P. 1
Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

|Views: 3,008|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Công Bằng

More info:

Published by: Trần Công Bằng on Dec 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

ông về Xiêm nằm chờ thời. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải _______________________________________________________________________ _ T. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ triệu người. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. có việc mở trường học. giải phóng dân tộc. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Đầu thế kỷ XX. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). nhưng rồi cũng không thành công. nửa phong kiến. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. Do những hạn chế về lịch sử. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). phần lớn xuất thân từ nông dân. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. ở Trung Kỳ.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. phong kiến và tư sản. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. nước mạnh. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). mở mang dân trí. có cuộc vận động Duy tân. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). hạ chiếu Cần Vương. nếp sống. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. hô hào thay đổi phong tục. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Phan Châu Trinh. về giai cấp. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. Việc không thành. chủ yếu là Nhật Bản. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. II. ở Bắc Kỳ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. nên Phan Bội Châu. làm cho dân giàu. kéo dài đến năm 1913. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. nâng cao dân khí. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. bóc lột của đế quốc. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phóng của dân tộc. càng về sau. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. Phạm Tuấn Tài.. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp _______________________________________________________________________ _ T. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Hưng Nam. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Quan hải tùng thư (Huế). Tuy nhiên. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). An Nam trẻ (La jeune Annam). dân chủ. Hưng Nam). tập hợp các thành phần tư sản. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Người nhà quê (Le Nhaque). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Phục Việt (1925).. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. về thế lực kinh tế và chính trị. tiểu tư sản. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Thanh niên cao vọng (1926). nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Năm 1919-1923. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). nhưng với tinh thần dân tộc. Cường học thư xã (Sài Gòn). đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .

nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. xã hội chủ nghĩa. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. sôi nổi. thành lập dân quyền. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Nhìn chung. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. cũng có những hoạt động phối hợp.. Trong tình thế hết sức bị động. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. III. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Về tổ chức. ngày 5 – 6 – 1911. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". Hải Dương. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . xóa bỏ chế độ vua quan.. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. Về chính trị. ở một số địa phương như Thái Bình. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. thể hiện ý thức dân tộc. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Về tư tưởng. bác ái. rõ ràng. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. Ngày 9-2-1930. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước.

Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. nhân sự. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. cạnh tranh phạm vi hoạt động. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . thông qua chánh cương vắn tắt. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Trung Quốc. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Người sang Liên Xô gặp Lênin. đang đói mà có cơm ăn. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. là kết quả của quá trình lựa chọn. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Pháp. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính _______________________________________________________________________ _ T. Năm 1930 tại Hương Cảng. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. chương trình tóm tắt … IV. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. sôi nổi khắp cả nước. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Sách lược vắn tắt. Năm 1923. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ.

người sáng lập. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trị. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. giải phóng xã hội. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị _______________________________________________________________________ _ T. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. giải phóng giai cấp. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. đủ sức lãnh đạo cách mạng. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. tư tưởng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. giải phóng con người. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. “Năm 1930. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. thống nhất các tổ chức cộng sản. Đông Kinh Nghĩa Thục. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX.

đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. dân chủ văn minh". dựng làng. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Câu 2. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. xã hội công bằng. bao trùm: Làm người. 1. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ thành lập Đảng. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. đấu tranh xã hội). rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. giữ nước. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Người đã tự tu dưỡng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để _______________________________________________________________________ _ T. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước .Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. phù hợp với thời đại. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. văn hóa khu vực. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. trung kiên trong bản chất. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. nhân quyền của văn hoá phương Tây _______________________________________________________________________ _ T. Một bối cảnh văn hóa nữa. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. như lòng vị tha. dựng làng và giữ nước. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Trần Đình Nam ở Huế. Phan Bội Châu. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. Vương Thúc Mậu. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. Hà Văn Cận. khắc khổ trong sinh hoạt. là gia đình nhà Nho. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Những bạn bè của ông. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Để có phần sáng tạo của mình. tu thân dưỡng tính. là sống ở làng. tình yêu thương con người. Chính từ bối cảnh này. cần cù. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. các con cháu của Nguyễn Thông. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. bác ái. văn hóa thế giới. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. vừa có chất Nho phong. dân chủ và phong cách dân chủ. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. những hình ảnh đẹp của thời đại. triết lý hành đạo giúp đời. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. tư tưởng từ bi bác ái. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nên người. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. văn hóa dân tộc. bình đẳng. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. sang ở nước. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người.

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. Cây phải có gốc.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. 2. cán bộ. Hai là: Xây đi đôi với chống. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. vận dụng. coi đó là cái gốc của cây. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. việc tốt”. Nó do đấu tranh. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. khơi dậy ý thức tự giác. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Tây. coi nhẹ mặt tài. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phát triển góp phần làm phong phú. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . mọi người vì mình”. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. vừa gạn lọc. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. kế thừa. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. _______________________________________________________________________ _ T. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. đều do cán bộ tốt hay kém”. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. lành mạnh về đạo đức. vừa thu hái. Cổ vũ “người tốt.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cho nên. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. cổ…. Người cách mạng phải có đạo đức. Một là: Nói đi đôi với làm. các điển hình tiêu biểu. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. phải nêu gương về đạo đức. không có nguồn thì sông cạn. kim. không có gốc thì cây héo. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. tạo nên tư tưởng của Người. đảng viên đi trước. suy nghĩ và lựa chọn. Nâng cao đạo đức cách mạng. làng nước theo sau. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. củng cố. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng.

yêu thương con người. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Người căn dặn. trai hay gái. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. 4. mà còn lâu dài về sau. Hai là. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. vàng càng luyện càng trong". không phân biệt một ai. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Cũng như ngọc càng mài càng sáng. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. đồng chí của Người. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . ham muốn tột bậc.. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. trung với nước hiếu với dân. khó khăn nào cũng vượt qua. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Với tấm lòng bao dung của một người cha. dân ta được hoàn toàn tự do.. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. không trừ một ai. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Từ khái niệm cũ "trung với vua. “Trung với nước hiếu với dân. Những người lao động bị áp bức bóc lột. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. ai cũng được học hành". phải biết làm cho phần tốt ở trong _______________________________________________________________________ _ T. là trẻ hay già. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động.

đó là thái độ của người cách mạng. cần kiệm liêm chính. không bừa bãi". tiết kiệm tiền của của dân. nhắc nhở mỗi cán bộ. Đối với những người có thói hư tật xấu. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. "không xa xỉ. chí công vô tư. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Chính. không dối trá. lên trước việc tư. đoàn kết thật thà. không hoang phí. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. không ỷ lại. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. của bản thân mình. không lười biếng. không tham lam". Vì vậy mà quang minh chính đại. nguồn hạnh phúc của chúng ta". lừa lọc. của nước. tự đại. luôn giữ thái độ chân thành. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. "Không tham địa vị. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. Bốn là. Đối với việc: để việc công lên trên. Trong Di chúc. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. lao động có kế hoạch. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. có năng suất cao. tiết kiệm thì giờ. Không tham sung sướng. Chí công vô tư. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. siêng năng. là nguồn sống.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đối với mình: không tự cao. không dựa dẫm. không liên hoan. tinh thần quốc tế trong sáng. sáng tạo. chè chén lu bù.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. Đối với người: không nịnh hót người trên. hạt thóc của Nhà nước. mà _______________________________________________________________________ _ T. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Không tham tiền tài. Ba là. khiêm tốn. việc nhà. Phải "trong sạch. phải "lo trước thiên hạ. sửa đổi điều dở của bản thân mình. "nghĩa là không tà. đứng đắn". Không ham người tâng bốc mình. vui sau thiên hạ". Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. thẳng thắn. của nhân dân". chứ không phải đập cho tơi bời". không phô trương hình thức. không bao giờ hủ hoá". khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. không xem khinh người dưới. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đó là.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. "không xâm phạm một đồng xu. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". với việc". .

đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. cá nhân có thành tích xuất sắc. đạo đức. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. độc lập dân tộc. phong kiến. hiếu với dân. là thứ “giặc nội xâm”. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". biểu dương các tập thể. chí công vô tư. Theo Hồ Chí Minh. Trung với nước. cần kiệm liêm chính. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. cho mỗi con người. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. là bạn đồng minh của thực dân. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. công lý và tiến bộ xã hội. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. hạnh phúc cho nhân dân. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Trung với nước. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. Ngay từ năm 1952. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. thương người. dân chủ và tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. con người. Theo Hồ Chí Minh. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. các dân tộc. Người đã chỉ rõ tội lỗi của _______________________________________________________________________ _ T. với nhân dân lao động các nước. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. bóc lột. hiếu với dân. lãng phí quan liêu.

Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. _______________________________________________________________________ _ T. liêm. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. là một khó khăn. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Hai mặt đó phải tiến hành song song. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. sống trong sạch. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. liêm. đau xót". Do vậy. trong tinh thần. bằng gươm còn dễ. II.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . chí công vô tư.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ những kẻ tham ô. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. không kiêu ngạo. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. có chí tiến thủ và đoàn kết. phê phán những thói hư tật xấu. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. mật thám". theo đó. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. kiệm. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. chính. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. chí công vô tư. kiệm. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. chính. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. phải xứng đáng là người lãnh đạo. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. trong nội bộ. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thật sự cần kiệm liêm chính. Trong cuộc đấu tranh này. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài.

hết lòng phục vụ nhân dân. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đầy tớ của nhân dân. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. mỗi một người dân khỏe mạnh. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. việc giữ gìn dân chủ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. đặt lợi ích của nhân dân. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. xa hội . Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: Đảng là một tổ chức chính trị. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . thế giới. đây là một tổ chức luôn luôn vận động và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho _______________________________________________________________________ _ T. Trả Lời I.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. xây dựng nước nhà. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. phục vụ dân tộc. tức là cà nước khỏe mạnh”. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. tức là cả nước yếu ớt.

Tất nhiên. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới để mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ sự trong sạch. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. làm hại đến lợi ích của nhân dân. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. trong công tác xây dựng Đảng. chính. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. rất anh hùng. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. lệch lạc. vô tư”. Nếu ngay từ đầu. Vì sự vững mạnh của Đảng. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. uy tín của Đảng. liêm. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. quần chúng cũng như cán bộ. chí công. Vì vậy. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. nhưng không có đoàn kết. vì lợi ích của nhân dân. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. thoái hóa. nhưng trong điều kiện hòa bình. vững mạnh của Đảng. đi đôi với trách nhiệm. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. của dân tộc. kiệm.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. lý tưởng cách mạng. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. vui sau cái vui thiên hạ. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. tự trau dồi. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. nhiệm vụ _______________________________________________________________________ _ T. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. làng nước theo sau”. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. lo trước nỗi lo thiên hạ. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. động cơ vào Đảng không đúng đắn. Chính vì vậy. Những con người đó trước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. chia rẽ. vật chất đã gục ngã. mục đích của Đảng. trước sự cám dỗ của tiền tài. những việc khó khăn. gian khổ. “Đảng viên đi trước. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian dài. không hình thành một khối vững chắc. họ sẽ phản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. đã bị biến chất.

bảo thủ. nền tảng tư tưởng của Đảng. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. kiên định. tiền tài. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. ỷ lại. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. giữ vững niềm tin. người Đảng viên nói riêng. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. thực dụng. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. mỗi người chúng ta nói chung. vụ lợi. lý tưởng của Đảng. phẩm chất đạo đức cách mạng. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. Trong điều kiện hiện nay. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Trong điều kiện hòa bình. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. sáng tạo. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. chính kiến rõ ràng. người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. sẽ không vượt qua được những thử thách.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bản lĩnh chính trị còn _______________________________________________________________________ _ T. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn người Đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ do Đảng đề ra. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. tư tưởng Hồ Chí Minh. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. trì trệ. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. không thụ động. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần.

chiến đấu và học tập giỏi. rèn luyện suốt đời. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú.xã hội. công tác. lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. lợi ích cá nhân. vàng càng luyện càng trong”. chính sách để tham nhũng. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. hoạt động chính trị . Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. văn minh. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. được nhân dân quý mến. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. Trong Đảng ta. Phấn đấu trở thành người sản xuất. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. Nâng cao năng lực. lợi dụng cơ chế. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. gương mẫu “Đảng viên đi trước. Ngày nay. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. _______________________________________________________________________ _ T.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. Nó do đấu tranh. sống cơ hội thực dụng. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. tin cậy. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. coi đồng tiền là tất cả. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lãng phí làm giàu phi pháp…. hạnh phúc. trở thành quốc gia giàu mạnh. công tác. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. tự do. cho cách mạng. ích kỷ. muốn trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất. Đó là điều chủ chốt nhất”. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. không ngừng nghỉ. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò.

tôn trọng. pháp luật của nhà nước. máu thịt với nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống. am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Phải hòa mình với quần chúng. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. Gắn bó với tập thể. nghiệp vụ. bạn bè trong đơn vị công tác. đoàn thể giao cho. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. bảo đảm đạt chất lượng. khối phố. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Trong điều kiện hiện nay. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. với nhân dân. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. với nhân dân. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Để trở thành Đảng viên. Nhiệt tình cách mạng. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. không ngừng học tập. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới. chia sẻ. sai trái. hiện đại hóa đất nước. với bà con làng xóm. với đồng nghiệp. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ _______________________________________________________________________ _ T. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. hoặc học lấy lệ. chỉ cốt lấy bằng cấp.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tập hợp quần chúng. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. hiệu quả cao. tin tưởng. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. vận động mọi người đoàn kết. khả năng lãnh đạo. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Muốn trở thành Đảng viên.

nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. các hoạt động đoàn thể. đề xuất với tổ chức Đảng. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. từ thiện. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. nhất là về phát triển kinh tế. Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. các hoạt động nhân đạo. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. quan liêu. xóa đói giảm nghèo. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. kết quả thực hiện chủ trương. chống tệ nạn xã hội. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. gương mẫu vận động gia đình. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. kịp thời phản ánh. tham nhũng. tiêu cực. cải thiện đời sống cho nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. _______________________________________________________________________ _ T. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. nỗ lực phấn đấu cao nhất. sáng tạo. phát huy truyền thống. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. cải thiện đời sống của người lao động. chính sách. nghị quyết của Đảng. người thân tham gia các phong trào. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. nhiệm vụ do Đảng bộ. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. đơn vị. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. lãng phí. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vì vậy.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chí Minh.

bầu vào cấp ủy.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. công tác tốt. không tụt hậu. học tập. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ lực phấn đấu “chiến thắng bản thân”. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . lười biếng. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là cơ hội để mỗi học sinh. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. chính sách của Đảng. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". sống gương mẫu. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể.xã hội ở cơ sở. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Với tinh thần ham học hỏi. "chỗ dựa" tiến thân. _______________________________________________________________________ _ T. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương.. vững mạnh. hòa đồng và có trách nhiệm. đơn vị. II. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. sinh viên rèn luyện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đức mà không có tài là người vô dụng. mang ý nghĩa cống hiến. ham hưởng thụ”. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . hiểu biết về Ðảng. giữ vững ổn định chính trị . chưa cống hiến. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức đúng đắn về Đảng. chưa rèn luyện.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. thấm nhuần lời dạy của người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đạo đức. thỏa mãn tham vọng cá nhân. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. xã hội. giỏi . góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch.

nguyện vọng của các bạn.. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. Hiểu được tâm tư. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống lịch sử của ông cha ta.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. ngõ xóm. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . với nhân dân . nhũng con mương. Với 15 ngày tại Đan phượng. những bờ đê………. để dạy học cho các em nhỏ. nhất là trình độ ngoại ngữ. khả năng giao tiếp. sẵn sàng hy sinh vi độc lập dân tộc…” và thế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. dám nghĩ . Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. để làm xanh đường lang . sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. sự hy sinh .. tính chủ động. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. cho đất nước. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. tin học. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. thế nào là “ trung với nước . Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. hiếu với dân . hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết mình.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chỉ với những động . Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. tổ chức têt trung thu. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->