P. 1
thuchanh ly

thuchanh ly

|Views: 681|Likes:
Được xuất bản bởiLê Quang Hiếu

More info:

Published by: Lê Quang Hiếu on Dec 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Thành viên nhóm: Ong Thế Phương

Lê Quang Hiếu
BẢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN DỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ
TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA
I. M! "#!$ %$# &'$()*
-Áp dụng hệ thức hiệu iện thế c!a "#n m#ch chứa ngu$n và %nh &u't (m )i
v*i t"àn m#ch + ,-c %nh .u/t iện 0ng và iện t12 t1"ng c!a m0t pin iện hóa3
-45 dụng c-c $ng h$ " diện a n6ng hiện .) 78igita& 9uti&m:t:1; + " hiệu
iện thế và cư<ng 0 d=ng iện t1"ng c-c "#n m#ch3
II. D&' ! %$# &'$()*
>0 th? nghiệm th@c hành ,-c %nh .u/t iện 0ng và iện t12 t1"ng c!a m0t pin .)
hóa3
III. C+ ,- ./ %$012%
ABt m#ch như hCnh vD
-Áp dụng %nh &u't (m ch" "#n m#ch 9E chứa ngu$n iện
( )
F
F
MN
I I R
E
U
R
R
R r
E Ir ⇒ = + =
+

+
=
-9u)n ,-c %nh gi- t1% c!a GH 1H ta &Ip vJn Kế L và" M Nu "#n m#ch + " hiệu
iện thế 7L;3 8Ong vJn Kế có iện t12 &*n + Kh-c phục .ai .) Khi "3
-PhQn gi- t1% th?ch hRp
F
R
+ t1-nh hiện tưRng "Sn m#ch F R = 3
-Eếu thaT hiệu iện thế ( )
F A
U I R R R + + =
v*i "#n m#ch 9E chứa iện t12 U
c!a Viến t12H
A
R
c!a mi&i amp: Kế WH ta nh'n ưRc hệ thức %nh &u't (m ch" t"àn m#ch:
F A
I
E
R R R r + + +
=
IV. T(2& $3&$ %$# &'$()*
XY 9Ic m#ch
Tiến hành mIc m#ch như hCnh vD 7v% t1? và c@c;
Z PhQn
F
R
th?ch hRp
F
XF R = Ω
Z >iến t12 U 2 v% t1? &*n nh/t
Z 9i&iamp: KếH vJn Kế3 P@c ( ) +
&à &[ cIm V mA Ω H c@c ( ) −
&à &[ cIm 3 COM
Tiến hành ":
Z >'t mi&iamp: KếH vJn Kế i\u ch]nh ơn v% "3
Z ^i\u ch]nh Viến t12H ghi gi- t1% _n %nh c!a
H I U
7Kh"Sng ` &Nn;3
Z A-c %nh .u/t iện 0ng G và iện t12 t1"ng 1 c!a ngu$n3
MY >Sng .) &iệu
LNn " L 7L; a 7mmW;
X MHb` MMHc
M MHbd deHM
d MHfb gF
c MHfd `cHf
f MHcb XFdHf
b MHcf Xde
g MHdg Xb`
` MHdf XgF
V. X4 ./ ,5 .()06 72% 809
XY LD $ th% 7Vhng G,c:&;
A-c %nh phương t1Cnh ư<ng thing
333333333333333333333333333333333333 y =
MY jết kuS
F
F 333333333333333337 ; U I E V = ⇒ = =
F
3333333333333333 ; F 37
m
E
I A
R r
U = ⇒ =
+
=
Tl ó .uT 1a ( ) ( ) 33333333333333333333333 m 333333333333333333333333 E V r = = Ω

2/ Kết quả I = 0 ⇒ U 0 = E = ...4 39.37 2.. U (khoảng 8 lần).....63 2...53 2..68 2.............. 2/ Bảng số liệu Lần đo 1 2 3 4 5 6 7 8 V (V) 2.46 2... Xử lý số liệu. ( V ) . ( Ω ) .........................35 I (mmA) 22.5 103.. kết quả 1/ Vẽ đồ thị (bằng Excel) Xác định phương trình đường thẳng y = ...(V ) E U = 0 ⇒ Im = = ...2 70 84...45 2.... r = ....( A) R0 + r Từ đó suy ra E = ....56 2..5 139 168 170 V........... + Xác định suất điện động E và điện trở trong r của nguồn........................ ghi giá trị ổn định của I ....+ Điều chỉnh biến trở...........

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->