http://www.baohiem.pro.vn/Forum/topic.asp?

TOPIC_ID=426 câu hỏi trả lời môn bảo hiểm

KIỂM TRA MÔN NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 1. Hoạt động nào của bảo hiểm thương mại đã tạo ra sự: a. Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro và giảm thiểu rủi ro b. An toàn cho các tài sản của nền kinh tế - xã hội c. Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro giữa các chủ thể kinh tế xã hội với nhà bảo hiểm d.Tạo ra cơ chế hoán chuyển rủi ro giữa các chủ thể kinh tế xã hội tham gia bảo hiểm 2. Câu nào dưới đây là không đúng: a.Bảo hiểm giống như là một hình thức cá cược. Phí bảo hiểm giống như tiền đặt cược vì nó nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền bồi thường (tương tự là khoản thưởng trúng cược) b. Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít c. Bảo hiểm là một phương sách hạ giảm rủi ro bằng cách kết hợp một số lượng đầy đủ các đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng và có thể dự tính được; d. Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho một người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là người bảo hiểm 3. “Bảo hiểm” dùng để chỉ: a. Việc hình thành một quỹ tiền tệ bảo hiểm; b. Một hoạt động mà ở đó có sự hoán chuyển rủi ro; c. Một hoạt động nhằm kết hợp số đông các đơn vị đối tượng riêng lẻ và độc lập, chịu cùng một rủi ro thành một nhóm tương tác; d.Cả ba câu trên đều đúng. 4. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào khoảng trắng trong đoạn văn dưới đây:“Quỹ dự trữ bảo hiểm được tạo lập trước một cách có ý thức, khắc phục hậuquả nói trên, bằng cách bù đắp các tổn thất phát sinh nhằm tái lập và đảm bảo tính thường xuyên liên tục của các quá trình xã hội. Như vậy, trên phạm vi rộng, toàn bộ nền kinh tế xã hội, bảo hiểm đóng vai trò như…………………..đảm bảo khả năng hoạt động lâu dài của mọi chủ thể dân cư và kinh tế. a. Một lá chắn; b. Một công cụ an toàn; c. Một công cụ dự phòng; d.Một công cụ an toàn và dự phòng. 5. Hãy chọn cụm từ thích hợp nhất điền vào khoảng trắng trong đoạn văn dưới đây:“Với việc thu phí theo “nguyên tắc ứng trước”, các tổ chức hoạt động bảo hiểm chiếm giữ một quỹ tiền tệ rất lớn thể hiện cam kết của họ đối với khách hàng nhưng tạm thời nhàn rỗi. Các tổ chức bảo hiểm đã trở thành những nhà đầu tư lớn, quan trọng cho các hoạt động khác của nền kinh tế quốc dân. Bảo

Bảo hiểm là phương thức xử lý rủi ro ưu việt nhất vì: a. Một lý do khác (cho câu trả lời) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 10. Các thành viên trong cộng đồng bảo hiểm d. bảo hiểm có tác dụng tích cực là tính tụ vốn đảm bảo: a. c.. tổn thất so với cứu trợ xã hội: a. d. Bảo hiểm tạo ra một kênh huy động vốn có hiệu quả đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triền nền kinh tế. “ẩ guyên nhân ngẫu nhiên” được sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm thương mại nhằm: a. Tạo tâm lý “quyền được hưởng trên hợp đồng” cho bên mua bảo hiểm. b. Tái sản xuất giản đơn b. Cả 2 câu (a). Chỉ một trong những điều kiện mà rủi ro có thể bảo hiểm. không chỉ đóng vai trò của một công cụ an toàn mà còn có vai trò của …………………………….xã hội. d. Bên mua bảo hiểm b. Tái sản xuất mở rộng c. Một nhà đầu tư gián tiếp d. nhưng hành động chủ quan đó không nhằm mục đích gây ra tổn thất. b. Với vai trò và chức năng của mình.Cả hai câu trên đều đúng.Cả 2 câu (a). Một nhà đầu tư trực tiếp b. 11. bảo hiểm có tác dụng tích cực là thúc đẩy ý thức đề phòng hạn chế rủi ro cho: a. c. Với vai trò và chức năng của mình. . 9. Cả hai câu trên đều sai. d. c. Tỷ suất sinh lợi cao. a. 7.. Một trung gian tín dụng. Tính kịp thời trong mục đích bảo vệ. (b) đều đúng. nắm giữ phần quan trọng trong các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại lớn.xã hội khi có tổn thất xảy ra. tức diễn ra dưới sự tác động của con người. Bảo hiểm sẽ bồi thường cho các chủ thể trong nền kinh tế . (b) đều sai. Chỉ một biến cố chủ quan. c. Điều gì làm cho bảo hiểm thương mại ưu việt hơn trong xử lý rủi ro. Điểm ưu việt của bảo hiêm so với tiết kiệm là: a. b. b.Mọi thành viên trong xã hội 8. tránh tâm lý hàm ơn. Giá trị gia tăng do các dịch vụ bổ sung. Chủ động xử lý rủi ro trước khi có tổn thất phát sinh. Chỉ một biến cố khách quan có nguồn gốc tự nhiên. do đó. Chất lượng dịch vụ. ẩ gười được bảo hiểm c.Bảo hiểm làm giảm thiểu rủi ro của toàn bộ nền kinh tế .hiểm.Một trung gian tài chính c. 6. d.

c. c. rủi ro phải có một số đặc điểm nhất định. Rủi ro phải có tính bất ngờ. Quyền lợi có thể bảo hiểm d. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.tk Economy . Càng nhiều khả năng kết quả quan sát được sẽ gần với xác suất dự kiến xảy ra sự kiện đó. ẩ guyên tắc khoán được áp dụng cho: a. . 15. Cả 3 câu trên đều đúng. d. Số đông c. Công ty bảo hiểm phải có thể tiên đoán mọi tổn thất người yêu cầu bảo bảo hiểm rủi ro đó sẽ gánh chịu. Doanh nghiệp bảo hiểm và người được bảo hiểm. Chỉ có hợp đồng nhân thọ. www. Sự trung thực là yêu cầu đặt ra đối với: a. 16. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Hoạt động bảo hiểm hoạt động dựa trên nguyên tắc “Trung thực tuyệt đối”. Để có thể được bảo hiểm. Càng ít khả năng sự kiện đó trở thành thảm họa đối với công ty b. Số tiền bồi thường tổn thất do rủi ro đó lớn hơn số tiền tổn thất thực tế. c. Theo quy luật sốn đông. Càng nhiều khả năng sự kiện đó trở thành thảm họa đối với công ty. b. thông thường. Trung thực tối đa b. b.d. d. Doanh nghiệp bảo hiểm b. càng quan sát một sự kiện nào đó nhiều lần: a.taichinh06. Doanh nghiệp bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm d.com Page 3 12. 14. Gây hậu quả tài chính cho cả công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm mới được bảo hiểm. Càng ít khả năng kết quả quan sát được sẽ gần với xác suất dự kiến xảy ra sự kiện đó. Công ty bảo hiểm dựa vào quy luật số đông khi dự đoán tổn thất được bảo hiểm sẽ xảy ra đối với một nhóm người được bảo hiểm trong khoản thời gian nhất định. 13. Cả 3 câu trên đều đúng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Một trong những đặc điểm đó là: a. Hoạt động bảo hiểm nói chung là hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản: a. c. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm con người d.Finance Tài liệu tham khảo Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail.

www. Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt .Finance Tài liệu tham khảo Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. d. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới b.tk Economy . Cả 3 câu trên đều là câu trả lời sai 21. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bảo vệ lợi của người tham gia bảo hiểm b.taichinh06. c. Một hợp đồng bảo hiểm áp dụng nguyên tắc bồi thường có nghĩa là trong mọi trường hợp. Không vượt quá giá trị tổn thất thực tế của đối tượng được bảo hiểm và trong phạm vi số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. c. c. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ b. Không vượt giá trị thực tế của đối tượng được bảo hiểm. Bảo vệ lợi ích của toàn bộ kinh tế xã hội d. b. Bảo vệ lợi ích của nạn nhân trong các vụ tai nạn. Không vượt quá số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. c.com Page 4 d. Bảo hiểm trách nhiệm của hãng hàng không dân dụng đối với hành khách đi trên máy bay. c. Không vượt giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm. số tiền chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm: a. Loại nào dưới đây không thuộc chế độ bảo hiểm bắt buộc ở Việt ẩ am: a. Chỉ có hợp đồng bảo hiểm tài sản và trách nhiệm dân sự. Không vượt quá số tiền được bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. Câu nào dưới đây là sai khi nói về mục đích của chế độ bảo hiểm bắt buộc trong bảo hiểm thương mại: a. Không vượt quá giá trị tổn thất thực tế của tài sản được bảo hiểm và trong phạm vi số tiền bảo hiểm mà hai bên thỏa thuận lúc giao kết hợp đồng. số tiền bồi thường của doanh nghịệp bảo hiểm: a. ẩ guyên tắc bồi thường được áp dụng cho: a. Không vượt giá trị tổn thất thực tế của tài sản được bảo hiểm. b. Bảo hiểm cháy nổ d.17. Một hợp đồng bảo hiểm áp dụng nguyên tắc khoán có nghĩa là trong mọi trường hợp. 20. 19. 18. Không vượt giá trị tổn thất thực tế của đối tượng được bảo hiểm. d.

25. d. . d. Tính mạng. Bảo hiểm trùng là: a. Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm đảm bảo cho: a. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm gấp đôi giá trị bảo hiểm c. tính mạng của người được bảo hiểm. Tài sản.22. Bảo hiểm trên giá là: a. sức khỏe. tài sản của người được bảo hiểm c. Sức khỏe.Finance Tài liệu tham khảo Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. thân thể. ẩ guyễn Tiến Hùng Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail. Kết hợp dịch vụ cho vay theo hợp đồng. Không chỉ cung cấp dịch vụ tiết kiệm mà còn cung cấp dịch vụ “bảo vệ” cho người được bảo hiểm. 26.com 5 có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm và www. Tuổi thọ con người d. Chất lượng dịch vụ c. đối tượng nào dưới đây không thuộc đối tượng của bảo hiểm phi nhân thọ: a. Sức khỏe con người c.taichinh06. Điểm ưu việt của bảo hiểm nhân thọ so với tiết kiệm là: a.tk Economy . thân thể. Hai đối tượng bảo hiểm khác nhau được bảo hiểm bởi cùng một người bảo hiểm. Theo quy định của Luật pháp Việt ẩ am. trách nhiệm dân sự phát sinh của người được bảo hiểm. Hai đối tượng bảo hiểm khác nhau được bảo hiểm bởi cùng một người bảo hiểm b. 24. Thương tật con người b. Tính mạng người được bảo hiểm b. Lãi suất cao b. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm với cùng điều kiện bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. Tính mạng. d.com Page 5 Lý thuyết thực hành Bảo Hiểm Ths. 23.

sinh lợi. c. Sinh lợi. b. Sinh lợi. quyền sử dụng. độ lỏng của khoản đầu tư. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. quyền chiếm hữu. 28. quyền tài sản đối với tài sản đó. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm. Cả 3 câu trên đều đúng.b. ------Hết------www. d. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm c. người có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với với một tài sản nào đó khi: a.taichinh06. Chỉ khi người đó là chủ sỡ hữu của tài sản đó. An toàn. Hai đối tượng bảo hiểm khác nhau được bảo hiểm bởi cùng một người bảo hiểm b. Vì cách thu phí bảo hiểm xã hội c. Là cá nhân hoặc pháp nhân có quyền sở hữu. An toàn. Điều gì khiến bảo hiểm xã hội được coi là họat động dựa trên một “nhóm mở”? a. 27. độ lỏng của khoản đầu tư. Theo Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (2000). an toàn. 30. Doanh nghiệp bảo hiểm khi lựa chọn danh mục đầu tư phải đảm bảo các nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên trước sau: a. an toàn. độ lỏng của khoản đầu tư. Vì bảo hiểm xã hội là một chế định pháp lý bắt buộc b. Khi người đó là giám đốc điều hành doanh nghiệp hoặc tổ chức mà doanh nghiệp. c. Khi người đó được chủ sở hữu tài sản đó ủy uyền ký hợp đồng bảo hiểm c. 29. sinh lợi. Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm.tk Economy . Một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm bởi hơn một người bảo hiểm. d. độ lỏng của khoản đầu tư. ` d. b.Finance Tài liệu tham khảo . Vì bảo hiểm xã hội tạo ra cơ chế phân phối lại thu nhập giữa các thế hệ lao động giữa các thời kỳ khác nhau của nền kinh tế d. và có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm d. Đồng bảo hiểm là: a. cùng điều kiện bảo hiểm và có tổng số tiền bảo hiểm bằng giá trị bảo hiểm. tổ chức đó là chủ thể sở hữu tài sản.

com .Fuji Sai – 06DQTTC – Hutech hatsuongdem@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful