P. 1
Lam Chu Ban Than

Lam Chu Ban Than

|Views: 227|Likes:
Được xuất bản bởibo kinh van

More info:

Published by: bo kinh van on Dec 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

'IO"~I.',. Qn:g S.

tUD r+ 'lcln
. .. I.,
.r _

iU

Ti'r,tliill
_ "

Dich't;ili.a: EliJng Klhca lUotrg ,XU el n 'Vy
iii

,HAY CH~ U TRA'( H iN'H:~E VE M

~,~

. [)EDAT-DUO'C NH;cmNIG
!.~

K:ETQU:A MaualC~ .'
ee

leu OC
=

SOliNG C U,A BA N

J'

-!f

'~l~1 ~ I d'~ nhlirn-;~11~ ~f-:t'I~ h rclim tr; il 1TQrt; C;J Mng~' ISQn mon9 iiflo6 Fa I~ NI1il 11 ~Wi 'P.J iOo :~~ 'grli6 il~rlllil d! ~rt~1 dClo I!i~ISn ~ ilIrm JiJ'I oil1lf pl~ )! I~sl rnh ,~~j'*~ b(lc ~ ~a~!rug tlIfrl Mn inang IIJ;~n ~mi li~~ u f:

(!;On ,:6, 1h31 !tyr'kn-ao ~~

n~V!M thllm 9 Ihli] riih l«ern!) tro:rLg~: :;.6~g'~lhQ' ImOng Elill cadh d~n'h th(rt, ~~ dl~u im.l~ n ~~ 1i19n.~ tI~,~ IIdy Irt;Irng 00'11~hlafi~ Q,_
IfIi~1

eo IIIj nh~ d I'u b~ug m ~ n~u (J ~ QP d ~Flg 1loo, tJtI'r~ ~th fl~'V" ,bQi 'IT ~611~ ibQA m hlou mgl"l14m rJliin;gIIJi'IiJ\t-c&n il~If) dd'd~1~ bSG ~i'.fIktJ 9 I tl~ft mw·6n, sa~
~1

~:n !j~ IMe d\Jr;n;: ~I L~!U!I 'Il<!li~h Mitml'loI,t\ iLlJ~C;: ~®lg!iJ.a -r11~' ' It' iOOfj d~m 9 itl-~'~11I llti1Ml dinS: Ult::I· ehl'rlt. m3 rih, i3(jn 00 ... ee ,~UQ4 ,~~ ~j, ~l.I, ~I'iQrng "11iin~1 rmD hik IIrOO 91 ~ndil1Igl11 ~at.nlfllm .d'~,~rup ~ho-lllIr"i~!J I ~~.u~.I'Irlrll~r1 iil·~I'1~

utonq q~n;mm n~1
!'~

rO' lrerll m~j phj~g"di~l\, 'Itm 11 hl.lOC:~ th~'nOO~ 'IV,
~!

d~d~'nW mIFl h ~ ,c:(f.rgg cO· rdumlQl'hUrlhire~9

m~~ doom Imh~1'1l NOOIlTl'I'd i IF'~i :2 5:0 ~do mll Ilt6TiOi,) ;s~ &u!JI ~ '!l6i bQn nWluung phutm:l~ poop h~11J Goo "'0 NFilLp!:11'11 l'IJli:ll'llIlliIh ddl ,(]p,di/"~i!''''c'
'Ih-fln h 001'19 [l1f1 ~
I

1lr' IiI"IQ I hQ~ Sinh~m '1m loon:ll
Ii!

.\.

du~1\ c~ d~

diuy!fl91G."

're~lb9c,

roc: m6hllXlflll14 ~6~dWI. ee lzfu&EdlJlfhrOl ;w:~s~ ph6! lyl.~ 00 J1h~~ s
rllJlfl;. TH_lA:l,fJdl V:~

e~O ooo"tH i'lghl~~''!/li

mCrm 9 ~h~

~'h=i;i'p (I~

riJU~ii lJJ!n (fQI'«l~

g I®~'ta.,ng ,dt'nJ ~ Ing~D1 ~Q( sinh,,~I., ~
ritLOtl~,mij~ ~~.~W'

e~ 1.lM CHILu! lU'

d(lltdul)C IMJIcifd1!u ~aID{ili lim tli19 mu~~fi(li"~"c:~·:!i6TI9, , ~ ,]{db ~lnh. I~Qjb~t,fLUng,:r.l~ lin, giO"i ~Qn ~ ng kit§m h~m: bQI1!I ... fnt.li I oot,~ fJ'!!~rrJ~' 'I~1iJ~\,(IU'I~I'~Q=IliiJ~ftl~um 1"Ii"'!~ tF'oog b~~ '1h1~1 ~jU\in ~t;!~'t'~61~5m ru~s&!11 il1l~nJ'~! 11~ m~n 9' MIJ rii;g ~i1 ... rntJn'il I~ iqll),e-n kii=m s.OOl rrlQi ri~!: 8.wl ~I di~n ra IlwJl"g ch.1l,' $(j1 D : ~~:¢.I ilhmg'tn6-i ~u~~'rJ~;'t:~¥~fi ~Iiilltnil~~n~:im~ or'9 UM 5dll c:~ ~,b -lil ~hn dOng d ~ ~:hl~,I')(a1iliJiliOC'~~ d\ll filt~.~!t!8, Ilorm ~(, 16} ac '!' ~~Jl'~!} ~.,1iIl~ru¥ad'~ fnJrJ ~ qw~ 9~.mrng fill' h'Ye IhT I1tll i 'Ii ~rwverl~i lilGflh Ih&~

,A~d ~ngCOrlg Th~TItO rdl cOngl T~llCitnhl',J'Q d W~

.W~
cc

Cil

b~n c:t:a roelm

ttlJl1C nghe 'lllIgj ~t
1TLln.'I1~I~u ClJtJ~1 ~ ~

rl: rnQng

d"iu

c

O? ~'~

w

www.vuontoithanhcong.com

Khai d~ysac rn~nh tiern tang trong b~n de hi~n th~c h6a rnoi ~acrna

VANMENH • •

THAVDOI
A

A'

A

Adam
Khoo
cung Stuart Tan

Dj ch gia: Tr a n Dang Khoa
Uong Xu an Vy

NHA XUAT

BAN PHl,J NU

Liem h~ d~t mua sach tai day

www.vuontoithanhcong.com

MASTER YOUR MIND, DESIGN YOUR DESTINY
Proven Strategies Copyright that Empower You to Achieve Anything Technologies You Want in Life Group Pte Ltd (AKLTG) by Adam Khoo with Stuart Tan © 2004 by Adam Khoo Learning Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company All rights reserved.

LAM CHU TU DUY, THA Y DOl V ~N M~NH

Khoi d~y sue manh ti~rn tang trong ban d~ hi~n thuc h6a moi uae rna
Dich gili: Tran Diing Khoa, Uong Xuan Vy Cong Ty

ce Phan

TGM giu ban quyen

xuat ban va phat hanh a'n ban tie'ng Viet

tren toan the' gim thea hQ'P d6ng chuy~n giao ban quyen voi Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Ba't Cll S11 sao chep nao khong diroc S11 d6ng

y

cua TGM va AKLTG d~u la bat hQ'P phap va vi pham Luat Xuat Ban Viet Nam, Luat Ban Quy~n Qu6c Te'va Cong Uoc Bao HQ Ban Quy~n Sa Hiru Tri Tue Berne.

CONG TY CO PHAN TGM
102C Nguyen Van CU, Phong AOOI Phuong Nguyen Cu Trinh, Quan 1, TP. H6 Chi Minh Tel: (08) 6276 9209 - Fax: (08) 3836 0272 Website: www.tgmcorporation.com

Liem h~ d~t mua sach tai day

www.vuontoithanhcong.com

tor NHAN Gin:
Ne'u ban do c he't quyen sa ch nay va toan tam toan y lam nhimg ba i t~p trong sach, eUQe sang cii a ban co th~ se thay d6i mQt each tich cue va ma i mai,

Loi gioi thieu
Chung toi xin han hanh girn thieu toi ban quyen sach "Lam Chu Tir Duy, Thay D6i V~n Menh: Khoi day sire manh tiern tang trong ban d~ hien thuc h6a moi iroc rna". Day la quyen sach v~ NLP (Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy - Neuro-linguistic Programming) dau tien tai Viet Nam duoc dich va bien soan lai boi chinh nhimg chuyen gia nguoi Viet dang nghien ctru, thuc hanh va ap dung NLP vao CU9Cs6ng hang ngay cua minh. Hai dich gia cua quyen sach nay cung chinh la cac dich gia n6i tie'ng Tran Dang Khoa va Uong Xuan Vy (nlurng nguoi da tao nen cac hien tirong sach giao due tai Viet Nam nhu "Toi Tai Gioi, Ban Cung The'!" va "Con Cai Chung Ta D~u Gioi"). Til nam 2006, nhan duoc S\T huan luyen va huang dan true tiep til chinh Adam Khoo va Stuart Tan (hai nha dao tao v~ NLP hang dau Chau

A

hien nay), hai dich gia Tran Dang Khoa va Uong Xuan Vy

da khong ngilng tiep t1J.C nghien ciru, thuc hanh va phat trien phan nhanh NLP tie'ng Viet danh cho nguoi Viet cho de'n khi quyen sach nay duoc ra doi. NLP la mot b9 man khoa hoc v~ phat trien ban than voi "ngon ngu" va "tu duy" d6ng vai tro he't sire quan trong, cho nen viec chuyen ngu cac n9i dung v~ NLP til tie'ng Anh sang tie'ng Vi~t (voi rat nhieu diem khac biet trong ngan ngu, cau true ngu phap, ...) mot each chinh xac va phil hop voi ngan ngu ngum Viet doi hoi nhimg hi~u biet tirong t~n v~ NLP. Chinh vi le d6, nh6m dich gia da phai dau tu rat nhieu thoi gian, cang sire d~ hoan chinh quyen sach nay.

Liem h~ d~t mua sach tai day

Ban Cung The'!" a mot cap dQ cao han va chi tie't han.NLP. cUng nhac. cluing toi da bien soan lai nQi dung quyen sach nay til ban g6c tie'ng Anh sao cho that d~ doc. Thay D6i Van Menh" khong ban v~ cac phuang phap hoc t~p tien tien rna chu trong vao viec xay d1!TIg nhimg ky nang s6ng nen tang cho dQc gia thong qua bQ mon khoa hoc pha t trien ban than . duoc S1! tin tirong. NLP hay Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy da b~t dau duoc biet de'n kha nhieu tai Viet N am sau thanh cong yang dQi cua quyen sach v~ hoc t~p dua tren nen tang NLP va cac phuang phap hoc t~p tang t6c van dung toan nao bQ. Do d6. Trong quyen sach nay. khac voi "Toi Tai Gioi. cluing toi se giOi thieu voi ban mot each rat dan gian v~ dinh nghia cua NLP. "Lam Chu Tir Duy. Ban Cung The'!". "Toi Tai Cioi. Ban Cung The'!" (duoc phat hanh tai Viet Nam each day khoang hai nam). nhimg ngum moi lam quen voi NLP se rat ba nga trong viec hi~u va van d 1J.ngNLP vao thuc te' neu cac kien thirc NLP duoc trinh bay mot each khoa giao. va d~ cung lam nen nhimg phep la doi thuong trong cuoc s6ng cua m6i nguoi cluing tao Liem h~ d~t mua sach tai day . d6ng tinh va ung hQ cua tac gia Adam Khoo. Lam chu tu duy va lam chu van menh cua minh chac chan la di~u da so' moi nguoi ai cung mong mu6n. cac Ung dung cua NLP va danh phan IOn quyen sach d~ cap de'n cac thanh to' co ban cua NLP. d~ hieu. VOi kinh nghiem cua minh. cluing toi hi~u r~ng.vuontoithanhcong. Tuy nhien.www.com That ra. Chinh vi the'. quyen sach "Lam Chu Tir Duy. Quan trong han la each ap dung cluing d~ thay d6i cuoc dm ban hay lam cho cuoc s6ng cua ban tro nen t6t dep han. Thay D6i Van Menh" c6 th~ duoc coi la quyen sach tiep n6i "Toi Tai Gioi. hiru ich va gan gui voi dm s6ng cung nhu ngon ngu cua ngum Vi~t thuoc moi lila tu6i. Vay thi cluing toi moi ban hay cung chung toi bUGCvao cuoc hanh trinh ky dieu nay d~ khoi day tat ca kha nang tiern an ben trong ban.

A A- sac M~NH TUY~TDOl CHUdNG 6: BfQUYETLAMVI~CD~T HI~UQuA Tal DA CHUdNG 7: DIEU KHIENNAo BOCUA B~N DED~T KETQuA Tal AI .com MUC LUC . 229 287 309 341 CHUdNG 8: NEOCAM XUC:CANDIEU KHIENCAM XUC CUA B~N CHUdNG 9: TIM Y NGHiATfCHcljc CUASljVI~C CHUdNG 10: cAc GIATR!SONG:DONG LljC PHANDAU CUA B~N CHUdNG 11: THIETKEV~N M~NH 377 Liem h~ d~t mua sach tai day .vuontoithanhcong.. . ..www. LOICAM dN LOINOIDAu GIGITHI~UTAc GIA CHUdNG 1: NHaNG MeTHaCTHANH CeNG CHUdNG 2: CeNG THaCTHANH CeNG TUY~TDiNH CHUdNG 3: LAMTHENAo DED~T DUqC BAT B~N MONG MUON CHUdNG 4: CH1AKHOACUA CHUdNG 5: 31 ca DIEU Gl 63 101 131 181 sac M~NH KHeNG TUONG CUA NIEMTIN uu .. . .

CK Chan. ngtroi da chia se tam nhin va lien tuc dQng vien toi tien len mot tam cao maio Cam an cQng su cua toi. Cam an Pauline Chua da dua ra nhimg loi khuyen quy bau v~ tiep thi. huang dan. Xin cam an cha me toi. Jamie Liu.Kelly. ngtroi da k~ vai sat canh ben toi trong su menh dieu ky g6p phan lam thay d5i cuoc s6ng cua chinh minh va cua ngtroi khac. Betty va Joanne. ngiroi vq tuyet vrri cua toi . dQng vien va truyen cam hung cho toi tren chuyen xe cuoc doi tuyet vrri rna toi da di qua. Cam an d6i tac cua toi. Ramesh Muthusamy. day d6. Vince. nguon cam hung va sue manh cua toi.vuontoithanhcong. Cam an Tan Mui Siang va Robin Tan vi long dam me nhiet huy€t giup toi vi€t quytin sach tuyet vrri nay. nhimg ngtroi da yeu thuang. Stuart Tan.VI www.com Lal DE lANG TlI lAc GIA ADAM KHOO Xin danh tang cha me toi.Sally va con gai yeu cti a toi . Candice Koh va Carol Tham vi nhimg n6 lire lien tuc cai ti€n chuang trinh cua chung ta vrri niern dam me va su t~n tuy. Liem h~ d~t mua sach tai day . ung hQ. Cam an vq toi Sally. Serene Wan. ung hQ toi vo dieu kien trong su6t nhimg nam thang qua. Max Tung. Cindy Lim. Cam an nhimg huan luyen vien cua toi. Dac biet cam an Sant va Olivia Qiu. Natalie Lim va Carol Lim. Patrick Cheo. Cam an toan th~ nhan vien cua Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) da lam viec khong met moi vao cu6i tuan va dem khuya d~ xay dung nen mot cong ty tam ca. Gary Lee. Lal CAM aN Toi that su khong th~ tra thanh mot ngtroi nhu ngay hom nay neu khong c6 hang ngan ngiroi yeu thuang.

James Leong CF. Toh Yew Soon. Tie'n SI Kulwant Singh va Tie'n SI May Lwin. Ban Cling The'!) va "Patterns of Excellence™fI (Nhimg Mo Thtrc Thanh Cong). Tiong Boon. Brenda Tung. trtrong Trung HQc Victoria va truong Dai HQc (National University of Singapore . Kelvin Ho. Cam an nlurng ngiroi thay va huan luyen vi en da giup toi kham pha tiern nang that S1! trong ban than minh. Stella. Peter Khoo. Shiau Huey. Shamsudin. da day toi nen ngiroi. Bernard Koh. Choon Fah. Shannaz. Pete Tan. AP Lim. Patrick Goh. Rachel Ong. Brad Sugars va Anthony Robbins. Petrina Wang. Yi Chen. John Tan. Shukor.. Cam an Tie'n SI Tad James. Shi Ming. Irene Low. Xiu Li. Jeannie Lim.. Shane Kwek.www. Rossana Chen.com VII Quy~n sach nay cling xin danh tang cho hang tram tro If dao tao va thanh vi en Whoosh da tinh nguyen c6ng hien thoi gian lien tuc quay lai va dao tao trong cac chuang trinh ''Superkids™fI (Thie'u Nhi Sieu D~ng). Ba Lee Phui Mun. Christine Tan. Felix Lim. toi khong th~ lam duoc nhieu nhu vay neu khong c6 cac ban. Tee Huat. Yew Siang. John LaValle. Mok Tuck Sung. Christine Kerk. Don Yap. Qua that. Alvin Wang. Sherwin Tng. Dac biet cam an Ciao su Wee Chow Hou. Lee Kin Mun. Tiffany Page.NUS). thay co giao va giao su dai hoc cti a toi a tnrong cap hai Ping Yi. Tie'n SI Richard Bandler. Nance Peters. nhimg Qu6c Gia Singapore ngiroi da g6p phan to Ian trong viec phat trien con ngiroi toi nhu ngay hom nay. Wilson Foo. Theeban. Dac biet cam an cac thanh vien trong ban t6 chtrc va cac tro ly dao tao lau nam nhu Andrew Wee. Charles Tng. Daniel Goh.vuontoithanhcong. Alex Ang. Cam an ngtroi thay dau tien cua toi. Mardiana. Andrew Chan. Ying Yan. Adwin. Ba Ng Gek Tiang. Alva. Wai Keong . Stacey Thoi. Jeff Tan. Cecilia Chow. Chih Chien. Chiong Kong. Gerald Lee. Chee Hoe. So Are YOU!™fI (Tol Tai Cioi. Liem h~ d~t mua sach tai day . tat ca da giup toi thanh thao Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy (Neuro-linguistic Programming -NLP) va bi) mon khoa hoc v~ thay d6i ban than. Adam Wong. Lim Xiang. Shane Kwek. Charles Yuen. Kalai. Ernest Wong. "I Am Gifted. Terence Lou. Cam an tat ca cac thay hieu truOng. Alex Chua. Darren Toh. Joseph Sim. Keng Loy. Tony Buzan.

Dolly Lee. Ong Tze Boon. Jeff Goh. Pearsons & Dennis Wee Realty vi su ung hi) vo gia cti a cac ban. Dave Rogers. Morris Allen. Cam an nhimg nhan vi en cua cong ty Event Gurus. Jim Atchinson. Conor 0' Sullivan va Afdoli Rahmat. John Hancock. Ngee An Polytechnic. Sam Chia. Kenneth Lyen. Ti€n SI Tony Tan va Ba Mary Tan. cac d6ng nghiep Philip Lim. dac biet la Serene Queck. Lux Asia. Ivy Ang. Aaron Ang va Clemen Chiang. Ricky Chew. Cam an nhimg ngtroi ban cti a toi Ti€n SI Dennis Wee. Michael Moey.com Cam an tat ca cac thanh Entrepreneurs vi en cti a Hoi Doanh Nhan Tre (Young Organization . Seah LC. Marshall Cavendish. David Ong. Cedric De Souza. Tommie Goh. dac biet la d6i tac cti a toi Zachary Low. Douglas Foo. Ivy Lim. Parvindar Singh. Gary Tan. Manoj Sharma. Goh Bock Seng. Va cam an nhimg nhan vi en cti a Adcom. Steve Boyley. nha] la su kien "Empower Your Life.Singapore Chapter) vi tinh b~ng hiru va su ilng hi) to Ian. Great Eastern Life. Jocelyn Chng. Youth Challenge. Kenneth Wong. Cam an ban quan If va nhan vi en cua AlA. Gay Chee Cheong. Design Your Destiny 2003" (Thay D5i Tu Duy. Kevin Lim. William Wong va Roger Khoo. Melvyn Koh. Prudential. Grace Neo va Veronica Tan da t5 chtrc nlurng su kien t6t dep.vuontoithanhcong. NTU. Thi€t K€ V~n Menh 2003). Dac biet cam an Elim Chew.VIII www. Liem h~ d~t mua sach tai day . NUS. Dac biet cam an Goh Nai Kiat va David Lim da ilng hi) va tin tuong vao chuang trinh "Nhirng Mo Thtrc Thanh Cong".

com IX Lal CAM aN CUA DO NG TAc GIA STUART TAN Toi luon tu hoi: viec tra thanh tac gia cua quyen sach ban chay nha] se nhu the' nao. Cam an Candice va Carol vi su trircng thanh va hQC hoi cua cac ban. cling la d~ cam an su tan tam va long tin cua ho d anh cho ban than toi va kha nang cua toi. Toi mu6n nhan co hoi nay gui loi cam an. Cam an em trai toi. Anh c6 tin khong. Chuyen hanh trinh cti a cac ban se khong ke't thuc tai day. cho du y tucng d6 c6 dien r6 de'n rrurc nao. thea mot thtr tu ngau nhien. Cam an cong lao day d6 va tinh yeu thuang vo bo ben cua cha me. Nhung trong nhieu truong hop. Anh chinh la hien than cua Nhung Mo Thuc Thanh Congo Liem h~ d~t mua sach tai day . Chung ta can phai "nhan ban" anh cho the' h~ tuang lai cua Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG). toi cam thay viec trrr thanh tac gia sach ban chay nhat chinh la d~ to long tri an nhimg ngtroi da d6ng g6p vao cuoc s6ng cua toi. Cam an Patrick. de'n nhimg ngtroi da d6ng vai tro quan trong trong cuoc doi toi. Cam an Adam. vi da truyen cam hung cho toi lam nen nghiep Ian. cac ban luon hien htru trong tiem thtrc cua toi va trai tim toi luon c6 ch6 danh cho cac ban. Cam an Gary vi su tan tu y va tinh than d5i maio Cam an Ramesh vi su menh hoc hoi va thtr nghiern khong bao gia ke't thuc cua anh. Xin cam an cha me toi bao gia cling ilng hQ nhimg y tucng cti a toi. ngiroi rna toi luon nho la da cling dao muang vtri toi trong quan ngu. Vai nhimg ngtroi rna toi quen neu ten. anh da khien toi cam thay dO'met mo i han. Cam an cha me da lien tuc chia se kien thtrc va kinh nghiern ca nhan vtri nhimg hoc vi en trong cac kh6a dao tao cua toi.vuontoithanhcong.www. Toi yeu ca gia dinh minh. Thuong thi toi nghI chuyen d6 cling khong c6 gi to tat ca. toi khong th~ tien xa de'n the' neu khong c6 em. Chung ta xtmg dang c6 duoc nhimg thanh cong nay. ngiroi ban tri ky cti a toi.

Ian Poh. Ng Seng Chuan. Chan Foo. Ronald Tan va Randy Tan. Tracy Ong va Lynn Tan. Ng Kwan Kiat. CLB Hung bien SRC (SRC Toastmasters Club). Toi xin htra vtri thay r~ng toi se ngay cang tie'n bQ han. Cac ban luon khien toi cum va mang toi cho toi nhimg co hQi cung nhu kien thtrc d~ thanh cong trong vai tro dien gia. NUS. Wai Chung. Dayal Khemlani. Toi yeu thich nhimg cong viec rna chung ta lam cung nhau va toi ton trong cac ban cung gi6ng nhu ton trong Patrick. ngiroi thay Ian cua toi. Cam an John Grinder va Robert Dilts da dung cam sang l~p bQ mon NLP vrri Richard. Sng Yih va Lorraine Sim. Irene Wong. Chris Ng. Michael Rodrigues. Tie'n SI Edgar Tham. Samie Tan. Lillian Lim. Lydia Low. Rajesh Pillai. Ler Wee Meng. Liem h~ d~t mua sach tai day . Jerry Low. John Sih. Jeremy Eng. Apelles Poh. Cam an nhtrng nguoi ban than cua toi vi tinh ban than thie't . D6ng thai cung cam an John va Kathleen LaValle vi da luon dQng vien va quan tam de'n cluing toi trong cac budi dao tao. Luke Diep. CLB Hung bien SIA (SIA Toastmasters Club) va tat ca nhimg nguoi toi duoc may man so tai dien thuyet.com Cam an cac nhan vien cti a AKLTG vi long tan tam va lam viec khong met moi. Toi xin bay to long biet an de'n Tie'n SI Richard Bandler.cac ban that tuyet voi: Melvyn Koh. James Leon.vuontoithanhcong. Willie Lian. Adrian Sim. NTU va CLBHung bien cua C1!Uhoc sinh NUS (NUS Alumni Toastmasters Club). Tie'n SI Joel Lee. Yiow Chye Leong. cac thanh vien cua Cau lac bQ (CLB)Hung bien cao cap va tai nang (Brilliant Advanced Toastmasters Club). Tie'n SI Beh Chee Yang.x www. Gea Ban Peng. Manoj Sharma. xin cam an nhimg ngiroi da tien phong dan duong. Richard Sng. Kae Fong. CLB Hung bien Fort Canning (Fort Canning Toastmasters Club). Cu6i cung. Dave Rogers. Jovin Hurry. CLB Hung bien Queenstown (Queenstown Toastmasters Club). Julia Lim. Dac biet cam an Clifford va Frances Ess. d6ng thai la mot dien gia vo song. CLB Hung bien Skymedia (Skymedia Toastmasters Club). Cam an nhimg nha hung bien da giup toi thanh cong trong cuoc s6ng. Lillian Lau. CLB Ccng d6ng hung bien Tanglin (Tanglin Community Toastmasters Club).

Liem h~ d~t mua sach tai day . con ngtroi uyen bac kia tho tay vat len mot chiec la troi tren song va hoi. Ong ngoac tay ra hieu cho anh tiep t1J_C cheo. Cam thay minh that thap hen va kern coi. "The' anh c6 bie't ve Dia ly khong defy?". vi giao su n6i giQng trich thuong. d~ chtrng to minh thong minh va uyen bac han ngtroi. Ong chi tay v~ huang d6 va hoi. ngtroi lai thuyen nu6t n6i nhuc trong long. C6 mot vi giao su no thue mot ngtroi cheo do cho ong xuoi dong song. dong ruroc cang chay xiet. Liic nay. Ngtroi lai do nhin ong ngai ngung va dap. tham chi anh con khong hi~u ttr Dia chat nghia la gi. Ciao su ben phan. lai to ra b6i r6i. ong hoi. tra loi. Ngtroi nay.vuontoithanhcong. c Cang di xa. "V~y thi tai e rang anh da uong phi mot phan tu cuoc dai roil". dong song tra nen hung ton vrri nhung can s6ng ca. "Toi cang nghf the. "Khang". mot Ian ntra. Anh lai do cam thay minh that ngu d6t nhung van tiep t1J_Cheo thuyen.com XI Lal NOIDAU Hay LIm chu tu duy d~ thiet ke' v~n menh trong thai dai day xao trQn va phat tri~n C1!C nhanh nhu hien nay. s6ng nurrc dap manh vao man thuyen khien con thuyen nho chao di l~c lai.www. Nhung con ngtroi thong kim bac c5 kia khong d~ y di~u nay. the' anh c6 bie't gi ve b(j man Thuc v~t h9C khong?". " Um.. the'thi anh mitt toi mot nua cuoc dai roi con gil".. khong". Khuc song nay kha g~p ghenh. Tren duong di. "Chac chac. "0 . Mot can s6ng dtt l~t nhao chiec thuyen len mot tang da Ian giua dong. "Nay anh kia. Mot hie sau.. Ngtroi lai do khong th~ giu chiec thuyen nho thang b~ng duoc rura. ong con mai ngam day ruii trap trung xa xa. khong". Nh~ t len mot vien da ven bo. "Anh c6 bao gia h9C man Dia Chltt chua?". Vi giao su l~c dau va chep mieng. Anh da phi ba phan tu cu(jc doi roi".. vi giao su tim each thach d6 ngtroi lai do.

"The thi ong mitt cd cuoc doi roil". Nhung doanh nghiep hang trieu do c6 th~bi s~p tiem trong phut ch6c.h5 bien hien nay chua p h~ t6n tai a thap ky trurrc. Liem h~ d~t mua sach tai day . ban dang s6ng trong mot thoi dai bien d5i tUng gia. nhimg chiec dia sieu nho ra doi. nay chi dn vai thang. MP3 khien moi thir truce n6 tra nen l6i thoi. "Kh . D6ng thoi. khong!". Khoang 5 nam sau ntra. Dan gian la vi nhung cong viec hay cong ty ho lam khong "s6ng s6t" duoc lau. Trong thirc te'. Tai sao vay? N~n kinh te' hien dai bien chuyen nhanh de'n n6i 80% nhung gi ban hQC a trirong tra nen vo dung ngay truce khi ban t6t nghiep. Tuang tu. con ngtroi ta trai qua b6n Ian thay nghe d5i nghiep (khong dan thuan la d5i ch6 lam). nhung cong ty be xiu xiu c6 th~bifu thanh nhung cong ty kheng 16chi trong vai nam.com Hai ngtroi ngoi ng6p giua dong ruroc. ngtroi ta da dn toi 50 nam d6 sao? Khoang 10 nam sau d6. Cling gi6ng nhu vi giao suva ngtroi cheo do dang "vtJt lim" vrri dong ruroc xiet. anh lai do quay sang hoi giao su. cac doanh nhan cong nghe hay nha cung cap mqng (Internet Service Provider) vao nhimg nam 1990 chua? Cling vay. doanh nghiep. Phai chang dong song cuoc doi ngay cang chay nhanh han va kh6 luang han? Chac ban biet ro di~u nay. Khoang 30% s6 nganh nghe. tuy d6 moi chi la di~m b~t dau. mot rura s6 nganh nghe hien nay se khong con dat t6n tai trong khoang 10 nam toi.XII www. mot chuyen gia voi nhieu nam kinh nghiem va kien thtrc quy gia c6 th~ khong tru n6i trong mot n~n kinh te' day bien dQng. "Ong c6 biet boi khong?". Vi giao surun r~y dap. nha thiet ke' web.. san pham va dich V1J.vuontoithanhcong. C6 nhimg viec tUng dn de'n hang Ch1J-C nam moi thay d5i duoc. trung binh trong su6t cuoc doi. Ch~ng phai d~ phat minh ra bang cat-xet the' cho dia thu am. Va trong vong ba nam ke' tiep.. con ngtroi lai phat minh ra dia CD the' cho bang cat-xet. Da c6 ai nghe n6i toi chtrc V1JCiam d6c thong tin (Chief Information Officer). nguoi che o thuyen n6i r6i boi th~ng vao bo.

a tu5i luc tuan moi lot vao danh sach nay. n6 chi la mot phan rat nho. V~y ban c6 hQi du cac dieu kien can thiet d~ boi tren dong song cuoc doi day thac gh~nh va nhieu xao tron nhu ngay nay khong? Ban c6 th~ cum len nhimg can s6ng d~ di xa han. rna chinh la nhtrng nguai th~ hien cac mo thtrc thanh congo Cac mo thtrc thanh cong rna toi n6i de'n chinh la kha nang quan ly va th~ hien tiem nang ca nhan mot each t6t nhat. Liem h~ d~t mua sach tai day . Nhung nguoi thanh cong nha] tren thuang tnrong khong nha] thiet phai la nhtrng ngiroi thong minh nhat hay c6 hoc V! cao nhat.www. kien thtrc va tri thong minh khong phai la S1! dam bao b~ng vang cho thanh cong chung cuoc trong thai budi hien nay. C6 th~ k~ ra Amazon..com. thai dQ va hanh vi cua nhimg ngtroi lien tuc dat duoc nhtrng thanh tich cao nhat. Oracle hay Hotmail.com XIII liThe' giai phai thay d6i va nhfrng nha lanh dao la nguOi thay d6i the' giaL" Di~u nay nghe c6 ve dang sq nhung c6 nghI the' khong? cling la thai di~m tuye t voi cho nlurng ngiroi bie] nam bit thai ca.. tlui V! thay. duoc trang bi moi kien thtrc tren doi nhung lai bi "chet chim" trong the' gim that? Ca ban va toi d~u biet r~ng thanh cong trong hoc van. Da s6 nhimg ngiroi sieu giau nay trong khi tnroc d6.vuontoithanhcong. Ne'u c6 th~. E-Bay. D6 la t5ng hop cac niem tin. thuong nhtrng ngtroi da a trong dQ tu5i 30. nhanh han hay nguqc lai bi chim nghim giua dong? Ban c6 gi6ng V! giao su uyen bac. lai la nhimg ngiroi tUng bo hoc va sau d6 thue cac "V! giao su" v~ quan ly cho cong ty ho. ban Hien danh sach trieu phil va ty phil tren the' gim dai gap tram Ian so voi nhimg thap ky tnroc. Bill Gates (Microsoft). Thay d5i luon di doi voi co hQi.v . chi dn c6 mot y tuong sang ch6i la ban c6 th~ lam chu mot cong ty tri gia mot ty do trong vong tren dum 10 nam. Trong khi nen tang giao due va hoc t~p rat quan trong. Nhi~u ngiroi cum len duoc con s6ng d~ dan dau trong nen kinh te' moi. v. Trong thai dai ngay nay. Larry Ellison (Oracle) va Richard Branson (Virgin Group) la nhimg ngiroi nhu vay. nhimg ye'u t6 nay chua du d~ dam bao cho ban thanh cong trong thai dai phat tri~n vtrot bac nhu ngay nay.

p quen nhimg di~u da hoc va hoc lai nhimg di~u maio Do la kha nang mo phong va tai tao thanh cong trong mot thai gian ng~n va kha nang phan trng lai nhimg S1!viec xay ra xung quanh mot each tich C1!C. thanh cong va thinh vuqng virot ra ngoai strc tuong tuong. ho se nan chi va trc thanh nan nhan bat 11!C dum Ian song manh me cua S1!toan du hoa.com Do la tinh linh hoat d~ lien t1J_Chat tri~n b~ng each khong ngtrng hoc hoi. bat k~ the' cuoc xoay van nhu the' nao chang mra. Cu6i cling. Ban se nam trong tay cac mo thtrc thanh cong d~ co th~ lam chti tu duy va thiet ke' van menh.XIV www.vuontoithanhcong. Trong quyen sach nay. nhimg ngtroi co th~ "boi" va hrot tren dau ngQn song se giau co. ban se hoc duoc each trang bi cho ban than nhung mo thtrc suy nghI. dang lien t1J_C xe'p lai co cau va thay d5i chong mat. Nhung ngtroi thieu ky nang "boi" (cac vi giao su. ky nang va hanh dong d~ lam duoc di~u do. s~p Trong khi do. Liem h~ d~t mua sach tai day . cac chuyen gia hay nhung ngtroi binh thuong) se tiep t1J_Ci moi truong xung quanh dieu khien va bi b n6i sq S1!thay d5i che' ng1!.

So Are You!" (Toi Tai Gioi. nhan vien. Anh cling la tac gia cua ba quyen sach ban chay nhat khac. Liem h~ d~t mua sach tai day . Vao nam 29 tu5i.000 chuyen gia. "I Am Gifted. tac gia cua nhung quyen sach ban chay nhat va la nha dao tao hang dau. giao vien va hoc sinh sinh vien v~ cac phuang phap hoc tang t6c. chuyen t5 chtrc nhimg budi hOi thao va cac kh6a dao tao cho cac cong ty da qu6c gia va cac ca nhan khap Chau A.com xv Glcn lHIEU lAc GIA . ''Superkids™'' (Thi€u Nhi Sieu D~ng) va "I Am Gifted. "How to Multiply your Child's Intelligence" (Tang Cuong Tri Thong Minh Clla Tre) va "Clueless in Starting a Business" (B~t Dau Kinh Doanh Ttr 560). Adam da dao tao cho han 50. Ttr tay trang vtron len thanh trieu phu nam 26 tu5i.vuontoithanhcong. Adam Khoo Adam Khoo la mot doanh nhan thanh dat. Nhimg thanh tich n5i bat cua anh thuong xuyen duoc d~ cao tren cac phuang tien truyen thong dai chung. giao due va dao tao.. Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy (Neuro-linguistic Programming . B~n Cling Th€!). Adam cao. Anh cling d6ng sang lap ra cac chuang trinh n5i tieng nhu "Patterns of Excellence™'' (Nhimg Mo Thtrc Thanh Cong). doanh nhan.NLP) va cac chien liroc lam viec hieu qua. Ban Cling Th€!). So Are YoU!TM" (Tol Tai Cioi. nha quan If. t5 chirc S1! sa hitu b6n cong ty trong linh V1!C quang kien.www. Anh la T5ng giam d6c cong ty Adam Khoo Learning Technologies Group.

com Stuart Tan Stuart Tan t6t nghiep cao hoc nganh Quart tri kinh doanh (Dai Hoc Western Michigan). La nha hung bien lung danh tai Singapore. Anh la nha dao tao tre nha] Chau (Neuro-Linguistic A duoc nha sang l~p Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy . tang cirong hieu qua lam viec. ky nang lanh dao va giao tiep. Ti€n SI Richard Bandler cap b~ng Programming chimg nhan NLP vao nam 1997. cu nhan Quart tri kinh doanh (b~ng danh dir) va S. anh tap trung vao linh Vl!Cphat trien ban than. Tro thanh nha dao tao tu nam 1994 va voi nen tang kien thtrc v~ Quart If. Stress Management Liem h~ d~t mua sach tai day . D6ng thai. Ngon ngu hoc va Tu van. anh cling la thanh vien cua Association for Supervision Academy and Curriculum Development (ASCD).C.vuontoithanhcong.G.NLP).XVI www. Tam If hoc. Anh da t giai nhi trong cuoc thi Hung bien qu6c t€ khu Vl!CDong Nam A trong mu c thi Di~n van tu chon nam 2001 va dat giai vo dich trong mu c thi Di~n van trng xu nam 2002. Stuart da tham du va dat nhieu giai thuong qu6c gia (va khu vue) trong cac cuoc thi dien thuyet.D.The American of Experts in Traumatic Stress (AAETS) va duoc chimg nhan trong linh Vl!CAcute Traumatic (Che' Ngl! Su Cang Th~ng TQt DQ). USA . Anh hien la Ciam d6c cong ty Adam Khoo Learning Technologies Group.

Viec ban quyet dinh dau tu vao quyen sach nay chirng to r~ng: cho du hie a dau hay trong hoan canh nao. ban cung la nguai luon muon yuan toi nlumg dinh cao maio Khi cam quyen quan trong ra: sach nay tren tay. 1\ nay ban dang T ruac het. toi xin cam an va chiic mung ban da chon "Lam Chu Tu Duy. . ban da thuc hien buoc cang rue thanh cua ban dau tien tren con duang di den thanh Hanh dQng d~ b~t d~u bien u6'e IDa' hi~n thuc. V~y nhimg rna iroc hien gia cua ban la gi? Tao ra nlumg thay d6i tuyet voi trong cuoc s6ng? Tang thu nhap ca nhan de'n mire cao khong tuong? C6 duoc kha nang giao tiep hoan hao? Hoan thien ban than minh? Tro thanh ngtroi gioi nhat trong hoc t~p hay cang viec? Cai thien m6i quan h~ giua ban voi nguoi than hay voi tat ca moi ngtroi xung quanh ban? Cho du muc tieu cua ban la gi di rnra.www. ban nen biet mot that r~ng: Sl. Thay D6i Van Menh".vuontoithanhcong.T NHUNG MO THlI( THANH (ONG Liem h~ d~t mua sach tai day .com CHUdNG NHUNG MO THUC THANH CONG - 1\ .

THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day .. ban da co s~n trong minh tat ca nhimg' di~u kien can thiet d~ co th~ bien bat thuc... "Phai chi toi c6 nhieu tien. toi se c6 the duong ddu ooi nhung thli thach do". thanh cong chi that su de'n voi nhimg nguoi luon chu dQng tim kiem va chuan bi cho no. Ban da tung nghe nhimg cau "ly luan" nhu v~y r6i phai khong? Yang. Rat tiec. may man. . 2 LAM CHU nr DUY. d~ co th~ s6ng.. HQ cho du nhan nai.vuontoithanhcong.znhphuc va moi chuYfn se de dang han nhieu" . nlurng kha nang nQi tai cii a ban se cho phep ban co duoc di~u kien can thiet d~ da t duoc bat ky thanh cong nao rna ban mong muon. thong minh. May man thay. sire lire. "Neu Wi c6 nguoi ban dOi 19 tuong han. sang tao. Nao bQ va co th~ cua ban chinh la hai vu khi manh me nhat rna ban duoc tao hoa ban cho ngay tir hie chao dai.zy han. Dung the'! Nht1ng di~u kien rna toi noi de'n chinh la nhrmg thir bam sinh ban da co s~n: nhimg' kha nang ti~m an ben trong ban. dan gian boi vi ho cho r~ng: ho thieu cac di~u kien can thiet d~ dat duoc thanh r~ng: ho khong cong rue ra. day dan kinh nghiem han. tai nang.. rat nhieu ngum tin r~ng ho phai doi cho de'n khi thai co chin muoi hay ye'u to' thuan loi xuat hien. "Neu Wi nhanh nht.www. Wi se ht. Wi da ttJn dung ducc ca h(ji ngim nang do". "Cia ma toi truong thanh han. trong thuc te'. thi ho moi t~n dung no d~ dat duoc nhimg gi ho muon. toi se nghf t6i VifC mo cong ty rieng". cung nhtr dat diroc bat ky giac rna nao thanh hien cong nao rna ban mong ky thanh mu6n trong cuoc s6ng. Ne'u duoc su dung va v~n hanh mot each hop ly. hanh dQng va bien rna uoc cii a ho thanh hien thuc.com Adam Khoo & Stuart Tan B~N DA CO TAT cA NHUNG DIEU KI~N CAN THIET DE THANH CaNG Rat nhieu ngtroi tu d~t ra giai han cho nlumg di~u rna ho muon dat duoc trong cuoc s6ng.

. ang ch nhung u tap doa n Sony . can tro con duang c6 duoc ngtroi ban dai ly tuong. gia dinh hanh phuc hoac ngtroi chu t6t d~ c6 th~ giup ho dat duoc nhimg muc tieu Ian trong cuoc s6ng cung nhu trong su nghiep. Yeu t6 tiep thea la CON NGUen. Khac biet la a ch6. van d~ quay lai each ban su dung tiern nang noi tai nhu the' nao.U6ng Xuan Vy Hay lay mot vi d1J. tie m nang cua ban than d~ dat duoc thanh gia tai kech xu. ban se thu hut duoc nhieu ngtroi luon san sang giup ban viron toi thanh cong.. mot s6 cang ty hang dau the' gi&i b~t dau b~ng rat it tien hoac gan nhu tay tr~ng khong? D6 la nguoi sang l~p cang ty Honda . day la ye'u t6 duoc nhieu ngtroi xem la dang . thu gian. cung nhu viec chan chir khong hanh dQng. Nhung tat ca cluing ta d~u c6 dung 24 gia m6i ngay d~ an. Nhung ban c6 bie't r~ng. c6 nlumg nguoi su dung thai gian mot each rat khan ngoan va s6 khac thi nguQ'c lai. quan ly va su dung quy thai gian d6ng vai tro he't sire quan trong trong viec quyet dinh thanh cang hay that bai cua ban. Hau he't cluing ta d~u dua ra ly do thieu TIEN nhu loi bien hQ d~ chap nhan nha] cho viec bo qua nlumg co hQi ngan vang. r6i tien ba c tu dQng keo de'n voi ho mot each tu nhien va til d6 ho b~t dau tao dung nlurng THen GIAN cung la mot ly do thong dung rna moi ngtroi dung d~ bien hQ r~ng ho luon thieu. Gi6ng nhu tren. kha nang len ke' hoach.!C den suy nghI va hanh dQng cua nhimg ngtroi xung quanh. cong. ngu. cung nhu tao ra nhimg anh huang tich C. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 3 Liem h~ d~t mua sach tai day .Soichiro Honda. neu ban biet each su dung tiern nang cua minh d~ xay dung cac m6i quan he t6t.www. di de'n thanh cang cua ho? nhimg khach hang than thiet. MQt Ian rnra.Akio Morita hang Apple. MQt Ian rnra. n~p lai nang hrong va lam viec.vuontoithanhcong. Do d6. bie't each t~n dung hay Steve Jobs . dan gian v~ kinh doanh.ngurri l~p ra ho HQ d~u bat dau til hai ban tay tr~ng.com Trdn Dang Khoa . rat nhieu nguoi trong cluing ta cho r~ng ho khong nhimg d6ng nghiep dang tin cay.

nhung neu ban hi~u ra han v~ nao bQ con nguoi va bQ mon than kinh hoc. Chung ta co khoang 100 ti no-ron (te bao than kinh) trong bQ nao. khong co nghia la nguoi do co bQ "vi xu ly" manh han cua ban. t~ p trung han. thong minh han. Moi nghe co ve hoi kho tin.Adam Khoo & Stuart Tan www. Hay noi each khac. manh me han hoac giao tiep t6t han trong cuoc s6ng so voi ban. Cac nha khoa hoc da tinh to an r~ng neu co mot sieu may tinh duoc tao ra voi kha nang xu ly va hru tru gan b~ng bQ nao con nguoi. sang tao han va thanh cong han? Cau tra loi la "Dung v~y!". Khi duoc van hanh ache' dQ t6i uu.vuontoithanhcong.com Noi tom lai. bQ nao cua ban that sir co kha nang tao ra nlumg anh huang nao rna ban mong mu6n. Chinh trinh" nay hay nlumg each thirc tu duy dung d~n lam cho ho hang hai han. co that la cluing ta d~u co cung tiern nang nQi tai gi6ng nhau? Chang le ai cung co cung nang lire tri tue d~ co th~ tro nen ttl tin han. M6i nguoi chung ta duoc sinh ra voi he th6ng than kinh gan nhu tuang ttl nhau. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Ne'u co ai do duong nhu vuot trQi han ban v~ tri thong "chuang minh hoac kha nang giao tiep. ban se biet r~ng tat ca cluing ta d~u co cung he th6ng than kinh (voi tat ca tiern nang) nhu nhau. nha y ben han. chiec may tinh do se co chieu dai xap xi 50 san van dQng tich eire va manh me de'n suy nghI va hanh dQng cua ban. chinh each ban su dung nhimg tiern nang san co cua minh se quyet dinh va tao ra nlumg khac biet to IOn trong cuoc s6ng cua ban. Van d~ nam a chinh ban! TAT cA CHU NG TA DEU CO "PHAN ClrNG" GIONG NHAU Chac ban dang ttl hoi. Chang qua ho co nhimg trinh" t6t han "chuang trinh" nhimg "chuang hien co cua ban rna thoi. v~ co ban cluing ta co cung "phan cimg". til do giup ban dat duoc bat cir ke't qua 4 LAM CHU nr DUY.

tai sao chi co rat it nguai nam da t duoc thanh cang trong CU9Cs6ng? Su khac biet ban su dung nao b9 cii a ban hieu qua nhu the' na o a ch6 (hoac lang phi no ra sao). b9 nao phi thuong cua cluing ta lai tieu t6n it nang hrong han mot bong den 10 watt. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 5 Liem h~ d~t mua sach tai day . B9 nao cua m6i nguoi tuy co so' hrong te' bao than kinh tuang duang nhau.vuontoithanhcong. trong khi chiec may tinh ban dang dung co th~ tieu thu nang hrong den 500 watt. hanh d9ng. rna dua vao viec nlumg te' bao do lien ke't voi nhau nhu the' nao. Mac du voi sire manh xu ly khung khiep nhu vay. nlumg suy nghI. dan den mire d9 thanh cang trong CU9Cs6ng cua m6i nguoi cung khac nhau.www.500 met) va cao b~ng tuong Nir than tv do (50 met). LIEN KET THAN KINH: CHIA KHOA DAN DEN NHlrNG MD THlrC HI DUY VA HANH DONG Ne'u tat ca cluing ta d~u co b9 nao tru viet nhu the'.com Trdn Dang Khoa . Tuy nhien. B9 nao cua ban dung la mot "c6 may" ky dieu phai khong nao? Bay gia ban co th~ b~t dau tin vao nang lire than ky da duoc "l~p dat" san ben trong ban va nhimg gi ban co th~ thuc hien voi nang lire tuyet voi do. do la vi anh ta co nhieu lien ke't than kinh trong khu vue nao b9 chiu trach nhiem v~ tu duy to an hoc va lo-gic. kha nang va ky nang cua ban khong phai duoc xac dinh b~ng so lucng te' bao than kinh do. Mac du chung ta co 100 ti te bao than kinh. co th~ anh ta lai la nguoi khong tv tin trong giao tiep boi vi anh ta co it lien ke't than kinh trong khu vue nao b9 quan ly kha nang giao tiep. nhung su lien ket giua cac te' bao than kinh lai hoan to an khac biet.U6ng Xuan Vy c9ng lai (5. Do do. cluing ta suy nghI va hanh d9ng rat khac nhau. Ne'u ban biet mot ai do eire ky gioi toan.

Vang. So Are YOU!TM) chung toi.. nhat la tnroc hie 14 tu6i. do la vi nhimg te' bao than kinh cua ban duoc n6i voi nhau thea mot each nao do khien ban luon co nlumg cam xiic hay thoi quen tieu eire.. Bola each ban duoc "lap nr DUY.! tiep xuc voi nlumg ngtroi xung quanh hoac do hoan canh cua ban. Vi d1J. Nguoc lai. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . R6i til khi duoc sinh ra cho toi khi Ian len. nlumg nguoi luon th~ hien S.com MQi chuyen cung xay ra tuang tu d6i vrri cam xiic va thoi quen cua ban.vuontoithanhcong. Trong khoa hoc "Toi Tai Gioi. quyet doan hay thieu kien nhan. Cach thirc lien ket than kinh rna nao cua ban co duoc ngay nay la ke't qua til nhimg tac dQng va kich thich len nao bo.Adam Khoo & Stuart Tan www. Ne'u hie nao ban cung cam thay hroi bieng va chan chuang. ban van co th~ thiet lap them nlumg lien ke't than kinh can thiet do b~ng each tao ra nhimg kich thich hop ly vao nao bo. ban co th~ "xoa" nlumg lien ket than kinh han che' tao ra nhimg thoi quen xau cua ban. dung vay. . Nguoc lai. luon chan chir. nhimg hoc sinh co tri nhrr kern duoc cua day phuang phap ghi nhrr sieu d~ng va thuc hanh nhuan nhuyen 6 LAM CHU S. cung duoc "cai dat" vao bQ nao cua ban thong qua trinh" d~ tro nen nhu ngay hom nay.neu bat ky khu vue nao bQ nao cua ban co lien ke't than kinh qua it hoac khong day du. ban co th~ tu "lap trinh" lai chinh minh. Ne'u ban co nang khieu toan hoc. k~ ca truce khi ban ra doi. Ban Cung The'!" (I Am Gifted.. do co th~ la do bQ nao cua ban da tiep nhan nhieu kich thich v~ to an hoc til me ban hoac nhimg nguoi xung quanh.! kien tri va quyet tam cao dQ co each tlurc lien ke't than kinh trong nao bQ hoan toan khac. MQt tin vui cho ban: nhimg lien ket than kinh do co th~ duoc tao ra hoac loai bo boi chinh ban. nhimg tinh each ca nhan nhu kien nhan. H~ th6ng than kinh cua ban b~t dau phat tri~n til khi con trong bung me til tuan thir 20. sau khi duoc thu thai.

.com Trdn Dang Khoa . Ban hay nhrr r~ng tat ca nhimg th6i quen cua ban d~u la ke't qua til viec hinh thanh cac lien ke't than kinh. luon chan chir.vuontoithanhcong. ban c6 th~ thay d6i va dat duoc bat cti ke't qua nao rna ban mong mu6n."Nhimg Mo Thirc Thanh Cong" (Patterns of Excellence™).www. Ban Cung The'!".. Do d6. hien dang la mot trong nhimg quyen sach ban chay nhat tai Viet Nam. khi ban hoc duoc each "lap trinh" lai nhimg lien ke't than kinh nay. cluing toi cung giang day mot ky thuat d~c biet gQi la "Mo Thirc Vut Nhanh" (Swish Pattern) nham giup hoc vi en thay d6i nlumg lien ke't than kinh khong phil hop nhu th6i quen tri hoan.. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 7 Liem h~ d~t mua sach tai day .U6ng Xuan Vy phuang phap d6 cho toi khi nhimg lien ke't than kinh chac chan duoc tao ra trong nao bQ chung. Thuong chi sau rura tie'ng thirc hanh phuang pha p ghi nhrr sieu d~ng. (Ban c6 th~ tim mua va dQCquyen sach "Toi Tai Gioi. khong chiu hanh dQng kien quyet.) Trong mot kh6a hoc khac cua cluing toi . cac hoc sinh d6 da c6 kha nang nhrr duoc mot danh sach 30 til thea dung thir tu trong vong 3 phut.

voi di~u kien la duoc kich thich dung phuang phap. t6ng sO'lien k€t than kinh c6 th~ hinh thanh la mot con s6 kh6ng 16. tham chi nhieu han ca t6ng s6 nguyen tu trong vu tru nay. Voi han 100 ti t€ bao than kinh va m6i t€ bao c6 kha nang tao ra den 20. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . 8 LAM CHU nr DUY. Ngay l~p tire.vuontoithanhcong. Ne'u ngtroi khac c6 th~ tich eire d~ cam thay pharr chan va ttl tin trong mo i hoan earth. khong c6 viec gi rna b9 nao con nguoi khong th~ thirc hien duoc. thi ra rang.000 lien k€t voi nhimg t€ bao khac. ban cung c6 th~ lam nhu the'.com Nhimg nghien CtIDv~ nao b9 con ngiroi cho thay: trong su6t CU9C doi. ban se sao chep duoc each suy nghI. ban cung c6 th~ lam duoc nhu vay. trinh ho dang trinh d~ kich heat cac chuang Va do tat ca cluing ta hau nhu c6 cung h~ th6ng tri nao ("phan cirng") gi6ng nhau. HQ lam duoc nhimg di~u d6 boi vi nao b9 cua ho da duoc l~p trinh C\fCky hieu qua khi can thiet. NEU B~N SAO CHEP DUqC CACH THlrC TU DUY CUA NGUO'I THANH D~T. ban cung se c6 duoc nlumg kha nang rna ban mong mu6n. chung ta chi su dung chua toi 1% t6ng sO'lien k€t than kinh c6 th~ hinh thanh trong nao. chinh ban cung c6 th~ lam duoc vay. Ne'u nguai khac clumg to duoc ky nang sang tao cii a ho. Bay gia ban hay dung lai va suy nghI them mot chut v~ nhimg vi du rna toi dua ra. ban chi can tim duoc chuang kich hoat nhimg chuang dung. Hay n6i each khac.Adam Khoo & Stuart Tan www. hanh d9ng va tat nhien ca nhimg ke't qua rna ho da t duoc. Vi du. neu nguai mot each ttl khac c6 th~ buoc len truce dam dong di~n thuyet thay d6i nlumg suy nghI cii a ho sang huang tin. tien hanh "cai dat" cho nao cua ban r6i "lap trinh" cho nao trinh d6 dung each. B~N Sf SAO CHEP DUqC THANH CaNG CUA HO Ne'u ban sao chep duoc each rna nhirng nguai thanh dat tu duy.

cung co nlumg nguoi co phong thai rat thoai mai. run ray.U6ng Xuan Vy Ban co sq viec phai dung noi chuyen truce dam dong khong? Da s6 cluing ta d~u cam thay khong thoai mai l~m khi noi chuyen truce dam dong.. Va ban than chuang trinh nay se kich hoat nhimg chuang trinh hiru ich khac cho viec dien thuyet.com Trdn Dang Khoa . The' thi di~u gi tao ra sir khac biet giua mot ngtroi vo cung tu tin va mot nguoi luon sq hai khi dien thuyet tnroc cong cluing? Boi vi moi nguoi d~u co cung tiern nang tri tue. nhe nhang. "khoi hai". va chuang trinh nay l~p tire lam ngung hoac gian doan hoat dQng cua cac chuang trinh co ich khac nhu "giao tiep". cho nen sir khac biet chinh la 0 ch6. chiern diroc cam tinh cua nguoi nghe.vuontoithanhcong. Di~u nguqc lai xay ra voi nhimg ngum tu tin khi dung tnroc dam dong. D6i voi nguoi so hai. m6i nguoi se kich hoat mot chuang trinh khac nhau trong nao khi dung truce dam dong. Tay chan ho b6ng lanh ng~t. . giup dien gia noi chuyen mot each thoai mai. tu tin khi dung tnroc dam dong va con co ve rat nao mrc khi duoc dien thuyet truce cong chung.www. Nhimg dien gia tai nang noi chuyen tnroc ca mot hoi truong Ian cung dan gian nhu noi chuyen voi chi mot nguoi vay. mat ho tr~ng bech ra va ho chi co th~ l~p bap vai di~u mu6n noi. Di~u khong may la hau he't chung ta d~u chua bao gia diroc hoc cac phuang phap d~ tai l~p trinh nhimg co che' kich hoat sai hoac NHUNG MO THlI( THANH (ONG 9 Liem h~ d~t mua sach tai day . "nhay ben". Nguqc lai. Tham chi mot s6H nguoi to ra Cl!C ky cang th~ng khi nhin thay nhieu ngtroi tnroc mat. The'la cluing ta co mot dien gia t6i. bQ nao cua ho da duoc "lap trinh" d~ kich heat "chuang trinh so hai" ngay khi ho nhin thay dam dong tnroc m~t. HQ khong nlumg khong co chut 10 l~ng nao rna con co OC khoi hai d~ lam tang phan thu vi cho bai dien thuyet cua minh. Thay vi kich hoat "chuang hoat "chuang trinh sq hai" thi nao cua ho kich trinh tll tin".. khoi hai va cung khong kern phan s~c ben.

Adam Khoo & Stuart Tan www.com cac chuang trinh han che' cua nao bQ. NLP t~p hop nhieu ky thuat khac nhau. khi chung ta d~ cho nao bQ lam chu moi thir thi no se hoat dQng 0 che' dQ "co sao chay vay". su dung nhimg chuang trinh tam thuong va tham chi kich hoat cluing khong dung hoan canh. Ke't qua. Ban cung se lam duoc nlurng di~u rna truce gia ban cho la khong th~ nhir: tich C\TC t~p th~ due cho de'n khi dat duoc th~ hinh ly tuong. BQmon khoa hoc v~ phat trien ban than giup ban tai l~p trinh nao bQ cua minh duoc biet de'n voi ten gQi Neuro-Linguistic (vie] t~t la NLP... phat am "en-eo-pi"). chung ta khong that S\Tkiem soat diroc bQ nao cua chinh minh. NguTuDuy. Thay vao do. chung ta d~ cho bQ nao "dieu khien" cluing tao Tat nhien. giup ban su dung ngon ngu (linguistic) d~ l~p trinh (programming) va tai l~p trinh h~ th6ng tu duy (neuro) nham co th~ lien t1J. HQ nghi va tin r~ng ho khong th~ di~u khien bQ nao cua minh. ban co th~ dat dtroc bat cu thanh cong nao rna ban mong mu6n. b~ng each luon suy ngh1 va hanh dQng tich C\TC. Programming nghia la Lap Trinh Ngon 10 LAM CHU nr DUY. . luon lam viec mot each hang say hoac thirc hien mot bai di~n thuyet an tuorig truce dam dong.vuontoithanhcong. Tir do. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . MQt khi ban da hoc diroc each tai l~p trinh bQ nao cua minh va bie't each cai d~t cac chuang trinh moi tru viet han. Nhimg nguoi that bai trong cuoc s6ng la nhimg nguoi luon cho r~ng moi chuyen d~u khong nam trong tam kiem soat cua ho hoac vuot ra ngoai kha nang cua ho.C duoc nlumg ke't qua dat mong mu6n. NLP duoc phat minh boi Tie'n si Richard Bandler va Tie'n si John Grinder vao thap nien 70. tai l~p trinh no va cai dat nhimg chuang trinh iru viet han d~ giup ho thanh cong trong cuoc s6ng. Chinh vi the'. chung ta chi co th~ dat duoc nhimg di~u han che' trong cuoc s6ng. ban se thay d5i dtroc each tu duy va hanh dQng cua ban than.

www. sau bie't bao nli lire cii a me toi. Toi cung co' g~ng tham gia d9i Huang bai ki~m tra co ban. hie nao cung chan nan. Toi giao tiep rat t~. Nhin lai. thap nhat trong ca ruroc. noi rna toi c6 th~ di~u khien nhan v~ t chien dau trong nlumg tro choi bao lire va d~m chim truce man hinh may tinh til ngay nay sang ngay khac. Toi chi d~u c6 4 tren 8 mon hoc va gan nhu "d9i s6" trong toan truong. Cung nhu nhimg hoc sinh hu hong khac. u~ oai va khong c6 gi ngqc nhien khi toi nhanh ch6ng IQt vao danh sach "hoc sinh ca biet". Toi vira bi t6ng vao mot trong nlumg tnrong trung hoc co sa duoc xep hang . Triroc d6.U6ng Xuan Vy Tal DA THAY DOl VAN M~NH CUA MINH NHlJ THE NAo Nam 13 tu6i.com Trdn Dang Khoa .vuontoithanhcong. Toi xem nhimg tro choi d6 nhu la CU9Cs6ng cua minh. "Thanh tich" t6t nghiep ti~u hoc cua toi t~ toi nlii toi bi tat ca sau truong trung hoc co sa rna cha me toi n9P dan xin hoc cho toi d~u til ch6i th~ng th irng.. Cu6i cung. toi nghien nang tro choi dien til va xem tivi su6t ngay. toi cung voi hang chuc hoc sinh khac. di nam Ian rut. hanh kiem xau va ke't qua hoc t~p kern. hie d6 toi dang a trong thai di~m t~ hai nhat cua thai tho au. toi con la mot dira tre kern coi va nhu nhuoc. D6 cung Ian dau tien toi duoc tiep xuc voi Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy cung nhimg phuang phap he't sire moi me va hap dan cua b9 mon nay. Khong chi the'.. da o sinh nhung r6i cung bi du6i vi sau sau thang rna toi van khong th~ na o qua n6i NHUNG MO THlI( THANH (ONG 11 Liem h~ d~t mua sach tai day . toi bi du6i khoi tnrong ti~u hoc vi t9i danh nhau. bi bU9C phai tham gia mot kh6a hoc d9ng vien tinh than danh cho nhimg thieu nien kern coi. vao hie 8 tu6i. Ke't qua hQCt~ P cua toi van vo cung kern. toi cung duoc vao tnrong Ping Yi.

. d6 cung la mot thir thach rat Ian d6i voi toi. cung ch~ng canh 12 LAM CHU nr DUY.. Cho nen du c6 c6 g~ng toi dau di mra. Va nhu vira kham pha ra mot di~u VI dai. ban se khfmg mang t6i vi~c c6 g~ng nghi ra each hi~n thirc hria no. trong khi toi mai "dQi s6". Cach suy nghI moi me nay that sir truyen cam hung va dQng lire cho toi. cang lam toi tin r~ng minh la ke that bai . THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . khi ban tin r~ng mQt di~u gi do la khong th~. boi vi toi chua tung lam mot viec gi ra h6n ca. toi cung khong bao gia lam nen tro tr6ng gi. u~ oai va . dan dQn. Va viec nhieu anh chi em ho cua toi d~u la h9C sinh lap chon tnrong chuyen.Adam Khoo & Stuart Tan www. Ban se van dung ta't ca nang hrc tiem tang trong ban d~ tim each thuc hien va bien niem tin do thanh su that.!Cchinh la nguyen nhan dau tien (va cung la duy nhat) dang can tro toi. Toi da tUng tin r~ng toi khong thong minh nhu nhimg dira tre khac. d~u hang. Toi tUng tin r~ng toi sinh ra da hroi bieng. Va r6i duong nhu c6 cai gi d6 khuay dQng trong bQ nao dan dQn (vi lau ngay chua dung toi cii a toi) khi toi duoc bie] de'n nguyen ly co ban nhat trong Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy: la cong t~ c do ng md nh ling ti~ m nang phi N i~ m tin chinh thuo ng trong m6i chu ng tao Khi ban tin la ban se lam diroc mot di~u gi do.vuontoithanhcong.. Nguoc Iai. toi chot nhan ra r~ng: tat ca nhimg niern tin tieu C. mot thieu nien "d6 bo".. Toi h9C kern.com Cuoi cung thi toi. cham chap.. da may man duoc bie't de'n Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy. hau nhu ban da b~t dau kich hoat nhimg tiem nang vo tan cua nao b('> hien d~ thuc h6a di~u do. Tuy nhien. Nghe c6 ve ghe g6m chir that ra n6 rat la can ban so voi nhimg gi toi da duoc day tnroc day. Do cling chinh la hie ban vo tinh tll dong tat Cel nhtmg cira dan de'n thanh cong vi ban da .. bam sinh.

