II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định

: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và iêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm - Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. 1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp 1992) - Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiệ VN. Đây là đ i hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có ý thức trách nhiệm (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. - Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởn . Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi, tỉ lệ đảng viên chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm Đây là điều kiện phân định r ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước đo nhận thức tư tư - Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai tr của người đảng viên: làm cách mạng, lãnh đạo v với công dân, đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiê . - Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắ - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. * Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chấ Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. * Tiêu chuẩn đảng viên: - Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: - Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi kéo, cuốn hút quần ch - Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận c n lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu r những đ rào vô sản. + Liên hệ: - Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về chính trị, kiên định ng đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt kị - Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu. - Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh dân lao động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Sự nghiệ uốt đời. - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu thịt với lợi í giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên thuyền lên”. - Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước, làng nướ - Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội c n bóc lột nhưng về quan điểm, lập trường: phá mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường, nhằm giải quyết vi - Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong l ng nhân dân, các - Phục t ng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)

¡

 

 

 

 

¡

 

¢

Đây là cuộc đấu tranh giai cấp. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống nào Đảng ta vẫn không ngừn sau khi giành chính quyền. cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho Đảng.Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? + Để hết l ng.Mọi lúc. giám sát được. khi Liên Xô đầu. sứ mệnh lịch sử củ h của nhân dân.Đấu tranh ngăn chặn. tích cực tham gia xây dựng Đảng.Mặt khác. vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng. hành động sai trái.PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐCSVN Căn cứ vào những điều kiện trên. . Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết. mọi giáo sư. . . .) . trì trệ. CNXH. + Nay. . biết bao người vẫn n tuỵ phục vụ nhân dân. * Liên hệ: . phẩm chất đạo đức cách mạng * Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên điịnh mục tiêu. thường xuyên trau chủ nghĩa cá nhân. khắc phục tình trạng nước nghèo. học sinh trung học đều tự xư .Nêu gương về đạo đức.Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ. làm tr n nhiệm vụ của người đảng h mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. . phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra.Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực th địch.Có năng lực sáng tạo. phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. hành động.Bảo vệ độc lập dân tộc. * Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng? Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người giác ngộ về thiếu trong sáng.. nhất là không để những kẻ cơ hội lọt vào Đảng.Rèn luyện bản lĩnh chính trị. .Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến. thực dụng. gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người..Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN. III. đấu tranh dân tộc dưới nhiều hình thức. chống áp bức bất công. theo d i.Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ. Bác Hồ: “Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa. nhiều hơn nữa”. tìm kiếm danh vọng. chui sâu” phá hoại Đảng từ bên trong. . .Cần hiểu bản chất.Tồn tại: Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng: Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức.Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn * Động cơ vào Đảng: .Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.văn minh” . tiêu cực. ¡   ¢ ¢ ¢   .. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn: “ Ngọc càng mài càng sáng. .Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân. lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân tộc.Thực hiện công bằng xã hội. khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét. không có lợi ích nào + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. phục vụ nhân dân. là chỗ dựa tin cậy để nhâ Sự đánh giá trung thực. những nhân tố mới trong đổi mới. kém phát triển.Chấp hành chính sách của Đảng. Vì vậy.Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao. u g tạo.b. nghèo khó không thể chuyển lay. 2. . Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng. được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) . cho dân.. hết sức phục vụ giai cấp. 3. trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với C minh”.Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: . kết nạp. cần Làm gì? Phấn đầu như thế nào? 1. khắc phục những tư tưởng. hai bước l i” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn tình trạng mọi phần tử cơ hội. mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc . đ Những kẻ phản động vào Đảng để “leo cao. ăn không ngồi rồi. vụ lợi. pháp luật của Nhà nước..Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi mới. không thụ động. lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình và ý chí chiến đấu). mọi nơi.Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực th địch. . .

Kiệm . + Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng dụng kiến thức vào t Tóm lại: phải không ngừng học tập. + Không có kiến thức. . học cốt lấy bằng   ¢     ¡   ¢ ¢ . không tính toán là tất cả. 3 năm (1965 .ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa nguyên. kể cả hy sinh cũng làm. * Muốn có bản lĩnh chính trị: . sinh hoạt và hoạt động của Đảng. vàng càng luyện càng trong”. “ba phải”.Yêu thương con người. .. vì . đa Đảng).Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. B . cho nhân dân thì khó mấy. quyết tâm cao). * Rèn luyện đạo đức cách mạng: . làm giàu phi pháp. + Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn. không ham địa vị.Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt. + Liêm: Là trong sạch. tụt hậu về trí tuệ.Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. . tình trạng “Học giả. kiệm. thẳng thắn.Có tinh thần Quốc tế cao cả. lợi dân. sự thoái hoá biến chất của đ + Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nư Người cách mạng phải có đạo đức. công danh. tiên phong của đảng viên. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai tr . ngay thẳng. Nếu không sẽ mất cán bộ. có chất lượng. vì dân. quần chúng chỉ y .Lê nin. không mập mờ.Tây . nhiều chủ trương của Đảng không đi được và + Đảng không thể châm chước. trì trệ.Hạ . tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng. liêm. .Bắc Người có 4 đức: Cần .Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao “ Hoàn thành tốt” thể hiện vai tr gương mẫu. không mất phương hướng về chính trị. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. * Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh ch Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM: . chính. . + Chính: Không tà. chăm chỉ. “Trời có 4 m a: Xuân .Liên hệ : + Thực tế nhiều mặt của ta c n hạn chế.Phấn đấu góp phần xây dựng. quan điểm của Đảng. Việc gì có lợi cho cách mạng. chí công vô tư”: Theo HCM đây là “tứ đức” của con người. lợi dụng sơ hở của cơ chế. chính kiến r ràng. Muốn vậy phải tích cực học tập. dân quý.* Bản lĩnh chính trị thể hiện: . chạy theo bằng cấp g nghệ mới c n hạn chế. kim chỉ nam cho mọi hoạt động. sáng tạo. sống có tình. vinh h . + Cần: siêng năng. lợi ích cá nhân mà tôn tr 3. hiếu với dân.Đứng vững trên lập trường.Nam . nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan hệ lợi ích len lỏi thì vấn đề này phải đặt lên hàng đầu.Làm gì ? + Đặt lợi ích của Đảng. có nghĩa: Trong di chúc.Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. giữ vững niềm tin vào con đường mà Đảng. bảo vệ Tổ quốc.. hiệu qu .Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng? + Trong lãnh đạo cách mạng. . không thụ động. cố gắng. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: + Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái. trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Chính Thiếu một m a thì không thành trời Thiếu một phương thì không thành đất Thiếu một đức thì không thành người” + Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước.Đông Đất có 4 phương: Đông . trong sáng. trước hết: “Mình vì mọi người. học đi đôi với hành.“Cần. .Độc lập. không có năng lực mọi mặt.Lấy CN Mác .Tỏ thái độ. + Có đủ năng lực cần thiết. đứng đắn. . Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất nước.Trung với nước.Thu . do dân.1968 ) người c đồng chí yêu thương lẫn nhau”. . . nó do đấu t g cố.Nhà nước là của dân. chính sách để tham nhũng. dẻo dai. hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười học.Liêm . Việc gì có hỏ mấy cũng hết sức tránh. . không tham lam.Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động. mọi người + Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. không có đạo đức thì d tài giỏi đến mấy cũng không lãnh “Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu. của nhân dân lên trên hết.

ăn quả nhớ người Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về chính trị. . Do đó. thẳng thắn đấu tranh. công tác xã hội. là bản chất của Đảng. * Làm gì? . bà con nơi cư trú (quý trọng. mỗi c viên. bạn bè nơi công tác.Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Không chỉ thừa nhận. đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu.Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống. đẩy l i những biểu hiện tiêu cực.Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng. kinh doanh. + Sẵn sàng.   ¢ ¢ . nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễ thiện đời sống nhân dân. + Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.Công tác xã hội. đề xuất những giải pháp giải quyết hoặc điều chỉnh . tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. giám sát c Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc. qua + Hoà mình với quần chúng nhưng không h a theo những suy nghĩ. phê bình. . .Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo. Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh. không lảng tránh. c . việc làm sai. bao che. mục đích lý tưởng của Đảng. Đề cao trách n tốt những mục tiêu. phát triển nâng hiệu quả sản xuất.Thường xuyên góp ý. thông cảm.Mỗi chúng ta đều gắn bó với một tổ chức. xây dựng Đảng trước hết là xây dựng Đảng hân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi mới và phát triển theo định hướng XHCN.4. với nhân dân. xây dự 5. chính sách của Đảng vào thực tiễn. * Yêu cầu: + Gắn bó với đồng nghiệp.Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia đóng góp ý kiến để trương. nhiệm vụ của Đảng. tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà c n phải tích cực t . tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn.Gắn bó với tập thể. người chiến sĩ tiên phong trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful