P. 1
BPTC ĐƯỜNG

BPTC ĐƯỜNG

|Views: 4,025|Likes:
Được xuất bản bởiTrai Le

More info:

Published by: Trai Le on Dec 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

MỤC LỤC

I.CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU...........................................................................................1
II.GIỚI THIỆU CHUNG:...........................................................................................................1
A> VỊ TRÍ TUYẾN : ..................................................................................................1
B> TỔNG THỂ KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH :................................................1
1- ĐẶC ĐỂ! V" ĐỊA HÌNH : .................................................................................1
# - ĐẶC ĐỂ! KHÍ T$%NG& TH'Y TR"U V( THU) V*N : .....................................#
#.1.K+, T-./0 : ................................................................................................#
#.#. T+12 T3456 : ...............................................................................................#
#.7.T+68 V9/ :..................................................................................................#
7. ĐẶC ĐỂ! ĐỊA CH:T CÔNG TRÌNH : Đ;< /5/ <3=/0 >+?@ A4 BC2 DE/0 FG F;6
<3HF <I <3J/ B6K/0 <+L= <I/0 >+C/ M=?/ /+- NO6 : ............................................7
P. QUY !Ô V( TRU CHUSN KT THUUT TH CÔNG : ............................................P
D> CVC GW XHVX THẾT KẾ TH CÔNG : ..............................................................P
1. N062J/ <YF <+4Z< [Z @\< ]^/0 <62Z/ : ............................................................P
#. T3YF D_F :.........................................................................................................P
7. N5/ M-`/0 : MEaF <+4Z< [Z Ab4 FcF F+d <4J6 [e <+6f< NO6 :................................P
P. KZ< F;6 @\< M6`/0 : .......................................................................................g
g. Ch/0 T3i/+ <+=c< /-bF <3J/ <62Z/ : .................................................................g
j. NH< 04O= <+h/0 : ..............................................................................................g
k. Hl <+K/0 O/ <=m/ 04O= <+h/0 : ........................................................................j
n> CVC QU TRÌNH QUY XHo! V( T( pqU THA! KHWr :.......................................j
III . BIỆN PHÁP THI CÔNG TỔNG THỂ...............................................................................
A> Cs tu TỔ CHvC TH CÔNG : ...........................................................................w
B> CÔNG TVC CHUSN BỊ :.......................................................................................w
1 - XC2 DE/0 xc/ <3?4 : .........................................................................................w
# - H62 My/0 <+4Z< ]z :.........................................................................................w
TT..................................................................................................................................................
7 - T{ F+|F Fh/0 <3-`/0 : ..................................................................................1}
P - N06~/ F6/0 F;> Af< x4l6 :.............................................................................1}
g - T3i/+ <E <+4 Fh/0 Đ-`/0 <36/0 <C@ K+6 Mh <+z C+C/ !C2 :...........................1}
I!. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TI"T..................................................................................11
A. CÔNG TVC TH CÔNG Hq TH•NG THrVT N$€C :.............................................11
1 - YJ6 F•6 F+6/0 Af< x4l6 :...............................................................................11
#. T+4 Fh/0 F•6 +y> ..........................................................................................17
7.T+4 Fh/0 FK/0 <3‚/ 1#g FK/0 A6h/0 1#gB1#g Am FK/0 +y> 1#gB1}} : .......1g
B. TH CÔNG N"N !ẶT Đ$ƒNG............................................................................1j
1 - YJ6 F•6 F+6/0 A5 AC< x4l6 :..........................................................................1j
# - T+4 Ch/0 N5/ Đ-`/0 :...................................................................................#}
#.1 - T+4 Fh/0 /5/ M-`/0 Mm= :.......................................................................#}
#.# - ĐY> M;< /5/ M-`/0 :...............................................................................#}
7 - .T+4 Ch/0 @G/0 M-`/0 Am @\< M-`/0:.........................................................#}
7.1 - T+4 Fh/0 C;> >+K4 Mc D9@ :....................................................................#}
7.#T+4 Fh/0 xb> BTN :......................................................................................##
7 - Ch/0 <cF 04O FK @c4 <Ox62 /5/ M-`/0 Am <| /G/ ..........................................#7
P - Ch/0 <cF +=m/ <+4l/ /5/& @\< M-`/0...........................................................#7
BIỆN PHÁP #$M B$% CH&T L'(NG................................................................................)*
A > CÔNG TVC THÍ NGHq! V( KỂ! ĐỊNH VUT pqU :..........................................#P
1 - ta M~ <{ F+|F Fh/0 <cF <+, /0+4l@ Am [4„@ Mz/+ Af< x4l6 :...........................#P
# - CcF …62 <3i/+ <+, /0+4l@ Am <+4Z< ]z <+, /0+4l@ :.........................................#g
B > CVC BqN XHVX ĐW! BWr CH:T p$%NG :......................................................#k
1 - B4l/ >+c> …6†/ x‡ F+6/0 :...........................................................................#k
# - CcF 2J6 F•6 MK4 Ab4 Fh/0 <cF Fˆ <+„ :...........................................................#k
#.1 - Ch/0 <cF <+4 Fh/0 /5/ M-`/0 .................................................................#k
#.# - Ch/0 <cF <+4 Fh/0 @G/0 @\< M-‚/0 :....................................................#‰
#.P - T+4 Fh/0 FK/0 :.......................................................................................#w
C > CÔNG TVC BWr HỂ!& BWr H(NH CÔNG TRÌNH.............................................7#
BIỆN PHÁP #$M B$% +N T%,N GI+% THÔNG............................................................--
+N T%,N L+% #.NG !, B$% !Ệ MÔI T/'0NG..........................................................--
A > AN Tr(N GAr THÔNG V( AN Tr(N pAr ĐŠNG :..........................................77
1- ĐW! BWr AN Tr(N GAr THÔNG :................................................................77
1.1 CcF ]4l/ >+c> F+6/0 :..............................................................................77
1.# - B4l/ >+c> N+m <+•6 <+4 Fh/0 DE c/ :......................................................77
1.7 - T+4Z< ]z Af< x4l6 M†@ ]†= 04O= <+h/0 N+m <+•6 M5 B6;< N‹ Dˆ/0 F+= DE
c/:..................................................................................................................77
1.P - CcF Az <3, M†@ ]†= 04O= <+h/0 :..............................................................7P
# - ĐW! BWr AN Tr(N pAr ĐŠNG ....................................................................7P
#.1 - B†= +4„@ : .............................................................................................7P
#.# - A/ <=m/ F+6/0 <3J/ Fh/0 <3-`/0:............................................................7P
#.7 - A/ <=m/ F+= FcF Fh/0 <cF Π<+4Z< ]z <+4 Fh/0 :........................................7P
#.P - A/ <=m/ A5 C+c2 /{ :..............................................................................7g
B > ĐW! BWr Vq tNH !Ô TR$ƒNG :.................................................................7g
C > NH•NG V:N Đ" CŽN p$U • :........................................................................7j
1"T LUẬN 1I"N NGH2 .......................................................................................................-3
THU4"T MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
DỰ ÁN : #'0NG GI5+ 1HU CÔNG NGHIỆP S6 ) !, S6 -
GI+I #%7N : PH8N 19 #ẦU T'
G:I THẦU S6 ;<: T%,N B. PHẦN =84 L>P TU4"N 3?N<
L@ T/ANH : 1M ;?;;1M *?B1*.)-
I.CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU
Căn cứ vào Hồ sơ mời thầu xây dựng : Dự án Đường gi! "hu c#ng nghi$% s& ' và s& ()
*+i thầu s& ,-: .oàn /0 %hần xây 12% tuy3n 4 5 6- 7 89 t:;nh <m ,5,, <m =5>?=@'( cA!
B!n C8DD hE tầng thu0c B!n C8 "hu "inh t3 Chân Fây ) 8ăng C#G
Căn cứ vào Hồ sơ thi3t "3 BHn vI thi c#ng do C#ng ty CJ .ư vKn thi3t "3 gi!o th#ng
.hL! .hiMn)Hu3 1N% tháng ( năm ',,4G
Căn cứ vào các Ouy t:;nh Ouy %hEm "P thuNt hi$n hành
Căn cứ vào các vQ t:R cung cK% vNt 1i$u cho c#ng t:;nh tuy3n 456- ) *+i thầu s& - 7 89
t:;nh <m, <m=5>?=@'(
Căn cứ vào t;nh h;nh thực t3 tEi hi$n t:ường cA! SoEn tuy3n thi c#ng tL <m,
<m=5>?=@'( thu0c "hu vực Chân Fây7 huy$n JhT 80c7 tUnh .hL! .hiMn Hu3G
Căn cứ vào năng 1ực7 thi3t /Q thi c#ng7 và "hH năng tài chRnh cA! C#ng ty7 C#ng ty 1N%
/i$n %há% thi c#ng như s!u :
II.GIỚI THIỆU CHUNG:
+C !2 T/D TU4"N :
Dự án: Đường gi! "hu c#ng nghi$% s& ,' và s& ,() .uy3n 456- thu0c *+i thầu s&: ,-7
19 t:;nh <m ,5,,<m =5>?=@'( nVm t:Mn SQ! %hNn huy$n JhT 80c7 tUnh .hL! .hiMn Hu3@ Dự
án nVm t:ong "hu vực CHng Chân Fây7 t:ong tương 1!i cHng Chân Fây sI t:W thành m0t t:ong
nhng cHng /iXn nưYc sâu Ou!n t:Zng7 %h[c v[ xuKt nhN% "h\u hàng h+! "hu vực CuHng B;nh7
CuHng .:Q7 .hL! .hiMn Hu37 h] t:^ vYi c[m cHng v_ng "inh t3 t:Zng SiXm .:ung B0 như : Dung
CuKt7 8iMn ChiXu7 .iMn `! @@@@.:Mn cơ sW h;nh thành cHng /iXn nưYc sâu Chân Fây7 h$ th&ng
c#ng nghi$%7 dQch v[ thương mEi7 du 1Qch7 hNu cHng và "hu S# thQ Chân Fây sI Sư^c h;nh thành7
g2n 1ian vYi h$ th&ng du 1Qch BEch Fb ) CHnh Dương ) 8ăng C# ) Đầm 8N% Dn thành m0t tcng
thX hoàn chUnh7 tEo nMn S0ng 1ực %hát t:iXn mEnh mI "inh t3 xb h0i toàn v_ng@
ĐiXm Sầu tuy3n: *i!o vYi Cu&c 10 ?D tEi <m d4e54?e
ĐiXm cu&i tuy3n : *i!o vYi Sường S#ng cHng
BC TỔNG THỂ 1HU !ỰC =84 DỰNG CÔNG T/ANH :
1E #FC #IỂM !G #2+ HANH :
<hu vực thi c#ng thu0c dEng SQ! h;nh Sồng /Vng vfn /iXn@ .uy3n Si Ou! v_ng t:àng cát7
Sồng :u0ng t:gng7 !o hồ@ CKu tEo SQ! chKt chA y3u 1à các sHn %h\m tRch t[ s#ng /iXn h]n h^%
thành %hần vNt chKt /!o gồm : CKt hEt mQn màu xám t:2ng7 cát hEt /[i màu xám t:2ng7 xám vàng7
cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thực vNt màu xám t:2ng xám Sfn@@
Cu! t:;nh SQ! mEo chA y3u W Sây 1à sự /ào mjn7 vNn chuyXn và tRch t[ các 1oEi vNt 1i$u
t:ầm tRch c+ thành và nguồn g&c "hác nh!u@ Ba mkt SQ! h;nh tương S&i /Vng %hlng Rt d&c7 /Q chi!
XO0L 1
c2t cA! nhiau djng chHy nhm@ .hành %hần vNt chKt chA y3u cA! dEng SQ! h;nh này 1à sHn %h\m
%hong h+! tEi ch] cA! SKt Sá@ .hực vNt %hát t:iXn chA y3u 1à các 1oEi cây c#ng nghi$% 1Ky g] 7 ho!
màu và 1T!@@
) E #FC #IỂM 1HD T'(NGH THI4 T/IGU !, THUJ !ĂN :
).1.1KL TMNOP :
<hu vực Chân Fây nVm t:ong v_ng nhi$t SYi gi+ m_! Ou!nh năm chQu sự tác S0ng chi
%h&i cH ' t:ường gi+ chRnh 1à gi+ m_! Đ#ng B2c và gi+ m_! .ây 6!m@ Đồng thời chQu các Ouy
1uNt cA! mian DuyMn HHi như các hoEt S0ng cA! gi+ /iXn và gi+ SKt 1ian 1uân %hiMn thci t:ong chu
"n ngày SMm@ .Ei "hu vực /iXn vfn /ờ thL tháng ?, năm t:ưYc S3n tháng = năm s!u thQnh hành
gi+ Đ#ng B2c7 tháng > 1à tháng gi+ chuyXn m_!@ .L tháng - S3n tháng e 1à thời "n thQnh hành gi+
màu .ây 6!m và gi+ 6!m@ HưYng gi+ "h&ng ch3 chA y3u t:ong năm W "hu vực /iXn vfn /ờ 1à
Đ#ng B2c t:ong m_! Đ#ng và gi+ .ây 6!m t:ong m_! ho@
<hu vực Chân Fây và Sồng /Vng .hL! 8ưu ) 6ưYc 6gZt do SQ! h;nh nTi chf ch2n h3t cH
( %hR! : Đ#ng7 .ây và 6!m7 nMn Ouy 1uNt gi+ W Sây "hác vYi Hu37 Sư^c chf ch2n "Rn hơn7 ngoEi
t:L hưYng B2c và .ây B2c@ pNn t&c gi+ t:ung /;nh 1à ?7dmqs và cực SEi 'e7-mqs@
6hi$t S0 "h#ng "hR t:ung /;nh t:ong năm 1à '=7d
o
C@ F_! S#ng nhi$t S0 "h#ng "hR t:ung
/;nh tL ?e7>
o
C)'=7?
o
C và m_! ho tL '-7(
o
C)'d7=
o
C@ .háng =7 > 1à tháng n+ng nhKt vYi nhi$t S0
c!o nhKt (d7-
o
C@ .háng 1Enh nhKt 1à tháng ? vYi nhi$t S0 ?=7,
o
C@
8ư^ng mư! W Sây "há 1Yn7 t:ung /;nh năm 1à '44e74mm@ .háng c+ 1ư^ng mư! 1Yn nhKt 1à
tháng ?, SEt -?'7=mm@ p_ng .hL! .hiMn Hu3 1à v_ng /Q /bo mEnh@ Bbo thường xuKt hi$n vào
tháng ?,@
STT #FC T/'NG #ƠN !2 T/7M 1HD T'(NG N+M
#ÔNG
? 6hi$t S0 t:ung /;nh
,
C '=7d
' 6hi$t S0 c!o nhKt
,
C (d7-,
( 6hi$t S0 thK% nhKt
,
C ?=7,
= `& giờ n2ng các tháng t:ong năm giờ ?d(?7,
> `& ngày mư! các tháng t:ong năm ngày ?4-7,
- 8ư^ng mư! t:ung /;nh t:ong năm mm '44e74,
4 Đ0 \m tương S&i t:ung /;nh t:ong năm r dd7(,
).). TKQR TSTUV :
Ch3 S0 thAy t:iau W Sây 1à /án nhNt t:iau@ Fức S0 thAy t:iau t:ung /;nh 1à ,cm@ .hAy t:iau
cực SEi 1à ?'-cm7 thAy t:iau cực tiXu 1à )4'cm@ .hAy t:iau c!o nhKt ứng vYi suKt /Ho SHm ?r 1à
?=(cm@ Fực nưYc d!o S0ng tL ?,(,cm7 mực nưYc dâng cực SEi "hi c+ /bo vYi t&c S0 gi+ .ây
B2c hoàn "n ?,, năm ? 1ần tEi S0 sâu ?,m 1à ',m@ Đ0 1Yn thAy t:iau t:ung /;nh 1à 4,cm7 cực SEi
1à ?=>cm và cực tiXu 1à ',cm@
).-.TKVW !XO :
<hu vực Chân Fây c+ ' con s#ng chRnh :
`#ng Chu FYi : /2t nguồn tL dby nTi c!o %hR! 6!m C8?D7 cs! s#ng :! vQnh Chân Fây
%hR! giá% mgi Chân Fây Đ#ng@
`#ng B_ 8u : /2t nguồn tL dby nTi c!o %hR! 6!m C8?D7 s!u "hi chHy Ou! C8?D Sc :!
vQnh Chân Fây7 cs! s#ng giá% %hR! mgi Chân Fây .ây@
XO0L #
H!i con s#ng này Sau c+ 1ưu 1ư^ng nhm@ 8ưu 1ư^ng t:Mn các s#ng t:ong tháng ?, c+ 1ư^ng
mư! 1Yn nhKt t:ong năm :
5 `#ng Chu FYi : C'>r t >74=m
(
qs@
5 `#ng B_ 8u : C'>r t (-7-,m
(
qs@
H!i s#ng này 1à nhng s#ng ng2n7 /2t nguồn tL nTi c!o giá% /iXn m!ng tRnh chKt s#ng mian nTi7
c+ ch3 S0 1g nh!nh7 mực nưYc 1g 1Yn nhKt tEi các cs! s#ng "hoHng '7>m@
-. #FC #IỂM #2+ CH&T CÔNG T/ANH : #YZ OUO ZS[OP \K]^ _T `aR bcOP de dYV ZSfd
Zg ZShO `ViOP ZKj[ ZgOP \KaO k[]O OKM lmV :
-.1. #[]O 1^ ;?;; E 1^ ;?BH;n : .uy3n gi!o vYi Cu&c 10 ?D
-.): #[]O 1^;?B.;n E 1^;?)*.*1: .uy3n Si Ou! "hu vực nhà dân cKu tEo SQ! chKt tim tuy3n và
h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% 6 : Đây 1à 1Y% S2% nhân sinh Ou! nhiau thời "n7 "h#ng Sồng nhKt va vNt 1i$u: Cát
%h! 1in dăm sEn7 các 1oEi vNt 1i$u S2% nan nhà @@@ /a dày t:ung /;nh ,@>,m@
5 8Y% ' : .L ,7>m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng 7 xám t:o7
"3t cKu chkt vL!@ .:Eng thái /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.-: #[]O 1^;?)*.*1 E 1^;?-);.BB: .uy3n Si Ou! "hu vực vườn nhà dân và mồ mH@ CKu tEo
SQ! chKt tim tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% ?: .L ,@, S3n ,@=m: cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thưcw vNt màu xám Sfn@ <3t cKu
x&%@ .:Eng thái \m@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ,7>)?7,"gqcm'@
5 8Y% ': .L ,=m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái \m S3n /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.*: #[]O 1^;?-);.BBE 1^;?B)n.<<: .uy3n Si Ou! "hu vực :u0ng ngN% nưYc@ CKu tEo SQ!
chKt tim tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% ?: .L ,@, S3n ,@(m: cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thưcw vNt màu xám Sfn@ .:Eng
thái chHy@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ,7>)?7,"gqcm'@
5 8Y% ': .L ,7(m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.B: #[]O 1^;?B)n.<<E 1^)?1<-.B3: .uy3n Si Ou! "hu vực mồ mH7 vườn nhà dân và SKt
t:ồng /Ech Sàn@ CKu tEo SQ! chKt tim tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% ?: .L ,@, S3n ,@=m: cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thưcw vNt màu xám Sfn@ <3t cKu
x&%@ .:Eng thái \m@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ,7>)?7,"gqcm'@
5 8Y% ': .L ,7=m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái \m S3n /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.<: #[]O 1^)?1<-.B3E 1^-?)**.B1: .uy3n Si Ou! "hu vực :u0ng ngN% nưYc7 hồ cá@ CKu tEo
SQ! chKt tim tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% ?: .L ,@, S3n ,@=m: cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thưcw vNt màu xám Sfn@@ .:Eng
thái chHy@
5 8Y% ': .L ,7=m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái S3n /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.3: #[]O 1^-?)**.B1E 1^-?)Bn.1B: .uy3n Si Ou! "hu vực Sường th# sơ) CHnh Dương: Fkt
Sường /án thKm nhN%
-.n: #[]O 1^-?)Bn.1BE 1^-?-*<.B1: .uy3n Si Ou! "hu vực t:ồng /Ech Sàn@ CKu tEo SQ! chKt
tim tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% ?: .L ,@, S3n ,@=m: cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thưcw vNt màu xám Sfn@ <3t cKu
x&%@ .:Eng thái \m@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ,7>)?7,"gqcm'@
5 8Y% ': .L ,7=m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái S3n /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
XO0L 7
-.: #[]O 1^-?-*<.B1E 1^-?*1<.1;: .uy3n Si Ou! "hu vực S;nh 1àng@ CKu tEo SQ! chKt tim
tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% 6 : Đây 1à 1Y% S2% nhân sinh Ou! nhiau thời "n7 "h#ng Sồng nhKt va vNt 1i$u: Cát
%h! 1in dăm sEn7 các 1oEi vNt 1i$u S2% nan nhà @@@ /a dày t:ung /;nh ,@(,m
5 8Y% ': .L ,7(m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái \m S3n /bo hoà@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.1;: #[]O 1^-?*1<.1;E 1^*?B;-.*: .uy3n Si Ou! "hu vực SKt ho!ng@ CKu tEo SQ! chKt tim
tuy3n và h!i /Mn tuy3n t:ong %hEm vi xây dựng như s!u:
5 8Y% ?: .L ,@, S3n ,@=m: cát hEt mQn %h! /[i sht 1in xác thưcw vNt màu xám Sfn@ <3t cKu
x&%@ .:Eng thái \m@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ,7>)?7,"gqcm'@
5 8Y% ': .L ,7=m S3n >m:Cát hEt mQn %h! /[i sht màu xám vàng7 xám t:2ng@ <3t cKu chkt
vL!@ .:Eng thái \m@ ung suKt c+ Siau "i$n v tL ?7,)?7>"gqcm'@
-.1;: #[]O 1^*?B;-.*E 1^*?B1-.3: .uy3n gi!o Sường :! cHng Chân mây@
*. oU4 MÔ !, TIpU CHUqN 1r THUẬT THI CÔNG :
*.1.TThV dKVsO tu ZKVvZ dQm ZVRwO :
*i!i SoEn %hân "n vYi Ouy m#7 tiMu chu\n như s!u :
) .&c S0 xf chEy thi3t "3 : pt" t d, <mqh@
) 6an Sường : Bn t ?'7,, m@
• Ba :0ng mkt Sường : Bm t 47,m
• Ba :0ng 1a Sường : B1a t 'x'7>m t >7,,m@
) Bán "Rnh Sường cong nVm t&i thiXu : vmin t '>,m@
) Đ0 d&c dZc 1Yn nhKt : xm!x t -@,r@
) F# Suyn Sàn hồi yMu cầu yyc ?>(, d!6qcm
'
@
*.).TThV dKVsO tu ZKVvZ dQm dxOP ZSyOK :
*.).1. CzV OK{H diOP ZShO k[]O ZVRwO :
) Cuy m# : pznh cu@
) .Hi t:Zng : H(, ) {Bd,|
) .ần suKt 1g thi3t "3 : =r@
DC CÁC GI$I PHÁP THI"T 1" THI CÔNG :
1. NPVRhO Z|d ZKTwZ tw ^}Z ~•OP ZVRwO :
*Điểm đầu tuyến : *i!o vYi tuy3n Ou&c 10 ?D tEi <md4e54?e
*Điểm cuối tuyến : *i!o vYi Sường S#ng cHng@
). TS|d b€d :
.uy3n thi3t "3 vYi c!o t:;nh: 5(@(,7 t:L nhng SoEn vu&t n&i vYi Cu&c 10 ?! và Sường
S#ng cHng@
Đkc t:ưng /;nh va t:2c dZc t:Mn toàn tuy3n
TT #• bid b€d
GTmT k[]O \KaO t‚
8d&c}m| .~ 1$ r
? xdt,r '@--e7,( >e7?(
'
,r•xd,@>r
?@d=>7', =,7d4
-. NUO kMƒOP : Sựơc thi3t "3 vYi các chU tiMu "P thuNt s!u :
5 6an Sường : ?'7,,m@
5 Fkt Sường :0ng: 47,m@
5 8a Sường 'x'7>m t >7,,@
5 Đ0 d&c ng!ng mkt Sường imkt t '7,r@
XO0L P
5 Đ0 d&c ng!ng 1a Sường : i1a t =7,r@
5 .!1uy nan S2% ?q?7>@
.:Mn toàn tuy3n chA y3u 1à S2% : SoEn S2% thK% nhKt : ,@?m@ Chiau c!o S2% 1Yn nhKt: '@dm
6an S2% d_ng SKt chZn 1Zc và 1u 1on SEt S0 chkt <e>@ viMng >,cm t:Mn c_ng Sư^c 1u 1on
SEt S0 chkt <t,7ed@ .:ồng cm mái t!1uy SX SHm /Ho S0 cn SQnh cA! mái t!1uy và nan Sường@
.:ong %hEm vi nan Sường7 Sào /+c /m 1Y% SKt "h#ng %h_ h^% S2% 1Ei /Vng SKt chZn 1Zc 1u
1on SEt <t,7e> vYi chiau sâu /+c /m tL ,7(,7=m@
*. 1wZ dYV ^}Z kVƒOP :
Fkt Sường cK% c!o D@?@ <3t cKu mkt Sường Sư^c thi3t "3 yyc?>(, d!6qcm
'
/!o gồm các 1Y%
tL t:Mn xu&ng như s!u :
) 8Y% B.6 hEt mQn dày >cmG
) 8Y% B.6 hEt t:ung dày 4cmG
) 8Y% m+ng CJĐD 1oEi ? 1Y% t:Mn }Dm!xt(47>mm| dày ?>cmG
) 8Y% m+ng CJĐD 1oEi ? 1Y% dưYi }Dm!xt(47>mm| dày ',cmG
) 8Y% nan S2% sát Sáy m+ng Sường dày >,cm Sầm chkt <ed@
B. CxOP TSyOK ZK[„Z OM…d ZShO ZVRwO :
5 C&ng thi3t "3 vznh cu /Vng B.C.@ .Hi t:Zng tRnh toán H(, ) {Bd,@ <h\u S0 c&ng
nhm nhKt 1à ?7'>m
5 <h\u S0 các c&ng như s!u :
TT TpN CÔNG T/ANH L@ T/ANH
? C&ng h0% ?7'>x?7,m cZc >>B <m,5e=@d'
' Cầu h0% 'x(x(m cZc -eD <m,5=,>@4e
( C&ng vu#ng ?7'>x?7'>m cZc d, <m,5-e-@?d
= C&ng h0% ?7'>x?7,m cZc d> <m,5d,d@>?
> C&ng t:jn ?7'>m cZc e' <m?5>=@e=
- C&ng h0% ?7'>x?7,m cZc ?,D <m?5>4,@??
4 C&ng h0% ?7'>x?7,m cZc '( <m?5de?@e?
d C&ng h0% ?7'>x?7,m cZc 'd <m'5?,e@d>
e C&ng vu#ng ?7'>x?7'>m cZc (= <m'5(('@-=
?, C&ng vu#ng ?7'>x?7'>m cZc =, <m'5>dd@e-
?? C&ng h0% ?7'>x?7,m cZcH4 <m'54,,
?' C&ng vu#ng ?7'>x?7'>m cZc =- <m'5d--@4e
?( C&ng vu#ng ?7'>x?7'>m cZc >>D <m(5'',@,,
?= C&ng vu#ng ?7'>x?7'>m cZc -d <m(5(=-@>?
?> C&ng t:jn ?7'>m cZc 4> <m(5>4,@>=
?- C&ng t:jn ?7'>m cZc d( <m(5e=4@d4
?4 C&ng t:jn ?7'>m cZc e? <m=5'e>@4,
?d Cầu h0% 'x'm cZc e>D <m=5=d?@4'
<. NfZ PTm[ ZKxOP :
.:Mn toàn tuy3n c+ ?? nTt gi!o th#ng7 6Tt Sư^c thi3t "3 thfo %hương án gi!o c_ng mức@
Các nTt gi!o th#ng như s!u:
TT TpN C†C L@ T/ANH GHI CH‡
XO0L g
? <m, <m,5,, 6gb /! gi!o C10 ?D
' >>B <m,5e>@(4 6gb tư gi!o Sường /M t#ng xi măng
( ?< <m,5>''@dd 6gb tư gi!o tuy3n S#ng)tây
= 'x <m?5,d>@>' 6gb tư gi!o tuy3n 6-}Ouy hoEch|
> e> <m?5?(e@,d 6gb tư gi!o Sường cát
- ?> <m?5-->@-' 6gb tư gi!o Sường cK% %h&i Sồi
4 >x <m?5e-d@,e 6gb tư gi!o tuy3n >
d 4B <m'5-->@(d 6gb tư gi!o tuy3n tây chân mây
e -? <m(5'>?@(> 6gb tư gi!o Sường nhự! .h# sơn)CHnh dương
?, ex <m(54=?@(e 6gb /! gi!o tuy3n '
?? ?'x <m=5>?(@4d 6gb /! gi!o Sường S#ng cHng
3. Hˆ ZKiOP mO Z[zO PTm[ ZKxOP :
C2m /iXn /áo nguy hiXm7 /iXn chU din7 /iXn cKm tEi các vQ t:R cần thi3t@
`ơn vEch "€ Sường hưYng din %hương ti$n và người Si STng 1àn Ouy SQnh@
‰C CÁC oUI T/ANH oU4 PH7M !, T,I LIỆU TH+M 1H$% :
) .iMu chu\n "P thuNt c#ng t:;nh gi!o th#ng Sường /0 cA! B0 *.p.@
) C#ng t:;nh vư^t s#ng cA! 6guy•n {uân .:[c@
) Hồ sơ SQ! chKt c#ng t:;nh @
) Hồ sơ "hHo sát SQ! h;nh7 thu~ văn@
) Cuy t:;nh "hHo sát Sường #t# '' .C6 '-( ) ',,,@
) Cuy t:;nh "ho!n thăm dj SQ! chKt '' .C6 '>e ) ',,,@
) Cuy %hEm "P thuNt thi3t "3 Sường %h&7 Sường7 CuHng t:ường S# thQ ', .C6 ?,=) d(@
) .iMu chu\n thi3t "3 Sường #t# .Cp6 =,>= ) ',,> }th!m "hHo|
) Cuy t:;nh thi3t "3 áo Sường mam ''.C6 '??)e(7 } th!m "hHo ''.C6 '??),-|
) Điau 1$ /áo hi$u Sường /0 ''.C6 '(4) ,?@
) ĐQnh h;nh thi3t "3 c&ng vu#ng : d-),={7 d-),>{@
) ĐQnh h;nh thi3t "3 c&ng t:jn 4d),'{7 >((),?),?7 >((),?),'@
) .Rnh toán Skc t:ưng djng chHy 1g do mư! :ào ''.C6 '',)e>@
5 .:ong Ouá t:;nh thi c#ng7 các hEng m[c thi c#ng7 c#ng vi$c Sau tuân thfo các Ouy SQnh "P thuNt
và á% d[ng các tiMu chu\n ngành pi$t 6!m dư+i Sây :
T
T
ThO _XO ~ŠOH ‹VR ZSyOKH ‹VR \K]^ 1Œ KTˆV
NPzR ~mO
KzOK
I. #TUV •ˆ dKVOP:
XO0L j
?
6ghQ SQnh s& ?-q ',,>q 6Đ)CJ pqv CuHn 19 Dự án Sầu
tư xây dựng c#ng t:;nh@
6Đ?-q',,>q 6Đ)
CJ
,4q,'q',,>
'
6ghQ SQnh s& ',eq',,=q6Đ)CJ pqv CuHn 19 chKt 1ư^ng
c#ng t:;nh@
',eq',,=q6Đ )
CJ
?-q?'q',,=
(
6ghQ SQnh s& ??'q ',,-q 6Đ)CJ cA! ChRnh %hA va ss!
Sci7 /c sung m0t s& Siau 6ghQ SQnh s& ?-q',,>q6Đ)CJ
6Đ??'q',,>q
6Đ)CJ
'eq,eq',,-
=
Cuy3t SQnh ,-q',,>qCĐ)B*.p. pqv C#ng tác SKu thầu
{8 /Vng nguồn v&n t:ong nưYc@
,-q',,>qCĐ)
B*.p.
,=q?q',,>
> Cuy %hEm "P thuNt !n toàn t:ong {D .Cp6 >(,de
II. !vZ •TˆV ZKL OPKTˆ^ :
? ĐKt xây dựng
.Cp6 =?e>) d-
S3n =',') d-
' ĐKt xây dựng .Cp6 '-d( ) e?
( C#ng tác SKt ) Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu .Cp6 ===4 ) d4
=
Cuy t:;nh %hân tRch nh!nh thành %hần hEt cA! SKt t:ong
Siau "i$n hi$n t:ường
'' .C6 -, ) d=
>
Cuy t:;nh thR nghi$m xác SQnh S0 \m cA! SKt /Vng
%hương %há% thX tRch
'' .C6 -4) d=
- Cuy t:;nh xác SQnh dung t:Zng /Vng %hương %há% :+t cát '' .C6 ?( ) 4e
4
Cuy t:;nh "P thuNt So S0 /Vng %hlng /Vng mkt Sường
/Vng thưYc dài (m
'' .C6 ?' ) 4e
d Cuy t:;nh thR nghi$m xác SQnh dung t:Zng "h# 1Yn nhKt '' .C6 ?( ) 4e
e
Jh[ 1[c cA! Ouy t:;nh "iXm t:! nghi$m thu S0 chkt cA!
SKt nan
'' .C6 ,' ) 4?
?, Cát t:ong xây dựng
.Cp6 (44 ) d-
S3n (=- ) d-
?? Cát xây dựng)Jhương %há% xác SQnh hàm 1ư^ng mic! .Cp6 =(4- ) d-
?' Cát7 Sá7 smi xây dựng
.Cp6 ?44, ) d-
S3n ?44' ) d-
?( Cát tiMu chu\n SX ths {imăng .Cp6 ?(e ) e?
?= {i măng
.Cp6 =,'e ) d>
S3n =,(' ) d>7
.Cp6 =4d4 ) de
?> Cuy t:;nh thR nghi$m các chU tiMu cơ 19 cA! Sá '').C6 >4) d=
?- 6ưYc cho B. và v! {F %o:1!nd .Cp6 ?44?) d- '?q?'q?ed=
?4 6ưYc cho /M t#ng và v! .Cp6 =>,- ) d4
?d Cuy t:;nh %hân tRch nưYc d_ng cho C.*. '' .C6 -? ) d=
?e Cuy t:;nh thR nghi$m /M t#ng xi măng '' .C6 -, ) d= ,(q?,q?eed
', Ch&ng ăn mjn t:ong "3t cKu xây dựng B.C. .Cp6 (ee( ) d>
'?
Ch&ng ăn mjn t:ong "3t cKu xây dựng /M t#ng và c&t
thh% ) %hân 1oEi m#i t:ường xâm thực
.Cp6 (ee= ) d>
'' .hh% c&t /M t#ng .Cp6 ?->?) ?ed>
'( C..6 So cường S0 /Vng nhn tznh .Cp6 =,, ) d4 ?,q,>q?e4e
XO0L k
'= C..6 xác SQnh thX tRch /Vng %h!o '' .C6 ?? ) 4e ?,q,>q?e4e
'> Cuy t:;nh thR nghi$m vNt 1i$u nhự! Sường '' .C6 -( ) d=
'- Cuy t:;nh "P thuNt nhự! /i tum '' .C6 e?- ) 4e
'4 .hR nghi$m mài mjn Sá /Vng thi3t /Q 8osDngf1fs DD`H.‚ D?e(
'd Cuy t:;nh thR nghi$m CBv DD`H.‚ .?e(
'e C..6 xác SQnh chU s& y` .Cp6 (==)d-
(, C..6 x!cƒ SQnh chU tiMu Dttf:/f:g .Cp6 =?e4)e>
(? .hR nghi$m mài mjn Sá /Vng thi3t /Q 8osDngf1fs DD`H.‚ .e-
(' C..6 xác SQnh hàm 1ư^ng hEt d„t '' .C6 >4)d=
(( C..6 hàm 1ư^ng sht và các hEt d• v… DD`H.‚ .??'
(= C. .6 /M t#ng nhự! '' .C6 -( ) d=
(>
C..6 xác SQnh m# dun Sàn hồi chung áo Sường mam
/Vng cần Bfn"f1m!n
'' .C6 '>?)ed
III. THI CÔNG !, NGHIỆM THU
? Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu nan Sường ?--,qCĐ<. = ,'q,4q?e4>
'
.iMu chu\n "P thuNt c#ng t:;nh gi!o th#ng Sường /0 ) tN%
( ) .hi c#ng nghi$m thu
(
Cuy t:;nh "iXm t:! và nghi$m thu S0 chkt cA! SKt t:ong
nghành *.p.
CĐ =(?(q',,?q
B*.p.
= Cuy %hEm thi c#ng và nghi$m thu B.C. .Cp6 ==>' ) d4
>
Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu CK% %h&i Sá dăm t:ong
"3t cKu áo Sường #t#
'' .C6 '>')ed
'' .C6 ((=)
,- }.<|
- Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu mkt Sường B.6 n+ng '' .C6 '=e)ed
4 Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu cầu c&ng '' .C6 ?-- ) CĐ ''q,?q?e4>
d Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu cầu c&ng ''.C6 '--)',,,
XO0L ‰
III . BIỆN PHÁP THI CÔNG TỔNG THỂ
+C CƠ SŽ TỔ CHỨC THI CÔNG :
5 Hồ sơ .hi3t "3 Bp.C Sư^c C#ng ty cc %hần tư vKn gi!o th#ng .hL! .hiMn)Hu3 1N%
,(q',,4@
5 Các Ouy t:;nh7 Ouy %hEm .< ) <..C hi$n hành@
5 Các SQnh mức năng suKt /;nh Ouân máy m+c7 thi3t /Q7 nhân 1ực S!ng hi$n hành tEi pi$t 6!m
BC CÔNG TÁC CHUqN B2 :
1 E =aR bcOP •„O ZS]T :
C#ng tác chu\n /Q Sư^c t:iXn "h!i ng!y s!u ?, ngày "X tL "hi h^% Sồng gi!o nhNn thầu xây 12%
Sư^c "9 "3t7 /!o gồm:
5 6hNn tim m&c cầu7 mkt /Vng tuy3n7 c_ng vYi ChA Sầu tư ti3n hành giHi %h+ng mkt /Vng@
5 .hành 1N% B!n Siau hành c#ng t:ường7 thuM văn %hjng 1àm vi$c@ .:[ sW B!n Siau hành Skt
tEi <m ,5?>, nVm t:Mn SoEn tuy3n <m ,5,,<m =5>?=@'(@ Di$n tRch ss d[ng t&i thiXu "hoHng
?,,m'@ .:[ sW B!n Siau hành c#ng t:ường c+ t:!ng /Q thi3t /Q th#ng tin SX 1iMn 1Ec vYi các cơ
Ou!n hu Ou!n nhVm chU SEo thi c#ng sát s!o hàng ngày7 hàng ngày7 hàng giờ@
5 Jhjng thR nghi$m hi$n t:ường Sư^c xây dựng W "hu :iMng /i$t@ Jhjng thR nghi$m 1à nhà cK%
xp di$n tRch >,m'7 nan nhà /Vng /M t#ng7 c+ Sầy SA các d[ng c[ thR nghi$m tiMu chu\n va SKt7
cát7 xi măng7 /M t#ng@@@@@@@@@@@
5 8án t:Ei cho c#ng nhân7 "ho /bi chứ! vNt 1i$u7 /bi cKu "i$n B. STc s†n7 /bi tN% "3t thi3t
/Q@@@@@@@Sư^c xây dựng tEi các vQ t:R <m,5 ?>,G <m ?5',,G <m'5-,,G <m(5'>,@
) E HVR k•OP ZKTwZ ~• :
5 .:ưYc "hi ti3n hành thi c#ng7 toàn /0 máy m+c thi3t /Q %h[c v[ thi c#ng sI Sư^c chuyMn
chW S3n hi$n t:ường thi c#ng /Vng xf `ơmi :ơm+c7 tN% "3t tEi mkt /Vng@ Fkt /Vng tN% "3t thi3t /Q
thi c#ng s!o cho vi$c huy S0ng Siau hành sHn xuKt 1à thuNn 1^i nhKt@
TT TpN CHING L%7I THI"T B2 !ẬT LIỆU S6 L'(NG GHI CH‡
,? 8u :ung '> . ,?
,' 8u /ánh thh% ?' . ,'
,( 8u :ung ?-. ,?
,= Fáy s!n ,?
,> Fáy Ai D>, ,'
,- Fáy Sào /ánh xRch dung tRch gầu },@d| m( ,'
,4 Fáy Sào /ánh 1&% dung tRch gầu },@=),@4| m( ,?
,d ‡t# vNn chuyXn xf Huynd!i ?>. ,>
,e ‡t# vNn chuyXn xf "!m!ˆ ?,. ?,
?, {f tưYi nưYc ,?
?? Fáy t:0n /M t#ng 4>,8 ,'
?' Fáy t:0n /M t#ng '>,8 ,'
?( Fáy Sầm /M t#ng xi măng } Đầm d_i | ,>
?= Fáy Sầm /M t#ng xi măng } Đầm cEnh| ,>
?> Đàm c+c ,=
XO0L w
?- Fáy /ơm nưYc ,'
?4 Bi3n th3 hàn ,'
?d Fáy %hát Si$n ,?
?e C\u ?-. ,?
', Fáy "inh vi Si$n ts ,'
'? Fáy thu~ B;nh ,'
'' 8u /ánh 1&% ?-. ,?
'( pán "hu#n thh% t:[7m& ',,m'
'= {f Sầu "ho ,?
- E T• dK‘d dxOP ZSMƒOP :
5 Đư^c t:;nh /ày thX hi$n t:ong `ơ dồ tc chức hi$n t:ường /!o gồm :
) *iám S&c Siau hành
) păn %hjng Siau hành c#ng t:ường
) B0 %hNn CuHn 19 "P thuNt }<C`|
) B0 %hNn thR nghi$m hi$n t:ường
) B0 %hNn OuHn 19 thi3t /Q và vNt tư
) Các Sơn vi thi c#ng : ,= S0i thi c#ng /& t:R tEi các vQ t:R thi c#ng t:Mn c#ng t:ường tL <m
,5,,<m =5>=?@'( /!o gồm :
‰ ,' S0i thi c#ng h$ th&ng thoát nưYc @
‰ ,' S0i thi c#ng nan7 m+ng7 mkt Sường@
Các m&i Ou!n h$ t:ong sơ Sồ tc chức c+ m&i Ou!n h$ tương tác 1in nh!u7 t:ong S+ *iám
S&c Siau hành 1à người OuHn 19 và chQu t:ách nhi$m SHm /Ho c#ng t:ường thi c#ng thfo STng ti3n
S0@
* E NPV’O dVOP dY\ _vZ •TˆV :
`!u "hi 6hà thầu ti3n hành "hHo sát tuy3n 456-7 huy$n JhT 80c7 tUnh .hL! .hiMn Hu37 nguồn
cung cK% vNt 1i$u %h[c v[ cho C#ng t:ường thi c#ng dự "i3n như s!u :
SZZ ThO _vZ •TˆV !• ZSL •YR _vZ •TˆV
,? {i măng các 1oEi .hành %h& Hu3
,' .hh% các 1oEi .hành %h& Hu3
,( Cát xây dựng .Ei mm 6ưYc 6gZt7 JhT 80c7 <m d4>7 C8?
,= ĐKt Sồi cK% %h&i .Ei mm SKt Sá m#ng}"hf diMu|
,> Đá ?x'7 Sá 'x= Fm Sá .hL! 8ưu7 <m dd,7 C8?
,- Đá =x-7 Sá h0c Fm Sá .hL! 8ưu7 <m dd,7 C8?
,4 CK% %h&i Sá dăm Fm Sá .hL! 8ưu7 <m dd,7 C8?
,d 6hự! Sường .hành %h& Hu3
,e BM t#ng nhự! .:Em t:0n mm Sá /Ec
B E TSyOK Zc ZKT dxOP #MƒOP ZSVOP Za^ 1KV kx ZK• CKaO MaR :
D@ .hành 1N% B!n Siau hành7 tN% "3t vNt 1i$u và thi3t /Q máy m+c thi c#ng@
B@.Hx C‡6* HŠ .H‹6* .H‚Œ. 6•ŽC :
!@ •Mu cầu chung vNt 1i$u
/@ .hi c#ng c&ng h0% ?'>•?'>x?'>
XO0L 1}
c@ .hi c#ng c&ng t:jn ?'>
d@ .hi c#ng cầu h0%@
B@ .Hx C‡6* 6‘6 F’. Đ•“6*
!@ •Mu cầu chung vNt 1i$u
/@ .hi c#ng nan Sường
c@ .hi c#ng cK% %h&i Sá dăm 1oEi ?
d@ .hi c#ng mkt Sường B.6
f@ .hi c#ng :bnh7 6Tt gi!o@
C@ C‡6* .ŒC H‚”6 .HHxŠ6
I!. BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TI"T
+. CÔNG TÁC THI CÔNG HỆ TH6NG TH%ÁT N'ỚC :
1 E 4hV d“V dKVOP _vZ •TˆV :
pNt 1i$u %h[c v[ c#ng tác thi c#ng Sá% ứng các tiMu chu\n <P thuNt cA! dự án7 và Sư^c sự
Sồng 9 cA! ChA Sầu tư7 .ư vKn giám sát t:ưYc "hi Sư^c Sư! vào thi c#ng@
5 CiZ •TˆV ^•O cho /M t#ng 1à 1oEi cát vàng7 hEt t:ung7 sEch7 "h#ng 1in :ác7 m_n sht@ F#
Suyn S0 1Yn tL ' )'@>@ .hành %hần cK% %h&i hEt :
- Jhần 1Zt dưYi sàng ,@?>mm "h#ng Sư^c • (r@
- Hàm 1ư^ng hEt ,@?>mm ) ,@(mm "h#ng Sư^c • ?>r@
- Hàm 1ư^ng hEt >mm ) ?,mm "h#ng Sư^c • >r@
C&t 1i$u mQn c+ cK% %h&i Sau Skn và Sá% ứng các yMu cầu cK% %h&i thfo .Cp6 ?44,)d-@
5 CiZ •TˆV ZKx cho /M t#ng 1à 1oEi Sá xây c+ "Rch c… ?x' cm7 thfo t~ 1$ 1Zt sàng :
C” lzOP ZKTwZ tw PK“O ZSX^ tKiT •MNOP •€Z lzOP
e@>mm e(qd inch ?,,
=@4>mm }s& =| e>)?,,
?@?de } s& ?-| =>)d,
,@( }s&>,| >)(,
,@?> }s& ?,,| ,)?,
Cường S0 chQu nhn cA! Sá -,,d!6qm'@ Đá %hHi sEch7 "h#ng 1in hEt sht /_n7 1ư^ng tE%
chKt t:ong Sá • ?r@ Hàm 1ư^ng d„t • ?,r @.:ưYc "hi Sc /M t#ng %hHi :s! Sá n3u hàm 1ư^ng tE%
chKt • 'r@
C&t 1i$u 1Yn d_ng cho /M t#ng /!o gồm Sá dăm nghian tL Sá thiMn nhiMn7 smi dăm SN% tL
Sá cu0i7 và smi thiMn nhiMn@ .Kt cH các 1oEi c&t 1i$u SHm /Ho chKt 1ư^ng thfo .Cp6 ?44?)d-@
5 #„ `aR 1à 1oEi Sá cứng7 Sồng chKt7 "h#ng %hong hoá7 nứt n€@ <h&i 1ư^ng m0t viMn Sá t&i
thiXu 1à ,@,,(m( } "h#ng "X Sá chon |@ <h&i 1ư^ng Sá chon "h#ng vư^t Ouá ',r thX tRch "h&i
xây@ Cường S0 Sá t&i thiXu 1à =,,d!6qcm
'
@ .&i thiXu c+ = mkt 1à mkt tách :! tL Sá 1Yn@
5 NM…d d_ng cho Sc /M t#ng 1à /Kt cứ 1oEi nưYc nào u&ng Sư^c c+ S0 JH ≥ =7 sEch7
"h#ng dầu m…7 !xRt7 nh#m "!1i7 mu&i hu cơ c+ thX 1àm hư hEi /M t#ng@ ĐHm /Ho thfo .Cp6
=>,-@
5 =T ^XOP PC -; • PC *;:
{i măng Sư! vào ss d[ng c+ 19 1Qch c[ thX7 :– :àng@ C+ chứng chU cA! nhà sHn xuKt7 "9
hi$u 1# và chứng chU thR nghi$m cA! cơ Ou!n c+ chức năng @
XO0L 11
pi$c chuyMn chW7 /Ho OuHn xi măng SHm /Ho thfo yMu cầu : "h#ng /Q h!o h[t Ouá nhiau và
"h#ng /Q \m } cách mkt SKt • ',cm|@
{i măng d_ng dX Sc B. 1à 1oEi {F Jo1!nd cA! pi$t 6!m c+ mác thfo .Cp6 '-d')e' SEt
JC(, và JC=,@
ChKt 1ư^ng xi măng SEt các chU tiMu s!u:
- .hời gi!n S#ng cứng xi măng : B2t Sầu ninh "3t "h#ng •?giờ7 "3t thTc ninh "3t "h#ng
sYm hơn - giờ@
- Cường S0 xi măng %hHi • Cường S0 Ouy SQnh mác xi măng@
- .Rnh cn SQnh thX tRch : —n SQnh@
5 CiZ ZK–\ : C&t thh% ss d[ng t:ong các cKu "i$n B.C. SHm /Ho STng yMu cầu thi3t "3
va s& 1ư^ng7 chAng 1oEi thh%7 Sường "Rnh c&t thh% và h;nh dEng "Rch thưYc@
.h!nh c&t thh% %hHi tuân thfo các yMu cầu cA! các tiMu chu\n :
) 8oEi D)x .h!nh c&t thh% t:ơn7 Sường "Rnh dưYi =,mm@ *iYi hEn chHy ˜yt'=,,<gqcm'
) 8oEi D)xx .h!nh c&t thh% c+ gờ7 Sường "Rnh dưYi =,mm@ *iYi hEn chHy
˜yt(,,,<gqcm'
)8oEi D)xxx .h!nh c&t thh% c+ gờ7 Sường "Rnh dưYi =,mm@ *iYi hEn chHy
˜yt=,,,<gqcm'@
) Dây /u0c c&t thh% %hHi 1à 1oEi dây thh% mầu SMn màu và c+ chât 1ư^ng c!o Sường "Rnh
"hoHng ?@-mm@
Các th!nh c&t thh% Sư^c /Ho OuHn x! "hmi mkt SKt và cKt gi t:ong nhà hokc Sư^c /!o chf
%h_ h^%@ C&t thh% Sư! vào ss d[ng %hHi c+ 19 1Qch :– :àng@ .:;nh .ư vKn giám sát các giKy chứng
nhNn cA! nhà sHn xuKt7 t:ong S+ cho /i3t :
) 6ưYc sHn xuKt@
) 6hà máy sHn xuKt@7
) .iMu chu\n d_ng SX sHn xuKt mác thh% @
) BHng chU tiMu cơ 19 Sư^c thR nghi$m cho 1# sHn suKt Sb :!@
6goài :! m]i 1# c&t thh% t:Mn c#ng t:ường } >)?, tKn7 %h[ thu0c vào Sường "Rnh c&t thh% |
%hHi chZn SX 1àm thR nghi$m vYi các chU tiMu :
) ,( miu thR nghi$m chQu u&n t:ong t:Eng thái ngu0i } S&i vYi C.( u&n cho tYi "hi gN% 1Ei
?d,
,
7 n3u 1à thh% C.> th; u&n e,
,
|
) ,( miu thR nghi$m chQu "ho cho tYi Sứt@
) ,( miu thR nghi$m va hàn Si$n hồ Ou!ng@
C&t thh% s!u "hi Sb gi! c#ng Sư^c /Ho OuHn dưYi mái chf7 "h#ng SX dRnh /ám các 1oEi dầu
nhờn7 m… /#i t:ơn S0ng cơ và /Q gU sht7 t:ường h^% SX Ouá 1âu và /Q gU th; t:ưYc "hi Sư! vào ss
d[ng c&t thh% Sư^c chHi gU cần thi3t@
C&t thh% Sư^c gi! c#ng ch3 tEo thfo STng Ouy SQnh cA! thi3t "3 và Ouy t:;nh thi c#ng va
"Rch thưYc7 h;nh dEng và "iXu cách@
C&t thh% SHm /Ho các th#ng s& yMu cầu thfo .Cp6?->?
5 !„O tKVxO :
pán "hu#n *] Sư^c 1àm /Vng tL g] nh+m pxx t:W 1Mn7 dày t&i thiXu ',mm7 "h#ng c+ mkt 1]
thAng7 mkt g] "h#ng /Q nứt cong vMnh và c+ S0 \m dưYi '>r tKt cH các ván "hu#n g] d_ng SX
tEo thành /a mkt ch] /M t#ng ch;! :! %hHi 1à 1oEi g] "h#ng Sư^c /ào %hlng m0t mkt7 g] W dEng
cây t:jn %hHi Sư^c thlng và Sb Sư^c hong "h#7 "h#ng /Q m[c7 "h#ng /Q th&i mZt hokc c+ các m2t
/Q m[c h!y "huy3t tNt "hác7 n3u 1à ván "hu#n ss d[ng nhiau 1ần th; g] %hHi chQu nưYc t&t@
pán "hu#n Sư^c ch3 tEo t:Mn cơ sW /Hn vI Sb Sư^c .ư vKn giám sát chK% thuNn7 Sư^c ghh%
thành tKm vYi "Rch thưYc và t:Zng 1ư^ng %h_ h^%7 "h#ng Ouá nkng cho c#ng tác 12% :á% và tháo
d…@
XO0L 1#
pán "hu#n SHm /Ho ch3 tEo Sơn giHn7 ss d[ng nhiau 1ần@ Fkt t:ong ván "hu#n Sư^c /ào sơ
và /#i các chKt ch&ng dRnh t:ưYc "hi Sc /M t#ng@
.:ưYc "hi Sc /M t#ng7 h$ th&ng ván "hu#n7 Sà giáo Sư^c ti3n hành nghi$m thu va các y3u t&
: <Rch thưYc7 h;nh dEng7 S0 cn SQnh7 tRnh /an vng7 S0 "hRt7 S0 nh†n@@@ `!i s& cho %hh% cA! ván
"hu#n thfo Ouy SQnh t:ong chương x{ cA! Ouy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu cầu c&ng cA! B0
*.p.@
pán "hu#n "im 1oEi : 1àm /Vng tKm "im 1oEi SA dày SX "hu#n 1u#n gi nguyMn h;nh@ .Kt cH
vQ t:R c+ /u 1#ng và Sầu :ivM%hHi "hoht 1]7 tKt cH v!m7 Sinh dN% h!y mZi d[ng c[ d_ng SX n&i ghh%
%hHi Sư^c thi3t "3 SX gi các tKm ván "hu#n vào vYi nh!u cho ch2c và SX tháo ván "hu#n mà
"h#ng 1àm hư hEi S3n /M t#ng@
5 C„d ZKmOK PT•OP _z ^TwOP kˆ^ :
Đư^c %hh% cA! .p*` mYi d_ng các th!nh giVng /Mn t:ong /Vng "im 1oEi h!y mi3ng chMm
/Vng "im 1oEi h!y chKt d€o@ .hi3t "3 vi$c s2% Skt các th!nh giVng s!o cho "hi tháo ván "hu#n các
1] hcng cjn 1ưu 1Ei t:ong /M t#ng c+ c… nhm nhKt@
5 GTzO PT„[ _z ZS— Z]^ :
)6hà thầu thi3t "3 các c#ng t:;nh tEm7 t:[ tEm h!y giàn giáo SX thi c#ng các cKu t:Tc thfo "3
hokch dựng 12% Sư^c duy$t@
).:[ tEm thi3t "3 Sầy SA SX thi c#ng cho tKt cH các tHi t:Zng mà n+ c+ thX %hHi S… thfo yMu
cầu@ 6hà thầu ti3n hành t:;nh .p*` duy$t tKt cH các /Hn vI hoàn chUnh và mZi tRnh toán 1iMn
Ou!n S3n cường S0 7S0 v–ng 1ường t:ưYc cA! tKt cH c!c giàn giáo và t:[ tEm dự "i3n thực hi$n và
dựng@ Các /Hn vI Sư^c duy$t t:ưYc "hi /2t Sầu c#ng vi$c@
)Các /Hn vI t:;nh duy$t n+i :– các %hương %há% thi c#ng dự "i3n cA! tKt cH các c#ng vi$c
như s2t thh% tEm7 các Sjn g] @@@@cKu t:Tc chi ti3t m+ng @
)pi$c thi3t "3 giàn giáo tRnh toán S3n "hH năng chQu tHi cA! nan SKt Sư^c ti3n hành s!o cho
nan SKt c+ "hH năng chQu tHi mZi SiXm @
).hi3t "M Tgiàn giáo "h#ng nhng chU dự! t:Mn tznh tHi cA! /M t#ng tươi mà cjn c+ tHi t:Zng
gi+7 tHi t:Zng :ung S0ng@
). TKT dxOP d“V K•\
C#ng tác thi c#ng c&ng h0% Sư^c ti3n hành thi c#ng Sồng thời vYiƒ thi c#ng nan Sường@
5 BTˆO \K„\ ZKT dxOP d— ZK˜ :
) .:;nh .ư vKn giám sát các "3t OA! va xi măng7 s2t thh%7 cát Sá7 thi3t "3 thành %hần B.
F',, Sá ?x'7 v! xi măng@
) .i3n hành gi! c#ng c&t thh% thfo /Hn vI thi3t "3 thi c#ng@
5 #z[ ^eOP diOP :
) D_ng máy "inh vP So SEc xác SQnh 1Ei vQ t:R Skt c&ng@ ĐQnh vQ tim m&c c&ng7 1Mn g! c#ng
t:;nh@ .i3n hành c2m /iXn /áo7 cờ hi$u Son hi$u "3t h^% hàng :ào ch2n SHm /Ho !n toàn gi!o
th#ng @
- Yêu cầu thi công :
™ nhng chc sức chQu cA! nan m+ng W c!o S0 Sáy m+ng "h#ng SA hokc "h#ng thRch h^%@
ti3n hành Sào /m vNt 1i$u "h#ng thRch h^% Rt nhKt >,cm /Mn dưYi c!o S0 Sáy m+ng và th!y th3
/Vng vNt 1i$u thRch h^% Sư^c chK% thuNn7 Sầm chkt thfo yMu cầu cA! .ư vKn giám sát@
<hi gk% Sá W S0 sâu • ,@(m dưYi Sáy m+ng cA! c&ng h0% hokc t:ong nan Sào Sá mà Sá
"h#ng Sồng nhKt t:Mn su&t chiau dài c&ng7 h& m+ng7 c&ng h0% Sư^c Sào tYi S0 sâu ,@(m7 Sầm
chkt STng yMu cầu@
.:ong Ouá t:;nh Sào h& m+ng cần /& t:R h$ th&ng thoát nưYc mkt din nưYc ngầm :! "hmi
%hEm vi h& m+ng@@@
XO0L 17
.Ei nhng vQ t:R xây dựng c&ng /Q ngN% nưYc7 S2% /ờ vây và Sào các h& thu nưYc c_ng vYi
/ơm vht SX SHm /Ho cho m+ng c&ng "h# :áo t:ong su&t Ouá t:;nh thi c#ng@
H& m+ng Sào thlng7 STng hưYng và c!o S0 ghi t:ong hồ sơ thi3t "3 thi c#ng@
H& m+ng Sư^c Sào SA :0ng SX ch&ng vách h& m+ng Sư^c t&t và %hHi Sào S3n m0t S0 sâu
và S0 :0ng cần thi3t SX Skt c&ng@
Đáy m+ng t:Mn nan Sào Sư^c Sầm chkt STng Ouy SQnh hi$n hành@
5 L…\ kˆ^ d„Z _z #• ~h ZxOP k„ *`< M1;;
) `!u "hi "iXm t:! "Rch thưYc h;nh hZc cA! h& m+ng7 Sư^c sự Sồng 9 cA! .ư vKn giám sát
ti3n hành 1àm 1c!tsddffmš cát dày >,cm@
) 82% dựng ván "hu#n th; ti3n hành Sc /M t#ng m+ng c&ng h0% F?,, Sá =x- dày ?, cm
Các vNt 1i$u t:ưYc "hi Sc Sư^c .ư vKn giám sát Sồng 9 cho ss d[ng mYi ti3n hành thi c#ng Sc /M
t#ng@
- Yêu cầu thi công : Cuá t:;nh Sc /M t#ng %hHi Sc 1iMn t[c và Sầm chkt SHm /Ho /M t#ng SEt
S0 chkt yMu cầu7 t:ánh hi$n tư^ng /M t#ng /Q %hân tầng@
5 L|\ k}Z diZ ZK–\ dK[ CiOP K•\
) <hi /M t#ng m+ng c&ng SA cường S0 7 12% Skt c&t thh% Sb Sư^c gi! c#ng cho thân c&ng@
) Yêu cầu thi công : Đkt "hung c&t thh% hokc tLng th!nh thh% :iMng /i$t SHm /Ho STng chiau
dày 1Y% /M t#ng /Ho v$@ C&t thh% xong7 "h#ng x0c x$ch s& 1ư^ng th!nh c&t thh% n&i 1ian t:Mn mkt
c2t "h#ng vư^t Ouá Ouy SQnh@
.:ưYc "hi Sc /M t#ng7 c_ng vYi .ư vKn giám sát ti3n hành "iXm t:! và nghi$m thu các c&t
thh% Sb 12% Skt va s& 1ư^ng7 chAng 1oEi7 "Rch thưYc h;nh hZc và các Ouy SQnh "hác c+ 1iMn Ou!n7
s!i s& cho %hh% t:ong gi! c#ng và 12% Skt căn cứ Ouy SQnh t:ong chương x{ cA! Ouy t:;nh thi c#ng
và nghi$m thu cầu c&ng } CĐ ?-- |@
5 #• ~h ZxOP M);; k„ 1`) dK[ ZKaO diOP K•\
) Đư^c sự Sồng 9 cA! .ư vKn giám sát ti3n hành Sc /M t#ng F',, Sá ?x' cho thân c&ng@
) C&ng h0% B.C. Sư^c Sc tEi chc thfo STng các chi ti3t chU din t:ong hồ sơ thi3t "37 %h_
h^% vYi Siau "i$n thực t3 cA! c#ng t:ường thfo chU din cA! .ư vKn giám sát@
) Yêu cầu thi công :
.:ưYc "hi t:0n /M t#ng "iXm t:! chRnh xác thi3t /Q cân So vNt 1i$u@
.:ưYc "hi Sc /M t#ng vào "3t cKu "iXm t:! S0 cn SQnh7 S0 "Rn "hRt cA! Sà giáo7 ván "hu#n
và c&t thh%@
Đc /M t#ng SHm /Ho các yMu cầu :
‰ <h#ng 1àm s!i 1$ch ván "hu#n @
‰ <h#ng d_ng Sầm d_i SX dQch chuyXn ng!ng /M t#ng t:ong ván "hu#n@
‰ BM t#ng Sư^c Sc 1iMn t[c cho tYi "hi hoàn thành m0t "3t cKu nào S+ hokc S3n ? chiau
dày nhKt SQnh vYi "3t cKu "h&i 1Yn@
‰ <hi chiau c!o :ơi tự do cA! /M t#ng •?@>m7 t:ường h^% 1Yn hơn %hHi d_ng máng
nghiMng@
‰ BM t#ng t:ong Ouá t:;nh Sc Sư^c Sầm "P SX cho /M t#ng Sư^c chkt "h#ng :]7 "h#ng /m
s+t /Kt cứ vQ t:R nào@ C+ thX ss d[ng nhiau 1oEi Sầm "hác nh!u@ ChU Sư^c ss d[ng Sầm t!y W
nhng nơi mà c&t thh% và ván "hu#n "h#ng cho %hh% Sầm máy@
5 BŠ[ bM”OP :
) `!u "hi Sc /M t#ng xong ?,)?' giờ /2t Sầu tươi nưYc /Ho dư…ng hokc chf %hA@
) .:ong m_! "h# tưYi nưYc 4 ngày SMm S&i vYi 1oEi /M t#ng d_ng xi măng %o+c 1ăng và
?= ngày SMm n3u d_ng xi măng Jo+c 1ăng Judơ1ăng@
) <hi nhi$t S0 • 5?>
,
C7 t:ong vjng ( ngày Sầu tiMn /!n ngày Rt nhKt cách ( giờ tưYi nưYc
? 1ần7 /!n SMm Rt nhKt ?1ần7 các ngày SMm ti3% thfo tưYi Rt nhKt ( 1ần@
XO0L 1P
) C#ng tác tháo d… ván "hu#n7 nghi$m thu "3t cKu /M t#ng hokc B.C.7 các Ouy SQnh 1Ky
miu /M t#ng và các Ouy SQnh "hác c+ 1iMn Ou!n S3n c#ng tác /M t#ng và c&t thh%@@@ căn cứ vào Ouy
t:;nh thi c#ng và nghi$m thu cầu c&ng } ?--qCĐ | cA! B0 *.p. và .Cp6 ==>()e> và Sư^c sự
Sồng 9 cA! .ư vKn giám sát@
5 TKT dxOP TMƒOP k“V H d™m _z[H d™m Sm _z d„d ~TˆO \K„\ dKiOP `eT :
) B& t:R cs! :! vào %hHi thfo STng hồ sơ thi3t "3 và dự! t:Mn các Siau "i$n thiMn nhiMn thực
t3 cA! m]i c#ng t:;nh và nhng chi ti3t tiMu chu\n t:ong hồ sơ thi3t "3 Sb Sư^c duy$t@
) .ường Sầu7 cs! vào7 chân "h!y7 các /i$n %há% ch&ng x+i @@@@ Sư^c xây dựng /Vng Sá xây
v! F?,, thfo Ouy SQnh cA! hồ sơ thi3t "3 thi c#ng và %h_ h^% vYi h$ th&ng thoát nưYc SX tEo
thành djng chHy tự nhiMn và Mm thuNn@
) F+ng tường Sầu và chân "h!y tách :ời "hmi 1Y% m+ng /Vng m0t m&i n&i co gibn "iXu "hf
1Tn và ghh%7 chon "hf n&i thfo hồ sơ thi3t "3@
) .ường Sầu7 cs! và và cs! :! tách :ời thân c&ng /Vng m&i n&i mam@ F&i n&i mam sI Sư^c
1K% Sầy /Vng S!y }hokc /!o tHi | t\m nhự! Sường hokc g] t\m nhự! Suờng như các Ouy SQnh Sb
chU :! t:ong hồ sơ thi3t "3 thi c#ng hokc chU din cA! .ư vKn giám sát@
-.TKT dxOP diOP ZSšO 1)B diOP _VxOP 1)B`1)B _z diOP K•\ 1)B`1;; :
C&ng t:jn?'>7 c&ng vu#ng ?'>x?'> và c&ng h0% ?'>x?,, B. F',, /M t#ng Sá ?x' Sư^c STc tEi
các /bi STc Sư^c Skt t:ong "hu vực xây dưng 1án t:Ei t:Mn tuy3n cA! Sơn vQ thi c#ng}t:R <m,5
?>,G <m ?5',,G <m'5-,,G <m(5'>, |7 c+ Sường "Rnh "Rch thưYc như t:ong /Hn vI chi ti3t cA!
hồ sơ thi3t "3 Sư^c duy$t và chU din cA! .ư vKn giám sát@
5 #z[ ^eOP diOP.
) .:ưYc "hi ti3n hành Sào h& m+ng %hHi 1àm h$ th&ng /iXn /áo hi$u cho %h_ h^% vYi SQ!
h;nh thi c#ng và tRnh chKt c#ng vi$c SX SHm /Ho !n toàn cho các %hương ti$n7 con người th!m gi!
gi!o th#ng và thi c#ng t:Mn tuy3n@
) D_ng thưYc dài7 máy "inh vP7 thu~ /;nh SX "iXm t:! và SQnh vQ tim dZc7 ng!ng cA! c&ng@
{fm xht 1Ei các vQ t:R cA! c#ng t:;nh S&i chi3u vYi t;nh h;nh thực t3 "hu vực và djng chHy SX c+
vQ t:R Skt c#ng t:;nh thoát nưYc thRch h^% nhKt@
) •Mu cầu c#ng tác thi c#ng tương tự như thi c#ng Sào m+ng c&ng h0%@
5 L…\ bX^ kˆ^ d„Z l{T bzR 1;d^ _z ~h ZxOP M1;; k„ *`<
) <hi h& m+ng Sư^c .ư vKn giám sát nghi$m thu th; ti3n hành thi c#ng 1Y% S$m m+ng@ .hi
c#ng 1Y% S$m STng thành %hần h]n h^% cA! thi3t "37 Sầm chkt@
) Đá m+ng S$m Sư^c S2% STng thi3t "37 Sầm 1on c\n thNn@ <Rch thưYc m+ng chU Sư^c %hh%
s!i s& ± ?,r@
) .i3n hành nghi$m thu STng Ouy t:;nh7 c!o S0 mYi ti3n hành thi c#ng c#ng tác /M t#ng
m+ng c&ng Sá =x- F?,, dày t:ung /;nh (,cm@
5 #}Z iOP diOP :
) ‹ng c&ng ?'>7 vu#ng ?'>x?'>7 h0% ?'>x?,, %hHi Sư^c Skt c\n thNn7 STng hưYng7 STng
S0 d&c và c!o S0 Sb chU :! t:ong /Hn vI thi3t "3 thi c#ng chi ti3t@
) Yêu cầu thi công : Các &ng c&ng n&i vYi nh!u /Vng gờ n&i Skt "hY% 1Ei vYi nh!u@ Hàng &ng
c&ng Skt s!o cho tim &ng c&ng %hHi t:_ng nh!u7 thlng7 ng!ng /Vng h^% 19@ FZi &ng c&ng "h#ng
thlng hàng hokc /Q 1Tn Ouá mức s!u "hi Skt sI Sư^c 1Ky 1Mn và Skt 1Ei
5 MiT OiT :
) FZi m&i n&i c&ng %hHi Sư^c nhht "Rn /Vng gEch th€ xây v! ximăng F?,, và Sư^c 1áng
/Vng v! xi măng F?,, Sư^c .ưu vKn giám sát chK% thuNn
) Yêu cầu thi công :
XO0L 1g
Ba mkt ti3% xTc %hHi sEch sI7 \m "hi /2t Sầu t:ht v!@ `!u "hi nhht v! vào toàn /0 mkt %hR!
t:ong cA! "hf &ng c&ng7 gờ n&i &ng c&ng sI Sư^c 12% vào STng vQ t:R7 nhng chc t:&ng cjn 1Ei
t:ong "hf n&i %hHi Sư^c nhht "Rn /Vng v! vjng Ou!nh m&i n&i@ JhR! t:ong cA! m&i n&i Sư^c /Ho
dư…ng /Vng /!o tHi và gi S0 \m thường xuyMn t:ong Rt nhKt ( ngày@
BMn t:ong &ng c&ng ?'>7 vu#ng ?'>x?'>7 h0% ?'>x?,, %hHi Sư^c 1!u sEch /[i7 v! thL!
và các vNt 1i$u "hác t:ong Ouá t:;nh Skt &ng c&ng và %hHi SHm /Ho sEch sI s!u "hi hoàn thành
c#ng vi$c@
5 C™m Sm _z d™m _z[ :
CKu t:Tc cs! :! và cs! vào /Vng Sá h0c xây v! xi măng F?,, Sư^c xây dựng thfo hồ sơ
thi3t "3 /Hn vI thi c#ng@ .hi c#ng STng Ouy SQnh và %hHi %h_ h^% vYi h$ th&ng thoát nưYc SX
h;nh thành m0t djng chHy tự nhiMn và Mm thuNn@
#[ k]dH tT˜^ ZSm dKYZ •MNOP _z OPKTˆ^ ZKV :
Các yMu cầu va "iXm t:! chKt 1ư^ng7 s!i s& thi c#ng7 nghi$m thu c#ng t:;nh Sb Sư^c chU :–
t:ong Ouy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu cầu c&ng ?--)CĐ /!n hành thfo Ouy3t SQnh s& ?--)CĐ
ngày ''q?q?e4> cA! /0 *.p.@
pi$c So SEc và xác SQnh "h&i 1ư^ng S&i vYi cs! vào7 cs! :!7 tường Sầu7 tường cánh7 sân
c&ng tiMu năng và gi! c& Sư^c ti3n hành thfo các hEng m[c t:Mn@
B. THI CÔNG NGN MFT #'0NG
1 E 4hV d“V dKVOP _U _aZ •TˆV :
5 #YZ kz[ OUO kMƒOP :
Các vNt 1i$u "h#ng thRch h^% s!u Sây Sư^c d… tL Ouá t:;nh Sào SKt sI "h#ng Sư^c 6hà
thầu ss d[ng cho c#ng tác thi c#ng nan Sường@
) Các vNt 1i$u c+ chứ! hàm 1ư^ng hu cơ gây hEi như:cm 7:• cây
) ĐKt c+ giYi hEn chHy vư^t Ouá >,r7chU s& d€o vư^t Ouá (>r
) ĐKt c+ hàm 1ư^ng nưYc thiMn nhiMn vư^t Ouá >,r
) ĐKt c+ S0 chkt tự nhiMn thK% d,,"gqm( h!y thK% hơn@
) ĐKt c+ S0 t:ương nW 1Yn 7giá t:Q hoEt hoá 1Yn hơn ?@*iá t:Q hoEt hoá Sư^c xác SQnh
/Vng t~ s& chU s& d€o và "Rch c… hEt sht @
) Các vNt 1i$u c+ Skc tRnh hoá hZc và vNt 19 gây S0c
.Kt cH các vNt 1i$u thRch h^% Sư^c d… :! tL Ouá t:;nh Sào sI Sư^c ss d[ng t:ong nan
Sường S2% 71Y% Sáy m+ng 7v!i Sường 7mái t!1uy 71Y% nan @@@@@
5 #YZ k|\ OUO kMƒOP :
pNt 1i$u d_ng SX S2% nan Sường 1à các 1oEi vNt 1i$u thRch h^% Sư^c 1Ky tL các mm SKt
Ouy SQnh t:ong hồ sơ thi3t "3@ Các 1oEi SKt S2% c+ thX ss d[ng t:ong /Hng s!u :
L[]T kYZ TW •ˆ K]Z d„Z ›)E;.;B^^œ ZKj[
•tKiT •MNOP
CKž li bŸ[ 1KŠ OXOP l™ b—OP
Œ cát nh„ 7hEt to •>,r ?)4 vKt thRch h^%
Œ cát nh„ •>,r ?)4 .hRch h^%
Πsht nh㠥=,r 4)?' .hRch h^%
Œ sht nkng •=,r ?')?4 .hRch h^%
`ht nh„ •=,r ?4)'4 .hRch h^%
Các vNt 1i$u "h#ng thRch h^% Sư^c Ouy SQnh t:ong nan Sào "h#ng Sư^c ss d[ng cho nan
S2%@
XO0L 1j
pNt 1i$u :Hi dày >,,mm t:Mn mkt nan S2% Sư^c chZn 1Zc "P thfo STng các chU tiMu "P
thuNt Ouy SQnh cho 1Y% `u/g:!df và %hHi %h_ h^% các yMu cầu s!u:
)*iYi hEn chHy t&i S! >>
)ChU s& d€o t&i S! ?d
)CBv }ngâm = ngày | t&i thiXu dr@
5 CY\ \KiT k„ bX^ :
Yêu cầu chất lượng của vật liệu:
ật liệu đ! "#m l$m l%& m'ng :
) Đá Sư^c sHn xuKt tL Sá c+ giYi hEn cường S0 y
Sh
t ?,,,D!6qcm
'
/Vng máy nghian sàng
thRch h^% SX SHm /Ho tiMu chu\n "P thuNt ng!y tEi mm7 Sá sEch7 "h#ng 1in /[i SKt@
) F# Sun Sàn hồi cA! cK% %h&i Sá dăm : y t (,,, D!6qcm
'
} Cường S0 "háng h% cA! Sá •
-,, D!6qcm
'
|
(h$nh &hần h)t :
) .hfo tiMu chu\n cK% %h&i Sá dăm 1oEi x : Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu m+ng cK% %h&i
Sá dăm '' .C6 '>' ) ed@
) .hành %hần hEt } thR nghi$m thfo .Cp6 =?ed)e> |:
1LdK d” • lzOP
› ^^ œ
TW •ˆ \K“O ZSX^ •€Z lzOP
D ^m` ¡ B;^^ D^m` ¡ -3.B^^ D ^m` ¡ )B^^
>, ?,,
(4@> 4,)?,, ?,,
'>@, >,)d> 4')?,, ?,,
?'@> (,)-> (d)-e >,)d>
=@4> '>)>, '-)>> (>)->
'@, ?>)=, ?e)=( '>)>,
,@='> d)', e)'= ?>)(,
,@,4= ')d ')?, ?)?>
•Mu cầu chKt 1ư^ng Sá dăm cK% %h&i thfo '' .C6 '>')ed :
CKž ZThV L[lE+OPj•jl › L.+ œ › TKL OPKTˆ^ ++SHT% T< œH •
8o›i x
8oEi tầng mkt F+ng t:Mn F+ng dưYi
CK% c!o D?
≤ (,
<h#ng d_ng
CK% c!o D'
≤ ('
<h#ng d_ng
8o›i xx
CK% c!o D? <h#ng d_ng
≤ (>
CK% c!o D'
≤ (> ≤ =,
CK% thK% B?
≤ >,
CKž ZThV +ZZjS~jSP › TKL OPKTˆ^ ZKj[ TC!N *13EB œ
*iYi hEn chHy œt ChU s& d€o œn
8oEi x <h#ng thR nghi$m Sư^c <h#ng thR nghi$m Sư^c
8oEi xx
≤ '> ≤ -
Hz^ •MNOP l–Z E CKž ZThV ¢S › TKL OPKTˆ^ ZKj[ TC!N --*En< œ
8oEi x y` • (>
8oEi xx y` • (,
CKž ZThV CB/ › TKL OPKTˆ^ ++SHT% T1- œ
XO0L 1k
8oEi x
CBv ≥ ?,, vYi < t ,@ed7 ngâm nưYc = ngày SMm
8oEi xx
CBv ≥ d, vYi < t ,@ed7 ngâm nưYc = ngày SMm
Hz^ •MNOP b£Z › TKL OPKTˆ^ ZKj[ )) TCN B3En* œ
8oEi x <h#ng Ouá ?,r
8oEi xx <h#ng Ouá ?>r
5 #„ bX^ b¤OP dK[ dxOP Z„d •„OP OKcm ZThV dKVsO :
Các chU tiMu cơ 19 cA! Sá dăm x!y tL 1oEi Sá g&c %hHi thob mbn các Oui SQnh s!u:
C„d dKž ZThV d¥ •Œ GT…T K]O dK[ \K–\ PKM¥OP \K„\ ZKL OPKTˆ^
?@ Cường S0 nhn }d!6qcm'|
!| Đá dăm x!y t_ Sá mácm! và
Sá /i3n chKt
/| Đá dăm x!y tL Sá t:ầm tRch
 ?,,, }d,,|
 d,, }-,,|
.Cp6 ?44' ) d4
'| Đ0 h!o mjn 8os Dngf1fs }8@D|
"h#ng 1Yn hơn7 }r|
!| Đá mácm! và Sá /i3n chKt
/| Đá t:ầm tRch
 '> }(,|
 (> }=,|
DD`H.‚ ) .e- ) d4
(| Đ0 dRnh /ám cA! Sá vYi nhự! ĐEt yMu cầu '' .C6 -( ) d=
? #„ bX^ b¤OP dK[ dxOP Z„d BTN :
Các chU tiMu cơ 19 cA! Sá dăm x!y tL 1oEi Sá g&c %hHi thob mbn các Oui SQnh s!u:
C„d dKž ZThV d¥ •Œ GT…T K]O dK[ \K–\ PKM¥OP \K„\ ZKL OPKTˆ^
?@ Cường S0 nhn }d!6qcm'|
!| Đá dăm x!y t_ Sá mácm! và
Sá /i3n chKt
/| Đá dăm x!y tL Sá t:ầm tRch
• ?,,, }d,,|
• d,, }-,,|
.Cp6 ?44' ) d4
'| Đ0 h!o mjn 8os Dngf1fs }8@D|
"h#ng 1Yn hơn7 }r|
!| Đá mácm! và Sá /i3n chKt
/| Đá t:ầm tRch
• '> }(,|
(> }=,| 
DD`H.‚ ) .e- ) d4
(| Đ0 dRnh /ám cA! Sá vYi nhự! ĐEt yMu cầu '' .C6 -( ) d=
8ư^ng hEt mam y3u và %hong hoá ?,r "h&i 1ư^ng } .hR nghi$m thfo .Cp6 ?44')d4|
Đá %hHi "h# :áo và sEch@ Hàm 1ư^ng /[i sht "h#ng vư^t Ouá ,@,>r "h&i 1ư^ng7 1ư^ng Sá thoi
d„t "h#ng Sư^c 1in t:ong h]n h^% Ouá ?>r@
? 4hV d“V kiT _…T d„Z dK[ BTN : d_ng cát thiMn nhiMn hokc cát x!y
Cát thiMn nhiMn c+ moSun S0 1Yn }F"| ' Sư^c xác SQnh thfo .Cp6 (=')d-@
H$ s& Sương 1ư^ng }y`| cA! c… hEt ,)=@4>mm t:ong cát thiMn nhiMn %hHi •d,7 t:ong cát x!y
•>, xác SQnh thfo D`.F ) D'=?e)4e
Cát "h#ng 1in /[i sht7 /_n Ouá (r cát thiMn nhiMn7 Ouá 4r cát x!y7 "h#ng 1in các tE% chKt
hu cơ@
XO0L 1‰
? 4hV d“V kiT _…T ~•Z tK[„OP : /0t "hoáng Sư^c nghian tL Sá các/#nát c+ cường S0 nhn
"h#ng nhm hơn ',, d!6qcm'7 /0t "hoáng sEch7 "h#ng v+n hjn7 chứ! /[i7 /_n7 sht "h#ng Ouá
>r@
Các chU tiMu "P thuNt cA! /0t "hoáng nghian tL Sá các/#nát :
C„d dKž ZThV TS• li P¦\ ZKL OPKTˆ^
.hành %hần c… hEt 7r "h&i 1ư^ng
- 6hm hơn ?@'>mm
- 6hm hơn ,@(?>mm
) 6hm hơn ,@,4?mm
?,,
e, 
4, 
'' .C6 -()e,
' ) Đ0 :]ng7 r thX tRch (>  '' .C6 >()d=
( ) Đ0 nW cA! miu ch3 tEo h]n h^% B< và nhự!7 r '@>  '' .C6 -()e,
= ) Đ0 \m7 r "h&i 1ư^ng ?@,  '' .C6 -()e,
> ) <hH năng hTt nhự! cA! B<7 <H6} 8ư^ng /0t
"hoáng c+ thX hTt ?>g /itum m!c -,q4,|
=,g  6˜J ed ) '>-
- ) "hH năng 1àm cứng nhự! cA! /0t "hoáng
?,
,
∆
.6DF •', 
,
C
'' .C6 -()d=
5 4hV d“V kiT _…T OKcm : 6hự! /itum d_ng cho c#ng tác B.6 %hHi SEt các tiMu chu\n :
ThO dKž ZThV #¥O _•
oVR
k•OK
P¦\K„\ ZKL
OPKTˆ^
?@ Đ0 "im 1Tn ) Jfnft:!ition }'>
,
C7 ?,,g7 >gy | ?q?,mm -,)4, D`.F )D>
'@ Đ0 "ho dài ) Ducti1ity }'>
,
C7 >cmq%hTt | Cm Fin ?,, D??(
(@ 6hi$t S0 /&c cháy } ˜1!sh %oint | r Fin '(' De'
=@ 6hi$t S0 hoá mam } `ožting %oint | r =e)>= D(-
>@ Hoà t!n t:ong dung m#i .:ich1o:o fty1fn
} `o1u/i1iti in .:ich1o:o fty1fn |
r Fin e, D',='
-@ 8ư^ng tcn thKt s!u "hi Sun n+ng } 8oss on
hf!ting |
r F!x ,@d D-
4@Đ0 "im 1Tn s!u Sun n+ng } Jfnft:!tion !žžf: 1oss
on hf!ting|
r so vYi
"h#ng Sun
Fin >' D>
d@ 8ư^ng J!:!žin r F!x ' .hfo19 1Qch
e@ Đ0 dRnh /ám vYi Sá CK% • cK% ( 8ưsi"hin!
) 6hi$t S0 Sun nhự! S&i vYi nhự! /itum t&t nhKt ?=,
,
C "h#ng Ouá ?d,
,
C@ .hời gi!n Sun
nhự! "h#ng Ouá ( giờ SX gi cho các dầu nh„ t:ong nhự! "h#ng /Q /&c hơi7 1àm cho nhự! giHm
Sàn hồi "hi :Hi :! mkt Sường@ 6hự! :Hi :! mkt Sường nhi$t S0 "h#ng thK% dưYi ?',
,
C7 nhự! 1mng
Sau@
XO0L 1w
) E TKT CxOP NUO #MƒOP :
).1 E TKT dxOP OUO kMƒOP kz[ :
.:ưYc "hi thi c#ng 6hà thầu xác SQnh7 "iXm t:! c!o S07 vQ t:R và tRnh chKt cơ 19 cA! SKt SX c+
/i$n %há% thi c#ng và %hjng h0 t:ánh hi$n tư^ng sEt 1W t:ong Ouá t:;nh thi c#ng@
Đồng thời %hHi 1Mn g! nan Sường nhVm xác SQnh %hEm vi Sào7 c!o S0 Sào@ Cuá t:;nh thi
c#ng nan Sường Sào %hHi SHm /Ho S0 d&c ng!ng và Sào các :bnh dZc SX thoát nưYc "hi t:ời
mư! @
).) E #|\ kYZ OUO kMƒOP :
.:ưYc "hi thi c#ng t:;nh .ư vKn giám sát "iXm t:! "3t OuH thR nghi$m cA! tLng vQ t:R 1Ky SKt@
63u .ư vKn giám sát Sồng 9 mYi Sư^c Sư! vào c#ng t:ường@
6hà thầu S2% SKt thfo tLng 1Y%7 chiau dày m]i 1Y% S2% c… ',cm s!u "hi Sầm chkt t_y thfo
%hương ti$n 1u 1on@ Đ&i vYi SKt "h+ thKm nưYc th; %hHi tEo S0 d&c ng!ng  =r và %hHi c+ các
1Y% d•Ÿ thoát nưYc xfn "I vào gi! SX thoát nưYc nan Sường @
63u SKt d_ng SX S2% c+ S0 \m t },@d )?@' |œo }œo : S0 \m t&t nhKt| th; "h#ng cần xs 19 S0
\m t:ưYc "hi S2%@ 63u SKt Ouá "h# th; tưYi thMm nưYc7 cjn SKt Ouá ưYt th; %hơi SKt s!o cho SEt
S0 \m t&t nhKt @
`!u "hi :Hi ? 1Y% th; 6hà thầu ti3n hành Sầm ? 1ư^t "h2% di$n tRch tL ngoài vào gi!7 v$t 1u
s!u chồng 1Mn v$t 1u t:ưYc Rt nhKt ?> )',cm :ồi ti3% t[c Sầm các 1ư^t ti3% thfo@ Các 1Y% nVm dưYi
Sáy áo Sường • (,cm th; %hHi 1u 1on SEt <e> @ 8Y% sát Sáy m+ng h • (,cm th; %hHi 1u SEt <ed@
.i3n hành 1u ths ? SoEn ',,m SX xác SQnh cho chiau dày :Hi7 c#ng 1u thRch h^% nhKt cho
các SoEn s!u7 thường 1u cn SQnh d_ng 1u d. 1u tL ()=1ư^t q SiXm7 ti3% d_ng 1u :ung '>. 1u d)
?,1ư^t q SiXm7 cu&i c_ng d_ng 1u thh% ?'. 1u -)d1ư^t q SiXm @
<iXm t:! S0 chkt các 1Y% SKt S2% Sb thi c#ng /Vng %hương %há% :+t cát và Sư^c sự Sồng 9
cA! .ư vKn giám sát mYi Sư^c thi c#ng 1Y% ti3% thfo@ Cứ tuần tự như vNy cho S3n "hi SEt c!o S0
thi3t "3@
Fái t! 1uy S2% SHm /Ho STng S0 d&c ? :?@> ng!y t:ong Ouá t:;nh S2% nan7 "h#ng SX din S3n
t;nh t:Eng t:ư^t t!1uy@
5 CxOP Z„d tT˜^ ZSmH k„OK PLm dKYZ •MNOP
) 6an Sường7 s!u "hi hoàn thi$n7 SHm /Ho Sồng nhKt7 /Vng %hlng7 va "Rch thưYc Sư^c
%hh% s!i s& :
) Ba :0ng : ± ?,cm 5 C!o S0 : ± ?cm
) Đ0 d&c : ± ,@'r 5 8ồi 1–m : ± ?cm } So thưYc (m |
) pi$c "iXm t:! S0 chkt7 "Rch thưYc h;nh hZc7 S0 /Vng %hlng Sư^c 6hà thầu %h&i h^% vYi
.ư vKn giám sát thực hi$n t:Mn >,m m0t mkt c2t7 S0 chkt So /Vng %hương %há% :+t cát@
- E .TKT CxOP ^eOP kMƒOP _z ^}Z kMƒOP:
-.1 E TKT dxOP CY\ \KiT k„ bX^ :
* ận chuyển +,Đ-.
<h&i 1ư^ng vNt 1i$u Sư! :! hi$n t:ường Sư^c tRnh toán tương ứng vYi chiau dày thi3t "3@
6hà thầu vNn chuyXn /Vng # t# tự Sc7 xTc vNt 1i$u /Vng máy xTc7 "h#ng d_ng x€ng hKt vNt
1i$u 1Mn xf@
pNt 1i$u tL t:Mn xf Sc xu&ng thành S&ng7 "hoHng cách gi! các S&ng Sư^c 6hà thầu tRnh
toán SA 1ư^t s!n SX t:ánh %hân tầng và /_ %h[@
.un thfo t;nh h;nh thời ti3t mà vNt 1i$u t:ưYc 1Tc xTc 1Mn xf c+ S0 \m (r so vYi S0 \m
t&t nhKt7 tEi hi$n t:ường7 t:ưYc "hi 1u 1on S0 \m chU Sư^c %hh% s!i s& so vYi S0 \m t&t nhKt ?r7
n3u thời ti3t Ouá "h# th; 6hà thầu sI tưYi \m /Vng vji ho! sfn cầm t!y ch3ch 1Mn t:ời tEo mư! SX
t:ánh 1àm t:#i hEt nhm@
XO0L #}
* /0i +,Đ-.
•Mu cầu vNt 1i$u 1àm 1Y% m+ng /Vng CJĐD Sư^c Sư! S3n c#ng t:ường 1à m0t h]n h^%
Sồng nhKt và Sư^c :Hi t:Mn mkt nan Sường thành m0t 1Y% Sồng nhKt hokc thành nhiau 1Y% mà
m]i 1Y% "h#ng vư^t Ouá ?> cm s!u "hi 6hà thầu ti3n hành Sầm 1on@
6hà thầu gi cho vNt 1i$u "h#ng /Q %hân 1y7 mZi ch] c+ vNt 1i$u Sb /Q %hân 1y Sư^c h+t Si và
th!y th3 /Vng vNt 1i$u Sư^c t:0n Sau @
pNt 1i$u cK% %h&i Sá dăm Sư^c 6hà thầu thực hi$n /Vng máy s!n@ .:ong Ouá t:;nh s!n n3u
v_ng nào c+ hi$n tư^ng %hân tầng7 vNt 1i$u "h#ng Sau th; 6hà thầu sI /c sung và t:0n 1Ei /Vng
thA c#ng hokc th!y th3 vNt 1i$u mYi STng yMu cầu@
.:ưYc "hi s!n7 :Hi 1Y% s!u7 mkt cA! 1Y% dưYi Sư^c 6hà thầu ti3n hành tưYi \m /Vng xf xithc
SX CJĐD SA S0 \m 1iMn "3t các 1Y%7 thi c#ng 1Y% s!u ng!y s!u "hi thi c#ng xong 1Y% t:ưYc@
* Đầm +ấ& &hối đ! "#m
6g!y s!u "hi :Hi vNt 1i$u7 1Y% CJĐD sI Sư^c Sầm vYi S0 chkt "h#ng dưYi S0 chkt yMu cầu
thi3t "3@ C#ng tác 1u 1on Sư^c 6hà thầu ti3n hành thfo ( /ưYc cho S3n "hi toàn /0 chiau dày cA!
m]i 1Y% Sư^c Sầm hoàn toàn và Sồng nhKt S3n S0 chkt Ouy SQnh@
F]i 1Y% CJĐD Sư^c Sầm chkt hoàn toàn vYi S0 Sầm chkt STng yMu cầu thi3t "3 và Sư^c
.ư vKn giám sát chK% thuNn t:ưYc "hi :Hi vNt 1i$u 1Y% s!u@
.:ưYc "hi /2t Sầu thi c#ng m]i 1Y% CJĐD7 6hà thầu sI /& t:R m0t SoEn dài thR SiXm thfo
chU din cA! .ư vKn giám sát7 chiau dài m]i SoEn thR SiXm 1à >,)?,,m@
6g!y s!u "hi s!n :Hi vNt 1i$u CJĐD th; ti3n hành 1u 1on@ Đ0 chkt s!u "hi h3t 1u 1on %hHi SEt
t&i thiXu < t edr S0 chkt 1Yn nhKt cA! thR nghi$m Sầm SKt nhn /Vng c&i J:octo: cHi ti3n@
Cuá t:;nh 1u Sư^c 6hà thầu ti3n hành thfo thứ tự s!u :
5 8u sơ /0 : 8u cn SQnh cK% %h&i /Vng 1u -)d.
5 8u chkt : 8u :ung d)?,.
8u 1&% ?')?=.
5 8u hoàn thi$n : 8u /ánh s2t d)?,.
`& 1ư^t 1u căn cứ vào "3t OuH thR SiXm va 1u 1on tEi hi$n t:ường t:Mn các cơ sW thi3t /Q 1u7 S0
\m và t~ 1$ cK% %h&i@
‰8u thR SiXm : .i3n hành ?,,m dài t:ưYc "hi thi c#ng SEi t:à thfo thứ tự s!u :
5 8u chon h% : 8u -)d. G ()= 1ư^tq SiXm 7 vt')("mqh
5 8u chkt :
8u ?,)?'. :ung 7 -)d 1ư^tq SiXm 7 vt()="mqh
8u ?')?=. /ánh 1&% 7 ?,)?' 1ư^tqSiXm 7 vt')("mqh
‰8u hoàn thi$n :
8u /ánh s2t d)?,. :ung 7 ()=1ư^tq SiXm 7 vt=)-"mqh
5 CxOP Z„d tT˜^ ZSmH k„OK PLm dKYZ •MNOP
) 6hà thầu %h&i h^% vYi .ư vKn giám sát "iXm t:! nghi$m thu 1Y% CJĐD : Đ0 /Vng %hlng7
mui 1uy$n7 "iXm t:! S0 chkt /Vng %hương %há% :+t cát7 cứ 4,,,m
'
"iXm t:! ( SiXm ngiu nhiMn7 h$
s& < ≥ ,7ed
) `!u "hi hoàn thi$n7 1Y% CJĐD %hHi SEt Sư^c các yMu cầu s!u :
5 Đ0 chkt : <≥ " yqc thfo thi3t "3@
5 `!i s& : Ba :0ng : 5>cm
5 Chiau dày : ± ?cm
5 D&c ng!ng : ± ,@'r
5 Đ0 /Vng %hlng : ± -mm } Đo /Vng thưYc (m |
5 .hành %hần cK% %h&i STng yMu cầu va thành %hần hEt@
XO0L #1
5 pa c!o S0 tuy3n s!i s& c!o S0 m]i cZc ± ?,cm@
) C#ng tác "iXm t:! S0 chkt7 m# Suyn7 S0 /Vng %hlng và các "Rch thưYc h;nh hZc Sư^c
thực hi$n t:Mn các mkt c2t cách nh!u ?,,m@
) pa thành %hần cK% %h&i th; cứ ',,m 1Ky ,? miu ng!y tEi h& Sào "iXm t:! S0 chkt và
"iXm t:! chiau dày m+ng@ ChU s& CBv "iXm t:! ?@>,,m
'
q? miu@
5 BŠ[ bM”OP dY\ \KiT k„ bX^.
`!u "hi thi c#ng xong7 1Y% CJĐD Sb Sư^c Sầm chkt và Sư^c /Ho dư…ng7 6hà thầu ti3n
hành d_ng nhân c#ng s!n và Ouht và 1àm các c#ng vi$c "hác s!o cho mkt Sường "h#ng /Q 1ồi
1–m7 gồ gha và các hư hEi "hác cho S3n "hi thi c#ng 1Y% 1áng nhự! ' 1Y% .C (@> "gqm' @
-.)TKT dxOP •…\ BTN :
* +ông t!c vệ 1inh m'ng v$ tư%i nh2 tư3ng "4nh 5!m (+6 7.89g:m
;
:
C#ng tác này %hHi 1àm t:ưYc m0t thời gi!n c#ng tác :Hi thHm B.6 hEt t:ung và hEt mQn.
Chờ cho m+ng "h# và SA cường S0 th; ti3n hành v$ sinh thci sEch /[i /Vng máy h% "hR s!u S+
tưYi nhự! dRnh /ám .C @
D_ng xf %hun nhự! 1à xf tự hành7 /ánh c!o su ti3n hành :Hi 1Y% nhự! dRnh /ám@ {f %hun
nhự! %hHi Sư^c vNn hành /Vng các th^ 1ành ngha@
* ận chuyển h<n hợ& =(6 :
D_ng # t# /fn vNn chuyXn B.6 tL t:Em t:0n Skt tEi .:Em t:0n B.67 thời gi!n vNn chuyXn
nhi$t S0 h]n h^% B.6 "hi Sc vào máy :bi "h#ng nhm hơn ?',
o
C@ F]i # t# vqc B.6 %hHi c+
%hi3u ghi :– thời gi!n xuKt7 nhi$t S0 cA! h]n h^%7 "h&i 1ư^ng7 chKt 1ư^ng B.67 #t# chơ RB.6
%hHi c+ /Et chf %hA@
* /0i =(6 :
._y thfo năng suKt cA! t:Em t:0n mà chZn t&c S0 cA! máy :Hi cho h^% 19@ vHi ? v$t dài
(@>)(@4>m ti3n hành SHm /Ho gi!o th#ng t:Mn nan Sường cg@ Chiau dày :Hi t_y thu0c vào SoEn :Hi
ths mà xác SQnh h$ s& 1on h%@ Các m&i n&i ng!ng %hHi Ouht ? 1Y% mmng nhự! Sường n+ng t:ưYc
"hi :Hi ? SoEn mYi@ ChT 9 các "hf n&i ng!ng cA! 1Y% B.6 th# và B.6 mQn %hHi cách nh!u Rt
nhKt ?m @
* >u l?n h<n hợ& =(6 :
Fáy :Hi tYi Sâu %hHi ti3n hành 1u ng!y tYi S+7 cần t:!nh thA 1Tc nhi$t S0 B.6 1à ?(,
o
C 7
"hi nhi$t S0 gU!m xu&ng 4,
o
C th; 1u 1on "h#ng cjn hi$u OuH@
D_ng 1u /ánh cứng "3t h^% vYi 1u /ánh hơi 7 1u Si tL ngoài vào t:ong tL thK% 1Mn c!o7 v$t
1u s!u chồng 1Mn v$t 1u t:ưYc Rt nhKt 1à ',cm@
5 8u d_ng 1u /ánh s2t -. 1u cn SQnh = 1qS 7p t ?@>)' <m qh@
5 8u /ánh 1&% ?-. 1u chkt B.6 1u d)?, 1 qS 7 p t ()> <m qh@
5 8u /ánh thh% ?,. 1u %h†ng mkt Sường 1u ')= 1 q S 7 p t ')'@> <m qh@
.:ong Ouá t:;nh 1u %hHi 1ưu 9 ? s& vKn Sa s!u:
JhHi thực hi$n STng Oui t:;nh Sầm nhn thfo STng t:;nh tự s!u "hi "3t thTc gi!i SoEn 1u nh„
→ 1u nkng →1u hoàn thi$n → mkt Sường /Vng %hlng STng c!o S07 "h#ng /Q nứt n€ t:ong Ouá
t:;nh 1u 1on@
Cuá t:;nh 1u %hHi thường xuyMn /#i ưYt mkt các /ánh xf 1u /Vng nưYc 1b hokc /Vng h]n
h^% nưYc 5 dầu hm! }?q?| <hi h]n h^% dRnh /ám /ánh xf 1u th; %hHi d_ng x€ng cào ng!y và /#i
ưYt mkt /ánh 1Ei@ Fkt "hác d_ng h]n h^% nhiau hEt nhm 1K% ng!y vào ch] /Q /+c@
Cuá t:;nh 1u %hHi 1u#n /_ %h[ và /c "huy3t nhng chc chư! SEt yMu cầu "hi h]n h^% cjn
n+ng @
? CxOP Z„d tT˜^ ZSmH k„OK PLm dKYZ •MNOP
) 6hà thầu %h&i h^% vYi .ư vKn giám sát "iXm t:! nghi$m thu hoàn thi$n B.6 :
XO0L ##
5 Đ0 chkt : <≥ " yqc thfo thi3t "3@
5 `!i s& : Ba :0ng : )>cm }"h#ng vư^t Ouá >r chiau dài Sường|
5 Chiau dày : ± >r} á% d[ng cho e>r tcng s& SiXm So7 >r cjn 1Ei "h#ng Ouá ?,mm|
5 D&c ng!ng : ± ,@,,'> }á% d[ng cho e>r tcng s& SiXm So|
5 `!i s& c!o SEc : ± >mm }á% d[ng cho e>r tcng s& SiXm So|
5 Đ0 /Vng %hlng : Đo /Vng thưYc (m thfo '' .C6 '=e)ed
5 .hành %hần cK% %h&i STng yMu cầu va thành %hần hEt thfo '' .C6 '=e)ed
- E CxOP Z„d PTm di ^„T Zm•VR OUO kMƒOP _z Z‘ OeO
6an Sường Sư^c S2% :0ng thMm Rt nhKt >, cm m]i /Mn so vYi thi3t "37 s!u S+ ss d[ng máy
Sào gZt /m Si %hần %hR! ngoài c+ chKt 1ư^ng "hm hơn do "h#ng Sư^c Sầm chkt@
Đào h& m+ng chân "h!y %hần tứ n+n7 %hần t!1uy nan Sường /Vng thA c#ngG xây chân "h!y
/Vng Sá h0c v! xi măng F?,,@
.hi c#ng %hần tứ n+n và /ờ chài t:ưYc m& /Vng Sá h0c xây v! F?,, dày '> cm @
Ch#n t:ồng cZc tiMu 7 /iXn /áo 7 1àm tường h0 1!n mam @
* E CxOP Z„d K[zO ZKTˆO OUOH ^}Z kMƒOP
Hoàn thi$n /Ho dư…ng mkt 1a Sường7 gi! c& s! ch! "huy3t tNt cA! 1a Sường@
XO0L #7
BIỆN PHÁP #$M B$% CH&T L'(NG
+ C CÔNG TÁC THD NGHIỆM !, 1IỂM #2NH !ẬT LIỆU :
) 6hà thầu 1N% m0t %hjng OuHn 19 chKt 1ư^ng S0c 1N% tEi hi$n t:ường và ss d[ng m0t %hjng
thR nghi$m tEi C#ng ty .ư vKn xây dựng m!ng s& hi$u L+S E =D 3* do C#ng ty "9 h^% Sồng@
) Jhjng thR nghi$m Sư^c t:!ng /Q Sầy SA d[ng c[7 máy m+c thR nghi$m t:ong %hjng và ngoài
hi$n t:ường S&i vYi các c#ng vi$c thi c#ng cA! dự án@
1 E S¥ k’ Z• dK‘d dxOP Z„d ZKL OPKTˆ^ _z tT˜^ k•OK _vZ •TˆV :

.:ong S+ :
5 PKšOP ZKL OPKTˆ^ KTˆO ZSMƒOP :
.:ưWng %hjng .6H. sI 1àm vi$c t:ực ti3% vYi *iám S&c Siau hành dự án và .ư vKn giám
sát va các vKn Sa thR nghi$m cgng như chKt 1ư^ng vNt 1i$u thi c#ng t:Mn c#ng t:ường@
CN% nhNt n2m /2t các Ouy t:;nh .iMu chu\n thR nghi$m thi c#ng Sư^c á% d[ng cho dự án7
1N% Sa cương cho c#ng tác thR nghi$m thfo các .iMu chu\n "9 thuNt @
ChQu t:ách nhi$m vKn Sa chKt 1u^ng vNt 1i$u cgng như "iXm SQnh c#ng tác thi c#ng ngoài
hi$n t:ường@
HưYng din7 chU SEo B0 %hNn thR nghiMm7 các nhân viMn thR nghi$m các c#ng vi$c c[ thX
thfo các .iMu chu\n "P thuNt@
5 B• \KvO ZKL OPKTˆ^ _z 1T˜^ k•OK :
Đư^c t:!ng /Q Sầy SA các "i3n thức va vNt 1i$u7 c+ chuyMn m#n gimi7 c+ "inh nghi$m va
các tiMu chu\n "P thuNt cA! các c#ng t:;nh tương tự và %hức tE% hơn@
HưYng din chU SEo các nhân viMn thR nghi$m "iXm t:! chKt 1ư^ng cA! c#ng tác thi c#ng
ngoài hiMn t:ường@
.hường xuyMn th#ng /áo vYi .:ưWng %hjng .HH. c#ng tác chKt 1ư^ng vNt 1i$u và thi
c#ng hi$n t:ường@
5 PKšOP TN kYZH ^eOP ^}Z kMƒOP _z ZK–\H ~h ZxOP ... :
.oàn /0 nhân viMn Sư^c Sào tEo Ou! t:ường 1Y%7 c+ chuyMn m#n t!y ngha gimi và Sau c+
chứng chU .hR nghi$m viMn do C[c giám SQnh chKt 1ư^ng thu0c B0 *.p. cK%@
D!nh sách các nhân viMn thR nghi$m c+ /Hng SRnh "om@
XO0L #P
T/'ŽNG PH§NG
THD NGHIỆM
HIỆN T/'0NG
THD NGHIỆM CƠ
L@ TH¨PH
BpTÔNG©
THD NGHIỆM HIỆN
T/'0NG
THD NGHIỆM NGN
M:NG #'0NG
PH§NG N¨N MªU
BpTÔNG
) E C„d ‹VR ZSyOK ZKL OPKTˆ^ _z ZKTwZ ~• ZKL OPKTˆ^ :
5 C„d ‹VR \K]^ _z ZThV dKVsO : pi$c thR nghi$m %hHi Sư^c thực hi$n m0t cách nghiMm
ngkt thfo các Ouy %hEm7 1uNt 1$ và các tiMu chu\n "P thuNt Ouy SQnh@ .Kt cH các Ouy t:;nh Sau %hHi
thfo các .iMu chu\n "P thuNt pi$t 6!m hokc thfo DD`H.‚@
D!nh sách các Ouy t:;nh thR nghi$m á% d[ng cho dự án:
TT ThO _XO ~ŠOH ‹VR ZSyOKH ‹VR \K]^ 1Œ KTˆV
I. !vZ •TˆV ZKL OPKTˆ^ :
? ĐKt xây dựng .Cp6 =?e> ) d- S3n =',' ) d-
' ĐKt xây dựng .Cp6 '-d( ) e?
( C#ng tác SKt ) Cuy t:;nh thi c#ng và nghi$m thu .Cp6 ===4 ) d4
= Jhân tRch .J hEt cA! SKt .Cp6 =?ed)e>7 D``H.‚ .dd ) e,
> .ương Ou!n dung t:Zng và S0 \m SKt D``H.‚ .ee ) e,
- .ương Ou!n dung t:Zng và S0 \m SKt D``H.‚ .?d, ) e,
4
Cuy t:;nh "P thuNt So S0 /Vng %hlng /Vng mkt
Sường /Vng thưYc dài (m
'' .C6 ?' ) 4e
d
Cuy t:;nh thR nghi$m xác SQnh dung t:Zng "h# 1Yn
nhKt
'' .C6 ?( ) 4e
e
Jh[ 1[c cA! Ouy t:;nh "iXm t:! nghi$m thu S0 chkt
cA! SKt nan
'' .C6 ,' ) 4?
?, C..6 So cường S0 /Vng nhn tznh .Cp6 =,, ) d4
?? C..6 xác SQnh thX tRch /Vng %h!o '' .C6 ?? ) 4e
?' Cát t:ong xây dựng .Cp6 (44 ) d- S3n (=- ) d-
?(
Cát xây dựng ) Jhương %há% xác SQnh hàm 1ư^ng
mic!
.Cp6 =(4- ) d-
?= Cát7 Sá7 smi xây dựng .Cp6 ?44, ) d- S3n ?44' ) d-
?> Cát tiMu chu\n SX ths {imăng .Cp6 ?(e ) e?
?- {Đ tE% chKt hu cơ t:ong cát DD`H.‚ .'?) d47 D`.F C=, ) d=
?4 {Đ "h&i 1ư^ng Sơn vQ7 S0 :]ng c&t 1i$u DD`H.‚ .?e ) dd
?d {i măng
.Cp6 =,'e ) d> S3n =,(' ) d>7
.Cp6 =4d4 ) de
?e {i măng Jo:t1!nd DD`H.‚ Fd>)de7 D`.F C ?>,)d-
', C&t 1i$u mQn cho BM t#ng DD`H.‚ F - ) d4
'? C&t 1i$u th# cho BM t#ng DD`H.‚ F d, ) d4
'' C..6 các chU tiMu cơ 19 cA! Sá '').C6 >4) d=
'( 6ưYc cho B. và v! {F %o:1!nd .Cp6 ?44? ) d-
'= 6ưYc cho /M t#ng và v! .Cp6 =>,- ) d4
'> Cuy t:;nh %hân tRch nưYc d_ng cho C.*. '' .C6 -? ) d=
'- J. tRnh chKt h+!7 197 vi sinh cA! nưYc DD`H.‚ . '-( ) 4d
'4 .hh% c&t /M t#ng .Cp6 ?->? ) ?ed>
'd Cuy t:;nh thR nghi$m /M t#ng xi măng '' .C6 -, ) d=
'e Ch&ng ăn mjn t:ong "3t cKu xây dựng B.C. .Cp6 (ee( ) d>
XO0L #g
(,
Ch&ng ăn mjn t:ong "3t cKu xây dựng /M t#ng và
c&t thh% ) %hân 1oEi m#i t:ường xâm thực
.Cp6 (ee= ) d>
(? Cuy t:;nh thi c#ng • nghi$m thu CJĐD '' .C6 '>')ed
(' Cuy t:;nh thi c#ng •nghi$m thu 8áng nhự! '' .C6 '4?)',,?
((
Cuy t:;nh 1Ky miu vNt 1i$u nhự! Sường cho Sường
/0 sân /!y /3n /bi
.C6 '(? ¡ e-
(= Cuy t:;nh thR nghi$m vNt 1i$u nhự! Sường '' .C6 -( ) d=
(> Cuy t:;nh "P thuNt nhự! /i tum '' .C6 ?- ) 4e
(- Cuy t:;nh thi c#ng • nghi$m thu B.6 '' .C6 '=' ) ed
(4 Cuy t:;nh thR nghi$m CBv DD`H.‚ .?e(
(d C..6 xác SQnh chU s& y` .Cp6 (==)d-
(e C..6 x!cƒ SQng chU tiMu Dttf:/f:g .Cp6 =?e4)e>
=, .hR nghi$m mài mjn Sá /Vng thi3t /Q 8osDngf1fs DD`H.‚ .e-
=? C..6 xác SQnh hàm 1ư^ng hEt d„t '' .C6 >4)d=
=' C..6 hàm 1ư^ng sht và các hEt d• v… DD`H.‚ .??'
5 TKTwZ ~• ^„R ^ed ZKL OPKTˆ^:
6hà thầu sI cung cK% tKt cH các thi3t /Q máy m+c thfo yMu cầu SX thực hi$n Sầy SA các yMu
cầu va thR nghi$m cA! các tiMu chu\n "P thuNt này S&i vYi toàn /0 c#ng t:;nh@ .Kt cH các thi3t /Q
.6 huy S0ng S3n %hjng thR nghi$m hi$n t:ường t:ong vjng sáu mươi ngày "X tL ngày "hWi c#ng
c#ng t:;nh SX cho .ư vKn giám sát c+ thX "iXm t:! và chK% thuNn sYm t:ưYc "hi /2t Sầu thi c#ng
và vi$c thR nghi$m các nguồn vNt 1i$u cung cK% cho c#ng t:ường@
SZZ CxOP Z„d ZKL OPKTˆ^ TLOK OXOP tu ZKVvZ
.H¢ 6*HxŠF Đ£.
Cân "P thuNt 5 `àng ',,mm Jhân tRch thành %hần hEt
.A sKy {ác SQnh S0 \m
.hi3t /Q CD`D*vD6Dy {ác SQnh giYi hEn d€o
B0 pD{x8xyJ x {ác SQnh giYi hEn chHy
C&i Jv‚C.‚v {ác SQnh S0 nhn tiMu chu\n
Fáy CBv .hR nghi$m CBv
.H¢ 6*HxŠF p8 F¤6* F’.
Đ•“6*
Cân <. '@-?g: 5`àng Jhân tRch thành %hần hEt
`àng tiMu chu\n {Đ hàm 1ư^ng d„t
Fáy nhn Sơn hi$n t:ường .6 nhn t:[c "h#ng hEn ch3 nW h#ng
Fáy 8‚`D6*y8y` .6 S0 h!o mjn Sá dăm
Fáy y` .6 Sương 1ư^ng cát y` • sht t:ong Sá
.6 B¥ .‡6* {x F¦6*
Cân "P thuNt 5 `àng ',,mm Jhân tRch thành %hần hEt
6+n c#n s[t7 Bàn :ung7 Fáy t:0n {Đ S0 s[t cA! h]n h^%
<hu#n ?>x?>x?> .6 cường S0 nhn miu
Fáy h% /M t#ng ',, tKn .6 cường S0 nhn miu
.A sKy {Đ S0 \m c&t 1i$u
XO0L #j
CŒC .vD6* B§ <x¨F .vD H.
Fáy "inh vz7 máy thAy /;nh {Đ c!o S07 hưYng tuy3n
.hưYc (m Đo S0 /Vng %hlng
Cần By6<y6FD6 Đo S0 v–ng t:ực ti3%
*iKy /;! cứng {Đ 1ư^ng nhự! tưYi tEi H.
.hi3t /Q :+t cát <iXm t:! S0 chkt
B C CÁC BIỆN PHÁP #$M B$% CH&T L'(NG :
1 E BTˆO \K„\ ‹VŠO •Œ dKVOP :
.:ưYc "hi ti3n hành thi c#ng ngoài c#ng t:ường m0t hEng m[c nào S+ như Sường din7 Sc
/M t#ng dầm D•87 m& t:[ cầu @@@ 6hà thầu sI tc chức cu0c hZ% thHo 1uNn gi! *iám S&c Siau
hành7 .:ưWng %hjng .6H. và <P sư tư vKn va nguồn cung cK% vNt 1i$u dự "i3n SX thi c#ng7
%hi3u thi3t "3 thành %hần /M t#ng7 t~ 1$ r "h&i 1ư^ng các 1oEi vNt 1i$u vYi nh!u7 cách "h!i thác và
sHn xuKt nguồn vNt 1i$u S+ SX Sfm thi c#ng ngoài hi$n t:ường thfo STng t:;nh tự /i$n %há% cA!
6hà thầu@
.:ưWng %hjng .6H. sI chU SEo %hjng thR nghi$m các miu vNt 1i$u thfo các tiMu chu\n "P
thuNt á% d[ng cho tLng 1oEi vNt 1i$u@ <h&i 1ư^ng vNt 1i$u SX 1Ky miu thR nghi$m Sư^c .ư vKn
giám sát chU SQnh@ .hR nghi$m thi3t "3 thành %hần /M t#ng dầm7 t:[7 m& cà thành %hần cK% %h&i
hEt7 các chU tiMu cơ 19 cA! vNt 1i$u@ .cng h^% "3t OuH thR nghi$m và t:;nh n0% các miu SEt yMu cầu
"P thuNt và các tiMu chu\n cA! H^% Sồng SX cho .ư vKn giám sát %hM duy$t
Đư^c sự Sồng 9 cA! .ư vKn giám sát va miu vNt 1i$u Sb t:;nh7 *iám S#ƒc Siau hành sI chU
thQ các /0 %hNn t:ong Dự án ti3n hành tN% t:ung "h!i thác nguồn vNt 1i$u %h[c v[ cho c#ng
t:ường thi c#ng@
.:ưYc "hi vNt 1i$u /M t#ng Sư^c Sc dầm D•87 m&7 t:[ cầu hokc Sư^c :Hi7 Sc7 dầm 1on thi
c#ng Sường din ngoài c#ng t:ường7 th; %hjng thRnghi$m hi$n t:ường "iXm t:! chKt 1ư^ng vNt 1i$u
thfo các th#ng s& cA! miu vNt 1i$u Sư^c .ư vKn giám sát chK% thuNn@
Các S0i "h!i thác vNt 1i$u thực hi$n thfo STng sự chU din giám sát cA! *iám S&c Siau
hành và .:ưWng %hjng .6H. tL vi$c "h!i thác vNt 1i$u7 Ouy t:;nh sHn xuKt7 thi c#ng ngoài c#ng
t:ường thfo STng các /i$n %há% Sư^c .ư vKn giám sát %hM duy$t@
.Kt cH thR nghi$m sI Sư^c 1ưu /Vng sc sách7 ghi chh% thành /iXu miu va các c#ng vi$c
"iXm t:! chKt 1ư^ng7 các thR nghi$m7 c#ng vi$c cA! 6hà thầu cung cK%@6hng sc sách này7 các
miu /áo cáo hàng ngày Sư^c .ư vKn giám sát chK% thuNn sI Sư^c ghi :– c#ng vi$c hokc
thRnghi$m Sư^c yMu cầu thfo các n0i dung s!u Sây :
5 C#ng vi$c thực hi$n hàng ngày7 chU :– m# tH7 người thực hi$n@
5 Các "3t OuH va c#ng vi$c hokc thR nghi$m "iXm t:!@
5 6hng s!i s+t ghi 1Ei c_ng vYi các c#ng vi$c ss! ch! hokc Siau chUnh Sa xuKt@
5 Các tài 1i$u S&i chi3u cA! .iMu chu\n <P thuNt@
) E C„d RhV d“V kiT _…T dxOP Z„d d— ZK˜ :
).1 E CxOP Z„d ZKT dxOP OUO kMƒOP
).1.1 E NUO k|\ : C#ng vi$c này /!o gồm : Đ2% nan Sường7 vi$c chu\n /Q t:Mn S+ Sư^c S2% SKt7
:Hi và Sầm nhn vNt 1i$u thRch h^%@ C#ng tác S2% t:ong %hEm vi nan Sường %h_ h^% vYi các yMu
cầu "P th[ât7 STng hưYng tuy3n7 c!o S07 "Rch thưYc7 chiau dày và các t:2c ng!ng tiMu chu\n Sb
chU :! t:ong /Hn vI t:2c ng!ng chi ti3t t:ong BHn vI thi c#ng Sb Sư^c duy$t và thfo chU din
.p*`@
XO0L #k
5 pNt 1i$u d_ng SX S2% nan Sường 1à các 1oEi vNt 1i$u thRch h^% Sư^c 1Ky tL các mm SKt
Ouy SQnh t:ong hồ sơ thi3t "3 @
5 .i3n hành 1u thR SiXm ? SoEn dài ?,,m SX xác SQnh
) C#ng ngh$ Sầm nhn : 1oEi máy 1u7 t:;nh tự Sầm nhn
) Chiau dày 1Y% :Hi7 Đ0 \m cA! SKt t&t nhKt "hi 1u
) {ác SQnh h$ s& < Sầm chkt ứng vYi vNt 1i$u S2% 5 c#ng 1u@
5 <iXm t:! chKt 1ư^ng :
FZi mái t!1uy7 hưYng tuy3n7 c!o S0 /a :0ng nan Sường @@@@Sau %hHi STng chRnh xác7 %h_
h^% vYi /Hn vI thi3t "3 và Ouy t:;nh "9 thuNt thi c#ng@
<h#ng Ouá >r s& 1ư^ng miu c+ S0 chkt nhm hơn ?r S0 chkt thi3t "3 yMu cầu nhưng
"h#ng tN% t:ung W m0t "hu vực7 So '>, md ? tc h^% ( thR nghi$m7 So /Vng %hương %há% :+t cát@
).) E CxOP Z„d ZKT dxOP ^eOP ^}Z kMšOP :
5 .:ưYc "hi xây dựng 1Y% m+ng CK% %h&i Sá dăm7 6hà thầu %hHi ti3n hành 1u 1on "hu vực
thR nghi$m :Hi ths do .ư vKn giám sát chU SQnh@ F[c SRch cA! "hu vực thR nghi$m 1à "iXm t:! tRnh
thRch h^% vNt 1i$u và hi$u OuH cA! thi3t /Q và %hương %há% thi c#ng mà 6hà thầu SQnh ss d[ng@
5 6hà thầu ti3n hành thR nghi$m va t~ t:Zng tEi hi$n t:ường và các thR nghi$m "hác thfo
yMu cầu hưYng din cA! .ư vKn giám sát@
5 pi$c tc chức thi c#ng ths ? SoEn >, )?,m t:ưYc "hi t:iXn "h!i thi c#ng SEi t:à7 tL S+ :Tt
"inh nghi$m hoàn chUnh Oui t:;nh dây chyan c#ng ngh$@
).).1 E CxOP Z„d ZKT dxOP CY\ \KiT k„ bX^ ZVaO ZKj[ ‹VR ZSyOK ))TCN )B) E n va thi
c#ng và nghi$m thu m+ngmkt Sường CK% %h&i Sá dăm
4hV d“V tT˜^ ZSm ZKL OPKTˆ^
) .i3n hành "iXm t:! cho tLng 1Y% cK% %h&i Sá dăm thi c#ng@
) Cứƒ ?>,m
(
CJĐD hokc ?c! thi c#ng "iXm t:! thành %hần hEt 7t~ 1$ d„t 7chU s& d€o hokc
Sương 1ư^ng cát }y`| và S0 \m thi c#ng@Fiu CJĐD %hHi 1Ky t:Mn xf chW tYi hi$n t:ường@
) Cứ d,,m
'
s!u "hi 1u 1on %hHi "iXm t:! S0 chkt ?1ần thfo %hương %há% :+t cát t:ong
''.C6?()4e@
) Cứ ',,,m' "iXm t:! ? miu CBv@
) <iXm t:! S0 chkt cứ ', SiXm q?"m
FZi yMu cầu va c#ng tác "iXm t:! CK% %h&i Sá dăm tuân thfo Ouy t:;nh nghi$m thu m+ng
cK% %h&i Sá dăm ''.C6 '>' ) ed /!n hành thfo Ouy3t SQnh s& '>?=q?eedqCĐ)B*.p. ngày
(q?,q?eed@
).).) E CxOP Z„d ZKT dxOP Bh ZxOP OKcm ZVaO ZKj[ ‹VR ZSyOK ))TCN )*En va thi c#ng và
nghi$m thu mkt Sường BM t#ng n+ng@
4hV d“V tT˜^ ZSm ZKL OPKTˆ^
) 6goài các c#ng tác "iXm t:! thR ngi$m Sá và nhự! như t:Mn %h&i h^% vYi .ư vKn giám
sát %hHi "iXm t:! :
5 <iXm t:! nhi$t S0 nhự! "hi nKu 1mng
5 <iXm t:! vi$c Song7 So7 S3m vNt 1i$u tEi t:Em t:0n
5 <iXm t:! thành %hần cK% %h&i h]n h^% B.6 @
5 <iXm t:! s& 1ư^ng d[ng c[ %h[c v[ sHn xuKt@@@@
).- E =aR k„ : C#ng tác xây Sá Sư^c d_ng W hEng m[c gi! c& mái t!1uy7 xây chân "h!y7 tường
Sầu7 tường cánh và sân c&ng %h_ h^% vYi /Hn vI thi3t "3 thi c#ng@
5 Chứng chU chKt 1ư^ng vNt 1i$u ss d[ng %hHi Sư^c .p*` chK% thuNn t:ưYc "hi xây dựng
5 <iXm t:! vQ t:R và "Rch thưYc %hần c#ng t:;nh hoàn thành hàng ngày
XO0L #‰
5 Cứ '>,m( xây "iXm t:! mác v! ? 1ần 7n3u hEng m[c :iMng :I c+ "h&i 1ư^ng nhm hơn '>,
m( th; %hHi "iXm t:! mác v! t&i thiXu ? 1ần @
5 `!i s& va "Rch thưYc m+ng 5>,mm
5 `!i s& các "Rch thưYc các %hần "hác nVm t:Mn m+ng 5',mm
5`!i s& vQ t:R so 1f các cEnh viMn Sá xây 1à ± >mm
5`!i s& c!o S0© t:Mn SUnh "h&i xây ± =,mm
).* E TKT dxOP diOP :
).*.1 E CxOP Z„d k• ~h ZxOP twZ dYV :
5 C#ng vi$c này /!o gồm 1à cung cK% vNt tư Sc /M t#ng 7/Ho dư…ng và hoàn thi$n /M
t#ng xi măng cho "3t cKu /M t#ng cầu@
5 BM t#ng 1à m0t h]n h^% gồm nưYc7 xi măng Jo:1!nd và c&t 1i$u@pi$c d_ng %h[ gi! %hHi
do ChA Sầu tư và .ư vKn giám sát Sồng 9 @
5 Fác /M t#ng 1à cường S0© chQu nhn t&i thiXu cu&i c_ng cần %hHi c+7 Sư^c /iXu thQ /Vng
Sơn vQ <gqcm' hokc F%! cho miu ths 1N% %hương c+ <t}?>x?>x?>|cm7 Sư^c /Ho dư…ng t:ong
'd ngày và Sư^c ths nghi$m thfo tiMu chu\n .Cp6 (??d)?ee(@
5 •Mu cầu vNt 1i$u : 6goài các yMu cầu va vNt 1i$u t:ong c#ng tác thi c#ng Sb Sư^c Sa cN%
t:ong Bi$n %há% thi c#ng chi ti3t@ ĐX SHm /Ho chKt 1ư^ng th; yMu cầu cA! vNt 1i$u :
m. 1K„T ‹V„Z :
)Jh&i h^% các c&t 1i$u %hHi 1à 1oEi c&t 1i$u mQn và th# càng chkt càng t&t @ChTng Sư^c
%hân 1oEi "P càng gi! các giYi hEn "Rch c… hokc c+ các "Rch c… Ouy SQnh cA! .p*`@
)8ự! chZn c… hEt t&i S! s!o cho thRch h^% vYi vi$c t:0n vNn chuyXn và Sc /M t#ng
@Đường "Rnh 1Yn nhKt "h#ng vư^t Ouá ?q= chiau dày t&i thiXu cA! cKu t:Tc hokc "h#ng vư^t Ouá
'q( "hoHng cách gi! các th!nh c&t thh%@ .:ong các cKu t:Tc ' h!y nhiau 1Y% c&t thh% dày Skc
Sường "Rnh hEt t&i S! "h#ng vư^t Ouá ?q' "hoHng c!cƒh t&i thiXu gi! các th!nh c&t thh% @
)C&t 1i$u sI "h#ng c+ vNt 1i$u c+ hEi như %i:it s2t7 th!n7 mic! @@@ h!y các hEt vNt 1i$u mmng
d„t7 dài hokc /Kt "n vNt "i$u nào c+ tác S0ng S3n c&t thh%7 c+ dEng hokc s& 1ư^ng SA SX gây Hnh
hưWng cường S0 và S0 /an /M t#ng@ Cần :s! sEch vNt 1i$u SX 1oEi /m các chKt S0c hEi @
~. CiZ •TˆV ^•O:
) C&t 1i$u mQn cho /M t#ng 1à cát tự nhiMn co ƒcác hEt /an7 cứng và sEch "h#ng c+ các
hàm 1ư^ng /[i /\n7 tE% chKt vư^t Ouá hàm 1ư^ng cho %hh% @
) C&t 1i$u mQn Sá% ứng các yMu cầu va cK% %h&i thfo tiMu chu\n vNt 1i$u pi$t 6!m
.Cp6 ?44,)d-@
- +!t "@ng chA 5ê tông đ0m 50A c!c yêu cầu 1au:
ThO d„d dKž ZThV M‘d ZKj[ OKe^ d„Z
T[ !gm NK{ /YZ OK{
F#Sun S0 1Yn 1Yn hơn '@>
)(@(
' S3n '@> ? S3n nhm hơn ' ,@4 S3n nhm
hơn ?
<h&i 1ư^ng thX tRch x&%
"gqm( "h#ng nhm hơn
?=,, ?(,, ?',, ??>,
8ư^ng hEt nhm hơn
,@?=mm tRnh /Vng r
"h&i 1ư^ng cát 7"h#ng
1Yn hơn
?, ?, ', (>

XO0L #w
-Đối v%i c!t c' môđun đB l%n C; tuDn thEA ;F(+67;G-HI
ThO d„d dKž ZThV M‘d ZKj[ OKe^ d„Z
NK{ K¥O 1;; 1B;E);; •…O K¥O );;
`ht 7á sht 7c!c tE% chKt "hác W dEng c[c "h#ng <h#ng <h#ng
8ư^ng hEt •>mm và •,@?>mm tRnh /Vng
r "h&i 1ư^ng cát 7"h#ng 1Yn hơn
?, ?, ?,
Hàm 1ư^ng mu&i g&c sun%hát 7sunžit tRnh
/Vng r "h&i 1ư^ng cát 7"h#ng 1Yn hơn
? ? ?
Hàm 1ư^ng mic! tRnh /Vng r "h&i 1ư^ng
cát 7"h#ng 1Yn hơn
?@> ? ?
Hàm 1ư^ng /_n 7/[i sht tRnh /Vng r "h&i
1ư^ng cát 7"h#ng 1Yn hơn
> ? ?
Hàm 1ư^ng tEo chKt hu cơ ths thfo %% so
mầu mầu cA! Sung dQch t:Mn cát "h#ng
sim hơn
Fàu s& h!i Fàu s& h!i Fàu s& h!i
Jhi chK : L$m lượng 5Mi 1Nt của c!t "@ng chA 5ê tông m!c OFF tPQ lênR 9hông l%n h3n 7S
9hối lượng c!t .
- +!t "@ngchA vTa UDy "Vng l$ c!t 1ông thiên nhiênR đ0m 50A c!c yêu cầu :
(ên c!c chW tiêu XYc thEA nh'm c!t
CG8 ZG8
Xôđun đB l%n 9hông nh[ h3n F.G 7.8
\Nt R! 1Nt Rcac t)& chất 9h!c Q ")ng cMc ]hông ]hông
>ượng h)t Z8mm ]hông ]hông
]hối lượng thể t4ch Uố& Rt4nh5^ng 9g:m_
9hông nh[ h3n
778F 7;8F
L$m lượng muối gốc 1un&h!t R1un`it t4nh 5^ng
S 9hối lượng c!t R9hông l%n h3n
; 7
L$m lượng 5@n R5Mi 1Nt t4nh 5^ng S 9hối
lượng c!t R9hông l%n h3n
7F _
>ượng h)t nh[ h3n F.7Omm t4nh 5^ng S 9hối
lượng c!t R9hông l%n h3n
_8 ;F
L$m lượng t)A chất hTu c3 tha thEA && 1A
mầu mầu của đung "bch tPên c!t 9hông 1cm
h3n
X$u 1ố hai X$u chudn
d. CiZ •TˆV ZKx :
).uân thfo Ouy t:;nh .Cp6 ?44?)d-
) C&t 1i$u th# gồm m0t hokc hơn m0t chKt s!u : Sá nghian và các vNt 1i$u Sư^c chK%
thuNn "hác vYi Skc tRnh tương tự c+ hEt /an7 cứng và sEch @<h#ng c+ hàm 1ư^ng hEt d„t7 dài7 chKt
hu cơ hokc chKt c+ hEi "hác "h#ng vư^t Ouá hàm 1ư^ng cho %hh%@
) C&t 1i$u th# c+ cK% %h&i Sồng Sau và Sá% ứng các yMu cầu cK% %h&i s!u:
5 Đá dăm nMn d_ng c… Sá c+ c… hEt tL >mm )',mm
XO0L 7}
5 Đá d_ng SX STc dầm 1à Sá v#i 7Sá g:!nit nghian /Vng máy "h#ng d_ng Sá %hong
hoá @
5 Đá dăm tL Sá thiMn nhiMn c+ mác d_ng cho /M t#ng xác SQnh t:ong /Hng s!u:
X!c đ! "#m U!c đbnh thEA đB nNn đậ& tPAng Uilanh
M„d k„ bX^ #• O–O kv\ « ZS]OP ZK„T ~¬[ K[z OM…d
#„ ZS“^ ZLdK #„ \KfO `VYZ `a^ OKv\
_z k„ ~TwO dKYZ
#„ \KfO `VYZ \KVO
ZSz[
?=,,
?',,
?,,,
d,,
-,,
)
Đ3n ??
8Yn hơn ??)?(
8Yn hơn ?()?>
8Yn hơn ?>()',
Đ3n ?'
8Yn hơn ?')?-
8Yn hơn ?-)',
8Yn hơn ',)'>
8Yn hơn ',)(=
Đ3n ?e
8Yn hơn e)??
8Yn hơn ??)?(
8Yn hơn ?()?>
8Yn hơn ?>)',
5 Hàm 1ư^ng /[i sht 7/_n t:ong Sá dăm xác SQnh /Vng cách :s! "h#ng Sư^c Ouá
t:ong /Hng s!u :
L[]T diZ •TˆV Hz^ •MNOP l–Z H~¤O H~—T dK[ \K–\ tKxOP •…O K¥O
• tKiT •MNOP
Đ&i vYi /M t#ng •F(,, Đ&i vYi /M t#ng •F(,,
Đá %hTn xuKt xâm nhN% và
Sá /i3n chKt
Đá dăm tL Sá t:ầm tRch
`mi và smi dăm
'
(
?
?
'
?
b. NM…d ZS•O ~h ZxOP:
) 6ưYc t:0n /M t#ng %hHi thfo Ouy t:;nh .Cp6 =>,-)d4
).:ưYc "hi d_ng nưYc cho c#ng tác /M t#ng cần %hHi ths nghi$m7 %hân tRch va mkt hoá
hZc@
) 6ưYc d_ng cho t:0n /M t#ng tưYng S&i sEch "h#ng c+ dầu7 !cid7 nh#m "!1i7 mu&i hu
cơ@@@
•Mu cầu va mkt hoá hZc :
)Hàm 1ư^ng c1oxit t:ong nưYc "h#ng Sư^c Ouá (,,mg@C8q1Rt S&i vYi /M t#ng Dª8 và
-,,mg@C8q1Rt S&i vYi B.C.@
)<h#ng d_ng nưYc c+ JH•=
)<h#ng d_ng nưYc c+ hàm 1ư^ng `‚=•?r@
j. =T ^XOP k• ~h ZxOP:
5 1K„T ‹V„Z :
- {i măng d_ng 1à 1oEi ximăng Jo:1!nd %h_ h^% vYi tiMu chu\n .Cp6 '-d')?ee'@
) Đ&i vYi /M t#ng F',, "h#ng d_ng xi măng 1j Ou!y@
5.TK™ OPKTˆ^:
) <hi xi măng va %hHi c+ giKy chứng chU cA! nhà sHn xuKt 7"iXm t:! nhbn hi$u 71# sHn
xuKt SX ths nghi$m "iXm t:! chứng minh 1# hàng Sư! S3n SEt yMu cầu@
) 63u SX xi măng Ouá ( tháng7 t:ưYc "hi d_ng "iXm t:! và .p*` Sồng 9 mYi Sư! vào ss
d[ng@
) 6hn miu v! xi măng tiMu chu\n 'd ngày 1Yn hơn mác xi măng mYi Su^c chK% thuNn@
XO0L 71
-. CMƒOP k• RhV d“V:
) 6hà thầu ti3n hành thi3t "M Tthành %hần cK% %h&i cho các mác /M t#ng@ Cường S0 /M
t#ng thfo Sồ án %hHi 1Yn hơn so vYi mác thi3t "3@ Đ0 s[t thfo tiMu chu\n .Cp6 ==>()e>7 S&i vYi
/M t#ng Sc /;nh thường 1à >,)?',mm7 S&i vYi /M t#ng Sc /Vng /ơm 1à ?',mm@ D_ng %hương
%há% tRnh toán cường S0 m[c tiMu }v5?@'`| SX xác SQnh cường S0 cA! miu t:ong %hjng thR
nghi$m@
) 63u "h#ng c+ Ouy SQnh và hưYng din "hác th; hàm 1ư^ng xi măng t&i thiXu 1à
'>,"gqm( và hàm 1ư^ng xi măng t&i S! 1à >,,"gqm(@
) 8ư^ng nưYc d_ng Sư^c xác SQnh /Vng thR nghi$m SX c+ m0t 1oEi /M t#ng c+ S0 d€o vL!
SA SX Sc và Sầm t:ong các vQ t:R Skc /i$t cA! cKu t:Tc thfo yMu cầu@
) H]n h^% thi3t "3 thi3t "3 t:Mn cơ sW c!c c&t 1i$u thfo cK% %h&i 1iMn t[c và tKt cH thi3t "3
thành %hần h]n h^% /M t#ng %hHi t:;nh .p*`@
P.TS•O ZK™ :
5 4hV d“V dKVOP:
) .:ưYc "hi Sc /M t#ng Rt nhKt (, ngày7 6hà thầu thi3t "3 và chu\n /Q t:0n ths /Vng thi3t
/Q thi c#ng thNt tEi c#ng t:ường SX .p*` "iXm t:!@
) Các h]n h^% t:0n ths %hHi t:0n /Vng c&t 1i$u Sá Sư^c chK% thuNn ss s[ng cho c#ng
t:;nh@ •Mu cầu cường S0 vYi các miu ths %hHi 1Yn hơn cường S0 thi3t /!n Sầu@
) .p*` sI duy$t 1Ei các h]n h^% t:0n ths tEi hi$n t:ường cA! 6hà thầu và h% miu 1N%
%hương W thời SiXm (747'd ngày@ `!u S+ .p*` sI Ouy3t SQnh d_ng 1oEi h]n h^% ths nào@
) <hi h]n h^% t:0n ths Sb Sư^c chK% thuNn th; "h#ng Sư^c th!y Sci t~ 1$7 1oEi xi măng7
c&t 1i$u và th!y Sci 1oEi "Rch c… và mác cA! c&t 1i$u mà "h#ng Sư^c sự Sồng 9 cA! .p*`@
K. BŠ[ ‹VŠO:
) C&t 1i$u và xi măng Sư^c /Ho OuHn t:ong Siau "i$n "h# :áo SX SHm /Ho c#ng vi$c ti3n
t:iXn 1iMn t[c@
) Di$n tRch /Ho OuHn %hHi :0ng :bi@ .:ánh c&t 1i$u7 xi măng /Q %hân 1oEi7 :ơi vbi7 v+n c[c@
C C CÔNG TÁC B$% HIỂMH B$% H,NH CÔNG T/ANH
6hà thầu %h&i h^% vYi ChA Sầu tư ti3n hành mu! /Ho hiXm c#ng t:;nh thfo các Oui SQnh cA!
6hà 6ưYc@
6hà thầu ti3n hành thực hi$n /Ho hành c#ng t:;nh thfo Ouy SQnh hi$n hành cA! 6hà nưYc@ Đ&i
vYi c#ng t:;nh này c+ thời gi!n /Ho hành "X tL ngày 6hà thầu "3t thTc hoEt S0ng xây dựng7 /àn
gi!o chRnh thức c#ng t:;nh cho ChA Sầu tư@
.:ong su&t thời gi!n /Ho hành n3u c#ng t:;nh c+ /Kt cứ m0t s!i s+t nào 6hà thầu xin ss! ch!
"Q% thời@
6hà thầu 1u#n /& t:R người t:ực thfo d–i mZi di•n /i3n cA! c#ng t:;nh "hi c#ng t:;nh S!ng
"h!i thác t:ong thời gi!n /Ho hành@ .:ong t:ường h^% c+ sự c& sI Sư^c ss! ch! ng!y SX "h#ng
Hnh hưWng Ouá t:;nh "h!i thác ss d[ng@

XO0L 7#
BIỆN PHÁP #$M B$% +N T%,N GI+% THÔNG
+N T%,N L+% #.NG !, B$% !Ệ MÔI T/'0NG
+ C +N T%,N GI+% THÔNG !, +N T%,N L+% #.NG :
1E #$M B$% +N T%,N GI+% THÔNG :
1.1 C„d ~TˆO \K„\ dKVOP :
) .i3n hành th#ng /áo :0ng :bi chRnh Ouyan ĐQ! %hương va vi$c thực hi$n dự án g+i thầu@
) .:ong Ouá t:;nh thi c#ng tc chức ? tc %h[ t:ách hưYng din va SHm /Ho !n toàn gi!o
th#ng thu0c B!n Siau hành dự án@ Các thành viMn t:ong tc Sư^c hZc tN% nghi$% v[ và t:!ng /Q
Ouần áo c+ vEch %hHn Ou!ng và các d[ng c[ cần thi3t @
) .hường xuyMn %h&i h^% vYi chRnh Ouyan SQ! %hương7 B!n OuHn 19 :Lng SX Siau "hiXn
hưYng din gi!o th#ng t:ong giờ thi c#ng@
) 82% Skt và duy t:; 1iMn t[c các /iXn /áo gi!o th#ng7 /iXn chU din : BiXn /áo c#ng t:ường
S!ng thi c#ng7 /iXn /áo cKm Sường tEm thời7 /iXn /áo hEn ch3 t&c S07 /iXn /áo Sường :I vào "hu
vực thi c#ng7 /iXn /áo Sường h„%7 Sường cKm @@@ Các /iXn /áo hi$u %hHi thfo STng Siau 1$ /áo
hi$u hi$n hành
) B& t:R người hưYng din gi!o th#ng h!i Sầu vQ t:R thi c#ng7 các h& Sào7 vNt 1i$u tN% "3t
t:Mn Sường chư! s!n %hlng /!n SMm %hHi c+ Son /áo hi$u7 :ào ch2n và /!:if@
) Cuá t:;nh thi c#ng cần tEo Siau "i$n t&t nhKt cho các 6hà thầu c_ng thi c#ng t:Mn tuy3n
Si Ou!@
1.) E BTˆO \K„\ NKz ZK“V ZKT dxOP bc „O :
) .Ei "hu vực thi c#ng sI c+ sơ Sồ mkt /Vng /& t:R 1ực 1ư^ng thi c#ng : 8!o S0ng7 thi3t /Q7
máy m+c %h_ h^% vYi mkt /Vng thi c#ng7 thường xuyMn c+ người 1àm nhi$m v[ hưYng din gi!o
th#ng cho các thi3t /Q máy m+c thi c#ng t:Mn c#ng t:ường@
) .i3n hành tN% "3t vNt tư7 thi3t /Q STng nơi Ouy SQnh "h#ng gây cHn t:W gi!o th#ng@
) Fáy m+c7 t:!ng thi3t /Q thi c#ng và c#ng nhân cA! 6hà thầu di chuyXn t:ong %hEm vi thi
c#ng thfo hưYng din cA! B!n Siau hành và .c %h[ t:ách SHm /Ho gi!o th#ng t:ong tuy3n SHm
/Ho tuân thA thfo 1uNt gi!o th#ng Sường /0@
) Các máy m+c th!m gi! thi c#ng vào /!n SMm sI Sư^c dán sơn %hHn Ou!ng và tEi vQ t:R thi
c#ng 1u#n c+ người thường t:ực '=q'=h 5 /iXn /áo hi$u và Son th2% sáng /!n SMm@
) <hi thi c#ng /Vng %hương %há% nc %há7 %hHi th#ng /áo :0ng :bi cho chRnh Ouyan SQ!
%hương và nhân dân tEi "hu vực thi c#ng Sư^c /i3t@ CKm di chuyXn máy m+c7 thi3t /Q và con
người t:ong thời gi!n nc %há SHm /Ho !n toàn tuy$t S&i cho người và %hương ti$n thi3t /Q thi
c#ng@ `!u "hi nc %há xong %hHi nh!nh ch+ng /& t:R thi3t /Q thi c#ng dZn d„% SX tuy3n t:ong "hu
vực thi c#ng SHm /Ho !n toàn gi!o th#ng th#ng su&t@
) .Ei nơi gi!o nh!u gi! Sường c#ng v[ và Sường gi!o th#ng chRnh7 tuy3n t:ánh7 Sường
t:ánh /& t:R "3t h^% vYi /iXn /áo gi!o th#ng 5 B!::if 5 Son /áo hi$u 5 hưYƒng din gi!o th#ng
t:ực '=q'= SX SHm /Ho thi3t /Q7 %hương ti$n 1ưu th#ng t:Mn tuy3n t:ong "hu vực thi c#ng@
1.- E TKTwZ ~• _vZ •TˆV kŠ^ ~Š[ PTm[ ZKxOP NKz ZK“V kU `VYZ l™ b—OP dK[ bc „O:
1.-.1 E TKTwZ ~• kŠ^ ~Š[ PTm[ ZKxOP :
) BiXn /áo7 /iXn chU din@
) Đon /áo hi$u@
) Cờ hi$u@
) Ch+% c!o su@
) B!:if@
) Hàng :ào tEm vây Ou!nh c#ng t:ường@
) 6hân viMn hưYng din gi!o th#ng@
XO0L 77
1.-.) E !vZ •TˆV kŠ^ ~Š[ PTm[ ZKxOP :
) pNt 1i$u %hHn Ou!ng : Cung cK% các tKm /iXn /áo7 :ào ch2n7 cZc c2m cờ c+ tKm sơn %hHn
Ou!ng@
) BiXn /áo : BiXn /áo Sư^c ss d[ng các vNt 1i$u thh% hokc nh#m@ Các /iXn /áo STng yMu
cầu "P thuâtw /iXn /áo gi!o th#ng@
) Các c0t /iXn /áo : Các vNt 1i$u cho c0t 1à các &ng thh% Sư^c sơn màu t:2ng7 Sm và các
Sầu hW Sư^c /Zc SX ngăn nưYc7 "Rch thưYc c0t /iXn /áo thfo Oui SQnh .Cp6@
) B!:if ch2n : Sư^c 1àm /Vng thh% "3t h^% vYi /iXn /áo C#ng t:ường c+ sơn %hHn Ou!ng@
) Ch+% %hân cách : Các ch+% c+ chiau c!o 1à 4>cm7 S3 mW :0ng và c+ "hH năng chQu v!
chEm mà "h#ng 1àm hmng n+n và c!cƒ %hương ti$n gi!o th#ng@ .Kt cH các n+n Sau sơn %hHn
Ou!ng màu vàng c!mq t:2ng SHm /Ho SX nh;n thKy cH /!n ngày /!n SMm
) Hàng :ào tEm thời : Sư^c 1àm /Vng 1ưYi thh% và c+ "hung thh% /Vng thh% h;nh@
) Đon cHnh /áo : Sá% ứng Sư^c cường S0 nhK% nháy vL! t:ong su&t nhng giờ 1àm vi$c t&i
và t;nh t:Eng "h2c nghi$t@
1.* E C„d _• ZSL kŠ^ ~Š[ PTm[ ZKxOP :
tEi các tuy3n t:ánh7 Sường t:ánh7 ngầm tEm và "hu vực thi c#ng thu0c g+i thầu@@
) E #$M B$% +N T%,N L+% #.NG
).1 E BŠ[ KT˜^ :
) Các cán /0 "P thuNt7 c#ng nhân thi c#ng tEi c#ng t:ường %hHi Sư^c mu! /Ho hiXm t!i nEn
1!o S0ng@
) .oàn /0 thi3t /Q7 %hương ti$n thi c#ng Sau c+ Săng "iXm7 mu! /Ho hiXm %h_ h^% vYi tRnh
năng thi3t /Q@
).) E +O Z[zO dKVOP ZShO dxOP ZSMƒOP:
) 6hà thầu sI 1N% :! m0t tc %h[ t:ách va Dn toàn 1!o S0ng thu0c sự OuHn 19 cA! B!n Siau
hành@
) .Kt cH Cán /07 c#ng nhân thi c#ng t:Mn c#ng t:ường %hHi Sư^c t:!ng /Q /Ho h0 1!o S0ng
Sầy SA7 Sư^c hZc các Ouy SQnh va !n toàn 1!o S0ng7 Sư^c thường xuyMn cN% nhN% th#ng tin va
các /i$n %há% SHm /Ho !n toàn t:ong 1!o S0ng@
) ĐX SHm /Ho !n toàn 1!o S#ng toàn /0 cán /0 c#ng nhân viMn sI Sư^c "iXm t:! sức ""o€
t!y ngha thi c#ng SX /& t:R %hân c#ng %h_ h^% vYi tLng 1oEi c#ng vi$c@ 6hng người chư! Ou!
Sào tEo sI "h#ng Sư^c vNn hành các máy m+c thi3t /Q thi c#ng yMu cầu va t:;nh S0 chuyMn m#n@
) .Ei các "hu vực nguy hiXm } Bi3n th3 Si$n7 cầu d!o Si$n7 các chKt d• cháy @ @ @ |7 các "hu
vực gi! c#ng vNt 1i$u7 sHn xuKt B.6 @@@@@ Sau Sư^c /& t:R các /iXn /áo7 /iXn cKm Skt tEi các vQ t:R
d• Ou!n sát 7 cKm nhng người "h#ng c+ %hân sự "h#ng Sư^c vào "hu vực thi c#ng@
) C#ng tác thi c#ng các "3t cKu t:Mn c!o như : t:[7 1!o sàng dầm Sau /& t:R sàn c#ng tác :0ng
:bi và 1!n c!n /Ho v$ c+ h$ th&ng chi3u sáng Sầy SA "hi thi c#ng /!n SMm7 các sàn c#ng tác c+ "3t
cKu Sư^c tRnh vYi tHi t:Zng t&i thiXu '>,"gqm' và xht d3n "hH năng vư^t tHi@
).- E +O Z[zO dK[ d„d dxOP Z„d • ZKTwZ ~• ZKT dxOP :
) Các thi3t /Q %h[c v[ thi c#ng } Cần c\u7 máy Sào7 máy %hát Si$n @ @ @| Sau c+ /Hn hưYng
din ss d[ng và Sư^c Siau "hiXn /Wi c#ng nhân 1ái máy 1ành ngha tL /Nc = t:W 1Mn@
) Các thi3t /Q thi c#ng thường xuyMn Sư^c /Ho dư…ng và "iXm t:! cá h$ th&ng hoEt S0ng tEi
hi$n t:ường@
) Các thi3t /Q nâng 12%7 c\u 12% như máy Sào7 cần c\u %hHi Sư^c /& t:R 1àm vi$c t:Mn nan c+
"3t cKu vng ch2c@
) .Ei các vi t:R nc m;n %há Sá %hHi xác SQnh :– %hEm vi !n toàn và c+ 12% Skt /iXn /áo7 hàng
:ào và người c!nh gác@
XO0L 7P
) <hi thi c#ng vào /!n SMm các thi3t /Q thi c#ng %hHi t:!ng /Q Sầy SA các thi3t /Q chi3u sáng
%h[c v[ c#ng tác thi c#ng@
) C#ng nhân 1ái máy 1u#n thường xuyMn cN% nhN% các Ouy SQnh va !n toàn 1!o S0ng do 6hà
6ưYc Ouy SQnh@
) .Ei các "hu vực thi c#ng7 /bi thi c#ng các cKu "i$n STc s†n %hHi c+ /iXn /áo7 "hu vực
/Vng %hlng7 c+ tuy3n Sường :iMng cho người và %hương ti$n /&c x3% Si 1Ei thuNn ti$n@
) C#ng nhân t:ong "hu vực thi c#ng "h#ng Sư^c Sứng t:ong tầm vYi 1àm vi$c cA! các thi3t
/Q thi c#ng@
) .hi3t /Q xf máy %h[c v[ thi c#ng chEy vYi t&c S0 "h#ng 1Yn hơn ?,"mqh@
) pi$c chuyXn gi!i SoEn thi c#ng m0t hEng m[c %hHi Sư^c tRnh toán "P t:ong ti3n S0 thi
c#ng SHm /Ho cho "3t cKu Sb xây dựng SHm /Ho chQu 1ực "okc "h#ng 1àm Hnh hưWng /Wi các
hEng m[c S!ng xây dựng hokc xây dựng@
) .:ưYc "hi tháo d… Sà giáo7 ván "hu#n cA! các hEng m[c /M t#ng Sau Sư^c "iXm t:! cường
S0 nhn miu SX xác SQnh chRnh xác tuci chQu 1ực Ouy SQnh và thời SiXm tháo ván "hu#n SHm /Ho
c#ng t:;nh s!u "hi tháo Sà giáo ván "hu#n hoàn toàn c+ "hH năng chQu 1ực cà chQu các tHi t:Zng
ti3% thfo@
) .:ong "hi c\u 12% các cKu "i$n7 ván "hu#n @@@"h#ng SX v! chEm c#ng t:;nh@
) Đà giáo ván "hu#n ngoài "hH năng chQu 1ực và cn SQnh do các tc h^% 1ực gây :! cjn %hHi
Sư^c tRnh S3n các tHi t:Zng "hác như : tHi t:Zng gi+7 chKn S0ng do %hương ti$n gây :!7á% 1ực thu~
S0ng @@@@@@
) Các Sà giáo Ou!n t:Zng t:ưYc "hi Sư! vào ss d[ng Sau %hHi ths tHi t:Zng cA! "3t cKu nhân
n?xn' t ?@?x?@'> }n?1à h$ s& vư^t tHi tznh7 n' : h$ s& vư^t tHi S0ng|
).* E +O Z[zO _U CK„R O• :
) 6hà thầu c!m "3t thực hi$n Sầy SA c#ng tác %hjng cháy7 ch! cháy7 nc do 6hà 6ưYc /!n
hành Ouy SQnh@
) 6hà thầu sI OuHn 19 chkt chI các vNt 1i$u d• gây cháy nc@ CKm dưYi mZi h;nh thức m!ng
vNt 1i$u cháy nc vào "hu vực thi c#ng@
) Đ&i vYi c#ng tác nc %há7 %hHi c+ H0 chi3u nc m;n do Cơ Ou!n c+ th\m Ouyan cK%7 "h&i
1ư^ng vNn chuyXn tuân thfo Oui SQnh cA! 6hà 6ưYc và %hHi Sư^c sự Sồng 9 cA! chRnh Ouyan SQ!
%hương@
) B& t:R Sường :! vào "hu vực thi c#ng %hHi th#ng thoáng7 SHm /Ho SA /a :0ng7 c+ /iXn /áo
hưYng din "hi c+ cháy xHy :!@
) Các <ho /bi7 1án t:Ei c#ng nhân Sư^c /& t:R h^% 197 chT 9 S3n "P thuNt !n toàn %hjng cháy
nc @
) <ho chứ! vNt 1i$u d• cháy như : {ăng7 dầu7 h]n h^% B.6 @@@@ %hHi nVm cách x! 1án t:Ei
c#ng nhân7 c+ các thi3t /Q chuyMn d_ng ch&ng cháy @
B C #$M B$% !Ệ SINH MÔI T/'0NG :
) .i3n hành giHi toH mkt /Vng7 chkt cây @@@@ t:ong %hEm vi mkt /Vng Sư^c giHi %h+ng@
.hường xuyMn %h&i h^% vYi chRnh Ouyan SQ! %hương SX SHm /Ho t:ong Ouá t:;nh thi c#ng "h#ng
Hnh hưWng S3n m#i t:ường sinh s&ng cA! dân cư tEi "hu vực thi c#ng@
) pQ t:R 1án t:Ei cách x! c#ng t:uờng SX t:ánh /[i và ti3ng ồn ào t:ong Ouá t:;nh sinh hoEt cA!
Cán /0 c#ng nhân viMn @
) Đ0i thi c#ng %hHi c+ y sz tEi hi$n t:ường 7 chăm s+c sức "hmf cA! cán /0 c#ng nhân viMn
) pi$c ăn W cA! cán /0 c#ng nhân viMn %hHi gZn gàng ngăn n2% h^% v$ sinh7 nhà W thoáng
mát vào m_! ho thoáng mát vào m_! S#ng @
XO0L 7g
) B& t:R mkt /Vng thi c#ng h^% 197 thi c#ng nan Sường7 m+ng Sường t:Mn c#ng t:ường
thường xuyMn /& t:R xf tưYi nưYc ch&ng /[i Sồng thời /Ho SHm S0 \m cho vNt 1i$u }thi c#ng nan
Sường|@?
) <hi vNn chuyXn vNt tư7 vNt 1i$u :ời %hHi c+ /Et chf t:ánh vNt 1i$u :ơi vbi t:Mn Sường và gây
/[i t:ong Ouá t:;nh vNn chuyXn Hnh hưWng S3n m#i t:ường @
) pQ t:R "h!i thác Sá dăm %hHi t:ánh x! "hu vực cA! dân cư7 gây ti3ng ồn và # nhi•m m#i
t:ường xung Ou!nh7 %hHi c+ /i$n %há% xs 19 /[i 7 ti3ng ồn@
) 6ưYc tEi vQ t:R sinh hoEt %hHi Sư^c xs 19 sEch7 "h#ng gây ứ SZng tEo vgng @
) HEn ch3 dầu m…7 vNt tư :ơi vbi t:Mn Sường gây # nhi•m m#i t:ường @
) 8Y% SKt hu cơ7 cây7 cm t:ong Ouá t:;nh dZn mkt /Vng Sư^c Sc STng nơi Oui SQnh @
) .hường xuyMn "iXm t:! 7 ss! ch! các thi3t /Q thi c#ng giHm ti3ng ồn7 chKt thHi gây #
nhi•m m#i t:ường @
C C NH5NG !&N #G CẦN L'U @ :
?@Cuá t:;nh thi c#ng %hHi SHm /Ho tc chức !n toàn và "ho! hZc @
'@6hà thầu SHm /Ho !n toàn 1!o S0ng7 v$ sinh m#i t:ường t:ong su&t Ouá t:;nh thi c#ng
XO0L 7j
1"T LUẬN 1I"N NGH2
Dự án Đường .:ung tâm <hu S# thQ Chân Fây c+ thX á% d[ng nhiau %hương án thi c#ng
"hác nh!u@ pYi năng 1ực cA! 6hà thầu Ou! các c#ng t:;nh xây dựng Sường Sb thi c#ng Sau Sư^c
ChA Sầu tư Sánh giá c!o va chKt 1ư^ng7 nh!nh va ti3n S07 S„% va mP thuNt@
p; vNy n3u Hồ sơ Dự thầu cA! chTng t#i Sư^c chK% thuNn7 chTng t#i Sfm h3t "hH năng7
năng 1ực cA! m;nh SX thi c#ng c#ng t:;nh SEt chKt 1ư^ng7 ti3n S07 !n toàn cho người và thi3t /Q
thfo STng yMu cầu cA! ChA Sầu tư@
ĐX vi$c thi c#ng g+i thầu Sư^c SHm /Ho chKt 1ư^ng STng ti3n S0 Sa :!7 C#ng ty chTng t#i
xin "i3n nghQ vYi B!n C8DD m0t s& vKn Sa như s!u :
?q Cuá t:;nh thi c#ng cần %hHi Sào /m SKt hu cơ v; vNy ChA Sầu tư cần ti3n hành :à %há
/om m;n7 các chưYng ngEi vNt "hi 6hà thầu thi c#ng@
'q<hi Sào m+ng thi c#ng7 n3u gk% chưYng ngEi vNt cần %hHi c+ /i$n %há% xs 197 Sa nghQ
B!n C8DD cho xác nhNn "h&i 1ư^ng thực t3 và th!nh toán
(q <hi nghi$m thu "P thuNt các hEng m[c c#ng vi$c hoàn thành }6hKt 1à hEng m[c SKt
S2%| cần %hHi nghi$m thu nh!nh ch+ng nhVm t:ánh t;nh t:Eng gk% mư! xu&ng %hHi mKt thời gi!n
xs 19 1àm Hnh hưWng ti3n S0 các %hần vi$c ti3% thfo@
.:Mn Sây 1à nhng n0i dung chRnh cA! /i$n %há% thi c#ng xây dựng@ <hi ti3n hành thi
c#ng thực t3 }n3u t:Tng thầu| Sơn vQ chTng t#i c+ sự Siau chUnh cần thi3t SX Bi$n %há% thi c#ng
%h_ h^% hơn@ ChTng t#i xin hứ! chK% hành nghiMm chUnh 1uNt {DCB hi$n hành cA! 6hà 6ưYc
nhVm SHm /Ho chKt 1ư^ng7 ti3n S0 c#ng t:;nh và sự !n toàn cho người và thi3t /Q thi c#ng@ .hi
c#ng nh!nh gZn7 "h#ng SX _n t2c gi!o th#ng xHy :!@
+hDn th$nh c0m 3n.
CÔNG T4 ©.
XO0L 7k

1 - Sơ đồ tổ chức công tác thí nghiệm và kiểm định vật liệu :...........................24 2 - Các quy trình thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm :.........................................25 B > CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG :......................................................27 1 - Biện pháp quản lý chung :...........................................................................27 2 - Các yêu cầu đối với công tác cụ thể :...........................................................27 2.1 - Công tác thi công nền đường .................................................................27 2.2 - Công tác thi công móng mặt đưòng :....................................................28 2.4 - Thi công cống :.......................................................................................29 C > CÔNG TÁC BẢO HIỂM, BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH.............................................32

BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG............................................................33 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG..........................................................33
A > AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG :..........................................33 1- ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG :................................................................33 1.1 Các biện pháp chung :..............................................................................33 1.2 - Biện pháp Nhà thầu thi công dự án :......................................................33 1.3 - Thiết bị vật liệu đảm bảo giao thông Nhà thầu đề xuất sử dụng cho dự án:..................................................................................................................33 1.4 - Các vị trí đảm bảo giao thông :..............................................................34 2 - ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG ....................................................................34 2.1 - Bảo hiểm : .............................................................................................34 2.2 - An toàn chung trên công trường:............................................................34 2.3 - An toàn cho các công tác & thiết bị thi công :........................................34 2.4 - An toàn về Cháy nổ :..............................................................................35 B > ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG :.................................................................35 C > NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý :........................................................................36

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .......................................................................................................37

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->