.

.

.

.

.

.

......../.......... tíi tham dù “ C©u l¹c bé sinh viªn víi C«ng nghÖ th«ng tin” Thêi gian : Vµo håi 14 h giê .Trêng C§SP NghÖ An Khoa CNTT phóc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh ------........................... H©n h¹nh ®ãn tiÕp ...  ------- GiÊy mêi KÝnh göi:........... ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2010 §Þa ®iÓm: Héi trêng c¬ së 1 Sù hiÖn diÖn cña ……… lµ niÒm vinh h¹nh cho Khoa... Tr©n träng kÝnh mêi:... trëng KHOA ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful