P. 1
A3 - Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, An Ninh Nhan Dan

A3 - Xay Dung Nen Quoc Phong Toan Dan, An Ninh Nhan Dan

|Views: 329|Likes:
Được xuất bản bởiLac Nguyen

More info:

Published by: Lac Nguyen on Dec 16, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2014

pdf

text

original

GIÁO ÁN MÔN HỌC : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH ( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG

) BÀI : XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. ( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU)

Thiết - TTGDQP - ĐHTN

A- Mục đích yêu cầu: - Mục đích: Bồi dưỡng cho sinh viên nắm được mục đích, tính chất, quan điểm và những nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân. - Yêu cầu: Trên cơ sở nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần tham gia xâ dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Thiết - TTGDQP - ĐHTN

Tổ chức phương pháp: .Phương pháp: Diễn giải. Thiết .TTGDQP . đặc trưng nền quốc phong toàn dân.Vị trí. thảo luận. an ninh nhân dân.Giáo trình Giáo dục quốc phòng – An ninh của Bộ giáo dục 08/ 2010. kết hợp với chứng minh bằng ví dụ thực tiễn. E. II.III) D. C.Tổ chức lên lớp trên giảng đường theo lớp học. .Một số biện pháp chính xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay.Đại học tháI nguyên B.Nội dung: (Gồm 3 phần) I. III. giáo trình Giáo dục quốc phòng của Trung tâm giáo dục quốc phòng năm 2009.Tài liệu tham khảo: .Thời gian: 4 tiết( trọng tâm trọng điểm phần II.ĐHTN .Xây dựng nền QPTD – ANND vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.TTGDQP .

đẩy lùi. . đặc trưng nền quốc phong toàn dân.Vị trí. ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.I. khoa học… của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước. tạo nên sức mạnh cân đối. nhằm giữ vững hoà bình.Khái niệm. Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia gồm tổng thể các hoạt động đối nội. trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng. chính trị. AN nhân dân. 1/ Vị trí. văn hoá. đối ngoại về quân sự. a . kinh tế.

chế độ chính trị cũng như đường lối quân sự của nước đó.Quyết định đến tính chất. mục đích khác nhau của quốc phòng của mỗi nước tuỳ thuộc vào chế độ xã hội. .

TTGDQP ĐHTN .b – Vị trí.Giữ vững sự ổn định về chính trị tạo môi trường hoà bình ổn định lâu dài để phát triển kinh tế đất nước cải thịên đời sống nhân dân góp phần bảo vệ hoà bình trong khu vực và thế giới. Thiết . . . ( 3 VT ) .Dùng sức mạnh tổng hợp để đánh bại mọi âm mưu trong chiến lược DBHB – BLLĐ của các thế lực thù địch phản động.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân daan vững mạnh để ngăn ngừa và đẩy lùi chiến tranh.

TTGDQP ĐHTN .Thiết .

Trong đó yếu tố bên trong của dân tộc của đất nước giữ Thiết .(5 đtr ) a. Đặc trưng này cho chúng ta huy động mọi người mọi tổ chức. văn hoá. tinh thần. mọi lực lượng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước). c.Đó là nền quốc phòng an ninh do nhiều yếu tố tạo thành (các yếu tố như con người. quân sự.ĐHTN vai trò quyết định).Đó là nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân của dân do dân và vì dân. .(Đặc trưng này thể hiện sự khác nhau trong xây dựng nền quốc phòng của mỗi quốc gia) b. chính trị. kinh tế.2/ Đặc trưng của nền quốc phòng.Nền QPTD và ANND chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng. do toàn thể nhân dân tiến hành (Đặc trưng này phản ánh vai trò của nhân dân trong lịch sử phát triển của dân tộc. khoa học nghệ thuật quân sự.TTGDQP .

Nền quốc phòng an ninh nhân dân được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại (xây dựng nền quốc phòng an ninh là một tất yếu khách quan vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật .TTGDQP .Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân ( nền quốc phòng của ta được xây dựng nhằm mục đích tự vệ chống thù trong giặc ngoài vì vậy giữa nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân chỉ khác nhau về phương thức tổ chức lực lượng và hoạt động cụ thể song luôn có sự thống nhất trong quy hoặch và kế hoặch của từng Thiết . LLVTND phải được xây dựng hiện đại). e. chủ nghĩa đế quốc đã ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế tạo vũ khí CNC.d.cũng như của cả nước). địa phương ĐHTN .

Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Bảo vệ an ninh chính tri. .Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. .Sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược trên mọi quy mô của các thế lực thù địch.xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhà nước. công nghiệp hoá. 1. bảo vệ Đảng. . nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo đảm hoà bình.Cùng các nước láng giềng đấu tranh bảo vệ hoà bình ổn định trong khu vực.hiện đại hoá đất nước. .II.( 5 mđ ) .TTGDQP ĐHTN . Thiết . bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và sự nghiệp đổi mới. ổn định chính trị và phát triển kinh tế đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. trật tự an toàn xã hội.

Nội dung gồm có xây dựng con người tổ chức tài chính và cơ sở vật chất cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đây là một nhiệm vụ lớn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. . an ninh nhân dân.2. .TTGDQP ĐHTN .( 3 MĐ ) . . Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiết .Một số biện pháp xây dựng tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị cho LLQPAN tăng cường giáo dục chủ nghĩa MacLênin .Xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững trắc tổ quốc Việt Nam XHCN.Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân hiện nay. đường lối quan điểm của Đảng pháp luật nhà nước.

có tác động to lớn đến hiệu quả sử dụng các tiềm lực khác.3. tinh thần của quốc gia có thể huy động để tạo nên sức mạnh giữ nước Thiết .tinh thần của nền quốc phòng toàn dân là khả năng về chính trị. .Tiềm lực chính trị.( 4 TL ) Tiềm lực quốc phòng an ninh đây là khả năng về nhân lực vật lực tài chính có thể huy động để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh .TTGDQP ĐHTN .Xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh.Là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh cho quốc phòng. Nó là sức mạnh của “trận địa lòng dân”.

ĐHTN .Thiết .TTGDQP .

a/ Xây dựng tiềm chính trị tinh thần: +Khái niệm: Tiềm lực chính trị tinh thần của nền QPTD là khả năng về chính trị tinh thần có thể huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ QPAN .ĐHTN . trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. ý chí quết tâm bảo vệ Tổ quốc. ý thức đầy đủ về vai trò. + Xây dựng tinh thần đoàn kết. + Xây dựng cho mọi tầng lớp nhân dân. vào tương lai đất nước. . tinh thần cần tập trung vào các nội dung sau: + Xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ. thống nhất. từ đó tự giác tham gia xây dựng Thiết nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.Xây dựng tiềm lực chính trị.TTGDQP . xây dựng tình yêu quê hương đất nước.

chức Thiết ĐHTN .xã hội. . văn hoá. cương lĩnh chính trị.+ Xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc. “ nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới. . giữ vai trò định hướng xã hội và tâm lý xã hội. nhân tố chính trị có vị trí chủ đạo. được thể hiện thành lý luận. . nó tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn để sẵn sàng nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước.Biện pháp xây dựng là tập trung xây dựng kinh tế xã hội cảI thiện đời sống nhân dân giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội phòng chống các tệ nạn xã hội. Sức mạnh tinh thần khi được chuyển hoá thành giá trị vật chất.Trong tiềm lực chính trị tinh thần. củng cố giữ vững ổn định tổTTGDQP -chính quyền đoàn thể chính trị xã hội.Nhân tố văn hoá có vị trí nền tảng tinh thần.

ĐHTN .HĐH đất nước. . quyết định sức mạnh vật chất của nền quốc phòng. -Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân là khả năng khai thác và huy động nền kinh tế để bảo đảm cho quốc phòng và chiến tranh. + Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh.Xây dựng tiềm lực kinh tế.Đại học tháI nguyên b. tự chủ.Xây dựng tiềm lực kinh tế cho nền quốc phòng toàn dân cần tập trung thực hiện: + Đẩy mạnh CNH. . Thiết . đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp.TTGDQP . xây dựng nền kinh tế độc lập.TTGDQP .Kinh tế là nhân tố quan trọng.

TTGDQP ĐHTN .Khoa học công nghệ là nền tảng. . phòng thí nghiệm. + Chuẩn bị tiềm kực kinh tế cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. tạo tiềm lực mạnh cho quốc phòng và quân đội. Thiết . từng cấp. từng ngành… kết hợp tạo điều kiện thuận lợi để củng cố quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.Xây dựng tiềm lực KHCN của nền QPTD cần tập trung đầu tư phát triển tiềm lực KHCN trên một số lĩnh vực chủ yếu.+ Từ khâu quy hoạch tổng thể của nhà nước. từng vùng.Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ. từng bước hiện đại hoá cơ sở hạ tầng. . là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá. địa phương. sẵn sàng chuyển nền kinh tế từ thời bình sang thời chiến. c. đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KHKT. hiện đại hoá đất nước và là cơ sở để hiện đại hoá quốc phòng và quân đội.

cải tiến khai thác hiệu quả vũ khí trang bị hiện có. Thiết . + Đẩ mạnh chiến lược phát triển khoa học quân sự và công nghiệp quốc phòng. + Nghiên cứu chế tạo ra các loại vũ khí mới. các trường đại học trong và ngoại quân đội để nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay: + Bảo quản. + Thực hiện các nhiệm vụ KHCN môi trường trong lĩnh vực quân sự..ĐHTN . tự trang bị cho quốc phòng và LLVT. các viện nghiên cứu. + Tìm giải pháp chống trả các thủ đoạn của địch dùng KHCN hiện đại chế áp và phá ta.TTGDQP .Phối hợp giữa các ngành khoa học.

tinh thần có thể huy động được cho quân sự và cho chiến tranh. lấy chất lượng Thiết .Xây dựng tiềm lực quân sự.tinh thần. + Nâng cao chất lượng tổng hợp.Tiềm lực quân sự là khả năng vật chất. . . biểu hiện tập trung nhất của sức mạnh quốc phòng.d. tiềm lực kinh tế cà tiềm lực khoa học công nghệ. kinh tế. .Nội dung xây dựng tiềm lực quân sự của nền quốc phòng toàn dân cần tập trung: + Chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị. .TTGDQP ĐHTN chính trị làm cơ sở. KHCN quân sự và nghệ thuật quân sự. .Tiềm lực quân sự là nhân tố cơ bản của tiềm lực quốc phòng.Tiềm lực quân sự được xây dựng trên cơ sở tiềm lực chính trị tinh thần. sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVTND.

+ Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Thiết . bảo đảm vũ khí.+ Xây dựng quân đội nhân dân: cách mạng chính quy tinh nhuệ. có phương án động viên quân đội trong mọi tình huống. trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang. + Xây dựng hậu phương chiến lược của cả nước và trên từng khu vực bảo đảm đủ điều kiện cho tác chiến lâu dài. + Phát triển công nghiệp quốc phòng.TTGDQP ĐHTN . từng bước hiện đại.

TTGDQP .ĐHTN .Thiết .

Xây dựng thế trận quốc phòng Toàn dân an ninh nhân dân vững chắc.ĐHTN . + Trước hết phải tập trung xây dựng “thế trận lòng dân”. tạo thế liên hoàn vững chắc hỗ trợ cho nhau. + Tổ chức phòng thủ dân sự. thực hiện “yên dân vẹn đất”. toàn dân giữ nước. bộ trí lực lượng về mọi mặt của đất nước trên toàn bộ lãnh thổ theo ý định chiến lược bảo vệ Tố quốc.TTGDQP . Thiết . + Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc trong thế trận chung của cả nước. + Phân vùng chiến lược kinh tế gắn với xây dựng hậu phương chiến lược quốc gia. bảo đảm toàn dân đánh giặc và phòng tránh khắc phục hậu quả chiến tranh.4. KN: Thế trận quốc phòng là sự tổ chức.

III. .+ Kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. là một bộ phận cấu thành nền giáo dục quốc dân. an ninh nhân dân hiện nay.Một số biện pháp chính trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Nội dung: +Quán triệt một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. . Luôn thực hiện tốt giáo dục quốc phòng an ninh: Thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về GDQP – AN. nâng cao trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.TTGDQP Thiết ĐHTN .GDQP – AN là biện pháp cơ bản để thống nhất nhận thức. . quân đội và bảo vệ tổ quốc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh. 1.

+Lịch sử truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. chính sách của Đảng đối với lĩnh vực xây dựng nền QPTD – ANND. đường lối. xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân.TTGDQP ĐHTN . +Các chủ trương. Thiết . bản chất âm mưu thủ đoạn của kè thù đối với cách mạng nước ta. nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. quyền lợi nghĩa vụ của công dân với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.+Tình hình nhiệm vụ cách mạng.

Thiết . mäi tæ chøc nhËn thøc ®Çy ®ñ. biÕt tù b¶o vÖ tr­íc sù chèng ph¸ cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch.TTGDQP . biÖn ph¸p tæ chøc häc tËp hîp lý. +VËn dông nhiÒu h×nh thøc.ĐHTN . cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ®óng ®¾n ®Ó c«ng t¸c GDQP – AN ®I vµo nÒ nÕp vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. tuyªn truyÒn phï hîp víi tõng ®èi t­îng. liªn tôc ®Ó lµm cho mäi ng­êi. tõng cÊp häc.-Yªu cÇu vµ biÖn ph¸p x©y dùng: +C«ng t¸c gi¸o dôc ph¶i th­êng xuyªn. ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc.

TTGDQP ĐHTN .Thiết .

sự quản lý của nhà nước. thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong tình hình mới. -Cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo về QP – AN và bổ sung cơ chế hoạt động của các cấp. Đặc biệt chú trọng xử lý các tình huống phức tạp. ngành.ĐHTN . tổ chức và nhân dân đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân: -Sự lãnh đạo của Đảng.Bảo đảm cho mọi công tác xây dựng nền QP – AN của đất nước thường xuyên được củng cố vững chắc.2.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. .TTGDQP . quản lý của nhà nước về công tác QP –AN. các địa phương. Thiết . trách nhiệm triển khai thực hiện của các cơ quan nhà nước.

3. Thiết . -Xây dựng nền QPTD – ANND vững mạnh là trách nhiệm của toàn dân và mọi công dân. -Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực. trách nhiệm công dân cho Học sinh – sinh viên trong xây dựng nền QPTD – ANND. nắm vững kiến thức QP – AN.TTGDQP ĐHTN .Nâng cao ý thức. -Đối với Học sinh – Sinh viên phải tích cực học tập để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt.

ĐHTN .Thiết .TTGDQP .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->