Họ tên : .............................................................................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp : ....................................................................................

Môn Toán – Đề số 1

Trường : ............................................................................

Thời gian : 40 phút

Điểm

1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492

59,64 + 38

104 – 36,85

2,49 – 0,8745

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

28,52 x 4,9

12,75 x 38

26 : 2,5

20,88 : 3,6

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88

(312  –  y)  :  12,6  =  24,5

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ....................
16tạ 40kg = .................... tấn
5m2 8dm2 = 508 ....................
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 15 phút = .................... giờ

2km 50m = .................... m
1280g = 1,28 ....................
0,364m2 = .................... dm2
9m3 15dm3 = 9,015 ....................
150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

A
B
..........................................................................................................

..................................................................................................................

2dm

6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D

C

Giải

.......................................................................................................... ................................................................................ .............. .. ................................................................................................................................................................................................................ biết :  7 10 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + ) 3 7 = 9 4 ............................................................................................................. .................... ............................................................................................................................................................................................................... ..... ................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................... ................................................................ ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ................................ ............................................................................................................... ..................................................................................................... .. .............................................................. 3/ a............... ....... ............................................................................... ........... 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................. 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 ..................................................................................... Môn Toán – Đề số 2 Trường : ............................................. ......................... ............................ ......................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây ................................................................... ............................................................................................... .... 2/ Tìm y..................................................................... ...................................................................................................................................... Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo................................................................................................................... chiều rộng bằng 75% chiều dài........................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........ .................................................................... ................................................. ...................... ................................................................... ................................... ................................................ ....... Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b.... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ............................................................... .......................................................................................................... Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ................................................................... ........................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m......................................................................... Tính 40% của 32 ........................................................................................................................................................................................ .......... Tính chu vi và diện tích ? Giải ................. Họ tên : .................................................... ............................................................................................................................................................................................

.............. ..................................... ................................................................................................................ 4/ 120 m = 0....... ........................... ...................................................................................................... giây 5/ Thùng................................................................................................ .......................................... .............................................. ........ ........................................................................... ............................. ........................ ................ ..................... ............................ ............... ................75 27................................... tấn 4m2 70dm2 = 470 ....................... 8tạ 15kg = ............................................................................................................ ................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................... 8 4 4 5 × =  ..................................................... Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải ....................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ........................................................................................................................................................................ 7 3 + = .......................................................... .................................... .................................................................................................................................................................................... ......................................48 x 65 9.............................................................................. .................................................................... ........... ...............................................................................................................................8  =  2...................... phút ............................ giờ 140 giây = ...................................................................................... ................................................................. bình và can đựng tất cả 44 lít dầu .......................... 3.................... ....................................................................................................5 ................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Họ tên : ........ ........................................................ m3 .. .......................................................................... .............................................................................. .......................................................... biết : 60 – y x 12............................................................................................................ ......................12 .........................................................................................8 ........................................... 1.......... Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng ................. .......................................................... ........................................ ........ .......................................................................................................................................................................................... 5 5 5 3 .................................... 9 6 2/ Tìm y................... ................................................... dm3 3 giờ 45 phút = . 3 3 : 6 =  ............................................................................................................................................... ...... ........................................................................................................................................................................................................................................................................... Thời gian : 40 phút Điểm 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156....................................................................................................... 8 Tính giá trị biểu thức : (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút ..................................................... ............................................................................................................................................................................ .... .............25 Xếp tăng dần :  3 2 32 2 ................................................................................................................................................................................................................. Môn Toán – Đề số 3 Trường : ......................................... 3........................................................................................................................ ...........................................................96  :  4...32 + 49 102 – 38.................................................................................................................................................................................................................................................. ....... .............................................................................................................................. 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1....................................................................... 25 ............................................ ................................................. ........................................15 m3 = .......................................................................................................................................4 5−3 2 =  .................................................................................................................................................... ..................................... .................................................................................. ......................................... .................................................................................................................................

.............................................5 .............................................................................................................................................................................................................. Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút ........................................... Họ tên : .................................................................................................................. .................5 km Giải ............................................................................................................... biết :C AB = 36m BM = 45m B A 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp có cạnh 0................................................................................................................................. ............... ...... ......... Tính vận tốc mỗi xe................................................. giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : .................................. ......................................................................................49 km = 490 ...53 Điểm 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 ........................................................................... ................ .... ............................................ ................... 2/ Tìm y........................................................................... .................................................................................................................................. ...................................................... một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau ............................... ..... 3075 dm3 = ....... .......... ...... biết quãng đường AB dài 94.......................................................................... bạn Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0.... 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh.............................................................................................6m................................................. ......................88 Tính giá trị biểu thức : 5 3  19  7 + × :  9 8  15  12 .......... ................................ tấn 2 3ha 50m  = 300.............................. ......................................................................................... 4tạ 70kg = .................................................................................................................................................. Môn Toán – Đề số 4 Trường : ............................................................................................................................ bạn  – Số học sinh khá của lớp 5A là : ......................................................... phút ..........................................................................................................................................72  =  6..................... giờ 160 giây = ................................................ biết : 13.............................................104  :  y  –  8............................................................................... 6/ Cùng lúc 7giờ.......................................................................................... dm3 2 giờ 36 phút = ...................................................................... ............................................................................................................................ m3 ................................................................................................................................................... bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : ............32  +  78 204  –  86....................................... ......... .................................................................................................................................. ... ........................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ Dựa vào biểu đồ............................................................ .................................................................................................... ........... ............................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519....................... ......................... ..................................................................................... ................................................................................................... bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : ............................ ................................... ..... ...................................................................................................... .................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ........................... a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? M N D .....................

.......................................................................................................................................................................................................................... ........... ............................................................................................7 ................................................................... giờ 105 giây = ................................................................ biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 ...................................................................... .............. ..................... .................................................................. . .......................................... dm3 2 giờ 45 phút = ........................................................................ .................................................. tạ 2 2 3m  70dm  = 3...................................................................................................................... ........................................................................ ................................................................................................................ ...... giây .......... ........... ................................................................................................................................................................................8  x  6............................................. ................................ .......................................................... m3 ..................... ...... ......................... ........................................... 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0................................................................................. ..................... ... .......................... ...................................................................................... .............................................................................................. ............... phút ........4  –  y  :  34...... ................................................................................................ .............. ................................................................................................................................... .......................................... ............................. ......................................................................................................... 3/ Tìm y................................................................................... ........................................................................ .................................. ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................9  –  154.............. 2/ Tìm y................................ ................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .... 1tấn 60kg = ...............................9 Tính giá trị biểu thức : (42.............................. ................................. .................................................................................................................................................................................5 ....................................... ..................................................................................................................................... .....56)  :  34................ .............................................................. ........................ Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải ........................... Môn Toán – Đề số 5 Trường : ............................................. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798............ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .................................................................................. ..............................................................................................................................................65 Điểm 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 ......................................... .................................................................................................................................5  +  64...................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... ...............................................................................................................................................................................58 km = 580 ......................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................... .... biết : 12............. ................................................................................................................................................................................................................................................. Họ tên : ....................................................................................39 1020  –  749.............. ............. ......2  =  3....................CM = 14m ND = 20m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể................... ................................................................. 12040 dm3 = ..................... .....................................................................................................................................

............................................................. .................. . ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ........................................................................ ...72  =  6............................ ............................................................................................................................................ ............................................................................... Hỏi : a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải . .................................................................... Sau khi làm được 10 ngày thì có 3 người nữa đến cùng làm.............................................................. .................................................................... .................. ................................ biết 40% của A bằng 32 .................................................................................................................................................. .................................................................... Hỏi như vậy ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? (sức làm mỗi thợ là như nhau) Giải 6/ A cách B 162 km.........................104  :  y  –  8................... ............... b......................................................................................................... .................................................................. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây ..... ....................................................................... .......................................................................................................................................... .................................................................................... ......................................................................................................... ....................................... ............................................................................................. ...........................5 13............................. 35............................................................................................................... ..... .........................................................5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 40 ngày ........ ................................................................. .................................................... ........................................................................ Họ tên : .................................................................................................................... 2/ Tìm y.......................................................................7 : 4............................................................... ...................................... ............................... Môn Toán – Đề số 6 Trường : ...78 x 6........................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................... .................. ........................................................................................................................... ...........4 km/giờ đi từ A về B.............................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................88 ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................6  =  24................................................................................................ .............................................................................................5 ......................................................................................................... ...................................................................................... .................................................................................................................................. .......................................... Tính A........................... biết : (312  –  y)  :  12................. Lúc 7giờ 30phút một xe máy có vận tốc 32................................................. .................................................................................................................................................................... ................... 3/ a.... ...............................................................................6 km/g khởi hành từ B đi về A ............................................................................................................................................................................................................................................................ ....................4 146................................................................................................................................................. Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 ....................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................... .................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ..................................................................................... Sau đó 50phút........................................................................................................................................................................... ............................................................ một ôtô có vận tốc 48...................................................................

....... ................................................................................................................................................................ .............. ............. ..................1m........................................................................................ ............................................................................. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).................................................. .............................................................................................................................. Hai trục bánh xe cách  nhau 3................................ ................................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................. ..35m 3.......................................................................... ......................................................... .............................................................................................................. ............................................................................................................................................... ........................................................... ................................................. ....................................................................................................................................................................................................... Tính độ dài sợi dây.. b) Tính thể tích bể cá đó......................................... .. .......................................................... Tính thể tích nước trong bể đó................... Đường kính của bánh xe có độ dài 0............................................................................................ c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể............................................................. 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc....................................................................................................................................................... ....................................................... ................................................................................................ .................................................................................................................................................................. ......................1m Giải ......... Giải ........................................................................................................................................................................................................................ chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm..... ................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35m.......................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................ ............................................................................................... 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m......................... ................................................................................................... 0................................................. ...................................................................... ............... ....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful