P. 1
So Nghi Quyet Hoat Dong Cong Doan

So Nghi Quyet Hoat Dong Cong Doan

|Views: 348|Likes:
Được xuất bản bởihoatra77

More info:

Published by: hoatra77 on Dec 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TP.

HCM
CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ !"# $ T% &' $ H()* #*+
BIÊN BẢN HỌP BCH CĐCS NHIỆM KỲ II MỞ RỘNG
I. Lý do họp:
H,- )./0 !+ 12344 )35/ 6*7 H.8 91:9:;44<0 B.) C*=# *5)* CĐCS C6/ TNHH
K*>- *?. @A)* NANCY 6B *7 *C# B.) C*=# *5)* -D Eộ)3 FG @HI @B JI)3 ;
6*5)* K8L) 6*./ 6*M BJ N3I/N) T*O N3C A)* PC*Q 6O* B.) C*=# *5)*R0 K5 YJ
P*(- T*O TS- PP*T C*Q 6O* B.) C*=# *5)*R FU T FV) W8) 6X )*8A-.
II. Thàh ph! "h#$ d%:
1R YJ P*(- T*O TS-0 PCT BCH CĐCS
;R A)* N3I/N) T*>8 Y.80 ZVTV BCH CĐCS
9R NHS TEH) T*O B(* TI/M60 ZV BCH CĐCS
2R Đ[ YL T*O A)* T*\0 ZV BCH CĐCS
]R C*O V^ T*O T*.)* H\V)30 ZV BCH CĐCS
_R NHS N3I/N) T*O C+0 TB 6E\D)3 CĐ
`R A)* T*>8 T*.)* Y8L-0 TB 6E\D)3 CĐ
<R NHS N3I/N) T*O T*\V)30 TB 6E\D)3 CĐ
aR C*O Bb8 Vc [8N- H\V)30 TB 6E\D)3 CĐ
III. G&'& "h&() *+ ,- .&/ 01 2!) 23 4)+ BCH:
BCH 38d8 6*8AI ; 7)3 e K8L)f
1R BJ Đ'5) N3C TI/M)0 J.)* )g- 1a_90 *8A) !5 TP. KHTH Q. PKĐK N*8 N.)/.
;R BJ TE\V)3 H'5)3 T*h Vc0 J8)* )g- 1a`10 *8A) !5 B> Ji F8jI 6EO Q. K*'. P*h
Jk) A) Đ,)3 $ BV `A.
K*,)3 T .8 6% 7)3 e.
I5. K6" 7)8 2!) ,- BCH 23 4)+:
lI. 68M) *5)* @HI e @m)3 *n)* 6*7 @o #*8MI pq)0 pM6 rIk p8G- #*8MI )*\ J.If
s St ĐB F\u rI/j) @HI ef a P] 6*5)* K8L) BCH K5 2 TB TE\D)3 CĐR
s St F: F\u Fj ef ;
s St F: 6% 7)3 ef 4
s KM6 rIk Jt #*8MI @HIf
TB)3 Jt #*8MI♣ #*>6 E.f a
TB)3 Jt #*8MI 6*I K5'f a♣
St #*8MI *u# !Af a♣
St #*8MI♣ p*,)3 *u# !Af 4
s KM6 rIk Jt #*8MI @HI *' 6X)3 )3\v8f
1R Đ: Đ'5) N3C TI/M)0 F\u < #*8MI0 F(6 6w !A <<x
;R Đ: TE\V)3 H'5)3 T*h Vc0 F\u a #*8MI0 F(6 6w !A 144x
s Cg) 7 )3I/L) 6y 6*G !A @HI e0 ; F: T 6L) 6EL) 6E+)3 e K5' BCH CĐCS )*8A-
pz II P;44_ $ ;44aR.
5. B!) Ch9 ":,h; Ph< Ch9 ":,h CĐCS:
S.I p*8 6"# 6*G BCH 6E.' FB80 6*k' !I") > 68LI *I{) Kj )g)3 !%0 F(' F7 6X)3
>) @ộ 6E')3 BCH F8 FM) 6*t)3 )*=6 38d8 6*8AI &.)* J>* FG @HI > *7 &.)*f
s G8d8 6*8AI &.)* J>* 7)3 e *7 &.)* C*Q 6O*f Đ: BJ Đ'5) N3C TI/M)
s G8d8 6*8AI &.)* J>* 7)3 e *7 &.)* P*T C*Q 6O*f Đ: BJ TE\V)3 H'5)3 T*h
Vc
Hộ8 )3*O 68M) *5)* @HI e @m)3 *n)* 6*7 @o #*8MI pq)0 K5 pM6 rIk )*\ J.If
TB)3 Jt #*8MI #*>6 E.f _♣
TB)3 Jt #*8MI 6*I K5'f _♣
St #*8MI♣ *u# !Af _
St #*8MI p*,)3 *u# !Af 4
• K=T >?Ả B@? CHA TBCH: B4 Đoà N+ọ, T)C6; 0DE, F ph&6);
0G" "H I( JKKL
• K=T >?Ả B@? PHM CHA TBCH: B4 TNDO+ Hoà+ ThP, 5Q;
0DE, F ph&6); 0G" "H I( JKKL
5I. PhR ,S+ ,T, 0U, "No+ B# ChVp hàh:
1R Đ: BJ Đ'5) N3C TI/M)0 #*h 6E>* *I/L) Fj TI/L) *I=)
;R Đ: BJ TE\V)3 H'5)3 T*h Vc0 #*h 6E>* *I/L) Fj T*8 FI. *q)* J>*
9R Đ: YJ N3I/N) T*>8 Y.80 #*h 6E>* *I/L) Fj TB *7
2R Đ: NHS TEH) B(* TI/M60 #*h 6E>* *I/L) Fj N? ,)3
]R Đ: YJ YL T*O A)* T*\0 #*h 6E>* *I/L) Fj N? ,)3
_R Đ: V^ T*O T*.)* H\V)30 #*h 6E>* *I/L) Fj K8G- 6E.
5II. ĐW +h: 03& "/ BCH CĐCS:
['.)* )3*8A# 6\ )*S) K*>- *?. @A)* N.)/ FU F\u *I/G) FB8 6*5)* C,)3 6/
TE>* )*8A- *?I *() K*>- *?. @A)* N.)/ PFq)* p|- G8=/ *7)3 )*") ĐKK[
&' SD KHĐT TP.HCM =#R.
[' FT0 Fj )3*O C,)3 F'5) )35)* Y 6M *' FB8 6L) 3C8 CĐCS [NTN KCB NANCY
6*5)* CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY.
BIB8 *C# pM6 6*+ !+ 1_344 b)3 )35/.
TH} K~
(đã ký)
V• TH€ THANH H}•NG
CHỦ T‚ƒ
(đã ký)
NGUYỄN THÁI LAI
LIÊN DOÀN LAO DONG TP. HÔ CHÍ MINH
TRUNG TÂM T_ VÂN PHÁP LUAT
CAM NANG HO_T DONG
C A
BAN CHÂP HÀNH
CÔNG DOÀN C S_
Nham giúp cho Ban châp hành Công doàn c_ s_ tr_ thành Công doàn c_ s_
v_ng
m_nh xuât sac. rung âm ! "ân #h$p %uat %D%D hành phô xin t! vân v&
ch_c nang
nhi'm v_ và ph!_ng ph$p ho_t dong Công doàn c_ s_ nham ph_c v_ cho toàn
(o Ban
châp hành Công doàn c_ s_ thuoc h' thông %D%D p. )ô Ch* +inh.
Ban châp hành Công doàn c_ s_ sau ,hi h-nh thành .ua ,&t .u_ D_i hoi s' ch_
d_nh
mot tri'u tap vi&n. i&n hành th'o tr-nh t_/
*Phiên h_p lân h_ !"
0. Bâu Ban th!_ng v_ 1n&u Ban Châp hành c2 t_ 34 _5 vi&n châp hành tr_ 6&n7.
8. Bâu Ch_ t_ch 1(âu tr_c ti&p (ang phi&u ,*n7.
9. Bâu #h2 ch_ t_ch 1(âu tr_c ti&p (ang phi&u ,*n7.
:. Bâu _5 (an ,i'm tra 1t_ 9 ; < ng!_i7. N&u CD c2 d!_i 93 doàn vi&n th- c_ 0 _5
vi&n BC) 6àm nhi'm v_ ,i'm tra= n&u CD c2 d!_i 03 doàn vi&n th- c_ 0 doàn
vi&n 6àm
công t$c ,i'm tra> n&u BC) c2 9 thành vi&n th- (âu 0 Ch_ t_ch và 8 _5 vi&n7.
1(âu tr_c
ti&p (ang phi&u ,*n7.
<. Bâu Ch_ nhi'm _5 (an ,i'm tra 1#h2 CN do ?B@ (âu7 1(âu tr_c ti&p (ang
phi&u
,*n7.
*Phiên h_p lân h_ #"
A #hân công nhi'm v_ c_a t_ng thành vi&n Ban Châp hành.
A hông .ua .u5 ch& ho_t dong c_a Ban Châp hành.
h'o .u5 d_nh hi'n hành= Ban Châp hành Công doàn c_ s_ c2 B nhi'm v_
ch*nh sau
dâ5/
$Nhi'% &_ !" C'n( )* hi d+, *h-nh .)*h
A Nghi&n c_u d& xuât ch_ tr!_ng= ph!_ng h!_ng= noi dung (i'n ph$p ph$t dong
phong trào thi dua _ c_ .uan doanh nghi'p nham dong vi&n c$n (o vi&n ch_c=
ng!_i 6ao
dong hoàn thành nhi'm v_ chu5&n môn.
A Nghi&n c_u d& xuât to ch_c hoi ngh_ c$n (o công ch_c hoac D_i hoi công
nhân vi&n
ch_c. 1tr_ c$c doanh nghi'p ngoài .uôc doanh7.
A ham m!u cho Ban th!_ng v_ tham gia v_i chu5&n môn c2 ,& ho_ch cham 6o
d_i
sông vat chât= tinh thân cho ng!_i 6ao dong= c$n (o công ch_c.
A ham m!u cho Ban th!_ng v_ 1Ch_ t_ch7 tham gia ch_ d_o= h!_ng dan xâ5
d_ng
m_ng 6!_i an toàn vi&n= v' sinh vi&n= nhCng (i'n ph$p c_i thi'n di&u ,i'n 6àm
8
vi'c=ngan ng_a tai n_n 6ao dong và ('nh ngh& nghi'p cho công nhân 6ao dong
1c_
ng!_i tham gia vào )oi dông B_o ho 6ao dong7.
A ham gia xâ5 d_ng và th!_ng 6!Dng ,E ,&t hFa !_c 6ao dong tap th'= noi
.u5 6ao
dong= t! vân cho ng!_i 6ao dong v& vi'c ,E ,&t )Dp dông 6ao dong.
A @i'm tra= nhac nh_ ng!_i 6ao dong trong vi'c s_ d_ng c$c ph!_ng ti'n (_o ho
6ao
dong.
A o ch_c= ph$t dong phong trào thi dua 6ao dong s$ng t_o= tham gia ,i'm tra
th_c
hi'n (_o ho 6ao dong.
A C_ c$n (o tham gia )oi dông hGa gi_i 6ao dong c_ s_ và gi_i .u5&t c$c tranh
châp
6ao dong 1n&u c27.
$Nhi'% &_ #" C'n( )* o *h_*
A ham m!u d& xuât xâ5 d_ng c$c to Công doàn= công doàn (o phan ho_t
dong phH
hDp v_i c_ ch& m_i và t-nh h-nh th_c t& c_a d_n v_ dúng th'o ngu5&n tac và
Di&u 6'
Công doàn "i't Nam .u5 d_nh.
A h!_ng xu5&n th'o dIi v& (i&n dong to ch_c= c_ng cô to ch_c= chú trJng công
t$c
ph$t tri'n doàn vi&n ,' c_ v& sô 6!Dng và chât 6!Dng.
A Kiúp Ban th!_ng v_ .u_n 6E doi ngu c$n (o doàn vi&n.
A ham m!u v& vi'c .u5 ho_ch= dào t_o= tham gia d& (_t= (ô tr* s_ d_ng c$n (o=
xLt
nâng 6!_ng= tham gia xLt ,h'n th!_ng= ,7 6uat CBCD.
A ham m!u thành 6ap c$c o ch_c t! vân ph$p 6uat th'o Ch_ th_ 38MCA%D
ngà5
8NM<M833: c_a ong %i&n doàn %oa dong "i't Nam.
$Nhi'% &_ /" T0i *h-nh12inh &
A hu ,inh ph* 8F tong .u5 ti&n 6!_ng c_a d_n v_. 1nop 6&n câp tr&n <3F th_c
thu
,inh ph* CD7.
A hu doàn ph* 0F 1nop 6&n câp tr&n 93F th_c thu doàn ph*7.
A h_c hi'n công t$c .u_n 6E= s_ d_ng tài ch*nh= tài s_n dúng ch& do ch*nh s$ch
và c2
hi'u .u_.
A %ap d_ to$n ngân s$ch hàng nam.
A )àng .uE ($o c$o .u5&t to$n tài ch*nh v& Công doàn câp tr&n.
A %ap so thu= so chi th'o mau và th_c hi'n (ang phi&u thu chi= ,&t to$n vào
t_ng
th$ngA.uE= c2 tong ,&t chu5'n sô d! sang th$ng sau. C$c 6o_i so .u5 ti&n mat
ph_i
d2ng dâu gi$p 6ai= d$nh sô th_ t_.
$Nhi'% &_ 3" C'n( )* 4i'% 5,
A %ap so th'o dIi hoac (i'u mau v& (i&n dong nhân s_ _5 (an ,i'm tra trong
nhi'm
,5.
A @i'm tra vi'c châp hành Di&u 6' Công doàn "i't Nam 10 nam *t nhât 0 6ân7=
g_i (i&n
(_n ,i'm tra v& Công doàn câp tr&n.
A @i'm tra tài ch*nh ; ,inh t& Công doàn/ h_c hi'n 0 nam 8 6ân và ,i'm tra
.u5 ti&n
mat dot xuât 8 6ân 1n&u c2 .u_n 6E ti&n mat ri&ng7= g_i (i&n (_n v& Công doàn
câp
tr&n.
A ham gia gi_i .u5&t ,hi&u n_i ; tô c$o.
O%ap so nhan d_n th! ,hi&u n_i= tô c$o/
9
)ô s_ ,hi&u n_i ; tô c$o 6ap thành t_ng (o c2 túi d_ng và d$nh sô th_ t_= 6!u 0
(o d'
th'o dIi.
A C_ c$n (o 6àm công t$c ,i'm tra tham d_ tap huân.
A _5 vi&n ?B@ hoac c$n (o 6àm công t$c ,i'm tra tham d_ hJp v_i BC) cHng
câp
th'o d_nh ,5. _5 (an ,i'm tra ($o c$o ,&t .u_ công t$c tr!_c Ban châp hành.
$Nhi'% &_ 6" C'n( )* +7ên 5+7&n (i)8 9_*
A D& xuât (i'n ph$p tu5&n tru5&n cho ng!_i 6ao dong= ,i&n th_c ch*nh tr_ c_
(_n.
A D& xuât hJc tap nâng cao tr-nh do v& hJc vân= ngh& nghi'p cho ng!_i 6ao
dong
1phân dâu tôt nghi'p #ho thông rung hJc7.
A u5&n tru5&n ch_ tr!_ng= d!_ng 6ôi ch*nh s$ch c_a D_ng= ph$p 6uat Nhà n!_c.
A o ch_c và tham gia c$c phong trào van th' m5.
$Nhi'% &_ :" C'n( )* &an don( n_ CNVC1LD
A h_c hi'n c$c công t$c v& nC gi_i= van dong thành 6ap .u5 hJc (ong Ngu5'n
D_c
C_nh= cham 6o cho thi&u nhi con CN"CA%D nhân ngà5 30MP và &t rung thu=
d& xuât
,h'n th!_ng ph_ nC 8 giFi= ,& ho_ch h2a gia d-nh. o ch_c sinh ho_t hQ cho
c$c ch$u
thi&u nhi con c$n (o công ch_c= ng!_i 6ao dong. ham gia ch*nh s$ch cho 6ao
dong
nC nh!/
0. u5&n tru5&n gi$o d_c= (ôi d!Ang nâng cao ,i&n th_c và nang 6_c v& mJi mat
cho
6ao dong nC>
8. B_o v' 6Di *ch cham 6o d_i sông vat chât tinh thân cho 6ao dong nC>
9. o ch_c c$c phong trào thi dua trong nC>
:. #h$t tri'n c$c ho_t dong xR hoi trong nC>
<. B_o v'= cham s2c (à m.= trM 'm và xâ5 d_ng gia d-nh van h2a>
P. Công t$c c$n (o nC>
B. C_ng cô= ,i'n toàn Ban nC công Công doàn.
$Nhi'% &_ ;" C'n( )* &an ph<n(= on( h_p
A h_c hi'n công t$c tong hDp ($o c$o .uE= P th$ng= nam dúng d_nh ,5. Su_n
6E so
sinh ho_t Ban th!_ng v_= Ban châp hành= giúp cho Ban th!_ng v_= Ban châp
hành tr_c
ti&p ghi (i&n (_n c$c cuoc hJp.
Noi dung ghi (i&n (_n nh! sau/
0. h_i gian sinh ho_t 1gi_= ngà5= th$ng= nam7 và d_a di'm.
8. hành phân tham d_ 1ghi rI hJ t&n= và 6E do ng!_i vang mat7= m_i _5 (an
,i'm tra
d_ 1Ban Châp hành sinh ho_t ph_i c2 sô 6!Dng 8M9 tr_ 6&n m_i hDp 6'7.
9. Khi t&n ng!_i ch_ tr-= ng!_i ghi (i&n (_n.
:. Noi dung sinh ho_t 1noi dung ch*nh7/
A hông tin ch_ d_o c_a Công doàn câp tr&n và c$c van (_n n&u c2>
A @i'm di'm vi'c th_c hi'n công t$c th$ng .ua>
A D& ra ph!_ng h!_ng nhi'm v_ công t$c th$ng t_i.
<. Khi t2m tat E ,i&n ph$t (i'u.
P. @&t 6uan c_a ng!_i ch_ tr-.
B. h_i gian ,&t thúc.
N. hông .ua (i&n (_n.
4. Ng!_i ch_ tr-= ng!_i ghi (i&n (_n ,E t&n= ghi rI hJ t&n.
:
Khi chú/
A To sinh ho_t Ban Châp hành= Ban th!_ng v_ c2 d2ng dâu gi$p 6ai.
A %ap so van th! di và d&n.
A ham m!u cham 6o d_i sông c$n (o công ch_c= ng!_i 6ao dong.
A ham m!u .uan h' dôi noi= dôi ngo_i
• T*7 6\ s 4<:4_:;411 1]f;1
• „I N#
• „Đ<+ ,-# 43 àC
• T*7 6\ s 4<:4_:;411 1]f;1
• „I N#
• „Đ<+ ,-# 43 àC
CUng VoWn gdXVt ph2 6Yng C>n( h8? @A h>i *hB n(hC, ViD N,%
CE*. 5ên( h*. phF EG H>* lIp J TK 98 J HLnh phF*

#h2 ZU= ngW5 th[ng n\m
830
N(hM N+7O
hPp Q,n *hÊp h?nh *Gn( E8?n
2R hPp hS /]]]]]]]
h&i gian]]]]]]]]]]]]................................................................................................
]]]]]]]]]]]]]]]].
Z^a Vi_m ]]]]]]]]]]]................................................................................................
]]]]]]]]]]]]]]]].....
hWnh ph`n ]]]]]]]]]]]................................................................................................
]]]]]]]]]]]]]]]..
]]]]]]]]]]]................................................................................................
]]]]]]]]]]]]]]]]...............................
]]]]]]]]]]]................................................................................................
]]]]]]]]]]]]]]]]................................
Cha tob cuLc hcp ]]]]]]]]]]]................................................................................................
]]]]]]]]]]]
I. N>i 9+n("
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................
...............
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................
..............
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................
..............
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]..........................................................
..........].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................
..............
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................
...............
II. T 4iOn phU QiV+
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................................................
.......................
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]....................................................................
]]]]]].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]..........................................................
.........].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]..........................................................
.........].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]............................................................................................
...............]].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]].............................................................
.......]].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]......................................................................
..]]]].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
III. ChB 8L 4O l+In"
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]...................................................................
]]]]]]].
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]...........................................................................................................................................................
..........................................
*hB 8L Th 4W
(KÝ tªn, ®ãng dÊu) (Ghi râ hä tªn)

Bầu Chủ tịch. được 6 phiếu.HCM cấp). phụ trách chuyên đề Nữ công 6) Đ/c Võ Thị Thanh Hương. Buổi họp kết thúc lúc 16g00 cùng ngày. được 6 phiếu. đề nghị Công đoàn ngành Y tế cho đổi tên gọi CĐCS DNTN KCB NANCY thành CĐCS CTY TNHH KHÁM CHỮA BỆNH NANCY. đạt tỷ lệ 100% • VI. đạo đức từng cán bộ trong BCH đi đến thống nhất giới thiệu danh sách để bầu các chức danh: . phụ trách chuyên đề Tổ chức 4) Đ/c NHS Trần Bạch Tuyết. phụ trách chuyên đề Nữ công 5) Đ/c Ys Lê Thị Anh Thư.Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Phó Chủ tịch: Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ Hội nghị tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. HÔ CHÍ MINH TRUNG TÂM T_ VÂN PHÁP LUAT . phụ trách chuyên đề Kiểm tra VII.kỳ II (2006 – 2009). phụ trách chuyên đề Tuyên huấn 2) Đ/c Bs Trương Hoàng Thục Vũ.Giới thiệu danh sách ứng cử chức danh Chủ tịch: Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến . Do đó. phụ trách chuyên đề Thi đua chính sách 3) Đ/c Ys Nguyễn Thái Lai. và kết quả như sau: Tổng số phiếu phát ra: 6♣ Tổng số phiếu thu vào: 6♣ Số phiếu♣ hợp lệ: 6 Số phiếu không hợp lệ: 0 KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH: Bs Đoàn Ngọc Tuyến. đạt tỷ lệ 100% • KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH: Bs Trương Hoàng Thục Vũ. THƯ KÝ (đã ký) VÕ THỊ THANH HƯƠNG CHỦ TRÌ (đã ký) NGUYỄN THÁI LAI LIÊN DOÀN LAO DONG TP. Đề nghị đổi tên BCH CĐCS: Doanh nghiệp tư nhân Khám chữa bệnh Nancy đã được chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khám chữa bệnh Nancy (đính kèm Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KHĐT TP. thảo luận các tiêu chuẩn về năng lực. Phó Chủ tịch CĐCS: Sau khi tập thể BCH trao đổi. V. Phân công các đ/c trong Ban Chấp hành: 1) Đ/c Bs Đoàn Ngọc Tuyến.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->