10-Nhöõng chaáthaït neân haït taïo 5-Chaát taïolaømaø nguyeân toá neân2töø nhöõng töø 2-ÔÛ nguyeânhoïc caùc naøo

mang töû ngöôøilaãn vôùi 7-Trong ñaâu chaát troän mang 8-Nhôø hoùa haït naøo ta 6-Trong nhaânnguyeân nguyeân 1-Chaát goàm 4-Ñaây toá coù 11-Nhieàu nöôùc bieån hoïc goïi 3-Haïtnhoû dieän hoøa veà 9-Trong ñaïi moät nguyeân toá cho coù voâ cuøngduøngtrunghoùa laødieãn ñieän tích döôngleân baèng 31 ñvc ñieän tích döôngkhoái goïi vôùi ? töûnguyeân trôû ? thöôøngtheå lieân ñeå bieåu gì hoùa hoïc töû gì keát laïi coù goïi laø nhau ? laø gì ? chaát laø chaát gì ? gì ñieän ñöôïc goïi laø gì ? nhau ? chaát1 ? H O P C H A T
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ? 11
H A N P N G U Y C O P R E L E C M U Ñ H O P N T H E N O T O O N H A N U Ö O T P H O Ô N T U G T H U C T O N R O N I Ì N C H A T H O P

Tieát: 22 : Baøi 16 .

+ O2 Khí H2 hiñroâ Khí Oxi I.Phöông trình hoùa hoïc Thay teân caùc chaát Phöông trình chöõ cuûa baèng coâng thöùc hoùa hoïc phaûn öùng sô ñoà cuûa phaûn ñeå ñöôïc hoùa hoïc giöõa khí hiñroâ vaø khí Oxi taïo ra öùng: nöôùc: H2O Nöôùc .LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.

LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.Phöông trình hoùa hoïc H H H H O O O H2 + O2 H2O .I.

I.LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC H2 + O2 H2 2 O H H H H H H OO H2 + O O O2 2H2O .

I.Phöông trình hoùa hoïc 2H2 + O2 H2 2 O H H H H O O H 2 O2 H2 + O H H O H 2 H2O .LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.

LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.Phöông trình hoùa hoïc 2H2 + O 2 2H2 O H H H H H O O 2 H2 + O H H O2 2 H2O O H .I.

Haõy laäp phöông trình hoùa . 2 H2 + O2  2 H2O 2.I.Phöông trình Phöông hoùa hoïc trình hoùa hoïc bieåu dieãn ngaén goïn phaûn öùng hoùa hoïc.Caùc böôùc laäp phöông Ví trình hoùa hoïc duïng vôùi khí duï:ï Nhoâm taùc OÂxi taïo ra Nhoâm oxít Al2O3.LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1. Ví duï: Khí hidro chaùy trong khí oxi sinh ra nöôùc.

I.Caùc böôùc laäp phöông hoùa hoïc Vieát sô hoïc phaûn öùng goàm ñoà trình Böôùc 1: hoùa coâng thöùc hoùa hoïc chaát tham gia vaø saûn phaåm.LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.Phöông trình 2. Al2O3 Al + O2 Caân baèng soá nguyeân töû Böôùc 2: moãi nguyeân toá: tìm heä soá thích hôïp ñaët tröôùc caùc coâng thöùc hoùa hoïc. 4Al + 3O2 2 Al O3 Vieát thaønh phöông 2trình hoùa Böôù hoïc thay daáu ( ) baèng c 3: daáu ( ) 2 Al2O3 4 Al + 3 O2 .

Caùc böôùc laäp phöông hoùa hoïc 3. Cl Nho taùc 2Al 3 Clotaïo nhoâm 3 2AlCl + 2 âm duïng ra Clorua vôùi I.LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1. Haõy laäp phöông trình hoùa hoïc.2.AÙp trình hoùa hoïc duïng: Baøi 1: Nhoâm taùc duïng vôùi khí Clo taïo ra Nhoâm clorua (AlCl3).Phöông trình .

LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.AÙp trình hoùa hoïc duïng: Cho sô ñoà Baøi 2 : phaûn öùng Na2CO Ca(OH) CaCO3 + ? NaOH + 2 2 3 Haõy laäp phöông trình hoùa hoïc I.Caùc böôùc laäp phöông hoùa hoïc 3.Phöông trình .2.

LAÄP PHÖÔNG TRÌNH HOÙA HOÏC 1.2. .Phöông trình Löu yù: Khi caân baèng soá nguyeân töû hay nhoùm nguyeân töû khoâng ñöôïc thay ñoåi chæ soá trong caùc coâng thöùc.AÙp trình hoùa hoïc duïng: I.Caùc böôùc laäp phöông hoùa hoïc 3.

Caâu1 Bài tập 1: Trong các phương trình sau. phương trình nào viết đúng cho phản ứng xảy ra khi đốt cháy dây sắt trong khí oxi ? t 3Fe + 2O2 → Fe3O4 o 3Fe + 2O2 → Fe3O4 3Fe + 4O → Fe3O4 6Fe + 4O2 → 2Fe3O4 A B C D to to to .

Caâu2 Cho sô ñoà phaûn öùng Na2S Cu(OH CuSO4 + NaOH + )2 O4 Haõy laäp phöông trình hoùa hoïc Ñaùp aùn: Na2S Cu(OH CuSO4 +2NaOH + )2 O4 .

Cho sô ñoà phaûn öùng sau: Fe(OH)y + H2SO4 ----> Fex(SO4)y + H x.y=1 D Taát caû ñeàu sai Caâu 3 .y Haõy choïn 2O baèng caùc chæ soá thích ≠ hôïp naøo sau ñaây ñeå ñöôïc phöông trình hoùa hoïc treân ( bieát x y) x A =1.y=2 x B =2.y=3 x C =3.

y=1 x B =3.y=4 x C =2.y=3 x D =4.y=3 .Caâu 4 Cho sô ñoà phaûn öùng sau: Al(OH)y + H2SO4 ----> Alx(SO4)y + H2O Haõy choïn x.y baèng caùc chæ soá thích ≠ hôïp naøo sau ñaây ñeå ñöôïc phöông trình hoùa hoïc treân ( bieát x y) x A =2.

58 Baøi 2a: Ta coù sô ñoà phaûn öùng sau: Na + O2 ----> Ta Na2O caân baèng soá nguyeân töû O tröôùc. . trang 57.Laøm baøi taäp 2a. 3a. Baøi 3a: Ta coù sô ñoà phaûn öùng sau: HgO ----> Hg + O2 Ta caân baèng soá nguyeân töû O tröôùc. sau ñoù môùi caân baèng soá nguyeân töû Hg. sau ñoù môùi caân baèng soá nguyeân töû Na.

nhaän ñònh naøo ñuùng. Trong phaûn öùng hoùa hoïc. Ñeå laäpxaûy ra phaûn öùng phöông trình hoùa hoïc ñaàu tieân ta phaûi caân baèng soá nguyeân töû cuûa caùc Ñ S Ñ S Ñ S Ñ S . A.Caâu 1 Trong caùc nhaän ñònh sau ñaây. Döïa töû moãi nguyeân söï ôû 2 beân ñeàu traïng nhau cuûa thay ñoåi veà baèng thaùi caùc chaát ñeå nhaän bieát coù D.Phöôngtöû bieán ñoåi theogoàm nguyeân trình hoùa hoïc coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc chaát trong phaûn öùng vôùi heä soá thích hôïp sao cho soá nguyeânvaøo daáu hieäu coù toá C. nhaän ñònh naøo sai: khi chaát bieán ñoåi laøm caùc B.