CHlJONG3

SAN XUAT MI cHiNH BANG PHUONG PHAp THUY PHAN
Nhu phan cac phuong phap san xuat ml chinh da: gioi thieu, phirong phap thuy phan chu yeu dung cac tac nhan xuc tac la hoa chat d~ thuy phan cac nguon nguyen lieu pratit khac nhau tao ra mot h6n hop cac arninoaxit, tir d6 tach axit glutamic ra d~ san xuat mi chinh. Nhu vay, tir cung mot nguyen lieu va mot phirong phap san xuat se c6 nhieu phuong phap khac nhau

M tach

rieng axit glutamic fa. Tuy mire do va phuong phap tach m~ hien nay trong phirong phap hoa h9C c6 mot s6 phirong phap khac dang diroc img dung khap noi nhir: phuong phap trao dOi ion, mu6i hydric cua axit glutamic. di~m ding dien v, v ...

I. PHUONG PHA.P TRAO n6I ION 1.1. Nguyen tac
Phuong phap nay chu yeu dua van tfnh chat cua cac cationit c6 kha nang gitr Iai tren tien hanh qua trlnh nha bang NaOH d~ thu axit glutamic va tao thanh glutamat natri, Quy trinh cong nghe ella phuong phap diroc trinh bay trang so

W

mat cua n6 cac anion, trong d6 chu yeu la cac anion glutamat. Khi qua trlnh trao dOi da bao hoa,

do 1.

1.2. Uu, nhuee diem ella phuong phap
[fit

die/n.·
Day HI. loai quy trlnh nrong d6i tien tien, C6 chu

ley tho che axit glutamic nrong d6i ngan.
san xuat kin, darn bao duoc ve sinh thirc pham va

Thier bi it tiep xuc vai moi tnrong axit manh,

De

to chirc trong mot day chuyen

an toan lao dong, Nhuoc dieni: san xuat cationit kh6 khan, chua eo du phuong tien va dieu kien
mroc.

ky thuat a tat

cit cac

31

Yeu cau

ky

thuat san xuat cao moi dam bao hieu suat thu hoi axit glutamic

cao,

Do vay doi voi nuoc ta hien nay chua co dieu kien ap dung vao san Phuong

xuat cong nghiep,

phap nay dii diroc irng dung rong rai

a mot

so mroc nhu Trung Quoc, Nhat Ban, diroc

irng dung trong cac nha may san xuat bang phuong phap hoa' giai, nhat la trong phtrong phap tho che axit glutamic

tir phuong phap sinh tong hop,

II. PHUONG
Phuong

PHAp J\lU(jI HYDRIC AXIT GLUTAMIC
phap nay hien nay dang irng dung

a mroc

ta de: san xuat ml chinh Ill: cac ngu6n

nguyen lieu protit cua thuc vat va tac nhan xuc tac la axit HC!.
SO dii' 1.

Qua trinh san xuil t bang ph ll{mg pha p tr ao doi ion
HCI

Nguyen lieu

J..
Thuy phan

!

Trung hoa
't'

I

L9C

J-

Trao doi ion

---?

J-

Dung dich aminoaxit Dung dich NaOH

khac

Nha

f-

Dung dich a~ n6ng do cao

Ket tinh

JJ-

Dung dich axit glutamic nang do thap

Phan ly I ....

---?

Niroc cai

Trung hoa , khu SAt

!

L9C

Tiy mau
I ..,

!

---?

sa

32

Sa

d6

1 (tiep theo)

Co dac ----»

J,

Lam lanh, ket tinh NUC1c cai ----» T&ymau

Phan ly ----»

J,

5aykho
J,
Pha tron

J,

Nghien

J,

Sang, ray

J,

J, Thanh pharn

BaD goi

Tlurong hay dung cac nguyen lieu chu yeu: protit dau, kho 10000c, gluten bot mi. Qua trinh thuy phan cho mot hon hop khoang 20 aminoaxit nhu: glixin, alanin, serin, treonin, methionin, valin, loxin, izoloxin, axit aspartic, glutamic, arginin, lysin, cystein, phenylalanin, histidin, tryptophan, prolin v. v... Tir hon hop cac axit amin tach axit glutamic ra duoc trinh bay trong sa d6 2.
So do 2. Quy trmh san xuat bang phinmg phap muoi hydric axit glutamic

tyrozin,

de san xuat ml chinh. Quy trinh san xuat

Nguyen lieu HCI

J, J,

J, .

Ph6i lieu Phan giai (thuy phan)

J,
L9C

J,

----»

Ba bo

Codi,l.c

J,
Ket tinh

J,

Hut 19C Ian I ----» J,
Ket tinh tho

Xi dau (mroc cham)

J.

Tily nra

J,

33

j. ---1> Xl dau Trung hoa Ian I .j.1.j.j.' ---1> Niroc thai trang say kho .. ---1> Ta'y mau ~ EplQc . C6 dac tinh che .j.y .j.1Trung hoa tan 2 .Hut Ioc Ian 2 ~ Ket tinh sach . Nghien . Mi chinh thanh pham 34 . Lam lanh ket tinh .1- Phan ly '" I ---1> Niroc cham Axit glutamic . Pha tron .1- NalS JJ- ---1> KhiI sat Bii'FeS Than hoat tinh Ep lQC . Ra.j. DOng goi .j. Ly lam ..j.1Ket tinh Ian 2 .j.

protit khac. bi von tach fa. Olt vun J. cac d~ pha te bao va cac te bao. 35 . Say J.11. d€ tach her cac chat khong hoa bQt lang con dich sua bot qua he thong mang lang..8 + lliBe. qua khau nghien hoa tan va cac chat hoa tan nghien 6 dang uat va cho luong mroc nhat dinh vao d~ sau khi nghien duoc dich d~u nghien nho. D~ch prorit J. Q uy trinh che bien Di'!-u --+ Ngarn --+ Nghien --+ Sang ray ~ Sua dau --+ Ling --+ BQt J. nen de t~n dung cac thanh phan vao san xuat va tach protit ra M san xuat ml chinh diroc tien hanh theo phirong phap: SII du' 3. Xu Ij cdc nguyen lieu 11.1. hemixenluloza. khoang v. tinh Do dich prorit c6 nang d¢ qua thap. sinh to. Trong qua trlnh ngam va lang thuong cho them H2S01VaO nham rnuc dich: Han che vi sinh vat phan giai protit. J. giai ph6ng cac phan tir tinh bot. Giai thieh cac dieu kien k5' thuat trong quy trmh II.1. Keo Ling nhanh. dQ 0.I.1. ngoai protit con co gluxit. Che'biil/ keo protit Clta dgu Trong dau co du cac thanh phan khac nhau. Keo thanh pham Cac loai d<)usau khi ngam hut mroc tnrong no. L9C hut J. Gia nhiet Lam nguoi J. con lai dich prorit.1. Luong nWJC cho vao nghien thuong dam bao dich fa co nang Sau khi nghien nho xong dich sua cho qua h¢ thong ray tan nlnr: xenluloza. xu6ng day. Qua he thong ray.I. Tien hanh gia nhiet dich protit a nhiet d¢ 80 + lOOIiC.. loi dung tinh chat protit bien tinh boi nhiet do. a day a dang mern nra ra.v .

cat ra tung mien nho cho qua say bao quan keo diroc lau.Che' bien keo protit cua bot mi Trang bot mi c6 nam luong protit nhat dinh nhu thanh phan nguyen lieu dii gioi thieu.75% xu6ng de 12 7 13%.: say kho Bao g6i SX tinh bot san xuat 36 . chieu day keo sau IQC: 272. de che bien keo protit bot ml (tach do 4. say xong ham Am cua keo thuong giam tfr 65 7. Thanh phan dich d~u sau khi tach ra Niroc . Sau khi lQC xong. Phuong phap nay duqc irng dung rong rai a cac nuoc va a So trinh chinh Nuac Bot Nuoc --t Gin bot Dong -IMay nhao bot --t --t rnroc UbQt / Tac~o Gluten J. rni chinh thea phirong phap vi sinh vat. cho qua IQc hut chan khong d~ tach mroc fa duqc keo am co d¢ Am W = 70775%. cho keo qua he thong dao. 1I. D€ IQc hut ducc tot thirong yeu cau qua trinh lQC c6 D¢ chan khong: 400 mmHg. Keo nay co th~ sir dung ngay d dang Am. Gluten dung d€ san xuat ml chinh con tinh b¢t sir dung san xuat cac mat nrou.86 10.Bang 11. Say theo kieu 7 duong ham. con d dang kho thi de bao quan va van chuyen. gluten). C6 nhieu phuong phap Phuong mroc ta. trong thai gian khoang 4 1i 5 gic.03 Xenluloza Tinh bot 1'£0 3.5 Keo protit sau khi dong tu.5 7 500 ern.84 94.84 77. ~ Dung dich protit % Pro tit % cac chat kho Lipit 1. tnrong nO' va keo dfnh thanh mot khoi ta thuong goi la gluten.77 6. Quy } --t phap vat ly (Martin). nhiet do say khoang 90 7 95 C.J- rni chfnh .1.J- uor Sua bot .1. {j chi'> khi hut mroc Protit bot mi khac cac loai khac hang khac nhu glucoza.2. .

. Bam cat I ~ Sang Barn cat 2 /~ t- Keo gluten Sua bot -I. -I.' J. Bao g6i Phuong phap Martin J.. sang J. San pham ml chinh 37 .. BQt Nu6c~ 0 bot J. UbQt Tron bot nhao J.. Gluten ~m say kho . Bot mi I -I. _.. sau do tach gluten khoi bot qua he thong sang. Tn)n bot nhao _.Phumlg philp Battes: Phuong phap nay khac phirong phap tren la dung mot may bom lam phan tan gluten thanh nhirng hat nho.J. ~ Dich sua bot san xuat ml chinh ngay Keo gluten ~m ~ Sfiykh6 J.. Nuoc ~ Rira bot tach keo -I. Sud6'5 cat Niroc Nude } _. Nude rira -I.. ap dung trong dieu kien nude ta Sudn 6. bao quan J. cai tien. D6ng goi.

nuoc cho vao thich hop dam baa tach gluten de dang va Neu luong ruroc dua vao qua cao. De tach hut nuoc tnrong no. hieu sua] sir dung thiet bi kern rna bot de bi chua. mroc it qua bot se kho. kh6ng qua Qua trinh nhao bot bang may hoac bang tay. Luong hieu suat thu h6i caa. Ycu cau nhao tMr ky nhung rnanh lam gluten de nat vun. dec dinh. gluten chua hut du mroc tnrong gluten diroc tot va du mroc tron vao eho gluten ty l~ thu hoi thap. trong dung dich thay rang muon protein khuech tan tot. gluten bi phan huy mot phan do vi sinh vat. dong baa van chuyen dung du tru trong san xuat lau dai. Keo gluten am co th~ dua vao san xuat ml chfnh ngay. bot troi thea dong mroc duoc dich sua bot. neu muon van chuyen va baa quan lau phai say keo VI keo Jm co do Am 65 + 70% rat de bi vi sinh vat pha huy. Luong NaCl cho vao tuy thuoc loai tinh bot tot hay xau. D bot xong tien hanh tach gluten. keo tv. thai mot phan do vi sinh vat pha hUY. khong bi 38 . hieu smlt thu hoi thap. con khoi gluten duoc keo dinh. mau hoi vang la tot. Tien hanh tach her bot va nra that sach cac chat khac thu duoc khoi gluten urong doi thuan khiet. bot nhao. Tien hanh say keo trong nhirng he may say khac nhau d~ giam do fim cua keo xuong khoang 10 + 15%. d~ keo tu duoc tot them luong NaCl nhieu ban. Do tac dung hrc co h9C va dong nuoc xci qua ray. Rira b¢( tach keo. BQt xau. Kiern hay su dung III NaOH. thanh mot khoi d~ tach khoi cac chat khac de dang. Muoi an cho vao nharn them ion kim loai d~ gluten bien tfnh keo tu tot va han che mot phan vi sinh vat pha huy gluten. u bot trong thai D bot nham muc dich d~ du thai gian cho bot va gluten hut niroc twang oCtd~ tach gluten fa de dang. Dung he thong bam cat hoac may sang. Say xong diroc gluten kh6 thanh pham. gluten de mit vun. thuong luong mroc cho vao dam baa bot dat do am 50 + 55%. Qua thirc (e lang xuong thi pH cua dung dich la 11. giu lai tren luoi. Luong NaCl them vao thirc te khoang 10 + 20% so mroc tron vao bQ1. fay.5. Phucm. Kh6ng nen u qua lau lam mat thai gian. tach kho. con neu no keo tu. tien hanh gian tir 30 phut + 1 gio.g phap hoa hoc: la plurong phap loi dung tfnh hoa tan cua protein kiern. kho nhao. Sau khi nhao ky.BQt nhao ky voi mroc.

dau lay diu. "- "Phan "- ""- ly Tinh bot tinh khiet Protein Am SA'ykho Keo kho Phuong phap nay san "- cao. khong kinh te trong san XW!t Ion.1.1. Qua nghien ciru cho (hay qua trlnh thuy phan phu thuoc vao nhieu dieu kien khac nhau. nong dQ axit. De tien hanh phoi lieu dtroc tot phai tinh [min va nghien ciru cac dieu kien can thiet yeu cau khi (ien hanh thuy phan. T/IlIY phdn Muc dich: tien hanh thuy phan protit thanh aminoaxit hoa chat khac va nhiet do. ntroc cham v. chu yeu phu thuoc vao: phuong phap thuy phan. thai gian thuy phan.v .2.2. axit HCl va mroc vao thea so hrong va ty l¢ thich hanh thuy philo trier de ttl protit thanh aminoaxit. Phuong phap nay ton nhieu hoa chat. Chebien nguyen Ii~u Kho lac. nhiet do va ap !'iUatqua trinh thuy phan./. hop de tien * Phoi lieu: Qua trlnh eho nguyen lieu. . luong axil.Sa do 7 Day chuyen san xuat BQt HoIl bot "- Phan ly Dung dich protein hoa tan Axit hoa "- "- ""- Tinh bot khong tinh khiet Lam sach tinh bot . 39 nho chat xuc rae ill HCl hoac cac . chi irng dung khi can san xuat tinh bot c6 dQ thuan khiet cao va nghien cuu trong phong thf nghiem. kho dau: cac loai nay do cac nha may ep lac. 11... con kho cua n6 e6 ham hrong protit nrong d6i eao diroc ung dung thich hop trong san xuat ml chinh. gluten thu duoc de bien xuat duoc tinh bot tinh khiet. 11. hieu suar thu hoi gluten nrong d6i tinh nhieu chi thfch hop cho san xuat rnl chinh.

VI vay de dam bao yeu cau cua qua trlnh thuy phan. toe d¢ cua qua trinh thuy phan phu thuoc vao hoat dong cua axil dem sit dung.Anh huong cua nhiet d¢ san xuat nen khi sir dung va thiet bi Qua trlnh thuy phan tang len cung SI! tang nhiet d¢ va ap suat hoi dua vao.. lam giam thai gian thuy phan. Trang qua trlnh thuy phan.-2. mon thiet bi nhieu va d~ bay hoi gay d¢c hai cho ngiroi dung phai darn baa chong an mon va kin.23 HCOOH 0.Anh huong loai tac nhan (axit) Muon tang nhanh qua trinh thuy phan phai SLr dung cac chat xuc tac manh nhu cac axit co heat unh cao. Nhirng khi qua trlnh thuy phan thuc hien aminoaxit a nhiet d¢ til::::: 1800 -. . khong nhifng do cuong luc xuc tac cua HCl cao han nhieu so vci cac axit khac rna khi hrong HCl du diroc trung hoa bang Na2COj. gay ton that suat cao nhieu.06 Vi vay trong san xuat hay si'r dung HCI HUll chat xiic tac. rmrc d¢ nghien nho nguyen lieu va nhiet dQ cua qua trinh. tang chu ky san xuat va giam hieu suat su dung thiet bi. Dung HCl chi c6 hai vi HC! an . 40 .51 HN01 0. .07 CHJCOOH 0. Do la qua trlnh khuech tan aminoaxit. cho hieu suat thu hoi arninoaxit nhiet d¢ trong khoang 1200 + l60°C.- nhieu va ton that hoi a ap 190°C. t6c d¢ ella chung phu thuoc vao nong dQ axit va nhiet d¢.5 Ian khi nhiet dQ tang len lOIIC. Bang cac thf nghiem cho (hay hoat tfnh cua cac axit so voi axit HCI nhu sau: Axit HO<:Lt tfnh HCI 1 H2SO4 0. Thai gian qua trlnh thuy phan chia lam 3 giai doan: + Duoi tac dung cua dung dich axit cac phan tu protit chuyen thanh nhtrng phan tit aminoaxit. + Cac aminoaxit diroc tao thanh tach ra vao dung dich xung quanh. Toe d¢ khuech tan phu thuoc vao nong do vat chat trang dung dich va trong nguyen lieu.Anh huang cua thai gian den qua trinh thuy phan Thoi gian thuy phan duoc xac dinh bang qua trlnh thuy phan trier de ra aminoaxit. Bieu hien " cac phan ung hoa hoc. cac hop chat htru co de bi phan huy. NaOH tao thanh NaCl khong doc voi co the can ngiroi. nen co gang giarn su phan huy cuoi cung ra NHJ. Qua nghien ciru cho thay trong gioi han nhiet d¢ tu 160 + 200°C toe do cua qua trinh thuy phan tang len gap 2 -. Nhiet d¢ thap qua lam keo doli thai gian cao nhat thirong tien hanh thuy phan b thuy phan. Trang cac dieu kien tien hanh.

..Luong amin~axit chuyen tir phan tu nguyen lieu van dung dich bang: Q = K (C C1- j - Cj) t... LOO 50 x 30 x 6 _----- 0.. K . Qua tren ta thay rang thai gian khuech tan diroc rut ngan do tang toc d¢ khuech tan.. H~ s6 K phu thuoc van mire d(>nghien nho cua nguyen lieu va nhiet d(>qua bang 12.... T6e d¢ khuech tan tang len doi vci nguyen lieu loai bot 5 + .~) gifra chfi't xung quanh trong nguyen lieu va chat long xung quanh.. Nghien CUll cho thay rang qua trinh thuy phan protit kern theo cac qua trinh thuy phan tinh bot va cac hop char cacbon khac nhau tao ra nhieu khi furfurol..080 0.. Dt xac dinh thai gian thuy phan thich hop phai tien hanh nghien CUll va (hi nghiem cac qua trinh thuy phan khac nhau trong nhirng dieu kien khac nhau va dieu kien thich hop nhat... Trong cung mot dieu kien.. Khi nhiet dQ tang len io'c toe d¢ khuech tan tang 20%... d~ thir thai gian ket thuc qua trlnh thuy phan thuong dung giay axetat anilin thu hoi dung dich thuy phan bay ra....-~ ._-1--- 0...20 ..... _.... Cr nong d(>aminoaxit trong chfil long xung quanh.... 0. Trung binh -_ 35 x 30 x 3 . td .. + LQc dung dich aminoaxit khoi cac chat khac.........20 -_.0 NhO nhu mat cua ...0 1800e 8........... Khi qua trinh thuy phan 41 ..._...29 _ --_.125 _0... Hieu so n6ng d¢ tang len cung su tang t6c do ngam um va giam n6ng d¢ chat long xung 10 Ian so voi loai nguyen lieu kfch thtroc 30 + 50 mm.......088 0...050 --0..... 0.... _-_ _ --- Nho f-- 17 x 10 x 2 .thai gian qua trlnh khuech tan.... 0.. t6c do khuech tan tang.. Khi nay co phan img voi axe tat anilin cho mau do....0 l7o(Je 7. Bang 12 Kich thu6c ph fin tiI (mm) Dang nguyen lieu H¢ s6 K 160(JC 6. 1+2 ---_ Nguyen lieu x6p __ _ _ ...145 .....he s6 phu thuoc mire d¢ nghien nho cua nguyen lieu va nhiet do: nong d¢ aminoaxit trong chat long tham um nguyen lieu.15 + Luong aminoaxit chuyen tir nguyen lieu vao dung dich tang len cung su tang len cung sir tang hieu s6 n6ng d¢ (C1 quanh. Nhiet d¢ tang.

..5 . Bang 13 Thuy phan pratit hoan toan (%) 57. urong (rug 36.... Ty I¢ u.aminoaxit + n R . Theo loai n6ng d¢ tirng nha may co.3 . "'" . (rug voi 14g N can c6 1 phan tu Hel xuc tac phan irng..COOH NHl I Qua phan (rug tren ta (hay muon tao thanh 1 phan tu aminoaxit. HCl tinh phan irng la hrong axit ly thuyet.5 g..5 + 86..va urong d6i chlnh xac.... neu ham hrong cac chat nay qua 100 thl ty l¢ cua chung < 100..... Qua trinh thuy phan ket thuc tit thai diem dtroc ling dung [rang san xuat do rna co mau ay. Phuong phap nay thtrong Ian cong nghiep cho ket qua nhanh...Luong axil: Luong axit HCl eho vao thuy phan phu thuoc ham luong N prot it (rang nguyen lieu.. __ .. Vi vay (rug hrong N trong nguyen lieu can thuy phan ra bao nhieu thi ta tfnh va duoc luong HO 100% can cho vao.."".."""""'...........- 63.-. khi [hay giay 19C khong co mau {rang nga yang la diroc. Trong qua trinh nghien CUu va thirc nghiern._- 100 " 82 Thay rang: Neu trong protit thuy phan giai ph6ng ra cac aminoaxit nhu arginin...''''''- + _ .. til Hel 100%.............. .... Qua trlnh thuy phan Protit nHO) la qua trinh thuc hien phan (rug: a ... 71 + 72 "" _ 91 + 92 " _ _ ..arninoaxit tao thanh... xistin thi hrong N chung cua cluing trang dung dich urong dirong luong N aminoaxit va [y I¢ a == 100.. 75 + 76 "'. 47 + "...•"".. 52 85. Nhimg thuc te can co [hem mot luong axit d~ 42 .... Ket thuc thai gian thuy phan tam the nao d~ hieu suat thuy phan cao nhat..--_.. . Thuc te HO n6ng d¢ khac nhau.... ta tinh ra luong HO yeu cau cho vao. lizin.CH ....... lei dung tinh chat nay d~ dung giay 19C nhung dung dich axetat anilin thir.nay ket thuc cting la luc thuy phan cac protit tao thanh arninoaxit xong. .. histidin. Thai gian ket thuc con phu thuoc chu yeu vao luong axit.. . n6ng d¢ axit va nhiet d¢ trong qua trlnh.5 _ .. viec xac dinh thai gian thuy phan con dua vao sl! xac djnh ty l¢ c..aminoaxit N chung (%) . tryptophan."".. Tren thirc te qua trinh thuy phan khong hoan roan va c6 quan h¢ thuc nghiem giua c-aminoaxit/N chung nhu trlnh bay trong bang 13.

5 kg = 25 kg Luong He1 100% thirc te: 25 xl.25 no 100% tinh thea Iy thuyet: 9...5 atm dci voi gluten bot rnl.. 7 = Luong Hel 31 % can cho van thuy phan theo ly thuyet: X Luong He! 31 % thuc te: 114. tinh bot •.5 35.5 = 171. Vi du: Tinh ltrong Hel cha vao de thuy phan 100 kg kho lac. nha may co loai He13! %.. thai gian co dinh 48 gio.. Bier ham hrong protit trong kho lac 1a 60%. nhung ve mat an toan thiet va hao ton axit nhieu. ap suat thfch hQ'P. thiet bi dan gian cho thay i:J bang 15. khi nong d¢ axit loang qua se keo dai thoi gian thuy phan.5 x 1~~ = 114. thay He! 20% trong 5 gia cho hieu suat cao nhar. muon dieu chinh nong do dat yeu cau thuy phan baa nhieu. tien hanh nghien ciru thirc nghiern cung dieu kien nhiet d¢.. thiet bi. xem thoi gian va hieu suat thuy phan cua qua trlnh de xac dinh.75 kg =: 35. Luong axil thuc te thuong bing Iuong axil ly thuyet nhan them he so K = 1. axit c6 nong d¢ 15% d~ thuy phan.5 kg Khi tinh ra diroc hrong HO can thiet. Ngiroc I. de lam mot so aminoaxit bi phan hiiy (nhu tryptophan) gay t6n that IOn. i Qua nghien ciru trong dieu kien thu cong..5 + 1.6 ~:6. nen de trng dung a ap suat trong cong nghiep vira co hieu suat cao va baa dam san xuat lau dai. ton nhieu th~ tich i.voi cac nong d¢ axil khac nhau. Dong thoi axit de bay hoi la hao ton nhieu axil. Muon xac dinh nong d¢ axit baa nhieu thich hQ'P. Qua trinh Va ap luc tlurong doi kh6 lac 1 atm. va mot phan hao hut do bay hoi. . tfnh toan dua vao phuong tclnh can bang chat kho d~ them Iuong niroc dat yeu cau.8.6 kg 6. trong 100 kg kho lac co: Prout = 100 Tinh hrong N dua vao he so protit chung 5.ngoai qua trinh thuy phan protit no con tham gia thuy phan cac hop chat khac co trong nguyen lieu nua nhu: gluxit. gay hao t6n hoi va nhiet rna hieu suat thuy phan khong cao.5 x 1. Neu nong d!) axil caa qua.. dung lo. 43 . thiet bi chiu ap hrc a bang 14. Qua trlnh thuy phan Qua tren bi ta a p = 2.7 Lirong -i- = 60 kg = 9.25: N = 60/6. Khi Iuong axil dat yeu cau cho qua trlnh thuy phan thl nang d¢ axit baa nhieu cling rat quan trong. l00x60 Ham hrong protit 60%.

..~ _..36 1. tinh ra HC130% = 114."------+----_.-_.hrong mroc can cho vao them la: x. .. -.••_ --_ 4 5 6 _. 44 ... . ..... . 11..."'... 5 5 10 t---~""""' 5 ... - - 5... -._-__ """"""""'".. ....5) x 18 = 114..-.-.."...65 10....-""""_--... 19... -.. -... -....05 14.. f----" """""""""""-" 2 10.60 18.. 63 66..~.. ........ -..--.-18%._ ....._.....-18% Theo vi du tren...... __ ..5 ~---- "..6% -......5 x 31...37 19...._ f---- 15 _--"".phuong trlnh can bang vat char kho: (x + y + 114..''' """""' .....8 71._. Tinh hrong mroc can them vao dat nong dQ yeu cau khi thuy phan: .. _ ..30 2. -......84 ..--- Dang mach gluten nho 6 __ _... __ 10 15 10 .~. -----~- 3 """""""....-5N irng 14...-- 1.--..."..... 6. ~.._ ..... Vay yeu cau trong qua trinh thuy phan bao dam nong dQ axil dat yeu cau: 15 -.... -------1 .chon n6ng dQ thfch hop (15% chang han).... ... . """"""""""""""""""""._-_ .- D~mNH3 (gil) Darn amin (gil) Hi¢u suat thuy phan (%) .... _---- 4 20 20 . ..._-+-- 50 52 56 10 _..22 9...........-""".... 1--...-- -----".. 57 71 """"""""""""""""""""'" -_......60 12...6 Qua day ta thay ty l¢ darn amin tao thanh va hieu suat thuy phan cao nhat iJ nong do axit 4N -.... --.5 kg..35 • 70... .. ....._-""". 10. __ D~m fonnol (gil) ......... " .8 .......36 -- ...87 .01 _ ......._-_ """"""""'"...._ _......67 """""""""""""""""""........- __ .-_...-~ ..8 12...- _- _.. """"""""""""""""".....~~~~~~"""~. _.... """"""""". """"""""""""""""" -----. - 3 """"""""""". _ Thai gian dau: 5 -... 5 3 ...~y """""""'" "'"-""""""""~ 14.1 1..''' '''''''.. __ ..-7% _--_.... 3 4 _ _._--_..85 """""""""'- 71.Bang 14 Nong dQ axit 5 1----- Thoi gian thuy phan 4 """""""""""""""""""" Hieu suat thuy phan ... '''''-''''-'''''' 2.~ -.. nuoc co trong nguyen lieu: y.72 .. ..._-_ 91 73 99 _ _- 5 Bang 15 Nong dQ axit (N) Darn toan phan (gil) ."'~ ._..".31 -~.........95 10. __ .._-+__ 3 _-_ _ _.

Cdc phuaug phap rlluy phdn .thiet bi thu cong 24 +48 gio. Ghi lo dot than Tarn chan lua 6ng kMi Ang lhuy phan Go "han lira Thanh Ib Hinh 3. co 1 hang chua hay 2 hang chum.sa 1 loai la thuy phan.Dieu kien thu cong: dung chum. Thtrong irng dung 2 loai keo kho va keo nroi. do 45 . Dung he thong 16. .1. dung dich mroc muoi " hay each cat a nhiet d¢ 110 + 120°C. Nhu vay khi thuy phan voi dieu kien baa dam du hrong axil. . Dung chum. thung chiu axit. Thuc te cho thay: . hoac thiet bi.i¢ttrue tiep bang nhtrng he thong 16 than.Tuy thea Ioai nguyen lieu khac nhau. chiu ap hrc 3 +5 gic. a nhiet d9 105 + 110°C. ang qua chat truyen nhiet trung gian: dung dich dau.thiet bi trung binh 14 + 18 gio. pharr irng dung cac phan irng tren de xac dinh. ang sanh gia nl}. co ham hrong nuoc y khac nhau rna tinh cii hrong rnroc hay ltrong axil can cho them vao trong qua trinh lhuy phan. nhiet d¢ va ap suat dat yeu diu thl thoi gian thuy phan. nong d¢ axil.doi voi thiet bi hoan toan kin.

.... """ .3 T)' If cliieu cao tren duang kiul: T ron g tu....--... ...........3 l6.. . """ .... ... " " """ __ ""....dlfOi .?S\J~&.. Phuong phap nay bao dam: bi nau mroc del vao chong hon) roi moi cho axit va nguyen 46 . __ .. .....Bang 16 Cac chi s6 The tich thiet bi rrr' 18 30 Kicli thuac 913 3000 730 Chie'u day (mm) 37 886 2786 886 ...~~~.25 8600 2........(111 g .8 17..... cho nguyen lieu ngam lfOtaxil 1 phan lien ket protit bi yeu hoac bi pnan giai diroc..~~-~......q\J~1111P~~~"t~~~"......4 41 Phan hlnh tru Phfa.... d~ giam thoi gian thuy phan va giam bot tieu ton hrong nhien lieu qua 16n thuong nguoi ta cho nguyen lieu vao ngam.. Khi cho nuoc va axil vao tniet bi thtrong cho nuoc soi (thiet lieu vao.. Phan tren .... . __ .~'"~-......6 3.... - .. 50 990 2808 1190 29 125 60 70 850 3688 . "".......7 1261 5326 3125 350 12............ .. -. 34 125 90 60 310 1660 4150 Pilii'II 1/6/1 .... ..."".... 125 60 '60 597 1582 6144 1582 .......... . Phan hinh tru Phan diroi 940 2302 1050 26 _- 850 34 __ 125 .....~~.. " "" "".... 1243 ---_ 1480 355 --....5 24...~-'''''' 936 4700 1717 8492 1532 _ 106 12..Dieu kicn cong nghiep: Thuy phan thirc hien trong nhtrng thiet bi hoan hao han.. ... ..... 125 90 60 450 ". " ....... 90 60 Phan duoi Chii'll cao (mm) 60 .. thiet bi chiu ap lire gia nhiet true tiep hoac gian riep qua bao hoi va ca canh khuay. " 713 10. .. Thanh thiet bi Phan lot trong ..__ ...8 18..63 3. .. --. ... _ . (d¢) PhAn tren _.. "" ........... " ._ _ " . ._-_ 18 -_ .. .... . -. - . G6c tao tluutl....~~.3 'Phan chung 7684 3.... trong axit tnroc mot tuan.......... -- ......Trong dieu kien thu cong... .....45 4... _"_ ."' . " ... Phan_duoi_ . _.... .

~~ ~:>}>\...-.":.....' U '.:.." l(ll "r.r.tj ... e o :< gO ....t"· -..~///~~ ..::. .::::.... ":--. 1 .::. ~. o <:.. .. > \' \_-:.~--..c .... ."~-."~\...... 1..W/ 000 0 0 ~"~/-' / .-.. .. /:: .00 . -:-: ·~T· 0..- '--- - . '~>~~?>/. 0 .. c: <:»: ~.' -.':. : .~... " . '. ..::.-.:::::'......c : _.(ll >::: N .c j5' U 0.--~..0 '._.~. 47 . i .'~""_\'. >...J 0 .~ .! -' '.' 0 o::l r-... 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. ~'>.g Z ". ---.....' > " ::::s - ...-.~_"'i... 1 .... I -'~.:.. o CI 0 . ' o _.- .'.-. . .:'...

D~ gi u cac lap d6 th irong co lap matit chiu axit va gach chill nhiet. Tren nap c6 6ng dan axit toi cua cho nguyen lieu. dan xuat tinh b(lt. ~ IQc duoc tot dung cac phuong phap 19C khac nhau sau day. 38. trong hit gach caosu chiu axit. 40. Nhiet dQ thap qua. cau tao co ban loai thiet bi nay (vi du loai v= 70m'): Than bang thep (Cf2.3. ella tach hoi nang. nhiet d¢ . + khuay tron hon hop lien tuc: + ty l¢ axit va protit trong su6t thai gian thuy phan khong bi thay d6i nhieu. hydratcacbon. LQ. Trong cong nghiep sir dung mot so rhiet bi thuy phan co the.+ kiern tra thuong xuyen sau khi phan ung. xenluloza. 1.!> 4. d¢ nhot dung dich tang. so'c. Loc II.thuang co lap betong (gach men) day 90 u hoac than graphit chi u nhiet chiu axi 1. Dung dich sau khi thuy phan ra thirong c6 nong de) 13 + ISoC. dicli: hon hop sau khi thuy phan g6m cac axit amin. tiep do CO lap s + 16 atm. NaOH va kiern tra lap men bao ve. dung djch co rnau nau [ham hoac mau den. HCl va cao thanh phan khac. 30. Phan tren thiet bj co cira cha nguyen lieu vao. lap nay c6 th~ giam ron that nhiet va rnoi tnrong + 95%.?:IOO%va con hrong axit cao.1.3. trang men chiu axit. CT. ngoai bang gang boac thep. axit. baa hoi thuong cao tai 4/5 chicu cao thiet bi. ltrong axit it bay hoi anh huong den sire khoe cong nhan va moi tnrong axit it an mon thiet bi. mat nhieu thai gian lam nguoi. 48 . cira quail sat va kiem tra.IC d€ giarn ton that nhiet. ben trong co trang lap men chiu axil (keo phenol) trong thiet bi . thiet bi boc lap each nhiet. S. den). cira cho mroc va axit vao. Mat xung quanh thier bi phu lop each nhiet. 1. Th~ tich noi khoang 50 + 5000 I.c d~ tach dung dich. 70 m '. 50. Phan dum co cira thao dich thuy phan va cira thao mroc ngung xung quanh 90 II. VI vay phai lam nguoi dung dich den nhiet d¢ MI. ton nhieu thai gian-loc. axit amin hoa tan khoi cac chat khac (goi chung la bit M tien hanh 19C duoc rot. 20K) chill duoc ap suat p = 12 CT + 100 mm. Cac loai thiet bi thuong hinh tru. b:I den chu yeu la muoi vo co kh6ng tan. tich la 18. muoi khoang.

Ap x f be mat lQC va chieu cao lap rxh f: dien tfch be mat lQC. ). Thirong ~p = 500 7 600 ~ lkG/cm • 2 PhUC1ngphap nay co nhuoc diem: tee do loc nho. ton nhieu dien tfch.tang chenh hay khong. cong kenh va co hai doi voi cong nhan va thiet bi. tranh an rnon cho thiet bi nen cling bi han che.. dien tich nguyen lieu loc. h: chieu cao lop nguyen lieu.he mat IQC100. nen thai gian lQC keo dai. cong kenh. nhung tang thea ty I¢ tuy thea loai nguyen lieu bi ncn ep lieu Neu ~p tang cao qua nguyen hi nen ep thl tang tro luc r dua den v khong tang. do chenh sa lech ap suat IQc do trong luong dich gay ra. ~p: chenh lech ap suat.1.1l. Toe do loc xac dinh theo phirong trinh: v= trong do: v: toe d<) IQC.tao chenh lech ~p. PhUC1ngtrlnh Iy thuyet t6c d<) lQC: dv Pdf 49 . r: tro luc rieng.3. . dich loc khong trong Him Ly tam loc: dua vao IL!C ly tarn. chiern dien tich. rut ngan thai gian lQC.Ioc nhanh.. lech ap suat ~p. Hut loc: tao d(:l chan khong de co chenh lech ap suat ~p < lkG Icm2• Toe do Ioc phu thuoc vao tro lire loc cua v~t lieu. chenh lech ap suat ~p. . . chu yeu dung nhirng thiet bi don gian. Tir day thay.2 .tang dien tich lop nguyen lieu IQc. Ep loc: dung thich hop va pho bien nhat do: . a moi truong axit (vai. thiet bi gon va de dung nhfrng vat lieu chong an mon go . .giarn chieu cao lop nguyen lieu.Cdc phuang phdp hie Loc tu nhien: cac CC1 thu cong. muon tang toe do loc len can: .

dq hoa tan cac chat cang tang. Qua phirong trlnh tren ta thay icc do loc khong nghi phu thuoc vao be mat thiet bi 19C rna chat luong bit cling anh huang 100. Co d(i.4.hrong dung dich dua vao 1 Ian ep 19C 1400 -.ICdie" co dac tach ra. d: duong kfnh ong mao dan. . cho nen tuy thea tirng thai tiet va yeu cau qua trinh co dac lam tang dq hoa tan cua axil glutamic. ..:. Nang do qua 100. a nho).2.. thirong 14 -. Hien nay trong dieu kien cua ta. .l. axil glutamic va axit amin hoa tan va I reI con lai SHU thuy phan.1.8 Be nra dt tach het aminoaxit con lai trong ba. d~ loai di phan Ian mroc va HCl de. ba dinh 19C cham (do chat lirong nguyen lieu ban dau). 70%.trong do: n: s6 ong mao dan co trong 1 m2 be mat 19C (phu thuoc dq xop cua ba). dq nhot dung 50 . MJ. ticp tuc ha nhiet dQ den trang thai qua baa hoa cho cac hydrocio axit amin ket tinh 11. ~: dq nhot dung dich. tieu chuan thea kinh nghiem: .thuy phan trong ba:. Nhiet do. + Ian 2: dua dung dich HCl 4 -. Dietl kien kY thuat khi .thanh phan dam con lai s 3%..1800 I. trong suet. Ba x6p 19C nhanh (d 100. giam hieu suat thu hoi.1.ap luc 19C p:. + Ian 1: dung dung dich aminoaxit loang nra. Yeu cau dung dich sau khi 19C: mau nau sang. 11.Nang co ddc rna khong ch€ nang dQ. 2 kG/ ern': . ap suar va be day lap ba cung anh huang 100.c Dung dich 19C thu duoc chu yeu cac axit amin hoa tan d dang rnuoi hydra ciorua. nang do cang cao cang tot. u: he s6 tro luc do 6ng mao dan. dung dich dat toi trang thai baa hoa d nhiet do co dac.:.nhiet do dung dich 19C: L9c ba 2 Ian: so'c. L: chicu day lap ba: ~p: chenh lech ap suat. 18 °Be. Il.4.-1.1. Nang do qua nho se dq khi co dac: ta bier nhiet dq cang cao.

Bang dh::u chinh nong di) t'r cac nhlet d(l khac nhau Nhiet do khong khf Cc) °Ee <. dq dung dich a 80 (Ie lam n6ng dl) tieu chuan.80°c) + Nang do khi e6 dac cAn phu thuoc nhiet d¢ rnoi twang cac tinh th~ ket tinh. o 10 .45 1.45 1..dich se tang khong nhtrng chi anh huang den viec tach axil glutamic rna con anh huang den thao rae (do muoi NaCl ket tinh thea.. Bang 18..2825 26 + 35 32._--_ 100 _ __ . _-_.5 .05 (t"..5 -_ ..272 5 6+ 15 31.l rnoi tnrong kel tinh rna it phu [hUIIC vola dieu kien nr nhien.. Do hoa tan (g/ 100ml) D¢ hoa tan (g/IOOml) D¢ hoa tan (g/looml) 60 70 80 90 .. kh6ng che' nhiet d(.. he mat tinh th~ bi baa quanh mot lap dung dich)..."I-0.257 ..95 1... .... 34. """" "1' . 57 62 67.95 1. 31.2875 ~ 36 32.. Vi vay can nghien ctru d~ dieu chinh nang d¢ thea nhiet d¢ d6. . axit glutamic ta [hay a cac nhiet d¢ khac nhau a bing 17: Bang 17. 81 52 Qua trlnh co dac vira baa dam nang cao trinh do dung dich vira baa dam pham chat san pham (cac aminoaxit nhat la axit glutamic khoi bi mat tinh chat boi tac dung cua nhiet d¢ va moi tnrong axit) thuong eo dac adieu kien chan khong irng vai nhiet d¢ iii s 80 "c..2945 Ty trong d cac mroc trong dieu kien cong nghiep..2675 4+5 30... d6i voi mroc fa chit yeu nhiet d¢ 2 mua he va dong qua chenh 51 ....15 29..95 1... Nghien cuu kha nang hoa tan cac chat axit amin.5 38 42j 20 30 .2825 16+ 25 31.... 74 " """"" _- 40 50 47 " -- .... Phuong trinh tinh nang d¢ a nhiet dQ Mt ky: Vi vay trang eo dac d~ do nang do dung dich a cac nhiet d¢ khac nhau.......95 1....... . ta lay n6ng nl"C :::n(~o.45 1...14 + 5 30.

Bang 19 .5 + 31 °Be Tir cac qua trlnh co dac khac nhau ta co the tfnh dUQCIUQngtinh the tach fa va hieu suat ket tinh. nghien ciru kha nang hoa tan cua no voi cac loai nong Qua day ta thay HO > 20% d¢ hoa tan rat it.114 '· 'k'" Hleu suat et .lcd~ dat nong de) axit < 20% thich hop nhat. (nong do cac chat hoa tan khac nhau).5°Be I 30. Mua dong 31 + 31. it an ~ Thai gian co dac: dich co d. phu thuoc vao thiet bi va phuong phap co dac. mon thiet bi va co do hoa tan be su dung them HCl vao dung hrong HO cho vao bao nhieu Iii thich hop.5 + 32°be 30 + 30.c Gluten ml Mua he 31.lech nen chu yeu (hay d6i nong d¢ theo 2 mua va thea loai nguyen lieu khac nhau. kh6i lirong tinh the tach ra va hieu suar leet tinh 6 nhiet d¢ 201lC. Vi du: tinh loan co 500 g CsH~N04 HCI hoa tan trong 1000 m1 dung dich. De biet nong d¢ va 6 bang 20.5°be 31.70 ~LUQng va nong de) HCl cho van: Do dac tinh cua hydroclorua axil glutamic de hoa tan trong ruroc nhung kho hoa tan trong moi tnrong axit dac so voi cac loai aminoaxit khac. cac tinh the leet tinh tach ra de nhat.5°Be Loai nguyen lieu Keo dau Kh6I<). Thai gian co dac nong d¢ theo yeu cau ky thuat.. Neu dieu kien thu cong: co dac true tiep hoac gian tiep trong nhCing thiet bi dan gian va 52 . Giai: ~ Theo do hoa tan 620°C la: 38 glI00 ml ~ LUQng hoa tan trong 300 ml dung dich Iii: 3~0~38 = 114 g Dung dich co 500 g hoa tan qua bao hoa. Iuong tinh the tach fa: 500 . Trong ky thuat M bao dam lieu hao it axit. HCl < 20% do hoa tan IOn. [10 = 386 g h: 386 x 100 500 = 772m .5 + 32°Be 32 + 32. kinh nghiem thirc te cho thay nong d¢ 6 80llc Iii nhu 6 bang 19. co dac con lai 300 ml. loi dung tinh chat nay de khong che nong dq HCI cho vao de) axit khac nhau thay M co dac xong.

. " .. cho di lam lanh ket tinh d~ tach die tinh th~ hydroclorua axil glutamic va cac aminoaxit khac ra khoi dung dich (phan qua bao hoa).lc nhieu.2 4.Ia thu cong. giu nhiet dQ co ::. [hier bi co d~c tuan hoan ngoai hoac tuan holm trong (trong thiet b! co cac lap men chiu axit va chiu nhiet)._ 22. Dieu kifll IcY thudt C6 nhieu phuong phap ket tinh khac nhau nhu: dua dung dich den trang thai qua bao hoa cho cac tinh th~ tach ra.--_. 0... su dung diem dang dien..._-_..1..- . . Muc dich ..1. _. ..32 .. Lam lanh • ktt tinh //.-_.14 7._ __ ._ 3.5..36 10.44 . 53 . Neu dieu kien cong se giarn thai gian co.5. --~"'--.l.80°C.09 '----""""'" "'" D¢ hoa tan (gilOOml) 16. Do co dac trong dieu kien chan khong nen nit ngan duoc thai gian co di..36 .LO a day su dung chu yeu hai dung moi thich hop thap nhiet dQ dung dich d6 tinh th~ ket tinh..30 23. 25. 18. //.. thai gian nhieu.38 _._. """"" . bao dam nhiet d9 soi ::. ... hoa cong: tang n6ng de?bang giam dung moi. Tuy thea dieu kien tirng co SO trong qua trinh co d*c lay mau thir khi nao dat n6ng do thea yeu cau tren thi kel thuc._.. "" """" . ..11 . ha thap nhiet d¢ v.83 """".41 16.1. II..80llC kho khan nen nghiep rna.H<.....v ._.. lam giam de?hoa tan. _ _ _ 1.L t<. -.""""""_ 2. Co dac den n6ng dQ thea yeu cau.5.. ". __ ._ .. .10 ... Biing 20 Nong dQ axit HO (%) 5. trong nhtrng thiet bi truyen nhiet gian tiep.9 co dac chan khong. """" """ ..75 __ _ 1.73 13. _.2. phirong phap: ~ Dung rnoi tnrong HCl 20% giam de?hoa [an.

.. Ngoai anh lnrong cua dung dich.Gluten bot mi: ker tinh tirng vang lon. . tiuh th~ nho. nhieu tinh the duoc tao thanh nhirng tinh the lai nho. de tan lam giam hrong tinh the anh huang hao hut trong ca qua trinh phan ly va IQC nen khong co loi.. ket tinh kieu phun v. gem nhtrng hat tinh th~ to.. Co so qua triuh kef tinh y nguyen lieu Ta thay v¥n IOC kef tinh tang cung voi su tang kha nang qua baa hoa cua dung dich. Hun lanh true tiep hoac gian tiep (thung ket tinh. nguoc lai la xau. dung dich cang khong tinh khiet. sil dung cac 10. 54 . D~ ket tinh duoc t6t. Dung lay lay mot it len thay dich long chay ra tu tu roi xu6ng tung giot Iii t6t. nhiet d¢ giam qua nhanh.21l}gay 17-7-21 ngay 5 -7-7 . mang ket tinh.. ban dAu noi len tren mat. . . Nhln bang mat thay mall sang va xop. Thai gian qua ngan. 17 -7.. d¢ nhot cang tang lam giam toe do ket tinh nhieu (chu ban dau).KM lac: ket tinh long hem. Thirong kh6ng che' nhiet do giam trong khoang thai gian khoang bang 1/3 thai gian ket tinh va tuy thuoc phuong phap giam nhiet d¢ khac nhau Bang 2/ Loai nguyen lieu Keo dau Khol.!-e Gluten bot mi Thai gian ket tinh Thai gian giarn nhiet d9 7 7 ngay a bang 21.1.ngay ngay 2 -7-3 ngay . mroc cai dinh uot..) 11. mroc cai it dlnh.5.i thiet bi lam lanh ket tinh khac nhau. v. nuoc cai khong dinh va long. Nhiet d¢ giam tu ttl co loi cho su tao thanh va Ian len cua tinh the nhung khong nen cham qua anh huang Ian den chu ky ket tinh va thai gian sir dung (hiet hi. pH moi twang cling anh huong Ion den t6e d¢ ket tinh.3.Keo prot it cua dau ket tinh dinh nhu sap.. tinh th~ to nhung it dfnh.""J Quan sat mot qua trinh ket tinh t6t ta se thay: . x6p.Vi vay khong che Sl! giam nhiet d¢ va do thuan khiet cua dung dich anh huong Ian den tinh the ket tinh va thai gian ket tinh.. dung cay choc vao nghe sao sao. de tach ra.

003038665 c z + 0.7 lOCI gio. Muon dat duqc cac yeu cau cua qua trlnh ket tinh. Nhtrng tinh chat vat ly can chu y cua dung dich ket tinh la: .00155885 Tl.3 gio Tuy thai gian nhu vay nhung qua trtnh lam 10000nh trong thai gian dau co the lam 10000nh nhanh hon vi khi nhiet d(>con cao ha xuong.000006007 T1 trong d6: P: ham luqng chat hoa tan (%) va T: nhiet do. tinh diroc trong Iuong tinh the S. nhu vay thai gian lam lanh lift ca: T::: (80 . Nhir vay khi duqc dung dich dua di leer tinh. = 0.0000003 Z1 g/crrr' z: Iuong mi chinh hoa tan trong dung dich %.l2.7 = 23.U1h (phtit) co the tfnh theo .1O-~KxT trang do: K: toc d(>ket tinh ban dau trong dung dich vat chat khong tinh khiet. cluing ta phai nghien CUumot so tfnh chat var Iy cua dung dich ket tinh de c6 bien phap khong che thich hop. Tuy theo Ioai tinh the. co K khac nhau. van toe ket tinh nhanh hon. Trong hrong tinh the Smg tao thanh theo thai gian lam I<. tir day ta bier duqc su thay d6i do nhot cua dung dich: = y Ig trong d6: y: trong luong rieng va g: gia toe trong tnrong. Trong luong rieng cua dung djch 6 nhiet d¢ 18511C theo phtrong trlnh thuc nghiem y . nen trong thai gian 16 den 18 gio co the lam lanh bang phirong phap truyen nhiet gian tiep. Ngoai ra hrong tinh the S c6 the bier duoc dua vao hrong tinh the ml chfnh hoa tan trong dung dich.T phirong trinh: 3xSI/:l=4. Nhieu tac gia da: nghien CUu duoc phuong trlnh dong hoc tinh do hoa tan tinh the phu thuoc vao nhiet d(>.D6 tang d(>qua bao hoa cua dung dich. Luong tinh the leet tinh nhieu va c6 leich thUDCd~t yeu cau. 0. diroc bieu dien 6 day: P = 64. Nhu vay. chu yeu lam the nao de c6 hieu suat ket tinh cao nhat. d¢ hoa tan cang cao (nong d¢ cao) anh huang den sire cang be mat thea phirong trlnh: c = 73 + 0.40) I 1.0000141 i + 0.3702 + 0. thl toc d(>lam lanh cung anh huang 100 den van toe ket tinh.08437 T + 0. nguoi ta ap dung phuong phap ha nhiet.089 c (yH/cm) o day lehi tfnh tu nhiet d¢ hoa tan (0 + tOOnC) do xac dinh theo phuong trinh: d<}hoa tan rut chinh (tinh the) thea nhiet 55 . thuong khi thai gian ha tir nhiet do 80llC den 40°C thi toe d(>lam lanh khoang 1. nhiet d¢ cang cao.

D9 hoa tan tang len cung voi s" tang nhiet d9 dung dich muon tach cac tinh th~ ra. Hi: do hoa tan tinh th~ trong dung dich mroc baa hoa iJ cung nhiet d9 voi cac dieu kien cu the. d~ tang tee d¢ tao narn tinh sau: . . tM. NhiIng tinh thtl nho xuat hien ctau tien goi Ill. dung cac phuong phap gay nhan tinh the 56 . Trang san xuat. dung dich ph iii dat den trang thai qua baa hoa. a < 1 dung dich chua baa hoa. D~ xac dinh muc d9 qua baa hoa theo cong (hue sau: .1835- 0.13477 x .0005987 x2 (rang do: Y: do hoa tan dirong wang img nhiet d9 va x: nhiet dQ "C.mam tinh (htl hay nhan tinb the.Phuong phap kich thich.0. co dac den nong d¢ nhat dinh. trong d6: a: he s6 qua bao hoa. j• hrong kei tinh / nuoc trong dung dich qua bao boa --~~------------~--~~~~-----luong ket tinh / mroc trong dung dich bao hoa a == 1 dung dich bao hoa. qua trinh ket tinh co th~ chia ra hai giai doan ehfnh: + su tao mam tinh the..Phuong phap gay narn nr nhien.Y = 64. + su 16n len cua tinh thl Su tao mam rinh th~: T6e d9 tao mam tinh thtl duoc xac dinh bang hrong marn tinh th~ duoc tao thanh trong I don vi thoi gian iJ (rang 1 dan vi th~ tfeh durrg dich.H¢s6quabaohoa= 6 cling nhiet d¢ Mire do qua baa hoa do duoc bang he s6 qua bao hoa: a = H/H a> 1 dung dich qua bao hoa. Dung dich hydroclorua aminaaxit hoac glutamat natri khi rue dua dung dich den trang thai qua baa boa thl e6 SI! xuat hien cac tinb th6. H: ham hrong tinh (h~ trong 1 dan vi nuoc cua dung dich nghien ciru.

. * Phuang pluip tinli cluing Dung phan ket tinh cac dot cho vao cac dung dich co di. * Phuong phap gay ndm tlf nhieu Dung dich dua vao c6 chan kh6ng nhiet d¢ s sone del).v . khuay tron va cho hat tinh the lam cho dung dich cr ngoai cr trang thai khong 6n dinh. co su . trang thai qua bao hoa.nhu chan dong.hang s6 cua toe d¢ phan img . Thuc te hay dung phirong phap kich thfch nhu sau: cho dung djch co den trang thai qua bao hoa. Nhtmg tinh the nho xuat hien dau tien: goi la nam tinh the..nang luong hoat tinh ella qua trlnh tao mam . xong cho dung dich ha den nhiet d¢ thap. a day: Kn.l'kich thich rna xuat hien tinh the chong vao han. chiu sl. phuong phap nay da co tu IAuva nay van duoc img dung tuy no co nhtrec diem: thoi gian gay narn dai.. song sieu am.. Phuong phap nay rut ngan tnroc thoi gian t<:LO am nhung khong kh6ng che' hrong marn m nhieu hay it. * Phuong co pluip gay tinh kicli thich nhieu phuang phap gay tinh kfeh thich . nong do.hang so khi. E. hoac 1 hrong rat it tinh th~.Phuong phap tfnh chung. Toe d¢ IOn len cua tinh tM phu thuoc nhiet do diroc bieu dien thea phirong trinh Aremins: K = K.tuat hien tinh the. R. T.nhiet d¢ ruyer doi. 57 . tinh chat vat 19 ella dung dich. kh6ng 6n dinh. khuay tron. C E{(Rn vi thai gian tee do lon len cua tinhthe phu thuoc nhieu dieu kien khac nhau: nhiet d¢.lcde tao marn nhanh va ket tinh tinh th~ nhieu. kh6 kh6ng che so IUQ'ngnam nen kich thich mam kh6 dat theo 9 mu6n con nguoi. Su Ian len cua tinh the Sau khi tinh the hinh thanh tiep t\ICcho tinh the IOn len toe d¢ IOn len cua tinh the duoc bieu dien bci tinh the IOn len trong 1 dC1l1 i be mat ket tinh 1 dan v v. IOn hC1l1.

58 . kich thuoc tinh th~ diroc tao thanh phu thuoc cac dieu kien khac bieu dien thea phtrong trlnh Gip-gip-tioncon P Pi<e trong d6: P. muon tao mam tinh th~ nhieu va lam cho cac tinh th~ d6 Ian len nhieu va nhanh ta phai chu y den tat cit cac dieu kien a. rna thuc te cac yeu to nay th~ hien qua: nhiet d¢. v.. L"..) = 2aM/(R. o giai doan co dac.: d¢ hoa tan cac phan til mam tinh th~ nrong irng tinh th~ c6 ban kinh r. each gioi han be mat tinh the mot khoang d la dung dich qua bao hoa nong dQ c. thai gian khuech tan z va ty l¢ nghich voi khoang each d. Tir day ta c6 th6 tinh diroc ban kfnh (kich thuoc) mam tinh (h~ tao thanh doi voi cac he khong dbi sau: r= 20M dRtlnCL/LoJ = 2aM dR T InCP / P". d. hrong chat khuech tan s ty J¢ voi hieu so nong dQ (c c. d. Xilan da: tung nghien CUu qua trlnh ian len cua tinh th~. Do d6 t6c dQ Ian len cua tinh the la toe do khuech tan ket tinh. = Rlln(L/L. r-----------. V1111qngtinh the hoa tan du de dl1<. v.lva cac tinh chat vat ly cua dung dich . tinh thi bi bao quanh mot lap yen tinh c6 chien day d. la dong luc khuech (an phan ta qua khoang each d va ket tinh tren M mat tinh (hi. .: ap suat hoi cua dung dich qua baa hoa va bao hoa: L. t. Hieu s6 nong dQ (c .Ngoai yeu t6 nhiet do. Theo dinh luat khuech tan Flick. Pi. dien rich khuech tan i. M: trong luong phan nr. PIP". toe do. nong d(.). K1: he s6 khuech tan. u trong dung dich . r.. sau khi tinh th~ hlnh thanh. ) Nhu vay. T) a: sire cang be mat . d6 la dung dich bao hoa c6 nong dQ c.) la gradien nong do.c. d6 la qua trinh khuech tan phan ta. T: nhiet do tuyet doi.. d: R: hang s6 khi .1Cet k tinh tren be mat tinh the.

nhiet dQ.1. dien tfch ket tinh F = 1 m'. a day bieu dicn luong char kef tinh trong thoi gian Z = I phut. 1I. kha nang khuay tron dung dich t.Th~ hien toe dQ Ian len cua tinh th~ qua toe do ker tinh.K2T T] Thay vao ta co: K= K2T(c-cj) T]d Nhu vay cac phirong trlnh cha thay toc dQ Ian len cua tinh rhf! phu thuoc vao nhieu yeu ro. dQ thuan khiet khong cao.d¢ thuan khiet. Do tac dung khuay tron. Muc dich LQc d~ tach tinh th~ hydroclorus axit glutamic va mot so aminoaxit ket tinh khac ra khoi cac chat hoa tan va tap chat khac. 59 . Huang nghien ciru cac dieu kien va yeu to vat ly anh lnrong ca den 2 qua trinh: tao rndrn va Ian len cua tinh th~ dat yeu cau thanh pham: chu yeu loai tinh the. K !. roc do ket hop phan tir len be mat tinh th~ ket tinh.6.1. IIut loc 11. h¢ so khuech tan phu thuoc vao nhiet dQ va d(l nhot cua moi tnrong.1. Trang dieu kien mroc ra do chua co bien phap chu yeu khong che cac dieu kien tren nen hien nay chu yeu ket tinh thea dang bot. do nhot.6. lap baa quanh tinh th~ rat = c). chu yeu quan sat qua trlnh: tee d¢ khuech tan phan tir tir dung dich qua baa hoa den girri han be mat tinh the. Dieu kien khuay tron anh huong Ian den toe dQ ket tinh. CJ)2 hien tirong khuech tan xem nhu kh6ng dang k~. Day la giai doan chuyen tinh tbe rir dang hoa tan sang dang ket tinh. IOC Khi tang nhanh mong (d dQ khuay tron thi toe dQ ket tinh tang va tiep tuc khuay nhanh hem thi toe d¢ ker tinh cue dai va sau do khong tang nira. Mapk da thuc nghiem chirng minh rang roc dQ ket hop phan nr tren be mat tinh th~ ty le Val (c - Nhu vay qua trlnh ket tinh chiu anh huong cua nhieu yeu to: qua baa hoa. Thay vao ta co: Thea Anhxtanh (Einstein).

axit glutamic. tuy thoi gian 19C dai co th6 dung co th6 dung cac loai hut IQc chan khong trong nhtrng IQc lua chiu axit. Dung HCI 31 % d~ nra.5/1.11.. 19C ep.1. Thai gian IQC cho moi loai: keo dau: 40 + 60 gio. Phuong phap loc Co nhieu phuong san xuat phap khac nhau: IQC nr nhien. bao dam: hoa tan bot cac hydrolorua aminoaxit khac. ket tinh Chia nra 3 Ian: Ian 1: 60% hrong axit cho vao.. v . tinh th6 mau vang. 60 . thirc t€ M dam bao co nhieu thiet bi dan gian va de dang.. cua bot De nang Il.6. Loi dung tinh chat hoa tan cua hydroclorua axit voi hydroclorua axit amin trong moi tnrong axit HO dac d6 nra. luong mroc cai va tap chat khac nhau nen hrong HCI 31 % cho vao thirong la: keo dau: HO 31 % ket tinh ty l¢ 1 kho lac: HO 31 % ket tinh gluten ml: HC131% n.l. lan 2: 20% luong axit cho vao. hut 19C. Sau khi hut lQC xong. ty I¢ 0. con mot phan nuoc cai bam xung quanh tinh the lam tro ngai cho qua trlnh ch€ tao axit glutamic glutamic so nen can rira sach. b€ bang da "boa cuong quet son chiu axit. Ta"y rua cao hieu suat IQc co th6 dung IQC ep khung ban hoac ly tarn 19C.l chan khong 600 + 650 mmHg. ThIfC t€ hrong axit HCl 31 % cho vao theo de ga~ ty l¢ thfch hop va chia lam 3 tan bao dam yell cau ky thuat qua trinh nra dOi cac nguyen lieu khac nhau.7. vai be day k€t tinh thuong 10 +15 ern: d(. kho lac: 20 + 40 gio. khong Hun tan va lam hao hut hydroclorua De t~y fila thoi gian va diroc t6t thuong nra lam nhieu Ian nhung nell nhieu qua thl se lam mat nhieu ton that.2. 19C ly ram v. ty 1¢ 1/1. gluten mi: 16 + 20 gin..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful