Trường THPT Thủ Đức CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 NỘI DUNG: WRITER VÀ MẠNG MÁY

TÍNH
Câu 1: Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có : A điểm truy cập không dây WAP; B điểm truy cập không dây WAP; mỗi máy tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây; C wifi D môdem; Câu 2: Để định dạng gạch dưới chữ, sau khi chọn cụm từ ta dùng tổ hợp phím:

Môn: Tin học

A B C D Câu 3: Mô hình Client – Server là mô hình A xử lý phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách; B xử lý được thực hiện ở một máy gọi là máy chủ. Máy trạm đơn thuần chỉ cung cấp quyền sử dụng thiết bị ngoại vi từ xa cho máy chủ; C mọi máy trong mạng đều có khả năng cung cấp dịch vụ cho máy khác; D máy chủ cung cấp thiết bị ngoại vi cho máy trạm. Máy trạm có thể dùng máy in hay ổ đĩa của máy chủ. Câu 4: INTERNET là gì? A Là các máy tính trên khắp thế giới có sử dụng giao thức TCP/IP B Là mạng cục bộ C Là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính và sử dụng giao thức TCP/IP D Là mạng diện rộng Câu 5: Để định dạng gạch dưới chữ, sau khi chọn cụm từ ta dùng tổ hợp phím: A Ctrl+ I B Ctrl+ D C Ctrl+ U D Ctrl+ B Câu 6: Để định dạng canh giữa một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta dùng tổ hợp phím A Ctrl+ L B Ctrl+ E C Ctrl+ J D Ctrl+ R Câu 7: Để định dạng canh trái một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta chọn nút lệnh A B C D Câu 8: Hãy chọn những câu SAI trong các câu dưới đây: A Để kết thúc phiên bản làm việc với OpenOffice Writer ta chọn Fle Exit; B Các tập tin soạn thảo trong OpenOffice Writer có đuôi ngầm định là .odt; C Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh File  Save, người dùng đều phải cung cấp tên tập tin văn bản. D Có nhiều cách để mở một tập tin văn bản trong OpenOffice Writer; Câu 9: Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta A chọn lệnh Save  File B chọn lệnh Edit  Save C chọn lệnh Window  Save D chọn lệnh File  Save Câu 10: Nhấn phím Ctrl và End đồng thời sẽ thực hiện những việc nào trong hnững việc được liệt kê dưới đây? A Đặt con trỏ văn bản đến cuối từ hiện tại; B Đặt con trỏ văn bản đến cuối đoạn hiện tại; C Đặt con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại; D Đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản. Câu 11: Phát biểu nào dưới đây về bộ định tuyến là đúng đắn nhất ? A Là thiết bị để kết nối mạng cục bộ với Internet; B Là thiết bị để kết nối các máy thành một mạng sao cho từ máy này có thể gửi gói tin sang máy kia; C Là thiết bị mạng để xây dựng mạng cục bộ không dây . D Là thiết bị để kết nối hai mạng máy tính sao cho máy từ mạng này có thể gửi gói tin sang máy của mạng kia; Câu 12: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lý văn bản từ nhỏ đến lớn? A Tư – Kí tự – Câu – Đoạn văn bản B Kí tự – Từ – Câu – Đoạn văn bản C Kí tự – Từ – Đoạn văn bản – Câu D Kí tự – Câu – Từ – Đoạn văn bản Câu 13: Hãy sắp xếp các việc sao cho đúng trình tự thường được thực hiện khi soạn thảo văn bản trên máy tính: A Gõ văn bản  Trình bày  In ấn  Chỉnh sửa . B Chỉnh sửa  Trình bày  Gõ văn bản  In ấn; C Gõ văn bản  Chỉnh sửa  Trình bày  In ấn; D Gõ văn bản  Trình bày  Chỉnh sửa  In ấn; Câu 14: Mạng máy tính là: A tập hợp các máy tính; B tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông. C mạng INTERNET; D mạng LAN; Câu 15: Để định dạng canh đều 2 biên một đoạn văn bản, sau khi chọn đoạn văn bản đó ta dùng tổ hợp phím A Ctrl+ E B Ctrl+ L C Ctrl+ J D Ctrl+ R

1

Trường THPT Thủ Đức
Câu 16: A C Câu 17: A C Câu 18: A C Câu 19: A C Câu 20: A C Câu 21: A Câu 22: A Câu 23: A Câu 24: A Câu 25: Những phát biểu nào sau đây là đúng nhất đối với việc sử dụng phím tắt? Mất nhiều thời gian hơn B Cần phải mở bảng chọn tương ứng; Nhanh hơn D Khó thực hiện Chức năng chính của OpenOffice Writer là gì ? tạo các tệp đồ hoạ B soạn thảo văn bản tính toán và lập bảng biểu D chạy các chương trình ứng dụng khác. Cách nào sau đây là SAI. Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta

Môn: Tin học

nháy nút trên thanh công cụ; B chọn lệnh Insert  Clipboard; chọn lệnh Edit  Paste; D nhấn tổ hợp phím Ctrl+ V. Để hiển thị hay tắt các thanh công cụ, ta vào Edit  Toolbars  chọn thanh công cụ cần B File  Toolbars  chọn thanh công cụ cần View  Toolbars  chọn thanh công cụ cần D Window  Toolbars  chọn thanh công cụ cần Unicode là bộ mã Bộ mã chứa các kí tự tượng hình. B Tiêu chuẩn Việt Nam Bộ mã 32 bit D Bộ mã chuẩn quốc tế Để định dạng chữ in nghiêng, sau khi chọn cụm từ ta dùng tổ hợp phím: Ctrl+ B B Ctrl+ U C Ctrl+ I D Ctrl+ N Trong các bộ phông chữ cho hệ điều hành Windows dưới đây, phông chữ nào thuộc bộ mã TCVN3 .VnTime B Microsoft Sans Serif C VNI-Times D Arial Có bao nhiêu kiểu bố trí máy tính trong mạng 1 B 3 C 2 D 4 Trong các bộ phông chữ cho hệ điều hành Windows dưới đây, phông chữ nào thuộc bộ mã VNI .VnTime B VNI-Times C Microsoft Sans Serif D Arial Muốn huỷ bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xoá nhầm một ký tự, ta B Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ U

A nháy chuột vào nút C Câu 26: A C Câu 27: A Câu 28: A C Câu 29: A B C D Câu 30: A Câu 31: A Câu 32: A B C D Câu 33:

nháy chuột vào nút D Chọn lệnh Edit  Redo Công việc nào dưới đây không liên quan đến định dạng trang của văn bản? Đổi kích thước trang giấy; B Đặt kích thước lề Đặt khoảng cách thụt đầu dòng; D Đặt hướng của giấy. Để định dạng chữ in nghiêng, sau khi chọn cụm từ ta dùng tổ hợp phím: B C D Mạng diện rộng là mạng của một quốc gia . B mạng Internet; mạng có từ 100 máy trở lên; D mạng liên kết các mạng cục bộ bằng các thiết bị kết nối; Chọn các câu SAI trong các câu sau đây: Để xóa một kí tự có thể dùng phím Backspace hoặc phím Delete Để lưu văn bản ta nhấn tổ hợp phím Ctrl+ S Tên các tập tin văn bản OpenOffice Writer có phần mở rộng ngầm định là ODT Để kết thúc phiên bản làm việc với OpenOffice Writer chọn File  Close Một mạng máy tính gồm có mấy thành phần 3 B 1 C 2 D 4 Để định dạng canh giữa một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta chọn nút lệnh B C D Mạng INTERNET gồm có những thành phần nào: Các máy tính, các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm hỗ trợ kết nối Các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối giữa các máy tính với nhau Các máy tính Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa các máy với nhau . Để định dạng canh đều 2 biên một đoạn văn bản, sau khi chọn đoạn văn bản đó ta chọn nút lệnh C C File  Print Setup… D D Edit  Page …

A B Câu 34: Để định dạng trang ta cần thực hiện: A Format  Page … B File  Page … Câu 35: Để định dạng đoạn văn bản ta cần thực hiện:

2

Trường THPT Thủ Đức
A C Câu 36: A C Câu 37: A C Câu 38: A Format  Paragraph… B File  Paragraph… File  Paragraph… D Edit  Paragraph… Tổ hợp phím ghi ở bên phải một số mục trong bảng chọn là Chỉ dẫn cách dùng bảng chọn; B Phím tắt để thực hiện lệnh tương ứng Không làm gì cả. D Chỉ ra bảng chọn con; Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân? Workstation (máy trạm); B Client (máy khách); Server (máy chủ); D Tất cả máy tính Để lưu văn bản với tên mới vào đĩa, ta chọn lệnh File  Save B chọn lệnh File  Save as…

Môn: Tin học

C nhấn tổ hợp phím Ctrl+ S D Nháy vào nút trên thanh công cụ Câu 39: Cách nào sau đây là SAI. Để xoá văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ đệm, ta A Nháy chuột vào nút trên thanh công cụ; B chọn lệnh Edit  Cut. C Chọn Edit  Paste; D nhấn tổ hợp phím Ctrl+ X; Câu 40: Trong các bộ mã dướ đây, bộ mã nào không hỗ trợ chữ Việt? A VNI B Unicode C ASCII D TCVN3 Câu 41: Muốn mở văn bản có sẵn trên đĩa, ta A chọn lệnh Window  Open B chọn lệnh Edit  File  Open C chọn lệnh Open  File D chọn lệnh File  Open Câu 42: Phát biểu nào sau đây về mạng không dây là SAI ? A Máy tính tham gia vào mạng không dây phải được trang bị vỉ mạng không dây. B Trong cùng một văn phòng, mạng không dây được lắp đặt thuận tiện hơn mạng hữu tuyến (có dây); C Mạng không dây thông thường có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn hẳn mạng hữu tuyến; D Bộ định tuyến không dây thường kèm theo cả chức năng điểm truy cập không dây; Câu 43: Để định dạng canh trái một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta dùng tổ hợp phím A Ctrl+ R B Ctrl+ J C Ctrl+ E D Ctrl+ L Câu 44: Hãy chọn câu ĐÚNG trong các câu sau: A Trong mô hình ngang hàng, một máy tính đóng vai trò máy chủ khi cung cấp tài nguyên cho máy khác và đóng vai trò máy khách khi sử dụng tài nguyên do máy khác cung cấp. B Trong mô hình khách-chủ chỉ có duy nhất một máy chủ; C Mỗi máy trong mô hình ngang hàng đều được bảo mật nên toàn bộ mạng được bảo mật tốt hơn; D Mô hình ngang hàng tốt hơn mô hình khách-chủ vì mỗi máy trong mô hình đó vừa là máy chủ vừa là máy khách; Câu 45: Khi trình bày văn bản, không thực hiện việc nào dưới đây? A Sửa chính tả; B Chọn cỡ chữ; C Thay đổi hướng giấy D Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn; Câu 46: Các kiểu bố trí máy tính trong mạng là A kiểu đường thẳng, kiểu hình sao B kiểu đường thẳng, kiểu vòng, kiểu hình sao C kiểu đường thẳng D LAN Câu 47: Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng ? A Wedcam. B Hub; C Môdem; D vỉ mạng; Câu 48: Muốn tạo mới văn bản, ta A chọn lệnh File  New B chọn lệnh Edit  File  New C chọn lệnh Window  New D chọn lệnh New  File Câu 49: Phát biểu nào SAI trong các phát biểu sau ? A Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào. B Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động; C Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh; D Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp; Câu 50: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm ký tự đã chọn, ta thực hiện lệnh Format  Character… rồi chọn cỡ chữ trong ô: A Small caps B Size C Font Style D Font Câu 51: Trong các bộ phông chữ cho hệ điều hành Windows dưới đây, phông chữ nào thuộc bộ mã Unicode A Symbol B VNI-Times C .VnTime D Arial Câu 52: Để thay đổi Font chữ của một nhóm ký tự đã chọn, ta thực hiện lệnh Format  Character… và chọn ô: A Small caps B Font C Font Style D Size Câu 53: Để định dạng canh phải một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta dùng tổ hợp phím

