II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định

: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và iêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm - Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. 1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp 1992) - Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiệ VN. Đây là đ i hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có ý thức trách nhiệm (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. - Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởn . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi, tỉ lệ đảng viên chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm Đây là điều kiện phân định r ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước đo nhận thức tư tư - Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai tr của người đảng viên: làm cách mạng, lãnh đạo v với công dân, đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiê . - Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắ - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. * Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chấ Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. * Tiêu chuẩn đảng viên: - Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: - Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi kéo, cuốn hút quần ch - Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận c n lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu r những đ rào vô sản. + Liên hệ: - Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về chính trị, kiên định ng đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt kị - Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu. - Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh dân lao động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Sự nghiệ uốt đời. - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi í giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên thuyền lên”. - Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước, làng nướ - Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội c n bóc lột nhưng về quan điểm, lập trường: phá mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường, nhằm giải quyết vi - Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong l ng nhân dân, các - Phục t ng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)

¡

 

 

 

 

¡

 

¢

. chống áp bức bất công.Mọi lúc.) .. sứ mệnh lịch sử củ h của nhân dân. 3. không thụ động.Nêu gương về đạo đức. .Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. khắc phục tình trạng nước nghèo. . Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừn sau khi giành chính quyền.Có năng lực sáng tạo. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình và ý chí chiến đấu). không có lợi ích nào + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc. kết nạp. .Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực th địch.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên.Mặt khác. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) .Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. . gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người. . nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng.Bảo vệ độc lập dân tộc.b. giám sát được. . kém phát triển. pháp luật của Nhà nước..Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân.. cho dân. làm tr n nhiệm vụ của người đảng h mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”.Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. đ Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao. phục vụ nhân dân. khi Liên Xô đầu. thường xuyên trau chủ nghĩa cá nhân.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . nhiều hơn nữa”. . theo d i.Đấu tranh ngăn chặn..Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. mọi nơi. ¡   ¢ ¢ ¢   . vụ lợi.Thực hiện công bằng xã hội. trì trệ. phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. biết bao người vẫn n tuỵ phục vụ nhân dân. chui sâu” phá hoại Đảng từ bên trong. * Liên hệ: . là chỗ dựa tin cậy để nhâ Sự đánh giá trung thực. hết sức phục vụ giai cấp.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: . tìm kiếm danh vọng. Vì vậy. + Nay. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. ăn không ngồi rồi. khắc phục những tư tưởng. tiêu cực. hai bước l i” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn tình trạng mọi phần tử cơ hội. thực dụng. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. 2. CNXH. .. nghèo khó không thể chuyển lay.Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực th địch. u g tạo. phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. hành động. hành động sai trái. tích cực tham gia xây dựng Đảng. . những nhân tố mới trong đổi mới.văn minh” . .Cần hiểu bản chất. III.Chấp hành chính sách của Đảng. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về thiếu trong sáng. . + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với C minh”. mọi giáo sư. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. .Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết l ng. học sinh trung học đều tự xư .

tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng.Nhà nước là của dân.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. trì trệ. quan điểm của Đảng. hiếu với dân. lợi ích cá nhân mà tôn tr 3. tụt hậu về trí tuệ.Nam .“Cần. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. không có năng lực mọi mặt. tiên phong của đảng viên. “ba phải”. * Rèn luyện đạo đức cách mạng: .Thu . chính kiến r ràng. học cốt lấy bằng   ¢     ¡   ¢ ¢ . chăm chỉ.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. đứng đắn.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. chính sách để tham nhũng. vì dân. không ham địa vị. + Không có kiến thức. trình độ chuyên môn nghiệp vụ. sáng tạo. quyết tâm cao). . Nếu không sẽ mất cán bộ. không tham lam. nhiều chủ trương của Đảng không đi được và + Đảng không thể châm chước. do dân. “Trời có 4 m a: Xuân .Đứng vững trên lập trường. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. không mất phương hướng về chính trị. + Có đủ năng lực cần thiết. .Bắc Người có 4 đức: Cần .. . sống có tình. ngay thẳng.Phấn đấu góp phần xây dựng.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Việc gì có hỏ mấy cũng hết sức tránh.Đông Đất có 4 phương: Đông .Liêm . chạy theo bằng cấp g nghệ mới c n hạn chế.ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học. quần chúng chỉ y . không tính toán là tất cả. của nhân dân lên trên hết. . không mập mờ. vì . làm giàu phi pháp. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. + Chính: Không tà. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. đa Đảng).Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta c n hạn chế.. công danh. trong sáng.Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. B . tình trạng “Học giả. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. cố gắng.Kiệm . không có đạo đức thì d tài giỏi đến mấy cũng không lãnh “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu.Trung với nước. không thụ động. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai tr .Yêu thương con người.Lấy CN Mác .Tỏ thái độ. có nghĩa: Trong di chúc. liêm.Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. kiệm. nó do đấu t g cố. cho nhân dân thì khó mấy. + Cần: siêng năng.Độc lập. + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào t Tóm lại: phải không ngừng học tập. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. Muốn vậy phải tích cực học tập. chính. nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu. . .Chính Thiếu một m a thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước.* Bản lĩnh chính trị thể hiện: . mọi người + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. 3 năm (1965 . . . lợi dân.Lê nin. học đi đôi với hành. vàng càng luyện càng trong”. có chất lượng.Hạ . * Muốn có bản lĩnh chính trị: . Việc gì có lợi cho cách mạng. thẳng thắn. kể cả hy sinh cũng làm. . dân quý. trước hết: “Mình vì mọi người.1968 ) người c đồng chí yêu thương lẫn nhau”. .Tây .Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai tr gương mẫu. . + Liêm: Là trong sạch. dẻo dai. Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước. bảo vệ Tổ quốc. sự thoái hoá biến chất của đ + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nư Người cách mạng phải có đạo đức. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh ch Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: .Có tinh thần Quốc tế cao cả.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. hiệu qu . vinh h .Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức.

kinh doanh. nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễ thiện đời sống nhân dân. . xây dựng Đảng trước hết là xây dựng Đảng hân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu. Do đó.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. chính sách của Đảng vào thực tiễn.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà c n phải tích cực t .4. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh . ăn quả nhớ người Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị.Gắn bó với tập thể. qua + Hoà mình với quần chúng nhưng không h a theo những suy nghĩ. thẳng thắn đấu tranh. + Sẵn sàng.   ¢ ¢ . phê bình.Thường xuyên góp ý. việc làm sai. . đẩy l i những biểu hiện tiêu cực.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. không lảng tránh. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp. thông cảm.Công tác xã hội. xây dự 5. Đề cao trách n tốt những mục tiêu. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể. * Làm gì? . . bà con nơi cư trú (quý trọng. mỗi c viên.Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. công tác xã hội. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. c .Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để trương. bạn bè nơi công tác. nhiệm vụ của Đảng. bao che. mục đích lý tưởng của Đảng. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. là bản chất của Đảng. với nhân dân. giám sát c Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful