Home

Ðŧ tai
CÔNG NGHJ W-CDMA VÀ GIAI PHÁP NANG CÁP
MANG GSM LÊN W-CDMA
iao viên huóng dân: Th.s. Pham vinh Ninh
Sinh viên thuc hiên : Ta Danh Thãng
Lóp: OOSK
ÐA! HQC ÐA NÃNC
TRUÒNC ÐA! HQC BACH KHOA
KHOA SU PHAN KY THUAT
NCANH Ð!EN TÙ·T!N HQC
l ÁN TÓT NGHIJP
!ųi dung dŧ tai
Nôi dung dê tài Nôi dung dê tài
NÇI DUNG l TÀI
Chuong I : Tông quan vê thông tin di dông sô
Chuong II : Giái pháp GPRS trên mang GSM
Chuong III: Công nghê W-CDMA
Kêt Iuân
Chuong!
:Tông quan
CHUONG I : TONG QUAN VÈ THÔNG TIN DI ÐQNG SÓ
Chuong I: Tông quan vê thông tin di dçng sô
Tù khi ra dòi dên nay thông tin di dông dã trái qua ba thê hê: thê hê thú
nhât, thê hê thú hai và hiên nay là thê hê thú ba dang duoc triên khai.
I
M
T
2
0
0
0
U
M
T
S
N
Chau Âu
Nhât Bán
IS-95
IS-136
AMPS
NMT45
NMT900 GSM
NTT
JTACS
PDC
Tông quan
Nang
CSN
Kiên trúc mang
ê thông GSM duoc chia thành các phân hê sau :
Phân hê tram gôc (BSS)
Phân hê chuyên mach (SS)
Phân hê khai thác và hô tro (OSS)
SS
ISDN
PSPDN
CSPD
N
PSTN
PLMN
AUC
HLR EIR VLR
MSC
BSC
BTS
MS
ss
BSS
Mang GSM
Chuong I: Tông quan vê thông tin di dçng sô
Kiťn trúc dūa lý
' mãt dja lý, mang GSM duoc phân thành 4 vùng co bán sau :
Kiên trúc d[a Iý
'ùng mang PLMN
'ùng phuc vu MSC/'LR
'ùng djnh vj LA
Cell
Chuong I :Tông quan vê thông tin di dçng sô
Phuong pháp diêu chê sú dµng trong GSM Ià GMSK
Mang GSM sú dµng kêt hçp hai phuong pháp da truy câp Ià TDMA và FDMA
LA4
LA3
LA1
LA2
Cell
MSC
VLR
Ciŵ! thi#u W·
CDNA va gi!i
phap
4at dông ó CDMA bãng rông vói bãng tân 5M.
Lóp vât lý mm dé4.
ê sô tái sú dung tân sô bãng 1.
ô tro phân tâp phát và các câu trúc thu tiên tiên.
W-CDMA (Wideband CDMA) là công nghê thông tin di dông thê hê ba giúp
tãng tôc dô truyn nhân dü liêu ch4 hê thông GSM. Nó có các tính nãng sau:
Chuong I: Tông quan vê thông tin di dçng sô
Gói thiêu công nghê di dông thê hê ba W-CDMA
GSM(900)
GSM(1800
)
GSM(1900)
IS-136(900)
IS-95(1900)
(1-STD-008)
IS-136 CDMA
(800)
GPRS
GPRS
EDGE
WCDMA
TACS
NMT(900)
AMPS
2G 2.5G 3G
1G
Các giái pháp nâng câp mang GSM Iên W-CDMA
Chuong !! : CPRSSEDCE
Chuong II : Giai GPRS trên mçng GSM
Tông quan
CHUONG II : GIÀI PHÁP GPRS TRÊN MANG GSM
Djch vu vô tuyên gói da nãng GPRS là môt chuân cúa viên djnh chuân châu Âu
ETSÌ. Nó cung câp djch vu dü liêu gói bên tr4ng mang PLMN và gia4 tiêp vói mang
ng4ài qua công dâu nôi truc tiêp nhu TCP/ÌP, X.25.
Kiên trúc mang GPRS
GGSN
GGSN
SGSN
Another
PLMN
BTS MSC/VLR SG
PCU HLR
AUC
SMS-SC
Frame
Relay
BGw
TCP/IP
X.25
Backbone
GGSN
MS
Um
A bis
A
Gs
Gb
Gb
Gr
Gi
Gi
Gn
Gp
Gn
Gn
BTS
GGSN
MSC BSC BTS
SGSN
Intra - backbone
Network
BG
MSC BSC BTS
SGSN
GGSN
BG
Intra - backbone
Network
Inter - backbone
Network
Data
Network
Router
HOST
LocaI Area
Network
Node CSN
Các n4de GSN thuòng là các R4uter có dung luong lón.
Khá nãng tính cuóc da dang nhu : tính cuóc the4 luong dü liêu, the4 thòi gian cuôc
goi, the4 kiêu djch vu, the4 dích dên.
Khá nãng câp phát dông dja chi ÌP.
Cung câp các chúc nãng bá4 mât tr4ng GSN thông qua các thú tuc xác nhân có
chon loc.
Quán lý luu luong.
Node GSN
Chuong II : Giai GPRS trên mçng GSM
Mang Backbone
C!u trúc BSC trong CPRS
GMSC GGSN
SGSN MSC
BSC PCU
MS
Gb
Câu trúc BSC trong GPRS
lê nâng câp mang GSM lên GPRS, ng4ài viêc nâng câp phân mm ta cân
bô sung và4 tr4ng BSC môt phân cúng goi là khôi kiêm s4át gói (PCU). PCU có
nhiêm vu xú lý viêc truyn dü liêu gói giüa máy dâu cuôi và SGSN tr4ng mang
GPRS.
Chuong II : Giai GPRS trên mçng GSM
T$ chŽc dƃ li#u
Data
Segmented N-PDU
BCS
NormaI Burst
BIock
Header
Network Layer
C4ntr4l C4mpressi4n
Data C4mpressi4n
Segmented
SNDCP Layer
LLC Layer
RLC/MAC Layer
PhysicaI Layer
Header
BCS
Information
FieId
BIock
Header
BCS
Information
FieId
BIock
Header
NormaI Burst NormaI Burst NormaI Burst
SNDCP
Header
Information FieId
Frame
Header
Chamel C4ding
Ìnterleaving
Burst F4rmating
Tô chúc dü Iiêu GPRS
Giái pháp EDGE (Enhanced Data rate for GSM EvoIution)
Chuong II : Giai GPRS trên mçng GSM
Chĭng
!!!:Nœng W·
CDNA
Node B
Node B
RNC
Node B
Node B
RNC
RNS
RNS
I
ub
I
ur
UTRAN
MSC/VLR
GGSN
CN
I
U
CS
I
U
PS
U
U
USIM
USIM
C
U
UE
Câu trúc mang W-CDMA
Chuong III : Công nghç di dçng thê hç ba W-CDMA
CHUONG III: CÔNG NGHE DI ÐQNG THÉ HE BA W-CDMA
Ciao di#n vö tuyťn
Ciao thúc
úng dµng
Nang
bao hiêu
Nang
sô liêu
Nang
bao hiêu
ALCAP
Luông
sô liêu
Phia diêu
khiên mang
truyên tai
Phia nguoi su
dung mang
truyên tai
Phia nguoi su
dung mang
truyên tai
Lóp vât lý
Lóp mang
vö tuyên
Lóp mang
truyên tái
Giao diên vô tuyên
Câu trúc gia4 diên duoc xây dung trên nguyên tãc là các lóp ngang và các
mãt dúng.
Chuong III : Công nghç di dçng thê hç ba W-CDMA
Tr!i ph$ trong W·CDNA
Trái phô trong W-CDMA
Tr4ng W-CDMA dê tãng tôc dô truyn dü liêu, phuong pháp da truy câp kêt hop
TDMA và FDMA tr4ng GSM duoc thay thê bãng phuong pháp da truy câp CDMA
h4at dông ó bãng tân rông (5M) goi là hê thông thông tin trái phô. Tr4ng mang
W-CDMA chi sú dung phuong pháp tráÌ phô dãy truc tiêp (DSSS).
Trái phô dãy truc tiêp (DSSS : Direct Sequence Spreading Spectrum) : Thuc hiên
trái phô bãng cách nhân tín hiêu nguôn vói môt tín hiêu giá ngâu nhiên có tôc dô
chip ca4 hon rât nhiu s4 vói tôc dô bit
Chuong III : Công nghç di dçng thê hç ba W-CDMA
$uy hoœch
Luu dô quy hoach mang W-CDMA
W Cac yêu câu vung
phu
W êu câu dung
luong
W iêu vung, mô
hinh truyên song
vô tuyên
lu vào
Suy hao duong
truyên cho phep
Quy hoach dung
luong va vung phu
Hiên thi hiêu náng
mang
Tôi uu hoa
Dinh cõ
- So bô sô tram gôc
- Câu hinh dai tram.
- Chon dai tram.
- Chon câu hinh BS.
- Cac thông sô
RRM.
- Phân tich chât
luong phuc vu
Diêu chinh thông sô
RRM
êt qua do hiêu
náng mang
lu ra
Chuong III : Công nghç di dçng thê hç ba W-CDMA
Nö phůng
CHUONG TRINH MÔ PHONG
Chuong trình mô phong
Kêt
luân
êt luçn
'ói nhu câu ngày càng ca4 cúa nguòi sú dung thì công nghê GSM dang
phát triên dê có thê hô tro và dáp úng.
Tôc dô mang GSM vân còn quá châm.
'iêc dua hê thông chuyên mach kênh thì tãng tôc dô mang GSM nhung chua
dáp úng yêu câu kÿ thuât.
Giái pháp GPRS, EDGE trên mang GSM và sau dó nâng câp lên W-CDMA là
giái pháp có tính khá thi, phù hop vói diu kiên cúa dât nuóc.
GPRS vân han chê v tôc dô d4 sú dung kÿ thuât diu chê GMSK.
EDGE dã tãng duoc tôc dô d4 thay diu chê GMSK bãng 8PSK nhung khó
khãn v kÿ thuât vô tuyên ó máy dâu cuôÌ.
Giái pháp dua ra là nâng câp lên hê thông W-CDMA.
uóng phát triên cúa d tài:
Các giái pháp v công nghê mói nhu anten thông minh.
Khi 3G không dáp úng duoc yêu câu thì nâng câp lên 4G.
Kêt Iuân

5'5 7""& .05' .515' : #4 5 5 &5 5.'! 64 .  ' ! ! ! $  6 5.

 ..3  5E5 !#$ 97H3 23 $ .3  %3 6:.3 .3 3 3  9 :3 .. 93 93 / 3 8 ..&l% /:3 9 ! 15 .

5 '58.3 .3 %3 6:.. -. 9 9 9 39 9 9 . 973 .5 %% %$ ! $ & % $  % . .. 9 9 -.3 . . 93 93 / 3 8 . !$ $ $  W % % !. 93 93 / 3 97 6:..%"&'% %l$ %36:..3 . 3 3. 3 3.5 % 7..

23 93$ ...3 %3 6:.. 9E.538...3 . $$ !3 .E. $$ !3 . .: !3 972 .93. 93 93 / 3 8 3$ 5 397.:3 2. 97 $ !$! $! !$% ! & $$ & # $ 88 '# # $$ $$ $ %$ $ .

 .3 '323! '35. 53 93 . -3 8.3 .3 %3 6:...:  5.3 ... 93 93 / 3 8 397. ' 29 . 23 $ .9 0 .$..

 0 $ '#  0 !.5.97:.'# '3 3.8/39743$$ 3$8/395.5%..35E5 :.35E5 .. .

33/ 39-.#..  .3 . 93 93 / 3 8 9:..3 %3 6:.

.3/  .3 3 93 93 / 3 9 -. .523$H3 %$ % $ $ $ $  $  $% !#$ !#$ !$ $     .O . 9J3 3g3 8. 5 7 9g3 9. -g3 93 5 .9 22 /4 8 9E 8 /3 93 8 -3  97 53 95 5E9 .: 97. 9: 9H3 93 E.  !  /0-.E. 97:3 33 / : .E.4 93 $ O .5E533.: 7   49 3  -g3 73 .

.5 /.: : .. 95 3.3 3 . / : O -H3 9743 23 ! .3 : 3 97..:3 . . 9:3 O . . 3g3 !#$ 29 .:3 ..4 95 . .:3 .! !!#$%# $ %36:. %!. 23 34 6:.3 .. . . .5#%& %$ O .3  !#$ 97H3 23 $ .

23!#$ %$ $.!  397.

 8 7 - $$ %!.'# $ & $$ $ # -8 &2 %$ $ !& 7.20 #0.

.! 3 .-430   3 $ 3 $ 5 $ 34907 ! .

 -.E. 3g3 -4 29 9743 $ 93 6:. /3 3. .-430 0947 $ %$ $ $$ $ 3. 9 9.E.5 5E9 3 .. .: .E. 904 .70. -.3 / : 904 9 .-430 0947 $ $ . #4:907 ... 3  3g3 . . 34/0 $ 9.5 .9. . 9J3 . 33 .3 . .O .3 ...3 %$ $ $$ 3907 -. 0947 #4:907 $% 4.. 904 J.:.3 3  3g3 9J3 .. ":3 .. ! !61&! :3 ..3 .O /:3 .. 904 : /..-430 397.-430 0947  397. 0947 . E.3  !#$ 97H3 23 $ 4/0$ E..

 $$ 9743 23 !#$ $ $ !.3 - 8:3 .9 0&. 97:3 / : O . 33 .. 2E : . .965#%& $ - $$ $ !& $ ..5 53 22 9..3  2 84E9 O !& !& .: .5 23 $ H3 !#$ 34 .  .3  !#$ 97H3 23 $ :97.O 32 ..$9743!#$ l 33 .4 9743 $ 29 53 .

9....3  !#$ 97H3 23 $ %. 31472. 43974425708843 ./07 $020390/ !& 7./:!#$ 0.07 0.9.20 .9430/ $ 0.07 31472.943 0/ #./07 .07 $! $!.425708843 $020390/ '$ 0 01 3# 0947./07 4.

3. 0..943 0/ $ 4.0/. 0...90147$.:789 472.:789 472.4:943 .:789 472./07 31472.07 5E5 3.:789 !8./07 0.93 472.20 4/3 39070.07 $ 4.3 :789472..9.7./07 .

. l%  5.3  3 3 / 3 9 -.  5 ...

23 && 4/0 # & $ $.  :97.

'# &$ & 4/0 #$ ::7 &$ & 4/0 # 4/0 #$ $ & !$ &%# .

0 515 5 : 3 745 . /3 97H3 3:H3 9.3.4/3....3. . !J. 5 . 29 3 745 .5 .9:3 : 97.6.8 /323 97:39 5 / 6 5 / 6 5 : 3 7. : 323 97:39 # !J.3 .61#5 . 5 3.8 /323 97:39 !J. .  .3  3 3 / 3 9 -.E.95. .E.4 /3 .3 .

.4 ..0 $570. 97: . 9 -3 5. -9 '9!7$ .  %759743 %743  9g3 9. 8 /3 5. 3 97 5 -3 .E.3 5E5 97 5 / 97.O 9. .965.5 9 5 % . 95 $$$ %7 5 / 97...3  3 3 / 3 9 -.3 5E5 .5 49 3 -g3 93 73   93 93 93 97 5 %743 23  . 9743 $ .97:2 %. 9./3 $50..3 79 3: 84 ..5 . 33 9J3 : 3:3 .. 97: .9 $06:03. 95 $$$ 70. 97:3 / : 5. 29 9J3 : 3: 3H3 . 9.3 5E5 .

 .

3 2 K3 97:3 8O3 .3938 ## . $.3./:3 .9 .:K3$ E.3 5 W H: ..4 .3  3 3 / 3 9 -. :K3 972 3 972 3.-8972....: . 9:3 $:.23 l:.45F5 l3. ":4.: /:3 . l:.3 W : ..35 $6 0 l:7.: 6:4.3 97:3.:4E !39J.35.  . H: .4 W E.938 ## 39:3g3 23 96: 4: 3g323 %.

.3 97K3 2 53 7 5 .%# ! ...

2 '...H:..9 :3 .O9J39 55. :..9:9.4.35E9973.33.8/39K.$  9g3 . 93..3323..5H393  .O997.3.33$ .3.. !#$.36:E.39039323 3 E53 ..:3.:32.. /49..7.9:32E :.. 23$3..:9K33.3O g3.5H3 .3..93. 23$. E53H:.: 5E5 . '3:. 9 E.9. :3.5H3 5E5.H39K9g39.33..3 35 9:3 5E9973 . E53 %. /48/39:9 :.:9:9 5E5!#$ 97H323$.3.9.5E5.$-3!$3.8. .: O33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful