P. 1
Bien Ban Kiem Tra Ne Nep

Bien Ban Kiem Tra Ne Nep

|Views: 648|Likes:
Được xuất bản bởiJenny Hoang

More info:

Published by: Jenny Hoang on Dec 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Trường tiểu học Trực Bình CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
BIÊN BẢN KIỂM TRA NỀ NẾP HỌ !INH
"#P $%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ng&'%%%%%%%%%th(ng%%%%%%%%n)* +,--
-% !. /0 :.............................Vắn:........................
Yêu cầu :
- Sĩ số đủ : 1đ.
- Nghỉ không phép trừ 0,5đ1!".
+% N1 n23 4ưng h56 ch&7 h8i$
Yêu cầu :
- Đ!n "#$ %&n'( )*+ ,'-n n'.n' n'/n : 0%.
- X1n '2( +'3- '45 6'2n %!n "#$ %&n'( +'78 +'9,
9% N1 n23 :; /inh :
: T;-n( n-35 <=, '>+ :..............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Yêu cầu :
- S#ch s$, %&n g&n g'ng , ('n gh) ng*+ ng,n không -$ (.+ : / đ.
- 0r1ng 23p : 1 đ. - Ng1'4 23p : 1 đ. - 564 264 -4 ph#" trừ 0,5 đ.
<6 !(ch gi(7 =h7>$ ? % V@ <#$An : ? %.
- T-*n - BC )'#7) - L#$An T5Dn V5A).
- T5Dn E5A) - MC )'#7) - T'F+ '3n' %9- %G+
- Đ9- %G+ - H*) n'9+ - T'F+ '3n' B'-. '>+
- TNXH - T7, E5D) - T'F+ '3n' LH I ĐL
- B'-. '>+ - L#$An V5D) - T'F+ '3n' MC )'#7)
- L&+' JK I Đ&. <L - L#$An T-*n - T5Dn An'
?% @A ghi : 748" tr* / (9 -: 23p ; 1 <SY- 1<S0= - 1<S7>?
HTT TMn '>+ J5n' V@ NX
+'#n
C'N
NX
+'#n
HO %5P8 5*- E5Mn %Q +'R8
T-*n L.T-*n T.V5A) L.T.V5A) S#O5 T
Yêu cầu :
@ <Anh thBc : / đ48" ;1 đ1 Cu+8n?
- D: cE tên, cE (&c
- D: không CuFn "ép, không cGch tr*ng, không %.p HE*
- 564 264 -4 ph#" trừ 0,5 đ48"1 Cu+8n.
@ IhJ" : / đ48" ;1 đ1 Cu+8n?
- IhJ" đủ số 2KLng Cu+ đMnh. IhN* đOng, ch4 t4)t : 1đ1C.
- 7hông đOng Cu+ đMnh, không chN*, chJ" s*4 : trừ 0,5 đ1C.
B% CDng cD học /inh U ?%5P8 V
S!) T'1=+ C'W %Xn C'W 83#
HY, Z!) S[n ).$ T!5 65P8 );. G5R$ 83#
B\- ]6X Đ- %Y C^, J*+'
Yêu cầu : 0h4)u "64 21#4 %Png cP
- 1 - Q !" trừ 0,5 đ. - / - 5 !" trừ 1 đ. - R !" tr: 2ên trừ Q đ.
E% Tr>ng 3hDc U T %5P8 V
- _#`n *- :.................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- B'an "#3n Mb( ,'c '5A# H-. ).$
Yêu cầu :
- 7hông đOng Cu+ đMnh -S đTng phPc : trừ 0,5 đ48"
- Uuần G1, đầu tEc không -V s4nh g&n g'ng :
W 1 - Q !" trừ 0,5 đ.
W / - 5 !" trừ 1 đ.
W R !" tr: 2ên trừ Q đ.
F% Tr>ng trG HI3 U T %5P8 V
H-. de$ Ce$ +[n' B'an );[5 Z3n
L> '-. G1fn C'7# G5* +'7#
B'an 8^) L1g+ Ch+ SWn' n1=+
H>) ;*+ C'O5
Yêu cầu :
- 0h4)u "64 21#4 trừ 0,5 đ48"
- IE (Xng t4n nhKng cE tr*ng trY h*+ khôngZ IE gEp [ gA gh4 r\ Z
=Xng t4n không tr*ng trY trừ 1 đ48"
- 748" tr* H!" cE c]+ cXnh nhKng cE tK34 không Z
I]+ cXnh không tK34 trừ 0,5 đ48".
- I* cốc, (Anh nK3c không đOng Cu+ đMnh trừ 0,5 đ48"
: T;.n' [n' ZY 82n :
in' S*+ Lj5 );L+' C'k %l na8 '>+
Yêu cầu : 0h4)u 1 21#4 trừ 0,5 đ48".
J% NhKn 4Lt M(nh gi( chung cN> gi(7 :iOn =iể* tr> $
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
D4Vt <^ng, Ng'+.....thGng......nF" Q011
NPQRI "SP BIÊN BẢN

......................................................................................................................................... + 3 ..................... .......................... đầu tóc không vệ sinh gọn gàng : + 1 .... ............5 điểm...............6.......................................................................... ............................ + 6 em trở lên trừ 2 đ.........................3 ...................1 .....Không đúng quy định về đồng phục : trừ 0.......... .......................Khăng quàng Mũ....tháng............... ....2 em trừ 0..6 em trở lên trừ 2 đ.................................................5 điểm......... ....Có bảng tin nhưng có trang trí hay không? Có góp ý gì ghi rõ ? Bảng tin không trang trí trừ 1 điểm ............Ca cốc................................. .........Quần áo :............................. Nhận xét đánh giá chung của giáo viên kiểm tra : .......... Ngày..............................5 em trừ 1 đ...........................................5 điểm .......................................Kiểm tra xem có cây cảnh nhưng có tưới không ? Cây cảnh không tưới trừ 0.......................................................................... 7......... 9................................... .................Thiếu mỗi loại trừ 0.... 8............................... Dụng cụ học sinh ( 3điểm ) Bút Thước Chì đen Chì màu Hộp bút Bảng tay Túi kiểm tra Giấy màu Kéo Êke Đo độ Cặp sách Yêu cầu : Thiếu mỗi loại dụng cụ ................................5 em trừ 1 đ................................................................ ........... ....5 đ...........................................................5 đ........................... bình nước không đúng quy định trừ 0.......... Trang trí lớp ( 2 điểm ) Hoa dây Cây cảnh Khăn trải bàn Lọ hoa Gương Chậu Giá chậu Khăn mặt Lược Cốc Bình nước Sọt rác Chổi Yêu cầu : ............................................................................ Trang phục ( 2 điểm ) .......năm 2011 NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN ....................5 điểm * Tranh ảnh bộ môn : Ảnh Bác Lời trích Chủ đề năm học Yêu cầu : Thiếu 1 loại trừ 0....2 em trừ 0.......................................................5 điểm ....... phù hiệu Hoa tay Yêu cầu : .......................................................................................................................................................................... .................... Việt Hùng....Quần áo.. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->