Bài thực hành số 1: Một số thao thác thực hành thí nghiệm hoá học.

Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm.
I.Chuẩn bị 1.Dụng cụ thí nghiệm

2.Hoá chất KmnO4,HCl đặc, II.Tiến hành 1.Một số thao thác thực hành thí nghiêm hoá hóc học
a) Lấy hoá chất b)Trộn các hoá chất c)Đun nóng hoá chất d)Sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm thông thường

2)Thực hành về sự biến đổi tính chất hoá học củanguyên tố trong chu kì và nhómBản tường trình
a)Sự biến đổi tính chất của nguyên tố trong nhóm b)Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì

III)Bản tưòng trình

STT Tên thí nghiêm

Cách tiến hành thí nghiệm

Hiện tượng thí nghiệm

Kết quả - Giải thích

chưa cho mẫu K và thì dung dịch trong suốt. mỗi cốc 1 mẩu magie có kích thước bằng mẩu natri. chưa cho mẫu Na và thì dung dịch trong suốt.Cho vào cốc thứ nhất 1 mẩu nhỏ natri. tỏa rất nhiều nhiệt. -Rót vào cốc thứ 3 chừng 60 ml nước nóng. chuyển thành hình cầu. dung dịch chuyển sang màu hồng +cốc 2: với K. dung dịch chuyển sang màu hồng + cốc 2: không thấy hiện tượng + côc 3: Mẫu Mg tan 1 ít. dung dịch chuyển sang màu hồng. dung dịch từ không màu chuyển sang màu hồng nhạt Na và K (nhóm IA) có thể tác dụng với nước toả nhiều nhiệt và tạo dung dịch kiềm lam phenolphtalin hóa hồng. K mạnh hơn Na nên phản úng xảy ra nhanh chóng 2Na + H2O→ 2NaOH+ H2 Cốc 1:Na tác dụng với nước . Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphthalein rồi khuấy đều. -Nhỏ vào mỗi cốc vài giọt dung dịch phenolphthalein và khuấy đều. .cho mẫu K vao ta thấy mẫu K tan nhanh. -Cho vào cốc thứ hai và cốc thứ ba. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì 2 -Rót vào 2 cốc thủy tinh.cho mẫu Na vao ta thấy mẫu Na chạy trên mặt nước trong cốc. + cốc 3: có nhiệt độ Mg tan 1 phần trong nuóc tạo dung dịch kiềm làm phenolphtalein hóa hồng . phản ứng nhanh hơn cốc 1 + cốc 1: với Na. mỗi cốc chừng 60 ml nước. -Cốc thứ hai 1 mẩu kali có cùng kích thước. tỏa nhiều nhiệt. + cốc 1: với Na. mỗi cóc chừng 60 ml nước.Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm 1 -Lấy 2 cốc thủy tinh.toả nhiều nhiệtvà dung dịch Kiềm làm pheoltalin hoá hồng + cốc 2: Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường.cho mẫu Na vao ta thấy mẫu Na chạy trên mặt nước trong cốc. chuyển thành hình cầu. chưa cho mẫu Na và thì dung dịch trong suốt. tỏa nhiều nhiệt. -Cho vào cốc thứ nhất 1 mẩu natri như đã giới thiệu ở thí nghiệm (a).