chong vao han. trang thai qua bao hoa.nhu chan dong. * Phuang pluip tinli cluing Dung phan ket tinh cac dot cho vao cac dung dich co di. Toe d¢ IOn len cua tinh tM phu thuoc nhiet do diroc bieu dien thea phirong trinh Aremins: K = K.nang luong hoat tinh ella qua trlnh tao mam . co su . nong do. IOn hC1l1. phuong phap nay da co tu IAuva nay van duoc img dung tuy no co nhtrec diem: thoi gian gay narn dai...hang so khi. Nhtmg tinh the nho xuat hien dau tien: goi la nam tinh the. E. tinh chat vat 19 ella dung dich.Phuong phap tfnh chung.lcde tao marn nhanh va ket tinh tinh th~ nhieu. song sieu am. Phuong phap nay rut ngan tnroc thoi gian t<:LO am nhung khong kh6ng che' hrong marn m nhieu hay it.nhiet d¢ ruyer doi. kh6 kh6ng che so IUQ'ngnam nen kich thich mam kh6 dat theo 9 mu6n con nguoi. * Phuong co pluip gay tinh kicli thich nhieu phuang phap gay tinh kfeh thich ..tuat hien tinh the.v . chiu sl. xong cho dung dich ha den nhiet d¢ thap.. hoac 1 hrong rat it tinh th~. Su Ian len cua tinh the Sau khi tinh the hinh thanh tiep t\ICcho tinh the IOn len toe d¢ IOn len cua tinh the duoc bieu dien bci tinh the IOn len trong 1 dC1l1 i be mat ket tinh 1 dan v v. T. kh6ng 6n dinh. 57 . C E{(Rn vi thai gian tee do lon len cua tinhthe phu thuoc nhieu dieu kien khac nhau: nhiet d¢.hang s6 cua toe d¢ phan img . R. khuay tron va cho hat tinh the lam cho dung dich cr ngoai cr trang thai khong 6n dinh.

nong d(. thai gian khuech tan z va ty l¢ nghich voi khoang each d.: d¢ hoa tan cac phan til mam tinh th~ nrong irng tinh th~ c6 ban kinh r. kich thuoc tinh th~ diroc tao thanh phu thuoc cac dieu kien khac bieu dien thea phtrong trlnh Gip-gip-tioncon P Pi<e trong d6: P. ) Nhu vay. dien rich khuech tan i.c. o giai doan co dac.) la gradien nong do. rna thuc te cac yeu to nay th~ hien qua: nhiet d¢..1Cet k tinh tren be mat tinh the. d6 la qua trinh khuech tan phan ta. T: nhiet do tuyet doi. T) a: sire cang be mat . . Tir day ta c6 th6 tinh diroc ban kfnh (kich thuoc) mam tinh (h~ tao thanh doi voi cac he khong dbi sau: r= 20M dRtlnCL/LoJ = 2aM dR T InCP / P". Theo dinh luat khuech tan Flick. t. K1: he s6 khuech tan. v. v. Xilan da: tung nghien CUu qua trlnh ian len cua tinh th~.. PIP". r. la dong luc khuech (an phan ta qua khoang each d va ket tinh tren M mat tinh (hi. M: trong luong phan nr. muon tao mam tinh th~ nhieu va lam cho cac tinh th~ d6 Ian len nhieu va nhanh ta phai chu y den tat cit cac dieu kien a.: ap suat hoi cua dung dich qua baa hoa va bao hoa: L. tinh thi bi bao quanh mot lap yen tinh c6 chien day d. toe do.) = 2aM/(R. u trong dung dich . Do d6 t6c dQ Ian len cua tinh the la toe do khuech tan ket tinh. V1111qngtinh the hoa tan du de dl1<.). d: R: hang s6 khi . Pi. Hieu s6 nong dQ (c . hrong chat khuech tan s ty J¢ voi hieu so nong dQ (c c. 58 . r-----------. d. sau khi tinh th~ hlnh thanh.. d. L". = Rlln(L/L.lva cac tinh chat vat ly cua dung dich . d6 la dung dich bao hoa c6 nong dQ c. each gioi han be mat tinh the mot khoang d la dung dich qua bao hoa nong dQ c.Ngoai yeu t6 nhiet do..

6. CJ)2 hien tirong khuech tan xem nhu kh6ng dang k~. Do tac dung khuay tron. Muc dich LQc d~ tach tinh th~ hydroclorus axit glutamic va mot so aminoaxit ket tinh khac ra khoi cac chat hoa tan va tap chat khac. kha nang khuay tron dung dich t. chu yeu quan sat qua trlnh: tee d¢ khuech tan phan tir tir dung dich qua baa hoa den girri han be mat tinh the. Thay vao ta co: Thea Anhxtanh (Einstein). 59 . IIut loc 11. Mapk da thuc nghiem chirng minh rang roc dQ ket hop phan nr tren be mat tinh th~ ty le Val (c - Nhu vay qua trlnh ket tinh chiu anh huong cua nhieu yeu to: qua baa hoa.Th~ hien toe dQ Ian len cua tinh th~ qua toe do ker tinh. do nhot. Huang nghien ciru cac dieu kien va yeu to vat ly anh lnrong ca den 2 qua trinh: tao rndrn va Ian len cua tinh th~ dat yeu cau thanh pham: chu yeu loai tinh the.1. nhiet dQ. dQ thuan khiet khong cao. a day bieu dicn luong char kef tinh trong thoi gian Z = I phut.1. K !. IOC Khi tang nhanh mong (d dQ khuay tron thi toe dQ ket tinh tang va tiep tuc khuay nhanh hem thi toe d¢ ker tinh cue dai va sau do khong tang nira. h¢ so khuech tan phu thuoc vao nhiet dQ va d(l nhot cua moi tnrong. Day la giai doan chuyen tinh tbe rir dang hoa tan sang dang ket tinh. 1I. dien tfch ket tinh F = 1 m'.d¢ thuan khiet. Trang dieu kien mroc ra do chua co bien phap chu yeu khong che cac dieu kien tren nen hien nay chu yeu ket tinh thea dang bot.1. Dieu kien khuay tron anh huong Ian den toe dQ ket tinh. roc do ket hop phan tir len be mat tinh th~ ket tinh. lap baa quanh tinh th~ rat = c).K2T T] Thay vao ta co: K= K2T(c-cj) T]d Nhu vay cac phirong trlnh cha thay toc dQ Ian len cua tinh rhf! phu thuoc vao nhieu yeu ro.6.

6. cua bot De nang Il.. ket tinh Chia nra 3 Ian: Ian 1: 60% hrong axit cho vao. Phuong phap loc Co nhieu phuong san xuat phap khac nhau: IQC nr nhien. hut 19C.7. luong mroc cai va tap chat khac nhau nen hrong HCI 31 % cho vao thirong la: keo dau: HO 31 % ket tinh ty l¢ 1 kho lac: HO 31 % ket tinh gluten ml: HC131% n.1.l chan khong 600 + 650 mmHg.. Sau khi hut lQC xong. kho lac: 20 + 40 gio. thirc t€ M dam bao co nhieu thiet bi dan gian va de dang. Dung HCI 31 % d~ nra. 60 . tuy thoi gian 19C dai co th6 dung co th6 dung cac loai hut IQc chan khong trong nhtrng IQc lua chiu axit. gluten mi: 16 + 20 gin. Ta"y rua cao hieu suat IQc co th6 dung IQC ep khung ban hoac ly tarn 19C. v . Loi dung tinh chat hoa tan cua hydroclorua axit voi hydroclorua axit amin trong moi tnrong axit HO dac d6 nra. ty 1¢ 1/1. bao dam: hoa tan bot cac hydrolorua aminoaxit khac.. con mot phan nuoc cai bam xung quanh tinh the lam tro ngai cho qua trlnh ch€ tao axit glutamic glutamic so nen can rira sach. lan 2: 20% luong axit cho vao. 19C ep.11. axit glutamic.5/1. ty I¢ 0. vai be day k€t tinh thuong 10 +15 ern: d(. 19C ly ram v.l. b€ bang da "boa cuong quet son chiu axit.2. ThIfC t€ hrong axit HCl 31 % cho vao theo de ga~ ty l¢ thfch hop va chia lam 3 tan bao dam yell cau ky thuat qua trinh nra dOi cac nguyen lieu khac nhau. khong Hun tan va lam hao hut hydroclorua De t~y fila thoi gian va diroc t6t thuong nra lam nhieu Ian nhung nell nhieu qua thl se lam mat nhieu ton that.. tinh th6 mau vang. Thai gian IQC cho moi loai: keo dau: 40 + 60 gio.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->