Họ tên : .............................................................................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp : ....................................................................................

Môn Toán – Đề số 1

Trường : ............................................................................

Thời gian : 40 phút

Điểm

1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492

59,64 + 38

104 – 36,85

2,49 – 0,8745

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

28,52 x 4,9

12,75 x 38

26 : 2,5

20,88 : 3,6

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88

(312  –  y)  :  12,6  =  24,5

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ....................
16tạ 40kg = .................... tấn
5m2 8dm2 = 508 ....................
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 15 phút = .................... giờ

2km 50m = .................... m
1280g = 1,28 ....................
0,364m2 = .................... dm2
9m3 15dm3 = 9,015 ....................
150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

A
B
..........................................................................................................

..................................................................................................................

2dm

6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D

C

Giải

..................................................... .................................. ..................................................................... ........................................................................................................... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m................................. Môn Toán – Đề số 2 Trường : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................... ............................................................................................................ .................................................................................................... .................................................................................................... ............................................................................. ....................................................................................................................... ...................... ....... ................................................................................................................................................. ........................................ ...... ........ ................................................. Tính 40% của 32 ..................... ................................................................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây ........................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... .......... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .............................................. .............................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ .... ........................................... Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b........... ......................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................... Họ tên : .. Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ....... ........................................................................................................................................ .................................................................................................................. .............................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................. ........................... .......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................. chiều rộng bằng 75% chiều dài............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................................. 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 ................................................................................ ... ............................................................... 3/ a................................................................................................ ................................................................................................................................................... biết :  7 10 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + ) 3 7 = 9 4 ...................................... Tính chu vi và diện tích ? Giải ............................. Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ................................................................................................ ............................................ 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ.................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. 2/ Tìm y....................................................................................................................... ........................................ ................

..................................... ................................................................................................................. 8 4 4 5 × =  ......................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 6 2/ Tìm y.............................. 5 5 5 3 ....................75 27............................4 5−3 2 =  ................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........ ................................... dm3 3 giờ 45 phút = ................................................ .......... biết : 60 – y x 12........... .................................................................................................................................................................................................................................... .. .............8  =  2...................................................... ........... .......................................................... .................................................... 8tạ 15kg = ............................................................. ............................................................96  :  4................................... ................................... ......................................................................................................................................................................................................... giờ 140 giây = ................................................................................................................................................................................................ ................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .............................................................................................................. 7 3 + = ................................................. m3 ......12 ......................................................................... ..................48 x 65 9......... 25 .................................... bình và can đựng tất cả 44 lít dầu ................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... 8 Tính giá trị biểu thức : (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút .............. ............. Môn Toán – Đề số 3 Trường : .. ....................................................................................................................................................... giây 5/ Thùng...................................................................... 3.. ....................................................... .................... Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng ............................................... ......................... ......................................................... .................................................................................. .......................................................32 + 49 102 – 38..................................................................... phút ........ ............................................................................................... ...................................................... 4/ 120 m = 0.................................................................................................................................................................. . .. 3 3 : 6 =  ............................................................................ ..................................................................................................................... 3...................... .................................................................................................................................... ...........................5 .. 1.................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 m3 = ......................................................................................... ...... .................................... ................................................ ....................................................................................................................................................... ....................... 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1........................................................... tấn 4m2 70dm2 = 470 ........................................8 ......................................................... ....................25 Xếp tăng dần :  3 2 32 2 ............................ ........... ...................... ............................................... Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải ................................................... .......................................................................................... ........................................................................................................................................................ ...................... .................................................... Họ tên : ........................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................... Thời gian : 40 phút Điểm 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156.................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ............................................................................

............... biết :C AB = 36m BM = 45m B A 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp có cạnh 0.............................................................................................................................................................................................. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519.............................................. ..... ............................................................................................................................................. ............................32  +  78 204  –  86............ . ............. .............................................. .............................................................. ........................................................................................................................................................................................ giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD...................6m............................................................................................................................................................................................... .................... ................................................................................................................................................ bạn  – Số học sinh khá của lớp 5A là : . ....................................... bạn Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0........................... .............................................. ............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................... giờ 160 giây = . ........................................................................... 6/ Cùng lúc 7giờ........................................................................................................................................................... ................................................................................................. 2/ Tìm y................................................... biết : 13....... Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................104  :  y  –  8..............................5 ........................... ................................................................................... phút ................................................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .................. Môn Toán – Đề số 4 Trường : ...... ....................72  =  6.............................................................. ..................................................88 Tính giá trị biểu thức : 5 3  19  7 + × :  9 8  15  12 ............................................................................................... tấn 2 3ha 50m  = 300.... Tính vận tốc mỗi xe. Dựa vào biểu đồ.....................................49 km = 490 ........ 4tạ 70kg = .................................................................................................. .................... biết quãng đường AB dài 94................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. dm3 2 giờ 36 phút = ..................................................................................................... ............................... em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : ............................................................................................................................................................................................................... .............................................................. ...................................................................................................................53 Điểm 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 . ........................ bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : ......... ............................... một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau ............. 3075 dm3 = ....... ........................................................ ........................ m3 .... a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? M N D ......................................................... ............ bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : ......................................................... 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh..................................................................................................................................................... ...... Họ tên : ....................................5 km Giải ........................................................................................................................... ............. ..................................

................................................ ................................... .................................. .. .....9 Tính giá trị biểu thức : (42.. dm3 2 giờ 45 phút = ...........................................................5  +  64............................................................................................................................ Môn Toán – Đề số 5 Trường : ................ .....................................56)  :  34............................................................................................................... giờ 105 giây = ........................................................................................................9  –  154........................................................................................................... tạ 2 2 3m  70dm  = 3...................................... .............................. m3 ................ ..... ................................................................................................................................................................39 1020  –  749........... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798............................................................................................................... 3/ Tìm y............ ........................................................................................................................................................................ 1tấn 60kg = .... ......... 2/ Tìm y......................................................... ......................................................2  =  3.................................................................................... Họ tên : ...................... ............. .................................................................................... ............. 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0....................................... ........................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................CM = 14m ND = 20m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể.. .......................................................................................65 Điểm 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 ............................................................ ............................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ......................................................................................................................................5 ................................................................................................................. biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 .... ................................................................................................... . 12040 dm3 = ............................................... giây .....4  –  y  :  34...................................................................7 ......................................................................................................................................... .................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................... ........................................................... .......................................................................................... ............................................................... .........................58 km = 580 ..................................................................................... .............................. biết : 12............... .................................................... ........................................... ............................. ................................................................................................................................................................................................. ........................ Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải ......................................................... ........................ ................ ............. ............. ........................................................ phút ....... ....................................................................................... ....................................................................................................................................... .................................. ................... ................................................. ........................................ ...................................................................................................................................................... .............................................................................................................8  x  6................................................................................................................................................ ................................................. ..................................... ................ ................................................................................. .......................................................................................................... .................. ..................................................

.................................. .................................... 3/ a..............................104  :  y  –  8......................................................................................................6  =  24................................. .....7 : 4..................................................... ................................................................................................................................................................................. .................................................................................. ...................................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây ................................................ ................................................................ Hỏi : a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ..................................................................................................................................................................... 2/ Tìm y.................................................... Họ tên : ..... .........................................................................................................................................................................................................................................78 x 6.................................5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 40 ngày ............................................................................ biết 40% của A bằng 32 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................... .........4 km/giờ đi từ A về B.................................................................................................................................................................................................................... Hỏi như vậy ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? (sức làm mỗi thợ là như nhau) Giải 6/ A cách B 162 km............................................................4 146............................... ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Môn Toán – Đề số 6 Trường : ................................................................................................................................ Sau khi làm được 10 ngày thì có 3 người nữa đến cùng làm..................................5 13......................................................................................................................................................................... Sau đó 50phút.. .......................................................................................................................................................................................................... . .............................................................................................................................. ........................................... ................................... ...........6 km/g khởi hành từ B đi về A ..................... Lúc 7giờ 30phút một xe máy có vận tốc 32............................ ............................................................................................................. .......................5 ................................................................... biết : (312  –  y)  :  12............................................................................ Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 ........................................... ................................................................................... ......................................... ................................................................................................... ................................................................ ......... .............................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ..... ......................................................................................... ................................................................................................................... .................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ 35...................................... ... ........................................... ....................................................... Tính A............................................................................................. ................................................................................... ................................ ............................................... .......................................................... ................................................................................... ................ .... ............................................ ..........72  =  6............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... một ôtô có vận tốc 48......................................................................................................................................................................... .................. .............. .................................................................................................................................................... ...............................................................................88 ..................... b............................................................................................................................. ........

.................................................................................................................... .................................................................................................................. ........................................................ chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm............................................................. a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)................ c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể...................................................................................................................................................... .............................. ........................ ....... ........................ ..............1m Giải ... ....................................................................................................................1m.......................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................ ..................................................................................................................... Đường kính của bánh xe có độ dài 0.................................................................................................................................................................... Tính thể tích nước trong bể đó............................................................................35m.................... ... ................... 0.............................. ........... 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc...................................................................................................... .............. .................................................................................. b) Tính thể tích bể cá đó...................................................................................................................................................... ....................... .................................................................................... . 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m................................................................................................................................................................. ............................ ....................... .................................................................................. ................................................................................................................................................................ ........................................................................................... ........ ........................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................. ......................... ...................... Hai trục bánh xe cách  nhau 3. Giải ......................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tính độ dài sợi dây.....................................................................................................................35m 3.......