Trường THPT Hoà Ninh Khối 10

Tuần 1 – Tiết 1 Ngày soạn: …………… Bài 1:

Giáo án: GDCD –

THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG
(2 tiết)   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh cần đạt được 1.Về kiến thức: - Nhận biết được mối quan hệ giữa triết học và các môn khoa học cụ thể. - Hiểu biết vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học. - Hiểu được thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm như thế nào. 2.Về kỹ năng: - Phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa tri thức triết học và tri thức khoa học chuyên ngành. - Biết nhận xét, kết luận những biểu hiện duy tâm, duy vật trong đời sống. 3.Về thái độ: - Trân trọng ý nghĩa của triết học biện chứng và khoa học. - Phê phán triết học duy tâm, dẫn con người đến bi quan, tiêu cực. - Cảm nhận được triết học là cần thiết, bổ ích và hỗ trợ cho các môn khoa học khác. II. PHƯƠNG PHÁP_HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Giáo viên sử dụng các phương pháp sau: - Giảng dạy, nêu vấn đề. - Tổ chức thảo luận nhóm. - Giải quyết bài tập, liên hệ theo nhóm. III. TÀI LIỆU & PHƯƠNG TIỆN: - SGK, sách giáo viên GDCD lớp 10. - Sơ đồ, giấy khổ lớn. - Các câu chuyện, tục ngữ, ca dao liên quan đến kiến thức triết học. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Kiểm tra: SGK, vở ghi bài. 2. Nội dung bài học: 3. Giới thiệu bài mới: NỘI DUNG BÀI HỌC (1) 1. Thế giới quan và phương pháp luận HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động 1: Giới thiệu bài(3 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 1

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10
NỘI DUNG BÀI HỌC (1) a. Vai trò thế giới quan, phương pháp luận của Triết học. * Khái niệm Triết học: Triết học là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí con người trong thế giới đó. * Vai trò của Triết học: Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY ph) Triết học là gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học SGK (35 phút) _GV sử dụng phương pháp đàm thoại và chứng minh giúp HS hiểu được vai trò thế giới quan và phương pháp luận của Triết học qua đối tượng nghiên cứu và phạm vi ứng dụng. _GV: cho HS lấy ví dụ đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học: + Lịch sử + Hoá học… →GV kết luận. _GV đặt câu hỏi: 1/ KHTN bao gồm những môn KH? 2/ KHXH bao gồm những môn KH? →GV bổ sung, nhận xét. →GV giảng giải: Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. *Chuyển ý:

Giáo án: GDCD –

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

_Lắng nghe

_Tìm hiểu SGK + Hóa học nghiên cứu sự cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất. + Sử học nghiên cứu lịch sử xã hội loài người nói chung, hoặc nghiên cứu lịch sử của một quốc gia, dân tộc nói riêng. _HS trả lời theo gợi ý của GV →HS nhận xét.

b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.

☺Thế giới quan là gì?

_GV: Cho HS làm bài tập để củng cố kiến thức. Bài 1: Thế giới khách quan bao gồm: a/ Giới tự nhiên b/ Đời sống XH c/ Tư duy con người d/ Cả 3 ý kiến trên đều đúng →GV kết luận: đáp án d Thế giới quan là toàn bộ Bài 2: Đối tượng nghiên cứu những của Triết học: quan điểm, niềm tin định a/ Nghiên cứu những vấn đề cụ hướng thể hoạt động của con người b/ Nghiên cứu KHTN, KHXH.

_HS trả lời cá nhân Thế giới quan là quan điểm của con người về thế giới.

→HS nhận xét  đáp án d

Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 2

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10
NỘI DUNG BÀI HỌC (1) trong cuộc sống.

Giáo án: GDCD –

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ c/ Nghiên cứu sự vận động, phát triển của thế giới →GV rút ra KL: đáp án c _Lắng nghe *Chuyển ý: _GV sử dụng phương pháp: đàm thoại _Nêu ví dụ: truyện “Thần trụ trời: →Cho HS lấy ví dụ về truyện thần thoại, ngụ ngôn,… →GV: nhận xét, kết luận: Thế giới quan: →người nguyên thuỷ?  những nhà KH?... Tiểu kết: Dựa vào tri thức các ngành KH cụ thể→ Triết học diễn tả thế giới quan con người → hệ thống phạm trù và quy luật chung. *Chuyển ý: _GV sử dụng phương pháp: nêu vấn đề. _Nêu ví dụ: Loài cá trong tự nhiên → đánh bắt → con người chế tạo ra tàu thuyền. Loài chim trong tự nhiên → con người ước mơ được bay cao → con người sáng tạo ra máy bay. ? Từ những ví dụ trên, HS hãy cho biết giữa ý thức và các vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau? Khả năng của con người như thế nào? → GV nhận xét → kết luận. Tiểu kết: Vấn đề cơ bản của Triết học là giải quyết mối quan hệ giữa vật chất (tồn tại, tự nhiên) và ý thức (tư duy, tinh thần) _GV chuyển ý: các trường phái →HS nhận xét Nêu ví dụ

→HS nhận xét  đáp án c

☺Vấn đề cơ bản của Triết học:

_Ghi bài

_HS trả lời.

+ Mặt thứ nhất: giữa vật chất và ý thức: cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào?

Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 3

_GV giải thích 2 ví dụ trong SGK để giúp HS rút ra kết luận( tr7) + Mặt thứ hai: Con người có _GV gợi ý cho HS lấy ví dụ  Học sinh chú ý lắng nghe nhận trong thực tiễn. Câu 2_SGK trang 11 c. Phân tích yếu tố duy vật và duy tâm trong truyện” Thần trụ trời”? và trong câu dẫn: “Sống chết có mệnh.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 NỘI DUNG BÀI HỌC (1) Giáo án: GDCD – HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Triết học.Câu 1_SGK trang 11 b. Củng cố: Làm bài tập: (5 ph) a . giàu sang do trời” → GV nhận xét→ rút ra kết _HS thảo luận lớp luận  Phát biểu ý kiến cá nhân  Nhận xét và bổ sung ý kiến ☺Thế giới quan duy vật: Ví dụ: TGQ duy vật cho rằng. giàu sang do trời” (Khổng Tử) 5.  Ghi bài vào vở thức được TGKQ hay không? *GV chuyển ý: Cho HS giải thích câu nói của Khổng Tử “Sống chết có mệnh. _HS lấy ví dụ: truyện “Thần Trụ Trời”.Thuỷ Tinh” _Ví dụ: Béc-cơ-li (TK XVIII) (SGK trang 8) Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 4 . ”Sơn Tinh. cái quyết định ý thức của con người ☺Thế giới quan duy tâm: TGQ duy tâm cho rằng. Đê-mô-crit (460 – 370TCN) cho rằng nguyên tử (hạt vật chất không thể phân chi được) và chân không là hai nhân tố tạo nên mọi vật. 4. giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái có trước. Hoạt động tiếp nối: Ta-let (624 – 547 TCN) cho rằng nước là bản nguyên của mọi cái đang tồn tại. ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên.

Phê phán Triết học duy tâm.Biết nhận xét. tục ngữ.Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề .Cảm nhận Triết học là cần thiết. liên hệ theo nhóm III.Sơ đồ. giấy khổ lớn. ca dao liên quan đến kiến thức Triết học IV. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 5 .Trân trọng ý nghĩa của Triết học biện chứng và khoa học. sách giáo viên GDCD lớp 10 .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Học bài và xem phần tiếp theo của Bài 1 Tuần 2 – Tiết 2 Ngày soạn: ………….Biết đánh giá sự việc theo thế giới quan duy vật biện chứng và quan điểm cá nhân . dẫn con người đến bi quan. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: (7ph) Câu 1: So sánh điểm khác nhau giữa thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm? Câu 2: Thế giới quan là: A.Hiểu rõ chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.. Bài 1: Giáo án: GDCD – THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT & PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG (tt) I. bảng phụ . . 2/ Về kỹ năng: .Giải quyết bài tập. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: . duy vật trong cuộc sống.So sánh phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình. vấn đáp .Có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm .SGK. PHƯƠNG PHÁP_ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: GV có thể sử dụng các phương pháp sau: . tiêu cực. . MỤC TIÊU BÀI HỌC: Học sinh cần đạt được: 1/ Về kiến thức: . .Các câu chuyện.Giảng giải. kết luận những biểu hiện duy tâm. bổ ích và hỗ trợ cho các môn KH khác. II. 3/ Về thái độ: .

Nước không ngừng chảy → dòng nước mới Bài 2: Phân tích yếu tố vận động. Phương pháp luận biện Hoạt động 1: Đặt vấn đề → giúp chứng và phương pháp HS nắm được thế nào là phương luận siêu hình (15 ph) pháp và phương pháp luận * Phương pháp luận biện _Thuật ngữ “phương pháp”→ chứng: nguồn gốc Hy Lạp (Method→ Methodos) ☻Phương pháp là gì? _HS thảo luận lớp ☻Phương pháp luận? → Trình bày ý kiến cá nhân → Đóng góp ý kiến bổ sung Phương pháp: Cách thức đạt tới mục đích đặt ra. Quan điểm duy tâm và quan điểm duy vật 3/ Nội dung bài học: NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 2. Quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống Câu 3: Vấn đề cơ bản của Triết học là: A. Thế giới khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người D. Toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới C. vận động Bài 1: Em hãy giải thích câu và phát triển không ngừng nói của Hê_cra_lit: “Không ai của chúng tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông” → GV nhận xét → bổ sung Vật chất → vận động. phát triển của các SV_HT sau: 1/ Cây lúa trổ bông 2/ Con gà đẻ trứng _HS nêu ý kiến cá nhân HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 6 . Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức D. Mối quan hệ giữa vật chất và vận động B.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – B. Phương pháp luận: Khoa học Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung về phương PPLBC và PPLSH→ GV nhận pháp xét→ kết luận (15 phút) *Chuyển ý: _GV sử dung phương pháp đàm thoại và chia nhóm (6 nhóm)→ HS thảo Phương pháp luận biện chứng luận câu hỏi bài tập: xem xét SV_HT trong mối quan hệ ràng buộc. Thế giới quan và phương pháp luận C.

phát triển từ lạc hậu  tiến bộ → HS ghi bài vào vở * Phương pháp luận siêu hình Phương pháp luận siêu hình: xem xét sự vật phiến diện. 4 bổ sung 2/ Chủ nghĩa duy vật biện chứng Sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng (15 phút) TG vật chất luôn luôn vận động và phát triển theo những quy luật *GV chuyển ý: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây: a/ Thế giới quan duy vật không xây dựng phương pháp biện chứng b/ Thế giới quan duy tâm có _HS ghi bài được phương pháp biện chứng c/ Thế giới quan duy vật thống nhất với phương pháp luận biện chứng → Đáp án c GV giải thích ví dụ trong SGK Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 7 .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 3/ Loài người trải qua 5 HTKT 4/ Nhận thức của con người ngày càng tiến bộ.áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác _HS đọc truyện _HS thảo luận nhóm (4 nhóm) (5ph) → Mỗi nhóm cử ra 1 đại diện lên trình bày (dán bảng phụ)  Nhóm 1. → GV nhận xét đưa ra đáp án đúng *Tiểu kết: Phương pháp để xem xét những ví dụ trên được gọi là PPLBC *GV chuyển ý: _GV cho gọi 1 HS đọc câu chuyện ngụ ngôn: “Thầy bói xem voi” → GV đưa câu hỏi: 1/ Việc làm của 5 thầy bói khi xem voi? 2/ Em có nhận xét gì về các yếu tố mà các thầy bói nêu ra? →GV gọi đại diện 1 HS (nhóm) lên nhận xét _GV rút ra kết luận: 1/ 5 thầy bói mù sờ vào con voi: _Thầy sờ vòi → sun sun như con đỉa _ ngà → đòn cày _ tai → quạt thóc _ chân → cột đình _ đuôi → chổi sề 2/ Cả 5 ông đều sai vì áp dụng máy móc đặc trưng sự vật này vào sự vật khác → Cách xem xét trên đây được gọi là phương pháp luận siêu hình Giáo án: GDCD – HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ _Nhận xét và bổ sung ý kiến  Cây lúa vận động. phát triển từ hạt  nảy mầm  cây lúa  ra hoa  hạt  5 chế độ xã hội vận động. phát triển: CSNT  CHNL  PK  TBCN  XHCN  Nhận thức vận động. cô lập. không vận động. 3 trình bày  Nhóm 2. không phát triển.

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 NỘI DUNG BÀI HỌC khách quan _Những quy luật này được con người nhận thức và xây dựng thành phương pháp luận _Về thế giới quan: xem xét SV_HT với quan điểm duy vật b/c _Về phương pháp luận: xem xét SV_HT với quan điểm b/c duy vật Giáo án: GDCD – HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ (tr 8) → nhận xét→ đưa ra kết luận chung →GV sử dụng phương pháp đàm →HS trả lời thoại→gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi trong bảng so sánh →GV hướng dẫn HS lấy ví dụ trong thực tế _GV nhận xét. phổ Nghiên cứu 1 bộ phận lĩnh vực biến nhất riêng biệt và cụ thể 5. Hoạt động tiếp nối: Học bài.Nêu ví dụ ‌ 4. phát triển của tự nhiên. xem tiếp Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan (2 tiết) Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 8 . XH. Củng cố: (7ph) ▪Bài 2_SGK trang 11 GV phát phiếu trắc nghiệm cho HS ▪Bài 3_SGK trang 11 ▪Bài 5_SGK trang 11 GV phát phiếu trắc nghiệm cho HS Triết học‌ ‌KH cụ thể Giống nhau Đều nghiên cứu vận động. tư duy Khác nhau Những qui luật chung nhất. kết luận →Tiểu kết: CNDVBC→sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và PPLBC →HS ghi bài tập vào vở _GV giảng giải: TGQ và PPL→thống nhất .

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Tuần 3 – Tiết 3 Ngày soạn: ………………. cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội. cải tạo được giới tự nhiên.Biết con người và xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên. con người có thể nhận thức. Về thái độ: Tin tưởng vào khả năng nhận thức và cải tạo giới tự nhiên của con người. thần bí về nguồn gốc của con người.Vận dụng kiến thức đã học từ các môn học khác để chứng minh được các giống loài thực vật. Về kĩ năng: . 3. . Bài 2 THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN (2 tiết) I..Có thể sử dụng vi tính. . kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên. máy chiếu. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: . PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại. Ổn định tổ chức lớp : 2. II. thuyết trình.Tranh. trực quan. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. V. TRONG TÂM: . Về kiến thức: . . 2. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Con người và xã hội loài người sản phẩm của một quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên.Giới tự nhiên tồn tại khách quan. ảnh. động vật. .Chứng minh được con người có thể nhận thức. phê phán những quan điểm duy tâm. IV.Hiểu giới tự nhiên tồn tại khách quan. sơ đồ. Kiểm tra bài cũ: (7 ph) Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 9 .

. 2. không phải do ý quanh mặt trời. 3. hồ. giới tự nhiên bao gồm những yếu tố nào ?  Quan điểm của Triết học duy tâm. phát triển theo những quy luật vốn có của nó. duy tâm về thế giới quan trong câu chuyện “Thần trụ trời”. ( Con người làm mưa nhân tạo→ con người tạo ra quy luật tự nhiên? ) GV giảng thêm những vấn đề học sinh chưa rõ. nắng. Giảng bài mới: Xung quanh chúng ta có vô vàn các sự vật. Các quan điểm triết học duy vật: Tự nhiên là cái có sẵn. mặt trời. Một năm có 4 thức của con người hoặc một lực lượng thần bí nào tạo ra. ngôi sao. hạn hán. tôn giáo. Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : Giới tự nhiên tồn tại khách quan. đất đai. Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên: Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 10 . vận động. Ví dụ: Trái đất quay những gì tự có. là nguyên nhân cùa sự tồn tại. địa chất. mưa. tôn giáo: Giới tự nhiên do thần linh. đã phát triển từ thấp đến cao. .) đã chứng minh: giới tự nhiên đã trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau: từ vật chất vô cơ → hữu cơ. hiên tượng trong giới tự nhiên đều có quá trình hình thành. phát triển của giới tự nhiên không phụ thuộc Giới tự nhiên là tất cả vào ý muốn chủ quan của con người.Giới tự nhiên theo nghĩa rộng là toàn bộ thế giới vật chất. (15 ph) GV nêu các câu hỏi:  Theo em. thu. con người… -Các quan điểm của triết học duy tâm. biển cả. Triết học duy vật về sự ra đời và tồn tại của giới tự nhiên?  Dựa vào đâu để nói: Giới tự nhiên là tự có. . . nắng…Tất cả các sự vật. đông… Việc làm mưa nhân tạo thể hiện việc nắm bắt và vận dụng quy luật tự nhiên chứ không phải tạo ra quy luật tự nhiên. Muốn biết thế vật chất đó bao gồm những gì? Tồn tại như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài 2. phát triển của chính nó. hạ.Giới tự nhiên tồn tại khách quan vì giới tự nhiên tự có.Theo nghĩa rộng. từ đơn giản đến phức tạp?  Sự vận động. Giới tự nhiên tồn tại khách quan: .Sự vận động. hiện tượng đó đều thuộc về thế giới vật chất. mọi sự vật. từ thực vật → đến động vật. từ tự nhiên chưa có sự sống → đến tự nhiên có sự sống. thực vật. rừng núi. sông. bão.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Phân tích yếu tố duy vật. giới tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất bao gồm: không gian. thực vật. sông hồ. GV kết luận: . hiện tượng như: động vật. lũ lụt. mùa: xuân. động vật. mưa. Hoạt động 2: Hoạt động của học sinh Nội dung bài học 1. thương đế tạo ra. thời gian. gió. quặng mỏ.Nhiều công trình nghiên cứu khoa học (về nhân chủng. phát triển của giới tự nhiên có phụ thuộc vào ý muốn của con người không? Lấy ví dụ để chứng minh.

Có ý thức.Bản năng . Tuy nhiên. dài của giới tự nhiên? Em biết quan điểm hoặc (Sơ đồ bên dưới) công trình khoa học nào khẳng định ( hoặc chứng .Học thuyết tiến hóa của Đácminh) con người có nguồn gốc uyn đã chứng minh: các loài động vật.Hiện nay.bằng con đường chọn lọc tự uyn và nhiều công trình khoa nhiên và chọn lọc nhân tạo. có tư duy. có mục đích và còn có khả bằng sữa mẹ…) vẫn chi phối năng cải tạo giới tự nhiên. đặc điểm nào hóa lâu dài.Hoạt động xã hội Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 11 .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học GV sử dụng phương pháp a. đó. trường với giới tự nhiên. những đặc điểm Loài người có nguồn gốc nhiên.Thích nghi thụ động với tự nhiên . sự tiến hóa này thực hiện GV giảng giải: Học thuyết tiến hoá của Đác. sinh vật bậc cao hình thành từ sinh vật bậc khác động vật ? thấp. Con người là sản phẩm của giới tự nhiên: GV nêu các câu hỏi :  Tại sao nói: con người là . thích nghi một cách tự nhiên. So sánh điểm khác nhau giữa động vật có vú và con người? Động vật có vú Con người .Do sự vận động của các sản phẩm của sự phát triển lâu dạng vật chất trong vũ trụ mà con người được hình thành. Con người cùng động vật mà con người biết sử với giới tự nhiên. tồn tại và phát triển trong môi dụng giới tự nhiên phục vụ cuộc sống của mình. chỉ con người có ngôn (như hệ tuần hoàn.Có khả năng nhận thức. Con người là sản phẩm của đàm thoại giúp HS tìm hiểu: giới tự nhiên: Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên (15ph) a. thực vật hình thành từ động vật?  Con người có đặc điểm nào là kết quả của quá trình tiến giống động vật.Con người không sống theo Con người là sản phẩm của giới nhiên.Có mục đích .Có phương pháp . Do hoạt động của cơ thể người. hệ tiêu từ động vật và kết quả phát triển ngữ. Điểm khác biệt của động vật có vú và con người là do yếu tố nào chi phối?  Trả lời: Điểm khác biệt ấy là do: . Con người cùng tồn tại GV kết luận: Con người là sản phẩm của thụ động với giới tự nhiên như và phát triển trong môi trường giới tự nhiên. học khác đã chứng minh: Con người là sản phẩm của giới tự . con người là sản phẩm hoàn hảo nhất của giới tự . biết lao động hoá. Phiếu học tập: (3ph) 1. cải tạo tự nhiên 2. ngôn ngữ.Lao động . trong giới tự sinh học của động vật có vú nhiên. tư duy . bản năng. sinh con và nuôi con lâu dài của giới tự nhiên.

Về kĩ năng: . Về kiến thức: Biết con người và xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên. máy chiếu. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại. Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: (15ph) GV sử dụng phương pháp 2b. Hoạt động tiếp nối: Học bài. động vật.Tranh. . 5. ảnh.Vận dụng kiến thức đã học từ các môn học khác để chứng minh được các giống loài thực vật. việc nào làm đúng. Xã hội là sản phẩm của động não. . cát trên bờ biển.Trồng rừng đầu nguồn.Đổ hoá chất độc hại xuống hố đất sâu và lấp đi. . .Con người và xã hội loài người sản phẩm của một quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên.Chứng minh được con người có thể nhận thức. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Giới tự nhiên tồn tại khách quan. việc nào làm sai trong các câu sau? Vì sao? .Trồng cây chắn gió. thuyết trình. loài người đã Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 12 . xem phần còn lại của Bài 2 Tuần 4 – Tiết 4 Ngày soạn: ………………….Có thể sử dụng vi tính. cải tạo được giới tự nhiên. trực quan. vì khi còn hiểu biết giới tự nhiên: giải giúp lớp tìm hiểu: quá ít về giới tự nhiên và về b. Ổn định tổ chức lớp : 2. IV. kết hợp với giảng . . thần bí về nguồn gốc của con người. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1.Lấp hết ao hồ để xây dựng nhà ở. . Xã hội là một bộ phận đặc bản thân mình.Thả động vật hoang dã về rừng. Về thái độ: Tin tưởng vào khả năng nhận thức và cải tạo giới tự nhiên của con người. phê phán những quan điểm duy tâm. TRONG TÂM: . Bài 2 THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN (tiết 2) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. kể cả con người đều có nguồn gốc từ giới tự nhiên. cải tạo được giới tự nhiên và đời sống xã hội. 3. III. 2. Kiểm tra bài cũ: (7ph) Bài tập 4 _ SGK 3. .Không. V. Củng cố: (5ph)  Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên. II.  Theo em. sơ đồ.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – 4. con người có thể nhận thức.

thổi vào đó sự sống. GV kết luận: . ghi tóm tắt ý kiến HS lên bảng phụ. . đã trải qua những giai đoạn lịch sử nào? Dựa trên cơ sở nào em khẳng định như vậy Theo em. có những quy luật riêng.Sự ra đời của con người và xã hội loài người là đồng thời. Giáo án: GDCD – Nội dung bài học Xã hội loài người có nguồn gốc từ đâu. Có con người mới có xã hội loài ngườimà con người là sản phẩm của giới tự nhiên nên xã hội loài người cũng là sản phẩm của giới tự nhiên. tạo nên xã hội loài người.Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên vì xã hội là hình thức tổ chức cao nhất của giới tự nhiên.Xã hội được hình thành từ những mối quan hệ giữa người và người. giảng giải. chính là tiền đề tự nhiên hình thành xã hội loài người. .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Hoạt động của giáo viên thù của giới tự nhiên .Con người có thể nhận thức.Khi loài vượn cổ tiến hoá thành người cũng đồng thời hình thành nên các mối quan hệ xã hội. Hoạt động 2: (15ph) GV sử dụng phương pháp đàm thoại giúp HS tìm hiểu : c. cải tạo thế giới khách quan: . phân loại ý kiến. ơ-bắc là đúng: nhờ bộ óc và .Có con người mới có xã hội loài ngườimà con người là sản phẩm của giới tự nhiên nên xã hội loài người cũng là sản -Ý kiến của Lút–vích Phoi. . yếu tố chủ yếu nào đã tạo nên sự phát triển của xã hội ? Vì sao nói xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên ? GV khuyến khích HS phát biểu. Kết cấu quần thể của loài vượn cổ.phẩm của giới tự nhiên. Từ đó đến nay.) . xã hội loài người đã phát triển từ thấp đến cao qua các chế độ: CXNT  CHNL  PK  TBCN  XHCN. GV nêu vấn đề bằng một số câu hỏi gợi mở: Em có đồng ý với quan điểm cho rằng: Thần linh quyết định mọi sự tiến hoá của xã hội không? Vì sao ? Hoạt động của học sinh có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình (Truyện thần thoại Trung Quốc: bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người. thức được sự vật hiện tượng trong thế giới : Óc người là nơi tập trung hệ thần kinh trung ương hoàn chỉnh với số lượng 14 tỉ tế bào Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 13 . Khi loài vượn cổ tiến hoá thành người cũng đồng thời hình thành nên các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người.Xã hội là một sản phẩm đặc giác quan mà con người nhận thù của giới tự nhiên..Mọi sự biến đổi phát triển của xã hội là do sự hoạt động của con người.

nếu không tuân theo các quy luật khách quan thì điều gì sẽ xảy ra ? Cho ví dụ. nhưng với sự phát triển như vũ bão của khoa học. hiện tượng trong thế giới khách quan dù có muôn màu muôn vẻ đến đâu cũng có thuộc tính chung là tồn tại khách quan. lai tạo những giống loài động thực vật mới.Con người không thể tạo ra giới tự nhiên nhưng có thể cải tạo được giới tự nhiên để phục vụ lợi ích của mình.Nhờ giác quan và bộ não.Con nguời có thể cải tạo được thế giới khách quan. tồn tại Hoạt động của học sinh Nội dung bài học thần kinh. Kết luận toàn bài: Các sự vật. đầu thế kỷ 20) .. điện tử… (cuối thế kỷ 19. tính chất. tia X. con người sẽ không chỉ gây hại cho tự nhiên. hình ảnh về sự vật hiện tượng .. quan: Các sự vật. Các hình thức tư duy (phán đoán. trên cơ sở tôn trọng và vận dụng các quy luật khách quan. GV giảng giải và kết luận: . Toàn bộ loài người qua các thế hệ sẽ nhận thức ngày càng đầy đủ về thế giới khách quan. con người có khả năng nhận thức thế giới khách quan. đào kênh dẫn nước… . VD: Chặt phá rừng gây ô nhiễm môi trường.Nếu con người làm trái quy luật khách quan.Con người có thể nhận thức Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 14 .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Hoạt động của giáo viên GV nêu các câu hỏi :  Em có nhận xét gì khi đọc các ý kiến của Đa-vit Hi-um. suy luận. Lút–vích Phoi-ơ-bắc bàn về khả năng nhận thức của con người trong SGK trang 15 ? Giáo án: GDCD – Con người có thể cải tạo được thế giới khách quan không? Vì sao?  Trong cải tạo tự nhiên và xã hội. Con người có thể nhận để điểu khiển hoạt động của cơ thức. con người sẽ lần lượt hiểu biết về chúng như đã từng phát hiện tính chất phóng xạ. con người sẽ gây thiệt hại cho tự nhiên. con người hiểu được đặc điểm. . Thế giới còn nhiều điều huyền bí.) diễn ra. VD: Trồng rừng. hiện tượng tác động vào các giác quan. . mà còn gây tai họa cho chính mình. phân tích.Nhờ có giác quan và bộ não mà con người có khả năng nhận thức được thế giới khách quan. . Khả năng nhận thức ấy ngày càng tăng. Các thông tin được giác quan ghi nhận sẽ được chuyển về bộ óc. vì con người có khả năng nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. Các tế bào thần kinh có mối liên hệ chặt chẽ nhau và liên hệ với các giác quan để tạo thành những mối liên hệ thu nhận với thế giới bên ngoài c. Nếu không tôn trọng quy luật khách quan. cải tạo thế giới khách thể. con người chưa biết. xây dựng nhà máy thủy điện. xã hội và chính bản thân con người.

Ổn định tổ chức lớp (1p) 2. Kiểm tra bài cũ(4p) 1. Họa động tiếp nối: Học bài và chuẩn bị trước ở nhà Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất Tuần: 5 Tiết PPCT: 5 Bài: 3 SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT I. . Nội dung bài học Thế giới vật chất luôn vận động Thế giới vật chất luôn phát triển III.Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học trong hiện thực.ht. quan. . Con người có thể nhận thức và cải tạo thế giới trên cơ sở vận dụng các quy luật khách quan. Tiến trình dạy học 1.ht trong TGKQ.Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.SGK. giáo án.Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống. ảnh. em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ không? Bằng cách nào? 5. Phát triển là khuynh hướng chung của qúa trình vận động của sv. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 15 . . bút dạ. tập thể. bảo thủ trong cuộc sống cá nhân. 4. hình thành các giống loài. Mục tiêu bài học 1 Về kiến thức . . kéo. SGV GDCD 10. 3 Về thái độ Xem xét sv. 2. có thể chiếu đoạn phim về sự hình thành vỏ trái đất. khắc phục thái độ cứng nhắc. II.ht trong giới tự nhiên tồn tại khách quan. Phương pháp và phương tiện dạy học Phương pháp Kết hợp các phương pháp truyền thống với các phương pháp mới trong giảng giải Phương tiện ..Tranh.ht trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng. hồ dán. IV. 2 Về kỹ năng .Hiểu được khái niệm vận động.Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên..Giấy khổ to. phát triển theo quan điểm của CNDVBC.So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận dộng và phát triển của sv. thành kiến. Củng cố: (7ph) Dựa vào kiến thức đã học. theo quy luật. hãy chứng minh một vài sv. và cải tạo thế giới trên cơ sở Xã hội là bộ phận của tự vận dụng các quy luật khách nhiên.

chuyển hoá ta không thể trực tiếp quan sát được (sự biến đổi của các hạt cơ bản. Thế nào là vận động? Giáo viên giảng giải thêm . Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p):Ta chỉ có thể nhận thức được sự vật thông qua sự vận động của chúng. Sự sống chỉ tồn tại khi có trao đổi chất với môi Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 16 .) .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – 3. Hoạt động học sinh Triết học M-LN: Vận động là mọi sự biến đổi(biến hoá)nói chung của sv.ht trong giới TN và đời sống xã hội Chúng ta biết rằng: Trái đất chỉ có thể tồn tại khi tự quay xung quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời. của từ trường.).. gieo hạt.. VĐ là thuộc tính vốn có.Thế giới vật chất luôn p luôn vận động a) Thế nào là vận động . chuyển hoá từ cái này thành cái khác.). là phương thức tồn tại vủa VC. ta thấy có mối quan hệ hữu cơ với nhau.Bằng kiến thức đã học. . của sóng điện từ. chuyển hoá ta không thể trực tiếp quan sát được (sự biến đổi của các hạt cơ bản.ht trong TGKQ.ht trong giới TN và đời sống xã hội b) Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất . em hãy cho biết: Con người có hạn chế được lũ lụt không? Bằng cách nào? 3. Hoạt dộng giáo viên Hoạt đống1: Giáo viên bằng các phương pháp truyền thống gợi mở.. gieo hạt. Những sự biến đổi chuyển hoá đó là khách quan. Vì vậy. VC biểu hiện sự tồn tại của mình bằng VĐ( nếu không có VĐ thì không có VC và ngược lại). .) ..Có những biến đổi.Quan sát các sv.Có những biến đổi.VC và VĐ của VC không tách rời nhau. chuyển hoá từ cái này thành cái khác. dẫn dắt cho học sinh vào bài....ht trong TGKQ..Quan sát các sv. chuyển hoá ta có thể trực tiếp quan sát được (người nông dân đang cày cấy. Những sự biến đổi chuyển hoá đó là khách quan. luôn biến đổi.Có những biến đổi.KL: Triết học M-LN: Vận động là mọi sự biến đổi(biến hoá)nói chung của sv. của sóng điện từ. luôn biến đổi. gắn liền các dạng cụ thể của thế giới vật chất.Có những biến đổi. . ta thấy có mối quan hệ hữu cơ với nhau. chuyển hoá ta có thể trực tiếp quan sát được (người nông dân đang cày cấy. gắn liền các dạng cụ thể của thế giới vật chất. Ang-ghen khẳng định: “ Một vật không vận động thì không có gì nói cả” Tg Nội dung 19 1. của từ trường.

. * VĐ sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường. không phải vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. * VĐ trong xã hội: Sự biến đổi. cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. điện. các hạt cơ bản. Cái mới ra đời thay thế cái cũ. Theo các em có mấy hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất? Giáo viên kêu học sinh cho ví dụ sau đó nhận xét chốt lại Có 5 hình thức vận động cơ bản như sau: 14 p Hoạt động 2 Thế nào là phát triển.Cái mới là cái ra đời trên cơ sở của cái cũ( cái mới thay thế cái cũ. mà có yếu tố kế thừa) . Cái mới ra đời thay thế cái cũ. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 17 . 2. các hạt cơ bản. từ đơn giản đến phức tạp. * VĐ hoá học: Quá trình hoá hợp và phân giải các chất... điện. là cái tiến bộ.ht trong thế giới KQ có hình thức VĐ đặc trưng. cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu. các quá trình nhiệt.Cái mới tiêu biểu cho sự phát triển. ( trên quan điểm DV lịch sử khẳng định cái mới. từ thấp đến cao và có quan hệ hữu cơ với nhau. không phải vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. mà có yếu tố kế thừa) .. . các quá trình nhiệt. * VĐ hoá học: Quá trình hoá hợp và phân giải các chất. * VĐ sinh học: Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống và môi trường. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh VĐ cơ học: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian * VĐ lý học: Sự VĐ của các phân tử. Giáo viên nhận xét và giảng giải thêm là: Cái mới là cái ra đời trên cơ sở của cái cũ( cái mới thay thế cái cũ.Cái mới tiêu biểu cho sự phát triển. cái tiến bộ) Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những VĐ theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung c) Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất .Thế giới vật chất luôn luôn phát triển a) Thế nào là phát triển .Mọi sv. * VĐ trong xã hội: Sự biến đổi. Hoạt dộng giáo viên trường.Triết học M-LN khái quát 5 hình thức VĐ cơ bản của thế giới VC: * VĐ cơ học: Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian * VĐ lý học: Sự VĐ của các phân tử. từ đơn giản đến phức tạp. thay thế các xã hội trong lịch sử. thay thế các xã hội trong lịch sử. .Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những VĐ theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao. chuyển hoá lẫn nhau. là cái tiến bộ.

cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. 4. . Củng cố bài học(4p) Nắm vững thế giới VC luôn luôn VĐ và phát triển Khi xem xét.Quá trình phát triển của sv. có khi thụt lùi tạm thời. Nhận xét và dặn dò(1p) Các em về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo “ Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật hiện tượng” Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 18 .Vận động có nhiều khuynh hướng (tiến lên.Quá trình phát triển của sv. cái tiến bộ) b) Phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất. . mà quanh co. phức tạp. cụ thể và phát triển. Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Học sinh tiến hành thảo Giáo viên cho học sinh thảo luận luận lớp Tại sao nói phát triển là Đại diện trình bài: khuynh hướng tất yếu của Vận động có nhiều thế giới vật chất? Quá trình khuynh hướng (tiến lên. Song. thẳng tắp. lịch sử.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung ( trên quan điểm DV lịch sử khẳng định cái mới. Song. thẳng tắp. có khi thụt lùi tạm thời. tuần hoàn).ht không diễn ra đơn giản. khuynh hướng thống Giáo viên nhận xét ý kiến trị. khuynh hướng thống trị. cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu. khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ. đánh giá con người phải trên quan điểm DVBC: toàn diện. 5. mà quanh co. học sinh và chốt lại . thụt lùi. Trong đó vận động tiến lên (phát triển) là khuynh hướng tất yếu. khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ. Trong như thế nào? đó vận động tiến lên (phát Quy định thới gian thảo triển) là khuynh hướng tất luận yếu. tuần hoàn).ht không diễn ra đơn giản. phát triển của sự vật diễn ra thụt lùi. phức tạp.

sơ đồ liên quan đến nội dung bài học. SGV GDCD 11.ht. học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại. Trọng tâm của bài là nguyên lí về sự đấu tranh của các mặt đối lặp.Thế nào là mâu thuẫn Hoạt động 1 Học sinh đọc ví dụ và * KL: Triết học M-LN: Giáo viên cho học sinh xét nhận xét Mâu thuẫn là một chỉnh các ví dụ trong SGK thể.tử: điện tích lập vừa thống nhất với dương . III. . nhờ cái hích của “Thượng đế”. vừa đấu tranh với . ảnh. Hôn bách thì cho rằng “ Vật chất vận động là do sức mạnh của bản thân nó.Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động. thảo luận Phương tiện SGK.ht. Về kỹ năng Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sv. IV.Ng. Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p): Nhà bác học Niu – tơn cho rằng nguồn gốc vận động nằm ngoài vật chất. Mục tiêu bài học 1. phát triển của sv. thức đúng . Về kiến thức . Nêu các hình thức VĐ cơ bản của vc? Khi xem xét sv.Tư tưởng: Nhận nhau. Tiến trình dạy học 1. 3.XH phải như thế nào? Liên hệ bản thân.Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CNDCBC. giáo án Tranh. Thế nào là vận động? Vì sao vận động là phương thức tồn tại của vc? 2.ht trong TN. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh. Vậy nguồn gốc mâu thuẫn là ở đâu? Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh 1. 2.thức Sai Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 19 . Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2.tích âm nhau. Về thái độ Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi. PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. II Nội dung bài học: Khái niệm mâu thuẩn. không cần có sự thúc đẩy từ bên ngoài vào. Thế nào là phát triển? Vì sao phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vc? 3.n.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tuần: 6 Tiết PPCT 6 Bài: 4 Giáo án: GDCD – NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG. trong đó hai mặt đối Ví dụ: . Kiểm tra bài cũ(4p) 1. vai trò của quy luật mâu thuẫn.đ. 3.

thuẫn? (vì những mặt đối lập ràng buộc nhau trong mỗi sv.mà trong quá trình VĐ.mà trong quá trình VĐ. vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau. phát triển của sv. làm tiền đề tồn tại cho nhau. các mặt đối lập tồn tại bên nhau.VD: trong một xã hội có giai cấp hai giai cấp thống trị và bị trị thường thống nhất nhau trong một xã hội Hoạt động 2 Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau. vận động và phát triển theo chiều Trong mỗi mâu thuẫn. . gạt Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Học sinh trả lời Là những khuynh hướng.XH: g/c VS .ht chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau. nên chúng luôn tác động bài trừ. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.ht chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.KL: Trong mỗi mâu thuẫn. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. vận động và phát triển theo chiều hướng trái ngược nhau.. làm tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 20 . tính chất.ht) Vậy thế nào là sự thống nhất giữa hai mặt đối lặp Giáo viên lấy ví dụ về sự thống nhất và đấu tranh trong một HTKTXH chứng minh cho học sinh và hỏi: Hoạt động 3 Thề nào gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lặp? Giáo viên nhận xét và giảng giải thêm cho học sinh hiểu. gạt bỏ nhau. phát triển trong cùng một mâu thuẫn.điện tích dương Hai mặt đối lập tồn tại bên nhau.tích dương trong sự vật A tạo thành mặt đối lập của m. trong mỗi mâu thuẫn.ht nào cũng chứa đựng những mặt đối lập. đặc điểm. đặc điểm. Hoạt dộng giáo viên . Không nên hiểu mặt đối lập bất kỳ. Vậy mâu thuẫn trong triết học là gì? .TS Như vậy.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung 11p a) Mặt đối lập của mâu thuẫn *Điện tích âm & đ.ht này với sv. tạo thành m. Hai mặt đối lập ràng buộc nhau.Vậy. các mặt đối lập tồn tại bên nhau.ht mới tạo thành m. tác động lẫn nhau tạo thành mâu thuẫn Mặt đồng hoá ở cơ thể A & mặt dị hoá ở cơ thể B không tạo thành mâu thuẫn.ht. làm tiền đề cho nhau để tồn tại. nên chúng bài trừ.. bất kỳ sv.thuẫn. cái này không thể thiếu cái kia.. 11p c) Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Hai mặt đối lập tồn tại bên nhau. phát triển của sv. Vì chỉ hai mặt đối lập ràng buộc nhau. tác động lẫn nhau trong một sv. giữa sv. tính chất.ht kia). gạt bỏ nhau đó là sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập .. (trong mỗi sv. hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau. nên chúng bài trừ. * Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng.VD: nguyên tử: điện tích âm . Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. b) Sự thống nhất giữa 11p các mặt đối lập .thuẫn.

5. Lấy ví dụ chứng minh. Nhận xét và dặn dò (1p) Các em về nhà học bài và chuẩn bị đọc trước ở nhà bài tiếp theo. Củng cố bài học(4p) Mâu thuẫn. bỏ nhau đó là sự đấu tranh nên chúng luôn tác động giữa hai mặt đối lập bài trừ. mặt tích cực lặp này như thế nào? 4. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 21 . gạt bỏ nhau. cố gắng phát huy mặt đấu tranh giữa các mặt đối tốt. mặt đối lập của mâu thuẫn Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập Là một học sinh em vận Bài trừ cái xấu trong con dụng quy luật thống nhất và người.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Giáo án: GDCD – Nội dung Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh hướng trái ngược nhau.

thuẫn? Cho ví dụ.ht. sẽ lớp sẽ đi lên và học tốt hơn có tác dụng như thế nào? Vì sao? Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 22 . thảo luận Phương tiện SGK.Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động. III. a) Giải quyết mâu thuẫn .ht trong TGKQ VĐ Hoạt dộng giáo viên Giáo viên cho học sinh thảo luận. Về kiến thức . học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại.Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động. . IV. Giáo viên chia nhóm Giáo viên giao câu hỏi Quy định thời gian Nhóm 1 Hoạt động học sinh Học sinh tiến hành thảo luận Học sinh trình bày phần thảo luận của mình Em hãy tìm một mâu Trong lớp có sự mất đoàn thuẫn trong lớp. 3. Giảng bài mới: Tg Nội dung 2.thuẫn khác nhau. phát triển của sv. Tiến trình dạy học 1. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh. PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. Thế nào là “đấu tranh’’giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ. Thế nào là “thống nhất’’giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ.ht. Thế nào là m. phát triển của sự vật và hiện tượng Sự vật và hiện tượng nào cũng bao gồm nhiều m. Trọng tâm của bài là nguyên lí về sự đấu tranh của các mặt đối lặp.thuẫn đó. giáo án Tranh. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tuần: 7 Tiết PPCT: 7 Bài 4 Giáo án: GDCD – NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG. Mục tiêu bài học 1. SGV GDCD 10. Về kỹ năng Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sv. ảnh. 2. vai trò của quy luật mâu thuẫn.thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan hệ như thế nào mới tạo thành m.Các sv. Về thái độ Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.ht khác.Hiểu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CNDCBC. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2.thuẫn cơ bản được giải quyết thì sv. Khi m. Nếu giải kết nếu giải quyết được thì quyết được m. 3. 3. Kiểm tra bài cũ(4p) 1.ht chứa đựng nó cũng chuyển hoá thành sv. 2. II Nội dung bài học: Khái niệm mâu thuẩn.

thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học. để nâng cao nhận thức khoa học phát triển nhân cách.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung và phát được là nhờ sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của m. m.M. phát triển của sv. phải biết phân tích m. . “dĩ hoà vi quí’’không giám đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực.thuẫn. .Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là m. ht? Giáo viên nhận xét va chốt lại Vận dụng vào việc rèn Theo các em các em vận luyện đạo đức.ht trong TGKQ VĐ và phát được là nhờ đâu? Nêu ví dụ chứng minh? Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Các sv. Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là m. m.thuẫn mới hình thành. cuộc sống như thế nào? cái gì tiến bộ và cái gì lạc hậu. Nhóm 3 Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là gì? Vì sao? Nguyên nhân. tránh thái độ xê xoa. phát triển nhân cách. phân biệt dung bài học này vào đâu là đúng và đâu là sai.ht mới. Vì: Mỗi m. Bằng biện pháp Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 23 .ht không thể giữa nguyên trạng thái cũ. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sv. sv.ht cũ được thay thế bằng sv.thuẫn.ht mới.thuẫn được giải quyết.thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. b) Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh .ht cũ được thay thế bằng sv.ht trong TGKQ VĐ và phát được là nhờ sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của m. Biện pháp: là phải đấu tranh phê bình và tự phê bình. Quá trình này diễn ra liên tục. Phân biệt đâu là đúng. sai.thuẫn chỉ được giải quyết khi sự đấu tranh giữa các mặt đối lập đã lên tới đỉnh điểm và có điều kiện thích hợp. Hoạt dộng giáo viên Nhóm 2 Các sv. sv.thuẫn mới hình thành. Vì: M. trong rèn luyện đạo đức.thuẫn cũ mất đi.thuẫn được giải quyết. VD: *Trong TN có được giống loai mới là nhờ có sự đấu tranh giữa di truyền và biến dị Trong nhận thức có tư tưởng khoa học phát triển là có sự đấu tranh giữa nhận thức đúng và nhận thức sai. Vì: Mỗi m. tạo nên sự phát triển không ngừng của thế giới.ht không thể giữa nguyên trạng thái cũ.thuẫn cũ mất đi. tạo nên sự phát triển không ngừng của thế giới. Quá trình này diễn ra liên tục.thuẫn trong nhận thức. động lực bên trong của sự VĐ.Vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. m.thuẫn không được giải quyết bằng con đường điều hoà. cái tiến bộ. m. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sv.

4. (b) nội dung sự phát triển là cái mới ra đời. Củng cố bài học(4p) cho học sinh làm bài tập sgk tr 29 .đáp án (d) là đúng vì: (a) hình thức sự phát triển là “xoắn ốc’’. chống thái độ “ dĩ hòa vi quy” không dám đấu tranh chống tiêu cực. 5. (c)điều kiện của sự phát triển là giải quyết mâu thuẫn. Dặn dò và nhận xét(1p) các em về nhà học bài và đọc trước bài 5 Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 24 .Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh phê bình và tự phê bình.

b nội dung là cái mới ra đời. nhiệt độ nóng Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 25 . Khái niệm chất. d) Nguyên nhân của sự phát triển.54đvC. sự biến đổi của lượng và chất. Tiến trình bài học 1.I. Kiểm tra bài cũ(4p) 1. Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p):mỗi sự vật hiện tượng đều có mặt chất và mặt lượng thống nhất nhau. Hãy nêu một vài kết luận của bản thân qua việc n/cứu sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn. Về kiến thức . Vậy chất là gì? Lượng là gi? Mối quan hệ giữa chúng như thế nào? Chúng ta đi vào bài 5 “ Cách thức vận động và phát triển của sự vật hiện tượng Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên Hoạt động học sinh 12 1. a hình thức sự phát triển là “xoắn ốc’’. không coi thường việc nhỏ. Mục tiêu bài học: 1. học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại. 2. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2. Khái niệm chất Giáo viên cho học sinh đọc ví Cu có nguyên tử lượng là Chất là khái niệm chỉ dụ trong SGK nguyên tố đồng 63. V. b) Nội dung của sự phát triển. . PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh. 3. II. Câu đó Lê-nin bàn về: a) Hình thức của sự phát triển. Về thái độ Có ý thức kiên trì học tập và rèn luyện. .(Phương án d là đúng nhất).Nêu được khái niệm chất và lượng của sự vật. c điều kiện của sự phát triển là giải quyết mâu thuẫn.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tuần: 8 Tiết PPCT: 8 Bài 5 Giáo án: GDCD – CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG. SGV GDCD 10. c) điều kiện của sự phát triển.Biết được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng. Nội dung bài học: Khái niệm chất Khái niệm lượng Mối quan hệ giữa chất và lượng III. 3. ảnh. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau: Bàn về sự phát triển. sơ đồ liên quan đến nội dung bài học IV. Về kỹ năng Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng. tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống. thảo luận Phương tiện SGK. Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc “đấu tranh’’ giữa các mặt đối lập’’. lượng Hoạt động 1 Học sinh đọc ví dụ p a. hiện tượng. 2. giáo án Tranh.

ht đó.ht khác.Chất biến đổi nhanh chóng (đột biến).ht. 21 p Học sinh lắng nghe và cho . Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 26 . chất mới ra đời thay thế chất cũ. Những thuộc tính (tính chất) này nói lên chất riêng của đồng.của sv. thì chất biến đổi (phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng).. 1 nguyên tử Ô-xi.. . Hoạt dộng giáo viên Nguyên tử lượng của đồng? Nhiệt độ nóng chảy của đồng? Nhiệt độ sôi? Những thuộc tính này nói lên điều gi? Chất là gi? Giáo viên nhận xét và cho học sinh ghi bài. sv.ht đều có chất và lượng đặc trưng phù hợp với nó. Đối với mỗi quốc gia: Lượng là dân số. phân biệt nó với các sv.ht ... thường nước ở trạng thái lỏng theo sự hiểu biết của mình Nếu tăng dần nhiệt độ đến 100oC.Phân tích: Giới hạn trong đó nhiệt độ của nước trong khoảng từ 00 C đến 100oC gọi là độ. nhiệt độ sôi là 2880oC. b. Giới hạn nhiệt độ của nước đạt tới 100oC gọi là điểm nút.. nước sẽ sôi. tốc độ vận động. qui mô. diện tích lãnh thổ của nước ấy. nếu hạ nhiệt độ xuống dưới 00 C thì nước sẽ chuyển sang trạng thái rắn . Lượng là gi? Hoạt động 3 Cho học sinh phân tích sơ đồ của nước Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh chảy là 1083oC. phân biệt nó với các sv. vận tốc của các phân tử và độ hoà tan của nó cũng khác trước. qui mô.ht. Vì vậy cần phân biệt “dần dần” Lượng là khái niệm chỉ những thuộc tính vốn có của sv.ht về trình độ phát triển.ht . số lượng.Ví dụ: Trong điều kiện bình ví du minh họa tương tự. phân biệt nó với kim loại khác Chất là khái niệm chỉ những thuộc tính cơ bản vốn có của sv.ht mới thay thế sv.ht đó.ht cũ. số lượng.ht về trình độ phát triển. 3 Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất a) Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất Sự biến đổi của sv. Hoạt động 2 Cho học sinh đọc ví dụ Đối với mỗi phân tử H20: Lượng là số nguyên tử tạo thành nó (2 nguyên tử Hi-đrô. Khi chất biến đổi gọi là bước nhảy (nhảy vọt). tiêu biểu cho sv.. Lượng Lượng là khái niệm chỉ những thuộc tính vốn có của sv. khi đạt tới giới hạn độ (điểm nút).ht khác. b) Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng Vì mỗi sv.của sv.ht bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi dần dần về lượng.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung những thuộc tính cơ bản vốn có của sv. trong các hình thức của bước nhảy có hình thức bước nhảy dần dần. khi chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới để tạo sự thống nhất mới giữa chất và lượng. tiêu biểu cho sv. tốc độ vận động. Ví dụ: Khi H2O từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi thì thể tích của nó khác trước.

Như vậy. 4 SGK 5.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung trong trường hợp lượng đổi và trong trường hợp chất đổi. lại hình thành một lượng mới. Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Từ quan điểm về sự biến đổi của lượng và chất. bản thân phải làm gì? Quá trình học tập. 4. chất mới ra đời thay thế chất cũ.Chú ý: Khi chất mới ra đời. rèn luyện . mỗi bước nhảy. bản thân phải kiên trì nhẫn nại. . mọi hành động nôn nóng hoặc nửa vời đều không đem lại kết quả như mong muốn.ht. Đây là điểm nút trong quá trình vận động liên tục của sv. trong quá trình học tập. chất mới ra đời thay thế chất cũ là một sự đứt đoạn liên tục của quá trình phát triển của sự vật. không coi thường việc nhỏ. sv mới thay thế sv cũ.Vai trò biến đổi của chất: Chất đổi là kết thúc một giai đoạn biến đổi của lượng. tạo thành sự thống nhất giữa chất và lượng. Nhận xét và dặn dò: (1p) Các em về nhà học bài và chuẩn bị bài tiếp theo Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 27 . rèn luyện . . Củng cố bài học(4p) Cho học sinh làm bài tập số 3.

ht nào đó. Có công mài sắt có ngày nên kim. cái hoa thay thế cái quả.Mô tả được hình “xoắn ốc’’ của sự phát triển.Nêu được khái niệm phủ định. Phương pháp và phương tiện Phương pháp Trong bài này sử dụng phương pháp truyền thống như nêu ví dụ cho những mẫu đơn vị kiến thức kích thích tính hoạt động suy nghĩ cho học sinh. Về thái độ . Về kỹ năng . sơ đồ liên quan đến nội dung bài học IV. Đánh bùn sang ao. phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. Nội dung bài học Phủ dịnh biện chứng và phủ định siêu hình. Hoạt động học sinh Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một sv. Thế nào là chất và lượng của sv. Về kiến thức . Kiến tha lâu cũng đầy tổ.ht. rồi cái quả sẽ như thế nào? Chúng ta đi vào tìm hiểu sâu hơn trong bài 6 “ Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng” Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên 16 1. giáo án Tranh. Tiến trình bài học 1. . . II. Mục tiêu bài học: 1. Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào? 3. cái tiến bộ. ảnh. 3.Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ. thảo luận Phương tiện SGK. Trong những câu dưới đây.Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sv. 2.ht? Cho ví dụ? 2. Ổn định và tổ chức lớp(1p) 2.ht nào đó. học sinh tự giải quyết lấy vấn đề Vấn đáp kết hợp với nêu vấn đề Đàm thoại. câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao? Chín quá hoá nẫu. SGV GDCD 10. Kiểm tra bài cũ(4p) 1.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Tuần: 9 Tiết PPCT: 9 Bài 6 KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG I. 3. bảo vệ cái mới. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 28 .Ủng hộ cái mới.Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. cái quả thay thế cái hoa. Giảng bài mới Giới thiệu bài mới (2p: Quan sát sự vật hiện tượng ta thấy cái này mất đi cái kia ra đời. Phủ định biện chứng và Hoạt động 1 p phủ định siêu hình Thế nào là phủ định? Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một sv. . Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng III.

ht. Đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn. cái mới ra đời thay thế cái cũ. lượng đổi dẫn đến chất đổi. cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. có kế thừa những yếu tố tích cực của sv. làm tiền đề cho sự phát triển. Vì vậy. + Tính kế thừa: Trong quá trình phát triển của sv. lạc hậu. Ví dụ: (1)&(2) là phủ định siêu hình.ht cái mới ra đời từ cái cũ.ht mới.ht cái mới ra đời từ cái cũ. tiêu diệt sinh vật.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung Có 2 quan niệm cơ bản về sự phủ định: a) Phủ định siêu hình PĐSH là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp. Nó không Thế nào gọi là phủ định của phủ định “sạch trơn’’. kế thừa những yếu tố tích cực còn thích hợp để Hoạt dộng giáo viên Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh Đây là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp. phủ định biện chứng mang tính tất yếu. gây hại đến nguồn gen động thực vật b) Phủ định biện chứng Là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sv.ht.ht. cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. (ví dụ: sgk) Tính kế thừa: Trong quá trình phát triển của sv. Tích hợp môi trường: Những việc làm của con người như chặt cây phá rừng. khách quan và tạo điều kiện . sinh hiểu. gây hại cho mọi trường là phủ định siêu hình Ví dụ: chặt cây.ht mới.ht cũ để phát triển sv. * Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản: + Tính khách quan: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sv. Thế nào là phủ định siêu hình? Giáo viên nhận xét và chốt lại vấn đề cho học sinh ghi bài giáo viên dung ví dụ cho học sinh hiểu Là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển Thế nào là phủ định biện của bản thân sv. Nó không phủ định “sạch trơn’’. cái mới ra đời thay thế cái cũ. sự tác động từ bên ngoài. chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực.ht cũ để phát giải và lấy ví dụ cho học triển sv. Ví dụ: (3)&(4) là phủ định biện chứng Tính khách quan Tính kế thừa Phủ định biện chứng có những đặc điểm gì? Cho học sinh thảo luận về tính khách quan và tính kế thừa của phủ định biện chứng Tại sao nói phủ định biện chứng có tính khách quan? Tại sao nói phủ định biện chứng có tính kế thừa Giáo viên nhận xét các ý kiến và chốt lại Học sinh thảo luận Học sinh trình bày: Tính khách quan: Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sv. lượng đổi dẫn đến chất đổi. không vứt bỏ hoàn toàn cái cũ. sự tác động từ bên ngoài. phá rừng.ht. Đó là kết quả của quá trình giải quyết mâu thuẫn. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 29 . có kế chứng? thừa những yếu tố tích Giáo viên nhận xét và giảng cực của sv.

(ví dụ: sgk) Trong quá trình vận động và phát triển của sv. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 30 .Ví dụ: Hạt thóc . kế rhừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn. Là yếu tố khách quan. cái mới ra đời không dễ dàng. nhưng đến lượt nó lại bị cái mới hơn phủ định.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Tg Nội dung Hoạt dộng giáo viên phát triển cái mới. đơn giản. lạc hậu. Thậm trí đôi khi cái mới. khuynh hướng phát triển của sv. Khuynh hướng phát triển của sv. Hạt thóc bị thay thế bởi cây lúa. cái lạc hậu. (ví lại dụ: sgk) 2. Triết học gọi đó là sự phủ định biện chứng. cái tiến bộ. kế rhừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn. Cây lúa lớn lên. Chúng ta vận dụng như thế nào về cơ sở lý luận trên đây? Giáo án: GDCD – Hoạt động học sinh không vứt bỏ hoàn toàn cái cũ.cây lúa Hạt thóc Gieo một hạt thóc trong điều kiện bình thường. kế thừa những yếu tố tích cực còn thích hợp để phát triển cái mới. ra hoa. đơn giản. Là yếu tố phủ định? khách quan. đảm bảo cho sv. bị cái cũ. đảm bảo cho Giáo viên nhận xét và chốt sv.ht phát triển liên tục. mà phải trải qua sự đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. cái lạc hậu. kết trái và cho những hạt thóc mới .ht cái mới ra đời phủ định cái cũ. mà phải trải qua sự đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. nó nảy mần. 17 Tuy nhiên. Nhưng theo qui luật chung cuối cùng cái mới sẽ chiến thắng. cái mới ra đời. nhưng đến lượt nó lại bị cái mới hơn phủ định.ht cái mới ra đời phủ định cái cũ. Đó là phủ định của phủ định. cái tiến bộ và cái lạc hậu. Nhưng theo qui luật chung cuối cùng cái mới sẽ chiến thắng Hoạt động 2 Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là gì? Giáo viên nhận xét và chốt lại Cho ví dụ và phân tích ví dụ cho học sinh hiểu thêm . cái mới ra đời không dễ dàng. hoàn thiện hơn. hoàn thiện hơn. chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực. * Tuy nhiên.ht phát triển liên tục. Thậm trí đôi khi cái mới. cái tiến bộ và cái lạc hậu. đó là một sự phủ định. . cái tiến bộ. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng * Trong quá trình vận động và phát triển của sv.Vậy.vô số những hạt thóc.ht là vận động đi lên. cái mới ra đời. phủ định. bị cái cũ. Triết học gọi đó là sự phủ định biện chứng.ht là vận động đi lên. phủ định.

Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Giáo án: GDCD – Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 31 .

để kiểm tra 1 tiết. Hướng dẫn về nhà(1p) .Câu hỏi SGK. 5 SGK. 5. Giáo viên: Nguyễn Vạn Nghĩa 32 . Củng cố bài học(4p) Cho học sinh làm bài tập số 4. Ôn tập từ bài 4-6.Trường THPT Hoà Ninh Khối 10 Sơ đồ phủ định của phủ định Sự vật đang tồn tại Sự vật mới Sự vật mới hơn Giáo án: GDCD – Phủ định lần 1 Phủ định lần 2 (Phủ định của phủ định) 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful