Họ tên : .............................................................................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp : ....................................................................................

Môn Toán – Đề số 1

Trường : ............................................................................

Thời gian : 40 phút

Điểm

1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492

59,64 + 38

104 – 36,85

2,49 – 0,8745

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

28,52 x 4,9

12,75 x 38

26 : 2,5

20,88 : 3,6

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88

(312  –  y)  :  12,6  =  24,5

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ....................
16tạ 40kg = .................... tấn
5m2 8dm2 = 508 ....................
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 15 phút = .................... giờ

2km 50m = .................... m
1280g = 1,28 ....................
0,364m2 = .................... dm2
9m3 15dm3 = 9,015 ....................
150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

A
B
..........................................................................................................

..................................................................................................................

2dm

6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D

C

Giải

.............................................. .............................................................................................. Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b............................................................................................................................................................................................ ...................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................ 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m................................................. . .................................................................... ........................................................................................... ............................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................ .............................................. .................. Tính 40% của 32 .............. ..................................... .............................. Họ tên : ........................................................................................................................................................................................................................................ ................. .................................................................................... 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ......................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ......................... .................................... ........................................... .............................................................................................................................................................................................. 3/ a........................................... ....................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... ................................................................................. chiều rộng bằng 75% chiều dài........................................................................................................................................................................ ............ .......................................................... ......................................... Tính chu vi và diện tích ? Giải ....................................................................... ......................... ................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................... Môn Toán – Đề số 2 Trường : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... biết :  7 10 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + ) 3 7 = 9 4 .................................................................... ..................................... ....................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .................... ...................................................................................................................................................................................................................... ............................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây ......... Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo............................................................................................................ ............................................. ............................... ...................................... ..................................................................................... ................. ........................................... ..................................................................................... 2/ Tìm y....................... ............................................................................................................................................. Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ............................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... ................................................ 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 .........................................................................................................

................................ ....................................................................... ....................................... ...................................................................... 5 5 5 3 ........ .................................................. Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng .............................4 5−3 2 =  .................................................................................................. phút ............................................................................. ...........................................................................................................................................12 ............................. 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1..................................................................................................................... .......................................................................................... ...........................................................8 ....................................48 x 65 9.............. 8 Tính giá trị biểu thức : (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút ......................................... ........ .................................................................................... Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải ............................. ............................................................................................... .............................................................. .. 7 3 + = ............................................................................................................................................. giây 5/ Thùng................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ....................................................................... ............................................15 m3 = ...................... Môn Toán – Đề số 3 Trường : ................................................... ............................................................................... m3 ........ biết : 60 – y x 12........................................25 Xếp tăng dần :  3 2 32 2 ................................ .................................................................................................................................................................................................................. ....................... .............. ................................. ............................................................................................................................... ........................................ ............................................................................. 9 6 2/ Tìm y............... ........................................ ............................................................96  :  4................................................................................ .................................. ...................... Thời gian : 40 phút Điểm 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156............................................... .....................................................................................................................................................................................................8  =  2...................................................................................................................... .................... ...................................................................................................................................................................................................................................... Họ tên : .... bình và can đựng tất cả 44 lít dầu ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................... ........ .................................... .......................................................... .................. 1........................................... .............................................................................. 3.....................................................32 + 49 102 – 38................................ tấn 4m2 70dm2 = 470 ............................................................... ................................................................................ giờ 140 giây = ................. . 3......................................................................................................................................................... ............................................................................................. ........................................................................................................................................................... ............... ...... ................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ......................................................................... ........................................... 25 .......................... 8 4 4 5 × =  ... ... 4/ 120 m = 0........... .........................................................................................................................................................................75 27............................................................................................................................................................................... dm3 3 giờ 45 phút = ............................................................................................................. ............................................................................................ ...................................................... 3 3 : 6 =  ....................................................................................................................................................... .................................................. 8tạ 15kg = ..................5 ..

......................... giờ 160 giây = ................................................................................................................................................................................................... . ............. Họ tên : .................... ...................................................................... biết quãng đường AB dài 94............. ..............................49 km = 490 ...................... ........................... tấn 2 3ha 50m  = 300....................................... ....................................... a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? M N D .......... 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh...................... dm3 2 giờ 36 phút = ............................................... em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : ...................................................................................................... bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : .................................................................................... m3 .72  =  6............................. .... ............. ................................. ............................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519................................................ ............ bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : ......................................... bạn Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0................................................................................................................................................. ................. 4tạ 70kg = ........................... .......................... Dựa vào biểu đồ............................................ 6/ Cùng lúc 7giờ.................................................................................................................................................................. ................................................... ........................................................................................................................................... .......................... ...................................................................................... ... .............................................. biết : 13....................................................................................................................................................................5 ............................................................................................... 3075 dm3 = ......................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút ... một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau ...........................................................................................................................................................................................................................................53 Điểm 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 ...........................................................................................................................6m...................................................................................................................................................................... Môn Toán – Đề số 4 Trường : ............................. Tính vận tốc mỗi xe........................... ................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ................................................................................................................................... .................................................................................... 2/ Tìm y...... ....................................104  :  y  –  8.............................................................................................................................................................. ............................... .................88 Tính giá trị biểu thức : 5 3  19  7 + × :  9 8  15  12 ...................................... ......................................................................................................................................................................................................................... biết :C AB = 36m BM = 45m B A 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp có cạnh 0..........................................................................32  +  78 204  –  86................ ....................................................................................................................................................... ....................................................... ........... giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD............................................................................................................................................................. phút ........................ .....5 km Giải .............................................. bạn  – Số học sinh khá của lớp 5A là : ................................................. .................. ............. ...................................................................................................................................

....................................................... ............................................................................................... ..... ....................................................................65 Điểm 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 .................................................................................................................................................................. 3/ Tìm y............................... ......... ............................................................................................................... tạ 2 2 3m  70dm  = 3.......................................................................................................................... phút ........... Họ tên : ............................. ..................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ......... ......................... ..................... .......................... ..................................................................................................................... ................................................................ .............................................................................. ......................................................................2  =  3................................................................................ ................................... 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0......... ................................................................................................................................. .....................5 .......................CM = 14m ND = 20m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể........................ ... ..................................................................... ........................................................ ............................................................... ............... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................56)  :  34...................39 1020  –  749................................... ........................................................................................................................................................... ...... giờ 105 giây = ................................. ................................................................ ........................................... .............. ........................................................................................................................................................................................................ ....................................... ....... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798.................................................................................. ......................................................... ...............................................................................................................................................................................................58 km = 580 ......... ......................... biết : 12........................ ............ ........................................................................................................................................................................................................................................... 1tấn 60kg = ............................7 .............................. Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải ................................................................................ ......................................................................... ...............9 Tính giá trị biểu thức : (42........ .............................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................4  –  y  :  34....................................... .............................................................................................8  x  6................................................................................................................................. .......................... ............................................ dm3 2 giờ 45 phút = .. .................................. 12040 dm3 = ................................................... ............................................................................................................................................................................................................................. ...................................... ..... ........................... Môn Toán – Đề số 5 Trường : ...............5  +  64..... ................................................................................................................................................................................................................................................................ 2/ Tìm y................................. .......... .......................................................................................................................................................... m3 ......................... giây ...............................................................................................................................................9  –  154...................................................................................................................... .................................. ........................................................................................................... ............................................. ......................................................... biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 .............. ............................................................................................................................

.................................................................................. ....................................7 : 4.................................................... ........................................................... Hỏi như vậy ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? (sức làm mỗi thợ là như nhau) Giải 6/ A cách B 162 km........................................................................ ........................ ............ .............................. ................................................. b... ....................................... ................ Sau khi làm được 10 ngày thì có 3 người nữa đến cùng làm..................................................................................................................................................... Họ tên : ........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ............ .......... ......................................... ......................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây ......................................................................................................................................................................... Hỏi : a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải .....................................................................6  =  24.......................................... ........................................................................................................... ................ Môn Toán – Đề số 6 Trường : .............................................................................................. ..............................5 .............................................................................................................................88 ............72  =  6........................................................................... .................................................................................... ..........................104  :  y  –  8................................................................................................................... ........................... .................................................................................................. ..................................................... .................................78 x 6............................................. biết 40% của A bằng 32 .................................................. ..........................5 13..... .................................................5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 40 ngày ............. ....................................... . .........4 km/giờ đi từ A về B.. Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 ...6 km/g khởi hành từ B đi về A .................................................................................................. ......... một ôtô có vận tốc 48..................................... ........................ ....................................................... ..................................... ..... ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................... ................................................................ .............................................. 2/ Tìm y............................................................................................................... 3/ a..................................................................................................... biết : (312  –  y)  :  12.......................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................... ..................4 146........... 35........................................................... .......................................................................................................................................................................................... .............................................................. ....................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Tính A....................................................... ............................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................... Lúc 7giờ 30phút một xe máy có vận tốc 32............................................................................................................................... .............................................................. Sau đó 50phút..............................................................................................

................................................................. .............................................................................................................. ....................................................................................................................................1m.................................................. ................................................................................................................................. Giải .............................................. ..... chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm............................................................ .................................................. ........................................................................................................................................ Đường kính của bánh xe có độ dài 0................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m.............35m 3................................................................................ b) Tính thể tích bể cá đó.................................................................................... Tính độ dài sợi dây................ ............................... .................................. ............................................................................................................................................... ................................................................................................. c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể................................................. Tính thể tích nước trong bể đó.................................................................................... a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).... .......................................... .............................................................................................................................................................. ........................................... ....................... Hai trục bánh xe cách  nhau 3................... ...................................... ............... ............................................................................ ............................................................................................................................... .............................................................................................. ................................ ..................................................35m........................ .................................................................. ................................................ .............................................................................................................................................. .................... .................................. ...... .......................................................................................... ................................................................................................................................................................................1m Giải ....................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 0.................................................. 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc.. ..............................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful