CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TP.

HCM
CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP BCH CĐCS NHIỆM KỲ II MỞ RỘNG
I.

do
họp:
Hôm nay, lúc 14g00 ngày thứ Hai 31/3/2008, Ban Chấp hành CĐCS Cty TNHH
Khám chữa bệnh NANCY tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng để bầu bổ sung 2
thành viên thay thế Bs Nguyễn Thị Ngọc Anh (Chủ tịch Ban Chấp hành), và Ys
Phạm Thị Tâm (Phó Chủ tịch Ban Chấp hành) đã có đơn xin từ nhiệm.
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ys
Anh
NHS
ĐD
Chị
NHS
Anh
NHS
Chị

Thành
phần
tham
Phạm
Thị
Tâm,
PCT
BCH
Nguyễn
Thái
Lai,
UVTV
BCH
Trần
Thị
Bạch
Tuyết,
UV
BCH

Thị
Anh
Thư,
UV
BCH

Thị
Thanh
Hương,
UV
BCH
Nguyễn
Thị
Cúc,
Tổ
trưởng
Thái
Thanh
Liêm,
Tổ
trưởng
Nguyễn
Thị
Thương,
Tổ
trưởng
Bùi

Diễm
Hương,
Tổ
trưởng

dự:
CĐCS
CĐCS
CĐCS
CĐCS
CĐCSIII.
Giới
thiệu
ứng
cử
viên
để
bầu
bổ
sung
BCH:
BCH
giới
thiệu
2
ứng
cử
viên:
1) Bs Đoàn Ngọc Tuyến, sanh năm 1963, hiện là TP. KHTH của PKĐK Nhi Nancy.
2) Bs Trương Hoàng Thục Vũ, sinh năm 1971, hiện là Bác sĩ điều trị của Khoa Phụ
sản
An
Đông

BV
7A.
Không

ai
tự
ứng
cử.
IV.
Kết
quả
bầu
cử
BCH
bổ
sung:
Qua tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:
- Số ĐB được quyền bầu cử: 9 (5 thành viên BCH và 4 Tổ Trưởng CĐ)
Số
đ/c
được
đề
cử:
2
Số
đ/c
tự
ứng
cử:
0
Kết
quả
số
phiếu
bầu:
Tổng
số
phiếu♣
phát
ra:
9
Tổng
số
phiếu
thu
vào:
9♣
Số
phiếu
hợp
lệ:
9♣
Số
phiếu♣
không
hợp
lệ:
0
1)
2)

Kết
quả
số
phiếu
bầu
cho
từng
Đ/c Đoàn Ngọc Tuyến, được 8 phiếu, đạt tỷ
Đ/c Trương Hoàng Thục Vũ, được 9 phiếu, đạt tỷ

người:
lệ 88%
lệ 100%

- Căn cứ nguyên tắc thể lệ bầu cử, 2 đ/c có tên trên trúng cử vào BCH CĐCS nhiệm

phụ trách chuyên đề Nữ công 5) Đ/c Ys Lê Thị Anh Thư. Bầu Chủ tịch.Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Chủ tịch: Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến . đạo đức từng cán bộ trong BCH đi đến thống nhất giới thiệu danh sách để bầu các chức danh: . Do đó.Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Phó Chủ tịch: Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ Hội nghị tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. phụ trách chuyên đề Thi đua chính sách 3) Đ/c Ys Nguyễn Thái Lai. thảo luận các tiêu chuẩn về năng lực. Buổi họp kết thúc lúc 16g00 cùng ngày. phụ trách chuyên đề Kiểm tra VII. được 6 phiếu.kỳ II (2006 – 2009). đạt tỷ lệ 100% • KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH: Bs Trương Hoàng Thục Vũ. V. Đề nghị đổi tên BCH CĐCS: Doanh nghiệp tư nhân Khám chữa bệnh Nancy đã được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khám chữa bệnh Nancy (đính kèm Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KHĐT TP. được 6 phiếu. THƯ KÝ (đã ký) VÕ THỊ THANH HƯƠNG CHỦ TRÌ (đã ký) NGUYỄN THÁI LAI LIÊN DOÀN LAO DONG TP. phụ trách chuyên đề Tuyên huấn 2) Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ. đề nghị Công đoàn ngành Y tế cho đổi tên gọi CĐCS DNTN KCB NANCY thành CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY. Phân công các đ/c trong Ban Chấp hành: 1) Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến. HÔ CHÍ MINH TRUNG TÂM T_ VÂN PHÁP LUAT . phụ trách chuyên đề Nữ công 6) Đ/c Võ Thị Thanh Hương. và kết quả như sau: Tổng số phiếu phát ra: 6♣ Tổng số phiếu thu vào: 6♣ Số phiếu♣ hợp lệ: 6 Số phiếu không hợp lệ: 0 KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH: Bs Đoàn Ngọc Tuyến.HCM cấp). đạt tỷ lệ 100% • VI. Phó Chủ tịch CĐCS: Sau khi tập thể BCH trao đổi. phụ trách chuyên đề Tổ chức 4) Đ/c NHS Trần Bạch Tuyết.

Tiên hành theo trình t_: *Phiên h_p lân th_ 1: 1. nêu BCH có 3 thành viên thì bâu 1 Ch_ t_ch và 2 _y viên).Phân công nhiem v_ c_a t_ng thành viên Ban Châp hành. *Phiên h_p lân th_ 2: . noi dung bien pháp phát dong phong trào thi dua _ c_ quan doanh nghiep nham dong viên cán bo viên ch_c. Bâu Ch_ t_ch (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín). . Bâu _y ban kiem tra (t_ 3 – 5 ngư_i). hư_ng dan xây d_ng m_ng lư_i an toàn viên. 5. (tr_ các doanh nghiep ngoài quôc doanh).Nghiên c_u dê xuât ch_ trư_ng. 4. ngư_i lao dong hoàn thành nhiem v_ chuyên môn.CAM NANG HO_T DONG C A BAN CHÂP HÀNH CÔNG DOÀN C S_ Nham giúp cho Ban châp hành Công doàn c_ s_ tr_ thành Công doàn c_ s_ v_ng m_nh xuât sac.ngan ng_a tai n_n lao dong và benh nghê nghiep cho công nhân lao dong (c_ ngư_i tham gia vào Hoi dông B_o ho lao dong).Nghiên c_u dê xuât to ch_c hoi ngh_ cán bo công ch_c hoac D_i hoi công nhân viên ch_c. Bâu Phó ch_ t_ch (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín). . Bâu Ban thư_ng v_ (nêu Ban Châp hành có t_ 09 _y viên châp hành tr_ lên).Thông qua quy chê ho_t dong c_a Ban Châp hành. Ban Châp hành Công doàn c_ s_ có 7 nhiem v_ chính sau dây: +Nhiem v_ 1: Công tác thi dua chính sách . phư_ng hư_ng.Tham gia xây d_ng và thư_ng lư$ng ký kêt Th%a ư_c lao dong tap the. cán bo công ch_c. Hô Chí Minh.Tham mưu cho Ban thư_ng v_ tham gia v_i chuyên môn có kê ho_ch cham lo d_i sông vat chât. 2. nêu CD có dư_i 10 doàn viên thì c_ 1 doàn viên làm công tác kiem tra. Nêu CD có dư_i 30 doàn viên thì c_ 1 _y viên BCH làm nhiem v_ kiem tra. Ban châp hành Công doàn c_ s_ sau khi hình thành qua kêt qu_ D_i hoi se ch_ d_nh mot trieu tap viên. Trung Tâm Tư Vân Pháp Luat LDLD Thành phô xin tư vân vê ch_c nang nhiem v_ và phư_ng pháp ho_t dong Công doàn c_ s_ nham ph_c v_ cho toàn bo Ban châp hành Công doàn c_ s_ thuoc he thông LDLD Tp. noi quy lao . .Tham mưu cho Ban thư_ng v_ (Ch_ t_ch) tham gia ch_ d_o. nh"ng bien pháp c_i thien diêu kien làm 2 viec. (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín). 3. ve sinh viên. tinh thân cho ngư_i lao dong. Theo quy d_nh hien hành. . . Bâu Ch_ nhiem _y ban kiem tra (Phó CN do UBKT bâu) (bâu tr_c tiêp bang phiêu kín).

Th_c hien công tác qu_n lý.dong.Kiem tra tài chính – kinh tê Công doàn: Th_c hien 1 nam 2 lân và kiem tra quy tiên mat dot xuât 2 lân (nêu có qu_n lý tiên mat riêng). dánh sô th_ t_. dào t_o.To ch_c. . kêt toán vào t_ng tháng-quý.Kiem tra. g_i biên b_n kiem tra vê Công doàn câp trên. .Giúp Ban thư_ng v_ qu_n lý doi ngu cán bo doàn viên. s_ d_ng tài chính.Thu doàn phí 1% (nop lên câp trên 30% th_c thu doàn phí). . c_ng cô to ch_c. nhac nh_ ngư_i lao dong trong viec s_ d_ng các phư_ng tien b_o ho lao dong. .Tham gia gi_i quyêt khiêu n_i – tô cáo. có tong kêt chuyen sô dư sang tháng sau. phát dong phong trào thi dua lao dong sáng t_o.Hàng quý báo cáo quyêt toán tài chính vê Công doàn câp trên.Thư_ng xuyên theo dõi vê biên dong to ch_c. công doàn bo phan ho_t dong phù h$p v_i c_ chê m_i và tình hình th_c tê c_a d_n v_ dúng theo nguyên tac và Diêu le Công doàn Viet Nam quy d_nh.Lap so theo dõi hoac bieu mau vê biên dong nhân s_ _y ban kiem tra trong nhiem ky. tham gia dê b_t. tô cáo: 3 . .Kiem tra viec châp hành Diêu le Công doàn Viet Nam (1 nam ít nhât 1 lân).Lap so thu. g_i biên b_n vê Công doàn câp trên. . . so chi theo mau và th_c hien bang phiêu thu chi. . . *Lap so nhan d_n thư khiêu n_i. Các lo_i so quy tiên mat ph_i dóng dâu giáp lai. . . +Nhiem v_ 3: Tài chính-Kinh tê .Tham mưu vê viec quy ho_ch. . . chú tr'ng công tác phát trien doàn viên ke c_ vê sô lư$ng và chât lư$ng. bô trí s_ d_ng cán bo. tham gia kiem tra th_c hien b_o ho lao dong.Thu kinh phí 2% tong quy tiên lư_ng c_a d_n v_.Lap d_ toán ngân sách hàng nam. tham gia xét khen thư_ng. +Nhiem v_ 4: Công tác kiem tra . k) luat CBCD. (nop lên câp trên 50% th_c thu kinh phí CD). tư vân cho ngư_i lao dong vê viec ký kêt H$p dông lao dong.C_ cán bo tham gia Hoi dông hòa gi_i lao dong c_ s_ và gi_i quyêt các tranh châp lao dong (nêu có). xét nâng lư_ng.Tham mưu thành lap các To ch_c tư vân pháp luat theo Ch_ th_ 02/CT-TLD ngày 28/5/2004 c_a Tong Liên doàn Loa dong Viet Nam. +Nhiem v_ 2: Công tác to ch_c . . .Tham mưu dê xuât xây d_ng các to Công doàn. tài s_n dúng chê do chính sách và có hieu qu_.

. và lý do ngư_i vang mat). 6 tháng. cham sóc bà m. giúp cho Ban thư_ng v_. kien toàn Ban n" công Công doàn. nam dúng d_nh ky. cham lo cho thiêu nhi con CNVC-LD nhân ngày 01/6 và Têt Trung thu. 7. C_ng cô. Thành phân tham d_ (ghi rõ h' tên. pháp luat Nhà nư_c. Th_i gian sinh ho_t (gi_. Noi dung sinh ho_t (noi dung chính): . . 4 . +Nhiem v_ 7: Công tác van phòng. 8._y viên UBKT hoac cán bo làm công tác kiem tra tham d_ h'p v_i BCH cùng câp theo d_nh ky. ngư_i lao dong.Dê ra phư_ng hư_ng nhiem v_ công tác tháng t_i. _y ban kiem tra báo cáo kêt qu_ công tác trư_c Ban châp hành. 9.Hô s_ khiêu n_i – tô cáo lap thành t_ng bo có túi d_ng và dánh sô th_ t_. tong h_p . 7. tr/ em và xây d_ng gia dình van hóa. B_o ve l$i ích cham lo d_i sông vat chât tinh thân cho lao dong n".Dê xuât h'c tap nâng cao trình do vê h'c vân. dê xuât khen thư_ng ph_ n" 2 gi%i.Tuyên truyên ch_ trư_ng. Ban châp hành tr_c tiêp ghi biên b_n các cuoc h'p. . 3. dư_ng lôi chính sách c_a D_ng. bôi dư-ng nâng cao kiên th_c và nang l_c vê m'i mat cho lao dong n". Ghi tóm tat ý kiên phát bieu. lưu 1 bo de theo dõi. +Nhiem v_ 6: Công tác van dong n_ CNVC-LD .To ch_c và tham gia các phong trào van the my.Th_c hien các công tác vê n" gi_i. Ngư_i ch_ trì. .C_ cán bo làm công tác kiem tra tham d_ tap huân.Dê xuât bien pháp tuyên truyên cho ngư_i lao dong. To ch_c các phong trào thi dua trong n". Ghi tên ngư_i ch_ trì. Qu_n lý so sinh ho_t Ban thư_ng v_. nghê nghiep cho ngư_i lao dong (phân dâu tôt nghiep Pho thông Trung h'c). Phát trien các ho_t dong xã hoi trong n". ngày. 6. . 5. Thông qua biên b_n. kê ho_ch hóa gia dình. ngư_i ghi biên b_n. Kêt luan c_a ngư_i ch_ trì.Th_c hien công tác tong h$p báo cáo quý. Th_i gian kêt thúc. Noi dung ghi biên b_n như sau: 1. 2.. B_o ve. m_i _y ban kiem tra d_ (Ban Châp hành sinh ho_t ph_i có sô lư$ng 2/3 tr_ lên m_i h$p le). 2. Ban châp hành.Kiem diem viec th_c hien công tác tháng qua. . Công tác cán bo n". kiên th_c chính tr_ c_ b_n. van dong thành lap quy h'c bong Nguyen D_c C_nh. 4. Tuyên truyên giáo d_c. Tham gia chính sách cho lao dong n" như: 1. ngư_i ghi biên b_n ký tên. .Thông tin ch_ d_o c_a Công doàn câp trên và các van b_n nêu có. 3. 6. To ch_c sinh ho_t hè cho các cháu thiêu nhi con cán bo công ch_c. +Nhiem v_ 5: Công tác tuyên truyên giáo d_c . nam) và d_a diem. 5. 4. tháng. ghi rõ h' tên.

Tham mưu quan he dôi noi.Lap so van thư di và dên.08/06/2011 15:21 |In ra |Đóng cửa sổ này .08/06/2011 15:21 |In ra |Đóng cửa sổ này • • • Thứ tư .Ghi chú: . . . ngư_i lao dong.So sinh ho_t Ban Châp hành. . Ban thư_ng v_ có dóng dâu giáp lai.Tham mưu cham lo d_i sông cán bo công ch_c. dôi ngo_i • • • Thứ tư .

.

.

............................................................................... …………………………………………......................................................................... ………………………………………........... ............….......................................................................... ........................................... ……………………………............................................................. …………………………………………........................................................ ...... ngµy 201 th¸ng n¨m NghÞ quyÕt häp ban chÊp hµnh c«ng ®oµn K× häp thø :………………… Thêi gian………………………………........ ……………………………................................. …………………………… I................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………........................ Chñ to¹ cuéc häp …………………………….... Thµnh phÇn ……………………………............................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................ ...........................................C«ng ®oµn gd&®t phó l¬ng C®cs trêng thcs phó ®« Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Phó §«.................................. §Þa ®iÓm ……………………………........................................ …………………………………………. …………………………………………....................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………............ ................................................................ Néi dung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………........................................................

..................................... ………………................................................................…......... ....................................... .............................. ............ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………............................................ .............…………............... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III...................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Chñ to¹ kÕt luËn: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………................................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….............. ................................................................. …………………........................ ..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………................……......……... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………......................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………... II..... .......................... .............................…. ý kiÕn ph¸t biÓu ……………………………………………………………………………………................................................................................................. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ..................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................

......................................................................................................................... ®ãng dÊu) Th kÝ (Ghi râ hä tªn) ....... chñ to¹ (KÝ tªn................................................................ ......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful