Họ tên : .............................................................................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp : ....................................................................................

Môn Toán – Đề số 1

Trường : ............................................................................

Thời gian : 40 phút

Điểm

1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492

59,64 + 38

104 – 36,85

2,49 – 0,8745

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

28,52 x 4,9

12,75 x 38

26 : 2,5

20,88 : 3,6

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88

(312  –  y)  :  12,6  =  24,5

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ....................
16tạ 40kg = .................... tấn
5m2 8dm2 = 508 ....................
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 15 phút = .................... giờ

2km 50m = .................... m
1280g = 1,28 ....................
0,364m2 = .................... dm2
9m3 15dm3 = 9,015 ....................
150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

A
B
..........................................................................................................

..................................................................................................................

2dm

6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D

C

Giải

.................................................................... .................................................. ....................................................................................................... .......................... ............................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................. 3/ a........ ..................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................... ... ...... ............................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ........................................ ....................................................................................................................... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây ....................................................................................................... Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ........................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................. Môn Toán – Đề số 2 Trường : ............................................................................................. ............................................................................. ................................ .......................... ................................................................................................................................................................................. ................................................. ...................... ..................................... ................................ .......................................................................................................................................................................................................................... Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ................................................................................................................. .............................................................. ..................................................................................................................................................................................... ................................................. .............................................. ........................................................ .............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... .............................................................................. 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 ..................................... chiều rộng bằng 75% chiều dài................ Tính 40% của 32 .................................................................................................................................. biết :  7 10 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + ) 3 7 = 9 4 ................................... ........................................................................................................ ........... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m........................... ...................................................................... .............................................................................. ................................................................................ ........................................................................................ ............. ................................... Họ tên : ........................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... ...................... ....................... ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................ .......... .................................................................................. Tính chu vi và diện tích ? Giải ........................................................................................................................ Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ................. .................................................................................................... 2/ Tìm y.....................................................................................................................................................................................................................................

................................. ....................................................................................................................................................................... Thời gian : 40 phút Điểm 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156. ................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................96  :  4................................................................... tấn 4m2 70dm2 = 470 ................................................................................8 ................................ 9 6 2/ Tìm y.................................................................................................. Họ tên : .............................................................................. .................5 ........................................................................................................................................ 25 ........ ...........25 Xếp tăng dần :  3 2 32 2 ................................................................................................... ...................... .................... ............................................................................................ ..................... Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng ................................................................................... ................. .................................................. ............................................................................. Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải .................. 8tạ 15kg = ............................................. ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................. 8 Tính giá trị biểu thức : (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút .................................................................................................................................. ........................................................................... ..................................................................................... ...15 m3 = ...................................................................... .................... ................................................. 1................................................................................................................................................................. .... dm3 3 giờ 45 phút = ................ 7 3 + = ........................................................................................................................................................................................ 5 5 5 3 .............................................................................................................................. ............................... 3 3 : 6 =  ..... ...................................... 3.... biết : 60 – y x 12......................................................................................................................................................................................................................................................... giờ 140 giây = .................. Môn Toán – Đề số 3 Trường : .... ................................................ 4/ 120 m = 0................................................................................................................................... 8 4 4 5 × =  .................................. .............................................. ............................................................................... ................................................................. ............................................................................ ................................................................................. 3.................................................... ............................................................................................... ...... ................................................................................................. ......................................... ........................................................................................ 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1............48 x 65 9..................... ......... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ......... . ................................. ................................................................ giây 5/ Thùng............. ............................75 27.............................................................32 + 49 102 – 38..................................................................12 .............................................................................................................................. ........................................... ......................8  =  2................................................................................... bình và can đựng tất cả 44 lít dầu ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... m3 ..................................... ................................ ........................................4 5−3 2 =  ......... .............................................. phút ................................................................ ............................................................................................................................. .............................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .................................................................. .......................................................................................................................

............................................................... Họ tên : ........................................................................... 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh.........................................................32  +  78 204  –  86................................. .......................... ................ một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau .................................................................. .......................................................... a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? M N D ..................................... tấn 2 3ha 50m  = 300...............................................................6m.................... ....... ........................................................ bạn Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0.............. bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : ..............................................................................................................72  =  6.. phút .............................................. ................................................ Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút ..................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD..... Tính vận tốc mỗi xe........................................... Môn Toán – Đề số 4 Trường : ................................. .................. ........................................................................................................................................ .................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................ ........................................................................104  :  y  –  8....................................................................................................................................................................................................... ...................... ............................................................. ....................... ...... ........................ ............................. ...................................................................................49 km = 490 ................................................................................. ........ .................................. ............. .......................................................................... 6/ Cùng lúc 7giờ.......................... 2/ Tìm y................................................................. 3075 dm3 = ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ............................................................................................................................................ ........... .................................................................... . giờ 160 giây = ................................................................................................................... dm3 2 giờ 36 phút = .......... ...................................................5 .......................................................... bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : .........................88 Tính giá trị biểu thức : 5 3  19  7 + × :  9 8  15  12 ...................................... biết :C AB = 36m BM = 45m B A 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp có cạnh 0.................. m3 ........ ............................ Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519.................................................................................................................. bạn  – Số học sinh khá của lớp 5A là : ............................................................. ................................................... 4tạ 70kg = ....................................... .................................................................... biết : 13.................................................................... em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : .................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................. biết quãng đường AB dài 94............ Dựa vào biểu đồ.............................................................................................. .....................................................................................................5 km Giải ..............................53 Điểm 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 ...............................................

.................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 3/ Tìm y.. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........... ............................................................................ 1tấn 60kg = .................................................................................................................................. ............................................ ............... ..... ................................................... ...................................................................................................................... ............................................................................................................ ...................... ............................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................... .............. m3 ............ .............................................................................. ..... ..................... .............................................................................................................................. 12040 dm3 = .......................................................................................................... Họ tên : . ... Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải .................................................. giờ 105 giây = ................................................................. .............. ....................................... giây ...CM = 14m ND = 20m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể...............................................................................39 1020  –  749................................2  =  3........................... tạ 2 2 3m  70dm  = 3................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................8  x  6....................58 km = 580 ...................................... .......................... ............................. .......................................................................... Môn Toán – Đề số 5 Trường : ..... ....................................65 Điểm 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 ............................................................ ............................................................................................... .....................4  –  y  :  34................................................................................................................... .................... ...... ......................................................................................................... ..... biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 ................. 2/ Tìm y... ...... .................................................................................................................... ................................... ..................................................................................9 Tính giá trị biểu thức : (42.......................................................................................................................................... ....................................... ........................................................................................................................ dm3 2 giờ 45 phút = ...................................................................................................................................... ............... ........................................................................ ............................. ..........7 ...........................................................5 .......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .............5  +  64............................................................... 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0.................................... ............................ ... ................................................................................................................................................. biết : 12............................. .... ......................................................................................................... ...........................................................................56)  :  34...9  –  154................... .................................................... ........................................................................................................................................................ .. phút ................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. .........

...............................................104  :  y  –  8............................................................................................. b............................................................................................................. . ........... ........................................................ ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................................... ............................................................................................................................... Sau đó 50phút.................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ........ ..................................................................................................................................................................................... .................................................. ...................................... ........... 35.... Hỏi như vậy ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? (sức làm mỗi thợ là như nhau) Giải 6/ A cách B 162 km........................................................................ .....................................................................................5 ........................................................................................................................................................................ một ôtô có vận tốc 48...................... Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 .................................................. biết : (312  –  y)  :  12......................................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................6 km/g khởi hành từ B đi về A ............................................................................................................................................................................................................................6  =  24................................................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ............................................................................. .... ................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................88 ............................................. 2/ Tìm y............... ....................................... ................................................................................................................... ............................................... ........... .................................................................................................... Hỏi : a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải ..................................................................72  =  6. ................................................................................................................ ............................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................ biết 40% của A bằng 32 .................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................4 km/giờ đi từ A về B.............................................. ................................................................................................................ ......................................................... ................................................................................................. Tính A............... ...................................................................... Môn Toán – Đề số 6 Trường : ................................................................................................................................................................ Họ tên : .......................... Sau khi làm được 10 ngày thì có 3 người nữa đến cùng làm........78 x 6........................................................................................................................................... ................................................7 : 4............................5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 40 ngày .................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ............................ ......................... ...4 146... ........................................... ........................................................................................................................................................... ..... .......5 13............ ................................................. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây ..... Lúc 7giờ 30phút một xe máy có vận tốc 32............................................................................................................................. ........................ 3/ a........................................................................ ......................................................... .................................................................................. .................................................................. ............................................................................................

......... ............................... ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................... .......................... ......................................................................................35m 3............. b) Tính thể tích bể cá đó........1m..................... .................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .... .... .................. .................................................................................................................................................................................... Đường kính của bánh xe có độ dài 0............. ................................................ Hai trục bánh xe cách  nhau 3............................ Tính thể tích nước trong bể đó............................................................................................................. Tính độ dài sợi dây............................................................................................................................................................................................................................ .............................. ...................... 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m.................................................................................................................. ........................................................................................................ chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm...................... .................................................................................. ......................... 0...................................... ............................... ......... ..... a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)............................................................... ............................. ................................................................................................................................................35m.................................................................. ........ 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc.......... .... c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể........................................ Giải ........................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................. ......................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................1m Giải ...........................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful