Họ tên : .............................................................................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp : ....................................................................................

Môn Toán – Đề số 1

Trường : ............................................................................

Thời gian : 40 phút

Điểm

1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492

59,64 + 38

104 – 36,85

2,49 – 0,8745

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

28,52 x 4,9

12,75 x 38

26 : 2,5

20,88 : 3,6

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88

(312  –  y)  :  12,6  =  24,5

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ....................
16tạ 40kg = .................... tấn
5m2 8dm2 = 508 ....................
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 15 phút = .................... giờ

2km 50m = .................... m
1280g = 1,28 ....................
0,364m2 = .................... dm2
9m3 15dm3 = 9,015 ....................
150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

A
B
..........................................................................................................

..................................................................................................................

2dm

6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D

C

Giải

...................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tính chu vi và diện tích ? Giải ........................................................................................... ................................................................... chiều rộng bằng 75% chiều dài.............................................................................. ................................... .............................. ..... ................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây ........................... ............................................................. .................................................................................................................................................................................. .......................................................... ................................................................. ......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .. ...................................... ................................................................................................ ............................................ 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m................................... .................................................................................. ......................................................................... ............................................................................................................................................ Môn Toán – Đề số 2 Trường : ............................................................................................................................................................ ........................................... Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo................................................................................................................ biết :  7 10 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + ) 3 7 = 9 4 ....................................................... ................ ......... ....................................... ................. .... 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ............................ ......................... Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b.............. ............................................................................................................................................................ ..................................................................................................................... ......................................................................... ............................................................... .......................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ............................................................ .............. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ... ...................................................................................... ...... Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tính 40% của 32 ........................................................................ .. 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 ............................................................... 2/ Tìm y........................................................................................................................................................................................................................................................................... . ..... ............................................................................................................................................................................................................................................. 3/ a................................................................................................................ ..................................................................................................... ..................................................................... Họ tên : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............. ............................................................................... ...................................................................................................................................................

.......................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .......................8  =  2........................................................ ............................................... ............................................................................................................................... 3 3 : 6 =  ......................................................... ........................................................................................... 1.............................................................................................................................. Môn Toán – Đề số 3 Trường : ............................................................................................................................... ................................................................................................................ ............... biết : 60 – y x 12................................................................. 25 .................................................... ............................................................................................................................................. ...................................................... 5 5 5 3 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... giờ 140 giây = .... .................................................................................................................................................................................... ............. ...................... ................. ........................................................................................................................... dm3 3 giờ 45 phút = ............................................................................................... ............. .... .................................................................................... .......................................................... 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1............................................................................................................... .............................................................12 ..................... 8 4 4 5 × =  ...................................................................................... ............. ............................. Thời gian : 40 phút Điểm 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156......................................96  :  4................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15 m3 = ............................................................................................................................................................... .......................................................................... ............... ................ .................................................................... .. ................................ ............. ............................................................... .................... bình và can đựng tất cả 44 lít dầu ........................................................................................................................... 3..........................................................................................................................48 x 65 9.......................................... ......................................................................................................... 7 3 + = ...............................................................................................................................................8 ................. 3................................................ ......................... ........................................... ..........................................25 Xếp tăng dần :  3 2 32 2 ....................................................................................................5 .................................................................................................. phút ........................................ 4/ 120 m = 0............................ tấn 4m2 70dm2 = 470 .................................................................................................... .......... ........................... 9 6 2/ Tìm y................................................4 5−3 2 =  ........... ........................................................................................................................................................................ ............................................75 27.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................... ............................................... ...................... m3 ...... ...................................................................................... 8 Tính giá trị biểu thức : (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút ........................... ............................................................ . 8tạ 15kg = .............. ....................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .......................... Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải . Họ tên : ......................... Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng ....... .......... ................................................................................................................ giây 5/ Thùng.................................................................................... .......... ....32 + 49 102 – 38.......................... .......................

...................... ......... một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau .............................................................................................................................. ................................................................... ............................. ......53 Điểm 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 .................. Môn Toán – Đề số 4 Trường : ........................... ... ............ bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : .................... ................................................................................................................... .................................... ............................................................... .............................................................................................................................5 ...................................................................................... .................................................................... 4tạ 70kg = ........................... ............................................................................................................................... 2/ Tìm y....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút ............................................................ biết :C AB = 36m BM = 45m B A 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp có cạnh 0..... ....................................... dm3 2 giờ 36 phút = .................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ......................... em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : ..............................................................................................6m........................................................ ........................................................ .......................................................... ........................ 3075 dm3 = .................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... Dựa vào biểu đồ. bạn Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0............................................................... biết quãng đường AB dài 94................................32  +  78 204  –  86.............................................................................................................................................. ............................................................72  =  6..................................................................... ................................................................................................................88 Tính giá trị biểu thức : 5 3  19  7 + × :  9 8  15  12 ..................................... 6/ Cùng lúc 7giờ......................... giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD................................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................... m3 ......................................... .................................................... .............................................................................. ......................................................................................... tấn 2 3ha 50m  = 300.5 km Giải ................................................ ............................ phút ...................................... ................................................ bạn  – Số học sinh khá của lớp 5A là : ........................... ............................................................................................................................................................................... biết : 13......................................................................... ......................49 km = 490 ..................................................................... ................................................................... giờ 160 giây = .................................................. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519..... Họ tên : ............................ Tính vận tốc mỗi xe.......................................................................... .........................................................................................................104  :  y  –  8.............................................................................................................. 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh.............. bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : .......... ............................................... a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? M N D .......................... ...................................................................

