P. 1
Highland Coffee

Highland Coffee

|Views: 3,408|Likes:
Được xuất bản bởiTanbao Truong

More info:

Published by: Tanbao Truong on Dec 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................................... 2
Chương 1 : Marketing dịch vụ ca !"#n ca$e %igh&and' C($$ee .......................................... 2
Sơ lược về quán cafe Highlands Coffee: .......................................................................... 2
1.2. Markeing d!ch v" : ................................................................................................... #
1.2.1 $%i ượng khách h&ng : ....................................................................................... #
1.2.2. S'n (h)*: ......................................................................................................... #
1.2.#. +iá : .................................................................................................................... ,
1.2.-. .h/n (h%i : ......................................................................................................... ,
1.2.0. 12c i3n : ............................................................................................................ 4
1.2.,. Con ngư5i : ......................................................................................................... 6
1.2.4 Các 73u % h8u h9nh : ........................................................................................ 12
1.2.6 :i3n r9nh : ......................................................................................................... 1#
$ề ;u< gi'i (há( cho *arkeing d!ch v": ..................................................................... 1#
Chương 2 : )"*n trị t+i ch,nh ............................................................................................... 1-
2.1 =u'n r! ngu>n v%n : ................................................................................................ 1-
2.1.1 =u'n r! ngu>n v%n va7 : ................................................................................... 1,
2.1.2 =u'n r! ngu>n v%n ch? s@ h8u : ....................................................................... 14
2.2 =u'n r! &i s'n : ...................................................................................................... 16
2.2.1 :&i s'n lưu ABng : .............................................................................................. 16
2.2.2 :&i s'n c% A!nh : ................................................................................................ 1C
2.# =u'n r! doanh s% Dán : ........................................................................................... 1C
2.- =u'n r! chi (hE : ...................................................................................................... 1C
2.-.1 Chi (hE Dán h&ng : ............................................................................................. 2F
2.-.2 Chi (hE qu'n lG : ................................................................................................ 2F
2.0 HHch oán k3 qu' kinh doanh : ............................................................................... 21
2.0.1 HHch oán l5i lI : ............................................................................................... 21
2.0.2 $ánh giá hiJu qu' các kho'n AKu ư : ............................................................... 22
2.,. +i'i (há(: ............................................................................................................... 22
Chương . : )"*n trị ng"/n nh0n &1c .................................................................................... 2.
#.1 :u7Ln d"ng : ............................................................................................................ 2#
#.2 Hu<n lu7Jn v& A&o Ho : .......................................................................................... 2#
#.#. Mương v& hưNng : .................................................................................................. 2#
#.- +iao nhiJ* v"O giá* sá v& Aiều chPnh : ................................................................. 2-
#.0 .há riLn *%i quan hJ rong nBi DB cQng 7 v& ;/7 dưng nền vRn hSa c?a cQng 7 :
...................................................................................................................................... 2-
#.-. +i'i (há(: ............................................................................................................... 2-
-.1 :i3n r9nh s'n ;u< d!ch v" : .................................................................................... 20
-.2 .h/n DT ngu>n lUc : ................................................................................................. 20
-.# V3 hoHch h5i gian (h"c v" khách u%ng cafe : ........................................................ 26
-.- WU Aoán các r?i ro cS hL ;'7 ra rong quá r9nh (h"c v" : ..................................... 2C
-.0 ViL* ra v& Aiều chPnh : .......................................................................................... 2C
-.0.1 :U kiL* ra v& Aiều chPnh : ............................................................................... 2C
-.0.2 CQng 7 i3n h&nh kiL* ra v& Aiều chPnh : ....................................................... #F
-., +i'i (há(: ................................................................................................................ #F
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1 : Marketing dịch vụ ca !"#n ca$e %igh&and' C($$ee
2ơ &ư3c v4 !"#n ca$e %igh&and' C($$ee:
Highlands Coffee là một thương hiệu của Công ty Cổ phần Việt Thi !u"c T# $VT%&' ()c ti*u của Công ty là d+n ,ầu ngành hàng
-n l. cao c/p t0i Việt 1am'
T2i#t l3 của Highlands Coffee là 4#t h5p nh6ng tinh hoa của th# gi7i hiện ,0i 87i nh6ng n9t duy*n 8à gi t2: t2uy;n th"ng của Việt
1am'
Cổ Ðiển và Hiện Ðại. Phương Ðông và Phương Tây. Tinh hoa từ cả hai Phương.
Highlands Coffee luôn mong mu"n mang l0i cho 4hch hàng nh6ng c<m nh=n 8; một gi t2: t2uy;n th"ng 8à -/t hủ' Highlands
Coffee 4hông ng>ng n? l@c ,A mang ,#n cho 4hch hàng c<m nh=n 8; một phần của cuộc s"ng nBng ,ộng hiện ,0i song hành 87i nh6ng
t2uy;n th"ng 8Bn hCa ,ộc ,oD lEu ,Fi ,=m ch/t Việt 1am' T/t c< nh6ng ,i;u này ,;u thA hiện 2G t2ongH
Văn hóa cà h!H ChIng tôi t@ hào ph)c 8) lo0i cà ph* Jo-usta mang ,=m phong cch Việt 1am cKng 87i dLng s<n phMm N2a-ica
mang hương 8: Ou"c t#'
Văn hóa h"c v"H 1hiệt tPnh 8à En cần như thA Q4hch ,#n chơi nhàQ
Văn hóa h#t t$iển %ản h&' '(iH m?i lo0i thRc BnD thRc u"ng là s@ chSt lTc tinh hoa Mm th@c của Uhương Vông 8à Uhương TEy'
1.2. Marketing dịch vụ :
1.2.1 Đối tượng khách hàng :
T2ong ti#n t2Pnh chuyAn sang n;n 4inh t# th: t2ưFng cC s@ c0nh t2anh gay gSt của cc ,"i thủ c0nh t2anh 8à Wu th# hội nh=p 4inh t#
Ou"c t#D t@ do hCa thương m0i thP doanh nghiệp cần chI 3 8à Ouan tEm nhi;u hơn t2ong 8iệc Wc ,:nh ,"i tư5ng 4hch hàng của mPnh'
Highlands Coffee chTn cch ,i theo nh6ng ngưFi 4hổng lX nư7c ngoài -Yng cch dung hLa hương 8: 8à phong cch t2ong nư7c 8à
nư7c ngoài' Và ,"i tư5ng 4hch hàng mà Highlands Coffee ,Z 8à ,ang ph)c 8) là nhCm ngưFi ti*u dKng tr"ng &ư"5 gi6i v7n 8h9ng5
gi6i tr:' Việc u"ng cà ph* [ ,Ey c\ng ,ư5c 4hch hàng c<m nh=n 2Yng mPnh thuộc cc tầng l7p t2*n' Ho]c nh6ng 4hch hàng thuộc
nh6ng tầng l7p t2*nD 4hông thA u"ng cà ph* [ một c^a hàng -Pnh thưFng 4hông thương hiệuD hT ph<i u"ng [ Highlands Coffee _ nơi cC
uy t`n thương hiệuD một phần là ,A 4hang ,:nh ,ang c/p của mPnh'
Highlands Coffee luôn chI t2Tng 8iệc t0o n*n một -ầu 4hông 4h` thư[ng thRc cà ph* th=t tho<i mi 8à ,ầy hRng 4h[i cho 4hch
hàng ,#n thư[ng thRc m?i ngày' 1gXi t2ong Oun nhEm nhi tch cà ph*D t=n hư[ng 4hông 4h` mt 2ư5iD ,Tc 8ài t2ang -oD lSng nghe ,iệu
nh0c *m d:u 8à thư giZnD 4hông thI 8: nào cC thA so snh ,ư5c' Và chSc chSnD -ao cBng thangD lo lSng sb -: -c l0i ph`a sau'
di7i doanh nhEn 4hi làm BnD ,àm phn h5p ,Xng 87i ,"i tcD nhi;u 4hi ,A ,0t ,ư5c một h5p ,Xng như mong ,5iD c\ng ph<i ,ưa
,"i tcD hay 4hch hàng của mPnh ,i Bn u"ng' Highlands Coffee là một ,:a ,iAm 2/t h5p l3' ChIng ta cC thA de dàng -St g]p nhi;u nghệ
sfD nhà -o 2a 8ào thưFng Wuy*n cho m)c ,`ch công 8iệc t0i ,Ey'
g#t h5p 87i 8iệc thư[ng thRc cà ph*D 4hch hàng t7i Oun cà ph* cLn cC m)c ,`ch thư giZnD W< st2ess sau nh6ng giF làm 8iệc cBng
thanghnh/t là ,"i 87i dEn 8Bn phLng' 1goài 2aD c\ng ph<i 4A ,#n một ,ội ng\ hKng h=u của 4hch nư7c ngoài 8à Việt 4i;u mci g"i sau
một Ou t2Pnh shopping nhiệt tPnh [ ch5 i#n Thành hay lang thang ngSm ph" W jài dLn c\ng thưFng chTn Highlands Coffee làm ,iAm
d>ng chEn'
V7i cc -0n t2. cần một ,:a ,iAm hTp m]tD hTp nhCm hay hkn hLh thP Highlands Coffee là một nơi l3 tư[ng của nhi;u 4hch
hàng' 1hi;u nơi cLn cC c< nh6ng phLng dành tổ chRc cc -uổi hTp m]tD sinh nh=th
1.2.2. Sản phẩm:
Cc s<n phMm cà ph* Highlands Coffee -ao gXm nh6ng s<n phMm cà ph* ,=m ,à phong cch Việt 1am cKng 87i dLng s<n phMm
mang hương 8: Ou"c t# 87i nh6ng dLng s<n phMm ,a d0ng 8à phong phI như sau H
Cà phê espresso) s^ d)ng h0t cà ph* ,ư5c 2ang s+m màu dư7i d0ng -ột cà ph* ,ư5c Way 2/t nhuyen Oua cch pha dư7i p su/tD
aW`t t@ nhi*n của h0t cà ph* -: hLa tan nhanh hơn cc phương php pha ch# thông thưFng gCp phần t0o n*n tch cà ph* 2/t ,=m ,à 8à t2*n
m]t cC một l7p -Tt màu nEu $c$*'a& ,Cng phần Ouan t2Tng t2ong 8iệc t0o hương thơm cho
cà ph* ' Cà ph* esp2esso t0i Highlands Coffee ,ư5c u"ng -Yng tch dầy cC hEm nCng t2ư7c
,ư5c ph)c 8) 4lm theo một ly nư7c'
V]c -iệt [ nghệ thu=t 2ang cà ph* tPm ,ư5c s@ cEn -Yng gi6a hàm lư5ng aW`t 8à hương
thơm cho m?i lo0i h0t cà ph* hay t>ng lo0i pha t2ộn cc h0t cà ph*' Ch`nh 8P th# Highlands
Coffee t0o 2a nhi;u lo0i s<n phMm tương t@ nhưng mang n9t 2i*ng cho t>ng lo0i như H
• msp2essonoull City JoastH là s@ ph"i t2ộn cà ph* N2a-ica 8à Jo-usta ,ư5c 2ang [ c/p ,ộ nEu ,=mD cho tch cà ph* hương 8:
,=m ,à 8à thơm ngt'
• msp2essonCinnamon JoastH cà ph* ,ư5c 2ang [ c/p ,ộ màu nEu nh0t cho mKi 8: nhk nhàng 8à hương thơm thanh 4hi#t'
• msp2essonN2a-ica jup2emeH ,ư5c 2ang cKng c/p ,ộ 87i s<n phMm msp2essonoull City JoastD là s<n phMm cao c/p 87i pqqr h0t
N2a-ica cC hương 8i *m nhk ,#n 4hC ngF'
• msp2essonsecaffeinatedH ,Ey là s<n phMm cà ph* ,Z ,ư5c lo0i cànph*ninD V7i hàm lư5ng cafein 4hông Ou q'prD cà ph* này cho
8: thanhD hương nhk th`ch h5p cho mTi thFi ,iAm t2ong ngày'
Cà phê Cappuccino H là cch pha ch# cà ph* của t -ao gXm -a phần ,;u nhauH cà ph* esp2esso pha 87i một lư5ng nư7c g/p ,ôi
$*%$*%%o +,ngo&D s6a nCng 8à s6a sủi -Tt' VA hoàn thiện 4hMu 8:D ngưFi ta thưFng
2<i l*n t2*n tch cà ph* cappuccino một `t -ột ca cao 8àuhay -ột Ou# t0o thành cc
hPnh nghệ thu=t '
T0i Highlands Coffee cà ph* cappuccino ,ư5c ph)c 8) t2ong tch làm -Yng
, hay sRD cC thành dầy 8à ,ư5c hEm nCng t2ư7c' Uha cà ph* cappuccino 87i 4em
s6a u s6a sủi -Tt 8à một `t -ột ca cao t0o n*n một tch cà ph* ,]c t2ưng'
Cà phê atte H là lo0i cà ph* s6a ,ư5c ph)c 8) t2ong một ly l7n hay t2ong một
ci -t gXm cà ph* esp2esso $lư5ng g/p ,ôi& 8à s6a nCng'
Cà phê !ani""a "atte H Vư5c t0o thành t> h0t Cà Uh* N2a-ica 8à cc nguy*n liệu cao c/p 4hc ,ư5c s^ d)ng chủ y#u ,A ch# t0o Cà Uh*
V vay mang c<m gic m7i l0 t0i Highlands Coffee'
Cà phê Carame" #acchiato H là ly caf9 cC -Tt s6a ph`a t2*n 8à cC cc lo0i 4hc tương t@ như watt9 (acchiatoD iaileyxs (acchiatoh
tuy theo lư5ng si 2ô ho]c gia 8: th*m 8ào một ly ca-. 'acchiato $caf9 8à -Tt s6a&' T0i Highlands Coffee lo0i cà ph* này ,ư5c s^ d)ng
t2ong tch sR cKng 87i hương 8: caf9 esp2esso D si2ô ca2amel 2Ct theo hPnh 8Lng t2Ln của caf9
8à s6a nCng cKng 87i -Tt s6a m:n l7p -*n t2*n m:n màng thơm l>ng ,Z t0o 2a p ly ca2amel
thơm d:u dàngD ngTt d:u dàngD màu sSc ,kp m* say -[i cC ho0 ti#t t2ang t2` hPnh hoa h/p d+n'
Cà phê #ocha $ da24 and zhite chocolate & H là một lo0i ,X u"ng nCng 4#t h5p gi6a cà ph* esp2esso ,ư5c pha -Yng hơi nư7c 8à
chocolate nCng' ghông như cappuccino ch{ 87i một l7p -Tt s6a t2*n -; m]tD cà ph* mocha cLn hLa Ouyện c< 8: thơm -9o của 4em tươi
8à chocolate sauce'
Cà phê $mericano H là lo0i cà ph* cC nguXn g"c t> 1am (| ,ư5c ch# -i#n t> esp2esso th*m nư7c nCng 8à spi2ituose $t*n chung của
cc lo0i 2ư5u t2*n }qr cXn như 8od4aD ginD 2umD teOuilaD cachaca''&
Cà phê %rip H ,ư5c pha theo 4iAu 4hông ,]c lSm D 8: 8à hương c\ng 2/t nhk' T0i Highlands Coffee cà ph* này dKng -ột cà ph* Way
thôD 4hông m:n sau ,C dKng nư7c nCng ,ư5c ,ổ l*n -ột cà ph* ,Z ,ư5c n9n ch]tD cà ph* theo t2Tng l@c ch<y Wu"ng dư7i' Cà ph* nhc giTt
lEu hơn thông thưFng t> ~ ,#n pq phIt 8à -0n sb cC một ly cà ph* nhkD nh0tD 8à hơi chua một chIt
nhưng ,=m ,à '
Steame& mi"k $ cLn ,ư5c gTi là -0c sfu & T2ư7c h#t ngEm tch cho nCng 2Xi ,ổ s6a ,]c 8ào tch
4ho<ng ~qn•qml 8à ,ổ nư7c sôi gần ,ầy miệng tch sau ,C ch# l*n t2*n p chIt cafe 4ho<ng pqml màu
cafe sb loang 2a t2ong tch s6a t@a như 8#t dầu loang t2*n m]t nư7c ' T0i Highlands Coffee cC } lo0i
-0c W{u nCng 8à , th*m s@ l@a chTn cho nh6ng ngày nSng mưa -/t ch5t t0i jài dLn cKng 87i ,]c
t2ưng [ cch pha ch# là cch t2ang t2` l0 mStD th+m m| t0o c<m gic ,kp mSt cho 4hch hàng thư[ng thRc '
V]c -iệt Highlands Coffee cLn cC cc s<n phMm cà ph* mang hương 8: t2uy;n th"ng nhưH
• Cà h! /ành 0iệ, H wà s@ 4#t hơp gi6a N2a-ica 8à Jo-usta lo0i t"t nh/t ,ư5c 2ang cho ,#n 4hi t>ng h0t d=y h#t mKi hương
t@ nhi*n 4#t h5p cKng hương liệu cao c/p cho 2a tch cà ph* snh Ouyện 87i hương thơm ngTt ngào'
• Cà h! T$,y1n Th2ng H wà s@ ph"i t2ộn hoàn h<o của h0t cà ph* N2a-ica 8à Jo-usta cKng hương 8: chTn lTc cho 2a tch cà
ph* mang hương 8: ,=m ,à ,]c t2ưng của Việt 1am'
• Cà h! 3i %ản H CC công nghệ 2ang Way như cà ph* T2uy;n Th"ng nhưng ,ư5c ch# -i#n hoàn toàn t> h0t cà ph* Jo-usta cho
hương 8: th=t ,=m ,àD ,iAm Wuy#t 8: ng=y'
1goài 2a cLn cC cc s<n phMm t2à như H dinsengoolong Tea $ jEm Việt Thư5ng su &D o2ag2ant Jose iud Tea$ jSc hXng thi*n
hương &D €asmine U2agon Uea2l $wam ngTc ư7p sương&D ma2l d2ey Tea $ Huy;n tho0i i Tư7c & D
1goài 2a gần ,Ey Highlands Coffee tung 2a s<n phMm m7i €elly o2ee•e CoffeeD ,ư5c ch# -i#n t> th0chD 4em hphK h5p 87i ch: em
ph) n6 ,Z thu hIt 4hch hàng ,#n 87i Highlands Coffee'
Đi k'm ()i sản phẩm h*u h+nh "à &,ch (- t.i /igh"an&s Co00ee 12 g3p ph4n n5ng cao ch6t "ượng sản phẩm :
Vội ng\ nhEn 8i*n của Highlands Coffee mang phong cch ph)c 8) chuy*n nghiệpD 8. m]t luôn tc 2a 2/t 8ui 8. $lIc nào t2*n môi
c\ng n[ n) cưFi 87i 4hch&' ghi 4hch -ư7c chEn 8ào OunD sb cC ngay nhEn 8i*n ph)c 8) chào ,Cn 4hchD sSp W#p 8à hư7ng d+n ch?
ngXiD mFi 8à tư 8/n cho 4hch hàng cch chTn ,X Bn u"ng 8à nh=n o2de2 t> 4hch một cch ch`nh Wc 8à nhanh nh/t' T2ong Ou t2Pnh
thư[ng thRc cà ph* t0i OunD sb luôn cC nhEn 8i*n s‚n sàng ,p Rng mTi y*u cầu 8à gi<i ,p mTi thSc mSc của 4hch hàngh
V7i 8Bn hCa ph)c 8) của Highlands CoffeeH 1hiệt tPnh 8à En cần như thA Q4hch ,#n chơi nhàQ Highlands Coffee ,Z ,A l0i /n
tư5ng t"t 4hi 4hch hàng ,#n nơi ,Ey'
i*n c0nh ,C là d:ch 8) ƒifiD Em nh0c ,Z t0o n*n 4hông 4h` [ Highlands Coffee t2[ n*n s"ng ,ộng 8à hài hLa 87i cc -<n nh0c du
dương '
Highlands Coffee 87i s@ 4#t h5p gi6a 4hông 4h` t@ nhi*n 8à 4hông gian y*n tfnh th*m s@ l@a chTn cho 4hch hàng Oua H
• ghông gian t2ong nhà mang phong cch sang t2TngD /m cIng phK h5p 87i nh6ng ngưFi th`ch s@ 2i*ng tư 8à y*n tfnh' V7i
4hông gian nàyD thA lo0i nh0c thưFng ,ư5c chơi là nh0c €a••'
• Cc c^a hàng ngoài t2Fi l0i mang một phong cch 4hc hanH nhi;u cEy Wanh hLa h5p 87i thi*n nhi*nh phK h5p 87i nh6ng
ngưFi nBng ,ộngD th`ch s@ nhộn nh:p'
V#n 87i Highlands CoffeeD 4hch hàng ,;u ,ư5c ph)c 8) d:ch 8) gi6 We mien ph`D nhanh chCngD tiện l5iD ,<m -<o an toàn 87i s@
cC m]t của cc nhEn 8i*n -<o 8ệ'
!ua cc s<n phMm h6u hPnh 8à 8ô hPnh Highlands Coffee ,Z mang l0i cho 4hch hàng c<m nh=n ,ư5c s@ 4hc -iệtD s@ sang t2TngD
s@ an toàn $ nguy*n liệu cà ph* ,ư5c chTn lTc 4| lư„ng -Yng tayD công thRc pha ch# ,ư5c 4iAm ,:nh ch/t lư5ng 8à th^ nghiệm t2ư7c 4hi
,ưa 8ào p d)ng D an toàn 8; 8ệ sinh th@c phMmh&D 4hang ,:nh gi t2: -<n thEn'
1.2.7. 8iá :
… Highlands Coffee gi t2ung -Pnh của m?i ly cafe ho]c cc thRc u"ng 4hc 8ào 4ho<ng †q'qqq V1s' VEy là một gi 4hông th/p
n#u so 87i m]t -Yng chung cc Oun cafe t0i Tp'HC(' Tuy nhi*nD do 4hch hàng m)c ti*u ch`nh của Highlands Coffee là gi7i t2ung lưuD
nhEn 8i*n 8Bn phLng 8à gi7i t2. n*n 8iệc ,:nh gi cao d@a t2*n c<m nh=n của 4hch hàng là ,i;u h5p l3' (]t 4hcD chi ph` ,A s<n Wu/t 2a
p ly cafe 4lm d:ch 8) của Highlands Coffee là 4hông nhc $ tham 4h<o th*m t2ong Chương ‡ &D do ,C Highlands Coffee -uộc ph<i ,:nh
gi tương ,"i caoD một m]t ,A cC t2ang t2<i chi ph`D m]t 4hc ,A 4hang ,:nh thương hiệu của mPnh so 87i cc ,"i thủ c0nh t2anh 4hc'
1goài 2aD [ Highlands CoffeeD t2ong hệ th"ng chu?i c^a hàng cafe của mPnhD c\ng tXn t0i một phần chi#n lư5c ,:nh gi theo 8: t2`
s^ d)ng d:ch 8) $ 8: t2` [ ,Ey ,ư5c hiAu theo nghfa hkp là 8: t2` của Oun &' Cc Oun nYm [ 8: t2` 4hc nhau t2ong thành ph" sb cC gi
4hc nhauD cc Oun nYm t2ong nhàD cc t2ung tEm thương m0i l7n sb cC gi 4hc 87i cc Oun [ ngoài ph"ˆ cc Oun cC một gCc nhPn
thành ph" t"t sb cC gi 4hc 87i cc Oun cC gCc nhPn -Pnh thưFng '''
1.2.9. :h5n phối :
t> 4hi 2a ,Fi ,#n nayD Highlands Coffee luôn ,:nh hPnh thương hiệu của mPnh là thương hiệu cà ph* ,ang c/pD ph)c 8) cho nh6ng
,"i tư5ng cC thu nh=p 4hˆ cho n*n chi#n lư5c phEn ph"iD -" t2` ,:a ,iAm của Oun luôn ,ư5c Highlands Coffee cEn nhSc 2/t 4f ,A làm
sao ,em l0i s@ tho<i miD s@ thu=n tiện cho 4hch hàng [ -/t 4P nh6ng Oun nào'
‰n tư5ng ,ầu ti*n 4hi ,#n Highlands Coffee là một 4hông gian n6a m[D n^a 4h9p' Vi;u này phK h5p 87i t2i#t l3 4inh doanh của
hTH g#t h5p gi6a hiện ,0i 8à n9t duy*n dngD gi t2: t2uy;n th"ng của Việt 1am'
Highlands Coffee ,Z 4h9o l9o -" t2` c^a hàng t2ong 8iệc 4#t h5p gi6a s@ Xn <D nhộn nh:p của nh6ng con ,ưFng [ t2ung tEm thành
ph" l7n 87i n9t hiện ,0iD nBng ,ộng nhưng 4hông 49m phần t26 tPnh lZng m0n của Oun' Vi;u này ,Z t0o n*n s@ 4hc -iệt của hệ th"ng
này so 87i nh6ng Oun cà ph* 4hc' VC là l` do 8P sao Highlands Coffee ch{ chTn nh6ng m]t ti;n gần như ,kp nh/t t2ong thành ph" như
cc t2ung tEm thương m0iD 4hch s0n l7n $VincomD Ha1oi toze2h'&D 1hà ht thành ph"D 8en hXD nh6ng 4hu ph" sầm u/th 1C 8>a thA
hiện ,ang c/pD 8>a ,:nh 8: một thương hiệu sang t2TngD sành ,iệu' Tuy nhi*nD 87i cch -" t2` này c\ng mang l0i nh6ng -/t tiện cho
Highlands Coffee' ViAn hPnh là phần 4hông gian ngoài t2FiD m]c dK cch -" t2` này ,em l0i s@ tho<i mi cho 4hch hàng 4hi 8>a nhEm
nhi ly cà ph* 8>a c<m nh=n ci Xn ào no nhiệt của thành ph"D nhưng thưFng -: <nh hư[ng -[i cc y#u t" thFi ti#t c\ng như do y*u cầu
t2ưng d)ng m]t -Yng của cc si*u th:D cc t2ung tEm thương m0i t2ong cc d:p le t#t' (ưa nhi;uD nSng toD hay giC 29t dưFng như luôn tXn
t0iD ,]c -iệt là [ Việt 1am' so ,CD t`nh ổn ,:nh 8à hiệu Ou< t2ong 8iệc ,ầu tư theo cch này 8+n chưa ,ư5c ,<m -<o'
Hiện nayD Highlands Coffee cC gần pqq c^a hàngD t=p t2ung t0i cc thành ph" l7nH HX Ch` (inhD Hà 1ộiD H<i UhLngD Và 1‚ngD
V\ng TàuD VXng 1aih
V; hệ th"ng phEn ph"i của Highlands Coffee thP chu?i c^a hàng cà ph* chủ y#u t=p t2ung [ H #ảng nhà hàng ; khách s.n
ghch hàng của hệ th"ng 4hch s0nD nhà hàng 8à cc Oun cà ph* c\ng ,ư5c Wem là 4hch hàng của Highlands Coffee' CC thA nCiD
Highlands Coffee là một phần thA hiện phong cch s"ng của hT như là nh6ng 4hch s0n hay nhà hàng mà hT ưa chuộng 8=y'
Highlands Coffee hiAu 2G nhu cầu của tầng l7p ti*u dKng này' T/t c< nh6ng 8iệc Highlands Coffee làm 4hông ngoài 8iệc luôn luôn
mang ,#n cho 4hch hàng nh6ng c<m nh=n 8; một ch/t lư5ng tuyệt h<o' ŠC là l3 do t0i sao Highlands Coffee luôn ,Rng 86ng 8à h? t25
4hch hàng 87i tư cch là cộng s@ 8; cà ph* chuy*n nghiệp' Highlands Coffee cC ,ội ng\ nhEn 8i*n cC -; dày 4inh nghiệmD ch/t lư5ng
cà ph* tuyệt h<oD my mCcD công nghệ hiện ,0i 8à t2*n h#t ,C ch`nh là một ni;m ,am m* mZnh liệt 8; cà ph*'
1.2.<. =>c ti?n :
… Highlands Coffee chi#n lư5c WIc ti#n của công ty Việt Thi l@a chTn lIc m7i -St ,ầu thành l=p Oun 8à 4inh doanh là chi#n lư5c
WIc ti#n im l]ng' VP Highlands Coffee theo ,uổi cc ,"i tư5ng m)c ti*u là t2ung lưuD gi7i 8Bn phLng 8à gi7i t2. là ch`nhD do ,C chi#n lư5c
4inh doanh ch`nh của Highlands Coffee là m[ cc Oun t0i cc cao "c 8Bn phLng $ H0ng N ,ư5c ưu ti*n &D mà cc cao "c này 8"n ,Z tXn
t0i một lư5ng 4hch hàng ti;m nBng 2/t l7nD ,A cC 4h< nBng ph)c 8) nhu cầu của lư5ng 4hch hàng này Highlands Coffee c\ng ,Z cC thA
Ou t<i 8ào thFi gian ,C' so ,C 4hông th@c s@ cần thi#t ,A s^ d)ng cc hPnh thRc WIc ti#n của ma24eting ,A ,My m0nh th*m doanh s"'
(]t 4hc 87i chi#n lư5c WIc ti#n im l]ngD 4hông gEy chI 3 cho cc ,"i thủ c0nh t2anhD ,Z th@c s@ giIp Highlands Coffee pht t2iAn 8à
,Rng 86ng t2*n th: t2ưFngD t2[ thành chu?i c^a hàng cafe l7n thR } Việt 1am'
jau 4hi ,Z ho0t ,ộng 4inh doanh một thFi gian 8à ổn ,:nhD Highlands Coffee ti#n hành m[ 2ộng ho0t ,ộng 4inh doanh m0nh mb 4hSp
c< nư7cD do ,CD ,A 4hang ,:nh thương hiệu của mPnh ,My m0nh ho0t ,ộng WIc ti#n của mPnh thông Oua công c) UJ'
T@ hào là thương hiệu Việt 1amD t2i#t l3 của Highlands Coffee là 4#t h5p nh6ng tinh hoa của th# gi7i hiện ,0i 87i nh6ng n9t
duy*n 8à gi t2: t2uy;n th"ng của Việt 1am' wà một thành 8i*n nBng ,ộng t2ong cc hTat ,ộng WZ hộiD Highlands Coffee 2/t Ouan tEm 8à
tài t25 cho hàng lTat cc chương t2Pnh t> thiệnD 8Bn hCaD 8à thA thao' i*n c0nh ,CD Highlands Coffee c\ng h5p tc 87i cc 4hch s0n
$(e2cu2e& ,A cKng Ou<ng - thương hiệu cho mPnh'
(ột s" chương t2Pnh tài t25 nhưH
− Nme2ican %ndependence say
− Nust2alia say
− Canada say
− Te22y ooW Jun
− %nte2national jchool Cha2ity
1goài 2aD [ Highlands CoffeeD c\ng cC ho0t ,ộng 4huy#n m0iD tuy nhi*n 87i m=t ,ộ 4h `t' dần ,EyD nhEn d:p 4{ niệm jinh 1h=t
wần ThR ppD Highlands Coffe _ s[ h6u -[i công ty Việt Thi !u"c T# n ch`nh thRc công -" chương t2Pnh 4huy#n mZi ,]c -iệt' Ch{ 87i
}}'qqq, 4hch hàng cC thA thư[ng thRc hương 8: caf9 s6a , 8à caf9 , y*u th`ch $gi thông thưFng ‡‡'qqq, cho caf9 , 8à ‡‹'qqq, caf9
s6a ,&D t0i cc chu?i c^a hàng của Highlands Coffee' ghi thư[ng thRc -/t 4y hương 8: caf9 nào của Highlands CoffeeD -0n sb de nh=n 2a
2Yng nh6ng h0t caf9 nơi ,Ey ,ư5c l@a chTn 4| lư„ngD ,C là s@ pha t2ộn gi6a hai lo0i caf9 N2a-ica 8à Jo-ustaD ,em l0i hương 8: 2ang Way
,]c t2ưng của caf9 Việt 1amD cC 8: -9o của -ơ cKng hương 8: ,=m ,à'
1.2.@. Con ngưAi :
Công ty Cổ Uhần Việt Thi !u"c T# là một t2ong nh6ng Công ty hàng ,ầu t2ong ngành cà ph*D -n l.D d:ch 8) cao c/pˆ 87i gần ~q
Oun Highlands Coffee 8à c^a hàng thFi t2ang thA thao 1i4eD hiện nay cC hơn pD}qq nhEn 8i*n t2*n toàn Ou"c'
Tổng gim ,"c
phLng nghi*n
cRu th: t2ưFng
UhLng nhEn
s@
UhLng tài
ch`nh
phLng Thương m0in
(a24eting
dim ,"c cc 4hu
8@c
sist2ict manage2s
$ Highlands coffee
shops&
Tại c#c c4a hàng )
CŒN H•1d TJŽ…1d p
1hEn 8i*n pha
ch#
T25 l` c^a hàng
t2ư[ng
1hEn 8i*n ph)c 8)
1hEn 8i*n giao
hàng
1hEn 8i*n
-<o 8ệ
sist2ict (anage2 $Highlands Coffee jhop&
CŒN H•1d TJŽ…1dh
Vư5c thành l=p t> nBm p••• 8à ch{ t=p t2ung 8ào m<ng cà ph* ,Cng gCiD ,#n nBm }qq} thP Oun cà ph* Highlands Coffee ,ầu ti*n
ch`nh thRc 2a mSt' T`nh ,#n thFi ,iAm nay thP ,Z cC gần pqq c^a hàngD t=p t2ung t0i cc thành ph" l7nH HX Ch` (inhD Hà 1ộiD H<i UhLngD
Và 1‚ngD V\ng TàuD VXng 1ai'
5 6g,7n) ca-*-.vn8
Vội ng\ nhEn 8i*n của Highlands coffee ,ư5c tuyAn chTn 8à hu/n luyện Oua một Ouy t2Pnh gSt gao ,Xng thFi ,ư5c s@ Ou<n l3 t>
một ,ội ng\ Ou<n l3 chuy*n nghiệpD sng t0o' 1hư là sa8id o2anceD t2ư7c ,Ey t>ng làm tổng gim ,"c của s<n phMm nư7c ,Cng chai
Coca Cola t0i Việt 1am' Highlands Coffee tuyAn chTn nh6ng nhEn 8i*n t"t nh/t cho t>ng công ,o0n' VA t2[ thành nhEn 8i*n của
Highlands Coffee dK là [ 8: t2` nàoD pa2t time hay full time ,;u ph<i ,p Rng nh6ng y*u cầu cao 8; cch làm 8iệcD phong cch ph)c 8) ,A
cC thA ,em t7i ch/t lư5ng t"t nh/t cho 4hch hàng' i*n c0nh ,C Highlands Coffee c\ng thưFng Wuy*n tuyAn d)ng nh6ng nhEn 8i*n m7i
,A luôn t0o ,ư5c luXng sinh 4h` m7i cho m?i Oun cà ph* 'VP 8=y 4hch hàng m?i 4hi -ư7c 8ào Highlands Coffee luôn c<m nh=n ,ư5c
s@ nBng ,ộngD m7i m.D tươi t2. t> ,ội ng\ nhEn 8i*n' T2ư7c 4hi -St ,ầu làm 8iệc m?i nhEn 8i*n ,;u ,ư5c hTc t2ong ‡ ngày 8; nh6ng 8/n
,; cơ -<n 8; cà ph*D hTc 8; phong cch ph)c 8) của Highlands CoffeeD 2Xi sau ,C sb -St ,ầu làm 8iệc dư7i s@ hư7ng d+n của ,ội ng\
Ou<n l3'
Tuy nhi*n -*n c0nh nh6ng ,i;u ,Z ,0t ,ư5c thP ,ôi 4hi 8+n cC nh6ng phàn nàn 8; nhEn 8i*n ph)c 8) của Highlands Coffee `t nh=n
,ư5c c<m tPnh của 4hch hàng Việt' T2ong Ou t2Pnh ph)c 8) 8+n cC nh6ng l?i t2ong ph)c 8) gi6a 4hch hàng Việt 8à 4hch nư7c ngoài'
Vôi 4hi nhEn 8i*n ph)c 8) 8+n cC tư tư[ng coi t2Tng ph)c 8) 4hch nư7c ngoài 8à 4hch hàng t2ong nư7c' so ,C -*n c0nh 8iệc pht huy
nh6ng gP ,Z ,0t ,ư5c Highlands Coffee cần Wem W9t nh6ng 8/n ,; cLn tXn t0i' Cần hu/n luyện ,ội ng\ nhEn 8i*n ph)c 8) th=t t"t 8P ,ội
ng\ nhEn 8i*n ph)c 8) là cầu n"i gi6a Highlands Coffee 8à 4hch hàng'
1.2.B Các C?u tố h*u h+nh :
ViAm m0nh của Highlands Coffee ch`nh là t=p t2ung l7n chi ph` 8ào thu* ,:a ,iAmD chủ y#u là cc 4hu thương m0i cao c/p 8à Ou=n
t2ung tEm'
Hệ th"ng c^a hàng của Highlands Coffee ,ư5c chia làm hai 4iAuH t2ong nhà 8à ngoài t2FiH
 Cc 4hông gian t2ong nhà mang phong cch sang t2TngD /m cIng phK h5p 87i nh6ng ngưFi th`ch s@ 2i*ng tư 8à y*n tfnh' V7i
4hông gian nàyD thA lo0i nh0c thưFng ,ư5c chơi là nh0c €a••'
 T2ong 4hi ,CD cc c^a hàng ngoài t2Fi l0i mang một phong cch 4hc hanH nhi;u cEy Wanh hLa h5p 87i thi*n nhi*nh phK
h5p 87i nh6ng ngưFi nBng ,ộngD th`ch s@ nhộn nh:p'
;*ng hi<":
i<ng hiệu Highlands Coffee ,ư5c thi#t 4# 4h -St mSt 87i } gam màu ch`nh là ,c 8à t2Sng' ghung
ch6 màu ,c nổi -=t t2*n n;n ,ln màu t2Sng 2/t de nh=n -i#t' i<ng hiệu 4hung hPnh -ầu d)cD ,ư5c t2eo
caoD mang phong cch TEy phương'
=hi>t k> c?a h+ng:
‰n tư5ng ,ầu ti*n 4hi ,#n Highlands Coffee là một 4hông gian sang t2Tng 87i hai gam màu chủ ,0o
là ,cn,en' 1h6ng chi#c ,ln lXng màu ,c ,Z gSn li;n 87i cc chu?i c^a hàng của Highlands Coffee' Ch`nh 8P màu sSc này ,Z làm cho cc
Oun của Highlands Coffee cC c<m gic /m p 8à thuần n9t • Vông' i*n c0nh ,CD Highlands Coffee cLn là s@ 4#t h5p 87i cc gi t2:
phương TEy -iAu hiện Oua cc -àn gh# -Yng g?D nh6ng chi#c gh# -ành to' V7i nh6ng Oun ngoài t2FiD cà ph* Highlands Coffee ,]t ,iAm
nh/n 8ào nh6ng chi#c dK t2SngD nổi -=t một gCcD g5i nh7 ,#n phong cch cc Oun cà ph* ngoài t2Fi [ t hay Uhp'
iàn gh# của cc Oun này nhc gTn hơnD cC thA di chuyAn de dàngD nhưng 8+n làm -Yng g? 8à cC n9t ,Xng nh/t 87i cc Oun t2ong
nhà' V]c -iệtD 4hi ,#n cc Oun cà ph* Highlands Coffee ,]t t2ong cc tLa nhà sang t2Tng như VincomD Ua24sonD 4hch hàng cC thA nh=n
th/y Highlands Coffee 87i sàn lCt -Yng g?D tch -iệt han Highlands Coffee 87i cc 4hu 8@c Wung Ouanh' V]c -iệtD [ cc Oun t2ong nhà
của Highlands Coffee cLn ,]t nh6ng chi#c -àn cao 87i gh# Woay gi"ng như -àn [ cc Ouầy -a2D hư7ng 2a ,ưFngD ,A ph)c 8) cho nh6ng
4hch cC nhu cầu ngXi một mPnh ngSm ,ưFng ph"' Ch`nh cch -ày t2` 4#t h5p •n‘u ,Z t0o n*n một n9t 2i*ng cho Highlands Coffee'
ghch ,#n OunD -*n c0nh nh6ng lo0i nư7c u"ng 8à thRc Bn ngon miệng cLn nh=n ,ư5c gi t2: c<m nh=n ,#n t> 4hông gian tho<i miD
sang t2Tng 8à ,ang c/p'
Việc -" t2` m]t -Yng t0i Highlands Coffee 4h h5p l`H Ouầy pha ch# ,ư5c ,]t t0i ch`nh gi6a Oun $4hch hàng cC thA Ouan st ,ư5c
de dàng Ou t2Pnh pha ch# 8à y*n tEm 87i ch/t lư5ng s<n phMmD an toàn 8ệ sinhD ,Xng thFi giIp nhEn 8i*n nSm -St nhu cầu 8à ph)c 8)
4hch hàng t"t hơnh
1.2.D Ei?n tr+nh :
)"@ trAnh ch> Bi>n '*n 8hCD
Highlands Coffee ,<m -<o cung c/p cho 4hch hàng nh6ng s<n phMm cà ph* 87i ch/t lư5ng tuyệt h<o' Vi;u này ,ư5c thA hiện
thông Oua cam 4#t 8; ch/t lư5ng mà -St ,ầu t> 4hEu chTn mua nhEn cà ph*D Highlands Coffee ch{ làm 8iệc 87i nh6ng nhà cung c/p cC
uy t`n cho nh6ng h0t lo0i N t"t nh/t' jau ,CD phLng th` nghiệm sb th@c hiện nhiệm 8) 4iAm t2a m+u hàng ,A chSc chSn hàng ph<i ,0t
nh6ng ti*u chuMn nghi*m ng]t ,]t 2a' jau 4hi nh=p hàng 8ào 4hoD công nhEn sb l@a ,A lo0i ,i nh6ng h0t 49m ch/t lư5ng' Ch{ cần một h0t
cà ph* 49m ch/t lư5ng sCt l0i ,Z cC thA ph hu’ toàn -ộ ch/t lư5ng của một lô hàng' i<o Ou<n cà ph* c\ng là một ,i;u ,ng Ouan tEm'
Hầu h#t cà ph* [ Việt 1am 8+n chưa ,ư5c -<o Ou<n ,Ing cchD ch`nh ,i;u này ,Z làm cho cà ph* de -: Mm m"c 8à cC nguy cơ gEy ung
thư cho ngưFi u"ng' V7i Highlands CoffeeD nhEn cà ph* ,ư5c -<o Ou<n 4| [ nơi 4hô 2o 8à thưFng Wuy*n ,ư5c 4iAm t2a 8; ,ộ Mm'
!uy t2Pnh 2ang cà ph* ,ư5c 4iAm sot -[i một ,ội ng\ chuy*n 8i*n ,ầy 4inh nghiệmD ,C ch`nh là s@ ph"i h5p nhuần nhuyAn gi6a
4inh nghiệm 8à 4hoa hTc 8; thFi gian 8à nhiệt ,ộ 2ang ,A cC ,ư5c nh6ng h0t cà ph* 2ang tuyệt 8Fi nh/t' Cà ph* sau 4hi 2ang sb ,ư5c làm
nguội t2ư7c 4hi cc chuy*n 8i*n ti#n hành công 8iệc ph"i t2ộn gi6a h0t N2a-ica 8à Jo-usta theo một t{ lệ nh/t ,:nh ,A cho 2a nh6ng s<n
phMm cà ph* Highlands Cofffee cao c/p'
Cu"i cKng nhưng 4hông 49m phần Ouan t2Tng là 4hEu ,Cng gCi' ŠA ,<m -<o ch/t lư5ng t"i ưuD -ao -P ,ư5c thi#t 4# một l7p lCt
,]c -iệt cKng 87i 8an một chi;u giIp thot 4h` 8à gi6 ,ư5c ,ộ tươi m7i của cà ph* t2ong thFi gian dài'
)"@ trAnh 8hục vụ
Ti9 :h#ch  ;4i '*n, cho :h#ch  ;hi 'ón  Ph"c v" th<c ,2ng  ;4i =i++ t>nh ti1n :hi :h#ch y!, c?, t>nh ti1n  Thanh
to#n và t$ả +ại ti1n thừa cho :h#ch n9, có  Ti@n :h#ch v1.
Highlands Coffee luôn ,ư5c 4hch hàng ,nh gi là cC phong cch ph)c 8) 2/t chu ,o 8à thEn thiện' T> 4hi 4hch hàng -ư7c
chEn 8ào c^a hàng sb ,ư5c nhEn 8i*n ,Cn ti#p ni;m n[D hư7ng d+n 8; ch? ngXi th`ch h5pD sau ,C ,ưa menuD hư7ng d+n 4hch hàng Wem
menu 8à chTn mCn' 1hi;u 4hch hàng lần ,ầu cC thA 4hông Ouen 87i cc t*n gTi ,X u"ng t0i ,EyD hay mu"n thư[ng thRc một lo0i nào ,C
theo 3 mu"n của 4hch hàngD ,;u ,ư5c nhEn 8i*n tư 8/nD g5i 3' jau 4hi nh=n o2de2 t> 4hchD 2/t nhanh chCngD Ouầy pha ch# sb nh=n
thông tin 8à -St ,ầu pha ch#'
T2ong thFi gian chFD 4hch hàng cC thA u"ng ly nư7c lTc l0nh $4hc 87i cc Oun cà ph* thông thưFngD nư7c u"ng thưFng là t2à
,D [ ,Ey Highlands Coffee là nư7c lTc l0nhD 2/t tinh 4hi#tD mang phong cch chEu ‘u&' T2ong 4hi thư[ng thRc ,X u"ngD 4hch hàng cC
y*u cầu gP cC thA gTi nhEn 8i*n cch ,C 4hông Wa -/t cR lIc nào' jau 4hi WongD nhEn 8i*n sb hư7ng d+n Ou3 4hch thanh ton một cch
nhanh chCng 8à thu=n tiện nh/t' Và t/t nhi*nD 4hông Ou*n 4lm theo ,C là một lFi c<m ơn 8à hkn g]p l0i lần sauh
Đ4 E"Ft gi*i 8h#8 ch( Darketing dịch vụ:
1hPn chung 8; d:ch 8) của Oun Highlands Coffee 2/t t"tD hầu như công ty ,Z nh=n diện ,ư5c 4hch hàng m)c ti*u 8à ,ang ,i
,Ing hư7ng' Tuy nhi*n c\ng cC một s" 4huy#t ,iAm 8à nhCm chIng tôi cC một s" 4i#n ngh: như sauH
Thi#t 4# l0i menu Oun theo t>ng ,"i tư5ng 4hch hàng' T2ong menu cần cC s@ phEn -iệt 2G 2àng chang h0n như caf9 dành cho
nh6ng ngưFi nghiện caf9 sb gXm nh6ng lo0i nàoD caf9 dành cho nh6ng ngưFi th`ch caf9D dành cho ph) n6D dành cho ngưFi m7i th^Dh
như 8=y 4hch hàng sb de dàng l@a chTn caf9 phK h5p cho mPnh mà 4hông ph<i hci nhEn 8i*n ph)c 8)' Theo tEm l3 ngưFi Việt 1am 2/t
ng0i hci nh6ng ngưFi mà hT 4hông Ouen 8; nh6ng ,i;u mà hT 4hông -i#t' Hầu h#t mTi ngưFi ch{ Win tư 8/n t> nh6ng ngưFi hT ,Z t>ng
Ouen -i#t' so ,CD một ngưFi ph)c 8) cho dK cC tc 2a thEn thiện ,#n m/y c\ng t0o cho hT c<m gic ng0i 8P n#u hci thP hT sb c<m th/y Ou*'
Ch`nh 8P th#D chIng tôi nghf 2Yng 8iệc phEn lo0i caf9 sb giIp 4hch hàng de dàng t2ong 8iệc l@a chTn thRc u"ng phK h5p 87i 4hMu 8: của
hT 8à ,p Rng nhu cầu cho nh6ng 4hch hàng dK 4hC t`nh'
Thi#t 4# chương t2Pnh 4`ch th`ch s@ tL mL của 4hch hàng' Theo chIng tôi thP Highlands hầu như 4hông m]n mà 87i 8iệc WIc ti#nD
Ou<ng - thương hiệu' ThFi gian gần ,Ey ,Z cC một s" Ouan tEm hơn nhưng 8+n cLn 2/t `t' ChIng tôi cho 2Yng như th# là 4hông t"tD 8P
một công ty mu"n pht t2iAn -;n 86ng ngoài 8iệc tPm 4i#m 4hch hàng m7i c\ng cần ph<i gi6 chEn 4hch hàng c\ do ,C WIc ti#n c\ng
2/t Ouan t2Tng' VP 4hch hàng m)c ti*u chủ y#u là gi7i t2.D gi7i t2ung lưuD nhEn 8i*n 8Bn phLng nh6ng ngưFi 2/t tL mLD th`ch 4hm ph
nh6ng ,i;u m7i l0' VP 8=yD nhCm chIng tôi ,; Wu/t là Highlands n*n tổ chRc một chương t2Pnh gP ,C nhYm t0o s@ tL mL ,"i 87i 4hch
hàng của mPnh chang h0n nhưH 8ào m?i t"i thR ~ hàng tuần t0i Ounhsb tổ chRc ht 87i nhau 87i chủ ,; “Cao nguy*n” tuần sau thP sb là
một ,:a ,iAm 8à chủ ,; 4hcD hay -uổi giao lưu gi6a nh6ng ngưFi cC ,am m* 8; caf9 ,#n ,A t2ao ,ổi 87i nhau 8; t>ng mKi 8: caf9h
Th*m Ouy ,:nh thư[ngD ph0t cho nhEn 8i*n ph)c 8)' VA h0n ch# tPnh t20ng phEn -iệt ,"i W^ 87i 4hch hàng thP công ty n*n Ouy ,:nh
mRc ph0t $t> ph0t t2> lương ,#n ,uổi 8iệc n#u 8i ph0m Ou ‡ lần& ,"i 87i nh6ng nhEn 8i*n ch{ cần cC -iAu hiện chR ,>ng ,5i ,#n 4hi
4hch phàn nàn m7i ph0t' i*n c0nh ,C cần Ouy ,:nh thư[ngD ph0t ,"i 87i ngưFi pht hiện nhEn 8i*n nào cC -iAu hiện t2*n nhYm t2nh
tPnh t20ng cc nhEn 8i*n -ao che cho nhau' 1goài 2a cC thA s^ d)ng cc -iện php sauH
 wSp came2a ,A 4iAm t2a thi ,ộ ph)c 8) của nhEn 8i*n
 ghch hàng -` m=t ,A 4iAm t2a nBng l@cD cch ph)c 8) 4hch hàng của nhEn 8i*n
 CBn cR 8ào thi ,ộ ph)c 8) của nhEn 8i*n ,"i 87i 4hch hàng mà cC nh6ng ch`nh sch thư[ng ph0t h5p l3 ,"i 87i nhEn 8i*n'
Highlands n*n thi#t 4# l0i 4hông gian 4hu 8@c ngoài t2Fi nhYm 4hSc ph)c y#u t" thFi ti#tH nSngD mưah Công ty cC thA thi#t 4# mi
hi*n di ,ộngD m?i -àn cC p chi#c dK 87i thi#t 4# ngộ ngfnh như thay 8P -àn là We hơi ,X chơi cC mi hi*n di ,ộngD chi#c ly Winh WSn cC
-àn gh# -*n t2ong t2*n cC che dKh
Chương 2 : )"*n trị t+i ch,nh
!u<n t2: tài ch`nh là một ho0t ,ộng 4hông thA thi#u t2ong 8iệc Ou<n t2: 4inh doanh d:ch 8) của một Oun cafe' 1h/t là [ HighlandsD
công 8iệc này càng t2[ n*n Ouan t2Tng hơnD 4hi ph<i ,"i m]t 87i nhi;u ,"i thủ c0nh t2anh tầm c„ như H T2ung 1guy*nD jta2-uc4 ''' Việc
Ou<n t2: tài ch`nh giIp cho Highlands chủ ,ộng t2ong 8iệc ,i;u hành ho0ch ,ộngD ,nh gi hiệu Ou< ho0t ,ộng của cc c^a hàng cafeD
c\ng như là cơ s[ ,A thMm ,:nh cc d@ n m[ 2ộng hệ th"ng chu?i c^a hàng cafe của mPnh'
2.1 )"*n trị ng"/n vGn :
T2ư7c ti*n ,A cC thA Wc ,:nh cơ c/u nguXn 8"n của một Oun cafe Highlands' ThP cần ph<i Wc ,:nh tổng 8"n ,ầu tư -an ,ầu t2ung
-Pnh của một Oun cafe Highlands'
2== %HIJ MỤC ĐẦU =K 2L ĐL= JIM N1 ĐL= =%OI% =IPI
p iàn mEy t2LnH pq ci W †‹qDqqq • †D‹qqDqqq
} dh# mEy lưng lư5nD ,en t2SngH †q ci W ‡qqDqqq • p}DqqqDqqq
‡ iàn gổ t2LnD 4i#ngH pq ci W ‹}qDqqq • ‹D}qqDqqq
† dh# gổD nệmH †q ci W ‹}qDqqq • }qD•qqDqqq
‹ V# lCt ly -Yng gổ $hiệuH Cty ChEn (inh&H •q ci W ‡D~‹q • }•}Dqqq
~ d0t tàn thu"c -Yng g"m $TN‹•&H ‡q ci W p•D‡qq • ‹–•Dqqq
– (Em %noW -ưng nư7c cho nhEn 8i*n $‡q†n ‡~cm&H ‹ ci W pqqD•qq • ‹q†D‹qq
• wy nhc u"ng t2à , cho 4hch $wuc4y wdn‡~n }p‡D –‹ml&H •q ly W ‹D‹qq • ††qDqqq
• wy u"ng cà ph* , $—cean 1yo24 iq–•ppD ‡}qml&H †† ly W ppD†qq • ‹qpD~qq
pq wy u"ng cà ph* s6a , $—cean ƒate2 iqq†p}D ‡‹qml&H p} ly W p~D}qq • p•†D†qq
pp wy u"ng cam 8StD u"ng sinh t" $—cean Uils'iqq•pqD ‡qqml&H • ly W pqD~qq • •†D•qq
p} wy u"ng wiptonD , chanhD , meD , chanhD h $wy "ng cao wdn‡}D ‡–q'‹ml&H p~ ly W –D}qq • pp‹D}qq
p‡ (uổng cà ph* , 8à cà ph* s6a -Yng %noWH ‹~ ci W †D•qq • }~•D•qq
p† CEy 4hu/y nư7c $cam 8StD wiptonD nư7c 4hcD '''&H }† ci W pD}qq • }•D•qq
p‹ iPnh thủy tinh l7n chEm t2à , $w˜(%1NJCD pD‡ l`t&H pq ci W ~‡Dqqq • ~‡qDqqq
p~ Uhin l7n pha cà ph* -Yng %noWH ‡ ci W ~qDqqq • p•qDqqq
p– T/m lư5t pha cà ph*H ‡ ci W }‹Dqqq • –‹Dqqq
p• 1Xi l7n n/u nư7c sôiH p ci W ‹qqDqqq • ‹qqDqqq
p• iPnh chRa cà ph* pha sanH p ci W p}qDqqq • p}qDqqq
}q gệ l7n ,@ng ly -Yng %noWH } ci W ~qqDqqq • pD}qqDqqq
}p Cc lo0i chaiD lT 4hc ,@ng một s" thR 4hc $,ưFngD mu"iD chanh mu"iD h&H p -ộ W pDqqqDqqq • pDqqqDqqq
}} sK gổ l7n che nSng thFi t2angH p‹ ci W pD†•qD qqq • }}D‡‹qDqqq
}‡ sàn Nmply $hiệu Uionee2 Vjvn •p–n jD công su/t ‡~qƒ&H p ci W •D‡•qD qqq • •D‡•qDqqq
}† Vầu ,fa ,a nBngH p ci W pD•qqD qqq • pD•qqDqqq
}‹ Ti8i †q inch $hiệu TCw&H p ci W •D••qD qqq • •D••qDqqq
}~ Ti8i ‡} inch $hiệu TCw&H ‡ ci W ‹D••qD qqq • p–D•–qDqqq
}– (y Ouay sinh t" $jN1™—&H } ci W •‹qDqqq • pD•qqDqqq
}• Tủ ,ông ,D ,A 4emD t2i cEy d>a l0nhD yaou2tD ,X dKng l0nh 4hcH p ci W •D‹qqD qqq • •D‹qqDqqq
}• sàn loa $(|D ‹qqƒuc]p&H } c]p W ‡D‹qqD qqq • –DqqqDqqq
‡q Cp t2uy;n ! u"c t#H p -ộ W ~qqDqqq • ~qqDqqq
‡p Ti;n lSp ,]t %nte2net š iộ pht sCng ƒifiH p -ộ W pD‹qqD qqq • pD‹qqDqqq
‡} ViệnD ,lnD nư7cD ti;n côngH p -ộ W ‡‹DqqqDqqq • ‡‹DqqqDqqq
‡‡ VXng ph)c nhEn 8i*nH }} -ộ W †qqDqqq • •D•qqDqqq
‡† (y t`nh ti;n ,iện t^ CNj%— Tgn T}qq $cC 49t ti;n&H p ci W ~D•–qD qqq • ~D•–qDqqq
‡‹ (y 8i t`nh ph)c 8) th"ng 4*D 4# tonD lưu nh0cH p ci W pqDqqqDqqq • pqDqqqDqqq
‡~ qp tủ Ouầy -a2 t`nh ti;n 8à ,A dàn nh0cH p -ộ W †DqqqD qqq • †DqqqDqqq
‡– T2ang t2` nội th/tD s^a ch6a OunD t2ang t2` cEy c<nhH p lần W ‡qpD••pD–qq • ‡qpD••pD–qq
‡• Chi ph` ti;n công thi#t 4# 4hung c<nh OunH m} W • ‹qDqqqDqqq
‡• Chi ph` -<ng hiệuD hộp ,lnH p -ộ W }qDqqqDqqq • }qDqqqDqqq
†q Chi ph` UN1— 8<i Ou<ng coH ‡ t/m W pD‹qqD qqq • †D‹qqDqqq
†p Chi ph` ,]t cTc q} thng thu* m]t -YngH } thng W •qDqqqDqqq • p~qDqqqDqqq
Q.N5RSR5TNN =UIJ CVIJ:
sư7i ,Ey là -<ng chi ph` ,ầu tư -an ,ầu t2ung -Pnh của một Oun cafe Highlands t0i !u=n ‡ H
Và cơ c/u nguXn 8"n của một Oun cafe sb như sau H
T’ lệ tài t25 ngEn hàngH -RW
La@ I%: ..N5RSR5TNN
LGn t1 cX: -NN5NNN5NNN
Công ty sb t@ ,ầu tư 8ào 4ho<ng †qq t2iệu ,Xng -Yng 8"n chủ s[ h6u 8à s" ti;n cLn l0i ti#n hành 8ay ngEn hàng ,A ho0t ,ộng'
A.B.B C,ản t$D ng,7n v2n vay )
1guXn 8"n 8ay ngEn hàng chi#m 4ho<ng †‹r t2*n tổng s" 8"n ,ầu tư -an ,ầu của một Oun cafe Highlands' … HighlandsD công ty
luôn ,A t’ lệ tài t25 ngEn hàng dư7i mRc ‹qr ,A h0n ch# 2ủi 2o 8„ n5 do d@ n ,ầu tư ho]c 4# ho0ch 4inh doanh 4hông như 3 mu"n' V"i
87i HighlandsD công ty l@a chTn cch 8ay 8"n t2ung 8à dài h0n 87i thFi gian 8ay c) thA là ‡ nBm' Chi ph` lZi 8ay 8ào 4ho<ng pD•r thngD
tương ,ương }}D•runBm' Và hPnh thRc t2< n5 của 4ho<n 8ay này là t2< n5 g"c -Pnh OuEnD lZi gi<m dần theo s" dư'
STT Chỉ tiêu Lãi suất
1 2 #
1 Dư nợ đầu kỳ
330,565,800 220,377,200 110,188,600
- Vay TCTD khác 0.0%
X X X
- Vay Ngân hàng 22.%
##FO0,0O6FF 22FO#44O2FF 11FO166O,FF
2 Trả nợ gốc trong kỳ
110,188,600 110,188,600 110,188,600
Vay TCTD khác
X X X
Vay Ngân hàng
11FO166O,FF 11FO166O,FF 11FO166O,FF
a Trả nợ gốc bình quân
110,188,600 110,188,600 110,188,600
- Vay TCTD khác
X X X
- Vay Ngân hàng
11FO166O,FF 11FO166O,FF 11FO166O,FF
3 Dư nợ cuối kỳ
220,377,200 110,188,600 -
- Vay TCTD khác
X X X
- Vay Ngân hàng
22FO#44O2FF 11FO166O,FF X
4 Trả lãi vay trong kỳ
75,369,002 50,246,002 25,123,001
- Vay TCTD khác
X X X
- Vay Ngân hàng
40O#,COFF2 0FO2-,OFF2 20O12#OFF1
5 Tổng nợ pải trả
185,557,602 160,434,602 135,311,601
- T!" n# g$c t!%ng k&
11FO166O,FF 11FO166O,FF 11FO166O,FF
- T!" 'ãi (ay t!%ng k&
40O#,COFF2 0FO2-,OFF2 20O12#OFF1
N
!
m
g# ho0ch t2< n5 của Highlands H
Highlands sb ti#n hành t2< n5 cc 4ho<n 8ay ngEn hàng theo hPnh thRc t2< n5 g"c -Pnh OuEn tRc là m?i nBm Highlands sb t2< cho ngEn
hàng ppq'p••'~qq V1sunBm n5 g"c' Và ti;n lZi 8ay sb t2< m?i nBm lần lư5t là –‹'‡~•'qq} V1sD ‹q'}†~'qq} V1sD }‹'p}‡'qqp V1s'
Ti;n dKng ,A t2< n5 8ay ,ư5c l/y t> l5i nhu=n thu ,ư5cD 4hi Oun cafe ti#n hành ho0t ,ộng 8à cC lZi' Và s" ti;n này sb ,ư5c công ty
Ouy ,:nh 87i một t’ lệ t2*n l5i nhu=n sau thu# thu ,ư5c'
jau 4hi cEn ,"i thP s" ti;n n5 8ay ph<i t2< phEn -ổ hàng thng như sau H
I7D thY 1 I7D thY 2 I7D thY .
JGc tr*Zth#ng: •Dp•}D‡•‡ •Dp•}D‡•‡ •Dp•}D‡•‡
L[i tr*Zth#ng: ~D}•qD–‹q †Dp•–Dp~– }Dq•‡D‹•‡
2G ti4n tr*Zth#ng: 1R5-S.51.- 1.5.S\5RRN 1152QR5\SQ
2.1.2 Fuản tr, nguGn (ốn chH sI h*u :
V; nguXn 8"n chủ s„ h6uD nguXn 8"n này sb gXm } phầnD phần p sb là nguXn 8"n ,ầu tư -an ,ầu của công ty 4hi ti#n hành m[
Oun cafe Highlands' 1guXn 8"n này sb ,ư5c công ty ho0ch ,:nh 8à s^ d)ng 8ào 8iệc mua cc thi#t -:D d)ng c)D c\ng như t2ang t2<i cc
chi ph` ,ầu tư -an ,ầu 4hc ,A Oun cafe cC thA ti#n hành ho0t ,ộng 4inh doanh'
Uhần cLn l0i của nguXn 8"n chủ s„ h6uD ch`nh là phần doanh thu gi6 l0i 4hi Oun cafe ti#n hành ho0t ,ộng' Thông thưFng nguXn
8"n này sb ,ư5c dKng làm 8"n lưu ,ộng 8à tXn t0i dư7i d0ng ti;n m]t 8à cc Ou|D ,"i 87i Highlands nguXn 8"n này sb [ mRc ‹rnpqr
doanh thu thu ,ư5c t> ho0t ,ộng -n hàng 8à cung c/p d:ch 8) của Oun' V"i 87i nguXn 8"n nàyD công ty sb dKng ,A thanh ton chi t2<
cho ngưFi -nD ngưFi cung c/p d:ch 8) cho Oun 8à làm cc ho0t ,ộng ma24eting 2i*ng cho OunD thư[ng cho nhEn 8i*nD t2ang t2` tu s^a
Oun n#u cần'
iànmEyt2LnH
dh#mEylưnglư5nD ,ent2SngH
iàngổt2LnD 4i#ngH
dh#gổD nệmH
V#lCt ly-YnggổH
d0t tànthu"c-Yngg"m$TN‹•&H
(Em%noW-ưngnư7cchonhEn8i*n$‡q†n‡~cm&H
wynhcu"ngt2à,cho4hch$wuc4ywdn‡~n}p‡D –‹ml&H
wyu"ngcàph*,$—cean1yo24iq–•ppD ‡}qml&H
wyu"ngcàph*s6a,$—ceanƒate2 iqq†p}D ‡‹qml&H
wyu"ngcam8StD u"ngsinht"$—ceanUils'iqq•pqD ‡qqml&H
wyu"ngwiptonD ,chanhD ,meD ,chanhD h$wy"ngcaowdn‡}D ‡–q'‹ml&H
(uổngcàph*,8àcàph*s6a-Yng%noWH
CEy4hu/ynư7c$cam8StD wiptonD nư7c4hcD '''&H
iPnhthủytinhl7nchEmt2à,$w˜(%1NJCD pD‡l`t&H
Uhinl7nphacàph*-Yng%noWH
T/mlư5t phacàph*H
1Xil7nn/unư7csôiH
iPnhchRacàph*phasanH
gệl7n,@ngly-Yng%noWH
Cclo0ichaiD lT4hc,@ngmột s"thR4hc$,ưFngD mu"iD chanhmu"iD h&H
sKgổl7nchenSngthFit2angH
sànNmply$hiệuUionee2 Vjvn•p–njD côngsu/t ‡~qƒ&H
Vầu,fa,anBngH
Ti8i†qinch$hiệuTCw&H
Ti8i‡}inch$hiệuTCw&H
(yOuaysinht"$jN1™—&H
Tủ,ông,D ,A4emD t2icEyd>al0nhD yaou2tD ,XdKngl0nh4hcH
sànloa$(|D ‹qqƒuc]p&H
Hệth"ng%nte2net šiộpht sCngƒifiH
VXngph)cnhEn8i*nH
(yt`nhti;n,iệnt^CNj%—TgnT}qq$cC49t ti;n&H
(y8it`nhph)c8)th"ng4*D 4#tonD lưunh0cH
qptủOuầy-a2 t`nhti;n8à,Adànnh0cH
i<nghiệuD hộp,ln
UN1—Ou<ngco
2.2 )"*n trị t+i '*n :
2.2.1 Eài sản "ưu 1Jng :
A.A.B.B Ti1n )
(?i Oun cafe Highlands sb h0ch ton 8à 4inh doanh ,ộc l=p 87i nhau' so ,CD m?i Oun sb cC một nhEn 8i*n 4# ton 2i*ng của
mPnh' 1hEn 8i*n 4# ton này sb gi6 c< chRc 8) thu ngEn 8à gi6 ti;n m]t của Oun' V#n cu"i ngày 4inh doanh sb ti#n hành 4#t sổ doanh
thu -Yng ti;n m]t t2ong ngày'
wư5ng ti;n m]t cC ,ư5c này sb ,ư5c dKng chủ y#u ,A chi t2< cc 4ho<n chi ph` ph<i t2< ngưFi -n của Oun cafe' jau 4hi chi t2<D nhEn
8i*n 4# ton sb h0ch ton 8à cEn ,"i thu chi chi ti#t 8ào sổ 4# ton'
A.A.B.A Hàng hóa )
V"i 87i Oun cafe HighlandsD s<n phMm của Oun sb ,ư5c cc nhEn 8i*n th@c hiện pha ch# ngay theo y*u cầu của 4hch hàngD do ,C
8iệc d@ t26 hàng hCa ch{ hoàn toàn là d@ t26 8; m]t nguy*n 8=t liệu'
Tuy nhi*nD [ HighlandsD do cafe là s<n phMm chủ y#u 8à ,ư5c cung c/p t2@c ti#p t> tổng công ty HighlandsD mà công ty này cC 4ho
d@ t26 hàng hCa t0i Tp'HC( do ,C 8iệc ,]t hàng 8à 8=n chuyAn hàng hCa là 2/t de dàng' 1*n m?i 4hi gần s^ d)ng h#t cc nguXn nguy*n
8=t liệuD nhEn 8i*n Oun sb ti#n hành li*n hệ ,]t hàng 87i công tyD 8à sb cC ngưFi 8=n chuyAn ,#n t=n nơi t2ong thFi gian nhanh nh/t'
A.A.B.E Công c"F G"ng c" và c#c tài %ản +ư, HIng :h#c )
Thông thưFng ,"i 87i Oun cafe HighlandsD tài s<n chủ y#u là cc tài s<n lưu ,ộng công c) d)ng c) ,A ph)c 8) OunD cc tài s<n
này thưFng gXm cc 4ho<n như sau H
$ j"
lư5ng
8à ,ơn
8: t`nhD
c\ ng
như
thành
ti;n
cC thA
tham
4h<o
t2*n
phần
nguXn 8"n &
Ch{ ti*u
2G &ư3ng B+n: 2N B+n 2N B+n 2N B+n
=]ng 'G &@ZB+nZng+@: - &@ZB+nZng+@ - &@ZB+nZng+@ - &@ZB+nZng+@
Ji^ h(_t `angZng+@: 1N ti>ngZng+@ 1N ti>ngZng+@ 1N ti>ngZng+@
=h^i gian tr"ng BAnh '? dụng 1 B+n 1 ti>ng 1 ti>ng 1 ti>ng
=]ng 'G &@ B#nZng+@: TNN &@Zng+@ TNN &@Zng+@ TNN &@Zng+@
Cbng '"Ft BAnh !"0n ca !"#n .NW -RW RRW
2G &ư3ng B#n BAnh !"0n: 2-N &@Zng+@ .SN &@Zng+@ --N &@Zng+@
Ji# B#n BAnh !"0nZ&@: -N5NNN `Z&@ -N5NNN `Z&@ -N5NNN `Z&@
c(anh th" BAnh !"0nZng+@: \5SNN5NNN `Zng+@ 1-5-NN5NNN `Zng+@ 1Q5SNN5NNN `Zng+@
1Bm p 1Bm } 1Bm ‡
V"i 87i nh6ng tài s<n lưu ,ộng nàyD ,#n cu"i ngày nhEn 8i*n Ou<n l3 của Oun sb ti#n hành 4iAm 4*D Wc ,:nh s" lư5ng c\ng như
tPnh t20ng của cc tài s<n này' 1#u cC s@ thi#u h)t ho]c hư hcngD thP ti#n hành Wc minhD tPm hiAu nguy*n nhEnD sau ,C ti#n hành W^ l3'
iiện php W^ l3 tKy 8ào gi t2: của tài s<n ngSn h0n' 1#u tài s<n cC gi t2: th/p $ › p t2iệu &D Ou<n l3 sb ti#n hành thông -o ,#n -ộ ph=n
4# ton 8à ti#n hành mua m7iˆ ti;n dKng ,A mua m7i sb ,ư5c t2`ch 2a t> cc Ou| t2ong phần nguXn 8"n lưu ,ộng của Oun' 1#u tài s<n cC
gi t2: l7n $ œ p t2iệu &D Ou<n l3 sb ti#n hành l=p 8Bn -<n -o co hư hcngD m/t mc' jau ,C g^i 8; phLng 4| thu=t của công ty ,A y*u cầu
mua m7i' Ti;n dKng ,A mua m7i c\ng ,ư5c t2`ch t> cc nguXn ngEn Ou| của Oun'
Thông thưFngD thFi gian s^ d)ng t"i ,a của cc tài s<n lưu ,ộng của Oun cafe [ Highlands là ‡ nBmD sau ‡ nBm Oun sb ti#n hành
thay m7i cc thi#t -: của mPnh' TKy 8ào tPnh hPnh ho0t ,ộng 4inh doanh th@c t# của m?i Oun mà thFi gian này cC thA ,ư5c 2It ngSn
nhi;u hay `t'
2.2.2 Eài sản cố 1,nh :
V"i 87i tài s<n c" ,:nh' 1h/t là -/t ,ộng s<nD n;n ,/t hay nhà ,A 4inh doanh Oun cafe' Highlands l@a chTn cch thRc thu* ngoài
,A ti#t 4iệm chi ph`D do -/t ,ộng s<n t0i 4hu 8@c t2ung tEm thành ph"D nh/t là 4hu 8@c !‡ cC gi 2/t cao' 1#u mua tài s<n c" ,:nh ,A 4inh
doanhD sb d+n ,#n chi ph` ,ầu 8ào 2/t caoD t0o p l@c 8; chi ph`' so ,C -iện php thu* ngoài sb hiệu Ou< hơn 4hi 4inh doanh Oun cafe [
Highlands'
Tuy nhi*n ,"i 87i tài s<n c" ,:nhD dK thu* ngoài hay mua m7iD [ Highlands ,;u t"n một 4ho<n chi ph` s^a ch6a -an ,ầu 4h l7n'
V; 8iệc -<o Ou<n tài s<n c" ,:nhD thông thưFng sau p 4y 4inh doanhD Highlands sb ti#n hành t2ang t2`D s^a ch6a l0i Oun' 1guXn
4inh ph` sb ,ư5c l/y t> cc nguXn Ou| d@ phLng của Oun'
2.. )"*n trị d(anh 'G B#n :
soanh s" -n chủ y#u của Oun là s<n phMm t> cafe'
T2ong nBm ,ầu ti*n sau 4hi thành l=p OunD c" gSng duy t2P doanh s" -n [ mRc }†q lyungày' TRc là ,0t công su/t -n 4ho<ng ‡qr
so 87i công su/t t"i ,a d@ 4i#n' VA cC thA ,0t ,ư5c ch{ ti*u nàyD Oun cần ph<i ,My m0nh ho0t ,ộng ma24etingD nh/t là cc ho0t ,ộng gi7i
thiệu' Cc Oun ,Z ho0t ,ộng t2*n p nBm c" gSng duy t2P công su/t ho0t ,ộng t> †‹r ,#n t2*n ‹‹rD ,A cC thA ,0t ,ư5c l5i nhu=n như
mong mu"n'
V; cc ho0t ,ộng ma24etingD nh/t là ho0t ,ộng WIc ti#nD Ou<n l3 cc Oun cC thA tKy 3 ,; 2a cc -iện php ,A ,My m0nh doanh s"
-n cho Oun mPnhD nguXn 4inh ph` sb ,ư5c l/y t> cc Ou| d@ t26 của Oun' (]t 4hcD t0i tổng công ty Việt ThiD t0i phLng (a24eting
c\ng cC nh6ng 4# ho0ch chi#n lư5c WIc ti#n ma24eting nhYm giIp t/t c< cc Oun t2ong chu?i c^a hàng cafe Highlands ,My m0nh doanh
s" -n của mPnhD ,"i 87i cc ho0t ,ộng nàyD nguXn 4inh ph` sb do tổng công ty chi t2<'
2.- )"*n trị chi 8h, :
(?i Oun sb t@ ch:u cc 4ho<n chi ph` ho0t ,ộng của mPnh như H chi ph` 8; ti;n ,iệnD nư7cD chi ph` nguy*n 8=t liệuD chi ph` nhEn
công '''
- L)*ng nhân (iên+ 2,--. /0'y0ngày 1 23-,333 /0ngày
- 4i5n+ 22. /0'y0ngày 1 -00,000 /0ngày
- N)6c (à 7nt8!n8t+ 22. /0'y0ngày 1 -00,000 /0ngày
- Nguyên 'i5u+ 9,900 /0'y0ngày 1 2,:20,000 /0ngày
- Ti;n <n nhân (iên+ - /0'y0ngày 1 - /0ngày
- Chi =h> ?@t ABng+ C,0C- /0'y0ngày 1 2,CCC,CC. /0ngày
- Chi =h> Du"n 'E+ -,.09 /0'y0ngày 1 .90,000 /0ngày
- Chi =h> Duà AiFu tiF= khách+ -2 /0'y0ngày 1 3,333 /0ngày
T"#$ %&#$ %'( )'*+#$,-. /01510333 đ+ng2y
T"#$ %&#$ %'( )'*+3-+#$,-. 140124 đ+ly+ng2y
T"#$ %'( )'* '56T 7&#$ %89 :;<# %, )'= 11 #$,-.
(?i Oun sb cC -ộ ph=n 4# ton 2i*ng ,A h0ch ton 2i*ng l. cho Oun mPnh' Cu"i 4y 4inh doanhD -ộ ph=n 4# ton [ m?i Oun sb cC
t2ch nhiệm chuyAn cc -o co tài ch`nhD sổ sch 4# ton của mPnh cho -ộ ph=n 4# ton [ tổng công ty Việt Thi ,A ti#n hành h0ch ton
chung cho c< hệ th"ng chu?i c^a hàng cafe Highlands'
(?i Oun sb cC một Ou<n l3 2i*ng 8à ch:u t2ch nhiệm t2@c ti#p 8; cc 4ho<n m)c chi ti*u của Oun mPnh'
2.9.1 Chi phK Lán hàng :
Chi 8h, nh0n cbng :
1hEn 8i*n -àn oull time } ngưFi wươngu thng }DqqqDqqq wương †qqqqqq
1hEn 8i*n -àn Ua2t time • ngưFi wươngu giF p†Dqqq wương p‡††qqqq
1hEn 8i*n t0p 8) } ngưFi wươngu thng pD‹qqDqqq wương ‡qqqqqq
1hEn 8i*n pha ch# ‡ ngưFi wươngu thng }D‹qqDqqq wương –‹qqqqq
=]ng 1R ngư^i 2Q\-NNNN
T2ung -Pnh t0i một Oun cC 4ho<n p‹ nhEn 8i*nD -*n t2*n là phần lương c" ,:nh của cc nhEn 8i*n t2ong Oun' T2ong ,C cC • nhEn
8i*n pa2tntimeD • nhEn 8i*n này sb ,ư5c chia làm } caD m?i ca làm 4ho<ng † ti#ng' 1goài phần lương c" ,:nh nàyD cc nhEn 8i*n cLn cC
thA nh=n ,ư5c cc 4ho<n thư[ng 4hc tKy 8ào tPnh hPnh ho0t ,ộng 4inh doanh của Oun'
;i>n 8h, ng"@dn vet &i<" :
… Highlands -i#n ph` nguy*n 8=t liệu 8ào 4ho<ng ‹qqq ,Xnguly' V"i 8Fi -i#n ph` nguy*n 8=t liệu này 4hông ch{ ,ơn thuần là -i#n
ph` nguy*n 8=t liệu của thRc u"ng cafe' VEy là -i#n ph` nguy*n 8=t liệu t2ung -Pnh của m]t hàng thRc u"ng t2ong c^a hàng' Và Highlands
d@ t2K s@ -i#n ,ộng chi ph` nguy*n 8=t liệu 8ào 4ho<ng pqrD 8=y chi ph` tổng nguy*n 8=t liệu 8ào 4ho<ng ‹‹qq ,Xnguly'
1goài 2a cLn cC chi ph` thu* mư7n m]t -Yng 8ào 4ho<ng •q t2iệuuthng'
2.9.2 Chi phK Muản "N :
Chi 8h, nh0n cbng !"*n &f :
Chi ph` cho ngưFi t2@c ti#p Ou<n l3H pqDqqqDqqq ,uthng
Chi ph` cho } t25 l3 Ou<n l3 pqDqqqDqqq ,uthng
Chi ph` cho thu ngEnD 4# tonH }D‹qqDqqq ,uthng
Chi ph` thu* -<o 8ệ WeD d+n We cho 4hchH }D†qqDqqq ,uthng
Tương t@ như nh6ng nhEn 8i*n -n hàng 4hcD ph`a t2*n là phần lương c" ,:nhD ngoài phần lương c" ,:nh này cc nhEn 8i*n cC thA
nh=n ,ư5c cc 4ho<n thư[ng 4hc' V]c -iệt là nhEn 8i*n Ou<n l3 t2@c ti#pD 4ho<n thư[ng này cC thA 2/t l7n'
1goài chi ph` nhEn công Ou<n l3 cLn cC cc chi ph` như chi ph` ti;n ,iệnD chi ph` ti;n nư7cD ti;n inte2netD nh6ng chi ph` này 8ào
4ho<n ~ t2iệu ,Xng m?i thng' T2ong ,C chi ph` ti;n ,iện 4ho<ng ‡ t2iệuD nư7c 4ho<ng } t2iệu 8à inte2net p t2iệu'
1goài 2a cLn cC cc chi ph` 4hc như chi ph` -ôi t2ơnD Ouà -i#uD ti#p 4hch ''' gho<n m)c chi ph` này ,ư5c h0ch ton 8ào chi ph`
4hc 8à 8ào 4ho<n ‡q t2iệuunBm'
2.9.7 %O trP kinh phK ho.t 1Jng trong ngàC :
1#u công su/t ho0t ,ộng t2ung -Pnh t2ong ngày của Oun [ mRc ‡qrD chi ph` ho0t ,ộng t2ong ngày sb [ mRc H
- L)*ng nhân (iên+ 3,- /0'y0ngày 1 23-,333 /0ngày
- 4i5n+ :-. /0'y0ngày 1 -00,000 /0ngày
- N)6c (à 7nt8!n8t+ :-. /0'y0ngày 1 -00,000 /0ngày
- Nguyên 'i5u+ 9,900 /0'y0ngày 1 -,320,000 /0ngày
- Ti;n <n nhân (iên+ - /0'y0ngày 1 - /0ngày
- Chi =h> ?@t ABng+ --,--- /0'y0ngày 1 2,CCC,CC. /0ngày
- Chi =h> Du"n 'E+ 3,-29 /0'y0ngày 1 .90,000 /0ngày
- Chi =h> Duà AiFu tiF= khách+ 3:. /0'y0ngày 1 3,333 /0ngày
T"#$ %&#$ %'( )'*+#$,-. 50>510333 đ+ng2y
T"#$ %&#$ %'( )'*+3-+#$,-. 240/>/ đ+ly+ng2y
T"#$ %'( )'* '56T 7&#$ %89 :;<# %, )'= 11 #$,-.
- L)*ng nhân (iên+ 2,9. /0'y0ngày 1 23-,333 /0ngày
- 4i5n+ 2. /0'y0ngày 1 -00,000 /0ngày
- N)6c (à 7nt8!n8t+ 2. /0'y0ngày 1 -00,000 /0ngày
- Nguyên 'i5u+ 9,900 /0'y0ngày 1 -,20,000 /0ngày
- Ti;n <n nhân (iên+ - /0'y0ngày 1 - /0ngày
- Chi =h> ?@t ABng+ .,:0. /0'y0ngày 1 2,CCC,CC. /0ngày
- Chi =h> Du"n 'E+ 2,03 /0'y0ngày 1 .90,000 /0ngày
- Chi =h> Duà AiFu tiF= khách+ 23- /0'y0ngày 1 3,333 /0ngày
T"#$ %&#$ %'( )'*+#$,-. 404110333 đ+ng2y
T"#$ %&#$ %'( )'*+3-+#$,-. 1?0345 đ+ly+ng2y
T"#$ %'( )'* '56T 7&#$ %89 :;<# %, )'= 11 #$,-.
@TT AoảnBCc
1 - 2 3
( T"#$D59#'T'; 3045401110111 501?401110111 4033401110111
CGngsuất h%Ht /IngJKkiFn 30% :9% 99%
- S"n')#ngtiêuthL C,:00 -22,C00 -9,:00
- MiáAán0DVSN :0,000 :0,000 :0,000
(( T"#$%'( )'* 2014204?10111 203?101?10111 2053?04?10111
1 DiEnpF 4/502110111 /120?110111 ?/102110111
- Nguyên(Ot 'i5u :.9,200,000 .-2,00,000 .-,200,000
- PQRTSNLSPQTQ - - -
- CNDu"n'E - - -
- CNAánhàng - - -
- Chi =h> khác - - -
- Lãi (ay($n')u/Ing - - -
2 7GnpF 1044/02?10111 1044/02?10111 1044/02?10111
- 4i5n 3C,000,000 3C,000,000 3C,000,000
- N)6c (àint8!n8t 3C,000,000 3C,000,000 3C,000,000
- L)*ng 339,20,000 339,20,000 339,20,000
- CNDu"n'E 2.0,000,000 2.0,000,000 2.0,000,000
- CNAánhàng - - -
- CNthuê/ất 2C0,000,000 2C0,000,000 2C0,000,000
- CNkhác 30,000,000 30,000,000 30,000,000
- UQCP - - -
((( 3ợi nuHntrưIctuE 10/??0/210111 305140/210111 4044?0/210111
- Lãi (ayTDQ .9,3C2,002 90,2:C,002 29,-23,00-
- ThuFTNDN 900,:-,C00 2:,C-,C00 -,30.,2:-,C00
(J 3ợi nuHnKautuE 10212051>03>? 204?10/>203>? 30334035503>>
#!B
1#u công su/t ho0t ,ộng t2ung -Pnh t2ong ngày của Oun [ mRc †‹rD chi ph` ho0t ,ộng t2ong ngày sb [ mRc H
1#u công su/t ho0t ,ộng t2ung -Pnh t2ong ngày của Oun [ mRc ‹‹rD chi ph` ho0t ,ộng t2ong ngày sb [ mRc H
VEy c\ng là một t2ong nh6ng cơ s[ ,A ,:nh gi -n s<n phMm của Oun cafe Highlands'
2.R %_ch t(#n k>t !"* kinh d(anh :
2.<.1 /.ch toán "Ai "Q :
H0ch ton d@ -o lFi l? là công 8iệc 4hông thA thi#u 4hi Ou<n t2: tài ch`nh' sư7i ,Ey là -<ng 4# ho0ch h0ch ton 4#t Ou< 4inh
doanh t2ong ‡ nBm ,ầuD sau 4hi một Oun cafe Highlands -St ,ầu ,ưa 8ào ho0t ,ộng H
s@a 8ào h0ch ton 4#t Ou< lFi l?D ta th/y 4h< nBng sinh lFi của một Oun cafe Highlands là 4h cao'
2.<.2 Đánh giá hiRu Muả các khoản 14u tư :
A.J.A.B 0#nh gi# hKa v2n )
j<n lư5ng hLa 8"n †•‡}–
Công su/t hLa 8"n p~'–•
soanh thu hLa 8"n pD•‡‡Dq•qDp‡q
j<n lư5ng hLa 8"n t2ung -Pnh của một Oun cafe Highland 8ào 4ho<ng †•‡}– ly nư7c -n ,ư5c' Tương ,ương 87i công su/t ho0t
,ộng của Oun [ mRc p~D–•r' Tương ,ương 87i hơn ‡ -àn t2ong tổng s" }q -àn của Oun ho0t ,ộng li*n t)c t2ong p ngày ho0t ,ộng'
Hay tương ,ương 87i n#u cC `t nh/t p† 4hch hàng t2ong một giF ho0t ,ộng của Oun thP Oun sb ,0t s<n lư5ng hLa 8"n' V7i mRc s<n
lư5ng hLa 8"n nàyD ,Ey là một ,i;u 4hông Ou 4hC ,A cC thA th@c hiện ,ư5c' so ,C 4h< nBng hoàn 8"n của Oun là 4h caoD 2ủi 2o là
4hông nhi;u'
A.J.A.A TL %,Mt +Ni nh,On cPa v2n H?, )
‡qr †‹r ‹‹r
T’ su/t l5i nhu=n của 8"n ,ầu tư p'~~ ‡'†q †'‹–
T’ su/t l5i nhu=n của p Oun cafe [ Highlands là 2/t cao' V7i p ,Xng 8"n ,ầu tư -c 2aD 4hi Oun ho0t ,ộng 87i công su/t ‡qr thP
sb thu 8; ,ư5c pD~~ ,Xng l5i nhu=n' Và 4hi công su/t ho0t ,ộng của Oun càng cao thP t’ su/t l5i nhu=n này sb càng l7n'
V7i một t’ su/t l5i nhu=n t2*n 8"n ,ầu tư 2/t cao [ HighlandsD hoàn toàn ,Z 8ư5t Wa so 87i chi ph` cơ hội cộng 87i chi ph` l0m
pht của ,Xng 8"n ,ầu tư -an ,ầu' so ,C ,Ey là một ho0t ,ộng 4inh doanh hiệu Ou< 8à cC thA mang l0i l5i nhu=n 4h l7n theo thFi gian'
2.S. Ji*i 8h#8:
Highlands n*n chủ ,ộng hơn t2ong 8iệc ,My m0nh doanh s" -n của mPnh ,A cC thA ,0t ,ư5c công su/t -n như mong mu"n' Thay
8P -: ,ộng t2ong 8iệc chF 4hch hàng ,#n 8à tPm 4i#m 4hch hàng m7iD t2ong thFi ,iAm hiện nay công ty Việt Thi n*n ,My m0nh hơn cc
ho0t ,ộng ma24eting của mPnhD ,A 4hch hàng -i#t ,#n Highlands nhi;u hơn 8à tPm ,#n Highlands nhi;u hơn' 1goài 2aD 8iệc Highlands
tKy 3 ,A cc Ou<n l3 của t>ng Oun t@ ,; 2a cc -iện php ,My m0nh doanh s" -n của Oun mPnh sb t0o n*n s@ 4hông ,Xng nh/t t2ong
ho0t ,ộng WIc ti#n -n hàngD ,i;u này cC thA gEy n*n s@ h?n lo0nD m?i c^a hàng WIc ti#n theo cch 2i*ng của mPnhD ,i;u này cC thA làm
4hch hàng ,nh gi 2Yng Highlands 4hông chuy*n nghiệp t2ong cc 4hEu ho0t ,ộngD gin ti#p làm gi<m -7t hPnh <nh của Highlands'
(]t 4hc 8iệc Ouy ,:nh tKy 3 nàyD cC thA làm cho cc Ou<n l3 Oun mang t`nh ’ l0iD 4hông cC p l@c t2ong 8iệc -St -uộc ph<i th@c hiện
cc ho0t ,ộng WIc ti#n c" gSng ,My m0nh doanh s" -n của Oun mPnh' VP 8=y t2ong 8/n ,; nàyD Highlands n*n Ouy ,:nh 2G t2ch nhiệm
của cc Ou<n l3 Oun t2ong 8iệc ,My m0nh doanh s" -Yng 8iệc y*u cầu cc Ou<n l3 t2ong t2ong một 4ho<ng thFi gian c" ,:nh }n‡ thng
ph<i t2Pnh một -<ng 4# ho0ch 8; WIc ti#n nhYm giIp Oun ho0t ,ộng t"t hơnD sau ,CD ,A cho ,Xng nh/t 8iệc WIc ti#n t0i cc Oun
HighlandsD tổng công ty Việt Thi sb ti#n hành ,nh gi l0i cc ,; Wu/t này 8à chTn 2a nh6ng ,; Wu/t mang t`nh 4h< thi ti#n hành p d)ng
cho cc Oun' V; 4inh ph` tổng công ty Việt Thi cC thA h? t25 th*m cho cc Oun n#u cần' Hơn n6aD công ty Việt Thi c\ng n*n thư[ng
cho cc Ou<n l3 cC nh6ng ,; Wu/t t"t nhYm 4`ch th`ch t0o ,ộng l@c cho cc c/p Ou<n l3 này ti#p t)c pht huy'
•p d)ng hệ th"ng công nghệ thông tinD phần m;m ti*n ti#n t2ong 8iệc Ou<n l3 doanh s" -nD cc tài s<nD nguy*n 8=t liệu h t0i cc
Oun Highlands' 1hYm tBng s@ 4iAm sot của tổng công ty ,#n cc Oun' (]t 4hcD ,i;u này c\ng một phần giIp cho công 8iệc Ou<n l3
của cc Ou<n l3 t0i m?i Oun Highlands sb nhk nhàng hơnD 8à 8iệc Ou<n l3 sb cC hệ th"ng hơn' Hơn n6aD 8iệc p d)ng hệ th"ng công nghệ
thông tinD phần m;m ti*n ti#n t2ong 8iệc Ou<n l3 này sb giIp cho công ty ti#t 4iệm ,ư5c 4h nhi;u chi ph` t2ong 8iệc 4iAm t2a ho0t ,ộng
của cc Oun'
TBng s@ li*n 4#t gi6a cc Oun' T0i Highlands hiện nayD 2/t thi#u s@ li*n 4#t gi6a cc Oun t2ong 8iệc san s. cho nhau 8; cc nguXn
l@c' Highlands n*n tBng cưFng s@ li*n 4#t nàyD cc Oun cC doanh s" -n nhi;uD doanh thu caoD ổn ,:nh Oua thFi gian sb h? t25 một phần
8; nguXn 8"n cho cc Oun 4inh doanh m7i thành l=pD cc Oun cC doanh s" th/p 8+n chưa th`ch nghi ,ư5c 87i môi t2ưFng 4inh doanh '''
(]t 4hcD cc Oun 4inh doanh hơi 49m hiệu Ou< t2ong thFi gian 4inh doanh của mPnhD cC thA ,i;u ph"i nguXn l@c h? t25 cho cc Oun
4inh doanh t"tD ,ang -: thi#u h)t 8; nhEn l@c'
Chương . : )"*n trị ng"/n nh0n &1c
..1 ="@gn dụng :
so ,]c thK công 8iệc n*n hệ th"ng Highlands Coffee thưFng ,Bng tuyAn d)ng t2*n ze-site tPm 8iệc phổ -i#n 4lm y*u cầu công
8iệc c\ng như mRc lương ,; ngh: hầu như Ouanh nBm' TKy theo t>ng 8: t2` c) thA mà y*u cầu 4hc nhau như t2Pnh ,ộ hTc 8/n THUT hay
,0i hTcD giao ti#p t"t -Yng ti#ng NnhD ngo0i hPnh ưa nhPnD nBng ,ộngD cC tinh thần t2ch nhiệmD cC ho]c 4hông cC 4inh nghiệm làm 8iệc'
!uy t2Pnh tuyAn chTn nhEn 8i*n của công ty gXmH
n Thông =#o t,yển G"ngH thưFng ,Bng thông -o tuyAn d)ng t2*n cc ze-site tPm 4i#m 8iệc làm ho]c thông Oua nh6ng nhEn 8i*n ,Z
8à ,ang làm t0i Highlands Coffee'
n Ti9 nhOn h7 %ơH cc Rng 8i*n cC nhu cầu làm 8iệc sb nộp hX sơ t0i UhLng 1hEn j@D Công ty Việt Thi !u"c T# n Highlands
CoffeeD ,:a ch{ p‡‹u‡–u‹q 1guyen H6u C<nhD !u=n iPnh Th0nhD TU HC('
n T,yển chQn <ng vi!n Hạt y!, c?,H tuyAn chTn nh6ng nhEn 8i*n phK h5p 87i công 8iệc sb giIp công ty 4hông m/t nhi;u thFi gian
,ào t0o l0i' V7i nh6ng 8: t2` Ou<n l3 thP y*u cầu 4h cao 8; t2Pnh ,ộ ngo0i ng6D c) thA là ti#ng Nnh do nhu cầu công 8iệc thưFng Wuy*n
ti#p WIc 87i ngưFi nư7c ngoài' CLn 87i nhEn 8i*n ph)c 8) thP cần ch{ ti#ng Nnh giao ti#p cơ -<n là cC thA ,p Rng công 8iệc'
Công 8iệc t0i Oun caf9 c\ng 4h ,ơn gi<n n*n Ouy t2Pnh tuyAn d)ng nhEn 8i*n 4hông phRc t0p' Uhần l7n cc nhEn 8i*n [ ,Ey ,;u
là cc -0n sinh 8i*n cC nhu cầu tPm 4i#m công 8iệc pa2tntime ,A th*m thu nh=p n*n thFi gian làm 8iệc của cc -0n t0i ,Ey 4hông lEu' V"i
87i nh6ng 8: t2` ph)c 8) thP công ty tuyAn Ouanh nBm'
..2 %"Fn &"@<n v+ `+( t_( :
1hEn 8i*n sau 4hi ,ư5c tuyAn sb tham gia cc 4hCa ,ào t0o của công ty 8; 4| nBng cần thi#th nhYm ,<m -<o mang l0i ch/t lư5ng
d:ch 8) t"t nh/t cho 4hch hàng' V"i 87i cc Rng 8i*n ,Z ,ư5c nh=n hX sơ 8à tKy 8: t2` tuyAn d)ng sb ,ư5c công ty hu/n luyện t2ong
8Lng ‡ ngày t2ư7c 4hi -St ,ầu công 8iệc' V7i nh6ng 8: t2` như Ou<n l3 chu?i c^a hàngD t25 l3 Ou<n l3 hay ma24eting thP công ty 8+n hu/n
luyện t2ong 8Lng t> } _ – ngày' !uy;n l5i của t/t c< nhEn 8i*n t2ong hệ th"ng Highlands Coffee là ,ư5c tham gia cc 4hCa hu/n luyện
của công ty'
.... Lương v+ thưhng :
Ch# ,ộ lương thư[ng c\ng 4h Ouan t2TngD nC cC thA Ouy#t ,:nh s@ gSn 4#t của nhEn 8i*n 87i tổ chRc cC lEu dài hay 4hông' VXng
thFi nC c\ng <nh hư[ng ,#n thi ,ộ ,"i 87i công 8iệc của nhEn 8i*n cC t=n tEm hay 4hông' sư7i ,Ey là mRc lương cho một s" 8: t2`H
n 1hEn 8i*n thu ngEnH lương p'•qq'qqq n }'‹qq'qqq V1V š thư[ng doanh thu
n 1hEn 8i*n an ninhH lương }'qqq'qqq n ‡'‹qq'qqq V1V š thư[ng doanh thu
n 1hEn 8i*n pha ch#H lương p'•qq'qqq V1V n }'‹qq'qqq V1V š thư[ng doanh thu
n 1hEn 8i*n t0p 8)H lương p'‹qq'qqq n }'‹qq'qqq V1V š thư[ng doanh thu
n Uh)c 8) -àn fulltimeH lương p'•qq'qqq n }'‹qq'qqq V1V š thư[ng doanh thu
n Uh)c 8) -àn pa2ttimeH lương p†'qqq V1Vu ph
n Cc 8: t2` cao y*u cầu t2Pnh ,ộ c^ nhEnD cao ,ang thP thưFng ,A mRc lương c0nh t2anh 8à ,ư5c ,àm phn 4hi 4` 4#t h5p ,Xng lao
,ộng'
(Rc lương này sb tBng 4ho<ng pqq'qqqn‡qq'qqqV1V sau ‡ thng' 1goài lương hàng thngD nhEn 8i*n cLn ,ư5c thư[ng th*m ti;n
-oa tKy theo c^a hàng nơi làm 8iệc' VEy c\ng cC thA là ,ộng l@c giIp nhEn 8i*n cC thi ,ộ ph)c 8) t"t hơn 8à Ouan tEm 4hch hàng
nhi;u hơn'
1goài 2aD 4hi công tc lEu nBm nhEn 8i*n cC thA ,ư5c nEng l*n 8: t2` cao hơn t2ong -ộ ph=n nghiệp 8) ,ang làm 8iệc'
..- Jia( nhi<D vụ5 gi#D '#t v+ `i4" chinh :
8iao nhiRm (-
1hiệm 8) ,ư5c mô t< 4hi Rng 8i*n ti#p nh=n công 8iệcD ngoài 2a cLn cC th*m nh6ng nhiệm 8) 4hc ,ư5c giao -[i Ou<n l3'
/Q trợ trong Muá tr+nh chuCSn giao nhiRm (-
T2ong Ou t2Pnh làm 8iệc nhEn 8i*n ph)c 8) 4hch hàng 87i phong cch chuy*n nghiệp ,Z ,ư5c công ty hu/n luyện' Th*m 8ào ,C
hT c\ng ,ư5c Ou<n l3 của -ộ ph=n ch{ d0y th*m'
8iám sátT kiSm tra (à 1iUu chVnh
(?i c^a hàng cC một Ou<n l3 8à } t25 l3 thay phi*n Ou<n l3 c^a hàngD ngoài 2a cLn cC Ou<n l3 4hu 8@c 4inh doanh' Công ty y*u
cầu nhEn 8i*n nghiệp 8) duy t2P d:ch 8) 4hch hàng 8à thi#t l=p m"i Ouan hệ t"t 87i 4hch hàngˆ tuEn thủ công thRc 8à duy t2P ch/t lư5ng
s<n phMm của Ounˆ tuEn thủ cc Ouy ,:nh làm 8iệc của công ty -ao gXm thủ t)c li*n Ouan ,#n ti;n m]tD an toàn lao ,ộngˆ hoàn thành t"t
công 8iệc ,ư5c giaoD -o co t2ung th@c'
..R jh#t trign DGi !"an h< tr(ng nai Ba cbng t@ v+ E0@ dưng n4n v7n hXa ca cbng t@ :
Công ty 4huy#n 4h`ch nhEn 8i*n pht t2iAn m"i Ouan hệ t2ong nội -ộ c^a hàngD cC s@ h? t25 gi6a cc -ộ ph=n 87i nhau'
VBn hCa ph)c 8) của Highlands Coffee là nhiệt tPnh 8à En cần như thA Q4hch ,#n chơi nhàQ' Vội ng\ nhEn 8i*n của Highlands
mang phong cch ph)c 8) chuy*n nghiệpD 8. m]t luôn tc 2a 2/t 8ui 8.D t2*n môi luôn thưFng t2@c n) cưFi 87i 4hch' ghi 4hch -ư7c
chEn 8ào OunD sb cC ngay nhEn 8i*n ph)c 8) chào ,Cn 4hchD sSp W#p 8à hư7ng d+n ch? ngXiD mFi 8à tư 8/n cho 4hch hàng cch chTn
,X Bn u"ng 8à nh=n o2de2 t> 4hch một cch ch`nh Wc 8à nhanh nh/t' T2ong Ou t2Pnh thư[ng thRc cà ph* t0i OunD sb luôn cC nhEn 8i*n
s‚n sàng ,p Rng mTi y*u cầu 8à gi<i ,p mTi thSc mSc của 4hch hàngh
..-. Ji*i 8h#8:
Highlands Coffee ,Z WEy d@ng cho mPnh Ouy t2Pnh tuyAn d)ng 2i*ng cho mPnh một Ouy t2Pnh tuyAn d)ng c\ng như cc phương
thRc ,ào t0oD hu/n luyện nhEn 8i*n 4h hoàn ch{nh 8à phK h5p' Tuy nhi*n chIng tôi nghf 2Yng Highlands n*n cC nhi;u -iện php ,ộng
8i*n nhEn 8i*n nhYm làm tBng tinh thần t2ch nhiệm của hT hơn'
ghi ,Bng tuyAn d)ng ngoài ,Bng t2*n cc ze-site tPm 4i#m 8iệc làm hay thông Oua nhEn 8i*n thP công ty n*n ,Bng tuyAn th*m t0i
cc Oun caf9 của mPnhD t2*n -oh 1hư 8=y ngưFi ,ang cC nhu cầu tPm 4i#m 8iệc làm sb de dàng tPm 4i#m hơn' HT ch{ cần ch0y ngang
Oua Oun thP cC thA nhPn th/y thông tin tuyAn d)ngD 87i l0i cc ze-site 8iệc làm hiện nay 4hông ,ư5c tin dKng nhi;u' Công ty ch{ ,Bng
tuyAn t2*n cc ze-site 8>a t"n chi ph` mà s" lư5ng ngưFi -i#t ,#n c\ng th/p hơn so 87i ,Bng tuyAn t0i Oun'
1goài 8iệc công ty t2< lương 8à thư[ng theo doanh thu thP công ty c\ng n*n thư[ng cho nhEn 8i*n 8ào cc d:p leD t#tDhnhYm
4h`ch lệ tinh thần cho nhEn 8i*nD ,ộng 8i*n hT làm 8iệc'
Tổ chRc cuộc thi “ph)c 8) tài nBng” hYng nBm' 1hYm t0o 4hông 4h` thi ,ua gi6a cc nhEn 8i*n ph)c 8) 8à h0n ch# tPnh t20ng phEn
-iệt ,"i W^ ,"i 87i 4hch hàng t2ong 8à ngoài nư7c
1hEn 8i*n ph)c 8) ,ư5c Ou<n l3 ,nh gi t"t thP Ou<n l3 cC thA ,; c^ nhEn 8i*n này l*n chRc cao hơn nhưH t2ư[ng caD t25 l3h
Tổ chRc cc chuy#n giao lưuD giZ ngo0i t0i cc 4hu du l:ch sinh thi nhưH V0i 1amD VBn ThnhD VưFn voàiDh nhYm tBng th*m s@
,oàn 4#t gi6a cc nhEn 8i*nD WEy d@ng 8Bn hCa cho công ty'
Chươg † H !u<n t2: Ou t2Pnh s<n Wu/t d:ch 8)
-.1 =i>n trAnh '*n E"Ft dịch vụ :
-.2 jh0n B] ng"/n &1c :
-.. k> h(_ch th^i gian 8hục vụ kh#ch "Gng ca$e :
VEy là phần 4hông thA thi#uD gCp phần Ouy#t ,:nh ch/t lư5ng d:ch 8)'
T0i HighlandsD 4# ho0ch thFi gian ph)c 8) 4hch hàng ,ư5c chuMn hCaD tuy nhi*n nh6ng 4ho<n thFi gian t2*n cC thA cC s@ thay ,ổi
tKy 8ào tPnh hPnh ho0t ,ộng th@c t# của Oun'
g# ho0ch thFi gian ph)c 8) như sau H
-.- c1 `(#n c#c ri r( cX thg E*@ ra tr(ng !"# trAnh 8hục vụ :
n ghch hàng Ou ,ông 4hông cLn ch? t2"ng
n Thi#u menu gi7i thiệu thRc u"ng cho 4hch hàng'
n (y t`nh hcng nhEn 8i*n thu ngEn 4hông thA nh=p liệu
n iộ ph=n pha ch# Ou t<iD do 4hch hàng y*u cầu t2Kng Ou nhi;u
n Uh)c 8) ch=m t2e do Ou ,ông 4hch hàng
n 1hYm l+n t2ong 4hEu ,"i chi#u hCa ,ơn 8à th@c t#D gEy 4hC ch:u cho 4hch hàng
-.R kigD tra v+ `i4" chinh :
9.<.1 EO kiSm tra (à 1iUu chVnh :
Ih0n vidn :
!u<n l3 [ m?i c^a hàng sb ch:u t2ch nhiệm t2@c ti#p 8; nhEn 8i*n của c^a hàng mPnh' so ,C m?i Ou<n l3 cC t2ch nhiệm ti#n hành
4iAm t2a nhEn 8i*n 8; thFi gian làm 8iệcD phong cch làm 8iệc 8à hiệu Ou< 4hi làm 8iệc'
1#u cC nh6ng hành 8i ti*u c@c ho]c thi ,ộ 4hông ,Ing ,SnD Ou<n l3 sb ti#n hành nhSc nh[ 8à ,; ngh: nhEn 8i*n ,i;u ch{nh' (?i tuần
luôn cC nh6ng cuộc hTp của Ou<n l3 ,A 2It 4inh nghiệm nh6ng 8iệc ,Z làm t2ong tuần'
jhương ti<n5 cbng cụ5 dụng cụ :
Cu"i ngày 4inh doanhD Ou<n l3 sb ti#n hành 4iAm 4* cc công c)D d)ng c) của Oun' 1#u cC s@ ch*nh lệchD hư hcng ho]c m/t mcD sb
ti#n hành W^ l3' $ iiện php W^ l3 cC thA theo dGi t2ong m)c }'}'p'‡ của -ài này &
L< 'inh5 an t(+n th1c 8hCD :
1goài 2aD sau p ngày ho0t ,ộngD cc nhEn 8i*n t2ong Oun cC t2ch nhiệm ph<i dTn dkpD gi6 8ệ sinh Oun s0ch sb như ,ầu ngày 4inh
doanh'
9.<.2 CWng tC ti?n hành kiSm tra (à 1iUu chVnh :
T0i công ty Việt ThiD công ty sb ti#n hành 4iAm t2a cc Oun cafe Highland một cch ng+u nhi*n n#u cc Oun ,;u ho0t ,ộng 4inh
doanh -Pnh thưFng' 1#u tXn t0i cc Oun ho0t ,ộng 4hông hiệu Ou< 49o dài }n‡ thngD công ty sb ưu ti*n 4iAm t2a cc Oun t2*n 8;D t/t c<
cc Ouy t2Pnh làm 8iệcD nhEn 8i*n 8; t2Pnh ,ộ 8à phong cch làm 8iệc ''' ,A tPm 2a nguy*n nhEn 8à ,; 2a gi<i php th`ch h5p ,A c<i thiện
tPnh hPnh ho0t ,ộng 4inh doanh của Oun'
-.S Ji*i 8h#8:
ghi 4hch hàng Ou ,ôngD 4hông ,ủ -àn ,A ph)c 8) cho 4hch' ghi g]p ph<i t2ưFng h5p nàyD Highlands n*n d@ t2K t2ư7c p s"
-àn gh# ,A ph)c 8) cho 4hch' T2ong t2ưFng h5p 4hch 8ào Ou ,ông 87i s" lư5ng l7n Oun 4hông cC 4h< nBng ph)c 8)D t2nh t2ưFng
h5p ,A 4hch ,5i Ou lEu sb ,A l0i /n tư5ng W/u hơn là s‚n sàng nCi 4hông ,ủ ch? 2Xi sau ,C cC thA gi7i thiệu 4hch sang Oun Highlands
gần nh/t cLn ch? t2"ng ph)c 8)D ,Xng thFi ph<i chi#t 4h/u cho 4hch ,A hT 4hông -c sang Oun caf9 của cc ,"i thủ c0nh t2anh'
ThưFng Wuy*n -<o hànhD -<o t2P cc my mCcD thi#t -:' 1#u g]p ph<i tPnh t20ng my t`nh ng>ng ho0t ,ộng thP nhEn 8i*n thu
ngEn cần ph<i linh ho0t W^ l3 chang h0nH thay 8P t`nh ti;n -Yng my thP cC thA t`nh ti;n -Yng tay 8i#t 8ào hCa ,ơn ,ưa cho 4hch' VEy
c\ng là một ,iAm de Woay s[ n#u 4hi 4hch gTi thRc u"ng nhEn 8i*n ph)c 8) -àn ghi l0i t2*n gi/y'
Theo dGi nh6ng thRc u"ng -n ch0y ,A d@ t2K t2ong t2ưFng h5p Ou t<i' !un caf9 cC thA d@a 8ào doanh s" -n hàng của cc
thng t2ư7c ,A ,ưa 2a cc d@ -o 8; 4ho<ng thFi gian nào sb cC lư5ng 4hch ,ông nh/tD 4hch th`ch chTn thRc u"ng nào nh/t mà pha ,A
s‚n t2ong cc chaiD ly 4hi 4hch gTi cC th; ph)c 8) t"t hơn'
Vào nh6ng giF cao ,iAmD n#u 4hch hàng Ou ,ông 4hông ph)c 8) 4:p thP Oun cC thA ,i;u ,ộng nhEn 8i*n của cc ca 4hc l*n
ph)c 8)'
1#u 8ào nh6ng lIc Oun ,ông 4hch thP -ộ ph=n thu ngEn 8à ph)c 8) n*n cMn th=n t2ong 8iệc ghi hCa ,ơn cho 4hch hàng'

2.6. Giải pháp:............................................................................................................... 22

Chương 3 : Quản trị nguồn nhân lực....................................................................................23
3.1 Tuyển dụng :............................................................................................................ 23 3.2 Huấn luyện và đào tạo :..........................................................................................23 3.3. Lương và thưởng :.................................................................................................. 23 3.4 Giao nhiệm vụ, giám sát và điều chỉnh :.................................................................24 3.5 Phát triển mối quan hệ trong nội bộ công ty và xây dưng nền văn hóa của công ty : ...................................................................................................................................... 24 3.4. Giải pháp:............................................................................................................... 24 4.1 Tiến trình sản xuất dịch vụ :....................................................................................25 4.2 Phân bổ nguồn lực :.................................................................................................25 4.3 Kế hoạch thời gian phục vụ khách uống cafe :........................................................28 4.4 Dự đoán các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình phục vụ :.....................................29 4.5 Kiểm tra và điều chỉnh :..........................................................................................29 4.5.1 Tự kiểm tra và điều chỉnh : ...............................................................................29 4.5.2 Công ty tiến hành kiểm tra và điều chỉnh :.......................................................30 4.6 Giải pháp:................................................................................................................ 30

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1 : Marketing dịch vụ của quán cafe Highlands Coffee Sơ lược về quán cafe Highlands Coffee: Highlands Coffee là một thương hiệu của Công ty Cổ phần Việt Thái Quốc Tế (VTI). Mục tiêu của Công ty là dẫn đầu ngành hàng bán lẻ cao cấp tại Việt Nam. Triết lý của Highlands Coffee là kết hợp những tinh hoa của thế giới hiện đại với những nét duyên và giá trị truyền thống của Việt Nam. Cổ Ðiển và Hiện Ðại. Phương Ðông và Phương Tây. Tinh hoa từ cả hai Phương.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->