II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định

: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và iêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm - Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. 1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp 1992) - Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiệ VN. Đây là đ i hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có ý thức trách nhiệm (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. - Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởn . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi, tỉ lệ đảng viên chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm Đây là điều kiện phân định r ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước đo nhận thức tư tư - Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai tr của người đảng viên: làm cách mạng, lãnh đạo v với công dân, đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiê . - Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắ - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. * Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chấ Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. * Tiêu chuẩn đảng viên: - Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: - Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi kéo, cuốn hút quần ch - Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận c n lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu r những đ rào vô sản. + Liên hệ: - Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về chính trị, kiên định ng đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt kị - Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu. - Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh dân lao động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Sự nghiệ uốt đời. - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi í giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên thuyền lên”. - Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước, làng nướ - Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội c n bóc lột nhưng về quan điểm, lập trường: phá mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường, nhằm giải quyết vi - Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong l ng nhân dân, các - Phục t ng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)

¡

 

 

 

 

¡

 

¢

hai bước l i” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn tình trạng mọi phần tử cơ hội. chui sâu” phá hoại Đảng từ bên trong. kém phát triển. tìm kiếm danh vọng.Thực hiện công bằng xã hội. cho dân. * Liên hệ: .Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao.Bảo vệ độc lập dân tộc. theo d i. u g tạo. tích cực tham gia xây dựng Đảng.. trì trệ. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. thực dụng. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình và ý chí chiến đấu). cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. . cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. Vì vậy. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.b.. biết bao người vẫn n tuỵ phục vụ nhân dân. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. ăn không ngồi rồi.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. . Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. .Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực th địch. đ Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao.. hành động sai trái. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừn sau khi giành chính quyền.Nêu gương về đạo đức. hành động. mọi giáo sư. . nghèo khó không thể chuyển lay. pháp luật của Nhà nước.Mọi lúc. không có lợi ích nào + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. thường xuyên trau chủ nghĩa cá nhân. kết nạp..Có năng lực sáng tạo. khắc phục những tư tưởng. là chỗ dựa tin cậy để nhâ Sự đánh giá trung thực. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. 2. .Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực th địch. CNXH. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. tiêu cực. .Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết l ng.Chấp hành chính sách của Đảng. chống áp bức bất công.) . . khắc phục tình trạng nước nghèo. hết sức phục vụ giai cấp.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. 3. không thụ động. . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu.Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về thiếu trong sáng. nhiều hơn nữa”. + Nay. III. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . .văn minh” .. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. mọi nơi.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. làm tr n nhiệm vụ của người đảng h mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. học sinh trung học đều tự xư . phục vụ nhân dân. giám sát được. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. . sứ mệnh lịch sử củ h của nhân dân. ¡   ¢ ¢ ¢   .Đấu tranh ngăn chặn.Cần hiểu bản chất.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với C minh”. những nhân tố mới trong đổi mới. .Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: .Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . . .Mặt khác. khi Liên Xô đầu. vụ lợi.

. kim chỉ nam cho mọi hoạt động.Đông Đất có 4 phương: Đông . tụt hậu về trí tuệ. cố gắng. có nghĩa: Trong di chúc.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. kiệm. + Liêm: Là trong sạch.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. do dân. dẻo dai. không mất phương hướng về chính trị. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: . + Chính: Không tà. chăm chỉ. lợi ích cá nhân mà tôn tr 3. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . . quần chúng chỉ y . chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. đứng đắn.Kiệm . hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. Nếu không sẽ mất cán bộ.Yêu thương con người. chạy theo bằng cấp g nghệ mới c n hạn chế. lợi dân. tình trạng “Học giả. nhiều chủ trương của Đảng không đi được và + Đảng không thể châm chước. . quan điểm của Đảng. chính. học cốt lấy bằng   ¢     ¡   ¢ ¢ . ngay thẳng.Thu . làm giàu phi pháp. “ba phải”. Muốn vậy phải tích cực học tập. không tham lam.Độc lập.Tỏ thái độ. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. vàng càng luyện càng trong”. của nhân dân lên trên hết. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.Trung với nước.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.* Bản lĩnh chính trị thể hiện: . không ham địa vị. . học đi đôi với hành.Bắc Người có 4 đức: Cần . + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào t Tóm lại: phải không ngừng học tập. . có chất lượng. hiếu với dân. thẳng thắn. 3 năm (1965 . . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. . nó do đấu t g cố. vì . hiệu qu . nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. + Cần: siêng năng. + Có đủ năng lực cần thiết.Tây . Việc gì có lợi cho cách mạng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái.Nam . sự thoái hoá biến chất của đ + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nư Người cách mạng phải có đạo đức.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.Chính Thiếu một m a thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. .1968 ) người c đồng chí yêu thương lẫn nhau”... chính kiến r ràng. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng.Liêm .Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai tr gương mẫu. không có năng lực mọi mặt. trì trệ.Đứng vững trên lập trường.“Cần. kể cả hy sinh cũng làm. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. vinh h . . sống có tình. sáng tạo. không tính toán là tất cả. B . không có đạo đức thì d tài giỏi đến mấy cũng không lãnh “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. tiên phong của đảng viên. dân quý.Hạ .Nhà nước là của dân. đa Đảng). + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.Phấn đấu góp phần xây dựng. trước hết: “Mình vì mọi người. không mập mờ.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên.Lấy CN Mác . Cũng như ngọc càng mài càng sáng. không thụ động. chính sách để tham nhũng. Việc gì có hỏ mấy cũng hết sức tránh. cho nhân dân thì khó mấy. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. trong sáng. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh ch Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .Lê nin.Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta c n hạn chế.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai tr . vì dân. + Không có kiến thức. liêm. . bảo vệ Tổ quốc. quyết tâm cao). mọi người + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. lợi dụng sơ hở của cơ chế. công danh.Có tinh thần Quốc tế cao cả. .Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. “Trời có 4 m a: Xuân .

Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. nhiệm vụ của Đảng.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. việc làm sai. phê bình. bạn bè nơi công tác. . xây dựng Đảng trước hết là xây dựng Đảng hân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. Đề cao trách n tốt những mục tiêu. .Công tác xã hội.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. công tác xã hội. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà c n phải tích cực t . giám sát c Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. mục đích lý tưởng của Đảng. qua + Hoà mình với quần chúng nhưng không h a theo những suy nghĩ. mỗi c viên. * Làm gì? . với nhân dân. c .Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. bà con nơi cư trú (quý trọng. . thẳng thắn đấu tranh. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh . thông cảm. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. + Sẵn sàng. không lảng tránh. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễ thiện đời sống nhân dân. ăn quả nhớ người Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để trương. đẩy l i những biểu hiện tiêu cực. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể.   ¢ ¢ .Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống.4. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. chính sách của Đảng vào thực tiễn.Thường xuyên góp ý. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. xây dự 5. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh.Gắn bó với tập thể. là bản chất của Đảng. bao che. phát triển nâng hiệu quả sản xuất. Do đó. kinh doanh.