Do'i voi moi nguoi (ngay ca cha me toi).ctieu dau tien la dUng nhat tnrong trong thoi han chi mot nam. Van d~ chi la co th~ hoc thea phuang d~t "chuang co th~ lam duoc.U6ng Xuan Vy c6 nang khieu gi v~ am nhac hay to' chat gi trong th~ thao. do duong nhu chi la ao tuong dien khung cua mot dira tre 13 tu6i. Toi quyet dinh chap nhan niem tin moi r~ng: "Ne'u ngutri khac cilng se lam direc.vuontoithanhcong. toi b~t dau nghien ciru phuang phap hoc t~p cua nhimg hoc sinh xuat s~c nhat d~ hieu tai sao ho co th~ dat k€t qua cao d€n the. V~y la til do. nhimg gi toi hoc duoc til cac vi dien gia khien toi C1!C ky phan khich va d6ng thoi cung thach tlurc toi. Th€ la toi quyet tam hoc thea each hoc cua ho. bat chot nhen nhom trong long toi (mot cau be 13 tu6i). M1J. M1J. Toi dan gian chi la mot dira tre kern coi tren tat ca moi phuang dien.ctieu thir ba la duoc tuyen th~ngvao tnrong Dai HQc Quoc Cia Singapore (National University of Singapore . Boi the." phap cua nhimg ngtroi thanh cong (cai trinh" cua ho vao nao be». Ban co tuong tuqng duoc r~ng nhimg muc tieu do da duoc d~t ra boi mot hoc sinh co th~ xem la nam trong nhom 20% hoc sinh kern nha] ruroc. M1J. D1!a tren Nguyen Ly Mo Phong (mot phan cua Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy).com Trdn Dang Khoa .NUS) va tham chi se tro thanh sinh vien dung dau NUS. Toi d~t ra ba muc tieu gan nhu khong tuong vao hie d6. toi cung co th~ dat duoc bat ky muc tieu nao.www. neu toi cr phuong phap. toi Do d6. va no that S1! se dem lai cho toi di~u gi. Th€ la toi b~t tay vao hanh de>ng ngay l~p tire.ctieu thir hai la c6 di~m s6 du cao d~ vao tnrong cap III hang dau Singapore (chi danh cho nhtrng hoc sinh xuat s~c nhat trong ca ruroc). NHUNG MO THlI( THANH (ONG 13 Liem h~ d~t mua sach tai day . mot S1!to mo hay mot ham muon te>tde> d~ xem di~u do co tro thanh hien thirc hay khong. Va toi luon tin vao mot di~u co ban: N€u toi c6 th~ van hanh be>nao cua minh gio'ng each ho thirong lam thi toi cung se dat k€t qua cao nhu ho.

truOng duoc xep hang cao nha] trong cac truOng trung hQCa Singapore. toi cung tv nhien c6 duoc nlumg ke't qua cao nhu ho. r6i tro thanh hoc sinh dau tien va duy nha] cua truOng duoc tuyen thang vao truOng Trung HQc Victoria . toi duoc tuyen th~ng vao gioi toan qu6c). toi da duoc xep vao nh6m 1% sinh vien gioi nhat truOng.NUS (chi xet tuyen 10% hoc sinh 14 LAM CHU nr DUY.vuontoithanhcong. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . toi luon giu vung vi tri gioi nhat truOng. Trong yang ba nam tiep theo. k~ til khi chi d~u bon tren tam mon hoc. Va ngay trong nam dau tien tai NUS. TlI KEM COl THANH TAl NANG Til d6. Toi ghi chep thea ki~u cua ho. a nha lam bai t~p cham chi nhu ho. Vai nam sau d6.com HQ ghi chep bai nhu the' nao? HQ lam gi d~ luon hoc t~p hang say? HQ lam sao d~ luon tap trung vao bai giang? Lam sao rna ho c6 th~ nhrr bai d~ dang? Lam each nao rna ho nam bat duoc nhimg khai niem kh6? Lam the' nao ho c6 th~ giai quyet nhimg bai thi h6c bua? Toi b~t dau t~p hop du loai "chuang trinh hoc gioi" va tien hanh cai d~t cluing len nao bQ cua minh. Dai HQc Qu6c Cia Singapore . tren lap xung phong d~t cau hoi gi6ng ho. toi da dat duoc di~m tuyet d6i cho bay mon va duoc xep vao Top 10 hoc sinh xuat s~c nhat truOng. Nhu vay. toi b~t dau suy nghI va hanh dQng y nhu each nhimg hoc sinh gioi dang lam. Trong yang mot nam. B~ng each lien tuc kich thich bQ nao cua toi tuang tv nhu each ho lam. til mot ke luon "dQis6".Adam Khoo & Stuart Tan www. toi da duoc xe'pvao hang ngu 1% sinh vien gioi nhat khong chi toan Singapore rna can tren nhieu mroc (vi NUS can tuyen dt nhimg sinh vien hang dau til nhieu mroc khac nhau). chi trong yang sau nam ng~n ngui.

thi khong co chuyen gi la khong th~. neu tai van kien tri ap dung Nguyen Ly Mo Phong va tiep t1J. Toi bie't r~ng. Quyen sach "I'm Gifted. ban dich co cai tien d~ phu hop voi ngan ngu va van hoa Vi~t Narn . Hau he't hoc sinh sir dung cac bi quyet cua toi d~u co nlumg tien bQ vuot bac. B~N (ONG THE! Ke't qua phi thirong rna toi da n6 lire dat duoc cang cung c6 niern tin cii a tai r~ng: neu co nlurng "chien hroc dung dan" (hay can gQi la "nhirng rna thirc thanh cong") thi bat ky ai trong cluing ta cung co th~ dinh huang ban than d~ dat duoc thanh cang trong bat cu linh vue na o trong cuoc s6ng.U6ng Xuan Vy Tal TAl GIGI. duoc san lung nhieu nhat va cung duoc nhac de'n nhieu nha] trong giai sinh vien hoc sinh va ca cac thay ca tai Viet Narn.nlumg hoc sinh co hoc lire trung binh. Hien nay.www. tham chi kern. Do do.com Trdn Dang Khoa .da va dang la mot trong nhimg quyen sach ban chay nhat. Va ke't qua nhan duoc rat dang khich le. tro thanh quyen sach ban chay nha] chi trong vong sa u thang. Tal THANH (ONG TRONG MQI LiNH V~( MINH MUON (0 THE Tren thirc te' ai cung biet. Toi b~t dau truyen lai bi quyet hoc gioi cua rninh cho nhieu hoc sinh khac . So Are You!" duoc phat hanh vao nam 1998 tai Singapore. Nhimg muc tieu sir nghiep Ian nhat cua NHUNG MO THlI( THANH (ONG 15 Liem h~ d~t mua sach tai day . nlurng nguoi thanh cang trong hoc t~p cung chua chac co th~ thanh cang trong cuoc s6ng hay trong kinh doanh. Ban Cling The'!" . Vi the'. va giu vitng thanh tich do trong nhieu nam lien. thir thach tiep thea cua tai la dat duoc nhimg thanh cang vuot ra khoi pham vi trtrong lap. khi van can la sinh vien dai hoc. tai quyet dinh viet mot quyen sach t~p hop nhimg bi quyet thanh cang trong hoc t~p cua rninh. NEU Tal (0 THE THANH (ONG TRONG HQ( TAp.vuontoithanhcong."Tfri Tai Gio i.C sao chep nlumg rna tlurc thanh cang cua nguoi khac.

. . toi chuyen nhimg gi Ngon Ngu Tu Duy. ti phil lam nen S1!nghiep Toi doc sach v~ pha t tri~n ban pha p hoc. toi da doc tren 400 quyen S11cii a nlurng va nhung than. Dai h9C). xay dung va phat tri~n mot cong ty dang gia hang tram trieu do. tiep xiic va huan luyen hon 50. toi da tao ra t6ng gia tri tai san ca nhan han mot trieu do. doc sach. phuong nha dau tu lao luyen. v~ linh V1!Ch9C t~p tang t6c va pha t trien con nguai.000 h9C sinh. Vay rna til khi duoc hoc nlurng nguyen ban than.000 do cho chi mot gia dien thuyet. quan ly. Mac du phai h9C t~p rat cang th~ng cho nhimg ky thi Ian (t6t nghiep cap II. mot trong he't thai gian cong di~n gia ba c tha y va nhimg nlii sq khtlng nhan thanh cong nhat tren the' gi&i. giao vien. Va di nhien khong chi hoc ly thuyet hoc duoc thanh hanh dQng.. Toi b~t tay vao kinh doanh til hie 15 tutii b~ng viec cho thue h~ th6ng am thanh va sau nay phat tri~n thanh mot cong ty chuyen t6 chirc S1!kien. lam giam d6c di~u hanh hai cong ty va doi khi duoc tra toi 2.com toi la: tro thanh trieu phil vao nam 26 tu6i. chuyen gia.. Chi trong yang hai nam sau khi t6t nghiep dai h9C. each lam gia u.Adam Khoo & Stuart Tan www. cii a toi la . Toi doc ti~u tranh. The' la toi la i mo t Ian rura quye] tam danh sue va o hoc t~ p va mo pho ng nhitng nhimg doanh khiep nhat Khi can la mot ke that bai.. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Toi chi bie] doc mlii truyen t~c v~ phat tri~n til tay tr~ng sach dtl loai. tam ly va L~ p Trinh suong.vuontoithanhcong. toi van t~n dung thoi gian ranh rlii d~ di thuang thao. Toi thanh l~p cong ty thir hai v~ dao tao va tir van vao hie 21 tutii va b~t dau dau tir bat dQng san cung nhu chimg khoan vao nam 22 tu6i. giam d6c. 16 LAM CHU nr DUY. Toi cung da g~p gO'. cung nhu tro thanh mot trong nhimg dien gia va chuyen gia dao tao hang dau Chau A. trieu phil. vao nam 26 tu6i. di~u hanh viec kinh doanh va t~n dung co hQi thuc hanh giao tiep bat cir hie nao co th~. cap III.

com Trdn Dang Khoa . ne'u duoc tie'p can voi nhimg hieu bie't khoa hoc v~ tiem nang con nguoi. Toi nghiem ra r~ng: d9ng lire that su thuc day toi khong phai la ti~n bac. cluing toi da dao tao duqc han 500 nguoi til 16 de'n 62 tutii voi nhimg ke't qua vo cung khich le. cung co th~ tao ra nhimg di~u th§n ky trong CU9C ho. Do la Cung Mo Thirc Thanh Cong (Patterns . Stuart tren con dirong kham pha ban than nhu toi va hai con nguai ta o ra chuang Excellence™) cu ng chung trinh Nhung y tudrig. MD THlrC THANH CDNG" tai san cung nhu danh tie'ng cua toi Toi phat hien ra muc bat dau len nhu dieu g~p gio trong ba nam tiep thea do. rna la su menh cao ca giup nhimg nguoi xung quanh toi nhan ra va khai thac nhimg tiem nang vo t~n cua ban than. co nhimg sinh vien dai hQC va cao hQC dat duoc tien bQ vuqt bac trong hoc t~p. ly tuorig ca nhan cii a toi cung b~t dau hinh thanh. d6ng die u duqc hinh g~p gO' cti a of nhau. co ngtroi giam duqc gan 8 kg trong yang ba thang. co nhieu nguoi vuot qua duqc nhimg tinh xau co' hiru hay nghien ng~p va hau he't cac hoc vien d~u da biet each ttl th~ P sang len niem dam me cha y bong.www. Toi cling nhan ra r~ng: co ra't nhieu nguoi. Trong so' nlumg hoc vi en cua cluing toi.vuontoithanhcong. doi Cung nguai tai thai di~m do. Khoa dao tao nay da thanh cong yang doi.000 do chi trong yang sau thang sau do.! ban cu Stuart Tan.U6ng Xuan Vy s~RA DO'l CUA KHOA HOC "NHlrNG Khi cong viec kinh doanh.! d~ t toi g~ P lai dang S. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 17 Liem h~ d~t mua sach tai day . dinh me nh da dan vo tinh cung S. Chi trong yang thang sau khoa hoc dau tien.mo t kho a d a o ta o dac bie t trong pha t tri~n va t~n d 1Jng tie m nang ban than. dich cao ca trong cuoc s6ng cua minh la gi. chu ng toi da tam ngay v~ 12 tha nh ngay l~p tuc giua hai ngtro i ban. co nguoi kiem duoc han 250. co nhieu hoc vien gat bo duqc nlumg nlii so hai am anh cuoc doi ho. hoai bao va muc dich s6ng cua ho.

www. nhut nhat de'n mire rna toi cam thay rat kho chiu khi co a xung quanh toi. Khi can la mot thieu nien. mQt ngmri Iac long va SQ'giao tilp dln miic khfmg hoa hop duQ'c v6i ban be. phuong phap " anh thanh mQt di~n gia duoc sinh ra voi kha nang giao tiep xuat chung. Vi kha nang giao tiep qua kern rna toi khong th~ ho a hop nho m.Adam Khoo & Stuart Tan . cac Ian dien thuyet v~ phat tri~n ban than hoac khi toi dang lam cong viec tu van. 56 can la i thi ch6ng ha i toi de'n mire nhimg mat dan hi vQng va o toi. N6i dau kh6 khi tro thanh nguai d6i hoac to ra thuang ngtro i da ling hQ toi cung ngoai ngay trong nhorn do minh lanh dao cang hie cang tro nen nang n~ khien toi chi mu6n 18 LAM CHU nr DUY. Nhung ngan nguoi hay hie han huyen tan gau voi nhimg nguoi N e'u ban tung thay toi trong cac cuoc thi hung bien a khu nhu V1!C. Toi hoa n toa n thie'u kha nang trong g~n ke't va ta o ra trong S1! a tnrong trung hoc.com Stuart Tan . Khi ay toi la mot nguai nguai ky nhii t nhat. Toi duong hie nao cung thoai mai k~ ca khi dung dien thuyet thanh dat.MD u mile cua nguai giao tiep ki~t XUDt Tung la. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day ..vuontoithanhcong. ban co th~ cho r~ng toi truce hang C1!C ky that ra dieu nay hoan toan nguQ'c lai khi toi can rat tre C1!C (bay gia toi da han 30 tu6i). trong nhfrng dong tilp theo. moi nguoi gan cho toi biet danh "khung" va toi bi hau het ban be xa lanh. Nhung ky niem kinh khung nhat la khi toi duoc chon d~ lanh dao mot nhom g6m 40 lap tnrong nao lam viec t6t voi cac thanh vien trong nhom. Stuart se lam tam S\l' v~ each anh da phat hi~n ra nhfrng thay d6i cUQc s6ng ban than va biln va djch trong kh U V\l'C. Duong nhu chi co va i nguai s6 ho mu6n cam thay lam vie c voi toi..

co kha nang hoa hop cung nhu tao duoc anh huang voi moi ngtroi xung quanh mot each d~ dang? Toi cam thay bat lire truce nlii kh6 nay.U6ng Xuan Vy bo cuoc. Bai dan gian do khong phai la chuyen du ho rat 10 l~ng. ho cung khong th~ giup toi hoa nha p duoc voi ban be d6ng trang lira.! khong thich toi? Tai sao toi khong tao duoc khac? Va tai sao lai co nhirng nguai d6ng vo cung cuon hut. phai thuyet toi khi truyen dat nlumg gi toi biet. cho NHUNG MO THlI( THANH (ONG 19 Liem h~ d~t mua sach tai day . du each nao di ruta. nhung duoc. Mac du toi da bo ra hang gia d~ uon n~n tung cau chir. nhung hoan toan khong co kien thirc hoac kha nang gi d~ co th~ tir thay d6i. Toi can nho co mot thai gian dai toi bi mat ngu tram trong va khong can kha nang t~ p trung. Tham chi co ngtroi can ngu g1J. MQt so' nguai can cuoi tham nhu th~ chinh toi la tro dua cua budi hom do.nlumg nguai chui xu6ng dat.com Trdn Dang Khoa . chir dung noi gi de'n di~n thuyet. Nlumg kinh nghiern dau thuang tren tich tu lai khien toi b~t dau tin r~ng.C. toi Ian be mat nhat trong nlurng Ian di~n thuyet trinh truce han 70 thay co giao. toi chua bao gia dam rna toi viec nguai toi ham mo. Mac du toi da doc rat nhieu sach. khong mot thay co nao to ra hung thii hay l~ng nghe. Mac du b6 me toi minh co th~ di~u khien duoc cam xiic cua minh hay co th~ giao d~u la giao vien va d~u rat ung hQ toi. Lan do. Long tir trong cii a toi da xu6ng de'n mire thap nhat. toi cung khong th~ giao tiep voi moi ngtroi mot each binh thuong. cho du da chuan bi truce. Liic ay. noi chi la thoai maio Tai sao toi luon cam thay 10 l~ng va moi nguai dieu voi nguai SQ' khong ngu thi lam dieu bQ che' gi~u toi. cac bac phu huynh co th~ giup duoc. Trong nhirng ngay thang chan chuang tiep hru loat nhu nhirng do. toi chi muon dao ngay mot Iti diroi chan d~ hai truce mat moi nguoi? Tai sao S.vuontoithanhcong.www. toi cung khong lam Toi van can nho nhu in cii a toi. tung loi no i du a.

va toi cung co th~ lam duoc. Cuoi cung.C d~t cai va ap dung nhimg phuang phap hieu qua giup toi tro nen C. THAY DO'l V4 N M ~ NH Liem h~ d~t mua sach tai day .! tir tin va tinh than d~ bUGClen buc di~n thuyet Ian mta.Adam Khoo & Stuart Tan www.! thay d6i ngOqn muc da xay ra khi toi hoc duoc v~ sire manh than ky cii a Lap Trinh Ngon Ngu Tu Duy.com Va r6i mot S. Di~u duy nhat kiem ham toi chinh la viec toi khong co nlumg phuang phap dung d~n d~ thea do rna hanh dQng. Toi da dep bo duoc nlii SQ'hai.! d~n dap cho nli hrc cua toi. Toi that S. toi lay lai duoc S. 10 l~ng va h6i hQP b~ng nhirng phuang phap dieu khien tu duy rna ban se duoc hoc trong nlumg chuang ke' tiep. Toi b~t dau thay hung thii va tir tin han khi nhan ra r~ng: toi co day du tiern nang tu duy d~ co th~ tro thanh mot ngtroi giao tiep gioi. nhimg trang vli tay tan thuong chinh la S. 5u dung cac phuang phap cii a Lap Trinh Ngon Ngu Tir Duy. toi danh thai gian ranh d~ mo phong nlumg ngtroi co kha nang giao tiep xufit cluing xung quanh toi. Va ke't qua rna toi nhan duoc rat kha quan. Toi chi can mo phong va cai d~t nlurng "chuang trinh kha nang di~n thuyet" vao chinh minh. Toi bat dau cuoc thir thach b~ng each tim moi co hoi d~ duoc len san khau va di~n thuyet. That tuyet voi khi bie't r~ng ai cung co th~ tro thanh mot nha di~n thuyet tai ba. Toi cung tu d~t minh vao tinh hu6ng phai thuyet phuc va lanh da o mo i ngiroi. thong qua nlumg quyen sach va khoa hoc v~ phat tri~n ban than.vuontoithanhcong. Toi quyet tam tao ra nlurng thay d6i manh me va vuot trQi ngay trong chinh ban than minh.! co' g~ng he't mire co th~. Viec lien t1J.!C tu ky tin khi di~n thuyet tren san khau hay giao tiep trong dffi thuong. toi cam thay minh hoan toan co th~ dieu khien trang thai cam xiic ban than. 20 LA M (H U nr DUY. Phong thai cua ho nhu the' nao? Cai gi da giup ho thoai mai va tir tin nhu vay? HQ su dung ngon til va giQng dieu nhu the' nao d~ thu phuc duoc cu tea? K~ til khi do.

Khi budi hoc ke't thuc.www.vuontoithanhcong. toi co co hQi dam nhiern mot chuang Toi da su dung nguai trinh dao tao keo dat kien dai su6t mot nga y v~ ky nang ghi nho cho mot lap 115 hoc sinh. Chien th~ng tro thanh mot di~u b~t buoc d6i voi toi. nhung cung chi duoc hang nhi trong muc thi Di~n van ilng xu. toi tro thanh di~n gia v~ Lap Trinh (d6ng Ngon Ngu Tu Duy tre nhat a Singapore. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 21 Liem h~ d~t mua sach tai day . Toi cam thay minh nhu mot ngoi sao ca nhac va hieu duoc. R6i sau do toi dat duoc hang nhi toan qu6c trong muc thi Di~n van tv chon. Nam sau do. Sau khi chi v~ nhi hai nam lien tiep. tat ca kha nang cii a minh d~ truyen thirc mot each chinh xac va hap dan. Cu6i cung toi cung cam duoc chiec cup vo dich. b~ng cao hQC Quan Tri Kinh Doanh (MBA) cii a Dai HQc Western Michigan. toi dat duoc hang ba. toi cang co nhieu niern tin vao phap dung d~n. Trong cuoc thi dau tien. The' la. a tam qu6c gia rna la tam khu Toi cam thay minh vo dich va b~t dau d~t ra nhimg muc tieu vi dai han: gianh duoc chirc vo dich trong phong trao dien thuyet tnroc cong cluing Toastmaster. khong chi vue. kha nang cua ban than. the' nao la cam giac tuyet voi khi co sire thu hut d6i voi nguai khac. toi vo cung mong mu6n chien th~ng. Nho vao nlumg kinh nghiern do. v~ da o ta o La p Trinh Ngon Ngu Tu Duy til Bandler 6 pha t minh ra La p Trinh Ngon tu6i 23.com Trdn Dang Khoa . moi v6 tay nhiet liet. Toi tin r~ng toi co tiern nang da t duoc bat cu viec gi b~ng each su dung nhirng phuang The' r6i toi lay duoc b~ng cu nhan v~ Tam Ly HQc va N gon ngu. toi quyet tam phai th~ng trong Ian tiep theo. Di~u dau tien toi lam la mo phong nhimg nha dien thuyet tai ba nhat.U6ng Xuan Vy Sau do. toi chuyen tat ca nhimg bai hoc kinh nghiern thanh dQng lire manh me d~ hanh dQng voi muc tieu dat duoc thanh tich cao nhat. trong khi do ky nang da 0 ta 0 v~ L~ p Trinh N gon Ngu Tu Duy cii a toi cung da t duoc dinh cao khi toi nhan duoc giay chirng nhan tie'n si' Richard Ngu Tu Duy).

THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Bay gia. Toi de! giup duqc rat nhie u ngurri lac l6i thuQc du mo i lira tu6i va hoan canh tim lai le s6ng. Nlumg ky niern dau kh6 dau dai cQng voi nlurng thanh cang sau nay de! cung co' niern tin trong toi r~ng: neu mot nguai nhu toi co th~ dat duqc trinh dQ giao tiep nhu v~y thi ai cung co th~ lam duqc. til nhirng thanh thie'u nien hu hong cho toi berth nhan tam than. Sau khi co b~ng chuyen thay d6i cuo c s6ng vien tu van tam ly. do duqc trang bi nlumg cang C1J va 22 LAM CHU nr DUY. 0 vi tri co th~ giup nhie u nguai he't sue Ian lao. No de! cii a cung co' rat nhie u cho nie m tin cti a toi va o ta i di~n thuyet chinh minh. Day that su la mo t khich l~ lrrn.Adam Khoo & Stuart Tan Sau 5 nam tham Toastmasters www. toi cam thay do la mo t hanh phii c toi S11 du ng thai gian ra nh cii a minh d~ tu van cho dii loa i ng troi. boi vi Ian da u tien toi duqc chinh tlurc cang nhan la nha di~n thuye] ta i ba nhat truce toan th~ dam dang khan gia. cii a ho mo t each tich cue. chi can nguai phuang phap dung d~n. toi de! tro tha nh di~n gia vo djch cti a qu6c te'.com dir.vuontoithanhcong. khu vue Dang Nam A cho rrruc thi Di~n van ttl cho n va o nam 2002.

MQt khi ban tiep can duoc voi nlumg phuang d~ s6ng mot cuoc s6ng rna ban h~ng rna iroc. .www. co rat nhieu ngum cung doc nhimg quyen sach do.. cung tharn gia cung nhimg khoa dao tao do. Chung toi rna dau quyen sach b~ng nhirng cau chuyen v~ dai rninh khong phai d~ khoe khoang rna chi d~ ban hieu r~ng: chung toi cung co xufit phat nhu nhimg nguai binh thirong khac. Di~u khac biet la cluing tai dam dam nhan trach nhiem tu tao ra tai nang va sir thanh cang cua chinh rninh. Va do cung la each hang chuc ngan ngtroi do cluing toi huan luyen hoac lam viec voi cluing toi da va dang s6ng. Quyen sach nay duoc viet ra voi mot muc dich duy nhat: tro thanh quyen cam nang giup ban t~n dung tat ca tiern nang san co trong gia tai de.com Trdn Dang Khoa . nhieu khoa dao tao va nhieu chuyen gia khac nhau.U6ng Xuan Vy Bay giif den h/C1t bun. Ngac nhien thay. . MQi thir ban hoc til quyen sach nay khong phai la ket qua cua sir gop nhat ly thuyet suong. tai da dat duoc nhimg thanh cang nhat dinh. Nlurng hi~u biet co th~ thay d6i v~n tiep thea cua quyen sach menh duoc trinh bay trong cac chuang nay da tro thanh each thirc cluing toi s6ng va hanh dQng. cluing se la chi a khoa giup ban khai pha nang hrc tiem tang cua ban than SONG HET MINH VA B~N Sf THANH (aNG Toi hoc duoc nhimg nguyen ly co ban d~ thanh cang trong cuoc s6ng til nhieu quyen sach. sQ nhat cua rninh . giao tiep hay lanh dao nguoi khac.. nhung NHUNG MO THlI( THANH (ONG 23 Liem h~ d~t mua sach tai day .nao bQ va kha nang tu duy cua ban.vuontoithanhcong. Chung tai khong may man sa hiru nhimg nang khieu thien bam trong bat cti linh Vl!C gi nhu kha nang hoc tap. Hay bat dau khnm pha tai nang trong chfnh bani . phap nay. Theo mot nghla nao do. r .

tha m chi con nhie u van d~ r~c r6i han. Thuqng De' mrri no i voi Bruce r~ng: "Ne'u ky ky di~u do. kien khoa hoc hoac tham chi ca nlumg pha p duoc kiern cong mot ho khong th~ than ban th~t sv n6 hrc hanh dQng mQt each co phuong sach..Dang Toan Nang (Bruce AIrnigh ty). ho giup ban viron toi thanh chong han. Vo cung chan nan. . mQt khria dao tao hay mQt di~n gia nao co th~ "ho bien" cong trong cUQc s6ng. Bruce Ia nguoi luon nghI rninh la na n nhan cil a Thuqng vi nlurng Thuqng "xui xe o" trong cuo c s6ng cii a anh De' xuat hien va ban cho Bruce quyen nang De' tao The' r6i t6i cao. V~y rna hau he't moi nguoi d~u trong doi vao nhimg ye'u to' ben ngoai thay d6i cuoc doi ho.. kinh nghiern each nhanh quy ba u va nhirng phuang clurng.com chua bao gia dat duoc nhimg thay d6i hay thanh cong gi dang k~ trong cuoc dffi ho." 24 LAM CHU nr DUY. THAY DO'l v4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . Vay rna ngay ca khi co tat ca nlurng quyen nang do.Adam Khoo & Stuart Tan www. cuoc s6ng cii a Bruce cung chang h~ hanh phuc nhu anh ta nghI. De'. va neu muon thay d6i d~ thanh cong. toi da nghiern ban thanh ngutri thanh Nlumg quyen ra r~ng: khong co bat ky mQt quy~n sach. tru phi chinh ban phap. ho phai la ngtroi tv thay d6i thong qua nhimg di~u hoc duoc. hay Va chi de'n khi do. nlumg di~n gia tai nang nhat cung chi giup ban co duoc nhimg thirc. s6ng cuoc s6ng nay thay cho ban. Toi nho trong bQ phirn Bruce .. Thong qua do. Do la mot chan Iy dan gian rna cluing ta ai cung hieu. d~ dang han nhat nhung nao . Cuoi cung. Duong nhu ho quen r~ng do la cuoc s6ng cua rieng ho.. Bruce quyet dinh tra la i tat ca nlurng con mu6n trd thanh thay di~u di~u quyen nang t6i cao a y cho Thuqng di~u trong cUQc s6ng cu a minh.vuontoithanhcong.

Hay xem quyen sach nay nhu mot CU9Ctro chuyen than mat va thoai mai giua hai chung tao M9t Ian rnra.com Trdn Dang Khoa . Toi d~ nghi ban thirc hien day du 100% bai t~p trong sach d~ viec d9C dat duoc hieu qua cao nhat. ban da chon quyen sach nay.U6ng Xuan Vy Gia day. cho du tai khong th~ "ho bien" ban thanh ngiroi thanh cong. nhung toi tv cam thay minh phai co trach nhiem giup ban thanh cang.vuontoithanhcong. quyen sach nay. Cung b~ng each thirc hanh nlumg bai t~p nho nho trong sach. thong qua vi~c S11 dung nhfrng kiln thirc toi se chia se v6i ly ban. Boi vi quyen sach nay duoc viet tren nguyen t~c chii trong vao thirc hanh han la thuyet suong. Ban la ngutri duy nhat co duQ'c quyen nang thay d6i chinh ban than minh. khong th~ nao thay d6i CU9C s6ng cua ban. cung nhu nlumg kien thirc no mang lai cho ban. Chinh vi the. ban se t~n dung duoc h€t gia tri cua quyen sach b~ng each dan gian nhat la thirc hanh. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 25 Liem h~ d~t mua sach tai day . ban se nhanh chong ap dung duoc nhimg kien thirc h9C duoc vao CU9Cs6ng va se tro nen thanh cang han. tai d~ nghi ban: hay dQc quyen sach nay nhir mQt quyen sach d~c bi~t nhat rna ban tirng doc.www.

doc gia nay co th~ se rat thich thti khi doc sach vi hoc duoc nhieu dieu hay va moi la.com Loai tu tuong d~u tien la cua mau nguOi luon co thai d('>thich chong doi: "chic chin se khong hi~u qua". Va loai tu tuong cuoi cling la cua mau nguOi doc sach voi thai d('>:"Toi se dO'c toan hrc doc va thuc hanh quy~n sach nay". ho cung lien tuc suy nghi ve nhung gi hoc duoc. truce khi b~t d~u chuang moi. gach dum nhung y quan trong va tham chi ghi chu vao sach.Adam Khoo & Stuart Tan www.) Loai tu tuong thir hai la cua m~u nguoi doc sach voi thai d('>:"D~ xem thtr coi sao". Wi da doc qua nhieu sacn ve phd! trien ban than rna chung c6 ide dung gi uoi t6i dau". "Truce day. THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . (Co le ban se hi~u ngay l~p nrc tai sao sach va khong h~ co tac dung voi nhung ngtroi co each nghi nay. Vi the. ho ap dung nhung thay d6i dang k~ trong cong viec va cuoc song. ban luon co quyen Iva chon. HQ lam moi bai t~p mot each nghiem tiic nhat co th~. M~u nguoi nay se doc sach. Trong qua trinh doc. HQ doc sach. Loai tu tuong thir ba la cua m~u nguoi doc sach voi thai d('>:"Hay lam thtr xem the' nao". toi that tinh hy vQng dng ban se co mot Iva chon sang su6t: chon Iva hanh dong va thanh congo y tuong hoc duoc vao cuoc song. Day la nhung nguoi chi doc sach mot each thu dong. bo qua moi bai t~p va thea l~p tnrong Mac du nhung "d~ xem thir coi co gi hay khong". Nhung do la tat ca nhung gi ho se lam va nhung thanh cong cua ho cung chi dung lai a ch6 doc xong quyen sach va lam mot vai bai t~p chieu l~. Nhung ho chi dUng a "sir biet" chir tuyet doi khong lam bat cu viec gi khac cho ban than minh. DI nhien. Quan trong han ca. Nhung nguOi nay se dan dan nhan thay nhimg 26 LAM CHU nr DUY.vuontoithanhcong. hoc duoc nhieu di~u moi la va cung thir lam mot vai bai t~p rna ho cam thay thich. Ban co th~ chon la bat ky m~u nguoi nao ban thich.

www. chu ng ta nhau a Chuang . 5 . toi muon ban vui long lay giay bu t d~ thirc hie n bai t~p dtrrri day (ban cung co th~ vie] ngay va o sach d~ tie n xem la i khi can). 1 . Sau khi ban lam xong. 4 . va til do g~t hai nhirng thanh qua rna ban xtmg dang da t duoc.vuontoithanhcong. NHUNG MO THlI( THANH (ONG 27 Liem h~ d~t mua sach tai day . Boi tQP cuoi chuang Hay vie't ra it nhat 5 ke't qua rna ban muon da t duoc til viec doc quyen sach nay. toi mong ban co th~ danh thai gian d~ ki~m nghiern va thirc hanh nlumg bai t~p duoc dua ra. Nlumg bai t~p nay duoc soan voi muc dich giup ban chuyen nlumg kien thirc hoc duoc thanh hanh dQng tire thai. se g~ p lai 2.com Trdn Dang Khoa . 2 . 3 . Con bay gia.U6ng Xuan Vy Trong nlumg chuang tiep theo.

1 2 3 . . THAY DO'l V4N M~NH Liem h~ d~t mua sach tai day . .vuontoithanhcong. th~ cang t6t) rna ban muon dat duoc trong vong hai nam toi. 28 LAM CHU nr DUY.Adam Khoo & Stuart Tan www.com Hay vie't ra it nhat 3 muc tieu Ian (cang C1J. Hay k~ ra nlumg suy nghI han hep va nlumg thai quen xau dang ngan can ban thirc hien muc tieu ciia minh.

Ne'u chung ta co th@ sao chep va cai d~t duqc cac "chuang trinh" iru vi~t cua nhtmg ngmri thanh dat len "ph~n cirng" cil a minh. Chung cong nao trong va ta chi thieu ky nang phuong phap c~n thie't d~ phat huy. Di~u khien cho mo i ngmri tro nen khac nhau v~ tri thong minh. thrii quen va hanh dQng chinh la nhfrng lien ke't th~n kinh duQ'c tao ra tu nhfrng kich thich khac nhau.T6ng k@t chuang 1. V6i nlumg ti@m nang tri tu~ duqc t~n dung dung each. 4. . suy nghi. cirng"]. ban se thu hut duqc ngutin hrc va sq h6 trq c~n thie't khac d@ thanh congo Tat Cel chiing ta d~u co h~ th~n kinh nhir nhau v6i khoang 100 ti te' bao th~n kinh (lIph~n 3. Tat Cel chiing ta d~u co sin nhfrng ti~m nang tri tu~ d~ d~t duoc bat ky thanh cUQc s6ng. chung ta cung co th@ dat duqc nhtmg thanh cfmg nhu he. di~u khi~n va S11 dung cac ti~m nang do. 2.

vuontoithanhcong.com Liem h~ d~t mua sach tai day . quan tri. kinh doanh. 6n dinh tai mot t?P do an hung manh d~ b~t d~u song vi uoc rna cua minh: tro thanh doanh nhan.. . Sau khi tot nghiep Dai HQc Quoc Gia Singapore (National University of Singapore). thanh da t han va gia u co han. djch gia va di~n gia. anh con la Ciam doc cong ty Vietnam Enterprise tai Singapore va la Chu tich dieu hanh cua Cong Ty C6 Phan TGM tai Vi~t Nam.trandangkhoa. anh da khong nglmg d~u tu vao ban than thong qua viec doc sach va tham gia vao nhimg khoa hoc ng~n han v~ phat trien ban than. thanh dat va giau co.www. khong co gi lam cho mot dat ruroc phat trien. Di~u lam anh say me han ca la that SlJ' ap dung nlurng kien thirc va ky nang hoc diroc vao cuoc song. M?c du dang song va lam viec tai Singapore.. d~u tu. Ban ~ A ? co thd tim bieu them ~ dicb gia . boi vi anh tin r~ng. Chinh vi th~. tiep thi. ngoai cong viec dich sach va dien thuyet. gop phan nho nhoi vao viec giup nguoi Vi~t Nam hanh phuc han. anh cung la nguoi song voi phuang cham khong nglmg hoc hoi va hoan thien ban than. anh v~n luon hu6ng v~ T6 quae. Ben canh do. thinh vUQTIgva hung cirong han la mot dan tQc hanh phuc. Ly tuong song cua anh la: mang kien thirc cua th~ giOi v~ Vi~t N am. Hien nay.di~n gia Trdn Dang Khoa tat: www. lanh dao. vao nam 27 tudi.com GIOI THIEU DICH GIA • • Dich gia Tran Dang Khoa la mot doanh nhan tre nang dQng va la mot di~n gia d~y tai nang. anh da quyet dinh roi bo cong viec thu nhap cao.

vuontoithanhcong.www.uongxuanvy. chi cung nam giu vai tro Pho phong Xuat ban tai Cong Ty C6 Phan TGM.com Hien nay. chi dam nhan cong viec quan ly doi tac h6 tro khach hang. d~ doc d~ hieu. va dang say me lam viec cung voi cac d6ng nghiep tai TGM d~ co th~ ra m~ t doc gia Vi~t N am nhieu quy~n sach hay han. Ngu6n dQng lire manh me giup chi co th~ lam tot hai cong viec cung mot hie nam a ch6 chi biet each tim diroc niem vui va y nghia trong cong viec minh lam. co gia tri han. Song song voi cong viec do. niem dam me thir hai cua chi la mang v~ cho nguoi Vi~t nhimg quyen sach hay nhat cua the. Ban c6 thd tim bieu them v~ dicb gia Uong Xuan Vy tat.giai voi chat hrong dich thuat duoc cham chut ti mi va ngon til trong sang.com Liem h~ d~t mua sach tai day . Do do. www. tai tru sa chinh cua Yahoo! Dong Nam A a Singapore.

V&i dQi ngll quan ly day nang lire va nhiet huyet.vuontoithanhcong.tgmcorporation. Cac kh6a hoc cua TGM t~p trung vao viec khai thac va phat trien tiern nang v6n c6 trong m6i con ngtroi.g iao d1J. hieu qua b~ng ca tie'ng Anh va tie'ng Viet. cudc song mc\'~ . moi lila tu5i. .000 ban.? ~ tro thanh mot "hien tUQ11. V oi phuong cham NSI! thanh cimg ctie m6i ca nhiin sau m6i kluie quan tri. cac ky nang kinh doanh va quan trio MQt trong nlumg quyen sach ban chay nhat cua TGM la "Tfri Tai Gioi. A I\.com GIOI THIEU CONG TY CO PHAN TGM • Cong Ty C5 Phan TGM la cang ty xuat ban va dao tao hang dau trong linh vue pha t trien ban than tai Viet N am. tiep thi va ky nang lam gia u dao tilOla m9t phin nhiJ dong gop vao SI! pluit triin xi h9i'~ cluing tai quyet tam mang de'n cho tung hoc vi en cua TGM mot con nguoi moi tv tin hon voi nang lire cua chinh ban than minh. kha nang huan luyen doanh nghiep. ky nang giao tiep. d~ tir d6 dem lai mot tuong lai moi sang Ian hon cho m6i nguoi. Cac an pham cua TGM t~p trung vao viec phat trien nang luc ban than.. TGM cung cap nhimg kh6a hQCchat hrong cao. T~ . Ban Ciing The'!". quyen sach da . ban hang.C Vi~t Nam" trong nam 2008 va g a da duoc ban tren 20. TGM cam ket dem de'n nhimg san pham tri tue tinh tuy nha] cho moi gim.com niem tin rrnJ"i.. TGM tv hao sa hiru hon 20 nam kinh nghiem trong linh vue xuat ban.www. Trong linh vue dao tao. chan chinh. Ban c6 thd tim bieu them v~ Cong Ty c6 Pbdn TGM tat. www. Liem h~ d~t mua sach tai day .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->