CHlJONG3

SAN XUAT MI cHiNH BANG PHUONG PHAp THUY PHAN
Nhu phan cac phuong phap san xuat ml chinh da: gioi thieu, phirong phap thuy phan chu yeu dung cac tac nhan xuc tac la hoa chat d~ thuy phan cac nguon nguyen lieu pratit khac nhau tao ra mot h6n hop cac arninoaxit, tir d6 tach axit glutamic ra d~ san xuat mi chinh. Nhu vay, tir cung mot nguyen lieu va mot phirong phap san xuat se c6 nhieu phuong phap khac nhau

M tach

rieng axit glutamic fa. Tuy mire do va phuong phap tach m~ hien nay trong phirong phap hoa h9C c6 mot s6 phirong phap khac dang diroc img dung khap noi nhir: phuong phap trao dOi ion, mu6i hydric cua axit glutamic. di~m ding dien v, v ...

I. PHUONG PHA.P TRAO n6I ION 1.1. Nguyen tac
Phuong phap nay chu yeu dua van tfnh chat cua cac cationit c6 kha nang gitr Iai tren tien hanh qua trlnh nha bang NaOH d~ thu axit glutamic va tao thanh glutamat natri, Quy trinh cong nghe ella phuong phap diroc trinh bay trang so

W

mat cua n6 cac anion, trong d6 chu yeu la cac anion glutamat. Khi qua trlnh trao dOi da bao hoa,

do 1.

1.2. Uu, nhuee diem ella phuong phap
[fit

die/n.·
Day HI. loai quy trlnh nrong d6i tien tien, C6 chu

ley tho che axit glutamic nrong d6i ngan.
san xuat kin, darn bao duoc ve sinh thirc pham va

Thier bi it tiep xuc vai moi tnrong axit manh,

De

to chirc trong mot day chuyen

an toan lao dong, Nhuoc dieni: san xuat cationit kh6 khan, chua eo du phuong tien va dieu kien
mroc.

ky thuat a tat

cit cac

31

Yeu cau

ky

thuat san xuat cao moi dam bao hieu suat thu hoi axit glutamic

cao,

Do vay doi voi nuoc ta hien nay chua co dieu kien ap dung vao san Phuong

xuat cong nghiep,

phap nay dii diroc irng dung rong rai

a mot

so mroc nhu Trung Quoc, Nhat Ban, diroc

irng dung trong cac nha may san xuat bang phuong phap hoa' giai, nhat la trong phtrong phap tho che axit glutamic

tir phuong phap sinh tong hop,

II. PHUONG
Phuong

PHAp J\lU(jI HYDRIC AXIT GLUTAMIC
phap nay hien nay dang irng dung

a mroc

ta de: san xuat ml chinh Ill: cac ngu6n

nguyen lieu protit cua thuc vat va tac nhan xuc tac la axit HC!.
SO dii' 1.

Qua trinh san xuil t bang ph ll{mg pha p tr ao doi ion
HCI

Nguyen lieu

J..
Thuy phan

!

Trung hoa
't'

I

L9C

J-

Trao doi ion

---?

J-

Dung dich aminoaxit Dung dich NaOH

khac

Nha

f-

Dung dich a~ n6ng do cao

Ket tinh

JJ-

Dung dich axit glutamic nang do thap

Phan ly I ....

---?

Niroc cai

Trung hoa , khu SAt

!

L9C

Tiy mau
I ..,

!

---?

sa

32

Sa

d6

1 (tiep theo)

Co dac ----»

J,

Lam lanh, ket tinh NUC1c cai ----» T&ymau

Phan ly ----»

J,

5aykho
J,
Pha tron

J,

Nghien

J,

Sang, ray

J,

J, Thanh pharn

BaD goi

Tlurong hay dung cac nguyen lieu chu yeu: protit dau, kho 10000c, gluten bot mi. Qua trinh thuy phan cho mot hon hop khoang 20 aminoaxit nhu: glixin, alanin, serin, treonin, methionin, valin, loxin, izoloxin, axit aspartic, glutamic, arginin, lysin, cystein, phenylalanin, histidin, tryptophan, prolin v. v... Tir hon hop cac axit amin tach axit glutamic ra duoc trinh bay trong sa d6 2.
So do 2. Quy trmh san xuat bang phinmg phap muoi hydric axit glutamic

tyrozin,

de san xuat ml chinh. Quy trinh san xuat

Nguyen lieu HCI

J, J,

J, .

Ph6i lieu Phan giai (thuy phan)

J,
L9C

J,

----»

Ba bo

Codi,l.c

J,
Ket tinh

J,

Hut 19C Ian I ----» J,
Ket tinh tho

Xi dau (mroc cham)

J.

Tily nra

J,

33

j.j. ---1> Ta'y mau ~ EplQc .j.1Ket tinh Ian 2 .j. Mi chinh thanh pham 34 .Hut Ioc Ian 2 ~ Ket tinh sach . DOng goi .j.j. Nghien .' ---1> Niroc thai trang say kho . Lam lanh ket tinh .1Trung hoa tan 2 . Ra.j..j. ---1> Xl dau Trung hoa Ian I .y . Pha tron .1- NalS JJ- ---1> KhiI sat Bii'FeS Than hoat tinh Ep lQC .. Ly lam .1.j. C6 dac tinh che .j.1- Phan ly '" I ---1> Niroc cham Axit glutamic .

v . Olt vun J. 35 . Keo thanh pham Cac loai d<)usau khi ngam hut mroc tnrong no.8 + lliBe. Keo Ling nhanh. Giai thieh cac dieu kien k5' thuat trong quy trmh II.1. protit khac. cac d~ pha te bao va cac te bao. Luong nWJC cho vao nghien thuong dam bao dich fa co nang Sau khi nghien nho xong dich sua cho qua h¢ thong ray tan nlnr: xenluloza. d€ tach her cac chat khong hoa bQt lang con dich sua bot qua he thong mang lang. Trong qua trlnh ngam va lang thuong cho them H2S01VaO nham rnuc dich: Han che vi sinh vat phan giai protit. Say J. con lai dich prorit. khoang v.I.. giai ph6ng cac phan tir tinh bot. ngoai protit con co gluxit. bi von tach fa. Xu Ij cdc nguyen lieu 11. Q uy trinh che bien Di'!-u --+ Ngarn --+ Nghien --+ Sang ray ~ Sua dau --+ Ling --+ BQt J.11. tinh Do dich prorit c6 nang d¢ qua thap. sinh to.1.1. Tien hanh gia nhiet dich protit a nhiet d¢ 80 + lOOIiC. a day a dang mern nra ra. Qua he thong ray. hemixenluloza. J. L9C hut J. loi dung tinh chat protit bien tinh boi nhiet do. Gia nhiet Lam nguoi J. Che'biil/ keo protit Clta dgu Trong dau co du cac thanh phan khac nhau.I. xu6ng day.. nen de t~n dung cac thanh phan vao san xuat va tach protit ra M san xuat ml chinh diroc tien hanh theo phirong phap: SII du' 3. D~ch prorit J. qua khau nghien hoa tan va cac chat hoa tan nghien 6 dang uat va cho luong mroc nhat dinh vao d~ sau khi nghien duoc dich d~u nghien nho.1. dQ 0.

Say theo kieu 7 duong ham. Thanh phan dich d~u sau khi tach ra Niroc . Sau khi lQC xong.J- rni chfnh .84 77.1. cat ra tung mien nho cho qua say bao quan keo diroc lau. . cho qua IQc hut chan khong d~ tach mroc fa duqc keo am co d¢ Am W = 70775%. chieu day keo sau IQC: 272. nhiet do say khoang 90 7 95 C.Che' bien keo protit cua bot mi Trang bot mi c6 nam luong protit nhat dinh nhu thanh phan nguyen lieu dii gioi thieu.: say kho Bao g6i SX tinh bot san xuat 36 . C6 nhieu phuong phap Phuong mroc ta. Quy } --t phap vat ly (Martin).75% xu6ng de 12 7 13%. gluten).77 6. say xong ham Am cua keo thuong giam tfr 65 7. tnrong nO' va keo dfnh thanh mot khoi ta thuong goi la gluten. Keo nay co th~ sir dung ngay d dang Am. trong thai gian khoang 4 1i 5 gic. cho keo qua he thong dao. de che bien keo protit bot ml (tach do 4.J- uor Sua bot . D€ IQc hut ducc tot thirong yeu cau qua trinh lQC c6 D¢ chan khong: 400 mmHg.2. Phuong phap nay duqc irng dung rong rai a cac nuoc va a So trinh chinh Nuac Bot Nuoc --t Gin bot Dong -IMay nhao bot --t --t rnroc UbQt / Tac~o Gluten J.1. 1I.Bang 11. {j chi'> khi hut mroc Protit bot mi khac cac loai khac hang khac nhu glucoza.86 10.5 7 500 ern. con d dang kho thi de bao quan va van chuyen.84 94.03 Xenluloza Tinh bot 1'£0 3. ~ Dung dich protit % Pro tit % cac chat kho Lipit 1. rni chinh thea phirong phap vi sinh vat. Gluten dung d€ san xuat ml chinh con tinh b¢t sir dung san xuat cac mat nrou.5 Keo protit sau khi dong tu.

cai tien. BQt Nu6c~ 0 bot J. sang J. Sud6'5 cat Niroc Nude } _.. -I. Bot mi I -I.' J. Nuoc ~ Rira bot tach keo -I..J.Phumlg philp Battes: Phuong phap nay khac phirong phap tren la dung mot may bom lam phan tan gluten thanh nhirng hat nho. Bao g6i Phuong phap Martin J.. sau do tach gluten khoi bot qua he thong sang.. bao quan J. D6ng goi. Tn)n bot nhao _. San pham ml chinh 37 .. ap dung trong dieu kien nude ta Sudn 6.. _. Gluten ~m say kho . Bam cat I ~ Sang Barn cat 2 /~ t- Keo gluten Sua bot -I.. ~ Dich sua bot san xuat ml chinh ngay Keo gluten ~m ~ Sfiykh6 J. Nude rira -I. UbQt Tron bot nhao J.

5. giu lai tren luoi. tien hanh gian tir 30 phut + 1 gio. dec dinh. hieu smlt thu hoi thap. Kh6ng nen u qua lau lam mat thai gian. Muoi an cho vao nharn them ion kim loai d~ gluten bien tfnh keo tu tot va han che mot phan vi sinh vat pha huy gluten. d~ keo tu duoc tot them luong NaCl nhieu ban. neu muon van chuyen va baa quan lau phai say keo VI keo Jm co do Am 65 + 70% rat de bi vi sinh vat pha huy. bot nhao. Luong NaCl them vao thirc te khoang 10 + 20% so mroc tron vao bQ1. u bot trong thai D bot nham muc dich d~ du thai gian cho bot va gluten hut niroc twang oCtd~ tach gluten fa de dang. Kiern hay su dung III NaOH. trong dung dich thay rang muon protein khuech tan tot. Qua thirc (e lang xuong thi pH cua dung dich la 11. kho nhao.g phap hoa hoc: la plurong phap loi dung tfnh hoa tan cua protein kiern. Sau khi nhao ky. thuong luong mroc cho vao dam baa bot dat do am 50 + 55%. Luong hieu suat thu h6i caa. keo tv. BQt xau. dong baa van chuyen dung du tru trong san xuat lau dai. nuoc cho vao thich hop dam baa tach gluten de dang va Neu luong ruroc dua vao qua cao. De tach hut nuoc tnrong no. thanh mot khoi d~ tach khoi cac chat khac de dang. Tien hanh say keo trong nhirng he may say khac nhau d~ giam do fim cua keo xuong khoang 10 + 15%. con khoi gluten duoc keo dinh. gluten chua hut du mroc tnrong gluten diroc tot va du mroc tron vao eho gluten ty l~ thu hoi thap. Phucm. Rira b¢( tach keo. Ycu cau nhao tMr ky nhung rnanh lam gluten de nat vun. fay. Dung he thong bam cat hoac may sang. Do tac dung hrc co h9C va dong nuoc xci qua ray. hieu sua] sir dung thiet bi kern rna bot de bi chua. Tien hanh tach her bot va nra that sach cac chat khac thu duoc khoi gluten urong doi thuan khiet. Keo gluten am co th~ dua vao san xuat ml chfnh ngay. con neu no keo tu. thai mot phan do vi sinh vat pha hUY.BQt nhao ky voi mroc. Luong NaCl cho vao tuy thuoc loai tinh bot tot hay xau. gluten de mit vun. gluten bi phan huy mot phan do vi sinh vat. khong bi 38 . Say xong diroc gluten kh6 thanh pham. tach kho. mau hoi vang la tot. bot troi thea dong mroc duoc dich sua bot. mroc it qua bot se kho. kh6ng qua Qua trinh nhao bot bang may hoac bang tay. D bot xong tien hanh tach gluten.

kho dau: cac loai nay do cac nha may ep lac. 11. luong axil.2. chu yeu phu thuoc vao: phuong phap thuy phan. axit HCl va mroc vao thea so hrong va ty l¢ thich hanh thuy philo trier de ttl protit thanh aminoaxit. . khong kinh te trong san XW!t Ion.1. ntroc cham v. 11.. dau lay diu. hieu suar thu hoi gluten nrong d6i tinh nhieu chi thfch hop cho san xuat rnl chinh./. "- "Phan "- ""- ly Tinh bot tinh khiet Protein Am SA'ykho Keo kho Phuong phap nay san "- cao. chi irng dung khi can san xuat tinh bot c6 dQ thuan khiet cao va nghien cuu trong phong thf nghiem.Sa do 7 Day chuyen san xuat BQt HoIl bot "- Phan ly Dung dich protein hoa tan Axit hoa "- "- ""- Tinh bot khong tinh khiet Lam sach tinh bot .1. nhiet do va ap !'iUatqua trinh thuy phan. De tien hanh phoi lieu dtroc tot phai tinh [min va nghien ciru cac dieu kien can thiet yeu cau khi (ien hanh thuy phan. con kho cua n6 e6 ham hrong protit nrong d6i eao diroc ung dung thich hop trong san xuat ml chinh. Phuong phap nay ton nhieu hoa chat. T/IlIY phdn Muc dich: tien hanh thuy phan protit thanh aminoaxit hoa chat khac va nhiet do. Chebien nguyen Ii~u Kho lac. nong dQ axit. thai gian thuy phan..2. Qua nghien ciru cho (hay qua trlnh thuy phan phu thuoc vao nhieu dieu kien khac nhau.v . 39 nho chat xuc rae ill HCl hoac cac . hop de tien * Phoi lieu: Qua trlnh eho nguyen lieu. gluten thu duoc de bien xuat duoc tinh bot tinh khiet.

Dung HCl chi c6 hai vi HC! an .23 HCOOH 0.. cac hop chat htru co de bi phan huy.Anh huang cua thai gian den qua trinh thuy phan Thoi gian thuy phan duoc xac dinh bang qua trlnh thuy phan trier de ra aminoaxit. VI vay de dam bao yeu cau cua qua trlnh thuy phan. t6c d¢ ella chung phu thuoc vao nong dQ axit va nhiet d¢.07 CHJCOOH 0. rmrc d¢ nghien nho nguyen lieu va nhiet dQ cua qua trinh. .Anh huong cua nhiet d¢ san xuat nen khi sir dung va thiet bi Qua trlnh thuy phan tang len cung SI! tang nhiet d¢ va ap suat hoi dua vao. Nhiet d¢ thap qua lam keo doli thai gian cao nhat thirong tien hanh thuy phan b thuy phan.-2. + Cac aminoaxit diroc tao thanh tach ra vao dung dich xung quanh. . Nhirng khi qua trlnh thuy phan thuc hien aminoaxit a nhiet d¢ til::::: 1800 -. cho hieu suat thu hoi arninoaxit nhiet d¢ trong khoang 1200 + l60°C. Trang qua trlnh thuy phan. lam giam thai gian thuy phan. Qua nghien ciru cho thay trong gioi han nhiet d¢ tu 160 + 200°C toe do cua qua trinh thuy phan tang len gap 2 -.- nhieu va ton that hoi a ap 190°C. NaOH tao thanh NaCl khong doc voi co the can ngiroi.5 Ian khi nhiet dQ tang len lOIIC. Thai gian qua trlnh thuy phan chia lam 3 giai doan: + Duoi tac dung cua dung dich axit cac phan tu protit chuyen thanh nhtrng phan tit aminoaxit. gay ton that suat cao nhieu. Toe d¢ khuech tan phu thuoc vao nong do vat chat trang dung dich va trong nguyen lieu. Do la qua trlnh khuech tan aminoaxit. mon thiet bi nhieu va d~ bay hoi gay d¢c hai cho ngiroi dung phai darn baa chong an mon va kin. Trang cac dieu kien tien hanh.06 Vi vay trong san xuat hay si'r dung HCI HUll chat xiic tac. Bang cac thf nghiem cho (hay hoat tfnh cua cac axit so voi axit HCI nhu sau: Axit HO<:Lt tfnh HCI 1 H2SO4 0. tang chu ky san xuat va giam hieu suat su dung thiet bi. Bieu hien " cac phan ung hoa hoc. 40 .Anh huong loai tac nhan (axit) Muon tang nhanh qua trinh thuy phan phai SLr dung cac chat xuc tac manh nhu cac axit co heat unh cao.51 HN01 0. toe d¢ cua qua trinh thuy phan phu thuoc vao hoat dong cua axil dem sit dung. khong nhifng do cuong luc xuc tac cua HCl cao han nhieu so vci cac axit khac rna khi hrong HCl du diroc trung hoa bang Na2COj. nen co gang giarn su phan huy cuoi cung ra NHJ.

-~ .... 0... Khi qua trinh thuy phan 41 . Trung binh -_ 35 x 30 x 3 .. d~ thir thai gian ket thuc qua trlnh thuy phan thuong dung giay axetat anilin thu hoi dung dich thuy phan bay ra... Khi nay co phan img voi axe tat anilin cho mau do.thai gian qua trlnh khuech tan..... LOO 50 x 30 x 6 _----- 0.. _-_ _ --- Nho f-- 17 x 10 x 2 .he s6 phu thuoc mire d¢ nghien nho cua nguyen lieu va nhiet do: nong d¢ aminoaxit trong chat long tham um nguyen lieu....29 _ --_.... 0......~) gifra chfi't xung quanh trong nguyen lieu va chat long xung quanh......... 1+2 ---_ Nguyen lieu x6p __ _ _ .. Bang 12 Kich thu6c ph fin tiI (mm) Dang nguyen lieu H¢ s6 K 160(JC 6... t6c do khuech tan tang...0 1800e 8..._._-1--- 0. td .088 0. _....125 _0.. Khi nhiet dQ tang len io'c toe d¢ khuech tan tang 20%.... 0. Nghien CUll cho thay rang qua trinh thuy phan protit kern theo cac qua trinh thuy phan tinh bot va cac hop char cacbon khac nhau tao ra nhieu khi furfurol......Luong amin~axit chuyen tir phan tu nguyen lieu van dung dich bang: Q = K (C C1- j - Cj) t..050 --0.. K . Cr nong d(>aminoaxit trong chfil long xung quanh... Qua tren ta thay rang thai gian khuech tan diroc rut ngan do tang toc d¢ khuech tan.20 -_...0 NhO nhu mat cua .............15 + Luong aminoaxit chuyen tir nguyen lieu vao dung dich tang len cung su tang len cung sir tang hieu s6 n6ng d¢ (C1 quanh....0 l7o(Je 7. H~ s6 K phu thuoc van mire d(>nghien nho cua nguyen lieu va nhiet d(>qua bang 12. Trong cung mot dieu kien.080 0... T6e d¢ khuech tan tang len doi vci nguyen lieu loai bot 5 + . Dt xac dinh thai gian thuy phan thich hop phai tien hanh nghien CUll va (hi nghiem cac qua trinh thuy phan khac nhau trong nhirng dieu kien khac nhau va dieu kien thich hop nhat..... Nhiet d¢ tang..145 .... + LQc dung dich aminoaxit khoi cac chat khac.20 .. Hieu so n6ng d¢ tang len cung su tang t6c do ngam um va giam n6ng d¢ chat long xung 10 Ian so voi loai nguyen lieu kfch thtroc 30 + 50 mm......

.... Tren thirc te qua trinh thuy phan khong hoan roan va c6 quan h¢ thuc nghiem giua c-aminoaxit/N chung nhu trlnh bay trong bang 13.....3 ...... 52 85.. Phuong phap nay thtrong Ian cong nghiep cho ket qua nhanh."""""'.•"".... Nhimg thuc te can co [hem mot luong axit d~ 42 .. . Qua trlnh thuy phan Protit nHO) la qua trinh thuc hien phan (rug: a . urong (rug 36...... neu ham hrong cac chat nay qua 100 thl ty l¢ cua chung < 100....-... xistin thi hrong N chung cua cluing trang dung dich urong dirong luong N aminoaxit va [y I¢ a == 100..... HCl tinh phan irng la hrong axit ly thuyet."". histidin.. 71 + 72 "" _ 91 + 92 " _ _ ...5 g..5 + 86. (rug voi 14g N can c6 1 phan tu Hel xuc tac phan irng.''''''- + _ .... Thai gian ket thuc con phu thuoc chu yeu vao luong axit.. khi [hay giay 19C khong co mau {rang nga yang la diroc.. Thuc te HO n6ng d¢ khac nhau.aminoaxit N chung (%) ...nay ket thuc cting la luc thuy phan cac protit tao thanh arninoaxit xong. Ty I¢ u. ..CH ..arninoaxit tao thanh. ta tinh ra luong HO yeu cau cho vao. 47 + ".. tryptophan.....Luong axil: Luong axit HCl eho vao thuy phan phu thuoc ham luong N prot it (rang nguyen lieu......_- 100 " 82 Thay rang: Neu trong protit thuy phan giai ph6ng ra cac aminoaxit nhu arginin...... Trong qua trinh nghien CUu va thirc nghiern.. 75 + 76 "'. lei dung tinh chat nay d~ dung giay 19C nhung dung dich axetat anilin thir.. . Vi vay (rug hrong N trong nguyen lieu can thuy phan ra bao nhieu thi ta tfnh va duoc luong HO 100% can cho vao.. Bang 13 Thuy phan pratit hoan toan (%) 57.COOH NHl I Qua phan (rug tren ta (hay muon tao thanh 1 phan tu aminoaxit.. Qua trinh thuy phan ket thuc tit thai diem dtroc ling dung [rang san xuat do rna co mau ay.va urong d6i chlnh xac.- 63. lizin. Theo loai n6ng d¢ tirng nha may co.5 _ ... Ket thuc thai gian thuy phan tam the nao d~ hieu suat thuy phan cao nhat..5 . __ ... til Hel 100%.--_..aminoaxit + n R .. ... n6ng d¢ axit va nhiet d¢ trong qua trlnh."".. "'" ..... viec xac dinh thai gian thuy phan con dua vao sl! xac djnh ty l¢ c.

43 .8. Luong axil thuc te thuong bing Iuong axil ly thuyet nhan them he so K = 1. Bier ham hrong protit trong kho lac 1a 60%. .5 + 1.. Vi du: Tinh ltrong Hel cha vao de thuy phan 100 kg kho lac. Qua trinh Va ap luc tlurong doi kh6 lac 1 atm.. tinh bot •.. thay He! 20% trong 5 gia cho hieu suat cao nhar.6 ~:6. nen de trng dung a ap suat trong cong nghiep vira co hieu suat cao va baa dam san xuat lau dai. thiet bi chiu ap hrc a bang 14. trong 100 kg kho lac co: Prout = 100 Tinh hrong N dua vao he so protit chung 5. Neu nong d!) axil caa qua. axit c6 nong d¢ 15% d~ thuy phan. va mot phan hao hut do bay hoi. Dong thoi axit de bay hoi la hao ton nhieu axil.5 x 1~~ = 114. gay hao t6n hoi va nhiet rna hieu suat thuy phan khong cao. muon dieu chinh nong do dat yeu cau thuy phan baa nhieu.. i Qua nghien ciru trong dieu kien thu cong. xem thoi gian va hieu suat thuy phan cua qua trlnh de xac dinh. l00x60 Ham hrong protit 60%. Ngiroc I.5 kg Khi tinh ra diroc hrong HO can thiet.ngoai qua trinh thuy phan protit no con tham gia thuy phan cac hop chat khac co trong nguyen lieu nua nhu: gluxit.5 atm dci voi gluten bot rnl.5 kg = 25 kg Luong He1 100% thirc te: 25 xl. ap suat thfch hQ'P.25 no 100% tinh thea Iy thuyet: 9.. Khi Iuong axil dat yeu cau cho qua trlnh thuy phan thl nang d¢ axit baa nhieu cling rat quan trong. dung lo. de lam mot so aminoaxit bi phan hiiy (nhu tryptophan) gay t6n that IOn.7 Lirong -i- = 60 kg = 9. nha may co loai He13! %.voi cac nong d¢ axil khac nhau. khi nong d¢ axit loang qua se keo dai thoi gian thuy phan.25: N = 60/6..75 kg =: 35.5 x 1.6 kg 6.5 35.5 = 171. ton nhieu th~ tich i. thiet bi dan gian cho thay i:J bang 15.. thai gian co dinh 48 gio. Qua trlnh thuy phan Qua tren bi ta a p = 2.. 7 = Luong Hel 31 % can cho van thuy phan theo ly thuyet: X Luong He! 31 % thuc te: 114. Muon xac dinh nong d¢ axit baa nhieu thich hQ'P. thiet bi. tien hanh nghien ciru thirc nghiern cung dieu kien nhiet d¢. tfnh toan dua vao phuong tclnh can bang chat kho d~ them Iuong niroc dat yeu cau. nhung ve mat an toan thiet va hao ton axit nhieu.

35 • 70... 11...... 10...31 -~..Bang 14 Nong dQ axit 5 1----- Thoi gian thuy phan 4 """""""""""""""""""" Hieu suat thuy phan .6% -. _ ... -.8 71.67 """""""""""""""""""..••_ --_ 4 5 6 _. '''''-''''-'''''' 2....01 _ ...87 . ...."..5) x 18 = 114...-.85 """""""""'- 71."......_-_ 91 73 99 _ _- 5 Bang 15 Nong dQ axit (N) Darn toan phan (gil) ._-__ """"""""'".~ -.5 ~---- ". tinh ra HC130% = 114....''' """""' . -------1 .30 2.~y """""""'" "'"-""""""""~ 14... Tinh hrong mroc can them vao dat nong dQ yeu cau khi thuy phan: .. __ 10 15 10 .. ~.6 Qua day ta thay ty l¢ darn amin tao thanh va hieu suat thuy phan cao nhat iJ nong do axit 4N -.60 18..... 3 4 _ _....... .-18% Theo vi du tren..--... . ._. 44 ..- D~mNH3 (gil) Darn amin (gil) Hi¢u suat thuy phan (%) ..-18%...._-_ .. - - 5..1 1....._ . -----~- 3 """""""....... """""""""""""""""""". .."------+----_....-- 1.._--_...22 9.5 kg.. 5 3 ......_ _.... -._-_ """"""""'".....-7% _--_..._ f---- 15 _--"".. _ Thai gian dau: 5 -... """"""""".-"""......_. -....... _....8 ...~................."'~ .._.60 12..65 10.. __ ... .~~~~~~"""~....... __ D~m fonnol (gil) ..-""""_--.-- -----"..~ _..-~ . ....... . -. __ ..--- Dang mach gluten nho 6 __ _....5 x 31. f----" """""""""""-" 2 10...~. 1--.phuong trlnh can bang vat char kho: (x + y + 114......"'..- __ . ..... 19...05 14._ . ........_-+-- 50 52 56 10 _.-_..36 -- .....-_. """"""""""""""""". --....-5N irng 14. ... 6.. -.. _---- 4 20 20 ...36 1..--..."...chon n6ng dQ thfch hop (15% chang han)..........''' '''''''.-..37 19.. -.... .... __ .. 63 66. """"""""""""""""" -----.... 5 5 10 t---~""""' 5 .....84 .hrong mroc can cho vao them la: x..... nuoc co trong nguyen lieu: y...72 . - 3 """""""""""...._-"""..... -.8 12... 57 71 """"""""""""""""""""'" -_.- _- _.95 10.. Vay yeu cau trong qua trinh thuy phan bao dam nong dQ axil dat yeu cau: 15 -. " ...._-+__ 3 _-_ _ _..

thung chiu axit.sa 1 loai la thuy phan. Thuc te cho thay: .doi voi thiet bi hoan toan kin.1.Tuy thea Ioai nguyen lieu khac nhau. co 1 hang chua hay 2 hang chum. nong d¢ axil. hoac thiet bi. dung dich mroc muoi " hay each cat a nhiet d¢ 110 + 120°C. .thiet bi thu cong 24 +48 gio. pharr irng dung cac phan irng tren de xac dinh. Dung he thong 16. Cdc phuaug phap rlluy phdn . do 45 . ang sanh gia nl}. Nhu vay khi thuy phan voi dieu kien baa dam du hrong axil. . nhiet d¢ va ap suat dat yeu diu thl thoi gian thuy phan.thiet bi trung binh 14 + 18 gio. a nhiet d9 105 + 110°C. Dung chum. ang qua chat truyen nhiet trung gian: dung dich dau. Ghi lo dot than Tarn chan lua 6ng kMi Ang lhuy phan Go "han lira Thanh Ib Hinh 3. co ham hrong nuoc y khac nhau rna tinh cii hrong rnroc hay ltrong axil can cho them vao trong qua trinh lhuy phan. Thtrong irng dung 2 loai keo kho va keo nroi. chiu ap hrc 3 +5 gic.Dieu kien thu cong: dung chum.i¢ttrue tiep bang nhtrng he thong 16 than.

.......Trong dieu kien thu cong.. trong axit tnroc mot tuan. ..(111 g .. -- ...3 'Phan chung 7684 3..8 18. _"_ . "" . 1243 ---_ 1480 355 --..... Khi cho nuoc va axil vao tniet bi thtrong cho nuoc soi (thiet lieu vao..........25 8600 2...... Phan tren ......... --..."".........~'"~-...63 3... Phan_duoi_ . " "" "". . .. .3 l6.3 T)' If cliieu cao tren duang kiul: T ron g tu... cho nguyen lieu ngam lfOtaxil 1 phan lien ket protit bi yeu hoac bi pnan giai diroc.........."' .. " .~~~. "". " 713 10.. 125 90 60 450 "....... ..Bang 16 Cac chi s6 The tich thiet bi rrr' 18 30 Kicli thuac 913 3000 730 Chie'u day (mm) 37 886 2786 886 ......... 90 60 Phan duoi Chii'll cao (mm) 60 .~~..... __ .... G6c tao tluutl. -. ......~~-~.... (d¢) PhAn tren _. . __ .. " ............q\J~1111P~~~"t~~~". . Phuong phap nay bao dam: bi nau mroc del vao chong hon) roi moi cho axit va nguyen 46 . .... -..... " " """ __ "".6 3....7 1261 5326 3125 350 12. - .... " .dlfOi .. .~~. """ . ..--. . 125 60 '60 597 1582 6144 1582 .......?S\J~&.... _ .~-'''''' 936 4700 1717 8492 1532 _ 106 12..45 4. ...4 41 Phan hlnh tru Phfa...._ _ " .. """ .....__ . Thanh thiet bi Phan lot trong .........Dieu kicn cong nghiep: Thuy phan thirc hien trong nhtrng thiet bi hoan hao han....... d~ giam thoi gian thuy phan va giam bot tieu ton hrong nhien lieu qua 16n thuong nguoi ta cho nguyen lieu vao ngam.. 50 990 2808 1190 29 125 60 70 850 3688 ...... ... thiet bi chiu ap lire gia nhiet true tiep hoac gian riep qua bao hoi va ca canh khuay...... Phan hinh tru Phan diroi 940 2302 1050 26 _- 850 34 __ 125 ..... .. 34 125 90 60 310 1660 4150 Pilii'II 1/6/1 . ...._-_ 18 -_ ...... _.... .5 24. - .8 17.. .......

... . ~'>.. o CI 0 .! -' '. ---.::::....':.t"· -. ":--...:'..' 0 o::l r-.' > " ::::s - . : .. . c: <:»: ~..tj . ...- .c j5' U 0.:...~ .. ' o _...-. '~>~~?>/...--~..-... 47 .'~""_\'.::.~_"'i. 1 .. '.- '--- - .0 '...~--...-." l(ll "r.W/ 000 0 0 ~"~/-' / .' -.":. > \' \_-:..g Z ". i .c . -:-: ·~T· 0.. ~. .(ll >::: N .::... .~~ ~:>}>\. o <:.'.. " . .. 1.."~-. 0 .00 .... .~.~..-....~///~~ .. 1 .... /:: .' U '.:.-... I -'~..::..:::::'... 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ......_.r..."~\. >.. e o :< gO .J 0 .c : _.

70 m '. thiet bi boc lap each nhiet. Mat xung quanh thier bi phu lop each nhiet. ben trong co trang lap men chiu axil (keo phenol) trong thiet bi . Tren nap c6 6ng dan axit toi cua cho nguyen lieu. xenluloza. Cac loai thiet bi thuong hinh tru.3. Phan dum co cira thao dich thuy phan va cira thao mroc ngung xung quanh 90 II. b:I den chu yeu la muoi vo co kh6ng tan. cira cho mroc va axit vao.thuang co lap betong (gach men) day 90 u hoac than graphit chi u nhiet chiu axi 1.1. 30. ngoai bang gang boac thep. 20K) chill duoc ap suat p = 12 CT + 100 mm. 1. cau tao co ban loai thiet bi nay (vi du loai v= 70m'): Than bang thep (Cf2. tiep do CO lap s + 16 atm. trong hit gach caosu chiu axit. nhiet d¢ . muoi khoang. dung djch co rnau nau [ham hoac mau den. axit. dicli: hon hop sau khi thuy phan g6m cac axit amin. Nhiet dQ thap qua. ella tach hoi nang. 38.IC d€ giarn ton that nhiet. ~ IQc duoc tot dung cac phuong phap 19C khac nhau sau day.+ kiern tra thuong xuyen sau khi phan ung. 50.c d~ tach dung dich. CT. trang men chiu axit. so'c. VI vay phai lam nguoi dung dich den nhiet d¢ MI. tich la 18. NaOH va kiern tra lap men bao ve. Phan tren thiet bj co cira cha nguyen lieu vao. Dung dich sau khi thuy phan ra thirong c6 nong de) 13 + ISoC. 48 .?:IOO%va con hrong axit cao. + khuay tron hon hop lien tuc: + ty l¢ axit va protit trong su6t thai gian thuy phan khong bi thay d6i nhieu. Loc II. d¢ nhot dung dich tang. 1. HCl va cao thanh phan khac. LQ. den). D~ gi u cac lap d6 th irong co lap matit chiu axit va gach chill nhiet. S. cira quail sat va kiem tra. hydratcacbon. baa hoi thuong cao tai 4/5 chicu cao thiet bi. dan xuat tinh b(lt. ton nhieu thai gian-loc.3. ltrong axit it bay hoi anh huong den sire khoe cong nhan va moi tnrong axit it an mon thiet bi. Trong cong nghiep sir dung mot so rhiet bi thuy phan co the. Th~ tich noi khoang 50 + 5000 I. 40. mat nhieu thai gian lam nguoi. lap nay c6 th~ giam ron that nhiet va rnoi tnrong + 95%.!> 4. axit amin hoa tan khoi cac chat khac (goi chung la bit M tien hanh 19C duoc rot.

. ). h: chieu cao lop nguyen lieu. cong kenh va co hai doi voi cong nhan va thiet bi.Cdc phuang phdp hie Loc tu nhien: cac CC1 thu cong. a moi truong axit (vai. ~p: chenh lech ap suat. Hut loc: tao d(:l chan khong de co chenh lech ap suat ~p < lkG Icm2• Toe do Ioc phu thuoc vao tro lire loc cua v~t lieu. chu yeu dung nhirng thiet bi don gian. nen thai gian lQC keo dai. ton nhieu dien tfch. do chenh sa lech ap suat IQc do trong luong dich gay ra. PhUC1ngtrlnh Iy thuyet t6c d<) lQC: dv Pdf 49 . Ep loc: dung thich hop va pho bien nhat do: .Ioc nhanh. dien tich nguyen lieu loc.tang dien tich lop nguyen lieu IQc.. thiet bi gon va de dung nhfrng vat lieu chong an mon go . lech ap suat ~p. Toe do loc xac dinh theo phirong trinh: v= trong do: v: toe d<) IQC. chenh lech ap suat ~p.giarn chieu cao lop nguyen lieu. rut ngan thai gian lQC. nhung tang thea ty I¢ tuy thea loai nguyen lieu bi ncn ep lieu Neu ~p tang cao qua nguyen hi nen ep thl tang tro luc r dua den v khong tang. Ap x f be mat lQC va chieu cao lap rxh f: dien tfch be mat lQC..1.tang chenh hay khong. tranh an rnon cho thiet bi nen cling bi han che.tao chenh lech ~p. .3.1l. dich loc khong trong Him Ly tam loc: dua vao IL!C ly tarn. Tir day thay. chiern dien tich. . muon tang toe do loc len can: .he mat IQC100. .2 . r: tro luc rieng. Thirong ~p = 500 7 600 ~ lkG/cm • 2 PhUC1ngphap nay co nhuoc diem: tee do loc nho. cong kenh.

c Dung dich 19C thu duoc chu yeu cac axit amin hoa tan d dang rnuoi hydra ciorua.1800 I.. + Ian 2: dua dung dich HCl 4 -.. + Ian 1: dung dung dich aminoaxit loang nra. Yeu cau dung dich sau khi 19C: mau nau sang.nhiet do dung dich 19C: L9c ba 2 Ian: so'c.Nang co ddc rna khong ch€ nang dQ. Co d(i.-1.:. . d: duong kfnh ong mao dan. 18 °Be. a nho). giam hieu suat thu hoi..1.8 Be nra dt tach het aminoaxit con lai trong ba. axil glutamic va axit amin hoa tan va I reI con lai SHU thuy phan. 2 kG/ ern': . tieu chuan thea kinh nghiem: . ap suar va be day lap ba cung anh huang 100. Nang do qua nho se dq khi co dac: ta bier nhiet dq cang cao. MJ.4.trong do: n: s6 ong mao dan co trong 1 m2 be mat 19C (phu thuoc dq xop cua ba). u: he s6 tro luc do 6ng mao dan.l.2.1. L: chicu day lap ba: ~p: chenh lech ap suat. nang do cang cao cang tot. ~: dq nhot dung dich. . ba dinh 19C cham (do chat lirong nguyen lieu ban dau). dq hoa tan cac chat cang tang.hrong dung dich dua vao 1 Ian ep 19C 1400 -.4.1. d~ loai di phan Ian mroc va HCl de. Il. trong suet. Ba x6p 19C nhanh (d 100. dq nhot dung 50 .ICdie" co dac tach ra. ticp tuc ha nhiet dQ den trang thai qua baa hoa cho cac hydrocio axit amin ket tinh 11.thuy phan trong ba:. Nang do qua 100. Nhiet do.thanh phan dam con lai s 3%.ap luc 19C p:. 70%.:. . 11. cho nen tuy thea tirng thai tiet va yeu cau qua trinh co dac lam tang dq hoa tan cua axil glutamic. Hien nay trong dieu kien cua ta. thirong 14 -. Qua phirong trlnh tren ta thay icc do loc khong nghi phu thuoc vao be mat thiet bi 19C rna chat luong bit cling anh huang 100. Dietl kien kY thuat khi . dung dich dat toi trang thai baa hoa d nhiet do co dac.

5 ..2675 4+5 30. axit glutamic ta [hay a cac nhiet d¢ khac nhau a bing 17: Bang 17...... Bang dh::u chinh nong di) t'r cac nhlet d(l khac nhau Nhiet do khong khf Cc) °Ee <..45 1.....2945 Ty trong d cac mroc trong dieu kien cong nghiep.. Nghien cuu kha nang hoa tan cac chat axit amin...5 -_ ..l rnoi tnrong kel tinh rna it phu [hUIIC vola dieu kien nr nhien..95 1._--_ 100 _ __ .45 1.45 1.95 1.. he mat tinh th~ bi baa quanh mot lap dung dich)..2875 ~ 36 32.80°c) + Nang do khi e6 dac cAn phu thuoc nhiet d¢ rnoi twang cac tinh th~ ket tinh.. o 10 .. Do hoa tan (g/ 100ml) D¢ hoa tan (g/IOOml) D¢ hoa tan (g/looml) 60 70 80 90 .......2825 16+ 25 31..dich se tang khong nhtrng chi anh huang den viec tach axil glutamic rna con anh huang den thao rae (do muoi NaCl ket tinh thea.. """" "1' . ..257 ... _-_. Bang 18...95 1.05 (t". 57 62 67.. 34.. ta lay n6ng nl"C :::n(~o. 31....2825 26 + 35 32.95 1. .. dq dung dich a 80 (Ie lam n6ng dl) tieu chuan. d6i voi mroc fa chit yeu nhiet d¢ 2 mua he va dong qua chenh 51 .272 5 6+ 15 31..5 38 42j 20 30 .... kh6ng che' nhiet d(.."I-0.15 29.14 + 5 30.. . 81 52 Qua trlnh co dac vira baa dam nang cao trinh do dung dich vira baa dam pham chat san pham (cac aminoaxit nhat la axit glutamic khoi bi mat tinh chat boi tac dung cua nhiet d¢ va moi tnrong axit) thuong eo dac adieu kien chan khong irng vai nhiet d¢ iii s 80 "c. 74 " """"" _- 40 50 47 " -- . Vi vay can nghien ctru d~ dieu chinh nang d¢ thea nhiet d¢ d6. Phuong trinh tinh nang d¢ a nhiet dQ Mt ky: Vi vay trang eo dac d~ do nang do dung dich a cac nhiet d¢ khac nhau...

De biet nong d¢ va 6 bang 20.5°be 31.5°Be I 30. mon thiet bi va co do hoa tan be su dung them HCl vao dung hrong HO cho vao bao nhieu Iii thich hop.5°Be Loai nguyen lieu Keo dau Kh6I<). [10 = 386 g h: 386 x 100 500 = 772m . cac tinh the leet tinh tach ra de nhat.5 + 31 °Be Tir cac qua trlnh co dac khac nhau ta co the tfnh dUQCIUQngtinh the tach fa va hieu suat ket tinh. Iuong tinh the tach fa: 500 . loi dung tinh chat nay de khong che nong dq HCI cho vao de) axit khac nhau thay M co dac xong.c Gluten ml Mua he 31. kinh nghiem thirc te cho thay nong d¢ 6 80llc Iii nhu 6 bang 19. Trong ky thuat M bao dam lieu hao it axit.5 + 32°be 30 + 30. HCl < 20% do hoa tan IOn.5 + 32°Be 32 + 32. Bang 19 . Vi du: tinh loan co 500 g CsH~N04 HCI hoa tan trong 1000 m1 dung dich. Thai gian co dac nong d¢ theo yeu cau ky thuat. Neu dieu kien thu cong: co dac true tiep hoac gian tiep trong nhCing thiet bi dan gian va 52 . it an ~ Thai gian co dac: dich co d. co dac con lai 300 ml. phu thuoc vao thiet bi va phuong phap co dac..lech nen chu yeu (hay d6i nong d¢ theo 2 mua va thea loai nguyen lieu khac nhau. Giai: ~ Theo do hoa tan 620°C la: 38 glI00 ml ~ LUQng hoa tan trong 300 ml dung dich Iii: 3~0~38 = 114 g Dung dich co 500 g hoa tan qua bao hoa. kh6i lirong tinh the tach ra va hieu suar leet tinh 6 nhiet d¢ 201lC. nghien ciru kha nang hoa tan cua no voi cac loai nong Qua day ta thay HO > 20% d¢ hoa tan rat it.70 ~LUQng va nong de) HCl cho van: Do dac tinh cua hydroclorua axil glutamic de hoa tan trong ruroc nhung kho hoa tan trong moi tnrong axit dac so voi cac loai aminoaxit khac.114 '· 'k'" Hleu suat et . (nong do cac chat hoa tan khac nhau).lcd~ dat nong de) axit < 20% thich hop nhat. Mua dong 31 + 31.

.75 __ _ 1.1. cho di lam lanh ket tinh d~ tach die tinh th~ hydroclorua axil glutamic va cac aminoaxit khac ra khoi dung dich (phan qua bao hoa). bao dam nhiet d9 soi ::. --~"'--. 0.. su dung diem dang dien. -. Neu dieu kien cong se giarn thai gian co. __ .5...2 4. .5. _. .. Co dac den n6ng dQ thea yeu cau._-_..L t<...Ia thu cong.. hoa cong: tang n6ng de?bang giam dung moi.. _ _ _ 1.36 10. 18.- . Do co dac trong dieu kien chan khong nen nit ngan duoc thai gian co di.14 7.. ha thap nhiet d¢ v.32 .2.-_.09 '----""""'" "'" D¢ hoa tan (gilOOml) 16. giu nhiet dQ co ::.5. """"" .""""""_ 2._...--_.1. 53 . Tuy thea dieu kien tirng co SO trong qua trinh co d*c lay mau thir khi nao dat n6ng do thea yeu cau tren thi kel thuc.36 .11 . lam giam de?hoa tan.44 .lc nhieu. . Muc dich .80°C.41 16... " ..83 """".LO a day su dung chu yeu hai dung moi thich hop thap nhiet dQ dung dich d6 tinh th~ ket tinh.H<..9 co dac chan khong._...80llC kho khan nen nghiep rna.._ __ .10 . _. """" """ ..._ 22._ ... . trong nhtrng thiet bi truyen nhiet gian tiep. phirong phap: ~ Dung rnoi tnrong HCl 20% giam de?hoa [an.v . ". Dieu kifll IcY thudt C6 nhieu phuong phap ket tinh khac nhau nhu: dua dung dich den trang thai qua bao hoa cho cac tinh th~ tach ra...73 13.. "" """" . Biing 20 Nong dQ axit HO (%) 5._ 3.1.30 23.l. thai gian nhieu.. 25._. [hier bi co d~c tuan hoan ngoai hoac tuan holm trong (trong thiet b! co cac lap men chiu axit va chiu nhiet). //. Lam lanh • ktt tinh //...38 _. II. .

KM lac: ket tinh long hem. Ngoai anh lnrong cua dung dich.i thiet bi lam lanh ket tinh khac nhau. dung dich cang khong tinh khiet.Vi vay khong che Sl! giam nhiet d¢ va do thuan khiet cua dung dich anh huong Ian den tinh the ket tinh va thai gian ket tinh. 17 -7.. nhieu tinh the duoc tao thanh nhirng tinh the lai nho.ngay ngay 2 -7-3 ngay . tinh th~ to nhung it dfnh. mroc cai it dlnh. ban dAu noi len tren mat.21l}gay 17-7-21 ngay 5 -7-7 . de tan lam giam hrong tinh the anh huang hao hut trong ca qua trinh phan ly va IQC nen khong co loi. x6p.) 11. gem nhtrng hat tinh th~ to.Keo prot it cua dau ket tinh dinh nhu sap..1.. . Co so qua triuh kef tinh y nguyen lieu Ta thay v¥n IOC kef tinh tang cung voi su tang kha nang qua baa hoa cua dung dich. ket tinh kieu phun v. nguoc lai la xau... D~ ket tinh duoc t6t.Gluten bot mi: ker tinh tirng vang lon.. Hun lanh true tiep hoac gian tiep (thung ket tinh.. d¢ nhot cang tang lam giam toe do ket tinh nhieu (chu ban dau). de tach ra.. . sil dung cac 10. nhiet d¢ giam qua nhanh. Thirong kh6ng che' nhiet do giam trong khoang thai gian khoang bang 1/3 thai gian ket tinh va tuy thuoc phuong phap giam nhiet d¢ khac nhau Bang 2/ Loai nguyen lieu Keo dau Khol. mroc cai dinh uot. Nhln bang mat thay mall sang va xop.. dung cay choc vao nghe sao sao. 54 . tiuh th~ nho. pH moi twang cling anh huong Ion den t6e d¢ ket tinh.""J Quan sat mot qua trinh ket tinh t6t ta se thay: .5.3. Dung lay lay mot it len thay dich long chay ra tu tu roi xu6ng tung giot Iii t6t. mang ket tinh. v. . Thai gian qua ngan. Nhiet d¢ giam tu ttl co loi cho su tao thanh va Ian len cua tinh the nhung khong nen cham qua anh huang Ian den chu ky ket tinh va thai gian sir dung (hiet hi. nuoc cai khong dinh va long.!-e Gluten bot mi Thai gian ket tinh Thai gian giarn nhiet d9 7 7 ngay a bang 21.

1O-~KxT trang do: K: toc d(>ket tinh ban dau trong dung dich vat chat khong tinh khiet. Tuy theo Ioai tinh the. d¢ hoa tan cang cao (nong d¢ cao) anh huang den sire cang be mat thea phirong trlnh: c = 73 + 0. = 0. tinh diroc trong Iuong tinh the S. nhiet d¢ cang cao. Nhu vay. Muon dat duqc cac yeu cau cua qua trlnh ket tinh.7 = 23.D6 tang d(>qua bao hoa cua dung dich. Trong luong rieng cua dung djch 6 nhiet d¢ 18511C theo phtrong trlnh thuc nghiem y .T phirong trinh: 3xSI/:l=4.0000003 Z1 g/crrr' z: Iuong mi chinh hoa tan trong dung dich %. Trong hrong tinh the Smg tao thanh theo thai gian lam I<. nen trong thai gian 16 den 18 gio co the lam lanh bang phirong phap truyen nhiet gian tiep. Nhir vay khi duqc dung dich dua di leer tinh.7 lOCI gio.0000141 i + 0. Luong tinh the leet tinh nhieu va c6 leich thUDCd~t yeu cau.l2. Ngoai ra hrong tinh the S c6 the bier duoc dua vao hrong tinh the ml chfnh hoa tan trong dung dich.U1h (phtit) co the tfnh theo . diroc bieu dien 6 day: P = 64.3 gio Tuy thai gian nhu vay nhung qua trtnh lam 10000nh trong thai gian dau co the lam 10000nh nhanh hon vi khi nhiet d(>con cao ha xuong.3702 + 0.08437 T + 0. nguoi ta ap dung phuong phap ha nhiet. Nhtrng tinh chat vat ly can chu y cua dung dich ket tinh la: . nhu vay thai gian lam lanh lift ca: T::: (80 . chu yeu lam the nao de c6 hieu suat ket tinh cao nhat. thuong khi thai gian ha tir nhiet do 80llC den 40°C thi toe d(>lam lanh khoang 1.003038665 c z + 0. cluing ta phai nghien CUumot so tfnh chat var Iy cua dung dich ket tinh de c6 bien phap khong che thich hop.089 c (yH/cm) o day lehi tfnh tu nhiet d¢ hoa tan (0 + tOOnC) do xac dinh theo phuong trinh: d<}hoa tan rut chinh (tinh the) thea nhiet 55 . 0.00155885 Tl.000006007 T1 trong d6: P: ham luqng chat hoa tan (%) va T: nhiet do. tir day ta bier duqc su thay d6i do nhot cua dung dich: = y Ig trong d6: y: trong luong rieng va g: gia toe trong tnrong. thl toc d(>lam lanh cung anh huang 100 den van toe ket tinh.40) I 1. van toe ket tinh nhanh hon. co K khac nhau. Nhieu tac gia da: nghien CUu duoc phuong trlnh dong hoc tinh do hoa tan tinh the phu thuoc vao nhiet d(>.

Phuong phap kich thich.mam tinh (htl hay nhan tinb the.. Dung dich hydroclorua aminaaxit hoac glutamat natri khi rue dua dung dich den trang thai qua baa boa thl e6 SI! xuat hien cac tinb th6. + su 16n len cua tinh thl Su tao mam rinh th~: T6e d9 tao mam tinh thtl duoc xac dinh bang hrong marn tinh th~ duoc tao thanh trong I don vi thoi gian iJ (rang 1 dan vi th~ tfeh durrg dich. dung cac phuong phap gay nhan tinh the 56 . dung dich ph iii dat den trang thai qua baa hoa.1835- 0. H: ham hrong tinh (h~ trong 1 dan vi nuoc cua dung dich nghien ciru.13477 x . trong d6: a: he s6 qua bao hoa.Y = 64. j• hrong kei tinh / nuoc trong dung dich qua bao boa --~~------------~--~~~~-----luong ket tinh / mroc trong dung dich bao hoa a == 1 dung dich bao hoa.0005987 x2 (rang do: Y: do hoa tan dirong wang img nhiet d9 va x: nhiet dQ "C. D9 hoa tan tang len cung voi s" tang nhiet d9 dung dich muon tach cac tinh th~ ra.Phuong phap gay narn nr nhien. Trang san xuat. qua trinh ket tinh co th~ chia ra hai giai doan ehfnh: + su tao mam tinh the. D~ xac dinh muc d9 qua baa hoa theo cong (hue sau: . d~ tang tee d¢ tao narn tinh sau: .0. tM. Hi: do hoa tan tinh th~ trong dung dich mroc baa hoa iJ cung nhiet d9 voi cac dieu kien cu the. a < 1 dung dich chua baa hoa. NhiIng tinh thtl nho xuat hien ctau tien goi Ill.H¢s6quabaohoa= 6 cling nhiet d¢ Mire do qua baa hoa do duoc bang he s6 qua bao hoa: a = H/H a> 1 dung dich qua bao hoa. co dac den nong d¢ nhat dinh. .

* Phuang pluip tinli cluing Dung phan ket tinh cac dot cho vao cac dung dich co di.nhiet d¢ ruyer doi. nong do.tuat hien tinh the. T. * Phuong co pluip gay tinh kicli thich nhieu phuang phap gay tinh kfeh thich .nang luong hoat tinh ella qua trlnh tao mam . Phuong phap nay rut ngan tnroc thoi gian t<:LO am nhung khong kh6ng che' hrong marn m nhieu hay it. 57 . IOn hC1l1. Su Ian len cua tinh the Sau khi tinh the hinh thanh tiep t\ICcho tinh the IOn len toe d¢ IOn len cua tinh the duoc bieu dien bci tinh the IOn len trong 1 dC1l1 i be mat ket tinh 1 dan v v. tinh chat vat 19 ella dung dich.nhu chan dong. trang thai qua bao hoa. a day: Kn.. song sieu am. E.. Toe d¢ IOn len cua tinh tM phu thuoc nhiet do diroc bieu dien thea phirong trinh Aremins: K = K.. xong cho dung dich ha den nhiet d¢ thap. chiu sl. C E{(Rn vi thai gian tee do lon len cua tinhthe phu thuoc nhieu dieu kien khac nhau: nhiet d¢.l'kich thich rna xuat hien tinh the chong vao han. hoac 1 hrong rat it tinh th~. co su . khuay tron.. kh6 kh6ng che so IUQ'ngnam nen kich thich mam kh6 dat theo 9 mu6n con nguoi. Thuc te hay dung phirong phap kich thfch nhu sau: cho dung djch co den trang thai qua bao hoa. R. khuay tron va cho hat tinh the lam cho dung dich cr ngoai cr trang thai khong 6n dinh. * Phuong phap gay ndm tlf nhieu Dung dich dua vao c6 chan kh6ng nhiet d¢ s sone del).hang so khi.lcde tao marn nhanh va ket tinh tinh th~ nhieu.Phuong phap tfnh chung. phuong phap nay da co tu IAuva nay van duoc img dung tuy no co nhtrec diem: thoi gian gay narn dai. Nhtmg tinh the nho xuat hien dau tien: goi la nam tinh the.hang s6 cua toe d¢ phan img . kh6ng 6n dinh.v .

: d¢ hoa tan cac phan til mam tinh th~ nrong irng tinh th~ c6 ban kinh r. kich thuoc tinh th~ diroc tao thanh phu thuoc cac dieu kien khac bieu dien thea phtrong trlnh Gip-gip-tioncon P Pi<e trong d6: P.: ap suat hoi cua dung dich qua baa hoa va bao hoa: L. r-----------. d: R: hang s6 khi . Tir day ta c6 th6 tinh diroc ban kfnh (kich thuoc) mam tinh (h~ tao thanh doi voi cac he khong dbi sau: r= 20M dRtlnCL/LoJ = 2aM dR T InCP / P". Xilan da: tung nghien CUu qua trlnh ian len cua tinh th~. Theo dinh luat khuech tan Flick. sau khi tinh th~ hlnh thanh. PIP". toe do. dien rich khuech tan i.c.. thai gian khuech tan z va ty l¢ nghich voi khoang each d. . muon tao mam tinh th~ nhieu va lam cho cac tinh th~ d6 Ian len nhieu va nhanh ta phai chu y den tat cit cac dieu kien a.. v. r. L".) = 2aM/(R. = Rlln(L/L. each gioi han be mat tinh the mot khoang d la dung dich qua bao hoa nong dQ c. nong d(. d.1Cet k tinh tren be mat tinh the. t. hrong chat khuech tan s ty J¢ voi hieu so nong dQ (c c.Ngoai yeu t6 nhiet do.) la gradien nong do. T) a: sire cang be mat . K1: he s6 khuech tan. d6 la dung dich bao hoa c6 nong dQ c. rna thuc te cac yeu to nay th~ hien qua: nhiet d¢. V1111qngtinh the hoa tan du de dl1<. tinh thi bi bao quanh mot lap yen tinh c6 chien day d. v. ) Nhu vay. o giai doan co dac.. M: trong luong phan nr.).lva cac tinh chat vat ly cua dung dich . 58 . d6 la qua trinh khuech tan phan ta. Do d6 t6c dQ Ian len cua tinh the la toe do khuech tan ket tinh. Pi. T: nhiet do tuyet doi. la dong luc khuech (an phan ta qua khoang each d va ket tinh tren M mat tinh (hi. u trong dung dich .. Hieu s6 nong dQ (c . d.

Do tac dung khuay tron.1. 59 . chu yeu quan sat qua trlnh: tee d¢ khuech tan phan tir tir dung dich qua baa hoa den girri han be mat tinh the. a day bieu dicn luong char kef tinh trong thoi gian Z = I phut. CJ)2 hien tirong khuech tan xem nhu kh6ng dang k~. Day la giai doan chuyen tinh tbe rir dang hoa tan sang dang ket tinh. IIut loc 11. Thay vao ta co: Thea Anhxtanh (Einstein).1. do nhot. Mapk da thuc nghiem chirng minh rang roc dQ ket hop phan nr tren be mat tinh th~ ty le Val (c - Nhu vay qua trlnh ket tinh chiu anh huong cua nhieu yeu to: qua baa hoa. dQ thuan khiet khong cao. Muc dich LQc d~ tach tinh th~ hydroclorus axit glutamic va mot so aminoaxit ket tinh khac ra khoi cac chat hoa tan va tap chat khac. dien tfch ket tinh F = 1 m'. Huang nghien ciru cac dieu kien va yeu to vat ly anh lnrong ca den 2 qua trinh: tao rndrn va Ian len cua tinh th~ dat yeu cau thanh pham: chu yeu loai tinh the. kha nang khuay tron dung dich t. 1I. roc do ket hop phan tir len be mat tinh th~ ket tinh. Dieu kien khuay tron anh huong Ian den toe dQ ket tinh.1. nhiet dQ.K2T T] Thay vao ta co: K= K2T(c-cj) T]d Nhu vay cac phirong trlnh cha thay toc dQ Ian len cua tinh rhf! phu thuoc vao nhieu yeu ro.Th~ hien toe dQ Ian len cua tinh th~ qua toe do ker tinh.d¢ thuan khiet.6. lap baa quanh tinh th~ rat = c). K !. h¢ so khuech tan phu thuoc vao nhiet dQ va d(l nhot cua moi tnrong. Trang dieu kien mroc ra do chua co bien phap chu yeu khong che cac dieu kien tren nen hien nay chu yeu ket tinh thea dang bot. IOC Khi tang nhanh mong (d dQ khuay tron thi toe dQ ket tinh tang va tiep tuc khuay nhanh hem thi toe d¢ ker tinh cue dai va sau do khong tang nira.6.

.l chan khong 600 + 650 mmHg.l.. Sau khi hut lQC xong. Thai gian IQC cho moi loai: keo dau: 40 + 60 gio. 19C ly ram v.2. luong mroc cai va tap chat khac nhau nen hrong HCI 31 % cho vao thirong la: keo dau: HO 31 % ket tinh ty l¢ 1 kho lac: HO 31 % ket tinh gluten ml: HC131% n. thirc t€ M dam bao co nhieu thiet bi dan gian va de dang. Loi dung tinh chat hoa tan cua hydroclorua axit voi hydroclorua axit amin trong moi tnrong axit HO dac d6 nra. vai be day k€t tinh thuong 10 +15 ern: d(. ty I¢ 0. tuy thoi gian 19C dai co th6 dung co th6 dung cac loai hut IQc chan khong trong nhtrng IQc lua chiu axit. b€ bang da "boa cuong quet son chiu axit.1.5/1. con mot phan nuoc cai bam xung quanh tinh the lam tro ngai cho qua trlnh ch€ tao axit glutamic glutamic so nen can rira sach. axit glutamic. hut 19C. ket tinh Chia nra 3 Ian: Ian 1: 60% hrong axit cho vao. cua bot De nang Il. tinh th6 mau vang.. lan 2: 20% luong axit cho vao. ThIfC t€ hrong axit HCl 31 % cho vao theo de ga~ ty l¢ thfch hop va chia lam 3 tan bao dam yell cau ky thuat qua trinh nra dOi cac nguyen lieu khac nhau. v . Phuong phap loc Co nhieu phuong san xuat phap khac nhau: IQC nr nhien. Ta"y rua cao hieu suat IQc co th6 dung IQC ep khung ban hoac ly tarn 19C. kho lac: 20 + 40 gio. ty 1¢ 1/1. bao dam: hoa tan bot cac hydrolorua aminoaxit khac.7. 60 . gluten mi: 16 + 20 gin. khong Hun tan va lam hao hut hydroclorua De t~y fila thoi gian va diroc t6t thuong nra lam nhieu Ian nhung nell nhieu qua thl se lam mat nhieu ton that. 19C ep. Dung HCI 31 % d~ nra.11.6..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful