II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định

: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và iêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm - Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. 1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp 1992) - Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiệ VN. Đây là đ i hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có ý thức trách nhiệm (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. - Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởn . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi, tỉ lệ đảng viên chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm Đây là điều kiện phân định r ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước đo nhận thức tư tư - Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai tr của người đảng viên: làm cách mạng, lãnh đạo v với công dân, đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiê . - Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắ - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. * Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chấ Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. * Tiêu chuẩn đảng viên: - Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: - Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi kéo, cuốn hút quần ch - Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận c n lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu r những đ rào vô sản. + Liên hệ: - Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về chính trị, kiên định ng đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt kị - Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu. - Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh dân lao động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Sự nghiệ uốt đời. - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi í giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên thuyền lên”. - Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước, làng nướ - Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội c n bóc lột nhưng về quan điểm, lập trường: phá mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường, nhằm giải quyết vi - Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong l ng nhân dân, các - Phục t ng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)

¡

 

 

 

 

¡

 

¢

Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. những nhân tố mới trong đổi mới. . . + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. hai bước l i” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn tình trạng mọi phần tử cơ hội.Mọi lúc. mọi nơi. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. biết bao người vẫn n tuỵ phục vụ nhân dân. phục vụ nhân dân. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình và ý chí chiến đấu). ¡   ¢ ¢ ¢   . nghèo khó không thể chuyển lay. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. tìm kiếm danh vọng. ăn không ngồi rồi. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. .Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. khi Liên Xô đầu. cho dân.Cần hiểu bản chất.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. . hành động.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: .Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. nhiều hơn nữa”. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . . . .Có năng lực sáng tạo.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. + Nay. pháp luật của Nhà nước.. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. III. . vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. mọi giáo sư.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. thường xuyên trau chủ nghĩa cá nhân. .Bảo vệ độc lập dân tộc.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. Vì vậy. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. tích cực tham gia xây dựng Đảng. không thụ động. khắc phục những tư tưởng. hành động sai trái. làm tr n nhiệm vụ của người đảng h mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: .. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về thiếu trong sáng. vụ lợi. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. sứ mệnh lịch sử củ h của nhân dân. khắc phục tình trạng nước nghèo. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức...Rèn luyện bản lĩnh chính trị.Nêu gương về đạo đức.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. theo d i.văn minh” . * Liên hệ: .Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực th địch.Thực hiện công bằng xã hội..Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực th địch. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân.Mặt khác. không có lợi ích nào + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. u g tạo. là chỗ dựa tin cậy để nhâ Sự đánh giá trung thực. kết nạp. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.b. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với C minh”.) . . 2. hết sức phục vụ giai cấp. kém phát triển.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết l ng. chui sâu” phá hoại Đảng từ bên trong. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừn sau khi giành chính quyền. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. . chống áp bức bất công. trì trệ.Chấp hành chính sách của Đảng. thực dụng. học sinh trung học đều tự xư . giám sát được. tiêu cực. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . 3. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. CNXH. đ Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao.Đấu tranh ngăn chặn. . . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.

“Cần. làm giàu phi pháp. lợi dân.Tỏ thái độ. . cố gắng.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH...Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. Việc gì có lợi cho cách mạng. không ham địa vị. không tính toán là tất cả. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. thẳng thắn. . Muốn vậy phải tích cực học tập.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. . sinh hoạt và hoạt động của Đảng. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. . ngay thẳng. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. không có năng lực mọi mặt. sự thoái hoá biến chất của đ + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nư Người cách mạng phải có đạo đức. vàng càng luyện càng trong”. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng.Đông Đất có 4 phương: Đông . + Cần: siêng năng. B . quan điểm của Đảng. . Nếu không sẽ mất cán bộ. bảo vệ Tổ quốc.Nam . trình độ chuyên môn nghiệp vụ. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . mọi người + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.Trung với nước. cho nhân dân thì khó mấy. chạy theo bằng cấp g nghệ mới c n hạn chế.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. không mập mờ. .Thu . trong sáng. chính.Liêm . dẻo dai. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. trước hết: “Mình vì mọi người. có nghĩa: Trong di chúc. . + Chính: Không tà. chăm chỉ.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai tr gương mẫu. vinh h . kiệm. vì dân. Việc gì có hỏ mấy cũng hết sức tránh. sáng tạo.Nhà nước là của dân. kể cả hy sinh cũng làm. quyết tâm cao). . . dân quý.Yêu thương con người. nó do đấu t g cố. + Không có kiến thức.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng.Độc lập. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. . chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. “ba phải”. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào t Tóm lại: phải không ngừng học tập. không mất phương hướng về chính trị.Lấy CN Mác . đa Đảng).Kiệm . quần chúng chỉ y .* Bản lĩnh chính trị thể hiện: .Đứng vững trên lập trường.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. chính kiến r ràng.Chính Thiếu một m a thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. sống có tình.Bắc Người có 4 đức: Cần . * Rèn luyện đạo đức cách mạng: .1968 ) người c đồng chí yêu thương lẫn nhau”. học đi đôi với hành. của nhân dân lên trên hết.Phấn đấu góp phần xây dựng. tụt hậu về trí tuệ. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh ch Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. công danh. vì . không tham lam.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái.Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta c n hạn chế. tiên phong của đảng viên. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.Hạ . có chất lượng. tình trạng “Học giả. hiếu với dân. . Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai tr . + Có đủ năng lực cần thiết. không có đạo đức thì d tài giỏi đến mấy cũng không lãnh “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. chính sách để tham nhũng. học cốt lấy bằng   ¢     ¡   ¢ ¢ .Lê nin. 3 năm (1965 . lợi dụng sơ hở của cơ chế. không thụ động.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng.Có tinh thần Quốc tế cao cả. lợi ích cá nhân mà tôn tr 3. hiệu qu . nhiều chủ trương của Đảng không đi được và + Đảng không thể châm chước. đứng đắn. trì trệ.Tây . do dân. liêm. “Trời có 4 m a: Xuân . + Liêm: Là trong sạch.

Thường xuyên góp ý. nhiệm vụ của Đảng. bao che. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. với nhân dân. đẩy l i những biểu hiện tiêu cực.Công tác xã hội. Do đó. mỗi c viên. mục đích lý tưởng của Đảng.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Đề cao trách n tốt những mục tiêu. * Làm gì? . bà con nơi cư trú (quý trọng. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. chính sách của Đảng vào thực tiễn. không lảng tránh. thẳng thắn đấu tranh. công tác xã hội. thông cảm.Gắn bó với tập thể. giám sát c Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. . đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. c . * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để trương.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. phê bình. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh.   ¢ ¢ .4. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. bạn bè nơi công tác. . ăn quả nhớ người Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh . tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà c n phải tích cực t . kinh doanh. là bản chất của Đảng. việc làm sai. xây dựng Đảng trước hết là xây dựng Đảng hân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. + Sẵn sàng. qua + Hoà mình với quần chúng nhưng không h a theo những suy nghĩ. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễ thiện đời sống nhân dân. . người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. xây dự 5. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful