Đà Nẵng, ngày

tháng

năm 2011

GIẤY ĐỀ NGHỊ
V/v Mua sắm trang thiết bị p/vụ sx Kính gửi: - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp NBB; - Phòng Tài chính - Kế toán; - Phòng Kỹ Thuật.
Phòng…………………………..đề xuất……………………………với nội dung như sau:

STT
01

Nội dung
Rơle Nhiệt GMP22-3SR (5A)

ĐV T
cái

SL Đơn giá
1

Thành tiền

Ghi chú
Thay thế cho máy nén khí

Phòng KT đốc phê duyệt Kỹ thuật điện

TP Kỹ Thuật

Giám

Nguyễn Văn Tâm Nguyễn Trúc

Nguyễn Đà