Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.

vn

KIỂM TRA BÀI CŨ
Ở ruồi giấm: P t/c Thân xám, cánh dài x thân đen, cánh ngắn.

F1:

Thân xám, cánh dài

F1 x Thân đen, cánh ngắn Kết quả ở FB như thế nào? Vì sao?

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

Vào năm1909-1911 ThomasHurt Morgan và các cộng sự của Ông I- THÍ NGHIỆM CỦA MORGAN đã CM rằng QLPLCủa MĐ phải bổ sung Thêm: 1- Đối tượng nghiên cứu: Ruồi giấm NTDT không phải bao giờ cũng DT 1 cách * Vòng đời ngắn: 10- 14 ngày/ 1 thế hệ độc lập mà nhiều khi chúng được DT theo cả nhóm * Kích thước nhỏ dưới dạng liên kết nhau. * Số lượng NST ít: 2n= 8 NST Những nhóm như thế nằm trong cùng 1NST và có thể 2- Thí nghiệm đổi chỗ sang NST khác Pt/c: Thân xám, cánh dài x Thân đen, cánh ngắn. nó trong tương đồng với thời gian tiếp hợp ở kì F1: 100% thân xám, cánh dài trước I của giảm phân.

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
I- THÍ NGHIỆM CỦA MORGAN 1- Đối tượng nghiên cứu: Ruồi giấm 2- Thí nghiệm P t/c
Thân xám Cánh dài

Thân đen Cánh ngắn

F1

100%Thân xám Cánh dài

- Lai phân tích

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
* Trường hợp 1 PB :
♂ Xám-Dài

♀ Đen-Ngắn

FB
Tỉ lệ KH 50% Xám-Dài 50% Đen-Ngắn

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
* Trường hợp 2
PB :
♀ Xám-Dài

♂ Đen-Ngắn

FB :

Xám-Dài 41%

Đen-Ngắn 41%

Xám-Ngắn 9%

Đen-Dài 9%

Tài liệu chiahìnhtại: wWw.SinhHoc.edu.vn P 82% kiểu sẻ giống P 18% kiểu hình khác

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
II- GIẢI THÍCH 1- Ở F1: 100% Xám -Dài
Em có nhận xét gì về Tính trạng thân xám là trội so với TT thân đen; Dài kết quả thu đượcMendel) > Ngắn( ĐL 1 ở F1

- Giả sử: + Gen A: quy định màu xám; Alen a: qđịnh màu đen

+ Gen B: qđịnh thân dài; Alen b: qđịnh thân cụt Vì sao KQ thu được ở 2- Sơ đồ lai: a a FB trong thí nghiệm AB A A ab (Đen-Ngắn) PTC : của Menđen khác với  (Xám-Dài) AB b b abBT(KTBC)? B B

GP :

a A AB B AB ab A a b ab

100% Xám-Dài 1: TàiFliệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn b B

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
A- Trường hợp 1 - SĐL:

PB :
GPB :

♂F1

A

(Xám-Dài) B

a AB ab b

ab a ♀ ab

a b

b

(Đen-Ngắn)

A 50% AB

B

a ab b 50%

a ab b 100%

FB :

b b Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn 50% (Đen-Ngắn)

a 50% AB A ab b B 50% (Xám-Dài)

a

a 50%

ab ab

Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
- Kết luận:
* Bổ sung cho ĐL PLĐL của Menđen Ở ngườicó 23 -Trên NST, Các gen phân bố thành hàng dọc, mỗi gen ở một vị trí xác cặp NST cùng định : locút. Nên các gen trên cùng một NST phân li sẽ tạonhau và có thành bao nhiêu sự DT của từng nhóm TT. nhóm gen liên - Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài ứng với số NST đơn bội của loài. kết? - Khi các gen liên kết hoàn toàn ở cả giao tử đực và cái thì tỉ lệ phân tính KH ở F2 do các gen trên cùng nhóm lên kết QĐ sẽ là 3: 1.

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

B- Trường hợp 2
- SĐL:

PB ♂ Đen-Ngắn : GPB :
FB :
♀ ♂

♀ Xám- Dài

ab AB
0,415

AB = ab = 0,415 Ab = aB = 0,085 b B ab
0,415

G Liên kết G Hoán vị

Ab
0,085

aB
0,085

ab

AB ab
Xám-Dài 0,415

ab ab

Ab ab

aB ab

Tài liệu chia sẻ

Đen-Ngắn Xám-Ngắn Đen-Dài 0,415 0,085 tại: wWw.SinhHoc.edu.vn0,085

- Theo thuyết NST: ▲Cơ sở tế bào học của ▲ + Tỉ lệ % các loại giao tử phụ hiện tượng hoán vị gen thuộc vào tần số HVG,kí hiệu là f%. là :

+ Do sự trao đổi chéo giữa ……………….......trong Các crômatit cặp………….
………………………… NST kép tương đồng ……………………… + Xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân I trong quá trình sinh giao tử

+ f% =
+ HVG xảy ra ở ruồi giấm cái, tằm đực..
+ Ở đậu Hà lan, người HVG xảy ra ở cả 2 giới.

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

- Kết luận:

Hoán vị gen là gì ?

2 gen-alen 1. HVG là hiện tượng ………………. nằm trên cặp NST tương đồng có thể đổi chỗ ……………………. cho nhau do ………………………………. giữa các Sự trao đổi chéo crômatit trong quá trình phát sinh giao tử.

2. Khoảng cách giữa 2 gen/NST càng lớn thì lực liên kết càng nhỏ và TSHVG càng cao nhưng không vượt quá 50%. 3. TSHVG phản ánh khoảng cách tương đối giữa 2 gen/NST.

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

III. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen:

1. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen:
+ Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp

+ Đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng  chọn được các giống có những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau 2. Ý nghĩa của HVG:
+ Làm tăng các biến dị tổ hợp  tăng tính đa dạng của sinh giới. + Nhờ hoán vị gen  những gen quí nằm trên các NST khác nhau có thể tổ hợp với nhau  một nhóm liên kết  có ý nghĩa trong tiến hoá và chọn giống.

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn

* Bản đồ di truyền (Bản đồ gen):
1. Khái niệm: + Là sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của các gen trong nhóm liên kết. + Đơn vị : 1% HVG ≈ 1xentiMorgan (cM) + Bản đồ gen được thiết lập cho mỗi cặp NST tương đồng + Các nhóm liên kết được đánh số theo thứ tự của NST trong bộ NST của loài. 2. Ý nghĩa: + Dự đoán trước tính chất di truyền của các t/t mà gen được sắp xếp trên bản đồ. + Giúp nhà tạo giống rút ngắn thời gian tạo giống mới.

Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn