P. 1
A3 - Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, An Ninh Nhan Dan

A3 - Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, An Ninh Nhan Dan

|Views: 329|Likes:
Được xuất bản bởiLac Nguyen

More info:

Published by: Lac Nguyen on Dec 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

GIÁO ÁN MÔN HỌC : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG

) BÀI : XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. ( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU)

Thiết - TTGDQP - ĐHTN

A- Mục đích yêu cầu: - Mục đích: Bồi dưỡng cho sinh viên nắm được mục đích, tính chất, quan điểm và những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân. - Yêu cầu: Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần tham gia xâ dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Thiết - TTGDQP - ĐHTN

Tổ chức phương pháp: . .Thời gian: 4 tiết( trọng tâm trọng điểm phần II. Thiết . E.Tổ chức lên lớp trên giảng đường theo lớp học.Giáo trình Giáo dục quốc phòng – An ninh của Bộ giáo dục 08/ 2010.ĐHTN . an ninh nhân dân.TTGDQP . thảo luận.Xây dựng nền QPTD – ANND vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Phương pháp: Diễn giải.Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay. giáo trình Giáo dục quốc phòng của Trung tâm giáo dục quốc phòng năm 2009.TTGDQP .Đại học tháI nguyên B.Vị trí.III) D. kết hợp với chứng minh bằng ví dụ thực tiễn. II.Nội dung: (Gồm 3 phần) I. C. III.Tài liệu tham khảo: . đặc trưng nền quốc phong toàn dân.

Khái niệm. đặc trưng nền quốc phong toàn dân. .I. Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội. ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. AN nhân dân. văn hoá. đối ngoại về quân sự. đẩy lùi. kinh tế. a . 1/ Vị trí. trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng. khoa học… của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước.Vị trí. tạo nên sức mạnh cân đối. chính trị. nhằm giữ vững hoà bình.

. chế độ chính trị cũng như đường lối quân sự của nước đó. mục đích khác nhau của quốc phòng của mỗi nước tuỳ thuộc vào chế độ xã hội.Quyết định đến tính chất.

.Dùng sức mạnh tổng hợp để đánh bại mọi âm mưu trong chiến lược DBHB – BLLĐ của các thế lực thù địch phản động.TTGDQP ĐHTN .Xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân daan vững mạnh để ngăn ngừa và đẩy lùi chiến tranh. .b – Vị trí.Giữ vững sự ổn định về chính trị tạo môi trường hoà bình ổn định lâu dài để phát triển kinh tế đất nước cải thịên đời sống nhân dân góp phần bảo vệ hoà bình trong khu vực và thế giới. Thiết . ( 3 VT ) .

TTGDQP ĐHTN .Thiết .

c. kinh tế.TTGDQP .ĐHTN vai trò quyết định). quân sự. Trong đó yếu tố bên trong của dân tộc của đất nước giữ Thiết .2/ Đặc trưng của nền quốc phòng. mọi lực lượng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước).Nền QPTD và ANND chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.Đó là nền quốc phòng an ninh do nhiều yếu tố tạo thành (các yếu tố như con người. khoa học nghệ thuật quân sự.Đó là nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân của dân do dân và vì dân. Đặc trưng này cho chúng ta huy động mọi người mọi tổ chức. do toàn thể nhân dân tiến hành (Đặc trưng này phản ánh vai trò của nhân dân trong lịch sử phát triển của dân tộc. chính trị. .(5 đtr ) a.(Đặc trưng này thể hiện sự khác nhau trong xây dựng nền quốc phòng của mỗi quốc gia) b. văn hoá. tinh thần.

e. LLVTND phải được xây dựng hiện đại). địa phương ĐHTN . chủ nghĩa đế quốc đã ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế tạo vũ khí CNC.Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân ( nền quốc phòng của ta được xây dựng nhằm mục đích tự vệ chống thù trong giặc ngoài vì vậy giữa nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân chỉ khác nhau về phương thức tổ chức lực lượng và hoạt động cụ thể song luôn có sự thống nhất trong quy hoặch và kế hoặch của từng Thiết .d.Nền quốc phòng an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại (xây dựng nền quốc phòng an ninh là một tất yếu khách quan vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật .cũng như của cả nước).TTGDQP .

.Sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược trên mọi quy mô của các thế lực thù địch.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo đảm hoà bình. bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Thiết . .TTGDQP ĐHTN . . ổn định chính trị và phát triển kinh tế đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. trật tự an toàn xã hội.xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và sự nghiệp đổi mới. Nhà nước.Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân. bảo vệ Đảng. .Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. 1.hiện đại hoá đất nước. công nghiệp hoá.Bảo vệ an ninh chính tri.Cùng các nước láng giềng đấu tranh bảo vệ hoà bình ổn định trong khu vực.II.( 5 mđ ) .

Tư tưởng Hồ Chí Minh.2.Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay.Nội dung gồm có xây dựng con người tổ chức tài chính và cơ sở vật chất cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân. đường lối quan điểm của Đảng pháp luật nhà nước. an ninh nhân dân. . .Xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững trắc tổ quốc Việt Nam XHCN.TTGDQP ĐHTN . Đây là một nhiệm vụ lớn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.( 3 MĐ ) .Một số biện pháp xây dựng tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị cho LLQPAN tăng cường giáo dục chủ nghĩa MacLênin . . Thiết .

TTGDQP ĐHTN .Tiềm lực chính trị. có tác động to lớn đến hiệu quả sử dụng các tiềm lực khác.3. tinh thần của quốc gia có thể huy động để tạo nên sức mạnh giữ nước Thiết . . Nó là sức mạnh của “trận địa lòng dân”.Là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh cho quốc phòng.tinh thần của nền quốc phòng toàn dân là khả năng về chính trị.Xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh.( 4 TL ) Tiềm lực quốc phòng an ninh đây là khả năng về nhân lực vật lực tài chính có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh .

Thiết .ĐHTN .TTGDQP .

+ Xây dựng cho mọi tầng lớp nhân dân. + Xây dựng tinh thần đoàn kết. thống nhất.TTGDQP . từ đó tự giác tham gia xây dựng Thiết nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. ý thức đầy đủ về vai trò.ĐHTN .Xây dựng tiềm lực chính trị. ý chí quết tâm bảo vệ Tổ quốc. xây dựng tình yêu quê hương đất nước. trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. tinh thần cần tập trung vào các nội dung sau: + Xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ. . vào tương lai đất nước.a/ Xây dựng tiềm chính trị tinh thần: +Khái niệm: Tiềm lực chính trị tinh thần của nền QPTD là khả năng về chính trị tinh thần có thể huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ QPAN .

Biện pháp xây dựng là tập trung xây dựng kinh tế xã hội cảI thiện đời sống nhân dân giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống các tệ nạn xã hội. củng cố giữ vững ổn định tổTTGDQP -chính quyền đoàn thể chính trị xã hội. cương lĩnh chính trị. giữ vai trò định hướng xã hội và tâm lý xã hội. . được thể hiện thành lý luận. . “ nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới.Nhân tố văn hoá có vị trí nền tảng tinh thần. chức Thiết ĐHTN . nó tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn để sẵn sàng nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước. nhân tố chính trị có vị trí chủ đạo. .xã hội.Trong tiềm lực chính trị tinh thần. văn hoá. Sức mạnh tinh thần khi được chuyển hoá thành giá trị vật chất.+ Xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.

Kinh tế là nhân tố quan trọng. + Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh. . .Xây dựng tiềm lực kinh tế. -Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân là khả năng khai thác và huy động nền kinh tế để bảo đảm cho quốc phòng và chiến tranh.TTGDQP . Thiết .Đại học tháI nguyên b. tự chủ.HĐH đất nước.ĐHTN . quyết định sức mạnh vật chất của nền quốc phòng.Xây dựng tiềm lực kinh tế cho nền quốc phòng toàn dân cần tập trung thực hiện: + Đẩy mạnh CNH. xây dựng nền kinh tế độc lập. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.TTGDQP .

từng cấp. từng vùng. phòng thí nghiệm. Thiết . từng bước hiện đại hoá cơ sở hạ tầng.TTGDQP ĐHTN . tạo tiềm lực mạnh cho quốc phòng và quân đội.Xây dựng tiềm lực KHCN của nền QPTD cần tập trung đầu tư phát triển tiềm lực KHCN trên một số lĩnh vực chủ yếu. c.Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ. địa phương. . hiện đại hoá đất nước và là cơ sở để hiện đại hoá quốc phòng và quân đội.+ Từ khâu quy hoạch tổng thể của nhà nước. . + Chuẩn bị tiềm kực kinh tế cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.Khoa học công nghệ là nền tảng. đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KHKT. là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá. sẵn sàng chuyển nền kinh tế từ thời bình sang thời chiến. từng ngành… kết hợp tạo điều kiện thuận lợi để củng cố quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

Phối hợp giữa các ngành khoa học. + Đẩ mạnh chiến lược phát triển khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng.. các viện nghiên cứu.TTGDQP . + Nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí mới. tự trang bị cho quốc phòng và LLVT. + Tìm giải pháp chống trả các thủ đoạn của địch dùng KHCN hiện đại chế áp và phá ta. cải tiến khai thác hiệu quả vũ khí trang bị hiện có. Thiết . các trường đại học trong và ngoại quân đội để nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay: + Bảo quản. + Thực hiện các nhiệm vụ KHCN môi trường trong lĩnh vực quân sự.ĐHTN .

kinh tế. KHCN quân sự và nghệ thuật quân sự.d.Nội dung xây dựng tiềm lực quân sự của nền quốc phòng toàn dân cần tập trung: + Chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị. . . lấy chất lượng Thiết . tinh thần có thể huy động được cho quân sự và cho chiến tranh.Tiềm lực quân sự là nhân tố cơ bản của tiềm lực quốc phòng. .TTGDQP ĐHTN chính trị làm cơ sở. .Tiềm lực quân sự là khả năng vật chất. tiềm lực kinh tế cà tiềm lực khoa học công nghệ.Tiềm lực quân sự được xây dựng trên cơ sở tiềm lực chính trị tinh thần. biểu hiện tập trung nhất của sức mạnh quốc phòng. .tinh thần. + Nâng cao chất lượng tổng hợp.Xây dựng tiềm lực quân sự. sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVTND.

có phương án động viên quân đội trong mọi tình huống. trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang. + Phát triển công nghiệp quốc phòng. bảo đảm vũ khí. Thiết .TTGDQP ĐHTN . + Xây dựng hậu phương chiến lược của cả nước và trên từng khu vực bảo đảm đủ điều kiện cho tác chiến lâu dài. + Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.+ Xây dựng quân đội nhân dân: cách mạng chính quy tinh nhuệ. từng bước hiện đại.

TTGDQP .ĐHTN .Thiết .

KN: Thế trận quốc phòng là sự tổ chức. + Tổ chức phòng thủ dân sự. + Trước hết phải tập trung xây dựng “thế trận lòng dân”. tạo thế liên hoàn vững chắc hỗ trợ cho nhau. toàn dân giữ nước.TTGDQP .ĐHTN . thực hiện “yên dân vẹn đất”. bộ trí lực lượng về mọi mặt của đất nước trên toàn bộ lãnh thổ theo ý định chiến lược bảo vệ Tố quốc.Xây dựng thế trận quốc phòng Toàn dân an ninh nhân dân vững chắc. + Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thế trận chung của cả nước. Thiết .4. + Phân vùng chiến lược kinh tế gắn với xây dựng hậu phương chiến lược quốc gia. bảo đảm toàn dân đánh giặc và phòng tránh khắc phục hậu quả chiến tranh.

Luôn thực hiện tốt giáo dục quốc phòng an ninh: Thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về GDQP – AN.+ Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. .Nội dung: +Quán triệt một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. quân đội và bảo vệ tổ quốc. .GDQP – AN là biện pháp cơ bản để thống nhất nhận thức. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh. . III. 1. là một bộ phận cấu thành nền giáo dục quốc dân. an ninh nhân dân hiện nay. nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.Một số biện pháp chính trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.TTGDQP Thiết ĐHTN .

quyền lợi nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. +Lịch sử truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân.+Tình hình nhiệm vụ cách mạng. đường lối. Thiết .TTGDQP ĐHTN . chính sách của Đảng đối với lĩnh vực xây dựng nền QPTD – ANND. +Các chủ trương. nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. bản chất âm mưu thủ đoạn của kè thù đối với cách mạng nước ta.

tuyªn truyÒn phï hîp víi tõng ®èi t­îng.ĐHTN . biÕt tù b¶o vÖ tr­íc sù chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. biÖn ph¸p tæ chøc häc tËp hîp lý. ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc. cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ®óng ®¾n ®Ó c«ng t¸c GDQP – AN ®I vµo nÒ nÕp vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. mäi tæ chøc nhËn thøc ®Çy ®ñ. +VËn dông nhiÒu h×nh thøc. tõng cÊp häc.-Yªu cÇu vµ biÖn ph¸p x©y dùng: +C«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i th­êng xuyªn. Thiết .TTGDQP . liªn tôc ®Ó lµm cho mäi ng­êi.

Thiết .TTGDQP ĐHTN .

tổ chức và nhân dân đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân: -Sự lãnh đạo của Đảng. trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước. sự quản lý của nhà nước.ĐHTN . ngành. Thiết .2. .TTGDQP .Bảo đảm cho mọi công tác xây dựng nền QP – AN của đất nước thường xuyên được củng cố vững chắc.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong tình hình mới. các địa phương. -Cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo về QP – AN và bổ sung cơ chế hoạt động của các cấp. Đặc biệt chú trọng xử lý các tình huống phức tạp. quản lý của nhà nước về công tác QP –AN.

Nâng cao ý thức. -Đối với Học sinh – Sinh viên phải tích cực học tập để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt. Thiết . -Xây dựng nền QPTD – ANND vững mạnh là trách nhiệm của toàn dân và mọi công dân.TTGDQP ĐHTN . -Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực.3. nắm vững kiến thức QP – AN. trách nhiệm công dân cho Học sinh – sinh viên trong xây dựng nền QPTD – ANND.

Thiết .ĐHTN .TTGDQP .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->