Trường Cao Đẳng Hoá Chất

1

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp

Lời Nói Đầu
Ngμy nay cïng víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c øng dông cña khoa häc kü thuËt trong c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lμ trong c«ng nghiÖp ®iÖn tö th× c¸c thiÕt bÞ linh kiÖn ®iÖn tö cã c«ng suÊt lín còng ®−îc chÕ t¹o ngμy cμng nhiÒu. Vμ ®Æc biÖt c¸c øng dông cña nã vμo c¸c ngμnh kinh tÕ quèc d©n vμ ®êi sèng hμng ngμy ®· vμ ®ang ®−îc ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu ngμy cμng nhiÒu vμ phøc t¹p cña c«ng nghiÖp th× ngμnh ®iÖn tö c«ng suÊt lu«n ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p tèi −u nhÊt. §Æc biÖt víi chñ tr−¬ng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña Nhμ n−íc, c¸c nhμ m¸y, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi, n©ng cao ®Ó ®−a c«ng nghÖ tù ®éng ®iÒu khiÓn vμo trong s¶n xuÊt. Do ®ã ®ßi hái ph¶i cã thiÕt bÞ vμ ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn an toμn, chÝnh x¸c. §ã lμ nhiÖm vô cña ngμnh ®iÖn tö c«ng suÊt cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §Ó gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò nμy th× Nhμ n−íc ta cÇn ph¶i cã ®éi ngò thiÕt kÕ ®«ng ®¶o vμ tμi n¨ng. Sinh viªn ngμnh T§H t−¬ng lai kh«ng xa sÏ ®øng trong ®é ngò nμy, do ®ã mμ cÇn ph¶i tù trang bÞ cho m×nh cã mét tr×nh ®é vμ tÇm hiÓu biÕt s©u réng. ChÝnh v× vËy m«n häc ®iÖn tö c«ng suÊt lμ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cho mçi sinh viªn T§H. Nã lμ bμi kiÓm tra kh¶o s¸t kiÕn thøc tæng hîp cña mçi sinh viªn, vμ còng lμ ®iÒu kiÖn ®Ó cho sinh viªn ngμnh T§H tù t×m hiÓu vμ nghiªn cøu kiÕn thøc vÒ ®iÖn tö c«ng suÊt. Qua ®©y cho em ®−îc göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy NguyÔn Ánh D¬ng ®· tËn t×nh chØ dÉn, gióp chóng em hoμn thμnh tèt ®Ò tµi tèt nghiÖp nμy. §Ò tµi nμy hoμn thμnh kh«ng nh÷ng gióp em cã ®−îc thªm nhiÒu kiÕn thøc h¬n vÒ m«n häc mμ cßn gióp em d−îc tiÐp xóc víi mét ph−¬ng ph¸p lμm viÖc míi chñ ®éng h¬n,linh ho¹t h¬n vμ ®Æc biÖt lμ sù quan träng cña ph−¬ng ph¸p lμm viÖc theo nhãm.Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi lμ mét thêi gian thùc sù bæ Ých cho b¶n th©n em vÒ nhiÒu mÆt.

Sinh viên thực hiện : Nhóm 5

GVHD : Nguyễn Ánh Dương

Trường Cao Đẳng Hoá Chất

2

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Phó Thä, ngμy 25 th¸ng

03 n¨m 2009 Sinh viªn Nhãm 5

Mục Lục
PHẦN 1 : SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORCAD THIẾT KẾ MẠCH IN. CHƯƠNG 1 : Vẽ mạch nguyên lý bằng OrCad………………………………….…….. CHƯƠNG 2 : Thiết kế mạch in…………………………………………………….……. PHẦN 2: MÔ PHỎNG MẠCH BẰNG PROTEUS. PHẦN 3: THIẾT KẾ MODULE THỰC HÀNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT.

1. Khối mạch Tranzitor công suất (BJT) …………………………………………….. 2. Khối mạch MOSFET công suất………………………………………….…………. 3. Khối mạch Dalington…………...…………………………………………………… 4. Khối mạch Triac……………...……………………………………………………... 5. Khối mạch Diac………………...……………………………………………………. 6. Khối mạch IGBT…………………...……………………………………………….. 7. Khối mạch Thyrirtor………………..………………………………………………. 8. Khối phát xung UJT…………………………………..…………………………….. 9. Khối mạch phát xung PWM………………………….……………………………. 10. 11.
Khối mạch nguồn…………………………………………..……………………….. Khối mạch phát xung sử dụng CTA 785………………...

………………………… PHẦN 4: TỔNG KẾT LINH KIỆN HOÀN THÀNH MODUL THỰC HÀNH

Sinh viên thực hiện : Nhóm 5

GVHD : Nguyễn Ánh Dương

Trường Cao Đẳng Hoá Chất

3

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp

PHẦN 1: SỬ DỤNG PHẦN MỀM ORCAD THIẾT KẾ MẠCH IN

Giới thiệu
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của máy tính, CAD( computerAideddegin) được xây dựng ngày càng hoàn thiện và ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đối với chuyên ngành điện tử, nhiều phần mềm CAD cho phép thiết kế mạch,mô phỏng và vẽ mạch in một cách nhanh chóngvà hiệu quả như OrCAD/ Pspice, Multisim( Elẻctonics WorkBench), Mỉcisim, ExpeditionPCB,… ORCAD là một phần mềm thiết kế mạch điện tư đơn giản và phổ biến.Cũng có rất nhiều phần mềm thiết kế điện tử khác, tuy nhiên, chúng tôi chọn sử dụng phần mềm này, vì bộ công cụ này được đánh giá là khá mạnh. Nhược điểm lớn nhất là phần mềm Orcad không cung cấp miễn phí, nhược điểm thứ 2 là bộ phần mềm Orcad hộ trợ quá nhiều vì vậy nó khá nặng. Tuy vậy các thư viện linh kiện của Orcad có thể coi là mạnh nhất cho đến nay, và hầu hết các nhà sản xuất linh kiện điện tử đều cung cấp các Addin thư viện linh kiện cho Orcad. Phần mềm Orcad cho phép chúng ta sử dụng để thiết kế nguyên lý mạch điện từ đó chuyển sang mạch in và được sử dụng trong mạch điện thực dụng. Các thao tác với phần mềm Orcad:

Sinh viên thực hiện : Nhóm 5

GVHD : Nguyễn Ánh Dương

Trường Cao Đẳng Hoá Chất

4

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp

• Phần thứ nhất: Một số thao tác để vẽ một mạch nguyên lý với Orcad dùng Capture. • Phần thứ hai: Các thao tác để chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in dùng Layout Plus. • Phần thứ ba: Một số phương pháp điều chỉnh mạch in, và tạo các file cần thiết để gia công mạch in công nghiệp,và xuất ra file *.pdf của mạch in. • Phần thứ tư: dùng file .pdf để thiết kế mạch in hoàn chỉnh.

Chương 1 : Vẽ mạch nguyên lý với OrCad

Trước tiên chúng ta khởi động OrCad với chương trình CAPTURE hoặc CAPTURE CIS đều như nhau.Như hình trên.

Sinh viên thực hiện : Nhóm 5

GVHD : Nguyễn Ánh Dương

Trường Cao Đẳng Hoá Chất

5

Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp

Màn hình Capture sẽ hiện ra như trên. Việc các bạn cần làm tiếp theo là tạo ra một project để làm việc. Các bạn bấm vào biểu tượng tờ giấy trắng (Creat document) để tạo ra một dự án làm việc với Capture.

Chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ,cho phép chọn vị trí đặt thư mục làm việc (Location), v à cho phép đặt tên (Name). Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương

N ếu ta muốn tạo ra một thư mục con đẻ chứa bài tập ta bấm vào nút Create Dir… để tạo ra thư mục con. Cửa sổ tiếp theo xuất hiện cho phép ta chọn thư mục làm việc. Ta đánh tên thư mục con muốn tạo và ấn nút OK.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 6 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ta bấm vào nút Browse để chọn vị trí đặt bài của chúng ta. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Việc ta cần làm tiếp theo là tạo một project để làm việc.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 7 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Màn hình Capture sẽ hiện ra như trên. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Ta bấm vào biểu tượng tờ giấy trắng (Creat document) đ ể tạo ra phần làm việc với Capture.

và cho phép đặt tên bài.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 8 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ta sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ cho phép chọn vị trí đặt thư mục làm việc (Location). Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Cửa sổ tiếp theo hiện ra cho phép chọn thư mục làm việc.Nếu ta muốn tạo ra một thư mục con để chứa bài tập ta ấn vào nút Create Dir… để tạo ra thư mục con. Ta bấm vào nút Brown để chọn vị trí đặt bài tập.

và các con số chính là thứ tự công việc cần làm.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 9 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ta đánh tên thư mục con muốn tạo và ấn nút OK. Ta xem lại một lần nữa cửa sổ làm việc. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Bây giờ ta cần ước lượng xem mạch nguyên lý mình làm có lớn không?Ta nên chọn khổ giấy để vẽ mạch trước tiên.Tốt nhất mỗi bài t ập nên đặt vào một thư mục riêng.Tất nhiên khi vẽ mạch nếu khổ giấy vẽ không đủ ta có thể thay đổi sau. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Ta chọn Option => Schematic Page Properties. Sau khi đặt tên ta sẽ thấy một cửa sổ có các ô chấm xuất hiện.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 10 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Sau khi tạo thư mục con và tạo thư mục con ta có thể đặt tên cho bài tập. M ột khung cửa sổ mới sẽ hiện ra cho phép ta chọn khổ giấy.Nhưng chúng ta nên chọn một thói quen chọn khổ giấy trước và cố gắng sắp xếp sao cho mạch vừa với khổ giấy.

Sau khi đặt khổ giấy xong ta cần đặt các linh kiện lên khung giấy đó.Nhấn Shift + P để mở khung màn hình Place Part như hình trên.D.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 11 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ta có thể chọn kích thước theo Inches hoặc Millimeters.Ta có thể chọn khổ giấy mặc định theo kích thước A. Khi lần đầu chạy OrCad.Ta chọn Add Library để đưa các thư viện vào. ta chọn tất cả các file.E.C. hoặc có thể chọn Custom để cài đặt khổ giấy tuỳ thích.c ác thư viện linh kiện chưa được Add vào.olb và nhấn Open.B. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Màn hình cho phép Add các thư viện sẽ hiện ra.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 12 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Bên tay trái phía trên có một nút được đánh dấu tròn. nó cũng mở lên cửa sổ Place Part. thay vì nhấn Shift +P ta có thể nhấn vào nút đó. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

nếu ta nhấn chuột trái một lần nữa thì một linh kiện giống linh kiện trước sẽ đặt vào giấy. Để trông dễ coi hơn ta cần phải xoay các linh kiện hoặc di chuyển đến vị trí thích hợp.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 13 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Cửa sổ Place Part hiện ra. Để nối các đ ường mạch ta bấm vào nút có hình dây dẫn như ch ữ Z ngược ở góc phải phía trên. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .ta để ý đến ô Libraries nằm bên tay trái phía duới. Muốn di chuyển linh kiện ta nhấn chuột vào linh kiện và kéo nó đi.chỉ chuột vào 1 trong các thư viện vừa add vào ta sẽ thấy danh sách các linh kiện ở ô cửa sổ trên thay đổi.Sau khi sửa ta nhấn ESC để trở lại trạng thái làm việc hoặc nhấn vào hình mũi tên ở phía trên cùng góc trái. vì vậy ta phải nhấn ESC để kết thúc việc lấy linh kiện. Nhấn OK để lấy linh kiện ra. Ta đặt đầy đủ các linh kiện cần dùng vào giấy trước.Linh kiện dù được lấy ra nhưng vẫn tiếp tục dính vào chuột.sau đó sắp xếp và nối mạch lại với nhau.Ta bấm chuột trái vào chân linh kiện này và nối với chân linh kiện khác.Ta có th ể chọn linh kiện phù h ợp để thiết kế mạch.

Mỗi nút ứng với một trạng thái xay lật khác nhau.lật theo trục dọc Vertical. đặt linh kiện theo y muốn và nối mạch giữa các linh kiện để có được mạch nguyên lý hoàn thiện.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 14 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Muốn xoay. lật linh kiện ta nhấn chuột v ào linh kiện và nhấn nút V.Như hình dưới.R hoặc H. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . đối với các chân linh kiện nào nối đất hoặc nối nguồn thì ta phải gắn nguồn và đất cho chúng. lật theo trục ngang Horizontal. Bước cuối cùng đó là chân linh kiện nào ta không nối dây mạch thì ta phải đánh dấu X vào chân linh kiện đó. Từ một hình linh kiện gốc ta có thể xoay Rotate. Như vậy ta có thể chọn linh kiện.

Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Error : Dò tìm các lỗi trên trang vẽ. Online DRC : Tắt mở chức năng kiểm các quy tắc định trước. lưu trang vẽ. Connection : Công cụ xử lý các đường kết nối mạch. Delete : Xoá thành phần đã chọn.Các thành phần chính trên giao diện của chương trình Layuot Thanh công cụ. Color : Định màu sắc. Edit : Hiển thị và sửa đổi thuộc tính của các thành phần đã chọn. Obstacle : Công cụ để chọn và xử lý các đường ngăn cách. Pin : Công cụ để chọn và xử lý chân hàn.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 15 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Chương 2: Thiết kế mạch in 1. Query : Hiển thị các điểm nghi vấn trên trang vẽ. Library Maneger : Quản lý thư viện các kiểu chân hàn. Find : Tìm kiếm thành phần trên bản vẽ. Speadsheet : Quản lý các thành phần trên trang vẽ. Component : công cụ để chọn và xử lý các thành phần. Mở. Text : công cụ xử lý văn bản. Công cụ Zoom.

Auto path round : công cụ vẽ đường mạch in tự động cho từng kết nối. Add/Edit route : Vẽ mới hoặc sửa đổi các đường mạch in. Design rule Check : Kiểm tra các quy tắc đã định trước. Edit segment : Dịch chuyển đoạn nối mạch in. Thanh trạng thái. 2. Vẽ một mạch nguyên lý như sau: Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 16 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Reconnect : Tắt mở việc hiển thị các đường mạch in đã vẽ. Hiển thị và cho phép chọn lớp mạch in. Shove track : Công cụ để xê dịch các đường mạch in. Refreesh all : làm tươi trang vẽ.Thực hành vẽ một mạch in Sử dụng chương trình OrCad Capture tạo một Project có tên LAYOUT trong thư mục Layuot. Hiển thị toạ độ hiện tại của con trỏ.

nhấn vào nút để trở về trang vẽ mạch nguyên lý.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 17 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ứng với mỗi linh kiện cần có một chân hàn nhất định. nhập kiểu chân của linh kiện vào mục PCB Footprint. Để xác định kiểu chân hàn cho linh kiện : nhấn đúp vào linh kiện. Nhấn vào nút để đóng trang vẽ: Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 18 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Chọn PAGE 1 nhấn vào nút Create Netlist: Mở chương trình Orcad Layout. Tạo một trang vẽ board mạch in mới :File->New Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

tch.Trường Cao Đẳng Hoá Chất Chọn file _Default.MNL: Xác định thư mục lưu bản vẽ board mạch in. nhấn Open 19 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Chọn thư mục Layuot đã lưu Project. xác định tên tập tin lưu board mạch in. chọn tập tin netlist LAYUOT. Một trang để vẽ mạch in được mở ra với tất cả các chân hàn của các linh kiện đã được xác định trước và các đường nối theo sơ đồ nguyên lý: Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Nhấn chức năng kiểm tra các quy tắc trước.Việc xoay linh để tắt kiện có thể được thực hiện bằng cách chọn linh kiện và nhấn phím R. chọn lớp thứ 2(BOT) để thực hiện vẽ đường mạch in.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 20 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Nhấn nút để chọn và di chuyển linh kiện đến vị trí mong muốn. Nhấn nút để vẽ các đường mạch in nối mạch. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Thường xuyên nhấn nút để làm tươi trang vẽ. Muốn xoá đường nối chọn đường nối nhấn phím Delete trên bàn phím. Muốn thay đổi độ rộng của đường nối chọn đường nối nhấn phím W chỉnh lại giá trị độ rộng của đường nối. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 21 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Chọn đường nối cần vẽ nhấn chuột và thực hiện từng đường nối giữa 2 điểm. nhấn OK.

di chuyển đến các góc kế tiếp nhấn chuột. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 22 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Để vẽ đường biên thể hiện phạm vi của board mạch nhấn nút chọn lớp Global Layout (lớp 0) vẽ một khung khép kín bằng cách nhấn chuột tại một góc của board mạch. Nhấn nút để lưu bản vẽ. Để kết thúc vẽ đường biên nhấn phím ESC.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 23 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp PHẦN 2 : MÔ PHỎNG MẠCH BẰNG PROTEUS 1. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .khởi động isis của Proteus: 2.Khởi động chương trình.Giao diện chính. Sauk hi cài đặt Proteus.vào Start menu.

Tạo Bus 6.chọn linh kiện.….Cho phép chọn linh kiện sau khi nhấn nút P ở hộp thoại DEVICES. 4.phóng to.ampe kế AC.hiện số trực tiếp. 13. 18. 12. 16. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . đất. -Cụm 7: Chỉ vùng biểu tượng đầu.Vẽ hộp 2D. Thanh số 2: 1. 8.DC.Vẽ đường tròn 2D 19.Text:nhấn trái chuột và vẽ.Chân linh kiện.Các toolbar chính: Thanh số 1: 24 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp -Cụm 1: tạo nhanh một trang thiết kế. 2.Tạo nhãn:nhấn trái chuột lên dây dẫn và đặt tên. paste trang.Vẽ đa giác 2D 21. 5.vẽ đường 2D.thu nhỏ.Current Probe: giống ampe kế nhưng chỉ có một đầu.zoom vùng tuỳ chọn. 15. mở trang thiết kế đã tạo.Simulation Graph..Voltage Probe:giống vôn kế thường nhưng chỉ có một đầu dây.Dụng cụ ảo: oscilloscope.lưu trang thiết kế -Cụm 2: In cả trang. 14.Generator: DC. -Cụm 5: Cắt. -Cụm 4: Zoom linh kiện về giữa trang.Text 2D:nhấn trái vào trang va type. 10. -Cụm 6: Copy.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 3.chọn vùng ib tùy ý -Cụm 3: Chia lưới điểm trang thiết kế. 11.Tape recorder. fix trang. move. 17. xung.nhấn trái lên linh kiện để xem edit component. quay. bus… 9.Nguồn.Vẽ cung tròn 2D 20. xoá linh kiện trên trang.vôn kế AC.DC…….Chấm điểm trên trang.. sin. 3. 7. coppy.I don’t use.

Thiết kế mạch mô phỏng. step by step.phải. pause. điều khiển Start. Thanh số 4. ta sẽ có hộp thoại Pick Devices hiện ra như sau: Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Mạch mô phỏng như sau: Đầu tiên ta lấy tất cả các linh kiện cần dùng ra hộp thoại DEVICES bằng cách nhấn vào chữ P ở hộp thoại DEVICES.Trường Cao Đẳng Hoá Chất Thanh số 3: 25 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Quay trái. Thiết kế mạch mô phỏng chương trình hiển thị số từ 0 đến 9 dùng LED 7 thanh. đối xứng chân ngang dọc linh kiện trên hộp hiển thị linh kiện. 4.stop quá trình mô phỏng.

Hình linh kiện và sơ đồ chân mạch in sẽ hiện ra bên cạch khi ta nhấn vào chân linh kiện.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 26 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Gõ tên linh kiện cần lấy vào ô Keywords. Để chọn ta nhấn OK lúc này trên hộp thoại DEVICES sẽ xuất hiện tên linh kiện đã chọn. Để lấy linh kiện rat rang thiết kế ta nhấn vào tên linh kiện trong hộp thoại DEVICES. thay đổi cho phù hợp sau đó sang Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . dùng thanh công cụ nhấn trái vào trang thiết kế để đặt linh kiện.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 27 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Ta lần lượt đưa các linh kiện cần dùng ra trang thiết kế.Nguồn và đất lấy ra bằng cách nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ số 2. Để chạy mạch ta nhấn vào nút Start trên thanh công cụ số 4. di chuyển chuột và nhấn vào chân linh kiện thứ 2. Để đi dây ta nhấn vào chân linh kiện thứ nhất. Để sửa một linh kiện ta nhấn đúp chuột lên linh kiện đó. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Sau khi đi dây ta được mạch hoàn chỉnh như sau: Như vậy ta đã mô phỏng xong mạch hoàn chỉnh.ta sắp xếp các linh kiện theo mạch nguyên lý.

7 1 I O D E K / 9 W R 2 2 3 0 K C 0 R 1 0 2 k D B D 9 1 A 3 Y B D A6 2 . 2 k R 9 7 8 B A Y 6 21 2 0 .Mạch điều khiển nguồn cấp xung sử dụng TCA785 K H O I M A C H D I E U K H I E N C A P X U N G S U D U N G T C A 7 8 5 R 4 D D 1 . O 1 4 R 5 T m 2 R 4 4 .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 28 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp PHẦN 3 : THIẾT KẾ MODULE THỰC HÀNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1. 2 K 1 3 2 + 4 C 2 2 C 0 H V / 2 I N 2 u U F C A U C 5 2 3 . 4 1 7 u F 1 2 3 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 9 6 D 2 3 4 T 5 6 7 8 C 1 1 1 9 1 1 1 A 2 1 0 5 4 3 5 4 3 2 1 0 C 1 C 4 R 2 C R 1 0 1 0 7 2 K 5 0 7 n K 5 2 6 0 p F . 2 u F R 6 2 4 D D I O D 1 2 c JE 1 2 M B A 4 6 7 8 4 1 V 0 a0 c0 H L U a p x u n 3 D 1 8 5 v 4 F Sơ đồ nguyên lý khối mạch phát xung sử dụng TCA785 Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . 7 K 1 1 6 3 1Y 6 R 2 5 8 .

Một IC TCA785. R4 (4. • • • sơ sử dụng các tụ lọc C2.47uF). 5 Diode (D1-D5) và 1 diode zenner D8. thông qua bộ chỉnh lưu cầu Diode điện áp Ac chuyển thành điện áp Dc cung cấp cho mạch điều khiển. R6(2. và tụ kích C1.C6. R7(22kΩ).7kΩ) . TCA 785 có nhiệm vụ điều biến xung ra làm xung có tính ổn định cao MBA xung T2 giúp biến đổi xung ra không giao động Nguyên lý: Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . C4. • • • Biến trở R9.2uF). R2 (10kΩ) .C5. Tụ điện C1(0. MBA T1 có nhiệm vụ biến đổi điện áp xoay chiều 220v hoặc 110v xuống 24v. R3 (220kΩ) . • Bảy điện trở : R1(4. C3(2.2kΩ).Trường Cao Đẳng Hoá Chất 29 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Giới thiệu sơ đồ : Mạch bao gồm: • • MBA(T1) 220AC/24AC. MBA xung T2.C3.7nF). C6(150pF). R5(220Ω).7kΩ) . C5(4.R10. C2(1000uF).C4.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 30 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Sơ đồ mạch in khối mạch phát xung sử dụng TCA78 Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

1U R 4 22K T CA785 C 2 150pF C 3 47pF R V2 0 % D 4 1N4148 100k D 2 1N4148 R 6 10k Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 31 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Mô phỏng khối khuyếch đại tạo xung sử dụng TCA 785 + AM F M - R 1 4K 7 R 3 10k C 1 2u2 R V1 0 % 16 U 1 Q 1 Q 1 Q 2 Q 2 Q U Q Z VRE F 14 4 15 2 3 7 8 R 2 2k2 10k 5 1 1 6 1 3 1 2 1 0 9 VSY C N V11 INHIBIT L C 12 C 10 R 9 V S R 5 220k D 1 1N 4007 A B C D G ND 1 C 4 0.

.C7(2200uF). O m 5 J 1 2 1 1 0 Q 3 2 N 3 9 0 4 R 1 4 1 0 . R15(8Ω).R12(51kΩ).R16.R5(47kΩ). 7 k R R Q 8 1 6 Q 2 2 N 3 9 0 4 R 8 1 N 3 9 R 0 7 6 u F 1 0 Q 0 . R3(13kΩ). R6(1kΩ). R14(10Ω).R2. C8(0. C5(47uF).1 Diode D1. C2(47uF).Biến trở R10. 7 k C 3 C 5 2 2 0 0 u F 0 D 1 0 4 7 R 6 2 .4 Tranzitor : 2 phân cực thuận(2N3904). 2 phân cực ngược(2N3906).R9. R4. R13(100Ω). 6 8 u C R 1 5 8 . O C 4 1 0 0 u F K H O I M A C H K H U Y E C H D A I C O N G S U A T 3 0 W D U N G M O S F E D V A 0 Sơ đồ nguyên lý khối mạch khuyếch đại công suất sử dụng Mosfet và Tranzitor công suất Giới thiệu sơ đồ.68 uF). O C 0 2 2 0 0 C u 6 F 7 . . C6. . O m 6 F R R 3 4 7 4 k C 2 Q 4 2 N 3 9 1 0 0 4 0 0 0 R 5 1 m 1 k 3 0 R 1 1 5 1 0 . C3.15 điện trở : R1.7kΩ).Q6 Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 32 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp 2.Khối mạch khuyếch đại công suất kết hợp Tranzitor và Mosfet R 1 1 C 1 4 7 u F R 2 1 3 k k R 5 2 . Sơ đồ mạch gồm: .2Mosfet Q5. R8. C4(100uF). . R11(510Ω).8 Tụ điện : C1(220uF). . R7(2. O m m O N 2 R 9 R 1 2 Q .

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 33 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Sơ đồ mạch in khối mạch khuyếch đại công suất dùng Mosfet và Tranzitor công suất Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 34 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Mạch mô phỏng khối khuyếch đại công suất dùng MOFED và TRAZITOR R4 470R C2 47uF R3 13R R5 470R C3 R6 RV1 1k 220p C6 220p Q2 470R D1 1N 4001 Q1 2 N 2905 U1 2N 2905 R 13 R7 470R 470R Q5 2 S K 413 RV2 Q3 2N 3417 + 2 1 .Khối mạch Dalington Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .5 R8 470R U1 1k C4 R 11 470R Q6 2 S K 413 R 14 R 15 470R 470R R10 470R 2 2 0p Q4 2N 3417 C8 2 2 0p R9 470R C7 220p R 12 470R R16 470R C5 220p 3.

Ucc R1 + R 2 = 2. trở kháng ra nhỏ và hệ số khuyếch đại rất lớn .3 V 5 1KΩ = 12.2 MΩ 1MΩ+2.75V – 1.4 V = 12.75 V UB2 = UB1 – 2UBE = 13.2 MΩ = 13. βtổng = β1 x β2 = 200 x 200 = 40000 Sự có mặt của tụ điện C1 (gọi là tụ ghép mạch vào) nhằm chống sự ảnh hưởng của nội trở. Áp dụng các kết quả đã có về phân cực một chiều ta nhận dược: UB1 = R2 . 2 M R 4 1 K R 5 1 K I 0 Sơ đồ nguyên lý khối mạch Dalington Mạch nguyên lý tầng khuyếch đại Dalington mắc Colector chung ghép một cặp Tranzitor T1 và T2 liên tiếp. Ưu điểm cơ bản của mạch là có trở kháng vào rất lớn.35 V Dòng Emitor của T2: IE2 = U 2 E R5 = 12 .35 mA Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Sự có mặt của C2 nhằm nối ngắn mạch điện trở R4 đảm bảo trở kháng cực E của Tr2 là thấp nhất .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 35 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp R 2 1 M 2 N 1 0 7 0 J 1 2 N 1 0 7 0 1 2 T A 2 4 V R 3 2 .

2MΩ). 2N1070.75 µ A Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp 12 .R5(1kΩ). Tụ C1. - Sơ đồ mạch in khối mạch Dalington Mô phỏng khối mạch DALINHTON Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .35 m A 200 Sơ đồ mạch gồm: 5 điện trở : R1(1kΩ). R2(1MΩ).Trường Cao Đẳng Hoá Chất IE1 = β2 = IE 2 36 = 61. R4. R3(2. 2 Tranzitor 2N1069.

2 M R4 1k R5 1k 4.Khối mạch phát xung PWM sử dụng IGBT Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 37 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp R2 1k Q1 2N 2222 U1 Q2 2N 2222 R 3 (2 ) R3 2 .

12 Diode D2-D13. 3 IC.Trường Cao Đẳng Hoá Chất R T 1 D 3 2 4 + 1 R C 1 1 38 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp 1 Q 1 1 D 2 Q 1 3 3 3 D 4 3 Q 1 5D 6 V 3 2 1 T A 1 2 2 2 I 3 3 Q 1 2 D 3 1 Q 4D 5 3 Q 1 6D 7 2 2 K H O I M A C H P H A T X U N G P W M D 8 D 9 D 1 0 D 1 1 D 1 2 D 2 1 3 U r 1 S O N G D I E U 1 I C K H I E N 1 3 2 2 3 U r 2 1 2 1 2 I C 3 3 S O N G M A N G U p U r 3 U p 1 2 1 2 I C 3 3 Sơ đồ nguyên lý khối mạch phát xung PWM sử dụng IGBT Sơ đồ mạch gồm: Một MBA 220/24VAC. Tụ C1. Điện trở R1. 6 IGBT Q1-Q6. Nguyên lý hoạt động Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Chỉnh lưu cầu Diode.

Sóng mang Up có thể ở dạng tam giác. các linh kiện đỏi hỏi có thời gian đóng Ton và ngắt Toff nhất định.lượng sóng hài bậc cao bị khử càng nhiều.giản đồ kích đóng công tắc bộ nghịch lưu trên cơ sở so sánh hai tín hiệu cơ bản: sóng mang Up tần số cao . tương ứng với 2 pha tải có điện trở và điện cảm ta cần tạo 2 sóng điều khiển lệch pha nhau 1/2chu kỳ(tức chúng ngược pha nhau). để đơn giản mạch kích hơn ta co thể sử dụng 1 sóng điều khiển duy nhất để kích đóng ví dụ: cặp công tắc(S1 S4) được kích đóng theo quan hệ giữa sóng điều khiển và sóng mang.các yếu tố này làm hạn chế việc chọn tần số sóng mang. còn cặp (S3 S2) được kích đóng ngược lại với chúng. Trong trường hợp bộ nghịch lưu áp 1 pha.trong trường hợp ngược lại công tắc đóng chẵn được kích đóng.sóng điều khiển Ur dạng sin. Sơ đồ mạch in khối mạch phát xung PWM sử dụng IGBT Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . tần số đóng cắt cao làm cho tổn hao phát sinh do quá trình đóng ngắt các công tắc tăng theo .ví dụ: công tắc lẻ được kích đóng khi sóng điều khiển lớn hơn sóng mang(Ur>Up).hình thành trạng thái kích đóng (S1 S2) hoặc (S3 S4).Trường Cao Đẳng Hoá Chất 39 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Phương pháp thực hiện dựa vào kỹ thuật analog.ngoài ra. tần số sóng mang càng cao.tuy nhiên .Lúc đó. Sóng điều khiển Ur mang thông tin về độ lớn trị hiệu dụng và tần số sóng hài cơ bản của điện áp ở ngõ ra. 3 sóng điều khiển của 3 pha phải được tạo lệch nhau về pha 1/3 chu kỳ của nó. Trong trường hợp bộ nghịch lưu áp 3 pha.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 40 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Mạch mô phỏng khối phát xung PWM sử dụng IGBT Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Khối mạch Diode công suất Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 41 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp 5.

Trong khoảng 0< ω t< Π điện áp nguồn U>0. Nửa chu kỳ sau Π< ω t<2 Π.còn D3 và D4 bị khoá. D1 và D2 cùng dẫn.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 42 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp D D 1 I O D E D D 3 I O D E J U = 2 4 V 1 2 1 T A D D 2 I O D E D D 4 I O D E I Sơ đồ nguyên lý khối mạch Diode công suất Đây là mạch chỉnh lưu cầu 1 pha toàn sóng. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . điện áp nguồn phân cực ngược lại nên D3 và D4 dẫn còn D1 và D2 bị khoá. Điểm khác biệt cần lưu ý trong sơ đồ là vì có 2 Diode còng bị khoá nên điện áp ngược cực đại đặt trên mỗi diode giảm một nửa. Dạng sóng điện áp và dòng điện chỉnh lưu qua tải hoàn toàn giống sóng dòng điện và điện áp trong sơ đồ chỉnh lưu 1 pha máy biến áp thứ cấp điểm giữa.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 43 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Sơ đồ mạch in khối mạch Diode công suất Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 44 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Mô phỏng khối mạch Diode công suất U 1 BR1 U 1 2W 005G C1 220p R1 100R +432 Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

chó ý UJT ®îc cung cÊp sãng 1 chiÒu lÊy trªn D5 cã d¹ng b»ng ®Çu vµ tÇn sè ®ång bé víi sãng ra cña khèi m¹ch ph¸t xung ®iÒu khiÓn( chu k× lµ 8. SCR ®îc khëi ®éng më sím h¬n vµ dßng ®iÖn qua t¶I t¨ng lªn.®iÖn ¸p chØnh lu cã d¹ng sãng nöa h×nh sin ®îc cÊp cho m¹ch. 1 phÇn ®Æt tíi t¶I lóc SCR dÉn ®iÖn.«m) vµ nhê ®ã thay ®æi ®écgcs dÉn ®iÖn cña SCR b»ng c¸ch chän thêi ®iÓm xu©t hiÖn c¸c xung nhän ®iÒu khiÓn SCR.Khối phát xung UJT kết hợp sử dụng Thyristor R 1 0 1 K R 5 0 6 0 k R 1 2 0 0 . 1 u F R 5 3 6 .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 45 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp 6. O m C 2 2 u F T a i Sơ đồ nguyên lý khối mạch phát xung UJT kết hợp Thyristor M¹ch ®iÖn lµ sù kÕt hîp sö dông UJT ®Ó t¹o xung nhän ®Çu khëi ®éng cho SCR. M¹ch ho¹t ®éng nh sau: . O m U = 2 4 v D 1 1 5 V 2 N 2 6 4 6 Q S 1 C R 1 2 J 1 + C 0 1 . KÕt qu¶ lµ khi t¨ng gi¸ trÞ Rt. TÇn sè dao ®éng suÊt hiÖn trªn Emit¬ cña UJT vµ trªn baz¬ 1 d¹ng xung nhän ®Çu cã thÓ thay ®æi nhê ®iªnk trë Rt (cã gi¸ trÞ cùc ®¹i lµ 500k.33ms vµ t¹i lóc Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . xung ®iÒu khiÓn nhËn ®îc trªn ®iÖn trë R=56 «m cã gãc pha ®Çu thay ®æi ®îc nhê ®iÖn trë biÕn ®æi Rt. 1 phÇn qua m¹ch æn ®Þnh Rs D5 t¹o ®iÖn ¸p mét chiÒu cung cÊp cho m¹ch tù dao ®éng dïng UJT.

T¶i cã thÓ sö dông ë ®©y lµ c¸c phÇn tö c«ng suÊt cã dßng t¶i ®iÒu tiÕt ®îc theo gãc më dÉn ®iÖn cña SCR.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 46 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp nµy sãng ra chØnh lu b»ng 0. Sơ đồ mạch in khối mạch phát xung UJT mở Thyristor Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . chu k× dao ®éng l¹i ®îc khëi ®éng b»ng viÖc n¹p cho tô C1). ®©y lµ dßng mét chiªu ®Ëp m¹nh híng tõ trªn xuèng díi theo m¹ch do tÝnh chÊt dÉn ®iÖn cña SCR.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 47 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Mạch mô phỏng khối phát xung UJT kết hợp dùng thyristor Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 48 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp 7.Khối mạch Triac Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Trong vùng γ làm mất xung điều khiển.theo nguyên tắc này càng giảm nhỏ góc γ càng tốt. Ở đây có độ rộng xung âm γ của Ub.Trường Cao Đẳng Hoá Chất 49 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Q 1 D 4 2 4 T 2 3 D 5 M 4 R A C 1 7 R R U R 1 D 1 9 1 R 3 Q 3 C 1 R 5 1 .tại thời điểm Ua=U1 thì đổi dấu điện áp ra của khuyếch đại thuật toán A1 kết quả là ta có chuỗi xung chữ nhật không đối xứng Ub.phần dương Ub tích phân qua A2 thành điện áp tựa. Mạch điều khiển là bộ điều áp xoay chiều một pha với mạch điều khiển là Triac điều khiển sợi đốt.do không có điện áp tựa. Xung đưa ra được đưa đến máy biến áp xung để diều khiển Triac. Kết quả tiếp theo ta có chuỗi xung Uc. mà góc γ do U1 quyết định. sai số một vài độ là hoàn toàn cho phép.I C 1 3 3 2 +2 Q U d k 2 1 T 1 3 U d f 1 U v 2 4 U d f 21 D 2 Nguyên lý khối mạch Triac Điện áp chỉnh lưu Ua được so sánh với điện áp U1 lấy trên biến trở VR1. Xung điều khiển được đưa vào kết hợp phần dương Uc được tích phân qua A3 tạo điện áp tựa điện áp này được khuyếch đại qua tầng khuyếch đại Dalington.I C 1 3 3 2 +2 R 4 R 6 Q 1 R 2 1 + I C 1 3 3 2 -2 D 3 R 8 1 .Vì vậy có thể giảm U1 để có góc γ một vài độ.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 50 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Sơ đồ mạch in khối mạch Triac Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .

2µF ( 1 con) C= 0.2kΩ ( 2 con) R= 22kΩ (1 con) Biến trở R= 100kΩ ( 1 con) R= 10kΩ ( 1 con) Tụ điện: C= 1000µF ( 1 con) C= 0. 2N3417 (2 con) Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 51 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Phần 4: TỔNG KẾT LINH KIỆN HOÀN THÀNH MODUL THỰC HÀNH 1.7 kΩ( 2 con) R= 220kΩ ( 2 con) R= 10kΩ ( 1 con) R= 2.1µF ( 1con) C= 47µF ( 1 con) C= 150pF( 1 con) Diode : 1N4005 ( 6 con) Zennor 15v ( 1 con) BBAY 61 ( 3 con) 2.Khối mạch phát xung sử dụng TCA 785: o o o o o o o o o o o BA xung 1 Chỉnh lưu cầu 1 1 MBA 220v ( 110v)/ 24Vac 1 M IC TCA 785 điện trở: R= 4.47µF ( 1 con) C= 2. khối mạch khuyếch đại công suất dùng MOFED: Tranzitor: 2N2905 ( 2 con).

2MΩ ( 1 con) R=1kΩ ( 2 con) .Điện trở: R= 1MΩ ( 1 con) R= 2. Khối mạch phát xung PWM  Tụ điện: C= 220µF ( 1con) C= 1.Điện trở: R= 10kΩ ( 1 con) R= 100Ω ( 1 con) R= 56Ω ( 1 con) Biến trở: R= 500kΩ ( 1 con) Diot zenner: 1N4744A ( 1 con) UJT: 2N6027 ( 1con) Thyristor: EC 113M3 ( 1con) . Khối mạch phát xung UJT . Động cơ 1 chiều 12v ( 1 chiếc) Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .Điện trở: • Biến trở: 2 con Mosfed : 2SK413 (2 con) Động cơ Dc 12v ( 1 chiếc) Tụ điện: C= 47µF ( 1 con) 52 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp C= 220pF ( 6 con) R= 13Ω ( 1 con) R= 470Ω (13 con) 3.Tranzitor: 2N1070 ( 2 con) 4. Khối mạch khuyếch đại Dalinhton .Trường Cao Đẳng Hoá Chất • .5 µF ( 3 con) Diot: 2N5400 (6 con) IGBT: STGT40NC60DC (6 con) IC: 4227G ( 3 con) Động cơ: 12v 3 pha ( 1 chiếc) 5.

Tuy nhiªn. -BiÕt c¸ch thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n m¹ch.cã thªm ®îc nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u trong thùc tÕ .Trường Cao Đẳng Hoá Chất 53 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Lời Kết Trong thêi gian võa qua víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ánh D¬ng em ®· cè g¾ng hoµn thµnh ®Ò tµi m«n häc ®iÖn tö c«ng suÊt víi ®Ò tµi “thiÕt kÕ module thùc hµnh linh kiÖn ®iÖn tö c«ng suÊt” . do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cña em cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÕt qu¶ nµy cã thÓ lµ c¬ së cho viÖc øng dông ®Ó thiÕt kÕ m¹ch trong thùc tÕ.gióp em: -HiÓu ®îc cÊu t¹o . gióp ®ì em trong suèt thêi gian lµm ®Ò tµi ®Ó em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. -BiÕt c¸ch thiÕt kÕ vµ ch¹y m¹ch in. §iÒu ®ã chøng tá tÝnh ®óng ®¾n cña m¹ch ®· thiÕt kÕ. nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c linh kiÖn ®iÖn tö c«ng suÊt.MÆc dï lóc ®Çu cßn bì ngì . em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi. Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Ánh D¬ng ®· tËn t×nh híng dÉn . -BiÕt sö dông phÇn mÒm thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö OrCad KÕt qu¶ m« pháng cho thÊy m¹ch ho¹t ®éng tèt ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra. kiÕn thøc vÒ ®iÖn tö c«ng su©t vµ c¸c m«n häc kh¸c ®Ó sau nµy cã ®ñ tù tin lµm c¸c ®Ò tµi kh¸c .nhng ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Ánh D¬ng.

Trường Cao Đẳng Hoá Chất 54 Đề Tài Thực Tập Tốt Nghiệp Phó Thä Ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2009 Sinh viªn thùc hiÖn Nhãm 5 Sinh viên thực hiện : Nhóm 5 GVHD : Nguyễn Ánh Dương .