P. 1
Quang hợp là gì

Quang hợp là gì

|Views: 1,282|Likes:
Được xuất bản bởiKids Lov

More info:

Published by: Kids Lov on Dec 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

1. Quang hợp là gì? Phương trình tổng quát a.

Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật b. Phương trình tổng quát 6CO2 + 12H2O năng lượng ánh sáng Hệ sắc tố Vai trò của quang hợp o Tạo chất hữu cơ o Biến đổi và tích luỹ năng lượng atp o Giữ trong sạch bầu khí quyển Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chứng năng quang hợp - Diện tích bề mặt rộng hấp thu nhiều ánh sáng - Chứa sắc tố diệp lục - Có phiến là mỏng và luôn hướng về phía ánh sáng - Trên bề mặt lá có chứa khí khổng để khí CO2 khuếch tán vào Lục lạp là bào quan quang hợp - Có màng kép - Gồm hai thành phần chính : 1. Hạt grana : gồm nhiều tilacôit xếp chồng lên nhau, màng tilacôit chứa chất diệp lục, thực hiện fa sáng của wan hợp 2. Chất nền (Strôma) : dạng keo trong suốt, chứa các enzim cácbôxi hoá, thực hiện fa tối of wan hợp Hệ sắc tố quang hợp - Diệp lục 1. Diệp lục a : C55H72O5N4Mg 2. Diệp luc b : C55H70O6N4Mg  Trực tiếp hấp thụ ánh sáng và trực tiếp chuyển hoá thành năng lượng hoá học (ATP và NADPH)  Nhóm diệp lục hấp thụ ánh sáng chủ yếu ở vùng đỏ và vùng xanh tím Carôtenôit 1. Carôten : C40H56 có màu đỏ 2. Xantôphyl : C40H56On (n : 1 -> 6) màu vàng hoặc da cam  Sau khi hấp thụ ánh sáng thì carôtênoit chuyển cho diệp lục Pha sáng ở các nhóm thực vật - Pha sáng là fa oxi hoá nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển - Pha sáng là pha giống nhau ở các nhóm thực vật - Thực hiện trực tiếp trên màng tilacôit - Sản phẩm của fa sáng: O2, ATP (Ađênôzin triphốtphat), NADPH (Nicôtinamit Ađênin đinuclêôtit photpha) Pha tối ở các nhóm thực vật - Pha tối (fa cố định CO2) là fa khử CO2 nhờ ATP và NADPH được hình thành trong fa sáng để tạo các hợp chất hữu cơ C6H12O6 - Diễn ra ở chất nền strôma C6H12O6 + 6O2 + 12H2O

2.

3.

4.

5.

6.

Thực vật CAM được gọi theo đối tượng thực vật trao đổi mọng nước .Coá ñònh CO2 :Ban ñeâm .Ñieåm baûo hoaø: laø ñieåm maø taïi ñoù cöôøng ñoä wan hôïp ñaït cao nhaát vaø noàng ñoä CO2 laø cöïc ñaïi .Ñieåm baûo hoaø aùnh saùng: laø ñieåm maø taïi ñoù cöôøng ñoä quang hôïp ñaït cöïc ñaïi vaø cöôøng ñoä aùnh saùng laø toái ña 8. Nồng độ CO2 ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào . Quang hợp phổ của ánh sáng như thế nào ? .Giôùi haïn cöïc tieåu veà Cm CO2 töø 0.008-> 0.Noàng ñoä CO2 baûo hoaø trong töï nhieân laø 0.Cavin: Ban ngaøy Chu trình Cavin Con ñöôøng C4 .Ñieåm buø aùnh saùng: taïi vò trí naøy cöôøng ñoä quang hôïp baèng vôùi cöôøng ñoä hoâ haáp .03% .1% 10. Đều xảy ra chu tr ình Cavin vaøo ban ngaøy 2. Sản phẩm cuối cùng trong fa tối ở các nhóm thực vật là : C6H12O6 .Tia xanh tím toång hôïp caùc axitamin -> Proâteâin  Tia ñoû coù aûnh höôûng maïnh hôn tia xanh tím 9.Con ñöôøng (Hatch – Slack) C4 . Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ? . trong nhaân taïo taêng ñeán 0.Chu trình Cavin-Benson 7.Điểm giống nhau: 1.Tên của thực vật C3 và C4 được gọi theo tên cố định sản phẩm CO2 đầu tiên trong fa tối.Ñieåm buø: laø ñieåm maø taïi ñoù cöôøng ñoä wan hôïp = cöôøng ñoä hoâ haáp . . Nhiệt độ ảnh hưởng đến đến quang hợp như thế nào ? .Tia ñoû toång hôïp caùcbonhiñrat .Điểm khác nhau Thöïc vaät C3 C4 CAM Ñaëc ñieåm Nhoùm thöïc OÂn ñôùi vaø Vuøng nhieät Vuøng sa maïc vaät AÙ nhieät ñôùi ñôùi khoâ haïn Chaát nhaän RiDP: PEP: photpho PEP: photpho CO2 Ribuloâzô Enol Piruvat Enol Piruvat ñiphotphaùt Saûn phaåm coá APG: axit AOA: axit oxaloâ AOA: axit ñònh CO2 ñaàu photpho axeâtic oxaloâ axeâtic tieân glixeâric Loaïi luïc laïp Teá baøo moâ Luïc laïp cuûa teá Teá baøo moâ teá baøo giaäu baøo moâ giaäu giaäu vaø chuû yeáu ôû luïc laïp cuûa teá baøo bao boù maïch Thôøi gian Ban ngaøy Ban ngaøy .01 % .

17. 16.Hậu quả Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường . 12. Oxi: 42->45%.Fa sáng: 1.Điều kiện . 15.5% Hô hấp ở thực vật là gì ? Phương trình hô hấp tổng quát Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật Con đường hô hấp ở thức vật Hô hấp sáng học giáo khoa . 13.C:45%.Nâng cao năng suất cây trồng .Có ý nghĩa là tăng năng suất cây trồng.thường: trên 120C dưới 500C Nguyên tố khoáng ảnh hướng đến quang hợp như thế nào ? . .Ảnh hưởng đến diện tích của bộ máy wan hợp .Vật wan hợp tốt I từ 25 -> 350C Sa mạc: 580C Cây b. Hệ số Q10 .Nguyên nhân . 18. 14.Khái niệm . Hiđrô: 6.Các wá trình có liên wan Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo có ý nghĩa gì ? cho ví dụ .1 -> 1.11. 19.Ví dụ: cây thanh long Quang hợp quyết định năng suất cây trồng (90% -> 95%) .Cấu trúc .4 .Fa tối: 2->3 Vd: T.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->