GIÁO ÁN MÔN HỌC : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG

) BÀI : XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. ( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU)

Thiết - TTGDQP - ĐHTN

A- Mục đích yêu cầu: - Mục đích: Bồi dưỡng cho sinh viên nắm được mục đích, tính chất, quan điểm và những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân. - Yêu cầu: Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần tham gia xâ dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Thiết - TTGDQP - ĐHTN

giáo trình Giáo dục quốc phòng của Trung tâm giáo dục quốc phòng năm 2009.Xây dựng nền QPTD – ANND vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Tài liệu tham khảo: . . kết hợp với chứng minh bằng ví dụ thực tiễn.ĐHTN .TTGDQP . đặc trưng nền quốc phong toàn dân. C. E.Thời gian: 4 tiết( trọng tâm trọng điểm phần II.Phương pháp: Diễn giải. Thiết .Đại học tháI nguyên B.Nội dung: (Gồm 3 phần) I.Vị trí. an ninh nhân dân. III.Tổ chức lên lớp trên giảng đường theo lớp học.Giáo trình Giáo dục quốc phòng – An ninh của Bộ giáo dục 08/ 2010. II.Tổ chức phương pháp: .III) D. thảo luận.Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay.TTGDQP .

nhằm giữ vững hoà bình. Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội. đặc trưng nền quốc phong toàn dân. tạo nên sức mạnh cân đối. chính trị. 1/ Vị trí. kinh tế. đẩy lùi. ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. khoa học… của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước. a . trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng. đối ngoại về quân sự. . AN nhân dân.Vị trí. văn hoá.Khái niệm.I.

Quyết định đến tính chất. . chế độ chính trị cũng như đường lối quân sự của nước đó. mục đích khác nhau của quốc phòng của mỗi nước tuỳ thuộc vào chế độ xã hội.

TTGDQP ĐHTN .Xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân daan vững mạnh để ngăn ngừa và đẩy lùi chiến tranh. Thiết .Giữ vững sự ổn định về chính trị tạo môi trường hoà bình ổn định lâu dài để phát triển kinh tế đất nước cải thịên đời sống nhân dân góp phần bảo vệ hoà bình trong khu vực và thế giới. ( 3 VT ) .Dùng sức mạnh tổng hợp để đánh bại mọi âm mưu trong chiến lược DBHB – BLLĐ của các thế lực thù địch phản động.b – Vị trí. . .

TTGDQP ĐHTN .Thiết .

Trong đó yếu tố bên trong của dân tộc của đất nước giữ Thiết .ĐHTN vai trò quyết định).(Đặc trưng này thể hiện sự khác nhau trong xây dựng nền quốc phòng của mỗi quốc gia) b.Đó là nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân của dân do dân và vì dân. Đặc trưng này cho chúng ta huy động mọi người mọi tổ chức. chính trị. . mọi lực lượng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước). c.Nền QPTD và ANND chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.2/ Đặc trưng của nền quốc phòng. tinh thần.TTGDQP .(5 đtr ) a.Đó là nền quốc phòng an ninh do nhiều yếu tố tạo thành (các yếu tố như con người. khoa học nghệ thuật quân sự. quân sự. do toàn thể nhân dân tiến hành (Đặc trưng này phản ánh vai trò của nhân dân trong lịch sử phát triển của dân tộc. kinh tế. văn hoá.

LLVTND phải được xây dựng hiện đại). địa phương ĐHTN .Nền quốc phòng an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại (xây dựng nền quốc phòng an ninh là một tất yếu khách quan vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật .cũng như của cả nước). e.d.TTGDQP . chủ nghĩa đế quốc đã ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế tạo vũ khí CNC.Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân ( nền quốc phòng của ta được xây dựng nhằm mục đích tự vệ chống thù trong giặc ngoài vì vậy giữa nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân chỉ khác nhau về phương thức tổ chức lực lượng và hoạt động cụ thể song luôn có sự thống nhất trong quy hoặch và kế hoặch của từng Thiết .

Bảo vệ an ninh chính tri. .II. Thiết .Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân.TTGDQP ĐHTN . bảo vệ Đảng. ổn định chính trị và phát triển kinh tế đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.Cùng các nước láng giềng đấu tranh bảo vệ hoà bình ổn định trong khu vực.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo đảm hoà bình.( 5 mđ ) . . 1.Sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược trên mọi quy mô của các thế lực thù địch.hiện đại hoá đất nước. công nghiệp hoá. nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. trật tự an toàn xã hội. . bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và sự nghiệp đổi mới. bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. .xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhà nước.

Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay.Một số biện pháp xây dựng tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị cho LLQPAN tăng cường giáo dục chủ nghĩa MacLênin . đường lối quan điểm của Đảng pháp luật nhà nước.TTGDQP ĐHTN . Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một nhiệm vụ lớn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.Xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững trắc tổ quốc Việt Nam XHCN.( 3 MĐ ) . . . .Nội dung gồm có xây dựng con người tổ chức tài chính và cơ sở vật chất cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân. an ninh nhân dân.2. Thiết .

tinh thần của nền quốc phòng toàn dân là khả năng về chính trị. Nó là sức mạnh của “trận địa lòng dân”.Là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh cho quốc phòng.( 4 TL ) Tiềm lực quốc phòng an ninh đây là khả năng về nhân lực vật lực tài chính có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh .Tiềm lực chính trị. .3.TTGDQP ĐHTN .Xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh. có tác động to lớn đến hiệu quả sử dụng các tiềm lực khác. tinh thần của quốc gia có thể huy động để tạo nên sức mạnh giữ nước Thiết .

TTGDQP .ĐHTN .Thiết .

trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. tinh thần cần tập trung vào các nội dung sau: + Xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ. thống nhất.TTGDQP . vào tương lai đất nước. + Xây dựng tinh thần đoàn kết. từ đó tự giác tham gia xây dựng Thiết nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. ý thức đầy đủ về vai trò.ĐHTN .Xây dựng tiềm lực chính trị. + Xây dựng cho mọi tầng lớp nhân dân.a/ Xây dựng tiềm chính trị tinh thần: +Khái niệm: Tiềm lực chính trị tinh thần của nền QPTD là khả năng về chính trị tinh thần có thể huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ QPAN . xây dựng tình yêu quê hương đất nước. . ý chí quết tâm bảo vệ Tổ quốc.

chức Thiết ĐHTN . củng cố giữ vững ổn định tổTTGDQP -chính quyền đoàn thể chính trị xã hội.Trong tiềm lực chính trị tinh thần. văn hoá. nó tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn để sẵn sàng nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước. .+ Xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc. . giữ vai trò định hướng xã hội và tâm lý xã hội. cương lĩnh chính trị. nhân tố chính trị có vị trí chủ đạo.Biện pháp xây dựng là tập trung xây dựng kinh tế xã hội cảI thiện đời sống nhân dân giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống các tệ nạn xã hội.xã hội. Sức mạnh tinh thần khi được chuyển hoá thành giá trị vật chất.Nhân tố văn hoá có vị trí nền tảng tinh thần. “ nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới. . được thể hiện thành lý luận.

TTGDQP .ĐHTN . Thiết . tự chủ. -Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân là khả năng khai thác và huy động nền kinh tế để bảo đảm cho quốc phòng và chiến tranh.Xây dựng tiềm lực kinh tế cho nền quốc phòng toàn dân cần tập trung thực hiện: + Đẩy mạnh CNH.TTGDQP .Xây dựng tiềm lực kinh tế. + Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.HĐH đất nước. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. .Đại học tháI nguyên b. xây dựng nền kinh tế độc lập.Kinh tế là nhân tố quan trọng. . quyết định sức mạnh vật chất của nền quốc phòng.

Khoa học công nghệ là nền tảng. từng bước hiện đại hoá cơ sở hạ tầng. sẵn sàng chuyển nền kinh tế từ thời bình sang thời chiến. . từng vùng. từng cấp.TTGDQP ĐHTN . . đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KHKT.+ Từ khâu quy hoạch tổng thể của nhà nước. từng ngành… kết hợp tạo điều kiện thuận lợi để củng cố quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Thiết . phòng thí nghiệm. địa phương.Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ. tạo tiềm lực mạnh cho quốc phòng và quân đội.Xây dựng tiềm lực KHCN của nền QPTD cần tập trung đầu tư phát triển tiềm lực KHCN trên một số lĩnh vực chủ yếu. + Chuẩn bị tiềm kực kinh tế cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước và là cơ sở để hiện đại hoá quốc phòng và quân đội. c.

+ Đẩ mạnh chiến lược phát triển khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng. + Thực hiện các nhiệm vụ KHCN môi trường trong lĩnh vực quân sự.ĐHTN . các trường đại học trong và ngoại quân đội để nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay: + Bảo quản. cải tiến khai thác hiệu quả vũ khí trang bị hiện có. các viện nghiên cứu. Thiết . + Tìm giải pháp chống trả các thủ đoạn của địch dùng KHCN hiện đại chế áp và phá ta..TTGDQP . tự trang bị cho quốc phòng và LLVT.Phối hợp giữa các ngành khoa học. + Nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí mới.

Xây dựng tiềm lực quân sự. tiềm lực kinh tế cà tiềm lực khoa học công nghệ. .Tiềm lực quân sự là nhân tố cơ bản của tiềm lực quốc phòng.Tiềm lực quân sự được xây dựng trên cơ sở tiềm lực chính trị tinh thần.TTGDQP ĐHTN chính trị làm cơ sở.d. sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVTND. . . . kinh tế. biểu hiện tập trung nhất của sức mạnh quốc phòng. . lấy chất lượng Thiết .Tiềm lực quân sự là khả năng vật chất. KHCN quân sự và nghệ thuật quân sự. + Nâng cao chất lượng tổng hợp.Nội dung xây dựng tiềm lực quân sự của nền quốc phòng toàn dân cần tập trung: + Chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị.tinh thần. tinh thần có thể huy động được cho quân sự và cho chiến tranh.

+ Phát triển công nghiệp quốc phòng. có phương án động viên quân đội trong mọi tình huống. bảo đảm vũ khí. + Xây dựng hậu phương chiến lược của cả nước và trên từng khu vực bảo đảm đủ điều kiện cho tác chiến lâu dài. + Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. từng bước hiện đại. trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang. Thiết .+ Xây dựng quân đội nhân dân: cách mạng chính quy tinh nhuệ.TTGDQP ĐHTN .

TTGDQP .Thiết .ĐHTN .

tạo thế liên hoàn vững chắc hỗ trợ cho nhau. bộ trí lực lượng về mọi mặt của đất nước trên toàn bộ lãnh thổ theo ý định chiến lược bảo vệ Tố quốc. + Tổ chức phòng thủ dân sự. Thiết . thực hiện “yên dân vẹn đất”. + Phân vùng chiến lược kinh tế gắn với xây dựng hậu phương chiến lược quốc gia.Xây dựng thế trận quốc phòng Toàn dân an ninh nhân dân vững chắc. toàn dân giữ nước.4.TTGDQP . + Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thế trận chung của cả nước. + Trước hết phải tập trung xây dựng “thế trận lòng dân”. bảo đảm toàn dân đánh giặc và phòng tránh khắc phục hậu quả chiến tranh. KN: Thế trận quốc phòng là sự tổ chức.ĐHTN .

là một bộ phận cấu thành nền giáo dục quốc dân.+ Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.GDQP – AN là biện pháp cơ bản để thống nhất nhận thức. Luôn thực hiện tốt giáo dục quốc phòng an ninh: Thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về GDQP – AN.Một số biện pháp chính trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 1. quân đội và bảo vệ tổ quốc. nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh. III. . an ninh nhân dân hiện nay. . .Nội dung: +Quán triệt một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.TTGDQP Thiết ĐHTN .

chính sách của Đảng đối với lĩnh vực xây dựng nền QPTD – ANND. đường lối. nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân. quyền lợi nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. bản chất âm mưu thủ đoạn của kè thù đối với cách mạng nước ta.+Tình hình nhiệm vụ cách mạng. +Lịch sử truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Thiết . +Các chủ trương.TTGDQP ĐHTN .

TTGDQP . biÕt tù b¶o vÖ tr­íc sù chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. +VËn dông nhiÒu h×nh thøc.ĐHTN . cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ®óng ®¾n ®Ó c«ng t¸c GDQP – AN ®I vµo nÒ nÕp vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc. biÖn ph¸p tæ chøc häc tËp hîp lý. tõng cÊp häc. mäi tæ chøc nhËn thøc ®Çy ®ñ. liªn tôc ®Ó lµm cho mäi ng­êi. tuyªn truyÒn phï hîp víi tõng ®èi t­îng. Thiết .-Yªu cÇu vµ biÖn ph¸p x©y dùng: +C«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i th­êng xuyªn.

TTGDQP ĐHTN .Thiết .

-Cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo về QP – AN và bổ sung cơ chế hoạt động của các cấp. tổ chức và nhân dân đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân: -Sự lãnh đạo của Đảng. thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong tình hình mới. quản lý của nhà nước về công tác QP –AN.2. sự quản lý của nhà nước.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Thiết . Đặc biệt chú trọng xử lý các tình huống phức tạp.Bảo đảm cho mọi công tác xây dựng nền QP – AN của đất nước thường xuyên được củng cố vững chắc.TTGDQP .ĐHTN . . các địa phương. ngành. trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước.

3. -Đối với Học sinh – Sinh viên phải tích cực học tập để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt. -Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực. trách nhiệm công dân cho Học sinh – sinh viên trong xây dựng nền QPTD – ANND. -Xây dựng nền QPTD – ANND vững mạnh là trách nhiệm của toàn dân và mọi công dân.Nâng cao ý thức.TTGDQP ĐHTN . nắm vững kiến thức QP – AN. Thiết .

ĐHTN .TTGDQP .Thiết .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful