II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định

: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và iêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm - Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. 1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp 1992) - Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiệ VN. Đây là đ i hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có ý thức trách nhiệm (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. - Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởn . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi, tỉ lệ đảng viên chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm Đây là điều kiện phân định r ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước đo nhận thức tư tư - Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai tr của người đảng viên: làm cách mạng, lãnh đạo v với công dân, đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiê . - Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắ - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. * Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chấ Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. * Tiêu chuẩn đảng viên: - Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: - Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi kéo, cuốn hút quần ch - Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận c n lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu r những đ rào vô sản. + Liên hệ: - Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về chính trị, kiên định ng đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt kị - Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu. - Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh dân lao động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Sự nghiệ uốt đời. - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi í giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên thuyền lên”. - Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước, làng nướ - Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội c n bóc lột nhưng về quan điểm, lập trường: phá mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường, nhằm giải quyết vi - Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong l ng nhân dân, các - Phục t ng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)

¡

 

 

 

 

¡

 

¢

.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng. hết sức phục vụ giai cấp. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa.Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. cho dân.Mọi lúc. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về thiếu trong sáng. hành động. biết bao người vẫn n tuỵ phục vụ nhân dân. . u g tạo. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình và ý chí chiến đấu). chống áp bức bất công. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. mọi giáo sư. CNXH. Vì vậy. nghèo khó không thể chuyển lay. làm tr n nhiệm vụ của người đảng h mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ.Nêu gương về đạo đức. không thụ động.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực th địch.. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừn sau khi giành chính quyền.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. tìm kiếm danh vọng.Có năng lực sáng tạo. . sứ mệnh lịch sử củ h của nhân dân. khi Liên Xô đầu. vụ lợi.) .Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. thường xuyên trau chủ nghĩa cá nhân. . pháp luật của Nhà nước. theo d i. là chỗ dựa tin cậy để nhâ Sự đánh giá trung thực.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết l ng. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.b. khắc phục những tư tưởng. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. + Nay.. .Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. chui sâu” phá hoại Đảng từ bên trong. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. mọi nơi. . kém phát triển.Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. 3. . tích cực tham gia xây dựng Đảng. giám sát được. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. * Liên hệ: . được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . phục vụ nhân dân. .Mặt khác. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. học sinh trung học đều tự xư . đ Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với C minh”. .Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. . thực dụng.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . hai bước l i” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn tình trạng mọi phần tử cơ hội.. . ăn không ngồi rồi.Thực hiện công bằng xã hội. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. ¡   ¢ ¢ ¢   .Bảo vệ độc lập dân tộc. 2. hành động sai trái. . III.Chấp hành chính sách của Đảng.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . tiêu cực. nhiều hơn nữa”.Đấu tranh ngăn chặn. khắc phục tình trạng nước nghèo.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực th địch. trì trệ. .. không có lợi ích nào + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng.văn minh” . kết nạp.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. những nhân tố mới trong đổi mới..Cần hiểu bản chất.

Thu . không tính toán là tất cả. của nhân dân lên trên hết. học cốt lấy bằng   ¢     ¡   ¢ ¢ . chính.Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta c n hạn chế. Muốn vậy phải tích cực học tập. . sáng tạo. . sự thoái hoá biến chất của đ + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nư Người cách mạng phải có đạo đức. không có năng lực mọi mặt. tình trạng “Học giả. . bảo vệ Tổ quốc. mọi người + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. vì . trước hết: “Mình vì mọi người. quần chúng chỉ y . quan điểm của Đảng. + Chính: Không tà. hiệu qu . chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. không tham lam. . chính kiến r ràng. đa Đảng).* Bản lĩnh chính trị thể hiện: . không thụ động.Kiệm .Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. + Cần: siêng năng. vinh h . lợi dân. + Liêm: Là trong sạch. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. có nghĩa: Trong di chúc. B . Việc gì có hỏ mấy cũng hết sức tránh. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào t Tóm lại: phải không ngừng học tập. kiệm. . quyết tâm cao). sinh hoạt và hoạt động của Đảng. học đi đôi với hành. đứng đắn. không có đạo đức thì d tài giỏi đến mấy cũng không lãnh “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. . không ham địa vị. + Có đủ năng lực cần thiết.. . tiên phong của đảng viên. nhiều chủ trương của Đảng không đi được và + Đảng không thể châm chước. kể cả hy sinh cũng làm.Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai tr gương mẫu. chăm chỉ. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . có chất lượng. sống có tình.Nam .Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.“Cần. do dân. cho nhân dân thì khó mấy.Chính Thiếu một m a thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước. trong sáng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. không mất phương hướng về chính trị. 3 năm (1965 . Việc gì có lợi cho cách mạng. Nếu không sẽ mất cán bộ. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. chính sách để tham nhũng. hiếu với dân. trình độ chuyên môn nghiệp vụ.. . “Trời có 4 m a: Xuân . suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. liêm.Lấy CN Mác . công danh. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh ch Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên.Nhà nước là của dân. + Không có kiến thức.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. “ba phải”. lợi dụng sơ hở của cơ chế. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: .Yêu thương con người. .Độc lập.Đông Đất có 4 phương: Đông .Trung với nước. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. chạy theo bằng cấp g nghệ mới c n hạn chế.Đứng vững trên lập trường.1968 ) người c đồng chí yêu thương lẫn nhau”.Phấn đấu góp phần xây dựng.Lê nin.Hạ .Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. .Tây .Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng.Liêm .Tỏ thái độ. tụt hậu về trí tuệ. dẻo dai. .Bắc Người có 4 đức: Cần . dân quý. ngay thẳng. thẳng thắn. nó do đấu t g cố. lợi ích cá nhân mà tôn tr 3. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. vàng càng luyện càng trong”. không mập mờ. vì dân. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. trì trệ. làm giàu phi pháp. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai tr . cố gắng.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt.Có tinh thần Quốc tế cao cả.

kinh doanh. qua + Hoà mình với quần chúng nhưng không h a theo những suy nghĩ. mỗi c viên. không lảng tránh.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo.   ¢ ¢ . tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà c n phải tích cực t . người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. bao che. là bản chất của Đảng. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.4. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễ thiện đời sống nhân dân. * Làm gì? . đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu.Thường xuyên góp ý. thẳng thắn đấu tranh. Do đó. bà con nơi cư trú (quý trọng. việc làm sai. . đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh . giám sát c Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. c . thông cảm. Đề cao trách n tốt những mục tiêu.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để trương. bạn bè nơi công tác.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức.Gắn bó với tập thể.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống.Công tác xã hội. xây dựng Đảng trước hết là xây dựng Đảng hân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. . + Sẵn sàng. nhiệm vụ của Đảng. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. ăn quả nhớ người Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. xây dự 5. mục đích lý tưởng của Đảng.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. với nhân dân. chính sách của Đảng vào thực tiễn. công tác xã hội. . + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. đẩy l i những biểu hiện tiêu cực. phê bình.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful