Thành viên nhóm: Ong Thế Phương

Lê Quang Hiếu
BẢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN DỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ
TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA
I. Mục đích thí nghiệm
-Áp dụng hệ thức hiệu điện thế của đoạn mạch chứa nguồn và định luật Ôm đối
với toàn mạch để xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa.
-Sử dụng các đồng hồ đo diện đa năng hiện số (Digital Mutilmeter) để đo hiệu
điện thế và cường độ dòng điện trong các đoạn mạch.
II. Dụng cụ thí nghiệm
Bộ thí nghiệm thực hành xác định suất điện động và điện trở trong của một pin số
hóa.
III. Cơ sở lý thuyết

Xét mạch như hình vẽ
-Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch MN chứa nguồn điện
E
I=
⇒ U MN = I ( R + R0 ) = E − Ir
R + R0 + r
-Muốn xác định giá trị của E, r, ta lắp vôn kế V vào 2 đầu đoạn mạch để đo hiệu
điện thế (V). Dùng vôn kế có điện trở lớn để khác phục sai số khi đo.
-Chọn giá trị thích hợp R0 để tránh hiện tượng đoản mạch R = 0 .
-Nếu thay hiệu điện thế U = I ( R + R0 + RA ) với đoạn mạch MN chứa điện trở R
của biến trở, RA của mili ampe kế A, ta nhận được hệ thức định luật Ôm cho toàn mạch:
E
I=
R + R0 + RA + r
IV. Tiến hành thí nghiệm
1/ Mắc mạch
Tiến hành mắc mạch như hình vẽ (vị trí và cực)
+ Chọn R0 thích hợp R0 = 10Ω
+ Biến trở R ở vị trí lớn nhất
+ Miliampe kế, vôn kế. Cực ( + ) là lỗ cắm V ΩmA , cực ( − ) là lỗ cắm COM .
Tiến hành đo:
+ Bật miliampe kế, vôn kế điều chỉnh đơn vị đo.

........63 2.5 139 168 170 V......................... r = ........ 2/ Bảng số liệu Lần đo 1 2 3 4 5 6 7 8 V (V) 2......( A) R0 + r Từ đó suy ra E = . + Xác định suất điện động E và điện trở trong r của nguồn.......35 I (mmA) 22.46 2.. Xử lý số liệu.. ghi giá trị ổn định của I ...45 2. U (khoảng 8 lần)...................53 2......... ( Ω ) . ( V ) ......2 70 84.(V ) E U = 0 ⇒ Im = = . kết quả 1/ Vẽ đồ thị (bằng Excel) Xác định phương trình đường thẳng y = ...+ Điều chỉnh biến trở......5 103..56 2....37 2............68 2...4 39... 2/ Kết quả I = 0 ⇒ U 0 = E = ..