P. 1
Biên bản Thu hồi và Huỷ Hoá Đơn GTGT

Biên bản Thu hồi và Huỷ Hoá Đơn GTGT

|Views: 23,694|Likes:
Được xuất bản bởiWind Boo
Lên tận cục thuế để xin mẫu về type đây :))
Lên tận cục thuế để xin mẫu về type đây :))

More info:

Published by: Wind Boo on Dec 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN THU HỒI VÀ XOÁ BỎ HOÁ ĐƠN Đ !"# $%I
- Căn cứ vào điểm 2, điều 18 thông tư số 153/2010/TT!TC ngà" 28/0#/2010 c$%
!& Tài ch'nh hư(ng )*n thi hành số 51/2010/+, C- ngà" 1. th/ng 05 năm
2010 c$% Ch0nh 1h$ 2u" đ3nh về ho/ đ4n 5/n hàng ho/, cung ứng )3ch v67
- Căn cứ vào t'nh h'nh gi%o nh8n hàng ho/ th9c t:7
Hôm nay ngày... tháng ... năm 2!!. "#$ %$&n 'h(ng tô$ g)m*
B&n '(n )
M+ ,- th./* .......................................................................................
"0a 'h1* .............................................................................................
"#$ %$&n* ............................................................................................
Ch2' 34*.............................................................................................
B&n *+,) Công ty '5 6h7n 6hát hành ,á'h H8$ 9h:ng.
M+ ,- th./* .........................................................................................
"#$ %$&n* ..............................................................................................
Ch2' 34* ..............................................................................................
C;ng <=6 >$?n >8n @)ng A BCá >DE th. h)$ <$?n 2 'á' hCá @Fn ,-* .......
GA h$&.* ........................E <=6 ngày .......................................................
TH0 g$á* .................................................................................................
NI$ %.ng* .............................................................................................
Ng.y?n nhJn BCá >D th. h)$ <$?n 2* ....................................................
K?n >án B.Lt <#$ mIt hCá @Fn thay th/* ...............................................
M- hCá @Fn* ...........................................................................................
GA h$&.*.................................................................................................
TH0 g$á*...................................................................................................
KNng 'hO*..............................................................................................
K$?n >8n @PQ' <=6 thành 2 >8nE 'R g$á tH0 ngang nha. mS$ >?n g$O ! >8nE <àm 'F ,T
@U thanh tCán 3à Vha$ >áC th./. K$?n >8n này Vhông @PQ' tá'h HW$ hCá @Fn @+ th. h)$.
Đ-I .I/N BÊN 0U% Đ-I .I/N BÊN BÁN
NgPW$ ty6X >$?n >8n
WindBoo 

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->