Họ tên : .............................................................................

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Lớp : ....................................................................................

Môn Toán – Đề số 1

Trường : ............................................................................

Thời gian : 40 phút

Điểm

1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính)
245,58 + 7,492

59,64 + 38

104 – 36,85

2,49 – 0,8745

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

28,52 x 4,9

12,75 x 38

26 : 2,5

20,88 : 3,6

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2/ Tìm y, biết :
13,104  :  y  –  8,72  =  6,88

(312  –  y)  :  12,6  =  24,5

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

3/ Điền số hoặc tên đơn vị vào chỗ chấm :
0,49 km = 490 ....................
16tạ 40kg = .................... tấn
5m2 8dm2 = 508 ....................
7,084m3 = .................... m3 .................... dm3
2 giờ 15 phút = .................... giờ

2km 50m = .................... m
1280g = 1,28 ....................
0,364m2 = .................... dm2
9m3 15dm3 = 9,015 ....................
150 giây = .................... phút .................... giây

4/ Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 15m. Tính chu vi và diện tích.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

5/ Lúc 6giờ, một xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 12km/giờ. Đến 7giờ 30phút, một xe máy có vận tốc 
30km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ.
Giải
..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................................

..................................................................................................................

A
B
..........................................................................................................

..................................................................................................................

2dm

6/ Tính diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ sau
D

C

Giải

....................................................................... Tính tỉ số phần trăm của 24 và 36 b............................................................................................................................................. ......... ................................................................................................ ........................................... ......................... ................................................................................................................... ......................................................................... ........... Họ tên : .... ............................ .......................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. ...... Tính chu vi và diện tích ? Giải ........................................... .................................................................. Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 24phút 38giây + 35phút 22giây 3giờ – 28phút 56giây .............................................. ............................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................... .................................................................................... ........................................................................................................................................................... ..... ............................................................................................................................ ......................................................................................................... ................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2/ Tìm y............... ............... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................... ................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................... . 12phút 30giây x 6 3giờ 20phút : 5 ......................................................................................................................................................................................................... .................................................... ..................... ............................................... Tính 40% của 32 ...... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sau khi xe máy đi được 15km thì một ô  tô có vận tốc 40km/giờ cũng khởi hành từ A đuổi theo................................................................ ...................................................................................................... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 18m........................................................... .................................................................................................................. ................... ................................................................... ..................................... .................................... .......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... Môn Toán – Đề số 2 Trường : ........... biết :  7 10 − y × 3 4 = 1 5 5 6 ( : y + ) 3 7 = 9 4 ............................................................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ................... .......... .............................. chiều rộng bằng 75% chiều dài................. 5/ Một xe máy khởi hành từ A lúc 7giờ 15phút với vận tốc 30km/giờ....................................................................................................................................................................... .................................. ...................................................................................................................................................................................... 3/ a.......................... ............................................................................................... ............................................................................... Hỏi : a) Ôtô bắt kịp xe máy lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải .....................................................................................

..........15 m3 = ............................................................................................................... .............................75 27.. 8 4 4 5 × =  ........................................................8 ........................................................................................................................ 7 3 + = ........ ........................................................................................................ Tính số lít dầu đựng trong mỗi thứ ? Giải ................... ........................................................................................................... dm3 3 giờ 45 phút = ......................................... 1...................................................................................................................................................................................... ............................................................. ....................................................... ................................................. .........................96  :  4.. .............................................................................................. ..................... .......................................................... 5 5 5 3 ............................................................................. ............................5 ..................12 .............................................................................................. ........................... 8tạ 15kg = .................................................. ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Môn Toán – Đề số 3 Trường : ............................................................................... ......... 3 3 : 6 =  ................................................................... 4/ 120 m = 0.. ............................................ .............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ phút .............................. .. tấn 4m2 70dm2 = 470 .................................................................... ........................... m3 ..... ...............................................................................................................................................................................................................................................................25 Xếp tăng dần :  3 2 32 2 .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ .................................... .............................................................................................................................. ....48 x 65 9...................................................... biết : 60 – y x 12............................................................................................................................................................... .................. ..........................................................................................................................4 5−3 2 =  ....... 3............................................................... .................... .................................................................. giờ 140 giây = .................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ........................................................................................... ............ .................... Số dầu trong can gấp rưỡi số dầu trong bình nhưng chỉ bằng  phân nửa số dầu trong thùng .................................................................................. ........... ......... 3/ Tìm tỉ số phần trăm của 11/4 và 1........................................ ................................................................................................. ...........................................................8  =  2.................................... giây 5/ Thùng................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................... ......................................... ............................................................................ .................................................................................................. ................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ............................................... ................................................. ........................................................................................ .......................... .......................................................... ...................................................................... ......................... 9 6 2/ Tìm y..................................................................................................... 25 .................................................. Thời gian : 40 phút Điểm 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 156.............................. Họ tên : .................................. ....... ... ............32 + 49 102 – 38......................................................................................................................................................................................................... 8 Tính giá trị biểu thức : (4giờ – 2giờ 15phút) : 3 + 25phút ................................................................................................................................................................................................................................................................ bình và can đựng tất cả 44 lít dầu ................ 3........

.... .......................................53 Điểm 12phút 40giây  x  6 5giờ 20phút  :  8 .............................................................................................................. ....................................................................................................................................... biết :C AB = 36m BM = 45m B A 6/ Một bể nước hình lập phương không nắp có cạnh 0...................................... Tính vận tốc mỗi xe...................32  +  78 204  –  86.................................... ..........72  =  6............................................................................................... em cho biết : – Số học sinh giỏi của lớp 5A là : .............................................................................................................. ............................................................. ................................................................................ dm3 2 giờ 36 phút = ........ ........................................... bạn – Số học sinh trung bình của lớp 5A là : .............................................................. .............................................................................. 3075 dm3 = .............................................5 km Giải ................................................... ................................... . ................ ................................................................. ...................................................................................................................... ........... .................. Dựa vào biểu đồ.............................. ............................................................................................................................................................................................................. bạn Giỏi 25% TBình 30% Khá 40% Yếu 5% 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0................................................................................................................................................................................................. bạn – Số học sinh yếu của lớp 5A là : ............................................................................................. m3 ......................... a) Tính diện tích toàn phần bể nước ? M N D ................................................................................................................................................................................................................................... ............... ................. ....................................................................................................................................................................................................................6m....... bạn  – Số học sinh khá của lớp 5A là : ..............................................................................5 ........................................... Hai xe gặp nhau lúc 9giờ 15phút ................................................................................... một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều  nhau ........... . Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 519..................................... giờ 160 giây = .................................................................................... biết : 13......................................................................................................................................................................... ...................................................................................... .............................................................................................................................................................................. 3/ Lớp 5A có tất cả 40 học sinh................................... biết quãng đường AB dài 94............. ............................... ..... 4tạ 70kg = ...................................................................................................................................................................................................................................... giây 5/ Tính diện tích mảnh đất ABCD.. .................................... ............ tấn 2 3ha 50m  = 300................................104  :  y  –  8.............................................. 6/ Cùng lúc 7giờ..... ................................. 2/ Tìm y.................................................................................... ....................................................................... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : .......................................................... ........................................................................................................................................................................ .....49 km = 490 ........................... ................................................................. Họ tên : ...................................... Môn Toán – Đề số 4 Trường : ........................ ..................................................... phút ............................................................................................................................. ........ .....................88 Tính giá trị biểu thức : 5 3  19  7 + × :  9 8  15  12 ....................

............................. .................................................... 3/ Tìm y........... biết 35% của y là 14 Tính 70% của 45 .....5 ................................................................................................................................................................................................................... .................................. .................................... 2/ Tìm y........................................................................................................................................................ .................7 ........................................... .........................................................CM = 14m ND = 20m b) Trong bể đang chứa nước đến 2/3 bể............... .............................................. phút ......................................................................................5  +  64...................................... ........ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ................... .................................... ............................................................................................................................................ .................................. ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................4  –  y  :  34....... ................ ...... ................................................................................................................................... .................................. .. ................................................................................................................................ ............................................................... tạ 2 2 3m  70dm  = 3.......................................................................................................................................................................................................................9  –  154...................... ................................................................................................................. ................................................................56)  :  34............ 4/ Điền số hoặc tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm : 0... ......................................................................................................................................................... .............................. 1tấn 60kg = .................................................... .............. ......................................... .................................................. . ...................................... ........................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................... ....................................................................................................................................................................................9 Tính giá trị biểu thức : (42....................................................................................... ................................. ........................ ......... ........58 km = 580 ..... ...................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................2  =  3..... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) 2798......... ............................................................................... ..................................................................................................................................................... ....... ................................................................................................................................ .......................... biết : 12............................................................... m3 ................................................................. Hỏi phải đổ thêm mấy lít bể mới đầy ? (biết 1dm3 = 1 lít) Giải Giải .................. ............................................................................................................................................................... giờ 105 giây = .......................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... Môn Toán – Đề số 5 Trường : ........................................................................................................................................................................................ Họ tên : ..................................................................................... giây .............................. ............................................. ............ ....................................................................................................39 1020  –  749..................................................8  x  6....................................................................................................................... ........................................................................ .......................................... . 12040 dm3 = .................................................................65 Điểm 12phút 30giây  x  8 5giờ  :  6 . .............................. .................................. dm3 2 giờ 45 phút = ..............................................................

........................................................................................................... .6  =  24....................... 3/ a...........................................6 km/g khởi hành từ B đi về A ....................................................................... ............................................................................................104  :  y  –  8............................................5 ................... Hỏi : a) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? b) Chỗ gặp nhau cách A bao xa ? Giải .............................. ..................5/ 12 người thợ dự định xây xong một ngôi nhà trong 40 ngày ........... ......4 146... ............................................................................................. ................... ........................... ........................................................................ b.......................... biết 40% của A bằng 32 ................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................78 x 6............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Họ tên : .... ............................................................. Tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 ........................................................................ ......................... ................................................................................................................................................................................................................................ Sau đó 50phút....................................................... ... ............................... ............................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................5 13....................... ...................................................... ................. ................................................. Sau khi làm được 10 ngày thì có 3 người nữa đến cùng làm........... ...................................................... .............................................................................................................................. ........................ Môn Toán – Đề số 6 Trường : .................................................................72  =  6..... ............................... .............................................................. Lúc 7giờ 30phút một xe máy có vận tốc 32................................................................7 : 4...................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Tính A............................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................... ........................................................................................................... ......................................................................................................................... ............................... .. .......... ................................................88 .............. ......................... ........... ...... Thời gian : 40 phút 1/ Thực hiện các phép tính sau (có đặt tính) Điểm 36phút 18giây + 23phút 42giây 2giờ – 58phút 36giây ................... .................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... một ôtô có vận tốc 48..................................................... .............. .................................................................................................................................................................................................. ............. ........................................................................................ ................................. Hỏi như vậy ngôi nhà sẽ xây tiếp bao lâu nữa thì xong ? (sức làm mỗi thợ là như nhau) Giải 6/ A cách B 162 km.................................................... ........... ................................................................................................. 2/ Tìm y................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Lớp : ........................................................................................................ biết : (312  –  y)  :  12................................................................................................................4 km/giờ đi từ A về B.......... ..................................................................................................................................................................................................................................................... 35..................................................................

...................................................................................................................................................................... ...... ............................................................................................................ ................................................. ......................................................................................................................... a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)........................................................ ................................................................................................................................................................................35m............................................... 4/ Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................35m 3.......................................................................................................................................................................................................................1m Giải ....................................................................................................... ....... Tính thể tích nước trong bể đó............... b) Tính thể tích bể cá đó................................................................ ...........................................................................................1m............................................................................................................................... ................ ............... 0... ...................................................................... ....................... chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm.. Giải ............................................................ ............................................. Đường kính của bánh xe có độ dài 0........................................................................... ........................................................................................................................... ............................................................. ............................................................... Hai trục bánh xe cách  nhau 3.................................................................................. ............................ ... ................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ..................................... ...... c) Mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể........................ ....................................... ..... ............. ....................................... ............................ ...................................................................................................................................................... ....... ............................................ .......................................................................................................................................................................................................................... 5/ Một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m...................... Tính độ dài sợi dây.................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful