P. 1
Bao Cao Thuc Tap Cong Nhan. Dlinh

Bao Cao Thuc Tap Cong Nhan. Dlinh

|Views: 1,342|Likes:
Được xuất bản bởivankieu89

More info:

Published by: vankieu89 on Dec 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Sections

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
 • 1.2. GIỚI THIỆU VỀ BITUM
 • 1.3. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BITUM
 • 1.3.1. Chưng cất dầu thô
 • 1.3.2. Tách bằng dung môi
 • 1.3.3. Oxy hoá ở nhiệt độ cao
 • 1.4. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA BITUM
 • 1.5. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BITUM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH
 • 1.5.1. Kiểm định độ lún kim (độ xuyên kim)
 • 1.5.2. Kiểm định điểm mềm
 • 1.5.3. Khối lượng riêng
 • 1.5.4. Kiểm định độ hòa tan
 • 1.5.5. Kiểm định tính nhớt
 • 1.5.6. Kiểm định lò cuốn lớp mỏng
 • 1.5.7. Độ dẻo
 • 1.6.3. Các hệ thống kỹ thuật phụ trợ
 • 1.6.4. Phương thức xuất nhập tồn chứa
 • 1.6.5. Kết cấu đường ống
 • 1.6.6. Khoảng cách giữa các gối đỡ di động
 • 1.7.2. Hệ thống gia nhiệt
 • 1.8.2. Bảo quản nhựa đường
 • 1.8.3. Xuất nhựa đường
 • 1.9. CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ
 • 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG
 • 2.2. CÔNG NGHỆ KHO LPG
 • 2.2.1. Giới thiệu chung về công nghệ kho LPG
 • 2.2.2. Công nghệ kho Nại Hiên
 • 2.3.7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của kho Gas
 • 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG
 • 3.2. CÔNG NGHỆ KHO XĂNG
 • 3.3.1. Cấu tạo các bồn chứa
 • 3.3.2. Hệ thống ống dẫn và van
 • 3.3.3. Công nghệ chữa cháy
 • 3.3.4. Thiết bị điện
 • 4.1.2. Phạm vi ứng dụng
 • 4.1.3. Tiến hành
 • 4.1.4. Xử lý kết quả
 • 4.2.2. Tóm tắt phép thử
 • 4.2.3. Dụng cụ và thiết bị
 • 4.2.4. Tiến hành
 • 4.3.2. Định nghĩa và ý nghĩa của độ nhớt
 • 4.3.3. Thiết bị đo độ nhớt
 • 4.4.2. Tóm tắt phép thử
 • 4.4.3. Dụng cụ, thiết bị
 • 4.4.5. Tiêu chuẩn
 • 4.4.6. Tiến hành
 • 4.4.7. Xử lý kết quả
 • 4.5.2. Phạm vi áp dụng
 • 4.5.3. Thiết bị hóa chât
 • 4.5.4. Tiến hành
 • 4.5.5. Xử lý kết quả
 • 4.6.3. Tiến hành
 • 4.6.4. Xử lý kết quả
 • 4.7.2. Phạm vi áp dụng
 • 4.7.3. Nguyên tắc
 • 4.7.4. Thiết bị
 • 4.7.5. Tiến hành
 • 4.8.2. Nội dung
 • 4.8.3. Thiết bị
 • 4.8.4. Tiến hành
 • 4.9.2. Tóm tắt phép thử
 • 4.9.3. Dụng cụ thiết bị
 • 4.9.4. Tiến hành
 • 4.10.2. Nguyên tắc hoạt động
 • 4.10.3. Tiêu chuẩn
 • 4.11.2. Phạm vi ứng dụng
 • 4.11.3. Tiến hành
 • 4.11.4. Xử lý kết quả
 • 4.12.2. Thiết bị
 • 4.12.3. Tiến hành
 • 4.12.4. Xử lý kết quả
 • 4.13.2. Thiết bị
 • 4.13.3. Tiến hành
 • 4.13.4. Xử lý kết quả
 • 4.14.2. Thiết bị
 • 4.14.3. Tiến hành
 • 4.14.4. Xử lý kết quả
 • 4.15.2. Thiết bị
 • 4.15.3. Tiến hành
 • 4.15.4. Xử lý kết quả
 • 4.15.5. Độ chụm và độ lệch
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo thực tập công nhân

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................................6
CHƯƠNG 1 :KHO NHỰA ĐƯỜNG..............................................................................................7
1.1.GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................................................7
1.2.GIỚI THIỆU VỀ BITUM..........................................................................................................7
1..!HƯƠNG !H"! #$N %U&T BITUM....................................................................................7
1..1.C'()* +,- ./0 -'1...................................................................................................................7
1..2.T2+' 34)* .0)* 516................................................................................................................7
1...O89 ':2 ; )'6<- => +?: ..........................................................................................................7
1.@.THANH !HẦN HO" HBC CCA BITUM...............................................................................7
1.D.C"C TENH CH&T CCA BITUM VA C"C !HƯƠNG !H"! KIFM ĐGNH..........................H
1.D.1.K6I5 =J)' => KL) M65 N=> 809O) M65P ...................................................................................H
1.D.2.K6I5 =J)' =6I5 5Q5..............................................................................................................H
1.D..K'R6 K(S)* T6O)*.....................................................................................................................H
1.D.@.K6I5 =J)' => 'U? -?)..............................................................................................................H
1.D.D.K6I5 =J)' -V)' )'W-................................................................................................................H
1.D.6.K6I5 =J)' KU +0R) KWX 5Y)*................................................................................................1Z
1.D.7.Đ> .[:...................................................................................................................................1Z
1.6.HỆ TH\NG C]NG NGHỆ.....................................................................................................1Z
1.6.1.H< -'R)* +1)* )*'< )'^X_ -`) +'a? bc X'd) X'R6 )'e? =(f)*............................................1Z
1.6.2.H< -'R)* *6? )'6<-.................................................................................................................1Z
1.6..C2+ '< -'R)* Mg -'0^- X'h -TS...............................................................................................11
1.6.@.!'(i)* -'a+ 80,- )'^X -`) +'a?..........................................................................................11
1.6.D.Kj- +,0 =(f)* R)*................................................................................................................12
1.6.6.K':k)* +2+' *6l? +2+ *R6 =m .6 =>)*...................................................................................1
1.7.BF CHnA_ HỆ TH\NG GIA NHIỆT....................................................................................1@
1.7.1.BI +'a? B#@_ B#D_ B#6........................................................................................................1@
1.7.2.H< -'R)* *6? )'6<-.................................................................................................................1@
1.7.oUp TqINH %U&T NHr! BF..............................................................................................16
1.7.1.N'^X )'e? =(f)*..................................................................................................................16
1.7.2.Bk: s0k) )'e? =(f)*...........................................................................................................16
1.7..%0,- )'e? =(f)*...................................................................................................................16

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1

Báo cáo thực tập công nhân
1.H.C"C HỆ TH\NG Kt THUrT !Hu Tqv............................................................................16
CHƯƠNG 2 :KHO GA#...............................................................................................................21
2.1.GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................21
2.2.C]NG NGHỆ KHO L!G........................................................................................................21
2.2.1.G6W6 -'6<0 +'0)* bQ +1)* )*'< M': L!G..............................................................................21
2.2.2.C1)* )*'< M': Nw6 H6O).......................................................................................................22
2..MxT #\ THIyT BG CHENH...................................................................................................22
2..1.BI +'a?.................................................................................................................................22
2..2.C2+ -'6j- 3J -'z: 3I ..............................................................................................................2
2...\)* .{) L!G........................................................................................................................2D
2..@.H< -'R)* *6c) R)* =|)* 3})'................................................................................................26
2..D.T'6j- 3J 3i5 +'09I) L!G.....................................................................................................27
2..6.H< -'R)* M'1)* M'V )~) -T:)* M': L!G...............................................................................27
2..7. H< -'R)* X'U)* +'29 +'l? +'29 +•? M': G?€.....................................................................Z
CHƯƠNG :KHO %•NG............................................................................................................
.1.GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................
.2.C]NG NGHỆ KHO %•NG....................................................................................................D
..1.C,0 -w: +2+ 3`) +'a?............................................................................................................D
..2.H< -'R)* R)* .{) bc b?)......................................................................................................7
... C1)* )*'< +'l? +'29...........................................................................................................7
..@.T'6j- 3J =6<)..........................................................................................................................7
CHƯƠNG @ :!H‚NG HO" NGHIỆM.........................................................................................@Z
@.1.!HƯƠNG !H"! ĐO Tƒ TqBNG Ky B„NG A#TM …12H7†HH..........................................@Z
@.1.1.T|5 -‡- Kˆ -'09j-...................................................................................................................@Z
@.1.2.!'w5 b6 a)* .h)*.................................................................................................................@Z
@.1..T6j) 'c)'..............................................................................................................................@Z
@.1.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.........................................................................................................................@1
@.2.!HƯƠNG !H"! ĐO MAU A#TM … 1DZZ†H7......................................................................@1
@.2.1.!'w5 b6 2X .h)* X'(i)* X'2X.............................................................................................@1
@.2.2.T|5 -‡- X'~X -'‰...................................................................................................................@1
@.2..…h)* +h bc -'6j- 3J................................................................................................................@1
@.2.@.T6j) 'c)'..............................................................................................................................@1

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2

Báo cáo thực tập công nhân
@..!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH Đx NHỚT ĐxNG HBC A#TM …†@@D†H7...........................@1
@..1.!'w5 b6 2X .h)*....................................................................................................................@1
@..2.ĐJ)' )*'Š? bc ˆ )*'Š? +•? => )'W-.......................................................................................@1
@...T'6j- 3J =: => )'W-................................................................................................................@2
@.@.%"C ĐGNH HAM LƯvNG NƯỚC B„NG !HƯƠNG !H"! CHƯNG C&T......................@2
@.@.1.!'w5 b6 a)* .h)*.................................................................................................................@2
@.@.2.T|5 -‡- X'~X -'‰...................................................................................................................@2
@.@..…h)* +h_ -'6j- 3J....................................................................................................................@2
@.@.@.…0)* 516..............................................................................................................................@
@.@.D.T6O0 +'0‹).............................................................................................................................@
@.@.6.T6j) 'c)'..............................................................................................................................@
@.@.7.%‰ Kˆ Mj- s0k.........................................................................................................................@@
@.D.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH ĐIFM CHỚ! LŒA C\C KEN:..............................................@@
@.D.1.ĐJ)' )*'Š?.............................................................................................................................@@
@.D.2.!'w5 b6 2X .h)*....................................................................................................................@@
@.D..T'6j- 3J '|? +'d-....................................................................................................................@@
@.D.@.T6j) 'c)'..............................................................................................................................@D
@.D.D.%‰ Kˆ Mj- s0k.........................................................................................................................@D
@.6.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH ĐIFM CHỚ! LŒA C\C HỞ.................................................@D
@.6.1.ĐJ)' )*'Š? bc X'w5 b6 a)* .h)*..........................................................................................@D
@.6.2.T'6j- 3J bc '|? +',-...............................................................................................................@6
@.6..T6j) 'c)'..............................................................................................................................@6
@.6.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.........................................................................................................................@7
@.7.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH "! #U&T HƠI q•I…............................................................@7
@.7.1.ĐJ)' )*'Š?.............................................................................................................................@7
@.7.2.!'w5 b6 2X .h)*....................................................................................................................@7
@.7..N*09O) -‡+............................................................................................................................@7
@.7.@.T'6j- 3J..................................................................................................................................@7
@.7.D.T6j) 'c)'..............................................................................................................................@7
@.7.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH THANH !HẦN C&T.............................................................@7
@.7.1.!'w5 2X .h)*........................................................................................................................@7
@.7.2.N>6 .0)*................................................................................................................................@7

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)*

Báo cáo thực tập công nhân
@.7..T'6j- 3J..................................................................................................................................@7
@.7.@.T6j) 'c)'..............................................................................................................................@H
@.H.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH Đx •N M‚N L" ĐŽNG......................................................@H
@.H.1.!'w5 b6 a)* .h)*.................................................................................................................@H
@.H.2.T|5 -‡- X'~X -'‰...................................................................................................................@H
@.H..…h)* +h -'6j- 3J.....................................................................................................................@H
@.H.@.T6j) 'c)'..............................................................................................................................DZ
@.1Z.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH HAM LƯvNG LƯU HU•NH_ CH•....................................DZ
@.1Z.1.!'w5 b6 a)* .h)*...............................................................................................................DZ
@.1Z.2.N*09O) -‡+ ':w- =>)*.........................................................................................................DZ
@.1Z..T6O0 +'0‹)...........................................................................................................................DZ
@.11.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH TqG #\ OCTAN•................................................................D1
@.11.1.ĐJ)' )*'Š?...........................................................................................................................D1
@.11.2.!'w5 b6 a)* .h)*...............................................................................................................D1
@.11..T6j) 'c)'............................................................................................................................D1
@.11.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.......................................................................................................................D2
@.12.%"C ĐGNH T‘! CH&T TqONG NHI’N LIỆU Đ\T L‚ B„NG !HƯƠNG !H"!
CHIyT Lp A#TM …@7...............................................................................................................D2
@.12.1.!'w5 b6 a)* .h)*...............................................................................................................D2
@.12.2.T'6j- 3J................................................................................................................................D2
@.12..T6j) 'c)'............................................................................................................................D2
@.12.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.......................................................................................................................D2
@.1.!HƯƠNG !H"! Đ"NH GI" Đx B]I TqƠN B„NG THIyT BG CHUpFN ĐxNG KHn
HŽI CAO TẦNG NH““qP TCVN 77D7 : 2ZZ7 ” A#TM … 6Z7H • Z@.........................................D
@.1.1.!'w5 b6 a)* .h)*...............................................................................................................D
@.1.2.T'6j- 3J................................................................................................................................D
@.1..T6j) 'c)'............................................................................................................................D@
@.1.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.......................................................................................................................D@
@.1@.!HƯƠNG !H"! %"C ĐGNH Đx –N ĐGNH O%p HO" B„NG !HƯƠNG !H"! CHU
K• C$M nNG TH•O TCVN 6777 : 2ZZZ” A#TM … D2D • HD..................................................DD
@.1@.1.!'w5 b6 a)* .h)*...............................................................................................................DD
@.1@.2.T'6j- 3J................................................................................................................................DD
@.1@..T6j) 'c)'............................................................................................................................DD

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @

Báo cáo thực tập công nhân
@.1@.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.......................................................................................................................D6
@.1D.%"C ĐGNH HAM LƯvNG NHỰA B„NG !HƯƠNG !H"! BAp HƠI TH•O TCVN
6DH : 2ZZ6 NA#TM … 71† Z@P....................................................................................................D6
@.1D.1.!'w5 b6 a)* .h)*...............................................................................................................D6
@.1D.2.T'6j- 3J................................................................................................................................D6
@.1D..T6j) 'c)'............................................................................................................................D7
@.1D.@.%‰ Kˆ Mj- s0k.......................................................................................................................D7
@.1D.D.Đ> +'h5 bc => K<+' ...........................................................................................................D7
@.16.%"C ĐGNH HAM LƯvNG C—N CACBON B„NG !HƯƠNG !H"! CONqA…#ON
TH•O TCVN 62@ : 2ZZ6 ” A#TM … 17H • ZD ...........................................................................D7
@.17.%"C ĐGNH HAM LƯvNG B•N˜•N B„NG !HƯƠNG !H"! #™C Kš KHE NTH•O
A#TM … DD7ZP..............................................................................................................................DH
@.17.%"C ĐGNH HAM LƯvNG O%p B„NG !HƯƠNG !H"! #™C Kš KHE TH•O A#TM
… @71D›@œ.......................................................................................................................................62
@.1H. %"C ĐGNH HAM LƯvNG TqO TH•O TCVN 26HZ : 2ZZ7” A#TM …@72†Z................6
@.2Z.%"C ĐGNH HAM LƯvNG !AqA“IN_ OL•“IN_ AqOMATIC B„NG !HƯƠNG !H"!
#™C Kš L•NG.............................................................................................................................6@
TAI LIỆU THAM KH$O.............................................................................................................6D

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D

Báo cáo thực tập công nhân
L! M" #$%
T'e+ -^X +1)* )'d) Kc 5>- ':w- =>)* +| ˆ )*'Š? -: KW) =R6 bW6 €6)' b6O) +2+ )*c)' MŠ
-'0^- )|6 T6O)* +ž)* )'( +2+ )*c)' )*'Q M'2+ )|6 +'0)*. Đd9 Kc .JX =I €6)' b6O) +| -'I
-6jX +^) -'e+ -j_ -6jX +^) +2+ -'6j- 3J MŠ -'0^-_ +1)* )*'< +•? +2+ s02 -T})'_ +2+ X'(i)*
-'a+ b^) 'c)'_ +2+ =6Q0 M6<) +1)* )*'<ŸT =|_ €6)' b6O) +| )'l)* -/5 )'}) 5W6 5[
'i)_ €d0 €‡+ 'i) bQ +2+ X'(i)* -6<) MŠ -'0^-_ )‡5 3‡- b,) =Q 5>- +2+' +'V)' 82+ 'i)
C2+ -'1)* -6) 5?)* Kw6 - +2+ =S- -'e+ -^X -'e+ €e 3¡ V+' +': €6)' b6O) €?0 M'6 T?
-T(f)*. …: b^9 +/) X'k6 82+ =J)' T¢ -/5 s0?) -T£)* +•? -'e+ -^X +1)* )'d) =R6 bW6 5¤6
€6)' b6O).
#?0 -'f6 *6?) @ -0/) -'e+ -^X -w6 M': G?€_ M': N'e? Đ(f)*_ X'U)* ':2 )*'6<5 bc
M': 8¥)* =(S+ €e +'¦ 3k: -^) -})' +•? *62: b6O) '(W)* .{) +§)* +2+ ?)' +'J -w6 +2+ M':_
+'L)* z5 =¨ =(S+ 3¡ €0)* )'l)* M6j) -'a+ 'j- €a+ 'l0 V+' bc s0?) -T£)* +': 'c)' -T?)*
+•? 5})' -T(W+ M'6 3(W+ bc: =f6.
M©+ .§ =¨ +R *‡)* )'()* +'L)* z5 +ž)* M'1)* -'I -T2)' M'Y6 )'l)* -'6j0 €|-
-T:)* s02 -T})' -'e+ -^X.
•5 86) +'d) -'c)' +k5 i) s0ˆ -'/9 +1 bc +2+ ?)' +'J -?6 +2+ M': =¨ -w: =6Q0 M6<)
+': z5 ':c) -'c)' =S- -'e+ -^X )c9.
Đc Nª)*_ -'2)* )¥5 2Z1Z

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 6

Báo cáo thực tập công nhân
CH&'N( ) : *H+ NH,- #&N(
........ ........
)/)/ (!0! TH!1% CH%N(
K': )'(«? =(i¬)* N?«6 H6O) • C1)* -9 TNHH N'(«? =(i¬)* !z-T:K65z8 8d9 .(«)* b?¬:
)¥5 1HH7. N'6O«5 b0« +'6-)' +0® ? M': K?¬ -6O-X )'d«) b?¬ X'd) X'1-6 )'(«? =(i¬)* K:®)* +': -:?¬)
31« M'0 b(«+ 56O¬) TT0)* b?¬ Td9 N*09O).
C1)* €0,- +•? M': =w-: o ¯ 7ZZ†1ZZZ T°)¥5.
#a+ +'a? +•? M':: V ¯ 21ZZ 5

)/2/ (!0! TH!1% V3 B!T%M
B6-05 Kc '¤) 'SX +•? +2+ '9.T:+?+3:) +| M'R6 K(S)* X'd) -‰ KW) bc +2+ +',- )'e?
?-X'?)-z). !'d) -‰ K(S)* +| -'I - 2.ZZZ =j) .ZZZ.
T'c)' X'/) +•? 36-05 *`5 +2+ ?-X'?)-z)_ )'e? bc ./0 )'f). A-X'?)-z) =k5 3k:
+': 36-05 +| => T‡) bc )'6<- => +'k9 5Q5 +?:. N'e? Kc5 -¥)* -V)' Mj- .V)' bc -V)' =c)
'`6 +•? 36-05. …/0 )'f) Kc 516 -T(f)* X'? K:¨)*_ +| -2+ .h)* ':c -?) )'e? bc Kc5
-T(i)* ); ?-X'?)-z).
TT:)* 36-05_ +2+ '9.T:+?+3:) +| +,0 -TL+ X'a+ -wX_ .w)* '¤) 'SX +•? 5w+' +?+3:)
-'±)*_ bU)* )?X-z)_ bU)* -'i5_ bU)* )*()* -h. C',- )'e? ?-X'?)-z) +ž)* Kc )'l)* +',-
+| +,0 -TL+ X'a+ -wX_ +| X'd) -‰ K(S)* KW). Đ©+ 36<- )*:c6 +2+3:) bc '9.T: )| +U) +'a?
+2+ )*09O) -R M'2+ )'( :89_ )6-i bc +k K(0 '0²)'.
T'c)' X'/) 36-05 X'a+ -wX )O) )| =k5 3k: +| )'l)* X'‹5 +',- -R- )'(:
C',- )'e?: Kc5 -¥)* M'k )¥)* Mj- .V)' bc =c) '`6
A-X'?)-z): Kc5 -¥)* -V)' +a)*_ -V)' +'k9 5Q5 ; )'6<- => +?:
B6-05 K?¬5 )'(«? =(i¬)* =:¬6 ':®6 X'?®6 +:- 51«- +(-)* )'d-- =6«)' M'6 )'6O«- =1« -¥)* +?:_ +:-
51«- =1« .z®: )'d-- =6«)' M'6 )'6O«- =1« '?« -'d-X. N:- +0³)* X'?®6 +:- =1« 3O¬) )z-)_ b? =d«X Ki-)_ +:-
M'?® )¥)* *¥-) MO-- -1-- bi-6 3O¬ 5¥«- =?- b16 b?¬ +'6«0 =(i«+ -'i¬6 -6O--.
ĐO® €?®) 80d-- 36-05 N)'e? =(f)*P -'6¬ )O) €(® .0«)* K:?«6 .d¬0 5:® +:- -'?¬)' X'd¬) +¥«) +'(-?
)'6O¬0 )'(«? b?¬ ?€X'?K-z). H?¬5 K(i«)* ?€X'?K-z) -T:)* +¥«) +?¬ )* +?:_ -9® €1- ?€X'?K-z) -T:)*
)'(«? +?¬)* +?:_ '?¬5 K(i«)* X?T?´6) T¥-) -T:)* +¥«) +?¬)* 6-- -'6¬ +'d-- K(i«)* 36-05 +?¬)* +?:_
+1)* )*'O« +'O- 36O-) +?¬)* =i) *6?®).
T09 )'6O) -T:)* -'(«+ -O- +:- Td-- 6-- K:?«6 .d¬0 5:® +:- -'O® =?-X (-)* -1-- 9O0 +d¬0 =O® €?®) 80d--
36-05 .: =:- )*(i¬6 -? -'(i¬)* -6O-) '?¬)' s0?- -T6¬)' :86 ':-? 36-05 3¥¬)* :86 M'1)* M'6- i®
)'6O«- =1« 17Z † 26Z
:
C. T0¬9 -'z: 5(-+ =1« +(-)* b?¬ .z®: 5?¬ s09 =6«)' 5(-+ =1« +0®? s0?- -T6¬)'
:86 ':-?. V6¬ )O-0 :86 ':- ? +?¬)* )'6O¬0 -'6¬ 36-05 +?¬)* +(-)* .: +:- )'6O¬0 ?€X'?K-z) )'()* K?«6
*6:¬) b?¬ 6-- .z®: .: K(i«)* )'(«? M'1)* -'?9 =1®6 -T:)* M'6 ?€X'?K-z) K?«6 -¥)* b?¬ .d¬0 K?«6 *6?®5.
)/4/ 5H&'N( 5H65 S7N 8%9T B!T%M
C| )'6Q0 s02 -T})' €k) 80,- B6-05 - +2+ K:w6 ./0 -'1.
)/4/)/ Ch:ng c;t <=u thô
B6-05 =(S+ €k) 80,- 34)* +2+' +'()* +,- ./0 -'1 -T:)* 2 *6?6 =:w).

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 7

Báo cáo thực tập công nhân
G6?6 =:w) 1: +'()* +,- M'V s09I)_ -T:)* *6?6 =:w) )c9 -'0 =(S+ €k) X'‹5 =29 NqAP
+| +'a? !?T?X'6)_ +2+ -'c)' X'/) ./0 )'f)_ 36-05 bc +2+ €k) X'‹5 +| *62 -TJ M'2+.
G6?6 =:w) 2: Kc +'()* +,- ; 2X 80,- +'d) M'1)* N=I 'w =6I5 €16P. TT:)* *6?6 =:w) )c9
-? -'0 =(S+ +2+ X'/) )'µ ; =¦)' bc +w)' €(f). !'/) €k) X'‹5 +U) Kw6 ; =29 Kc b^- K6<0
36-05 Nq#VP. M>- €R K:w6 ./0 -'1 +| -'I +': X'~X €k) 80,- =(S+ B6-05 -'Y? 5¨) -,- +k
+2+ +'¦ -6O0 5>- +2+' -Te+ -6jX )*?9 )*:c6 -'2X +'d) M'1)*.
)/4/2/ Tách >?ng <ung môi
Đd9 Kc X'(i)* X'2X =I -¥)* => )'W- +•? +©) s02 -T})' +'()* +,- +'d) M'1)*. o02
-T})' )c9 .e? -TO) +i €; s02 -T})' Mj- -•? €k) X'‹5 ?€X'?K-z)_ €e 'U? -?) +•? +2+ K:w6 ./0
-T0)* *6?) -T:)* .0)* 516 ?K+?). C2+ .0)* 516 -'(f)* €‰ .h)*: !T:X?)_ 30-?)_ ':©+ '¤)
'SX XT:X?) bc 30-?).
)/4/4/ +@y hoá A nhiBt CD cEo
Đd9 Kc 5>- s02 -T})' .§)* M'1)* M'V =I :89 ':2 ; )'6<- => +?: =R6 bW6 +2+ X'/) +©)
+•? s02 -T})' +'j 36j) ./0 5Y )'( +©) *0.T:)_ +©) +T?+M6)*_ +2+ +©) +'6j- Ÿ =I +k6 -'6<)
5>- €R -V)' +',- +•? 36-05: -¥)* -V)' )'W- N*6k5 => KL) M65P_ )'6<- => +'k9 5Q5 +?:.
K'1)* M'V =(S+ -'¡6 s0? 5>- -'2X +'a? B6-05 +| )'6<- => 27D
Z
C. O89 ۦ X'k) a)* ./0
bc +',- Mz: -w: T? A€X'?-K. Hc5 K(S)* A€X'?K- -T:)* B6-05 -¥)* KO) -w: => )'W- +?:. o02
-T})' -'¡6 M'V Kc s02 -T})' K6O) -h+_ ':w- =>)* -'z: )*09O) -‡+ )*(S+ +'6Q0. N*09O) K6<0
=(S+ =(? bc: =¦)' -'2X_ +U) M'1)* M'V =(S+ =(? bc: X'V? =29 -'2X.
)/F/ THGNH 5H$N H+6 HHC CI- B!T%M
T'c)' X'/) )*09O) -R '|? '£+ +•? B6-05 -'(f)* .?: =>)*:
C: 7 ÷ 77 ·
H: H ÷ 12·
N: ¸1·
#: Z_D ÷ _D·
O: Z_D ÷ 1_D·
C2+ )*09O) -R )c9 Mj- 'SX bW6 )'?0 -w: -'c)' )'6Q0 'SX +',- T,- X'a+ -wX. …: b^9 =I
)*'6O) +a0 )*(f6 -? .e? -TO) +i €; *6R)* )'?0 bQ -'c)' X'/) '|? '£+_ -V)' +',- b^- Kˆ 5c
+'6? +'L)* T? -'c)' +2+ )'|5 €?0:
N'|5 +',- ./0: Lc )'l)* 'SX +',- -',X X'd) -‰ )',- -T:)* 36-05. K'R6 K(S)* X'd)
-‰ M':k)* ZZ ÷ DZZ_ M'1)* 5c0_ -¹ -T£)* M':k)* Z_H1 ÷ Z_H2D *°+5

. #e +| 5©- +•? +2+
)'|5 +',- ./0 Kc5 +': 36-05 +| -V)' KY)* N=> )'W-_ => KL) M65P. !'/) )c9 +| -¹ K< 1Z ÷
6Z· M'R6 K(S)* B6-05.
N'|5 +2+ +',- Mz:: C2+ +',- )c9 +| 5c0 )d0_ => )'W- KW)_ Kc5 .0)* 516 +': ./0 bc
A€X'?K-. C2+ +',- ./0 bc ?€X'?K- €¶ M'1)* 'U? -T>) =(S+ M'6 M'1)* =• K(S)* Mz:.
K'6 36-05 )|)* X'k) a)* bW6 O89_ +2+ +',- Mz: €¶ +'09I) -'c)' A€X'?K- Kc5 -¥)*
=6I5 +'k9 5Q5 +•? B6-05.
Nj0 s02 -T})' :89 '|? =(S+ -6j) 'c)' =• Kd0 =I 36-05 -2+' -'c)' '?6 X'? bc 5,- =6
=> Mj- .V)' -a+ Kc +| s02 )'6Q0 ?€X'?K- bc M'1)* =• +',- Mz: =I *6l +': ?€X'?K- =(S+ Ki
K‰)* -T:)* ./0.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 7

Báo cáo thực tập công nhân
)/J/ C6C TKNH CH9T CI- B!T%M VG C6C 5H&'N( 5H65 *!LM #MNH
K6I5 =J)' B6-05 '6<) )?9 =¨ =(S+ -6O0 +'0‹) '|? ; -,- +k +2+ )(W+. M>- €R )(W+ +|
X'(i)* X'2X M6I5 =J)' T6O)* )'()* '/0 )'( -,- +k =Q0 .e? bc: +2+ X'(i)* X'2X M6I5
=J)' +•? Đa+ N…INP_ A)' NI!P bc Mg NA#TMP.
C2+ -6O0 +'0‹) M6I5 =J)' =R6 bW6 B6-05 =©+ *`5:
)/J/)/ *iNm Cịnh CD OPn Qim RCD @uySn QimT
Đ> KL) M65 +•? 36-05 =(S+ 82+ =J)' 34)* +2+ -'6j- 3J +'09O) .§)* bc =(S+ -V)'
34)* 55 +'6Q0 €d0 KL) 80R)* +•? M65 =©- .(W6 5>- -k6 -T£)* 1ZZ* -T:)* -'f6 *6?) D€ ;
)'6<- => Z
Z
C bc 2D
Z
C. Đ> KL) M65 36I0 -'J => +a)* +•? 36-05. Đ> KL) M65 )'Y -'} 36-05
+a)*.
)/J/2/ *iNm Cịnh CiNm mUm
N'6<- => +'k9 5Q5 36I0 -'J M'k )¥)* +'J0 )'6<- +•? 36-05_ Kc )'6<- => -w6 =| 5{0
36-05 -6O0 +'0‹) €¶ +'k9 bc 36j) .w)*
K6I5 =J)' )c9 +U) =(S+ *£6 Kc =6I5 5Q5 bc +/0. K6I5 =J)' )c9 82+ =J)' )'6<- =>
5c -w6 =| 5>- bc)' 36-05 =©+ 5Q5 =6 =• +': X'~X 5>- s0k +/0 -'~X_ KL+ =/0 =(S+ =©-
-TO) 3Q 5©- +'}5 ./) s0? bc)' 36-05 5>- M':k)* +2+' =¨ =J)' 2_D+5. N'6<- => -(i)*
a)* =(S+ *£6 Kc =6I5 5Q5 '?9 +U) *£6 Kc )'6<- => 5c -w6 =| 36-05 +| 5>- => =©+ T6O)*.
N'6<- => +'k9 5Q5 +c)* +?: -'} 36-05 +'a? )'6Q0 ?€X'?)-z) bc M'k )¥)* +'J0 )'6<-
+c)* -R-.
)/J/4/ *hVi O:Wng XiSng
Đw6 K(S)* )c9 =(S+ =: 34)* -¹ -T£)* Mj N!9+):5z-TzP NA#TM …7ZP.
)/J/F/ *iNm Cịnh CD hYE tEn
V6<+ 82+ =J)' => 'U? -?) +•? 36-05 =(S+ -'e+ '6<) 34)* +2+' 'U? -?) 36-05 -T:)*
5>- .0)* 516 X'§ 'SX bc -2+' +2+ +',- M'1)* 'U? -?) T?. C2+ 36-05 +| M'k )¥)* 'U? -?)
-T:)* .6€0K´0? +?+3:) NC#
2
P bc -z-T? +K:T0? +?+3:) NCCK
@
P. T09 )'6O) C#
2
+| M'k )¥)* 3‡-
+'29 +?: +U) CCK
@
-'} *d9 =>+ bc '6<0 a)* =>+ Kw6 -V+' Kž9. …: b^9_ )*(f6 -? .§)* 5>-
.0)* 516 -(i)* =(i)* Kc -T6†+K:†z-9Kz) b} )| V- =>+ 'w6 'i) bc '6<0 a)* =>+ M'1)* 3J -V+'
Kž9.
K6I5 =J)' )c9 +': X'~X X'2- '6<) €e +| 5©- +•? X'd) -‰ -'?) +R+ N.: '6<) -(S)* s02
)'6<- +•? 36-05P bc +2+ X'd) -‰ M'1)* 'U? -?) N)'( +2+ +',- M':2)*P +| -T:)* 36-05.
)/J/J/ *iNm Cịnh tZnh nh[t
K6I5 =J)' )c9 .§)* )'W- Mj R)* 5?: .{). N'W- Mj =(S+ )d)* KO) =j) 5>- )'6<- =>
M'1)* =¡6 Kc 6Z
Z
C. B6-05 =¨ =(S+ =0) )|)* =(S+ =¡ bc: -'c)' T>)* +•? )'W- Mj. #?0
5>- M':k)* -'f6 *6?) X'§ 'SX =I =w- €e +d) 34)* )'6<- =>_ €¶ 2X .h)* +'j => +'d) M'1)*
-)* X'/) bc =: -'f6 *6?) N-V)' 34)* *6d9P =I 36-05 +'k9 *6l? '?6 =/0 =(S+ =: )'d) -'f6
*6?) )c9 bW6 '< €R +•? )'W- Mj -? €¶ =(S+ *62 -TJ => )'W-.
K6I5 =J)' )c9 =(S+ K©X Kw6 ; 1D
Z
C_ KL+ )c9 => )'W- 36-05 =• -',X =I 36-05 +| -'I
+'k9 s0? )'W- Mj 5c M'1)* X'k6 .§)* +'d) M'1)*.
M¤6 3(W+ -T:)* b6<+ €‰ .h)* 36-05 =(S+ -6j) 'c)' bW6 36-05 +| 5>- => )'W- 82+
=J)'. N'l)* *62 -TJ => )'W- Kˆ -(;)* =(S+ M6I5 )*'6<5 Kc:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* H

Báo cáo thực tập công nhân
!'0): @Z ÷ 1ZZ +€-
TT>): 1DZ ÷ ZZ +€-
Bi5: ZZ ÷ 2ZZZ +€-
T§9 -'z: -)* 5h+ =V+' b^) .h)* 5c -? *6? )'6<- 36-05 =I +| => )'W- -'V+' 'SX.
ĐR6 bW6 5¤6 K:w6 36-05 €¶ +| 36I0 =` X'h -'0>+ *6l? => )'W- bc )'6<- =>. #‰ .h)*
36I0 =` => )'W-_ )'6<- => +| -'I -6j- M6<5 =(S+ )'6O) K6<0 N+': s02 -T})' *6? )'6<-P bc
)*¥) +'©) =(S+ '6<) -(S)* s02 )'6<- +•? 36-05. o02 )'6<- €¶ *d9 )O) 3R+ M'|6 bc +| -'I
Kc5 '|? T‡) ':©+ *6k5 -0¡6 -'£ +•? 36-05.
Đ> )'W- X'k6 =w- 9O0 +/0 =I =k5 3k: => 809O) -',5 +/) -'6j- +•? 36-05 bc: -T:)*
=,-_ X'? -T>) -R- bW6 +2+ +',- M':2)* bc 3?: X'• ':c) -:c) +2+ 'w- T‡) -T:)* s02 -T})' 8‰
Kˆ 3Q 5©- =(f)*.
)/J/\/ *iNm Cịnh OY cuVn O[p m]ng
TT:)* 5>- )'c 529 -T>) ?€X'?K-_ +2+ 5{0 =2 )|)* bc 36-05 €¶ =(S+ -T>) K{) )'?0.
TT:)* '¤) 'SX )c9 KWX 36-05 -TO) =2 T,- 5Y)* bc M'6 -T>) Kw6 +| M'1)* M'V .: b^9 -w:
=6Q0 M6<) +': b6<+ :89 '|? bc '|? T‡) +•? 36-05.
K6I5 =J)' )c9 =U6 'Y6 -6j) 'c)' =: =w+ €?0:
Đ: =w+ bQ €e 5,- 52- M'R6 K(S)* N.: +2+ -'c)' X'/) 3J 3R+ 'i6 T?P
Đ: 5a+ => '|? T‡) +•? 36-05. V6<+ )c9 =(S+ 82+ =J)' 34)* +2+' €: €2)' *62 -TJ =>
KL) M65 '?9 => )'W- +•? X'/) +',- .( bW6 +2+ *62 -TJ )c9 +•? 5{0 3?) =/0.
TV)' .[:: +| -'I -',X 'i) -T:)* b^- K6<0 3?) =/0. K6I5 =J)' )c9 ۦ 82+ )'^) 36-05
+| .º '|? T‡) -T:)* +2+ =6Q0 M6<) +•? 516 -T(f)*.
)/J/^/ #D <_o
Đ> .[: Kc 5>- +'¦ €R +| -V)' .V)' 325 +•? 36-05. Đ> .[: €?0 M'6 M6I5 =J)' €¶ +':
36j- +2+ K:w6 36-05 +| +',- K(S)* 8,0. V6<+ 82+ =J)' )c9 =(S+ -'e+ '6<) ; =6Q0 M6<) 2D
Z
C
bc => .[: =(S+ =: 34)* 1 .{) Mj.
)/\/ H1 TH`N( CaN( N(H1
)/\/)/ HB thVng công nghB nhậpb tcn chdE ef phân phVi nhựE C:gng/
(cm các ph=n hEu:
Ch5 -'6j- 3J -6jX )'^) )'e? =(f)* N*£6 -‡- Kc +h5 -'6j- 3J )'^XP - -c0 36I) +'09O)
.h)* -w6 +/0 -c0 Nw6 H6O) *`5 +| +2+ R)* 5Q5_ b?)_ -'6j- 3J M6I5 €:2- K(0 K(S)*_ )'6<-
=>_ 2X €0,-.
T09j) R)* )'^X Φ21H»6 - +/0 -c0 bc: M': .c6 2DZ 5 N-V)' =j) 3I 8? )',-P.
K'0 3I +'a? )'e? =(f)* *`5 3I » 72D 5

NB#@_ B#D_ B#6P.
Ch5 3I -T0)* +'09I):2 3I » 2D 5

. Đ©- -TO) €c) =m 3O-1)* +R- -'~X +?: D5 €: bW6
)Q) €k) 80,-.
M29 3i5 )'e? =(f)*: 2 -¡ =©- X'V? .(W6 €c) =m +h5 3I -T0)* +'09I).
C/) 80,- )'e? =(f)* +': 1-1: 2 +/) N80,- +': 2 K:w6 )'e? =(f)* T6O)* 36<-P 3R -TV
-T:)* 526 +'z .6<) -V+' H 5
2
.
)/\/2/ HB thVng giE nhiBt
BEo gcm các thfnh ph=n:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1Z

Báo cáo thực tập công nhân
LU )'6<- +1)* €0,- +'£) o ¯ 1ZZZZZZ K+?K°': 2 KU N1 KU .e X'U)*P 3R -TV -T:)* )'c
3?: +'z .6<) -V+' 71 5
2
.
\)* M'|6 +•? KU *6? )'6<- Φ77»7_ +?: H ¯ 1D 5 3R -TV 1 R)* +'0)* +': 2 KU )'6<-.
Ch5 3I +'a? )'6O) K6<0 =R- KU N“OP: 2 3I »1Z 5

=©- -TO) 3< =m 34)* 3O-1)* +?: H ¯
Z_D5 €: bW6 5©- =,-.
BI +'a? =6Q0 'U? ./0 -k6 )'6<-: 1 3I » 7 5

3R -TV -TO) *62 .m +| +'6Q0 +?: H ¯ H5 €:
bW6 )Q) €k) 80,-.
H< -'R)* R)* .{) ./0 -k6 )'6<- ΦD7 bc Φ7H.
T'6j- 3J *6? )'6<- +h+ 3>.
T'6j- 3J 3§ *6¨) ); )'6<- -TO) =(f)* R)*.
)/\/4/ Các hB thVng Qi thuật phj tXW
 H< -'R)* +0)* +,X =6<) bc ?) -:c)_ -'0 '`6_ -6jX =J?.
 H< -'R)* +,X -':2- )(W+ bc !CCC.
 H< -'R)* =(f)* 3¨6 )>6 3> M':.
 N'c 'SX M'R6: 3R -TV +2+ X'U)* +'a+ )¥)* *`5: -'(f)* -Te+_ 3k: b<_ =6Q0
'c)'_ '|? )*'6<5_ )'c )*'¦ +2) 3> )'d) b6O).
)/\/F/ 5h:kng thdc @u;t nhập tcn chdE
N'^X: N'^X )'e? =(f)* =©+ K:w6 6Z°7Z ':©+ 7Z°1ZZ s0? =(f)* )'^X - +/0 -c0 bQ
M'0 3I +'a? B#@_ B#D_ B#6 34)* 529 3i5 -TO) -c0.
%0,-: %0,- +': 1-186-z+ +'09O) .h)* N1Z -,)P
Đ|)* X'09 NK'R6 K(S)* )'e? =(f)* 5¤6 X'09 1HZ M*P
C1)* €0,- M'::
¼ C1)* €0,- M': 7ZZZ ÷ 1ZZZZ T°)¥5
¼ C1)* €0,- )'^X 17Z 5

°'
C1)* €0,- +': 1-1 86-z+:
¼ %0,- 34)* 529 3i5 D 5

°' N16 X'L-°1 8zP -T(f)* 'SX )'e? =(f)* 5W6 )'^X )'6<-
=> +U) =2X a)* 9O0 +/0 +•? M'2+' 'c)*.
¼ %0,- 34)* -e +'k9 s0? 3I -T0)* +'09I): H_6 5

°'.
T
T
C'¦ -6O0 -'‰ )*'6<X
!'(i)*
X'2X M6I5
-T? A#TM
L:w6 )'e?
6Z°7Z 7Z°1ZZ
1 Đ> KL) M65 ; 2D
Z
C NZ_Z155P …D 6Z ÷ 7Z 7Z ÷ 1ZZ
2 Đ> M~: .c6 ; 2D
Z
C M6)N+5P …11 1ZZ 1ZZ
Đ6I5 +'WX +'29
Z
C NM6)P …H2 2DZ 22D
@ N'6<- => '|? 5Q5 NX
2
bU)* 36P …6 @7 ÷ D6 @D ÷ D2
D T¹ -T£)* ; 2D°2D
Z
C N*°+5

P …7Z
1_Z1 ÷ 1_Z
6
1_Z1 ÷ 1_ZD
6 L(S)* 'U? -?) -T:)* .0)* 516 C#
2
N·P …2Z@L HH HH

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 11

Báo cáo thực tập công nhân
7 T¡) -',- M'6 *6? )'6<- ·5?8 …6 2_Z Z_D
7 Ma+ *6k5 => KL) M65 · 5?8 …6 ° …D 2Z 2Z
• …0)* -V+' M'::
T¡)* .0)* -V+' M': Kc 712D 5

G`5 3I: B#@_ B#D_ B#6 .0)* -V+' 5¤6 3I 72D 5

.
 C'a+ )¥)*: C'a? )'e? =(f)* K:w6 6Z°7Z ':©+ 7Z°1ZZ bW6 )'6<- =>
3k: s0k) 1ZD_D
Z
C.
 Đ©+ =6I5 3I +'a?:
C2+ 3I +'a? B#@_B#D_B#6 =(S+ +k6 -w: - 3I +'a? ./0 “O -'c)' 3I +'a?
)'e? =(f)* )|)*. !'V? )*:c6 -'c)' 3I =(S+ 3£+ 3k: 1) 34)* KWX 31)* -'•9 -6)'
+'6Q0 .c9 DZ 55. Bk: b< KWX 3£+ 34)* 1 KWX -1) M¶5 .c9 1 55 bc '< -'R)*
M'0)* €(f) K6O) Mj- 34)* -'~X *|+. Đ/0 R)* +1)* )*'< )'^X bc 80,- 3R -TV -'z:
9O0 +/0 -`) +'a?_ 80,- )'^X )'e?.
• K'0 3I +'a? -T0)* +'09I):
 G`5 2 3I -'~X K:w6 2D 5
.
. Kj- +,0 '})' -Th )45 )*?)*. !'V? )*:c6
3I =(S+ 3£+ 3k: 1) 34)* 31)* -'•9 -6)' .c9 DZ 55. Bk: b< KWX 3£+ 34)* 1
KWX -1) M¶5 .c9 155. H?6 3I =©- -TO) .c) =m 3O-1)* +R- -'~X +?: D 5.
 C'a+ )¥)*: TT0)* +'09I) )'e? =(f)* - 3I +'a? 3k: s0k) 34)*
529 3i5.Tw6 =d9 )'6<- => =(S+ )d)* KO) 1Z
Z
C =I 80,- +': 1-1 86-z+.
• TTw5 3i5 )'e? =(f)*:
 TTw5 3i5 )'e? =(f)* =(S+ 3R -TV .(W6 €c) =m +h5 3I -T0)*
+'09I). TT:)* -Tw5 3i5 =(S+ K‡X =©- 2 -¡ 529 3i5 =>)* +i =6<) +| =©+
-V)' Mg -'0^- €?0:
o L(0 K(S)* 3i5 o ¯ D 5

°'
o "X Ke+ 3i5 H ¯ 6Z 5 N+>- H
2
OP
o "X Ke+ 'L-: H
'
¯ 7 5 +>- H
2
O
o C1)* €0,- =>)* +i N ¯ 2Z K½
 C'a+ )¥)* -Tw5 3i5 *`5:
o Bi5 )'e? =(f)* - 3I 3k: s0k) B#@_ B#D_ B#6 KO)
+h5 3I -T0)* +'09I) bc 80,- +': 1-1 86-z+.
o Bi5 )'e? =(f)* - 3I 3k: s0k) 80,- -'±)* +': 1-1
86-z+ M'1)* s0? 3I -T0)* +'09I).
o Bi5 b~- =k: 3I.
)/\/J/ *lt c;u C:gng Vng
Đ(f)* R)* .{) )'e? =(f)* )|)* bc ./0 -k6
)'6<- Kc K:w6 =(f)* R)* Kc5 b6<+ -T:)* +'j =>
)|)* bW6 36O) => .?: =>)* )'6<- +?: - 1DZ
Z


SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 12

Báo cáo thực tập công nhân
2DZ
Z
C Kc5 +': b^- K6<0 Kc5 R)* 3J +: .¨) -'z: )'6<- => €6)' T? +2+ a)* €0,- X'h Kc5 X'2
bm +2+ K6O) Mj- R)*.
ĐI M'‡+ X'h+_ )*(f6 -? 3R -TV -TO) -09j) R)* +2+ -'6j- 3J 3§ *6¨) ); )'6<- M6I0
π
_ ˜_
L K:w6 M'WX -'±)*_ K:w6 5Q5 '})' €|)*.
ĐR6 bW6 +1)* -T})'_ -'6j- 3J =(S+ +'£) Kc -'6j- 3J 3§ )'6<- M6I0 5Q5 '})' €|)* +':
R)* Φ1DH ÷ Φ21H bc M6I0
π
+': R)* ΦD7 ÷ Φ7H. Kj- 'SX bW6 *|+ )*:c6 +1)*
)*'<. #R K(S)* -'6j- 3J 3§ )'6<- X'h -'0>+ bc: +'6Q0 .c6 R)* *6l? '?6 *R6 =m +R =J)'.
)/\/\/ *homng cách ginE các gVi Co <i CDng/
K':k)* +2+' *6l? )'l)* *R6 =m .6 =>)* =(S+ +'£) -T:)* €¡ -?9 s09 =J)' -'6j- Mj
=(f)* R)* M': 8¥)* ./0.
\)* Φ21H»7 +| 3£+ 3k: 1)_ L
1
¯ 1Z N5P.
\)* Φ1DH»D +| 3£+ 3k: 1)_ L
2
¯ 7 N5P.
\)* Φ 7H» @ +| 3£+ 3k: 1)_ L

¯ 6 N5P.
\)* Φ D7»@ +| 3£+ 3k: 1)_ L
@
¯ D N5P.
*homng cách ginE các gVi Co cV Cịnh/
K':k)* +2+' *6l? +2+ *R6 =m +R =J)' -w6 M': )'e? =(f)* Nw6 H6O) =(S+ +'£) -'z:
+1)* -'a+: L ¯ A°? » NT
1
†T
2
P N55P
TT:)* =| A: K'k )¥)* *6¨) ); +•? -'6j- 3J +'£) N55P
?: '< €R *6¨) ); )'6<- +•? -'~X R)*_ ? ¯ Z_ZZZZ12 55°1
Z
C
T
1
: N'6<- => R)* Kc5 b6<+ KW) )',-
Z
C
T
2
: N'6<- => R)* Kc5 b6<+ )*0>6 )',-
Z
C
Kj- s0k -V)' =(S+ +': ; 3k)* €?0:
L:w6 R)* T
1
Z
C T
2
Z
C AN55P C'£) M':k)* +2+'
1 7 » 21H Φ 17Z 1D 7Z @Z
2 D » 1DH Φ 17Z 1D 6@ 2
@ » D7 Φ 17Z 1D HZ 27
@ @ » 7H Φ 17Z 1D 67 21
#:gng Vng nhập:
• Đ(f)* R)* )'^X )'e? =(f)* - +/0 -c0 bc: 3I +'a? K‡X =©- R)* -'~X
7 » 21H Φ . T09j) R)* =(S+ *6? )'6<- bc 3£+ 3k: 1) 34)* 31)* M':2)* .c9
DZ55.
• T09j) R)* =(S+ =©- )¡6 -TO) '< -'R)* *R6 =m +R =J)' bc *R6 -T(S- -e .:.
TTO) .£+ -09j) 3R -TV +2+ -'6j- 3J +: .{) )'6<- M6I0 €|)*.
• Đ:w) R)* - +h5 -'6j- 3J )'^X N-TO) +k)*P bc: 3f 3R -TV .£+ -TO) +/0 .{)
+2+' 5~X +/0 Z.D5.
• Ch5 -'6j- 3J )'^X K‡X =©- 2 K:w6 K6O) Mj- +': '?6 K:w6 R)* 5Q5 …
9
1ZZ bc

9
1DZ_ -T:)* =| 1 +': )'^X )'e? bc 1 +': M'V )~) =‹9 €w+' )'e? bQ +2+ 3I.
\)* 5Q5 €‰ .h)* K:w6 +| K(W6 -'~X_ +'J0 )'6<- T ¯ 16Z † 2DZ bc 2X Ke+ b?Kbz !
¯ 1Z M*°+5
2
.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1

Báo cáo thực tập công nhân
• Đ(f)* R)* 'L- - 3I +'a? T? -Tw5 3i5:
• C2+ 3I +'a? B#@_ B#D_ B#6_ 3R -TV 5¤6 3I +'a? 5>- =(f)* R)* 'L- =>+
K^X D » 1DH Φ . #?0 =| =,0 bc: R)* *|X 7 » 27 Φ -w6 -Tw5 3i5.
• G6? )'6<- +': +2+ =(f)* R)* 'L- 34)* X'(i)* X'2X -T09Q) )'6<- -Te+ -6jX
s0? -'c)' R)* )'e? =(f)*.
• Đ(f)* R)* =(S+ =©- -TO) '< -'R)* *R6 =m -'z: M6I0 -Tz: 34)* Mj- +,0
-'~X. …£+ -09j) R)* 3R -TV -'6j- 3J 3§ *6¨) )'6<- M6j0 €|)*. T:c) 3> +2+ R)* 'L-
bc -'6j- 3J =Q0 =(S+ 3£+ 3k: 1).
• Đ(f)* R)* =‹9 - -Tw5 3i5:
• Đ:w) R)* - 529 3i5 =j) 3I -T0)* +'09I) =(S+ +'£) R)* D » 1DH Φ bc
*6? )'6<- -Te+ -6jX 34)* +2+' 'c) M~X -'~X UDZ bc: R)*.
Đ:w) R)* - 3I -T0)* +'09I) 80R)* +2+ bU6 80,- 1-1 86-z+ Kc R)* @ » 1Z7 Φ . G6?
)'6<- 34)* '?6 R)* M~X D . » D7 Φ .
)/^/ BL CHp-b H1 TH`N( (!- NH!1T
)/^/)/ BN chdE BSFb BSJb BS\
 TTO) 526 3I K‡X =©- 2 +‰? 2)' €2)* …
9
DZZ_ 5>- +‰? =: 5a+ …
9
1DZ_ 5>- R)*
-'1)* 2X …
9
1DZ.
 TTO) -'d) 3I K‡X =©- 2 )'6<- Mj ; '?6 5a+ +/0 -'?)* M'2+ )'?0.
 !'V? */) =29 3R -TV 5>- -'6j- 3J *6? )'6<- +h+ 3>_ 5>- )'6<- Mj =¨ M6I5 €:2- )'6<-
=> -T(W+ M'6 3i5.
 Ch5 3I -T0)* +'09I): 2 3I »2D.
 TTO) 3I =(S+ K‡X =©- +2+ -'6j- 3J €?0:
 Đ/0 R)* )'©X bc: X'V? -TO) 3I …
9
1DZ.
 Đ/0 R)* 80,- T? X'V? .(W6 3I …
9
1ZZ.
 TTO) )‡X 3I K‡X 1 b?Kz -'1)* 2X …
9
1ZZ_ 1 +‰? =: 5a+ …
9
1ZZ bc 5>- )'6<- Mj =I
M6I5 €:2- )'6<- Mj 80,- 'c)*.
 !'V? .(W6 3I +| 5>- +/) =I 80,- )'e? =|)* X'0).
 T'6j- 3J 80,- +': 1-1 86-z+: TT:)* )'c 80,- K‡X =©- 2 +/) 80,- …
9
1ZZ +': '?6 K:w6
)'e? T6O)* 36<- NM'1)* =`)* -'f6 80,-P.
)/^/2/ HB thVng giE nhiBt

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1@

Báo cáo thực tập công nhân
H< -'R)* *6? )'6<- +': =(f)* R)* bc 3I +'a? =(S+ +'£) Kc '< -'R)* *6? )'6<- 34)*
=/0 -k6 )'6<-.
Mô tm hB thVng: H< -'R)* *6? )'6<- 34)* ./0 -k6 )'6<- 3?: *`5 +2+ -'c)' X'/) +'•
9j0 +1)* )*'< €?0:
LY nhiBt: Lc 3> X'^) +i 3k) +•? '< -'R)* )'6<-. N'6<- =(S+ -w: T? -T:)* sL? -T})'
=R- )'6O) K6<0_ ./0 -k6 )'6<- =(S+ 3i5 s0? KU )'6<-. Tw6 =d9 ./0 -k6 )'6<- =(S+ )d)* )'6<-
=> KO) =L)* -'z: 9O0 +/0 bc =(S+ =6 s0? *6? )'6<- +': '< -'R)*. #?0 =| -T; Kw6 KU *6? )'6<-
-'z: +'j => -0/) ':c).
• T'z: -'6j- Mj: LU *6? )'6<- =(S+ €‰ .h)* +| +1)* €0,- o ¯1ZZZZZZ
M+?K°'. C2+ =©+ -V)' Mg -'0^- +•? KU )'( €?0:
 N'6O) K6<0 =R- €‰ .h)* ./0 “O.
 Ma+ -6O0 '?: )'6O) K6<0 112.7 M*°'.
 N*0`) =6<) €‰ .h)* 7Z°22Z V
 C1)* €0,- -6O0 -'h +•? =>)* +i 529 3i5 2Z H!.
 L(0 K(S)* 3i5 ./0 -k6 )'6<- 7Z 5

°'
LU *6? )'6<- =(S+ K‡X =©- -T:)* )'c +| 3?: +'z bW6 .6<) -V+' 71 5
2
. N*:c6 KU )'6<-
+U) +| +2+ -'c)' X'/) +1)* )*'< X'h -TS M'2+ *`5:
 Ch5 3I +'a? )'6O) K6<0 =R- KU N“OP bW6 '?6 3I +'a? 34)* -'~X '})'
-Th )45 )*?)* bW6 .0)* -V+' 1Z 5

°3I. N'^X )'6O) K6<0 bc: 3I 34)* 1-1
86-z+.
 \)* M'|6 34)* -'~X R)* 7 » 77 Φ +?: 1D 5.
HB thVng C:gng Vng <qn <=u tmi nhiBt:
• …/0 -k6 )'6<- -T:)* '< -'R)* =(S+ €‰ .h)* Kc K:w6 TT?)€+?K.
N'6<- => Kc5 b6<+ -R6 =? +•? ./0 Kc 27Z
Z
C.
• H< -'R)* .{) ./0 -k6 )'6<- 3?: *`5:
Đ(f)* R)* +'V)': @ » H@ Φ =(S+ )R6 - KU *6? )'6<- T? M'0 3I
+'a? bc -Tw5 3i5_ R)* =(S+ =©- -TO) *R6 =m 34)* -'~X bc 3£+ 3k: 1) 34)*
KWX 31)* -'•9 -6)' bc )*:c6 34)* -1) M¶5.
V6<+ *6? )'6<- R)* )'^X =(S+ -'e+ '6<) -T(W+ M'6 3i5 )'^X =k5 3k: +':
)'e? =(f)* -T:)* s02 T})' 3i5 +'09I) bc: 3I +'a? bW6 )'6<- => 16Z
Z
C †
17Z
Z
C.
 H< -'R)* *6? )'6<- +': 3I +'a? B#@_ B#D_ B#6 .§)* R)* -'~X
@ » D7 Φ _ -¡)* +'6Q0 .c6 Kc @7Z 5°3I_ R)* *6? )'6<- =(S+ 3R -TV '?6 -/)*:
o T/)* -'a )',- +2+' =29 3I 1ZZ 55
o T/)* -'a '?6 +2+' -/)* -'a )',- DZZ 55.
T:c) 3> '< -'R)* R)* =(S+ K6O) Mj- -TO) +2+ *62 =m 34)* -'~X bc K6O)
Mj- bW6 Mj- +,0 3I +'a?
 H< -'R)* *6? )'6<- +h+ 3>:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1D

Báo cáo thực tập công nhân
T'6j- 3J *6? )'6<- +h+ 3> +| +'a+ )¥)* )d)* )'6<- => )'e? =(f)* -
1ZD_D
Z
C KO) 11
Z
C -T(W+ M'6 3i5 'L- 80,- T? M'Y6 3I.
 H< -'R)* *6? )'6<- +h5 3I -T0)* +'09I) 2D 5

B4)* R)* @ » D7 Φ bW6 -¡)* +'6Q0 .c6 ¯ 77 5 3R -TV 1 -/)* +2+' =29 3I
@ZZ55. H< -'R)* +| +'a+ )¥)* *6? )'6<- )d)* )'6<- => )'e? =(f)* -
11
Z
C KO) 1@Z
Z
C .º 80,- -e +'k9 +': 1-186-z+ s0? +/) 80,-.
…c) *6? )'6<- -'0 '`6 )'e?: B4)* -'~X R)* @ » D7 Φ 3R -TV 1 -/)* +| -¡)* +'6Q0 .c6
275.
)/r/ s%t Tu!NH 8%9T NHv5 BL
)/r/)/ Nhập nhựE C:gng
TT(W+ M'6 )'^X -09j) R)* )'^X =(S+ *6? )'6<- )|)* KO) 16Z
Z
C †17Z
Z
C N)'6<- => )'^X
)'e? +•? -c0P 34)* '< -'R)* .{) ./0 -k6 )'6<-. o09 -T})' -'?: -2+ =(S+ -'e+ '6<) )'( €?0:
M; -,- +k +2+ b?) +'©) -TO) -09j) R)*_ =I -T2)' '6<) -(S)* -¥)* 2X -T:)* =(f)* R)*.
M; K/) K(S- +2+ b?) +'©) *6l? =(f)* R)* +,X bc =(f)* R)* '`6 ./0 -k6 )'6<- -'z:
-'a -e - M': T? +k)*. #?0 M'6 5; b?) *6? )'6<- +': =:w) R)* )'^X )'6<- => =w- 9O0 +/0
-'} =|)* b?) Kw6 T`6 -6jX -h+ 5; b?) *6? )'6<- =:w) R)* -6jX -'z: +': =j) 'j- -09j) R)*
)'^X.
#?0 M'6 )'^X 8:)* -09j) R)* =(S+ -'¡6 €w+' )'e? bQ 3I +'a? 34)* M'V )~) -TO) -c0_
K(S)* +U) Kw6 =(S+ =‹9 s0? R)* bc: -'§)* +'a?.
)/r/2/ Bmo wumn nhựE C:gng
N'e? =(f)* -'d5 )'^X K:w6 6Z°7Z ':©+ 7Z°1ZZ =(S+ 3k: s0k) -T:)* 3I +'a? bW6
)'6<- => .09 -T} -R6 -'6I0 T 1ZD_D
Z
C NX'h -'0>+ bc: => +'a? =/9 -T:)* 3IP. T'f6 *6?) *6?
)'6<- 3k: s0k) +': 5>- 3I -T:)* 1 )*c9 Kc 2 '.
)/r/4/ 8u;t nhựE C:gng
TT(W+ M'6 80,- )'e? - 3I +'a?_ b^) 'c)' +': -'6j- 3J *6? )'6<- +h+ 3> ':w- =>)*
-T:)* -f6 *6?) 1 ' =I )d)* )'6<- => )'e? KO) - 1ZD_D KO) 11_2
Z
C. #?0 =| .§)* 529 3i5
'L- KO) 3I -T0)* +'09I) 2D 5

. Tw6 =| b^) 'c)' +h5 *6? )'6<- 3I -T0)* +'09I) =(? )'6<-
=> )'e? - 11
Z
C KO) 1@Z
Z
C =I 80,- +': 1-1 86-z+.
)/x/ C6C H1 TH`N( *y TH%vT 5HỤ Tuz
N*0`) =6<) bc -'6j- 3J =6<):
• N*0`) =6<) +0)* +,X +': M': )'e? =(f)* K,9 - -Tw5 36j) -'j M': 8¥)* ./0 Đw6
N6O).
 T¡)* +1)* €0,- K‡X =©- 77 M¾
 T¡)* +1)* €0,- -6O0 -'h 7@ M¾
 Đ6<) 2X +,X +': X'h -k6 U ¯ 7Z°22Z
 T/) €R H¯DZ H¿
• T'6j- 3J =6<) €‰ .h)* -T:)* M': Kc K:w6 X'U)* )¡ X'§ 'SX bW6 s09 X'w5 K‡X =©-
=6<) -T:)* M': 8¥)* ./0 =`)* -'f6 =k5 3k: +0)* +,X =6<) K6O) -h+_ ?) -:c) +': M':.
• Mw)* =6<): 5w)* =6<) -T:)* M': Kc '< -'R)* +2X .{) =6<) =©- )*/5 .(W6 =,-.
TT:)* -'6j- Mj +'6? -'c)' )'|5:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 16

Báo cáo thực tập công nhân
 Mw)* =6<) =>)* Ke+ +0)* +,X +': +2+ -'6j- 3J =>)* Ke+ *`5: -Tw5 3k: )'e?_
KU )'6<-.
 Mw)* =6<) +'6j0 €2)*: +0)* +,X +': '< -'R)* =À) +'6j0 €2)* s0?)' M':.
 Mw)* =6<) €6)' ':w- +,X +': -'6j- 3J +'6j0 €2)*_ -'6j- 3J =6<) -T:)* )'c M'R6.
• H< -'R)* -'0 K16 -6jX =J?:
K'0 3I +'a? B#@_ B#D_ B#6 €‰ .h)* '< -'R)* -'0 K16 -6jX =J? =I =k5 3k:
?) -:c) X'U)* +'29 +': M':.
 L(0 ˆ:
 T'(f)* 809O) M6I5 -T? '< -'R)* +'R)* €~-_ '< -'R)* =6<)_ +'R)* +'^X
=6<) *d9 +'29. Tw6 +2+ )i6 +| -'6j- 3J =6<) 3R -TV 3})' +'a? CO
2
82+' -?9.
C'l? +'29 +': M': )'e? =(f)* +'• 9j0 34)* )(W+ Kc5 )*0>6. M©- M'2+_ +U) €‰
.h)* -'O5 3£- ':c M'1)* M'V =I +'l? +'29 +': +h5 3I +'a? )'6O) K6<0 “O_ ./0 -k6 )'6<-.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 17

Báo cáo thực tập công nhân

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 17

Báo cáo thực tập công nhân

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1H

Báo cáo thực tập công nhân
#i =` '< -'R)* +2+ 3I -T:)* M': )'e? =(f)*

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2Z

Báo cáo thực tập công nhân
CH&'N( 2 : *H+ (-S
........ ........
2/)/ (!0! TH!1% CH%N(
K'V ./0 5Y '|? KY)* L!G NL6s06. !z-T:Kz05 G?€P Kc '¤) 'SX '9=T:+?+3:) 5c +'•
9j0 Kc B0-?)z bc !T:X?)z. L!G Kc €k) X'‹5 X'h +•? )'c 529 +'j 36j) ./0 5Y bc =(S+
'|? KY)* ; 2X €0,- )',- =J)' =I *6l +': L!G K01) ; -Tw)* -'26 KY)* -'0^) -6<) +': b6<+
-`) -Tl bc b^) +'09I). Đ©+ =6I5 +•? L!G Kc +d) 34)* ; -Tw)* -'26 KY)* † 'i6 bc -T:)*
=6Q0 M6<) 2X €0,- M'V s09I)_ L!G -`) -w6 ; -Tw)* -'26 'i6 bc =(S+ €‰ .h)* )'( 5>- )'6O)
K6<0 M'V =R-.
G?€ !z-T:Kz5z8 =(S+ M': G?€ -6jX )'^) bc X'd) X'R6 Kc '¤) 'SX *`5 7Z· B0-?)z
bc Z· !T:X?)z. L!G Kc +',- M'V M'1)* 5c0_ M'1)* 5§6_ +| -¹ M'R6 )©)* */) *,X 2 K/)
M'1)* M'V. T09 )'6O) -T:)* -'e+ -j s02 -T})' +'j 36j) +/) X'? -'O5 5§6 =©+ -T()* +•?
•-9K Mz+?X-?) =I X'2- '6<) TU T¦. N`)* => +•? •-9K Mz+?X-?) =(S+ -'O5 bc: X'k6 )45
-T:)* *6W6 'w) +': X'~X =• =I X'2- '6<) =(S+ 5§6 5c M'1)* *d9 )*> =>+.
G?€ L!G M'1)* =>+_ M'1)* *d9 1 )'6º5 516 -T(f)*_ M'1)* k)' '(;)* =j) -'e+
X'‹5. N'()* )j0 3J TU T¦ )'6Q0 -'} G?€ €¶ K‡)* 80R)* bc *d9 )*w- -';.
T¹ -T£)* +•? L!G KY)* . ¯ Z.DD † Z.D6 34)* 5>- )‰? -¹ -T£)* +•? )(W+.
T¹ M'R6 +•? L!G *?€ )©)* */) *,X =16 M'1)* M'V N1.76 K/)P_ .: b^9 M'6 *?€ 3J TU T¦
€¶ K?) -Tc) -TO) 5©- =,- bc -V+' -h -w6 )'l)* +'¤ -',X bc +| )*09 +i +'29 )¡ M'6 )`)* =>
=w- 2 † H·.
L!G =(S+ -`) +'a? -T:)* +2+ K:w6 3})' 2X Ke+ M'2+ )'?0_ +'L)* -`) -w6 ; -Tw)* -'26
'i6 3¨: 'U?. G?€ KY)* ; .(W6_ 'i6 ; X'V? -TO) bc -'z: s06 =J)' ?) -:c)_ +2+ 3})' +'¦ =(S+
X'~X =|)* 7Z †7D· .0)* -V+' 3})'.
L!G +| '< €R .¨) ); KW): 5>- =i) bJ -'I -V+' KY)* -w: T? 2DZ =i) bJ -'I -V+' 'i6_ .:
b^9 L!G T,- -'0^) -6<) bc M6)' -j M'6 b^) +'09I) bc -`) -Tl ; .w)* KY)*. L!G ; -Tw)*
-'26 KY)* +| '< €R .¨) ); KY)* *,X 1Z†1D K/) )(W+.
2/2/ CaN( N(H1 *H+ L5(
2/2/)/ (i[i thiBu chung eU công nghB Qho L5(
C1)* )*'< M': L!G Kc -^X 'SX -,- +k +2+ -'6j- 3J 3`)_ 3I_ 36<) X'2X Mg -'0^- b^)
'c)'_ 3k: .(m)* +'L)* =I -'e+ '6<) +1)* b6<+ 80,- )'^X_ -`) +'a? +,X X'2- L!G -w6 M':
5>- +2+' ?) -:c).
T'1)* -'(f)*_ L!G =(S+ b^) +'09I) - )i6 €k) 80,- =j) )i6 -6O0 -'h 34)* =(f)*
R)* N-T:)* X'w5 b6 'µXP_ -c0 +'09O) .h)*_ 8z 3`)_ K:w6 =|)* 3})'.
L!G =(S+ b^) +'09I) 34)* -c0 ; 2 .w)*: =(S+ Kc5 Kw)' ':©+ )~) .(W6 2X €0,- )',-
=J)'. ĐR6 bW6 +2+ -c0 b^) +'09I) L!G Kc5 Kw)' +| -k6 -T£)* KW) N-TO) ZZZZ -,)P_ L!G
=(S+ Kc5 Kw)' =j) †DZ
O
C. VW6 +2+ M': )'( ; V6<- N?5_ )*(f6 -? -'(f)* €‰ .h)* -c0 +';
L!G =(S+ '|? KY)* ; 2X €0,- +?:_ +2+ -c0 )c9 -'(f)* +| -k6 -T£)* M'1)* KW).
L!G =(S+ b^) +'09I) 34)* -c0 =j) +k)* bc =(S+ 3i5 KO) 3I +'a? 34)* +2+ 3i5
':©+ 529 )~) L!G -TO) -c0 s0? 5>- '< -'R)* -6jX )'^) MV). Hi6 L!G -T:)* +2+ 3I +'a?
-TO) 3f =(S+ .{) -T; Kw6 -c0 =I +d) 34)* 2X €0,-. V} b^9 3O) +w)' =(f)* R)* )'^) L!G

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 21

Báo cáo thực tập công nhân
KY)* 3?: *6f +ž)* +| =(f)* R)* .{) L!G 'i6. N*:c6 T? M': -TO) 3f +U) +| -'I +| 529
)~) L!G +•? 5})' =I )~) 'i6 L!G 80R)* -c0 +ž)* )'( b^) +'09I) L!G KY)* - 3I )c9
€?)* 3I M'2+. V6<+ .§)* 529 )~) L!G +': X'~X b^) +'09I) 'j- 1ZZ· K(S)* L!G +|
-TO) -c0 +ž)* )'( -T:)* +2+ 3I_ -6j- M6<5 'i) €: bW6 .§)* 529 3i5 =I b^) +'09I).
L!G =(S+ -`) +'a? -T:)* +2+ 3I 3`) +'a? bc =(S+ =|)* T? +2+ 3})' )'f '< -'R)*
3i5 bc *6c) =|)* 3})' -e =>)* ':©+ 32) -e =>)* s0? '< -'R)* +d) =I 82+ =J)' M'R6
K(S)* L!G +•? -)* 3})'. N*:c6 T? L!G +ž)* =(S+ =|)* bc: +2+ 1-1 86-z+ +'09O) .h)*_
=(S+ M6I5 -T? 34)* K(0 K(S)* Mj. V6<+ =|)* 3})' ':©+ 8z +'09O) .h)* L!G =Q0 =(S+
-'e+ '6<) -'z: +'0 -T})' MV).
2/2/2/ Công nghB Qho N{i HiSn
L!G =(S+ )'^X =j) M': Nw6 H6O) - -c0 -'•9 s0? +/0 +k)*. Tw6 +/0 -c0_ )*(f6 -? €‰
.h)* +2+ R)* 5Q5 +'09O) .h)* =I )R6 .c) 80,- -TO) -c0 bW6 R)* .{) L!G KY)* bc: 3I
+'a? bc +| 5>- R)* .{) 'i6 L!G =6 - 3I s0?9 bQ -c0 -T:)* s02 -T})' )'^X. V6<+ b^)
+'09I) L!G - -c0 =(S+ -'e+ '6<) 34)* 3i5_ 529 )~) L!G +•? -c0 ':©+ 2 529 )~) +•?
M':.
L!G =(S+ +'a? -T:)* D 3`) '})' -Th )45 )*?)*. M¤6 3`) +| €a+ +'a? M':k)* 1ZZ
-,) L!G KY)*.
L!G - 3I =(S+ 3i5 s0? )'c =|)* 3})' =I 3i5 bc: +2+ K:w6 3})' H_ 12_ 1_ @7 M*
)'f 529 )~) L!G ':©+ 529 3i5 L!G T? -Tw5 80,- 1-1 )wX bc: 8z 1-1 86-z+ +'09O)
.h)*. G6c) =|)* 3})' +': K:w6 H_1 M* +| .w)* 5d5 8:?9 *£6 Kc C?T:0€zK. Đd9 Kc *6c)
80,- 32) -e =>)* +| )¥)* €0,- -(i)* =R6 KW)_ =(S+ =6Q0 M'6I) 34)* M'V )~). V6<+ =|)*
3})' =U6 'Y6 )*(f6 +1)* )'d) X'k6 b^) 'c)' =L)* -'?: -2+. G6c) =|)* 3})' +': K:w6 3})'
@7_12 M* Kc *6c) +R =J)'. T *6c) =|)* 3})' bc -Tw5 80,- 1-1 =Q0 +| R)* .{) 'i6 L!G '`6
K(0 bQ 3I.
2/4/ M|T S` TH!}T BM CHKNH
2/4/)/ BN chdE
BI +'a? -w6 M': Nw6 H6O) Kc K:w6 3I -Th )45 )*?)*_ =(S+ Kc5 34)* -'~X +'J0 Ke+ +?:_
=(S+ M6I5 -T? €6O0 d5 bc +'hX % s0?)* 1ZZ· 5R6 'c)_ -'‰ -'•9 Ke+ ; 2X €0,- 27M*°+5
2
_
-'‰ MV) ; 17M*°+5
2
. BI =©- )45 )*?)* -TO) +2+ *R6 =m 34)* 3O -1)*. M>- €R -'1)* €R +•?
3I '6<) +| -w6 M': *?€ Đc Nª)* )'( €?0:
• T'I -V+': 22_76 5

• #a+ +'a?: 1ZZ ZZZ M*
• "X €0,- -'6j- Mj: 17M*°+5
2
• Đ> ¥) 5U) +': X'~X: 155 ° )¥5
V} 3I =(S+ -'6j- Mj )45 )*?)* )O) +| )'l)* (0 )'(S+ =6I5 €?0:
• Ư0 =6I5: +'j -w: bc K‡X T2X =i) *6k) 'i) 3I +/0_ +'6 X'V K‡X =©- V- 'i).
• N'(S+ =6I5: -6O0 '?: b^- K6<0 +': 5>- =i) bJ +'a? KW)_ .6<) -V+' -'6j- Mj +?:
'i)_ €a+ +'a? 3I M'1)* KW) +'¦ -'V+' 'SX +': +2+ M': b? bc )'Y.
 C;u t{o ef tXEng thilt >ị tXSn >N

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 22

Báo cáo thực tập công nhân
C;u t{o >N: Đ(S+ 51 -k )'( '})' b¶:
BI *`5 +| +2+ 3> X'^) €?0:
− N1P: Đ(f)* R)* '`6 K(0: =(S+ .§)* =I '`6 K(0 L!G - -T:)* R)*
bQ 3I +'a?. TTO) =(f)* R)* '`6 K(0 *`5 +| b?): 1 b?) K2 +'‡)” 1 b?) 5>-
+'6Q0” 1 b?) =6Q0 M'6I) 34)* M'V )~).
− N2P: Đ(f)* R)* 80,-: -TO) =(f)* R)* )c9 *`5 +| b?): 1b?)
s02 .U)* =©- -T:)* 3I” 1b?) K2 +'‡)” 1 b?) =6Q0 M'6I) 34)* M'V )~). C'6Q0
+?: R)* 80,- -T:)* 3I Kc @ +5 €: bW6 =29 3I =I -T2)' 'L- )(W+ bc +©) 3‹)
3O) -T:)* 3I
− NP: Đ(f)* R)* )'^X -c0.
− N@P” NDP: Đ(f)* R)* 'L- bc )~) M'V .§)* =I )'^X -c0 bc =k: 3I.
− N6P: Đ(f)* R)* -'2: 3h6 3©5_ =,- +2-_ T¦_+©) 3‹)_ )(W+ T? M'Y6 3I.
TTO) =(f)* R)* K01) +| 2 b?) ; -Tw)* -'26 =|)*.
− N7P: T'(W+ =: q:-? .§)* =I =: 5a+ +',- KY)* -T:)* 3I_ - =| -V)'
=(S+ K(S)* L!G -`) +'a?.
− N7P: C‰? bc: +'¦ =(S+ X'~X 5; M'6 Kc5 b< €6)' 3I.
− NHP: Đ(f)* R)* 8k 'i6.
− N1ZP: 2 b?) ?) -:c) 2X €0,-.
− N11P: Đ`)* '` =: 2X €0,- 'i6 +•? L!G.
− N12P: Đ`)* '` =: 5a+ +',- KY)* 34)* +/0 X'?:.
N1P: Đ`)* '` =: )'6<- => L!G KY)*.
2/4/2/ Các thilt >ị th~o >N
 VEn En tofn áp hu;t:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2

P
P
P
L
(11)
(12)
(13)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(8)
(10)
(7)
(9)
Báo cáo thực tập công nhân
 C'a+ )¥)*: V?) ?) -:c) 2X €0,- '?9 +U) *£6 Kc b?) ?) -:c) =(S+
.§)* 3k: b< 3I M'Y6 +2+ )*09 '6I5 .: 2X €0,- -T:)* 3I -¥)* =>- )*>- )'(:
bm 3I” 'Y)* b?)” 'Y)* -'6j- 3J =: 3I...
 V?) ?) -:c) 2X €0,- =(S+ +'6? -'c)' 2 )'|5 +'V)': )'|5 b?) =©-
-TO) 3})' +'a? N3I_ 3`) +'?6P” )'|5 b?) =©- -TO) =(f)* R)*. N'|5 b?) ?)
-:c) -TO) 3I 3?: *`5” b?) ?) -:c) 3O) -T:)* bc b?) ?) -:c) 3O) )*:c6. V?)
?) -:c) =(S+ K‡X =©- -TO) 3I +•? M': L!G ; Đc Nª)* Kc K:w6 b?) 3O) )*:c6.
 Ci +'j ':w- =>)*: V?) ?) -:c) 2X =(S+ )'c €k) 80,- +c6 =©- bc )6O5
X':)* .(W6 5>- 2X €0,- =J)' -T(W+ N2X €0,- 3‡- =/0 8kP. "X €0,- )c9 X'h
-'0>+ bc: 9O0 +/0 -'6j- Mj +•? 3})' +'a?. K'6 2X €0,- -T:)* 3})' -¥)* KO)
=j) 2X €0,- +c6 =©- -'} )| €¶ =‹9 b?) T? M'Y6 3< b?) bc M'V =(S+ 8k T? )*:c6.
Nj0 2X €0,- -6jX -h+ -¥)* -'} b?) 5; =j) bJ -TV -R6 =? +>)* -'z: )'l)* -6j)*
MO0. K'6 b?) )c9 5; -'} K(S)* M'V L!G -':2- T? Kc5 2X €0,- 3O) -T:)* *6k5
=6 bc M'6 2X €0,- *6k5 =j) 5>- *62 -TJ )c: =| -'} KU 8: +•? b?) €¶ ~X +'©- =Š?
+•? b?) bc: 3< bc b?) M'1)* +': L!G -':2- T? )l?. "X €0,- -w6 =| b?)
=|)* +'©- Kw6 *£6 Kc 2X -26 )6O5. "X €0,- )c9 €¶ )'Y 'i) 2X €0,- 3‡- =/0 8k.
 Th:[c Co mdc L5( Oo{i uotE:
 C1)* .h)*: …§)* =I M6I5 K(S)* 'c)* -`) -T:)* 3I bc -T2)' b6<+
)'^X s02 =/9.
 C,0 -w: bc ':w- =>)*: T'(W+ =: 5a+ +',- KY)* K:w6 q:-? *`5 +|:
R)* 8k bc R)* =:. \)* =: +| .w)* +:)* bc |+ -'I s0?9 =j) +2+ bJ -TV_ =>
+?: M'2+ )'?0 3O) -T:)* 3I. K'6 s0?9 ; bJ -TV +?: )',- a)* bW6 5a+ )'^X
?) -:c) -R6 =?. Nj0 3I +'a? =/9 -'} s0?9 -?9 s0?9 80R)* +': =j) M'6 R)*
+'w5 L!G KY)*.
 V^) 'c)':
o …§)* =I +'R)* )'^X s02 =/9: =©- -'(W+ ; bJ -TV +?: )',-_ M'6
3I */) =/9 5; R)* 8k -)* KL+ +': =j) M'6 L!G -':2- T? ; .w)* KY)*.
o …§)* =I =: 3I M'1)* =/9: TT(W+ -6O) s0?9 -'(W+ =j) bJ -TV
5c -w6 =| =/0 R)* M'1)* +'w5 bW6 5a+ +',- KY)* =I +'¦ +| L!G 'i6
-':2- T?. #?0 =| s0?9 - - R)* +': =j) M'6 +'w5 5a+ +',- KY)* bc =£+
€R =: -TO) 5©- =`)* '`.
 Th:[c Co <{ng phEo:
L:w6 -'(W+ )c9 +| Mj- +,0 *`5 5>- X'?: 3O) -T:)* 3I )45 -TO) 5©- +',-
KY)*_ ':w- =>)* -'z: )*09O) -‡+ =U) 3‹9 bc +'¦ 32: 34)* M65 -TO) 5©- =`)* '`
; X'V? -TO) 3I.
 8m n:[c:
 Mh+ =V+': -'2: +2+ +',- 3‹) N)(W+_ 3h6 3©5_ =,- +2-_ T¦_ +©)...P T?
M'Y6 3I. C2+ +',- 3‹) )c9 =6 bc: 3I €?0 5¤6 K/) )'^X 'c)*. …: b^9 +/)
X'k6 8k )(W+ €?0 5¤6 K/) )'^X 8:)*.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2@

Báo cáo thực tập công nhân
 pO0 +/0:
o C'¦ 8k )(W+ €?0 M'6 =¨ =• -'f6 *6?) +',- 3‹) K‡)* 80R)* =29 3I.
K6I5 -T? -V)' ?) -:c) -w6 M'0 be+ 8k )(W+.
2/4/4/ `ng <qn L5(
• `ng mUm
 C1)* .h)*: .§)* =I +2X )R6 - R)* -'~X .{) L!G -T:)* M': =j) *6c) M?)6´:KK
-TO) -c0 -T:)* s02 -T})' 80,- )'^X -c0_ ':©+ )R6 '< -'R)* +1)* )*'< M': bW6 8z 3`) L!G
M'6 +,X X'2- +': 8z 3`).
 C,0 -w::
\)* 5Q5 +| -'I =(S+ +'j -w: -'z: 2 .w)*: 5>- .w)* +| Mj- +,0
C:5X:€6-z *`5 )'6Q0 KWX X:K65z ':©+ +?: €0 NO:XTz)z” 5>- .w)* +| Mj- +,0
34)* +?: €0 +| +2+ )jX €|)* 34)* -'~X M'1)* T¦ 3O) )*:c6 bc 3O) -T:)* =(S+ *6?
+1)* 34)* -'~X M'1)* T¦.
V^- K6<0 +'j -w: R)* 5Q5 NMI +k M'WX )R6P +'J0 =(S+ 2X Ke+ X'2 '•9 -R6
-'6I0 77M*°+5
2
. TTO) -'d) R)* +| *'6 T¢ ÁL!G?€Â.\)* 5Q5 +| => .{) =6<)
M'1)* =(S+ s02 Z.7D ð5.
• `ng th•p: #‰ .h)* K:w6 R)* -'~X +'09O) .h)* +'J0 2X Ke+.
Các tXEng thilt >ị tXSn C:gng Vng
 V?): TTO) +2+ =(f)* R)* *`5 +| +2+ K:w6 b?) €?0:
 V?) s02 .U)*:
o V?) s02 .U)* .§)* =I *6k5 -R6 -'6I0 K(S)* L!G M'6 =(f)*
R)* 3J bm.
o H:w- =>)*: 3})' -'(f)* b?) s02 .U)* ; -Tw)* -'26 K01) 5;
+': KY)* L!G =6 s0? bW6 5>- K(0 K(S)* )',- =J)'. K'6 K(0 K(S)* b(S-
s02 5a+ => +': X'~X -'} )| €¶ =‹9 b?) 80R)* =|)* +'©- Kw6 bW6 3<
b?) X'V? -TO) Kc5 KY)* L!G M'1)* -':2- T? =(S+ )l?.
o V?) s02 .U)* =©- -w6 =/0 R)* 80,- X'V? -T:)* 3I_ +': X'~X K(0
K(S)* =6 s0? - 1Z † @Z5

°'. K'6 .: €e +R )'( bm R)* Kc5 K(0 K(S)*
-¥)* b£- -TO) 6Z5

°' -'} )| =‹9 b?) KO) X'V? -TO) M'V- bW6 3< b?) Kc5
L!G M'1)* -':2- T? =(S+.
 V?) +'‡):
o …§)* =I =|)* 5; R)* .{)_ =6Q0 M'6I) '(W)* +'k9 bc K(0
K(S)* .U)* +',- KY)* -T:)* R)*.
o C| 2 K:w6 b?) +'‡): b?) +‰? bc b?) -'±)* *|+.
 V?) =|)* )'?)': …§)* =I +‡- )'?)' .U)* +',- KY)* )'45 -T2)' -¡)
-',-_ '?: 'h- KY)* =j) 5a+ -R6 -'6I0 ':©+ =I '(W)* )'?)' .U)* +',- KY)*
-'z: 9O0 +/0 -T:)* +2+ s02 -T})' +1)* )*'<.
 V?) 5>- +'6Q0:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2D

Báo cáo thực tập công nhân
o C| Mj- +,0 3k: =k5 +'¦ +': +',- KY)* -T:)* R)* +'k9 -'z: 5>-
+'6Q0 bc -e =>)* =|)* Kw6 M'6 +',- KY)* +'k9 -'z: +'6Q0 )*(S+ Kw6.
o V?) 5>- +'6Q0 +U) +| -2+ .h)*: 3k: b< 529 5|+_ -T?)* -'6j- 3J
R)* .{) M'1)* 3J -2+ .h)* 3,- KS6_ +| -'I 3J '( 'w6 M'6 .U)* +',- KY)*
+'k9 )*(S+ +'6Q0. TT:)* -T(f)* 'SX )c9 b?) 5>- +'6Q0 -'(f)* =(S+
3R -TV -TO) =(f)* R)* =‹9 +•? 529 3i5.
o V?) 5>- +'6Q0 *6l +',- KY)* -T:)* R)* 'L- +•? 529 3i5 K6 -d5
M'1)* 3J -h-_ *6LX 3i5 M';6 =>)* .º .c)*. TT:)* -T(f)* 'SX )c9 b?)
5>- +'6Q0 =(S+ 3R -TV -TO) =(f)* R)* 'L-.
 V?) '`6 K(0: …§)* =I *6k5 2X €0,- -T:)* R)* bc -T:)* -'6j- 3J 529
3i5 34)* +2+' -e =>)* 5; T? ; 5>- 2X €0,- =¨ =J)' bc 8k +',- KY)* bc:
5>- 3I +'a? ':©+ 5>- )'2)' R)* .{) M'2+_ -'e+ '6<) =(S+ b6<+ 3k: b< '<
-'R)* 5c M'1)* X'k6 5; b?) ?) -:c) 2X €0,- 8k L!G bc: M'1)* M'V. T,- +k
+2+ 3i5 L!G =Q0 X'k6 +| b?) '`6 K(0 3O) )*:c6 b} )|:
o Bk: b< 3i5 M'Y6 +'O)' K<+' 2X s02 5a+. #e +'O)' K<+' 2X
s02 5a+ €¶ -w: T? a)* €0,- 3,- KS6 =R6 bW6 +2)' 3i5 -Th.
o Bk: b< '< -'R)* M'Y6 3J s02 2X. Nj0 3i5 3J s02 2X -TO) =(f)*
R)* =‹9 -'} b?) ?) -:c) 2X €0,- €¶ 8k L!G bc: M'1)* M'V.
o TT2)' +': 5:-:T M'Y6 3J s02 -k6.
 V?) ?) -:c) 2X €0,- -TO) =(f)* R)*: V?) ?) -:c) 2X €0,- -TO) =(f)*
R)* +ž)* +| +'a+ )¥)* )'( b?) ?) -:c) 2X €0,- -TO) 3I. N*'Š? Kc +'R)* Kw6
)*09 '6I5 .: 2X €0,- -¥)* +?: 34)* +2+' -e =>)* 5; ; 5>- 2X €0,- =J)'
-T(W+ bc .: =| Kc5 *6k5 2X €0,- =(S+ 3R -TV -TO) -)* =:w) R)* *6l? +2+
b?). K'6 2X €0,- -T:)* =(f)* R)* -¥)* -'} )| 5; b?) 8k 'i6.
 L(0 K(S)* Mj: …§)* =I 82+ =J)' K(S)* +',- KY)* =6 -T:)* R)* .{)
-T:)* 5>- M':k)* -'f6 *6?) )',- =J)'. TT:)* M': L!G_ )*(f6 -? €‰ .h)*
K:w6 K(0 K(S)* Mj -'I -V+' M6I0 +2)' -T(S- =I =©- -TO) +2+ =(f)* R)*.
 B})' K£+: …§)* =I -2+' +©) 3‹)_ 8¦ -T:)* +',- KY)* -T(W+ M'6 =6 bc: K(0 K(S)* Mj_
3i5.
2/4/F/ HB thVng gifn Vng C€ng >•nh
(ifn CEXouh~O
Đ|)* +2+ K:w6 3})' .d) .h)* H_ 1 M*. G6c) )c9 Kc *6c) =|)* 3})' 32) -e =>)*_ =(S+
=6Q0 M'6I) 34)* M'V )~). K'6 3})' *?€ +/) )wX ; bc: bJ -TV +'0‹) 3J =|)* T|- -'} -?9 3^- -e
=>)* =‹9 3})' - bJ -TV +'f bc: *6c) C?T:0€zK_ KL+ =| )*(f6 +1)* )'d) +'¦ +/) =(? =/0
=|)* T|- bc: b?) 3})' T`6 ,) )L-_ b?) M'V )~) €¶ Kc5 +': b?) *?€ 5; =I *?€ =(S+ )wX bc:
3})'. Đ`)* -'f6 KL+ =| =6Q0 +'¦)' -T£)* K(S)* bY 3})' -TO) +d) )'f -'?)* =:. K'6 3})'
=(S+ =|)* 8:)* -'} -?9 =‹9 -T:)* +d) -2+ =>)* KO) b?) M'V )~) Kc5 =|)* b?) *?€ bc )'¨
=/0 =|)* T|- T? M'Y6 3})'. K'V 3})' =(S+ =(? =j) bJ -TV T? -TO) *6c) C?T:0€zK -'} -?9 =‹9
=(? 3})' T? M'Y6 bJ -TV =|)* T|- -TO) 3¥)* -k6.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 26

Báo cáo thực tập công nhân
(ifn C€ng >•nh Fr Qg
G6c) =|)* 3})' @7 M* *`5 +| @ 529 =|)* T|- =©- +R =J)' bW6 '< -'R)* .{) *?€ KY)*
bc ':c) -:c) =>+ K^X bW6 *6c) C?T:0€zK.
H< -'R)* )c9 *`5 +2+ +'6 -6j- +i 3k) €?0:
 M>- -'?)* =: -T£)* K(S)* bY 3})': T§9 -'z: -T£)* K(S)* bY 5c -? =6Q0 +'¦)' +d)
+': -'V+' 'SX.
 V?) M';6 =>)*.
 V?) )'k.
 V?) )*‡- *?€.
K'6 b?) M';6 =>)* =(S+ b^) 'c)'_ *?€ =6 bc: =/0 =|)* T|-. K'6 3})' =¨ =(S+ )wX
=/9_ -'c)' )R6 -T:)* +d) 'w 80R)* Kc5 +d) 34)* =/0 -TO)_ Kc5 -2+ =>)* =j) b?) )'k bc -e
=>)* )*‡- )wX *?€_ b6<+ =|)* 3})' )*)* Kw6.
2/4/J/ Thilt >ị >km chuyNn L5(
2/4/J/)/ Máy >km L5(
pO0 +/0 +•? 529 3i5 M'6 .§)* =I 3i5 L!G:
V} L!G Kc M'V =R- '|? KY)*_ -`) -w6 ; '?6 -Tw)* -'26 +d) 34)* KY)* 'i6 .: =| 9j0 -R
s0?) -T£)* +•? 529 3i5 Kc *6l L!G KY)* M'1)* =(S+ 36j) -'c)' 'i6_ b} 'i6 L!G M'6 K£-
bc: -T:)* 529 3i5 €¶ Kc5 +': K(0 K(S)* *6k5 =6” 'i6 Kc5 )*0>6 bc 316 -Ti) M~5 'i)
+',- KY)* )O) 529 3i5 )'?)' +'|)* 3J 5c6 5U). H¤) 'SX KY)* 'i6 €¶ -w: T? K(0 K(S)*
M'1)* =`)* =Q0 bc M'1)* ¡) =J)' €¶ *d9 T0)* =>)* 5w)' Kc5 X'2 'Y)* 3i5.
M29 3i5 L!G X'k6 Kc 529 3i5 +| €e .6 +'09I) -V+' +e+ -w: T? 2X €0,- -TO) +',-
KY)* 5c M'1)* +/) X'k6 *6? -¥)* b^) -R+ +•? .U)* +',- KY)*.
M29 3i5 €‰ .h)* -w6 M': *?€ Kc K:w6 529 3i5 +'09O) .h)* M6I0 -0R+ 36). M29 3i5
-0R+ 36) +ž)* Kc K:w6 529 3i5 K9 -d5. T09 )'6O) +2+ =©+ -V)' bQ '6<0 €0,- +•? K:w6 529
3i5 )c9 ':w- =>)* *6R)* )'( 529 3i5 M6I0 -'I -V+'. M29 3i5 -0R+ 36) -2+ .h)* 2X €0,-
-TO) +',- KY)* *6R)* )'( 529 3i5 K9 -d5_ )| -¥)* b^) -R+ +',- KY)* =I 36j) =>)* )¥)*
-'c)' -'j )¥)*. #e M'2+ 36<- *6l? 529 3i5 -0R+ 36) bc 3i5 K9 -d5 Kc: 529 3i5 -0R+ 36)
+'6? €e *6? -¥)* b^) -R+°2X €0,- -'c)' )'6Q0 *6?6 =:w)_ +',- KY)* =(S+ -¥)* b^) -R+ bc 2X
€0,- - - s0? 5¤6 *6?6 =:w). NO) -? +| -'I +': T4)*: 529 3i5 -0R+ 36) Kc K:w6 529 3i5
=? +,X.
2/4/J/2/ Máy n•n L5(
 M29 )~) L!G +| +1)* .h)* =I:
 C'09I) *?€ - 3`) )c9 €?)* 3`) M'2+.
 %0,- +': 8z 3`).
 HL- 'i6 L!G T? M'Y6 3`).
 Đk: *?€ KY)* -T:)* -T(f)* 'SX )'^X -c0.
 N*09O) -‡+ b^) +'09I) +',- KY)* )'f +'O)' K<+' 2X €0,- 'i6.
M29 )~) =(S+ +'j -w: bW6 5h+ =V+' .§)* +': 'i6. T09 )'6O) -T:)* s02 -T})' )~) €¶
+| 5>- V- KY)*_ +',- KY)* )c9 -09 +| 5>- K(S)* )'Y )'()* +| -'I *d9 )*09 '6I5 +': 529
)~) b} M'6 -Th+ 3i5 =¨ =‹9 'j- 'i6 T? M'Y6 89K?)' bc *©X KWX KY)* M'1)* -'I )~) =(S+.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 27

Báo cáo thực tập công nhân
Đ6Q0 )c9 *d9 X'2 'Y)* 529 )~). ĐI -T2)' '6<) -(S)* )c9_ )*(f6 -? .§)* 5>- .h)* +h =I
TL- +',- KY)* T? M'Y6 529 )~). Hi6 L!G 3J )~) -w6 )'6<- => )*()* -h +•? )| bc -'(f)*
5?)* -'z: )'l)* *6£- KY)* T,- )'Y_ 'i6 M'6 3J 'L- - 3`) s0? '< -'R)* R)* Kw)' -'(f)*
.º 3J 36j) -'c)' KY)* -T(W+ M'6 =j) 529 )~). C2+ *6£- KY)* -T>) K{) -T:)* 'i6 €¶ +'J0 -2+
.h)* +•? 2 Ke+: -T£)* Ke+ bc Ke+ 5? €2-. K'6 'i6 .6 +'09I) +c)* )'?)'_ Ke+ 5? €2- €¶
-¥)*_ bc -w: +c)* )'6Q0 *6£- )'Y. K'6 'i6 .6 +'09I) +'^5 -'} -T£)* Ke+ Kc5 'w- KY)* -2+'
M'Y6 'i6. B{9 +',- KY)* .e? -TO) )*09O) -‡+: Kc5 *6k5 b^) -R+ .6 +'09I) +•? 'i6. Đ(f)*
MV)' +•? 3{9 KW) 'i) =(f)* MV)' +•? R)* 'L-_ =6Q0 )c9 €¶ Kc5 +': b^) -R+ 'i6 +'^5 Kw6
bc *6£- KY)* €¶ Ti6 80R)* =29 3{9. TT:)* )'6Q0 -T(f)* 'SX_ +',- KY)* €¶ 3J 3R+ 'i6 ':c)
-:c) -T; Kw6 M'6 '< -'R)* 3‡- =/0 )|)* KO). Nj0 5a+ KY)* -T:)* 3{9 s02 +?: +/) X'k6
)*()* +'w9 529 =I 'L- T?.
2/4/\/ HB thVng Qhông QhZ n•n tXong Qho L5(
Mjc CZch: H< -'R)* M'1)* M'V )~) -T:)* M': L!G .§)* =I =6Q0 M'6I) -e =>)*_ =6Q0
M'6I) - 8? +2+ 3> X'^) -'6j- 3J +•? +1)* )*'< N)'( b?)_ -'6j- 3J +d) M6I5 -T? '< -'1)*
+'l? +'29 -e =>)*...P. N*(f6 -? .§)* 2X Ke+ +•? .U)* M'V )~) =(S+ .{) - )*0`) +0)*
+,X =j) )i6 -6O0 -'h.
N'l)* +'¦ -6O0 Mg -'0^- +•? M'V )~):
• K'1)* +| +2+ 'w- +',- T‡) b(S- s02 MV+' -'(W+ +': X'~X.
• K'1)* K{) 'i6 )(W+.
• Đ(S+ +0)* +,X .(W6 5>- 2X €0,- ¡) =J)'.
• Đ(S+ X'? -T>) ./0 316 -Ti).
Sk Cc @‚ Oƒ Qhông QhZ thfnh QhZ n•n:
K'1)* M'V - 516 -T(f)* €?0 M'6 s0? 3/0 K£+ -'1 =I K:w6 3Y )'l)* 'w- T‡) +| MV+'
-'(W+ KW) =(S+ =(? bc: 529 )~) M'V T`6 s0? 3> K£+ -6)' =I -2+' )(W+. Tw6 =d9_ KL+ =/0
M'V )~) =(S+ Kc5 Kw)' 80R)* .(W6 )'6<- => =6I5 €(i)* =I 'i6 )(W+ -T:)* M'V )~) )*()*
-h Kw6 bc -2+' T? )*:c6. K'V )~) =(S+ =(? =j) 3})' -V+' M'V N=6Q0 2XP €?0 =| +| -'I -T>)
./0 316 -Ti) -T(W+ M'6 =z5 €‰ .h)*.
Nhnng nki c=n cung c;p QhZ n•n:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 27

Báo cáo thực tập công nhân
K'V )~) =(S+ €‰ .h)* T>)* T¨6 -T:)* +2+ M': L!G =I =6Q0 M'6I)_ M6I5 -T? ':w-
=>)*_ 32: €e +R -'6j- 3J.
• …§)* -T:)* *6c) =|)* 3})' 1 M* =I =6Q0 M'6I) b6<+ )wX *?€_ -e =|)* )*‡-
b?) M'6 =/9 3})'_ X'd) K:w6 3})' *?€ =/9_ .(_ -'6j0 €?0 M'6 -e +d) M6I5 -T?.
• …§)* -T:)* *6c) =|)* 3})' @7 M*.
• …§)* -T:)* =(f)* R)* +1)* )*'< L!G: #‰ .h)* +2+ b?) M'|? =6Q0 M'6I)
34)* M'V )~) K:w6 -'(f)* =|)*_ M'6 +/) +0)* +,X *?€_ -? +0)* +,X M'V )~) +':
+2+ b?)_ b?) 5; T?. Nj0 8k9 T? 3,- M² €e +R )c: Kc5 *6k5 2X Ke+ +•? M'V )~)
-'} b?) -e =>)* =|)* Kw6 bc )*)* +0)* +,X *?€.
• …§)* -T:)* +1)* )*'< +'l? +'29: #‰ .h)* +2+ b?) M'|? =6Q0 M'6I) 34)* M'V
)~) K:w6 -'(f)* 5;. N*'Š? Kc M'6 M': *?€ ':w- =>)* 3})' -'(f)*_ -? K01) .09
-T} 2X Ke+ M'V )~) +/) -'6j- +': b?) =I +2+ b?) )c9 K01) =|)*. Nj0 M'6 3J €e
+R Kc5 5,- 2X Ke+ M'V )~) -'} b?) +a0 'Y? 5; T? bc -e =>)* +'l? +'29.
Các thilt >ị cung c;p QhZ n•n cho Qho L5(:
H< -'R)* +0)* +,X M'V )~) *`5 +2+ -'6j- 3J +'V)' €?0:
 M29 )~) -Th+ bV- +•? ATLA#CO!CO OIL† ÄTz+-6:) K:w6 GA11! † 7D.
 T'6j- 3J Kc5 M'1 M'V K:w6 “…@Z † #T… 22Z°DZ.
 M29 K£+ -T(W+ '6<0: ATLA#CO!CO K:w6 ……@Z.
 M29 K£+ €?0 '6<0: ATLA#CO!CO K:w6 !…@Z.
 H< -'R)* 8k )(W+ -e =>)* '6<0: ATLA#CO!CO K:w6 ¾…@Z.
 B})' -V+' M'V.
 M29 )~) -Th+ bV- ATLA#CO!CO.
C2+ -'1)* €R Mg -'0^- +'V)':
o "X €0,- Kc5 b6<+ -R6 =?: 7.D 3?T.
o "X €0,- Kc5 b6<+ -T0)* 3})': 7.Z 3?T.
o C0)* +,X M'1)* M'V -e .: -w6 2X €0,- 1.76 +35 N1 K°€P.
o C1)* €0,- -R6 =? N-w6 2X €0,- 7.D 3?TP: 11M½
o Đ>)* +i 7Zb°DZ '¿.
 T'6j- 3J Kc5 M'1 M'V ATLA#CO!CO K:w6 “…@Z.#T…22Z°DZ.
C2+ -'1)* €R +'V)':
o "X €0,- Kc5 b6<+ -R6 =? 1.Z3?T.
o …0)* -V+' 30`)* M'V -w6 2X €0,- 7.Z3?T: 7D +35.
o N'6<- => =6I5 €(i)* 2†
O
C
o N'6<- => 3?: s0?)' @D
O
C.
M29 Kc5 M'1 M'V -'e+ +',- Kc '< *`5 529 Kw)' bc -'6j- 3J -2+'_ 8k )(W+.
K'1)* M'V €?0 M'6 s0? 529 )~) -Th+ bV- =(S+ )~) =j) 2X €0,- +/) -'6j-
NM':k)* 73?TP =(S+ .{) bc: 529 Kc5 M'1 M'V. Tw6 =d9 M'V )~) =(S+ Kc5 Kw)'
=j) )'6<- => =6I5 €(i)* Kc5 +': 'i6 )(W+ -T:)* M'V )~) )*()* -h Kw6 bc -2+' T?
)*:c6 s0? 3})' 8k )(W+.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2H

Báo cáo thực tập công nhân
 B})' -V+' M'V:
o …0)* -V+': 1_Z+35
o …w)* =a)*_ 2X €0,- 11_Z3?T
o C| -T?)* 3J b?) ?) -:c) bc =`)* '` 2X €0,-
T2+ .h)* +•? 3})' -V+' M'V Kc +0)* +,X +': '< -6O0 -'h K(S)* M'V )~) K6O) -h+_¡)
=J)'_ =L)* K(0 K(S)* bc 2X €0,- 9O0 +/0.
2/4/^/ HB thVng phYng cháy chnE cháy c„E Qho (Eh
K': *?€ L!G Nw6 H6O) =(S+ -T?)* 3J '< -'1)* X'U)* +'29 +'l? +'29 '6<) =w6. K'6
+| €e +R bQ +'29 )¡ -'} 5£6 ':w- =>)* =6Q0 =(S+ -e =>)* '|?.
#i =` )*09O) Kˆ +•? '< -'R)* +'l? +'29:

K'6 ':w- =>)* 3})' -'(f)*_ -:c) 3> '< -'R)* =(S+ .09 -T} 2X €0,- 6 M*° +5
2
. "X Ke+
)c9 =(S+ .09 -T} 3;6 5>- 3i5 *£6 Kc 3i5 .09 -T} 2X Ke+. K'6 2X €0,- *6k5 80R)* .(W6
D.D M*°+5
2
-'} '< -'R)* =6Q0 M'6I) -e =>)* =|)* =I 3i5 .09 -T} 2X Ke+ ':w- =>)* 3§ bc:
X'/) -¡) -',- 2X €0,- 5,- =6 +': =j) M'6 2X €0,- -TO) =(f)* R)* =w- 6 M*°+5
2
-'} -e =>)*
)*‡-.
Tw6 )'l)* )i6 .º +| )*09 +i 8k9 T? +'29 )¡ -'} '< -'R)* +'l? +'29 =(S+ -'6j- Mj +|
)'l)* R)* -'•9 -6)' )'Y +'a? +',- KY)* bc M'6 )'6<- => -¥)* KO) -TO) 7Z
Z
C -'} R)* -'•9
-6)' 3J b; T? bc )(W+ -T:)* R)* +'l? +'29 €¶ X'0) T? )*:c6. V} 5>- Kˆ .: )c: =| )'(: M;
b?) )(W+ +'l? +'29_ 3I R)* -'•9 -6)'... €¶ Kc5 +': 2X Ke+ -T:)* =(f)* R)* *6k5 80R)*.
K'6 2X Ke+ )c9 80R)* .(W6 @ M*°+5
2
-'} '< -'R)* =6Q0 M'6I) ۦ -e =>)* M';6 =>)* 529
3i5 =6<) =I +'l? +'29.
C2+ -'1)* €R +'V)' +•? 3i5 =6<): C1)* €0,- 2ZZ H!_ €R bU)* s0?9 )¯1@7Zb°X_
)*0`) =6<) 7Zb°DZZH¿.
Nj0 2X Ke+ -T:)* =(f)* R)* -6jX -h+ *6k5 80R)* .(W6 M*°+5
2
-'} 3i5 .6z€zK €¶
=(S+ ':w- =>)*. C1)* €0,- +•? 3i5 )c9 Kc 27ZH!.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* Z

Báo cáo thực tập công nhân
N*0`) +0)* +,X )(W+ +': '< -'|)* +'l? +'29 Kc 3I )(W+ +'l? +'29. N*:c6 T? -T:)*
=6Q0 M6<) 3I )(W+ +'l? +'29 M'1)* +0)* +,X =• )(W+ -'} -? +| -'I 5; b?) -TO) =(f)*
R)* =I 'L- )(W+ - €1)* Hc).
#i =` s02 -T})' 3i5 )(W+ +'l? +'29 )'( €?0:


SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 1

Báo cáo thực tập công nhân
#1)* Hc)
H> -6O0 -'hSVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 2

1
Báo cáo thực tập công nhân
CH&'N( 4 : *H+ 8…N(
........ ........
4/)/ (!0! TH!1% CH%N(
K': 8¥)* K'0O Mg Kc 5>- -T:)* )'l)* M': 8¥)* KW) )',- +•? 56Q) TT0)* '6<) )?9_
Kc 5>- =J? =6I5 -6jX )'^) bc X'd) X'R6 +2+ K:w6 €k) X'‹5 +•? +1)* -9 8¥)* ./0 M'0 be+ D
K': 8¥)* ./0 K'0O Mg -`) +'a? bc X'd) X'R6 +'• 9j0 2 €k) X'‹5 +'V)' Kc %¥)*
NAH2_ AHDP bc …O N…O Z_ZD” …O Z_2DP. C2+ €k) X'‹5 )c9 +'• 9j0 =(S+ )'^X - )(W+
)*:c6 -'1)* s0? =(f)* 36I)_ =(S+ b‹) +'09I) 34)* -c0 -'•9_ =j) +k)* 36I) Mg K'O_
=(S+ 3i5 'L- bc: -'1)* s0? +2+ '< -'R)* R)* 5Q5 5c0 =z)_ bc €?0 =| =(S+ =(? bc:
M': K'0O Mg 34)* '< -'R)* =(f)* R)* )*/5 .(W6 KU)* =,-. H6<) )?9_ '< -'R)* )c9 *`5
@ R)*_ +| MV+' -'(W+ R)* Kc 126)+'z€.TT:)* =| +| 2 R)* )'^X bc: 3I bc 2 R)* 80,- 3I.
H< -'R)* Kc5 b6<+ +•? M': %¥)* …/0 K'0O Mg *`5 +|:
 K'0 be+ X'd) X'R6 €k) X'‹5

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)*

Ck)* Mg K'O K': K'0O Mg
!'d) X'R6 -TO)
-'J -T(f)*
Báo cáo thực tập công nhân
 H< -'R)* -`) +'a? N'< 6 3I bc '< @ 3IP
 H< -'R)* 3i5
 H< -'R)* +'l? +'29
 !'U)* =6Q0 M'6I) -T0)* -d5
K': 8¥)* ./0 K'0O Mg *`5 +| -¡)* +>)* Kc 1Z 3I +'a? 8¥)* bc ./0 …O.
TT:)* =|:
K'0 6 3I: B1_ B2_ B_ B@_ BD_B6
KHU 6 BF
K'0 @ 3I: B7_ B7_ BH_ B1Z

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @

Báo cáo thực tập công nhân
KHU @ BF
C2+ 3I 6_ 7_ 7_ H_ 1Z =(S+ K‡X =©- '< -'R)* -e =>)* '|? -T:)* b6<+ =: )'6<- => bc
+'6Q0 +?: 5e+ +',- KY)* +•? €k) X'‹5 +| -T:)* 3I.N- bc HP
4/2/ CaN( N(H1 *H+ 8…N(
K': 8¥)* ./0 K'0O Mg *`5 1Z 3I +'a?_ =2)' €R -'a -e B1_ B2_ B_ B@_ BD_ B6_ B7_
B7_ BH_ B1Z. N*:c6 T? +| 2 3I +'a? )(W+. V6<+ +'a? K:w6 €k) X'‹5 )c: Kc X'h -'0>+ bc:
b6<+ 80,- )'^X =i) 'c)*_ +| -'I Kc 8¥)* +ž)* +| -'I Kc ./0. K'6 =| )*(f6 -? X'k6 Kc5 €w+'
3I 34)* +2+' =‹9 )(W+ bc: '< -'R)* R)* .{) K6O) s0?) bc: 3I +'a?. #?0 M'6 -'0 X'/) +©)
)'6O) K6<0_ )(W+ -'k6 =(S+ +'09I) s0? M'0 8‰ KV )(W+ -'k6 =I Kc5 €w+' )(W+_ X'/) +©)
=(S+ K:w6 3Y_ X'/) )(W+ -T:)* =(S+ -'0 '`6 =I Kc5 )(W+ +'l? +'29. #?0 M'6 Kc5 €w+' 3I
-'} )'6O) K6<0 +/) +'a? ۦ =(S+ 3i5 -Te+ -6jX - M'0 )'^) 'c)*.
4/4/)/ C;u t{o các >cn chdE
† T'd) 3I:
H})' -Th_ 1 KWX_ =(S+ +'j -w: .: )'6Q0 56j)* -'~X -,5 N.c9 M':k)* 2 X'd)P 'c) Kw6_
Mj- +,0 +'6Q0 .c9 -'c)' 3I -¥)* ./) - -TO) 80R)* .(W6 .: +'J0 Ke+ -'•9 -Š)' -¥)* ./)
-'z: +'6Q0 €d0 +•? 8¥)* ./0 NX'V? */) =29 3I +| -'I 1255 bc -TO) )|+ 3I +| -'I M':k)*
@ÅD55P. Ở bc)' =?6 -TO) -'c)' 3I +| 1 bU)* R)* 5c0 8?)' 3?: s0?)'_ =| Kc R)* +'l?
+'29 34)* )(W+ M'6 +| €e +R +'29 3,- )*f_ )*:c6 T? )| +U) +| +'a+ )¥)* X'0) )(W+ Kc5
52- bc)' =?6 3I N.: )'6<- => 3O) -T:)* +ž)* )'( 3O) )*:c6 +•? bc)' =?6 3O) -TO) +?: 'i)

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D

Báo cáo thực tập công nhân
€: bi6 ; +2+ bJ -TV M'2+P. N*:c6 T? +U) +| 2 R)* )'Y +| )'6<5 bh .{) )(W+ ':©+ 3>- =6
+'l? +'29 M'6 +| €e +R NR)* 5c0 8?)' Kc .{) )(W+_ R)* 5c0 =Y Kc 3>- +'l? +'29P. Ở X'V?
.(W6 -'d) 3I +| 5>- K¤ +| -2+ .h)* =I )*(f6 +1)* )'d) bc: M6I5 -T?_ €‰? +'l?_ 3k:
.(m)*_ Kc5 b< €6)'Ÿ
† M26 3I:
H})' )|)_ - 3O) -T:)* )'}) KO) )'( '})' 526 .§_ =R6 bW6 '< -'R)* 3I +ž +•? M': -'}
-'?)' -Th +'R)* ; *6l? M'1)* -'I TL- =6_ +U) '< -'R)* 3I 5W6 -'} -'?)' -Th =| +| -'I TL- =6
M'6j) M'1)* *6?) 3I +'a? =(S+ +k6 -'6<) 'i). T2+ .h)* +•? 3I +'a? Kc =k5 3k: €e ¡)
=J)' -(i)* =R6 +•? €k) X'‹5 -T:)* s02 -T})' 80,- )'^X 8¥)* ./0” -TO) 526 3I +| +2+ -'6j-
3J +'V)':
o %0X2X -';: 2 +26_ =(S+ K‡X -TO) 526 3I_ ':w- =>)* )'( 5£6
80X?X M'2+ bc +| -2+ .h)* =6Q0 +'¦)' 2X €0,- -T:)* X'w5 b6
+': X'~X 5c 3I +| -'I +'J0 =(S+ -T:)* s02 -T})' 80,- )'^X_ -`)
+'a?. Ch -'I Kc bc: 5§? 5(? -'} 8¥)* ':©+ ./0 3J +: Kw6 )O)
80X?X +| )'6<5 bh 'L- M'1)* M'V bc: =I -T2)' '6<) -(S)* 5~:
3`)_ +U) -'f6 =6I5 M'2+ )| Kw6 -'; T?. …(W6 3> X'^) M'R)* +'j
2X €0,- -T:)* 80X?X_ -6jX *62X bW6 526 3I -'(f)* K‡X K(W6 )*¥)
+'29 )*¥) M'1)* +': 'L- -6? K‰? +'29 - )*:c6 bc:.
o L¤ =:: -w6 =d9 +| -'I K,9 5{0 8¥)* ./0 ':©+ =: )'6<- => '?9 =:
5a+ +',- KY)* -T:)* 3I +'a? 34)* -?9.
o L¤ +'6j0 €2)*: +| -2+ .h)* +'6j0 €2)* M'6 M6I5 -T?_ 3k: .(m)*_
'?9 Kc5 b< €6)'.
o H< -'R)* =: +'6Q0 +?: -e =>)*: .§)* =I =: 5a+ -T:)* 3I 1
+2+' +'V)' 82+ M'6 +/) =R6 +'6j0_ €: €2)' M'6 M6I5 =J)'.
o T'?)' +'R)* €~-: +| @ ':©+ 6 +d9_ .§)* =I -T2)' '6<) -(S)* €~-
=2)' *d9 +'29 )¡ bc: 5§? 5(? .1)*.
o C/0 -'?)* 3I: K‡X 3O) )*:c6 3I_ 325 -'z: -'d) 3I_ .{) - =29
3I KO) 526 3I_ )| X'h+ bh +': b6<+ =6 Kw6 +': +2+ -'?: -2+ -T:)*
M':.
† Đ29 3I:
C| '})' )|) )*‰?_ =(S+ =©- -TO) X'/) )Q) 5|)* =(S+ *6? +R =I -T2)' €h- KL)_ 3O)
)*:c6 =29 3I Nbc)' =?6 .(W6 +•? -'d) 3IP +| @ =(f)* R)* 80,- )'^X N2 )'^X_ 2 80,-P =(S+
=2)' €R” -TO) +2+ =(f)* R)* bQ X'V? -'c)' 3I +| @ b?) -?9 -(i)* a)* =I 80,- )'^X 8¥)*
./0” )*:c6 T? +| b?) )'Y Nb?) 8k )(W+P +| )'6<5 bh €?0 M'6 8¥)* ./0 bc: 3I_ ¡) =J)'
8:)* -'} 5; b?) =I K(S)* )(W+ -T:)* ./0 =(S+ 8k T?. TT:)* =29 3I +| +2+ X'/) +'V)'
€?0 :
o qR) 3I: Kc )i6 'L- b~- 8k )(W+ +©)_ -'(f)* =©- ; *6l? =29 3I_
)| =(S+ )R6 bW6 5>- R)* Tc €2- bW6 bJ -TV -',X )',- +•? =29 3I
-'1)* T? 3O) )*:c6 +| =(f)* R)* =I 'L- b~-_ -6O0 +©) +•? M':.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 6

Báo cáo thực tập công nhân
o T,5 K2+ : =6I5 =: ./0_ Kc5 =6I5 =: 5R+ +'6Q0 +?: 3I_ )|
-'(f)* =(S+ 'c) bc: =29 3I bc */) bW6 -'c)' 3I )45 X'V?
.(W6 -'z: X'(i)* -'±)* =a)* bW6 K¤ =: ./0.
† ĐI 82+ =J)' 5a+ 8¥)* ./0 )*(f6 -? €‰ .h)* .h)* +h =: Kc 5>- -'(W+ =: N1D†2Z5P
+| 316 +',- +'¦ -'J. C',- )c9 325 bc: -'(W+ M'6 *©X ./0 €¶ =¡6 5c0. …e? bc: => .c6 -'z:
X'/) =¡6 5c0_ bc MV+' -'(W+ +•? 3I -? +| -'I 82+ =J)' =(S+ K(S)* €k) X'‹5 -T:)* 3I.
† ĐI =: )'6<- => 8¥)* ./0 -T:)* 3I -? +| -'I .§)* -'(W+ =: 34)* -?9_ ':©+ 34)* +©X
)'6<- Mj.
4/4/2/ HB thVng Vng <qn ef eEn
H< -'R)* R)* .{) -T:)* M'0 be+ M': 3?: *`5 :
† \)* .{) - +k)* bc:
† \)* .{) bc: 3I
† \)* K6O) '< *6l? +2+ 3I
† \)* .{) =j) -Tw5 3i5 bc - -Tw5 3i5 +,X +': +2+ :-: €-z+
N*0`) 'c)* +,X +': M': +'• 9j0 =(S+ .{) - +k)* bc: bc =(S+ 3i5 bc: M': 34)* @
R)* - +/0 -c0 bc: M':.
)/ suá tX•nh nhập Qho
H< -'R)* R)* )'^X 'c)* - +k)* 36I) bQ M': =(S+ =©- )*/5 .(W6 =,-_ KL+ 5W6 -'6
+1)* X'k6 Kc5 €w+' €?0 =| .§)* )'e? =(f)* s0~- KO) 1 KWX_ T`6 .§)* 1 .d9 -'0¹ -6)'
N+'J0 )'6<-_ +2+' =6<)_ M'1)* +'29P s0,) bc: -T:)* =|_ -6jX -h+ .§)* )'e? =(f)* s0~- KO)
+': =j) M'6 =(S+ _@ KWX -'} 5W6 =z5 €‰ .h)*. V6<+ Kc5 =| +| 5h+ =V+' 3k: b< +':
=(f)* R)* )*/5 *6k5 -R6 =? 3J '( 'w6 .: 9j0 -R 3O) )*:c6 -2+ =>)* M'6 Kc5 b6<+ -T:)*
516 -T(f)* .(W6 =,-. C2+ K:w6 R)* .{) -T:)* M': N@_6_7_1Z_12_1@ 6)+'P
2/ sPE tX•nh @u;t Qho:
K': .§)* 2 529 3i5 KW) =I 80,- +'• 9j0 +': -c0 )'Y_ M': M'2+ bc 12 3i5 )'Y 80,-
+': 1-: €-z+. 1@ 3i5 )c9 =Q0 Kc 3i5 K6 -d5 'L- €k) X'‹5 - 3I =I 80,- T?. TT:)* '<
-'R)* +2+ 3I 5W6 =Q0 -T?)* 3J '< -'R)* -e =>)* )R6 bW6 -Tw5 +,X X'2- N?+:K:?. :12 +26P bc
X'U)* =6Q0 M'6I) -T0)* -d5. M29 3i5 +,X +': 1-: €-z+:12 R)* 80,- @ 6)+'. TTO) +2+
529 3i5 =Q0 +| +2+ b?) 2X €0,- bc b?) 1 +'6Q0_ -T:)* M': +| @ K:w6 b?) Nb?) 2X €0,-_ b?)
-?9_ b?) )'?)' bc b?) 1+'6Q0_ -T:)* =| b?) -?9 Kc =©- -TO) +2+ =(f)* R)* +R =J)'.P T0²
-'z: =6Q0 M6<) '6<) -w6_ 9O0 +/0 80,- )'^X M':_ )'0 +/0 -'J -T(f)* 5c b6<+ 80,- )'^X -'?9
=¡6. o09 -T})' -`) +'a? -T:)* 3I +ž)* -'z: =| 5c -'?9 =¡6_ 5>- 3I M'1)* )',- -'6j- X'k6
+'a? 5>- K:w6 €k) X'‹5” M'6 =?)* +'a 8¥)* 5c 50R) +'09I) €?)* +'a? ./0 -'} X'k6 s0?
+1)* =:w) Kc5 €w+' T`6 +'a? )(W+ T`6 +'a? ./0 T`6 €?0 =| +'a? )(W+ T`6 €‰? +'l?.
K'6 +,X +': 1-: -'} )*(f6 -? X'k6 K,9 3})' 5{0 N2 3})'P K(0_=(S+ )6O5 Kw6_ 5>- 3})'
*6?: +': M'2+' 'c)* +U) 5>- 3})' K(0 Kw6 M': =I =R6 +'a)* +',- K(S)*_ )'45 M'‡+ X'h+
-T(f)* 'SX 8k9 T? €e +R -T:)* s02 -T})' €‰ .h)*.
4/ Các Oo{i eEn tXong Qho :
TT:)* M': +| -,- +k @ K:w6 b?) :
† V?) 2X €0,-

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 7

Báo cáo thực tập công nhân
† V?) 5>- +'6Q0
† V?) .6Q0 M'6I) )'?)'
† V?) -?9 : -'(f)* -',9 -TO) +2+ =(f)* R)* )'^X 80,- -T:)* 3I.
 V?) 2X €0,-:
Ci +'j ':w- =>)* bc +'a+ )¥)*: +'R)* Kw6 )*09 '6I5 .: 2X €0,- -¥)* +?: 34)* +2+'
-e =>)* 5; ; 5>- 2X €0,- =J)' -T(W+ bc .: =| Kc5 *6k5 2X €0,- =(S+ 3R -TV -TO) -)*
=:w) R)* *6l? +2+ b?). K'6 2X €0,- -T:)* =(f)* R)* -¥)* -'} )| 5; b?) 8k 'i6. V?) 2X
€0,- -',9 -T:)* M': ; 2 .w)* : -TO) 3`) 3I )| =|)* b?6 -TU Kc 80X2X -';_ -TO) =(f)* R)*
3i5 )| )45 -TO) b?) 5>- +'6Q0.
• V?) 5>- +'6Q0:
o C| Mj- +,0 3k: =k5 +'¦ +': +',- KY)* -T:)* R)* +'k9 -'z: 5>- +'6Q0 bc -e =>)*
=|)* Kw6 M'6 +',- KY)* +'k9 -'z: +'6Q0 )*(S+ Kw6.
o V?) 5>- +'6Q0 +U) +| -2+ .h)*: 3k: b< 529 5|+_ -T?)* -'6j- 3J R)* .{) M'1)* 3J
-2+ .h)* 3,- KS6_ +| -'I 3J '( 'w6 M'6 .U)* +',- KY)* +'k9 )*(S+ +'6Q0. TT:)* -T(f)* 'SX
)c9 b?) 5>- +'6Q0 -'(f)* =(S+ 3R -TV -TO) =(f)* R)* =‹9 +•? 529 3i5.
o V?) 5>- +'6Q0 *6l +',- KY)* -T:)* R)* 'L- +•? 529 3i5 K6 -d5 M'1)* 3J -h-_ *6LX
3i5 M';6 =>)* .º .c)*. TT:)* -T(f)* 'SX )c9 b?) 5>- +'6Q0 =(S+ 3R -TV -TO) =(f)* R)*
'L-.
•V?) -?9 :
Đ(S+ .§)* =I =6Q0 M'6I) K(0 K(S)* -TO) =(f)* R)* )'^X 80,-
•V?) )'?)' :
…§)* -T:)* +1)* )*'< +'l? +'29_ -w6 5¤6 M'0 be+ -T:)* M': =Q0 +| 5>- '< -'R)*
3i5 )(W+ +'l? +'29 34)* b?) -?9 )'?)'. Kj- +,0 +•? K:w6 b?) )c9 T,- =i) *6k)_ -6<) +':
)*(f6 €‰ .h)* +'L)* -T:)* -T(f)* 'SX M'‹) +,X.
4/4/4/ Công nghB chnE cháy
TT:)* M': 8¥)* +'l? +'29 34)* 2 K:w6: )(W+ bc 3>-_ =(S+ s09 =J)' 3;6 +2+ =(f)*
R)* 3;6 5c0 €‡+ T6O)*_ R)* 8?)' Kc )(W+_ R)* =Y Kc 3>-. TTw5 +'l? +'29 +| 2 3I .e -Tl
)(W+ NDZZ5

°13IP_ )*:c6 T? +U) +| 6 3I +:) )45 )*?)* =¨ +'a? 3>- X'? €ª)_ M'6 +| €e +R
+| -'I €‰ .h)* )*?9. BO) +w)' =| +U) 5>- 3I MV+' -'(W+ KW) 'i) -'±)* =a)* +'a? 3>-
+'(? X'?. C2+ 529 3i5 3i5 )(W+ +'l? +'29 +ž)* Kc 3i5 K6 -d5 +1)* €0,- ZZ5

°'. B>-
+'l? +'29 €‰ .h)* ; =d9 Kc A“““ · N )*'Š? Kc · 3>- bc H7· Kc )(W+P =(S+ )'^X -
Đa+_ +| => XH N2Z
:
CP:7†7_D” KLq : 1_Z± Z_Z1 *°5K.
K': =(S+ -T?)* 3J '< -'R)* 8z +'l? +'29_ +2+ '< -'R)* +'l? +'29 +R =J)' bc M'1)*
+R =J)' N+2+ K¥) X'0) )(W+ A°B†2Z5 =6 MÀ5 +2+ -'6j- 3J X'h -TS )'( +'w+ :1A2B_ K¥)
3>6 €R X'0) 3>-_ 3})' 3>- +'l? +'29:DM* bc 7 M*. TT:)* M': ; +2+ M'0 be+ +a 1Z5 Kc +|
5>- -'§)* +'a? )(W+ +'l? +'29 -a+ -'f6.
4/4/F/ Thilt >ị CiBn
T'6j- 3J =6<) €‰ .h)* -T:)* M': Kc K:w6 X'U)* )¡ X'§ 'SX bW6 s09 X'w5 K‡X =©- =6<)
-T:)* M': 8¥)* ./0 =`)* -'f6 =k5 3k: +0)* +,X =6<) K6O) -h+_ ?) -:c) +': M':.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 7

Báo cáo thực tập công nhân
Mw)* =6<): 5w)* =6<) -T:)* M': Kc '< -'R)* +2X .{) =6<) =©- )*/5 .(W6 =,-. C2+
-'6j- 3J =6<) =(S+ 3?: 3£+ 34)* )'e? +2+' =6<) )'45 -T2)' '6<) -(S)* X'|)* =6<) T? 516
-T(f)* M'6 8k9 T? €e +R bQ =6<) N+'^X =6<)_ +'29 )¡ŸP

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* H

Báo cáo thực tập công nhân
CH&'N( F : 5H†N( H+6 N(H!1M
................
F/)/ 5H&'N( 5H65 #+ T‡ TuHN( *} BˆN( -STM D)2xr.xx
F/)/)/ T€m t‰t Oƒ thuylt
T¹ -T£)* +'0‹) Kc -¹ €R *6l? M'R6 K(S)* +•? 5>- -'I -V+' =¨ +': +•? +',- KY)* ; )'6<-
=> 82+ =J)' bc M'R6 K(S)* +•? +§)* 5>- -'I -V+' )(W+ )*09O) +',- ; +§)* )'6<- => )',-
=J)'
T¹ -T£)* .
1D
@
Kc -¹ -T£)* +0k +',- KY)* ; 1D
:
C €: bW6 )(W+ ; @
:
C.
T¹ -T£)* -6O0 +'0‹) # Kc -¹ -T£)* +•? KY)* ; 6Z“ €: bW6 )(W+ 6Z“.
Đ> A!I Kc 5>- 'c5 T6O)* +•? -¹ -T£)* K(S)* -(i)* =R6 # =(S+ 36I0 -'J 34)* 36I0
-'a+ : A!I ¯
1@1_ D
S
† 11_D
V6<+ 82+ =J)' +'V)' -¹ -T£)*_ -¹ -T£)* +'0‹) ':©+ -T£)* K(S)* A!I +•? ./0 -'1 bc
€k) X'‹5 ./0 5Y Kc T,- +/) -'6j- =I 36j) =¡6 -'I -V+' =: =(S+ bQ -'I -V+' ; )'6<- -6O0
+'0‹) 1D
:
C ':©+ 6Z
:
“.
F/)/2/ 5h{m ei dng <jng
"X .h)* +': ./0 -'1 bc +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y.
F/)/4/ Tiln hfnh
M{0 =(S+ *6l ; 516 -T(f)* )'6<- => ¡) =J)' bc =(S+ +'09I) -W6 R)* =:)* '})' -Th
+| +§)* )'6<- =>. M>- -¹ -T£)* Mj -'V+' 'SX =(S+ =©- -T:)* KU)* 5{0 bc +': X'~X +'}5
80R)*. #?0 M'6 =w- =(S+ €e +d) 34)* )'6<- =>_ =£+ €R +'¦ -TO) -¹ -T£)* Mj bc *'6 Kw6 )'6<-
=> +•? 5{0.
Djng cjb thilt >ị:
 B> +2+ -¹ -T£)* Mj bc )'6<- Mj .
 \)* =:)* DZZ5K
 K'?9_ +R+ .§)* =I 'a)* ./0 -Tc) .
C'£) -¹ -T£)* Mj -'V+' 'SX +': +2+ 5{0 +/) =: )'( €?0 :
 ĐR6 bW6 5{0 MO +'£) -¹ -T£)* Mj Z_6D Å Z_7 ” Z_7 Å Z_7D
 ĐR6 bW6 5{0 KO_ Äz- A1 +'£) -¹ -T£)* Mj Z_7D Å Z_7
 ĐR6 bW6 5{0 …O +'£) -¹ -T£)* Mj Z_7 Å Z_7D
 ĐR6 bW6 5{0 “O +'£) -¹ -T£)* Mj Z_H Å Z_HD ” Z_HD Å 1_ZZ
Đ©- M'?9 -TO) 3Q 5©- X'±)* bc ; -T:)* 516 -T(f)* )'6<- => ¡) =J)'_ 36O) => .?:
=>)* )'6<- => Kc 2
:
C.Đ©- R)* =:)* bc: KU)* M'?9 T`6 T|- 5¨0 bc: =/9 =:)*. T'k )'µ -¹
-T£)* Mj -'V+' 'SX bc: R)* =:)* -'z: 5{0 X'(i)* -'±)* =a)* =`)* -'f6 Kc5 -?) 3£- M'V
-TO) 3Q 5©- 5{0_ =I 9O) )'( -'j -T:)* D X'L-. q6O)* =R6 bW6 5{0 MO =£+ Mj- s0k €?0 2
X'L-.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @Z

Báo cáo thực tập công nhân
Đ©- 5‡- )*?)* 5©- -':2)* +',- KY)* =I =£+ €R *'6 -TO) -'?)* +'6? => +•? -¹ M'R6 Mj
bc *'6 Kw6 +2+ *62 -TJ =: =(S+. G62 -TJ -¹ -T£)* -T:)* M':k)* */) )',- Z_ZZZD =i) bJ.
o0?) €2- bJ -TV +2+ bw+' +'6? -TO) )'6<- Mj bc =£+ Mj- s0k. G62 -TJ )'6<- => =£+ -T:)*
M':k)* */) )',- Z_2D
:
C
F/)/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
"X .h)* -'z: +2+' -V)' +•? -6O0 +'0‹) A#TM …12H7. TT? 3k)* '6<0 +'¦)' =: 8¥)*
./0 -'z: TCVN 6Z6D†1HHD°A#TM†…12DZA!I.2D@Z°I!.2ZZ -? +| *62 -TJ -¹ -T£)* ; 1D
:
C.
ĐI +'09I) =¡6 +2+ *62 -TJ =¨ '6<0 +'¦)' -TO) bQ )'6<- => -6O0 +'0‹)_ +/) .§)* 3k)* =:
K(f)* ./0 5Y.
F/2/ 5H&'N( 5H65 #+ MG% -STM D )JŠŠ.xr/
F/2/)/ 5h{m ei áp <jng ph:kng pháp/
"X .h)* +': +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y )'( ./0 )'f)_ +2+ ./0 )'6O) K6<0 bc +2+ €2X ./0
5Y.
F/2/2/ T€m t‰t ph•p th‚
B4)* +2+' €: €2)' €‰ .h)* )*0`) €2)* +'0‹)_ 5{0 KY)* =(S+ =©- -T:)* R)* M6I5
)*'6<5 bc €: €2)' bW6 +2+ -,5 MV)' 5c0 +'0‹) +| *62 -TJ - Z.D =j) 7.Z. Mc0 +•? 5{0
=(S+ +1)* )'^) Kc *62 -TJ 5c0 +•? MV)' +'0‹) +| 5c0 €2)* */) )',-.
F/2/4/ Djng cj ef thilt >ị
M29 =: 5c0 *`5 5>- 3> €2)* +'0‹) ¡) =J)'_ +2+ MV)' 5c0 +'0‹)_ R)* -'•9 -6)'
+'a? 5{0 +/) =: bc 5>- +©X R)* =e)* .0)* .J+' +'0‹) =I €: €2)'.
C2+ R)* -'•9 -6)' )c9 M'1)* 5c0_ -T:)* €0R- +| '})' -Th =29 X'±)*_ =(f)* MV)'
-T:)* =29 Kc Z55 =j) .D55 bc +'6Q0 +?: )*:c6 R)* Kc 11D55 =j) 12D55_ R)*
)'U5 =I s0?) €2-.
F/2/F/ Tiln hfnh
B^- +1)* -‡+ =À) =I )*0`) €2)* ¡) =J)' -T:)* D X'L-. q|- 5{0 bc: R)* -'•9 -6)'
+'6Q0 +?: 2° R)*. C©X R)* M6? =e)* .0)* .J+' +'0‹) =I €: €2)' N-'(f)* .§)* )(W+ +,-P.
L/) K(S- =©- +k R)* bc: +2+ +R+ -'z: -'a -e €?0: R)* 5{0 ; *6l? +2+ R)* .0)* .J+'
+'0‹) ; 2 3O). Đ^9 )‡X =I K:w6 -T -,- +k +2+ )*0`) €2)* - 3O) )*:c6.
C'£) MV)' 5c0 X'§ 'SX.
Mc0 .0)* .J+' +/) =: )45 *6l? 2 M':k) 5c0 +'0‹).
F/4/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH #| NH0T #|N( HHC -STM D.FFJ.x^
F/4/)/ 5h{m ei áp <jng
C'¦ 2X .h)* +': +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y .w)* KY)* bc =`)* )',- ; =6Q0 M6<) 3})'
-'(f)*_ M'1)* 2X .h)* +': +2+ €k) X'‹5 .w)* T‡) ':©+ KY)* X'd) -2+'.
F/4/2/ #ịnh ngh‹E ef ƒ ngh‹E c„E CD nh[t
Đ> )'W- Kc =w6 K(S)* b^- Kˆ =©+ -T()* +': -T; Ke+ .: 5?
€2- )>6 -w6 +•? )| €6)' T? M'6 +'09I) =>)*. V} b^9 => )'W-
+•? 5>- X'd) =:w) ./0 5Y +| K6O) s0?) =j) M'k )¥)* -'e+

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @1

Báo cáo thực tập công nhân
'6<) +2+ s02 -T})' 3i5_ b^) +'09I) +•? +'L)* -T:)* +2+ =(f)* R)*_ M'k )¥)* -'e+ '6<)
+2+ s02 -T})' X'0)_ M'k )¥)* 316 -Ti) +•? +2+ X'd) =:w) =I €k) 80,- ./0 )'f)...
F/4/4/ Thilt >ị Co CD nh[t
G`5 +2+ 3> X'^) +'V)' :
†B> X'^) *6? )'6<-_ MÀ5 TiKz )'6<- -e =>)*_ )'6<- Mj +?)' )'6<- +': X'~X +c6 =©- )'6<-
=> -'z: ˆ 50R).
†B`) +'a? *K9+zT6) .§)* Kc5 516 -T(f)* ¡) )'6<-_ -T:)* 3`) +| =©- 3> X'^) M'0,9
Kc5 +': )'6<- => =U)* )',-.
†H< -'R)* =À) +'6j0 €2)*
Đ> )'W- =(S+ 82+ =J)' -T:)* +2+ )'W- Mj 5?: s0k) +| =(f)* MV)' -'?9 =¡6 M'2+
)'?0 -0² -'0>+ bc: K:w6 €k) X'‹5 ./0 5Y +/) =:.
N'W- Mj =(S+ =©- -T:)* -'§)* ¡) )'6<- =I *6l +': )'6<- => M'1)* =¡6 -T:)* €0R- s02
-T})' -'‰ )*'6<5.
N'6<- => Mj =I =: )'6<- =>.
N'W- Mj +| '?6 K:w6: N'W- Mj 8016 bc )'W- Mj )*(S+. T0² -'0>+ bc: => €2)* -R6 +•?
+2+ K:w6 €k) X'‹5 +/) =: 5c -? €‰ .h)* K:w6 )'W- Mj =I -'0^) KS6 +': b6<+ =: => )'W-
C2+' -6j) 'c)':
q‰? €w+' bc €,9 M'1 )'W- Mj =(S+ €‰ .h)* =I =:.
L,9 5{0 +/) =: +': bc: )'W- Mj. L(S)* 5{0 =(S+ K,9 €?: +': €?0 M'6 3i5 5{0 KO)
bw+' -TO) +•? )'W- Mj -'} K(S)* 5{0 +U) Kw6 -T:)* 3/0 -TU) +•? )'W- Mj M':k)* )l? 3/0.
…§)* 3i5 +?: €0 =I 3i5 +': 5{0 =6 KO) X'V? -TO) bw+' -TO) +•? )'W- Mj.
Đ: -'f6 *6?) +'k9 +•? 5{0 - bw+' -TO) 80R)* bw+' .(W6 +•? )'W- Mj bc *'6 Kw6 -'f6
*6?).
Đ> )'|- =>)* Ke+ +•? +',- KY)* =(S+ 82+ =J)' -'z: +1)* -'a+ €?0:
H?9 µ ¯K.-
-: T'f6 *6?) +'k9 +•? +',- KY)* *6l? '?6 bw+'.
K: H< €R )'W- Mj. VW6 5¤6 K:w6 )'W- Mj €‰ .h)* -'} '< €R K =¨ =(S+ 82+ =J)' -T(W+.
…: b^9 => )'W- =(S+ 82+ =J)' )'( €?0: µ ¯K.-
Đ: -'f6 *6?) +'k9 -? 36j- =(S+ *62 -TJ => )'W-.
F/F/ 86C #MNH HGM L&zN( N&0C BˆN( 5H&'N( 5H65 CH&N( C9T
F/F/)/ 5h{m ei dng <jng
"X .h)* +': +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y )'( )'6O) K6<0 =R- KU_ )'e? =(f)* bc +2+ €k)
X'‹5 ./0 5Y M'2+ 3J K{) )(W+ ; .w)* )'ž.
F/F/2/ T€m t‰t ph•p th‚
M{0 M6I5 -T? =(S+ =0) '`6 K(0 bW6 .0)* 516 M'1)* -?) -T:)* )(W+_ +'()* +,- K16
+0R) 'i6 )(W+. N(W+ =(S+ )*()* -h -T:)* R)* )*()* +| +'6? bw+'. Hc5 K(S)* )(W+
=(S+ 82+ =J)' 34)* €R 5K )(W+ -'0 =(S+ -T:)* R)* )*()*.
F/F/4/ Djng cjb thilt >ị
B> +'()* +,- '`6 K(0_ R)* 'a)* +| bw+' +'6? )'Y )',- Z.15K

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @2

Báo cáo thực tập công nhân
BjX €S6 -'•9 -6)' +| 3> X'^) *6? )'6<-.
F/F/F/ Dung môi
C| -'I €‰ .h)* K:w6 .0)* 516 'l0 +i 3,- M} M'1)* +'a? )(W+ bc +| )'6<- => €16 -T:)*
M':k)* 1ZZ =j) 2ZZ
Z
C. K'1)* .§)* .0)* 516 -'i5 +| M'k )¥)* -2+' +2+ 'SX +',-
A€X'?K- -T:)* +2+ K:w6 ./0 -'1 ?€X'?K-_ +©) ./0 =R- KU_ 36-05. K'6 82+ =J)' 'c5 K(S)*
)(W+ -T:)* +2+ K:w6 5m 316 -Ti) X'k6 €‰ .h)* )'l)* X'd) =:w) ./0 5Y +| M':k)* €16
'µX.
N'l)* .0)* 516 -'V+' 'SX +': X'(i)* X'2X )c9 Kc:
 T:K0z) † I#O D272†1H7H -6)' M'6j- K:w6 2.
 %9Kz)†I#O D27Z†1H7H
C2+ X'd) =:w) +,- +•? ./0 5Y +| M':k)* )'6<- => €16 1ZZ =j) 2ZZ
Z
C.
C2+ X'd) =:w) +,- +•? ./0 5Y +| )'6<- => €16 'µX -'(f)* =(S+ €‰ .h)* Kc #X6T6- ./0
5Y +| M':k)* )'6<- => €16 1ZZ =j) 2ZZ
Z
C ':©+ 6€: :+-?)_ +| => -6)' M'6j- ≥ HD·.
F/F/J/ TiSu chuŒn
M>- -'6j- 3J =(S+ +:6 Kc -'V+' 'SX )j0 Mj- s0k -'0 =(S+ Kc +'V)' 82+ €?0 M'6 .§)*
X6Xz- ':©+ 30Tz- +'0‹) -'O5 5>- K:w6 )(W+ +,- bc: 5>- K:w6 €2)* bc -6j) 'c)' 82+ =J)'.
C2+ €R K6<0 =(S+ +:6 Kc +'V)' 82+ )j0 M'1)* b(S- s02 *6W6 'w) +': X'~X +'¦ T? -T:)*
3k)* 1 =R6 bW6 +2+ R)* )*()* +'6? => +| MV+' -'(W+ M'2+ )'?0.
Nj0 €R K6<0 )45 )*:c6 *6W6 'w) +': X'~X -'} +| -'I +| -Th+ -T©+ .: -'6j- 3J 3J ';_ 'i6
-':2- T? )*:c6 s02 )'?)' ':©+ .: => ‹5 -'d5 )'^X bc:.
G6W6 'w) +': X'~X:
…0)* -V+' R)*
)*()* ; 2Z
Z
C
T'I -V+' )(W+
+': -'O5 ; 2Z
Z
CN5KP
G6W6 'w) +': X'~X
K(S)* )(W+ -'0 '`6 ;
2Z
Z
C
D
1Z
1Z
2D
1
1
D
12
1 ± Z_1
1 ± Z_1
D ± Z_2
12 ± Z_2
F/F/\/ Tiln hfnh
C'0‹) 3J: R)* €6)' 'c) bc R)* )*()* X'k6 =(S+ Kc5 €w+' =I =k5 3k: T4)* )(W+
':c) -:c) +'k9 80R)* =29 R)* )*()*. N'~- 5>- 56j)* 31)* 8RX bc: =/0 R)* €6)' 'c)
'`6 K(0 =I )*¥) +'©) 8d5 )'^X 'i6 ‹5 - 516 -T(f)*.
C'09I) 1ZZ5K 5{0 bc: 3})' +/0 +'()* +,-_ -T2)* €w+' R)* =:)* .§)* K,9 5{0 34)*
1ZZ5K 8¥)* .0)* 516. L‡X 3})' +/0 bc: 3> +'()* +,-
C': )(W+ Kw)' +'k9 -0/) ':c) -T:)* bY 3£+ +•? R)* '`6 K(0. G6? )'6<- +': 3jX bc
=6Q0 +'¦)' )'6<- €?: +': X'/) +,- )*()* -h+ +'k9 80R)* R)* )*()* bW6 -R+ => - 2 =j) D
*6£-°1€ . C,- K6O) -h+ +': =j) M'6 M'1)* -',9 )(W+ 325 ; 3,- M} X'/) )c: +•? -'6j- 3J_ -T

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @

Báo cáo thực tập công nhân
R)* )*()* bc -'I -V+' )(W+ -T:)* R)* )*()* M'1)* -'?9 =¡6 -T:)* D X'L-. K'6 =|_ )*()*
*6? )'6<-_ =I )*0>6 '< -'R)* +,- =j) )'6<- => X'U)*. Đ£+ -'I -V+' )(W+ )*()* -h -T:)*
R)* )*()*.
F/F/^/ 8‚ Oƒ Qlt wum
Hc5 )(W+ -T:)* 5{0 -'‰ =(S+ -V)' 34)* · -'I -V+' -'z: +1)* -'a+.
·)(W+ ¯
1ZZ .
m
n
V
V
TT:)* =| V
)
: T'I -V+' )(W+ -T:)* R)* )*()* N5KP.
V
5
: T'I -V+' 5{0 -'‰ N5KP
F/J/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH #!LM CH05 L•- C`C *KN:
F/J/)/ #ịnh ngh‹E
Đ6I5 +'WX +'29 +R+ MV) Kc )'6<- => -',X
)',- N=(S+ '6<0 +'¦)' bQ 2X €0,- M'V s09I)
76Z55H*P 5c ; =| '¤) 'SX 'i6 +•? 5{0 bc
M'1)* M'V -TO) 3Q 5©- 5{0 -T:)* +R+ 3J +'WX K‰?.
K'6 =(? )*£) K‰? -'‰ s0? 5©- +R+ .(W6 =6Q0 M6<)
-'‰ )*'6<5 bc K^X -a+ -T09Q) K?) M'‡X 5©- -':2)*
+•? 5{0.
F/J/2/ 5h{m ei áp <jng
"X .h)* =R6 bW6 ./0 M?¿:0-_ ./0 )'f) bc
+2+ +',- KY)* =`)* )',-
F/J/4/ Thilt >ị h€E chât
T'6j- 3J =I =: )'6<- => +'WX +'29 +R+ MV)
*`5 +2+ 3> X'^) €?0: CR+ M6I5 )*'6<5_ )‡X =^9
+R+ *6? )'6<-_ 3> X'^) -'‰.
CR+: C| -'I Kc5 34)* =`)* -'?0 ':©+ 34)* M65 K:w6 M'1)* *¦ +| => .{) )'6<- -(i)*
=(i)* bc +| MV+' -'(W+ -'z: s09 =J)'.
N‡X =^9: Lc5 34)* =`)* -'?0 +| @ K¡ '; A_ B_ C_ … bc +| +‰? €¡ =I s0?9 *6l? 2 +'R-
'¨5 =|)* 5; +2+ K¤ A_ B_ C. N‡X +U) +| 3> X'^) +'d5 K‰?_ )*£) K‰? bc 529 M'0,9.
B> X'^) +'d5 )*£) K‰?: B> X'^) )c9 +| 5>- =/0 )'Y_ =(f)* MV)' Z_6H†Z_H755.
\)* )c9 Kc5 34)* -'~X M'1)* *¦ ':©+ +| -'I Kc M65 K:w6 M'2+ X'§ 'SX. B> X'^) +'d5
)*£) K‰? €¶ =(S+ K‡X 5>- +i +,0 =6Q0 M'6I) =I M'6 +‰? +'WX ; bJ -TV 5; €¶ )'L)* =/0
)*£) K‰? bc: -d5 +‰? +'WX.
B> X'^) M'0,9: N‡X =(S+ K‡X 3> X'^) M'0,9 =©- ; -d5 +•? )‡X bc +| 2 +2)' M'0,9
M65 K:w6. C2)' M'0,9 )c9 +| => .c6 8,X 8¦ 755_ T>)* 755_ =©- )*'6O)* @D
:
. H?6 +2)'
M'0,9 =(S+ -TO) -Th+ M'0,9 €?: +': M'6 )'}) - .(W6 KO) +2)' +•? 5>- +2)' M'0,9 ; bJ -TV
Z bc 17Z
:
-'} +2)' +•? +2)' M6? ; bJ -TV HZ bc 12Z
:
. C| '?6 +2)' M'0,9 =(S+ K‡X bc: 5¤6
3> +'09I) =>)* -'V+' 'SX.
BjX *6? )'6<-: G`5 +| 3jX +2+' M'V bc -,5 =m =I =©- +R+.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @@

Báo cáo thực tập công nhân
BjX +2+' M'V +| -'I Kc =À) M'V_ -,5 =6<) -T; ':©+ .d9 =6<) -T;.BjX +2+' M'V X'k6 =2X
a)* )'6<- => +/) -'6j- 5c M'1)* 3J 36j) .w)*.
T,5 =m: Đ(S+ Kc5 34)* M65 K:w6 bc =(S+ =©- €?: +': -w: T? 5>- M'z '; M'1)* M'V
*6l? )| bc 3jX +2+' M'V. N| +| -'I )*¥) 3jX bW6 +2)' M'0,9 34)* =6)' R+ bc +| 3£+ =I
)*¥) +2+'.
F/J/F/ Tiln hfnh
q‰? €w+'_ €,9 M'1 +2+ 3> X'^) +•? +R+ -T(W+ M'6 3‡- =/0 -'V )*'6<5 =I K:w6 3Y 'j-
+©) ./0 +•? +2+ K/) -'‰ )*'6<5 -T(W+. Đ¡ 5{0 +/) M6I5 -T? bc: +R+ =j) 5a+ s06 =J)'.
Đ^9 )‡X bc =©- +R+ +•? 3jX bc: 529_ K‡X )'6<- Mj.
C'd5 )*£) K‰? -'‰ bc =6Q0 +'¦)' €?: +': .w)* )*£) K‰? */) bW6 '})' +/0 +| =(f)*
MV)' @ 55. #‰ .h)* )*£) K‰? 34)* +2+' b©) 3> X'^) -TO) )‡X =I =6Q0 M'6I) +‰? €¡ bc
s0z =R- €?: +': )*£) K‰? =(S+ s0~- s0? '¤) 'SX 'i6 -TO) 5©- +R+ -T:)* Z_D€ =I ; bJ -TV =|
1€ T`6 )'?)' +'|)* )',+ KO) bJ -TV +?: 'i) =`)* -'f6 )*)* M'0,9 5{0.
C'j => +,X )'6<- bc -R+ => *6? )'6<-:
ĐR6 bW6 +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y: C,X )'6<- )*?9 - =/0 bW6 -R+ => -¥)* )'6<- -
D÷ 6
:
C°X'L-. Ở )'6<- => -',X 'i) =6I5 +'WX +'29 .e =:2) Kc 1D÷ D
:
C =`)* -'f6 3^- 529
M'0,9 -R+ => HZ÷ 12ZbU)* °X'L-.
T6j) 'c)' +'d5 K‰? -'‰ M'6 )'6<- => -'‰ +2+' =6I5 +'WX +'29 .e =:2) - 17÷ 27
:
C.
Nj0 =6I5 +'WX K‰? +•? €k) X'‹5 -TO) 11Z
:
C -'} +a €?0 5¤6 K/) -¥)* 2
:
C -6j) 'c)' +'d5
K‰? 1 K/). Nj0 .(W6 11Z
:
C -'} +a €?0 5¤6 K/) -¥)* 1
:
C -6j) 'c)' +'d5 K‰? 1 K/).
G'6 Kw6 )'6<- => -TO) )'6<- Mj Kc =6I5 +'WX K‰? s0?) €2- =0S+ M'6 )*£) K‰? *d9 )O)
+'WX K‰? -'e+ €e 3O) -T:)* +R+.
F/J/J/ 8‚ Oƒ Qlt wum
H6<0 +'¦)' bQ 2X €0,- M'V s09I):
C
'
¯ C
s€2-
¼ Z.2DN1Z1. • KP
K:2X €0,- 516 -T(f)* -w6 -'f6 =6I5 -6j) 'c)' X'~X -'‰
L(0 ˆ:
"X €0,- 516 -T(f)* )'Y 'i) 2X €0,- M'V s09I) -'} +>)* -'O5 *62 -TJ '6<0 +'¦)' bc
Kc5 -TU) KO) Z.D
Z
C
"X €0,- 516 -T(f)* KW) 'i) 2X €0,- M'V s09I) -'} -T 3W- =6 *62 -TJ '6<0 +'¦)' bc Kc5
-TU) 80R)* Z.D
Z
C
F/\/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH #!LM CH05 L•- C`C H"
F/\/)/ #ịnh ngh‹E ef ph{m ei dng <jng
Đ6I5 +'WX K‰? +R+ '; Kc )'6<- => -',X )',- N=¨ =(S+ '6<0 +'¦)' bQ 2X €0,-
76Z55H*P +•? 5{0 €k) X'‹5 M'6 3J =R- )|)* ; =6Q0 M6<) -'V )*'6<5 -w: -'c)' '¤) 'SX
'i6. K'1)* M'V -TO) 3Q 5©- 5{0 bc 3J +'WX K‰? M'6 =(? )*£) K‰? )*?)* s0? 5©- +R+ bc
K^X -a+ K?) -T09Q) M'‡X 3Q 5©- 5{0.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @D

Báo cáo thực tập công nhân
T6O0 +'0‹) )c9 s06 =J)' X'(i)* X'2X 82+ =J)' =6I5 +'WX K‰? bc =6I5 3‡- +'29 +•?
-,- +k +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y -T 5?¿0- bc +2+ €k) X'‹5 +| =6I5 +'WX K‰? +R+ '; .(W6
7H
:
C.
F/\/2/ Thilt >ị ef h€E ch;t
Thilt >ị Co nhiBt CD ch[p O‚E cVc hA Of cVc hA COEe~OEn<:
C,0 -w: -'6j- 3J *`5:
CR+ =: +'WX K‰?: C| MV+' -'(W+ -'z: s06 =J)'. CR+ =(S+ Kc5 34)* =`)* -'?0 ':©+
M65 K:w6 M'1)* *¦ +| '< €R .{) )'6<- -(i)* =(i)*. CR+ +| -'I =(S+ K‡X €¨) -?9 +/5.
T,5 *6? )'6<-: Lc 1 -,5 -'~X_ =`)*_ *?)* ':©+ 5w =`)* -TO) +| X'• KWX +2+' )'6<-
-T X'/) =I =©- +R+.
B> X'^) +0)* +,X )*£) K‰? M6I5 -T? =(S+ *‡) bc: -,5 *6? )'6<-_ )| +| -'I Kc 3,- M}
'})' .w)* )c:. N'()* X'k6 -':¨ 5¨) Kc =/0 +,X K‰? +| =(f)* MV)' 1_655 bc bU6 K‰? Kc
Z_755.
T'6j- 3J =6Q0 +'¦)' )*£) K‰? -'‰ =(S+ K‡X =©- €?: +': )*£) K‰? +| -'I -e =>)* s0~- =6
s0~- Kw6 bW6 32) MV)' M'1)* )'Y 'i) 1DZ55 bc -d5 +•? )| =(S+ )45 -TO) 5>- 5©- X'±)*
; X'V? -TO) b2+' 5©- X'±)* +•? +R+ M'1)* KW) 'i) 255. M>- s0k +/0 )'Y +| =(f)* MV)'
_2÷ @_7 55 =(S+ *‡) -TO) 5>- -'6j- 3J =I MV+' -'(W+ )*£) K‰? M6I5 -T? +| -'I =(S+ 36I0
.6I) 34)* +2+' €: €2)' bW6 s0k +/0 =|.
BjX )'6<-: N'6<- +| -'I =(S+ +0)* +,X 34)* 3,- M} )*0`) )'JO- -'V+' 'SX )c:. C| -'I
.§)* =À) +`) ':©+ *?¿_ )'()* M'1)* +': X'~X €k) X'‹5 +'29 b(S- s02 80)* s0?)' +R+.
BjX =6<) )O) .6Q0 +'¦)' 34)* 36j) -'j =6<). N*0`) )'6<- €¶ =(S+ -^X -T0)* ; +'¡ '; -TO)
-,5 =0) bc M'1)* +| €e s02 )'6<- +h+ 3>.
G62 =m )'6<- Mj: …§)* .h)* +h -'V+' 'SX =I Kc5 *6d =m )'6<- Mj ; bJ -TV T6O)* -T:)*
M'6 M6I5 -T? bc +| -'I .º .c)* .J+' +'09I) )'6<- Mj M'Y6 +R+ -'‰ )*'6<5 €?0 M'6 -'‰
)*'6<5 8:)*.
G62 =m -,5 *6? )'6<-: C| -'I €‰ .h)* *62 =m -'V+' 'SX =I *6l +R =J)' -,5 *6? )'6<-.
NhiBt Ql: …§)* )'6<- Mj +| X'w5 b6 =: - †6÷ @ZZ
:
C +| *62 -TJ 5¤6 bw+' Kc 2
:
C.
Hoá ch;t: …0)* 516_ )(W+ =I Kc5 €w+' +R+.
F/\/4/ Tiln hfnh
Đ©- -'6j- 3J -TO) 5©- 34)* X'±)*_ M'1)* +| *6|. …§)* .0)* 516 T‰? €w+' +R+_ )j0 +|
+©) X'k6 +w: €w+' +©) -T:)* +R+ 34)* )(W+ Kw)'_ €,9 M'1.
Đ¡ 5{0 bc: +R+ €?: +': )45 =L)* =(f)* +'¦ =2)' .,0. Nj0 5{0 +': bc: s02 )'6Q0
-'} +| -'I €§)* R)* 'L- T?. Nj0 5{0 3J -Tc: T? M'Y6 +R+ -'} =¤ 5{0 =6 bc Kc5 Kw6. C'L ˆ
-T2+' -w: 3£- -TO) 3Q 5©- +',- KY)* M'6 )wX bc: +R+.
N'JO- Mj =(S+ *6l -'±)* =a)* €?: +': =29 +•? 3/0 -'0¹ )*d) +2+' =29 +R+ 6_@55 bc
; =6I5 )45 *6‰? 32) MV)' +:)* -TO) =(f)* b01)* *|+ bW6 =(f)* =6 +•? )*£) K‰? -'‰ bc
X'V? =R6 .6<) bU6 +'d5 K‰? -'‰.
C'd5 )*£) K‰? -'‰ bc =6Q0 +'¦)' +': )| +| =(f)* MV)' † D55.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @6

Báo cáo thực tập công nhân
C,X )'6<- bW6 -R+ => -¥)* )'JO- => +•? 5{0 - 1@
Z
C =~) 17
Z
C°X'L-. K'6 )'6<- => +•?
5{0 -',X 'i) =6I5 +'WX K‰? .e =:2) D6
Z
C -'} *6k5 +,X )'6<- 80R)* +U) D†6
Z
C°X'L- +':
=j) M'6 +2+' )'6<- => .e =:2) +U) 27
Z
C.
T )'6<- => 27
Z
C .(W6 =6I5 +'WX K‰? .e =:2) 3‡- =/0 +'d5 K‰? -'‰ bc +a €?0 M':k)*
-¥)* 2
Z
C -'} +'d5 K‰? 1 K/). Td5 )*£) K‰? +/) =(S+ -'z: 3Q 5©- )*?)* +?: M'1)* s02
255 €: bW6 56<)* +R+ bc +'¦ .J+' +'09I) -'z: 1 '(W)*_ K/) -6jX -'z: +': )'£) K‰? .J+'
+'09I) -'z: '(W)* )*(S+ Kw6. T'f6 *6?) .J+' +'09I) )*£) K‰? -TO) 5©- +R+ 5¤6 K/) Kc 1€.
G'6 Kw6 )'6<- => -TO) )'6<- Mj Kc )'6<- => s0?) €2- =(S+ M'6 80,- '6<) )*£) K‰? 8?)'
=/0 -6O) -TO) 5>- X'/) '?9 -:c) 3> 3Q 5©- 5{0. ĐI 82+ =J)' =6I5 3‡- +'29 +R+ '; -? *6?
)'6<- =j) M'6 -'0 =(S+ )*£) K‰? 3‡- +'29 K6O) -h+ -T:)* D€.
F/\/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
H6<0 +'¦)' bQ 2X €0,- M'V s09I):
C
'
¯ C
s€2-
¼ Z.2DN1Z1. • KP
K:2X €0,- 516 -T(f)* -w6 -'f6 =6I5 -6j) 'c)' X'~X -'‰
L(0 ˆ:
"X €0,- 516 -T(f)* )'Y 'i) 2X €0,- M'V s09I) -'} +>)* -'O5 *62 -TJ '6<0 +'¦)' bc
Kc5 -TU) KO) Z.D
Z
C
"X €0,- 516 -T(f)* KW) 'i) 2X €0,- M'V s09I) -'} -T 3W- =6 *62 -TJ '6<0 +'¦)' bc Kc5
-TU) 80R)* Z.D
Z
C
F/^/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH 65 S%9T H'! uŽ!D
F/^/)/ #ịnh ngh‹E
"X €0,- 'i6 3¨: ':c Kc 2X €0,- €6)' T? M'6
5>- +',- KY)* ; -'I +d) 34)* bW6 'i6 +•? )| -w6
5>- )'6<- => )',- =J)'.
"X €0,- 'i6 qz6. Kc 2X €0,- 'i6 3¨: 'U? +•?
5{0 -'‰ +'a? -T:)* 5>- 3i5 -6O0 +'0‹) N3i5
qz6.P -T:)* )'l)* =6Q0 M6<) 82+ =J)'_ )'6<-=>
1ZZ
:
“ N7_7
Z
CP
N'( b^9_ 2X €0,- 'i6 3k: ':c =©+ -T()*
+': +2+ X'/) )'µ -T:)* ./0 -'1 +ž)* )'( +2+
X'd) =:w) ./0 5Y. ĐR6 bW6 8¥)* )'6O) K6<0 -'} *62 -TJ )c9 +| k)' '(;)* KW) =j) M'k )¥)*
M';6 =>)* +•? =>)* +i_ M'6 *62 -TJ )c9 +c)* KW) -'} =>)* +i +c)* .º M';6 =>)*. N'()*
)j0 *62 -TJ )c9 KW) s02 -'} +'L)* €¶ *d9 5,- 52- b^- +',- bc .º -w: T? '6<) -(S)* )L- 'i6.
F/^/2/ 5h{m ei áp <jng
"X .h)* +': 8¥)*_ ./0 -'1 3?9 'i6 bc +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y 3?9 'i6 M'2+.
F/^/4/ NguySn t‰c
Bi5 qz6. +'a? 5{0 =©- -T:)* -'§)* =6Q0 )'6<- ; )'6<- => 7.7
Z
C +': -W6 M'6 =w-
=(S+ 2X €0,- ¡) =J)'. G62 -TJ =£+ =(S+ -TO) 2X Mj N=¨ '6<0 +'¦)'P Kc 2X €0,- 'i6 qz6..
F/^/F/ Thilt >ị

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @7

Báo cáo thực tập công nhân
Bi5 q6z.
"X Mj M65 K:w6.
B> X'^) Kc5 Kw)' 5{0.
BI ¡) )'6<-.
N'6<- Mj.
B> X'^) *6? )'6<-
B> X'^) M6I5 €:2- s02 -T})' =:
F/^/J/ Tiln hfnh
M{0 -'‰ X'k6 =(S+ 3k: s0k) +‹) -'^)_ X'k6 K:w6 3Y )'l)* 5{0 =¨ 3J 3?9 'i6.
M{0 -'‰ )*'6<5_ .h)* +h T|- =¡ 5{0 bc 30`)* )'6O) KJO0 =(S+ =(? bc: 3> X'^) Kc5
Kw)' +': =j) M'6 =w- =(S+ )'6<- => -'V+' 'SX.
C'0‹) 3J 3I )(W+ ; )'6<- => 7_7
Z
C.
…§)* 5{0 -'‰ )*'6<5 -T2)* s0? 30`)* )'6O) K6<0_ €?0 =| =¤ =/9 -Tc) 5{0 bc:
30`)*_ K‡+ )'µ =I =k5 3k: =¨ K:w6 'j- M'V. NR6 )*?9 30`)* M'1)* M'V bc 30`)* )'6O)
K6<0 =¨ )wX =/9 5{0 NM'1)* s02 1 X'L-P.
Đ: 2X €0,- 'i6 34)* 2X Mj M65 K:w6:
NR6 30`)* M'1)* M'V +| 2X Mj bW6 30`)* )'6O) K6<0
N*d5 3i5 bc: 3I ¡) )'JO-.
Đ£+ *62 -TJ 2X €0,- M'6 )| M'1)* =¡6.
G62 -TJ =£+ =(S+ Kc 2X €0,- 'i6 qz6..
F/r/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH THGNH 5H$N C9T
F/r/)/ 5h{m áp <jng
"X .h)* +': 8¥)* -e )'6O)_ 8¥)* 1-1_ 8¥)* 529 3?9_ )'6O) K6<0 X'k) Ke+_ ./0 'Y?_
.6z€zK_ 5?¿:0-.
F/r/2/ NDi <ung
C'()* +,- 1ZZ5K 5{0 ; =6Q0 M6<) -'V+' 'SX. G'6 Kw6 €R +'¦ -TO) )'JO- Mj a)* bW6 -)* -'I
-V+' -'0 =(S+ -T:)* R)* =:)* -'z: s06 =J)' =R6 bW6 K:w6 €k) X'‹5 -'‰ )*'6<5. T +2+ €R
K6<0 )c9 -V)' -:2) +2+ Mj- s0k -'‰ )*'6<5.
F/r/4/ Thilt >ị

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @7

Báo cáo thực tập công nhân
C'£) .h)* +h bc -'6j- 3J -'V+' 'SX +': 5{0
bc =(? )'6<- => +•? +'L)* bQ s06 =J)'
Đ(? )'6<- => +•? -'§)* Kc5 Kw)' bQ *62 -TJ
s06 =J)'. \)* )*()* X'k6 )*^X ':c) -:c) -T:)*
)(W+.
T0² -'z: )'|5 s06 =J)' 5c -? Kc5 Kw)'
34)* )(W+ =2_ )(W+_ )(W+ -T>) 50R6_
z-9Kz)*K9+:K Kw)'.
Đ:)* 1ZZ5K 5{0 34)* R)* =:)* bc T|- -:c)
3> 5{0 bc: 3})' +,-.
L‡X )'6<- Mj bc: +¡ 3})' +,-.
L‡X R)* .{) 'i6 -'^- MV) bc: R)* )*()* -h
+•? 3})' Kc5 Kw)'.
Đ©- R)* =:)* =¨ €‰ .h)* =I =:)* 5{0 bc: 1 +R+ Kc5 Kw)' ; )*?9 ./0 -',X +•? R)*
)*()* +?: €0 €?: +': =/0 +0R6 +•? R)* )*()* )45 *6l? 56<)* R)* =:)*_ €d0 bc: -T:)*
R)* 5>- M':k)* V- )',- Kc 2D55 )'()* M'1)* s02 bw+' +'6? 1ZZ5K +•? R)* =:)*. …§)*
5k)' *6,9 K£+ =^9 56<)* R)* =:)* =I -T2)' €e 3?9 'i6 +•? 5{0 )*()* -h.
G'6 Kw6 )'6<- => bc 2X €0,- M'V s09I) KL+ -'‰ )*'6<5.
F/r/F/ Tiln hfnh
C2+ =6Q0 M6<) M'6 -6j) 'c)' +'()* +,-
o0?) €2- bc *'6 Kw6 =6I5 €16 =/0_ =6I5 €16 +0R6 bc +2+ *62 -TJ +/) -'6j- =I -V)' -:2) Mj-
s0k. C| -'I *'6 €R K6<0 -'V )*'6<5 -'z: '?6 +2+':
G'6 Kw6 )'6<- => -w6 )'l)* X'/) -T¥5 +,- =¨ =J)'
G'6 Kw6 *62 -TJ X'/) -T¥5 +,- -w6 )'l)* )'6<- => =¨ =J)'.
#?0 M'6 +,- 8:)*_ =I 82+ =J)' X'/) +©) -? T|- X'/) +U) Kw6 +•? 3})' +,- bc: R)* =:)*
=I 82+ =J)' X'/) +©).
!'/) -T¥5 '?: 'h- =(S+ -V)' 34)* 1ZZ5K -T =6 -¡)* X'/) -T¥5 -'0 '`6 bc X'/) +©).
F/x/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH #| …N M†N L6 #•N(
F/x/)/ 5h{m ei dng <jng
"X .h)* =R6 bW6 8¥)* 529 3?9_ )'6O) K6<0 X'k) Ke+_ 8¥)* 1-1_ ./0 'Y?_ .6z€zK_ ./0 )'f).
F/x/2/ T€m t‰t ph•p th‚
M>- -,5 =`)* =(S+ =2)' 3|)* -'z: s06 =J)' T`6 =(S+ )*d5 bc: K(S)* 5{0 s09 =J)'_
=(S+ *6? )'6<- -'z: -'f6 *6?) s09 =J)' =R6 bW6 €k) X'‹5 M6I5 -T?. Kj- -'L+ *6?6 =:w) )c9_
-,5 =`)* =(S+ )',+ T?_ T‰? €w+' bc €: €2)' bW6 3k)* +'0‹) ¥) 5U) -,5 =`)* A#TM.
F/x/4/ Djng cj thilt >ị
\)* 5{0 '})' -Th
BI =6Q0 )'6<- +| 3> X'^) *6? )'6<- MÀ5 TiKz )'6<- -e =>)* +': X'~X 36O) => .?:
=>)* Kc ¼°† 1
:
C.
B:5 -'‰ ¥) 5U) -,5 =`)*.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* @H

Báo cáo thực tập công nhân
N'6j- Mj bw+' +'6? 1
:
C
\)* )*'6<5 .µ- .§)* =I 3k: b< 5k)' =`)* =¨ 3J ¥) 5U) M'6 €: €2)' bc 3k:
s0k).
Bk) MµX .§)* =I *6l K2 =`)* M'6 3k: s0k) bc M'6 *‡) 5k)' =`)* bc:.
H>X +2+ 5k)' =`)*.
Bk)* €: 5c0 +'0‹).
F/x/F/ Tiln hfnh
M{0 =(S+ K,9 bc 3k: s0k) )'( €?0: )wX =/9 5{0 bc: 3})' -'•9 -6)' -R6 5c0 bc =^9 )‡5
MV)_ -T2)' 2)' €2)* ':©+ 3,- M} K:w6 2)' €2)* M'0j+' -2) )c:.
Đ©- 5c)' =`)* bc: 3k) MµX_ .§)* *6,9 )'25 =2)' 3|)* -,- +k +2+ 5©- .µ-. N+| +'a?
6€::+-?) =j) )*^X 5k)' =`)*P
Cc6 =©- )'6<- => -'V+' 'SX +': 529 N1ZZ
:
C bW6 )'6O) K6<0 529 3?9 bc DZ
:
C bW6 …O_ “O_
MOP.
C': Z5K 5{0 bc: R)* -'‰ =¨ Kc5 €w+' bc €,9 M'1. …§)* MµX =I *‡X 5k)' =`)* =¨ =(S+
Kc5 €w+' ; -TO)_ -'‹5 M'1 34)* *6,9 K£+ bc 31)* bc =©- bc: R)* -'‰ ; -TO). ĐR6 bW6 5{0
.I 3?9 'i6 X'k6 =©- 5{0 bc: 3:5. N'L)* -:c) 3> '< -'R)* bc: 3I =6Q0 )'6<-” 1DZX'L- =R6
bW6 1ZZ
:
C bc 1DZX'L- bW6 DZ
:
C_ K,9 R)* =e)* 5{0 T? bc T|- bc: +R+ 1ZZ5K. …§)* MµX
*‡X 5k)' =`)* bc )'L)* )*?9 bc: .0)* .J+' 6€::+-?). #?0 =| *‡X 5k)' =`)* T? -',5
M'1 34)* *6,9 K£+ bc =©- -T:)* R)* )*'6<5 .µ-. ĐJ)' bJ 34)* 31)*_ €: €2)' bW6 3k)* 5c0
+'0‹) =I 82+ =J)' => ¥) 5U).
F/)Š/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH HGM L&zN( L&% H%•NHb CH‘
F/)Š/)/ 5h{m ei dng <jng
%2+ =J)' 'c5 K(S)* !3_ # +| -T:)* +2+ €k)
X'‹5 ./0 5Y -'z: X'(i)* X'2X
A#TM …DZDH N=R6 bW6 !3P bc A#TM N=R6 bW6
#P 34)* 529 LAB†%.
F/)Š/2/ NguySn t‰c ho{t CDng
M29 LAB †% Kc -'6j- 3J =6<) -‰ ':w- =>)* -e
=>)*. M29 ':w- =>)* .e? -TO) )*09O) -‡+ +•?
s0?)* X'¡ '0²)' s0?)* -6? %. …(W6 -2+ .h)*
+•? -6? % +2+ )*09O) -‰ €¶ +'09I) - KWX K
NKWX 3Q) )',-P KO) +2+ KWX -TO) =I Kw6 +2+ K¤
-TR)* -TO) KWX K. C2+ =6<) -‰ M'2+ - KWX -TO)
€¶ K,X +2+ K¤ -TR)* bc X'2- 8w '0²)' s0?)* 'ν . TT:)* X'(i)* X'2X )c9 -? +'¦ 8~- -T(f)*
'SX +2+ =6<) -‰ - KWX L +'09I) bQ KWX K '?9 +U) *£6 Kc K
α
-(i)* a)* bW6 3(W+ €|)* +•?
bw+' X'¡ X'2- 8w λ ¯D_D7A
Z
M29 €¶ =: +(f)* => bw+' X'¡ =I 82+ =J)' =(S+ 'c5 K(S)* !3_ # -T:)* 5{0.
F/)Š/4/ TiSu chuŒn
#k) X'‹5 G6W6 'w) #N·5P Đ> -T§)* K©X Đ> -26 .6º)

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* DZ

Báo cáo thực tập công nhân
M:*?€ 7_H2
K:_Äz- A1
…O +?: +,X
…O .d) .h)*
“O
M?8 Z_1D
M?8 Z_
M?8 Z_D
M?8 1
M?8
Z_Z2
Z_Z
Z_Z
Z_ZD
Z_1Z
Z_Z
Z_Z7
Z_Z7
Z_1Z
Z_2
Hc5 K(S)* !3:
#k) X'‹5 G6W6 'w) !3N*°KP Đ> -T§)* K©X Đ> -26 .6º)
M:*?€ 7_H2 M?8 Z_1D Z_ZZ7Z¼Z_1@GTTB Z_Z17¼Z_1DGTTB
F/))/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH TuM S` +CT-NŽ
F/))/)/ #ịnh ngh‹E
TTJ €R :+-?) Kc =w6 K(S)* =©+ -T()* +': M'k )¥)* +'R)* MV+' )¡ +•? 8¥)*_ s09 (W+ =(S+
-V)' 34)* X'/) -T¥5 -'I -V+' +•? 6€:†:+-?) NK:w6 2_2_@-T65z-9KXz)-?): C
7
H
17
P -T:)* '¤) 'SX
+•? )| bW6 )†'zX-?) N)†C
7
H
16
P M'6 '¤) 'SX )c9 +| M'k )¥)* +'R)* MV+' )¡ -(i)* =(i)*
bW6 8¥)* =?)* 8z5 8~-.
TT:)* =| 6€:†:+-?) Kc +,0 -‰ +| M'k )¥)* +'R)* MV+' )¡ KW) )O) +'¦ €R :+-?) +•? )| =(S+
s09 (W+ 34)* 1ZZ +U) )†'zX-?) Kc +,0 -‰ +| M'k )¥)* +'R)* MV+' )¡ M~5 )O) +'¦ €R
:+-?) +•? )| =(S+ s09 (W+ 34)* Z. N'( b^9_ -TJ €R )c9 +c)* KW)_ +c)* +| M'k )¥)* +'R)*
MV+' )¡ +?:.
F/))/2/ 5h{m ei dng <jng
Đ: -TJ €R :-?) -'z: -6O0 +'0‹) A#TM 26HH†Z1?_ -6O0 +'0‹) )c9 s06 =J)' X'(i)* X'2X
)*'6O) +a0 82+ =J)' => 3Q) +•? 8¥)* 1-1_ 8¥)* 529 3?9 bc +2+ 'SX X'/) +•? +'L)* 36I0
-'J 34)* -TJ €R :-?).
F/))/4/ Tiln hfnh
M{0 M6I5 -T? -TJ €R :-?) =(S+ =(? bc: -T:)* 3})' +'a? )'6O) K6<0 =I X'd) -V+' €?0 =|
=(S+ =(? bc: =>)* +i +•? 529 :+-?) =>)* +i C“q†¾AUK•#HA 82+ =J)' =(S+ €R +'¦
+•? =`)* '` =: MV+' )¡. #?0 =| X'? .0)* .J+' +'0‹) €i +,X +'©) -TO) bc +'©) .(W6_ +|
=(S+ Mj- s0k +•? €R +'¦ =`)* '` =: MV+' )¡ -'?9 bc: +1)* -'a+ -? +| Mj- s0k +0k -TJ €R
:+-?).
Djng cj thilt >ị ef h€E ch;t :
M29 82+ =J)' -TJ €R :+-?).
T• X'? '|? +',-_ R)* =:)* 1ZZ 5K_ DZZ 5K_ 3})' )|) DZZ 5K.
H|? +',- 6¿:†:+-?)_ )HzX-?)_ 7Z :+-?) BKz)._ T:K0z).
Tiln hfnh th‚ :
TR+ => =>)* +i 6ZZ ± 6 bU)* °X'L-.
C'0‹) 3J =>)* +i -T(W+ M'6 M';6 =>)* =>)* +i.
o09 -T})' : %2+ =J)' M':k)* +'©) •Ma+ )'6O) K6<0 +d) 34)* *`5 '?6 -T(f)* 'SX :
-T(f)* 'SX M'6 M':k)* -TJ €R :+-?) M6I5 -T? +| -'I .e =:2) =(S+ bc T(f)* 'SX M':k)* -TJ
€R :+-?) +•? 5{0 Kc M'1)* 82+ =J)' .

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D1

Báo cáo thực tập công nhân
F/))/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
TV)' -TJ €R :+-?) +•? 5{0 :
ON€ ¯ ON6´€ ¼ NKI6T´† K6€P»NO)'T´ • O)6T´ P°NKI6T´ • KI'T´ P
TT:)* =| :
ON€: TTJ €R :+-?) +•? )'6O) K6Oh 5{0.
ONT´: TTJ €R :+-?) +•? )'6O) K6<0 +'0‹) T:K0z) +'©) .(W6.
ON'´T: TTJ €R :+-?) +•? )'6O) K6<0 +'0‹) T:K0z) +'©) -TO).
K6€: C(f)* => MV+' )¡ N+'¦ €R MV+' )¡ P +•? )'6O) K6<0 5{0 .
KI6T´: C(f)* => MV+' )¡ N+'¦ €R MV+' )¡ P +•? )'6O) K6<0 +'0‹) T:K0z) +'©) .(W6.
K6'T´ : C(f)* => MV+' )¡ N+'¦ €R MV+' )¡ P +•? )'6O) K6<0 +'0‹) T:K0z) +'©) -TO)
F/)2/ 86C #MNH T’5 CH9T Tu+N( NH!“N L!1% #`T L† BˆN( 5H&'N(
5H65 CH!}T Lt -STM DF^4
F/)2/)/ 5h{m ei dng <jng
!'(i)* X'2X )c9 3?: *`5 b6<+ M6I5 -T? 82+
=J)' -wX +',- -T:)* )'6O) K6<0 =R- KU 34)* X'(i)*
X'2X +'6j- K9 bW6 T:K0z).
F/)2/2/ Thilt >ị
C'6j- K9 34)* T:K0z) )|)* 5>- K(S)* 5{0 ./0
+/) M6I5 -T? =¨ =(S+ +'a? -T:)* R)* +'6j- K9 +':
=j) M'6 +U) Kw6 +©) +| M'R6 K(S)* M'1)* =¡6. K'R6
K(S)* +•? +©) =(S+ -V)' -'z: ·.
 B})' +'6j- K9.
 \)* )*()*
 \)* +'6j- K9
 G6Y R)* +'6j- K9
 N*0`) )'6<-
 …0)* 516 T:K0z)
F/)2/4/ Tiln hfnh
C': 5>- M'R6 K(S)* 5{0 +/) M6I5 -T? NM':k)* 1Z*P bc: -T:)* R)* +'6j- K9 )*?9 €?0
M'6 5{0 =¨ =(S+ -T>) MŠ. Đ©- R)* +'6j- K9 bc: -'6j- 3J +'6j- K9 bc +'6j- bW6 T:K0z) )|)*
-T:)* Z X'L- MI - €?0 M'6 .0)* 516 +'k9 - R)* 80R)* M'1)* +| 5c0. Đk5 3k: -R+ =>
+'6j- K9 €?: +': 3Q 5©- +•? '¡) 'SX ./0†T:K0z) ; -T:)* R)* Kc )'(0 )'?0. #?0 M'6 +'6j-
K9_€,9 M'1 R)* -T:)* 1 *6f ; 12Z
:
C_ =I )*0>6 -T:)* 3})' 'L- ‹5 -T:)* 1 *6f bc +d) +'V)'
82+ =j) Z_25*.
F/)2/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
Kj- s0k 'c5 K(S)* -wX +',- M'1)* -?) -T:)* T:K0z) +| -'I =(S+ -V)' )'( bV .h €?0:
VW6 5{0 Kc T1ZNH N“OP
5
3}
NM'R6 K(S)* R)* +'6j- K9P ¯ 16_Z@H7*
5
5{0
¯ 1Z_Z1Z *

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D2

Báo cáo thực tập công nhân
5
€?0 -6j) 'c)'
¯ 16_ZD26 *
V^9 : · C©) ¯ N5
€?0 -6j) 'c)'
† 5
3}
P»1ZZ° 5
5{0

· Z27 _ Z 1ZZ
Z1 _ 1Z
Z@H7 _ 16 ZD26 _ 16
=

=
F/)4/ 5H&'N( 5H65 #6NH (!6 #| Ba! Tu'N BˆN( TH!}T BM CH%tLN
#|N( *Hp H•! C-+ T$N( RH””uT TCVN ^^Jr : 2ŠŠ^ • -STM D \Š^x – ŠF
F/)4/)/ 5h{m ei dng <jng
Đ2)' *62 => 316 -Ti) +•? )'6O) K6<0 …6z€zK_ +| -'I 2X .h)* +': +2+ K:w6 )'6O) K6<0 +|
=> 316 -Ti) -T0)* 3})' +| 'c5 K(S)* K(0 '0²)' -',X )'( K:w6 1…_ 2… bc +2+ )'6O) K6<0
*R+ ./0 5Y -(i)* -e M'2+ +| -'I .§)* +': =>)* +i .6z€zK.
F/)4/2/ Thilt >ị
T'6j- 3J +'09I) =>)* M'a '`6 +?: -/)*: C| M'k )¥)* -w: €e +£ €2- +•? b6O) 36 -'~X +|
-k6 -T£)* 2ZZ* KO) 5©- =Š? -Š)' M'6 )*^X ':c) -:c) -T:)* )'6O) K6<0 -'‰. T'6j- 3J -w:
M':k)* +2+' b? -T(S- +•? b6O) 36 -'~X KO) 5©- =Š? Kc 155 bW6 -/) €R DZH¿ -T:)* bU)* 7D
X'L-.
B})' +'a?: C| M'k )¥)* +'a? 5>- =Š? -'‰ )45 .(W6 )'6O) K6<0 -'‰. …09 -T} )'6<- =>
+•? 3})' +'a? )c9_ )'6O) K6<0 -'‰ 34)* +2+' .§)* -,5 *6? )'6<- M6I5 €:2- 34)* =6<)_ 2X
€2- bc: 3})' +'a?.
B> X'^) =6Q0 M'6I): …§)* =I =6Q0 M'6I) M':k)* +2+' b? =^X_ -/) €R_ )'6<- => 3})'
+'a?_ Ke+ 5? €2-_ -'j =6<) -6jX 8L+_ -'f6 *6?) -'‰_ bW6 '< -'R)* =6Q0 M'6I) bc -'0 -'^X +2+
€R K6<0 =6<) -‰.
KV)' '6I) b6: +| M'k )¥)* X'|)* =w6 1ZZ K/) bW6 -'?)* +'6? Z_155 bc M'k )¥)*
X'|)* =w6 =(S+ -¥)* KO) bW6 -'?)* +'6? Kc Z_Z1 55.
T'(W+ 56+T: K:w6 -T(S-: B4)* -'0¹ -6)' bW6 -'?)* +'6? =j) Z_Z1 55.
BI Kc5 €w+': ĐL+ 34)* -'~X M'1)* *¦_ +| .0)* -V+' X'§ 'SX bW6 +1)* €0,- Kc5 €w+'
34)* ':©+ KW) 'i) @Z ½ .
B})' 'L- ‹5_ 3})' +'a? 5{0_ X6X~-.
T'0R+ bc b^- K6<0: A8z-:)_ -:K0z)_ +,X -'0R+ -'‰_ M'1)* M'V )~)_ 3?: -?9.
C2+ +',- KY)* +'0‹): C',- KY)* A † +',- +'0‹) +| => 316 -Ti) +?:. C',- KY)* B † C',-
+'0‹) +| => 316 -Ti) -',X.
B6 -'‰ Kc5 - -'~X +| =(f)* MV)' 655.
ĐŠ? -'‰ +| =(f)* MV)' 34)* 1Z55.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D

Báo cáo thực tập công nhân
Thiết bị xác định độ bôi trơn.
F/)4/4/ Tiln hfnh
…§)* MµX =©- =Š? -'‰ bc: -T:)* 3})' -'‰_ 5©- 3|)* KO) -TO). ĐJ)' bJ =Š? -'‰ bc: 3})'_
€?0 =| +R =J)' 3})' bc: -'6j- 3J -'‰. C/) =k5 3k: +©X )'6<- =6<) =(S+ =©- =L)* bJ -TV
-T:)* 3})' -'‰. Đ> ‹5 -(i)* =R6 +•? X'U)* -'V )*'6<5 X'k6 KW) 'i) Z·.
…§)* MµX =©- b6O) 36 bc: -T:)* *62 =m_ *‡) +'©- *62 =m bc: =/0 +•? +/) T0)*. G6l *62
=m )45 )*?)* -T(W+ M'6 86j- +'©- +R =J)'.
…§)* X6X~- +': bc: 3I 25K Æ Z_2 5K )'6O) K6<0 -'‰.
…§)* 3> X'^) =6Q0 M'6I) )'6<- => =I =w- )'6<- => 5:)* 50R) bc *6? )'6<-. Đ©- +'6Q0
.c6 b? -T(S- Kc 155. Đ©- -/) €R T0)* Kc DZH¿.
K'6 )'6<- => =¨ ¡) =J)'_ 'w -',X +/) T0)* bc -Tz: -k6 -T£)* 2ZZ * bc:_ 3^- -'6j- 3J
T0)*.
!'~X -'‰ =(S+ -6j) 'c)' -T:)* 7D X'L-. K'6 X'~X -'‰ ':c) -,- -‡- 529 T0)* bc -‡- 3>
X'^) *6? )'6<-. Nd)* +/) T0)* KO) bc -'2: *62 =m 36 -'‰ T?.
Đ©- *62 =m b6O) 36 .(W6 MV)' '6I) b6 bc =: =(f)* MV)' bj- 5U) X'§ 'SX_ €?0 =| K,9 36
T? bc 3k: s0k) +§)* +'¤ bW6 =Š? -'‰.
B^- +1)* -‡+ MV)' '6I) b6_ =©- b6O) 36 -'‰ bc: MV)' '6I) b6 +| => X'|)* =w6 1ZZ K/).
Đ6Q0 +'¦)' -6O0 =6I5 +•? MV)' '6I) b6_ bc =6Q0 +'¦)' bJ -TV +•? bj- 5c6 5U) )45 ;
-T0)* -d5 +•? b§)* s0?) €2-.
Đ(? bj- 5c6 5U) bc: +'¤ +| -'?)* +'6? +'0‹) 34)* =6Q0 M'6I) +i '£+. Đ: -Th+ +•?
bj- 5c6 5U) +'V)' 82+ =j) Z_Z1 55_ *'6 Kw6 €R =: =|.
G'6 Kw6 -Tw)* -'26 +•? bj- 5c6 5U) )j0 +| €e M'2+ 36<- =R6 bW6 X'~: -'‰ 5{0 +'0‹)_
)'( +2+ 5k)* 5c0_ +2+ 'w- M'1)* 3})' -'(f)*_ +2+ 'w- 5c6 5U)_ bj- T>X -',9 =(S+_ . . bc
€e +| 5©- +•? +2+ 'w- +©) -T:)* 3})' -'‰.
F/)4/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
TV)' =(f)* MV)' bj- 5c6 5U):
¾#… ¯ NM¼NP°281ZZ
¾#… Kc =(f)* MV)' bj- 5U)_ -V)' 34)* 56+T:5z-
M Kc -Th+ +'V)'_ -V)' 34)* 55
N Kc -Th+ X'h_ -V)' 34)* 55

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D@

Báo cáo thực tập công nhân
B2: +2: +2+ -'1)* -6)
Đ> .c6 -Th+ +'V)' bc -Th+ X'h +'V)' 82+ =j) Z_Z155_ =(f)* MV)' bj- 5c6 5U) +'V)'
82+ =j) 1ZÇ5. M1 -k .6<) -V+' bj- 5c6 5U).
Đ> +'h5 bc => K<+'
Đ> +'h5: Đ> +'h5 =(S+ 8d9 .e)* +': +2+ )'6O) K6<0 +| =(f)* MV)' bj- 5c6 5U)
)45 -T:)* M':k)* 1@Ç5 bc 772Ç5 ; 2D
:
C.
Đ> -26 K©X: -w6 2D
:
C ¯ 127Ç5
Đ> -26 K©X: -w6 6Z
:
C ¯ 16Ç5
F/)F/ 5H&'N( 5H65 86C #MNH #| —N #MNH +8t H+6 BˆN( 5H&'N(
5H65 CH% *• C7M pN( THŽ+ TCVN \^^r : 2ŠŠŠ• -STM D J2J – xJ
F/)F/)/ 5h{m ei dng <jng
!'(i)* X'2X )c9 82+ =J)' => ¡) =J)' :89 ':2 +•? 8¥)* -'c)' X'‹5 -T:)* =6Q0 M6<)
:89 ':2 5w)'.
F/)F/2/ Thilt >ị
B:5 :89 ':2: N‡X bc 3})' +'a? 5{0 34)* -'0¹ -6)'_ +2+ X'h -§)*_ =`)* '` =: 2X
€0,- bc 3I :89 ':2.
N'6<- Mj.
H:2 +',- bc b^- K6<0
]89: ]89 -'(i)* 5w6_ M'1_ +R => -6)' M'6j- M'1)* -',X 'i) HH_6·.
C!U_ 529 6).
Thiết bị xác định độ ổn định oxyhoá.
F/)F/4/ Tiln hfnh
ĐI 3:5 bc 5{0 8¥)* -'‰ ; )'6<- => - 1D =j) 2D
:
C. Đ©- 3})' +'a? 5{0 34)* -'•9
-6)' -T:)* 3:5 bc T|- DZ Æ 15K 5{0 bc:. Đ^9 )‡X 3})' +'a? 5{0_ =^9 )‡X 3:5_ .§)*
M'WX )R6 8k M'V )'?)' =I )wX :89 bc: 3:5 +': =j) M'6 2X €0,- =w- - 6HZ =j) 7ZD M!?.
%k - - M'V *? ; -T:)* 3:5 T? =I =0¡6 M'1)* M'V 3?) =/0 +U) -T:)* =|. NwX Kw6 :89 +':
=j) M'6 2X €0,- =w- - 6HZ =j) 7ZD M!? bc M6I5 -T? €e TU T¦_ 3Y s0? €e €h- 2X )'?)' 3?)
=/0 =6Q0 )c9 +| -'I s0?) €2- =(S+ b} :89 'U? -?) bc: 5{0. Nj0 -R+ => €h- 2X M'1)* s02 7
M!? -T:)* 1Z X'L- -'} +:6 )'( M'1)* TU T¦ bc -6j) 'c)' -'‰ 5c M'1)* )wX Kw6 2X €0,-.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* DD

Báo cáo thực tập công nhân
Đ©- 3:5 bc: 3I ¡) )'6<- bc )R6 bW6 C!U €‰ .h)* X'/) 5Q5 =I 36I0 .6º) s02 -T})'
+k5 a)* -TO) =` -'J.
T'f6 *6?) +': -W6 M'6 =w- -W6 =6I5 *¨9 Kc +'0 M² +k5 a)* s0?) €2- =(S+ -w6 )'6<- =>
+•? X'~X -'‰.
F/)F/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
T'f6 *6?) - M'6 =©- 3:5 bc: 3I +': -W6 M'6 =w- -W6 =6I5 *¨9 Kc +'0 M² +k5 a)* s0?)
€2- =(S+ -w6 )'6<- => +•? X'~X -'‰_ -V)' 34)* X'L-.
F/)J/ 86C #MNH HGM L&zN( NH,- BˆN( 5H&'N( 5H65 B-t H'! THŽ+
TCVN \J4x : 2ŠŠ\ R-STM D 4r). ŠFT/
F/)J/)/ 5h{m ei dng <jng
%2+ =J)' 'c5 K(S)* )'e? -'e+ -j +| -T:)* )'6O) K6<0 'c)* M'1)*_ 'c5 K(S)* )'e?
+| -T:)* 8¥)* 1-1 ':©+ +2+ €k) X'‹5 +,- .º 3?9 'i6 M'2+ N3?: *`5 +k +2+ K:w6 )'6O) K6<0
+| +'a? T(S0 bc +2+ K:w6 z-z 189*z)?- M'2+ bc +2+ X'h *6? M6I5 €:2- +©)P -w6 -'f6 =6I5
-6j) 'c)' -'‰.
%2+ =J)' X'/) +©) M'1)* -?) -T:)* 'zX-?) +•? +2+ K:w6 )'6O) K6<0 M'1)* X'k6 Kc )'6O)
K6<0 'c)* M'1)*.
F/)J/2/ Thilt >ị

Thiết bị xác định hàm lượng nhựa.
Cd): C| M'k )¥)* +d) +'V)' 82+ =j) Z_15*.
CR+ -'‰: C| .0)* -V+' 1ZZ 5K.
M29 82+ =J)' 'c5 K(S)* )'e? *`5 +| +2+ 3> X'^): B> X'^) *6? )'6<-_ K(0 -R+ Mj_
X'I0 K£+ 8RX -'•9 -6)'_ 3> X'^) =6Q0 )'6<-.
\)* =:)*: C| 56<)* T|-_ +| M'k )¥)* =:)* =(S+ DZÆZ_D5K.
…h)* +h +/5 -?9: KµX ':©+ M}5 =I MµX +2+ +R+ -'‰ bc +2+ =/0 X'0) '})' +1) -'z:
9O0 +/0 +•? X'(i)* X'2X -'‰.
K'1)* M'V: …§)* M'1)* M'V =¨ =(S+ K£+ -w6 2X €0,- M'1)* KW) 'i) D M!?.
…0)* 516 ':c -?) )'e?: H¤) 'SX +•? -:K0z) bc ?8z-:) +| -¹ K< -'I -V+' 1:1.
HzX-?): Đ> -6)' M'6j- -R6 -'6I0 HH_7·.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D6

Báo cáo thực tập công nhân
Hi6 )(W+: …§)* 'i6 )(W+ M'1)* +'a? +©) ./0 bc -w6 2X €0,- M'1)* )'Y 'i) D M!?.
F/)J/4/ Tiln hfnh
…§)* +2+ MµX 34)* -'~X M'1)* *¦ K,9 +2+ +R+ T? M'Y6 .0)* .J+' Kc5 €w+' bc €?0 =|
+'¦ =(S+ +/5 +2+ +R+ 34)* +2+ MµX )c9.
Cd) +R+ 3} bc +2+ +R+ -'‰ +'V)' 82+ =j) Z_15*_ *'6 Kw6 Mj- s0k +d).
B^- )L- *6? )'6<- +': 529 N+c6 =©- ; 22
:
C bW6 Äz-A1 bc 162
:
C =R6 bW6 8¥)*P
Nj0 +| +',- ; .w)* Ki K‰)* ':©+ +',- T‡) K‡)* 80R)*_ X'k6 M'0,9 =Q0 -:c) 3> K(S)*
5{0 -T:)* 3})' +'a? -'z: X'(i)* X'2X -'V+' 'SX. Tw6 2X €0,- M'V s09I) K£+ )*?9 1 K(S)*
5{0 34)* X'º0 K£+ 8RX -'•9 -6)'. %‰ Kˆ X'/) K£+ -'z: s09 =J)'.
L,9 DZ Æ Z_D5K 5{0 -'‰ 34)* R)* =:)* bc +'09I) bc: +R+ -'‰ =¨ +d) -T +R+ 3}_ 5¤6
+R+ .§)* +': 5>- K:w6 )'6O) K6<0. Đ©- +2+ +R+ =¨ +| 5{0_ MI +k +R+ 3} bc: -'6j- 3J 82+
=J)' 'c5 K(S)* )'e? €?: +': -'f6 *6?) =©- +R+ +c)* )*‡) +c)* -R-_ *6l ; )'6<- => 16Z †
16D
Z
C_ M'1)* K‡X +2+ bU6 X'0) '})' )|) =I +2+ +R+ M'1 -T:)* bU)* D Æ Z.D X'L-.
K'6 3jX =¨ =w- )'6<- => +c6 =©-_ =©- +k '?6 +R+ )c9 bc: 'R+ 3jX_ K‡X X'I0 -'¡6 M'V
=`)* -'f6 -'¡6 M'V. T'f6 *6?) -'¡6 M':k)* Z X'L-. TT:)* s02 -T})' -'¡6 )j0 )'6<- => *6k5
-'} -6jX -h+ -¥)* -'O5 )'6<- => +': 3jX.
#?0 M'6 M'1 )*()* -'¡6_ .§)* MµX K,9 +2+ +R+ T? M'Y6 3I bc =©- bc: 3})' Kc5 )*0>6
=I */) +d) -T:)* -'f6 *6?) V- )',- Kc 2 *6f. Cd) +2+ +R+ -'z: s09 =J)'. G'6 Kw6 +2+ Mj- s0k
+d).
TT:)* -T(f)* 'SX =R6 bW6 5{0 8¥)* +/) Kc5 +©) T‰? -'} -'e+ '6<) -6jX +1)* =:w) €?0:
+': 2D 5K )†'zX-?) bc: 5¤6 +R+ K‡+ )'µ_ =I 9O) -T:)* 1Z X'L-_ *w) 3Y =6_ -6jX -h+ K©X Kw6
K/) '?6 bW6 2D 5K )†'zX-?). Đ©- +2+ +R+ bc: Kw6 +2+ 'R+ 3jX =¨ =• )'6<- N16Z†16D
:
CP
)'()* M'1)* )R6 bW6 bU6 X'0) =I +R+ M'1 -T:)* D X'L-.
Kj- -'L+ *6?6 =:w) Kc5 M'1_ *‡X +R+ T? =©- bc: 3})' 'L- ‹5 -T:)* 2 *6f.
Cd) +R+_ *'6 Kw6 Mj- s0k +d) =(S+.
F/)J/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
Hc5 K(S)* )'e? -'e+ -j -'z: +1)* -'a+:
G ¯ NA †BP 8 2
TT:)* =| :
G Kc 'c5 K(S)* )'e? -'e+ -j_ -V)' 34)* 5* °1ZZ5K.
A Kc => -¥)* -T£)* K(S)* +•? +R+ 5{0_ 5*
B Kc => -¥)* -T£)* K(S)* +•? +R+ 3}_ 5*
ĐR6 bW6 -,- +k +2+ K:w6 )'6O) K6<0_ )j0 =¨ -'e+ '6<) +1)* =:w) K£+ -T(W+ M'6 3?9 'i6
-'} €?0 -TJ €R +•? 'c5 K(S)* )'e? *'6 =¨ K£+.
F/)J/J/ #D chjm ef CD OBch
 Đ> K©X Kw6:
T ¯ 1_11¼ Z.HD 8 =R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? -'e+ -j N8¥)* 'c)* M'1)*P
T ¯ Z_D772 ¼ Z_2@HZ 8 =R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? -'e+ -j.
T ¯ Z_HH7 8
Z_@
=R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? +'(? s0? T‰?.
T ¯ 1_2H7 8
Z_
=R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? =¨ T‰? s0? .0)* 516

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D7

Báo cáo thực tập công nhân
TT:)* =| : 8 Kc Mj- s0k -T0)* 3})' +>)* +•? +2+ Mj- s0k =?)* €: €2)'
 Đ> -26 K©X:
q ¯ 2_ZH ¼ Z_126 8 =R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? -'e+ -j N8¥)* 'c)* M'1)*P
q ¯ 2_H@1 ¼ Z_27H@ 8 =R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? -'e+ -j
q ¯ 1_H27 8
Z_@
=R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? +'(? s0? T‰?
q ¯ 2_@H@ 8
Z_
=R6 bW6 'c5 K(S)* )'e? =¨ T‰? s0? .0)* 516
F/)\/ 86C #MNH HGM L&zN( C˜N C-CB+N BˆN( 5H&'N( 5H65
C+Nu-DS+N THŽ+ TCVN \42F : 2ŠŠ\ • -STM D )rx – ŠJ
F/)\/)/ 5h{m ei dng <jng
%2+ =J)' K(S)* +©) +?+3:) +U) Kw6 €?0 M'6 Kc5 3?9 'i6 bc )'6<- X'd) ./0_ )'45 =(? T?
5>- €R +'¦ .{) bQ 80 '(W)* -w: +R+. "X .h)* +': +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y -(i)* =R6 M'|
3?9 'i6_ 3J X'd) '•9 5>- X'/) M'6 +'()* +,- ; 2X €0,- -'(f)*.
F/)\/2/ Thilt >ị
Thiết bị xác định cn cacbon conra!"on.
\)* -'•9 -6)' .0)* -V+' 2H • 15K
Cd): C| M'k )¥)* +d) +'V)' 82+ =j) Z_15*.
T'6j- 3J 82+ =J)' 'c5 K(S)* +©) +?+3:) +:)T?.€:).
K'V )6-i.
F/)\/4/ Tiln hfnh
L‡+ Mg 5{0 -'‰_ M'6 +/) *6k5 => )'W-_ Kc5 )|)* 5{0 ; )'6<- => DZ
Z
C Æ 1Z
Z
C -T:)*
Z.D *6f. N*?9 €?0 M'6 Kc5 )|)* bc K‡+ 5{0_ +': K£+ X'd) +'6? s0? €c)* 1ZZ. Cd) 1Z *
+'V)' 82+ =j) D5* 5{0 ./0 M6I5 -T?_ M'1)* +'a? 'i6 ‹5 bc +2+ +',- Ki K‰)*_ +': bc:
R)* -'•9 -6)' =¨ +d) 3} -T(W+ -T:)* =| =¨ +| €ª) '?6 'w- -'•9 -6)' =(f)* MV)' M':k)*
2_D55. Đ©- +'~) )c9 bc: 529_ =^9 )‡X.
M; b?) 3})' +'a? M'V )6-i.
B^- )L- M';6 =>)* -'6j- 3J N+2+ *62 -TJ -'1)* €R b^) 'c)' +•? 529 =¨ =(S+ +c6 =©-
€ª)P. ĐS6 M'6 -V) '6<0 =À) 8?)' 3^- Kc s02 -T})' -'V )*'6<5 8:)*.
…§)* +©X =¨ 'i )|)* *‡X R)* -'•9 -6)'_ =©- bc: 3})' +'R)* ‹5_ =I )*0>6 T`6 +d).
TV)' X'/) -T¥5 +©) +?+3:) -'z: K(S)* 5{0 3?) =/0.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* D7

Báo cáo thực tập công nhân
ĐR6 bW6 5{0 +| 'c5 K(S)* +©) +?+3:) KW) 'i) D· s02 -T})' -'V )*'6<5 €¶ +| )'6Q0
M'| M'¥) .: 5{0 3J €16 -Tc: +ž)* )'( €¶ *©X X'k6 X'a+ -wX bW6 )'l)* 5{0 €k) X'‹5
)©)* b} )| M'| M'‰ )(W+. T6j) 'c)' M6I5 -T? Kw6 bW6 K(S)* 5{0 D* Æ Z_D* +d) +'V)' 82+
=j) D5*. TT:)* -T(f)* 'SX Mj- s0k -'0 =(S+ KW) 'i) 1D · -'} -6j) 'c)' X'~X -'‰ bW6
K(S)* 5{0 * Æ Z_1* +d) +'V)' 82+ =j) D5*.
Nj0 5{0 3J €16_ -Tc: -'} *6k5 K(S)* 5{0 =j) D*_ )j0 +/) -'} +| -'I *6k5 -6jX =j) *.
F/)\/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
C©) +?+3:) +•? 5{0 ':©+ +©) +?+3:) +| -T:)* +©) +'()* +,- 1Z · N%P =(S+ -V)'
34)* X'/) -T¥5 M'R6 K(S)* -'z: +1)* -'a+:
% ¯ NAÈ1ZZP °¾
TT:)* =|:
A Kc M'R6 K(S)* +©) +?+3:)_ -V)' 34)* *?5”
¾ Kc M'R6 K(S)* 5{0_ -V)' 34)* *?5”
F/)\/J/ Báo cáo Qlt wum:
B2: +2: Mj- s0k -'0 =(S+ Kc +©) +?+3:) C:)T?.€:)_ -V)' 34)* X'/) -T¥5 M'R6 K(S)*.
F/)^/ 86C #MNH HGM L&zN( BŽN™ŽN BˆN( 5H&'N( 5H65 SšC *› *HK
RTHŽ+ -STM D JJrŠT
F/)^/)/ T€m t‰t ph:kng pháp
H< -'R)* €‡+ Mˆ 2 +>- =(S+ -T?)* 3J 5>- b?) +'09I) +>- bc 5>- .z-z+-:T 6:) '|?
)*£) K‰?. T'I -V+' +•? 5{0 +'a? +',- +'0‹) )>6 -'V+' 'SX )'( 2†'z8?):) =(S+ -6O5 bc:
3O) -TO) +•? +>- -26 €6)' +'a? 5>- X'? KY)* X'd) +e+. C
H
bc )'l)* 'SX +',- M'1)* -'i5
)'µ 'i) -':2- - +>- -26 €6)' T? )*:c6. Đ/0 .U .{) )'6<- +| -'I =(S+ .§)* =I -'z: .¢6 €e
-2+' T? )c9. C>- -26 €6)' TC•! N1_2_†-T6€†2 +9?):z-':89XT:X?)” X'? KY)* €‡+ Mˆ M'6 X'd)
+e+P =(S+ =k: )*(S+ )*?9 K^X -a+ -T(W+ M'6 €e -2+' T? +•? 3z)¿z) bc X'/) +U) Kw6 +•?
5{0 =(S+ -6O5 bc: +>- -'a 2 +'a? X'? KY)* X'd) +e+ N¾COT: 5>- K:w6 +>- 5?: s0k)_
=(S+ +'0‹) 3J 34)* +2+' X'• 3O) -T:)* 5?: s0k) 5>- KWX 5Y)* X'? -Š)'P. Bz)¿z)_
-:K0z) bc +',- +'0‹) )>6 -':2- T? -'z: -'a -e =6I5 €16 +•? +'L)* bc =(S+ X'2- '6<) 3;6
.z-z+-:T 6:) '|? )*£) K‰?. N*?9 €?0 M'6 +',- +'0‹) )>6 -2+' T?_ K(0 K(S)* +'k9 s0? +>-
M'1)* X'd) +e+ ¾COT =(S+ =k: )*(S+ =I -'¡6 )*(S+ X'/) +U) Kw6 +•? 5{0 N)'l)* 'SX
+',- -'i5 C
7
bc )©)* 'i) +>)* bW6 C
1Z
bc )'l)* 'SX +',- M'1)* -'i5 )©)* 'i)P - +>-
=j) .z-z+-:T 6:) '|? )*£) K‰?.
V6<+ X'd) -V+' =(S+ K©X Kw6 K/) -'a 2 =I +': C
12
bc )'l)* 'SX +',- M'1)* -'i5 )'µ
'i)_ 3z)¿z) bc -:K0z) -2+' M'Y6 +>- -26 €6)' X'd) +e+ TC•! -W6 K¤ -'1)*. …z-z+-:T .{)
)'6<- +| -'I =(S+ .§)* =I -'z: .¢6 €e -2+' Tf6 )c9. C>- -26 €6)' TC•! =(S+ -'¡6 )*(S+
)*?9 K^X -a+ -T(W+ M'6 z-9K3z)¿z) bc X'/) 'SX +',- -'i5 +U) Kw6 +•? 5{0 -2+' T? bc =(?
bc: +>- ¾COT. C',- +'0‹) )>6 bc )'l)* -'c)' X'/) 'SX +',- -'i5 C
7
-':2- T? -'z: -'a
-e =6I5 €16 +•? +'L)* bc =(S+ X'2- '6<) 3;6 .z-z+-:T 6:) '|? )*£) K‰?. N*?9 €?0 M'6 :†
89Kz) -':2- T?_ K(0 K(S)* +'k9 s0? +>- M'1)* X'd) +e+ ¾COT =(S+ =k: )*(S+ =I -'¡6
)*(S+ 'SX +',- -'i5 C
H
bc )©)* 'i) =j) .z-z+-:T 6:) '|? )*£) K‰?.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* DH

Báo cáo thực tập công nhân
#?0 K/) X'd) -V+' =/0 -6O)_ .6<) -V+' X6+ +•? 3z)¿z)_ -:K0z) bc +',- +'0‹) )>6 N2†
'z8?):)P =(S+ =: bc *'6 )'^). …6<) -V+' X6+ +•? z-9K3z)¿z)_ X°5†89Kz)_ :†89Kz)_ )'l)*
'SX +',- -'i5 )©)* 'i)_ +',- +'0‹) )>6 =(S+ =: bc *'6 )'^) - €e X'd) -V+' K/) -'a '?6.
!6+ .: €e -'¡6 )*(S+ -2+' - +>- ¾COT -T:)* K/) X'd) -V+' -'a 2 +'¦ +'a? C
H
bc 'SX +',-
-'i5 )©)* 'i).
F/)^/2/ 5h{m ei dng <jng
N'l)* s09 =J)' *6W6 'w) )`)* => +•? 3z)¿z) bc 'c5 K(S)* -¡)* +•? 'iX +',- -'i5
+•? 8¥)* -'(i)* X'‹5 =(S+ -'6j- K^X bc: )¥5 1HHD. X'(i)* X'2X -'‰ )*'6<5 82+ =J)'
'c5 K(S)* 3z)¿z) bc 'c5 K(S)* +',- -'i5 Kc +/) -'6j- =I s09j- =J)' +',- K(S)* €k)
X'‹5 bc =2X a)* )'l)* s09 =J)' )'6O) K6<0 5W6.
!'(i)* X'2X -'‰ )*'6<5 )c9 =(S+ .§)* +': 8¥)* +| +'a? :89 N+`) bc z-z .w)*
X'h *6?P. Đ6Q0 )c9 +': -',9 T4)* +`) bc z-z M'1)* Kc5 k)' '(;)* =j) b6<+ X'd) -V+'
3z)¿z) bc )'l)* 'SX +',- -'i5 M'2+ -T:)* X'(i)* X'2X -'‰ )*'6<5 )c9.
F/)^/4/ Thilt >ị

#áy "$c %& %h' (à thiết bị "inh %h' )
*
 B0`)* -6O5:
L:w6 C'6? .U)*
N'6<- => 3?) =/0 N
:
CP 2ZZ
"X €0,- NK!?P 1ZZ
T¹ K< +'6? .U)* @:1

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 6Z

Báo cáo thực tập công nhân
 C>- 5?: s0k):
N'6<- => +?: )',- N
:
CP 27Z
C'6Q0 .c6 +>- N5P Z
Đ(f)* MV)' -T:)* NÇ5P DZ
C'6Q0 .c9 KWX X'? -Š)' NÇ5P D
L:w6 CR =J)' K(0 K(S)*
L(0 K(S)* =/0 N5K°56)P 22.H
"X €0,- =/0 NK!?P 1ZZ
TR+ => -T0)* 3})' N+5°€z+P 12H
 …z-z+-:T “I…:
N'6<- => N
:
CP 2DZ
L(0 K(S)* M'V H
2
N5K°56)P D
L(0 K(S)* M'V N5K°56)P DZ
L:w6 M'V 3¡ -TS Hz
L(0 K(S)* M'V 3¡ -TS N5K°56)P 2Z
 C>- €‡+ Mˆ M'V:
C>- -26 €6)' X'd) +e+ NTC•!P C>- 5?: s0k): M'1)* X'd) +e+
† …§)* =I 3‹9 +2+ H.C -'i5
† Lc5 34)* -'~X M'1)* *¦
† L ¯ 22 6)+'
† … ¯ 1°16 6)+'
† … ¯ Z.Z 6)+'
† Đ(S+ )'`6 - Z.1@ Å Z.1D * TC•!
2Z· M'R6 K(S)* bc +'T:5:€:T3 !
NA¾P 7Z°1ZZ 5z€'
† …§)* =I X'd) -2+' +2+ H.C -'z:
-'a -e =6I5 €16 +•? )|.
† Đd9 Kc +>- 5z-9K €6K6+:) ¾COT
† Lc5 34)* -'w+' ?)'
† L ¯ Z 5
† …6 ¯ Z.Z21 6)+'
† R)* +| X'• 5z-9K€6K:€?)
L(0 K(S)* bc =6Q0 M6<)
K'V 5?)* Hz
L(0 K(S)* =j) +>- -26 €6)' TC•! N5K°X'L-P 1Z
L(0 K(S)* =j) 5?: s0k) ¾COT N5K°X'L-P 1Z
L(0 K(S)* - K¤ X'2- M'V +'6? .U)*
N5K°X'L-P
1ZZ
T¹ K< +'6? .U)* 11 :1
KV+' +m 5{0 NÇKP 1

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 61

Báo cáo thực tập công nhân
F/)^/F/ ChuŒn >ị mqu
C'09I) 1 5K +',- +'0‹) )>6 N'z8?):KP bc: 3})' =J)' 5a+ 1Z5K_ *'6 Kw6 M'R6 K(S)*
N+'V)' 82+ =j) Z.1 5*P_ Kc5 =/9 3})' bW6 H 5K 5{0 =¨ Kc5 Kw)'_ =^9 )‡X bc *'6 Kw6 M'R6
K(S)*_ Kc5 =Q0 5{0. N6O5 K£ bW6 )‡X T“•†´K0:T:+?+3:). Nj0 5{0 M'1)* =(S+ X'd) -V+'
)*?9_ K(0 ; Z Å D
:
C. #?0 =| )'^X €R K6<0 bc: 529 bc -6j) 'c)' +'w9 €‡+ Mˆ.
F/)r/ 86C #MNH HGM L&zN( +8t BˆN( 5H&'N( 5H65 SšC *› *HK
THŽ+ -STM D Fr)J
œF•
/
F/)r/)/ T€m t‰t ph:kng pháp
VW6 +',- +'0‹) )>6 -'V+' 'SX Kc 1_2†…65z-:89z-?) Nz-9Kz) *K9+:K .65z-9K z-zP =(S+
X'? bc: -T:)* 5{0 €?0 =| =(S+ 3i5 s0? €‡+ Mˆ M'V =(S+ -T?)* 3J 3;6 2 +>- bc b?) =|)*
5; +>-. M{0 -T(W+ -6O) €¶ +'w9 s0? +>- X'd) +e+ TC•! -T:)* =| H9.T:+?+3:) )'µ €¶
=(S+ -2+' T? )*:c6_ +U) +2+ H9.T:+?+3:) )©)* 'i) bc +2+ :89*z)?- 3J *6l Kw6 -T:)* +>-.
#?0 5z-'9K+9+K:Xz)-?)_ )'()* -T(W+ M'6 …I!• bc MTB• 3J -2+' M'Y6 +>- X'd) +e+_
b?) €¶ 8:?9 €?: +': -,- +k +2+ 'SX +',- +'a? :89 +'w9 bc: -T:)* +>- M'1)* X'd) +e+
¾COT. T,- +k T(S0 bc z-z €¶ 3J -2+' 34)* +>- M'1)* X'd) +e+ -'z: )'6<- => €16 +•? -)*
+,0 -‰_ -T(W+ M'6 +2+ -'c)' X'/) H9.T:+?+3:) +U) Kw6 3J -2+' T? M'Y6 +>-.
#?0 M'6 Bz)¿z) bc TAM• 3J -2+' T? M'Y6 +>- M'1)* X'd) +e+_ b?) +•? '< -'R)* €¶
s0?9 )*(S+ Kw6 bJ -TV 3?) =/0 =I -6jX )'^) +2+ H9.T:+?+3:) )©)* 'i).
C2+ -'c)' X'/) -':2- T? M'Y6 +>- €¶ =(S+ X'2- '6<) 34)* .z-z+-:T 6:) '|? )*£) K‰?
N“I…P '?9 .z-z+-:T .{) )'6<- NTC…P. C2+ -V) '6<0 +•? .z-z+-:T €¶ -¹ K< bW6 )`)* => +2+
-'c)' X'/) =(S+ -2+' T? M'Y6 +>-_ bc =(S+ *'6 Kw6. T .6<) -V+' +2+ X6+ ۦ -V)' =(S+ )`)*
=> +•? -)* -'c)' X'/) +/) 82+ =J)' -'z: X'(i)* X'2X +'0‹) )>6 NI#T…P.
F/)r/2/ 5h{m ei dng <jng
C2+ z-z_ T(S0 bc +2+ 'SX +',- +'a? :89 =(S+ =(? bc: -T:)* 8¥)* =I Kc5 -¥)* -TJ €R
:+-?) bc =I *6k5 K(S)* +',- -'k6 -T:)* =>)* +i. L:w6 bc 'c5 K(S)* +•? +2+ 'SX +',-
+'a? :89 M'2+ )'?0 =(S+ s09 =J)' T¢ bc -0d) -'z: +2+ )*09O) -‡+ =I =k5 3k: -V)' +',X
)'^) bQ 5©- +',- K(S)* +•? -'(i)* X'‹5 8¥)*. …{) 80,-_ 2X €0,- 'i6 3¨: 'U?_ X'd) -2+'
X'?_ 3?9 'i6 bc 3J -'k6 T? +•? 5>- €R +2+ 'SX +',- +| K6O) s0?) bW6 +2+ )'6O) K6<0 +|
)*0`) *R+ - +2+ )'6O) K6<0 +•? '¤) 'SX +'a? :89.
!'(i)* X'2X )c9 =(S+ 2X .h)* =I b? s0k) Kˆ +',- K(S)* +•? €k) X'‹5 +•? 8¥)*
b? =(S+ €‰ .h)* =I 82+ =J)' K(S)* X'h *6? +•? +2+ 'SX +',- +'a? :89 +/) -'6j-_ +2+
-T(f)* 'SX *d9 'Y)* )'6O0 K6<0.
F/)r/4/ Các thông hV Ofm eiBc c„E thilt >ị
T'6j- 3J b^) 'c)' -'z: 3k)* 1Z.
+,ng -.. /ác đi01 %i2n (3n hành c4a máy "$c %&.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 62

Báo cáo thực tập công nhân
N'6<- => N
:
CP TR+ => .U)*_ 5K°X'L- K'V 5?)*: HzK6
LU 6Z
B0`)* 3i5 5{0 2ZZ
…z-z+-:T TC… 2ZZ
V?Kbz 6Z
Vc: 30`)* 3i5 5{0 7D
Vc: +>- D
!'h -TS
M?Mz0X *?€ 17
L(S)* 5{0 1.Z Å ÇK
Đ> +'6? .U)* 1D:1
T'f6 *6?) 8:?9 b?)_ 56) Z.2ÅZ.
T'f6 *6?) =©- b?)_ 56) 7Å1Z
T'f6 *6?) X'd) -V+'_ 56) 17Å2Z
F/)r/F/ ChuŒn >ị mqu phân tZch
C'09I) Z.D5K +',- +'0‹) )>6 N1_2†…65z-:89z-?)P bc: 3})' =J)' 5a+ 1Z5K_ *'6 Kw6
M'R6 K(S)* N+'V)' 82+ =j) Z.1 5*P_ Kc5 =/9 3})' bW6 H.D 5K 5{0 =¨ Kc5 Kw)'_ =^9 )‡X bc
*'6 Kw6 M'R6 K(S)*_ Kc5 =Q0 5{0. N6O5 K£ bW6 )‡X -zX'K:). Nj0 5{0 M'1)* =(S+ X'd)
-V+' )*?9_ K(0 ; Z Å D
:
C. #?0 =| )'^X €R K6<0 bc: 529 bc -6j) 'c)' +'w9 €‡+ Mˆ.
F/)x/ 86C #MNH HGM L&zN( Tu+ THŽ+ TCVN 2\xŠ : 2ŠŠ^• -STM DFr2.Š4
F/)x/)/ 5h{m ei dng <jng
%2+ =J)' K(S)* -T: -T:)* M':k)* Z_ZZ1· =j) Z_17Z· M'R6 K(S)* -T:)* +2+ K:w6 )'6O)
K6<0 +| -'c)' X'/) +,- )'µ bc +2+ )'6O) K6<0 +©)_ -0R+ 36) M'V_ ./0 -'1_ ./0 316 -Ti)_ €2X
bc +2+ €k) X'‹5 ./0 5Y M'1)* +| X'h *6? -w: -T:_ MI +k 'SX +',- X':-X':.
F/)x/2/ Thilt >ị
 C'~) )0)* +'J0 )'6<-
 Cd): C| M'k )¥)* +d) +'V)' 82+ =j) Z_15*.
 B})' K,9 5{0_ 3})' 'L- ‹5.
 BjX =6<) *6? )'6<-
 LU )0)*
F/)x/4/ Tiln hfnh
Nj0 5{0 ; )'6<- => X'U)* ; .w)* )'W- ':©+ T‡) -'} *6? )'6<- 3})' +'a? 5{0 +': =j)
M'6 5{0 +'k9 ':c) -:c)_ K‡+ Mg 5{0 -'‰.
C': 5{0 bc: +'~) €a =¨ +d)_ +d) =• 5{0 NM':k)* 7Z*P. G'6 Kw6 M'R6 K(S)* +'~)_
+'~) ¼ 5{0 +'V)' 82+ =j) Z_1 5*.
Đ©- +'~) )c9 bc: 3jX *6? )'6<-_ 3^- )L- 5; )*0`). N0)* +': =j) M'6 )*£) K‰? 3§)*
+'29_ =R- +'29 ':c) -:c) 5{0.
…§)* +©X +'~) €a =©- bc: KU )0)* ; )'6<- => M':k)* 77D Æ 2D
:
C +': -W6 M'6 -,- +k
+2+ 'SX +',- +'a? +?+3:) 36j) 5,-_ Kc5 )*0>6 -T:)* 3})' +'R)* ‹5_ =I )*0>6 T`6 +d).
TV)' X'/) -T¥5 -T: -'z: K(S)* 5{0 3?) =/0.
F/)x/F/ 8‚ Oƒ Qlt wum
TT: =(S+ -V)' 34)* X'/) -T¥5 M'R6 K(S)* +•? +2+ 5{0 -'‰ 3?) =/0 -'z: +1)* -'a+:
TT:_ · M'R6 K(S)* ¯ N½°¾P 8 1ZZ
TT:)* =|:

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 6

Báo cáo thực tập công nhân
½ Kc M'R6 K(S)* -T:_ -V)' 34)* *?5”
¾ Kc M'R6 K(S)* 5{0_ -V)' 34)* *?5”
F/2Š/ 86C #MNH HGM L&zN( 5-u-”!Nb +LŽ”!Nb -u+M-T!C BˆN(
5H&'N( 5H65 SšC *› LžN(
F/2Š/)/ 5h{m ei dng <jng
%2+ =J)' K(S)* X?T?´6)_ :Kz´6)_ ?T:5?-6+ +| -T:)* 8¥)*
F/2Š/2/ Thilt >ị
 C>- )'`6
 !'? -Š)' €6K6+?*z)
 !'? =>)* M'V N
2
':©+ M'1)* M'V )~)
 T'0R+ -'‰ 50R6 ´K:
 ĐÀ) +e+ -V5
 T'6j- 3J T0)* +'09O) .h)*
F/2Š/4/ Tiln hfnh
N'`6 X'? -Š)' bc: +>-_ €‰ .h)* -'6j- 3J T0)* +'09O) .h)* =I T0)* )'µ +': €6K6+?*z)
)'`6 +'©- bc =Q0 'i)
T'O5 5>- V- 50R6 ´K: bc: bc -6jX -h+ T0)* )'µ
C': 1Z 5K 5{0 =¨ =(S+ Kc5 Kw)' - -T(W+ N†@
Z
CP
C': X'? =>)* =6 s0?
K'6 50R6 ´K: 80R)* =29 -'2X )'`6 -'} .)* Kw6 +'6j0 =À)
%z5 +'6Q0 +?: +•? 5c0 -TO) +>- =I 82+ =J)' X'/) -T¥5 -'I -V+' X?T?´6)_ :Kz´6)_
?T:5?-6+ -T:)* 5{0 N8?)' .(i)* Kc X?T?´6)_ 8?)' K2 +d9 Kc :Kz´6)_ 5c0 -V5 Kc ?T:5?-6+P
G'6 Mj- s0k bc -'2: 3Y €6K6+?*z).

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 6@

Báo cáo thực tập công nhân
TG! L!1% TH-M *H7+
1.Đ6)' T'J N*£_!G#.T# N2ZZ1P : H|? '£+ ./0 5Y bc M'V_N%B K':? '£+ bc Mg
-'0^-_Hc N>6.
2.N*09º) T'J …6<0 H4)*_T'€ N2ZZ7P : #k) X'‹5 ./0 5Y -'(i)* X'‹5_B> 51)
CNHH†…/0 bc K'V_B2+' K':? Đc )ª)*.
.K6Q0 Đ})' K6I5_T'€ N2ZZ6P : C2+ €k) X'‹5 ./0 5Y bc '|? ./0_N%B K':? '£+
bc Mg -'0^-_Hc N>6.
@.K6Q0 Đ})' K6I5 N2ZZ1P : Tc6 K6<0 MŠ -'0^- +'09O) )*c)' +•? T¡)* +1)* -9 8¥)*
./0 V6<- N?5_N%B K':? '£+ bc Mg -'0^-_Hc N>6.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
TT?)* 6D

Báo cáo thực tập công nhân 1.9.CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ............................................................................16 CHƯƠNG 2 :KHO GAS...............................................................................................................21 2.1.GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................21 2.2.CÔNG NGHỆ KHO LPG........................................................................................................21 2.2.1.Giới thiệu chung về công nghệ kho LPG..............................................................................21 2.2.2.Công nghệ kho Nại Hiên.......................................................................................................22 2.3.MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH...................................................................................................22 2.3.1.Bể chứa.................................................................................................................................22 2.3.2.Các thiết bị theo bể ..............................................................................................................23 2.3.3.Ống dẫn LPG........................................................................................................................25 2.3.4.Hệ thống giàn ống đóng bình................................................................................................26 2.3.5.Thiết bị bơm chuyển LPG.....................................................................................................27 2.3.6.Hệ thống không khí nén trong kho LPG...............................................................................28 2.3.7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của kho Gas.....................................................................30 CHƯƠNG 3 :KHO XĂNG............................................................................................................33 3.1.GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................33 3.2.CÔNG NGHỆ KHO XĂNG....................................................................................................35 3.3.1.Cấu tạo các bồn chứa............................................................................................................35 3.3.2.Hệ thống ống dẫn và van......................................................................................................37 3.3.3. Công nghệ chữa cháy...........................................................................................................38 3.3.4.Thiết bị điện..........................................................................................................................38 CHƯƠNG 4 :PHÒNG HOÁ NGHIỆM.........................................................................................40 4.1.PHƯƠNG PHÁP ĐO TỶ TRỌNG KẾ BẰNG ASTM D1298-99..........................................40 4.1.1.Tóm tắt lý thuyết...................................................................................................................40 4.1.2.Phạm vi ứng dụng.................................................................................................................40 4.1.3.Tiến hành..............................................................................................................................40 4.1.4.Xử lý kết quả.........................................................................................................................41 4.2.PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU ASTM D 1500-98......................................................................41 4.2.1.Phạm vi áp dụng phương pháp.............................................................................................41 4.2.2.Tóm tắt phép thử...................................................................................................................41 4.2.3.Dụng cụ và thiết bị................................................................................................................41 4.2.4.Tiến hành..............................................................................................................................41 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->