Đà Nẵng, ngày

tháng

năm 2011

GIẤY ĐỀ NGHỊ
V/v Mua sắm trang thiết bị p/vụ sx Kính gửi: - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp NBB; - Phòng Tài chính - Kế toán; - Phòng Kỹ Thuật.
Phòng…………………………..đề xuất……………………………với nội dung như sau:

STT
01

Nội dung
Rơle Nhiệt GMP22-3SR (5A)

ĐV T
cái

SL Đơn giá
1

Thành tiền

Ghi chú
Thay thế cho máy nén khí

Phòng KT đốc phê duyệt Kỹ thuật điện

TP Kỹ Thuật

Giám

Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Trúc

Nguyễn Đà

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful