P. 1
Phuong Phap Chia Het Tren z

Phuong Phap Chia Het Tren z

|Views: 340|Likes:
Được xuất bản bởibillna

More info:

Published by: billna on Dec 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2014

pdf

text

original

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

SỐ HỌC
Trang

1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
Môc lôc
lêi nãi ®Çu
phÇn I : më ®Çu
1. LÝ do chän ®Ò tµi
2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi
3.1 Môc ®Ých
3.2 hiÖm vô
!. "#i t$ng vµ %h&m vi nghiªn cøu
!.1 "#i t$ng cña ®Ò tµi
!.2 %h&m vi nghiªn cøu
'. c(c %h)ng %h(% nghiªn cøu
*. "+ng g+% cña ®Ò tµi
phÇn II : néi dung
CH¦¥NG 1 : Nh÷ng kin !h"c c# $ë
1. ,h)ng %h(% -u. /&% to(n häc
2. M0t 1# 2i3n thøc vÒ chia h3t t4ªn t5% 1# ngu.ªn
2.1 "6nh ngh7a
2.2 tÝnh ch8t
2.3 M0t 1# d8u hiÖu chia h3t
2.! M0t 1# 2h(i niÖm c) 9:n
2.' M0t 1# /u ; vÒ ch< 1# t5n c=ng
Trang

2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
2.* >i3n thøc h?ng ®@ng vµ nh6 thøc iuT)n
3. 2i3n thøc vÒ chøng minh %h:n chøng
!. gu.ªn /Ý ®i4ich/ª
ch#ng % : ph#ng ph&p ch"ng minh '(i !)&n Chi* h! !+,n
!-p $. ngu/,n0
1. ,h)ng %h(% -u. n&% to(n häc
2. ,h)ng %h(% 1A dông c(c tÝnh ch8t vÒ chia h3t
3. ,h)ng %h(% chøng minh %h:n chøng
!. ,h)ng %h(% chøng minh 1A dông ngu.ªn /Ý "i4ich/ª
phÇn III : '(i !-p !*p !h*m kh1)
phÇn I2 : !h3c nghi4m
phÇn 2 : k! lu-n
!(i li4u !h*m kh1)
Trang

3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I : MỞ ĐẦU
01. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .
Toán họ !" #$n %hoa họ & '(n)n* g+,- -há. .r+/n .0 123 4áng .5o !og+
6a ng07+ họ) Toán họ h+8n na3 9:+ h;+ .r< n=n .0&ng .á nh+>2 h&n 9?+ @A+
á #$n %hoa họ %há nh0B CD. !EF h*a họ))) ThGo g+áo 40 -)Gr+H+.h4 ho rIng)
J Toán họ @Ka !" #$n %hoa họ 6a 4L hMnh Ná @" @O 9P- '(n nQngF @Ka !"
ng2$n $ng ngh8 g+"2 * 9/ á- 1Rng ho .hS g+T+ .hLU Ch,ng .a Vng .hW3 .oán
hhọ * @X .rM @$ Yng Z2an .rọng .rong .r0&ng .r[nh họ -h\ .h$ng) N* 9*ng
g*- .rong Z2á .r[nh -há. .r+/n .0 123 !ogM ho họ 4+nh)
]2a Z2á .r[nh .[# h+/2 h0&ng .r[nh .oán họ < THCS @" 'Ing .hL .S .$+
.hW3 4? họ !" #^. -h_n rW. %h*F 9:+ h;+ -h(+ * 4L -h`n .Mh .\ng ha-F 4L 423
!2Dn hb. hcF hMnh Ná 9dng .h7+ n* n+=n Z2an 9Sn nh+>2 #(ng %+Sn .hT %há
nha2) S? họ < THCS 90a -h`n '? h_2 nh0 < á %h?+ !A- .K ef g nh0ng %+Sn
.hT & '(n 90a g+A+ .h+82 .rong .r0&ng .r[nh !A- e)
Tr=n .hL .S 9?+ @A+ á G# họ 4+nh THCS 9/ g+(+ 90a #^. '"+ .oán 4? R
.h/ nh0 '"+ .oán !+=n Z2an 9Sn .Mnh h+a hS. Vng rW. %h* %hQn)
Tr0A .hL .S 9*F 9/ h^ .ra -h_n n"o .rong Z2á .r[nh 1D3 @" họ -h_n 4? họ
n"3F .$+ 9h ? ging ngh+=n T2F .[# .:+ @" #5nh 15n 90a ra 9> ."+)
“ MÔT SỐ PHƯƠNG PHP CH!NG MINH "ÀI TON CHI# H$T T%&N
T'P HợP SỐ NGU(&N”.
Trang

j
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
T$+ h3 @ọng 9> ."+ 6a .$+ 4c g+,- ng07+ 153 @" ng07+ họ * #^. & 4< 9/ g+(+
nhkng '"+ .oán h+a hS. .r=n .D- 4? ng23=n l )
0.) T*NH H*NH NGHI&N C!U ĐỀ TÀI.
S? họ !" -h_n #< 9_2 ho h0&ng .r[nh .Mnh .oán THCS @" !5+ !" #(ng
%h* n=n 9h * rW. nh+>2 .á g+( 9> D- .A+ @Wn 9> n"3 < nh+>2 %hMa 5nh %há
nha2) Song @A+ 9> ."+ n"3 .$+ h3 @ọng '\ N2ng 90a #^. -h_n n"o 9* < nhkng
%hMa 5nh h0a 90a -h`n .Mh 9_3 96 9/ 4? họ .r< n=n g_n gV+ @A+ ng07+ họ)
0.+ M,C Đ-CH .À NHI/M ., C0# ĐỀ TÀI
+.1 M12 3425)
C2ng W- ho họ 4+nh %+Sn .hT @> -h0&ng -há- hTng #+nh '"+ .oán h+a
hS. .r=n .D- 4? ng23=nF .K 9* * %m nQng g+(+ 90a nhkng '"+ .*an Yng !o5+
nhI# -há. .r+/n .0 123 !$gM 4áng .5o ho họ 4+nh)
+.) N5678 91.
N=2 90a á -h0&ng -há- hTng #+nh á '"+ .oán h+a hS. 9b .r0ngF 02
9+/# @" h5n hS 6a .Kng -h0ng -há- 9/ .K 9* .Dn 1RngF -h?+ ha- á -h&ng
-há- #^. áh ha- !M g+,- á G# * n>n .(ng & 4< @> g+(+ á '"+ .oán h+a hS.
@" '+S. nhDn '+S. h,ng)
Trang

n
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
0.: ĐỐI TƯ;NG .À PH<M .I NGHI&N C!U.
:.1 Đ=6 >?@AB 2CD 3E >F6.
o" .Mnh h+a hS. .r=n .D- 4? ng23=n @A+ %háh .h/ !" họ 4+nh THCS)
j)2 Ph5# @+ ngh+=n T2
TMnh h+a hS. .rong .D- 4? ng23=n .rong h0&ng .r[nh .oán THCS)
0.G CC PHƯƠNG PHP NGHI&N C!U.
Cá -h0&ng -há- ngh+=n T2 90a 4p 1Rng .rong 9> ."+
q Ph0&ng -há- ngh+=n T2 !E !2Dn)
q Ph0&ng -há- .ha# %h(o E %+Sn h23=n g+a)
0.H ĐÓNG GÓP C0# ĐỀ TÀI.
Đ> ."+ %h$ng nhkng 9*ng g*- ho họ 4+nh %h$ng nhkng ni# @kng %+Sn
.hT & '(n #^. áh h8 .h?ngF 9_3 96F ngin gọn #" :n họ áh !"# .oánF
áh 423 !2Dn g+,- Z2á .r[nh họ 95. %S. Z2( .?.)
Đ/ ."+ :n !" ."+ !+82 .ha# %h(o ho g+áo @+=n @Dn 1Rng * h+82 Z2( @"o .hL
.+rn 1D3 họ)
Trang

e
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
PHẦN II : NII DUNG
CHƯsNG tB NHJNG KI$N TH!C CƠ SỞ
1) P5?LAB M5NM OPQ ARM >SNA 5T2.
Trong nh+>2 !unh @L %há nha2 6a .oán họ v S? họF Đ5+ 4?F H[nh họ )))w
.a .h07ng gb- '"+ .oán @A+ 3=2 _2 hTng #+nh #8nh 9> hTa '+Sn Avnw !" #8nh
9> 9,ng @A+ #ọ+ g+á .rX ng23=n 10&ng 6a '+Sn n) xh+ 9* .a * -h0&ng -há-
hTng #+nh Z23 n5- ho #8nh 9> .r=n)
CR .h/ 9/ hTng #+nh #8nh 9> hTa '+Sn Avnw !" #^. #8nh 9> 9,ng @A+ #ọ+
4? ng23=n 10&ng n .a .hL h+8n á '0A 4a2B
"?U2 1B ChTng #+nh Avnw !" #8nh 9> 9,ng %h+ n y1)
"?U2 )B CA+ % !" 4? ng23=n 10&ng .Y3 EF z2W. -há. .K g+( .h+S. Avnw !"
#8nh 9> 9,ng %h+ n y %) .a hTng #+nh Avnw !" #8nh 9> 9,ng
%h+
n y %q1
2) MV> W= X6YA >5Z2 9E 256D 5Y> >[7A >\M W= ABPQ7A.
2)1 Đ]A5 AB5^D)
Cho ha+ 4? ng23=n a @" ' @A+ a { | .a n*+ ' h+a hS. a vha3 a h+a hS. ho 'w nS2
.dn .5+ 4? ng23=n 4ao ho ay')F %h+ 9* ' 90a gọ+ !" 0A 6a a @" a 90a gọ+
!" '^+ 6a 'F nS2 a h+a hS. ho 'F .a .h07ng %M h+82 '}a hob a

')
2)2 T4A5 25_> )
TK 9`3 .r< 9+ h,ng .a -há. '+/2 á %S. Z2( .r=n .D- 4? ng23=n l)
T4A5 25_> ).))1B NS2 a

' @" '

.h[ a

)
Trang

~
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
T4A5 25_> ).).)B NS2 a @" ' Yng h+a hS. ho # v #{|w .h[ vaq'w

#
@" vaf'w

#)
H` OPa ).).+ B NS2 .\ng 6a ha+ 4? h+a hS. ho # @" #^. .rong ha+ 4?
9W3 h+a hS. ho #F .h[ 4? ọn !5+ Vng h+a hS. ho #)
H` OPa ).).: B NS2 #^. .rong ha+ 4? a @" ' h+a hS. ho #F 4? %+a %h$ng
h+a hS. ho # .h[) a q '

# @" a • '

#
T4A5 25_> ).).G B NS2 #^. .hKa 4? 6a .Mh h+a hS. ho # .h[ .Mh 9* h+a hS.
ho #)
T4A5 25_> ).).H B NS2 a

# @" '

n .h[ a)'

#)n )
H` OCD ).).b B NS2 a

' .h[ a
n


'
n
H` OCD ).).c B Cho ha+ 4? ng23=n .? a @" ' v ' { |w ) NS2 * 4? ng23=n v{
|w 4ao ho a y ' ) .h[ a

).+ MV> W= d_P 56`P 256D 5Y>B
Gọ+ A y | 1 2 1
) ))))) ) a a a a a
n n − ) %h+ 9* .a *B
1€ A

2 •y€ a
|


2
2€ A

n •y€ a
|


n
3€ A

j •y€ | 1
a a


j
j€ A

2n •y€ | 1
)a a


2n
n€ A

‚ •y€ | 1 2
) ) a a a 

e€ A

12n •y€ | 1 2
) ) a a a 
12n
~€ A

3 •y€ ∑
=
n
i
i
a
|

3
Trang


TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
‚€ A

g •y€ ∑
=
n
i
i
a
|

g
g€ A

11 •y€ va
n
q a
nf2
q ))) q a
2
qa
|
w
f va
n • 1
q a
nf3
q ))) q a
3
q a
1
w

11
).: MV> W= X5N6 A6`8 2L eaA:
Đ]A5 AB5^D ).:.1 B S? ng23=n .? !" 4? ng23=n 10&ng !An h&n 1 hƒ h+a hS. ho
1 @" hMnh n*)
Đ]A5 AB5^D ).:.) B Ha- 4? !" 4? ng23=n 10&ng %há 1 @" %h$ng !" 4? ng23=n .?)
Đ]A5 AB5^D ).:.+ B Ha+ 4? ng23=n aF ' 90a gọ+ !" 4? ng23=n .? Yng nha2 %h+
@" hƒ %h+ 0A h2ng !An nhW. 6a h,ng 'Ing 1)
xM h+82 !" ƯCoN vaF'w y 1 ha3 vaF'w y 1)
).G MV> W= f?P g 9E 25h W= >\A 2iABB
1) Cá 4? * .Dn Yng !" | „ 1 „ n „ e n`ng !=n !V3 .hKa %há | Vng .Dn Yng
'Ing | „ 1 „ n „ e )
)) Cá 4? * .Dn Yng !" 2 „ j „ ‚ n`ng !=n !V3 .hKa j .h[ 90a hk 4? .Dn
Yng !" e)
+) Cá 4? * .Dn Yng !" 3 „ ~ „ g n`ng !=n !V3 .hKa j .h[ 90a 4? .Dn Yng
'Ing 1)
).H T4A5 25_> 5jAB 3kAB 9F A5] >5Z2 Alm>SA:
6) a
n
• '
n
y va • 'w)v a
nf2
q a
nf2
)' q ))) q a)'
nf2
q '
nf1
w
66) a
n
q '
n
y va q 'w)va
nf1
• a
nf2
)' q ))) q a)'
nf2
f '
nf1
w
666) va q 'w
n
y a
n
q C
1
n
)a
nf1
)' q))) q C
1 − n
n
)a)'
nf1
q '
n
w ∀n

N)
Ta %M h+82 …S N !" '^+ 4? n"o 9* 6a 4? ng23=n NF %h+ 9* .a *B†
Trang

g
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
6) vaq'w
n
y …4a q '
n
v‡w)
66) va q 1w
n
y …Sa q 1
666) va • 1w
2n
y …Sa q1
69) va • 1w
2nq1
y …Sa f1
Ta hTng #+nh v‡w B
va q 'w
n
y a
n
q C
1
n
)a
nf1
)' q))) q C
1 − n
n
)a)'
nf1
q '
n
w
y …4a q '
n

CD3 v‡w 90a hTng #+nh
ChTng #+nh .0&ng .L .a 10a á %S. Z2( :n !5+)
+n K6YA >5Z2 25ZAB 86A5 M5aA 25ZABB
Ph(n hTng !" -h0&ng -há- hTng #+nh g+án .+S-) N^+ 12ng 6a n* !" 9/
hTng #+nh %S. Z2( '"+ .oán !" 9,ng .a 9+ hTng #+nh 9+>2 .rá+ !5+ @A+ n* !" 4a+)
CR .h/ .a -h(+ .hL h+8n á '0A 4a2B
"?U2 1: G+( 4p * 9+>2 .rá+ !5+ @A+ %S. !2Dn 6a '"+ .oán
"?U2 ): TK 9+>2 g+( 4p .r=n @" .K g+k %+8n 6a '"+ .oán .a 9+ 9Sn 9+>2
#`2 .h2ˆn @&M g+( .h+S. ha3 @A+ %+Sn .hT 9h '+S.)
"?U2 +: xh‰ng 9Xnh %S. !2Dn 6a '"+ .oán !" 9,ng)
Trang

1|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
:o NBPQ7A fg Đ6[625f7B
Đ`3 !" -h0&ng -há- g+,- .a %h‰ng 9Xnh 4L .dn .5+ hob %h$ng .dn .5+ 6a #^.
4L @+8 n"o 9*)
N^+ 12ng 2( -h0&ng -há- n"3 !"B NS2 .a nh?. n h, .h; @"o n f 1 á+ !dng
.h[ .dn .5+ 1 á+ !$ng * .K ha+ h, .h; .r< !=n)
M^. áh .\ng Z2á.B
NS2 nh?. n h, .h; @"o % á+ !dng #" -hŠ- h+a
k
n
:n 10 .h[ .dn .5+ #^. á+
!dng hTa
1 +
k
n
h, .h; .r< !=n)
Trang

11
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
CHƯƠNG II : PHƯƠNG PHP CH!NG MINH
"ÀI TON CHI# H$T T%&N T'P SỐ NGU(&N
ChTng #+nh '"+ .oán h+a hS. .r=n .D- 4? ng23=n l !" #^. '"+ .oán & '(n
.rong h0&ng .r[nh 4? họ) Song á '"+ .oán hTng #+nh h+a hS. rW. -hong -h,
9a 15ng) Đ= .hW3 90a áh g+(+ Z23S. á '"+ .oán 9* _n -h(+ 90a .rang 'X
á -h0&ng -há- hTng #+nh & '(n)
Đ/ .hL h+8n 90a 9+>2 9*F .$+ N+n 9> N2W. #^. -h0&ng -há- hTng #+nh
h+a hS. .r=n .D- 4? ng23=n l)
1. P5?LAB M5NM OPQ ARM >SNA 5T2:
"F6 >SNA 1.1: ChTng .; rQng .rong ha+ 4? .L nh+=n !+=n .+S- * #^. 4? h+a hS.
ho 2)
C5ZAB 86A5:
G+( 4p ha+ 4? .L nh+=n !+=n .+S- !" n @" nq1 vn

Nw .a _n hTng #+nh #^.
.rong ha+ 4? n hob n q1 h+a hS. ho 2)
zŠ. .Mh n)vnq1w %‹h+ 9* _n hTng #+nh .0&ng 90&ng
n)vnq1w

2 v1w
q€ CA+ ny1 %h+ 9* n)vn q 1w y 1)2 y2

2 423 ra v1w !2$n 9,ng
q€ G+( 4p v1w 9,ng @A+ ny% F %€1

N ha3 %)v% q 1w

2) Ta _n hTng #+nh v1w
9,ng @A+ n y % q 1 .T !" hTng #+nh B
v%q1w)v%q2w

2
ThD. @D3 .a * B v% q 1w)v% q 2w y %v% q 1w q 2)v% q 1w)
Trang

12
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
ThGo g+( .h+S. Z23 n5- .a * %v% q 1w

2 #" 2)v% q 1w

2
N k ∈ ∀
423 ra v% q1w) v % q 2w

2 ha3 v1w 90a hTng #+nh)
N5\A pq> 1.1 :
6. < '"+ .oán n"3 %h+ .a 4p 12ng -h0&ng -há- Z23 n5-F .a 1r 1ang 10a ra 9+>2
_n hTng #+nh 'Qng áh -h`n .Mh '+/2 .hT _n hTng #+nh Z2a g+( .h+S. 9h
*
66. …"+ .oán * áh g+(+ %há 10a g+A+ .h+82 < -h_n 4a2 .K '"+ .oán .r=n .a *
'"+ .oán .\ng Z2á. 4a2B
"F6 >SNA 1.) : Trong n 4? .L nh+=n !+=n .+S- * #^. 4? h+a hS ho n
C5ZAB 86A5 B
G+( 4p * n 4? .L nh+=n !+=n .+S- n !" v- q 1w „ v- q 2w „ ))) „ v- qnw)
Ta _n hTng #+nh .rong n 4? .L nh+=n .r=n * #^. 4? h+a hS. o n
zŠ. .MhB v- q 1w)v- q 2w))))v- q nw
Đ+>2 _n hTng #+nh .0&ng 90&ng !" v- q 1w „ v- q 2w „ ))) „ v- qnw

n v‡‡w
q€ CA+ - y 1 .a * v1 q 1w)v1 q 2w)))v 1 q nw

n !2$n 9,ng
q€ G+( 4p v‡‡w 9,ng @A+ - y % „ %€1

N .a *
v% q 1w)v% q 2w ))) v % q %w

% v2w
Ta _n hTng #+nh v‡‡w 9,ng @A+ - y % q1
TT !" hTng #+nh
v% q 1 q 1w)v % q2w ))) v % q1 q % q1w

v%q1w
ThD. @D3 .a *B
v% q 1 q 1w)v % q2w ))) v % q1 q % q1w
Trang

13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
y v% q 2w)v% q 3w ))) v 2% q2w
y 2v% q1w)v% q 2w ))) v2% q 1w

%q1
CD3 v‡‡ w 90a hTng #+nh
"F6 >SNA 1.+ : ChTng #+nh rIng .\ng !D- -h0&ng 6a 'a 4? ng23=n 10&ng !+=n
.+S- h+a hS. ho g)
C5ZAB 86A5 :
G+( 4p 'a 4? ng23=n 10&ng !+=n .+S- 9* !" B nF n q 1F n q 2„ n
+
∈Z
.a -h(+ hTng #+nh B
n
3
q vn q 1w
3
q vn q 2w
3


g v3w
q€ CA+ n y 1 .a *
1
3
q v1 q 1w
3
q v1 q 2w
3
y 1
3
q2
3
q 3
3
y 3e

g n=n v3w 9,ng
G+( 4p v3w 9,ng @A+ n y f% F %€1
+
∈Z %h+ 9* .a *
%
3
q v% q 1w
3
q v% q 2w
3


g
ThD. @D3
v% q 1w
3
q v% q 2w
3
q v% q 3w
3
yv% q1w
3
qv % q 2w
3
q %
3
q gx
2
q 2~x q 2~
y x
3
qvx q 1w
3
q vx q2w
3
q gx
2
q2~x q 2~
y x
3
qvx q 1w
3
q vx q2w
3
q gvx
2
q3x q 3w
M" .hGo g+( .h+S. Z23 !5- .a * B
x
3
qv%q1w
3
qv%q2w
3

g
+
∈ ∀ z k
Mb. %há gv%
2
q3%q3w

g
CD3 v%q1w
3
qv%q2w
3
qv%q3w
3

g ha3 v3w 90a hTng #+nh)
Trang

1j
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
‡NH'N rsT :
TK ha+ '"+ .oán .r=n .a .hW3 -h0&ng -há- hTng #+nh Z23 n5- 90a 4p
1Rng .h2Dn !a+ @" h+82 Z2()
C+8 4p 1Rng -h0&ng -há- n"3 9/ hTng #+nh * .h/ !"# ho !7+ g+(+
1"+
1:ng @" 9:+ h;+ 4L nh[n nhDn .+nh .S < '0A 2 9/ hƒ ra 9+>2 _n hTng #+nh
4ong n* !5+ g+,- họ 4+nh .ránh 90a á !Œ+ @> 1+rn 95. @" !E !2Dn '"+ .oán f
…0A #" họ 4+nh THCS :n !,ng .,ng F 9b '+8. !" họ 4+nh !A- e)
‡Đ/ .hW3 r• h&n .Mnh 02 @+8. 6a -h0&ng -há- Z23 n5- .a NG# NŠ. '"+
.oán 4a2)
"F6 >SNA 1.: B ChTng #+nh rIng @A+ #ọ+ 4? .L nh+=n n .a *)
aw 2n q 111… 11

3 vjw
n hk 4?
'w 1|
n
q~2n f1

‚ vnw
N5\A pq> B Ta .hW3 '"+ .oán 90a Ná 9Xnh %h+
M n∈
)@A+ nhkng '"+ .oán
dng %>nh n"3 họ 4+nh 4c nghu .A+ @+8 -h(t -h`n .Mh .\ng .r=n .h"nh á 4?
h5ng #" < 9* á 4? h5ng 9>2 h+a hS. ho 3)Nh0ng 9+>2 n"3 %h$ng 9&n
g+(nF4ong @A+ '"+ .oán n"3 .a * .h/ 4p 1Rng -h0&ng -há- Z23 n5-)
C5ZAB 86A5 B
aw 2n q 111… 11

3 vjw
n hk 4?

Trang

1n
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
q w @A+ n y 1 %h+ 9* B 2n q 111… 11 y 2)1q1y3

3 @D3 vjw 9,ng
n hk 4?1
qw g+( 4p vjw 9,ng @A+ ny% F % €1

N .T !"
2% q 111)))111

3
% hk 4? 1
Ta hTng #+nh vjw 9,ng @A+ n y% q1 .T !" .a _n hTng #+nh
2v%q1w q 111)))111

3
v%q1w hk 4?
.hD. @D3B 2v%q1w q111)))111 y 2%q2 q111)))111
y 2% q 111)113 y 2% q 111))))11| q3
.hGo 1W2 h+82 h+a hS. ho 3 @" g+( .h+S. Z23 n5- .a *B
2% q111)))11|

3


2v%q1w q 111)))111

3
CD3 vjw 90a hTng #+nh)
'w 1|
n
q~2nf1

‚1 vnw
qwCA+ ny1 .a *
1|
1
q~2)1f1y‚1

‚1 1o 9* vnw 9,ng)
qwg+( 4p vnw 9,ng @A+ ny% F % € 1

N)
1|
%
q~2)%f1

‚1
.a _n hTng #+nh vnw 9,ng @A+ ny%q1 .T !" hTng #+nh
1|
xq1
q~2)vxq1wf1

‚1
Trang

1e
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
ThD. @D3B
.a * 1|
xq1
q~2vxq1wf1
y 1|
xq1
q~2%q~2f1
y1|
x
q~2%f1q g)1|
%
q~2
yv1|
%
q~2%f1wqg)v1|
x
q‚w
.hGo g+( .h+S. Z23 n5- .a * 1|
%
q~2%f1

‚1 @" g)v1|
%
q‚w

g
#b. %há 1|
%
q ‚

g 1o 1|
x
y g)nq1

1|
%
q‚

g
%h+ 9* g)v1|
%
q‚w

‚1


1|
%q1
q~2v%q1wf1

‚1
CD3 vnw 90a hTng #+nh)
ĐSn 9`3 h,ng .a .hW3 -h0&ng -há- Z23 n5- hƒ 4p 1Rng 9?+ @A+ nhkng '"+
.oán hTng #+nh #ang .Mnh .\ng Z2á.F-hT .5-)Đb .r0ng 6a -h0&ng -há- !"
90a 4p 1Rng .ronng á '"+ .oán -hR .h2^ @"o hƒ 4?F!+=n .R .r=n #ọ. %ho(ng
ha3 #^. #+>n Ná 9XnhFnhW. 9Xnh 'X hbn n"o 9*) s á '"+ .oán .r=n á hƒ 4? n
90a Ná 9+nh .r=n N F l)
TK @+8 -h`n .Mh 9+>2 _n hTng #+nh Z2a g+( .h+S. Z23 n5- 9/ 90a ra %S.
!2Dn 2?+ Yng .a .hW3 * .h/ .hL h+8n -h0&ng -há- Z23 n5- Z2a @+8 NŠ. h+82
Žv%q1w f Žv%w)ThL hW. 6a nhDn NŠ. 90a r,. ra .K .Mnh hW. 2)2
vh0&ng1w)Tr< !5+ '"+ .oán .r=n .a á- 1Rng nhDn NŠ. n"3 9/ hTng #+nh nh0 4a2B
C5ZAB 86A5:
.a * Žv1w y2)1q1y3

3 %h+ 9* vjw !2$n 9,ng
g+( 4p Žv%wy2)%q111)111

3
Trang

1~
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
.a NŠ. h+82 B Žv%q1wfŽv%w
y2v%q1wq111))11 f2%f 111)))111
y2%q2q111)))111 f 2% f 111)))111
y 2 q 1|||)))||
#" 2q 1||)))|||

3
CD3 vjw 90a hTng #+nh)
"F6 >SNA 1.G : ChTng #+nh .Ing @A+ 4? ng23=n 10&ng n .a *
2
nq2
)3
n
qn
nfj

2n vew
ChTng #+nhB
qw CA+ n y 1 .a * B
2
1q2
)3
1
qn)1fj y 2
3
)3
1
qnfj y 2n

2n 1o 9* vew !2$n 9,ng
qw g+( 4p vew 9,ng @A+ #ọ+ n y % F % €1

l
q
2
%q2
)3
%
qn)% f j

2n
zŠ. h+82 Žv%f1w f Žv%w y2
%q1q2
)3
%q1
)
)nv%q1w f j f 2
%q2
)3
%
f n% q j
y 2|)2
%
)3
%
q n y 2|)e
%
q n y n)vj)e
%
q 1w

n
#" j)e
%
q 1 y j)v)))ew q 1 y v)))jw q 1 y v)))nw

n
N=n Ž v%q1w f Žv%w

n) CD3 vew 90a hTng #+nh)
Nh0 @D3 Z2a á '"+ .oán .r=nF -h0&ng -há- Z23 n5- 9h .r< .h"nh #^. $ng R
hTng #+nh h+82 Z2( .r0A nhkng '"+ .oán .\ng Z2á. .0&ng 9?+ -hT .5-)Đ* !"
@+8 9&n g+(n h*a '"+ .oán 90a h,ng @> nhkng g+5ng & '(n 6a '"+ 3*an h+a
hS.) Đ?+ @A+ họ 4+nh THCS n*+ r+=ng F 9`3 !" -h0&ng -há- @Ka g+,- á G#
Trang

1‚
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
%+/# ngh+8# 90a '"+ .oán #^. áh R .h/ v'0A 1wF !5+ @Ka g+,- á G# *
.h=# %u nQng 9ánh g+á F nhDn NŠ 9/ 9+ 9Sn hTng #+nh '"+ .oán .\ng Z2á.)
T23 nh+=n %h$ng -h(+ '"+ .oán n"o Vng * .h/ 4p 1Rng -h0&ng -há- n"3
'<+ 9`3 hƒ !" -h0&ng -há- g+,- h,ng .a %h‰ng 9Xnh 90a 4L 9,ng 9in 6a
#^. #8nh 9> -hR .h2^ @"o hƒ 4? F Ná 9Xnh .r=n #^. #+>n F #^. %ho(ng 'X
hbn @" n* hƒ 9/ á- 1Rng 9/ hTng #+nh '"+ .oán h+a hS. .h2_n .,3)
M< r^ng h&n ho á '"+ .oán h+a hS. 15ng %há F .a * .hO 4p 1Rng -h0&ng
-há- hTng #+nh .hT ha+ 4a2 9`3B
)o P5 ?LAB M5NM Wt d1AB 2N2 >4A5 25_> 9E 256D 5Y>:
"F6 >SNA ).1: ChTng #+nh rIng @A+ #ọ+ #

l ) .a * #
3
f13#

e
N5\A pq> :
Ta .hW3 13# y 12# q # #" 12#

e Fn=n .a hƒ _n NŠ. #
3
f # !"
90a)
C5ZAB 86A5 :
Đb. A y #
3
f13#
y#
3
f# f 12#
y#)v#
2
f1w f12#
yv#f1w)#)v#q1w f12
•o #f1F # F#q1 !" 'a 4? ng23=n !+=n .+S- n=n .Mh v#f1w)#)v#q1w @Ka
h+a hS. ho 2 @Ka h+a hS. ho 3 .T !" v#f1w)#)v#q1w

e
CD3 A y #
3
f13#

e
Trang

1g
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
"F6 >SNA ).) : Cho A y 2q2
2
q2
3
q) ) )q2
e|
D) ChTng #+nh rIng A

3 „~ „ 1n)
e) .[# hk 4? .Dn Yng 6a A
N5\A pq> : Đ?+ @A+ '"+ .oán n"3 F1o %h$ng * hƒ 4? -hR .h2^ n=n .a %h$ng .h/
4p 1Rng -h0&ng -há- Z23 n5-)
Đ/ hTng #+nh '"+ .oán .a nghu .A+ @+8 4p 1Rng .A+ á 1W2 h+82 h+a hS.
'Ing áh .5o ra #^. .hKa 4? !" '^+ 6a á 4? 3„~„1n .K A
C5ZAB 86A5 :
Ta * B A y 2 q2
2
q2
3
q) ) ) q2
e|
y 2)v1q2w q 2
3
v1q2wq) ) ) q2
ng
)v1q3w
y2)3 q 2
3
)3 q) ) )2
ng
)3
y 3v2q 2
3
q) ) ) q2
ng
w

3
CD3 A

3 )
ChTng #+nh .0&ng .L @A+ A

~ @" 1n )
‡w Ch, E rIng ~ y 1q2q2
2
@" 1n y 1q2q2
2
q2
3
.a * B A y 2)v1q2q2
2
wq2
j
v1q2q2
2
wq ) ) ) q2
n‚
v1q2q2
2
w
y~)v2q2
j
q) ) )q2
n‚
w

~
#b. %há A y 2)v1q2q2
3
w q2
n
v1q2q2
3
w q ) ) )q2
n~
v1q2q2
3
w
y1n)v2q2
n
q ) ) )q2
n~
w


1n
CD3 A

3„~„1n
e)NS2 .Mnh .\ng 6a A 9/ .[# hk 4? .Dn Yg 4c rW. %h* %hQn)Ta nghu 9Sn @+8 r,.
gọn A 'Ing áh nh`n 2 @"o 2 @S 6a A .a 90a
Trang

2|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
2)A y 2
2
q2
3
q ) ) )q2
e|
q2
e1
#" A y 2q2
2
q2
3
q) ) )q 2
e|
zŠ. h+82 B2)A f A y2
e1
f2 y 2)v2
e|
f1w y 2)•v2
j
w
1n
f 1‘
y2)•1e
1n
f 1 ‘ y 2)v) ) )nw y v) ) )|w
CD3 hk 4? .Dn Yng 6a A !" B |
T0&ng .L '"+ .oán .r=n .a * á '"+ .oán 4a2 )
"F6 >SNA ).+ B ChTng #+nh rIng
A y3q3
3
q3
n
q ) ) )q3
1gg1


13 @" j1
C y11q11
2
q ) ) ) q11
g

n
Cá '"+ .oán n"3 họ 4+nh * .h/ hTng #+nh @" !"# .0&ng .L @A+ á `2 h;+
6a '"+ .oán .r=n)
"F6 >SNA ).:: S? gd# 2~ hk 4? 1 .h[ h+a hS. ho 2~
N5\A pq> : CA+ '"+ .oán n"3 .a Vng %h$ng .h/ hTng #+nh 'Ing -h0&ng -há-
Z23 n5- @[ %h$ng * hƒ 4? R .h/ n=n .a 4p 1Rng 1W2 h+82 h+a hS.)
C5ZAB 86A5 :
zŠ. A y111) ) ) 11 y111)) 11 N1|||) ) ) ||1|||) ) ) 1
#" … y 111) ) ) 11

g
C y 1||| ) ) ) ||1|||) ) )||

3
n=n A

g)3 y€ A

2~
Đ/ hTng #+nh '"+ .oán .a -h(+ 4p 1Rng 1W2 h+82 h+a hS. 9dng .h7+ -h(+ .áh
á 4? %hŠo !Šo -hY ha- @A+ .Mnh hW. h+a hS. ) Ta .hW3 '"+ .oán 9h 4p 1Rng h8
Z2( 2)‚ ) Tránh .[nh .r5ng họ 4+nh !"# '"+ #^. áh #á3 #* %h+ .hL h+8n
Trang

21
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
-hŠ- h+a 9/ * 90a 9+>2 hTng #+nh ) TK '"+ .oán r=n .a * '"+ .oán .\ng Z2á.
4a2B
"F6 >SNA ).G: ChTng #+nh rIng 4? gd# 3
n
hk 4? 1 .h[ h+a hS. ho 3
n
F
N n ε ∀

…[a .oán n"3 họ 4+nh .L hTng #+nh 'Qng ha+ áh Z23 n5- @" 4p 1Rng .Mnh h+a
hS.)
"F6 >SDA ).H BChTng #+nh rIng B
a
n
fa

3| F
N a ∈ ∀
v~w
NhDn NŠ. B CA+ a

N r• r"ng '"+ .oán .h;a #hn á 9+>2 %+8n 6a -h0&ng -há-
hTng #+nh Z23 n5- ) Song .hL .S 4p 1Rng -h0&ng -há- Z23 n5- ho '"+ .oán
n"3 !5+ !"# ho @+8 hTng #+nh .r< n=n -hT .5-)
ChTng #+nhB
qw zŠ. @A+ ay1 .a * 1
n
f1 y|

3 %h+ 9* v ~w !2$n 9,ng
qw G+( 4p v~w 9,ng @A+ n y % F % € 1

N

.a * %
n
f %

3|
Ta _n hTng #+nh v~w9,ng @A+ a y%q1)TT !" hTng #+nh v% q1w
n
fv%q1w

3|
ThD. @D3 )
.a * v%q1w
n
fv%q1w y%
n
qn%
j
q1|%
3
q1|%
2
qn%q1f%f1
y%
n
f%qn%v%
3
q2%
2
q2%q1|w
yx
n
f% q n%)•%q1q2%v%q1w‘
y%
n
f% qn%)•v%q1wv%
2
f%q1q2%w‘
y%
n
f%qn%)•v%q1w)v%
2
q%q1w‘
y%
n
f%qn%•v%q1w)v%
2
f1q%q2w‘
y%
n
f%qn%v%q1w)v%q2wqnv%f1w)%)v%q1w)v%q1w
Trang

22
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
#" %)v%q1wv%q2w @" v%f1w)%)v%q1w 9>2 !" .Mh 6a 3 4? .L nh+=n !+=n .+S- n=n .hGo
'"+ .oán .\ng Z2á. 1)1•h0&ng 2€ .a 423 ra .Mh 6a á 4? n"3 h+a S. ho 2 @" 3
)Mb. %háv2F3w y 1 n=n .Mh 6a 3 4? .L nh+=n !+=n .+S- n"3 +a hS. ho e)
xh+ 9* .a * n%)v%q1w)v%q2w

n @" nv%f1w)%)v%q1wv%q1w

n n=n
n%)v%q1w)v%q2w

3| @" nv%f1w)%)v%q1wv%q1w

3|
xS. ha- @A+ g+( .h+S. Z23 n5- x
n
f%

3|


a
n
f a

3|
Nh0 @D3 %h$ng -h(+ '"+ .oán n"o .a Vng * .h/ á- 1Rng -h0&ng -há- hTng
#+nh Z23 na- #^. áh nhanh h*ng)
á- 1Rng .Mnh hW. @" 1W2 h+82 h+a hS. .a o áh hTng #+nh .hT 2)
C5ZAB 86A5 :
zŠ. a
n
fa y ava
j
f1wya)va
2
f1w)va
2
q1w
yvaf1w)a)vaq1w)va
2
fjwqnvaf1w)a)vaq1w
yvaf1w)a)vaq1w)va
2
fjqnw
yvaf1w)a)vaq1w
yvaf2w)vaf1w)a)vaq1w)vaq2wqnvaf1w)a)vaq1w
ThGo '"+ g+(+ .\ng Z2á. 1)1 • h0&ng 2€ .a * B
vaf1w)a)vaq1w

2 @" vaf1w)a)vaq1w

3
vaf2w)vaf1w)a)vaq1w)vaq2w

n
#" v2F3w y 1 n=n vaf1wavaq1w

e ha3 nvaf1w)a)vaq1w

3|
@" va f2w)vaf1w ) a )vaq1w)vaq2w

3|

N n ∈ ∀
CD3 A y a
n
f a

3|

N a ∈ ∀
Trang

23
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
NS2 4? h+a !" 4? %h$ng Z2á !An @" #< r^ng #+>n 6a a @A+
Z a ∈
.h[ '"+ .oán
%h$ng .h/ hTng #+nh 'Ing -h0&ng -há- Z23 n5- @[ %h$ng Ná 9Xnh g+( .h+S. 'X
hbn 6a a )Ta * .h/ g+(+ '"+ .oán .hGo áh NŠ. á .r07ng ha- 4? 10 .rong
-hŠ- h+a )Ch‰ng h5n hTng #+nh Ba
n
fa

n F
Z a ∈ ∀
Ta hTng #+nh '"+ .oán .r=n)
NŠ. 4? 10 .rong -hŠ- h+a ho n !" | F1F2F3Fj
.a * B a
n
fa yava
j
f1w y a)va
2
f1w)va
2
q1w
NS2 a y n% F v Z K ∈ ∀ w .h[
Aya
n
fa y vn%w
n
fn% yn%•vn%w
j
f1‘

n F Z K ∈ ∀
NS2 a y n%q1w v Z K ∈ ∀ w .h
A y a
n
fa y vn%q1w
n
f vn%q1w
yvn%q1w•vn%q1w
2
f1‘)•vn%q1w
2
q1‘
y n%)vn%q2w

n

vn%q1w
n
fvn%q1w

n ha3 A

n
NS2 a y n% q2 F v Z K ∈ ∀ w .h[
a
2
q1 yvn%q2w
2
q1 y 2n%
2
q2|%qjq1
y 2|%
2
q2|%qn y nvn%
2
qj%q1w

n

A

n
NS2 a y n% q 3 F v Z K ∈ ∀ w .h[
Trang

2j
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
a
2
q1 y vn%q3w
2
q 1 y 2n%
2
q 3|% qg q1
2nx
2
q3|%q1| y n)vn%
2
qe%q2w

n

A

n
NS2 a y n% qj F v Z K ∈ ∀ w .h[
a
2
f1 y vn%qjw
2
f1 y vn%qjf1w)vn%qjq1w
yvn%q3w)vn%qnw
yvn%q3w)n)v%q1w

n

A

n
CD3 a
n
f a

n F
Z a ∈ ∀
C* .h/ .hW3 nS2 4? h+a Z2á !AnF.a %h$ng n=n !"# .hGo áh g+(+ n"3 @[ .a
%h$ng .h/ NŠ. hS. 90a á .r07ng ha- 4? 10 @" @+8 !"# 9* rW. @W. @( @" #W.
.h7+ g+an)
" F6 >SNA ).b :
ChTng #+nh rIng @A+ #ọ+ 4? ng23=n aF ' .h[
a
n
)' f a)'
n


3|
C5ZAB 86A5 :
.a * B a
n
)' f a)'
n
y a
n
)'qa)'fa)'fa)'
n
ya'va
j
f1wfa')v'
j
f1w
Trang

2n
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
ya')va
2
f1wva
2
q1w f a' )v'
2
f1wv'
2
q1w
ya')va
2
f1wva
2
fjqnwf a')v'
2
f1wv'
2
fjqnw
ya'vaf1wvaq1wva
2
fjw qna'va
2
f1w f a'v'f1wv'q1w)v'
2
fjw q na'v'f1wv'q1w
ya')vaf2w)vaf1w)vaq1w)vaq2wfa')v'f2w)v'f1w)v'q1w)v'q2wqna'va
2
f1wfna'v'
2
f1w
TK '"+ .oán .\ng Z2á. 1)1 •h0&ng 2€ .a *B
a')vaf2w)vaf1w)vaq1w)vaq2w @" a')v'f2w)v'f1w)v'q1w)v'q2w h+a hS. ho 2F3Fn
M" v2„3wyv3„nwyv2„nwy1 .hGo h8 Z6 2)‚ •h0&ng 1€
N=n a
n
)'fa)'
n


2)3)n ha3

3|
NhDn NŠ. B …"+ .oán .r=n %h$ng 4p 12ng‹ 90a -h0&ng -há- Z23 n5-
< '"+ .oán na3 họ 4+nh 4c gb- %h* %hQn %h+ -h`n .Mh
a
n
)'fa'
n
y a)'va
j
f'
j
wya'va
2
f'
2
w)va
2
q'
2
w
ĐSn 9`3 @+8 hTng #+nh '"+ .oán .r< !=n J'S .iU %h$ng * & 4< 1ˆn .A+ 9+>2
_n hTng #+nh ) Đ+ ng0a -h_n hTng #+nh .a .hW3 #R 9Mh 6a @+8 .h=#
'A. a' .rong '+/2 .hT nhI# 90a '"+ .oán .r< @> 15ng & '(n 6a '"+ .oán .\ng
Z2á. 1)1•h0&ng 2€ )C+8 .h=# 'A. a' %h$ng !"# #W. .Mnh .\ng Z2á. 6a '"+
.oán #" .5o & 4< ho á '0A 4a2)Đ/ E @A+ 4? #V 6a aF' !" !O .a * '"+ .oán
.\ng Z2á.)
" F6 >SNA ).c B ChTng #+nh rIng a
n
' f a'
n


# F @A+ n !O F # !" '^+ h2ng nh;
nhW. 6a n 4? ng23=n !+=n .+S-)
" F6 >SNA ).u B ChTng #+nh rIng
A y n
3
vn
2
f~w
2
f 3en

n|j|
N n ∈ ∀
Trang

2e
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
NhDn NŠ. B @[ 4? h+a !An #2?n hTng #+nh A

n|j| .a n=n -h`n .Mh A .hanh
.hKa 4? @" n|j| .h"nh á .hKa 4? ng23=n .?)Đ/ á- 1Rng '"+ .oán .\ng Z2á. 1)1
•h0&ng 2€ @" h8 Z2( 2)‚ • h0&ng 1€
ChTng #+nh B n|j| y2
j
)3
2
)n)~
.a * A y n
3
vn
2
f~w
2
f3en y n•n
2
vn
2
f~wf3e‘
yn)•vn
3
f~nw
2
fe
2

yn)vn
3
f~nfew)vn
3
f~nqew
yn)vnq1w)vnq2w)vnf3w)vnf1w)vnf2w)vnq3w
yvnf3w)vnf2w)vnf1w)n)vnq1w)vnq2w)vnq3w
M" B qw vnf3wvnf2w @" vnf1w)n „ vnq1w)vnq2w

2
vnf3w)vnf2w)vnf1w)n

j


A

1e
qw vnf3wvnf2wvnf1w @" vnq1wvnq2wvnq3w

3


A

g
qw vnf3w)vnf2w)vnf1w)n)vnq1w)vnq2w)vnq3w

~


A

~
qw vnf2w)vnf1w)n)vnq1w)vnq2w

n


A

n
CD3 A h+a hS. ho nF1eF~Fg ha3 A y n
3
vn
2
f~w
2
f 3en

n|j|
" F6 >SNA ).10 B ho
N n ∈
Tng #+nh rIng
a) n
2


3 hob n
2


3 10 1
') Tdn .a+ n 9/ n
2
q1 y 3||)))||
Trang

2~
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
C5ZAB 86A5 :
D)zŠ. á 4? 10 .rong -hŠ- h+a ho 3 !" |„1„2
qwNS2 ny3% F
( ) Z k ∈ ∀


n

3 .h[ n
2

3 •h+/n nh+=n 9,ng€
qwNS2 n y3%q1 .h[ n
2
yv3%q1w
2
yg)%
2
qe%q1y3%)v3%q2wq1
#" 3%v3%q2w

3

n
2

3 10 1
qwNS2 n q3% q2 .h[ n
2
yv3%q2w
2
yg%
2
q12%qjyg%
2
q12%qj
yg%
2
q12%y3q1y3v3%
2
qj%q1wq1
#" 3v3%
2
qj%q1w

3

n
2

3 10 1
CD3 n
2
h+a hS. ho 3 hob h+a ho 3 10 1)
e) TK hTng #+nh .r=n .a 423 ra n
2
q1 h+a ho 3 10 1 hob 10 2)Ha3 n
2

3
#" 3|||)))||

3 n=n %h$nng .dn .5+ n 9/ vn
2
q1w y3||)))||
" F6 >SNA ).11 B ChTng #+nh rIng
NS2 nq1 @" 2nq1 v
N n ∈ ∀
w 9>2 !" 4? hMnh -h0&ng .h[ n

1j
N5\A pq> B .a .hW3 2j y 3)‚ #" v3„‚wy1 n=n * .h/ á- 1Rng h8 Z2( 2)‚
•h0&ng 1€ 9/ hTng #+nh)
C5ZAB 86A5:
NŠ. á 4? .L nh+=n n %h+ 9*B
qwNS2 n y 3%q1 .h[ nq1 y3%q1q1 y3% q 2 %h$ng !" 4? hMnh -h0&ng .hGo %S.
Z2( 6a '"+ .oán .r=n)
qwNS2 n y 3%q 2 .h[ 2nq1 y2v3%q2w q1y e%qny3)v2%q1wq2
Trang

2‚
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
%h$ng !" 4? hMnh -h0&ng .hG %S. Z2( 6a '"+ .oán .r=n)
CD3 ny3% .h;a #hn v‚w
Mb. %háB
1o nq1 @" 2nq1 !" 4? hMnh-h0&ng !O n=n h+a ho ‚ 10 1

n

‚ hoQ 2n


ha3 n y‚% vgw
.K v‚w @" vgw

n

‚)3 #" v3F‚w y 1 n=n n

2j
N5\A pq> :
Z2a á '"+ .oán .r=n .a .hW3 @+8 @Dn 1Rng @" -h?+ ha- á .Mnh hW. @> h+a
hS. #^. áh ha- !M * .h/ g+,- .a rW. nh+>2 .rong @+8 g+(+ @" hTng #+nh á
'"+ .oán h+a hS.)
" F6 >SNA ).1) B ChTng #+nh rIng @A+ #ọ+ 4?
N n ∈
.a *
1e
n
f1

1~ hƒ %h+ n h’n)
NhDn NŠ. B •o #+>n 6a n !" 4? .L nh+=n #" 1e
n
f1 -hT .5- n=n .a %h$ng .h/ 4p
1Rng -h0&ng -há- Z23 n5- @"o 9/ hTng #+nh '"+ .oán .r=n )TK 9* .a * áh
g+(+ '"+ .oán .r=nB
CN25 1B 4p 1Rng .Mnh hIng 9‰ng
Ay1e
n
f1yv1~f1w
n
f1y…S1~qvf1w
n
f1
qwNS2 n h’n Ay…S1~q1f1y…S1~

1~
qwNS2 n !O A y …S1~f1f1y…S1~

1~
CD3 @A+ #ọ+ n .h[ 1e
n
f1

1~ F.K 9* 423 ra n h’n
CN25 ):
qwNS2 n h’nF .a * ny2%
Trang

2g
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
%h+ 9* Ay1e
2%
f1y1e
2%
f1

1e
2
f1
#" 1e
2
f1 y22n

1~
CD3 A

1~
" F6 >SNA).1+ : .[#
N n ∈
9/
Dw n
2
q2nfj

11
eon
n
f2
n

g F n≥2
2w2n
3
qn
2
q~nq1

v2nf1w
dwn
n
q1

n
3
q1 Fvn € |w
C5ZAB 86A5
Do Đb. A y n
2
q2nfj
y n
2
qnnf3nf1nq11
Đ/ A

11 .h[ vnqnwvnf3w

11

vnqnwvnf3wy11% F
N k ∈
Thp á .r07ng ha- 4? 10 6a -hŠ- h+a A ho 11 .a .hW3 hƒ * g+á .rX 6a n !"
ny 11% f n hob ny11%q3 .h[ .h;a #hn '"+ .oán ) CD3 @A+ n y11%fn @" ny11% f3
.h[ A

11
eo n
n
f2
n

g F n≥2
á- 1Rng hIng 9‰ng .hT .a *
n
n
f2
n
yvnf2wv…Snq2
nf1
w y 3)v…Snq2
nf1
w v1|w
#" n
n
f2
n

g

n
n
f2
n
yg% F v
N k ∈
w v11w
TKv1|w @" v11w

…Snq2
nf1
y…S3
Ta NŠ. .r07ng ha- 4? 10 6a -hŠ- h+a n
n
f2
n

3
Trang

3|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
qwNS2 ny3. v
N t ∈
w .h[
n
n
f2
n
yn
3.
f2
3.
yvn
.
f2
.
wv…Snq2
2.
w
%h+ 9* 1r .hW3 n
n
f2
n

g v1o 11w
@D3 ny3. .h;a #hn
qwNS2 ny3.q1 F v
N t ∈
w .h[
n
n
f2
n
yn
3. q1
f2
3. q1
yn
3.
)n f 2
3.
)2y2vn
3.
f2
3.
w q 3)n
3.
Ta * 2vn
3q
f 2
3q
w

g v .hGo hTng #+nh .r=nw @" 3)n
3q

g v@[ n
3q
!2$n .Dn Yng !"
2nw)
CD3 n y 3. q 1 %h$ng .h;a #hn
q€ NS2 n y 3. q 2 v.

Nw .h[
n
n
f 2
n
y n
3. q2
f 2
3. q2
y 2n)n
3.
f j)2
3.
y j)vn
3.
f2
3.
wq21)n
3.
Ta * n
3.
f2
3.

g v.hGo hTng #+nh .r=nw #" 21)n
3.
y3)~)n
3.

g
N=n n y 3. q2 %h$ng .h;a #hn
CD3 @A+ n y3. .h[ n
n
f2
n
@g
ĐSn 9`3 .a .hW3 r• 90a 02 .hS 6a -h0&ng -há- 4p 1Rng .Mnh hW. h+a hS. #"
-h0&ng -há- Z23 n5- %h$ng .h/ 4p 1Rng)
2w Đb. Cy2n
3
qn
2
q~nq1 y n
2
qnqjqn}v2nf1w
Trang

31
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
Ta * n
2
qn

NF N=n 9/ C

2nf1 .h[ n

2nf1F n

N ha3 v2nf1w -h(+ !" 0A 6a
n v%M h+82 Ưvnww
#" Ưvnwy“1„ “n n=n .a * B
2nf1 y f1 y€ n y |
2nf1 y 1 y€ n y 1
2nf1 y n y€ n y 3
2nf1 y fn y€ n y f2 v!o5+w
CD3 @A+ ny | „ n y 3 „ n y 1 .h[ C

v2nf1w
do n
n
q1

n
3
q1 F n € |
Ta * n
n
q1

n
3
q1 •y€ n
2
vn
3
q1wfvn
2
f1w

n
3
q1
•y€ n
2
f1

n
3
q1
•y€ vnf1w)vnq1w

vnq1wvn
2
fnq1w
•y€ nf1

n
2
f nq1 v@[ nq1 { |w
NS2 n y 1 .a 90a |

1
NS2 n)1 .h[ nf1 • nvnf1wq1y n
2
fnq1
•o 9* nf1 %h$ng .h/ h+a hS. ho n
2
fnq1
CD3 g+á .rX 123 nhW. .[# 90a 6a n .h;a #hn !" 1
N5\A pq> B 9?+ @A+ -h_n .a * áh h;+ %ha 9/ * '"+ .oán #A+ nh0 4a2B
" F6 >SNA ).1:: T[# n

l 9/ -h`n 4? C}v2nf1w ng23=n
Ta * '"+ .oán .0&ng .L
Trang

32
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
" F6 >SNA ).1G B ChTng #+nh rIng * @$ 4Π4? .L nh+=n n 9/ nq1n @" nq~2 !" ha+
4? ng23=n .? Yng nha2
N5\A pq> :
h, E rIng '"+ .oán 3=2 Ya hTng #+nh * @$ 4? 4? .L nh+=n n .h;a #hn g+(
.h+S. hT %h$ng 3=2 _2 -h(+ hƒ ra R .h/ #^. 4? hk2 h5n n n"o 9*)Ta g+(+ '"+
.oán 'Ing áh B T+Sn h"nh g+(+ '"+ .oán -h6 9Xnh 6a '"+ .oán n"3 rd+ -h6 9Xnh
!5+ %S. Z2( #" .a @Ka .[# 90a
Ta :n * .h/ * `2 h;+ %há ho '"+ .oán .r=n !"B ChTng #+nh * @$ 4? 4? .L
nh+=n n 9/ -h`n 4?

1n
~2
+
+
=
n
n
M
.?+ g+(n
C5ZAB 86A5 B Ph`n 4?
1n
~2
+
+
=
n
n
M
.?+ g+(n %h+ B
vnq~2 „ nq1nw y1 ha3 nq~2

nq1n
.a *
1n
~2
+
+
=
n
n
M
y
1n
n~
1
+
+
n
Đ/ M ng23=n 10&ng .h[ nq1n -h(+ !" Ưvn~w
#" Ưvn~w y “1„ “3„ “n~
NS2 nq1n y1 y€ ny f1j %h$ng .h;a #hn '"+ .oán@[ n

N
nq1n yf1 y€ ny f1e %h$ng .h;a #hn '"+ .oán@[ n

N
nq1n y3 y€ ny f12 %h$ng .h;a #hn '"+ .oán@[ n

N
nq1n yf3 y€ ny f1‚ %h$ng .h;a #hn '"+ .oán@[ n

N
nq1n yn~ y€ ny j2 .h;a #hn '"+ .oán
nq1n yfn~ y€ ny f~2 %h$ng .h;a #hn '"+ .oán@[ n

N
Trang

33
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
CD3 M ng23=n .h[ n y j2
•o 9* M .?+ g+(n %h+ n y Nfj2 ha3 * @$ 4? 4? .L nh+=n n 9/ M .?+ g+(n)
" F6 >SNA ).1H: Cho aF'F

l @" .h;a #hn a q ' q

e
ChTng #+nh rIngB a
3
q '
3
q
3

e
C5ZAB 86A5 B Đb. A y a
3
q '
3
q
3
fvaq'qw
%h+ 9*B
A y a
3
faq'
3
f'q
3
f
y ava
2
f1wq'v'
2
f1wqv
2
f1w
y vaf1w)a)vaq1wqv'f1w)')v'q1wqvf1w))vq1w
•o vaf1w)a)vaq1w

2
vaf1w)a)vaq1w

3
M" v2F3w y1
n=n vaf1w)a)vaq1w

e v12w
Mb. %há aF'F * @a+ .r: nh0 nha2 n=n .a * B
v'f1w)')v'q1w

e v13w
vf1w))vq1w
 
e v1jw
TK v12w „v13w„v1jw @" g+( .h+S. aq'q

e
N=n a q ' q

e
N5\A pq> B ThL hW. 6a '"+ .oán .r=n %h+ hTng #+nh .a 9h 4p 1Rng h8 Z2( 2)3
•h0&ng1€
CA+ '"+ .oán n"3 .a #< r^ng .h"nh '"+ .oán .\ng Z2á. 4a2B
Trang

3j
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
" F6 >SNA ).1b: ChTng #+nh rIng nS2 aq'q

% .h[ a
n
q'
n
q
n

% @A+ % !" '^+
h2ng nh; nhW. 6a n 4? ng23=n !+=n .+S-)
" F6 >SNA ).1c B ChTng #+nh rIng nS2 á 4? .L nh+=n aF'F .h;a #hn 9+>2 %+8n B
a
2
q'
2
y
2
.h[ a' h+a hS. ho e|
NhDn NŠ. B _n hTnh #+nh a'

e| @A+ 9+>2 %+8n a
2
q'
2
y
2
.a n=n 4p 1Rng h8
Z2( 2)‚ •h0&ng1€
C5ZAB 86A5 : Ta .hW3 n …S 3 “ 1 y€ n
2
y…S 3 q1
ny …Sn “ 1 y€ n
2
y…S n q1
ny …Sn “ 2 y€ n
2
y…S n qj
ny …Sj “ 1 y€ n
2
y…S ‚ q1
ny …Sj “ 2 y€ n
2
y…S ‚ qj
vn NS2 aF'F %h$ng h+a hS. ho 3 .h[
a
2
F '
2
F
2
9>2 h+a hS. ho 3 10 1
%h+ 9* a
2
q '
2
y …S3q2

2
y …S3q1
.rá+ @A+ g+( .h+S. a
2
q '
2
y
2

CD3 .dn .5+ #^. .rong 'a 4? aF'F h+a hS. ho 3
1o 9* a)')

3
vn NS2 aF'F 9dng .h7+ h+a hS. ho n .h[
a
2
F '
2
F
2
9>2 h+a hS. ho n 10 1 hob j
Trang

3n
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
%h+ 9* a
2
q '
2
h+a hS. ho n 10 |„ 2 „3

2
h+a hS. ho n 10 1„j
.rá+ @A+ g+( .h+S. a
2
q '
2
y
2

CD3 .dn .5+ #^. .rong 3 4? aF' F h+a hS. ho n 1o 9* a)')

n
q€ NS2 aF'F 9>2 %h$ng h+a hS. ho j .h[ a
2
F '
2
F
2


‚ 10 1 hob j
%h+ 9* B a
2
q '
2
B ‚ 10 |F2Fn

2
B‚ 10 1F j .rá+ @A+ g+( .h+S. a
2
q '
2
y
2

CD3 .dn .5+ #^. .rong 'a 4? aF'F h+a hS. ho j 1o 9* a)')

j
TK v1nwFv1ew ” v1~wB a)') h+a hS. ho 3F jFn ha3 a)') h+a hS. ho e|
NhDn NŠ.B á '"+ .oán .r=n 9>2 90a 90a ra @A+ á 9+>2 %+8n h+a hS.) Đ/ hTng
#+nh .a 9>2 1La h6 3S2 @"o h8 Z2( 2)3 @" 2)‚ v h0&ng 1 w CD3 @A+ nhkng '"+
.oán !+=n Z2an 9Sn 4? ng23=n .? @" ha- 4? .h[ .a 4c hTng #+nh nh0 .hS n"o•

Đ/ g+(+ 90a nhkng '"+ .oán nh0 @D3 .a -h(+ ni# @kng 90a á %há+ n+8#
@> 4? ng23=n .? @" ha- 4?)
"F6 >SNA ).1u: ho - !" 4? ng23=n .? !An h&n 3 P q‚ Vng !" 4? ng23=n .?)
H;+B P q 1| !" 4? ng23=n .? ha3 ha- 4?)
N5\A pq>: C[ P !" 4? ng23=n .? !An h&n 3 423 ra P %h$ng h+a hS. ho 3
xh+ 9* P * á áh '+/2 1+rn - y 3% q1 „ - y 3% q2 v %

lw .hp á .r07ng
ha- 6a P @A+ P q ‚ @" - q 1| 9/ 1ˆn 9Sn 9+>2 _n hTng #+nh)
C5ZAB 86A5:
Trang

3e
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
C[ P !" 4? ng23=n .? !An h&n 3 423 ra P %h$ng h+a hS. ho 3 .a .hL h+8n -hŠ-
h+a - ho 3 .a *B
P y 3% q ! v|• ! •3w
q€ CA+ ! y1 .T - y 3% q1 .h[ - q‚ y 3% q1 q ‚ y 3% qg
y€ - q‚

3 1o 9* - q‚ !" ha- 4? v.rá+ !5+ @A+ g+( .h+S.w
q€ CA+ ! y2 .T - y 3%q2 .h[ - q‚ y 3%q2q‚ y 3%q1| vCA+ %

lw
.h;a #hn g+( .h+S.
-q1| y3%q2q1| y 3%q12 y 3)v%qjw

3
y€ - q1| !" ha- 4?
CD3 @A+ - !" 4? ng23=n .? !An h&n 3B - q‚ Vng !" 4? ng23=n .? .h[ - q1| !" ha-
4?)
TK '"+ .oán .r=n .a * á '"+ .oán .0&ng .L nh0 4a2B
"F6 >SNA ).)0: T[# 4? ng23=n .? - 9/ B
Do j- q1 !" 4? hMnh -h0&ng
ew 2-
2
q1 Vng !" 4? ng23=n .?
2o j-
2
q 1 @" e-
2
q 1 Vng !" 4? ng23=n .?
"F6 >SNA ).)1 B C* ‚‚ ng07+ 9+ .ha# Z2an 'Ing ha+ !o5+ NG 12 hŒ ngd+ @" NG ~
hŒ ngd+) H;+ #Œ+ !o5+ * 'ao nh+=2 NGF '+S. rIng #Œ+ ng07+ hƒ 90a ngd+ #^.
ghSF #Œ+ NG 9>2 .r< 96 4? ng07+)
Trang

3~
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
G6a6
Gọ+ N !" 4? NG !o5+ 12 hŒ ngd+ vN

Nw
Gọ+ 3 !" 4? NG !o5+ ~ hŒ ngd+
S? ng07+ 9+ 'Ing NG !o5+ 12 hΠngd+ !" 12N
S? ng07+ 9+ 'Ing NG !o5+ ~ hΠngd+ !" ~3
ThGo g+( .h+S. * ‚‚ ng07+ 9+ .ha# Z2an 'Ing ( ha+ !o5+ NG 1o 9* .a *B
12N q ~3 y ‚‚ v1‚w
#" 12N

j @" ‚‚

j n=n ~3 y ‚‚ f 12N

j
Ta * vjF~wy1 y€ 3

j v1gw
TK v1‚w y€ ~3 • ‚‚ ha3 3 • 12 v2|w
TK v1gw „ v2|w .a * 3 nhDn á g+á .rX j„ ‚„ 12
CA+ 3 y j .ha3 @"o v1‚w B 12N q ~)j y ‚‚ y€ N yn
CA+ 3 y ‚ .há3 @"o v1‚wB 12N q ~)‚ y ‚‚ y€ N y 2Fee %h$ng .h;a #hn @[
v N
w N ∈
CA+ 3 y 12 .ha3 @"o v1‚wB 12N q ~)12 y ‚‚ y€ N y |)33 %h$ng .h;a #hn @[
v N
w N ∈
CD3 * n NG !o5+12 hΠngd+ @" j NG !o5+ ~ hΠngd+)
N5\A pq>:
– 9`3 .a gb- '"+ .oán h+a hS. 10A+ 15ng á '"+ .oán 9? 4ong .hL hW. @+8 g+(+
'"+ .oán !" @+8 g+(+ -h0&ng .r[nh ngh+8# ng23=n)
Ta NŠ. '"+ .oán 4a2B
"F6 >SNA ).)) B T[# .W. ( á 4? ng23=n 10&ng .h;a #hn -h0&ng .r[nhB
Trang

3‚
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
Do nN q ~3 y 112
eo j1N f3~3 y 1‚~
G6a6
Do Ta * ~3

~ @" 112

~
y€ nN y 112 f~3

~
#" vn F ~w y 1 y€ N

~
Mb. %há nN ≤ 112 ha3 N ≤22 n=n N nhDn á g+á .rX ~ „ 1j „ 21 vN

l
q
w
NS2 Ny~ .ha3 @"o a€ .a 90a 3 y 11

l
q
v.h;a #hnw
NS2 Ny1j .ha3 @"o a€ .a 90a 3 y e

l
q
v.h;a #hnw
NS2 Ny21 .ha3 @"o a€ .a 90a 3 y 1

l
q
v.h;a #hnw
CD3 vNF3w nhDn á g+á .rXB
v~F11w „ v1jFew „ v21F1w
eo G+(+ -h_n ' .0&ng .L -h_n .r=n)
TK '"+ .oán .r=n .a * á '"+ .oán .0&ng .L)
"F6 >SNA ).)+: .[# ngh+8# ng23=n 6a -h0&ng .r[nh
N
2
q 3
2
q—
2
y 2
2||‚
N3—)
Cá '"+ .oán nh0 .r=n .h07ng .h[ .a -h(+ NŠ. @A+ á .r07ng ha- NF3F— h’n hob
!O)
Trang

3g
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
N5\A pq>:
C* .h/ n*+ '"+ .oán h+a hS. rW. -hong -h,F 9a 15ng ( @> h[nh .hT @" n^+ 12ng
n=n 9:+ h;+ h,ng .a -h(+ * 4L nhDn '+S. nhanh nhD3 9/ 90a g+a á -h0&ng
-há- g+(+ .?. nhW.) Song -h0&ng -há- g+(+ á '"+ .oán 4p 1Rng .Mnh hW. h+a hS.
9/ g+(+ .h[ .h$ng 1Rng @" .+8n !a+ h&n ()
Ngo"+ ra :n * #^. 4? -h0&ng -há- %há)
+. P5 ?LAB M5NM 25ZAB 86A5 M5aA 25ZAB
"F6 >SNA +.1 B C* 4? .0n nh+=n n"o h+a hS. ho 12 .h[ 10 gF h+a hS. ho 1n .h[
10 1 %h$ng •
NhDn NŠ.B
xh+ 9ọ 9> '"+ .oán .r=n họ 4+nh rW. 1r h+/2 nh_# 9> '"+ @" g+(+ '"+ .oán
'Ing áh hƒ ra á 4? n"o 9* .h;a #hn '"+ .oán ra nh0ng .hL hW. '"+ .oán
%h$ng 9:+ h;+ hƒ ra 4? R .h/F .a '+S. rIng @A+ 9> '"+ n"3 h,ng .a hƒ * .h/
%h‰ng 9Xnh hob -h6 9Xnh '"+ .oán) Ph0&ng -há- hTng #+nh -h(n hTng !,
n"3 g+,- ho .a .hL h+8n 90a 3=2 _2 .r=n)
C5ZAB 86A5:
G+( 4p * 4? a
N ∈
.h;a #hn g+( .h+S.
Ta * ay 12% qg y 3vj% q 3 w

3 v21w
#" a y v1n% q1w %h$ng h+a hS. ho 3 9+>2 n"3 #`2 .h2ˆn @A+ v21w
@D3 %h$ng * 4? .L nh+=n n"o .h;a #hn 9> '"+
Trang

j|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
…"+ .oán 3)2 B TK '?n hk 4? 1 „ 2 „ 3 „ j !D- .W. ( á 4? .L nh+=n * j hk 4?
gd# ( j hk 4? W3) Trong á 4? 9* * .dn .5+ ha+ 4? n"o #" #^. 4? h+a hS.
ho 4? :n !5+•
N5\A pq>:
Đ?+ @A+ '"+ .oán n"3 .a %h$ng -h(+ !+8. %= á 4? !D- 90a .K j 4?F rd+ .hp h+a
á 4? 9* ho nha2 9/ hƒ ra %S. Z2() Ta .hW3 4? !An nhW. !D- 90a .K '?n 4? !"
j321F 4? 'Š nhW. !" 123j) N=n .h0&ng * 90a .K -hŠ- h+a #^. 4? ho á 4?
:n !5+ hƒ * .h/ !" 2 hob 3)
TK nhDn NŠ. .r=n .a .[# á g+k !+82 9/ g+(+ '"+ .oánB
G+( 4p .dn .5+ ha+ 4? !D- 90a .K '?n 4? .r=n .h;a #hn g+( .h+S. !" NF 3)
%h+ 9* N

3 90a .h0&ng !" - y 2 hob - y 3
q€ @A+ - y 2
%h+ 9* nS2 3 y 123j !" 4? nh; nhW. .h[ N -h(+ nhDn g+á .rX !" N y2je‚
Đ+>2 n"3 .rá+ @A+ g+( .h+S. @[ N 90a !D- .K j 4? 1 „ 2 „ 3 „ j
q€ @A+ - y 3
xh+ 9* .a * N

3 y3 y€ N

3 9+>2 n"3 @$ !M @[ .\ng á hk 4? 6a N !" 1 q 2
q3 q j y 1| %h$ng h+a hS. ho 3
CD3 %h$ng .dn .5+ ha+ 4? n"o #" #^. 4? h+a hS. ho 4? :n !5+)
NhDn NŠ. @+8 hTng #+nh 6a .o"n '"+ .oán .r=nB
SL %há '+8. 6a '"+ .oán hTng #+nh 'Ing -h0&ng -há- -h(n hTng @A+ á
!o5+ '"+ .oán %há < hŒB
Trang

j1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
NS2 á '"+ .oán h+a hS. !"# 'Qng -h0&ng -há- %háB -h0&ng -há- Z23
n5-F 4p 1Rng á .Mnh hW. h+a hS. )))F 9+>2 90a ra hTng #+nh 9h 90a %h‰ng
9Xnh .a hƒ 9+ %h‰ng 9Xnh !5+ .h[ < á '"+ .oán n"3 .a !5+ -h(+ NG# NŠ. 9+>2 90a
ra * 9,ng %h$ng @" -h(+ 9+ %h‰ng 9Xnh n*)
•r 1"ng nhDn .hW3 .K ha+ '"+ .oán .r=n #`2 .h2ˆn 90a Noa3 Z2ang 4L h+a
hS. @" %h$ng h+a hS.) C+8 hƒ ra #`2 .h2ˆn 9:+ h;+ -h(+ * 4L J .+nh EU .rong
áh nhDn '+S. á 1W2 h+82 h+a hS.)
"F6 >SNA +.+ : C* .dn .5+ ha3 %h$ng ha+ 4? ng23=n NF 3 4ao ho 3N
2
q ~3
2
y 2||2
N5\A pq> B < '"+ .oán n"3 9+>2 Z2an .rọng !" .a 9+ 1ˆn 1i.F hTng #+nh 9/ 90a ra
%h‰ng 9Xnh !" .dn .5+ ha3 %h$ng .dn .5+ ha+ 4? nh0 @D3)
C5ZAB 86A5:
Ta * 3N
2
q ~3
2
y 2||2
•y€ 3N
2
y 2||2 f ~3
2
•y€ 3N
2
y ~v2‚e f 3
2
w
#" v3F~w y 1 n=n N

~ •y€ N
2


~
2‚e f 3
2
y 2‚e fv3
2
q1w

~ v21w
y€ 3
2
q1

~
G+( 4p 3 y ~% q! v|
w ~ ≤ ≤l
Ta * 3
2
q 1 y v~% q!w
2
q1
y ~v~%
2
q 2%!w q !
2
q 1
Thp @A+ ! y|„ 1 „ 1 „ 2 „ 3 „ j „ n „ e .h[ .a .h2 90a %S. Z2( !
2
q1 %h$ng h+a hS.
ho ~ v22w
Trang

j2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
TK v21w @" v22w y€ %h$ng .dn .5+ ha+ 4? ng23=n NF 3 9/
3N
2
q ~3
2
y 2||2
"F6 >SNA +.: B Cho NF 3F — !" á 4? ng23=n .h;a #hn -h0&ng .r[nh N
2
q3
2
y —
2
ChTng #+nh rIngB
Do Trong ha+ 4? NF 3 * M. nhW. #^. 4? h+a hS. ho 3
e TMh N3

12
N5\A pq>: CA+ N Z ∈ .h[ N
2
hob h+a hS. ho 3 hob h+a hS. ho 3 10 1„ hob
h+a hS. ho j hob ho j 10 1)
ChTng #+nh
Do NS2 ( NF3 %h$ng h+a hS. ho 3 .h[ ( N
2
F 3
2
h+a hS. ho 3 10 1)
%h+ 9*B —
2
y N
2
q 3
2
.h[

2
h+a hS. ho 3 10 2 v9+>2 n"3 @$ !Mw
CD3 .rong ha+ 4? NF 3 * M. nhW. #^. 4? h+a hS. ho 3
eo zŠ. á .r07ng ha-B
q€ NF3 Yng !O %h+ 9* B N
2
h+a ho j 10 1
3
2
h+a ho j 10 1
y€ —
2
y N
2
q 3
2
h+a hS. ho j 10 2v Đ+>2 n"3 @$ !Mw
CD3 %h$ng * 9+>2 %+8n n"o 6a NF3 .h;a #hn v21w
q€ NF3 Yng h’n
xh+ 9*B N) 3

j vThGo `2 aw
N)3

3
Trang

j3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
M" v3Fjw y1
y€ N)3 y

12
q€ NF 3 %h$ng Yng .Mnh h’n !O
Đ/ %h$ng #W. .Mnh .\ng Z2á.)
G+( 4p N h’nF 3 !O %h+ 9* — !O
Đb. 3 y 2- q 1
— y 2Z q 1 @A+ - F Z Z ∈
Ta * N
2
y —
2
f 3
2
y v2Z q 1w
2
f v2- q1w
2
y˜jZvZ q 1w f j-v- q 1w™


y€ N

j ha3 N)3

j
%S. ha- %S. Z2( `2 a
y€ N)3

12
CVng @A+ @+8 4p 1Rng -h0&ng -há- hTng #+nh -h(n hTng)
"F6 >SNA +.G B zŠ. á 4? gd# ~ hk 4? -h`n '+8. #" á hk 4? 9* .h2^ .D-
ha-
{ } ~ „ e „ n „ j „ 3 „ 2 „ 1
Do H;+ * 3 hk 4? aF'F n"o #" a q ' y %h$ng•
eo H;+ * 2 hk 4? %há nha2 aF' n"o #" a h+a hS. ho ' %h$ng•
N5\A pq>:
Trang

jj
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
MŒ+ 4? gd# ~ hk 4? -h`n '+8. #" á hk 4? .h2^ .D- ha-
{ } ~ „ e „ n „ j „ 3 „ 2 „ 1
%h+ h+a ho g * 4? 10 '‰ng .\ng á hk 4? 1 q 2 q3 qj qn
qe q~ y 2‚ %h+ h+a ho g nghua !" * 4? 10 'Ing 1
C5ZAB 86A5:
Do G+( 4p * 'a hk 4? aF 'F #" a q ' y
C[ aF ' %h+ h+a ho g 9>2 * 4? 10 !" 1 n=n a q ' %h+ %h+ h+a ho g * 4? 10 !"
2 nh0ng h+a ho g * 4? 10 !" 1 v #`2 .h2ˆn @A+ g+( .h+S. a q ' y w
CD3 %h$ng .dn .5+ á 4? aF 'F #" a y ')n
C[ ' N ~ € 123jne~ N ~ € a n=n | • n • ~
CA+ ' !" 4? 'Š nhW. 90a !D- .K .D- ha- 9h ho @A+ ' y vg% q 1w)n y g%n q n
#" a h+a hS. ho g 10 1 n=n ny1 y€ a y ' v.rá+ g+( .h+S.w nh0 @D3F Yng @A+ 4L
-hong -h, 6a á '"+ .oán h+a hS. h,ng .a !5+ * nhkng áh g+(+ .0&ng Tng
.h, @XF %h$ng hƒ 4p 1Rng á .Mnh hW. h+a hS. #-M * .h/ hTng #+nh 90a) Ta
:n * .h/ 4p 1Rng -h0&ng -há- hTng #+nh .hT j #" .$+ #2?n g+A+ .h+82 9* !"B
Ph0&ng -há- hTng #+nh 4p 1Rng ng23=n !M Đ+r+h!=)
:.NBPQ 7A fg 36[625f7 Wt d1AB >[SAB 25ZAB 86A5 :
"F6 >SNA :.1B hTng #+nh rQng .dn .5+ #^. '^+ 6a 2||3 * 1ang
2||j2||j)))2||j
NhDn NŠ. B Ni# @kng n^+ 12ng 6a ng23=n !M 9+r+h!= 9/ 1ˆn 9Sn hTng #+nh
.dn .5+ ha+ 4? * Yng 4? 10 .h[ -hŠ- h+a ho 2||3) Sa2 9* 4p 1Rng h8 Z2( 2)‚
•h0&ng 1 €
Trang

jn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
C5ZAB 86A5 :
zŠ. 2||j 4? B a
1
y 2||j
a
2
y 2||j2||j
a
2||j
y 2||j2||j)))2||j • nh*# 2||j * #b. 2||j !_n €
.hGo ng23=n !E 9+r+h!= F.dn .5+ ha+ 4? * Yng 4? 10 %h+ -hŠ- h+a ho 2||3)
Gọ+ ha+ 4? 9* !" a
#
F a
n
• 1 š n • # • 2||j .h[
a
#
f a
n


2||3
Ta * B a
#
f a
n
y 2||j) ) )2||j|||) ) )|||| y 2||j ) ) ) 2||j ) 1|
jn
# f n nh*# 2||j
•o 1|
jn
@" 2||3 ng23=n .? Yng nha2 n=nB
2||j ) ) ) 2||j

2||3
# f n nh*# 2||j
"F6 >SNA :.): hTng #+h rIng .dn .5+ 4? ng23=n 10&ng n 9/ ho 2
n f1

1gg1
C5ZAB 86A5
zŠ. 1gg1 4? 2 F 2
2
F 2
3
F) ) )F2
1gg1
)C[ 2
%
!" 4? h’n
( ) Z K ∈ ∀
n=n %h$ng
h+a hS. ho 1gg1) •o 9* hƒ * 1gg| 4? 10 .hGo ng23=n !M 9+r+h!= n=n .dn .5+ M.
nhW. ha+ 4? * Yng 4? 10 .rong -hŠ- h+a ho 1gg1)
q Đ/ %h$ng #W. .Mnh .\ng Z2á. B G+( 4p ha+ 4? 9* !" 2
%
@" 2
#
< 9* 1 • % • #
•1gg1 ) xh+ 9* v 2
#
f 2
%
w

1gg1 •y€ 2
%
v2
#f%
f 1w

1gg1
Mb. %há v2
%
F1gg1w y 1 n=n 2
# f %
f 1

1gg1
CD3 .dn .5+ n

N 4ao ho 2
n
f 1

1gg1
Trang

je
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
voN5\A pq> B CA+ nhkng '"+ .oán j)1 F j)3 .a * g+(+ 90a @A+ '"+ .oán .0&ng .L )
Ngo"+ ra .a Vng gb- nhkng '"+ .oán .r=n @A+ áh h;+ %há 9:+ h;+ .a -h(+ 423
!2Dn F -h`n .Mh 9/ 90a @> '"+ .oán nh0 .r=n)
"F6 >SNA :.+B ChTng #+nh rIng .dn .5+ #^. !V3 .hKa 6a 3 #" '?n hk .Dn Yng
6a n* !" |||1)
"F6 >SNA :.: B ChTng #+nh rIng .dn .5+ ha+ 4? .L nh+=n % 4ao ho
v 2||2
%
f 1w

2||3
1|

C5ZAB 86A5 B zŠ. 2||3
1|
4? B 2||2
1
F 2||2
2
F 2||3
3
F )))F
1|
2||3
2||2
ThGo ng23G !E 9+r+h!= F .dn .5+ M. nhW. ha+ 4? * h+82 h+a hS. ho 2||3
1|
)
Đ/ %h$ng #W. .Mnh .\ng Z2á.)
G+( 4p ha+ 4? 9* !" 2||2
#
@" 2||2
n
v 1 • n • # • 2||3
1|
w
xh+ 9* .a * B 2||2
#
f 2||2
n
y 2||2
n
v 2||2
#fn
f1 w

2||3
1|
M" v 2||2
n
F 2||3
1|
w y 1 1o 9* v 2||2
#fn
f 1 w

2||3
1|
CD3 !2$n .dn .5+ 4? .L nh+=n x .h;a #hn)
"F6 >SNA :.GB ChTng #+nh rIng .dn .5+ 4? .L nh+=n % 4ao ho B 3
%
f 1 h+a hS. ho
1|||)
NhDn NŠ. B NhDn .hW3 v 3
%
„ 1||| w y1 @[ h+82 6a á !V3 .hKa 6a 3 o 15ng
3
%
v3
h
f 1w n=n .a * .h/ 4p 1Rng ng23=n .i 423 !2Dn 9+r+h!= 9/ g+( '"+ .oán)
C5ZAB 86A5 B
Trang

j~
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
zŠ. 1h3 1||1 4? 4a2 B 1 F 3F) ) ) F 3
1|||
%h+ h+a 1||1 4? n"3 ho 1||| F *
%h$ng Z2á 1||| 4? 10 ) @[ @D3 .hGo ng23=n .i 9+r+h!G. F * M. nhW. ha+ 4? .rong
1h3 * Yng 4? 10 .rong -hŠ- h+a ho 1|||)
G+( 4p 9* !" 3
.
F 3
h
v . € h w ) xh+ 9* 3
.
f 3
h


1||| y€ v 3
.fh
f 1 w

1|||
@[ v 3 F 1||| w y 1 n=n v 3
h
F 1|||w y 1@" @[ @D3 v 3
.fh
f 1 w

1|||
Đb. x y . f h „ * v 3
%
f 1 w

1||| v9-#w
qwT0&ng .L áh g+( '"+ .oán .r=n .a * .h/ g+(+ Z23S. á '"+ .oán 4a2 B
"F6 >SNA :.H : ChTng #+nh rIng .dn .5+ 4? .L nh+=n % 4ao ho v ~
%
f 1 w

2|||
"F6 >SNA :.b : ChTng #+nh rIng nS2 v - FZ w y 1 .h[ .dn .5+ 4? .L nh+=n % 4ao ho
v -
%
f 1 w

-
#
v #

l
q
F ho .r0A w
C* .h/ .hW3 rIng Fá '"+ .oán .r=n 9>2 * h2g #^. 1W2 h+82 9* !" 4? !dng @"
4? .h; !2$n !" ha+ 4? ng23=n .? Yng nha2 ) Đ`3 Vng !" #^. nhDn NŠ. Z2an .rọng
g+,- .a g+(+ '"+ .oán h+a hS. %h+ @Dn 1Rng ng23=n !M 9+r+h!=)
Tr=n 9`3 F .$+ 9h 10a ra '?n -h0&ng -há- hMnh 9/ hTng #+nh '"+ .oán h+a
hS.) CA+ á 15ng .oán -hong -h, @> .Mnh h+a hS. F 9:+ h;+ ng07+ họ -h(+ ni#
hi á -h0&ng -há- g+( hMnh F .5o & 4< 9O * 4L -h?+ ha- !+nh ho5. g+ka á
áh g+(+ hob * !?+ .0 123 .hGo nh+>2 áh F -h(+ '+S. nhDn NŠ. !+nh ho5. g+ka
á áh g+(+ hob * n?+ .0 123 .hGo nh+>2 áhF -h(+ '+S. nhDn NŠ. !+nh ho5. F
4áng .5o .[# ra 9b 9+/# r+=ng @" h2ng 6a .Kng '"+ .oán .K 9* á- 1Rng #^.
áh nhanh h*ng F !+nh ho5. @" hMnh Ná á -h0&ng -há- ) Đ+>2 9* %Mh .hMh
Trang

j‚
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
4L h+/2 '+S. F .[# .:+ 4áng .5o 6a ng07+ họ F 9* :n !" & 4< 6a nh0nh hTnh
.h, F nhkng 4a3 #G .oán họ < á G# 9b '+8. !" -h_n .oán họ)
CA+ #ong #2?n nh0 @D3 F h3 @ọng á '5n 4c 3=2 .hMh @" .[# .h=# nhkng
áh g+(+ #A+ .h, @X ho nhkng '"+ .oán h+a hS. .r=n .D- 4? ng23=n hob * .h/
#< r^ng h&n nka)
PHẦN III : CC "ÀI T'P TH#M KHwO
"F6 >SNA 1: ChTng #+nh rIng
aw ~
nq2
q ‚
2nq1


1g
'w e
2n
q 3
nq2


11
w 2
2qn
) 3
n
q nn f j

2n
1w n
j
q en
3
q11n
2
q en

2j
CA+ #ọ+ 4? ng23=n n )
"F6 >SNA ): ChTng #+nh rIng
aw 4
n
y v nq1 wv nq2 w q ) ) ) q v nqn w

2
n
'w j2
jn
y 21
jn
q ‚v nq 11w q 3~n q 2

jn
CA+ #ọ+ 4? ng23=n n)
"F6 >SNA +: .[#
N n ∈
4ao ho
aw n
n
f 2
n


e3
'w 3
2nq3
q2
jnq1

2n
w31
n
f 1n
n
f 2j
n
f ‚
n


112
Trang

jg
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
"F6 >SNA :: ChTng #+nh rIng .\ng 2- q 1 4? .L nh+=n !+=n .+S-
h+a hS. ho - q 1
"F6 >SDA G:
aw ChTng #+nh rQng nS2 B
3N q n3

~ .h[ Nq j3

~
( ) N y x ∈ ∀F

Đ+>2 ng0a !5+ * 9,ng %h$ng •
'w aF ' F n

N '+S. a
n

~
ChTnh #+nh rIng v a
2
qg‚' w

jg
"F6 >SNA H: ChTng #+nh rIng
aF ' F n

N .a *
aw •v1|
n
f 1 w)a q v11) ) ) 11 f nw' ‘

g
n hV 4? 1
'w v 1|
n
q 2 w

3
"F6 >SNA b : ChTng #+nh rIng
3e
e3
f 1

~ nh0ng %h$ng h+a hS. ho 3~
"F6 >SDA c : ChTng #+nh rIng
aw v3 q 3
3
q 3
n
q) ) ) q 3
2n f1
w

3|
'w 2~1gn

f 1|‚‚~

q1|1n22eje|
w 31
n
f 1n
n
f 2j
n
q ‚
n112
1w v 1|
n
q 2
3
w

g
Gw v 3~
3~
f 23
23
w

1|
@A+
Z n ∈ ∀

Trang

n|
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
"F6 >SNA u: T[# ngh+8# ng23=n 6a á -h0&ng .r[nh 4a2
aw 1nN f 1g3 y 11
'w j1N f 3~3 y 1‚~
w nN q 123 y ~n
"F6 >SNA 10: ChTng #+nh rIng .\ng '[nh -h0&ng 6a ha+ 4? ng23=n h+a hS. ho
~ .h[ #Œ+ 4? 9* h+a hS. ho ~)
"F6 >SNA 11: Cho 1| 4? ng23=n 10&ng B 1 F 2 F) ) ) F1| ) Si- NS- .Y3 E 1| 4? 9*
@"o #^. h"ng ) C^ng #Œ+ 4? 9* @A+ 4? .hT .L 6a n* .rong h"ng .a 90a 1| .\ng )
ChTng #+nh rQngB Trong 1| .\ng 9* .dn .5+ M. nhW. ha+ .\ng * hk 4? .Dn Yng
g+?ng nha2)
"F6 >SDA 1) B ChTng #+nh rIng .dn .5+ '?n hk 4? .Dn Yng !" 1gg2 h+a hS.
ho1gg3
"F6 >SNA 1+B T[# 3 hk 4? .Dn Yng 6a 3
1||
"F6 >xDA 1:: Tha3 á 1W2 v‡w '<+ á hk 4? .hMh ha-
‚g
e
y jgeg‡‡2g|ge1
"F6 >SNA 1GB ChTng #+nh rQng nS2 .\ng !D- -h0&ng 6a 3 4? ng23= h+a hS. ho
g .h[ .dn .5+ #^. .rong 3 4? 9* !" '^+ 6a 3 )
"F6 >SNA 1H: Ph(+ !W3 M. nhW. 'ao nh+=2 4? .L nh+=n 9O hi hin .dn .5+ ha+ 4?
#" h+82 6a h,ng h+a hS. ho n )
"F6 >SNA1b: Cho 3 4? ng23=n .? !An h&n 3 )ChTng #+nh rIn 3 4? 9* .dn .5+ 2 4?
#" .\ng hob h+82 6a h,ng h+a hS. ho 12 )
Trang

n1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
"F6 >SNA 1c: Trong ‚ 4? .L nh+=n F #Œ+ 4? * 3 hk 4? 'ao g+7 Vng * .h/ họn
90a 2 4? #" %h+ @+S. !+>n nha2 .a .h2 90a ^. 4? * e hk 4? h+a hS. ho ~ )
"F6 >SNA 1u: ChTng #+nh rIng .rong .D- 4? .L nh+=n * .h/ .[# 90a 4? *
15ng1ggj1ggj ) ) )1ggj||| ) ) )||

1ggn
"F6 >SNA )0B Tha3 v‡w 'Ing á hk 4? .hMh ha- 9/ B
aw 2n‡

2 @" g
'w g‡j

3 @" j
w ‡1‚‡

( 2 F 3 F n F g
"F6 >SNA )1B ChTng #+nh rQng nS2 3 4? a F aq% @" aq2%
9>2 !" á 4? ng23=n .? !An h&n 3 .h[ % h+a hS. ho e
"F6 >SNA )) B T[# ha+ 4? .L nh+=n a @" ' 9/ 4?
aw A y na|'

1n
'w … y na1'

12
w C y 3a12'

1n
"F6 >SNA )+B ChTng #+ng rIng 4? .L nh+=n
A y 11)2)3) ) )2||32||jv1 q 1}2 q 1}3 q ) ) ) q 1}2||3 q 1}2||j w

2||n
"F6 >SNA ): B .[# á 4? .L nh+=n * ha+ hk 4? 4ao ho #Œ+ 4? 9>2 h+a hS. ho
.Mh á hk 4? 6a n* )
"F6 >SNA )G : ChTng #+nh rIng @A+ ~ 4? ng23=n 'W. %[ 'ao g+K Vng .dn .5+ j 4?
* .\ng h+a hS. ho j )
"F6 >SNA )HB ChTng #+nh rIn @A+ #ọ+ 4? ng23=n .? - € ~ .a o
A y 3
-
f 2
-
f 1

j2-
Trang

n2
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
"F6 >SNA )b: ChTng #+nh rIng @A+ #ọ+ 4? .L nh+=n n › 1 ) Ta * h+82
# f Sv#w

g
Trong 9* Sv#w !" .\ng á hk 4? 6a #
"F6 >SDA )c: ChTng #+nh rIng
NS2 - @" Z !" ha+ 4? ng23=n .? !An h&n hob 'Qng n .h[ -
2
f Z
2


2j
Trang

n3
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
phÇn I2 : !h3c nghi4m
I0Môc ®5ch 6/,u cÇu:
T4ªn c) 1B /; /u5n vÒ nh<ng 2i3n thøc c) 9: vÒ n0i dung
cña c(c %h)ng %h(% chøng minh 9µi to(n chia h3t t4ªn t5% 1#
ngu.ªn C
,h)ng %h(% -u. n&% to(n häc D %h)ng %ha% 11A dông c(c 2i3n
thøc vÒ chia h3t D %h)ng %h(% chøng minh 9?ng %hEn chøng
vµ %h)ng %h(% v5n dông ngu.ªn /; ®i4ich/ª D -ua viÖc nghiªn
cøu t×nh h×nh thFc t3 t&i t4)ng TGHI JKn GLa M Thanh Nai M
Gµ TK. . (% dông c(c 2i3n thøc c) 9: ®+ vµo gi:i to(n vOi c(c
9µi to(n chia h3t .3u gi(o viªn nhiÖt t×nh hOng dPn häc 1inh
9i3t v5n dông m0t c(ch /inh ho&t vµ 1a9g1 t&o c(c %h)ng %h(%
t4ªn vµo viÖc chøng minh c(c 9µi to(n chia h3t t4ªn t5% 1#
ngu.ªn th× n+ 1Q mang /&i hiÖu -u: nh8t ®6nh .
T=. thRo 1F v5n dông B tSng møc ®0 D thSi gian 2h(c nhau
mµ hiÖu -u: mang /&i cTng 2h(c nhau . ThFc nghiÖm 1Q %hUn
nµo %h:n (nh 23t -u: ®+ . Hñng c# vµ VK. dFng niÒm tin cho
9:n thKn vµ ®Wng nghiÖ% . Xuan tKm 1u. ngh7 chuYn 96 cho
cZng t(c gi:ng d&. 2hi vÒ t4[ng TGHI .
II07u& !+8nh !h3c nghi4m :
Trang

nj
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
Xu( t4×nh /µm ®Ò tµi D ch\ng tZi ma. m]n ®$c t4=ng vOi
®$t thFc t5% . "K. cTng /µ m0t d6% t#t ®^ tZi hoµn thµnh tZt
®Ò tµi vµ ti3n hµnh thFc nghiÖm.
"3n t4[ng TGHI JKn GLa MThanh Nai M Gµ TK. D t4ong th[i
gian thFc t5% tZi ®_ -uan 1(t D ®iÒu t4a häc 1inh t4ong c(c ti3t
häc 9Wi d`ng D -ua c(c 9µi t5%
mµ häc 1inh ®_ /µ vµ t4×nh 9µ. D -uan 1(t gi(o viªn t4ong gi[ hM
)ng 1dPn häc 1inh
gi:i mZt 1# 9µi t5% t4ªn /O% vµ vÒ nhµ vOi môc ®Ých n]m ®$c
cach1 hOng dPn häc 1inh 1A dông /inh ho&t c(c %h)ng %h(% c+
/iªn -uan ®^ /µm m0t d&ng to(n nµo ®+ .
Xua viÖc thFc nghiÖm ®Ò tµi t&i /O% ab tZi ®_ thu ®$c 23t
-u: 1au C
c TZi ®a 4a 9µi t5% C chøng minh 4?ng vOi
N n ∈ ∀
th×
a
!n
M 1'
dªu cUu c(c Rm 1u. ngh7 vµ /µm
Iau m0t th[i gian tZi th8. c(c Rm hUu nh 2hZng chøng minh ®M
$c v×C
M eOi n /µ 1# tF nhiªn 98t 2× D 9µi to(n B d&ng tfng -u(t nªn
c(c Rm 2hZng 9i3t 9]t ®Uu 1u. ngh7 tS ®Ku
Trang

nn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
M gµi to(n B d&ng mT nªn c(c Rm hUu nh cLn h1$i ®#i vOi
nh<ng 9µi to(n nµ. .
T4Oc t×nh h×nh ®+ D tZi ®_ hOng dPn vµ giOi thiÖu vOi c(c Rm
m0t 1# %hUn t4ong ®Ò tµi tZi ®ang thFc hiªn D 1au ®+ cac 1Rm
/µm thA th× c(c Rm tj 4a /inh ho&t 2hi 5n dông c(c 2i3n thøc tZi
cung c8% ®^ gi:i 9µi to(n c=ng /o&i 2h(c.
h v5. vOi ®Ò tµi cña m×nh D tZi th8. n+ thFc 1F gi\% Ýc cho
häc 1inh t4ong -u( t4×nh häc 90 mZn 1# häc vµ cho c: gi(o
viªn ®ang gi:ng d&. 90 mZn. kK. dFng cho c(c Rm nh<ng 9Oc
®i v<ng ch(c D nh<ng høng th\ D nh<ng 1a. mª to(n häc B c(c
Rm /µ nhiÖm vô D /µ tKm hu.3t cña mli ng[i gi(o viªn ."iÒu ®+
1Q th\c ®Y ng[i gi(o viªn 2hZng ngSng nghiªn cøu vµ 1(ng t&o
h)n n<a ®m ®Rm tOi cho cac 1Rm nh<ng 2i3n thøc 9f Ých
t4ong cu0c 1#ng D h)n n<a ®+ cLn /µ 9Oc ®Öm ®^ t&o 4a
nh<ng nhKn tµi cho "8t Oc t4ong t)ng /ai .
phÇn 2 : k! lu-n
"Ò tµi h %h)ng %h(% chøng minh 9µi to(n chia h3t t4ªn t5% 1#
ngu.ªni nghiªn cøu m0t %hUn nhj cña /; thu.3t chia h3t t4ong
90 mZn 1# häc. Xua -ua t4×nh t×m tLi D tham 2h:o tµi 2iÖu
c=ng vOi 1F hOng dPn chn 9:o cña c(c thU. cZ gi(o D tZi ®_ hÖ
th#ng ®$c ®U. ®ñ c(c 2i3n thøc c) 1B %hôc vô cho viÖc chøng
Trang

ne
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
minh c(c 9µi to(n chia h3t vµ ®ua 4a ®$c c(c %h)ng %h(%
chøng minh cô th^ TZi th8. ®Ò tµi cña m×nh /µ m0t ®Ò tµi
9f Ých cho c: gi(o viªn vµ häc 1inh D®oc 9iÖt /µ B TGHI vOi c(c
9ufi d&. häc 9Wi d`ng th[ng Vu.Rn cho c(c RmD+ g+% %hUn
VK. dFng B häc 1inh nÒn t:ng c) 9:n vÒ 1# häc vµ /µm cho 1#
häc gUn gTi vøi c(c Rm . g:n thKn tZi cTng tÝch /T. cho m×nh
nh<ng 2i3n thøc cUn thi3t vµ hoµn thiÖn dUn c(c 27 nEng gi:i
9ai pto(n chia h3t.
"^ hoµn thµnh ®q tµi nµ. 9ª9 c&nh viÖc tham 2h:o tµo
/iÖu D t4ao ®fi ti3% thu 2i3n thøc D ; 2i3n cña 9&n 9q D t×m hi^u
t×nh t4&ng häc to(n cña häc 1inh TGHI vµ 1F nl /Fc cña 9:n
thKn D tZi cLn ®$c 1F chn 9:o t5n t×nh cña c(c thU. cZ t4ong
2hoa tF nhiªn t4[ng H"I, Gµ TK. D t4Fc ti3% /µ thU. h"l >h]c
"iÖni .
IF thµnh cña ®Ò tµi cLn %hô thu0c 48t nhiÒu vµo 1F v5n
dông m0t c(ch /inh ho&t D 1(ng t&o vµ 2hro /ro n0i dung cña ®Ò
tµi vµo thFc t3 .
TZi Vin chKn thµnh c:m )n vµ 9µ. tj /Lng 9i3t )n 1Ku 1]c
tOi thU. "l 2h]c "iÖn c=ng toµn th^ c(c thU. cZ D 9&n 9q ®_ gi\%
tZi t4ong -ua t4×nh /µm ®Ò tµi nµ. . Goµn thµnh ®Ò tµi nµ.
9:n thKn tZi cTng 2hZng t4(nh 2hji 1F chñ -uan vµ thi3u V+t .
s8t mong 1F g+% ; D 9f Vung cña thU. cZ vµ c(c 9&n .
Trang

n~
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
T«i xin ch©n thµnh c¶m
¬n !

9(i li4u !h*m kh1)
1. nKng cao vµ %h(t t4i^n ®&i 1# t
u Ig vi(o Jôc 1wwa x t(c gi: C eT G<u g×nh
2. tu.^n chän 9µi th× häc 1inh giji to(n
thc1 1 1# häc M ®&i 1#
uIg Gµ 0ix t(c gi: C Lª GWng "øc D "µo thiÖn >h:i
3. tu.^n t5% c(c 9µi to(n chän /äc thc1
u kg vi(o Jôc 2yy3x
t(c gi: CeT J)ng Thô. D T4)ng HZng Thµnh DeT gäc "&i
!. to(n nKng cao /O% *
ukg "µ zng 1ww*x t(c gi: C gu.{n eT Thanh
'. Kng cao vµ %h(t t4i^n to(n *
u kg vi(o Jôc 2yy3 x t(c gi: CeT G<u g×nh
*. Kng cao vµ %h(t t4i^n to(n a
ukg vi(o Jôc 1ww'x t(c gi: C eT G<u g×nh
Trang

n‚
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
Trang

ng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Môc lôc
lêi nãi ®Çu phÇn I : më ®Çu 1. LÝ do chän ®Ò tµi 2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi 3. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi 3.1 Môc ®Ých 3.2 NhiÖm vô 4. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 4.1 §èi tîng cña ®Ò tµi 4.2 ph¹m vi nghiªn cøu 5. c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 6. §ãng gãp cña ®Ò tµi phÇn II : néi dung CH¦¥NG 1 : Nh÷ng kiÕn thøc c¬ së 1. Ph¬ng ph¸p quy l¹p to¸n häc 2. Mét sè kiÕn thøc vÒ chia hÕt trªn tËp sè nguyªn 2.1 §Þnh nghÜa 2.2 tÝnh chÊt 2.3 Mét sè dÊu hiÖu chia hÕt 2.4 Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 2.5 Mét sè lu ý vÒ ch÷ sè tËn cïng Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->