............................................................................................................... tạ 2 2 3m  70dm  = 3......................................................5  +  64......................................................... ............ ...................... ................................................................... .................................................................... ...............................................................................56)  :  34......................................................................... ................................................................................................... ........................................ phút .................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ............. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1tấn 60kg = ................ .................................. .................................................65 Điểm 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8  x  6.... 12040 dm3 = ............................ ....... ................. ............CM = 14m ND = 20m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể... m3 ................................................................................................................................................................................................ ........................ 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0..................................................................................................................................58 km = 580 ..................................................................................................................................................................................... .. .......................................................................................................... ............. .9  –  154...........................................................................................................................................4  –  y  :  34............ ........................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798................. ..... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .... ................................... ............................... .................... .................................................................. .................................................. ............................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3/ Tìm y......................................................... giờ 105 giây = ..... biết : 12.......................................................................................... Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải ............. .................................................................................................................. ................................... ............................................................. .................................................................. ..........................2  =  3............................................. ...............7 .............. giây ..........9 Tính giá trị biểu thức : (42........... ...................................................................................................................... ...... ........................................... ................................................................................................................ ...... ........................................................................ ...................................................................... .... 2/ Tìm y............................................................ ........................................................................................... .............................. ...............39 1020  –  749............................................................................................................. .......................................................................... ......................................................................................................................................................................... ............................................ biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 ........................................................................................................................................................................................................................... ................... dm3 2 giờ 45 phút = . Môn Toán – Đề số 5 Trường : ............................. ........................................................ ........................... .................................................................................................................... ...................... ......................... Họ tên : ...................................................................................................................5 ................................................................

.................................................... ...........7 : 4.......................................................................................................... .................................................................... Lúc 7giờ 30phút một xe máy có vận tốc 32.................................................................................................... ....................... ......................... ... .......................................................................................................... Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 ................ ........................................................................................................................................................ ..................................................... .. ................................................................................................................................................................... Sau đó 50phút................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... .......................................................6 km/g khởi hành từ B đi về A ...................................................................................................................... ................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây ......... ......104  :  y  –  8...... ................... 35................................................................................................ ......................................................... .....................................................88 ................................................ Hỏi : a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ............4 km/giờ đi từ A về B.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................ ..... ............................... một ôtô có vận tốc 48........... .............................................................................................................. Tính A................................................................................. Hỏi như vậy ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? (sức làm mỗi thợ là như nhau) Giải 6/ A cách B 162 km........ .......................................................................... . ........................................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ... biết : (312  –  y)  :  12.......................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................... Sau khi làm được 10 ngày thì có 3 người nữa đến cùng làm........................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ .............. ..... .................. ............................................................... Môn Toán – Đề số 6 Trường : .............................................................................................................. 2/ Tìm y......................................................................................... ................................... ................................................................................................................................78 x 6............................4 146........................ b.............................................5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 40 ngày ....... 3/ a..................................................................................................................................6  =  24............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .....................................................................5 ................................................................................................................................................................................................................................... .................................5 13........................................................................................... Họ tên : ................................. ..................................... .................... ............................................ ....................................................... ................................. ............................................................................................................................................................................ ...............................................................72  =  6.................................................................................. biết 40% của A bằng 32 ................................................................................................................... .........................................................................................................................

................................................................................................................................. 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m................... ........... Tính thể tích nước trong bể đó.....................................................................................................................................................................................................35m 3......................................................................................................... ............................................... ................................................................................................................... ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... .................................................. chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm..................................................................................................................... .................................................................. .........35m................................... ........ ...... ................................................. ................................................................... ..................................................................................................................................................................... ................ ...................................................... 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc. 0... ................................................................................................................................................................. .............................. ................................................................................. b) Tính thể tích bể cá đó................................................................................................. ........................................................................................................... ..................1m.................................................................... Giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................ ....................................................................... a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)...............................................................................................................................................1m Giải .................... ............................................................................................................................................................................. ......... ...................................................................... ............................................................................................. c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể.................................... Hai trục bánh xe cách  nhau 3......................................................... ............. . ......................................................................... .............................................................. Đường kính của bánh xe có độ dài 0................................................................................................... Tính độ dài sợi dây.....................................................................