Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn
BÀI TẬP THỰC HÀNH

Câu 1. (4 điểm) Thiết kế một bài trình diễn gồm 8 slide với chủ đề về phần mềm
Microsoft Powerpoint 2007, cần nhập thông tin Họ tên và Tổ
Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 1

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn

Slide 7

Slide 8

Câu 2. (0.5 điểm) Dùng lệnh View – Master – Slide Master, định dạng vùng tiêu đề
trong Silde Maste như sau: Font Arial, Size 44, Kiểu chữ đậm đóng khung
vùng tiêu đề.
Câu 3. (0.5 điểm) Dùng lệnh View - Header and Footer, nhập ngày thi vào mục Fixed,
nhập Họ tên vào mục Footer, chèn slide number, Date anh Time cho tất cả
các silde (trừ slide đầu)
Câu 4. (0.5 điểm) Tạo background cho các slide: màu tùy ý.
Câu 5. (1 điểm) Nhập nội dung và tạo liên kết (hyperlink) cho slide 2 như sau:
 Dòng “Hình ảnh” liên kết đến slide 3
 Dòng “Biểu đồ” liên kết đến slide 4
 Dòng “Chia cột” liên kết đến slide 5
 Dòng “Chèn bảng” liên kết đến slide 6
 Dòng “Video” liên kết đến slide 7
 Dòng “WordArt” liên kết đến slide 8
 Dòng “Kết thúc” kết thúc trình diễn
Câu 6. (1 điểm) Tạo 1 bộ gồm 5 nút lệnh liên kết giữa các slide
Slide trước

Slide đầu

Slide kế

Slide cuối

Slide 2

Câu 7. (0.5 điểm) Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide Transition cho tất cả các slide: Tùy ý
Câu 8. (1 điểm) Sử dụng chức năng Custom Animation để tạo các hiệu ứng xuất hiện
và kết thúc hợp lý, ấn tượng cho tất cả các đối tượng trong slide 2 đến
slide 8.
Câu 9. (0.5điểm) Âm thanh: Chèn file âm thanh bất kỳ có sẵn trên máy sao cho âm
thanh phát ra từ đầu silde 1 cho đến hết slide 8
Câu 10. (0.5điểm) Lưu file dưới dạng trình diễn Hoten.pps.
--------------------Hết-------------------Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 2

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG
CƠ BẢN TRONG POWERPOINT 2007
(Yêu cầu: Đã biết qua Powerpoint 2003)
ĐỊNH DẠNG SLIDE MASTER

 PowerPoint 2007 có nhiều mẫu dựng sẵn với màu sắc, cỡ chữ, font chữ được thiết
kế và tính toán hoàn hảo. Tuy nhiên, khi muốn tạo một bài trình diễn mang dấu ấn
cá nhân thì cần phải thực hiện thông qua Slide Master
 Slide Master là một mẫu chuẩn dùng để tạo mẫu cho tất cả các Slide trong bài trình
diễn. Khi thay đổi Slide Master thì các Slide của bài trình diễn sẽ thay đổi theo.
Bước 1: Chọn View  Slide Master

Bước 2: Sau khi nút Slide Master ta có hình như bên dưới

Bước 3: Chọn Slide Master đầu tiên, định dạng tùy ý, có thể chèn logo, nút lệnh, hình
ảnh, các slide trong bài trình diễn sẽ bị thay đổi theo
 Sau khi định dạng xong chọn Slide Master, chọn Close Master View để đóng trang
định dạng Slide Master

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 3

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn
CHÈN HÌNH ẢNH VÀO SLIDE

Bước 1: Để chèn hình ảnh vào Slide ta chọn bố cục có sẵn các đối tượng chèn hình ảnh

Bước 2: Sau khi chọn bố cục đúng theo yêu cầu ta có 2 cách chèn hình
 Insert Picture from File: Chèn ảnh từ một file bên ngoài
 Clip Art: Chèn ảnh có sẵn trong Powerpoint

CHÈN ÂM THANH VÀO SLIDE
Bước 1: Để chèn âm thanh ta chọn Insert  Sound

Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 4

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn

Bước 2: Sau khi chọn file âm thanh thì có một hộp thoại như hình dưới

CHÈN PHIM VÀO SLIDE
Bước 1: Chọn bố cục giống như phần chèn hình ảnh
Bước 2: Sau đó chọn Insert Media Clip

 Chọn tiếp đường dẫn đến nơi đển file phim, sau khi chọn file phim sẽ có hộp thoại
như phần chèn âm thanh bên trên có 2 nút Automatically và When Clicked
CHÈN BẢNG VÀO SLIDE
Bước 1: Chọn bố cục giống như phần chèn hình ảnh
Bước 2: Sau đó chọn Insert Media Clip

 Điền số cột và số hàng cần tạo
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 5

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn
CHÈN BIỂU ĐỒ VÀO SLIDE

Bước 1: Chọn bố cục giống như phần chèn hình ảnh
Bước 2: Sau đó chọn nút Insert Chart

Bước 3: Sau khi chọn Insert Chart hộp thoại Insert Chart có hình như bên dưới

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 6

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn

Bước 4: Chọn dạng biểu đồ cần vẽ và click chọn OK

TẠO CÁC LIÊN KẾT (HYPERLINK) GIỮA CÁC SLIDE
Bước 1: Nhập đoạn văn bản muốn làm liên kết, sau đó click phải vào đoạn văn bản đó

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 7

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn

Bước 2: Hộp thoại Insert Hyperlink hiện ra

TẠO NÚT LỆNH LIÊN KẾT GIỮA CÁC SLIDE
Chọn Home  Shapes  chọn nút cần vẽ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 8

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn
ĐÁNH SỐ TRANG

Bước 1: Chọn Insert  Slide Number, xem hình

TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN TRANG CHO SLIDE
Bước 1: Chọn Animations  Chọn hiệu ứng chuyển slide
Bước 2: Có thể chọn âm thanh, tốc độ chuyển slide, nếu muốn thiết lập cho toàn bộ bài
trình diễn thì chọn Apply To All.
Bước 3: Chọn On Mouse Click: click chuột mới chuyển trang, chọn Automatically After:
sau 1 khoảng thới gian tính bằng giây thì slide tự động chuyển qua slide mới

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 9

Trường THPT Thủ Đức

Xem video bài giảng tại website http://nhd.vn

TẠO HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BÊN TRONG SLIDE
Bước 1: Chọn Animations  Custom Animation

Bước 2: Sau khi chọn Custom Animation

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU BÀI
Xem hình

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Người soạn: Nguyễn Hải Đăng

Trang 10