3

Trường THPT Thủ Đức
A Câu 54: A B C D Câu 55: A Câu 56: Ctrl+ L B Ctrl+ E C Ctrl+ J Để kết nối các máy tính người ta sử dụng cáp quang; cáp chuyên dụng; đường điện thoại; sóng vô tuyến chỉ sử dụng đường truyền vô tuyến; chỉ sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại ; chỉ sử dụng cáp quang ; Để định dạng chữ in đậm, sau khi chọn cụm từ ta dùng tổ hợp phím: Ctrl+ B B Ctrl+ D C Ctrl+ I Để định dạng chữ in đậm, sau khi chọn cụm từ ta dùng tổ hợp phím: D Ctrl+ R

Môn: Tin học

D Ctrl+ U

A B C D Câu 57: Giả sử có cụm từ “Đơn Xin Nhập Học”, để thay đổi định dạng kí tự cho cụm từ này, trước tiên ta phải thực hiện thao tác nào dưới đây? A Chọn toàn bộ cụm từ đó B Đưa con trỏ văn bản tới cụm từ đó. C Chọn từ cuối cùng D Dùng phím tắt Ctrl+I Câu 58: Mạng cục bộ là mạng A Kết nối một số lượng nhỏ máy tính ở gần nhau. B kết nối các máy tính trong một phạm vi địa lí rộng lớn; C của một gia đìnhhay của một phòng ban trong một cơ quan; D Có từ 10 máy trở xuống; Câu 59: Câu nào ĐÚNG trong các câu sau? A OpenOffice Writer là phần mềm tiện ích B OpenOffice Writer là phần mềm công cụ C OpenOffice Writer là phần mềm hệ thống D OpenOffice Writer là phần mềm ứng dụng Câu 60: Để định dạng canh phải một cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó ta chọn nút lệnh A Câu 61: A B C D Câu 62: A C B C D Chọn câu ĐÚNG trong các câu sau: Hệ soạn thảo văn bản tự động phân cách các từ trong 1 câu; Các hệ soạn thảo đều có phần mềm: xử lý chữ Việt nên ta có thể soạn thảo văn bản chữ Việt; Trang màn hình và trang in ra giấy luôn có cùng kích thước. Hệ soạn thảo văn bản quản lý tự động việc xuống dòng trong khi ta gõ văn bản; Để định dạng kí tự ta cần thực hiện: Tools  Character… B Window  Character… Edit  Character… D Format  Character…

4

Trường THPT Thủ Đức
Ðáp án : 1. B 8. C 15. C 22. A 29. D 36. B 43. D 50. B 57. A 2. D 9. D 16. C 23. B 30. A 37. C 44. A 51. D 58. A 3. A 10. D 17. B 24. B 31. B 38. B 45. C 52. B 59. D 4. C 11. D 18. B 25. A 32. A 39. C 46. B 53. D 60. D 5. C 12. B 19. C 26. C 33. D 40. C 47. A 54. A 61. D 6. B 13. C 20. D 27. C 34. A 41. D 48. A 55. A 62. D

Môn: Tin học
7. B 14. B 21. C 28. D 35. A 42. C 49. A 56. B

5