CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TP.

HCM
CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP BCH CĐCS NHIỆM KỲ II MỞ RỘNG
I.

do
họp:
Hôm nay, lúc 14g00 ngày thứ Hai 31/3/2008, Ban Chấp hành CĐCS Cty TNHH
Khám chữa bệnh NANCY tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng để bầu bổ sung 2
thành viên thay thế Bs Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ tịch Ban Chấp hành), và Ys
Phạm Thị Tâm (Phó Chủ tịch Ban Chấp hành) đã có đơn xin từ nhiệm.
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ys
Anh
NHS
ĐD
Chị
NHS
Anh
NHS
Chị

Thành
phần
tham
Phạm
Thị
Tâm,
PCT
BCH
Nguyễn
Thái
Lai,
UVTV
BCH
Trần
Thị
Bạch
Tuyết,
UV
BCH

Thị
Anh
Thư,
UV
BCH

Thị
Thanh
Hương,
UV
BCH
Nguyễn
Thị
Cúc,
Tổ
trưởng
Thái
Thanh
Liêm,
Tổ
trưởng
Nguyễn
Thị
Thương,
Tổ
trưởng
Bùi

Diễm
Hương,
Tổ
trưởng

dự:
CĐCS
CĐCS
CĐCS
CĐCS
CĐCSIII.
Giới
thiệu
ứng
cử
viên
để
bầu
bổ
sung
BCH:
BCH
giới
thiệu
2
ứng
cử
viên:
1) Bs Đoàn Ngọc Tuyến, sanh năm 1963, hiện là TP. KHTH của PKĐK Nhi Nancy.
2) Bs Trương Hoàng Thục Vũ, sinh năm 1971, hiện là Bác sĩ điều trị của Khoa Phụ
sản
An
Đông

BV
7A.
Không

ai
tự
ứng
cử.
IV.
Kết
quả
bầu
cử
BCH
bổ
sung:
Qua tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:
- Số ĐB được quyền bầu cử: 9 (5 thành viên BCH và 4 Tổ Trưởng CĐ)
Số
đ/c
được
đề
cử:
2
Số
đ/c
tự
ứng
cử:
0
Kết
quả
số
phiếu
bầu:
Tổng
số
phiếu♣
phát
ra:
9
Tổng
số
phiếu
thu
vào:
9♣
Số
phiếu
hợp
lệ:
9♣
Số
phiếu♣
không
hợp
lệ:
0
1)
2)

Kết
quả
số
phiếu
bầu
cho
từng
Đ/c Đoàn Ngọc Tuyến, được 8 phiếu, đạt tỷ
Đ/c Trương Hoàng Thục Vũ, được 9 phiếu, đạt tỷ

người:
lệ 88%
lệ 100%

- Căn cứ nguyên tắc thể lệ bầu cử, 2 đ/c có tên trên trúng cử vào BCH CĐCS nhiệm

Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Phó Chủ tịch: Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ Hội nghị tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. và kết quả như sau: Tổng số phiếu phát ra: 6♣ Tổng số phiếu thu vào: 6♣ Số phiếu♣ hợp lệ: 6 Số phiếu không hợp lệ: 0 KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH: Bs Đoàn Ngọc Tuyến. HÔ CHÍ MINH TRUNG TÂM T_ VÂN PHÁP LUAT . phụ trách chuyên đề Nữ công 6) Đ/c Võ Thị Thanh Hương. đề nghị Công đoàn ngành Y tế cho đổi tên gọi CĐCS DNTN KCB NANCY thành CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY. được 6 phiếu. V. Bầu Chủ tịch.kỳ II (2006 – 2009).Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Chủ tịch: Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến . đạt tỷ lệ 100% • VI. Đề nghị đổi tên BCH CĐCS: Doanh nghiệp tư nhân Khám chữa bệnh Nancy đã được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khám chữa bệnh Nancy (đính kèm Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KHĐT TP. Buổi họp kết thúc lúc 16g00 cùng ngày. phụ trách chuyên đề Tổ chức 4) Đ/c NHS Trần Bạch Tuyết. Phân công các đ/c trong Ban Chấp hành: 1) Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến. phụ trách chuyên đề Kiểm tra VII.HCM cấp). thảo luận các tiêu chuẩn về năng lực. Phó Chủ tịch CĐCS: Sau khi tập thể BCH trao đổi. đạo đức từng cán bộ trong BCH đi đến thống nhất giới thiệu danh sách để bầu các chức danh: . đạt tỷ lệ 100% • KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH: Bs Trương Hoàng Thục Vũ. phụ trách chuyên đề Tuyên huấn 2) Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ. THƯ KÝ (đã ký) VÕ THỊ THANH HƯƠNG CHỦ TRÌ (đã ký) NGUYỄN THÁI LAI LIÊN DOÀN LAO DONG TP. Do đó. được 6 phiếu. phụ trách chuyên đề Thi đua chính sách 3) Đ/c Ys Nguyễn Thái Lai. phụ trách chuyên đề Nữ công 5) Đ/c Ys Lê Thị Anh Thư.

Hô Chí Minh. nêu CD có dư_i 10 doàn viên thì c_ 1 doàn viên làm công tác kiem tra. Nêu CD có dư_i 30 doàn viên thì c_ 1 _y viên BCH làm nhiem v_ kiem tra. *Phiên h_p lân th_ 2: .Phân công nhiem v_ c_a t_ng thành viên Ban Châp hành.CAM NANG HO_T DONG C A BAN CHÂP HÀNH CÔNG DOÀN C S_ Nham giúp cho Ban châp hành Công doàn c_ s_ tr_ thành Công doàn c_ s_ v_ng m_nh xuât sac. 2. ve sinh viên. phư_ng hư_ng. . .Tham mưu cho Ban thư_ng v_ (Ch_ t_ch) tham gia ch_ d_o.Tham mưu cho Ban thư_ng v_ tham gia v_i chuyên môn có kê ho_ch cham lo d_i sông vat chât. . ngư_i lao dong hoàn thành nhiem v_ chuyên môn. nêu BCH có 3 thành viên thì bâu 1 Ch_ t_ch và 2 _y viên).Nghiên c_u dê xuât to ch_c hoi ngh_ cán bo công ch_c hoac D_i hoi công nhân viên ch_c. 3. noi quy lao . Bâu Ch_ t_ch (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín). cán bo công ch_c. tinh thân cho ngư_i lao dong. 4.Tham gia xây d_ng và thư_ng lư$ng ký kêt Th%a ư_c lao dong tap the. . nh"ng bien pháp c_i thien diêu kien làm 2 viec. Theo quy d_nh hien hành. Tiên hành theo trình t_: *Phiên h_p lân th_ 1: 1. hư_ng dan xây d_ng m_ng lư_i an toàn viên. Bâu _y ban kiem tra (t_ 3 – 5 ngư_i). . 5.ngan ng_a tai n_n lao dong và benh nghê nghiep cho công nhân lao dong (c_ ngư_i tham gia vào Hoi dông B_o ho lao dong). Bâu Ban thư_ng v_ (nêu Ban Châp hành có t_ 09 _y viên châp hành tr_ lên). Ban châp hành Công doàn c_ s_ sau khi hình thành qua kêt qu_ D_i hoi se ch_ d_nh mot trieu tap viên. (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín). noi dung bien pháp phát dong phong trào thi dua _ c_ quan doanh nghiep nham dong viên cán bo viên ch_c.Thông qua quy chê ho_t dong c_a Ban Châp hành. Ban Châp hành Công doàn c_ s_ có 7 nhiem v_ chính sau dây: +Nhiem v_ 1: Công tác thi dua chính sách . Trung Tâm Tư Vân Pháp Luat LDLD Thành phô xin tư vân vê ch_c nang nhiem v_ và phư_ng pháp ho_t dong Công doàn c_ s_ nham ph_c v_ cho toàn bo Ban châp hành Công doàn c_ s_ thuoc he thông LDLD Tp.Nghiên c_u dê xuât ch_ trư_ng. Bâu Phó ch_ t_ch (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín). (tr_ các doanh nghiep ngoài quôc doanh). Bâu Ch_ nhiem _y ban kiem tra (Phó CN do UBKT bâu) (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín).

*Lap so nhan d_n thư khiêu n_i.Kiem tra tài chính – kinh tê Công doàn: Th_c hien 1 nam 2 lân và kiem tra quy tiên mat dot xuât 2 lân (nêu có qu_n lý tiên mat riêng).Tham mưu thành lap các To ch_c tư vân pháp luat theo Ch_ th_ 02/CT-TLD ngày 28/5/2004 c_a Tong Liên doàn Loa dong Viet Nam.Thu kinh phí 2% tong quy tiên lư_ng c_a d_n v_. phát dong phong trào thi dua lao dong sáng t_o. . so chi theo mau và th_c hien bang phiêu thu chi. . kêt toán vào t_ng tháng-quý.C_ cán bo tham gia Hoi dông hòa gi_i lao dong c_ s_ và gi_i quyêt các tranh châp lao dong (nêu có).Kiem tra viec châp hành Diêu le Công doàn Viet Nam (1 nam ít nhât 1 lân). g_i biên b_n kiem tra vê Công doàn câp trên. .dong.Thu doàn phí 1% (nop lên câp trên 30% th_c thu doàn phí). dánh sô th_ t_. tham gia kiem tra th_c hien b_o ho lao dong. . s_ d_ng tài chính.Kiem tra. có tong kêt chuyen sô dư sang tháng sau. bô trí s_ d_ng cán bo. tài s_n dúng chê do chính sách và có hieu qu_. tư vân cho ngư_i lao dong vê viec ký kêt H$p dông lao dong. . xét nâng lư_ng. . +Nhiem v_ 4: Công tác kiem tra . chú tr'ng công tác phát trien doàn viên ke c_ vê sô lư$ng và chât lư$ng. (nop lên câp trên 50% th_c thu kinh phí CD). k) luat CBCD.To ch_c. công doàn bo phan ho_t dong phù h$p v_i c_ chê m_i và tình hình th_c tê c_a d_n v_ dúng theo nguyên tac và Diêu le Công doàn Viet Nam quy d_nh.Th_c hien công tác qu_n lý.Tham mưu vê viec quy ho_ch. nhac nh_ ngư_i lao dong trong viec s_ d_ng các phư_ng tien b_o ho lao dong. . c_ng cô to ch_c. . .Hàng quý báo cáo quyêt toán tài chính vê Công doàn câp trên. tham gia dê b_t.Giúp Ban thư_ng v_ qu_n lý doi ngu cán bo doàn viên. . . dào t_o. . tô cáo: 3 . . . . Các lo_i so quy tiên mat ph_i dóng dâu giáp lai. tham gia xét khen thư_ng.Tham gia gi_i quyêt khiêu n_i – tô cáo. g_i biên b_n vê Công doàn câp trên.Tham mưu dê xuât xây d_ng các to Công doàn. +Nhiem v_ 2: Công tác to ch_c .Lap so thu.Thư_ng xuyên theo dõi vê biên dong to ch_c.Lap so theo dõi hoac bieu mau vê biên dong nhân s_ _y ban kiem tra trong nhiem ky.Lap d_ toán ngân sách hàng nam. +Nhiem v_ 3: Tài chính-Kinh tê .

4 .Th_c hien công tác tong h$p báo cáo quý. To ch_c các phong trào thi dua trong n". Ban châp hành tr_c tiêp ghi biên b_n các cuoc h'p. . 2. Thông qua biên b_n. To ch_c sinh ho_t hè cho các cháu thiêu nhi con cán bo công ch_c. . kiên th_c chính tr_ c_ b_n. cham lo cho thiêu nhi con CNVC-LD nhân ngày 01/6 và Têt Trung thu. Tham gia chính sách cho lao dong n" như: 1. tong h_p .Dê xuât bien pháp tuyên truyên cho ngư_i lao dong. 8. van dong thành lap quy h'c bong Nguyen D_c C_nh. Ban châp hành. Ghi tên ngư_i ch_ trì. C_ng cô. Noi dung sinh ho_t (noi dung chính): . 6. tháng. nam dúng d_nh ky. B_o ve. +Nhiem v_ 5: Công tác tuyên truyên giáo d_c .. B_o ve l$i ích cham lo d_i sông vat chât tinh thân cho lao dong n".C_ cán bo làm công tác kiem tra tham d_ tap huân. 7. kien toàn Ban n" công Công doàn. Th_i gian kêt thúc. 5. kê ho_ch hóa gia dình.Hô s_ khiêu n_i – tô cáo lap thành t_ng bo có túi d_ng và dánh sô th_ t_. Noi dung ghi biên b_n như sau: 1. ngư_i lao dong.Kiem diem viec th_c hien công tác tháng qua. 7. . 6. 4. 9. ngư_i ghi biên b_n ký tên. . Kêt luan c_a ngư_i ch_ trì.To ch_c và tham gia các phong trào van the my._y viên UBKT hoac cán bo làm công tác kiem tra tham d_ h'p v_i BCH cùng câp theo d_nh ky.Thông tin ch_ d_o c_a Công doàn câp trên và các van b_n nêu có. Công tác cán bo n". tr/ em và xây d_ng gia dình van hóa. ngư_i ghi biên b_n. Ngư_i ch_ trì. bôi dư-ng nâng cao kiên th_c và nang l_c vê m'i mat cho lao dong n". 2. Phát trien các ho_t dong xã hoi trong n". ghi rõ h' tên.Tuyên truyên ch_ trư_ng. 3. Qu_n lý so sinh ho_t Ban thư_ng v_. ngày. dư_ng lôi chính sách c_a D_ng. giúp cho Ban thư_ng v_.Dê ra phư_ng hư_ng nhiem v_ công tác tháng t_i. nghê nghiep cho ngư_i lao dong (phân dâu tôt nghiep Pho thông Trung h'c). 6 tháng. . lưu 1 bo de theo dõi. +Nhiem v_ 7: Công tác van phòng.Th_c hien các công tác vê n" gi_i. pháp luat Nhà nư_c. dê xuât khen thư_ng ph_ n" 2 gi%i.Dê xuât h'c tap nâng cao trình do vê h'c vân. 4. _y ban kiem tra báo cáo kêt qu_ công tác trư_c Ban châp hành. . Th_i gian sinh ho_t (gi_. cham sóc bà m. 3. m_i _y ban kiem tra d_ (Ban Châp hành sinh ho_t ph_i có sô lư$ng 2/3 tr_ lên m_i h$p le). Tuyên truyên giáo d_c. Thành phân tham d_ (ghi rõ h' tên. 5. +Nhiem v_ 6: Công tác van dong n_ CNVC-LD . nam) và d_a diem. . Ghi tóm tat ý kiên phát bieu. và lý do ngư_i vang mat).

. . .08/06/2011 15:21 |In ra |Đóng cửa sổ này • • • Thứ tư .Ghi chú: . dôi ngo_i • • • Thứ tư . Ban thư_ng v_ có dóng dâu giáp lai.Tham mưu cham lo d_i sông cán bo công ch_c.Lap so van thư di và dên.Tham mưu quan he dôi noi. ngư_i lao dong.08/06/2011 15:21 |In ra |Đóng cửa sổ này .So sinh ho_t Ban Châp hành.

.

.

............................................. ……………………………........................................................ …………………………… I......................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………........ ……………………………………….......................... …………………………………………...................................................................................................................... ..............C«ng ®oµn gd&®t phó l¬ng C®cs trêng thcs phó ®« Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Phó §«...... …………………………………………................................... ......... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..................... ngµy 201 th¸ng n¨m NghÞ quyÕt häp ban chÊp hµnh c«ng ®oµn K× häp thø :………………… Thêi gian………………………………................ ...................................... ........................................…...................... ............... Thµnh phÇn ……………………………...................................................................................................................................................................... ……………………………....................... …………………………………………............................................... …………………………………………......................................................... §Þa ®iÓm ……………………………................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………............................................... Chñ to¹ cuéc häp …………………………….. Néi dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

...............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………...................................... ..................................... …………………..................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III................................................…....... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………....... ....................................... ........................................................................................................................................... ...... II......................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………................................... ý kiÕn ph¸t biÓu …………………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………...............................……...............................…...... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..…….... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………............................. ……………….......... ............. ................................................................. .... ............. Chñ to¹ kÕt luËn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………...............………….............. ............

....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….......................................................................... chñ to¹ (KÝ tªn....... ®ãng dÊu) Th kÝ (Ghi râ hä tªn) ................................................................... ...............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful