P. 1
Giao an Tu Chon 12 CA Nam

Giao an Tu Chon 12 CA Nam

|Views: 608|Likes:
Được xuất bản bởianloc77

More info:

Published by: anloc77 on Dec 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

Tiết PPCT : 1 SỰ ĐỒNG BIẾN,NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
Ngµy soạn :2!"!21
N#$% &ạ% :22!"!21
A'( M)C TI*+ : 1)Kiến thức: :
• Từ đó đưa ra định lí về tính đồng biến và nghịch biến trên một khỏang I.
• i!" h#c $inh th%ng hi&' điề' ki(n )ch* +ế' là điề' ki(n đ*, đ& hàm $- đồng biến h./c nghịch biến
trên một khỏang 0 một đ#an h./c một n1a khỏang .
2) Kỹ năng: i!" h$inh v2n 34ng thành th5. định lí về điề' ki(b đ* c*a tính đđ đ& 67t chiề' biến thiên c*a hàm $- .
• 8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
• Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
B'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :
;1 34ng c:c "hư?ng "h:" 35+ h#c c? b@n $a' một c:ch linh h#at nhAm gi!" h#c $inh tBm tCi 0 "h:t hi(n
chiếm lDnh tri thEc :
• 9i mF 0 v>n đ:" . Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .
• TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
(C' Lh'Mn bị
1( C345n 67 89: #i;o <i=n : Lh'Mn bị c:c "hiế' tr@ lNi trOc nghi(m 0 "hiế' h#c t2" .
• Lh'Mn bị b@ng "h4 trBnh bà+ c:c định lí về giPi h5n. Lhia Q nhóm0 mRi nhóm có nhóm trưFng.
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c .
• Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW 0 c.m"a0 m:+ tính cSm ta+ Xiến thEc đT h#c về hàm $-
0'( TIẾN T?@NH 012 HAC :
Y. B$i 8B :Z7t chiề' biến thiên c*a hàm $- :
[
) , \ · − + + f
<. B$i CDi :
C.C 01NG BÀI TEP
01NG 1( BÀI TEP FGT CHIH+ BIẾN THI*N CỦA MIT HÀM
SỐ CHJ T?,KC LÀ MEP B/NG BIẾN THI*N CỦA HÀM SỐ ĐN
A'( P3OPn# Q3;Q(
;1 34ng điề' ki(n đ* c*a tính đ?n đi(' c*a hàm $-.
B'( B$i tRQ(
B$i 1( ],. Z7t chiề' biến thiên c*a c:c hàm $- $a':
a,. + ^ [6
_
` _6
[
` ] a b,. + ^ 6 b
2
x
a c,. + ^
2
4 x −
a 3,. + ^
2
2 3
1
x x
x
− − +
+
a
[,. TV+ thJ. m 67t chiề' biến thiên c*a hàm $- : + ^ Q6
_
` )m`_,6
[
`m6
B$i 2( Xh@. $:t chiề' biến thiên c*a c:c hàm $- $a':
a,. + ^
2
3
1
x
x
+
+
b,.
2
8 y x x · − + +
c,. + ^
2
1 x x x + + −
C3>n 6$i : Z7t chiề' biến thiên c*a hàm $- + ^
2
4 x −
GiSi :
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 3Wi 1
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
TBm t2" 6:c định c*a hàm $-
CV4 3Wi 2
Tính đ5. hàm c*a hàm $-
CV4 3Wi X
Lh. đ5. hàm bAng i và tBm nghi(m đ5. hàm
CV4 3Wi Y
Z7t chiề' biến thiên c*a hàm $-
CV4 3Wi Z
Xết l'2n tính đ?n đi(' c*a hàm $-
gàm $- đT ch. 6:c định trên t2" h9" j ^ kb[a[l
Ta có :
2
'
4
x
y
x

·

' 0 0 y x · ⇔ ·
Lhiề' biến thiên c*a hàm $- ch. tr.ng b@ng $a'
Z
−∞
b[ i [ `

+m ` i b
[
+

gàm $- đồng biến trên mRi kh.@ng
[ ] [ 2;0] µ Þch biÕn trªn 0;2 v ngh −
0
01NG 2( BÀI TEP T@M GI. T?Ị CỦA THAM SỐ Đ[ MIT HÀM SỐ CHJ
T?,KC ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN T?*N MIT \HJ/NG CHJ T?,KC
A'( P3OPn# Q3;Q(
;1 34ng điề' ki(n đ* c*a tính đ?n đi(' c*a hàm $-.
;1 34ng định ln 3>' tam thEc b2c hai.
B'( B$i tRQ( ],. TBm c:c gi: trị c*a tham $- a đ& hàm $- :o)6, ^
3 2
1
4 3
3
x ax x + + + đồng biến trên p.
[,. Z:c định m đ& hàm $- $a' l'%n nghịch biến trên p : + ^ )m b_,6 q)[m`],c.$6
C3>n 6$i : TBm c:c gi: trị c*a tham $- a đ& hàm $- :o)6, ^
3 2
1
4 3
3
x ax x + + + đồng biến trên p.
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3
NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 3Wi 1
TBm t2" 6:c định c*a hàm $-
CV4 3Wi 2
Tính đ5. hàm c*a hàm $-
CV4 3Wi X
gàm $- đồng biến trên p khi nà. r
CV4 3Wi Y
Xết l'2n r
gàm $- đT ch. 6:c định trên t2" h9" j ^ p
Ta có :
2
' 2 4 y x ax · + +
0
' 0, 2 2
' 0
a
y x R a
> ¹
≥ ∀ ∈ ⇔ ⇔ − ≤ ≤
'
∆ ≤
¹
gàm $- đồng biến trên p là : 2 2 a − ≤ ≤
( L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ : sê' H'+ trBnh 67t tính đ?n đi(' c*a hàm $- .
2'( 0`n &a : Lh'Mn bị c:c bài t2" "hSn l'+(n t2"
L( ?bT \INH NGHIcM Td BÀI 012 :
Tiết PPCT : 2 SỰ ĐỒNG BIẾN,NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

Ngµy soạn :2"!"!21
N#$% &ạ% :2e!"!21
0'( TIẾN T?@NH 012 HAC :
I' B$i 8B :Z7t chiề' biến thiên c*a hàm $- : o,.
2
1
1
x
y
x x
+
·
− +
g,.
2
2 3 y x x · + +
h,. + ^ 6
_
q t6
[
`]u6 `Q
II, B$i CDi :
01NG X : BÀI TEP Sf 0)NG CHIH+ BIẾN THI*N CỦA HÀM
SỐ Đ[ CHgNG MINH BhT ĐiNG THgC
P3OPn# Q3;Q(
;1 34ng kiến thEc $a' :
• j>' hi(' đ& một hàm $- đ?n đi(' trên đ.5n .
• o )6, đồng biến trên đ.5n [ ] ; a b
thB o)a, [ ] ( ) ( ) , ; f x f b x a b ≤ ≤ ∀ ∈
• o)6, nghịch biến trên đ.5n [ ] ; a b
thB o)a, [ ] ( ( ) , ; f x f b x a b ≥ ≥ ∀ ∈
• ;1 34ng b@ng biến thiên.
B'( B$i tRQ(
B$i Z. LhEng minh c:c b>t đvng th>t $a':
a,. $in6 w 60 vPi m#i 6 x i a $in6 x 6 0vPi m#i 6 w i. b,. c.$6 x ] b
2
2
x
vPi m#i 6 0 ≠ a
c,. $in6 x 6 b
3
6
x
0 vPi m#i 6 x i a $in6 w 6 b
3
6
x
0 vPi 6 w i . 3,. cos sin 1, i 0 !" !
2
x x x v
π
+ >
J,. Lh. 0 #
2
a b
π
< < < LhEng minh rAng : a$ina q b$inb w [ )c.$b q c.$a,.
o,. LhEng minh rAng : [$in6 ` tan6 x _6 0
0;
2
x
π ¸ _
∀ ∈

¸ ,
o,. Lmr : tan6 x 6`
3
3
x
0
0;
2
x
π ¸ _
∀ ∈

¸ ,
B$i j( Lh. 60 + là hai $- 3ư?ng tha+ đIi thỏa mTn đvng thEc 6 ` + ^
$
4
)],
gT+ chEng minh b>t đvng thEc:
4 1
$ (2)
4 x y
+ ≥
C3>n 6$i : LhEng minh rAng : $in6 ` tan6 x [6 0
0;
2
x
π ¸ _
∀ ∈

¸ ,
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 3Wi 1
Z7t tính liên t4c c*a hàm $- trên khỏang nà.r
CV4 3Wi 2
Tính đ5. hàm c*a hàm $-
CV4 3Wi X
gàm $- đồng biến trên p khi nà. r
CV4 3Wi Y
U/t o)6, ^ $in6 ` tan6 b[6
Ta có o)6, liên t4c trên
0;
2
π _

¸ ,
Ta có :
2
2 2
1 1
' cos 2 cos 2 0, %i " 0;
cos cos 2
y x x m
x x
π ¸ _
· + − > + − > ∈

¸ ,
j. đó hàm $- đồng biến trên
0;
2
π _

¸ ,

gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Xết l'2n r
và ta có o)6, x o)i,0
" 0;
2
π ¸ _


¸ ,
ga+ $in6 ` tan6 x [6
0;
2
x
π ¸ _
∀ ∈

¸ ,
01NG Yk(BÀI TEP T@M ĐIH+ \IcN Đ[ PH,-NG T?@NH,
BhT PH,-NG T?@NH CN NGHIcM THlA ĐIH+ \IcN CHJ
T?,KC,HJ]C GI/I PH,-NG T?@NH, BhT PH,-NG T?@NH(
A'( P3OPn# Q3;Q(
;1 34ng điề' ki(n đ* c*a tính đ?n đi('
;1 34ng định lí về gi: trị tr'ng gian c*a hàm $- liên t4c.
;1 34ng c:c m(nh đề $a'
o)6, là hàm $- liên t4c trên Ω.Xhi đó :
a,. o)6, α ≤ vPi m#i 6∈Ω ⇔ α ≥ ma6o)6, Ω.
b,. o)6, ≥
α
vPi m#i 6∈Ω α ⇔ ≤ mino)6,
c,. o)6, ≥
α
có nghi(m
⇔ α
≥mino)6, Ω.
3,. o)6, α ≥ có nghi(m α ⇔ ≤ ma6o)6, Ω.
B'( B$i tRQ(
B$i m(TBm m đ& "hư?ng trBnh:
2
2 x mx + +
^[6`] )], có hai nghi(m th=c "hKn bi(t.
B$i ". TBm m đ& "hư?ng trBnh: m6b
3 x− ≤
m`] )y, có nghi(m.
B$i e ( Uịnh t $a. ch. "hư?ng trBnh
2sin 1
sin 2
x
t
x
+
·
+
có đ!ng [ nghi(m th'ộc đ.5n [ ] 0;π
B$i 1 : i@i h( "hư?ng rBnh :
2
2
1
2
1
2
x y
y
y x
x
¹
· +
¹
¹
'
¹
· +
¹
¹
B$i 11 : TBm m đ& "hư?ng trBnh: 6
_
qm6 b] ^ i có nghi(m 3'+ nh>t
L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ :
• gàm $- liên t4c trên kaabl và có đ5. hàm 3ư?ng h#zc Km trên khỏang )aab, thB đồng biến h./c
nghịch biến trên kaabl.
2'( 0`n &a :
• Lh'Mn bị c:c bài t2" "hSn l'+(n t2"
X'( B$i tRQ n$C t3=C :
ToC C Tp Q3OPn# tqon3 8r 3:i n#3i=C t3s8 Q3Vn 6itt :
2
2 2 1 x mx x + + · +
Đ;Q s_ :
&
2
m≥
L( ?bT \INH NGHIcM Td BÀI 012 :
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
'gµ( so)n: 3*&*2010
'gµ( +)(: 4*&**2010
# TiÕt3
Cùc trÞ hµm sè.
I. Môc tiªu.
, KiÕn thøc: c-ng c. c/c 01( t2c t34 c5c trÞ c-6 hµ4 s., b7ng biÕn thiªn c-6
hµ4 s.#
, kÜ nng: r8n 9: n;ng "<t s5 biÕn thiªn; h%c sinh v=n +>ng thµnh th)o c/c 01(
t2c t34 c5c trÞ vµo gi7i 01(Õt t.t bµi to/n t34 c5c trÞ hµ4 s. vµ c/c bµi to/n
c? th64 s.#
, T !uy " th#i $%: ch- @Ang, s/ng t)o, t +1( BogCc#
II. ThiÕt &Þ.
, '(: gi/o /n, hD th.ng bµi t=E bF trG#
, )*: 9iÕn thHc cI vJ s5 biÕn thiªn, c/c 01( t2c t34 c5c trÞ#
III. TiÕn tr+nh.
,. -n $Þnh t- chøc.
.. Ki/m tr0 &µi c1.
'(: nª1 c/c 01( t2c t34 c5c trÞ hµ4 s.K
)*: tr7 BLi t)i chM#
3. 2µi m3i.
)45t $%ng '( )45t $%ng )* 'hi &6ng
'(: nª1 vNn @J
OGi P Q: nª1 01(
t2c /E +>ng trong
P QK
R34 nghiD4 c-6
EhSng tr3nh trong
)*: gi7i 01(Õt c/c
bµi t=E, chT P 9:
n;ng +iUn @)t#
P Q: VW chX r6 @Gc
01( t2c 2; c/c
nghiD4 trong [0; π ]
vµ so s/nh @Y t34
r6 c5c trÞ#
2µi ,.
R34 @iY4 c5c trÞ c-6 c/c hµ4 s.
s61:
1# ( Z 2"
3
[ 3"
2
\ 4
2# ( Z uvu X' −
3#
1
% u
u
· +
4#
2
u 2u X
%
u 1
− +
·

$# ( Z sin
2
"
6#
2
u
%
1 u
·

Q# [ ]
2
% sin u X 8os u tqon# w · − π
8#
u
% sinu
2
· +
)3ng !7n
8. R6 c? (] Z 2sin"cos" \ X sin"
trong [0; π ], (]Z 0 sin" Z 0 ho^c
cos" Z ,
X
2
"Z 0; " Z π ; "Z
Z
j
π
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
[0; π ]K
h9i: hµ4 s. c?
c5c trÞ t)i " Z 1
9hi nµoK
c_n B1 P VW 9hi
t34 r6 gi/ trÞ c-6
4 Eh/i 9iY4 tr6 B)i#
O` 9iY4 tr6 9:
n;ng c-6 c/c VW#
hµ4 s? 9hang c?
c5c trÞ 9hi nµoK
VW c_n chX r6 @Gc: "
Z 1 Bµ 4At nghiD4
c-6 EhSng tr3nh (]
Z 0#
VW gi7i bµi to/n @Ac
B=E 9hang thbo
nh?4#
9hi EhSng tr3nh (] Z
0 va nghiD4#
4^t 9h/c (]] Z 2cos2" \ X cos" nªn
t6 c? (c(0) d 0 nªn " Z 0 Bµ @iY4
c5c tiY1#
tSng t5 (c(π ) d0 nªn " Z π Bµ @iY4
c5c tiY1#
(]](
Z
j
π
) !0 nªn " Z
Z
j
π
Bµ @iY4 c5c
@)i#
2µi .. e/c @Þnh 4 @Y hµ4 s.
X 2
2
% u Cu C u Z
X
¸ _
· − + − +

¸ ,
c? c5c trÞ t)i "
Z 1# fhi @? hµ4 s. @)t c5c tiY1 h6(
c5c @)i t)i " Z 1K
Vng +gn:
2
2
%x Xu 2Cu C
X
· − + − , hµ4 s. c? c5c trÞ
t)i " Z 1 s1( r6 4 Z 2$*3#
2µi 3. e/c @Þnh 4 @Y hµ4 s.
2
u 2Cu X
%
u C
+ −
·

9hang c? c5c trÞK
Vng +gn#
2 2
u 2Cu X XvC 1'
% u XC
u C u C
+ − −
· · + +
− −
nÕ1 4 Z t 1 th3 hµ4 s. 9hang c?
c5c trÞ#
nÕ1 4 ≠ t 1th3 (] Z 0 va nghiD4
hµ4 s. sh 9hang c? c5c trÞ#
:. C;ng cè < h3ng !7n h=c > nhµ.
'(: ch.t B)i @iJ1 9iDn @Y hµ4 s. c? n c5c trÞ; 9hi nµo +ing 01( t2c 2 t34 c5c
trÞ Bµ th1=n BGi#
2µi t?@ AB nhµ:
2µi ,. T+m m $/ hµm sè
2
u Cu 1
%
u C
+ +
·
+
@)t c5c @)i t)i " Z 2K
2µi .. Chøng minh rCng hµm sè
2
2
u 2u C
%
u 2
+ +
·
+
B1an c? 1 c5c @)i vµ 4At c5c tiY1 vi
4%i 4K
2µi 3. T+m m $/ hµm sè y D .E
3
F mE
.
F ,.E ",3 cG . cùc trÞH
I(. IJt kinh nghiKm
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...................................................
'gµ( so)n: 10*&*2010
'gµ( +)(: 11*&*2010
# TiÕt :.
Cùc trÞ hµm sè.
I. Môc tiªu.
, KiÕn thøc: c-ng c. c/c 01( t2c t34 c5c trÞ c-6 hµ4 s., b7ng biÕn thiªn c-6
hµ4 s.#
, kÜ nng: r8n 9: n;ng "<t s5 biÕn thiªn; h%c sinh v=n +>ng thµnh th)o c/c 01(
t2c t34 c5c trÞ vµo gi7i 01(Õt t.t bµi to/n t34 c5c trÞ hµ4 s. vµ c/c bµi to/n
c? th64 s.#
, T !uy " th#i $%: ch- @Ang, s/ng t)o, t +1( BogCc#
II. ThiÕt &Þ.
, '(: gi/o /n, hD th.ng bµi t=E bF trG#
, )*: 9iÕn thHc cI vJ s5 biÕn thiªn, c/c 01( t2c t34 c5c trÞ#
III. TiÕn tr+nh.
,. -n $Þnh t- chøc.
.. 2µi m3i.
)45t $%ng '( )45t $%ng )* 'hi &6ng
O` chj6 bµi
t=E vJ nhµ
thbo (ª1 c_1
c-6 VW (nÕ1
c?)#
bµi t=E 4i:
Rr6o @Fi vi O` vJ
bµi t=E vJ nhµ#
2µi t?@,
Ch4 hµm sè
2
u vC 1'u C 1
%
u C
+ + − +
·

LC
m
M
a. Chøng minh rCng LC
m
M cG cùc
$5iN cùc ti/u A3i m=i sè thùc
mH
&. T+m m $/ gi# trÞ cùc $5iN
cùc ti/u tr#i !OuH
c. (iÕt @hPng tr+nh $Qng
thRng $i Su0 . $i/m cùc
trÞ c;0 LC
m
MH
!. T+m SuT tUch trung $i/m
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
O` gGi P:
g%i " Bµ ho6nh
@A c5c trÞ, nª1
c/ch t34
t1ng@A c-6 c5c
trÞK
( ( Z
4x
<x
)
V6i c5c trÞ nk4
vJ h6i EhC6
c-6 l( 9hi to)
@A c-6 chTng
Eh7i tho7 4mn
@iJ1 9iDn g3K
RSng t5 cho tr,
Lng hGE ii vµ iiiK
VW gi7i c/c P c-6 bµi
t=E thbo gGi (6 c-6
O`#
VW nª1 thbo (6 hiY1#
VW c_n chX r6 @Gc
(
1
#(
2
! 0#
RSng t5 cho c/c trLng
hGE cnn B)i#
c;0 $45n thRng nèi . cùc
trÞH
J. t+m m $/ h0i $i/m cùc trÞ
c;0 LC
m
M:
i. nCm AB cVng m%t @hU0 c;0
trôc WyH
ii. NCm AB h0i @hU0 c;0 trôc
WEH
iii. $èi Eøng A3i nh0u Su0
$XPng thRng y D EH
)3ng !7n:
g%i "
0
Bµ hoµnh @A @iY4 c5c trÞ t6
c?

% 2u C 1 · + +
b#iii# g%i o Bµ tr1ng @iY4 c-6 @o)n
th7ng n.i 2 @iY4 c5c trÞ# V6i @iY4
c5c trÞ @.i "Hng nh61 016 ( Z " 9hi o
nk4 trªn ( Z " vµ o Bµ gi6o c-6 ( Z "
vi @Lng thpng @i 016 h6i @iY4 c5c
trÞ#
t6 c? to) @A @iY4 o(,4 [ 1; ,4 [ 1)
qµi 2) rho hoi -s>Hng cong b6%c b6 (r
4
)
co5 Ehs>ng trtnh B6H
( Z −"
3
\ 4"
2
− 4 v6H ( Z 9" \ 9 \ 1#
uInh 4 -bv (r
4
) co5 2 -ibv4 csic trI#
`ibwt Ehs>ng trtnh -s>Hng th6xng
016 2 -ibv4 csic trI#
V6H4 co5 csic trI ⇔ (' Z 0 co5 2
nghib%4 Eh6yn bib%t#
⇔ 3"
2
Z 24" co5 2 nghib%4
Eh6yn bib%t#
⇔ " Z 0 v6H " Z
3
4 2
B6H 2
nghib%4 Eh6yn bib%t#
⇔ 4 ≠ 0# fhi -o5, t6 co5 :
' ( 4
&
1
"
3
1
4 " 4
&
2
(
2

,
_

¸
¸
− +

,
_

¸
¸
− ·
v6H Ehs>ng trtnh -s>Hng th6xng 016
2 csic trI B6H :
4 " 4
&
2
(
2
− · (v>5i 4 ≠ 0)
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
3. C;ng cè < h3ng !7n h=c > nhµ.
'( c-ng c. B)i c/c tCnh chNt c-6 bµi t=E z trªn, c/ch t34 @iJ1 9iDn c-6 bµi to/n
9hi cho vÞ trC c-6 c/c @iY4 c5c trÞ#
2µi t?@ AB nhµ: nghiªn cH1 bµi Oi/ trÞ Bn nhNt vµ gi/ trÞ nhw nhNt c-6 hµ4 s.#
2µi t?@ . T+m 0 $/ hµm sè y D E
:
F Y0E
3
F3L,F.0ME
.
< :
0. ChZ cG m%t cùc ti/u mµ kh[ng cG cùc $5iH
&. CG &0 cùc trÞH
I(. IJt kinh
nghi\m ...................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...................................................................
'gµ( so)n: 1Q*&*2010
'gµ( +)(: 18*&*2010
# TiÕt ].
Cùc trÞ hµm sè.
o# Môc tiªu.
o KiÕn thøc: c-ng c. c/c 01( t2c "<t s5 biÕn thiªn c-6 hµ4 s., c/c 01(
t2c t34 c5c trÞ vµ 01( t2c t34 gi/ trÞ Bn nhNt, nhw nhNt c-6 hµ4 s.#
o KÜ nng: VW thµnh th)o c/c 9: n;ng B=E b7ng biÕn thiªn, 01( t2c tCnh
c5c trÞ, t34 OR{', OR'' c-6 4At hµ4 s.#
o T !uyN th#i $%: VW ch- @Ang tiÕE c=n 9iÕn thHc, ch- @Ang gi7i c/c bµi
t=E, biÕt c/ch @/nh gi/ 9: n;ng c-6 b7n th|n#
oo# ThiÕt &Þ.
'(: ngoµi gi/o /n, b7ng, EhNn cnn c? hD th.ng bµi t=E bF trG#
2µi t?@ &- tr^:
qµi 1# cho hµ4 s.
2
u Cu 1
%
u C
+ +
·
+
6# t34 4 @Y hµ4 s. c? 2 c5c trÞ, 9hi @? viÕt EhSng tr3nh @Lng thpng @i
016 h6i @iY4 c5c trÞ c-6 @v thÞ hµ4 s.#
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
b# R34 4 @Y hµ4 s. @)t c5c @)i t)i " Z 2K
c# R34 4 @Y hµ4 s. c? h6i c5c trÞ, 9hi @? t34 01} tCch tr1ng @iY4 c-6
@o)n thpng n.i h6i @iY4 c5c trÞ c-6 @v thÞ hµ4 s.K
qµi 2# e/c @Þnh 4 @Y hµ4 s.
X 2
2
% u Cu C u Z
X
¸ _
· − + − +

¸ ,
c? c5c trÞ t)i
" Z 1# fhi @? hµ4 s. @)t c5c tiY1 h6( c5c @)i t)i " Z 1K
)*: ngoµi s/ch vz, @v +ing h%c t=E cnn c?: 9iÕn thHc cI vJ c5c trÞ vµ s5
biÕn thiªn c-6 hµ4 s.,
ooo# TiÕn tr+nh.
,. -n $Þnh t- chøc _3@.
.. Ki/m tr0 &µi c1.
'(: nª1 c/c bc B=E b6ng biÕn thiªnK r/c bc t34 c5c trÞK R~ @? t34 OR{',
OR'' c-6 hµ4 s. ( Z "\2\
1
u 1 −
trªn 9ho7ng (1; \{)K
)*: tr7 BLi c/c c|1 hwi vµo vz, O` 9iY4 tr6 4At s. VW#
3. 2µi m3i.
Vo)t @Ang O` Vo)t @Ang VW Ohi b7ng
O` tF chHc cho
VW chj6 c/c bµi
t=E bF trG#
Vµ4 s. c? h6i
c5c trÞ 9hi nµoK
fhi @? hm( t34
01} tCch tr1ng
@iY4 c-6 @o)n
thpng n.i h6i
c5c trÞK
Vwi: •iJ1 9iDn
@Y hµ4 s. @)t
c5c trÞ t)i " Z
1K r/ch 9iY4
tr6 " Z 1 Bµ c5c
@)i h6( c5c
tiY1K
rhj6 bµi t=E vµ
@/nh gi/ 9: n;ng
c-6 b7n th|n
thang 016 c/c bµi
t=E#
VW chX r6 @iJ1
9iDn g(") Z 0 c?
h6i nghiD4 vµ
@Fi +N1#
VW t34 01} tCch#
VW nª1 h6i c/ch
@Y "<t "b4 " Z 1
Bµ @iY4 c5c @)i
h6( c5c tiY1#
qµi 1#
R6 c? hµ4 s. "/c @Þnh trªn €•‚,4ƒ#
`µ ( Z " \
1
u C +
 (] Z 1 ,
2
1
vu C' +
6# hµ4 s. c? h6i c5c trÞ 9hi
g(") Z ("\4)
2
[ 1 Z 0 c? h6i nghiD4
Eh|n biDt 9h/c [ 4 vµ g(") @Fi +N1
h6i B_n#
„U thN( [ 4 9hang Bµ nghiD4 c-6 Eh,
Sng tr3nh vµ Et B1an c? h6i nghiD4 Bµ
"Z,1 [ 4 ; " Z 1 , 4, h6i nghiD4
Eh|n biDt 9hi 4 | 0#
b)•Y hµ4 s. @)t c5c @)i t)i "Z2
th3
,1,4Z2s1( r6 4Z,3
c)9hi @? 6 c? to) @A h6i c5c trÞ Bµ
( 1, 4;2(1 [ 4) \ 4); ( 1\4; 2(1\4)
\ 4)
R%6 @A tr1ng @iY4 c-6 @%6n thpng
n.i h6i c5c trÞ Bµ (1; 2 \ 4)  01}
tCch Bµ @Lng thpng " Z 1#
qµi 2# e/c @Þnh 4 @Y hµ4 s.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
X 2
2
% u Cu C u Z
X
¸ _
· − + − +

¸ ,
c? c5c trÞ t)i
" Z 1# fhi @? hµ4 s. @)t c5c tiY1 h6(
c5c @)i t)i " Z 1K
Vng +gn:
•Y hµ4 s. @)t c5c trÞ t)i " Z 1 c_n
(](1) Z 0
V6( 4 Z Q*3, 9hi @? (c(1) Z 4*3 d 0
nªn " Z 1 Bµ @iY4 c5c tiY1#
4# r-ng c. [ hng +gn h%c z nhµ#
O` c-ng c. B)i c/c tCnh chNt c-6 c5c trÞ hµ4 s., @iJ1 9iDn @Y hµ4 s. c? n
c5c trÞ, c/c 01( t2c "<t c5c trÞ#
qµi t=E: 20øi ,: Rt4 4 -bv h6H4 sow (Z
_ [
)[ ], ) }, ] m m − − − + − + -6it csic -6ii t6ii
"Z1 # uW: 4Z2 #
20øi .:Rt4 4 -bv h6H4 sow (Z
_
[ [ [
) [, )_ ],
_

m m m m + − + + + + -6it csic -6ii (ho6zc csic
tibv1 )t6ii "Z,2 # uW: `>5i 4Z3 tht h6H4 sow -6it csic tibv1 t6ii "Z,2 # rh15 (5 : ro5
2 gi65 trI 4 nbyn t6 ths… B6ii 2 B6†n #
20øi 3: Rt4 4 -bv h6H4 sow (Z
[
[
]
m

+ +

#
6* u6it csic tibv1 t6ii "Z 2 #uW : `>5i 4Z2 tht h6H4 sow -6it csic tibv1 t6ii "Z2 #
b* u6it csic -6ii t6ii "Z3 # uW : fhoyng co5 4 -bv h6H4 sow -6it csic -6ii t6ii
"Z3 #
20øi ::Rt4 4 -bv h6H4 sow (Z
[
] m
m
+ +
+
-6it csic -6ii t6ii "Z2 # uW : 4Z,3 h6H4 sow
-6it ru t6ii "Z2 #o`# IJt kinh nghiKm
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(
Tiết PPCT : j
Ngµy soạn 1m!e!21
N#$% &ạ% :2Z!e!21 Cùc trÞ c;0 )µm sè.
I. ~4c tiê':
b i!" g$ %n l5i định nghDa cư•c tri• c'€a hàm $- trên một kh.@ng0 điê•' kiê•n đê€ ha•m $%‚ c.‚
Lư•c tri•.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
b i!" g$ gi@i đư9c một $- bài t.:n liên H'an: TBm tham $- m đ& hàm $- c.‚ cư•' tri• th.T mTn +ê' cS' nà.
đó.
II . Lh'Mn bị:v: Ghiế' h#c t2" và một $- bài t2" làm thêm.
b g$: ƒn l5i Us và c:c định ln )3K‚' hiê•', về $= t%•n ta•i cư•c tri• c'€a hàm $-.
III. Tiến trBnh:
]. „n định lP": XT $D $-:
[. <ài cd: a, Gh:t bi&' Us cư•c tri• c'€a ha•m $%‚.Gh:t bi&' ca‚c H'i tz‚c ti•m cư•c tri• c*a hàm $-.
_. <ài mPi:
Dạng 2. Z:c l2" hàm $- khi biết c=c trị
U& tBm điề' ki(n $a. ch. hàm $- + ^ o)6, đ5t c=c trị t5i 6 ^ a
<]: Tính +m ^ om)6,
<[: i@i "hư?ng trBnh om)a, ^ i tBm đư9c m
<_: Th1 l5i gi: trị a có th.@ mTn điề' ki(n đT nê' kh%ng ) vB hàm $- đ5t c=c trị t5i a thB om)a, ^ i
kh%ng k& LU ha+ LT,
Ví dụ 1. TBm m đ& hàm $- + ^ 6
_
q _m6
[
` ) m b ],6 ` [ đ5t c=c ti&' t5i 6 ^ [
8
2
' 3 6 1 y x mx m · − + − .
gàm $- đ5t c=c trị t5i 6 ^ [ thB +m)[, ^ i
2
3#(2) 6 #2 1 0 1 m m m ⇔ − + − · ⇔ ·
cPi m ^ ] ta đư9c hàm $-: + ^ 6
_
q _6
[
` [ có :
2
0
' 3 6 ' 0
2
x
y x x y
x
·
· − ⇒ · ⇔

·
¸
t5i 6 ^ [ hàm $- đ5t gi: trị c=c ti&'
c2+ m ^ ] là gi: trị cSn tBm
<ài ]. Z:c định m đ& hàm $-
3 2
3 $ 2 @)t c5c @)i t)i " Z2 y mx x x · + + +
<ài [. TBm m đ& hàm $-
3 2
2
( ) $ c? c5c trÞt)i " Z1# fhi @? hµ4 s. c? r• h6( rR
3
y x mx m x · − + − +
<ài _. TBm m đ& hàm $-
2
1
@)t c5c @)i t)i " Z2
x mx
y
x m
+ +
·
+
<ài Q. TBm m đ& hàm $-
3 2 2
2 2 @)t c5c tiY1 t)i " Z1 y x mx mx · − + −
<ài }. TBm c:c h( $- a0 b0 c $a. ch. hàm $-:
3 2
( ) 6" f x x bx c · + + + đ5t c=c ti&' t5i đi&m 6 ^ ]0 o)], ^ b_ và đồ thị
cOt tr4c t'ng t5i đi&m có t'ng độ bAng [
<ài t. TBm c:c $- th=c H0 " $a. ch. hàm $- ( )
1
q
f x xp
x
· +
+
đ5t c=c đ5i t5i đi&m 6 ^ b[ và o)b[, ^ b[
!ư"ng d#n:
2
'( ) 1 , " ,1
( 1)
q
f x
x
· − ∀ ≠
+
` sế'
0 th3‡'(") d0 v i " ,1# „o @? hµ4 s. B1an @vng biÕn # Vµ4 s. 9hang c? c5c trÞ# q≤ ∀ ≠
` sế' H x i thB:
2
2
1
2 1
'( ) 0
( 1)
1
x q
x x q
f x
x
x q

· − −
+ + −
· · ⇔
+
· − +
¸
82" b@ng biến thiên đ& 6Jm hàm đ5t c=c t5i t5i gi: trị 6 nà..
Dạng 3. TBm điề' ki(n đ& hàm $- có c=c trị
<ài t.:n: …TBm m đ& hàm $- có c=c trị và c=c trị th.@ mTn một tính ch>t nà. đó.m
Ghư?ng "h:"
<]: TBm m đ& hàm $- có c=c trị.
<[: c2n 34ng c:c kiến thEc kh:c Lh! n:
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
• gàm $-
3 2
6" ( 0) y bx cx d a · + + + ≠ có c=c trị khi và ch† khi "hư?ng trBnh +m ^ i có hai nghi(m "hKn bi(t.
• L=c trị c*a hàm "hKn thEc
( )
( )
p x
y
Q x
·
. i@ $1 6
i
là đi&m c=c trị c*a +0 thB gi: trị c*a +)6
i
, có th& đư9c tính
bAng hai c:ch: h./c
0 0
0 0
0 0
( ) '( )
( ) ho^c ((" )
( ) '( )
P x P x
y x
Q x Q x
· ·
cí 34 . Z:c định m đ& c:c hàm $- $a' có c=c đ5i và c=c ti&'
2
3 2
1 " 2 4
# ( Z ( 6) 1 # ( Z
3 2
mx m
a x mx m x b
x
+ − −
+ + + −
+
gưPng 3‡n.
a. TZU: p

2
' 2 6 y x mx m · + + + .
U& hàm $- có c=c trị thB "hư?ng trBnh:
2
2 6 0 c? 2 nghiD4 Eh|n biDt x mx m + + + ·
2
3
' 6 0
2
m
m m
m
>
∆ · − − > ⇔

< −
¸
b. TZU: { } • 2 − ˆ

2 2
2 2
2
(2 )( 2) ( 2 4) 4 4 4
'
( 2) ( 2)
µ4 s. c? c5c @)i, c5c tiY1 9hi ' 0 ? h6i nghiD4 Eh|n biDt 9h/c ,2 4 4 4 0
' 0 4 4 4 0
0
4 8 4 4 0 0
x m x x mx m x x m
y
x x
H y c x x m
m
m
m m
+ + − + − − + + +
· ·
+ +
· ⇔ + + + ·
∆ > − − > ¹ ¹
⇔ ⇔ ⇔ <
' '
− + + ≠ ≠
¹ ¹
C;ng cè < h 3ng !7n h=c > nhµ.
O` c-ng c. B)i c/c tCnh chNt c-6 c5c trÞ hµ4 s., @iJ1 9iDn @Y hµ4 s. c? n c5c trÞ,
c/c 01( t2c "<t c5c trÞ#
qµi t=E: <ài ]. TBm m đ& hàm $-
3 2
3 2# ` i gi/ trÞnµo c-6 4 th3hµ4 s. c? r• , rRK y x mx · − +
<ài [. TBm m đ& hàm $%
2 3
( 1) 1 x mm x m
y
x m
− + + +
·

l'%n có c=c đ5i và c=c ti&'.
<ài _. Lh. hàm $-
3 2
2 m 12 13 y x x · + − − . TBm a đ& hàm $- có c=c đ5i0 c=c ti&' và c:c đi&m c=c ti&' c*a đồ thị c:ch
đề' tr4c t'ng.
kinh nghiKm
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(
Tiết ``CT : 8
Ngµy s4ạn : ,a,ba.b,b
Ngcy !ạy :.a,ba.b,b

GI. T?Ị MKN NHhTy GI. T?Ị NHl NHhT
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
A'( M)C TI*+ : g; nOm đư9c :
1)Kiến thức: ƒn l5i tính đồng biến và nghịch biến F lP" ]i đT h#c .
Từ đó đưa ra định lí về tính đồng biến và nghịch biến trên một khỏang I.
i!" h#c $inh th%ng hi&' điề' ki(n )ch* +ế' là điề' ki(n đ*, đ& hàm $- đồng biến h./c nghịch biến trên
một khỏang 0 một đ#an h./c một n1a khỏang .
ˆ" 34ng làm c:c ví 34 ;X .
2) Kỹ năng: i!" h#c $inh v2n 34ng thành th5. định lí về điề' ki(b đ* c*a tính đ?n đi(' đ& 67t chiề' biến thiên c*a
hàm $- .8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
B'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :9i mF 0 v>n đ:" . Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .
TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
C'( TIẾN T?@NH 012 HAC :
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị c:c "hiế' tr@ lNi trOc nghi(m 0 "hiế' h#c t2" .
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c . Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW 0 c.m"a0 m:+
tính cSm ta+ 0Xiến thEc đT h#c về hàm $-
I'( Ồn T7n3 tz 83{8 Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài c*a h#c $inh
II'( \ipC tq: 6$i 8B : CV4 3Wi 1 : sê' c:c bưPc 67t tính 3ồng biến và nghịch biến c*a hàm $- .
CV4 3Wi 2 : TBm c:c khỏang đ?n đi(' c*a hàm $- ( ) ( ) 3 , 0 y x x x · − >
III'( 0ạ% 3>8 6$i CDi :
I ( \IẾN THgC C|N NHK(
1(Đ7n3 n#3}:( i@ $1 hàm $- o)6, 6:c định trên t2" h9" j ( ) D R ⊂
.
sế' tồn t5i đi&m
0
x D ∈
$a. ch. o)6,
0
( ) i 4%i " „ f x v ≤ ∈
.
ThB $- ~ ^ o)
0
) x
đư9c g#i là gi: trị lPn nh>t c*a hàm $- o trên j0 kí hi(' là ~ ^
46" ( )
o
x D
f x

sế' tồn t5i đi&m
0
x D sao ∈
ch.
0
( ) ( ) i 4%i " „ f x f x v ≥ ∈
.
ThB $- m ^
0
( ) f x
đư9c g#i là gi: trị nhỏ nh>t c*a hàm $- 0 kí hi(' là m ^
4in ( )
o
x D
f x

.
2( sế' vi(c tBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- mà kh%ng nói r‰ tBm trên t2" nà. thB ta nên hi&' vi(c tBm gi: trị
lPn nh>t0 nhỏ nh>t đó trên t2" 6:c định c*a hàm $-.
II( BÀI TEP C- B/N
01NG 1( BÀI TEP T@M GI. T?Ị MKN NHhT,NHl NHhT CỦA HÀM SỐ
MI*N T)C T?*N MIT ĐJ1N
A'( P3OPn# Q3;Q( i@ $1 hàm $- + ^ o)6, liên t4c trên đ.5n [ ] ; # a b

Tính [ ]
'
1 2 i
0 34 c/c nghiD4 " , ## Ac @%6n 6;b ^c trong c/c " @?
n
y t x x thu ho ·
'
4µ t)i @? ( kh%ng 6:c định.
Tính o)a,0 o)b,0
1 2
( ), ( ),########## ( )
n
f x f x f x
m ^
[ ]
{ }
1
;
4in ( ) 4in ( ), ( ), ( ),######### ( )
n
a b
f x f a f b f x f x ·

~ ^ma6
{ } , ) ,0...0 ] ) ,0 ) ,0 ) n f f $ f % f
B'( B$i tRQ(
B$i 1( TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- $a':
a,. o)6, ^ [ ]
2
2 $ ªn ,2 ; 3 x x tr + −
b,. o)6, ^
[ ]
3
2
2 3 4 ªn @o)n , 4 ; 0
3
x
x x tr + + −
c,. o)6, ^ [ ]
4 2
2 $ ªn @o)n ,2 ; 3 x x tr − +
3,. o)6, ^ [ ]
$ 4 3
$ $ 2 ªn @o)n ,1 ; 2 ; x x x tr − + +
J,. o)6, ^
2
2 3
i 1 !" 3
1
x x
v
x
+ +


o,. + ^
2
1
i 0
x x
v x
x
+ +
>
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
g,.
2
1
2 2
x
y
x x

·
− +
h,. + ^
2
1
x
x
+ )6xi,
B$i 2. ],. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- : a,.
2
( ) 4 f x x x · + −
b,.
2
( ) 2 $ f x x x · + −
[,. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $-: [ ]
6 2 3
( ) 4(1 ) ªn @%6n ,1;1 f x x x tr · + −
C3~ • : Lh!ng ta có th& đ/t t ^
2
x
0 [ ] ( )
0;1 t∈
và đưa vi(c tBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- ban đS' trên
đ.5n [ ] 1;1 −
về vi(c tBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- : g)t, [ ]
3 3
4(1 ) ªn 0;1# t t tr + −
01NG 2( BÀI TEP T@M GI. T?Ị MKN NHhT, NHl NHhT CỦA MIT HÀM SỐ
F.C ĐỊNH T?*N MIT TEP H€P NH• MEP B/NG BIẾN THI*N(
A'( P3OPn# Q3;Q(82" b@ng biến thiên c*a hàm $- trên t2" đó.j=a và. bbt đ& tBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t.
B'( B$i tRQ(
B$i X( ],. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- $a' :
a,. + ^ 6 `
1
ªn 9ho7ng (0;\ ) tr
x
∞ b, + ^ 6 q ( ]
1
ªn ns6 9ho7ng 0,2 tr
x
B$i Y . ],. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- : + ^ 6 q ] b
2 x−
[,. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- : + ^ 6 `
2
6 6 x x − +
B$i Z . Lh. tE gi:c lồi Y<Lj vPi Y< ^ a0 <L ^ b0 Lj ^ c0 jY ^ 3 tr.ng đó a0 b0 c0 3 là c:c hAng $- . LhEng minh
tE gi:c Y<Lj có 3i(n tích lPn nh>t khi nó nội tiế" đư9c tr.ng đưNng trCn.
B$i j . <ài [Q : Lh. t>m bBa hBnh chŠ nh2t có c5nh là a và b ) vPi b w a,. Tính c5nh hBnh v'%ng mà ta cOt bỏ từ b-n
góc c*a t>m bBa đ& t5. nên một hBnh chŠ nh2t kh%ng có nO" có th& tích lPn nh>t.
B$i m . sgưNi ta 3Vng t>m kim l.5i gC một thVng hBnh tr4 trCn 6.a+ có hai đ:+ vPi th& tích ch. trưPc. gT+ 6:c định
kích thưPc c*a hBnh tr4 đ& v2t li(' t-n ít nh>t.
B$i " . Lh. hàm $- + ^ 6
Q
q tm6
[
` m
[
vPi 6 [ ] 2;1 ∈ −
. TBm và bi(n l'2n thJ. m gi: trị lPn nh>t c*a +.
B$i e . TBm và bi(n l'2n thJ. a gi: trị lPn nh>t và gi: trị nhỏ nh>t c*a hàm $-
( )
2 2
1 x a x a
y
x
− − +
· vPi
L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ : shOc l5i nội 3'ng định nghDa và nh2n 67t c*a định nghDa
sê' H'+ trBnh tBm T8s0Tss c*a hàm $- .Xh%ng th& bỏ H'a tính liên t4c t5i đi&m 6
i

2'( 0`n &a :bài t2"
TBm m đ& "hư?ng trBnh $a' có nghi(m th=c : _
4 2
1 # 1 2 1 x m x x − + + · −
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
Tiết ``CT : Y
Ngµy s4ạn : Ya,ba.b,b
Ngcy !ạy :da,ba.b,b

GI. T?Ị MKN NHhTy GI. T?Ị NHl NHhT
A'( M)C TI*+ : g; nOm đư9c :
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
1)Kiến thức: ƒn l5i tính đồng biến và nghịch biến F lP" ]i đT h#c .
Từ đó đưa ra định lí về tính đồng biến và nghịch biến trên một khỏang I.
i!" h#c $inh th%ng hi&' điề' ki(n )ch* +ế' là điề' ki(n đ*, đ& hàm $- đồng biến h./c nghịch biến trên
một khỏang 0 một đ#an h./c một n1a khỏang .
ˆ" 34ng làm c:c ví 34 ;X .
2) Kỹ năng: i!" h#c $inh v2n 34ng thành th5. định lí về điề' ki(b đ* c*a tính đ?n đi(' đ& 67t chiề' biến thiên c*a
hàm $- .8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
B'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :9i mF 0 v>n đ:" . Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .
TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
C'( TIẾN T?@NH 012 HAC :
1' „n đ ịnh l P"
2'<ài cd )6Jn bài mPi,
_,<ài CPi 01NG X(BÀI TEP T@M GI. T?Ị MKN NHhT CỦA HÀM SỐ NH• LÀJ Đ]T BIẾN PH)
A'(P3OPn# Q3;Q(i@ $1 ta cSn tBm gi: trị lPn nh>t0nhỏ nh>t c*a hàm $- +^o)6, trên t2" Ω.
Xhi đó ta có th& làm thJ. c:c bưPc $a':
U/t t ^
ϕ
)6,0 6

j

t∈Ω
Uưa hàm $- +^o)6, về hàm $- +^g)t,a
Uưa bài t.:n : tBm min 0ma6 c*a o)6, trên j về vi(c
tBm min0ma6 c*a +^ g)t, trên Ω
B'(B$i tRQ(
B$i Z( TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- :
a,. + ^ [
2
sin 2sin 1 x x + −
a b,. + ^
2
cos 2 sin cos 4 x x x − +
c,. + ^
4 2
sin cos 2 x x + +
B$i j( ],. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $-:
a,. + ^
1 sin 1 cos x x + + +
b,. + ^
2
1 4 2 3 4 1 x x x x + + − + − − + + +
_,. TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- :
a,. + ^ c.$
_
6 q tc.$
[
6 ` Œc.$6 ` }. b,. + ^ $in
_
6 q c.$[6 ` $in6 ` [ c,.
2
sin 1
sin sin 1
x
y
x x
+
·
+ +
3,. + ^ c.$6 )]`$in6, ( ) 0 2 x π ≤ ≤
J,.
( )
4 2
3
1
0
x x
y x
x x
+ +
· >
+
o,y. + ^ $in
[ii\
6` c.$
[ii\
6
g,.
3 3
&
sin cos sin cos
4
y x x x x · + + h,y.
2
2
2 1
1 2
x x
y
x x

·
+ − +
i,. + ^
3
4
2sin sin ªn @%6n [0 ; ]
3
x x tr π −
01NG Y( BÀI TEP T@M GI. T?Ị MKN NHhT,BG NHhT CỦA HÀM SỐ BƒNG
PH,-NG PH.P Sf 0)NG BhT ĐiNG THgC
A'(P3OPn# Q3;Q(;1 34ng định nghDa v• gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $-
;1 3'ng c:c b>t đvng thEc
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
B'(B$i tRQ(
B$i m( TBm gi: trị lPn nh>t 0nhỏ nh>t c*a hàm $-
],. + ^ [6 `
$
3
2 x
+

trên )[a`

, [,. + ^
1 1 1004 x x x + + − + −
B$i "( TBm gi: trị lPn nh>t0 nhỏ nh>t c*a hàm $- : + ^
$
sin 3cos (‰) x x +
01NG Z( BÀI TEP T@M GI. T?Ị MKN NHhT ,BG NHhT CỦA HÀM SỐ BƒNG
PH,-NG PH.P Sf 0)NG MIHN GI. T?Ị
A'(P3OPn# Q3;Q(i@ $1 hàm $- +^o)6, 6:c định trên j.#i là t2" gi: trị c*a hàm $- trên j .
Xhi đó: ^ } {
* Š Sng tr3nh :(Z‡(") c? nghiD4 " „ y R ph ∈ ∈
như v2+ nế' c.i
+ là tham $-0 tBm điề' ki(n cSn và đ* c*a + đ& "hư?ng trBnh + ^o)6, có nghi(m
trên j0từ đó ta tBm đư9c t2" .
B'(B$i tRQ(
B$i e . TBm gi: trị lPn nh>t0 b7 nh>t c*a hàm $-:
a,. + ^
2
2
1
1
x x
x x
+ +
− +
b,. + ^
2sin 3cos 1
2sin cos 3
x x
x x
+ −
− +
c,.
cos 2
sin cos 3
x
y
x x
+
·
+ +
B$i 1( TBm m đ& gi: trị lPn nh>t c*a hàm $- : + ^
2
2
( 1) ( 1) 3 1
ang nhw hSn 2008
1
m x m x m
kh
x x
+ − + + +
− +
L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ : shOc l5i nội 3'ng định nghDa và nh2n 67t c*a định nghDa
sê' H'+ trBnh tBm T8s0Tss c*a hàm $- .Xh%ng th& bỏ H'a tính liên t4c t5i đi&m 6
i

2'( 0`n &a :Lh'Mn bị c:c bài t2" "hSn l'+(n t2"
X'( B$i tRQ n$C t3=C :
ToC GTMN,GTNN 89: 3$C s_ :
a,.
2
( ) 4 f x x x · + −
b,.
2
( ) 2 $ f x x x · + −
c,.
2
sin 1
sin sin 1
x
y
x x
+
·
+ +
3,. + ^ c.$6 )]`$in6, ( ) 0 2 x π ≤ ≤
J,.
( )
4 2
3
1
0
x x
y x
x x
+ +
· >
+
o,y. + ^ $in
[ii\
6` c.$
[ii\
6 g,.
3 3
&
sin cos sin cos
4
y x x x x · + + h,y.
2
2
2 1
1 2
x x
y
x x

·
+ − +
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
Ngµy s4ạn : ,]a,ba.b,b
Ngcy !ạy :,ea,ba.b,b
Tiết ``CT : d
\H/J S.T SỰ BIẾN THI*N LÀ L„ ĐỒ
THỊ HÀM ĐA THgC vB$i tRQ 3$C 6R8 Y'
I'( M)C TI*+ :
1)Kiến thức: g; nOm đư9c :
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Xh:i ni(m kh@. $:t hàm $- là gB r <iết đư9c c:c bưPc kh@. $:t hàm $- Xh@. $:t đư9c c:c hàm c? b@n .b2c Q .
8àm c:c bài t2" liên H'an tPi hàm v2c ba0 b2c b-n .ˆ" 34ng làm c:c ví 34 ;X .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
Xh@. $:t đư9c hàm $- b2c Q trVng "hư?ng Th=c hi(n c:c bưPc kh@. $:t hàm $- cŽ nhanh và đ!ng đồ thị
8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2";:ng t5. tr.ng tư 3'+.Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc
và h( th-ng.
II'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :
9i mF 0 v>n đ:" . Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
III'( PH,-NG TIcN 012 HAC :
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :
Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c . Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+
tính cSm ta+ Xiến thEc đT h#c về hàm $-
IL'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
1' B$i 8B :CV4 3Wi 1 : gT+ nê' c:c bưPc kh@. $:t hàm $- r
CV4 3Wi 2 : C;8 6OD8 ‚3So s;t 3$C s_ :
Hoạt TUn# 2 ( C.C BÀI TJ.N MI*N …+AN ĐẾN HÀM BEC Y(
B $i 1vBtYX s#‚'
‹ª1 c_1 VW 9h7o s/t nh6nh @v thÞ hµ4
s. b=c b.n tring EhSngK#
'ª1 ŒŒ +56 vµo @v thÞ biDn B1=n s.
nghiD4 c-6 ŒRK
K 'ª1 c/ch viÕt ŒRRR t)i 1 @iY4K
x
y
y'
-

+

0
-

0
1 -1
-

0 0
-1
-2
-1
bQ b_ b[ b] ] [ _
bt
b}
bQ
b_
b[
b]
]
u
%
b, y sế' m w −[ thB "hư?ng trBnh có [ nghi(m.
y sế' m ^ −[ thB "hư?ng trBnh có _ nghi(m.
y sế' −[ w m w −] thB "hư?ng trBnh có Q nghi(m.
y sế' m ^ −] thB "hư?ng trBnh có [ nghi(m.
y sế' m x −] thB "hư?ng trBnh v% nghi(m.
B $i 2vB$i Ym!SG\' ( Lh. hàm $- + ^ 6
Q
q )m`],6
[
` m )L
m
,
],. Xh@. $:t $= biến thiên và vŽ đồ thị hàm $- khi m ^ [
[,. LhEng minh rAng đồ thi hàm $- l'%n đi H'a hai đi&m c- định vPi m#i gi: trị c*a m .
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
VưPng +gn vJ nhµ: b†i t2E rho h†4 s- (r4)#
1)fh@o swt s= biến thiLn v† vŽ đồ thị (r) 9hi 4Z3#
2)O#i • B† gi6o đi&4 c*a )L, và tr4c t'ng. ciết "hư?ng trBnh tiế" t'+ến c*a )L, t5i Y
Ngµy s4ạn : ..a,ba.b,b
Ngcy !ạy :.3a,ba.b,b
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 1 : 3>8 sin3 ts n$C v6$i 8B'
CV4 3Wi 1
TBm t2" 6:c định c*a hàm $-
CV4 3Wi 2
82" "hư?ng trBnh h.ành độ gia.
đi&m c*a hai đồ thị.
CV4 3Wi X
gàm $- đT ch. cOt tr4c hCanh t5i ba
đi&m "hKn bi(t r
CV4 2
\3So s;t : % † u
Y
‡ Xu
2
ˆ 2
• T2" 6:c định j ^ p
• ;= biến thiên
a,. iPi h5n c*a hàm $- t5i v% c=c

Bi4 µ Bi4
x x
y v y
→−∞ →+∞
· +∞ · +∞
b,.gàm $- kh%ng có ti(m c2n
c,. <@ng biến thiên : +m ^ Q6
_
bt6 ^ i
0 2
6
2
x y
x y
· → ·

· t → ·

¸
6 b ∞
6
2
− i
6
2
+∞
+m b i ` i b i `
+ +∞ LU +∞
LT LT
Љ t37 :

o)6,^6•Qb_6•[`[
b\ bt bQ b[ [ Q t \
b\
bt
bQ
b[
[
Q
t
\
u
%
TqS nŠi 8V4 3Wi 2Uồ thị c*a hàm $- đi H'a đi&m ( )
0 0
; x y
khi và ch† khi
+
i
^ 6
i
Q
q )m`],6
i
[
` m ( )
2 4 2
0 0 0 0
1 0 x m x x y ⇔ − + − − ·
Uồ thị đi H'a đi&m ( )
0 0
; x y
vPi m#i gi: trị c*a m khi và chi khi "hư?ng
trBnh )[, nghi(m đ:'ng m#i gi: tri c*a m0 tEc là :

2
0 0 0
4 2
0 0
0 0 0
1 0 1 1
µ
0 0
0
x x x
v
y y
x x y
¹ − · · − · ¹ ¹
¹

' ' '
· ·
− − ·
¹ ¹ ¹
¹
LR% <Di C>i #i; tq7 89: t3:C s_ C T‰ t3i n4‹n Ti Œ4: 3:i TipC 8_
T7n3 vy1 w' <$ v1 w'(
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Tiết ``CT : ,b
\H/J S.T SỰ BIẾN THI*N LÀ L„ ĐỒ
THỊ HÀM ĐA THgC vB$i tRQ 3$C 6R8 Y'
I'( M)C TI*+ :
1)Kiến thức: g; nOm đư9c :
Xh:i ni(m kh@. $:t hàm $- là gB r <iết đư9c c:c bưPc kh@. $:t hàm $- Xh@. $:t đư9c c:c hàm c? b@n .b2c Q .
8àm c:c bài t2" liên H'an tPi hàm v2c ba0 b2c b-n .ˆ" 34ng làm c:c ví 34 ;X .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
Xh@. $:t đư9c hàm $- b2c Q trVng "hư?ng Th=c hi(n c:c bưPc kh@. $:t hàm $- cŽ nhanh và đ!ng đồ thị
8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2";:ng t5. tr.ng tư 3'+.Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc
và h( th-ng.
II'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :
9i mF 0 v>n đ:" . Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
III'( PH,-NG TIcN 012 HAC :
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :
Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c . Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+
tính cSm ta+ Xiến thEc đT h#c về hàm $-
IL'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
1' B$i 8B :CV4 3Wi 1 : gT+ nê' c:c bưPc kh@. $:t hàm $- r
CV4 3Wi 2 : C;8 6OD8 ‚3So s;t 3$C s_ :
Hoạt TUn# 2 ( C.C BÀI TJ.N MI*N …+AN ĐẾN HÀM BEC Y(
Lh. hàm $- + ^ b6
Q
b Qm6
[
`[m .
],. Xh@. $:t $= biến thiên và vŽ đồ thị hàm $- vPi m ^
1
2
.
[,. Tím c:c gi: trị c*a m $a. ch. hàm $- có ba đi&m c=c trị .
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 3Wi 1
TBm t2" 6:c định c*a hàm $-
CV4 3Wi 2
;= biến thiên c*a hàm $-

TqS nŠi 8V4 3Wi 1
T2" 6:c định : j ^ p
TqS nŠi 8V4 3Wi 2
a,. iPi h5n c*a hàm $- t5i v% c=c

Bi4 µ Bi4
x x
y v y
→−∞ →+∞
· −∞ · −∞
b,. <@ng biến thiên
Ta có :
' 3
4 4 y x x · − − ^ i ( )
2
4 4 0 0 x x x ⇔ − − · ⇔ ·
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
o ) 6 , ^ b 6 • Q b [ 6 • [ ` _
b \ b t b Q b [ [ Q t \
b \
b t
b Q
b [
[
Q
t
\
u
%
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
CV4 3Wi X
L:c đi&m đ/c bi(t c*a đồ thị .
u y

ˆ

+m ` i b
_
+
b

y


gàm $- đồng biến trên khỏang ( ) ;0 −∞
( ) µ nghÞch biÕn trªn 9ho7ng 0;\ v ∞
gàm $- đ5t c=c đ5i t5i đi&m 6 ^ i a
i: trị c=c đ5i c*a hàm $- là +)i, ^ _
TqS nŠi 8V4 3Wi X
ia. đi&m c*a đồ thị vPi tr4c t'ng là đi&m ( ) 0; 3
.
ia. đi&m c*a đồ thị vPi tr4c h.ành : + ^ i
1 x ⇔ · t
c2+ đồ thị cOt tr4c h.ành t5i hai đi&m )b] a i, và ) ] a i,
L• T‰ t37 :
Nhận xét : Uồ thị cCn nh2n tr4c t'ng làm tr4c đ-i 6Eng .
[,m

i
L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ :
L:c bưPc kh@. $:t hàm b2c _ .
L:c 35ng đồ thị thưNng g/" F hàm b2c _ )t 35ng, .
Ui&m •-n là tKm đ-i 6Eng c*a đồ thị .
2'( 0`n &a :
8àm c:c bài t2" ;X 0 c:c bài t2" tr.ng ;<T . tài li(' đT "h. t.
X'( B$i tRQ n$C t3=C :
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
Tiết ``CT : ,,
Ngµy s4ạn : ]a,,a.b,b
Ngcy !ạy :ea,,a.b,b
\H/J S.T SỰ BIẾN THI*N LÀ L„ ĐỒ
THỊ HÀM ĐA THgC vB$i tRQ 3$C 6R8 X'
I'( M)C TI*+ : g; nOm đư9c :
1)Kiến thức: Xh:i ni(m kh@. $:t hàm $- là gB r
<iết đư9c c:c bưPc kh@. $:t hàm $- .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
Xh@. $:t đư9c hàm $- <2c _ 8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
II'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :
;1 34ng c:c "hư?ng "h:" 35+ h#c c? b@n $a' một c:ch linh h#at nhAm gi!" h#c $inh tBm tCi 0 "h:t hi(n
chiếm lDnh tri thEc :9i mF 0 v>n đ:" . TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
III'( PH,-NG TIcN 012 HAC :
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .
Lh'Mn bị c:c "hiế' tr@ lNi trOc nghi(m0 "hiế' h#c t2"Lhia Q nhóm0 mRi nhóm có nhóm trưFng.
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+ tính cSm ta+
IL'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
B$i 8B CV4 3Wi 1 : gT+ nê' c:c bưPc kh@. $:t hàm $- r
B$i CDi :
1: 82" b@ng biến thiên c*a hàm $- và v Ž đồ thị c*a hàm $- .
3 2
3 1 y x x · − +
Đ;Q ;n :gàm $- có t2" 6:c định là p .
]. ;= biến thiên c*a hàm $-
iPi h5n c*a hàm $- t5i v% c=c
→−∞ →+∞
· +∞ · +∞ Bi4 µ Bi4
x x
y v y
Ta có : +m ^ _6
[
q t6 ^ _6 ) 6 q [ ,.
+m ^ i
0 ^c " Z2 x ho ⇔ ·
<@ng biến thiên
6 b

i [ `

+m ` i b i `
] `

+
b

b_
gàm $- đồng biến tr ên ) b

a.,và )_a`

, hàm $- nghich biến trên )ia_,
gàm $- đ5t c=c đ5i t5i 6^i +
c3
^+)i,^]
gàm $- đ5t c=c ti&' t5i 6^_ 0+
ct
^+)[,^b_
đồ thị
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

o)6,^6•_b_6•[`]
b\ bt bQ b[ [ Q t \
b\
bt
bQ
b[
[
Q
t
\
u
%

LK'[ Lh. hàm $-
_ [
+ 6 _6 ] · − + − có đồ thị )L,
a. Xh@. $:t $= biến thiên và vŽ đồ thị )L,.
b. jVng đồ thị )L, 0 6:c định k đ& "hư?ng trBnh $a' có đ!ng _ nghi(m "hKn bi(t

_ [
6 _6 k i − + ·
.
H0:


b. )]đ, "t
3 2
" 3" 1 9 1 ⇔ − + − · −

UK+ là "t h.ành độ đi&m ch'ng c*a )L, và đưNng thvng
(+): ( 9 1 · −
Lzn cE và. đồ thị 0 ta có :Ghư?ng trBnh có ba nghi(m "hKn bi(t
1 9 1 3 0 9 4 ⇔ − < − < ⇔ < <
L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ :L:c bưPc kh@. $:t hàm b2c _ .
L:c 35ng đồ thị thưNng g/" F hàm b2c _ )t 35ng, .
Ui&m •-n là tKm đ-i 6Eng c*a đồ thị .
2'( 0`n &a :8àm c:c bài t2" ;X 0 c:c bài t2" tr.ng ;<T . tài li(' đT "h. t.
X'( B$i tRQ n$C t3=C : ,. Xh@. $:t và vŽ đồ thị c:c hàm $- $a' :
a,. ( )
3 3 2 2 3 2
3 4 ) 3 1 ) 4 ) 1 y x x b y x x x c y x x d y x x x · − + − · − + + · − · − + − +
( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
u
−∞
2 +∞
(′


ˆ

%
+∞ X
1 −
−∞
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Tiết ``CT : ,.
Ngµy s4ạn : ,.a,,a.b,b
Ngcy !ạy :,3a,,a.b,b
\H/J S.T SỰ BIẾN THI*N LÀ L„ ĐỒ
THỊ HÀM ĐA THgC vB$i tRQ 3$C 6R8 X'
I'( M)C TI*+ : g; nOm đư9c :
1)Kiến thức: <iết đư9c c:c bưPc kh@. $:t hàm $- .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
Xh@. $:t đư9c hàm $- <2c _ 8àm đư9c c:c bài t2" li ên H'an h àm $ - b 2c _ .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
II'( PH,-NG PH.P GI/NG 012 :
;1 34ng c:c "hư?ng "h:" 35+ h#c c? b@n $a' một c:ch linh h#at nhAm gi!" h#c $inh tBm tCi 0 "h:t hi(n
chiếm lDnh tri thEc :9i mF 0 v>n đ:" . TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
III'( PH,-NG TIcN 012 HAC :
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .
Lh'Mn bị c:c "hiế' tr@ lNi trOc nghi(m0 "hiế' h#c t2"Lhia Q nhóm0 mRi nhóm có nhóm trưFng.
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+ tính cSm ta+
IL'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
B$i 8B CV4 3Wi 1 : gT+ đ /c đi &m c *a h àm b 2c _
< ài m Pi . q6Hi 1:Ch4 hs49 : y D E
.
L3<EM LCM.
6* fh6…o s65t h6H4 sow#
b* {6%E Etrtnh tibwE t1(bwn v>5i -o† thI (r) t6ii gi6o -ibv4 c1…6 (r) v6H tr1ic l"#
[,. Tím c:c gi: trị c*a m $a. ch. hàm $- có ba đi&m c=c trị .
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 3Wi 1 TBm t6:c định c*a hàm $-
CV4 3Wi 2 ;= biến thiên c*a hàm $-
CV4 3Wi X< • &t 3$C s-
CV4 3WiY Qttt 8 9: 3 $C s - t 5i
~
i
^)6
ia
+
i
,
T Bm gia. đi &m c *a )L, v à .6
hµ4 s. nghÞch biÕn
I E∈ ∀
thB
€ " 0 (
,
∈ ∀ ≤
q6Hi 1:Ch4 hsow : ( Z "
2
(3[") (r)#
6* fh6…o s65t h6H4 sow#
b* {6%E Etrtnh tibwE t1(bwn v>5i -o† thI (r) t6ii gi6o -ibv4
c1…6 (r) v6H tr1ic l"#
b* O*-ibv4 c1…6 (r) v6H l": l(0;0) v6H •(3;0) Zd Et:([(
0
Z
0
‡ (" ) ′
#("["
0
)
fbwt 016…: (Z 0 ; (Z [&("[3)
qµi to/n 2: R34 @iJ1 9iDn @Y hµ4 s. nghÞch biÕn
I E∈ ∀
Œh Sng Eh/E gi7i: R34 @iJ1 9iDn @Y € " 0 (
,
∈ ∀ ≤
`C +> : rho hµ4 s. (Z
_
]
(6
2
,1) "
3
\(6,1)"
2
,2"\1
R34 6 @Y hµ4 s. nghÞch biÕn trªn €#
gi7i :
•Y hµ4 s. nghÞch biÕn trªn € th3:
(] € " 0 ∈ ∀ ≤ !Zd (]Z(6
2
,1)"
2
\2(6,1)",2
€ " 0 ∈ ∀ ≤
!Zd
¹
'
¹

<
0
0 6
'

!Zd
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
¹
'
¹
≤ + − ·
<
0 1) , 2(6 1) (6
0 1) , (6
2 2 '
2


!Zd
¹
'
¹
≤ − −
< < −
0 1 26 36
1 6 1
2
!Zd
¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤

< < −
1 6
3
1
1 6 1
!Zd 1 6
3
1
< ≤

hµ4 s. @vng biÕn I E∈ ∀
th B
€ " 0 (
,
∈ ∀ ≥

qµi to/n 3:R34 @iJ1 9iDn @Y hµ4 s. @vng biÕn I E∈ ∀
Œh Sng Eh/E gi7i: R34 @iJ1 9iDn @Y € " 0 (
,
∈ ∀ ≥
`C +> 1: rho hµ4 s. (Z"
3
,3(24\1)"
2
\(124\$)"\2
R34 4 @Y hµ4 s. B1an @vng biÕn#
gi7i :
•Y hµ4 s. @vng biÕn trªn € th3: (] € " 0 ∈ ∀ ≥
!Zd (]Z3"
2
,6(24\1)"\124\$ € " 0 ∈ ∀ ≥
!Zd
¹
'
¹

>
0 Ž
0 6
'
!Zd
¹
'
¹
≤ + − + ·
>
0 $) 3(124 1) &(24 Ž
0 3
2 '

!Zd
¹
'
¹
≤ − − + +

0 1$ 364 1) 44 &(44
4
2
!Zd364
2
,6 ≤ 0 !Zd
6
6
4
6
6
≤ ≤

fÕt B1=n:`=(
6
6
4
6
6
≤ ≤

Bµ nhjng gi/ trÞ c_n t34#
L( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ : C9n# 8_ :L:c 35ng thưNng g/" F hàm b2c _ )_ 35ng, .
2'( j/n 3C :6Jm l 5i b ài t 2" đ T gi @i
_,. <ài t2" làm thêm : ]’TBm gi: trị c*a tham $- a đ& hàm $-
_ [
]
) , a6 Q _
_
f · + + + đồng biến trên p.
[’ TBm m đ& hàm $- + ^ 6
_
q _m6
[
` ) m b ],6 ` [ đ5t c=c ti&' t5i 6 ^ [
_’ TBm m đ& hàm $-
3 2
3 2# ` i gi/ trÞnµo c-6 4 th3hµ4 s. c? r• , rRK y x mx · − +
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹
Ngµy s4ạn : .ea,,a.b,b
Ngcy !ạy : .8a,,a.b,b Xg“” ;ˆT ;• <I–s TgI—s và c˜ UT L™Y gš~ ;›
Tiết ``CT : ,3
I( MŽ8 ti=4:
]. Xiến thEc:sOm chOc $? đồ kh@. $:t và vŽ đồ thị hàm $-.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
[. Xœ nzng: <iết v2n 34ng $? đồ kh@. $:t và vŽ đồ thị hàm $- đ& tiến hành kh@. $:t và vŽ đồ thị c:c hàm $-
đ?n gi@n và c? b@n nh>t tr.ng chư?ng trBnh t.:n TgGT. Uó là c:c hàm đa thEc0 "hKn thEc hŠ' t† H'Jn th'ộc. <iết
c:ch "hKn l.5i c:c 35ng đồ thị c*a c:c hàm $- c:c hàm "hKn thEc 35ng
• •
` % $
y
% $
·
+
.
_. Tư 3'+0 th:i độ: ZK+ 3=ng tư 3'+ l.gíc0 biết H'+ l5 về H'Jn. LMn th2n0 chính 6:c tr.ng tính t.:n0 l2" l'2n.
II( C345n 67 Q3OPn# titn &ạ% 3>8:
]. Th=c tižn: g; đT nOm đư9c c:ch kh@. $:t tính đ?n đi('0 tBm đi&m c=c trị và l2" b@ng biến thiên c*a một hàm
$-.
[. Ghư?ng ti(n: ;X0 $:ch bài t2"0 b!t0 thưPc kW và h( th-ng ví 340 bài t2".
III( G•i • <• Q3OPn# Q3;Q &ạ% 3>8:
Xết h9" linh h.5t c:c "hư?ng "h:": c>n đ:" b g9i mF0 "h:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề.
IL( Tiến tqon3 tz 83{8 6$i 3>8:
]. „n định tI chEc lP".
[. Xi&m tra bài cd:
g: gT+ nê' $? đồ kh@. $:t hàm $- b2c b-n 35ng trVng "hư?ng và một $- đi&m lư' n khi vŽ đồ thị hàm $- b2c
b-n 35ng trVng "hư?ngr
_. <ài mPi:
g.5t động ].
II( \3So s;t CUt s_ 3$C s_ T: t3{8 <$ Q3Vn t3{8(
X( H$C s_ &ạn# ) i0 i,
% $
y c %d $c
c d
+
· ≠ − ≠
+
Ví dụ 1: Xh@. $:t $= biến thiên và vŽ đồ thị hàm $-
[
]

y

− +
·
+
[
[ ]

y


·
+
g.5t động c*a c g.5t động c*a g; sội 3'ng
g]: gT+ ch. biết hàm $-
trên có 35ng như thế nà.r
c g#i một g; đEng 32+
3=a và. $? đồ kh@. $:t
hàm $- đ& kh@. $:t hàm
đT ch..
T8]: gàm $- trên có 35ng
% $
y
c d
+
·
+
g; 3=a và. $? đồ kh@. $:t
hàm $- đ& kh@. $:t hàm đT
ch.
<@ng biến thiên:
_. Uồ thị:
Ta có:
[
i [
]

− +
· ⇔ ·
+


Uồ thị cOt ”6 t5i đi&m )[ai,
)i, [ y · ⇒ Uồ thị cOt tr4c t'ng t5i đi&m
)ia[,
Uồ thị hàm $-:
&ưu ': Uồ thị nh2n gia. đi&m c*a hai ti(m c2n là
tKm đ-i 6Eng.
Hoạt TUn# 89:
GL
Hoạt TUn# 89:
HS
NUi &4n#
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
6
−∞
b] +∞
+
m
+
b
−∞
b
b]
b]
+∞
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
g]: gT+ ch. biết hàm $-
trên có 35ng như thế nà.r
c g#i một g; đEng 32+
3=a và. $? đồ kh@. $:t
hàm $- đ& kh@. $:t hàm đT
ch..
T8]: gàm $- trên có 35ng
% $
y
c d
+
·
+
g; 3=a và. $? đồ kh@. $:t
hàm $- đ& kh@. $:t hàm đT
ch.
\3So s;t <$ <• T‰ t37 3$C s‹:
]. T2" 6:c định:pŸbi0}. ;= biến thiên:
• Lhiề' biến thiên:


[ [
[ ] [) [, }
)[ ], )[ ],

y

+ − −
· ·
+ +
<@ng biến thiên:
_. Uồ thị:

Uồ thị hàm $-:
$
4
3
2
1
,1
,2
,3
,4
,$
,8 ,6 ,4 ,2 2 4 6 8
3 % ( ) †
y1
2
# u ( ) †
1
2
‘ u ( ) †
uy2
2⋅ uˆ1
&ưu ': Uồ thị nh2n gia. đi&m c*a hai ti(m c2n là
tKm đ-i 6Eng.
Q. L*ng c-.
b c nh>n m5nh l5i một lSn nŠa $? đồ kh@. $:t và vŽ đồ thị hàm $-.
b c nh>n m5nh một $- đi&m 35ng đồ thị c*a hàm "hKn thEc và lư' n khi kh@. $:t0 vŽ đồ thi hàm $- b2c b-n
trVng "hư?ng: Uồ thị hàm $- có một ti(m c2n đEng0 một ti(m c2n ngang và nh2n gia. đi&m c*a hai đưNng ti(m
c2n làm tr4c đ-i 6Eng.
} j/n 3C.
gưPng 3‡n g; làm bài t2" _0 t trang Q_0 QQ0 ;X i@i tích ][.
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹...............................................
...................................‹..............
Ngµy s4ạn : .a,,a.b,b
Ngcy !ạy : 3a,,a.b,b Xg“” ;ˆT ;• <I–s TgI—s và c˜ UT L™Y gš~ ;›
Tiết ``CT : ,:
I. ~4c tiê':
b i!" g$ %n l5i và nOm chOc $? đồ kh@. $:t và vŽ đ%• thi• hàm $- đ-i vPi b2c ]’ b2c].
b i!" g$ pJ•n l'+ê•n ca‚c k+ nzng ti‚nh t.a‚n0 ti‚nh cK€n thK•n chi‚nh 6a‚c tr.ng H'a‚ tri•nh gia€i
t.a‚n0 r•n l'+(n kœ nzng vŽ đồ thị
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
6
+
m
+
−∞

b

b
+∞
]
[

2 4 6 8 ,2 ,4 ,6 ,8
2
4
6
8
,2
,4
,6
,8
"
(
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
II . Lh'Mn bị:
b v: Ghiế' h#c t2" và một $- bài t2" làm thêm.
b g$: ƒn l5i c:c bưPc kh@. $:t và vŽ đ%• thi• hàm $-.
III. Tiến trBnh:
]. „n định lP": XT $D $-:
[. <@i cd:
a, TrBnh bà+ c:c bưPc kh@. $:t và vŽ đ%• thi• hàm $-r
b, La‚ch ti•m ca‚c đư?•ng tiê•m cK•n c'€a đ%• thi• hàm $-..
_. <ài mPi:
)40Vt ;4=ng cuf0 )* )40Vt ;4=ng cuf0 '( N4=i !ung &0øi gi0fng
{>5E nh6%n "b5t 9bwt
016…#
•eu: „Z €•{ } 1 −
y′
Z
( )
2
1
1 x

+
! 0 x ∀ ∈„
Rru: "Z[1 ; Rr': ( Z 1
{6%E b thibyn\f B16%n
uibv4 -6zc bib%t
uo† thI:
Oi6o -ibv4 2 tib%4 c6%n
B6H t6y4 -"s5ng c1…6
-o† thI#
Ooii hoic sinh Bbyn b6…ng
gi6…i 2 c6y1 6, b
O` nh6wn 46inh B6ii
tnh ch6wt
h6H4 sow nh6wt bibwn
vb† tnh (', tt4 tib%4
c6%n, +6ing o† thI#
Ws… +1ing Ettt co5 +6ing
gtK
r6†n tt4 c65c (bw1 tow
n6Ho -bv B6AE Ettt#
20øi,: 6* fs65t hsow: ( Z
2
1
x
x
+
+
(r)#
b* {6%E Et tibwE t1(bwn c1…6
(r) t6ii g-ibv4 c1…6 (r) v>5i
l(
6* •eu: „Z €•{ } 1 −
b*
O-ibv4 c1…6 (r) v6H l( B6H
•(0;2)Œt tt1(bwn t6ii • co5
+6ing: ([(
0
Z
f ′
("
0
)# ("["
0
)
⇒ ([2 Z [1("[0) ⇔ (Z ["\2
6* •eu: „Z €•{ } 1 −
y′
Z
( )
2
4
1 x+
d 0, x ∀ ∈„
Rru: "Z[1 ; Rr': ( Z 2
{6%E b6…ng bibwn
thibyn\fbwt B16%n#
uibv4 -6zc bib%t
Ooii 1 hoic sinh Bbyn
b6…ng 9h6…o s65t h6H4
sow, 2 hoic sinh tt4 -ibv4
ng1(byn#
Rhbogthibwtt6 co5:
1 1
1 2
1 4
x
x
x
+ · t

+ · t

+ · t
¸
,9B16%n c65c
-ibv4 tho6… bto65n#
{s1 (5 c65ch tt4 -ibv4
ng1(byn
{>5E nh6%n "b5t 9ibv4
tr6 9bwt 016…
Ooii hoic sinh Bbyn b6…ng
9h6…o s65t v6H 1 hoic
sinh tt4 -ibv4 ng1(byn#
20øi .: 6* fs65t hsow: ( Z
2 2
1
x
x

+
(r)#
b* Rt4 c65c -ibv4 • trbyn -o†
thI (r) co5 to6i -o% ng1(byn#
uo† thI:
b* •(";()

(r) ⇒ ( Z 2[
4
1 x+
Rhbo gthibwt t6 co5:
1 1
1 2
1 4
x
x
x
+ · t

+ · t

+ · t
¸
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
"
(
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
[
Q
_
+
− ·

y
b) •(", () ∈ (r) ⇒
Q
_
[
(
"
· −
+
e, ‹ ∈ • t6 Eh6…i co5
Q [ [ ]
[ [
[ Q
" "
"
"
+ ⇔ + · t

≠ · t

+ · t
¸

Ooii hoic sinh nh6%n "b5t
fibv4 tr6 9bwt 016…
'by1 Ehs>ng Eh65E tt4
-ibv4 •∈ (r) co5 toi6
-o% ng1(byn
Ooii hoic sinh tt4 Ettt
v>5i (r)
vb~ tsH 1 -ibv4
'by1 Ehs>ng Eh65E tt4
tibwE t1(bwn v>5i (r)
'by1 Ehs>ng Eh65E bo…
+6w1 gi65 trI t1(b%t -owi
,9B16%n c65c -ibv4 tho6…
bto65n#
20øi 3: rho hsow: ( Z
3 2
2
x
x
+
+

(r)#
6* fh6…o s65t h6H4 sow#
b* Rt4 c65c -ibv4 trbyn -thI
(r) co5 t-o% B6H sow ng1(byn#
c* „si6 v6Ho -thI (r),
Zd -thI c1…6 sow: ( Z
3 2
2
x
x

+

6) „ Z € • ‚[2ƒ ,

[
Q
i
[
(' " „
(" )
· > ∀ ∈
+
c) ( Z
[
_
[
[
_
‡(") nbw1"
‡(") nbw1" v6H"
¹

¹
¹
'
¹
< ≠−
¹
¹
Œh6†n -o† thI (r) s5ng v>5i
[
_
"≥ gis~ B6ii
{6w( -*" Eh6†n (r) v>5i
[
_
"<
016 l"
B$i tRQ <• n3$
B$i 1( Lh. hàm $-
3
1
x
y
x
+
·

)L,
]. Lh. đi&m ( )
0 0
; M x y th'ộc đồ thị )L,. Tiế" t'+ến c*a )L, t5i ~ cOt c:c ti(m c2n c*a )L, t5i Y0 <. LhEng
minh rAng ~ là tr'ng đi&m c*a Y<.
]. Xh@. $:t hàm $- .
<ài [:Lh. hàm $-
6 _
+
6 [

·

có đồ thị )L,
c. Xh@. $:t $= biến thiên và vŽ đồ thị )L,.
3. TBm t>t c@ c:c gi: trị c*a tham $- m đ& đưNng thvng )3, : + ^ m6 ` ] cOt đồ thị c*a hàm $- đT ch. t5i hai
đi&m "hKn bi(t .
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
‹.
(o)n ng*y : +,12,2010
-g*y d)y 10,12,2010
tiết GGLT ]}
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
H
F
E
A
C
B
S
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
TH[ T’CH \HỐI ĐA 0IcN

Ay MŽ8 ti=4 6$i &ạ% :
]b Xiến thEc : sOm đư9c kh:i ni(m về th& tích c*a kh-i đa 3i(n0 th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 th& tích c*a
kh-i lzng tr40 th& tích c*a kh-i chó".
[b Xœ nzng : <iết c:ch tính th& tích c*a kh-i đa 3i(n0 th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 th& tích c*a kh-i lzng tr40
th& tích c*a kh-i chó".
_b Th:i độ : p•n ch. h#c $inh tính th2n tr#ng và chính 6:c tr.ng tư 3'+0 tính t.:n.
<b C345n 67 vQ3OPn# titn &ạ% 3>8' :i:. viên : i:. :n 0 đồ 3Vng 35+ h#c
]b g#c $inh : ;gk0 6Jm trưPc bài F nhà
Cy Tiến tqon3 6$i &ạ% :
Iy “n T7n3 tz 83{8: Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài h#c c*a h#c $inh.
IIy \ipC tq: 6$i 8B : sê' c%ng thEc tính th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 kh-i l2" "hư?ng0 kh-i0 kh-i chó"0 kh-i
lzng tr4
IIIy 0ạ% 3>8 6$i CDi:
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 G3i 6Sn#
Hoạt TUn# 1 : N3”8 nại 8‹n# t3{8 t•n3 t3p t•83
89: ‚3_i 83rQ
y c :
b Lh. h#c $inh nhOc l5i th& tích c*a kh-i chó"
b Xị" thPi ch†nh $1a ch. h#c $inh
y g; :
b Tr@ lNi cK' hỏi
b Lh! n lOng nghJ
Hoạt TUn# 2 : T3p t•83 89: ‚3_i 83rQ T•4
y c :
b gưPng 3‡n h#c $inh vŽ hBnh và gi@i
b Lh. h#c $inh h.5t động nhóm
b Lh. h#c $inh đEng t5i chR trBnh bà+
b i:. viên kị" thNi ch†nh $1a
b i:. viên nê' tính ch>t ch'ng c*a kh-i chó"
đề'a kh-i tE 3i(n
y g; :
b g.5t động nhóm
b UEng t5i chI trBnh bà+ lNi gi@i
Hoạt TUn# X : T3p t•83 ‚3_i 83rQ 8r CUt 8ạn3
<4‹n# #r8 <Di T;%
y c :
I( M• t34%ết :
Lh. kh-i chó"
] [ n
;.Y Y ...Y
. Xhi đó :
] [ n ] [ n
;.Y Y ...Y Y Y ...Y
]
c ;g.;
_
·
vPi :
] [ n
;g 3);a )Y Y ...Y ,, ·

] [ n
Y Y ...Y
;
: 3i(n tích đ:+
] [ n
Y Y ...Y
II. B$i tRQ :
Bài 1: Lh. hBnh chó" tam gi:c đề' ;.Y<L có
c5nh đ:+ bAng a0 c:c c5nh bên ;Y0 ;<0 ;L đề' t5.
vPi đ:+ một góc ti
.
.
a, Tính th& tích c*a kh-i chó" ;.Y<L.
b, Tính khỏang c:ch từ đi&m Y đến
m");<L,.
i@i
a, #i g là hBnh chiế' c*a ; lên m")Y<L,0 ta có
g là tr#ng tKm tam gi:c Y<L
Yg là hBnh chiế' c*a ;Y lên m")Y<L, nên
g);Yg, ^ ti
.
Ta có: Y¡ ^
[
_ %
0 Yg ^
_
_ %
0 g¡ ^
t
_ %
;g ^ Yg.tan ti
.
^ %
%
· _ .
_
_
c2+ c
;Y<L
^
][
_
.
Q
_
_
]
_ [
%
%
%
·
b,#i YX là khỏang c:ch từ Y đến m");<L,
Ta có: c
;Y<L
^c
Y;<L
^
(./
(0./
(./
(
1
0K 0K (
_
_
]
· ⇒

[
^ ;g
[
` g¡
[

^ a
[
`
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
b gưPng 3‡n h#c $inh vŽ hBnh và gi@i
b shOc l5i t† $- th& tích c*a kh-i chó" tE 3i(n
b Lh. h#c $inh h.5t động nhóm
b Lh. h#c $inh đEng t5i chR trBnh bà+
b i:. viên kị" thNi ch†nh $1a
b i:. viên nê' tính ch>t ch'ng c*a kh-i chó"
đề'a kh-i tE 3i(n
y g; :
b g.5t động nhóm
b UEng t5i chI trBnh bà+ lNi gi@i
b.,
· ·
' '
' ' ' '
#
#
# # #
S ABC
S ABC
V
SA SB SC SB SC
V SA SB SC SB SC
⊥ ⇒ ⊥
' ' '
( ) SC ABC SC AC
· + · + · ⇒ ·
2 2 2 2 2 2
2 2 SB SA AB a a a SB a
Tam gi:c ;YL v'%ng t5i Y và có YL
m
là đưNng
ca. nên :
· ⇒ · · ·
2 2
' 2 '
3
#
3 3
SA a a
SC SC SA SC
SC a
Tam gi:c ;Y< v'%ng t5i Y và có Y<
m
là đưNng
ca. nên :
· ⇒ · · ·
2 2
' 2 '
2
#
2 2
SA a a
SB SB SA SB
SB a
c2+
· · ·
' '
' '
#
#
3 2
1
3 2
# #
6 2 3
S ABC
S ABC
a a
V
SB SC
V SB SC a a
Từ đó ta $'+ ra : · · ·
' '
3 3
#
#
1 1
#
6 6 6 36
S ABC
S ABC
a a
V V
c
;Y<L
^
][
.
_
]
_
%
(! (
0./
·
[
[ [
[
a t ta Q[a a Q[
a ;¡
t _t _t t
¸ _
· + · ⇒ ·


¸ ,
;
;<L
^
][
Q[
t
Q[
.
[
]
[
% %
% ·
c2+ ;X ^
Q[
_ _
Q[
][
.
][
_ . _
[
_
%
%
%
·
Baøi 2 : rho htnh cho5E W#•qr v>5i
-65( •qr B6H t64 gi65c v1oyng c6yn
t6iiq co5 •q Z 6; W• v1oyng go5c v>5i
4E(•qr) v6H W• Z 6# •o%t 4E(α ) 016
• v6H v1oyng go5c v>5i Wr B6†n Bs>it
c6At Wq, Wr t6ii q], r]#
6#) Rnh thbv tch 9howi cho5E W#•qr#
b#) Rnh tF sow thbv tch c1…6 h6i 9howi
cho5E W#• q]r] v6H W#•qr# RsH -o5
s1( r6 thbv tch 9howi cho5E W#• q]r]
a., ;Y ^ a
· · ·
2
1 1
# #
2 2 2
ABC
a
S AB AC aa
· · ·
2 3
#
1 1
# # #
3 3 2 6
S ABC ABC
a a
V SAS a )đvtt,
⊥ ⊥ ¹
⇒ ⊥
'

¹
⊥ ¹
⇒ ⊥
'

¹
¹ ⊥
¹
⇒ ⊥
'
⊥ ⊥ ¹
¹
¹ ⊥
⇒ ⊥
'

¹
'
'
'
'
' ' '
'
'
( +o W• (•qr))
( )
( )
( )
( )
( +o Wr (•qr))
( )
( )
BC SA
BC SAB
BC AB
BC SAB
BC AB
AB SAB
AB BC
AB SBC
AB SC
AB SBC
AB SB
SB SBC
ILy C9n# 8_, ‚3”8 sV4 ‚iến t3{8 ) _ "h!t, : L%ng thEc tính th& tích kh-i chó"
Ly HODn# &–n 3>8 tRQ — n3$ ) [ "h!t, :
Lh. hBnh chó" ;.Y<L có đ:+ Y<L là tam gi:c v'%ng cKn t5i <0 có <L ^ a. ~/t bên ;YL v'%ng góc vPi đ:+0
c:c m/t bên cCn l5i đề' t5. vPi m/t đ:+ một góc Q}
i
.
a, LhEng minh rAng chKn đưNng ca. kh-i chó" trVng vPi tr'ng đi&m c5nh YL.
b, Tính th& tích kh-i chó" ;Y<L.
0y ?~t ‚in3
n#3itC (((((((((((((((((((((((((((((((0.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...........
(o)n ng*y : +,12,2010
-g*y d)y 10,12,2010
tiết GGLT ]t
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
TH[ T’CH \HỐI ĐA 0IcN
I MŽ8 ti=4 6$i &ạ% :
]Xiến thEc : sOm đư9c kh:i ni(m về th& tích c*a kh-i đa 3i(n0 th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 th& tích c*a kh-i
lzng tr40 th& tích c*a kh-i chó".
]Xœ nzng : <iết c:ch tính th& tích c*a kh-i đa 3i(n0 th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 th& tích c*a kh-i lzng tr40
th& tích c*a kh-i chó".
]Th:i độ : p•n ch. h#c $inh tính th2n tr#ng và chính 6:c tr.ng tư 3'+0 tính t.:n.
1C345n 67 vQ3OPn# titn &ạ% 3>8' :i:. viên : i:. :n 0 đồ 3Vng 35+ h#c
[b g#c $inh : ;gk0 6Jm trưPc bài F nhà
1Tiến tqon3 6$i &ạ% :
Iy “n T7n3 tz 83{8: Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài h#c c*a h#c $inh.
IIy \ipC tq: 6$i 8B : sê' c%ng thEc tính th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 kh-i l2" "hư?ng0 kh-i0 kh-i chó" Iy “n
T7n3 tz 83{8 ) ] "h!t, : Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài h#c c*a h#c $inh.
IIy \ipC tq: 6$i 8B :sê' c%ng thEc tính th& tích c*a kh-i hộ" chŠ nh2t0 kh-i l2" "hư?ng0 kh-i0 kh-i chó"0 kh-i
lzng tr4
IIIy 0ạ% 3>8 6$i CDi Đ`t <˜n T• 834%pn tiếQ <$o 6$i CDi :
1y 0ạ% 6$i CDi :
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 G3i 6Sn#
Hoạt TUn# 1 : N3”8 nại 8‹n# t3{8 t•n3 t3p t•83
89: ‚3_i 83rQ
y c :
b Lh. h#c $inh nhOc l5i th& tích c*a kh-i chó"
b Xị" thPi ch†nh $1a ch. h#c $inh
y g; :
b Tr@ lNi cK' hỏi
b Lh! n lOng nghJ
Hoạt TUn# 2 : T3p t•83 89: ‚3_i n™n# tqŽ
y c :
b gưPng 3‡n h#c $inh vŽ hBnh và gi@i
b Lh. h#c $inh h.5t động nhóm
b Lh. h#c $inh đEng t5i chR trBnh bà+
b i:. viên kị" thNi ch†nh $1a
I( M• t34%ết :
Lh. kh-i lzng tr4
• • •
] [ n ] [ n
Y Y ...Y .Y Y ...Y . Xhi đó :
• • •
] [ n
] [ n ] [ n
] Y Y ...Y
Y Y ...Y .Y Y ...Y
c Y g.; ·

vPi :
• • •
] ] ] [ n
Y g 3)Y a )Y Y ...Y ,, ·

] [ n
Y Y ...Y
;
: 3i(n tích đ:+
] [ n
Y Y ...Y
II( B$i tRQ :
Bài t ậ p1 : rho 9howi B6Lng tr1i t64
gi65c •qr#•]q]r] co5 -65( B6H t64 gi65c
•qr -b†1 c6inh 6# uFnh •] c65ch -b†1
3 -ibv4 •,q,r# r6inh bbyn ••]t6io v>5i
46zt -65( 1 go5c 60
o
#
6) Rnh thbv tch c1…6 9howi B6Lng tr1i#
b)rhs5ng 4inh 46zt bbyn qrr]q] B6H 1
htnh chs~ nh6%t#
Oi6…i :
6# r6inh ••] h>iE v>5i 46zt (•qr) 1
go5c 60
o
R6 co5: •V htnh chibw1 c1…6 ••] Bbyn
4E(•qr) ⇒
2
0! 0 ti • ·
`t •V⊥ (•qr) v6H •o ⊥ qr, o B6H tr1ng
-ibv4 qr#
6) tnh thbv tch B6Lng tr1i
0! ( 1
0./ 3t4
. ·
•] c65ch -b†1 3 -ibv4 •,q,r#
V B6H htnh chibw1 c1…6 •] "1owng
4E(•qr)
⇒V B6H t6y4 voHng troHn ngo6ii tibwE
•qr
⇒V B6H troing t6y4 •qr -b†1 ca¢nh a.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
g
L
m
<
m
<
Y L
Y
m
30
o
r'
q'
•'
r
q

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
y g; :
b g.5t động nhóm
b UEng t5i chI trBnh bà+ lNi gi@i
Hoạt TUn# X : T3p t•83 89: ‚3_i n™n# tqŽ T{n#
y c :
b gưPng 3‡n h#c $inh vŽ hBnh và gi@i
b Lh. h#c $inh h.5t động nhóm
b Lh. h#c $inh đEng t5i chR trBnh bà+
b i:. viên kị" thNi ch†nh $1a
y g; :
b g.5t động nhóm
b UEng t5i chI trBnh bà+ lNi gi@i
_
_
_
_
_
[
_
[ % %
05 0! · · ·
ZJVt YgYm v'.Kng ta¢i g
%
%
tg 0! ! 0
0!
! 0
0! tg0
o
· · · ⇒ · _
_
_
ti . •


j. £.V:
Q
_
Q
_
.
_ [
%
%
%
0! ( 1
0./ 3t4
· · ·
b, Lm ma¤t bJKn <<mLmL la¥ hcn
Ta c.V
¹
'
¹
⊥ ⊥

, , ) ) 0 . / 0 ! 0 ! . /
0 5 . /
0 0 ./
0! 0 ./

, • )
⊥ ⇒
⊥ ⇒
~a¥ •

• ’ ’ •
. . . /
0 0 . /
. . 0 0
⊥ ⇒
¹
;
¹

~a¤t bJKn <<mLmL la¥ hBnh bBnh ha¥nh va¥
• .. ./ ⊥
ca¦+ <<mLmL la¥ hcn
Bài 2: U:+ c*a lzng tr4 đEng tam gi:c
Y<L.Ym<mLm là tam gi:c đề' . ~/t )Ym<L, t5. vPi
đ:+ một góc _i
i
và 3i(n tích tam gi:c Ym<L bAng
\. Tính th& tích kh-i lzng tr4.
i@i.
i@ $1 <I ^ 6 _
[
_ [

05 · · ⇒
Ta có
i
_ i •

· ∠ ⇒
¹
'
¹


5 0 0
. / 5 0
. / 0 5

05
05 5 0 05 0 [
_
_ [
_
[
_i c.$ : • : •
i
· · · · ∆
YmY ^ YI.tan _i
i
^ ·
_
_
. _
c2+ c
Y<L.Ym<mLm
^ LI.YI.YmY ^ 6
_
_
~à ;
Ym<L
^ <I.YmI ^ 6.[6 ^ \
[ · ⇒
j. đó c
Y<L.Ym<mLm
^ \ _
ILy C9n# 8_, ‚3”8 sV4 ‚iến t3{8 ) _ "h!t, : L%ng thEc tính th& tích kh-i lzng tr4
Ly HODn# &–n 3>8 tRQ — n3$ ) [ "h!t, : Lh. kh-i hộ" chŠ nh2t Y<LjYm<mLmjm có th& tích c. Tính th& tích
kh-i tE 3i(n LmY<L thJ. c.
0y ?~t ‚in3 n#3itC :
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
(o)n ng*y :26,12,2010
-g*y d)y 27,12,2010
tiết GGLT ]u
Mš2 THdA
A'( M)C TI*+ :
1)Kiến thức: g; nOm đư9c :
gi&' đư9c kh:i ni(m vPi md $- th=c th%ng H'a giPi h5n 0 th>+ đư9c $= mF rộng t= nhiên c*a định nghDa ld+ thừa vPi
$- md hŠ' t† $ang định nghDa ld+ thừa vPi $- md hŠ' t† $ang định nghDa ld+ thừa vPi $- md v% t† .
shP c:c tinh ch>t c*a ld+ thừa vPi md $- th=c .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
i!" h#c $inh biết v2n 34ng định nghDa và c:c tính ch>t c*a ld+ thừa vPi $- md th=c đ& th=c hi(n c:c "h7" tính .
8àm đư9c c:c bài t2" ;k và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc
và h( th-ng.
B'( CH+›N BỊ vP3OPn# titn &ạ% 3>8':
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .
Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .Lh'Mn bị b@ng "h4 trBnh. Lhia Q nhóm0 mRi nhóm có nhóm trưFng.
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c .
Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+ tính cSm ta+ .Xiến thEc đT h#c ld+ thừa lP" Œ đT h#c .
C'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
I'( Ồn T7n3 tz 83{8 Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài c*a h#c $inh
II'( \ipC tq: 6$i 8B :
U?n gi@n bi&' thEc : L ^
3 3
2 2 2
K
3 3 3
·
III'( 0ạ% 3>8 6$i CDi :
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 NUi &4n# #3i 6Sn#
CV4 3Wi 1
2 1
2 2
2 1
1
)# a a
a
+

− −
¸ _
·

¸ ,
r
3 1
3 1 3
2
3 1
)# #
a a
b
b
b
+
− −


¸ _
·


¸ ,
r
( )
2 2 2 3
2 3
)# 1
a b
c
a b

+ ·

r
( )
1
2
)# (4 ) d x y xy
π π π
π
+ − ·
œ
B$i 1
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
CV4 3Wi 2
i@i "hư?ng trBnh vPi Mn
α
#i h#c $inh lên b@ng làm bài
CV4 3Wi X
#i h#c $inh lên b@ng làm bài
CV4 3Wi Y

i@i c:c "hư?ng trBnh $a' bAng c:ch đ/t Mn
$- "h4 .
#i h#c $inh lên b@ng làm bài t2"
B$i Y
4 2 4 4
11 11
10 10 10 10
3 3
)# 3 0 3 3 3#
)# Q Q#
)# 2 2 2 ^c "d 2#
)# $ $#
a x x x
b x x
c x x x ho
d x x
< ⇔ ≤ < ⇔ − < <
≥ ⇔ ≥
> ⇔ > ⇔ < −
≤ ⇔ ≤
.

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2 1
2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3
2 1
3 1
3 1 3 3 3 1 3
2
2 2 2
3 1
2
2 2 2 3 2 3
2 2 2 3
2
2 3
2 3
2 2 3
2 2 2 3 2
2
2 3 2 3
2 3
1
2
2 2
1
)# #
)# # # #
)# 1
2
2 2 2
#
)# (4 ) 2
a a a a a a a
a
a a a a
b a
b b b
b
a b a b
a b
c
a b
a b
a a b
a a b a
a b a b
a b
d x y xy x y
π π π π π
π
+
− − + − +
− −
+
− − + − −
− −

¸ _
· · ·

¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,
− + −

+ ·· · ·
− −

+ − · + +
( )
2
2 2
4
2 #
x y x y
x y x y x y x y
π π π π
π π π π π π π π

· + − · − · −
B$i 2

( )
2
2 2 2 2
3
1
)# 1 2 0
2
0 #(‰)
Õ1 6 1th3(‰) 0#
2 2
Õ1 6Z1 th3(‰) 6 Bµ s. th5c t1x P #
b)# 3 2Q 3 3 3 3 3#
a a a a a
a a a a
! a
!
α α α α
α α α α
α α
α α
α α
− −
− −
+ · ⇔ + − ·
¸ _
⇔ − · ⇔ ·

¸ ,

− ≠ ⇔ · ⇔ ·

< ⇔ < ⇔ < ⇔ − < <
B$i X
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

2 4
2 2
4 4
4
)#• iJ1 9iDn " 0#
• ^t tZ "( 0), @Š G c EhŠ Sng tr3nh t 2#
? t 2 2 0
1
2( )i )#
@? " 2 1 1#
=( EhŠ Sng tr3nh @m cho c? 4At nghiD4 Bµ "Z1#
b)# • iJ1 9iDn " 0
• ^t tZ "( 0), @Š G c
a
t ta t
"ac t t t
t
t #o
Do x x x
V
t ta

≥ + ·
+ · ⇔ + − ·
·


· −
¸
+ · ⇔ · ⇔ ·


2
2
4
4
4
EhŠ Sng tr3nh t 3 2 0#
1
?: t 3 2 0 @?
2
1 1
3 2 0
16
2
=( EhŠ Sng tr3nh @m cho c? ngiD4 Bµ "Z1;"Z16#
t
t
"ac t Do
t
x x
x x
x
x
V
− + ·
·
− + · ⇔

·
¸

· ·
− + · ⇔ ⇔

·
· ¸
¸

0( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :
1'( C9n# 8_ :ˆ" 34ng cc:c tính ch>t c*a ld+ thừa vPi $- md th=c đ& tính t.:n .
8d+ thừa vPi $- md hŠ' t§ 0 $- md th=c L:c ví 34 th4c hành .
2'( B$i tRQ n$C t3=C :
:'( ĐPn #iSn :
( )
3 1
3 1
2 1
2
$ 3 4 $
1
#
#
a
A a
a
a a
+


− −
¸ _
· +

¸ ,
6'( ĐPn #iSn :
( )
1
2
4 A x y xy
π
π π
π
¸ _
· + −

¸ ,

•( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
(o)n ng*y :28,12,2010
-g*y d)y 29,12,2010
tiết GGLT ]\
Mš2 THdA
o:•>c tiª1#
1fiÕn thHc: c-ng c. c/c Eh<E to/n vJ B1} th~6 vi s. 4I hj1 tX#
2#9: n;ng: so s/nh, Eh|n tCch, chng/ 4inh +png thHc, rTt g%n
3#t +1(: s1( B1=n Bogic; ch- @Ang nghiªn cH1 bµi t=E#
o# RhiÕt bÞ#
1#O`: gi/o /n, tµi BiD1 th64 9h7o#
2#VW: 9iÕn thHc cI vJ B1} th~6#
II. RiÕn tr3nh b†i học
]. ƒn @Þnh BE#
[. 9iY4 tr6 bµi cI# 'ª1 c/c tCnh chNt c-6 c;n b=c n, B1} th~6 vi s. 4I hj1 tXK
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
_. qµi 4i#1#g.5t động ]:Tính l'œ thừa
Vo)t @Ang O` Vo)t @Ang VW Ohi b7ng
O` nª1 vNn
@J vµ tF chHc
cho VW gi7i
to/n, hng +gn
c/c VW cnn
(Õ1 9: n;ng#
Vwi: c? nhjng
c/ch nµo @Y
chHng 4inhK
,OGi P , @/E /n#
6#
111
1j
b# 10
OGi P [ 9Õt 017:
4
600
Z 64
200
;
6
400
Z 36
200
nªn
4
600
d 6
400
'ª1 c/ch so
s/nhK
VW tiÕE nh=n
c/c vNn @J, ch-
@%ng t5 gi/c
gi7 c/c bµi t=E
nµ( s61 @? tr6o
@Fi vi O` vJ
EhSng Eh/E vµ
9Õt 017#
Vs nª1 c/ch
n|ng B1} th~6#
qµi 1#
rhHng 4inh rkng:
X X
1 j X 1 j X 2 + + − ·
OGi P
r/ch 1# •^t " Z
X X
1 j X 1 j X + + −
r/ch 2# Eh|n tCch
( ) ( )
X X
X X
X X
1 j X 1 j X 1 X 1 X + + − · + + −
qµi 2# tCnh gi/ trÞ c/c biY1 thHc s61
1 2 Y
X 2 2
X X X
1,Z
Y ,2Z X
:( v1 ' v2' (jY " v2e '
1 e
6(v ' j2Z 1e(v X'
2 Y
− −


− −
− − +
¸ _
− − − + −

¸ ,
bµi 3# so s/nh
( )
Z
1 j
Y X
j Y
1
X w X
X
Y wj


2Voạt động 2:Khảo !t h"# $%& th'(
Vo)t @Ang
O`
Vo)t @Ang
VW
Ohi b7ng#
O` nª1 vNn
@J vµ tF
chHc cho VW
gi7i to/n, h,
ng +gn c/c
VW cnn (Õ1
9: n;ng#
VW tiÕE nh=n
c/c vNn @J,
ch- @%ng t5
gi/c gi7 c/c
bµi t=E nµ(
s61 @? tr6o
@Fi vi O`
vJ EhSng
gEh/oE vµ
9Õt 017#
qµi 1# # R34 Re• c-6 c/c hµ4 s. s61K
( )
( )
X
2
X
X
2
2
1(% u 1
2( % u u 2

· −
· + −
OGi P [ 9Õt 017:
1# „ Z €•‚1ƒ#
[. „ Z (,{;,1)∪(2; \ {)
qµi 2# 9h7o s/t hµ4 s. ( ) % 2u
π
·
R34 4 @Y Et ( ) 2ž už C
π
− · c? h6i Eh|n
biDt nghiD4#
OGi P [ 9Õt 017:
‰@v thÞ
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Vwi: nª1 c/c
bc 9h7o
s/tK
'h2c B)i
c/ch vh @v
thÞ hµ4 trÞ
t1(Dt @.i#
VW 9h7o s/t
hµ4 s.#
VW nh2c B)i
c/ch vh @v
thÞ hµ4 trÞ
t1(Dt @.i vµ
biDn B1=n s.
gi6o @iY4
@Y 9Õt B1=n
nghiD4#
4
2
, 2
, $ $
) x ( ) * 2⋅x ( )
3 +1 ,
‰ @v thÞ ( ) % 2ž už
π
·
4
2
,$ $
x ( ) * 2⋅ x
( )
3+1,
„56 vµo @v thÞ t6 c? 4 d 0#
r-ng c. [ bµi t=E vJ nhµ#O` (ª1 c_1 VW vJ h%c B)i c/c bc 9h7o s/t, tCnh chNt @^c
biDt c-6 hµ4 s. B1} th~6#qµi t=E: nghiªn cH1 bµi Bog6rit vµ gi7i c/c bµi t=E trong
WqR#
•( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
(o)n ng*y :28,12,2010
-g*y d)y 29,12,2010
Tiết PPCT : 1e

MJGA?IT
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
A'( M)C TI*+ :
1)Kiến thức: g; nOm đư9c :
gi&' đư9c định nghDa l.garit thJ. c? $- 3ư?ng kh:c ] 3=a và. kh:i ni(m ld+ thừa c*a chính c? $- đó .
Th>+ đư9c c:c "h7" t.:n nKng lên ld+ thừa và l>+ l.garit thJ. cVng c? $- là hai "h7" t.:n ngư9c c*a nha' .
gi&' r‰ c:c tính ch>t và c%ng thEc đIi c? $- c*a l.garit .
Th>+ đư9c một vài Eng 3'ng c*a l.garit th2" "hKn tr.ng vài Eng 34ng .và tính t.:n
ˆ" 34ng làm c:c ví 34 ;X .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
i!" h#c $inh biết v2n 34ng định nghDa và c:c tính ch>t c*a l.garit đ& gi@i c:c bài t2" .
8àm c:c bài t2" về l.garit nên ch. h#c $inh chEng minh c:c c%ng thEc
8àm đư9c c:c bài t2" ;X và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy:
T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
B'( CH+›N BỊ vP3OPn# titn &ạ% 3>8':
;1 34ng c:c "hư?ng "h:" 35+ h#c c? b@n $a' một c:ch linh h#at nhAm gi!" h#c $inh tBm tCi 0 "h:t hi(n chiếm lDnh
tri thEc :9i mF 0 v>n đ:" . Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .
TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :
Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .
Lh'Mn bị b@ng "h4 trBnh. Lhia Q nhóm0 mRi nhóm có nhóm trưFng.
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :
LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c .Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+ tính cSm ta+
C'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
I'( Ồn T7n3 tz 83{8 : Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài c*a h#c $inh
II'( \ipC tq: 6$i 8B : CV4 3Wi 1 : gT+ tính :
6 2
Bog $ Bog 3 1 B og2
36 10 8 A

· + −
Đáp án : A= -2
III'( 0ạ% 3>8 6$i CDi :
0ạ% 3>8 6$i CDi :
]. Vo)t @Ang1:tính c:c l.garit
Vo)t @Ang O` Vo)t @Ang VW Ohi b7ng#
O` nª1 vNn @J:
Vs v=n +>ng
c/c cang thHc
biÕn @Fi vµ
c/c cang thHc
@wi biÕn s. @Y
tCnh vµ so
s/nh#
qµi 1# 6# cho 6 Z Bog
2
20# tCnh Bog
40
$#
b# cho Bog
2
3

Z b# tCnh Bog
6
3; Bog
8
Q2#
qµi 2# so s/nh c/c s. s61
a. Bog
2*$
$*2 vµ Bog
$*2
2*$#
b. {og
1*3
& vµ Bog
3
1*&#
c# {ogb vµ Bn10#
fÕt 017:
6# h6i s. bkng nh61#
b# V6i s. bkng nh61#
c# {n10 nhw hSn#
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ : ˆ" 34ng c:c tính ch>t c*a l.garit0 định lí 0 h( H'@ làm c:c ví 34 và bài t2" .shOc l5i c:c
c%ng thEc về l.garit
L( ?~t ‚in3 n#3itC
(o)n ng*y ::,1,2011
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 NUi &4n# #3i 6Sn#
Hoạt TUn# 1
b Lhia lP" thành Q nhóm
` shóm ]: _[a );X,
` shóm [: _[b );X,
` shóm _: _[c );X,
` shóm Q: _[3 );X,
b Lhia b@ng thành Q "hSn và c:c nhóm
đ5i 3i(n trBnh bà+
b L:c nhóm tiến hành th=c hi(n thJ. +ê'
cS'
b L:c đ5i 3i(n lên b@ng trBnh bà+
b L:c nhóm cCn l5i nh2n 67t0 có th& đề
6'>t c:ch gi@i kh:c
b i:. viên ch†nh $1a h.àn ch†nh bài gi@i.
b sê' tóm tOc c:c c%ng thEc đư9c :"
34ng
Hoạt TUn# 2
` shóm ]: _Q3
` shóm [: _Qc
` shóm _: _Qa
` shóm Q: _Qb
b i:. viên ch†nh $1a h.àn ch†nh bài gi@i
b sê' tóm tOc vi(c $1 34ng định lí ] ` h(
H'@
b L:c nhóm th=c hi(n gi-ng như trên
Hoạt TUn# X
b #i một h#c $inh lên b@ng trBnh bà+ bài
_ta
b shóm ] và _ cVng làm bài _ta F 3ưPi
lP"
b #i một h#c $inh lên trBnh bà+ bài _Œb
b shóm [ và Q cVng làm bài _Œb F 3ưPi
lP"
b c +ê' cS' c:c nhóm đư9c "hKn c%ng
nh2n 67t bài _ta và _Œb
b c h.àn ch†nh bài gi@i
b i:. viên nh>n m5nh vị trí c*a c? $-
) Mn0 hAng, đ-i vPi [ bài t2" trên.
G•i • tqS nŠi 8V4 3Wi <$ 6$i tRQvSG‚'
3
2
Bog $
6
6 10 2 10
2 4
8 8 8 8 8
2
2 3
Q Q Q Q Q
$ $ $
$ $
Bog $ 1 Bog 2 Bog 3 Bog $ B
12 4
32# )Bog 12 Bog 1$ Bog 20 Bog #20 Bog 4 Bog 2 #
1$ 3
1 6
) Bog 36 Bog 14 3Bog 21 Bog Bog Q 2#
2 14,21
Bog 36 Bog 12 Bog 3 1
)
Bog & 2Bog 3 2#
)36 10 8 6 10 2
a
b
c
d


¸ _
− + · · · ·

¸ ,
¸ _
− − · · · −

¸ ,

· ·
+ − · + −
3
2
og 3
2 3
$ $ 3 3# · + − ·
6
6 6 6
3 4 3 4
Bog 1,1 0
6 6
Bog 0,&& Bog 1,1 Bog 0,&&# 0
1 1
33# ) ? Bog 4 1 µBog 0, Bog 4 Bog #
3 3
) ? Bog 1,1 1 ªn 3 3 1( 33d1)vµBog 0,&& 0 ªn
Q Q 1 ( 3Qd1)# R~ @? s1( r6 3 1 Q
a "a c v suy ra
b "a c n v n
v
> < >
> > · <
< · > >
( )
( )
( )
3
2
µi 34 # )Bog2 Bog3 Bog6 Bog$#
12
)Bog12 B g$ ZBog Bog2,4 BogQ#
$
)3Bog2 Bog3 Bog 2#3 Bog24 Bog2$ 2Bog$#
)1 2Bog3 Bog10 Bog3 Bog 10,& Bog&0 Bog2Q;
^c Bog 2QZ3Bog 3Z2Bog3\Bog3!2 Bog3\Bog10Z2Bog3\1 #
B a
b o
c
d
ho
+ · >
− · <
+ · · < ·
+ · + · · >
( )
( )
( )
3 3
4 3
3
1 1
3$# )Bog Bog 3 2Bog Bog 3 2,3 2 8
2 2
1 1
)Bog Bog 4 Bog 3Bog 4 #3 3# 2 11#
3 3
a a a a
a a a a
a x a b c b c
a b
b x b c
c
· · + + · + + − ·
¸ _
· · + − · + − − ·


¸ ,
( )
3 3 3
4 Q 4 Q 4 Q
3 3 3
2 2
$ $ $ $ 3 3
36# )Bog 4Bog QBog
Bog Bog Bog #
)Bog 2Bog 3Bog Bog #
a x a b
a b a b x a b
a a
b x a b x
b b
· +
· + · ⇒ ·
· − · ⇒ ·
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
-g*y d)y 8,1,2011
Tiết PPCT : 2
MJGA?IT
A'( M)C TI*+ :
1)Kiến thức: g; nOm đư9c :
gi&' đư9c định nghDa l.garit thJ. c? $- 3ư?ng kh:c ] 3=a và. kh:i ni(m ld+ thừa c*a chính c? $- đó .
Th>+ đư9c c:c "h7" t.:n nKng lên ld+ thừa và l>+ l.garit thJ. cVng c? $- là hai "h7" t.:n ngư9c c*a
nha' .gi&' r‰ c:c tính ch>t và c%ng thEc đIi c? $- c*a l.garit .
ˆ" 34ng làm c:c ví 34 ;X .
2) Kỹ năng: p•n ch. h#c $inh c:c kD nzng :
i!" h#c $inh biết v2n 34ng định nghDa và c:c tính ch>t c*a l.garit đ& gi@i c:c bài t2" .
8àm đư9c c:c bài t2" ;X và c:c bài t2" tr.ng ;<T và c:c bài t2" kh:c .
3)Tư duy: T= gi:c0 tích c=c tr.ng h#c t2".;:ng t5. tr.ng tư 3'+.
Tư 3'+ c:c v>n đề tóan h#c0 th=c tế một c:ch l.gíc và h( th-ng.
B'( CH+›N BỊ vP3OPn# titn &ạ% 3>8':
;1 34ng c:c "hư?ng "h:" 35+ h#c c? b@n $a' một c:ch linh h#at nhAm gi!" h#c $inh tBm tCi 0 "h:t hi(n
chiếm lDnh tri thEc :9i mF 0 v>n đ:" .Gh:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề .
TI chEc đan 6Jn h#at động h#c t2" c:c nhKn h./c nhóm.
1( C345n 67 89: #i;o <i=n :Lh'Mn bị c:c cK' hỏi g9i mF .Lh'Mn bị "h>n mà' và một $- đồ 3Vng kh:c .
Lh'Mn bị b@ng "h4 trBnh. Lhia Q nhóm0 mRi nhóm có nhóm trưFng.
2( C345n 67 89: 3>8 sin3 :LSn %n l5i một $- kiến thEc đ5. hàm đT h#c .Uồ 3Vng h#c t2" : thưPc kW0 c.m"a0 m:+
tính cSm ta+ Xiến thEc đT h#c ld+ thừa lP" Œ đT h#c .
C'(TIẾN T?@NH 012 HAC :
I'( Ồn T7n3 tz 83{8 : Xi&m tra $D $-0 tBnh hBnh ch'Mn bị bài c*a h#c $inh
II'( \ipC tq: 6$i 8B : gT+ tính :
3
Q Q Q
1
Bog 36 Bog 14 3Bog 21
2
B· − −
III'( 0ạ% 3>8 6$i CDi : Đ`t <˜n T• 834%pn tiếQ <$o 6$i CDi :
~4c đích c*a hai tiết l'+(n t2" nà+ là r•n l'+(n ch. g; kD nzng :
;1 34ng định nghDa l%garit đ& gi@i c:c bài t.:n về $= tồn t5i l%garit và tBm c? $- c*a l%garit.
;1 34ng c:c tính ch>t c*a l%garit đ& tính t.:n vPi c:c bi&' thEc chEa l%gatit
0ạ% 3>8 6$i CDi :
Vo)t @Ang1:tính c:c l.garit
Hoạt TUn# G<, HS Ohi b7ng#
Hoạt TUn# 1
b Lhia lP" thành Q
nhóm
shóm ]: _\a
shóm [: _\b
shóm _: _\c
shóm Q: _\3
b L:c nhóm tiến
hành th=c hi(n thJ.
+ê' cS'
4
3
3
4
1 1
38# )Bog Bog 4Bog 2 Bog8 Bog2 Bog4 Bog8 Bog8 0
8 2
4 1 3 & 4 & 4 3 1
)Bog Bog36 Bog Bog #6# Bog #6# #
& 2 2 2 & 2 & 2 2
4 2
Bog #3# # (Bog18 2)#
& 2
a
b
+ + · − + + · − + ·
¸ _
¸ _
+ + · ·¸ ,
¸ ,
¸ _
· ·


¸ ,

gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
0( CỦNG CỐ LÀ 0]N 0^ :ˆ" 34ng c:c tính ch>t c*a l.garit0 định lí 0 h( H'@ làm c:c ví 34 và bài t2" .
shOc l5i c:c c%ng thEc về l.garit
L:c ví 34 th =c hành .
], Tính Y ^
_
} Q _ [ [
. . .
l.g
%
% % % %
vPi i w a | ] [, <iết a
[
` b
[
^uab a x i0 b x i.
L~
, l.g )l.g
[
]
_
l.g $ %
$ %
+ ·
+
CV4 X( <iết lg[ ^ a0 lg_ ^ b. Tính lg
[}
[Q
thJ. a và b
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
(o)n ng*y :12,1,2011
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Hoạt TUn# 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3 NUi &4n# #3i 6Sn#
b L:c đ5i 3i(n lên b@ng trBnh bà+
b L:c nhóm cCn l5i nh2n 67t0 có th& đề
6'>t c:ch gi@i kh:c
b i:. viên ch†nh $1a h.àn ch†nh bài
gi@i.
b sê' tóm tOc c:c c%ng thEc đư9c :"
34ng
Hoạt TUn# 2 ToC tRQ u;8 T7n3 89:
3$C s_
( )
6
3 2 3 3
16
3 16
3 2
2
6
$
20
2
2Q 3
)BogQ2 2Bog Bog 108 Bog 2#3 Bog Bog 2#3
2$6 2
2
Bog 2#3# #2#3
3
$
Bog 2 #3 20Bog2 Bog3#
2
c

− + · − +
¸ _
·

¸ ,
¸ _
· · −

¸ ,

( )
3 3 4 2
3 3 2
4
1
)Bog Bog0,3Q$ 2Bog 0,$62$
8
Bog2 Bog 0,$#3 2Bog 0,$#3
Bog2 Bog2 Bog3 2Bog2 2Bog3
3
Bog2 Bog3 Bog #
16
d

− − −

− +
· − +
· − − + +
· + ·
ToC tRQ u;8 T7n3 89: 3$C s_ :
1'(
( )
2
2
Bog 3 2 4 y x x x · − + + − 2'(
2
1 1
Bog
1 1
y
x x
¸ _
· +

− +
¸ ,
X'(
( ) 3 8
0,3
2
Bog 1
2
2 8
x x
x
y
x x
− + −

· +
− −
Y'(
( ) ( )
2
1
2
12 Bog 2 y x x · + − +
C3o 3$C s_ :
( )
2
2
1
Bog 2 3
y
x x m
·
− +
( ToC #i; tq7 89: C Tp 3$C s_
u;8 T7n3 <Di C>i #i; tq7
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
-g*y d)y 13,1,2011
Tiết PPCT : 21
M+2cN TEP LH PH,-NG T?@NH Mš LÀ MŸGA?IT
I( MŽ8 ti=4:
L*ng c- ch. g;:
; 1< =iến thức:b sOm vŠng c:c "hư?ng "h:" gi@i "hư?ng trBnh md và l%garit.
b sOm đư9c c:ch gi@i h( "hư?ng trBnh md và l%garit.
y 1< =ỹ năng:b <iết v2n 34ng tính ch>t c:c hàm $- md0 hàm $- l%garit và hàm $- l'œ thừa đ& gi@i t.:n .
b L*ng c- và nKng ca. kœ nzng c*a h#c $inh về gi@i c:c "hư?ng trBnh0 h( "hư?ng trBnh md và l%garit.
y 1< tư duy >* thái ?@:b p•n l'+(n tư 3'+ l.gic0LMn th2n 0 chính 6:c.. <iết H'i l5 về H'Jn
II( C345n 67 :
b c: i:. :n0 bài t2".
b g;: ƒn t2" l5i c:c kiến thEc về "hư?n trBnh0 b>t "hư?ng trBnh md và l%garit.
III( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
CV4 3Wi: sê' c:ch gi@i "hư?ng trBnh md và l%garit c? b@n. sê' c:c "hư?ng "h:" gi@i "hư?ng trBnh md và l%garit
b .*i tAB : i@i "hư?ng trBnh ( ) _ ] l.g , _ ) l.g
[ [
· − + −
X( N‹i &4n# 6$i CDi:
Hoạt TUn# 1: i@i c:c "t : a,
] l.g ] l.g ] l.g l.g
u . ]_ } . _ } u
− − +
− · −

0 b,

· +
− +
[
]
l.g
[
]
l.g
Q Q
_ _
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
b Lhia [ nhóm và ch. c:c nhóm gi@i
b Uề nghị đ5i 3i(n [ nhóm gi@i
b Lh. g; nh2n 67t
b sh2n 67t 0 đ:nh gi: và ch. đi&m
( ) i
l.g
> · %

%
Th@. l'2n nhómU5i 3i(n c*a [ nhóm lên b@ng trBnh bà+
a,
] l.g ] l.g ] l.g l.g
u . ]_ } . _ } u
− − +
− · −

+ ⇔
l.g
u } . }
}
}
. _
u
u
. ]_
l.g
l.g l.g

+ ·
Xe : ; ^
{ } ]ii
b,

· +
− +
[
]
l.g
[
]
l.g
Q Q
_ _
)],
Uk : 6 x i
)], ⇔
4
4 4
Bog
Bog Bog
3
3#3 4
3
x
x x
\ Z

Q
Q Q
l.g
l.g l.g
[
_
_ _ . _
·
+
Xe : ; ^
¹
¹
¹
;
¹
¹
¹
¹
'
¹
Q
_
l.g
[
_
Q
b sh2n 67t
Hoạt TUn# 2: i@i c:c "t : a, l.g
6 q ]
Q ^ ] ` l.g
[
)6 q ], b, } ( )
[
[ [
l.g l.g · −
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
b gỏi:jVng c%ng thEc nà. đ& đưa [ l%garit
về cVng c? $- r
b sê' điề' ki(n c*a từng "hư?ng trBnh r
b Lh#n ] g; nh2n 67t
b Th@. l'2n nhóm
b T8:
%
$
$
%
l.g
]
l.g ·
b [ g; lên b@ng gi@i
a. l.g
6 q ]
Q ^ ] ` l.g
[
)6 q ], )[,
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
b c đ:nh gi: và ch. đi&m
Uk : i w 6 q ] ] ≠
¹
'
¹

>

[
]

)[,
( ) ] l.g ] [ l.g [
[ ]
− + · ⇔

( )
( ) ] l.g ]
] l.g
[
[
[
− + ·

U/t t ^ l.g
[
)6 q ], 0 t i ≠
Xe : ; ^
¹
;
¹
¹
'
¹
Q
}
0 _
6(
} ( )
[
[ [
l.g l.g · − Xe : ; ^ { }
[}
[ a ] − −
b g; nh2n 67t
Hoạt TUn# X: i@i c:c "t : a,
i _ . [ t Q
[ ln ln ] ln
[
· − −
+ +
b,
t [ . Q [
[ [
c.$ $in
· +


Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
b Uề nghị đ5i 3i(n [ nhóm gi@i
b #i ] h$ nê' c:ch gi@i "hư?ng trBnh
sh2n 67t : L:ch gi@i "hư?ng trBnh 35ng
Y.a
[ln6
`<)ab,
ln6
`L.b
[ln6
^i
Lhia [ vế ch. b
[ln6
h./c a
[ln6
h./c ab
ln6
đ& đưa về "hư?ng trBnh H'Jn th'ộc .
b #i h#c $inh nh2n 67t
b gỏi : có th& đưa ra điề' ki(n t như thế
nà. đ& ch/t chŽ h?n r
b sh2n 67t 0 đ:nh gi: và ch. đi&m
b Th@. l'2n nhóm
b U5i 3i(n c*a [ nhóm lên b@ng trBnh bà+
b Tr@ lNi
:.
i _ . [ t Q
[ ln ln ] ln
[
· − −
+ +
Uk : 6 x i
"t i _ . ]\ t Q . Q
ln . [ ln ln
· − − ⇔

i ]\
_
[
_
[
. Q
ln ln [
· −
,
_

¸
¸

,
_

¸
¸


U/t t ^ i 0
_
[
ln
>
,
_

¸
¸
t

Xe : ; ^
[ −
C
6.
t [ . Q [
[ [
c.$ $in
· +

i t [ . Q [
[ [
c.$ c.$ ]
· − + ⇔

i t [ . Q
[
[ [
[
c.$
c.$
· − + ⇔

U/t t ^ i 0 [
[
c.$
> t

Xe : Ghư?ng trBnh có một h# nghi(m 6 ^
D = = ∈ + 0
[
π
π
b sh2n 67t
b T8 : j=a và. tính ch>t ] c.$ i
[
≤ ≤

[ [ ]
[
c.$
≤ ≤ ⇒

[ ] ≤ ≤ ⇒ t
IL( C9n# 8_, &`n &a b h’c g; nOm đư9c c:ch gi@i "hư?ng trBnh0 b>t "hư?ng trBnh0 h( "hư?ng trBnh0 h( b>t "hư?ng
trBnh md và l%garit0‹
b h’c g; về làm thê c:c bài t2" về hàm $- md và l%garit tr.ng ;<T.
L( ?~t ‚in3 n#3itC
-g*y Eo)n: 19,1,2011
-g*y giFng: 20,1,2011
Tiết [[ M+2cN TEP LH T’CH PHN
I( MŽ8 ti=4:
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
L*ng c- ch. g; về:
b Uịnh nghDa và n nghDa c*a tích "hKn0 c:c "hư?ng "h:" tính tích "hKn.
b p•n l'+(n ch. g; kD nzng tính t.:n0 kh@ nzng "hKn tích0 tư 3'+0..
II( C345n 67 :
b c: i:. :n0 bài t2".
b g;: ;X0 %n l5i c:c kiến thEc về tích "hKn.
III( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
/Gu hHi: sê' c:ch tính tích "hKn bAng định nghDar ;a' đó tính tích "hKn
I ^
]
_
]
) ], db #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
X( N‹i &4n# 6$i CDi:
gU]: LhŠa bài t2".
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1. Tính c:c tích "hKn $a'
a,
]t
]


36 b,
Q
i
π

$in [6 36 c,
[
i
π

L.$
[
6 36
3,
Q
i
[ d −

b sê' bài t2"
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng biết gi@i thB gj g;
gi@i
B$i 2. Tính c:c tích "hKn $a'
a,
]
}
i
)_ [, d −

b,
] [
_
i
) ,
[

dc,
[
]
i

C d

3,
_
]
[
]

C dB$i 1 g; lên b@ng gi@i
a,
]t
]t ]t ] _
[ [
] ]
]
[ [
.t_ Q[
_ _
d d
¸ _
· · · ·

¸ ,
∫ ∫
b,
Q
[
i i
]
$in[ c.$ [ ]
[
d
π
π
¸ _
· − ·

¸ ,

c,
[ [
[
i i
] c.$ [
c.$
[

d d
π π
+
·
∫ ∫
[
i
$in[
[ Q Q

π
π
¸ _
· + ·

¸ ,
3,
Q
i
[ d −

^ ( ) ( )
[ Q
i [
[ [ d d − + −
∫ ∫

[ Q
[ [
i [
[ [ Q
[ [


¸ _ ¸ _
· − + − ·

¸ , ¸ ,
B$i 2
b ~ột g; lên b@ng gi@i
a, U/t
]
_ [ _
_
u du d d du · − ⇒ · ⇒ ·
i [0 ] ] u u · ⇒ · − · ⇒ · .
Xhi đó ta có:
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
J,
]
[ ln
C

d

+

o,
[
] ln
C
C
d
+

b sê' bài t2"
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sJJ'$ g; kh%ng biết gi@i thB gj
g; gi@i
B$i X. Tính c:c tích "hKn $a'
a,
[
i
c.$ d
π

c,
[
]
)[ ],ln d +

b sê' bài t2"
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng biết gi@i thB gj g;
gi@i
` shOc l5i c%ng thEc tích "hKn
từng "hSn
` ˆ" 34ng c%ng thEc tính c:c tích
"hKn
] ]
} Q
i [
]
)_ [,
_
d u du

− ·
∫ ∫
]
}
[
__
]} ]}
u

· ·
b, U/t
_ [
[ _ u du d · − ⇒ · −
i [0 ] ] u u · ⇒ · · ⇒ ·
Xhi đó ta có:
] [
_
i
) ,
[

d


]
[
_
du
u
·


]
[
ln ln [
_ _
u
· ·

b g; kh:c nh2n 67t
B$i X
b ~ột g; lên b@ng gi@i
a, U/t
c.$ $in
u du d
d> d >
· ·
¹ ¹

' '
· ·
¹ ¹
Từ đó ta có
( )
[ [
[
i
i i
c.$ $in $in d d
π π
π
· −
∫ ∫
^
[
i
c.$ ]
[ [

π
π π
+ · −
c, U/t
( )
[
]
ln
[ ]
u du d

d> d
>
¹
· · ¹
¹

' '
· +
¹ ¹
· +
¹
Từ đó ta có
( ) ( )
( )
[
[
[
[
]
] ]
)[ ],ln ln ] d d
π
+ · + − +
∫ ∫
[
[
]
}
tln[ tln [ .
[ [

¸ _
· − + · −

¸ ,

IL( C9n# 8_, &`n &a b h’c g; nOm đư9c c:c "hư?ng "h:" tính tích "hKn.
b sh>n m5nh c:c 35ng bài t2" và "hư?ng "h:" gi@i.b ƒn t2" c:c v>n đề về Eng 34ng c*a tích "hKn tr.ng vi(c tính
3i(n tích và th& tích. b iN $a' tiế" t4c l'+(n t2" về tích "hKn
L( ?~t ‚in3 n#3itC
-g*y Eo)n: 27,2,2011
-g*y giFng: 28,1,2011
Tiết [_ M+2cN TEP LH T’CH PHN
I( MŽ8 ti=4:
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
L*ng c- ch. g; về: b Uịnh nghDa và n nghDa c*a tích "hKn0 c:c Eng 34ng c*a tích "hKn tr.ng tính 3i(n tích hBnh
"hvng và th& tích c*a v2t th& trCn 6.a+.
b p•n l'+(n ch. g; kD nzng tính t.:n0 kh@ nzng "hKn tích0 tư 3'+0..
II( C345n 67 :
b c: i:. :n0 bài t2".
b g;: ;X0 %n l5i c:c kiến thEc về tích "hKn và Eng 34ng c*a tích "hKn.
III( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( N‹i &4n# 6$i CDi:
Hoạt TUn# 1: In tAB =iến thức
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
b Lh. hàm $-
‡(")
liên t4c trên đ.5n kaa bl.
ciết c%ng thEc tính 3i(n tích hBnh thang c.ng
giPi h5n bFi c:c đưNng
· · · ( ), , y f x x a x b và tr4c h.ànhr
; JhưKng BháB giFi toán
.ư"c 1L 82" b@ng 67t 3>' hàm $- o)6, trên
đ.5n kaa bl.
.ư"c 2L j=a và. b@ng 67t 3>' tính tích "hKn
( )
I
b
a
f x dx#
, 'L1 c>ng th‘c tnh th’ tch 9h“i
trIn "o6( +o htnh Eh”ng gi•i h–n b—i
cwc ˜™šng
[ ] ( ) 0, ; Z › œ • y f x x a b ,
( 0 Z
,
" 6 Z
v†
" b (6 b) Z !
quay
quanh tr$c %xK
, 'L1 c>ng th‘c tnh th’ tch 9h“i
trIn "o6( +o htnh Eh”ng gi•i h–n b—i
cwc ˜™šng
[ ] " g(() 0 ( c;+ Z › œ •
,
" 0 Z ,
( c Z
v†
( + (c +) Z !
quay
quanh tr$c %y&
b ~ột g; lên b@ng viết c%ng thEc
Lh. hàm $-
‡(")
liên t4c trên đ.5n kaa bl. ji(n
tích hBnh thang c.ng giPi h5n bFi c:c đưNng
· · · ( ), , y f x x a x b và tr4c h.ành là
( ) Z
I
b
a
S f x dx#
b Th& tích kh-i trCn 6.a+ 3. hBnh "hvng giPi h5n
bFi c:c đưNng+^o)6,0
( 0 Z
0
" 6 Z

" b (6 b) Z !
Mu%y Mu%nh t4Nc 2 làc^.
b Th& tích kh-i trCn 6.a+ 3. hBnh "hvng giPi h5n
bFi c:c đưNng
[ ] " g(() 0 ( c;+ Z › œ •
0 " 0 Z 0
( c Z

( + (c +) Z !
Mu%y Mu%nh t4Nc 2y là
2
( ) Z
I
d
c
V g y dy p .
Hoạt TUn# 1: /hO% $*i tABL
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1. Tính 3i(n tích hBnh "hvng giPi
h5n bFi
( Bn", " 1, " b Z Z Z
và ”6.
b sê' bài t2"
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng biết gi@i thB gj g; gi@i
B$i 2. Tính 3i(n tích hBnh "hvng giPi
h5n bFi
B$i 1
b g; lên b@ng gi@i
j.
[ ] Bn" 0 " 1; b › œ •
nên
( )
b b
b
1
1 1
W Bn" +" Bn"+" " Bn" 1 1 Z Z Z , Z
I I
.
c2+ W 1 Z )đv3t,.
B$i 2
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
2
( " 4" 3, " 0, " 3 Z, \ , Z Z và
”6.
b sê' bài t2"
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sJJ'$ g; kh%ng biết gi@i thB gj g;
gi@i
B$i X. Tính th& tích hBnh cS' 3. hBnh trCn
2 2 2
(r) : " ( € \ Z H'a+ H'anh ”6
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng biết gi@i thB gj g; gi@i
` shOc l5i c%ng thEc tích th& tích
` ˆ" 34ng c%ng thEc tính th& tích tr.ng
trưNng h9" c*a bài t.:n
b ~ột g; lên b@ng gi@i
<@ng 67t 3>'
6 i ] _
+ q i ` i
( ) ( )
1 3
2 2
0 1
W " 4" 3 +" " 4" 3 +" Z, , \ , \ , \ ,
I I
1 3
3 3
2 2
0 1
" " 8
2" 3" 2" 3"
3 3 3
F s F s
j j M M
Z, , \ \ \ , \ \ Z
j j
M M
j j M M
. H . H
c2+
8
W
3
Z )đv3t,.
b g; kh:c nh2n 67t
B$i X
b ~ột g; lên b@ng gi@i
g.ành độ gia. đi&m c*a )L, và ”6 là
2 2
" € " € Z ž Z Ÿ .
Ghư?ng trBnh
2 2 2 2 2 2
(r) : " ( € ( € " \ Z ž Z ,
( ) ( )
€ €
2 2 2 2
€ 0
` € " +" 2 € " +"
,
Þ Z E , Z E ,
I I

3 3
2
0
" 4 €
2 € "
3 3
F s E
j M
Z E , Z
j
M
j M
. H
.
c2+
3
4 €
`
3
E
Z )đvtt,.
IL( C9n# 8_, &`n &a
b h’c g; nOm đư9c c:c "hư?ng "h:" tính tích "hKna c:c c%ng thEc tính 3i(n tích0 th& tích.
b sh>n m5nh c:c 35ng bài t2" và "hư?ng "h:" gi@i.
b ƒn t2" c:c v>n đề về $- "hEc.
b iN $a' l'+(n t2" về $- "hEc.
L( ?~t ‚in3 n#3itC
-g*y Eo)n: 19,2,2011
-g*y giFng:1+,2,2011
Tiết [Q M+2cN TEP LH M]T C|+
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
I( MŽ8 ti=4:L*ng c- ch. g; về: L:ch viết GT c*a m/t cS'.
b g; biết c:ch $1 34ng c:c "hư?ng trBnh c*a m/t cS' đ& gi@i t.:na biết 67t vị trí tư?ng đ-i c*a m/t cS' vPi
m/t "hvng
II( C345n 67 : b c: i:. :n0 bài t2"0 hBnh vŽ. b g;: ;X0 thưPc kW0 c.m"a.
III( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
CV4 3Wi: sê' "hư?ng trBnh điề' ki(n đ& viết đư9c "hư?ng trBnh c*a m/t cS'r Lh. một ví 34 c4 th& rồi viết GT c*a
m/t cS' đó.
X( N‹i &4n# 6$i CDi:
gU]: LhŠa bài t2".
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1.
82" "t c*a m/t cS' );, biết m/t cS' );, :
a, Ló tKm I)[ab]aQ, và có b:n kính p ^ _.
b, Ló đưNng kính Y< biết Y)]aQaq [, 0 <)q
_a}a], .
c, Ló tKm I)]ab]a[, và tiế" 6!c vPi : 6 `
[+ q [¨ ` ]u ^ i.
3, Ló tKm I)]aQat, và đi H'a Y)b[aiat,.
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
B$i 2:
82" "t c*a m/t cS' );, biết m/t cS' );, :
a, Ui H'a Q đi&m Y)ia]ai, 0<)[a_a], 0L)b
[a[a[, 0 j)]ab]a[,
b, Ui H'a Q đi&m : Y)[a]ai, 0 <)_aiaQ, 0 L)b
]ab_a_, 0 j)iab_ai,.
c, Ló tKm th'ộc mo 6 ` + ` ¨ q [ ^ i và đi
H'a _ đi&m Y)[aia], 0 <)]aiai, 0 L)]a]a],.
3, Ló tKm I th'ộc ”6 0 đi H'a Y)[ab]a[, và
có p ^ _.
J, Ui H'a Y)[a[a], <)b[a]0Q, và có tKm
th'ộc ”¨.
b #i một g; lên b@ng
B$i 1
b ~ột g; lên b@ng gi@i
a, Ghư?ng trBnh c*a );, là:
( ) ( ) ( )
[ [ [
[ ] Q Œ y P − + + + − ·
b, Ta có tr'ng đi&m
Π]
]a a
[ [
5
¸ _
· − −

¸ ,
là tKm c*a );, và
]t ] Π[t
[ [ [
.0
Q
+ +
· · ·
là b:n kính c*a );,. ;'+ ra
"hư?ng trBnh c*a );, là:
( )
[ [
[ Π] ]_
]
[ [ [
y P
¸ _ ¸ _
+ + − + + ·

¸ , ¸ ,
c, Ta có
( ) ( )
] [ Q ]u
0 Q
] Q Q
Q d 5 J
− − +
· · ·
+ +
là b:n kính c*a
);,. ;'+ ra "hư?ng trBnh c*a );, là:
( ) ( ) ( )
[ [ [
] ] [ ]t y P − + + + − ·
3, Ta có
Œ ]t i } Q 50 · · + + + ·
là b:n kính c*a );,. ;'+
ra "hư?ng trBnh c*a );, là:
( ) ( ) ( )
[ [ [
] Q t [} y P − + − + − ·
b g$ kh:c nh2n 67t
B$i 2:
82" "t c*a m/t cS' );, biết m/t cS' );, :
a, Ui H'a Q đi&m Y)ia]ai, 0<)[a_a], 0L)b[a[a[, 0 j)]ab]a[,
b, Ui H'a Q đi&m : Y)[a]ai, 0 <)_aiaQ, 0 L)b]ab_a_, 0 j)iab_ai,.
c, Ló tKm th'ộc mo 6 ` + ` ¨ q [ ^ i và đi H'a _ đi&m
Y)[aia], 0 <)]aiai, 0 L)]a]a],.
3, Ló tKm I th'ộc ”6 0 đi H'a Y)[ab]a[, và có p ^ _.
J, Ui H'a Y)[a[a], <)b[a]0Q, và có tKm th'ộc ”¨.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
b #i một g; khỏc nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
- /hR ':
` c có th& hưPng 3‡n ch. g; nhiề' c:ch
gi@i kh:c nha'
o, Ló tKm nAm trên đưNng thvng
]
]
t Q

y t
P t
· ¹
¹
· +
'
¹
· +
¹
và tiế" 6!c vPi )G,
[ [ } i y P + + − ·
0 b:n kính p ^ }.
g, Ló tKm nAm trên đưNng thvng :
[
]
[
]
_
[ −
·

·

− P y
và tiế"
6!c vPi [ mo
)G, : 6 ` [+ q [¨ q [ ^ i và )e, : 6 ` [+ q [¨ ` Q ^ i
h, Ló b:n kính p ^ } và tiế" 6!c vPi )G, : _6 ` Q¨ q ]t ^ i t5i
đi&m T)Qa]a],.
b i@i n a,
` #i "t c*a m/t cS' có 35ng làa
[ [ [
[ [ [ i y P % $y cP d + + + + + + ·
cB );, đi H'a b-n đi&m Y0 <0 L0 j nên ta có h(:
]
[
] [ i
_
]Q Q t [ i
[
][ Q Q Q i
}
t [ [ Q i
[
[
%
$ d
% $ c d $
% $ c d
c
% $ c d
d
¹
· −
¹
+ + ·
¹
¹
¹
¹
+ + + + · · −
¹ ¹

' '
− + + + ·
¹ ¹
· −
¹ ¹
+ − + + ·
¹
¹
· ¹
¹
c2+ "hư?ng trBnh c*a );, là
[ [ [
_ } [ i y P y P + + − − − + ·
IL( C9n# 8_, &`n &a
h’c g; nOm đư9c c:ch viết "hư?ng trBnh m/t cS'. sh>n m5nh c:c 35ng bài t2" và "hư?ng "h:" gi@i.
b <Tcs: ƒn t2" chư?ng và làm thêm c:c bài tr.ng ;<Tb 8àm thêm bài t2" $a':
82" "hư?ng trBnh m/t cS' );, biết :
a, Ló tKm I)ta_abQ, và tiế" 6!c ”+.
3, Ló tKm I)b_a[a[, và t6 vPi mc: )6b],
[
` )+ ` ][
[
` )¨ q Q,
[
^ ]t
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
-g*y Eo)n: 27,2,2011
-g*y giFng:2:,2,2011
Tiết [} M+2cN TEP LH M]T C|+
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
vtiếQ t3¡o'
I( MŽ8 ti=4:
Tiế" t4c c*ng c- ch. g; về:
b L:ch viết GT c*a m/t cS'.
b g; biết 6:c định tKm và b:n kính c*a m/t cS'a biết c:ch $1 34ng c:c "hư?ng trBnh c*a m/t cS' đ& gi@i t.:na
biết 67t vị trí tư?ng đ-i c*a m/t cS' vPi m/t "hvng và đư?ng thvng.
II( C345n 67 :
b c: i:. :n0 bài t2"0 hBnh vŽ.
b g;: ;X0 thưPc kW0 c.m"aa làm c:c bài t2" về m/t cS' tr.ng ;X và ;<T.
III( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
CV4 3Wi: sê' c:ch 67t vị trí tư?ng đ-i c*a m/t "hvng và m/t cS'r ;a' đó 67t vị trí tư?ng đ-i c*a m/t cS' );, và
m/t "hvng )G, có "hư?ng trBnh ch. 3ưPi đK+:
);,:
( ) ( ) ( )
[ [ [
_ ] ] ]t y P − + + + − ·
)G,: 6 ` [+ q _¨ b ] ^ i
X( N‹i &4n# 6$i CDi:
gU]: LhŠa bài t2".
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1.
82" "hư?ng trBnh m/t cS' );, biết :
a, Ló tKm I)ta_abQ, và tiế" 6!c ”+.
b, Ló tKm I)b_a[a[, và t6 vPi mc:
)6b],
[
` )+ ` ][,
[
` )¨ q Q,
[
^ ]t
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c
hưPng 3‡n
` cPi n c, Z:c định tKm và b:n kính
c*a );m,
` TBm ra b:n kính c*a );, 3=a và.
điề' ki(n tiế" 6!c c*a hai m/t cS'
B$i 2:
Lh. m/t "hvng )G, có "hư?ng trBnh
[6 ` [+ ` ¨ q m
[
q _m ^ i và m/t
B$i 1
b ~ột g; lên b@ng gi@i
a, #i tiế" đi&m c*a m/t cS' và ”+ là Y)i a a a i,. Xhi đó
. i _ i _ 50 S % % · ⇔ − · ⇔ ·
11r r
j. đó b:n kính c*a m/t cS' p ^ IY ^
}[
;'+ ra "hư?ng trBnh c*a m/t cS' );, là:
( ) ( ) ( )
[ [ [
t _ Q }[ y P − + − + + ·
b, Ta có
( ) ( )
] [ Q ]u
0 Q
] Q Q
Q d 5 J
− − +
· · ·
+ +
là b:n kính c*a );,.
;'+ ra "hư?ng trBnh c*a );, là:
( ) ( ) ( )
[ [ [
] ] [ ]t y P − + + + − ·
3, Ta có
Œ ]t i } Q 50 · · + + + ·
là b:n kính c*a );,. ;'+ ra
"hư?ng trBnh c*a );, là:
( ) ( ) ( )
[ [ [
] Q t [} y P − + − + − ·
b g$ kh:c nh2n 67t
B$i 2:
b ~ột g; lên b@ng gi@i
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
cS' );,: )6b],
[
` )+ ` ],
[
` )¨ q ],
[
^
Œ
TBm m đ& )G, tiế" 6!c vPi m/t cS'
);, . Xhi đó hT+ tBm t.5 độ tiế"
đi&m.
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; khỏc nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c
hưPng 3‡n
- /hR ':
` c có th& hưPng 3‡n ch. g;
nhiề' c:ch gi@i kh:c nha'
` Từ gi@ thiết ta $'+ ra tKm c*a );, là I)] a b] a ], và b:n kính c*a m/t
cS' là p ^ _.
` ~/t "hvng )G, tiế" 6!c vPi m/t cS' );, khi và ch† khi
( ) ( )
[
[ [ ] _
0 _ _
Q Q ]
m m
d 5 J
− + − −
· ⇔ ·
+ +
[
[
[
_ ] Π}
_ ] Œ
[
_ ] Œ
m m m
m m
m
m m
+ − · · −

⇔ + − · ⇔ ⇔

·
+ − · −
¸
¸
` cPi m ^ b} h./c m ^ [ ta đư9c m/t "hvng
[6 ` [+ ` ¨ q ]i ^ i. Xhi đó t#a độ tiế" đi&m là )_ a ] a [,
b g; kh:c nh2n 67t
IL( C9n# 8_, &`n &a
b h’c g; nOm đư9c c:ch viết "hư?ng trBnh m/t cS'a biết 67t vị trí tư?ng đ-i c*a m/t "hvng và m/t cS'0 vị trí
tư?ng đ-i c*a m/t cS' vPi đưNng thvng.
b sh>n m5nh c:c 35ng bài t2" và "hư?ng "h:" gi@i.
b <Tcs: ƒn t2" chư?ng và làm thêm c:c bài tr.ng ;<T.
b 8àm thêm bài t2" $a':
Bµi 1Lh. mo)G, : [6 ` [+ ` ¨ ` } ^ i và I)]a[ab[,
82" "t mc );, tKm I $a. ch. gia. c*a );, vPi m")G, là đưNng trCn có ch' vi bAng \
π
.
Bµi 2: {=E EhSng tr3nh 4^t c_1 (W) ,biÕt :
6) R|4 o(2;1;,1), b/n 9Cnh €Z4# b) •i 016 @iY4 •(2;1;,3) vµ t|4 o(3;,2;,1)#
c) •i 016 @iY4 •(1;3;0) ,q(1;1;0) vµ t|4 o th1Ac 0"# +) V6i @_1 @Lng 9Cnh Bµ
•(,1;2;3), q(3;2;,Q)
Bµi3 : `iÕt EhSng tr3nh 4^t c_1 (W) biÕt :
6) R|4 o(1;2;,2) vµ tiÕE "Tc vi 4^t Ehpng (Œ):6",3(\2•,11Z0#
b) (r•OR`R,2000): R|4 o(1;4;,Q) vµ tiÕE "Tc vi 4^t Ehpng (Œ) :6"\6(,Q•\42Z0#
c) q/n 9Cnh € Z & vµ tiÕE "Tc vi (Œ): "\2(\2•\3Z0 t)i @iY4 •(1;1;,3)#
L( ?~t ‚in3 n#3itC
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ...........
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
-g*y Eo)n: 2,3,2011
-g*y giFng:7,3,2011
Tiết [t M+2cN TEP LH M]T PHiNG
I( MŽ8 ti=4(
]. Xiến thEc:
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
e'a bài gi@ng h#c $inh cSn đ5t nOm đư9c:
b Xh:i ni(m vJct.r "h:" t'+ến c*a m/t "hvng.
b Ghư?ng trBnh tIng H':t c*a m/t "hvng0 điề' ki(n đ& hai m/t "hvng $.ng $.ng0 v'%ng góc0 kh.@ng c:ch từ một
đi&m đến một m/t "hvng.
[. Xœ nzng:
b qiết tBm t.5 độ c*a vJct.r "h:" t'+ến c*a m/t "hvng.
b <iết viết "hư?ng trBnh tIng H':t c*a m/t "hvng.
b <iết chEng minh hai m/t "hvng $.ng $.ng0 hai m/t "hvng v'%ng góc.
b <iết tính kh.@ng c:ch từ một đi&m đến một m/t "hvng.
_. Tư 3'+0 th:i độ:
b Ló tinh thSn h9" t:c0 tích c=c tham gia bài h#c0 r•n l'+(n tư 3'+ l.gic
b LMn th2n0 chính 6:c tr.ng tính t.:n0 vŽ hBnh
II( C345n 67 : b c: i:. :n0 bài t2"0 hBnh vŽ.b g;: ;X0 thưPc kW.
III( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
CV4 3Wi: ], TrBnh bà+c:ch viết "tmob #i một g; tr@ lNi
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
X( N‹i &4n# 6$i CDi:
j5ng ]:~/t "hvng đi H'a _ đi&m kh%ng thvng hàng: CQvP' Œ4: 6: TipC A, B( C
GG:~/t "hvng )G, H'a đi&m Y~/t "hvng )G, có vJct? "h:" t'+ến là
Œ
n •q,•r
1
·
¸ ]
11r 111r 111r
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
pa đề: ciết "hư?ng trBnh m")G, H'a ba
đi&m Y)]aiai,0 <)ia]ai,0 L)iaia],.
B$i 2: C3o 3:i TipC Mv1w1w1', Nv1wy1w1'(
Liết Q3OPn# tqon3 CQvJMN'(
V„
Œ
uibv4 -i 016 l, `RŒR n l•,l'
1
÷÷→ ·
¸ ]
11r 1111r 111r
<ài gi@i
b ~/t "hvng )G, H'a đi&m Y)]aiai,.
b ~/t "hvng )G, có vJct? "h:" t'+ến là
Œ
n •q,•r
1
·
¸ ]
11r 111r 111r
cPi
( )
( )
•q 1;1;0
•r 1;0;1
· −
· −
111r
111r
( )
Œ
n •q,•r 1;1;1
1
⇒ · ·
¸ ]
11r 111r 111r

b ( ) ( ) ( )
0 0 0
Œt 4E(Œ): • " " q ( ( r • • 0 − + − + − ·

( ) ( ) ( ) " 1 1 ( 0 1 • 0 0
" 1 ( • 0 " ( • 1 0
⇔1 − + − + − ·
⇔ − + + · ⇔ + + − ·
GiSi:~/t "hvng )G, H'a đi&m ”)iaiai,.
b ~/t "hvng )G, có vJct? "h:" t'+ến là
Œ
n l•,l'
1
·
¸ ]
11r 1111r 111r
cPi
( )
( )
l• 1;1;1
l' 1; 1;1
·
· −
1111r
111r
( )
Œ
n l•,l' 2;0; 2
1
⇒ · · −
¸ ]
11r 1111r 111r

b ( ) ( ) ( )
0 0 0
Œt 4E(Œ): • " " q ( ( r • • 0 − + − + − ·
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

( ) ( ) ( ) " 0 0 ( 0 2 • 0 0
" 2• 0
⇔ 2 − + − − − ·
⇔ 2 − ·
Hoạt TUn#2
j5ng ]: ciết "hư?ng trBnh m/t "hvng)G, H'a một đi&m
0 0 0
•(" ;( ;• )
và v'%ng gócY<
Ui&m đi H'a ~ acTGT v7ct?Y<
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1: C3o 6: TipC Av2ww', Bvw2w',
Cvww2'(
1( Liết Q3OPn# tqon3 C`t Q3¢n# vP' Œ4:
B <4‹n# #r8 <Di AC(
B$i 2: C3o 3:i TipC Av1w1w1', BvXwXwX'(
Liết Q3OPn# tqon3 C`t Q3¢n# tq4n#
tqs8 89: Toạn t3¢n# AB(
GiSi
b ~/t "hvng )G, H'a đi&m <)ia[ai,.
b ~/t "hvng )G, có vJct? "h:" t'+ến là
( )
Œ
n •r 2;0;2 · · −
11r 111r
.
b ( ) ( ) ( )
0 0 0
Œt 4E(Œ): • " " q ( ( r • • 0 − + − + − ·

( ) ( ) ( ) " 0 0 ( 2 2 • 0 0
"\2• Z0 "\•Z0
⇔ −2 − + − + − ·
⇔ −2 ⇔ −
B$i Y: C3o 3:i TipC Av1w1w1', BvXwXwX'( Liết Q3OPn# tqon3
C`t Q3¢n# tq4n# tqs8 89: Toạn t3¢n# AB(
#iSi:G>i vP' n$ CQ tq4n# tqs8 89: Toạn t3¢n# AB(
b #i I là tr'ng đi&m c*a Y< ( ) o 2;2;2 ⇒
b ~/t "hvng )G, H'a đi&m I)[a[a[,.
b ~/t "hvng )G, có vJct? "h:" t'+ến là
( )
Œ
n •q 2;2;2 · ·
11r 111r
.
b ( ) ( ) ( )
0 0 0
Œt 4E(Œ): • " " q ( ( r • • 0 − + − + − ·

( ) ( ) ( ) " 2 2 ( 2 2 • 2 0 (\2(\2•,12Z0 ⇔ 2 − + − + − · ⇔ 2
IL( C9n# 8_, &`n &a
b h’c g; nOm đư9c c:ch viết "hư?ng trBnh m/t "hvng và đưNng thvnga nOm đư9c vị trí tư?ng đ-i c*a hai
đưNng thvng0 c*a đưNng thvng và m/t "hvng. b sh>n m5nh c:c 35ng bài t2" và "hư?ng "h:" gi@i.
b <Tcs: ƒn t2" chư?ng và làm thêm c:c bài tr.ng ;<T.
<ài t2" :Lh. Y)_a]ab],0 <)[ab]aQ, L)]a[abŒ, cíêt "t m/t "hvng )Y<L,
mo)G, H'a Y v'%ng góc <L
c. p!t kinh nghi(m
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
-g*y Eo)n: 11,3,2011
-g*y giFng:12,3,2011
Tiết [u
M+2cN TEP LH M]T PHiNG
I( MŽ8 ti=4(
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
]. Xiến thEc:
e'a bài gi@ng h#c $inh cSn đ5t nOm đư9c:
b Xh:i ni(m vJct.r "h:" t'+ến c*a m/t "hvng.
b Ghư?ng trBnh tIng H':t c*a m/t "hvng0 điề' ki(n đ& hai m/t "hvng $.ng $.ng0 v'%ng góc0 kh.@ng c:ch từ một
đi&m đến một m/t "hvng.
[. Xœ nzng:
b qiết tBm t.5 độ c*a vJct.r "h:" t'+ến c*a m/t "hvng.
b <iết viết "hư?ng trBnh tIng H':t c*a m/t "hvng.
b <iết chEng minh hai m/t "hvng $.ng $.ng0 hai m/t "hvng v'%ng góc.
b <iết tính kh.@ng c:ch từ một đi&m đến một m/t "hvng.
_. Tư 3'+0 th:i độ:
b Ló tinh thSn h9" t:c0 tích c=c tham gia bài h#c0 r•n l'+(n tư 3'+ l.gic
b LMn th2n0 chính 6:c tr.ng tính t.:n0 vŽ hBnh
II. Lh'Mn bị : b c: i:. :n0 bài t2"0 hBnh vŽ.b g;: ;X0 thưPc kW.
III. Tiến trBnh.
]. „n định lP"
[. Xi&m tra bài cd:
LK' hỏi: ], `iÕt EhSng tr3nh 4^t Ehpng tr1ng tr5c c-6 @o)n thpng •q, biÕt •(1;2;3) vµ
qZ(3;2;,1)#
#i một g; tr@ lNi
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
_. s%i 3'ng bài mPi:
2µi t4#n,:
`iÕt EhSng tr3nh 4^t Ehpng @i 016 @iY4 •(1;1;6) vµ song song vi 4^t Ehpng (€): 2",
(,•Z0
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
• Oi6o nhiD4 v> cho h%c sinh
ho)t @Ang thbo nh?4#
• r/c c|1 hwi @Þnh hng: h6i
4^t Ehpng song song, th3
c/c v<c tS Eh/E t1(Õn c?
016n hD g3K
• •/nh gi/ 9Õt 017
, Vo)t @Ang th7o B1=n thbo nh?4 t34 BLi gi7i
, e/c @Þnh v<c tS Eh/E t1(Õn thbo t~ng tr,
Lng hGE c> thY vµ B=E EhSng tr3nh
Ohi nh=n BLi gi7i
f:2",(,•\$Z0
2µi t4#n.:`iÕt EhSng tr3nh 4^t Ehpng @i 016 2 @iY4 •(1;2;3) vµ qZ(3;2;,1)# `µ
v1ang g?c vi 4^t Ehpng (€): 2",(,•Z0
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
• Oi6o nhiD4 v> cho h%c sinh
ho)t @Ang thbo nh?4 th7o
B1=n#
• r/c c|1 hwi @Þnh hng: h6i
4^t Ehpng v1ang g?c, th3
c/c v<c tS Eh/E t1(Õn c?
016n hD g3K
• •an @.c h%c sinh ho)t @Ang
, Vo)t @Ang th7o B1=n thbo nh?4 t34 BLi gi7i
, e/c @Þnh c^E v<c tS chX EhSng c-6 4^t
Ehpng Bµ 0
Q
0. n
111r 11r
 v<c tS Eh/E t1(Õn vµ B=E
EhSng tr3nh
Ohi nh=n BLi gi7i
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
• fiY4 tr6 ss6 chj6 9ÞE thLi
c/c s6i s?t#
• •/nh gi/ 9Õt 017
qf:2"\3(\•Z0
2µi t4#n3
`iÕt EhSng tr3nh 4^t Ehpng (Œ) song song vi 4^t Ehpng ():3",4(,•\2Z0 s, vµ tiÕE "Tc
vi 4^t c_1 (W): "
2
\(
2
\•
2
,4",6(\8•\4Z0
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
Oi6o nhiD4 v> cho h%c sinh
• fiY4 tr6 ss6 chj6 9ÞE thLi
c/c s6i s?t#
• •/nh gi/ 9Õt 017
, •Þnh hng thang 016 4At s.
c|1 hwi
• •iJ1 9iDn @Y 4^t Ehpng
tiÕE "Tc vi 4^t c_1 Bµ g3K
• V6i 4^t Ehpng song song
c? EhSng tr3nh nh thÕ nµoK
R34 hng gi7i 01(ÕtK
e/c @Þnh t|4 vµ b/n 9Cnh 4^t cN1#
R|4 oZ(2;3;,4)
q/n 9Cnh €Z$
, e/c @Þnh 4^t Ehpng tiÕE "Tc vi 4^t c_1
th3 9ho7ng c/ch t~ t|4 4^t c_1 @Õn
4^t Ehpng bkng €#
, e/c @Þnh 2 4^t Ehpng song song th3 c?
cing v<c tS Eh/E t1(Õn
e/c @Þnh hng gi7i vµ ghi nh=n BLi gi7i
f:3",4(,•\+Z0 v-.+Z2\(,)$c/n20
4# rIng c.: VD th.ng c/c +)ng bµi t=E vJ 4^t Ehpng
$# qµi t=E vJ nhµ:
Bµi 1: {=E EhSng tr3nh tFng 01/t c-6 4^t Ehpng (Œ) trong c/c trLng hGE s61:
6) •i 016 h6i @iY4 •(0;,1;4) vµ c? c^E `RrŒ Bµ ( ) _a [a] %
r
vµ ( ) _a ia] $ −
r
b) •i 016 h6i @iY4 q(4;,1;1) vµ r(3;1;,1) vµ cing EhSng vi tr>c vi 0"#
Bµi 2: rho tH +iDn •qr„ c? •($;1;3) q(1;6;2) r($;0;4) „(4;0;6) #
6) `iÕt EhSng tr3nh tFng 01/t c/c 4^t Ehpng (•qr) (•r„) (•q„) (qr„)#
b) `iÕt EhSng tr3nh tFng 01/t c-6 4^t Ehpng (Œ) @i 016 c)nh •q vµ song song v?i c)nh
r„#
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
-g*y Eo)n: 19,3,2011
-g*y giFng:1+,3,2011
Tiết [\
M+2cN TEP LH Đ,•NG THiNG
I( MŽ8 ti=4(
]. Xiến thEc: e'a bài gi@ng h#c $inh cSn đ5t nOm đư9c:
b Xh:i ni(m vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian. Ghư?ng trBnh tham $- và "hư?ng trBnh chính chOc c*a
đưNng thvng tr.ng kh%ng gian0 vị trí tư?ng đ-i giŠa hai đưNng thvng.
[. Xœ nzng: b qiết tBm t.5 độ c*a ch† "hư?ng c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian.
b <iết viết "hư?ng trBnh tham $- và "hư?ng trBnh chính tOc c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian khi biết đư9c một
đi&m th'ộc đưNng thvng và một vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng đó.
b Z:c định đư9c t.5 độ một đi&m và t.5 độ c*a một vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng khi biết "hư?ng trBnh tham
$- h./c "hư?ng trBnh chính tOc c*a đưNng thvng đó.
b <iết 6:c định vị trí tư?ng đ-i giŠa hai đưNng thvng tr.ng kh%ng gian.
_. Tư 3'+0 th:i độ:
b Ló tinh thSn h9" t:c0 tích c=c tham gia bài h#c0 r•n l'+(n tư 3'+ l.gic
b LMn th2n0 chính 6:c tr.ng tính t.:n0 vŽ hBnh
II( C345n 67 Q3OPn# titn &ạ% 3>8(
]. Th=c tižn: g; đT nOm đư9c c:c kiến thEc h( tr4c t.5 độ
[. Ghư?ng ti(n : ;X0 $:ch bài t2"0 b!t0 thưPc kW và h( th-ng ví 34 0 bài t2".
III( P3OPn# Q3;Q &ạ% 3>8(
Xết h9" linh h.5t c:c "hư?ng "h:" v>n đ:"0 g9i mF0 35+ h#c "h:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề.
IL ( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
CV4 3Wi: c:ch viết "t3t
X( N‹i &4n# 6$i CDi:gU]: LhŠa bài t2".
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1.
Tr.ng kh%ng gian vPi h( tr4c t#a độ ”6+¨0
ch. m/t "hvng )G,: [6 ` + b ¨ b t ^ i
a. ciết "hư?ng m/t "hvng )e, H'a
đi&m ~ )]a ]a ], và $.ng $.ng vPi m/t
"hvng )G,.
b. ciết "hư?ng trBnh tham $- c*a
đưNng thvng 3 H'a g-c t#a độ và v'%ng
góc vPi m/t "hvng )G,
c. Tính kh.@ng c:ch từ g-c t#a độ
đến m/t "hvng )G,.
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
B$i 1
b ~ột g; lên b@ng gi@i
a, Ta có vJct? "h:" t'+ến c*a m")G, là vJct? "h:"
t'+ến c*a )e,. ;'+ ra "hư?ng trBnh c*a )e, là:
( ) ( ) ( ) [ ] ] ] i y P − + − − − ·
[ b b [ i y P ⇔ + ·
b, Ta có vJct? "h:" t'+ến c*a m")G, là vJct? ch†
"hư?ng c*a 3. ;'+ ra "hư?ng trBnh c*a 3 là:
[ t
y t
P t
·
¹
¹
·
'
¹
· −
¹
c,
( ) ( )
i i i [ [
0
Q ] ] t
d 2 J
+ − −
· ·
+ +
b g$ kh:c nh2n 67t
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
B$i 2:
Lh. hai đưNng thvng 3:
[
]
]
]
]
[ −
·


·
− P y
và 3m:
¹
¹
¹
'
¹
·
− ·
+ ·
t P
t y
t
[
Q
a.TBm "hư?ng trBnh tIng H':t c*a
m")G, H'a đi&m ~ )]a [a _, và v'%ng góc
vPi 3.
b. TBm "hư?ng trBnh tIng H':t c*a
m")e, chEa 3 và $.ng $.ng vPi 3m.
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; khỏc nh2n 6ột
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
- /hR ':
` c có th& hưPng 3‡n ch. g; nhiề' c:ch
gi@i kh:c nha'
B$i 2:
b ~ột g; lên b@ng
Ta viết 3 3ưPi 35ng "hưNng trBnh tham $-
[
]
] [
t
y t
P t
· +
¹
¹
· −
'
¹
· +
¹
a, Ta có vJct? ch† "hư?ng c*a 3 là vJct? "h:" t'+ến
c*a )G,. ;'+ ra "hư?ng trBnh c*a )G, là:
( ) ( ) ( ) ] [ [ _ i y P − − − + − ·
[ b } i y P ⇔ − + ·
b, Ta có vJct?
( )

]a]ai
d d
n u u · ∧ ·
r 11r 11r
là vJct?
"h:" t'+ến c*a )e,. ~/t kh:c đi&m Y)[ a ]a ], th'ộc
3 nên cdng th'ộc )e,. ;'+ ra "hư?ng trBnh c*a )e,
là:
( ) ( ) ( ) [ ] i. ] i y P − + − + − ·
_ i y ⇔ + − ·
IL( C9n# 8_, &`n &a b 8àm thêm bài t2" $a':
Tr.ng kh%ng gian vPi h( tr4c t#a độ ”6+¨0 ch. m")
α
, và đưNng thvng ∆
)
α
,: 6 ` + ` ¨ b ] ^ i ∆:
]
]
] ] −

· ·
P y
a. #i Y0 <0 L lSn lư9t là gia. đi&m c*a m")
α
, vPi c:c tr4c t#a độ ”60 ”+0 ”¨ a cCn j là gia. đi&m c*a ∆ vPi m/t
"hvng t#a độ ”6+.Tính th& tích kh-i tE 3i(n Y<Lj.
b. ciết "hư?ng trBnh m/t cS' );, đi H'a Q đi&m Y0 <0 L 0 j.Z:c định t#a độ tKm và b:n kính c*a đưNng trCn là gia.
c*a m/t cS' );, và m/t "hvng )YLj,.
3. TBm gia. đi&m Y0 < c*a 3 lSn lư9t vPi )G, và )e,.ciết "hư?ng trBnh m/t cS' đưNng kính Y<
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
-g*y Eo)n: 1,6,2011
-g*y giFng:3,6,2011
Tiết [Œ
M+2cN TEP LH Đ,•NG THiNG
I( MŽ8 ti=4(
]. Xiến thEc: e'a bài gi@ng h#c $inh cSn đ5t nOm đư9c:
b Xh:i ni(m vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian. Ghư?ng trBnh tham $- và "hư?ng trBnh chính chOc c*a
đưNng thvng tr.ng kh%ng gian0 vị trí tư?ng đ-i giŠa hai đưNng thvng.
[. Xœ nzng: b qiết tBm t.5 độ c*a ch† "hư?ng c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian.
b <iết viết "hư?ng trBnh tham $- và "hư?ng trBnh chính tOc c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian khi biết đư9c một
đi&m th'ộc đưNng thvng và một vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng đó.
b Z:c định đư9c t.5 độ một đi&m và t.5 độ c*a một vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng khi biết "hư?ng trBnh tham
$- h./c "hư?ng trBnh chính tOc c*a đưNng thvng đó.
b <iết 6:c định vị trí tư?ng đ-i giŠa hai đưNng thvng tr.ng kh%ng gian.
_. Tư 3'+0 th:i độ:
b Ló tinh thSn h9" t:c0 tích c=c tham gia bài h#c0 r•n l'+(n tư 3'+ l.gic
b LMn th2n0 chính 6:c tr.ng tính t.:n0 vŽ hBnh
II( C345n 67 Q3OPn# titn &ạ% 3>8(
]. Th=c tižn: g; đT nOm đư9c c:c kiến thEc h( tr4c t.5 độ
[. Ghư?ng ti(n : ;X0 $:ch bài t2"0 b!t0 thưPc kW và h( th-ng ví 34 0 bài t2".
III( P3OPn# Q3;Q &ạ% 3>8(
Xết h9" linh h.5t c:c "hư?ng "h:" v>n đ:"0 g9i mF0 35+ h#c "h:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề.
IL( Tiến tqon3(
1( “n T7n3 nDQ
2( \ipC tq: 6$i 8B:
CV4 3Wi: cị trí tư?ng đ-i c*a [ 3t
X( N‹i &4n# 6$i CDi:
gU]: LhŠa bài t2".
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
B$i 1. Lh. Y)b[a Qa _, và m/t "hvng )G,:
[6 b _+ ` t¨ ` ]Œ ^ i. g5 Yg ⊥ )G,. ciết
"hư?ng trBnh tham $- c*a đưNng thvng Yg
và tBm t#a độ c*a g
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; khỏc nh2n 6ột
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
B$i 1
b ~ột g; lên b@ng gi@i
Ta có vJct? "h:" t'+ến c*a m")G, là vJct?
ch† "hư?ng c*a Yg. ;'+ ra "ư?ng trBnh c*a Yg là:
Tham $- t Eng vPi gia. đi&m g là nghi(m c*a "hư?ng trBnh:
c2+
]i[ [i[ ]_}
a a
QŒ QŒ QŒ
!
¸ _
· −

¸ ,
b g$ kh:c nh2n 67t
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
B$i 2:
Lh. 3:
6 ] + ] ¨ _
] [ [
+ − −
· ·

và )G,: [6 b
[+ ` ¨ b _ ^ i. TBm t#a độ gia. đi&m Y c*a
3 và )G,. Tính góc giŠa đưNng thvng 3 và
m/t "hvng )G,
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; khỏc nh2n 6ột
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
B$i X
LhEng minh rAng hai đưNng thvng 3
]
:
6 + [¨ i
6 + ¨ ] i
+ + · ¹
'
− + + ·
¹

3
[
:
6 [ [t
+ t
¨ [ t
· − + ¹
¹
· −
'
¹
· +
¹
ch7. nha'
b #i một g; lên b@ng
b #i một g; kh:c nh2n 67t
b c nh2n 67t l5i
b sế' g; kh%ng làm đư9c c hưPng 3‡n
B$i 2:
b ~ột g; lên b@ng
Ta viết 3 3ưPi 35ng "hưNng trBnh tham $-
]
] [
_ [
t
y t
P t
· − +
¹
¹
· +
'
¹
· −
¹
Tham $- t Eng vPi gia. đi&m Y là nghi(m c*a "hư?ng trBnh:
[)b]`t,b[)]`[t,`)_b[t,b_^i
Q Q i ] t t ⇔ − − · ⇔ · −
c2+ Y)b[ a b] a },.
#i © là góc giŠa 3 và )G,. Xhi đó ta có
[ Q [ Q
$in
Π] Q Q. Q Q ]
α
− −
· ·
+ + + +
;'+ ra ©.
B$i X:
LhEng minh rAng hai đưNng thvng 3
]
:
6 + [¨ i
6 + ¨ ] i
+ + · ¹
'
− + + ·
¹

3
[
:
6 [ [t
+ t
¨ [ t
· − + ¹
¹
· −
'
¹
· +
¹
ch7. nha'
b p‰ ràng 3
]
và 3
[
kh%ng $.ng $.ng và kh%ng trVng nha'.
b jž th>+ 3
]
và 3
[
kh%ng có đi&m ch'ng.
j. đó 3
]
và 3
[
c7. nha'.
IL( C9n# 8_, &`n &a b 8àm thêm bài t2" $a':
<ài ]. LhEng minh rAng hai đưNng thvng $a' $.ng $.ng và viết "hư?ng trBnh m/t "hvng chEa hai đưNng thvng đó.
3
]
:
6 } [t
+ ] t
¨ } t
· + ¹
¹
· −
'
¹
· −
¹
và 3
[
:
6 _ [t
+ _ t
¨ ] t
'
'
'
· + ¹
¹
· − −
'
¹
· −
¹
<ài [. Lh. Y)]a [a ], và đưNng thvng 3:
6 + ] ¨ _
_ Q ]
− +
· · .
]. ciết "hư?ng trBnh m/t "hvng )G, đi H'a đi&m Y và v'%ng góc vPi đưNng thvng 3.
[. Tính kh.@ng c:ch từ đi&m Y đến đưNng thvng 3
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
-g*y Eo)n: 71,6,2011
-g*y giFng::,6,2011
Tiết _i
M+2cN TEP LH Đ,•NG THiNG
I( MŽ8 ti=4(
]. Xiến thEc: e'a bài gi@ng h#c $inh cSn đ5t nOm đư9c:
b Xh:i ni(m vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian. Ghư?ng trBnh tham $- và "hư?ng trBnh chính chOc c*a
đưNng thvng tr.ng kh%ng gian0 vị trí tư?ng đ-i giŠa hai đưNng thvng.
[. Xœ nzng: b qiết tBm t.5 độ c*a ch† "hư?ng c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian.
b <iết viết "hư?ng trBnh tham $- và "hư?ng trBnh chính tOc c*a đưNng thvng tr.ng kh%ng gian khi biết đư9c một
đi&m th'ộc đưNng thvng và một vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng đó.
b Z:c định đư9c t.5 độ một đi&m và t.5 độ c*a một vJct? ch† "hư?ng c*a đưNng thvng khi biết "hư?ng trBnh tham
$- h./c "hư?ng trBnh chính tOc c*a đưNng thvng đó.
b <iết 6:c định vị trí tư?ng đ-i giŠa hai đưNng thvng tr.ng kh%ng gian.
_. Tư 3'+0 th:i độ:
b Ló tinh thSn h9" t:c0 tích c=c tham gia bài h#c0 r•n l'+(n tư 3'+ l.gic
b LMn th2n0 chính 6:c tr.ng tính t.:n0 vŽ hBnh
II( C345n 67 Q3OPn# titn &ạ% 3>8(
]. Th=c tižn: g; đT nOm đư9c c:c kiến thEc h( tr4c t.5 độ
[. Ghư?ng ti(n : ;X0 $:ch bài t2"0 b!t0 thưPc kW và h( th-ng ví 34 0 bài t2".
III( P3OPn# Q3;Q &ạ% 3>8(
Xết h9" linh h.5t c:c "hư?ng "h:" v>n đ:"0 g9i mF0 35+ h#c "h:t hi(n và gi@i H'+ết v>n đề.
IL( Tiến tqon3(
Ki/m tr0 &µi c1:
1# rho @Lng thpng (+)
] _
[ Q 0
_
t
y t t Q
P t
· + ¹
¹
· − ∈
'
¹
· +
¹

@Lng thpng +]:
] ] _
_ Q ]
y P − − +
· ·

# e<t vÞ trC tSng @.i gis6 h6i @Lng thpng
2# R34 9ho7ng c/ch gis6 @iY4 • (1;1;1) @Õn 4^t Ehpng ",2(\2•\1Z0
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
• Oi6o nhiD4 v> cho
h%c sinh
•/nh gi/
, Rr3nh bµ( BLi gi7i
, fÕt B1=n h6i @Lng thpng song song
R34 9ho7ng c/ch gis6 @iY4 • (1;1;1) @Õn
4^t Ehpng
",2(\2•\1Z0 8à [’_

2ci mới
'ª1 nAi +1ng bµi h%c: 'ghiªn cH1 4At vµi Hng +>ng @Y tCnh 9ho7ng c/ch
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
qµi to/n 1: rho @iY4 •(1;1;1) vµ @Lng thpng (+):
] _
[ Q 0
_
t
y t t Q
P t
· + ¹
¹
· − ∈
'
¹
· +
¹
t34 9ho7ng c/ch t~
@iY4 • @Õn @Lng thpng (+)
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
• Oi6o nhiD4 v> cho
h%c sinh t34 EhSng Eh/E
gi7i#
• OGi P 1: rho h3nh vh
vµ (ª1 c_1 h%c sinh nª1 r6
c/ch @Y "/c @Þnh 9ho7ng
c/ch gis6 @iY4 vµ @Lng
thpng
• OGi P 2: R34 h3nh
chiÕ1 v1ang g?c c-6 @iY4
• Bªn @Lng thpng (+)
• OGi cho h%c sinh Biªn t,
zng @Õn c/c bµi to/n t34
@iY4#
• •an @.c h%c sinh ho)t
@Ang
•/nh gi/ 9Õt 017 ho)t @Ang
, Rh7o B1=n t34 EhSng Eh/E
, Ohi nh=n EhSng Eh/E
, R34 h3nh chiÕ1 v1ang g?c c-6 @iY4 Bªn
@Lng s61 @? tCnh 9ho7ng c/ch gis6 h6i
@iY4
Rh5c hµnh gi7i chi tiÕt bµi to/n
f:mo H'a Y v'%ng góc 3 _6bQ+`¨^i
hBnh chiế' Y trên 3 là g)]a[aQ,
Xh.@ng c:ch Yg^i0}
2µi t4#n: Lg5i h=c khèi h .b,bM Rrong 9hang gi6n to) @A %xy', cho h6i 4^t Ehpng (P): x
\ y \ ' ( 3 Z 0 vµ (Q): x , y \ '( 1 Z 0# `iÕt EhSng tr3nh 4^t Ehpng (R) v1ang g?c vi (P)
vµ (Q) s6o cho 9ho7ng c/ch t~ % @Õn (R) bkng 2#
Hoạt TUn# 89: GL Hoạt TUn# 89: HS
• Oi6o nhiD4 v> cho
h%c sinh t34 EhSng Eh/E
gi7i#
• OGi P 1: R~ @J r6 cho:
¡(R) v1ang g?c vi (P) vµ
(Q)c s1( r6 @Gc g3K
• OGi P 2: R34 @Gc v<c
tS Eh/E t1(Õn th3 c? thY
9Õt B1=n @Gc EhSng tr3nh
c-6 4^t Ehpng nh thÕ
nµoK
• •an @.c h%c sinh ho)t
@Ang
•/nh gi/ 9Õt 017 ho)t @Ang
, Rh7o B1=n t34 EhSng Eh/E
, Ohi nh=n EhSng Eh/E
, R34 @Gc ng6( v<c tS Eh/E t1(Õn
, Ws +>ng 9ho7ng c/ch @Y gi7i 01(Õt Eh_n
cnn B)i
Rh5c hµnh gi7i chi tiÕt bµi to/n
f:(p,có cTGT )]aiab], có "t 6b¨`3^i
9ho7ng c/ch t~ % @Õn (R) bkng 2# nên 3Z$ v† +Z,$
C1ng cè: qµi t=E vJ nhµ: (c|1 2 z trªn)
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Rrong 9hang gi6n vi hD t%6 @A l"(•, cho @iY4 •(2;$;3) vµ @Lng thpng (+):
] [
[ ] [
y P − −
· ·
1# R34 t%6 @A h3nh chiÕ1 v1ang g?c c-6 @iY4 • trªn @Lng thpng +#
2# `iÕt EhSng tr3nh 4^t Ehpng (
α
) chH6 + s6o cho 9ho7ng c/ch t~ • @Õn (
α
) Bn nhNt#
L( ?~t ‚in3 n#3itC
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹.
-g*y Eo)n: 17,6,2011
-g*y giFng:1:,6,2011
Tiết _]
8•hªs T«G ;› Gg¬L
I(MŽ8 ti=4:
` Xiến thEc:
bgi&' đư9c kh:i ni(m $- "hEc0"hKn bi(t "hSn th=c "hSn @. c*a một $- "hEc.
b<iết bi&' 3ižn một $- "hEc trên m/t "hvng t#a độ.
bgi&' n nghDa hBnh h#c c*a kh:i ni(m m% đ'n và $- "hEc liên h9".
`XD nzng:
b<iết 6:c định "hSn th=c "hSn @. c*a một $- "hEc ch. trưPc và viết đư9c $- "hEc khi biết đư9c
"hSn và th=c "hSn @..
b<iết $1 34ng H'an h( bAng nha' giŠa hai $- "hEc đ& tBm điề' ki(n ch. hai $- "hEc bAng nha'.
b<iết bi&' 3ižn t2" h9" c:c $- "hEc thỏa điề' ki(n ch. trưPc trên m/t "hvng t#a độ.
bZ:c định m% đ'n 0 $- "hEc liên h9" c*a một $- "hEc.
`Th:i độ : sghiêm t!c0hEng th! khi tiế" th' bài h#c0tích c=c h.5t động.
II(C345n 67 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3:
`i:. viên : i:. :n 0b@ng "h4 0"hiế' h#c t2".
`g#c $inh :làm bài t2" trưPc F nhà.
III(P3OPn# Q3;Q : Gh-i h9" c:c "hư?ng "h:" g9i mF0nê' v>n đề0l'+(n t2" 0 v>n đ:".
IL(Tiến tqon3 6$i 3>8:
].„n định tI chEc : ]

[.Xi&m tra bài cd kết h9" vPi gi@i bài t2".
_.<ài mPi
HJ1T ĐING 1
g.5t động c*a gi:. viên b h# hi b@ng
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
`#i h#c $inh ch. biết 35ng c*a $-
"hEc.hê' cS' h#c $inh ch. biết
"hSn th=c "hSn @. c*a $- "hEc đó.
`Tr@ lNi
`#i một h#c $inh gi@i bài t2" ].
`#i h#c $inh nh2n 67t
¨ ^ a ` bi
a:"hSn th=c
b:"hSn @.
<ài t2" ]: TBm "hSn th=c0 "hSn @. c'a c:c $- "hEc $a':
a, ¨ ^ _ q i
b, ¨ ^a ` b ` Qi
c,
i P
[
]
]+ − ·
3, i P _ [ + ·
gưPng 3‡n: a, "hSn th=c: _0 "hSn @.: b]
b, "hSn th=c a `b0 "hSn @.: Q
c, "hSn th=c b]0 "hSn @.:
[
]
3, "hSn th=c [ · P và "hSn @. _ · P
HJ1T ĐING 2
g;: `TrBnh bà+
`sh2n 67t
` a ` bi ^ c ` 3i khi nà.r
`Tr@ lNi
`#i h#c $inh gi@i bài t2" [b0c
` sh2n 67t bài làm.
g;: `TrBnh bà+
`sh2n 67t
` a ` bi ^ c ` 3i

¹
'
¹
·
·
d $
c %
<ài t2": TBm 60 + $a. ch.:
a, 6`] ` )+ ` ],I ^ _6 q Q ` )Q+ q ],i
b, )6
[
q ], `+i ^ _ ` i
<ài gi@i:
a, 6`] ` )+ ` ],I ^ _6 q Q ` )Q+ q ],

¹
'
¹
− · +
− · +
] Q ]
Q _ ]
y y


¹
'
¹
− ·
·
[ _
} [
y


¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− ·
·
_
[
[
}
y

c, b, )6
[
q ], `+i ^ _ ` i

¹
'
¹
·
· −
]
_ ]
[
y

gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011

¹
'
¹
·
·
]
Q
[
y

¸

¹
'
¹
·
− ·
¹
'
¹
·
·
]
[
]
[
y

y

HJ1T ĐING X
` Lh. ¨ ^ a ` bi. TBm
P P 0
` #i hai h#c $inh gi@i bài t2"
Qa0c03 và bài t2" t
` sh2n 67t bài làm
` Gh:t "hiế' h#c t2" ]
`¨ ^ a ` bi
`
[ [
$ % P + ·
` $i % P − ·
X( Hoạt TUn# 89n# 8_ 6$i 3>8(b i:. viên nhOc l5i định nghDa $- "hEc 0 "hSn th=c "hSn @. c*a nóa n nghDa hBnh
h#c c*a kh:i ni(m m%đ'n0 $- "hEc liên h9"0 hai $- "hEc bAng nha'..
b gưPng 3‡n h#c $inh gi@i c:c bài t2" ]0 [0 _0 Q0 } trang ]__0 ]_Q ;X i@i tích ][.
p!t kinh nghi(m
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹.
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
-g*y Eo)n: 17,6,2011
-g*y giFng:1:,6,2011
Tiết _[
8•hªs T«G ;› Gg¬L
I(MŽ8 ti=4:
` Xiến thEc:
bgi&' đư9c kh:i ni(m $- "hEc0"hKn bi(t "hSn th=c "hSn @. c*a một $- "hEc.
b<iết bi&' 3ižn một $- "hEc trên m/t "hvng t#a độ.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
bgi&' n nghDa hBnh h#c c*a kh:i ni(m m% đ'n và $- "hEc liên h9".
`XD nzng:
b<iết 6:c định "hSn th=c "hSn @. c*a một $- "hEc ch. trưPc và viết đư9c $- "hEc khi biết đư9c
"hSn và th=c "hSn @..
b<iết $1 34ng H'an h( bAng nha' giŠa hai $- "hEc đ& tBm điề' ki(n ch. hai $- "hEc bAng nha'.
b<iết bi&' 3ižn t2" h9" c:c $- "hEc thỏa điề' ki(n ch. trưPc trên m/t "hvng t#a độ.
bZ:c định m% đ'n 0 $- "hEc liên h9" c*a một $- "hEc.
`Th:i độ : sghiêm t!c0hEng th! khi tiế" th' bài h#c0tích c=c h.5t động.
II(C345n 67 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3:
`i:. viên : i:. :n 0b@ng "h4 0"hiế' h#c t2".
`g#c $inh :làm bài t2" trưPc F nhà.
III(P3OPn# Q3;Q : Gh-i h9" c:c "hư?ng "h:" g9i mF0nê' v>n đề0l'+(n t2" 0 v>n đ:".
IL(Tiến tqon3 6$i 3>8:
].„n định tI chEc : ]

[.Xi&m tra bài cd kết h9" vPi gi@i bài t2".
_.<ài mPi
HJ1T ĐING Y
shOc l5i c:ch bi&' 3ižn một $- "hEc trên
m/t "hvng và ngư9c l5i.
`<i&' 3ižn c:c $- "hEc $a'
- ^ b[ ` i 0 ¨ ^ b[ q _i 0 ¨ ^ b[ ` i.i
`hê' cS' nh2n 67t c:c $- "hEc trên
` hê' cS' nh2n 67t H'D tích c:c đi&m bi&'
3ižn c:c $- "hEc có "hSn th=c bAng _.
` cŽ hBnh
`hê' cS' h#c $inh làm bài t2" _c.
`9i n gi@i bài t2" }a.
] ] ]
[ [ [ [
· + ⇒ · + ⇒ · $ % $ % P
`hê' cS'
h#c $inh gi@i bài t2" }b
`sh2n 67t0 tIng kết
•6thro4Eosbr1#1#$ httE:**¢¢¢#46thco4Eosbr#co4
b} bQ b_ b[ b] ] [ _ Q }
b}
bQ
b_
b[
b]
]
[
_
Q
}
6
+
~
•6thro4Eosbr 1# 1# $ httE:**¢¢¢#46thco4Eosbr#co4
b} bQ b_ b[ b] ] [ _ Q }
b}
bQ
b_
b[
b]
]
[
_
Q
}
6
+
)45t $%ng 3 : in t?@ AB sè @høc
Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng -
H§TP 1: Dn !"t
•%c @J
Œh|n tCch BLi gi7i
H§TP 2: Th#$ hi%n
gi¶i
'h=n thN( biY1 thHc c?
c7 Eh<E cAng, nh|n,
chi6 s. EhHc
2µi .: Rh5c hiDn c/c Eh<E tCnh
6)
( ) ( ) ( ) [ ] Q _
_ [
i i i
i
+ + + −
+
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
O%i VW Bªn b7ng
'h=n "<t bµi Bµ4
rhCnh "/c ho/
H§TP3: &'ng $(
bµi gi¶i
{1 P 9hi gi7i bµi to/n
•z rAng, tFng 01/t
ho/ bµi to/n

Rh5c hiDn Eh<E tCnh
VW 9h/c nh=n "<t
Ohi nh=n
g*: 0M
_] ][
]_ ]_
i −
&M
[u Œ
} }
i +
b)
)_ Q ,)] [ ,
Q _
] [
i i
i
i
− +
+ −

• Ldng c-: gưPng 3‡n bài t2" cCn l5i
• Gh4 l4c: Ghiế' h#c t2" ]:
LK' ]: ch. i P − − · [ . GhSn th=c và "hSn @. lSn lư9c là
Y.
] a [ · − · $ %
<.
] a [ − · − · $ %
L.
] a [ · · $ %
j.
] a [ − · · $ %
LK' [: ;- "hEc có "hSn th=c bAng
[
_
− 0"hSn @. bAng
Q
_

Y. i P
Q
_
[
_
− − · <. i P
Q
_
[
_
− · L. i P
_
Q
[
_
+ − · j. i P
Q
_
[
_
− − ·
LK' _:
mi n P i m P − · + ·
[ ]
a _
. Xhi đó
[ ]
P P ·
khi
Y. m ^ b] và n ^ _ <. m ^ b] và n ^ b_ L. m ^ ] và n ^ _ j. m ^ ] và n ^ b_
LK' Q:
P P i P /ho 0 . [ ]+ − ·
lSn lư9t bAng
Y.
i [ ] 0 } − −
<.
i [ ] 0 } − − −
L.
i [ ] 0 [ + −
j.
i [ ] 0 } + −

-g*y Eo)n: 22,6,2011
-g*y giFng:23,6,2011
Tiết _[
8•hªs T«G ;› Gg¬L
I(MŽ8 ti=4:
` Xiến thEc:i@i "hư?ng trBnh b2c [
`XD nzng:i@i thành th5. "t b2c [ vPi h( $- th=c và c:c "h7" t.:n liên H'an đến nghi(m "t
`Th:i độ : sghiêm t!c0hEng th! khi tiế" th' bài h#c0tích c=c h.5t động.
II(C345n 67 89: #i;o <i=n <$ 3>8 sin3:
`i:. viên : i:. :n 0b@ng "h4 0"hiế' h#c t2".
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
`g#c $inh :làm bài t2" trưPc F nhà.
III(P3OPn# Q3;Q : Gh-i h9" c:c "hư?ng "h:" g9i mF0nê' v>n đề0l'+(n t2" 0 v>n đ:".
IL(Tiến tqon3 6$i 3>8:
].„n định tI chEc :
[.Xi&m tra bài cd LK' hỏi ]: Lzn b2c [ c*a $- th=c awi là gBrˆ" 34ng : TBm czn b2c [ c*a b\
LK' hỏi [: L%ng thEc nghi(m c*a "t b2c [ tr.ng t2" $- "hEc ˆ" 34ng : i@i "t b2c [ : 6® b6`}^i
3#q†i 4-.
T’gian g.5t động c*a c g.5t động c*a g; hi b@ng
b #i ] $- h#c $inh đEng t5i chR
tr@ lNi bài t2" ]
b #i _ h#c $inh lên b@ng gi@i _
cK' a0b0c
⇒c nh2n 67t0 bI $'ng )nế'
cSn,.
b #i [ h#c $inh lên b@ng gi@i
⇒Lh. g; thJ. 3‰i nh2n 67t và
bI $'ng bài gi@i )nế' cSn,.
b i:. viên +ê' cS' h#c $inh
nhzc l5i c:ch tính
¨
]
` ¨
[
0 ¨
]

[

tr.ng trưNng h9" ‘ x i
b hê' cS' h#c $inh nhOc l5i
nghi(m c*a "t tr.ng trưNng h9"
‘ w i. ⇒;a' đó tính tIng ¨
]

[
tích ¨
]

[
b hê' cS' h#c $inh tính ¨`¨¯
¨.¨¯
°¨0¨¯ là nghi(m c*a "t
Z® b)¨`¨¯,Z`¨.¨¯ ^ i
°TBm "t
Tr@ lNi đư9c :
± I a ± [i a ±[i a ±[i a ±]]i.
a’ b_¨® ` [¨ q ] ^ i
‘²^ b[ w i "t có [ nghi(m
"hKn bi(t.
¨
]0[
^
b’ u¨® ` _¨ ` [ ^ i
‘^ b Qu w i "t có [ nghi(m
"hKn bi(t.
¨
]0[
^
c’ }¨® b u¨ ` ]] ^ i
‘ ^ b]u] w i "t có [ nghi(m
"hKn bi(t
¨
]0[
^
_a’ ¨
Q
` ¨® b t ^ i
¨® ^ b_ ° ¨ ^ ±i
¨® ^ [ ° ¨ ^ ±
_b’ ¨
Q
` u¨
[
` ]i ^ i
¨
[
^ b} ° ¨ ^ ±i
¨® ^ b [ ° ¨ ^ ± i
Tính nghi(m tr.ng trưNng h9"
‘ w i
TBm đư9c ¨
]

[
^
¨
]

[
^
¨`¨¯ ^ a`bi`abbi^[a
¨.¨¯^ )a`bi,)abbi,
^ a® b b®i® ^ a® ` b®
°¨0¨¯ là nghi(m c*a "t
Z®b[aZ`a®`b®^i
<ài t2" ]
<ài t2" [
<ài t2" _
<TQ:
¨
]

[
^
¨
]

[
^
<T}:
Gt:Z®b[aZ`a®`b®^i
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
1( ToC Q3£n t3s8 <$ Q3£n So 89: C¤i s_ Q3{8 s:4:
a.
a , ] ) , ] )
[ [
i i − − +
b.
i
i
i
i +

+
− [
]
_
c.
a
]
. [
]
u
u

,
_

¸
¸

i
i
i
3. ( ) ( )( )
i
i i i
i
i ]
_ [ _ [ ]
]
]
]i
[
+ − + + − +
,
_

¸
¸

+
2( ToC n#3itC Q3{8 89: C¤i Q3OPn# tqon3 s:4:
a.
a
[
_ ]
]
[
i
i
P
i
i
+
+ −
·

+
b.
( ) ( ) a i
[
]
. _ [ ·
,
_

¸
¸
+ + + −
i
iP i P i
c.
a i ³ ³
[
· + P P
3.
i
[
[
· +P P
a
X(T•n3 :
:(]`)]`i,`)]`i,
[
`)]`i,
_
`‹‹.`)]`i,
[i
b. ]`i`i
[
`i
_
``‹‹`i
[i]]
Y( F;8 T¥n3 tRQ 3•Q 8;8 TipC tqon# C`t Q3¢n# Q3{8 6ip4 &i¦n 8;8 s_ § t3W: C Ti•4 ‚itn s:4:
a.
a Q ³ _ ³ · + +P P
b.
a [ ³ ] ³ · − + − i P P
c.
( )( ) P i P + − [
là $- @. tV+ na 3.
³a [ ³ ³ ³ [ i P P i P + − · −
Z( C;8 <¡8tP
> − > −
• 0 u u
tqon# C`t Q3¢n# Q3{8 t3¡o t3{ ts 6ip4 &i¦n 8;8 s_ Q3{8 §, §¨(
a. LhEng minh rAng tích v% hưPng
( ) • . • .
[
]
• . P P P P u u + ·
> − > −
a
b. LhEng minh rAng
> − > −
• 0 u u
v'%ng góc khi và ch† khi
. ³ • ³ ³ • ³ P P P P − · +
j( F;8 T7n3 tRQ 3•Q 8;8 TipC tqon# C`t Q3¢n# Q3{8 6ip4 &i¦n 8;8 s_ Q3{8 § t3W: C©n
0 =
i P
P
·

)k là $- th=c 3ư?ng ch. trưPc,.
m( ToC s_ Q3{8 § t3W: C©n T‰n# t3Ši
]
]
·


i P
P

. ]
_
·
+

i P
i P
"( ToC s_ Q3{8 § t3W: C©n
]
Q
·
,
_

¸
¸

+
i P
i P
-g*y Eo)n: 17,7,2011
-g*y giFng:1:,7,2011
Tiết _} ÔN TH) TỐT NGHIỆP
I.Môc tiªu &µi h=c Qua b)* h+c,h+c s*nh c-n n.m /0c1
1*V+ ,i-n thø$ , ViY1 vµ nh cang thHc @Fi biÕn s. vµ cang thHc tCch Eh|n t~ng Eh_n
, qiÕt 2 EhSng Eh/E tCnh tCch Eh|n cS b7n @? Bµ EhSng Eh/E @Fi biÕn s. vµ EhSng
Eh/E tCch Eh|n t~ng Eh_n
2*V+ , ĩ n.ng , `=n +>ng thµnh th)o vµ Binh ho)t 2 EhSng Eh/E nµ( @Y gi7i c/c bµi to/n
tCnh tCch Eh|n
, 'h=n +)ng bµi to/n tCnh tCch Eh|n,t~ @? c? thY tFng 01/t ho/ +)ng to/n tSng Hng#
3V+ t !/01 th2i ®é , RCch c5c, ch- @Ang,@Ac B=E, s/ng t)o , qiÕt 01( B) vJ 01bn
, biÕt nh=n "<t @/nh gi/ bµi Bµ4 c-6 b)n , R +1( Bagic vµ Bµ4 viDc c? hD th.ng
II.Chujn &Þ @hPng tiKn !5y h=c
1*&h/3n b4 $'a gi2o 5i6n Oi/o /n,EhNn b7ng,@v +ing +)( h%c c_n thiÕt 9h/c
2*&h/3n b4 $'a h7$ 8inh 'goµi @v +ing h%c t=E c_n thiÕt,c_n c?:
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
, fiÕn thHc cI vJ ng1(ªn hµ4,@Þng ngh:6 tCch Eh|n,vµ h6i EhSng Eh/E tCnh tCch
Eh|n
, OiN( nh/E vµ •RqR,c/c @v +ing h%c t=E 9h/c
III.`hPng @h#@ gi6ng !5y rh- (Õ1 Bµ vNn @/E gGi 4z,9Õt hGE vi c/c ho)t @Ang t +1( c-6
h%c sinh#
I(.TiÕn tr+nh &µi h=c
2&3n /4nh t3 ch5c #6p,k*7m tra s8 s9
2*9i:; t<a bµi $= C:u 21 Vm( tr3nh bµ( EhSng Eh/E @Fi biÕn s.
r|1 2: Vm( nª1 cang thHc tCnh tCch Eh|n t~ng Eh_n
3 #qµi 4i V 11:2n $ạ. 33 đ4. 5.6n 7
)g3: r-ng c. bµi
(.)3ng !7n h=c > nhµ Aµ &µi t?@ AB nhµ
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Vo)t @Ang c-6 gi/o viªn Vo)t @Ang c-6 h%c sinh
Oi6o nhiD4 v> cho h%c sinh
,Rhbo +yi h%c sinh Bµ4 viDc,gGi
( cho VW nÕ1 c_n thiÕt
,rho VW nh=n +)ng vµ nª1 c/ch
gi7i 01(Õt cho t~ng c|1
, 'ª1 c/ch gi7i 9h/c (nÕ1 c?)
, 'ª1 +)ng tFng 01/t vµ c/ch
gi7i
,'h=n nhiD4 v>, s1( ngh: vµ Bµ4 viuc trªn giN(
nh/E
,Rr7 BLi c|1 hwi c-6 O`:
6)•^t u;x< = x>2

u;?< = 2, u;@< = A
fhi @?o Z
Q
Q Q ] _
Q
[ [
]
] ]
]
[ [ [ ]Q
)\ ],
_ _ _ _
udu u du u u u · · · · − ·
∫ ∫
b)•^t u;x< = 2 B cos@x
⇒ )i, i0 ) , ]
t
u u
π
· · fhi @? £ Z
]
] [
i i
]
_ t t
u u
du · ·

c)•^t u;x< = Cs*nt,
0
[ [
t
π π 1
∈ −
1
¸ ]
#fhi @?
f Z
[ [
[ [
i i
[
[
i
i
Q Q$in [c.$ Qc.$
[ )] [ , )[ $in [ ,
t tdt tdt
coE t dt t t
π π
π
π
π
− · ·
+ · + ·
∫ ∫

Vo)t @Ang c-6 gi/o viªn Vo)t @Ang c-6 h%c sinh
Ohi B)i cang thHc tCnh tCch
Eh|n t~ng Eh_n 4µ hs @m tr7
BLi z trªn

$ $
$
%
% %
ud> u> >du · −
∫ ∫
,Oi6o nhiD4 v> cho h%c sinh
,rho h%c sinh nh=n +)ng bµi
to/n trªn vµ nª1 c/ch gi7i tSng
Hng
,O%i h%c sinh gi7i trªn b7ng
Rhbo +yi c/c h%c sinh 9h/c Bµ4
viDc,@Þnh hng,gGi P 9hi c_n
thiÕt
,'h=n "<t bµi gi7i c-6 h%c
sinh,chXnh ss6 vµ @6 r6 bµi
gi7i @Tng
,'ª1 c/ch gi7i tFng 01/t cho
c/c bµi to/n trªn
,'h=n nhiD4 v> vµ s1( ngh: t34 r6 c/ch gi7i
01(Õt bµi to/n
1#•^t
[ ] [
c.$ $in
u du d
d> d >
· − · ¹ ¹

' '
· ·
¹ ¹
# fhi @?:
o
1
Z
[
[ [
i i
i
)[ ], $in [ [ $in ] [c.$ _ d
π
π π
π π − − · − + · −

2#•^t
[ _
ln
_
d
du
u

d> d
>
¹
·
¹
· ¹
¹

' '
·
¹ ¹
·
¹
¹
fhi @?
o
2
Z
_ _ _ _ _ _
[
] ] ]
] ] [ ]
ln
_ _ _ Œ _ Œ Œ
C C
C
C C C C
d
− +
− · − · − ·

3#•^t
[
[

du d u
> C d> C d
· ¹ · ¹
¹

' '
· · ¹
¹ ¹
fhi @?
o
3
Z
]
]
[
i
i
[ [

C C d C T − · −

vi
]
i

T C d ·

(RCnh D tSng t5 nh o
3
)
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
1#eb4 B6i c/ch gi7i c/c bµi to/n @m gi7i,c/ch gi7i tFng 01/t vµ Bµ4 c/c bµi t=E cnn B)i
trong WOf
2#RCnh c/c tCch Eh|n s61:
1#
]
[
i
ln)] , d +

2# ( )
]
[
i
ln ] d +

3#
]
$in)ln ,
C
d
π

4#
[
Q
i
$in d
π

$#
_
u Q
i

C d
+

6#
ln[
i
]

C d −

-g*y Eo)n: 12,7,2011
-g*y giFng:13,7,2011
Tiết _Q ÔN TH) TỐT NGHIỆP
I(MŽ8 ti=4:
H>8 sin3 6iết :
 g( th-ng kiến thEc chư?ng _ và c:c 35ng bài c? b@n tr.ng chư?ng.
 L*ng c-0 nKng ca. và r•n l'+(n kœ nzng tính tích "hKn và Eng 34ng tính tích "hKn đ& tBm 3i(n tích
hBnh "hvng0 th& tích c:c v2t th& trCn 6.a+.
 i:. 34c tính cMn th2n0 ch/t chŽ0 l.gic.
II ( C345n 67
i:. viên : ;.5n bài0 ch'Mn bị b@ng "h4 h( th-ng h.: l5i c:c kiến thEc c? b@n c*a chư?ng và 6Jm l5i gi:.
:n trưPc giN lên lP".
g#c $inh: ;.5n bài và gi@i bài t2" trưPc khi đến lP"0 ghi l5i nhŠng v>n đề cSn tra. đIi.
III(P3OPn# Q3;Q:
`9i mF nê' v>n đề kết h9" vPi h.5t động nhóm.
IL(Tiến tqon3 6$i 3>8:
;Tiết 1: In tAB nguyUn h*m >* BhưKng BháB tVnh nguyUn h*m tWng BhXnL
]’.„n định lP"0 ki&m 3i(n $D $-:
[’.X&m tra bài cd:Gh:t bi&' định nghDa ng'+ên hàm c*a hàm $- o)6, trên từng kh.@ng. sê' "hư?ng "h:"
tính ng'+ên hàm.) i:. viên trJ. b@ng "h4 h( th-ng kiến thEc và b@ng c:c ng'+ên hàm,.
_’.<ài t2":
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Tg g.5t động c*a gi:. viên g.5t động c*a h#c $inh hi b@ng.
HĐ1:TBm ng'+ên hàm c*a
hàm $-) ˆ" 34ng c:c c%ng
thEc tr.ng b@ng c:c ng'+ên
hàm,.
`i:. viên ghi đề bài t2" trên
b@ng và chia nhóm:)TI ]0[
làm cK' ]aa TI _0Q làm cK'
]b: tr.ng thNi gian _ "h!t,.
`Lh. h#c $inh 6'ng "h.ng
lên b@ng trBnh bà+ lNi gi@i
`g#c $inh tiến hành th@.
l'2n và lên b@ng trBnh bà+.
a’.
o)6,^ $inQ6)
[
Q c.$ ] +
,
^
\ $in
Q
]
Q $in .
[
]
+
.
`g#c $inh gi@i thích về
"hư?ng "h:" làm c*a mBnh.
B$i 1(TBm ng'+ên hàm c*a hàm $-:
a’.o)6,^ $inQ6. c.$
[
[6.
U;:
/ + − − \ c.$
_[
]
Q c.$
\
]
.
b’.
( )

C

C
C f

[ [
c.$
]
[
c.$
[ + ·

,
_

¸
¸
+ ·

( ) / C Y

+ + · ⇒ tan [
.
HĐ 2: ;1 34ng "hư?ng "h:"
đIi biến $- và. bài t.:n tBm
ng'+ên hàm.
`hê' cS' h#c $inh nhOc l5i
"hư?ng "h:" đIi biến $-.
`i:. viên g#i h#c $inh đEng
t5i chR nê' n tưFng lNi gi@i
và lên b@ng trBnh bà+ lNi gi@i.
`U-i vPi bi&' thEc 3ưPi 3>'
tích "hKn có chEa czn0 th%ng
thưNng ta làm gBr.
`)$in6`c.$6,
[
0 ta biến đIi
như thế nà. đ& có th& :"
34ng đư9c c%ng thEc ng'+ên
hàm.
yi:. viên g9i n h#c $inh đIi
biến $-.
`g#c $inh nê' n tưFng:
a’.Ta có:
( )

[
] +
^
[ ’ ]
[
] [

+ +
^
[ ’ ] [ ’ ] [ ’ _
[

+ + .
b’.U/t t^ 6
_
`}
dt d
d dt
_
]
_
[
[
· ⇒
· ⇒
h./c đ/t t^ }
_
+
)$in6`c.$6,
[
^]`[$in6.c.$6
^]`$i'[6
h./c: [.
,
Q
) $in
[
π
+
h./c: [.
,
Q
) c.$
[
π

B$i 2(Tính:
a’.
( )

+
d

[
]
.
U;:
/ + + +
[ ’ ] [ ’ _ [ ’ }
[
_
Q
}
[
.
b’.
( )
( )
( ) /
d

d
+ + + ·
+
+ ·
+


} }
Œ
[
_
}
}
}
_ _
_
[
]
_
_ [
c’.
( )

+
d

[
c.$ $in
]
U;:
/ + − ,
Q
tan)
[
] π
.
HĐ X:;1 34ng "hư?ng "h:"
ng'+ên hàm từng "hSn và.
gi@i t.:n.
`gT+ nê' c%ng thEc ng'+ên
hàm từng "hSn.
`Ta đ/t ' thJ. thE t= ư' tiên
nà..
`Lh. h#c $inh 6'ng "h.ng
lên b@ng trBnh bà+ lNi gi@i.
HĐ Y: ;1 34ng "hư?ng "h:"
đồng nh>t c:c h( $- đ& tBm
ng'+ên hàm c*a hàm $- "hKn
`
∫ ∫
− · >du u> d> u.
.
`gàm l%garit0 hàm l'œ0 hàm
md0 hàm lư9ng gi:c.
`đ/t '^ [b60 3v^$in636
Ta có:3'^b360 v^bc.$6

− d $in , [ )
^)[b6,)bc.$6,b

d c.$
B$i X(Tính:

− d $in , [ )
U;:)6b[,c.$6b$in6`L.
B$i Y: TBm một ng'+ên hàm ´)6, c*a
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [
Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
thEc và tBm hAng $- L.
`+ê' cS' h#c $inh nhOc l5i
"hư?ng "h:" tBm c:c h( $-
Y0<.
`shOc l5i c:ch tBm ng'+ên
hàm c*a hàm $-
d
$ %

+
]
`i:. viên hưPng 3‡n l5i ch.
h#c $inh.
`g#c $inh trBnh bà+ l5i
"hư?ng "h:".
`
d
$ %

+
]
^
/ $ %
%
+ + ³ ³ ln
]
.
`g#c $inh lên b@ng trBnh bà+
lNi gi@i.

.

0

+
+
·
− + [ ] , [ ,) ] )
]
Uồng nh>t c:c h( $- tBm
đư9c Y^<^ ]’_.
o)6,^
, [ ,) ] )
]
− +
biết ´)Q,^}.
U;: ´)6,^
[
}
ln
_
]
}
[
]
ln
_
]
− +

+

.
!.Ôn tập "#ng "$:
`hê' cS' h#c $inh nhOc l5i "hư?ng "h:" tBm ng'+ên hàm c*a một $- hàm $- thưNng g/".
`i:. viên hưPng 3‡n h#c $inh làm một $- bài t2" cCn l5i về nhà ch. h#c $inh.
gv : cd e'fnh Gh! TrưNng TgGT hên Thành [

Giáo án tự chọn Toán 12 năm học 2010-2011
Tìm tập xác định của hàm số Câu hỏi 2 Tính đạo hàm của hàm số Câu hỏi 3 Cho đạo hàm bằng 0 và tìm nghiệm đạo hàm Câu hỏi 4 Xét chiều biến thiên của hàm số Hàm số đã cho xác định trên tập hợp D = [-2;2] −x Ta có : y' = 4 − x2 y' = 0 ⇔ x = 0 Chiều biến thiên của hàm số cho trong bảng sau X −∞ y’ y Câu hỏi 5 Kết luận tính đơn điệu của hàm số 0 0 Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng [−2;0] vµ nghÞ biÕ trªn [ 0;2] , ch n DẠNG 2. BÀI TẬP TÌM GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ ĐỂ MỘT HÀM SỐ CHO TRƯỚC ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN MỘT KHOẢNG CHO TRƯỚC -2 + 0 0 2 2 +∞

A). Phương pháp. Sử dụng điều kiện đủ của tính đơn điệu của hàm số. Sử dụng định lý dấu tam thức bậc hai. 1 3 2 B). Bài tập. 1). Tìm các giá trị của tham số a để hàm số :f(x) = x + ax + 4x + 3đồng biến trên R. 3 2). Xác định m để hàm số sau luôn nghịch biến trên R : y = (m -3)x –(2m+1)cosx 1 3 2 Chọn bài : Tìm các giá trị của tham số a để hàm số :f(x) = x + ax + 4x + 3đồng biến trên R. 3 Nội dung ghi bảng Hoạt động của giáo viên và học sinh Câu hỏi 1 Tìm tập xác định của hàm số Hàm số đã cho xác định trên tập hợp D = R Câu hỏi 2 Ta có : y' = x2 + 2ax + 4 Tính đạo hàm của hàm số Câu hỏi 3 Hàm số đồng biến trên R khi nào ? Câu hỏi 4 Kết luận ? a > 0 y' ≥ 0,∀x∈ R ⇔  ⇔ −2 ≤ a ≤ 2 ∆ ' ≤ 0 Hàm số đồng biến trên R là : −2 ≤ a ≤ 2

. V. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : 1). Củng cố : Nêu quy trình xét tính đơn điệu của hàm số . 2). Dặn dò : Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập V. RÚT KINH NGHIỆM TỪ BÀI DẠY :

Tiết PPCT : 2

SỰ ĐỒNG BIẾN,NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ gv : Vũ Quỳnh Phú Trường THPT Yên Thành 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->